Süvariigi ja süvademokraatia vahel: milliseks kujuneb tulevik?

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Süvariigi ja süvademokraatia vahel: milliseks kujuneb tulevik?"

Väljavõte

1 Essee on valminud Arenguseire Keskuse tellimusel kogumikus Pikksilm avaldamiseks. Süvariigi ja süvademokraatia vahel: milliseks kujuneb tulevik? Demokraatiat on kritiseeritud tema erinevate puudujääkide pärast ja on kuulutatud ka demokraatia lõppu. Tihtipeale ei arvesta sellised käsitlused demokraatiate mitmekesisusega ning need lähtuvad vaid ühest arusaamast. See artikkel arutleb lühidalt erinevate demokraatia käsitluste üle ning leiab, et Covid-19 pandeemia on nõrgestanud demokraatiate toimimise alustalasid, muutes valitsemise täitevvõimukesksemaks. Samas on pikaajalises plaanis just demokraatia mitmekesisus tema oluliseks tugevuseks. Artikkel toob välja demokraatia võimalikud erinevad tulevikustsenaariumid, mitte ei lähtu vaid ühest visioonist. Demokraatia tuleviku võtmeküsimuseks ongi tasakaalu saavutamine riigi- ja ühiskonnakesksuse vahel. See tasakaalupunkt oleneb majanduslikust, poliitilisest ja sotsiaalsest kontekstist. 29

2 Demokraatiate mitmetahulisus Nii poliitikute aruteludes kui ka tavakodanike seas tuuakse tihipeale esile demokraatia defitsiit, demokraatia piiratus otsuste tegemisel ja teised demokraatiaga seotud puudused. Euroopa Komisjoni arenguseire mõttekoda on teinud usalduse taastamisest demokraatia vastu olulise pikaajalise katsumuse. 1 Nii meedias kui ka akadeemilistes artiklites on demokraatiale lõpu kuulutamine olnud juba pikaajaline trend. 2 Selliste väljaütlemiste puhul jääb tihtipeale ebaselgeks, mida demokraatia all mõeldakse. Parimal juhul on võetud aluseks üks arusaam demokraatiast. Halvimal juhul puudub demokraatia olemuse lahtimõtestamine ja tõstatatud probleemi seos demokraatiaga üldse. Demokraatia on oma olemuselt mitmekesine ja mitmetahuline ning selle käsitlemist iseloomustab tihtipeale kontseptsiooni reisimine ja kontseptsiooni venitamine kasutades politoloog Giovanni Sartori terminit. 3 Reisimine tähendab kontseptsiooni rakendamist uutele juhtumitele. Venitamine märgib ebakõla, kui kontseptsioon ei lähe uute juhtumitega kokku. Näiteks viimased arengud Poolas ja Ungaris ei pruugi sobida teatud tüüpi liberaalse demokraatia kontseptsiooniga. Ameerika Ühendriikide juhtivad politoloogid David Collier ja James Mahon rõhutavad, et demokraatiat on võimalik kategoriseerida erinevalt ning sealjuures tuleb arvestada kontekstipõhisusega. 4 Tuntud Briti politoloog David Held tõstab esile 13 erinevat demokraatia mudelit alates Ateena demokraatiast ning lõpetades tulevikku suunatud utoopilisema versiooniga. 5 Joonis toob need peamised mudelid ja nendevahelised seosed välja. Siinkohal ei ole võimalik kõiki erinevaid mudeleid käsitleda, kuid Heldi (2006) hinnangul peavad väga erinevad poliitikud end demokraatideks ning väga erinevad poliitilised korraldused nimetavad end demokraatiaks. Kuid see, mida nad teevad, on tihtipeale sisuliselt erinev. 6 Juba demokraatia algusest peale on selle lahtimõtestamine olnud kompleksne ja täis erinevate arusaamade konflikte. Kõige lihtsamal kujul tähendab demokraatia seda, et valitseb rahvas ehk on olemas rahva võim vastupidiselt nt monarhiale ja autokraatiale, kus rahvas ei valitse. See võib tunduda selge, aga nagu Held välja toob, tekivad ka lihtsate terminite nagu rahvas, valitsemine ja võim lahtimõtestamisel erinevad tõlgendused. 7 30

3 Joonis. Demokraatia mudelid läbi aegade Mudelid XX sajandist Klassikalised mudelid Klassikaline demokraatia Vabariiklus (kaks peamist varianti) Kaitslik vabariiklus Liberaalne (esindus)demokraatia (kaks peamist varianti) Kaitslik demokraatia Juriidiline demokraatia Konkureeriv elitaristlik demokraatia Arutlev demokraatia Pluralism Osalusdemokraatia Otsedemokraatia Arenguvabariiklus Arengudemokraatia Teoreetilised variandid Mõjumustrid Allikas: Held (2006). Nende erinevate arusaamade kontekstis on mõistetav, et osade tõlgenduste järgi on demokraatlik poliitiline protsess kaasaegse ühiskonnakorralduse alustala. 8 Samas tuleb teiste tõlgenduste järgi demokraatiat näha koos muude oluliste ühiskonnakorralduse elementidega nagu õigusriik (the rule of law). 9 Mõnede jaoks on demokraatlik poliitika muudest arengutest põhjustatud pinnavirvendus. Poliitika on kõrvalmäng suures elutsirkuses, kirjutas tuntud Ameerika politoloog ja pluralistliku demokraatia koolkonna esindaja Robert Dahl. 10 Dahl viitas sellele, et demokraatias võib tegelikult valitseda võimukas eliit koos temaga seotud huvigruppidega. Demokraatia toimimise jaoks on Dahli sõnul oluline luua mitmekesised sõltumatud võimuallikad, et vältida võimu kontsentreerumist ühe grupi kätte. Sarnast mõtet arendavad edasi Massachusettsi tehnoloogiainstituudi professor Daron Acemoglu ja Chicago ülikooli professor Robinson raamatus Kitsas koridor. 11 Nende hinnangul on läbi ajaloo olnud edukad need kooslused, kes on suutnud luua tasakaalu riigivõimu ja ühiskonna huvide vahel. Kui riiklik leviaatan domineerib liigselt ühiskonna üle, nagu näiteks autokraatias või teatud juhitud demokraatia vormides, hakkab see takistama arengut. Analoogselt on ühiskonna liigne domineerimine kahjulik, nagu näiteks otsedemokraatias või ainult kitsastest grupihuvidest lähtuvas korralduses. Grupihuvid või enamus võivad sellises protsessis teiste gruppide ja indiviidide vabadusi piirama hakata. 31

4 Vähesed demokraatiad on suutnud seda tasakaalu hoida ning jääda sellisesse ühiskonda ja riiki tasakaalustavasse kitsasse koridori. 12 Need on arenenud demokraatiad, mida käsitleb Harvardi ülikooli professori Torben Iverseni ja London School of Economicsi professori David Soskice eelmisel aastal avaldatud raamat Demokraatia ja jõukus, mis rõhutab, et arenenud demokraatiad on vastupidavad, nad on aegade jooksul saanud hakkama väga erinevate sisemiste ja väliste proovikividega. 13 Nende sõnul on toetus demokraatlikule riigikorraldusele haritud töötajaskonna hulgas võimaldanud seda, et tagatakse mitte ainult laialdane legitiimsus, vaid panustatakse innovatsiooni kaudu ka majandusarengusse. Iverseni ja Soskice hinnangul ei ole demokraatia tugevuseks ainult rahva kaasamine, vaid sellega kaasneb laiem mõju. Paljud demokraatiad on kaldunud liigselt kas riigi- või ühiskonnakesksuse poole, mis ei tähenda, et need riigid ei oleks enam demokraatlikud, vaid see aitab mõista demokraatia mitmekesisust. Paratamatult on pandeemia muutnud seda tasakaalu riigivõimu kasuks, v.a riikides, kus ei suudetud või ei soovitud pandeemia osas midagi teha, ning ühiskond, sh kriminaalsed grupid, haaras initsiatiivi. Covid-19 tähendus demokraatiate jaoks Covid-19 pandeemia pidurdumisel muutus enamik riike mitte ainult riigikeskseks, vaid täitevvõimukeskseks, ning seadusandvate kogude roll vähenes. Nii leidsid endine Soome peaminister Alex Stubb, Princetoni ülikooli professor Anne Marie Slaugther, Bulgaaria politoloog Ivan Krastev ja Oxfordi ülikooli professor Kalypso Nicolaidis Euroopa Ülikooli Instituudi demokraatia arenguid käsitleval veebiseminaril. 14 Poliitika kujundamist mõjutavad üha enam eksperdid, kes kavandavad meetmeid valdkonnaspetsiifilistest arusaamadest lähtuvalt. Teadlaste mõju kasvu positiivsed küljed on toonud esile Tallinna Ülikooli professor Tõnu Viik. 15 Samas soodustas Covid-19 arenguid epistokraatia suunas, mis tähendab sisuliselt seda, et parimate teadmistega inimestel on suurem mõju riigi ees seisvate otsuste tegemisel. Georgetowni ülikooli professor Jason Brennan on oma raamatus Demokraatia vastu välja toonud, et demokraatia ei suuda tagada nii häid tulemusi kui epistokraatia. 16 Demokraatia võimendab ebateadlike inimeste irratsionaalseid otsuseid ja seetõttu tuleks üha enam eksperimenteerida epistokraatiaga. Kui Covid-19 on olnud epistokraatlik eksperiment, ei ole see soosinud mitmesuguste ekspertide esiletõusu poliitikate kujundamises, vaid 32

5 ennekõike üht liiki ekspertide domineerimist. Üht liiki eksperdid ei ole olnud suutelised laiahaardeliselt hindama poliitika kujundamise ees seisvaid dilemmasid ja sümmeetrilisi riske. 17 See on viinud kitsarinnaliste meetmeteni, kus näiteks pandeemia levikuga võideldes ei pöörata piisavalt tähelepanu sellise poliitika laialdasele ja pikaajalisele mõjule majandusele ning sellest tulenevalt omakorda nii sotsiaalsüsteemile kui ka rahva tervisele. Ehk teisisõnu, Dahli teeside järgi domineerib üks grupp liigselt otsustamises. Acemoglu ja Robinsoni teeside põhjal kaldutakse riigikesksuse poole. Euroopa Ülikooli veebiseminari arutelus osalenud eksperdid olid seisukohal, et demokraatia muutub Covid-19 tulemusel räpasemaks. Krastevi sõnul kogevad demokraatiad rohkem Kesk- ja Ida-Euroopale omaseid probleeme, kuid see ei tähenda, et demokraatia oma põhiolemuses kaoks. Ungari ja Poola puhul on Krastev ja Stubb arvamusel, et tegemist ei ole autokraatiaga, vaid lihtsalt Lääne normist lahkneva demokraatiaga, mis erineb omakorda näiteks Centre for European Policy Studies analüütikute hinnangust Ungari kohta, kes peavad oluliseks Euroopa Liidu jõulist sekkumist. 18 Krastevi ja Stubbi hinnangul kerkib Covid-19 mõjul esile rohkem seesuguseid Ungari-taolise demokraatia hübriidvorme. Samas on Slaugther seisukohal, et Covid-19 saab demokraatiat ka tugevdada eriti kohalikku kogukonnademokraatiat seismaks vastu ebakompetentsele keskvõimule, viidates just USA-s toimuvatele sündmustele. Euroopa Ülikooli Instituudi arutelus osalenud eksperdid on nõus, et demokraatia arenguid tuleb vaadata pikaajalises perspektiivis, kus demokraatia võib osutuda kohanemisvõimelisemaks, kui hetkeolukorras hinnata osatakse. Demokraatia tulevik Läbi ajaloo on pakutud välja erinevaid visioone demokraatia tuleviku kohta. Heldi demokraatia mudelid on teatud mõttes erinevad visioonid, kuna nad on abstraktsioonid, mille kattuvus reaalsusega ei ole perfektne. Selle asemel, et pakkuda ühte visiooni, on mõistlik opereerida erinevate visioonide ehk stsenaariumidega. 19 Seda selleks, et demokraatia tulevikku mõjutavad paljud määramatud tegurid ja komplekssus, mis teeb ühe prognoosi koostamise teatud trendide najal võimatuks. 20 Stsenaariumid toimivad kui mõtteeksperimendid, mis aitavad mõista, milline suhtumine demokraatiasse oleks konkreetses keskkonnas võimalik, soovitatav või tõenäoline, ja mida ei saa välistada

6 Kanada strateegid ja teadurid Chris Connoly, Laura Dempsey ja teised on pakkunud välja stsenaariumide planeerimise meetodi, kasutades kahedimensioonilist lähenemist demokraatia tulevikule, mille puhul joonistub välja neli stsenaariumi aastani Esimene dimensioon on kollektivistlikud vs. individualistlikud hoiakud ja teine dimensioon on hierarhia vs. valitsemise võrgustumine. 22 Stsenaariumis, mis kombineerib hierarhiat individualistlike hoiakutega, valitseb poliitiline eliit partnerluses erasektoriga karjäärile orienteeritud ratsionaalsete kodanike üle. Püütakse luua stabiilsust ebavõrdsuse, halveneva kliima ja terava rahvusvahelise konkurentsi tingimustes. Individualistlike hoiakute ja võrgustunud valitsemise stsenaarium näeb ette kodanike pidevat osalemist poliitilistes protsessides, kasutades tehnoloogilisi võimalusi, millega võrgustunud ametnikud jooksvalt arvestavad. Vajadus poliitikute järele kaob. Selline kõrgtehnoloogiline demokraatia suurendab ebavõrdsust, kuid uued ettevõtlusvõimalused tugevdavad keskklassi ja tehnoloogiate abil suudetakse ka ressursse oskuslikumalt kasutada, et vähendada kliimamuutuste mõju. Hierarhilise valitsemise ja kollektivistlike hoiakute stsenaariumis on poliitika kujundamine läbipaistmatu ning ei suuda reageerida muutuvale olukorrale. Kodanikud osalevad erinevates gruppides, kuid nende hulk tekitab segadust. Valitsus kasutab tehisintellekti, et mõista, millised poliitilised lahendused enamuse jaoks töötavad. Samas ei ole vähemus olukorraga rahul eriti kuna kasvab sotsiaalne ebavõrdsus. Vastuseks sotsiaalsele rahulolematusele tugevdab valitsus politsei- ja karistussüsteemi. Kollektivistlike hoiakute ja võrgustunud valitsemise stsenaariumis loovad kodanikud tehisintellekti abil konsensust ja kujundavad selle alusel poliitikat. Valitsemisel võetakse arvesse mitmekesiseid arvamusi ja poliitikakujundajad lähtuvad sellest. Poliitiliste parteide roll väheneb. Osad vaated marginaliseeruvad, kuna need ei lähe kokku loodud konsensusega. Strateegilisi otsuseid on raske teha, vastutusvaldkonnad ei ole alati selged ning konsensusele orienteeritus võib soodustada konformismi. Kuigi need stsenaariumid on loodud Kanada jaoks, on nad piisavalt universaalsed, et mõista demokraatia võimalikku tulevikku laiemalt. Laias laastus sobituvad nende stsenaariumide dilemmad eespool toodud Acemoglu ja Robinsoni põhiteesiga, et nii liigne riigikesksus kui ka liigne ühiskonnakesksus võivad viia seisakusse. Samuti ühtib see Arenguseire Keskuse riigivalitsemise stsenaariumidega, kus üheks võtmeteguriks oli valitsemise tsentraliseeritus vs. hajutatus

7 Samuti on oluline stsenaariumides välja toodud mitmetahulisus mõistmaks erinevaid tulevikutrajektoore ja olles oluliselt relevantsem kui ühedimensioonilised tulevikuarusaamad. Poliitikafilosoof Roman Krznaric on pakkunud välja nn süvademokraatia kontseptsiooni, mis on siis vastukaaluks ka Eestis populaarseks saanud USA-st imporditud süvariigi mõistele. 24 Süvademokraatia põhineb kodanike kogudel, isevalitsevatel linnriikidel, põlvkondadeülesel õigusel ning institutsioonidel, mis esindavad noori ja tulevasi põlvkondi. Kuid selline nägemus kattub ainult ühe võimaliku demokraatia tulevikustsenaariumiga, jättes teised variandid kõrvale. Kokkuvõte ja tähendus Demokraatia pikaajaline tulevik on mitmekesine, kus osades demokraatiates lähtutakse rohkem individualistlikest ja teistes pigem kollektivistlikest hoiakutest, osades on valitsemine rohkem eliidi käes ülalt alla põhimõttel, teistes on see rohkem võrgustunud alt üles printsiibil. Mõned kalduvad rohkem süvariigi, teised süvademokraatia suunas. Võrreldes Eestiga toimib demokraatia niinimetatud vanades demokraatiates teiste mängureeglite alusel. Ühendkuningriigis ei ole kirjutatud konstitutsiooni ja klassikalist võimude lahusust, mida uuemate demokraatiate nagu Eesti puhul oluliseks peetakse. Prantsusmaa presidendi võimuhaare on kordades suurem, võrreldes näiteks Eesti presidendi või peaministriga. Ameerika Ühendriikide ülemkohus on väga tugevalt politiseeritud, kus võimul olev partei nimetab uusi liikmeid poliitiliste kriteeriumide alusel, mis Eesti kontekstis oleks jällegi ennekuulmatu. Demokraatia toimimise seisukohalt on oluline saavutada tasakaal just erinevate reeglite ja rollide osas, kuid see tasakaalupunkt on sõltuvalt kontekstist erinev. Selles mõttes ei ole demokraatia toimimise põhimõtteid mõistlik ühest riigist teise täpselt kanda üle või siis teise riiki viia, kuna erinevas kontekstis ei pruugi need anda sama tulemust, nagu rõhutab võrdleva poliitökonoomia erialakirjandus, millele see artikkel eespool viitas. Teatud üldiste arusaamade jagamine erinevate riikide, kogukondade ja muude koosluste puhul on muidugi vajalik, kuid tuleb aru saada, et sarnaseid tulemusi saab saavutada erineval moel. Klassikaline viga, mis demokraatia leviku puhul on tehtud, on see, et teatud arusaamasid on kehtestatud ülalt alla, arvestamata spetsiifilist konteksti. Kui uusi demokraatlikke reegleid omaks ei tunnistata, tekib konflikt ühiskonnas esile tõusnud hoiakutega. Kohalik eliit ei ole tihtipeale leidnud viise, kuidas selgitada näiteks vähemuste õiguste kaitse olulisust või 35

8 sotsiaalvabaduste vajalikkust, viidates tihtipeale lihtsalt mujal levinud või rahvusvaheliste organisatsioonide poolt heaks kiidetud normidele. Ülalt alla protsess ei aita kinnistada ja lahti mõtestada demokraatiat kohalikus kontekstis. Vaevalisem, kuid pikaajalises perspektiivis mõistlikum lähenemine on aidata kaasa alt üles põhimõttel toimivate demokraatlike normide kehtestamisele, kus indiviidid, kogukonnad ja teised kooslused jõuavad ise järeldusele, et koosloomeprotsess mitte ainult ei kinnista väärtusi, vaid aitab luua väärtust kõige laiemas mõttes. Demokraatia algab kodust, koolist, korteriühistust, naabruskonnast, külast ja linnaosast. Just eeskujude loomisega ja igapäevastes tegevustes demokraatia normidest lähtudes aitame demokraatia arengule kaasa. Selles artiklis toodi välja erinevad lähenemised demokraatiale ja rõhutati, et ei ole mõistlik lähtuda ainult ühest demokraatia kontseptsioonist ning hinnata arenguid ainult selle arusaama valguses. See ei tähenda, et igasugune suhtumine ja lahendused sobiksid n-ö demokraatia kaubamärgi alla, nagu näiteks mitteliberaalne demokraatia, arenev demokraatia (electoral democracy) ja muud demokraatia põhiolemust küüniliselt ümber defineerida üritavad katsed. Esiteks, üldised demokraatlikud normid on olemas, kuid aruteludes normide üle peab alati välja tooma, kuidas need konkreetses ümbruses toimivad. Teiseks, demokraatiat tuleb näha laiemas kontekstis koos õigusriigi ja isikuvabadustega. Tihtipeale ebademokraatlikeks peetavad sammud puudutavad otseselt just isikuvabaduste ja õigusriigi küsimusi. Kolmandaks, demokraatia tuleviku seisukohalt on oluline pidev dünaamiline areng. Konteksti arvestav mõtestatud eksperimenteerimine erinevate ideedega tuleb demokraatia evolutsioonile kasuks. Meelis Kitsing EBS-i rektor ja Arenguseire Keskuse endine uuringute juht 36

9 Liia Hänni (E-riigi Akadeemia E-demokraatia vanemekspert) kommentaar Artikli mõnevõrra intrigeeriv pealkiri paneb küsima mille vahel me õieti valime? Termin süvariik on Eesti ühiskonna poliitilisse sõnavarasse siginenud üpris hiljuti omamoodi importkaubana ookeani tagant. See on mõeldud tähistama salaja tegutsevat riigi haldusaparaati või selle osa, mis ei allu poliitilisele kontrollile, takistades valitsusel oma poliitikat ellu viia. Päris kindlasti on süvariik, kui see ei ole vaid konspiratsiooniteoreetikute leiutis, ohuks demokraatiale. Kuivõrd haavatavad on erinevad demokraatiad süvariigi tekkel, väärib eraldi akadeemilist analüüsi. Süvariiki ei tohiks segi ajada haldusriigiga, mida iseloomustab samuti riigi haldusaparaadi ülemäärane mõju seadusandliku ja kohtuvõimu tegevusele. Kuid see on pigem riigiehituslik küsimus, mitte riigiaparaadis pesitseva kurja tahte avaldus. Ka haldusriik võib kujuneda demokraatia piduriks, arvestades haldusaparaadi inertsust ja kohatist konservatiivsust. Parim rohi haldusriigi vastu on valitsus, kel on selge poliitiline programm ja tahe see ellu viia. Lahtiseletamist väärib ka artiklis esitatud valiku teine poolus süvademokraatia. Terviklik süvademokraatia kontseptsioon pärineb Arnold Mindellilt aastast 1992.* Selle järgi on demokraatias tervikpildi loomise jaoks olulised kõik hääled, mitte ainult enamuse omad. Tähtis on protsess, mis arvestab inimsuhete komplekssust ja keerukust. Protsessi käigus luuakse usaldust ja üksteisemõistmist, konsensuse leidmine ei ole eesmärk omaette. Meetod on kasutusel eelkõige grupitöös ja on näidanud oma tõhusust konfliktsituatsioonide lahendamisel. Kuidas süvademokraatiat riigivalitsemises rakendada, vajab veel mõtestamist. Seni tasub demokraatia tuleviku kujundamisel tõsist tähelepanu pöörata osalus- ja arutlevale demokraatiale, mis on oma elujõulisust juba tõestanud. Seni ainsana Riigikogu poolt aasta detsembris heaks kiidetud Eesti demokraatia arengut käsitlevas strateegias on sihiks seatud edendada Eestis osalusdemokraatiat. Demokraatia tuleviku prognoosimisel on oluline mõista, millised ühiskonnaelus toimuvad muutused mõjutavad kriitiliselt demokraatia toimimist. Kahtlemata võib Covid-19 pandeemia jätta siia oma jälje. Juba kõlavad hoiatavad hääled, et ka pandeemia raugedes võib põhiõiguste ja -vabaduste piiramine jätkuda. Demokraatia valvekoertel olgu need siis riiklikud institutsioonid või vabaühendused tasub olla tähelepanelik, et riigivõim ühiskonna üle liigselt valitsema ei hakkaks. Nagu artiklis rõhutatakse, on just tasakaal riigi ja ühiskonna huvide vahel demokraatia kestlikkuse tagatis. Ajalooline kogemus on ilmsiks toonud tiheda seose tehnoloogia ja demokraatia toimimise vahel. Kätte jõudnud internetiajastu ilmestab seda igapäevaselt. Muudatuste eestvedajaks on pigem ühiskond, valitsused alles pingutavad, et bürokraatiamasinat uuele käigule häälestada. Esialgu on tähelepanu keskendunud e-teenuste arendamisele, demokraatiaga seonduv muutub ja areneb isevoolu teed. Pole selge, kuhu selline peamiselt sotsiaalmeedia mõjul toimuv muutus välja viib. Üks on aga kindel, tulevikku jõuame oleviku kaudu ja seepärast on aeg otsustada, millist tulevikku me digiühiskonnas demokraatiale soovime. Võrgustunud valitsemine võiks olla see süvademokraatlik ideaal, mille poole püüelda. * Mindell, A. (1992). The Leader as Martial Artist: An Introduction to Deep Democracy (1st ed.). San Francisco: Harper San Francisco. 37

10 Kasutatud allikad 1 ESPAS (2015). Global Trends to 2030: Can the EU meet the challenges ahead? Luxembourg: European Union. 2 C. B. De Chosal (2017). The End of Democracy. Tumblar House. 3 G. Sartori (1970). Concept Misformation in Comparative Politics. American Political Science Review 64: 4. 4 D. Collier & J. E. Mahon Jr (1993). Conceptual Stretching Revisited: Adapting Categories in Comparative Analysis. American Political Science Review 87: 4 5 D. Held (2006). Models of Democracy. Stanford, CA: Stanford University Press. 6 Ibid. 7 Ibid. 8 J. Keane (2009). The Life and Death of Democracy. New York: W. W. Norton. 9 F.A. Hayek (1960). The Consitution of Liberty. Chicago, IL: University of Chicago Press. 10 R. Dahl (2005). Who Governs? Democracy and Power in an American City. New Haven, CT: Yale University Press. 11 D. Acemoglu & J. M. Robinson (2019). The Narrow Corridor. States, Societies and the Fate of Liberty. Princeton, NJ: Princeton University Press. 12 Ibid. 13 T. Iversen & D. Soskice (2019). Democracy and Prosperity: Reinventing Capitalism through a Turbulent Century. Princeton, NJ: Princeton University Press. 14 European University Institute (2020). FlorenceLive: Democracy. May T. Viik (2020). Teadus, viirus ja poliitika. ERR J. Brennan (2017). Against Democrcacy. Princeton, NJ: Princeton University Press. 17 H.O. Stefansson Three mistakes in the moral reasoning about the Covid 19 pandemic. Institute for Future Studies Working Paper Series 2020: P. Bard & S. Carrera (2020). Showing true illiberal colors. Rule of law vs Orban s pandemic politics. Policy Contribution R. Ramirez & A. Wilkinson (2016). Strategic Reframing. The Oxford Scenario Planning Approach. Oxford: Oxford University Press. 20 P. J. Schoemaker (2004). Forecasting and Scenario Planning: The Challenges of Uncertainty and Complexity. In: D. J. Koehler and N.Harvey eds. Blackwell Handbook of Judgement and Decision Making. Oxford: Blackwell Publishing. 21 M. Kitsing (2020). Scenarios as Thought Experiments for Governance. In: Bouckaert, Geert; Jann, Werner (Ed.). European Perspectives for Public Administration.The Way Forward ( ). Leuven, Belgium: Leuven University Press. 22 C. Connoly, L. Dempsey et al. (2014). The Futures of Democracy. 23 Arenguseire Keskus (2018). Riigivalitsemise ja e-riigi stsenaariumid. Tallinn: Arenguseire Keskus. 24 R. Krnznaric (2020). Four ways to redesign democracy for future generations. Open Democracy

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni Kas minna üheskoos või v i jääj ääda üksi? Ühistegevuse arendamise tänane t tegelikkus Eesti Maaülikool Majandus- ja sotsiaalinstituut Maamajanduse ökonoomika vastutusvaldkonna juht Professor Rando Värnik

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - HHP Sissejuhatus ainesse, psühholoogia organisatsioonis [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - HHP Sissejuhatus ainesse, psühholoogia organisatsioonis [Compatibility Mode] HHP 3170 Organisatsiooni- psühholoogia 1. Sissejuhatus ainesse Psühholoogia organisatsioonis Vahetult peale II Maailma Sõda sõnastati kaks olulist, kuid selget ülesannet, mis ongi aluseks OP kujunemisele:

Rohkem

“MÄLUKAS”

“MÄLUKAS” Hiiumaa Arenguseminar 2016 Mälu ja mõtlemine Juhi tähelepanu Tauri Tallermaa 27.oktoober 2016 Edu 7 tunnust Allikas: Anthony Robbins. Sisemine jõud 1. Vaimustus 2. Usk e veendumus 3. Strateegia 4. Väärtushinnangute

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Marek Alliksoo Export Sales Manager 01 November 2018 Targa linna lahendused linnaplaneerimises Tark linn Tark asjade internet (Tark Pilv) Tark automatiseeritus Tark energia Tark juhtimine Tark kodanik

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine?

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? EGGA teabepäev Tallinnas, 21. mail 2019 Reeli Sirotkina Alustuseks Meeste Garaaž https://www.youtube.com/watch?v=ulyghzh 2WlM&list=PLBoPPphClj7l05PQWJQklXpATfd8 D_Vki&index=2&fbclid=IwAR1_QO2DVxE59E1

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ott Ojaveer.ppt [Compatibility Mode] "Kooliolümpiamängud kooli identiteedi kandjana kõrvalseisja seisukohalt." Kool täna vastuvõtt katsete tulemuste põhjal õpilasi 541 noormehi 225 neide 316 töötjid54 töötajaid õpetajaid 45 Kuulsamad vilistlased

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EESTI KUNSTIAKADEEMIA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in Estonia (1990-2011) Estonian ENIC/NARIC 2012 1 The current document comprises a list of public universities, state professional higher education institutions, private higher

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title SUURTE KORTERMAJADE PIIRKONNAD EUROOPAS: SOTSIAALSED TRENDID JA PLANEERIMISLÄHENEMISED Tiit Tammaru ja Kadri Leetmaa TÜ Rände- ja linnauuringute keskus 14 linna Euroopas Large Housing Estates in Europe:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamis

Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamis Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada hindamiskomisjoni aruande

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

President Toomas Hendrik Ilves Eesti iseseisvuse taastamise 25. aastapäeval Kadriorus, presidendi kantselei roosiaias 20. augustil 2016

President Toomas Hendrik Ilves Eesti iseseisvuse taastamise 25. aastapäeval Kadriorus, presidendi kantselei roosiaias 20. augustil 2016 Tere, Eesti. Täna tähistame olulist hetke: oleme veerand sajandit olnud uuesti vabad. Vabad inimeste ja riigina. Kui vaatame eesti rahva minevikku, siis märkame oma eneseteadvuse ja kultuuri edenemises

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“ KAASAV ELU RÜHM HEV ÕPPEVAHEND 17.05.2018 Grupp: Terje Isok Gerli Mikk Veronika Vahi, Merit Roosna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla PROJEKTI EESMÄRK Luua õppetööd

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS) (https://www.etis.ee/index.aspx) kajastab

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 Taustast Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks saavutada kõrge konkurentsivõime, hea majanduskav ja luua

Rohkem

humana_A5_EST_2+2.indd

humana_A5_EST_2+2.indd ÜLESANNE NÄLJA PÕHJUSED Vanuserühm: 6. 12. klass Ülesande eesmärgiks on mõista, et hoolimata suurtest arengutest on miljonid inimesed siiski veel näljas ja kannatavad alatoitumuse all nad ei saa vajalikku

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Võimuintelligentsus ja selle arendamine juhtidel Viktoria Saat 15.03.2018 Linnade-Valdade Päevad Võim on Inimese oskus veenda teisi tema tahet järgima. Saksa sotsioloog Max Weber määratles võimu kui inimese

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] 20 aastat jätkusuutliku arengu mõtestamist ja sisustamist Kaja Peterson Säästva arengu komisjoni esimees Säästva Eesti Instituudi programmijuht 2012 Green Economy / Sustainable Governance The Future We

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

Analüüs online'i

Analüüs online'i Protestihääletamise riskid Valimisliitude hääled võisid Tallinnas anda Keskerakonnale 3 lisamandaati Mihkel Solvak 1 Kristjan Vassil Abstrakt Möödunud kohalike volikogude valimistel Tallinnas anti kokku

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KIKERIKII VÕI KUKKURUKUU? KULTUURILISED ERINEVUSED JA KOHANEMINE VÄLISRIIGIS Kristina Lukk HIRMUL ON SUURED SILMAD Hirm võib olla nii tunne kui ka emotsioon oht, mis on seotud välise stiimuliga Ärevus

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem