6180/20 ml/mt/nr 1 TREE.2.A

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "6180/20 ml/mt/nr 1 TREE.2.A"

Väljavõte

1 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. veebruar 2020 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2020/0027(NLE) 6180/20 AVIATION 25 RELEX 139 CLIMA 39 MÄRKUS Teema: Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni nõukogus võetav seisukoht seoses Chicago konventsiooni mitme lisa muudatuste vastuvõtmisega 6180/20 ml/mt/nr 1 TREE.2.A ET

2 Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni nõukogus võetav seisukoht seoses Chicago konventsiooni mitme lisa muudatuste vastuvõtmisega LISA 1. VÕETAV SEISUKOHT Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) nõukogu võtab 2. märtsil 2020 algaval 219. istungil ohutuse, keskkonna ja aeronavigatsiooni valdkonnas vastu mitu Chicago konventsiooni eri lisade muudatust. Sellega seoses ja asjakohaseid liidu õigusakte arvesse võttes on ICAO nõukogu 219. istungil liidu nimel võetav seisukoht järgmine. Vajaduse korral võetakse arvesse selliste muudatuste võimalikku muutmist, milles ICAO nõukogu ettevalmistav komitee lepib kokku pärast käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäeva. 1. lisa (Lennundusspetsialistide load) 176. muudatusettepanek (päevakorrapunkt 15) Toetada muudatusettepanekut. Eelkõige seoses aeronavigatsiooniteeninduse protseduuride (koolitus) (PANS-TRG, dokument 9868) 5. muudatusega vastavusse viimisega toetatakse muudatusettepanekut ja esitatakse järgmised soovitused, mille eesmärk on tagada vajalik paindlikkus innovatiivsete õhusõidukite arendamisel: jätta välja kõik viited neile konkreetsetele lennutreeningseadmetele (flight simulation training devices, FSTD), mida tuleb kasutada Chicago konventsiooni 1. lisa 3. liite punktis 3 Simulatsioonlennud osutatud teise piloodi loa (multi-crew pilot license, MPL) kursusel; 3. lisa (Rahvusvahelise lennunduse meteoroloogiateenused) 79. muudatusettepanek (päevakorrapunkt 16) Toetada muudatusettepanekut. 6180/20 ml/mt/nr 2

3 4. lisa (Lennunduskaardid) 61. muudatusettepanek (päevakorrapunkt 17) Toetada muudatusettepanekut. 6. lisa (Õhusõidukite käitamine) I, II ja III osa 44., 37. ja 23. muudatus (päevakorrapunktid 18, 19 ja 20) Toetada muudatusettepanekuid, välja arvatud järgmine muudatus: 44., 37. või 23. muudatusettepanekuga lennuettevõtjale kehtestatud kohustus hoida artikli 83a kohase lepingu tõestatud koopiaid õhusõidukis, mille suhtes sellist lepingut kohaldatakse. See koormav nõue ei suurenda ohutust. Seetõttu tuleb kõnealune muudatusettepanek tagasi lükata. 10. lisa (Lennunduse telekommunikatsioon) (I ja II köide) 92. muudatusettepaneku vastuvõtmine (päevakorrapunktid 21 ja 22) Toetada muudatusettepanekut. 11. lisa (Lennuliiklusteenused) 52. muudatusettepaneku vastuvõtmine (päevakorrapunkt 23) Toetada muudatusettepanekut. 13. lisa (Lennuõnnetuste ja -intsidentide uurimine) 18. muudatusettepaneku vastuvõtmine (päevakorrapunkt 24) Toetada muudatusettepanekut märkustega. 14. lisa (Lennuväljad) (I ja II köide) 15. ja 9. muudatusettepaneku vastuvõtmine (päevakorrapunktid 25 ja 26) Toetada muudatusettepanekut. 15. lisa 41. muudatusettepaneku vastuvõtmine (päevakorrapunkt 27) Toetada muudatusettepanekut. 16. lisa 13., 10. ja 1. muudatusettepaneku (vastavalt I, II ja III köide) vastuvõtmine (päevakorrapunktid 28, 29 ja 30). Toetada muudatusettepanekuid. 6180/20 ml/mt/nr 3

4 18. lisa 13. muudatusettepaneku vastuvõtmine (päevakorrapunkt 31). Toetada muudatusettepanekut. 2. ÜKSIKASJALIK SELGITUS, MILLEL IGA PUNKTI KOHTA ESITATUD SEISUKOHT PÕHINEB 1. lisa (Lennundusspetsialistide load) 176. muudatusettepanek (päevakorrapunkt 15) Kavandatud muudatusettepanek puudutab aeronavigatsiooniteeninduse protseduuride (koolitus) (PANS-TRG, dokument 9868) 5. muudatusettepanekut seoses järgmisega: uued mõisted; lennujuhtidele või lennukorraldajatele esitatavate teadmiste, oskuste ja kogemustega seotud nõuete ajakohastamine ning lennujuhtimisalase töökohakoolituse juhendajaid (on-the-job training instructor, OJTI) käsitlevate sätete kasutuselevõtmine lennujuhtide juhendamiseks; vertikaalstardiga õhusõidukitega seotud sätete muutmine ja olemasolevate sätete mõningane ajakohastamine. Üksikasjad on esitatud punktides /20 ml/mt/nr 4

5 Asjakohane liidu õigus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/1139 1, komisjoni määrus (EL) nr 1178/2011 2, komisjoni määrus (EL) nr 1321/2014 3, komisjoni määrus (EL) 2015/340 4, komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/ Kooskõlla viimine PANS-TRG 5. muudatusettepanekuga Selle muudatusega viiakse olemasolevad määratlused ja sätted kooskõlla PANS-TRG-s kehtestatud pädevuspõhise koolituse ja hindamise uue metoodikaga. Sellega ajakohastatakse viiteid PANS- TRG-le ja võetakse kasutusele muud mõisted, nagu seire, piloteeriv piloot, jälgiv piloot ning ohu- ja veahaldus ajakohastatud standardite ja soovituslike tavade toetuseks. 1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli aasta määrus (EL) 2018/1139, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühisnorme ja millega luuakse Euroopa Liidu Lennundusohutusamet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 2111/2005, (EÜ) nr 1008/2008, (EL) nr 996/2010, (EL) nr 376/2014 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2014/30/EL ning 2014/53/EL ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 552/2004 ja (EÜ) nr 216/2008 ning nõukogu määrus (EMÜ) nr 3922/91 (ELT L 212, , lk 1). 2 Komisjoni 3. novembri aasta määrus (EL) nr 1178/2011, millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 (ELT L 311, , lk 1). 3 Komisjoni 26. novembri aasta määrus (EL) nr 1321/2014 õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta (ELT L 362, , lk 1). 4 Komisjoni 20. veebruari aasta määrus (EL) 2015/340, millega kehtestatakse lennujuhtide lubade ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008 kohaste sertifikaatidega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused, muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 923/2012 ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EL) nr 805/2011 (ELT L 63, , lk 1). 5 Komisjoni 1. märtsi aasta rakendusmäärus (EL) 2017/373, millega sätestatakse lennuliikluse korraldamise teenuste ja aeronavigatsiooniteenuste osutajate ning muude lennuliikluse korraldamise võrgustiku funktsioonide suhtes ja kõigi nende järelevalve suhtes kohaldatavad ühisnõuded ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 482/2008, rakendusmäärused (EL) nr 1034/2011, (EL) nr 1035/2011 ja (EL) 2016/1377 ning muudetakse määrust (EL) nr 677/2011 (ELT L 62, , lk 1). 6180/20 ml/mt/nr 5

6 Liidu nimel võetav seisukoht on toetada kavandatavat muudatusettepanekut ja anda järgmised soovitused: jätta välja kõik viited konkreetsetele lennutreeningseadmetele (flight simulation training devices, FSTD), mida tuleb kasutada Chicago konventsiooni 1. lisa 3. liite punktis 3 Simulatsioonlennud osutatud teise piloodi loa (multi-crew pilot license, MPL) kursusel. Põhjendus: ICAO dokumendis 9625 on juba sätestatud, milliseid seadmeid tuleb teise piloodi loa kursuse iga osa puhul kasutada. Viidete väljajätmine kõnealusest ettepanekust tagab dubleerimise vältimise; viia vertikaalstardiga õhusõiduki määratlus (Chicago konventsiooni 1. lisas) täielikult kooskõlla liidu määratlusega: vertikaalstardiga õhusõiduk õhusõiduk, mis kasutab vertikaalseks õhkutõusuks ning õhus edasiliikumiseks või õhus püsimiseks kere või tiibade külge kinnitatud või nende sees paiknevaid muutuva geomeetriaga tiivikuid või mootoreid/jõuseadmeid 6 ; või vähemalt muuta seda määratlust nii, et jäetakse välja jäiga tiivakinnituse kriteeriumid. Põhjendus: see tagab vajaliku paindlikkuse innovatiivsete õhusõidukite arendamisel. Kui neid soovitusi arvesse ei võeta, tuleks muudatusettepanekut siiski toetada, võttes arvesse selle üldist kasulikkust novembri aasta määruse (EL) 1178/2011 (millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused) I lisa 6180/20 ml/mt/nr 6

7 Lennujuhtidele või lennukorraldajatele esitatavate teadmiste, oskuste ja kogemustega seotud nõuete ajakohastamine ning lennujuhtimisalase töökohakoolituse juhendajaid (OJTI) käsitlevate sätete kasutuselevõtmine lennujuhtide juhendamiseks; Kavandatud muudatusega ajakohastatakse lennujuhtidele või lennukorraldajate esitatavate teadmiste, oskuste ja kogemustega seotud nõudeid ning kehtestatakse standard, et täpsustada lennujuhi praktikantide üle järelevalvet teostavale lennujuhile esitatavaid nõudeid. Tehakse ettepanek muuta praktikakogemuse standardeid, et parandada nende sõnastust ja viia koolituse osana sisse pädevuse tõendamine. Samuti täpsustatakse sõnastust seoses ajavahemikuga, mille jooksul tuleb nõutav kogemus saavutada Vertikaalstardiga õhusõidukeid käsitlevad sätted ja olemasolevate sätete mõningased ajakohastused ICAO nõukogu võttis aastal vastu muudatuse, millega pikendati vertikaalstardiga õhusõidukite kasutuselevõtuks vajalike, vertikaalstardiga õhusõidukite kategooriaga seotud üleminekumeetmete kehtivust. Sellest ajast alates ei ole ühtegi vertikaalstardiga õhusõidukit sertifitseeritud ootamatute sündmuste ja sertifitseerimiskatsete viivituste tõttu ning seepärast on vaja pikendada üleminekumeetmete kehtivust. Kuna esimene vertikaalstardiga õhusõiduk peaks kasutusele võetama aastal, tehakse ettepanek kehtestada üleminekumeetmete lõpptähtpäevaks 5. märts Muudatusettepanekuga soovitakse ka ajakohastada veidi instrumentaallennupädevuse puhul nõutavaid teadmisi, et viia need kooskõlla praeguse tehnoloogiaga ja toetada jõupingutusi, et muuta suutlikkusel põhinev navigatsioon traditsioonilise lennutegevuse osaks. 6180/20 ml/mt/nr 7

8 3. lisa (Rahvusvahelise lennunduse meteoroloogiateenused) 79. muudatusettepanek (päevakorrapunkt 16) Kirjeldus Kavandatud muudatus, mis algatati meteoroloogiakomisjoni neljandal koosolekul (METP/4), puudutab ICAO meteoroloogiateabe vahetamise mudelit (IWXXM), rahvusvaheliste lennutrasside vulkaaniseiret (IAVW), piirkondlike prognooside ülemaailmset süsteemi (WAFS) ning teateid SIGMET, AIRMET ja GAMET 7. Üksikasjad on esitatud punktides Asjakohane liidu õigus Rakendusmäärus (EL) 2017/ Uuesti atmosfääri sattunud vulkaanituhk 8 Kavandatud muudatuse eesmärk on hõlbustada vulkaanituha esinemisest teatamist uuesti atmosfääri sattunud vulkaanituha juhtude korral. Sellega seoses tuleb muuta vulkaanituha teabekeskuse (millele on osutatud Chicago konventsiooni 3. lisa 1. peatükis) määratlust ja vulkaanituhka käsitlevate nõustavate teadete vormi (millele on osutatud Chicago konventsiooni 3. lisa tabelis A2-1). Vulkaanituha teabekeskuse määratlusest kavatsetakse jätta välja sõnad vulkaanipurske tagajärjel, mille tulemusel kaob kehtiv piirang ja vulkaanituha teabekeskused saavad paremini nõustavat teavet anda. Vulkaanituhka käsitlevate nõustavate teadetega (tabel A2-1) seoses tehakse ettepanek muuta näidete veergu, et anda juhiseid vormide veerus lubatud terminite nõuetekohase kasutamise kohta. Samuti tehakse ettepanek parandada VA ADVISORY vormi(de) kahte muud vulkaani numbriga seotud kirjet, et viia need kooskõlla rahvusvahelise vulkanoloogia ja geokeemia assotsiatsiooni andmebaasiga ning ajakohastada satelliidiandmeid. 7 AIRMET-ile ja SIGMET-ile on osutatud määruses (EL) 2017/373. Need kujutavad endast teavet õhuruumi kasutajatele teatavate ilmastikutingimuste kohta. GAMET on määratletud ICAO eeskirjades. See on asjaomase meteoroloogiaasutuse määratud meteoroloogiaameti koostatud lühidalt ja lihtsas keeles piirkonnaprognoos lendude jaoks väikestel kõrgustel lennuinfopiirkonnas või selle alampiirkonnas ja seda vahetatakse piirnevate lennuinfopiirkondade meteoroloogiaametitega vastavalt asjaomaste meteoroloogiaasutuste kokkuleppele. ELi õigusaktide puhul viidatakse määruse (EL) 2017/373 I lisas ( Mõisted ) määratletud mõistele piirkonnaprognoos lendude jaoks väikestel kõrgustel. 8 Uuesti atmosfääri sattunud vulkaanituhk ICAO käsituses vulkaanituhk, mille tugev tuul võib olla mõni aeg pärast vulkaanipurset ja selle toimumiskohast teatavas kauguses uuesti atmosfääri paisanud ja seda hajutanud nii, et see kujutab endast ohtu õhusõidukitele. 6180/20 ml/mt/nr 8

9 Meteoroloogiateenuste osutamise kvaliteedijuhtimissüsteem Kavandatud muudatusega ajakohastatakse Chicago konventsiooni 3. lisa viiteid, et viia need vastavusse praeguse kvaliteedijuhtimissüsteemi juhendmaterjaliga, kuna ICAO ja Maailma Meteroloogiaorganisatsioon (WMO) lõpetavad järgmiste väljaannete avaldamise: ICAO Manual on the Quality Management System for the Provision of Meteorological Service to International Air Navigation (ICAO käsiraamat rahvusvahelise aeronavigatsiooni jaoks meteoroloogiateenuste osutamise kvaliteedijuhtimissüsteemi kohta) (dokument 9873) WMO 1001, Manual on/guide to the Quality Management System for the Provision of Meteorological Service for International Air Navigation (Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni käsiraamat/juhend rahvusvahelise aeronavigatsiooni jaoks meteoroloogiateenuste osutamise kvaliteedijuhtimissüsteemi kohta). Praegune asjakohane väljaanne on WMO-N , Guide to the Implementation of Quality Management Systems for National Meteorological and Hydrological Services and other Relevant Service Providers (Juhend riiklike meteoroloogia- ja hüdroloogiateenuste ning muude asjaomaste teenuste osutajate kvaliteedijuhtimissüsteemide rakendamise kohta) SIGMET-teabe suurem ühtlustamine Kavandatud muudatuse eesmärk on kooskõlastada meteoroloogiateenistuste tegevust SIGMETteabe väljastamisel, nagu on soovitatud Chicago konventsiooni 3. lisas, et lahendada probleeme seoses SIGMET-teabe ebajärjepideva väljastamise või täieliku puudumisega mõnes maailma piirkonnas. Arvestades edusamme, mida on mõnes piirkonnas tehtud SIGMET-teabe paremal ühtlustamisel kahe- või mitmepoolse koordineerimistegevuse kaudu, pakub METP/4 välja soovitusliku tava kõikidele riikidele, kes vastutavad SIGMET-teabe väljastamise eest. 6180/20 ml/mt/nr 9

10 lisa 1. liites kasutatud näidiskaardid (VAG ja SVA näidis) Tehakse ettepanek muuta Chicago konventsiooni 3. lisa 1. liites esitatud näidiskaarte, et kajastada vulkaanituhapilvede asukohta ja ulatust. Sellega seoses käsitletakse ettepanekus vajadust kõrvaldada 1. liites kasutatud olemasolevas VAG ja SVA mudelis avastatud puudused, eelkõige seoses kaardiprojektsioonidega, polügoonide kaardistamisega vulkaanituhapilve(de) katvuse ja pilvekihtide kirjeldamiseks. Maailma Meteoroloogiaorganisatsioon (WMO) kui (kõigi) 1. liites kasutatud näidiskaartide haldaja on välja töötanud maksimaalselt kaks näidet VAG ja SVA näidise kohta Piirkondlike prognooside ülemaailmse süsteemi (WAFS) teave Kavandatud muudatusega parandatakse piirkondlike prognooside ülemaailmse süsteemi (WAFS) prognoose, nagu nähti ette ICAO ja WMO meteoroloogiaalase koosoleku järeldustes (MET/14, 2014). Need nõuded hõlmavad järgmist: a) parandada ohtusid (nt turbulentsi, jäätumise ja rünksajupilvede (CB) prognoos) puudutavate võrgupunktide horisontaalset eraldusvõimet praeguselt 1,25 kraadilt 0,25 kraadile; ning b) muuta prognoositavaid parameetreid. Lisaks ohualade võrgupunktide eraldusvõime suurendamisele asendatakse turbulentsi ja jäätumise tõenäosuse prognoos teabega turbulentsi ja jäätumise tõsidusastme kohta. Lisaks loobutakse pilvesisese turbulentsi puhul võrgupunkti-prognoosist ja eelistatakse laiendada uut turbulentsi tõsidusastme võrgupunkti-prognoosi lennutasanditele (FL)100, FL140 ja FL180. Need uued turbulentsitasemed annavad koos rünksajupilvede koordinaatvõrgustikuga teaduslikult usaldusväärsemat teavet turbulentsi kohta kui välja jäetav pilvesisene turbulentsi algoritm. Selline WAFS-prognooside horisontaalselt ja vertikaalselt määratud eraldusvõime suurendamine peaks täielikult vastama lennundussektori vajadustele. 6180/20 ml/mt/nr 10

11 Nõustavad teated ja SIGMET-teated troopiliste tsüklonite kohta Tehakse ettepanek muuta SIGMET-teateid ja nõustavaid teateid troopiliste tsüklonite kohta, et kõrvaldada ja vähendada ebajärjepidevust ja puudujääke nende teadete vormingus. Kavandatud muudatused aitaksid vältida kasutajatepoolset väärtõlgendamist, mis võib ohutust kahjustada. Samuti parandaksid muudatused nende teadete valideerimist ja edasiandmist traditsiooniliste tähtnumbriliste koodide (TAC) asemel ICAO meteoroloogiateabe vahetamise vormile (IWXXM) vastavalt, et vältida vigu IWXXM-vormis Kosmoseilmastikualast nõustavat teavet käsitlevad sätted Muudatuse eesmärk on parandada kosmoseilmastikku käsitlevaid kehtivaid sätteid. Sellised parandused võimaldavad ühendada sama intensiivsusega enam kui ühe kosmoseilmastiku mõju (st globaalne satelliitnavigatsioonisüsteem (GNSS)), kiirgus, satelliitside (SATCOM) ja kõrgsagedusside (HF COM) üheks kosmoseilmastikualaseks nõustavaks teabeks ning kasutada kõigi kosmoseilmastiku mõjurite kirjeldamiseks laiuskraade. Lisaks suurendab kavandatud muudatus esitatud teabe vertikaalselt määratud eraldusvõimet Märge METAR-teadetes puuduvate või ebaõigete parameetrite või mõlema kohta Muudatuse eesmärk on tagada, et IWXXM-süsteemis oleks võimalik hõlpsasti kindlaks teha traditsiooniliste tähtnumbriliste koodide vormis METAR-teadetes puuduvad või ebaõiged kohustuslikud parameetrid või mõlemad, et vältida tõrkeid valideerimisprotsessis, kui traditsioonilised tähtnumbrilised koodid on asendatud IWXXM-vormile vastavalt. METP on seisukohal, et kaldkriipsu (/) kasutamine meteoroloogiabülletäänide tekstis puuduva arvu või tähe märkimiseks on oluline ettepanek üleminekuks IWXXM-vormile ja süsteemidevahelise teabehaldusele (SWIM). 6180/20 ml/mt/nr 11

12 Õhukeerise hajuvuse (EDR) läbivaadatud läviväärtused Ettepaneku eesmärk on ajakohastada õhukeerise hajuvuse (EDR) läviväärtusi ja indeksipõhist parameetrit õhusõiduki turbulentsi sattumisest teatamiseks. Kuna teaduslikult on tõestatud, et Chicago konventsiooni 3. lisas esitatud EDRi läviväärtused on liiga kõrged, nähakse ettepanekus ette: a) ajakohastatud EDRi läviväärtused, mis põhinevad enam kui 100 miljoni õhusõiduki turbulentsiaruande teaduslikel uuringutel; b) mõned terminoloogiakohandused; ning c) ühe selgitava märkuse lisamine AIRMET- ja GAMET-teave Kavandatud muudatus võimaldab edastada piirkondliku aeronavigatsioonilepingu kohaselt ettevalmistatud ja koostatud piirkonnaprognoos lendude jaoks väikestel kõrgustel turvalisele lennundusteabe teenistusele (SADIS) ja WAFSi teabefailide teenistusele (WIFS). Aeronavigatsiooniga seotud kasutajate soovitud nõude muutmine teeb kättesaadavaks põhjalikuma AIRMETi ja GAMETi andmekogumi, millest saavad kasu turvalise lennundusteabe ja WAFSi teabefailide kasutajad kogu maailmas Radioaktiivse materjali eraldumine atmosfääri Kavandatud muudatus, mis käsitleb SIGMET-teadet radioaktiivse pilve (RDOACT CLD) kohta, on vajalik selleks, et tagada kooskõla Chicago konventsiooni 3. lisa 78. muudatusega, millega nähti ette RDOACT CLD SIGMET-teate ala kujutamine fikseeritud raadiusega silindrina, mis hõlmab kõiki lennutasandeid ja on ajast sõltumatu. 3. lisa tabeli A6-1A (SIGMET- ja AIRMET-teadete vorm) ja näite A6-4 (SIGMET-teade radioaktiivse pilve kohta) kavandatud muudatused lihtsustavad kehtivaid nõudeid. 6180/20 ml/mt/nr 12

13 Tugevate tolmutormide lisamine tabelitesse A4-1 ja A6-1B seoses õhust edastatavate eriettekannete üles- ja allalingiga Kavandatud muudatuse eesmärk on näha ette, et õhust edastatavates eriettekannetes tuleb teatada tugevatest tolmutormidest (HVY DS), et suurendada sellise teabe kättesaadavust rahvusvahelise tsiviillennunduse eriettekannetes ICAO meteoroloogiateabe vahetamise vorm (IWXXM), aeronavigatsiooniline fikseeritud elektersidevõrk (AFTN) ja aeronavigatsiooniline fikseeritud teenindus (AFS) Kavandatud sätetega tehakse mõned väiksemad muudatused Chicago konventsiooni 3. lisasse, et hõlbustada IWXXM-vormi vahetamist, kuna seda ei saa vahetada aeronavigatsiooniline fikseeritud elektersidevõrgu (AFTN) kaudu. Selleks viidatakse aeronavigatsioonilise fikseeritud teeninduse (AFS) üldmõistele, mis hõlmab nii AFTNi kui ka lennuliiklusteeninduse (ATS) sõnumite käitlussüsteemi (AMHS), millest viimases saab vahetada IWXXM-vormi. 4. lisa (Lennunduskaardid) 61. muudatusettepanek (päevakorrapunkt 17) Kirjeldus Kavandatud muudatus on seotud lennunduskaartidega, mis puudutavad tiivaotste kokkuvoltimist, suutlikkusel põhineva navigatsiooni (PBN) protseduuride maapealseid navigatsiooniseadmeid, visuaalosa pinda ning paralleelsete ja peaaegu paralleelsete radade läheduses toimuvaid lende Asjakohane liidu õigus Rakendusmäärus (EL) 2017/ /20 ml/mt/nr 13

14 6. lisa (Õhusõidukite käitamine) I, II ja III osa 44., 37. ja 23. muudatus (päevakorrapunktid 18, 19 ja 20) Kirjeldus 6. lisa I osa 44. muudatusettepanekus käsitletakse lennuväljade käitamismiinimume, pideva laskumisega lõpplähenemist, III kategooria lennutegevust, artiklit 83a, lennuandmete pardasalvesteid, konfliktipiirkondi, lastiruumi, maapinnaga kokkupõrke vältimise süsteemi (GPWS) ja päästeveste. 6. lisa II osa 37. muudatusettepanekus ja 6. lisa III osa 23. muudatusettepanekus käsitletakse lennuväljade käitamismiinimume, pideva laskumisega lõpplähenemist, III kategooria lennutegevust, artiklit 83a ja lennuandmete pardasalvesteid Asjakohane liidu õigus Komisjoni määrus (EL) nr 965/ Liidu seisukoht Liidu nimel võetav seisukoht on toetada kavandatavat muudatusettepanekut. Siiski soovitatakse kaotada lennuettevõtjale kehtestatud kohustus hoida artikli 83a kohase lepingu tõestatud koopiaid õhusõidukis, mille suhtes sellist lepingut kohaldatakse. See nõue ei suurenda ohutust ja osutatud teabe saab kättesaadavaks teha muude vahendite abil, näiteks ICAO andmekogu kaudu või nähes selliseid lepinguid sõlmivatele osalisriikidele ette kohustuse avaldada need oma veebisaidil. Kui neid soovitusi arvesse ei võeta, tuleks muudatusettepanekut siiski toetada, võttes arvesse selle üldist kasulikkust. 9 Komisjoni 5. oktoobri aasta määrus (EL) nr 965/2012, millega kehtestatakse lennutegevusega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 (ELT L 296, , lk 1). 6180/20 ml/mt/nr 14

15 10. lisa ( Lennunduse telekommunikatsioon) (I ja II köide) 92. muudatusettepanek (päevakorrapunktid 21 ja 22) Kirjeldus I köide: muudatusettepanekus käsitletakse ülemaailmset satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) ja tavapäraseid navigatsiooniseadmeid, tulenevalt navigatsioonisüsteemide toimkonna neljandast ja viiendast koosolekust (NSP/4 ja 5). Muudatusettepanekus käsitletakse järgmist: a) instrumentaalmaandumissüsteemi (ILS) suutlikkuskategooriad; b) teabe andmine raadionavigatsiooniteenuste käitusoleku kohta; c) satelliidipõhist tugisüsteemi (SBAS) käsitlevate sätete ajakohastamine, et näha ette uued SBASi-teenuste osutajad, uus koordineeritud maailmaaja (UTC) standardtunnus ja globaalse positsioneerimissüsteemi (GPS) andmete seire nõuded; d) sätted, millega tagatakse maapealse tugisüsteemi (GBAS) ülikõrgsagedusega (VHF) andmeedastuse (VDB) ühilduvus instrumentaalmaandumissüsteemi (ILS) ja VHF- ringsuunalise raadiomajakaga (VOR); e) GBASi käsitlevate sätete selgitused ja parandused; ning f) täiendavad juhised GNSSi tervikluse häiretasemete kohta. II köide: ettepanek on seotud ICAO meteoroloogiateabe vahetamise vormiga (IWXXM), aeronavigatsioonilise fikseeritud elektersidevõrguga (AFTN) ja aeronavigatsioonilise fikseeritud teenindusega (AFS). Üksikasjad on esitatud punktides Asjakohane liidu õigus Rakendusmäärus (EL) 2017/ Instrumentaalmaandumissüsteemi (ILS) suutlikkuskategooriad (I köide) Instrumentaalmaandumissüsteemi suutlikkuskategooriaid käsitlev muudatusettepanek sisaldab nelja muudatuste rühma: 1) muudatused, mis on seotud instrumentaalmaandumissüsteemi suutlikkuskategooria (FPC) ja instrumentaallähenemistoimingute vahelise otsese kaardistamise kaotamisega. Nende muudatuste eesmärk on kajastada Chicago konventsiooni 6. lisas (Õhusõidukite käitamine) ja igailmalendude käsiraamatus (dokument 9365) esitatud praktiliste määratluste hiljutist arengutendentsi, mis on mitmeti vastuolus Chicago konventsiooni 10. lisa kehtivate sätetega; 6180/20 ml/mt/nr 15

16 2) muudatused, mis on seotud I suutlikkuskategooria (FPC I) määratluse laiendamisega kuni 30 m (100 jalga) üle läviväärtuse. Nende muudatuste eesmärk on kõrvaldada vastuolu I suutlikkuskategooria määratluses kasutatud madalama piirlävi ning enamikus I suutlikkuskategooria standardites ja soovituslikes tavades kasutatud vastava piirlävi vahel; 3) muudatused, mis on seotud täpsema ILS-klassifikatsiooni kasutuselevõtmisega. Nende muudatuste eesmärk on optimeerida ILSi kasutamist teadaolevate standardist paremate tulemuste puhul; 4) muudatused, mis on seotud ILSi kursimajaka nn lukustuse funktsiooniga. Nende muudatuste eesmärk on kõrvaldada mõned tarbetud käitamispiirangud, mis tulenevad selle funktsiooniga seotud kehtivatest sätetest Muudatusettepanek, mis käsitleb teabe andmist raadionavigatsiooniteenuste käitusoleku kohta (I köide) Kõnealuse muudatuse eesmärk on kõrvaldada võimalikud probleemid, mis on seotud kehtiva standardi (10. lisa, I köide, 2.3) (mis käsitleb teabe andmist raadionavigatsiooniteenuste käitusoleku kohta) rakendamise või tõlgendamisega või mõlemaga Muudatusettepanek, mis käsitleb satelliidipõhist satelliittugisüsteemi (SBAS) käsitlevate sätete ajakohastamist, et näha ette uued SBASi-teenuse osutajad, uus koordineeritud maailmaaja standardtunnus ja GPSi andmete seire nõuded (I köide) Kõnealuse muudatuse eesmärk on kajastada Austraalia, Uus-Meremaa, Hiina, Korea Vabariigi ning Aafrika ja Madagaskari Lennuohutusameti (ASECNA) nelja uue SBAS-süsteemi käimasolevat arendamist ning luua uus mehhanism SBAS-süsteemi kasutajate kaitsmiseks juhul, kui GPSnavigatsiooniteatega edastatavas teabes on kõrvalekaldeid seoses kellaaja (IODC) / kuupäeva ja taevakalendri (IODE) andmetega. 6180/20 ml/mt/nr 16

17 Muudatusettepanek, mis käsitleb maapealse tugisüsteemi (GBAS) ülikõrgsagedusega (VHF) andmeedastuse (VDB) ühilduvust instrumentaalmaandumissüsteemi (ILS) ja VHFringsuunalise raadiomajakaga (VOR) (I köide) Kõnealuse muudatuse eesmärk on tagada GBASi ülikõrgsagedusega (VHF) andmeedastuse (VDB) täielik ühilduvus GBASiga samas sagedusalas olevate ILSi kursimajakate ja VORiga ning toetada GBASi rakendamist, hõlbustades GBASi, ILSi ja VORi vahel sageduste eraldamise koordineerimist GBASi käsitlevate sätete selgitusi ja parandusi käsitlev muudatusettepanek (I köide) See muudatus hõlmab mitut GBASi käsitlevat keelelist täpsustust ja sellekohaste sätete parandust Muudatusettepanek seoses täiendavate suunistega GNSSi tervikluse häiretasemete kohta (I köide) Muudatuse eesmärk on anda lisasuuniseid seoses vertikaalse häiretaseme (VAL) tõlgendamise ja kohaldamisega GNSSi I kategooria lähenemise korral Sellest tulenev muudatusettepanek aeronavigatsioonilise fikseeritud teenindusega (AFS) seoses (II köide) Chicago konventsiooni 10. lisa (Lennunduse telekommunikatsioon, II köide Sideprotseduurid, sh aeronavigatsiooniteenuste protseduurid (PANS)) muudatusega nähakse ette täiendav tekst, et sõnaselgelt toetada ilmateadete edastamist lennuliiklusteenuste (ATS) lennundusteadete vahendamise süsteemi (AMHS) kaudu. See nõue tuleneb Chicago konventsiooni 3. lisa 79. muudatusest ja sellest tulenevast dokumendi Lennuliiklusteenuste menetlused lennuliikluse juhtimine (PANS-ATM) 9. muudatusest (PANS- ATM, dokument 4444). AMHS on eelistatud vahend 3. lisa 79. muudatusettepanekuga ettenähtud sõnumiliikluse edastamiseks, kuna mõnel aeronavigatsioonis kasutatava fikseeritud elektersidevõrgu (AFTN) seadmel ei pruugi olla sellist suutlikkust. 6180/20 ml/mt/nr 17

18 11. lisa (Lennuliiklusteenused) 52. muudatusettepanek (päevakorrapunkt 23) Kirjeldus Esildatud muudatusettepanekud käsitlevad konfliktipiirkondades erandolukorra plaanimist. Need on ajendatud Madalmaade ohutusnõukogus (Dutch Safety Board, DSB) pärast Malaysian Airlines i lennukiga (lend MH17) toimunud õnnetust antud ohutusalastest soovitustest ning konfliktipiirkondadest tsiviillennundusele tulenevate riskide rakkerühma (TF RCZ) soovitustest (C-DEC 203/1). Ettepanekus käsitletakse muudatusi uue sättena, mis käsitleb maapealsete sõidukite juhtide poolt teadete tagasilugemist. Üksikasjad on esitatud punktides ja Asjakohane liidu õigus Määrus (EL) 2018/ Muudatusettepanek, mis käsitleb konfliktipiirkondades erandolukorra plaanimist Võttes arvesse mõningaid ohutusalaseid soovitusi, mille Madalmaade ohutusnõukogu tegi pärast MH17 õnnetuse uurimist, töötati välja ettepanekud konfliktipiirkondades erandolukorra plaanimise kohta. Sellega seoses algatas ICAO menetluse, et vaadata läbi asjakohased ICAO sätted, mis sisaldasid Chicago konventsiooni 11. lisa (Lennuliiklusteenused) muudatusi. Muudatuse eesmärk on parandada ohutusriskide hindamist, mis viiakse läbi tsiviillennundusele potentsiaalselt ohtliku tegevuse toimumise ajal. 6180/20 ml/mt/nr 18

19 Uus säte, mis käsitleb maapealsete sõidukite juhtide poolt teadete tagasilugemist PANS-lennuväljade uurimisrühm (PASG) töötas välja ettepaneku lisada aeronavigatsiooniteenuste protseduuridesse (PANS) (lennuväljad) (dokument 9981) kaheksa uut peatükki, mis hõlmavad lennuvälja käitamisega seotud töötajate koolitust; liiklusala kontrollimist; lennualal käimasolevaid töid (WIP); võõrkehi (FOD); lindude ja loomade tõrjumist; perroonide ohutust; lennuraja ohutust; ning lennuväljal töötamiseks vajalike juhilubade väljastamise süsteemi ja sõidukite/seadmete ohutusnõudeid. Seda ettepanekut silmas pidades on välja töötatud Chicago konventsiooni 11. lisa uus säte, mis käsitleb maapealsete sõidukite juhtide poolt teadete tagasilugemist. Siiani ei ole 11. lisas ette nähtud nõudeid selle kohta, et lennujuhid loeksid sõidukijuhile antud luba tagasi ja et sõidukijuhid luba kordaksid 13. lisa ( Lennuõnnetuste ja -intsidentide uurimine) 18. muudatusettepanek (päevakorrapunkt 24) Kirjeldus Ettepaneku eesmärk on määratleda terminid ülemaailmse tähtsusega ohutussoovitused ja maapealsed salvestised uurimiste jaoks Asjakohane liidu õigus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 996/ Liidu nimel võetav seisukoht on nõustuda märkustega ja esitada järgmine muudetud tekst: Ülemaailmse tähtsusega ohutussoovitused (SRGC). Ohutussoovitus seoses süsteemse puudusega, mille kordumise tõenäosus on suur, millel võivad olla olulised tagajärjed kogu maailmas ja mis nõuab asjakohaste ohutusmeetmete õigeaegset [...] kaalumist. Ümbersõnastamine peaks selgitama, et ohutussoovitused ei ole kohustuslikud. 10 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri aasta määrus (EL) nr 996/2010 tsiviillennunduses toimuvate lennuõnnetuste ja intsidentide uurimise ja ennetamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 94/56/EÜ (ELT L 295, , lk 35). 6180/20 ml/mt/nr 19

20 14. lisa (Lennuväljad) (I ja II köide) 15. ja 9. muudatusettepanek (päevakorrapunktid 25 ja 26) Kirjeldus I köide: ettepanek käsitleb lennuväljade kavandamist ja käitamist ning visuaalseid navigatsiooniseadmeid. II köide: muudatusettepanekus käsitletakse lennuväljade kavandamist ja käitamist käsitlevate nõuete muutmist, mis on lennuväljade kavandamise ja käitamise komisjoni (ADOP/3) kolmanda koosoleku ja PANS lennuväljade uurimisrühma (PASG/8) kaheksanda koosoleku tulemus. Üksikasjad on esitatud punktides ja Asjakohane liidu õigus I köide: komisjoni määrus (EL) nr 139/ ja rakendusmäärus (EL) 2017/373. II köide: määrus (EL) nr 139/ Lennuväljade kavandamine ja käitamine ning visuaalsed navigatsiooniseadmed Lennuvälja kavandamise ja käitamise nõuete muutmise ettepanek Ettepanekuga tehakse kopteriväljaku füüsiliste näitajatega, visuaalstete navigatsiooniseadmetega ning pääste- ja tuletõrjeteenindusega seotud ulatuslikke muudatusi. Samuti muudetakse mitut seotud määratlust ja viidet valminud täiendavatele juhendmaterjalidele, mis tuleb lisada ajakohastatud kopteriväljakute käsiraamatusse (dokument 9261). 11 Komisjoni 12. veebruari aasta määrus (EL) nr 139/2014, millega kehtestatakse lennuväljadega seotud nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 (ELT L 44, , lk 1). 6180/20 ml/mt/nr 20

21 Tuleb siiski märkida, et teatavate standardite väljajätmine Chicago konventsiooni 14. lisa II köite 5. peatükist ning pääste- ja tuletõrjeteenuste määratlemine võivad tekitada liidule teatavaid probleeme. Nende muudatuste tõttu oleks vaja tunnistada kehtetuks asjakohased EASA sertifitseerimistingimused, mis on seni taganud ühtlustatud rakendamise. Pääste- ja tuletõrjeteenuseid käsitlevate sätetega seoses takistaksid kavandatavad uued eeskirjad ühtlustatud rakendamist, kuna nende kohaldamiseks on vaja kopteriväljaku ohutust eraldi hinnata. Pidades silmas muid ulatuslikke muudatusi, mida kõiki toetatakse, võttes arvesse nende kasulikku mõju ohutusele, on liidu nimel võetav seisukoht toetada kavandatud muudatusettepanekut tervikuna. 15. lisa (Aeronavigatsiooniteabe teenused) 41. muudatusettepanek (päevakorrapunkt 27) Kirjeldus Muudatusettepanekus käsitletakse konfliktipiirkondadega seotud erandolukorra plaanimist. Üksikasjad on esitatud punktis Asjakohane liidu õigus Määrus (EL) 2018/ Muudatused, mis on vajalikud konfliktipiirkondades erandolukorra plaanimisega seotud probleemide tõttu Võttes arvesse kahte ohutusalast soovitust, mille Madalmaade ohutusnõukogu esitas ICAO-le oma lõpparuandes Malaysia Airlines i lennukiga (lend MH17) toimunud õnnetuse kohta, tegi aeronavigatsioonikomisjon ICAO nõukogule ettepaneku muuta Chicago konventsiooni 15. lisa ja näha muudatus ette standardina. Madalmaade ohutusnõukogu soovitas, et ICAO lisaks standardisse sätte, mille kohaselt peavad riigid, kelle territooriumil toimub relvastatud konflikt, avaldama aegsasti võimalikult konkreetse teabe selle konfliktiga kaasnevate ohtude laadi ja ulatuse ning selle tagajärgede kohta tsiviillennundusele [...]. Muudatuse eesmärk on parandada teavet tsiviillennundusele ohtliku tegevuse kohta; see teave avaldatakse nõustavas teates lennunduspersonalile (NOTAM), kus käsitletakse ka konkreetse konfliktipiirkonna juhtumit. Üksikasjalikum teave aitab lennunduspersonalil hinnata konfliktipiirkonnaga seotud ohte. 6180/20 ml/mt/nr 21

22 Kui muudatusettepanek vastu võetakse, parandaks see niisuguse teabe hindamist ja avaldamist, mis käsitleb konfliktidest tulenevate ohtude laadi ja ulatust ning nende tagajärgi tsiviillennundusele ja mida käsitletakse määruse (EL) 2018/1139 artikli 88 lõike 3 punktis b. Kõnealuse artikliga antakse Euroopa Liidu Lennundusohutusametile õigus levitada asjakohast teavet ja soovitada parandusmeetmeid, mida riiklikud pädevad asutused või kõnealuse määruse kohaldamisalasse kuuluvad füüsilised ja juriidilised isikud peavad võtma tsiviillennundusele konfliktipiirkondadest tuleneva ohu korral. Muudatus koos konfliktipiirkondi käsitleva ICAO juhendmaterjaliga aitaks oluliselt kaasa nende liidu tasandi meetmete täpsuse ja täielikkuse tagamisele, mis peaksid jõudma kõigi konfliktipiirkonnaga seotud liidu ettevõtjateni. 16. lisa (Keskkonnakaitse) 13., 10. ja 1. muudatusettepanek (vastavalt I, II ja III köide) (päevakorrapunktid 28, 29 ja 30) Kirjeldus Ettepanek on seotud õhusõidukite müraga. Üksikasjad on esitatud punktis Asjakohane liidu õigus Määrus (EL) 2018/ Müra ja õhusaastet käsitlevate rahvusvaheliste standardite parandamine. Esildatud muudatusettepanekud on lennunduse keskkonnakaitsekomitee (CAEP) viimase kolme aasta töö tulemus. Liit on nende väljatöötamisele andnud positiivse hinnangu mitmes järjestikuses seisukohas, mis võeti ICAO tasandil tehtud tehnilise töö käigus. Viidatakse nõukogu poolt riikide kirjadega seoses vastu võetud seisukohtadele 19/42, 19/43 ja 19/ /20 ml/mt/nr 22

23 16. lisa I köite 13. muudatusettepanekuga parandatakse üldisi tehnilisi ja nomenklatuurialaseid vigu ning trükivigu. Samuti on selle eesmärk vaadata läbi mõisted, kus on kasutatud sõna abeam (traaversis), määratleda mõiste teekonnajoon maapinnal ning määrata kindlaks aeglase eksponentsiaalse aja keskmistamise lubatud hälve, et paremini iseloomustada tegelikku eksponentsiaalset reaktsiooniaega ühesekundilise täpsusega. Veel sisaldab see muudatusi, mis on seotud tegusõnade tuleb, peab ja peaks õige kasutamisega. Seoses 16. lisa II köite 10. muudatusega kajastab see ICAO CAEP hiljutist heakskiitu (üheteistkümnendal koosolekul aasta veebruaris) mittelenduvate tahkete osakeste (nvpm) massi ja arvu piirmääradele. Uue piirmäära väljatöötamine tähendab, et lõplikult on välja töötatud õhusõidukite keskkonnaohutuse sertifitseerimise viimane osa, s.o müra, kohaliku õhu kvaliteedi ja allahelikiirusega lennukite CO2-heite piirmäärade järel selle menetluse viimane lüli. Uut standardit kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2023 uutele tootmises olevatele mootoritüüpidele tõukejõuga üle 26,7 kn. Mittelenduvate tahkete osakeste (nvpm) massi ja arvu piirmäärad on mõnevõrra leebemad selliste mootorite puhul, mille tõukejõud on alla 150 kn. Seoses 16. lisa III köite 1. muudatusega käsitletakse ettepanekutes tüübiprojekti mõiste kasutuselevõtmist ja mitmesuguseid mõistete parandusi; selgitatakse normide kohaldatavust selliste õhusõidukite CO2-heite suhtes sertifitseeritud muudetud versioonide suhtes, mille CO2-heidet ei ole sertifitseeritud; märgitakse erandite lubamise eest vastutav asutus ja selgitatakse erandite registreerimise protsessi; võrdlustingimuste osas jäetakse välja üleliigne tekst ja parandatakse vähemtähtsad trükivead. Liidu nimel võetav seisukoht on toetada muudatusettepanekuid, mis on kooskõlas määrusega (EL) 2018/ lisa (Ohtlike kaupade ohutu õhuvedu) 13. muudatusettepanek (päevakorrapunkt 31) Kirjeldus Ettepanek on seotud mürgiste ja nakkusohtlike ainete terminoloogia ja ainete eraldamise nõudeid käsitlevate sätetega. 6180/20 ml/mt/nr 23

24 Asjakohane liidu õigus Määruse (EL) nr 965/2012 IV lisa punkt CAT.GEN.MPA.200, kus on sätestatud, et ohtlike kaupade lennutransport [peab] toimuma kooskõlas Chicago konventsiooni 18. lisaga. 6180/20 ml/mt/nr 24

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

2018. AASTA OHUTUSKOKKUVÕTE

2018. AASTA OHUTUSKOKKUVÕTE 2018. AASTA OHUTUSKOKKUVÕTE Sisukord Lennundusohutus maailmas... 3 Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsioon (ICAO)... 3 Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)... 3 Lennundusohutus Eestis... 4 Rahvusvaheline

Rohkem

Euroopa Lennundusohutusamet 15. aprill 2008 EUROOPA LENNUNDUSOHUTUSAMETI ARVAMUS NR 1/ aprill 2008 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ)

Euroopa Lennundusohutusamet 15. aprill 2008 EUROOPA LENNUNDUSOHUTUSAMETI ARVAMUS NR 1/ aprill 2008 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) Euroopa Lennundusohutusamet 15. aprill 2008 EUROOPA LENNUNDUSOHUTUSAMETI ARVAMUS NR 1/2008 15. aprill 2008 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008 (mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

CL2012R0923ET bi_cp 1..1

CL2012R0923ET bi_cp 1..1 02012R0923 ET 12.10.2017 004.001 1 Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

TA

TA 11.9.2017 A8-0258/ 001-035 MUUDATUSTEPANEKUD 001-035 Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon Raport Julie Girling A8-0258/2017 ELi heitkogustega kauplemise süsteem: kehtivate piirangute kohaldamise

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

Introduction

Introduction EUROOPA LENNUNDUSOHUTUSAMETI ARVAMUS nr 3/2007 tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ning Euroopa Lennundusohutusameti loomist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2002. aasta määruse (EÜ)

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Regulatory Impact Assessment

Regulatory Impact Assessment REGULATIIVSE MÕJU HINNANG SEOSES EASA SÜSTEEMI LAIENDAMISEGA LENNULIIKLUSE KORRALDAMISE JA AERONAVIGATSIOONITEENUSTE ÕIGUSLIKULE REGULEERIMISELE SISUKORD AKRONÜÜMIDE LOETELU... 4 KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE...

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I)

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) 2645. koosolek Kuupäev: 18. ja 20. oktoober 2017 Kellaaeg:

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

CL2012R0748ET _cp 1..1

CL2012R0748ET _cp 1..1 2012R0748 ET 21.07.2015 003.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 748/2012, 3. august 2012, millega nähakse ette

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2019) 122 final ANNEX 2 LISA järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2019) 122 final ANNEX 2 LISA järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse EUROOPA KOMISJON Brüssel, 7.3.2019 COM(2019) 122 final ANNEX 2 LISA järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Ameerika Ühendriikide ja Euroopa

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

PR_NLE-CN_LegAct_app

PR_NLE-CN_LegAct_app Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0054/2016 16.3.2016 * RAPORT soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Communication from the Commission

Communication from the Commission EUROOPA KOMISJON Brüssel, 24.8.2016 COM(2016) 544 final 2013/0141 (COD) KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse

Rohkem

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi. SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded.

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi.  SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded. Sertifitseerimisest ja SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus loomisest Marit Liivik Eesti Jäätmekäitlejate Liit 05.04.2016 Jäätmete Taaskasutusklaster Koostöö - ettevõtete ja teadus-ja

Rohkem

Väljaandja: Majandus- ja kommunikatsiooniminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsio

Väljaandja: Majandus- ja kommunikatsiooniminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsio Väljaandja: Majandus- ja kommunikatsiooniminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 20.07.2007 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 04.04.2008 Avaldamismärge: RTL

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2067, detsember 2018, - milles käsitletakse andmete tõendamist ja tõendajate akrediteerimist

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2067, detsember 2018, - milles käsitletakse andmete tõendamist ja tõendajate akrediteerimist L 334/94 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2067, 19. detsember 2018, milles käsitletakse andmete tõendamist ja tõendajate akrediteerimist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2003/87/EÜ

Rohkem

LENNUÕNNETUSE UURIMISE LÕPPARUANNE

LENNUÕNNETUSE UURIMISE LÕPPARUANNE OHUTUSJUURDLUSE KESKUS LENNUÕNNETUSE UURIMISE LÕPPARUANNE LENNUÕNNETUS ÕHUSÕIDUKIGA ES-FCC KARKSIS 01.08.2015 TALLINN 2015 Sisukord Kokkuvõte... 3 1 Faktiline informatsioon... 3 1.1 Lennu kirjeldus...

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks 5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ)

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Eu

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Eu Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 24. september 2015 (OR. en) 12353/15 ADD 2 ENV 586 ENT 199 MI 583 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Euroopa Komisjon 23. september 2015 Nõukogu peasekretariaat

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

KINNITATUD Lennuameti peadirektori käskkirjaga nr 1.1-1/18/163 Lisa 1 LENNUAMETI STRATEEGIA Tallinn 2018

KINNITATUD Lennuameti peadirektori käskkirjaga nr 1.1-1/18/163 Lisa 1 LENNUAMETI STRATEEGIA Tallinn 2018 KINNITATUD Lennuameti peadirektori 04.06.2018 käskkirjaga nr 1.1-1/18/163 Lisa 1 LENNUAMETI STRATEEGIA 2017-2020 Tallinn 2018 SISSEJUHATUS Strateegia eesmärk on toetada Lennuameti eesmärkide elluviimist,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Vastavusdeklaratsioon. Külli Suurvarik Toidu üldnõuete büroo peaspetsialist 625 6570 Ettekandes tuleb juttu Toiduga kokkupuutuvate materjalide nõuete raamistikust

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem