PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA. Electronics assembly technician Техник электронных устройств

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA. Electronics assembly technician Техник электронных устройств"

Väljavõte

1 Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Elektroonika ja automaatika Elektroonikaseadmete tehnik Electronics assembly technician Техник электронных устройств ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180 EKAP X JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA EKR 4 EKR 5 EKR 4 EKR 5 Õppekava koostamise alus: Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik õppekava, kinnitatud Haridus- ja teadusministri määrusega nr Elektroonikaseadmete tehnik, tase 4 kutsestandard, kinnitatud Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu poolt Õppekava õpiväljundid: Pärast õppekava läbimist õpilane 1) kasutab omandatava kutse tasemel kokkulepitud erialast oskussõnavara, põhimõtteid, tehnoloogiaid, protsesse, töövahendeid ja seadmeid järgib protseduurireegleid ja parimaid praktikaid ning täidab iseseisvalt järgmisi tööülesandeid: töötab meeskonna ja organisatsiooni liikmena, koostab ja remondib elektroonikaseadmeid ning teostab elektroonikaseadmete vigade tuvastamist; 2) mõistab loetud tekste ning väljendab ennast õppekeeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult; 3) suhtleb õpitavas võõrkeeles iseseisva keelekasutajana; 4) kasutab oma matemaatikateadmisi nii erialaselt kui elus edukalt toimetulekuks; 5) omab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid; 6) mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest; 7) kasutab kunstialaseid teadmisi ja kogemusi oma elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks. Õpilane kasutab omandatava kutse taseme piires kokkulepitud erialast oskussõnavara, põhimõtteid, tehnoloogiaid, protsesse, töövahendeid ja seadmeid. Õpilane täidab iseseisvalt järgides protseduurireegleid ja parimaid praktikaid järgmisi tööülesandeid: töötab meeskonna ja organisatsiooni liikmena; koostab elektroonikaseadmeid; remondib elektroonikaseadmeid; teostab elektroonikaseadmete vigade tuvastamist.. Nõuded õpingute alustamiseks: Elektroonikaseadmete tehnik 4 õppekavale võib õppima asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aasta vanune põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid. Õpilaste vastuvõtu tingimused kinnitatakse Pärnumaa Kutsehariduskeskuse direktori käskkirjaga ja avalikustatakse kooli koduleheküljel. Nõuded õpingute lõpetamiseks: Õpingute lõpetamiseks tuleb õppijal saavutada kõik õppekavas esitatud õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja saavutatud kompetentside tõendamiseks sooritanud 4 taseme kutseeksami Õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid: Õppekava õpiväljundite omandamisel täismahus saadakse Elektroonikaseadmete tehnik, EKR tase 4. kutsele vastavad kompetensid Õpingute osalisel läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid: Kaablikoostude koostaja, tase 2 kutsetele vastavad kompetensid Kaablikoostude koostaja, tase 3 kutsetele vastavad kompetensid Elektroonikakoostude koostaja, tase 2 kutsetele vastavad kompetensid Elektroonikakoostude koostaja, tase 3 kutsetele vastavad kompetensid Osakvalifikatsioonid: Kaablikoostude koostaja, tase 2 Kaablikoostude koostaja, tase 3 Elektroonikakoostude koostaja, tase 2 Elektroonikakoostude koostaja, tase 3 Lõpetamisel väljastatavad dokumendid: Kooli lõputunnistus ja hinneteleht. Õppekava struktuur Põhiõpingute moodulid (123 EKAP) 1/105

2 Nimetus Maht Õpiväljundid Elektroonikaseadmete visuaalsete vigade tuvastamine 10,5 EKAP teostab trükkplaatide visuaalset hindamist vastavalt standardi IPC-A-600 või muude samaväärsete standardite nõuetele. teostab elektroonikakoostude visuaalset hindamist vastavalt standardi IPC- A-610 või muude samaväärsete standardite nõuetele. teostab elektroonikakoostude visuaalset hindamist vastavalt standardi IPC- A-620 või muude samaväärsete standardite nõuetele. tunneb minimaalselt standardis IPC-DRM-18 kirjeldatud elektroonikakomponente, teab nende skeemitähiseid, tunneb nende elektrilisi parameetreid ja eristab neid väliselt kuju, markeeringute ja korpuse liikide järgi. IPC-T-50 alusel kasutab korrektset eesti- ja inglise keelset standardites kasutatavat terminoloogiat. Tunneb terminoloogiat IPC-T-50 standardist, IPC/WHMA-620B EE lisas A toodud eestikeelseid mõisteid. õpib ja täiendab end pidevalt, olles kursis kasutatavate alusstandardite ja lisanduvate rakendusdokumentide uusimate versioonidega Elektroonikaseadmete remontimine 13,5 EKAP taastab remonditava elektroonikakoostu rikke eelsele olukorrale sarnaselt standardis toodud juhistele, valides sobiva remondiprotsessi vastavalt enda oskuste tasemele järgib ja rakendab standardi IPC-7711/21 (Rework, Modification and Repair of ElectronicAssemblies) või muude samaväärsete standardite nõudeid ja juhiseid dokumenteerib remondiprotsessi vastavalt nõuetele taasesitamist võimaldaval kujul kasutab elektroonikaseadmete remondiga seotud terminoloogiat ja väljendab ennast õppe ja inglise keeles arusaadavalt jälgib kehtestatud sisekorraeeskirju ning käitub vastavalt ettevõttes väljakujunenud ja kehtestatud nõuetele on vastutustundlik meeskonnaliige ning toimib teadliku ja vastutustundliku kodanikuna lähtudes kehtivatest seadustest, regulatsioonidest ja tavadest Mõõteriistade kasutamine testimiseks Töö ja tootmise korraldus elektroonikatööstuses Elektroonikaseadmete funktsionaalsete vigade tuvastamine Elektroonikaseadmete koostamine, sh tootmistehnoloogia 9 EKAP teab ja mõistab SI-süsteemi mõõtühikuid ja nendest tuletatud erialaseid mõõtühikuid (ka muud süsteemid) kasutab mõõteriistasid ja testseadmeid elektroonikaseadmete kontrollimisel erinevate signaalide, elektriliste ja mitteelektriliste suuruste mõõtmisel kalibreerib mõõte- ja tööriistu järgides tööjuhendit ja ohutusnõudeid teab erinevate mõõteriistade toimimise iseärasusi tulenevalt mõõteriista ehitusest arvutab mõõtevigasid ja selgitab nende sisu kasutab iseseisvalt mõõteriistu vajalike mõõtmiste teostamiseks ja oskab tulemusi tehnoloogiliste vahenditega töödelda ja analüüsida 10,5 EKAP mõistab tootmise üldist korraldust ja saab aru oma rollist ettevõttes (LEAN tootmise ja sixsigmapõhimõtted) kasutab oma töötsooni eesmärgipäraselt ja hoiab töökoha korras (5S põhimõtted) mõistab protsessijuhtimise põhimõtteid, sh J-STD-001 (Requirements for SolderedElectrical and Electronic Assemblies)standardit järgib ergonoomika, tööohutuse ja töökeskkonnanõudeid kasutab korrektset eesti- ja inglise keelset tootmiskorraldusealast terminoloogiat mõistab tootmiskorralduse ülesandeid organisatsiooni eesmärkide elluviimisel kasutab oma töös infotehnoloogilisi vahendeid 31,5 EKAP tuvastab elektroonikakoostu funktsionaalse rikke komponendi tasemeni tunneb tüüpilisi skeemitehnilisi lahendusi omab ülevaadet elektroonikakomponentide tööpõhimõtetest mõistab tehnilise dokumentatsiooni olulisust ja tõlgendab selle sisu mõistab analoog- ja digitaalelektroonika olemust ja erinevusi Selgitab elektriskeemides toimuvaid füüsikalisi protsesse, kirjeldades lihtsamaid füüsikalisi protsesse matemaatiliselt 10,5 EKAP selgitab erinevate jootmistehnoloogiate sisu teab peamisi elektroonika tööstuses kasutatavaid materjale ja nende olulisemaid keemilisi omadusi teab erinevate elektroonikatööstuses kasutatavate materjalide mõju tervisele ja keskkonnale 2/105

3 Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused omab ülevaadet elektroonikatööstuses kasutatavatest tehnoloogiatest ja tehnoloogilistest protsessidest kasutab tootmisetehnoloogiatega seotud terminoloogiat korrektsesõppe- ja inglise keeles õpib ja täiendab end pidevalt, olles kursis uute tootmises kasutatavate tehnoloogiate ja protsessidega 6 EKAP mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise protsessis mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil Praktika 31,5 EKAP tunneb ettevõtte sisekorraeeskirja, vastava töökoha ametijuhendit ja töökeskkonda ning -korraldust täidab korrektselt praktikajuhendaja poolt antud tööülesandeid hoiab korras töökoha ja töövahendid ning täidab töökeskkonna ja tööohutusnõudeid analüüsib ennast tööalaselt ning dokumenteerib tehtud tööd nõuetekohaselt tunneb praktikaettevõtte tehnoloogilisi protsesse Üldõpingute moodulid (30 EKAP) Nimetus Maht Õpiväljundid Kunstiained 1,5 EKAP eristab näidete alusel kunstiliike ja muusikažanreid; tunneb maailma ning Eesti kunsti ja muusika olulisi teoseid ning seostab neid ajalooga; analüüsib oma suhet kultuuriga ja loomingulisust läbi vahetu kogemuse; kasutab kunsti ja muusikat elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks; väljendab ennast läbi loomingulise tegevuse Keel ja kirjandus 6 EKAP väljendub selgelt, eesmärgipäraselt ja kirjakeele normile vastavalt nii suulises kui ka kirjalikus suhtluses; arutleb teemakohaselt ja põhjendatult loetud, vaadatud või kuulatud teksti põhjal; koostab eri liiki tekste, kasutades alustekstidena nii teabe- ja ilukirjandustekste kui ka teisi allikaid neid kriitiliselt hinnates; loeb ja mõistab sidumata tekste (tabel, graafik, diagramm), hindab neis esitatud infot, teeb järeldusi ja loob uusi seoseid; väärtustab lugemist, suhestab loetut iseendaga ja tänapäeva elunähtustega, oma kodukohaga; tõlgendab ja analüüsib kirjandusteost, seostab seda ajastu ühiskondlike ja kultuuriliste sündmustega Loodusained 6 EKAP mõistab loodusainete omavahelisi seoseid ja eripära, saab aru mudelite tähtsusest reaalsete objektide kirjeldamisel; mõtestab ja kasutab loodusainetes omandatud teadmisi keskkonnas toimuvate nähtuste selgitamisel ja väärtustamisel ning igapäevaelu probleemide lahendamisel; mõistab teaduse ja tehnoloogia saavutuste mõju looduskeskkonnale ja inimesele, saab aru ümbritseva keskkonna mõjust inimese tervisele; leiab iseseisvalt usaldusväärset loodusteaduslikku informatsiooni ja kasutab seda erinevate ülesannete lahendamisel Sotsiaalained 7 EKAP omab adekvaatset enesehinnangut ning teadmisi oskusi ja hoiakuid, mis toetavad tervikliku ja terviseteadliku inimese kujunemist. omab arusaama esinevatest nähtustest, protsessidest ja konfliktidest ühiskonnas ning nende seostest ja vastastikusest mõjust. mõistab kultuurilise mitmekesisuse ning demokraatia ja selle kaitsmise tähtsust ning jätkusuutliku arengu vajalikkust, aktsepteerides erinevus. hindab üldinimlikke väärtusi, nagu vabadus, inimväärikus, võrdõiguslikkus, ausus, hoolivus, sallivus, vastutustunne, õiglus, isamaalisus ning lugupidamine enda, teiste ja keskkonna vastu. Võõrkeel (inglise keel) 4,5 EKAP Suhtleb õpitavas võõrkeeles argisuhtluses nii kõnes kui kirjas iseseisva keelekasutajana; esitab ja kaitseb erinevates mõttevahetustes/suhtlussituatsioonides oma seisukohti kirjeldab võõrkeeles iseennast, oma võimeid ja huvisid, mõtteid, kavatsusi ja kogemusi seoses valitud erialaga 3/105

4 kasutab võõrkeeleoskuse arendamiseks endale sobivaid võõrkeele õppimise strateegiaid ja teabeallikaid, seostades võõrkeeleõpet elukestva õppega mõistab Eesti ja teiste rahvaste elukeskkonda ja kultuuri ning arvestab nendega võõrkeeles suhtlemisel on teadlik edasiõppimise ja tööturul kandideerimise rahvusvahelistest võimalustest, koostab tööleasumiseks vajalikud võõrkeelsed taotlusdokumendid Matemaatika 5 EKAP kasutab õpitud matemaatikateadmisi ja -oskusi uutes situatsioonides ning eluliste ülesannete lahendamisel analüüsides ja hinnates tulemuste tõepärasust; kasutab vajadusel erinevaid teabeallikaid ning saab aru erinevatest matemaatilise info esitamise viisidest; seostab matemaatikat teiste õppeainetega kasutades õppimisel oma matemaatikaalaseid teadmisi ning oskusi; esitab oma matemaatilisi mõttekäike loogiliselt väljendades oma mõtet selgelt ja täpselt nii suuliselt kui kirjalikult; kasutab matemaatika võimalusi enda ja teiste tegevuse tasuvuse ning jätkusuutlikkuse hindamisel Õppekava struktuur: Elektroonikaseadmete tehniku õppekava maht on 180 EKAP, millest: 1) üldõpingud 30 EKAP; Keel ja kirjandus 6 EKAP; Väljendub selgelt, eesmärgipäraselt ja üldkirjakeele normidele vastavalt nii suulises kui ka kirjalikus suhtluses Arutleb loetud, vaadatud või kuulatud teksti põhjal teemakohaselt ja põhjendatult Koostab eri liiki tekste, kasutades alustekstidena nii teabe- ja ilukirjandustekste kui ka teisi allikaid neid kriitiliselt hinnates Loeb ja mõistab sidumata tekste (tabel, graafik, diagramm), hindab neis esitatud infot, teeb järeldusi ja loob uusi seoseid Väärtustab lugemist, suhestab loetut iseendaga ja tänapäeva elunähtustega, oma kodukohaga Tõlgendab ja analüüsib kirjandusteost, seostab seda ajastu ühiskondlike ja kultuuriliste sündmustega Võõrkeel 4,5 EKAP; Suhtleb õpitavas võõrkeeles argisuhtluses nii kõnes kui kirjas iseseisva keelekasutajana; esitab ja kaitseb erinevates mõttevahetustes/suhtlussituatsioonides oma seisukohti Kirjeldab võõrkeeles iseennast, oma võimeid ja huvisid, mõtteid, kavatsusi ja kogemusi seoses valitud erialaga Kasutab võõrkeeleoskuse arendamiseks endale sobivaid võõrkeele õppimise strateegiaid ja teabeallikaid, seostab võõrkeeleõpet elukestva õppega Mõistab Eesti ja teiste rahvaste elukeskkonda ja kultuuri ning arvestab nendega võõrkeeles suhtlemisel On teadlik edasiõppimise ja tööturul kandideerimise rahvusvahelistest võimalustest; koostab tööle asumiseks vajalikud võõrkeelsed taotlusdokumendid Matemaatika 5 EKAP; Kasutab õpitud matemaatikateadmisi ja -oskusi uutes situatsioonides ning eluliste ülesannete lahendamisel, analüüsides ja hinnates tulemuste tõepärasust Kasutab vajadusel erinevaid teabeallikaid ning saab aru erinevatest matemaatilise info esitamise viisidest Seostab matemaatikat teiste õppeainetega, kasutab nende õppimisel oma matemaatikaalaseid teadmisi ning oskusi Esitab oma matemaatilisi mõttekäike loogiliselt, väljendab oma mõtet selgelt ja täpselt nii suuliselt kui kirjalikult Kasutab matemaatika võimalusi enda ja teiste tegevuse tasuvuse ning jätkusuutlikkuse hindamisel Loodusained 6 EKAP; Mõistab loodusainete omavahelisi seoseid ja eripära, saab aru mudelite tähtsusest reaalsete objektide kirjeldamisel Mõtestab ja kasutab loodusainetes omandatud teadmisi keskkonnas toimuvate nähtuste selgitamisel ja väärtustamisel ning igapäevaelu probleemide lahendamisel Mõistab teaduse ja tehnoloogia saavutuste mõju looduskeskkonnale ja inimesele. Saab aru ümbritseva keskkonna mõjust inimese tervisele Leiab iseseisvalt usaldusväärset loodusteaduslikku informatsiooni ja kasutab seda erinevate ülesannete lahendamisel Sotsiaalained 7 EKAP; Omab adekvaatset enesehinnangut ning teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mis toetavad tervikliku ja terviseteadliku inimese kujunemist Omab arusaama esinevatest nähtustest, protsessidest ja konfliktidest ühiskonnas ning nende seostest ja vastastikusest mõjust Mõistab kultuurilise mitmekesisuse ning demokraatia ja selle kaitsmise tähtsust ning jätkusuutliku arengu vajalikkust, aktsepteerides erinevusi Hindab üldinimlikke väärtusi, nagu vabadus, inimväärikus, võrdõiguslikkus, ausus, hoolivus, sallivus, vastutustunne, õiglus, isamaalisus ning lugupidamine enda, teiste ja keskkonna vastu Kunstiained 1,5 EKAP; Eristab näidete alusel kunstiliike ja muusikažanreid Tunneb maailma ning Eesti kunsti ja muusika olulisi teoseid ning seostab neid ajalooga Analüüsib oma suhet kultuuriga ja loomingulisust läbi vahetu kogemuse Kasutab kunsti ja muusikat elukvaliteedi tõstmiseks ja isiksuse arendamiseks 4/105

5 Väljendab ennast läbi loomingulise tegevuse Eesti keel teise keelena (vene õppekeelega rühmadele) 5 EKAP; Suhtleb õpitavas võõrkeeles argisuhtluses nii kõnes kui kirjas iseseisva keelekasutajana; esitab ja kaitseb erinevates mõttevahetustes/suhtlussituatsioonides oma seisukohti Kirjeldab võõrkeeles iseennast, oma võimeid ja huvisid, mõtteid, kavatsusi ja kogemusi seoses valitud erialaga Kasutab võõrkeeleoskuse arendamiseks endale sobivaid võõrkeele õppimise strateegiaid ja teabeallikaid, seostab võõrkeeleõpet elukestva õppega Mõistab Eesti ja teiste rahvaste elukeskkonda ja kultuuri ning arvestab nendega võõrkeeles suhtlemisel On teadlik edasiõppimise ja tööturul kandideerimise rahvusvahelistest võimalustest; koostab tööle asumiseks vajalikud võõrkeelsed taotlusdokumendid 2) põhiõpingud 123 EKAP, sealhulgas lõimitud võtmepädevuste õpe 30 EKAP ja praktika 31,5 EKAP; Elektroonikaseadmete visuaalsete vigade tuvastamine 10,5 EKAP, sealhulgas inglise keel 4,5 EKAP; hindab visuaalselt trükkplaate vastavalt standardi IPC-A-600 (Acceptability of Printed Boards) või muude samaväärsete standardite nõuetele hindab visuaalselt elektroonikakooste vastavalt standardi IPC-A-610 (Acceptability of Electronic Assemblies) või muude samaväärsete standardite nõuetele hindab visuaalselt kaablikooste vastavalt standardi IPC/WHMA-A-620B (Requirements and Acceptance for Cable and Wire Harness Assemblies) või muude samaväärsete standardite nõuetele tunneb minimaalselt standardis IPC-DRM-18 (Component Identification Training and Reference Guide) kirjeldatud elektroonikakomponente kasutab korrektset õppe- ja ingliskeelset standardites kasutatavat terminoloogiat Elektroonikaseadmete remontimine 13,5 EKAP, sealhulgas inglise keel 1,5 EKAP, sotsiaalained 1,5 EKAP ja õppekeel 1,5 EKAP; taastab remonditava elektroonikakoostu rikke eelsele olukorrale sarnaselt standardis toodud juhistele, valides sobiva remondiprotsessi vastavalt enda oskuste tasemele järgib ja rakendab standardi IPC-7711/21 (Rework, Modification and Repair of Electronic Assemblies) või muude samaväärsete standardite nõudeid ja juhiseid dokumenteerib remondiprotsessi vastavalt nõuetele taasesitamist võimaldaval kujul kasutab elektroonikaseadmete remondiga seotud terminoloogiat ja väljendab ennast õppe ja inglise keeles arusaadavalt jälgib kehtestatud sisekorraeeskirju ning käitub vastavalt ettevõttes väljakujunenud ja kehtestatud nõuetele on vastutustundlik meeskonnaliige ning toimib teadliku ja vastutustundliku kodanikuna lähtudes kehtivatest seadustest, regulatsioonidest ja tavadest Mõõteriistade kasutamine testimiseks 9 EKAP, sealhulgas matemaatika 3,5 EKAP ja loodusained 1,5 EKAP; teab ja mõistab SI-süsteemi mõõtühikuid ja nendest tuletatud erialaseid mõõtühikuid (ka muud süsteemid) kasutab mõõteriistasid ja testseadmeid elektroonikaseadmete kontrollimisel erinevate signaalide, elektriliste ja mitteelektriliste suuruste mõõtmisel kalibreerib mõõte- ja tööriistu järgides tööjuhendit ja ohutusnõudeid teab erinevate mõõteriistade toimimise iseärasusi tulenevalt mõõteriista ehitusest oskab arvutada mõõtevigasid ja selgitab nende sisu oskab kasutada iseseisvalt mõõteriistu vajalike mõõtmiste teostamiseks ja oskab tulemusi tehnoloogiliste vahenditega töödelda ja analüüsida Töö ja tootmise korraldus elektroonika tööstuses 10,5 EKAP, sealhulgas inglise keel 1,5 EKAP ja õppekeel 3,5 EKAP; mõistab tootmise üldist korraldust ja saab aru oma rollist ettevõttes (LEAN tootmise ja six sigma põhimõtted) kasutab oma töötsooni eesmärgipäraselt ja hoiab töökoha korras (5S põhimõtted) mõistab protsessijuhtimise põhimõtteid sh J-STD-001 (Requirements for Soldered Electrical and Electronic Assemblies) standardit järgib ergonoomika, tööohutuse ja töökeskkonnanõudeid kasutab korrektset eesti- ja inglise keelset tootmiskorralduse alast terminoloogiat mõistab tootmiskorralduse ülesandeid organisatsiooni eesmärkide elluviimisel kasutab oma töös infotehnoloogilisi vahendeid Elektroonikaseadmete funktsionaalsete vigade tuvastamine 31,5 EKAP, sealhulgas matemaatika 4,5 EKAP ja loodusained 6 EKAP; tuvastab elektroonikakoostu funktsionaalse rikke komponendi tasemeni tunneb tüüpilisi skeemitehnilisi lahendusi omab ülevaadet elektroonikakomponentide tööpõhimõtetest mõistab tehnilise dokumentatsiooni olulisust ja tõlgendab selle sisu mõistab analoog- ja digitaalelektroonika olemust ja erinevusi selgitab elektriskeemides toimuvaid füüsikalisi protsesse, kirjeldades lihtsamaid füüsikalisi protsesse matemaatiliselt Elektroonikaseadmete koostamine ja tootmistehnoloogia 10,5 EKAP, sealhulgas loodusained 1,5 EKAP; selgitab erinevate jootmistehnoloogiate sisu teab peamisi elektroonika tööstuses kasutatavaid materjale ja nende olulisemaid keemilisi omadusi teab erinevate elektroonikatööstuses kasutatavate materjalide mõju tervisele ja keskkonnale omab ülevaadet elektroonikatööstuses kasutatavatest tehnoloogiatest ja tehnoloogilistest protsessidest kasutab tootmisetehnoloogiatega seotud terminoloogiat korrektses õppe ja inglise keeles õpib ja täiendab end pidevalt, olles kursis uute tootmises kasutatavate tehnoloogiate ja protsessidega Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAP; mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise protsessi mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel 5/105

6 käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil Praktika 31,5 EKAP; tunneb ettevõtte sisekorraeeskirja, vastava töökoha ametijuhendit ja töökeskkonda ning korraldust tunneb praktikaettevõtte tehnoloogilisi protsesse täidab korrektselt praktikajuhendaja poolt antud tööülesandeid analüüsib ennast tööalaselt ning dokumenteerib tehtud tööd nõuetekohaselt hoiab korras töökoha ja töövahendid ning täidab töökeskkonna ja tööohutusnõudeid 3) valikõpingud 27 EKAP, sealhulgas praktika 6,5 EKAP. Valikõpingute eesmärk on täiendada ja süvendada üldõpingute ja põhiõpingute käigus saavutatud õpiväljundeid. Valikõpingute moodulite sisu üle otsustab kool lähtudes tööturu hetke vajadustest, kaasates otsustusprotsessi erialaspetsialiste ja õppijate esindajat. Valikõpingute moodulid (12moodulit) jagunevad 3 gruppi: programmeeritav loogika, elektripaigaldused ja üldharivad moodulid. Õpilased valivad 2 suuna ja üldharivate moodulite vahel nii, et oleks õppekavas nõutud 27 EKAPit läbitud. Valikõpingute moodulid (27 EKAP) Nimetus Maht Õpiväljundid Induktiivkomponendid 4 EKAP tunneb ära induktiivkomponente nende liikide järgi välimuse, kuju, materjalide ja elektriliste parameetrite põhjal klassifitseerib induktiivkomponente nende ehituse ja otstarbe järgi selgitab induktiivkomponentidel kasutatavate markeeringute sisu, tähendust, otstarvet ning seoseid kehtivate standarditega induktiivkomponentide valmistamise suhtes kasutab induktiivkomponentide skemaatilistel joonistel standardile vastavaid skeemitähiseid ja tekstilisi markeeringuid põhjendab induktiivkomponentidele esitatavaid ohutus- ja kvaliteedinõudeid Erialane saksa keel 2 EKAP Erialane inglise keel 3 EKAP nimetab inglis keeles peamiseid elektrotehnikaga seotud mõisteid ja termineid; töövahendite nimetusi; enamkasutatavad elektrotehnilised materjale; majandustermineid, esmaabi andmisel kasutatavaid väljendeid ja sõnavara kirjeldab tööde tehnoloogilist järjekorda ja põhiprotsesse elektroonikaseadmete koostamisel inglise keeles oskab tõlkida tehnoloogilisi juhendeid (seadmete programmid, tehn. parameetrid),osaloetelu(bom,tükileht), valmistusjuhendeid (tootmiskaart, protsessi kaart) Programmeeritav loogika 5 EKAP teab enamkasutatavate mikrokontrollerite tüüpe ja tehnilisi parameetreid oskab valida ja kasutada mikrokontrollerite programmeerimise tarkvara oskab programmeerida digitaalsete sisendite ja väljundite kasutamist oskab programmeerida analoogsisendite ja väljundite kasutamist oskab kasutada erinevale riistvarale sobivaid teeke Digitaalelektroonika 4 EKAP mõistab analoog- ja digitaalelektroonika olemust ja erinevusi oskab kasutada digitaaltehnikas kasutatavaid arvusüsteeme ja teha teisendusi erinevate arvusüsteemide vahel mõistab loogikaelementide tööpõhimõtet ja seost Boole'i algebraga mõistab järjendloogikalülituste tööpõhimõtteid ja kasutusvaldkondi infotehnoloogias oskab kasutada erinevaid mikrokontrollerite arendusplaate Praktika (digi) 6 EKAP Elektripaigaldustööd 4 EKAP konstrueerib lihtsamaid elektrivalgustuse skeeme. rakendab lihtsamais automaatika skeeme. rakendab asünkroonmootori juhtimise skeeme. teostab erinevaid kaablite paigaldusi. Elektriohutus 2 EKAP elektrivoolu toime inimese organismile käitumine elektrilöögi ohu ja elektriõnnetuse korral. toitepingete süsteem. Kaitse elektrilöögi eest. PELV, SELV, IP, ohutusklassid, rikkekaitse, rikkekaitselüliti. Potentsiaali ühtlustus. Maandamine. Praktika (elekter) 6 EKAP õpilane paigaldab kaableid, jaotuskilpe, lüliteid, kontakte, valgusteid. õpilane teostab lihtsamaid automaatika paigaldamise ja reguleerimistöid. Õpilane otsib tekkinud vead juhistikus ja parandab need. Riigikaitseõpetus 3 EKAP mõistab ajateenistuse kui spetsiifilise ala nõudeid; omab teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mis on vajalikud efektiivseks tegutsemiseks kaitsejõududes ja riigikaitse valdkonnas 6/105

7 käitub laitmatult ja tuleb toime riigikaitse laagris Struktuurprogrammeerimine 2 EKAP teab programmeerimiseks vajalikul tasemel struktuurprogrammeerimise po himo tteid ja po himoĩsteid kirjutab lihtsamaid programme C keeles kasutades korrektseid andmetu u pe, tsu kkleid ja tingimusi kasutab andmestruktuure ja faile Valikõpingute valimise võimalused: Valikõpingute eesmärk on täiendada ja süvendada üldõpingute ja põhiõpingute käigus saavutatud õpiväljundeid. Valikõpingute moodulite sisu üle otsustab kool lähtudes tööturu hetke vajadustest, kaasates otsustusprotsessi erialaspetsialiste ja õppijate esindajat. Valikõpingute moodulid (12moodulit) jagunevad 3 gruppi: programmeeritav loogika, elektripaigaldused ja muud erialaõpinguid toetavad moodulid. Õpilased valivad 2 suuna ja muude moodulite vahel nii, et oleks õppekavas nõutud 27 EKAPit läbitud. Praktika: Põhiõpingutest moodustab praktika 0.00 EKAPit. Õppekava kontaktisik: Enno Puidet kutseõpetaja Telefon , Märkused: Kooli õppekava ja moodulite rakenduskavad on kättesaadavad: (koos moodulite rakenduskavadega) 7/105

8 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Lisa 1: õppekava rakendusplaan Elektroonikaseadmete tehnik Õppekava moodulite nimetused ja mahud(ekap) Maht kokku 1. õppeaasta 2. õppeaasta 3. õppeaasta Põhiõpingute moodulid Elektroonikaseadmete visuaalsete vigade tuvastamine 10,5 10,5 Elektroonikaseadmete remontimine 13,5 13,5 Mõõteriistade kasutamine testimiseks 9 9 Töö ja tootmise korraldus elektroonikatööstuses 10,5 10,5 Elektroonikaseadmete funktsionaalsete vigade tuvastamine 31, ,5 Elektroonikaseadmete koostamine, sh tootmistehnoloogia 10,5 10,5 Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Praktika 31,5 6 9,5 16 Üldõpingute moodulid Kunstiained 1,5 1,5 Keel ja kirjandus Loodusained 6 3 1,5 1,5 Sotsiaalained Võõrkeel (inglise keel) 4,5 1 1,5 2 Matemaatika 5 1,5 2 1,5 Valikõpingute moodulid Induktiivkomponendid 4 4 Erialane saksa keel 2 2 Erialane inglise keel 3 3 Programmeeritav loogika 5 5 Digitaalelektroonika 4 4 Praktika (digi) 6 6 Elektripaigaldustööd 4 4 Elektriohutus 2 2 8/105

9 Õppekava moodulite nimetused ja mahud(ekap) Maht kokku 1. õppeaasta 2. õppeaasta 3. õppeaasta Praktika (elekter) 6 6 Riigikaitseõpetus 3 3 Struktuurprogrammeerimine 2 2 9/105

10 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Lisa 2 Elektroonikaseadmete tehnik Seosed kutsestandardi Elektroonikaseadmete tehnik, tase 4 kompetentside ja eriala õppekava moodulite vahel. Eriala õppekava moodulid Kompetentsi nimetus kutsestandardis Elektroonikaseadmete visuaalsete vigade tuvastamine Elektroonikaseadmete remontimine Mõõteriistade kasutamine testimiseks Töö ja tootmise korraldus elektroonikatööstuses Elektroonikaseadmete funktsionaalsete vigade tuvastamine Elektroonikaseadmete koostamine, sh tootmistehnoloogia Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Praktika B.2.1. Mõõteriistade kasutamine testimiseks B.2.2. Elektroonikaseadmete koostamine B.2.3. Elektroonikaseadmete remontimine B.2.4. Elektroonikaseadmete visuaalsete ja funktsionaalsete vigade tuvastamine B.2.5. Tööprotsessi dokumenteerimine X tähistatakse, millises moodulis antud kompetentsi tegevusnäitaja omandatust hinnatakse 10/105

11 Pärnumaa Kutsehariduskeskus 4. taseme kutseõppe õppekava Elektroonikaseadmete tehnik (kutsekeskharidusõpe) MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm Õppevorm Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 1 Elektroonikaseadmete visuaalsete vigade tuvastamine 10,5 Värdi Soomann, Enno Puidet, Mart Ronk Nõuded mooduli alustamiseks Mooduli eesmärk Puuduvad õpetusega taotletakse, et õpilane tuvastab visuaalselt elektroonikaseadme vea põhjuse vastavalt elektroonikakoostudele esitatavatele nõuetele ja eristab visuaalselt erinevaid komponentide tüüpe sõnastades oma argumente kontekstikohaselt Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained Praktiline töö 95 t 46 t 132 t Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Hindamine teostab trükkplaatide visuaalset hindamist vastavalt standardi IPC-A-600 või muude samaväärsete standardite nõuetele. teoreetiline töö: 19 praktiline töö: 39 iseseisev töö: 10 kokku: 68 Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Hindamine teostab elektroonikakoostude visuaalset hindamist vastavalt standardi IPC-A-610 või muude samaväärsete standardite nõuetele. teoreetiline töö: Visuaalsete vigade tuvastamiseks nõuete määratlus 1.1. Vastavuse nõuded 1.2. Eesmärk 1.3. Aktsepteeritav Defekt 11/105

12 praktiline töö: 39 iseseisev töö: 10 kokku: Kõrvalekaldumine (disposition) Protsessi Indikaator Protsessi juhtimise metoodikad Ühendhälbed Defineerimata olukorrad Eriväljatöötlused 1.5. Terminid ja definitsioonid Trükkplaadi orientatsioon *Primaarkülg *Sekundaarkülg Joote pool Joote sihtpool *Külmjoode Elektriline vahemaa Kõrge pinge Intrusiivjootmine * Leostumine Menisk * Mittefunktsionaalne jooteplats Väljaviik pastas Juhtme diameeter Juhtme mähkimine Juhtme kattumine 1.6. Näited ja joonised 1.7. Inspektsiooni metoodika 1.8. Mõõtmete kontrollimine 1.9. Suurenduse kasutamine Valgustatus 2. Rakendatavad dokumendid 2.1. Standardi dokumendid 2.2. Tööstusstandardi dokumendid 2.3. EOS/ESD ühingu dokumendid 2.4. Electronics Industries Alliance (EIA) dokumendid 2.5. International Electrotechnical Commision (IEC) dokumendid 2.6. American Society for Testing and Materials (ASTM) 2.7. Tehnilised väljaanded 3.1. EOS/ESD ennetamine Elektriline ülepinge Staatilise elektrilaengu maandamine (ESD) Hoiatussildid Kaitsematerjalid 3,2, EOS / ESD kaitstud töökoht 3.3. Koostude käsitsemine Juhised Füüsilised vigastused Saastumine Elektroonikakoostud Peale jootmist 12/105

13 Kindad ja sõrmekatted 4. Kinnitusvahendid 4.1. Kinnitusvahendite paigaldamine 4.2. Kruvi / Mutter 4.3. Pistikud ja pistikupesad 4.4. Juhtmekimbu kõitmine 4.5. Juhtmete paiknemine kimbus 5. Jootmine 5.1. Jootekoha vastavusnõuded 5.2. Jootmishälbed 6. Klemmiühendused 6.1. Valtsitud detailid 6.2. Isolatsioon 6.3. Juhid 6.4. Juhtme varu 6.5. Klemmid pingeleevendus 6.6. Klemmid - väljaviigu/juhtme asetus 6.7. Klemmid, joode üldnõuded 6.8. Klemmid Toru ja piikklemmid 6.9. Klemmid kahvelklemm Klemmid piluklemm Klemmid auguga klemmid Klemmid konksklemm Klemmid toruklemm Klemmid AWG 30 ja peenemad juhtmed Klemmid - jadaühendused 7. Läbivauktehnoloogia 7.1. Komponentide paigaldamine 7.2. Komponentide kinnitamine 7.4. Metalliseerimata augud 7.3. Metalliseeritud augud 7.5. Sildjuhtmed 8. Pindliitetehnoloogia 8.1. Kinnitamine liimiga 8.2. SMT väljaviigud 8.3. SMT (Pindliite) ühendused 8.4. Erilised pindliitekomponentide väljaviigud 8.5. Pindliite ühenduspesad ja pistikud 8.6. Sildjuhtmed 9. Komponentide vigastused 9.1. Metallisatsiooni kaod 9.2. Pindliitetakistid 9.3. Väljaviikudega / väljaviikudeta komponendid 9.4. Keraamilised pindliitekondensaatorid 9.5. Pistikud 9.6. Releed 9.7. Trafosüdamikud 9.8. Pistikud, käepidemed, lahtitõmbesangad, riivid Pressistuga kontaktid Piikpistikud 13/105

14 9.12. Radiaatorid 10. Trükkplaadid ja koostud Kullatud kontaktpinnad Baaslaminaadi seisukord Voolurajad ja jooteplatsid Painduvad- ja jäikpainduvad trükkplaadid Markeerimine Puhtus Jootemask Kattelakk Kapseldus 11. Kruttliide Kruttliide Komponentide paigaldamine juhtmete paiknemine pistiku küljes 12- Kõrgepinge Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Hindamine teostab elektroonikakoostude visuaalset hindamist vastavalt standardi IPC-A-620 või muude samaväärsete standardite nõuetele. teoreetiline töö: 39 praktiline töö: 39 iseseisev töö: 18 kokku: 96 Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Hindamine tunneb minimaalselt standardis IPC-DRM-18 kirjeldatud elektroonikakomponente, teab nende skeemitähiseid, tunneb nende elektrilisi parameetreid ja eristab neid väliselt kuju, markeeringute ja korpuse liikide järgi. teoreetiline töö: 18 praktiline töö: 15 iseseisev töö: 8 kokku: 41 14/105

15 Õpiväljund 5 Hindamiskriteeriumid Hindamine IPC-T-50 alusel kasutab korrektset eesti- ja inglise keelset standardites kasutatavat terminoloogiat. Tunneb terminoloogiat IPC-T-50 standardist, IPC/WHMA-620B EE lisas A toodud eestikeelseid mõisteid. Õpiväljund 6 Hindamiskriteeriumid Hindamine õpib ja täiendab end pidevalt, olles kursis kasutatavate alusstandardite ja lisanduvate rakendusdokumentide uusimate versioonidega Lõimitud teemad Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli hindamine Õppematerjalid Inglise keel 4,5 EKAP lõimib eriala õpetaja Õpilane peab sooritama kõik testid ja proovitööd lävedile vastavalt mitteeristav hindamine IPC-A-600 IPC-A-610 IPC-DRM-18 IPC DVD PTH-E IPC DVD SMT-E IPC DVD-54 (ESD) IPC-A-620 IPC-DRM-WHA IPC DVD-56C (Wire Harness Assembly Methods) IPC DVD-58C (Introduction to Wire Crimping) IPC DVD-59C (Wire Preparation) IPC DVD-60C (The Seven Sins of Wire Harness Assembly) IPC DVD-65C (Fiber Optic Cable Assembly) e-kursus elektroonikakomponentidest 15/105

16 Pärnumaa Kutsehariduskeskus 4. taseme kutseõppe õppekava Elektroonikaseadmete tehnik (kutsekeskharidusõpe) MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm Õppevorm Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 2 Elektroonikaseadmete remontimine 13,5 Enno Puidet, Värdi Soomann, Karlo Tamm, Allan Kauge, Jüri Puidet, Mart Ronk Mooduli eesmärk Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud elektroonikaseadmete remontimiseks Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained 78 t 39 t Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Hindamine taastab remonditava elektroonikakoostu rikke eelsele olukorrale sarnaselt standardis toodud juhistele, valides sobiva remondiprotsessi vastavalt enda oskuste tasemele Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine järgib ja rakendab standardi IPC-7711/21 (Rework, Modification and Repair of ElectronicAssemblies) või muude samaväärsete standardite nõudeid ja juhiseid järgib ja rakendab standardi IPC-7711/21 (Rework, Modification and Repair of ElectronicAssemblies) või muude samaväärsete standardite nõudeid ja juhiseid J-Std-oo1 IPC_7711/21 IPC-A-610 IPC DVD-41C (remontimine läbiviiktehnoloogia korral) IPC DVD-67C (remontimine pliivaba joodise korral) IPC DVD-91C (sissejuhatus pindliitetehnoloogia remontimisse) IPC DVD-92C (remondi teostamine pindliite kondensaatorite ja takistite korral) IPC DVD-93C (remondi teostamine kullitiivakkujuliste väljaviikudega) IPC DVD-94C (remondi teostamine J-kujuliste väljaviikude korral) IPC DVD-95C (pindliite remondijaamad) IPC DVD-96C (remondi teostamine maatriksväljaviikudega komponentide korral) IPC DVD-97ABC (elektroonikakoostude vooluradade ja jooteplatside remontimine) IPC DVD-97C (trükkplaatide metalliseeritud aukude remont Loeng Praktiline töö Test Arutelu 16/105

17 järgib ja rakendab standardi IPC-7711/21 (Rework, Modification and Repair of ElectronicAssemblies) või muude samaväärsete standardite nõudeid ja juhiseid Iseseisvad tööd järgib ja rakendab standardi IPC-7711/21 (Rework, Modification and Repair of ElectronicAssemblies) või muude samaväärsete standardite nõudeid ja juhiseid Praktilised tööd järgib ja rakendab standardi IPC-7711/21 (Rework, Modification and Repair of ElectronicAssemblies) või muude samaväärsete standardite nõudeid ja juhiseid Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine dokumenteerib remondiprotsessi vastavalt nõuetele taasesitamist võimaldaval kujul Standardi IPC-7711/21 sissejuhatus ja dokumentatsioon Loeng Praktiline töö Test Arutelu Remonditud seade töötab. Praktilised tööd Praktilised tööd dokumenteerimiseks Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine kasutab elektroonikaseadmete remondiga seotud terminoloogiat ja väljendab ennast õppe ja inglise keeles arusaadavalt Tunneb IPC-T-50 kasutatavat terminoloogiat, mõistab standardis toodud terminite sisu ja tähendust IPC standardisüsteem. IPC-T-50 terminoloogia IPC-7711/21 sissejuhatus ja dokumentatsioon IPC-DRM-18 terminoloogia seisukohalt Loeng Praktiline töö Test Arutelu Hindamistöö elektroonikatööstuse alaste standarditega terminoloogia ja terminite tundmise kontrolliks Tunneb elektroonikatööstuse alaste terminite tähendust. Iseseisvad tööd 17/105

18 Iseseisev töö elektroonikatööstuse alaste standarditega terminoloogia ja terminite sisu omandamiseks Praktilised tööd Praktilised tööd elektroonikatööstuse alaste standarditega terminoloogia ja terminite sisu omandamiseks Õpiväljund 5 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine jälgib kehtestatud sisekorraeeskirju ning käitub vastavalt ettevõttes väljakujunenud ja kehtestatud nõuetele jälgib kehtestatud sisekorraeeskirju ning käitub vastavalt ettevõttes väljakujunenud ja kehtestatud nõuetele jälgib kehtestatud sisekorraeeskirju ning käitub vastavalt ettevõttes väljakujunenud ja kehtestatud nõuetele Loeng Praktiline töö Test Arutelu jälgib kehtestatud sisekorraeeskirju ning käitub vastavalt ettevõttes väljakujunenud ja kehtestatud nõuetele Iseseisvad tööd jälgib kehtestatud sisekorraeeskirju ning käitub vastavalt ettevõttes väljakujunenud ja kehtestatud nõuetele Praktika jälgib kehtestatud sisekorraeeskirju ning käitub vastavalt ettevõttes väljakujunenud ja kehtestatud nõuetele Õpiväljund 6 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine on vastutustundlik meeskonnaliige ning toimib teadliku ja vastutustundliku kodanikuna lähtudes kehtivatest seadustest, regulatsioonidest ja tavadest on vastutustundlik meeskonnaliige ning toimib teadliku ja vastutustundliku kodanikuna lähtudes kehtivatest seadustest, regulatsioonidest ja tavadest on vastutustundlik meeskonnaliige ning toimib teadliku ja vastutustundliku kodanikuna lähtudes kehtivatest seadustest, regulatsioonidest ja tavadest Loeng Praktiline töö Test Arutelu on vastutustundlik meeskonnaliige ning toimib teadliku ja vastutustundliku kodanikuna lähtudes kehtivatest seadustest, regulatsioonidest ja tavadest Iseseisvad tööd on vastutustundlik meeskonnaliige ning toimib teadliku ja vastutustundliku kodanikuna lähtudes kehtivatest seadustest, regulatsioonidest ja tavadest 18/105

19 Praktilised tööd on vastutustundlik meeskonnaliige ning toimib teadliku ja vastutustundliku kodanikuna lähtudes kehtivatest seadustest, regulatsioonidest ja tavadest Lõimitud teemad Mooduli hindamine Õppematerjalid sisaldab 1,5 EKAP õppe/ emakeelt, 1,5EKAP inglise keelt ja 1,5 EKAP sotsiaalaineid. mitteeristav hindamine J-Std-oo1 IPC_7711/21 IPC-A-610 IPC DVD-41C (remontimine läbiviiktehnoloogia korral) IPC DVD-67C (remontimine pliivaba joodise korral) IPC DVD-91C (sissejuhatus pindliitetehnoloogia remontimisse) IPC DVD-92C (remondi teostamine pindliite kondensaatorite ja takistite korral) IPC DVD-93C (remondi teostamine kullitiivakkujuliste väljaviikudega) IPC DVD-94C (remondi teostamine J-kujuliste väljaviikude korral) IPC DVD-95C (pindliite remondijaamad) IPC DVD-96C (remondi teostamine maatriksväljaviikudega komponentide korral) IPC DVD-97ABC (elektroonikakoostude vooluradade ja jooteplatside remontimine) IPC DVD-97C (trükkplaatide metalliseeritud aukude remont 19/105

20 Pärnumaa Kutsehariduskeskus 4. taseme kutseõppe õppekava Elektroonikaseadmete tehnik (kutsekeskharidusõpe) MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm Õppevorm statsionaarne - koolipõhine õpe Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 3 Mõõteriistade kasutamine testimiseks 9 Värdi Soomann, Jüri Puidet, Enno Puidet, Mart Ronk Nõuded mooduli alustamiseks Mooduli eesmärk Puuduvad Mõõteriistade kasutamine testimiseks 9 EKAP, sealhulgas matemaatika 3,5 EKAP ja loodusained (füüsika) 1,5 EKAP; teab ja mõistab SI-süsteemi mõõtühikuid ja nendest tuletatud erialaseid mõõtühikuid (ka muud süsteemid) kasutab mõõteriistasid ja testseadmeid elektroonikaseadmete kontrollimisel erinevate signaalide, elektriliste ja mitteelektriliste suuruste mõõtmisel kalibreerib mõõte- ja tööriistu järgides tööjuhendit ja ohutusnõudeid teab erinevate mõõteriistade toimimise iseärasusi tulenevalt mõõteriista ehitusest oskab arvutada mõõtevigasid ja selgitab nende sisu oskab kasutada iseseisvalt mõõteriistu vajalike mõõtmiste teostamiseks ja oskab tulemusi tehnoloogiliste vahenditega töödelda ja analüüsida õpetusega taotletakse, et õpilane teab ja tunneb olulisemaid mõõtühikuid, mõõteriistu ja testseadmeid ning oskab neid kasutada tööülesannete lahendamisel Auditoorseid tunde sh lõimitud üldained Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained Praktiline töö 120 t 55 t 59 t Teemad ja alateemad Füüsika Elektriõpetus. Elektrostaatika. Kehade elektriseerimine. Coulombi seadus. Elektriväli. Alalisvoolu seadused. Pinge ja voolutugevus. Takistus. Ohmi seadus vooluringi osa kohta. Juhtide ühendusviisid. Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine teab ja mõistab SI-süsteemi mõõtühikuid ja nendest tuletatud erialaseid mõõtühikuid (ka muud süsteemid) teoreetiline töö: 10 iseseisev töö: 3 kokku: 13 loetleb füüsikaliste suuruste tähistusi ja mõõtühikuid ning selgitab nende füüsikalist sisu kasutab matemaatilisi seoseid ja meetodeid SI-süsteemi mõõtühikute teisendamiseks SI-süsteemi mõõteühikud ja nendest tuletatud elektriliste suuruste mõõtühikud. Loeng,Test: mõisted, tähistused/ tingmärgid ja mõõteühikud, Arvutusülesannete lahendamine Eristav 20/105

21 Kontrolltöö: SI-süsteemi ühikute teisendamine, Arvutusülesannete lahendamine Kontrolltöö Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5 teab SI-süsteemi mõõtühikuid ja neist tulenevaid põhilisi elektrilitse suuruste mõõtühikuid ja nende tähiseid. Oskab teisendada mõõtühikuid Iseseisvad tööd Referaat muude mõõtesüsteemide kohta Praktilised tööd Teab nendevahelisi seoseid-valem mõõtühiku tuletamiseks Teab kõiki elektromagneetiliste suuruste mõõtühikuid ja tähiseid. Laboritööd, millised eeldavad mõõtmise käigus ühikute teisendamist andmaks nõutud ühikutes lõppvastust. Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine kasutab mõõteriistasid ja testseadmeid elektroonikaseadmete kontrollimisel erinevate signaalide, elektriliste ja mitteelektriliste suuruste mõõtmisel praktiline töö: 26 kokku: 26 valib nõuetekohase mõõteriista lähtuvalt mõõdetavast suurusest teostab korrektselt mõõteoperatsiooni lähtuvalt mõõdetavast signaalist või suurusest ja oskab hinnata mõõtetulemuse tõesust lähtuvalt töösituatsioonist. Mõõteriistade kalibreerimine Mõõteriistad ja testseadmed ning nende kasutamine Praktiline töö Eristav Etteantud skeemi koostamine ja nõutud parameetrite mõõtmine,mõõtmistel põhinevad arvutused, vormistamine Praktiline töö Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5 Skeem koostatud, mõõtmised sooritatud, arvutused tehtud. Esineb vigu mõõtepiirkondade valikul/täpsus!/ Praktilised tööd Skeem koostatud, mõõtmised sooritatud, arvutused tehtud. Oskab põhjendada sooritatud protsessi ja valikuid.mõõtmiste,arvutuste põhjal koostatud graafikud /võib esineda vigu/ Töö sooritatud vigadeta, graafikud õiged /mastaabid/. Elektriliste suuruste/ parameetrite mõõtmine laboris, mõõtmistulemuste vormistamine ja analüüs. Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Hindamine kalibreerib mõõte- ja tööriistu järgides tööjuhendit ja ohutusnõudeid Käesoleva väljundi hindamine toimub läbivalt 2, 4 ja 6. väljundi omandamise käigus Mõõteriistade kalibreerimine Mõõteriistade lubatud max.viga ja selle arvestamine mõõtmisel Mõõteriistade juhenditega tutvumine 21/105

22 Praktiline töö On täitnud õpiväljundite 2, 4 ja 6 nõuded. Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine teab erinevate mõõteriistade toimimise iseärasusi tulenevalt mõõteriista ehitusest teoreetiline töö: 13 iseseisev töö: 13 kokku: 26 lähtudes mõõteriista (füüsikalistest) tööpõhimõtetest oskab selgitada mõõteriista eeliseid ja puuduseid Mõõteriistade ehitus ja iseärasused Mõõteriistade kalibreerimine Mõõteriistad ja testseadmed ning nende kasutamine Loeng, iseseisev töö Rühmatöö: sobiva mõõteriista valik lähtuvalt mõõteriista tööpõhimõttest Referaadi esitlus Referaat Suuline esitus Õpilane on koostanud referaadi/d/ ja ja esitleb neid suuliselt. Iseseisvad tööd Referaat: - füüsikaliselt erinevate tööpõhimõtetega mõõteriistade võrdlus -analoog- ja digitaalmõõteriistade võrdlus. Õpiväljund 5 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine arvutab mõõtevigasid ja selgitab nende sisu teoreetiline töö: 6 praktiline töö: 7 kokku: 13 arvutab mõõtevigasid ja põhjendab selle tegevuse vajadust Mõõtmisvead, nende tekke põhjused ja mõõtevea arvutamine Loeng Praktiline töö Arvutusülesannete lahendamine Eristav Kontrolltöö: mõõtevigade arvutusülesanded või praktilise mõõtmise vigade analüüs Kontrolltöö Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5 Selgitab, millest sõltub mõõtmise täpsus, toob näiteid. Oskab valida õiged mõõteriistad ja piirkonnad. Praktilised tööd Oskab praktilistes mõõtmistes vältida mõõtmisvigu ja arvutada mõõteviga lähtudes mõõtevahendite vigadest. Analüüsib /kirjeldab ja põhjendab/ oma valikuid mõõtmisprotsessi läbiviimisel 22/105

23 Labori praktiliste tööde ajal mõõtevigade arvutamine. Õpiväljund 6 Hindamiskriteeriumid Teemad/alateemad Õppemeetodid Hindamine kasutab iseseisvalt mõõteriistu vajalike mõõtmiste teostamiseks ja oskab tulemusi tehnoloogiliste vahenditega töödelda ja analüüsida praktiline töö: 26 kokku: 26 teostab korrektselt mõõteoperatsiooni lähtuvalt mõõdetavast signaalist või suurusest ja oskab hinnata mõõtetulemuse tõesust lähtuvalt töösituatsioonist Erinevad mõõteriistad ja testseadmed ning nende kasutamine erinevate elektroonikaskeemide parameetrite mõõtmisel. Praktiline töö Eristav Koostada skeem, sooritada mõõtmised, anda hinnang mõõtmistäpsusele. Praktiline töö Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5 Skeem koostatud, mõõtmised sooritatud õigesti vajaliku/võimaliku/ täpsusega. Oskab hinnata mõõtmistäpsust. Praktilised tööd Skeem koostatud, mõõtmised sooritatud õigesti vajaliku/võimaliku/ täpsusega. Oskab arvutada mõõtmistäpsust. Lubatud vigade esinemine. Skeem koostatud, mõõtmised sooritatud õigesti vajaliku/võimaliku/ täpsusega. Oskab arvutada mõõtmistäpsust. Praktilised tööd: sobiva mõõteriista valik, kalibreerimine ning mõõtmise teostamine Hindamiskriteeriumid Füüsika : õpilane on omandanud elektrivoolu põhimõisted ja on suuteline teostama mõõtmisi lihtsate elektriskeemide puhul. /U, I, R/ Õppemeetod Hindamisülesanne Hindamismeetod Hindamine loeng, praktilised katsed elektrotehnika laborites. Kompleksne ülesanne, mis eeldab põhiliste elektriliste suuruste mõistmist ja oskust kasutada/arvutada/ leida vajalikke nõutuid füüsikalisi suuruseid. Arvestustöö Arvestustöö eest on saadud vähemalt 60% õigeid tulemusi. Lõimitud teemad Iseseisev töö Praktilised tööd Matemaatika 3,5 EKAP =91h /keegi mate õpetaja/ 1,5 EKAP loodusaineid(füüsika) Enno 39h Koostada etteantud nõuetega segaahel ning leida selle kogutakistus. Laboris lihtsate ahelate koostamine ja ahela parameetrite /voolude, pingete /mõõtmine. 23/105

24 Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Mooduli hindamine Õppematerjalid Hindamise aluseks on kõik praktilised tööd, kontrolltööd ning testid. Praktiliste tööde, kontrolltööde ja testide tulemusena peab õppija tõendama, et kõik mooduli õpiväljundid on saavutatud nõutaval tasemel. eristav hindamine e-kursus mõõtmisteooriast e-kursus elektriliste suuruste mõõtmisest e-kursus automaatikamõõtmisteks vene keelsena 24/105

25 Pärnumaa Kutsehariduskeskus 4. taseme kutseõppe õppekava Elektroonikaseadmete tehnik (kutsekeskharidusõpe) MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm Õppevorm Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) Õpetajad 4 Töö ja tootmise korraldus elektroonikatööstuses 10,5 Mart Ronk Mooduli eesmärk õpetusega taotletakse, et õpilane mõistab oma rolli valitud erialal ja teab kaasaegseid töökorralduse põhimõtteid ning nõudeid elektroonikatööstuses Õpiväljund 1 Hindamiskriteeriumid mõistab tootmise üldist korraldust ja saab aru oma rollist ettevõttes (LEAN tootmise ja sixsigmapõhimõtted) Õpiväljund 2 Hindamiskriteeriumid Hindamine kasutab oma töötsooni eesmärgipäraselt ja hoiab töökoha korras (5S põhimõtted) Eristav Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5 Õpiväljund 3 Hindamiskriteeriumid Hindamine mõistab protsessijuhtimise põhimõtteid, sh J-STD-001 (Requirements for SolderedElectrical and Electronic Assemblies)standardit Eristav Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5 Õpiväljund 4 Hindamiskriteeriumid Hindamine järgib ergonoomika, tööohutuse ja töökeskkonnanõudeid Eristav 25/105

26 Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5 Õpiväljund 5 Hindamiskriteeriumid Hindamine kasutab korrektset eesti- ja inglise keelset tootmiskorraldusealast terminoloogiat Eristav Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5 Õpiväljund 6 Hindamiskriteeriumid Hindamine mõistab tootmiskorralduse ülesandeid organisatsiooni eesmärkide elluviimisel Eristav Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5 Õpiväljund 7 Hindamiskriteeriumid Hindamine kasutab oma töös infotehnoloogilisi vahendeid Lõimitud teemad 1,5 EKAP inglise k. 3,5 EKAP eesti k. Mooduli hindamine eristav hindamine 26/105

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es 140918 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180

Rohkem

LISA 1 KINNITATUD direktori a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimet

LISA 1 KINNITATUD direktori a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimet LISA 1 KINNITATUD direktori 02.05.19.a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimetus (nimetus eesti keeles) Sisetööde elektrik (nimetus

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA EHITUS (nimetus eesti keeles) Kinnisvarahooldus (nimetus inglise keeles) Facility ser

Õppekavarühm Õppekava nimetus TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA EHITUS (nimetus eesti keeles) Kinnisvarahooldus (nimetus inglise keeles) Facility ser Õppekavarühm Õppekava nimetus TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA EHITUS (nimetus eesti keeles) Kinnisvarahooldus (nimetus inglise keeles) Facility serviceman Lisa 1 KINNITATUD Õppekava kood EHISes ESMAÕPPE

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA Esmaõppe 4. taseme õppekava KINNITATUD kooli direktori käskkirjaga n

IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA Esmaõppe 4. taseme õppekava KINNITATUD kooli direktori käskkirjaga n IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA Esmaõppe 4. taseme õppekava KINNITATUD kooli direktori 01.12.2014 käskkirjaga nr 1-2/125 KOOSKÕLASTATUD kooli nõukogu 26.11.2014 koosoleku

Rohkem

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Ehitus Ehitusviimistlus Finishing work in construstion Õppekava kood EHIS-es ESMAÕ

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Ehitus Ehitusviimistlus Finishing work in construstion Õppekava kood EHIS-es ESMAÕ PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Ehitus Ehitusviimistlus Finishing work in construstion Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-повар Õppekava kood EHIS-es 134899 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõi

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõi Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 180857 KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõidukitehnik Vehicle technician техник по автомобилям

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es Bодитель автобу

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es Bодитель автобу Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es 133477 Bодитель автобуса ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus

Rohkem

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus )

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus ) MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Veiko Belials

Rohkem

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85 Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori 30.10.2014.a Direktori 12.12.2014.a käskkirjaga nr 1.1-7/85 käskkirjaga nr 1.1-7/107 Narva Kutseõppekeskuse KOOLI

Rohkem

VÄIKE-MAARJA ÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Transporditehnika Õppekava nimetus Sõiduautotehnik Cartechnician Tехник по обслуживанию автомобилям Õpp

VÄIKE-MAARJA ÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Transporditehnika Õppekava nimetus Sõiduautotehnik Cartechnician Tехник по обслуживанию автомобилям Õpp VÄIKE-MAARJA ÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Transporditehnika Õppekava nimetus Sõiduautotehnik Cartechnician Tехник по обслуживанию автомобилям Õppekava kood EHISes 130 877 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA JÄTKUÕPPE

Rohkem

HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator операто

HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator операто HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator оператор машины CNC Õppekava kood Ehises ESMAÕPPE ÕPPEKAVA

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad:

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Erialane võõrkeel Reet Ainsoo Reet Ainsoo, Malle Purje,

Rohkem

Kinnitatud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-6/50 Muudetud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/20 RÄPI

Kinnitatud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-6/50 Muudetud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/20 RÄPI RÄPINA AIANDUSKOOLI KOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Aiandus Õppekava nimetus Florist Florist Флорист Õppekava kood 135029 EHISes ESMAÕPPE ÕPPEKAVA JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus EKR

Rohkem

KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/ KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/

KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/ KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/ KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/60 09.06.2014 KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/8 09.06.2014 KOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus PAGAR BAKER, LEVEL 4 ПЕКАРЬ

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es 133517 Водитель грузовика ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Liikurmas

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Liikurmas Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 199780 KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Liikurmasinadiagnostik Vehicle technician, level 5 техник по

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr P4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeeri

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr P4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeeri MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr P4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Veiko Belials mooduli maht

Rohkem

Tallinna Transpordikool NOOREM TARKVARAARENDAJA 4. taseme kutseõppe esmaõppe õppekava Kinnitatud: Tallinna Transpordikool direktor Valeri AAVA käskkir

Tallinna Transpordikool NOOREM TARKVARAARENDAJA 4. taseme kutseõppe esmaõppe õppekava Kinnitatud: Tallinna Transpordikool direktor Valeri AAVA käskkir Tallinna Transpordikool NOOREM TARKVARAARENDAJA 4. taseme kutseõppe esmaõppe õppekava Kinnitatud: Tallinna Transpordikool direktor Valeri AAVA käskkiri nr 1-3/99, 14.10.2014 Kooskõlastatud: Kooli nõukogu

Rohkem

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPP

VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPP VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es 193896 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht:

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Kokk Cook Õppekava kood EHIS-es ESM

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Kokk Cook Õppekava kood EHIS-es ESM KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Kokk Cook Õppekava kood EHIS-es 139050 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 15.04.2019 otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017 VASTUVÕTT 10. KLASSIDESSE 2019/2020 Jüri Gümnaasium 20. veebruaril 2019 Maria Tiro, direktor Tänased teemad Õppesuunad, sarnasused ja erisused Õppekorraldus Sisseastumiskatsed, tulemused Dokumentide esitamine

Rohkem

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Rakenduskõrgharidus 4. Õppevorm(id) Statsionaarne õpe 5.

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus Monteerija Steelworker Mонтажник Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKA

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus Monteerija Steelworker Mонтажник Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKA Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus Monteerija Steelworker Mонтажник Õppekava kood EHIS-es 134880 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht:

Rohkem

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu LISA KINNITATUD õppeprorektori 22.08.2017 korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori 06.04.2018 korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimused ja kord 1. Võõrkeeleoskuse tõendamine vastuvõtul

Rohkem

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas 6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril 2015. E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tasemetööga läbiviimise eesmärk on hinnata riiklike õppekavade

Rohkem

KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu

KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu 27.09.2018 protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu 1. Õppekorralduseeskirja reguleerimisala 1.1. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppekorralduseeskiri

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ÕPPEKAVA

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi   ÕPPEKAVA TALLINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ÕPPEKAVA 1 ÜLDOSA Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium (edaspidi TTG) on üldhariduskool, kus päevakooliõpingud mingitel põhjustel katkestanud õpilastel on võimalik omandada

Rohkem

VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Bussijuht Busdriver Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA

VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Bussijuht Busdriver Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Bussijuht Busdriver Õppekava kood EHIS-es 193891 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht:

Rohkem

GEORG OTSA NIMELINE TALLINNA MUUSIKAKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Muusika ja esituskunstid Rütmimuusika laulmine Singing (Pop-jazz sing

GEORG OTSA NIMELINE TALLINNA MUUSIKAKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Muusika ja esituskunstid Rütmimuusika laulmine Singing (Pop-jazz sing GEORG OTSA NIMELINE TALLINNA MUUSIKAKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Muusika ja esituskunstid Rütmimuusika laulmine Singing (Pop-jazz singing) Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppetundi) septembernovember korrastab hulkliikmeid Hulkliige. Tehted liidab, lahutab

Rohkem

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule) Ülevaate

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Lisa 1 Moodulite nimetus ja õpiväljundid Nr Autotehnik õppekava moodulite nimetus ja õpiväljundid Maht EKAP 1 Autotehniku eriala alusteadmised 30 1 Om

Lisa 1 Moodulite nimetus ja õpiväljundid Nr Autotehnik õppekava moodulite nimetus ja õpiväljundid Maht EKAP 1 Autotehniku eriala alusteadmised 30 1 Om Lisa Moodulite nimetus ja õpiväljundid Nr Autotehnik õppekava moodulite nimetus ja õpiväljundid Maht EKAP Autotehniku eriala alusteadmised 0 Omab ülevaadet sõiduautotehniku kutsest, eriala õppekava ülesehitusest

Rohkem

TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI

TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI TALLINNA KOPLI AMETIKOOL (TKAK) ÕPPEKORRALDUSEESKIRI KINNITATUD TKAK direktori 14.02.2006.a käskkirjaga nr 1-5/6 KINNITATUD direktori 05.11.2018 käskkirjaga nr 1-5/132 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKORRALDUSEESKIRI

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00 IT infrastruktuuri teenused I385 Aine õppejõud: Katrin Loodus, Margus Ernits http://enos./~mernits Tallinn, 2014 Oluline info on aine vikis Kindlasti hoia silma peal aine vikil: https://wiki./ Sealt vali:

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus ja tsiviilrajatised Palkmajaehitaja Log-house builder плотник Õppekava kood

Õppekavarühm Õppekava nimetus PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus ja tsiviilrajatised Palkmajaehitaja Log-house builder плотник Õppekava kood Õppekavarühm Õppekava nimetus PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus ja tsiviilrajatised Palkmajaehitaja Log-house builder плотник Õppekava kood EHIS-es 139198 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4

Rohkem

Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted Õppekorralduseeskiri Kinnitatud dir kk 1-4/11 1.1

Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted Õppekorralduseeskiri Kinnitatud dir kk 1-4/11 1.1 Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted 1.1. Käesoleva korra aluseks on haridus- ja teadusministri 20.12.2013 määrus nr 39 Töökohapõhise õppe rakendamise

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

LISA 2 KINNITATUD direktori a. käskkirjaga nr 1-5/49 Tallinna Kopli Ametikool Kutsekeskhariduse õppekava Sisetööde elektrik MOODULITE RAKEN

LISA 2 KINNITATUD direktori a. käskkirjaga nr 1-5/49 Tallinna Kopli Ametikool Kutsekeskhariduse õppekava Sisetööde elektrik MOODULITE RAKEN LISA 2 KINNITATUD direktori 11.05.2015.a. käskkirjaga nr 1-5/49 Tallinna Kopli Ametikool Kutsekeskhariduse õppekava Sisetööde elektrik MOODULITE RAKENDUSKAVA PÕHIÕPINGUD Sihtrühm Õppevorm Põhiharidusega

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

AINEKAVA VORM

AINEKAVA VORM ÕPPEKAVA VORM 1 2 ÕPPEKAVA NIMETUS EESTI ÕPPEKAVA NIMETUS INGLISE Keeleõpetaja mitmekeelses koolis Teacher of Languages in a Multilingual School 3 ÕPPEKAVA KOOD xxxx 4 ÕPPEASUTUS(ED) Tartu Ülikool 5 VALDKON(NA)D

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Veokorraldaja Transport organizer Диспетчер Õppekava kood EH

Õppekavarühm Õppekava nimetus IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Veokorraldaja Transport organizer Диспетчер Õppekava kood EH Õppekavarühm Õppekava nimetus IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Veokorraldaja Transport organizer Диспетчер Õppekava kood EHIS-es 130218 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus

Rohkem

Automaatjuhtimise alused Automaatjuhtimissüsteemi kirjeldamine Loeng 2

Automaatjuhtimise alused Automaatjuhtimissüsteemi kirjeldamine Loeng 2 Automaatjuhtimise alused Automaatjuhtimissüsteemi kirjeldamine Loeng 2 Laplace'i teisendus Diferentsiaalvõrrandite lahendamine ilma tarkvara toeta on keeruline Üheks lahendamisvõtteks on Laplace'i teisendus

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

Microsoft Word - VG loodus

Microsoft Word - VG loodus Loodusteaduste õppesuund Loodusteaduste õppesuund annab lisateadmisi loodusprotsesside toimemehhanismide paremaks mõistmiseks ja igapäevaeluliste probleemide lahendamiseks. Uusi teadmisi saadakse loodusteaduslikke

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi loodussuuna õppekava 1. Üldalused 1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Loodusainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on: 1) kujunda

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi loodussuuna õppekava 1. Üldalused 1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Loodusainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on: 1) kujunda Põltsamaa Ühisgümnaasiumi loodussuuna õppekava 1. Üldalused 1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Loodusainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on: 1) kujundada õpilastes loodusteaduslik pädevus, see tähendab

Rohkem

INGLISE KEELE ÕPPEKAVA põhikooli 6.klassile 1. Õpieesmärgid. 6. klassis inglise keele õpetamisega taotletakse, et õpilane: võõrkeeled avardavad inimes

INGLISE KEELE ÕPPEKAVA põhikooli 6.klassile 1. Õpieesmärgid. 6. klassis inglise keele õpetamisega taotletakse, et õpilane: võõrkeeled avardavad inimes INGLISE KEELE ÕPPEKAVA põhikooli 6.klassile 1. Õpieesmärgid. 6. klassis inglise keele õpetamisega taotletakse, et õpilane: võõrkeeled avardavad inimese tunnetusvõimalusi ning suutlikkust mõista ja väärtustada

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

ÕPILASTE VASTUVÕTT 2019

ÕPILASTE VASTUVÕTT 2019 ÕPILASTE VASTUVÕTT 2019 SISUKORD OLULISED KUUPÄEVAD JA KOHUSTUSLIKUD DOKUMENDID... 3 KUTSEKESKHARIDUSÕPE... 4 EHITUSVIIMISTLUS... 5 ELEKTROONIKASEADMETE TEHNIK... 6 IT-SÜSTEEMIDE NOOREMSPETSIALIST... 7

Rohkem

Kinnitatud dir a kk nr 1-1/12 Õppekavarühm Õppekava nimetus RÄPINA AIANDUSKOOLI ÕPPEKAVA AIANDUS Õppekava kood EHISes ESMAÕPPE ÕPPE

Kinnitatud dir a kk nr 1-1/12 Õppekavarühm Õppekava nimetus RÄPINA AIANDUSKOOLI ÕPPEKAVA AIANDUS Õppekava kood EHISes ESMAÕPPE ÕPPE Kinnitatud dir 01.06.2018. a kk nr 1-1/12 Õppekavarühm Õppekava nimetus RÄPINA AIANDUSKOOLI ÕPPEKAVA AIANDUS Õppekava kood EHISes 202097 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 Õppekava maht (EKAP) 150 MAASTIKUEHITAJA

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem