RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE"

Väljavõte

1 RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Doxorubicin Accord 2 mg/ml, infusioonilahuse kontsentraat 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml sisaldab 2 mg doksorubitsiinvesinikkloriidi. Iga 5 ml viaal sisaldab 10 mg doksorubitsiinvesinikkloriidi. Iga 10 ml viaal sisaldab 20 mg doksorubitsiinvesinikkloriidi Iga 25 ml viaal sisaldab 50 mg doksorubitsiinvesinikkloriidi. Iga 50 ml viaal sisaldab 100 mg doksorubitsiinvesinikkloriidi. Iga 100 ml viaal sisaldab 200 mg doksorubitsiinvesinikkloriidi. INN. Doxorubicinum Teadaolevat toimet omav abiaine: 1 ml sisaldab 3,5 mg naatriumi (0,15 mmol). Abiainete täielik loetelu vt lõik RAVIMVORM Infusioonilahuse kontsentraat Selge punane lahus, mille ph on 2,5 3,5 ja osmolaalsus on 270 mosm/kg kuni 320 mosm/kg. 4. KLIINILISED ANDMED 4.1 Näidustused - Väikerakk-kopsuvähk - Rinnanäärmevähk - Kaugelearenenud munasarja kartsinoom - Kusepõievähi korral intravesikaalselt - Osteosarkoomi neoadjuvant- ja adjuvantravi - Kaugelearenenud pehmete kudede sarkoom täiskasvanutel - Ewingi sarkoom - Hodgkini lümfoom - Mitte-Hodgkini lümfoom - Äge lümfoidleukeemia - Äge müeloidleukeemia - Kaugelearenenud hulgimüeloom - Kaugelearenenud või korduv endomeetriumi kartsinoom - Wilmsi tuumor - Kaugelearenenud papillaarne/follikulaarne kilpnäärmevähk - Anaplastiline kilpnäärmevähk - Kaugelearenenud neuroblastoom Doksorubitsiini kasutatakse tihti kombineeritud kemoteraapia raviskeemides koos teiste tsütotoksiliste ravimitega. 1

2 4.2 Annustamine ja manustamisviis Doxorubicin Accord 2 mg/ml tohib manustada ainult kvalifitseeritud arsti järelevalve all, kellel on kogemus tsütotoksilises ravis. Samuti tuleb patsiente ravi jooksul hoolikalt ja tihti jälgida (vt lõik 4.4). Riski tõttu sagedase letaalse kardiomüopaatia tekkeks tuleb enne iga manustamist hinnata riske ja kasu igal patsiendil eraldi. Doksorubitsiini manustatakse intravenoosselt või intravesikaalselt ning seda ei tohi manustada suukaudselt, subkutaanselt, intramuskulaarselt või intratekaalselt. Doksorubitsiini saab manustada intravenoosselt boolussüstena mõnede minutite jooksul, lühiajalise infusioonina kestusega kuni üks tund või püsiinfusioonina kestusega kuni 96 tundi. Lahust manustatakse kateetri kaudu vabalt voolava intravenoosse infusioonina 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi süstelahuse või 50 mg/ml (5%) glükoosi süstelahusega 2 15 minuti jooksul. See meetod minimeerib riski tromboflebiidi või perivenoosse ekstravasatsiooni tekkeks, mis võib viia raske lokaalse tselluliidi, vesikulatsiooni ja koe nekroosini. Otsest intravenoosset süstet ei ole soovitatav kasutada ekstravasatsiooni riski tõttu, mis võib esineda isegi nõela väljatõmbamisel adekvaatse vere tagasivoolu juuresolekul. Intravenoosne manustamine Doksorubitsiini annustamine sõltub annustamisskeemist, patsiendi üldisest seisundist ja varasemast ravist. Doksorubitsiinvesinikkloriidi manustamisskeem võib varieeruda vastavalt näidustusele (soliidtuumorid või äge leukeemia) ja vastavalt selle kasutamisele spetsiifilises raviskeemis (monoteraapiana või kombinatsioonis teiste tsütotoksiliste ainetega või osana multidistsiplinaarsetest protseduuridest, mille hulka kuulub kombinatsioon kemoteraapiast, kirurgilisest protseduurist ja radioteraapiast ning hormonaalne ravi). Monoteraapia Annus arvutatakse tavaliselt kehapindala järgi (mg/m 2 ). Selle põhjal on doksorubitsiini soovitatav annus mg/m 2 kehapinna kohta iga kolme nädala järel, kui seda kasutatakse monoteraapiana. Kombineeritud raviskeem Kui doksorubitsiinvesinikkloriidi manustatakse kombinatsioonis teiste kasvajavastaste ainetega, mille toksilisus on kattuv (nt tsüklofosfamiid või sarnased antratsükliini ühendid, nagu daunorubitsiin, idarubitsiin ja/või epirubitsiin i.v. suurtes annustes), tuleb doksorubitsiini annust vähendada kuni mg/m 2 iga nädala järel. Patsientidele, kellele ei ole vastuvõetav täisannus (nt immunosupressiooni korral, kõrge vanus) on alternatiivne annus mg/m 2 kehapinna kohta üks kord nädalas. Intravesikaalne manustamine Doksorubitsiini võib kasutada intravesikaalsel instillatsioonil pindmise kusepõievähi raviks või transuretraalse resektsiooni (TUR) järgse retsidiivi ennetamiseks patsientidel, kellel on suur risk retsidiivi tekkeks. Doksorubitsiinvesinikkloriidi soovitatav annus pindmise kusepõievähi lokaalseks intravesikaalseks raviks on mg ml-s naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9%) süstelahuses instillatsiooni kohta. Optimaalne kontsentratsioon on ligikaudu 1 mg/ml. Üldiselt tuleb lahus jätta kusepõide 1 2 tunniks. Selle perioodi jooksul tuleb patsienti keerata 90 iga 15 minuti järel. Vältimaks soovimatut lahjendust uriiniga, ei tohi patsient 12-tunnise perioodi jooksul enne ravi juua mingit vedelikku (see peaks vähendama uriini produktsiooni kuni ligikaudu 50 ml/h). Instillatsiooni võib korrata 1-nädalase kuni 1-kuulise intervalliga, sõltuvalt sellest, kas on tegemist ravi või profülaktikaga. Maksafunktsiooni kahjustusega patsiendid 2

3 Kuna doksorubitsiinvesinikkloriid eritub peamiselt maksa ja sapi kaudu, võib maksafunktsiooni kahjustuse või sapivoolu takistusega patsientidel ravimi eliminatsioon väheneda, mille tagajärjeks võivad olla rasked sekundaarsed toimed. Üldised annuse kohandamise soovitused maksafunktsiooni kahjustusega patsientidele põhinevad bilirubiini kontsentratsioonil seerumis: Seerumi bilirubiin Soovitatav annus mikromol/l ½ tavalisest annusest > 50 mikromol/l ¼ tavalisest annusest Doksorubitsiin on vastunäidustatud raske maksafunktsiooni kahjustusega patsientidele (vt lõik 4.3). Neerufunktsiooni kahjustusega patsiendid Neerupuudulikkusega patsientidele (GFR < 10 ml/min) tuleb manustada vaid 75% plaanitud annusest. Kardiomüopaatia tekke ärahoidmiseks on soovitatav, et doksorubitsiini (sh sarnaste ravimite, nt daunorubitsiini) kumulatiivne koguannus ei tohiks ületada mg/m 2 kehapinna kohta. Samaaegse südamehaigusega patsientidel, kes saavad mediastiinumi ja/või südame kiiritust, patsientidel, keda on eelnevalt ravitud alküülivate ainetega ja kõrge riskiga patsientidel (arteriaalne hüpertensioon > 5 aasta; kelle südames on eelnev koronaaride, klapi- või müokardikahjustus; üle 70-aastased) ei tohi ületada maksimaalset koguannust 400 mg/m 2 kehapinna kohta ja nende patsientide südamefunktsiooni tuleb jälgida (vt lõik 4.4). Annustamine lastel Lastel võib olla vajalik annust vähendada, palun lugege raviprotokolle ja erialakirjandust. Rasvunud patsiendid Rasvunud patsientidel võib olla vajalik kaaluda algannuse vähendamist või annuste intervallide pikendamist (vt lõik 4.4). 4.3 Vastunäidustused Ülitundlikkus toimeaine doksorubitsiinvesinikkloriidi või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes. Vastunäidustused intravenoosseks manustamiseks: - ülitundlikkus antratseendioonide või teiste antratsükliinide suhtes - märkimisväärne püsiv müelosupressioon ja/või raske stomatiit, mis on põhjustatud eelnevast ravist teiste tsütotoksiliste ravimitega ja/või kiiritusravist - eelnev ravi doksorubitsiini maksimaalsete kumulatiivsete annustega ja/või teiste antratsükliinidega (nt daunorubitsiin, epirubitsiin, idarubitsiin) ning antratseendioonidega (vt lõik 4.4) - generaliseerunud infektsioon - raske maksafunktsiooni kahjustus - rasked südame rütmihäired, südamepuudulikkus, eelnev müokardiinfarkt, äge põletikuline südamehaigus - suurenenud soodumus verejooksude tekkeks - imetamine (vt lõik 4.6) Vastunäidustused intravesikaalseks manustamiseks: - invasiivsed tuumorid, mis on penetreerunud kusepõide (suuremad kui T 1 ) - kusepõiepõletik - hematuuria - raskused uriinikateetri sisestamisel (nt laialdaste intravesikaalsete tuumorite korral) - imetamine (vt lõik 4.6) 3

4 - kuseteede infektsioonid Doksorubitsiini ei tohi manustada raseduse ja imetamise ajal (vt lõik 4.6). 4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel Doksorubitsiini tohib manustada ainult kvalifitseeritud arsti järelevalve all, kes on kogenud i.v. või intravesikaalse meetodi kasutamisel tsütotoksilises ravis. Doksorubitsiinvesinikkloriid võib suurendada teiste vähivastaste ravimite toksilisust. Tuleb teostada hoolikas kontroll võimalike kliiniliste komplikatsioonide esinemise suhtes, eriti eakatel patsientidel, patsientidel, kellel on anamneesis südamehaigus või luuüdi supressiooniga patsientidel või patsientidel, keda on eelnevalt ravitud antratsükliinidega või kes on saanud kiiritusravi mediastiinumi piirkonda. Doksorubitsiinravi alustamine nõuab patsiendi hoolikat läbivaatust ja ulatuslikku laboratoorset jälgimist. Seetõttu võib olla soovitatav, et patsiendid oleksid vähemalt ravi esimese tsükli ajal hospitaliseeritud. Ravimi manustamise ajal võib doksorubitsiin põhjustada viljatust. Enne ravi alustamist doksorubitsiiniga peavad patsiendid olema paranenud eelneva tsütotoksilise ravi ägedast toksilisusest (nagu stomatiit, neutropeenia, trombotsütopeenia ja generaliseerunud infektsioonid). Enne ravi doksorubitsiiniga või selle ajal on soovitatav teostada järgnevaid jälgivaid uuringuid (kui sageli neid uuringuid tehakse, sõltub patsiendi üldseisundist, annusest ja samaaegselt võetavatest ravimitest): - kopsude ja rindkere radiograafia ja EKG - südame funktsiooni regulaarne jälgimine (LVEF nt EKG, UCG ja MUGA skaneerimise kaudu) - suuõõne ja neelu igapäevane kontroll limaskesta muutuste suhtes - vereanalüüsid: hematokrit, vereliistakud, diferentseeritud valgevereliblede valem, SGPT, SGOT, LDH, bilirubiin, kusihape. Ravi kontroll Enne ravi alustamist on soovitatav hinnata maksafunktsiooni, kasutades tavapäraseid analüüse, nagu AST, ALT, ALP ja bilirubiin, ja lisaks hinnata ka neerufunktsiooni (vt lõik 4.4). Vasaku vatsakese funktsiooni kontroll Et optimeerida patsiendi südame seisundit, tuleb läbi viia LVEF analüüs ultraheli või südamestsintigraafia abil. See kontroll tuleb teostada enne ravi alustamist ja korrata pärast iga ligikaudu 100 mg/m 2 kumuleeritud annust (vt lõik 4.4). Südame funktsioon Antratsükliinraviga kaasneb risk kardiotoksilisuse tekkeks, mis võib avalduda varaste (st ägedate) või hiliste (st viivitusega) tüsistustena. Varased (st ägedad) tüsistused: doksorubitsiini varane kardiotoksilisus seisneb peamiselt siinustahhükardia ja/või EKG kõrvalekallete, nt mittespetsiifiliste ST-T segmendi muutuste tekkes. On teatatud ka tahhüarütmiatest, sh enneaegsetest ventrikulaarsetest kontraktsioonidest ja ventrikulaarsest tahhükardiast, bradükardiast, aga ka atrioventrikulaarsest ja Hisi kimbu sääre blokaadist. Need sümptomid viitavad üldiselt mööduvale ägedale toksilisusele. Tavaliselt selline toime ei tähenda, et tulevikus areneb hiline kardiotoksilisus ning üldiselt ei ole vajalik kaaluda doksorubitsiinravi katkestamist. QRS kompleksi lamenemine ja laienemine üle normi piiride võib viidata doksorubitsiinvesinikkloriidi poolt indutseeritud kardiomüopaatiale. Normaalse esialgse LVEF väärtusega (=50%) patsientidel viitab absoluutse väärtuse vähenemine 10% või langus rohkem kui 50% esialgsega võrreldes reeglina südamefunktsiooni kahjustusele ja sellisel juhul tuleb ravi jätkamist doksorubitsiinvesinikkloriidiga hoolikalt kaaluda. Hilised (st viivitusega) tüsistused: hiline kardiotoksilisus areneb tavaliselt doksorubitsiinravi kuuri lõpus või 2 kuni 3 kuu jooksul pärast ravi lõpetamist, kuid on teatatud ka hilistüsistustest mitu kuud 4

5 kuni mitu aastat pärast ravi lõpetamist. Hiline kardiomüopaatia avaldub vasaku vatsakese väljutusfraktsiooni (LVEF) vähenemisena ja/või südame paispuudulikkuse nähtude ja sümptomitena, nagu düspnoe, kopsuturse, perifeerne turse, kardiomegaalia ja hepatomegaalia, oliguuria, astsiit, pleura efusioon ja galopeeriv südamerütm. On teatatud ka alaägedatest toimetest, nagu perikardiit/müokardiit. Antratsükliinide poolt põhjustatud kardiomüopaatia kõige raskem vorm on eluohtlik südame paispuudulikkus, mis on ka ravimi annust piiravaks kumulatiivseks toksilisuseks. Enne kui patsiendil alustatakse ravi doksorubitsiiniga, tuleb hinnata südame funktsiooni ning seda tuleb jälgida kogu ravi jooksul, et minimeerida riski kaasneva raske südamekahjustuse tekkeks. Riski võib vähendada, kui jälgida ravikuuri jooksul regulaarselt LVEF ja lõpetada koheselt doksorubitsiinravi, kui tekivad esimesed funktsionaalsele kahjustusele viitavad nähud. Sobiv kvantitatiivne meetod südame funktsiooni korduvaks uurimiseks (LVEF hindamiseks) on mitmekanaliline radionukliidangiograafia (MUGA) või ehhokardiograafia (ECHO). Soovitatav on ravieelne südame kontroll EKG ja MUGA skaneerimise või ECHO abil, eriti patsientidel, kellel esinevad suurenenud kardiotoksilisuse riskifaktorid. LVEF määramiseks tuleb teostada korduvaid MUGA või ECHO uuringuid, eeskätt antratsükliinide suurte kumulatiivsete annuste korral. Kasutatav kontrollimeetod peab jälgimise jooksul jääma samaks. Südame paispuudulikkuse tekke tõenäosus, mis kumulatiivsel koguannusel 300 mg/m 2 on hinnanguliselt ligikaudu 1 2%, suureneb aeglaselt kuni kumulatiivse koguannuseni mg/m 2. Seejärel suureneb risk südame paispuudulikkuse tekkeks järsult ning maksimaalset kumulatiivset annust 550 mg/m 2 ei ole soovitatav ületada. Kui patsiendil esinevad teised potentsiaalsed kardiotoksilisuse riskifaktorid (anamneesis kardiovaskulaarne haigus, varasem ravi teiste antratsükliinide või antratseendioonidega, varasem või samaaegne kiiritusravi mediastiinumi/perikardi piirkonda ja samaaegne südame kontraktiilsust pärssivate ravimite kasutamine sh tsüklofosfamiid ja 5-fluorouratsiil), võib doksorubitsiini kardiotoksilisus ilmneda väiksemate kumulatiivsete annuste juures ning patsiendi südamefunktsiooni tuleb hoolikalt jälgida. Peale doksorubitsiini manustamist esineb lastel ja noorukitel hilise kardiotoksilisuse arenemise kõrgenenud risk. Naistel võib olla suurem risk haigestuda kui meestel. Soovitatavad on perioodilised südame seisukorra hindamise järelkontrollid ravi sellise mõju jälgimiseks. On tõenäoline, et doksorubitsiini ja teiste antratsükliinide või antratseendioonide toksilisus on aditiivne. Maksafunktsioon Doksorubitsiini peamine eliminatsioonitee on hepatobiliaarne süsteem. Enne ravi doksorubitsiiniga ja selle ajal tuleb hinnata üldbilirubiini väärtusi seerumis. Suurenenud bilirubiini väärtustega patsientidel võib esineda aeglasem ravimi kliirens koos üldise toksilisuse suurenemisega. Neil patsientidel on soovitatav kasutada väiksemaid annuseid (vt lõik 4.2). Raske maksakahjustusega patsientidele ei tohi doksorubitsiini manustada (vt lõik 4.3). Hematoloogiline toksilisus Doksorubitsiin võib põhjustada müelosupressiooni (vt lõik 4.8). Enne doksorubitsiini iga ravitsükli algust ja selle ajal tuleb hinnata hematoloogilist profiili, sealhulgas kontrollida valgevereliblede eri vormide arvu. Doksorubitsiini hematoloogilise toksilisuse peamine ilming on annusest sõltuv mööduv leukopeenia ja/või granulotsütopeenia (neutropeenia), mis on selle ravimi kõige sagedasem annust piirav ägeda toksilisuse näht. Leukopeenia ja neutropeenia saavutavad enamikul juhtudest maksimumi päeva pärast ravimi manustamist; leukotsüütide/neutrofiilide arv taastub enamikul juhtudest normaalsele tasemele 21. päevaks. Kui vererakkude arvu väärtused ei normaliseeru, tuleb kaaluda annuse vähendamist või manustamisintervalli pikendamist. Samuti võib esineda trombotsütopeenia ja aneemia. Raske müelosupressiooni kliiniliste tagajärgede hulka kuuluvad palavik, infektsioonid, sepsis/septitseemia, septiline šokk, verejooks, kudede hüpoksia või surm. Sekundaarne leukeemia Antratsükliinidega (sh doksorubitsiiniga) ravitud patsientidel on teatatud sekundaarsest leukeemiast koos preleukeemilise faasiga või ilma. Sekundaarne leukeemia on sagedasem juhtudel, kui neid 5

6 ravimeid on manustatud kombinatsioonis teiste DNA-d kahjustavate antineoplastiliste ravimitega, kui patsiente on eelnevalt intensiivselt ravitud tsütotoksiliste ravimitega või kui on suurendatud antratsükliinide annuseid. Neil leukeemiatel võib olla 1 3-aastane peiteperiood. Intravesikaalne manustamine Doksorubitsiini intravesikaalne manustamine võib põhjustada keemilise tsüstiidi sümptomeid (st düsuuriat, sagedast urineerimist, nüktuuriat, stranguuriat, hematuuriat, kusepõie seina nekroosi). Erilist tähelepanu nõuavad kateteriseerimisprobleemid (st intravesikaalse tuumori invasioonist põhjustatud ureetra obstruktsioon). Intravesikaalne manustamine on vastunäidustatud tuumorite korral, mis on penetreerunud kusepõide (suuremad kui T 1 ). Intravesikaalset manustamisteed ei tohi kasutada patsientidel, kellel esineb invasiivne tuumor, mis on penetreerunud läbi kusepõie seina, samuti kuseteede infektsioonidega või kusepõie põletikuliste seisunditega patsientidel. Seerumi kusihappe kontroll: Ravi ajal võib kusihappe tase seerumis suureneda. Hüperurikeemia korral tuleb alustada hüperurikeemiavastast ravi. Raske neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel võib olla vajalik annust vähendada (vt lõik 4.2). Seedetrakti toimed Soovitatav on profülaktiline antiemeetiline ravi. Märkus: Doksorubitsiini ei tohi kasutada, kui esineb põletikke, haavandeid või kõhulahtisust. Ekstravasatsioon Juhuslik süstimine veeni ümbrusse põhjustab lokaalset nekroosi ja tromboflebiiti. Põletustunne infusiooninõela piirkonnas viitab perivenoossele manustamisele. Kui tekib ekstravasatsioon, tuleb infusioon või süste koheselt lõpetada; nõel tuleb jätta lühikeseks ajaks samasse kohta ja seejärel eemaldada pärast lühiajalist aspireerimist. Ekstravasatsiooni korral tuleb alustada deksrasoksaani intravenoosset infusiooni, mitte hiljem kui 6 tundi pärast ekstravasatsiooni (annustamise ja täiendava informatsiooni kohta vt deksrasoksaani ravimi omaduste kokkuvõtet). Juhul kui deksrasoksaan on vastunäidustatud, on soovitatav manustada lokaalselt 99% dimetüülsulfoksiidi (DMSO) kaks korda suuremale pinnale kui kahjustatud piirkond (4 tilka 10 cm 2 nahapinna kohta) ja korrata seda kolm korda ööpäevas mitte vähem kui 14-päevase perioodi jooksul. Vajadusel tuleb kaaluda debridemendi teostamist. Antagonistliku toimemehhanismi tõttu tuleb piirkonda pärast DMSO manustamist (vasokonstriktsioon vs. vasodilatatsioon) jahutada, et näiteks valu vähendada. Ärge kasutage DMSO-d patsientidel, kes saavad deksrasoksaani antratsükliini poolt põhjustatud ekstravasatsiooni raviks. Teisi meetmeid on kirjanduses vastuoluliselt käsitletud ja neil ei ole kindlat väärtust. Kiiritusravi On teatatud ka kiirituse poolt põhjustatud toksilisustest (müokard, limaskest, nahk ja maks). Eriline ettevaatus on kohustuslik patsientidel, kes on varem saanud või saavad praegu kiiritusravi või kellel plaanitakse kiiritusravi. Neil patsientidel esineb doksorubitsiinvesinikkloriidi kasutamise korral eriline risk kiiritatava piirkonna paiksete reaktsioonide (tagasilöögifenomeni) tekkeks. Sellega seoses on teatatud raskest, mõnikord surmaga lõppevast hepatotoksilisusest (maksakahjustusest). Varasem kiiritus mediastiinumi piirkonda suurendab doksorubitsiini kardiotoksilisust. Eeskätt sellistel juhtudel ei tohi ületada kumulatiivset annust 400 mg/m 2. Viljatus Doksorubitsiinil võib olla genotoksiline toime. Doksorubitsiin võib põhjustada viljatust ravimi manustamise ajal. Naistel võib doksorubitsiin põhjustada amenorröad. Kuigi ovulatsioon ja menstruatsioon näivad taastuvat pärast ravi lõpetamist, võib esineda enneaegne menopaus. Naised ei tohi rasestuda ravi ajal ja kuni 6 kuud pärast ravi. Doksorubitsiin on mutageenne ja võib inimese spermatosoidis indutseerida kromosoomikahjustust. Oligospermia või azoospermia võivad olla püsivad; siiski on mõnel juhul teatatud spermatosoidide 6

7 arvu taastumisest normospermia tasemele. See võib juhtuda mitu aastat pärast ravi lõppu. Doksorubitsiinravi saavad mehed peavad kasutama tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid. Samuti on neil soovitav mitte eostada last ravi ajal ja kuni 6 kuud pärast ravi ning doksorubitsiinravist tingitud pöördumatu viljatuse võimaluse tõttu pidada nõu sperma krüokonserveerimise suhtes enne ravi alustamist. Vähivastased ravid Doksorubitsiin võib potentseerida teiste vähivastaste ravide toksilisust. Teatatud on tsüklofosfamiidravi poolt tingitud hemorraagilise tsüstiidi ägenemisest ja 6-merkaptopuriinravi poolt tingitud hepatotoksilisuse suurenemisest. Sarnaselt teiste tsütotoksiliste ravimitega on doksorubitsiini kasutamisega seoses teatatud tromboflebiidist ja trombemboolilisest fenomenist, sh (mõnel juhul surmaga lõppenud) kopsuembooliast (vt lõik 4.8). Vaktsiinid Seda ravimpreparaati ei ole üldiselt soovitatav kasutada kombinatsioonis nõrgestatud elusvaktsiinidega. Tuleb vältida kontakti hiljuti poliomüeliidi vastu vaktsineeritud isikutega. Elusvaktsiinide või nõrgestatud elusvaktsiinide manustamine kemoteraapiliste toimeainete, sh doksorubitsiini, manustamise tõttu nõrgenenud immuunsusega patsientidele võib kaasa tuua tõsiseid või fataalseid tagajärgi. Surnud või inaktiveeritud vaktsiine võib manustada, kuid sellise vaktsineerimise tulemus võib olla vähenenud. Muud Rasvunud patsientidel (st >130% ideaalsest kehakaalust) on doksorubitsiini süsteemne kliirens aeglustunud (vt lõik 4.2). Tuumori lüüsi sündroom Doksorubitsiin võib indutseerida hüperurikeemiat ulatusliku puriinide katabolismi tagajärjel, mis kaasneb ravimi poolt tingitud kasvajarakkude kiire lagunemisega (tuumori lüüsi sündroom) (vt lõik 4.8). Pärast esialgset ravi tuleb hinnata kusihappe, kaaliumi, kaltsiumfosfaadi ja kreatiniini taset veres. Tuumori lüüsi sündroomi võimalikke tüsistusi võib minimeerida, kui kasutada patsiendi hüdreerimist, uriini alkaliseerimist ja profülaktikat allopurinooliga hüperurikeemia ennetamiseks. Valu- või põletustunne manustamiskohas võib tähistada väikesemahulist ekstravasatsiooni. Kui kahtlustatakse ekstravasatsiooni või selle esinemisel tuleb süste katkestada ja jätkata uuesti teise veresoone kaudu. Ebamugavust võib vähendada piirkonna jahutamine 24 tunni jooksul. Patsienti tuleb hoolikalt jälgida mõne nädala jooksul. Vajalikud võivad olla kirurgilised meetmed. Doksorubitsiinvesinikkloriid võib põhjustada uriini värvuse muutumist punaseks. Patsiente tuleb teavitada, et see ei kujuta endast ohtu tervisele. Luuüdi depressiooni või põsehaavandite esinemise või tekkimise korral ei tohi manustamist korrata. Sellele võib eelneda ettehoiatav põletustunne põses, mistõttu selle sümptomi esinemisel ei ole korduv manustamine soovitav. 4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed Doksorubitsiini kardiotoksilisust suurendab teiste antratsükliinide või teiste potentsiaalselt kardiotoksiliste ravimite (nt 5-fluorouratsiili, tsüklofosfamiidi või paklitakseeli) varasem või samaaegne kasutamine või kasutamine koos ravimitega, mis mõjutavad südame funktsiooni (nagu kaltsiumikanali blokaatorid). Kui doksorubitsiini kasutatakse koos ülalmainitud ainetega, tuleb hoolikalt jälgida südamefunktsiooni. Trastuzumabi ja antratsükliinide (nagu doksorubitsiin) kombinatsiooni kasutamine on seotud kõrge kardiotoksilisuse riskiga. Siiani ei tohi trastuzumabi kasutada kombinatsioonis antratsükliinidega, välja arvatud hästi kontrollitud kliinilistes uuringutes, kus jälgitakse südame funktsiooni. Kui antratsükliine kasutatakse pärast ravi lõpetamist trastuzumabiga, võib tulemuseks olla 7

8 kardiotoksilisuse riski suurenemine. Kuna trastuzumabi poolväärtusaeg on ligikaudu päeva, võib see vereringes püsida kuni 27 nädalat. Kui võimalik, peab trastuzumabravi lõpetamise ja antratsükliinravi alustamise vahele jääma piisavalt pikk intervall (kuni 27 nädalat). Äärmiselt vajalik on südame funktsiooni hoolikalt jälgida. Doksorubitsiini hepatotoksilisust võivad suurendada teised hepatotoksilised ravi modaalsused (nt 6-merkaptopuriin). Doksorubitsiin metaboliseeritakse tsütokroom P450 (CYP450) abil ning see on Pgp transporteri substraat. Samaaegne manustamine koos CYP450 ja/või Pgp inhibiitoritega võib suurendada doksorubitsiini kontsentratsiooni plasmas ja seega suurendada toksilisust. Manustamine koos CYP450 indutseerijatega, nagu rifampitsiin ja barbituraadid, võib vastupidi langetada doksorubitsiini kontsentratsiooni plasmas ja vähendada selle efektiivsust. Tsüklosporiin, CYP3A4 ja Pgp inhibiitor, suurendas doksorubitsiini AUC-d 55% ja doksorubitsiini AUC-d 350% võrra. Kombinatsioon võib nõuda annuse kohandamist. On näidatud ka, et tsimetidiin vähendab doksorubitsiini plasmakliirensit ja suurendab AUC-d. Kui paklitakseeli manustatakse vahetult enne doksorubitsiini, võib see põhjustada doksorubitsiini kliirensi langust ja kontsentratsiooni suurenemist plasmas. Mõned andmed näitavad, et see koostoime on vähem väljendunud, kui doksorubitsiini manustatakse enne paklitakseeli. Barbituraadid võivad põhjustada doksorubitsiini kliirensi kiirenemist plasmas, samaaegse fenütoiini manustamise tagajärjeks võib aga olla fenütoiini madalam tase plasmas. Pärast doksorubitsiini samaaegset manustamist koos ritonaviiriga on teatatud doksorubitsiini kontsentratsiooni suurenemisest seerumis. Doksorubitsiinravi toksiline toime võib suureneda kombinatsioonis teiste tsütostaatikumidega (nt tsütarabiini, tsisplatiini, tsüklofosfamiidiga). Seoses tsütarabiini kombinatsioonraviga võivad esineda jämesoole nekroos koos massiivse verejooksuga ja rasked infektsioonid. Klosapiin võib suurendada doksorubitsiini hematoloogilise toksilisuse riski ja raskust. Doksorubitsiinravi ajal võib amfoteritsiin B olla märkimisväärselt nefrotoksiline. Kuna doksorubitsiin metaboliseerub kiiresti ja elimeerub peamiselt sapiteede kaudu, võib teadaolevalt hepatotoksiliste kemoterapeutiliste ainete (nt merkaptopuriini, metotreksaadi, streptosotsiini) samaaegne manustamine potentsiaalselt suurendada doksorubitsiini toksilisust ravimi hepaatilise kliirensi vähenemise tagajärjel. Kui samaaegne ravi hepatotoksiliste ravimitega on kohustuslik, tuleb doksorubitsiini annust kohandada. Doksorubitsiin on kiirituse suhtes tugevasti sensibiliseeriv aine (radiosensibiliseerija) ja selle poolt põhjustatud tagasilöögifenomen võib olla eluohtlik. Mistahes eelnev, samaaegne või järgnev kiiritusravi võib suurendada doksorubitsiini kardio- või hepatotoksilisust. See kehtib ka samaaegse ravi kohta kardio- või hepatotoksiliste ravimitega. Doksorubitsiin võib põhjustada varasema tsüklofosfamiidravi poolt põhjustatud hemorraagilise tsüstiidi ägenemisi. Doksorubitsiinravi võib põhjustada kusihappe taseme suurenemist seerumis, seetõttu võib olla vajalik kohandada kusihappe sisaldust langetavate ravimite annust. Doksorubitsiin võib vähendada suukaudselt manustatava digoksiini biosaadavust. Ravi ajal doksorubitsiiniga ei tohi patsiente vaktsineerida, samuti tuleb vältida kontakti hiljuti poliomüeliidi vastu vaktsineeritud isikutega. 8

9 Kliinilises uuringus täheldati doksorubitsiini AUC suurenemist 21% kui seda manustati samaaegselt sorafeniibiga 400 mg kaks korda ööpäevas. Selle tulemuse kliiniline tähtsus on teadmata. 4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine Rasedus Doksorubitsiini on leitud loote kudedes (maksas, neerudes, kopsudes) kontsentratsioonis, mis ületab mitmekordselt kontsentratsiooni ema plasmas, mis viitab sellele, et see läbib platsentat. Loomkatsed on näidanud doksorubitsiini embrüo-, feto- ja teratogeenset toimet (vt lõik 5.3) ja samuti on Ames i testis leidnud kinnitust kõrge mutageensuse tase. Tsütostaatikume tohib manustada raseduse ajal ainult range näidustuse korral, kui kasu emale kaalub üles võimaliku ohu lootele. Imetamine On teatatud, et doksorubitsiin eritub inimese rinnapiima. Ei saa välistada riski rinnaga toidetavale lapsele. Kuna doksorubitsiinvesinikkloriidi kasutamine on imetamise ajal vastunäidustatud, tuleb rinnaga toitmine doksorubitsiinravi ajaks lõpetada (vt lõik 4.3). Fertiilsus Ohutusega seotud põhjustel peavad mehed, kes soovivad saada last, konserveerima ravimile eksponeerimata sperma enne ravi doksorubitsiiniga ja hoiduma lapse eostamisest ravi jooksul ja 6 kuud pärast ravi. Fertiilses eas naised peavad ravi ajal doksorubitsiiniga ja 6 kuud pärast ravi kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid. 4.7 Toime reaktsioonikiirusele Kuna iiveldust ja oksendamist esineb sageli, tuleks vältida autojuhtimist ja masinate käsitsemist. 4.8 Kõrvaltoimed Ravi doksorubitsiiniga põhjustab tihti kõrvaltoimeid ja mõned nendest toimetest on piisavalt tõsised, et nõuda patsiendi hoolikat jälgimist. Kõrvaltoimete esinemissagedust ja liiki mõjutavad manustamise kiirus ja annus. Ägeda toksilisusega annust piirav kõrvaltoime on luuüdi supressioon, mis on siiski enamasti mööduv. Doksorubitsiini luuüdi/hematoloogilise toksilisuse kliinilised tagajärjed võivad olla palavik, infektsioonid, sepsis/septitseema, septiline šokk, verejooksud, kudede hüpoksia või surm. Peaaegu kõigil patsientidel on täheldatud iiveldust ja oksendamist, samuti alopeetsiat. Seoses doksorubitsiinraviga on teatatud järgmistest kõrvaltoimetest: Esinemissagedused on määratletud järgmise konventsiooni alusel: Väga sage ( 1/10) Sage ( 1/100 kuni <1/10) Aeg-ajalt ( 1/1000 kuni <1/100) Harv ( 1/ kuni <1/1000) Väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel) Infektsioonid ja infestatsioonid Hea- ja pahaloomulised kasvajad Sage Aeg-ajalt Harv Teadmata Sepsis, septitseemia Sekundaarne äge müeloidleukeemia, kui kasutatakse kombinatsioonis kasvajavastaste ainetega, mis kahjustavad DNA-d (vt lõik 4.4), tuumori lüüsi sündroom Äge lümfotsütaarne leukeemia ja äge müelogeenne leukeemia Vere ja Luuüdi Trombotsütopeenia, 9

10 lümfisüsteemi häired Immuunsüsteemi häired Ainevahetus- ja toitumishäired Silma kahjustused Südame häired Vaskulaarsed häired Seedetrakti häired Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired Naha ja nahaaluskoe kahjustused supressioon, aneemia leukopeenia ja neutropeenia Anafülaktilised reaktsioonid Anoreksia Dehüdratsioon Hüperurikeemia (vt lõik 4.4) Konjunktiviit Keratiit ja lakrimatsioon Kardiomüopaatia, Arütmia, vasaku (2%: nt LVEF vatsakese vähenemine, väljutusfraktsiooni düspnoe) asümptomaatiline vähenemine ja südame paispuudulikkus. Kardiotoksilisus võib avalduda tahhükardia, sh supraventrikulaarse tahhükardia jaekg muutustena (nt siinustahhükardia, tahhüarütmia, ventrikulaarne tahhükardia, bradükardia, atrioventrikulaarne ja Hisi kimbu sääre blokaad). Südame funktsioonihäiretega patsientidel on vajalik ettevaatus ja soovitav on rutiinne EKG jälgimine Flebiit Tromboflebiit; trombemboolia; kuumahood, šokk Iiveldus; oksendamine; mukosiit/ stomatiit; kõhulahtisus Alopeetsia Seedetrakti verejooks, kõhuvalu: kombinatsioonis tsütarabiiniga võib tekkida suu, neelu, söögitoru ja seedetrakti limaskesta haavandumine; on teatatud käärsoole ja eriti pimesoole haavandumisest ja nekroosist (vt lõik 4.5) Sügelus, lokaalne ülitundlikkusreaktsioon kiirituspiirkonnas (tagasilöögifenomen) Urtikaaria, eksanteem, lokaalsed erütematoossed reaktsioonid piki veeni, mida kasutati süsteks, naha ja Ösofagiit, gastraalsed erosioonid, koliit, suu limaskesta hüperpigmentatsioon Bronhospasm, kiirituspneumoniit Koe hüpoksia, akraalne erüteem ning palmaarne ja plantaarne düsesteesia, valgustundlikkus 10

11 Neerude ja kuseteede häired Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid Maksa ja sapiteede häired Kirurgilised ja meditsiinilised protseduurid Intravesikaalse ravi korral võivad esineda lokaalsed reaktsioonid (keemiline tsüstiit) (st düsuuria, sage urineerimine, nüktuuria, stranguuria, hematuuria, kusepõie seina nekroos) küünte hüperpigmentatsioon, onühholüüs Anafülaktilised reaktsioonid, värisemine, palavik, pearinglus Äge neerupuudulikkus Amenorröa, oligospermia, azoospermia (vt lõik 4.4) Nõelav või põletav tunne manustamiskohas (vt lõik 4.4) Halb enesetunne/nõrkus, asteenia, külmavärinad Hepatotoksilisus, maksaensüümide aktiivsuse mööduv suurenemine Ekstravasatsioon võib põhjustada rasket tselluliiti, vesikulatsiooni ja lokaalset kudede nekroosi, mis võib nõuda kirurgilisi ravimeetmeid (sh nahasiirdamist) (vt lõik 4.4) Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest kaudu. 4.9 Üleannustamine Doksorubitsiini üksikannused 250 mg ja 500 mg on osutunud surmavateks. Doksorubitsiini äge üleannustamine võib põhjustada müelosupressiooni (eeskätt leukopeeniat ja trombotsütopeeniat), üldiselt päeva pärast üleannustamist ja ägedaid kardiaalseid muutusi, mis võivad tekkida 24 tunni jooksul. Ravi hõlmab antibiootikumide intravenoosset manustamist, granulotsüütide ja trombotsüütide ülekannet ja kaitsvat isolatsiooni ning südame kõrvaltoimete ravi. Tuleb kaaluda patsiendi paigutamist steriilsesse ruumi ja hemopoeesi kasvufaktori kasutamist. Doksorubitsiini äge üleannustamine põhjustab samuti toksilisi toimeid seedetraktile (peamiselt mukosiit). Tavaliselt ilmneb see kiiresti peale ravimi manustamist, kuid enamus patsiente paraneb sellest kolme nädala jooksul. Krooniline üleannustamine kumulatiivse annusega üle 550 mg/m 2 suurendab riski kardiomüopaatia tekkeks ja võib viia südamepuudulikkuseni. 11

12 Hiline südamepuudulikkus võib esineda kuni kuus kuud pärast üleannustamist. Patsiente tuleb hoolikalt jälgida ning südamepuudulikkuse sümptomite ilmnemisel tuleb kasutada konventsionaalset ravimeetodit. 5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED 5.1 Farmakodünaamilised omadused Farmakoterapeutiline rühm: Antratsükliinid ja sarnased ained, ATC-kood: L01DB01 Doksorubitsiin on antratsükliinantibiootikum. Toimemehhanism ei ole lõplikult välja selgitatud. Arvatakse, et doksorubitsiinvesinikkloriid avaldab antineoplastilist toimet läbi tsütotoksilise toimemehhanismi, eeskätt DNA valku interkaleerumise, ensüüm topoisomeraas II inhibeerimise ja reaktiivsete hapnikuühendite (ROS) moodustamise teel. Kõigil neil on kahjustav toime DNA sünteesile: doksorubitsiini molekuli interkaleerumine põhjustab kõigi RNA ja DNA polümeraaside inhibeerimise, häirides aluse äratundmist ja järjekorra spetsiifikat. Topoisomeraas II inhibeerimine tekitab üksikuid ja topelttüvega vahesid DNA heeliksis. DNA lõhenemist põhjustab ka keemiline reaktsioon kõrgreaktiivsete hapnikuühenditega nagu hüdroksüülradikaal OH. Tagajärjeks on mutagenees ja kromosomaalsed aberratsioonid. Doksorubitsiini toksilisuse spetsiifilisus on arvatavasti seotud peamiselt normaalse koe proliferatiivse aktiivsusega. Seega on luuüdi, seedetrakt ja sugunäärmed peamisteks normaalseteks kudedeks, mis saavad kahjustada. Doksorubitsiini ja teiste antratsükliinide korral on ravi ebaõnnestumise oluliseks põhjuseks resistentsuse kujunemine. Proovides ületada rakulist resistentsust doksorubitsiini suhtes, on kaalutud kaltsiumikanali blokaatorite, nt verapamiili kasutamist, kuna peamine sihtmärk on rakumembraan. Verapamiil inhibeerib kaltsiumi transpordi aeglase kanali ja võib võimendada doksorubitsiini omastamist rakkude poolt. Doksorubitsiini ja verapamiili kombinatsiooni seostatakse raskete kardiotoksiliste toimetega. 5.2 Farmakokineetilised omadused Jaotumine Pärast intravenoosset manustamist elimineerub doksorubitsiin kiiresti verest ja jaotub laialdaselt kudedesse, sh kopsudesse, maksa, südamesse, põrna, lümfisõlmedesse, luuüdisse ja neerudesse. Jaotusruumala on ligikaudu 25 liitrit. Valkudega seondumise määr on %. Doksorubitsiin ei läbi hematoentsefaalbarjääri, kuid aju metastaaside või leukeemilise tserebraalse disseminatsiooni esinemise korral võidakse saavutada suurem kontsentratsioon liikvoris. Doksorubitsiin jaotub kiiresti astsiidivedelikku, kus see saavutab suurema kontsentratsiooni kui plasmas. Doksorubitsiin eritub rinnapiima. Eritumine Doksorubitsiini eliminatsioon verest on kolmefaasiline keskmiste poolväärtusaegadega 12 minutit (jaotumine), 3,3 tundi ja ligikaudu 30 tundi. Doksorubitsiin metaboliseerub maksas kiiresti. Peamine metaboliit on farmakoloogiliselt aktiivne doksorubitsinool. Teised metaboliidid on deoksürubitsiini aglükoon-, glükuroniid- ja sulfaatkonjugaat. Ligikaudu % annusest eritub 7 päeva jooksul sapiga, sellest ligikaudu pool eritub muutumatul kujul ja ülejäänu metaboliitidena. Vaid % manustatud annusest eritub uriiniga. Patsientide erigrupid 12

13 Kuna doksorubitsiin elimineerub peamiselt maksa kaudu, põhjustab maksafunktsiooni kahjustus ravimi aeglasemat eritumist, mille tagajärjeks on suurenenud retentsioon ning akumulatsioon plasmas ja kudedes. Üldiselt on soovitav annust vähendada. Kuigi renaalne eritumine on doksorubitsiini vähemtähtis eliminatsioonirada, võib raske neerukahjustus mõjutada üldist eliminatsiooni ja nõuda annuse vähendamist. Uuringus rasvunud patsientidel (>130% ideaalsest kehakaalust) vähenes doksorubitsiini kliirens ja suurenes poolväärtusaeg võrreldes normaalkaalulise kontrollgrupiga. Rasvunud patsientidel võib olla vajalik annust kohandada. 5.3 Prekliinilised ohutusandmed Kirjanduse põhjal näitavad loomkatsed, et doksorubitsiin mõjutab fertiilsust, on embrüo- ja fetotoksiline ning teratogeenne. Teised andmed näitavad, et doksorubitsiin on mutageense toimega. 6. FARMATSEUTILISED ANDMED 6.1 Abiainete loetelu Naatriumkloriid Vesinikkloriidhape (ph kohandamiseks) Süstevesi 6.2 Sobimatus Doksorubitsiini ei tohi segada hepariiniga, kuna see viib sademe moodustumiseni; seda ei tohi segada 5-fluorouratsiiliga, kuna võib tekkida degradeerumine. Tuleb vältida pikaajalist kokkupuudet mistahes aluselise ph-ga lahusega, kuna see viib ravimi hüdrolüüsini. Kuni ei ole saadaval detailset informatsiooni sobimatuse kohta, ei tohi doksorubitsiini segada teiste ravimitega, välja arvatud nendega, mis on loetletud lõigus Kõlblikkusaeg Avamata viaalid: 18 kuud Avatud viaalid: Pärast viaali avamist kasutada otsekohe. Ettevalmistatud infusioonilahused: Ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus on tõestatud 0,9% naatriumkloriidi süstelahuses või 5% glükoosi süstelahuses kuni 28 päeva temperatuuril 2 C 8 C ja kuni 7 päeva jooksul temperatuuril 25 C, kui ettevalmistamine toimus klaaskonteinerites, valguse eest kaitstult. Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel ega tohiks tavaliselt ületada 24 tundi temperatuuril 2 C kuni 8 C, välja arvatud juhul, kui lahjendamine on toimunud kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes. 6.4 Säilitamise eritingimused Hoida külmkapis (2 C 8 C). Hoida viaal välispakendis, valguse eest kaitstult. Lahjendatud ravimpreparaadi säilitamistingimusi vt lõik Pakendi iseloomustus ja sisu 13

14 5 ml Infusioonilahuse kontsentraat on villitud 5 ml I tüüpi selgest tubulaarsest klaasist viaalidesse, mis on suletud klorobutüül steriliseerimiseks valmis kummikorgiga, millel on äratõmmatav alumiiniumist roosa sulgur. 10 ml Infusioonilahuse kontsentraat on villitud 10 ml I tüüpi selgest tubulaarsest klaasist viaalidesse, mis on suletud klorobutüül steriliseerimiseks valmis kummikorgiga, millel on äratõmmatav alumiiniumist roosa sulgur. 25 ml Infusioonilahuse kontsentraat on villitud 30 ml I tüüpi selgest valatud klaasist viaalidesse, mis on suletud klorobutüül steriliseerimiseks valmis kummikorgiga, millel on äratõmmatav alumiiniumist roosa sulgur. 50 ml Infusioonilahuse kontsentraat on villitud 50 ml I tüüpi selgest valatud klaasist viaalidesse, mis on suletud klorobutüül steriliseerimiseks valmis kummikorgiga, millel on äratõmmatav alumiiniumist roosa sulgur. 100 ml Infusioonilahuse kontsentraat on villitud 100 ml I tüüpi selgest valatud klaasist viaalidesse, mis on suletud klorobutüül steriliseerimiseks valmis kummikorgiga, millel on äratõmmatav alumiiniumist roosa sulgur. Pakendi suurused: 1 x 5 ml viaal 1 x 10 ml viaal 1 x 25 ml viaal 1 x 50 ml viaal 1 x 100 ml viaal Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 6.6 Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks Doksorubitsiin on tugev tsütostaatikum, mida võivad välja kirjutada, ette valmistada ja manustada ainult professionaalid, keda on koolitatud ravimit ohutult kasutama. Doksorubitsiini käsitlemisel, ettevalmistamisel ja hävitamisel tuleb kinni pidada järgmistest juhistest. Ettevalmistamine 1. Personal peab olema koolitatud ravimi käitlemise hea tehnika alal. 2. Rasedad personali liikmed tuleb eemaldada töölt selle ravimiga. 3. Doksorubitsiini käitlev personal peab kandma kaitseriietust: kaitseprille, kitlit, ühekordseid kindaid ja maske. 4. Kõik manustamiseks või puhastamiseks kasutatud esemed, sh kindad, tuleb asetada eriti ohtlike jäätmete hävitamise kotti tuhastamiseks kõrgel temperatuuril (700 C). 5. Kõik puhastusmaterjalid tuleb hävidada nii, nagu eespool viidatud. 6. Pärast kinnaste äravõtmist peske alati käsi. Saastumine 1. Kokkupuutel naha või limaskestadega peske eksponeeritud piirkonda hoolikalt seebi ja veega või naatriumvesinikkarbonaadi lahusega. Ärge hõõruge siiski nahka kareda harjaga. Naha mööduva kipituse raviks võib kasutada mahedat kreemi. 14

15 2. Kui aine satub silma(desse), hoidke silmalaug (-laud) avatuna ja loputage kahjustatud silmi rohke veega või tavalise naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9%) süstelahusega vähemalt 15 minuti jooksul. Seejärel tuleb konsulteerida arsti või silmaspetsialistiga. 3. Maha loksumise või lekkimise korral töödelge pinda 1% naatriumhüpokloriti lahusega või kõige kergemini fosfaatpuhvriga (ph>8), kuni lahus on eemaldatud. Kasutage lappi/svammi, mida hoitakse ettenähtud alas. Loputage kaks korda veega. Asetage kõik lapid plastikaatkotti ja sulgege see tuhastamiseks. Manustamine Doksorubitsiini intravenoossel (i.v.) manustamisel tuleb olla väga ettevaatlik; ravimit on soovitav manustada kateetri kaudu koos vabalt voolava intravenoosse 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi või 50 mg/ml (5%) glükoosilahusega 2 15 minuti jooksul. See meetod minimeerib riski tromboosi või perivenoosse ekstravasatsiooni tekkeks (mis võib viia raske tselluliidi, vesikulatsiooni ja koe nekroosini) ning võimaldab samas loputada veeni pärast manustamist. Ravimi jäägid, samuti kõik lahjendamisel ja manustamisel kasutatud materjalid tuleb hävitada vastavalt haigla standardprotseduuridele tsütotoksiliste ainete kohta, kehtiva ohtlike jäätmete hävitamise seadusandluse alusel. Hävitamine Ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele. Järgige tsütotoksiliste ainete käsitlemise juhiseid. 7. MÜÜGILOA HOIDJA Accord Healthcare B.V. Winthontlaan KV Utrecht Holland 8. MÜÜGILOA NUMBER ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV märts

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Dopmin 40 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat Dopamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Terbinafin-ratiopharm, 10 mg/g kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g kreemi sisaldab 10 mg terbinafiinvesinikkloriidi. INN. Terbinafinum

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Duphalac Fruit 667 mg/ml, suukaudne lahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Duphalac Fruit suukaudne lahus sisaldab 667 mg laktuloosi 1 ml

Rohkem

Caelyx, INN-doxorubicin

Caelyx, INN-doxorubicin I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Caelyx 2 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks ml Caelyx it sisaldab 2 mg doksorubitsiinvesinikkloriidi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Sodium Bicarbonate Braun 8,4%, infusioonilahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1000 ml lahust sisaldab: naatriumbikarbonaati 84,0 g Elektrolüütide

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diltiazem Lannacher 90 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Diltiaseem Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Parofor, 140 mg/ml lahus joogivees, piimas või piimaasendajas manustamiseks sigadele ja vatsaseede eelsel perioodil vasikatele 2. KVALITATIIVNE JA

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Propanorm 3,5 mg/ml süstelahus Propafenoonvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte,sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale LIDOCAINE GRINDEKS, 20 mg/ml süstelahus Lidokaiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Lercanidipine Actavis 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lercanidipine Actavis 20 mg, õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE

Rohkem

Digoksiin

Digoksiin PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Digoksiin, süstitav ravimvorm Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale OFTAQUIX 5 mg/ml silmatilgad, lahus Levofloksatsiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE (retseptiravim)* 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon. 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Ninasprei sisaldab

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Tablett sisaldab 8, 16 või 24 mg beetahistiindivesinikkloriidi.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nitresan 20 mg, tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 tablett sisaldab 20 mg nitrendipiini. INN. Nitrendipinum Abiained: üks tablett

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS EFFERALGAN C, 330 mg/200 mg kihisevad tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Kihisev tablett sisaldab 330 mg paratsetamooli ja 200 mg askorbiinhapet.

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Ketonal 100 mg / 2 ml, süstelahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml süstelahust sisaldab 50 mg ketoprofeeni, ampullis 2 ml süstelahust

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nurofen Forte, 400 mg kaetud tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Tablett sisaldab 400 mg ibuprofeeni. INN. Ibuprofenum. Teadaolevat

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Triplixam, 2,5 mg/0,625 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Triplixam, 5 mg/1,25 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Triplixam, 5 mg/1,25

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cerucal, 10 mg tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 tablett sisaldab 10,54 mg metoklopramiidvesinikkloriidmonohüdraati, mis vastab

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Pregnyl, 5000 RÜ/ml süstelahuse pulber ja lahusti Inimese kooriongonadotropiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Benfogamma, 50 mg kaetud tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks kaetud tablett sisaldab 50 mg benfotiamiini (rasvlahustuv vitamiin

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Memantine Grindeks, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Memantiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

EMA_2011_ _ET_TRA

EMA_2011_ _ET_TRA II LISA Euroopa Ravimiameti esitatud teaduslikud järeldused ning positiivse arvamuse alused 1 Teaduslikud järeldused Docetaxel Teva Genrics ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Lercapin 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Nobivac LeuFel, INN-FeLV

Nobivac LeuFel, INN-FeLV LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Nobivac LeuFel, süstesuspensioon kassidele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml annuse kohta: Toimeaine: minimaalne puhastatud

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Roferon-A, 3 miljonit rahvusvahelist ühikut (RÜ), süstelahus süstlis 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga süstel sisaldab 3 miljonit rahvusvahelist

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Aceterin, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Aceterin express, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Rohkem

Plendil, INN-felodipine

Plendil, INN-felodipine III LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE, PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT 19 Märkus: Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte, pakendi märgistus ja pakendi infoleht on koostatud komisjoni otsuse aluseks oleva esildismenetluse

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Clindamycin-MIP 300, 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid Clindamycin-MIP 600, 600 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klindamütsiin Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

ONPATTRO, INN-patisiran

ONPATTRO, INN-patisiran I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Klotrimasool GSK, 10 mg/g kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1g kreemi sisaldab 10 mg klotrimasooli INN. Clotrimazolum Teadaolevat toimet

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Lercanidipine Actavis 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lercanidipine Actavis 20 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi

Rohkem

Zevalin, INN-Ibritumomab tiuxetan

Zevalin, INN-Ibritumomab tiuxetan I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Zevalin, 1,6 mg/ml radiofarmatseutiline komplekt infusiooniks 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Zevalin i turustatakse komplektidena

Rohkem

Kyprolis, INN-carfilzomib

Kyprolis, INN-carfilzomib I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Arimidex, 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid anastrosool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Protionamiid

Protionamiid PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Protionamiid, 250mg, tablett Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Voltaren Emulgel 11,6 mg/g (1.16%) geel 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g Voltaren Emulgel i sisaldab 11,6 mg diklofenakdietüülamiini,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE Arcoxia, 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 90 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia,

Rohkem

BTVPUR AlSap 1, Bluetongue Virus Serotype 1 antigen

BTVPUR AlSap 1, Bluetongue Virus Serotype 1 antigen LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS BTVPUR AlSap 1, süstesuspensioon lammastele ja veistele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga 1 ml doos sisaldab: Toimeained: Lammaste

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Ketonal 100 mg/2 ml, süstelahus Ketoprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Lamisil Uno, 1% nahalahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 gramm nahalahust sisaldab 10 mg terbinafiini (vesinikkloriidina). INN. Terbinafinum

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Voltaren Emulgel 11,6 mg/g (1,16%) geel Diklofenakdietüülamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Kasutage seda

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Luuravi

Luuravi Luuravi 10.01.2015 Edward Laane Multiipelne müeloom (MM) Pahaloomuline vereloome kasvaja, luuüdis paljunevad klonaalsed pahaloomulised plasmarakud ehk müeloomirakud Hüperkaltseemia (C) Neerupuudulikkus(R)

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS NALGESIN forte, 550 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks tablett sisaldab 550 mg naprokseennaatriumi,

Rohkem

Tazocin - CHMP Opinion Art 30

Tazocin - CHMP Opinion Art 30 LISA III Ravimi omaduste kokkuvõte, pakendi märgistus ja pakendi infoleht Märkus: käesolev ravimi omaduste kokkuvõte, pakendi märgistus ja pakendi infoleht on komisjoni otsuse tegemise ajal kehtiv versioon.

Rohkem

Kliinilise keemia uuringud, südamemarkerite uuringud lapsed Kompleksanalüüsi nimetus Analüüsi nimetus Lühend Referentsväärtused Vanus Sugu

Kliinilise keemia uuringud, südamemarkerite uuringud lapsed Kompleksanalüüsi nimetus Analüüsi nimetus Lühend Referentsväärtused Vanus Sugu Kliinilise keemia uuringud, südamemarkerite uuringud lapsed Analüüsi Alaniini aminotransferaas plasmas P-ALAT 7 17 a M/N < 37 U/L 1 6 a M/N < 29 U/L < 1 a M/N < 56 U/L Albumiin plasmas P-Alb 15 18 a M/N

Rohkem

Rilutek, INN-riluzole

Rilutek, INN-riluzole I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS RILUTEK 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 50

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Calcigran Forte 500 mg/400 RÜ närimistabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks närimistablett sisaldab 500 mg kaltsiumi (kaltsiumkarbonaadina)

Rohkem

Bondenza, INN-ibandronic acid

Bondenza, INN-ibandronic acid I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Bondenza, 150 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab

Rohkem

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd KLL Juhend patsiendile Krooniline lümfotsüütleukeemia Janssen Pharmaceutica NV. 2017 PHEE/IBR/0917/0002 Sissejuhatus Mis on KLL? Tõenäoliselt on ehmatav kuulda esmakordselt oma diagnoosi krooniline lümfotsüütleukeemia

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS TICOVAC 0,5 ml, süstesuspensioon süstlis Puukentsefaliidi vaktsiin (inaktiveeritud täisviirus). 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks annus

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Elevit Pronatal, õhukese polümeerikattega tabletid 12 vitamiini ja 7 mineraalainet ning mikroelementi Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Clopidogrel Portfarma 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klopidogreel Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Ciprobay HC, kõrvatilgad suspensioonina 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml suspensiooni sisaldab 2,3 mg tsiprofloksatsiinvesinikkloriidi

Rohkem

Brilique, INN-ticagrelor

Brilique, INN-ticagrelor I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Brilique, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Sinomist 1 mg/50 mg/ml ninasprei, lahus Ksülometasoliinvesinikkloriid/dekspantenool Kasutamiseks üle 6-aastastel lastel ja täiskasvanutel. Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cinacalcet Accord, 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid. Cinacalcet Accord, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid. Cinacalcet Accord, 90 mg õhukese

Rohkem

Leucogen, INN-FeLV

Leucogen, INN-FeLV LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS LEUCOGEN, süstesuspensioon kassidele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml annuse kohta: Toimeaine: minimaalne puhastatud p45 FeLV

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS OxyContin 10 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid OxyContin 20 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid OxyContin 40 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad

Rohkem

Zonegran, INN-zonisamide

Zonegran, INN-zonisamide I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Zonegran 25 mg kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks kõvakapsel sisaldab 25 mg zonisamiidi. Teadaolevat toimet omav abiaine:

Rohkem

Cinacalcet Mylan, INN-cinacalcet

Cinacalcet Mylan, INN-cinacalcet I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cinacalcet Mylan 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid. Cinacalcet Mylan 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid. Cinacalcet Mylan 90 mg

Rohkem

Sildenafil-ratiopharm, INN-sildenafil

Sildenafil-ratiopharm, INN-sildenafil I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Sildenafil ratiopharm 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid Sildenafil ratiopharm 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid Sildenafil ratiopharm

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Tambocor, 50 mg tabletid Tambocor, 100 mg tabletid RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Tablett sisaldab 50 mg või 100 mg flekainiidatsetaati.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE Doltard 30 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Doltard 60 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale PROKANAZOL, 100 mg kõvakapslid Itrakonasool Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim*) Ibumetin 400 mg õhukese polümeerikattega tabletid Ibuprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Actikerall 5 mg/100 mg/g nahalahus Fluorouratsiil/salitsüülhape Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Tromboos ja kuidas selle vastu võidelda

Tromboos ja  kuidas selle vastu võidelda Kasvaja Rasedus Geneetiline soodumus jne Endoteeli düsfunktsioon (trauma, ateroom) Op ravi Kateetrid, punktsioonid Rudolph Carl Virchow 1821 1902 Staas Immobilistatsioon Laienenud veenid Kasvaja Ülekaal

Rohkem

ITK ettekande põhi

ITK ettekande põhi Kodade virvendusarütmia antitrombootiline ravi Heli Kaljusaar 2009 NB! Loeng on autori omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega. Loengut võite kasutada isiklikukeks vajadusteks. Loengu reprodutseerimisel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Etomidate-Lipuro, 2 mg/ml süsteemulsioon RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks 10 ml ampull emulsiooni sisaldab 20 mg etomidaati. Abiainete

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS URSOSAN, 250 mg kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 kõvakapsel sisaldab 250 mg ursodeoksükoolhapet. INN. Acidum ursodeoxycholicum

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim, plastikpudelis)* FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt

Rohkem

Cymbalta, INN-duloxetine

Cymbalta, INN-duloxetine I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cymbalta 30 mg gastroresistentsed kõvakapslid Cymbalta 60 mg gastroresistentsed kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Cymbalta

Rohkem

Bovela, BVDV-1 and BVDV-2

Bovela, BVDV-1 and BVDV-2 I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Bovela süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti veistele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga doos (2 ml) sisaldab: Lüofilisaat:

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Diflucan 150 mg, kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga kõvakapsel sisaldab 150 mg flukonasooli. INN: Fluconazolum Teadaolevat toimet

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed KÄSIMÜÜGIRAVIM 12 TABLETTI PAKENDIS Pakendi infoleht: teave kasutajale Nurofen Forte, 400 mg kaetud tabletid Ibuprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Moventig, INN-naloxegol

Moventig, INN-naloxegol I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

AFTOVAXPUR DOE -O1 Manisa, O1 BFS, O Taiwan 3/97, A22 Iraq, A24 Cruzeiro, A Turkey 14/98, Asia 1 Shamir

AFTOVAXPUR DOE -O1 Manisa, O1 BFS, O Taiwan 3/97, A22 Iraq, A24 Cruzeiro, A Turkey 14/98, Asia 1 Shamir LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS AFTOVAXPUR DOE süsteemulsioon veistele, lammastele ja sigadele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga 2 ml doosi emulsiooni sisaldab:

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Doxy-M-ratiopharm 100 mg tabletid Doksütsükliin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (retseptiravim, plastikpudelis)* Flixonase Aqueous Nasal Spray 50 MCG, 50 mikrogrammi/annuses, ninasprei, suspensioon Flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Driptane 5 mg tabletid Oksübutüniinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Tobramycin Art 29(4)

Tobramycin Art 29(4) II lisa Teaduslikud järeldused ja positiivse arvamuse alused 3 Teaduslikud järeldused Tobramycin VVB ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte Sissejuhatus UAB VVB esitas 2. mail

Rohkem

Eptifibatide Accord, INN - eptifibatide

Eptifibatide Accord, INN - eptifibatide I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Eptifibatide Accord 0,75 mg/ml infusioonilahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Infusioonilahuse 1 ml sisaldab 0,75 mg eptifibatiidi.

Rohkem

Avonex, INN-Interferon Beta-1a

Avonex, INN-Interferon Beta-1a I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS AVONEX 30 mikrogrammi/0,5 ml süstelahus. 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga 0,5 ml süstel sisaldab 30 mikrogrammi (6 miljonit TÜ)

Rohkem