Üldsuse juurdepääs dokumentidele 2017

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Üldsuse juurdepääs dokumentidele 2017"

Väljavõte

1 Üldsuse juurdepääs dokumentidele 2017 Euroopa Parlamendi aastaaruanne PE /BUR/ANN

2 EESSÕNA Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon kohaldavad määrust (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta nende valduses olevatele dokumentidele alates 3. detsembrist Määruse artikli 17 lõikes 1 on sätestatud: Kõik institutsioonid avaldavad igal aastal aruande eelmise aasta kohta, kus on näidatud, kui mitmel puhul on institutsioon keelanud juurdepääsu dokumentidele, selliste keeldumiste põhjused ning registrisse kandmata tundliku sisuga dokumentide hulk. Kooskõlas Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 116 lõikega 6 võtab juhatus vastu määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 17 lõikes 1 osutatud aastaaruande. METOODIKA Parlamendi aasta aastaaruanne on koostatud järgmise metoodika järgi: andmed tutvutud ja taotletud dokumentide kohta viitavad ainult täpselt kindlaks määratud dokumentidele; taotlused juurdepääsuks väga suurele või piiramatule arvule dokumentidele, mida institutsioonil ei õnnestunud tuvastada, taotletud dokumentide arvus ei kajastu; dokumentidele juurdepääsu taotluste arvandmetes võetakse arvesse kahte liiki taotlusi nii täpselt määratletud dokumentidele kui ka piiramatule arvule dokumentidele; osalise juurdepääsu otsused loetakse positiivseteks vastusteks; kordustaotluse võib esitada, kui esialgse otsusega juurdepääsu ei antud või anti osaline juurdepääs; esialgse taotluse registreerimise päev määrab kindlaks vastava kordustaotluse esitamise aasta. 2

3 SISUJUHT K o m m e n t e e r i t u d k o k k u v õ t e I P E A T Ü K K M ä ä r u s e ( E Ü) n r / a l u s e l e s i t a t u d d o k u m e n t i d e l e j u u r d e p ä ä s u t a o t l u s e d a a s t a l A) Parlamendi avalik dokumendiregister...5 B) Tutvutud ja taotletud dokumendid...6 B.1) B.2) Vahetult tutvutavad dokumendid...6 Dokumendid, mida taotleti elektroonilise taotlusvormi või e-kirja teel...7 C) Taotluste andmed...8 D) Taotlejate profiil I I P E A T Ü K K S u u n d u m u s e d j a k o n k r e e t s e d p r o b l e e m i d A) Taotlused, mis käsitlesid parlamendiliikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise nõudeid B) Pakkumiskutsete ja hankemenetlustega seotud dokumentidele juurdepääsu taotluste juhtum C) Konsulteerimine kolmandate isikutega I I I P E A T Ü K K E u r o o p a o m b u d s m a n i l e e s i t a t u d k a e b u s e d j a k o h t u a s j a d A. Uued kaebused B. Kohtulik kontroll B.1) Uued kohtuasjad B.2) Kohtuotsused L õ p p m ä r k u s e d

4 Euroopa Parlamendi aastaaruanne üldsuse juurdepääsu kohta dokumentidele 2017 (määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikkel 17) Kommenteeritud kokkuvõte Arvandmed Dokumendiviidete arv avalikus registris kasvas jätkuvalt. 31. detsembri aasta seisuga sisaldas registri andmebaas viidet, samas kui eelmise aasta lõpus oli viiteid Aastal 2017 tutvusid parlamendi avaliku registri veebisaidi kasutajad vahetult registri kaudu dokumendiga. Samal ajavahemikul esitati parlamendile elektroonilise taotlusvormi või e-kirja teel 452 taotlust 725 täpselt määratletud dokumendi kohta, mis oli 10% vähem kui aastal. Neist 452 taotlusest 84 puudutas dokumente, mida varem ei olnud üldsusele avalikustatud aastal ületas üldine positiivsete vastuste määr 93%. Parlament ei andnud juurdepääsu 30 juhul, peamiselt Euroopa Parlamendi liikmetega seotud dokumente puudutavate juurdepääsutaotluste korral. Suundumused Aastal 2017 vähenes selliste taotluste arv, mis esitati juurdepääsuks väga suurele või piiramatule arvule dokumentidele (taotlused, mis esitati juurdepääsuks kõikidele teatava teemaga seotud dokumentidele, kõikidele teatavat teemat käsitlevat teavet sisaldavatele dokumentidele või dokumentidele, mis hõlmavad teatavat ajavahemikku jne), võrreldes eelmise aastaga 31%. See oluline langus toimus pärast kolmekordset tõusu aastatel aastal oli taotlejatel jätkuvalt suur huvi Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste rahastamist käsitlevate dokumentide vastu. Veelgi rohkem aga taotleti juurdepääsu dokumentidele, mis puudutavad parlamendiliikmete kulude hüvitamist ja toetuste maksmist ning parlamendi haldust, nt hankemenetlustega seotud dokumentidele. 4

5 ... I PEATÜKK Määruse (EÜ) nr 1049/2001 alusel esitatud dokumentidele juurdepääsu taotlused aastal Lisaks laiema ülevaate andmisele sellest, kuidas parlament on aastate jooksul määrust (EÜ) nr 1049/2001 rakendanud, võimaldavad aastaaruannetes, sh käesolevas aastaaruandes, esitatud ja analüüsitud arvandmed ning statistika dokumentidele juurdepääsu taotluste kohta välja selgitada selles valdkonnas esinevaid suundumusi, muutusi ja probleeme. A) Parlamendi avalik dokumendiregister Parlamendi avalikku dokumendiregistrisse kogutakse peamiselt viiteid seadusandlikele dokumentidele ja võimaluse korral muudele dokumendiliikidele ning need on vahetult juurdepääsetavad. Register loodi aastal eesmärgiga läbipaistvust veelgi suurendada ning hõlbustada üldsuse juurdepääsu institutsiooni dokumentidele kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1049/2001. Eelneval aastal toimunud 6%-lise kasvu järel küündis registri andmebaasi dokumendiviidete arv aasta 31. detsembriks ni (mis vastas kokku dokumendile, kui võtta arvesse eri keeleversioone). Ühtegi määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 9 kohast tundliku sisuga dokumenti avalikku registrisse ei kantud. (Joonis 1) Parlamendi avaliku dokumendiregistri kujunemine 5

6 B) Tutvutud ja taotletud dokumendid 1 Peaaegu kõiki parlamendi avalikus dokumendiregistris sisalduvaid dokumente saab vahetult veebisaidi kaudu alla laadida kooskõlas määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikliga 12, kus on sätestatud, et institutsioonid teevad võimaluste piires dokumendid vahetult juurdepääsetavaks. Dokumendid, millega ei saa vahetult tutvuda, võidakse teha kättesaadavaks elektroonilise taotlusvormi 2 täitmise või e-kirja teel saadetud taotluse korral. B.1) Vahetult tutvutavad dokumendid aastal tutvuti vahetult parlamendi avaliku registri kaudu dokumendiga. Tuleb märkida, et selles arvus ei kajastu dokumentidega tutvumised, mis leidsid aset registri andmebaasiga ühendatud muude platvormide, sh parlamendikomisjonide ja parlamendi mõttekoja veebilehtede kaudu. Enim vaadatud dokumendid olid järgmised: kooskõlas parlamendi kodukorra artikliga 130 kirjalikult vastatavad küsimused (25,4%), vastused parlamendi küsimustele (22,2%), komisjonide raportid (6,3%), Euroopa Komisjonilt laekunud dokumendid (3,9%). (Joonis 2)Parlamendi avaliku dokumendiregistri veebisaidi kaudu tutvutud dokumentide arv 1 Andmed viitavad ainult täpselt kindlaks määratud dokumentidele

7 B.2) Dokumendid, mida taotleti elektroonilise taotlusvormi või e-kirja teel aastal taotleti elektroonilise taotlusvormi või e-kirja teel parlamendilt 725 täpselt kindlaks määratud dokumenti. See oli eelmise aastaga võrreldes 10% vähem. Nagu eelmistel aastatel, ei kajasta see arv taotlusi juurdepääsuks piiramatule arvule dokumentidele, sh taotlusi juurdepääsuks kõikidele teatava teemaga seotud dokumentidele või kõikidele teatavat teemat käsitlevat teavet sisaldavatele dokumentidele. Nende taotlustega seotud dokumentide hulka ei saa statistilisel eesmärgil kindlaks teha. (Joonis 3)Elektroonilise taotlusvormi või e-kirja teel taotletud täpselt kindlaks määratud dokumentide arv 7

8 C) Taotluste andmed Parlamendile esitati aastal elektroonilise taotlusvormi või e-kirja teel 452 taotlust. 341 taotlust puudutasid täpselt määratletud dokumente, 101 piiramatut arvu dokumente ja kümme institutsioonidevahelisi konsulteerimisi vastastikuse mõistmise memorandumi raames 3 (vt II peatüki punkt C). Umbes 22%-s kõikidest aastal esitatud taotlustest sooviti juurdepääsu kas kõikidele teatava teemaga seotud dokumentidele või kõikidele teatavat teemat käsitlevat teavet sisaldavatele dokumentidele. On märkimisväärne, et taotluste hulk, milles sooviti juurdepääsu piiramatule arvule dokumentidele ning mille lahendamine võib olla ajakulukas, langes võrreldes eelmise aastaga 31% aastal laekunud 452-st taotlusest rahuldas parlament 422. See arv hõlmab ka 14 juhtu, mil juurdepääs soovitud dokumentidele tagati osaliselt. (Joonis 4) Taotluste ja positiivsete vastuste arv Applications Positive responses aasta 452-st taotlusest 84 puudutas dokumente, mida varem ei oldud üldsusele avalikustatud. 3 Vastastikuse mõistmise memorandum, mille Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni teenistused ja talitused sõlmisid selleks, et määruse (EÜ) nr 1049/2001 (üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele) artikli 4 lõike 4 kohased konsultatsioonid sujuksid tõrgeteta. 8

9 Enamik taotletud dokumentidest, mida varem ei oldud avalikustatud, olid seotud parlamendiliikmete poliitilise töö ja kulude hüvitamise nõuetega (26%), parlamendi haldusega (23%), erakondade ja poliitiliste fraktsioonide rahastamisega (15%), õiguslike arvamuste ja kohtumenetlustega (10%) ning kolmepoolsete läbirääkimistega (5%) aastal esitatud 84-st taotlusest, millega sooviti juurdepääsu üldsusele varem avalikustamata dokumentidele, rahuldas parlament 54 taotlust. (Joonis 5) Varem avalikustamata dokumentidele juurdepääsu taotluste arv ja positiivsete vastuste arv Applications for non-previously disclosed documents Positive responses Aastal 2017 ei andnud parlament taotletud dokumentidele avalikku juurdepääsu pädeva asutuse otsuse alusel 30 juhul. Pärast esmast keeldumist esitati parlamendile 11 4 kinnitas parlament oma esialgset otsust. kordustaotlust. Kõigil neil juhtudel 4 Kordustaotlused võivad olla seotud täieliku keeldumise või osalise juurdepääsuga (määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 7 lõige 2) aastal käsitleti kahte kordustaotlust ühes vastuses. 9

10 30-st keeldumisjuhust 17 puhul olid taotletud dokumendid seotud parlamendiliikmetega. Üheksa juhtu olid seotud parlamendi haldusega, kolm erakondade ja poliitiliste fraktsioonide rahastamisega ning üks petitsioonidega. (Joonis 6)Varem avalikustamata dokumentidele juurdepääsu taotluste arv ja keeldumiste arv Requested Refusals Kõnealusel aastal oli keeldumiste aluseks peamiselt eraelu puutumatuse ja isikupuutumatuse kohustuslik kaitse (määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 4 lõike 1 punkt b), institutsiooni otsustamisprotsessi kaitse (määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 4 lõige 3), õiguslike arvamuste kaitse (määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 4 lõike 2 teine taane) ning füüsilise või juriidilise isiku ärihuvide kaitse (määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 4 lõike 2 esimene taane). 10

11 (Joonis 7)Määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 4 kohaste erandite kasutamise määr Kokkuvõtteks võib sedastada, et parlamendi positiivsete vastuste määr oli aastal jätkuvalt suur: üldine positiivsete vastuste määr oli umbes 93% ja positiivsete vastuste määr taotluste puhul, mis puudutasid varem avalikustamata dokumente, oli 64%. D) Taotlejate profiil 5 Suurima osa taotlejaist moodustasid endiselt akadeemikud ja teadlased (sellesse kategooriasse kuulus üle 33% taotlejaist), kellele järgnesid äriringkonnad, keskkonnaorganisatsioonid ja muude huvide esindajad (kokku umbes 20% taotlustest). Ajakirjanikud moodustasid 16% taotlejatest ning esitasid suurima osa taotlustest, milles sooviti juurdepääsu varem avaldamata dokumentidele. Taotluste esitajate geograafiline jaotumus liikmesriikide vahel jäi samaks. Suurim taotluste hulk umbes 18% tuli Belgiast, millele järgnesid (kahanevas järjekorras) Saksamaa (15%), Hispaania (15%), Prantsusmaa (11%) ja Itaalia (10%). Kolmandatest riikidest pärit taotlused moodustasid ligikaudu 4,6% taotluste koguarvust. Taotluste esitamiseks kasutati sarnaselt eelmistele aastatele kõige sagedamini inglise keelt (55%); sellele järgnesid prantsuse (13%), saksa (11%) ja hispaania (4%) keel. (Joonis 8) Dokumentidele juurdepääsu taotlenute profiil aastal 5 Andmeid taotlejate profiili kohta kogutakse teabe põhjal, mida taotlejad oma taotlustes esitavad. Kuna määrusega (EÜ) nr 1049/2001 ei nõuta, et taotlejad annaksid oma isiku kohta teavet, otsustas teatav arv taotlejaid oma tegevusala mitte avaldada, seda eriti e-kirja teel esitatud taotluste puhul. 11

12 (Joonis 8a) Kodakondsus 12

13 (Joonis 8b) Tegevusala (Joonis 8c) Keel 13

14 ... II PEATÜKK Suundumused ja konkreetsed probleemid Oluliste sündmustega Euroopa Liidus või parlamendi eriti silmapaistva tegevusega kaasnevad perioodiliselt dokumentidele juurdepääsu taotlused. Osa aastal esitatud taotlustest saab selgelt seostada riiklike valimistega liikmesriikides või ajaleheartiklitega Euroopa tasandi erakondade rahastamise teemal, mida erialane ajakirjandus on viimasel ajal palju käsitlenud. Aasta põhisuundumused ei näidanud aga niivõrd huvi konkreetsete sündmuste vastu, vaid pigem pikaajalisi huvisid. Eelmisel kalendriaastal esitati kõige enam taotlusi juurdepääsuks dokumentidele, mis käsitlesid parlamendiliikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise nõudeid ning Euroopa Parlamendi konkreetseid haldusülesandeid, näiteks hankemenetlusi. Nagu näitasid hiljutised menetlused Euroopa Kohtus (neid on käsitletud allpool), on üldsus selleteemaliste dokumentide ja teabe vastu aastaid huvi tundnud. A) Taotlused, mis käsitlesid parlamendiliikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise nõudeid Üldsuse huvi dokumentide vastu, mis käsitlevad parlamendiliikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise nõudeid, oli jätkuvalt suur ka aastal. Sellesse kategooriasse kuulus 26% taotlustest, milles sooviti juurdepääsu varem avalikustamata dokumentidele. Kohtuistungitel ja taotlejate päringuvormidel esitatud väidete põhjal paistab, et selliste taotluste eesmärk on suurendada avalikku kontrolli liidu raha kasutamise, sh parlamendiliikmete üldkulude hüvitiste üle. Parlamendi tavad Põhimõtteliselt on parlament ja sinna valitud liikmed organisatsiooniliselt eraldiseisvad. Seepärast ei ole institutsiooni pädevuses otsustada, kas liikmete isiklikud dokumendid, elektrooniline kirjavahetus, tegevuskavad, kirjad või asutusesisesed teatised tuleks avalikustada või mitte. Need ei ole parlamendi dokumendid. Parlamendi kodukorra artikli 116 lõikes 2 on aga sätestatud, et dokumentidele juurdepääsu andmise eesmärgil on Euroopa Parlamendi üksikute liikmete koostatud dokumendid parlamendi dokumendid, juhul kui need on esitatud kodukorra kohaselt. Selle sätte alusel on kulude hüvitamise ja toetuste maksmise nõuded, mille liikmed parlamendile esitavad, parlamendi dokumendid ja kuuluvad seega määruse (EÜ) nr 1049/2001 kohaldamisalasse. Just nendele dokumentidele taotlevad kodanikud ja organisatsioonid sageli juurdepääsu. Käsitledes taotlusi juurdepääsuks liikmetega seotud dokumentidele, võtab parlament arvesse oma kodukorra artikli 116 lõiget 2 ja väga sageli kohaldub määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 4 lõike 1 punkt b eraelu puutumatuse ja isikupuutumatuse kaitse kohta. Kulude hüvitamise ja toetuste maksmise nõuded sisaldavad mitmesuguseid määruses (EÜ) nr 45/2001 määratletud isikuandmeid. Seepärast peab parlament enamikul juhtudel keelduma andmast sellistele dokumentidele juurdepääsu, et kaitsta üksikisikute eraelu 14

15 puutumatust ja isikupuutumatust, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 4 lõike 1 punktis b, tõlgendatuna koostoimes määrusega (EÜ) nr 45/ Parlamendi lähenemist sellistele dokumentidele juurdepääsu andmisel toetavad juhatuse 20. veebruari aasta suunised, mis on koostatud riiklike parlamentide parimate tavade põhjal. Nende suunistega kooskõlas ei avalikustata konkreetsetele Euroopa Parlamendi liikmetele tegelikult makstud summade üksikasjalikke jaotusi, kuigi parlamendiliikmetel on vabadus teavet omal valikul üldsusega jagada. B) Pakkumiskutsete ja hankemenetlustega seotud dokumentidele juurdepääsu taotluste juhtum Teine aasta suundumus, mis väärib käesolevas aruandes käsitlemist, on üldsuse huvi näha hankemenetlustega seotud toimikuid. Pakkujad ning mõnikord ka teadlased ja ajakirjanikud esitavad määruse (EÜ) nr 1049/2001 alusel taotlusi juurdepääsuks riigihankemenetlustega seotud dokumentidele. Seda liiki taotlused on aja jooksul mitmesuguseid probleeme tekitanud, millest mõned lahendati aastal kui mitte täielikult, siis vähemalt osaliselt. Dokumentide suur arv Erinevalt osast riiklikest seadustest ei sisalda määrus (EÜ) nr 1049/2001 ühtegi sätet kuritahtlike või selgelt põhjendamatute taotluste kohta. Mõned taotlejad soovivad juurdepääsu väga pikkadele dokumentidele või väga suurtele failidele ja keerulised taotlused võivad tekitada institutsioonile suure halduskoormuse. Nende käsitlemine eeldab sageli põhjalikku uurimistööd, üksikasjalikku analüüsi ja parlamendi mitmete teenistuste osalemist. Sellistes olukordades on parlamendil võimalik määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 7 lõike 3 alusel pikendada taotlejale vastamise tähtaega 15 tööpäeva võrra ja sama määruse artikli 6 lõike 3 alusel taotlejaga mitteametlikult nõu pidada, et leida õiglane lahendus. Need võimalused ei ole siiski alati olnud piisavad või sobivad. Kuna taotleja ja parlamendi vahel puudub kokkulepe päringu ulatuse kitsendamiseks teostatavale dokumendihulgale, puudus kuni viimase ajani õiguslikult katsetatud meetod, et nende taotlustega kaasneva suure halduskoormuse probleemiga reaalselt tegeleda. Euroopa Kohus juhtis tähelepanu asjaolule, et erijuhtudel, mil dokumentide või tsenseeritavate lõikude maht tooks kaasa põhjendamatult palju haldustööd, võivad institutsioonid kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega kaaluda dokumentidega tutvumise huvi võrrelduna taotlusest tingitud töökoormusega. See võimalus ja selle kasutamise tingimused on nüüd kohtu poolt kinnitatud ja kehtestatud kohtuasja T-136/15 (Evropäiki Dynamiki vs. parlament) raames. Kohtuasi käsitles taotlust juurdepääsuks kogu saadaolevale teabele kõigi pakkumiskutsete kohta, mille parlament tegi IT-alase raamlepinguga seotud hanke kõigis eraldi osades. Kohtunikud kinnitasid, et kui puudub alternatiiv iga taotletud dokumendi eraldi hindamisele, sellise uurimisega kaasneb ebamõistlik töömaht ja institutsioon on tulemusetult püüdnud jõuda taotluse esitajaga kokkuleppele päringu ulatuse 6 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta, EÜT L 8, , lk

16 vähendamiseks, on institutsioonil õigus keelduda andmast dokumentidele juurdepääsu, põhjendades seda liigse töömahuga. Erijuhtum seoses Euroopa tasandi erakondade rahastamist puudutavate dokumentidega Et saada Euroopa Liidu eelarvest rahalisi vahendeid oma tegevuse rahastamiseks ühe majandusaasta jooksul, võivad Euroopa tasandi erakonnad ja poliitilised sihtasutused igaaastase konkursikutse raames enne iga majandusaasta algust toetust taotleda. Rahastamismenetlus sätestati algselt määruses (EÜ) nr 2004/2003 ja asjaomaste eeskirjadega oli ette nähtud konkreetse teabe vahetu avalikustamine. Sellega kaasnes olukord, et parlament sai määruse (EÜ) nr 1049/2001 alusel palju taotlusi juurdepääsuks rahastamisprotsessi haldusega seotud dokumentidele või teabele, mille avalikustamine ei olnud sõnaselgelt ette nähtud. Mitmed taotlejad tahtsid saada juurdepääsu erakondade toetusetaotluste toimikutele. Toetusetaotluste üksikasjade ja neis sisalduvate andmete tundlikkuse tõttu otsustas parlament enamasti, et kuigi need peaks taotluse korral määruse (EÜ) nr 1049/2001 kohaselt avalikustama, ei saa seda teha ilma organisatsiooni põhieesmärke ja -tegevust ohustamata. Seetõttu keelduti toetusetaotlustele juurdepääsu andmast, et kaitsta erakondade või sihtasutuste ärihuve kooskõlas määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 4 lõike 2 esimese taandega. Sellest ajast peale, kui jõustus määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014 ja asendas alates majandusaastast 2018 määruse (EÜ) nr 2004/2003, on toimunud muutused. Uue määrusega loodi Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet (edaspidi amet ) sõltumatu asutus, mis haldab Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste registreerimist ning kehtestati ka nõue, et kõnealune amet avaldab vahetult nende erakondade ja poliitiliste sihtasutustega seotud teabe ja dokumendid. Seepärast eeldab parlament, et erakondade ja poliitiliste sihtasutustega seotud dokumentidele juurdepääsu taotluste arv väheneb märgatavalt. C) Konsulteerimine kolmandate isikutega Kui parlamendil palutakse kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1049/2001 hinnata sellise dokumendi võimalikku avaldamist, mis on parlamendi valduses, kuid on pärit kolmandalt isikult, võib parlamendil olla tarvis konsulteerida osapoolega, kellelt dokument pärineb, ja uurida, milline on selle osapoole seisukoht dokumendi avalikustamise suhtes. Tavaliselt saab dokumendi autor dokumendi juhuslikust valdajast paremini hinnata, kas dokumenti võib avalikustada. Institutsioonidevahelised konsultatsioonid Kui kolmas isik on komisjon või nõukogu, konsulteerib parlament kolmanda isikuga kooskõlas spetsiaalse vastastikuse mõistmise memorandumiga, mille need kolm institutsiooni sõlmisid aastal. Samamoodi konsulteerivad komisjon ja nõukogu kõnealuse memorandumi alusel parlamendiga, kui neil on palutud avalikustada parlamendilt pärit dokument. Kolm institutsiooni on seejuures kokku leppinud, et sellised konsulteerimised toimuvad aja jooksul, mis võimaldab neil lahendada dokumentidele juurdepääsu taotlused määruses (EÜ) nr 1049/2001 sätestatud kohustuslike tähtaegade piires. See protsess võimaldab taotlust 16

17 käsitleval institutsioonil saada taotletud dokumentidest ja kaalul olevatest huvidest enne otsuse tegemist parem ülevaade aastal oli parlament kaasatud kümnesse vastastikuse mõistmise memorandumi alusel toimunud konsultatsiooni. Konsulteerimine muude kolmandate isikutega Kui parlamendil palutakse kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1049/2001 hinnata selliste dokumentide võimalikku avaldamist, mis on parlamendi valduses, kuid on pärit muult kolmandalt isikult kui nõukogu või komisjon, tuleb parlamendil konsulteerida nende kolmandate isikutega dokumentide avalikustamise osas, kui pole selge, kas neid dokumente tohib või ei tohi avalikustada. Kuna need kolmandad isikud ei ole sõnaselgelt lubanud vastata päringule kindla aja jooksul, muutis see kõnealuste taotluste lahendamise keeruliseks. Kui Euroopa Kohus kinnitas juulikuus kohtuasjas C-213/15 P tehtud otsuses seisukohta, et kohtuesitisi käsitletakse määruse (EÜ) nr 1049/2001 tähenduses nagu mis tahes muud dokumenti, laekus parlamendile taotlusi juurdepääsuks kõigile esitistele mõnes kohtumenetluses, milles parlament oli osalenud. Seetõttu alustas parlament konsulteerimist kõigi osapooltega, kelle esitised olid parlamendi valduses, sh mitme liikmesriigiga. Lõpuks avalikustas parlament taotletud dokumendid sellises ulatuses, nagu dokumentide autorid seda teha lubasid. Mõnel juhul otsustas parlament määruses (EÜ) nr 1049/2001 esitatud juurdepääsuõiguse erandite ja kohtupraktika alusel, et soovitud esitisi ei saa avalikustada. 17

18 ... III PEATÜKK Euroopa ombudsmanile esitatud kaebused ja kohtuasjad... Euroopa ombudsmanile esitatud kaebused ja kohtuasjad, mis käsitlevad määruse (EÜ) nr 1049/2001 parlamendipoolset rakendamist, annavad sageli administratsioonile võimaluse lihvida oma tavasid dokumentidele juurdepääsu küsimustes, sõltumata vastava menetluse tulemusest. Käesolevas peatükis on käsitletud ombudsmanile aastal esitatud kaebusi ning pooleliolevaid kohtumenetlusi. A. Uued kaebused Kaebus 611/2017 ja kaebus 895/2017 Ajakirjanik, kelle taotlusi juurdepääsuks parlamendiliikmete teatavaid isikuandmeid sisaldavatele dokumentidele ei rahuldatud, esitas aasta kevadel ombudsmanile kaks kaebust. Need kaks kaebust on väga sarnased. Esimene käsitleb parlamendi otsuseid pikendada taotleja päringutega tegelemise tähtaega ja asjaolu, et parlament keeldus andmast juurdepääsu teatud dokumentidele. Teises kaebuses väitis taotleja taas, et parlament pikendas liigselt vastamise tähtaega ja keeldus ülekohtuselt andmast juurdepääsu konkreetsele dokumendile ning et parlament registreerib mõned dokumendid viisil, mis on vastuolus määrusega (EÜ) nr 1049/2001. Ombudsmani talitus vaatas asjaomased dokumendid läbi aasta suvel. Praegu ootab parlament ombudsmani järeldusi. Kaebus 1956/2017 Novembris esitas taotleja ombudsmanile kaebuse seoses taotlusega tagada üldsuse juurdepääs dokumentidele, mis sisaldasid Euroopa ja riiklike parlamentide liikmete isikuandmeid. Uurimine on praeguseks lõpetatud ja järelmeetmeid ei ole tarvis. B. Kohtulik kontroll B.1) Uued kohtuasjad Parlamendi otsuseid dokumentidele juurdepääsu tagamise kohta kaevatakse suhteliselt harva kohtusse. Sel aastal esitati Euroopa Kohtule üks tühistamishagi. Juulis esitas ELi õiguse professor hagi parlamendi 3. aprilli aasta otsuse tühistamiseks, millega institutsioon keeldus andmast üldsusele juurdepääsu parlamendi 8. juuli aasta otsusele, tuues põhjenduseks, et see otsus ise oli juba kohtusse kaevatud ning et selle avalikustamine kahjustaks kohtumenetlust (kohtuasi T-421/17, Leino-Sandberg vs. parlament). B.2) Kohtuotsused 18

19 Aasta alguses oli menetluses kolm kohtuasja, mis puudutasid dokumentidele juurdepääsu ja Euroopa Parlamenti: kohtuasi T-136/15, Evropäiki Dynamiki vs. parlament (riigihankemenetlused), kohtuasi T-540/15, De Capitani vs. parlament (kolmepoolsete kohtumiste dokumendid) ja kohtuasjad T-639/15 kuni T-666/15, ajakirjanikud vs. parlament (parlamendiliikmete kulude hüvitamine ja toetuste maksmine). Kohus pidas aasta jooksul iga juhtumi kohta istungi ja on praeguseks teinud otsuse kohtuasjas T-136/15 (Evropäiki Dynamiki vs. parlament) ja kohtuasjas T-540/15 (De Capitani vs. parlament). 1) Kohtuasi T-136/15 Evropäiki Dynamiki vs. parlament Selle kohtuasja puhul küsis taotleja parlamendilt juurdepääsu kogu saadaolevale teabele mitme hankemenetlusega seotud kõigi pakkumiskutsete kohta. Parlament teavitas taotlejat, et kuna dokumente, mida tuleb ükshaaval läbi vaadata, on väga palju, ei ole parlamendil võimalik täita määruses (EÜ) nr 1049/2001 dokumentidele juurdepääsu kohta sätestatud tähtaegu, ja tegi taotlejale ettepaneku otsida õiglast lahendust määruse artikli 6 lõike 3 tähenduses. Taotleja ei olnud ettepanekuga nõus. Selles olukorras keeldus parlament andmast juurdepääsu kõigile taotletud dokumentidele põhjendusega, et nende hindamisega kaasnev töömaht on liiga suur. Kohus kinnitas parlamendi seisukohta, mille kohaselt võib institutsioon keelduda andmast dokumentidele juurdepääsu, kui sellega kaasneb ebaproportsionaalne halduskoormus. Kohus leidis, et institutsioon võib keelduda andmast dokumentidele juurdepääsu, kui sellega kaasneb ebamõistlik töömaht, tingimusel et 1) taotletud dokumentide läbivaatamisega kaasnev töömaht on ebamõistlik; 2) institutsioon on taotlejaga nõu pidanud, et leida õiglane lahendus, ja 3) institutsioon on hoolikalt uurinud kõiki muid võimalikke lahendusi, mis võiksid asendada dokumentide ükshaaval läbivaatamist. See järeldus on asjakohane juhtumite puhul, mida on raske lahendada määruses (EÜ) nr 1049/2001 sätestatud tähtaegade jooksul. 2) Kohtuasi T-540/15 De Capitani vs. parlament (kolmepoolsete kohtumiste dokumendid) Selle kohtuasja puhul soovis taotluse esitaja, et tühistataks parlamendi 8. juuli aasta otsus anda ainult osaline juurdepääs kahele mitmeveerulisele dokumendile, mis olid seotud käimasolevate institutsioonidevaheliste läbirääkimistega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (Euroopa Liidu Õiguskaitsealase Koostöö ja Koolituse Ameti (Europol) kohta) käsitleva seadusandliku ettepaneku üle. Kohus pidas istungi aasta septembris ja teatas otsuse 22. märtsil Kohtunikud leidsid, et parlament ei tõestanud, et taotletud mitmeveeruliste tabelite täielik avalikustamine enne seadusandliku menetluse lõppu kahjustaks tõsiselt seadusandlikku protsessi. Seepärast tühistasid nad parlamendi otsuse põhjendusel, et põhjuseid ei esitatud. 3) Kohtuasjad T-639/15 kuni T-666/15 Psara jt vs. parlament (parlamendiliikmete kulude hüvitamine ja toetuste maksmine) aasta novembris algatasid mitu ajakirjanikku Üldkohtus 29 kohtumenetlust pärast parlamendi otsuseid keelata üldsuse juurdepääs Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmisega seotud tõendavatele dokumentidele, põhjendades seda üksikisikute eraelu puutumatuse ja isikupuutumatuse kaitsega. 19

20 Taotletud dokumente oli sadu tuhandeid. Kui parlament keeldus taotlusi rahuldamast, tuues põhjenduseks eelkõige eraisikute eraelu puutumatuse kaitse kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1049/2001, samuti selle, et nii suurt hulka taotletud dokumente on võimatu läbi vaadata ning dokumentide hulka ei vähendatud teostatavale kogusele, palusid taotlejad Üldkohtul parlamendi otsus tühistada. Kohtuistung toimus aasta oktoobris. Otsus langetatakse eeldatavasti aastal. 20

21 Lõppmärkused Alates määruse (EÜ) nr 1049/2001 jõustumisest on aastate jooksul kasvanud nii parlamendi kohustuste hulk kui ka üldsuse huvi institutsiooni vastu. Inimesed on nüüd teadlikumad ja paremini informeeritud sellest, et parlament avaldab automaatselt ja vahetult peaaegu kogu seadusandliku materjali, mis institutsioonis koostatakse. Samal ajal on esitatud vähem ekslikke taotlusi juurdepääsuks dokumentidele, mis on juba avalikustatud, ja taotlused on muutunud spetsiifilisemaks. Paljud taotlejad, ajakirjanikud ja teadlased soovivad juurdepääsu asutusesisestele aruannetele ja teabele institutsiooni haldusülesannete kohta. Seoses peatsete Euroopa Parlamendi valimistega aastal see rõhuasetus eeldatavalt säilib ja isegi suureneb. Samas näitab parlamendi selleteemaliste otsustega seotud tühistamishagide arv ja hiljutine positiivne kohtuotsus kohtuasjas T-136/15, et üldjuhul leiab parlament dokumentidele juurdepääsu õiguse ja sellest õigusest tehtavate erandite vahel õige tasakaalu. 21

Üldsuse juurdepääs dokumentidele 2015 Euroopa Parlamendi aastaaruande juhatuse osa Läbipaistvusüksus Euroopa Parlamendi uuringuteenistus Euroopa Parla

Üldsuse juurdepääs dokumentidele 2015 Euroopa Parlamendi aastaaruande juhatuse osa Läbipaistvusüksus Euroopa Parlamendi uuringuteenistus Euroopa Parla Üldsuse juurdepääs dokumentidele 2015 Euroopa Parlamendi aastaaruande juhatuse osa Läbipaistvusüksus Euroopa Parlamendi uuringuteenistus Euroopa Parlament Mai 2016 EESSÕNA Alates 3. detsembrist 2001 kohaldavad

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte Kokkuvõte kontrollkäigust Sotsiaalministeeriumi Õiguskantsleri nõunikud teostasid õiguskantsleri seaduse 33 ja 34 lõike 1 alusel 04.04.2007 kontrollkäigu Sotsiaalministeeriumi. Kontrollkäigu raames kontrolliti

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

59-85

59-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. aprill 1986 * [ ] Selle töötaja vabaabielupartneri, kes on teise liikmesriigi kodanik, õigus elada vastava riigi territooriumil [ ] Kohtuasjas 59/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule

Rohkem

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353 28.5.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 163 A/1 V (Teated) HALDUSMENETLUSED EUROOPA KOMISJON Euroopa Andmekaitseinspektor Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta COM/2014/10353

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM 30.11.2018 L 306/61 KODU- JA TÖÖKORRAD ÜLDKOHUS TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM Igal füüsilisel või juriidilisel isikul olenemata sellest, kas teda esindab advokaat, kes soovib taotleda tasuta õigusabi Üldkohtusse

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 7. juuli 1992 * Direktiiv 90/366/EMÜ üliõpilaste elukohaõiguse kohta Õiguslik alus Euroopa Parlamendi prerogatiivid [ ] Kohtuasjas C-295/90, Euroopa Parlament, esindajad: Euroopa Parlamendi

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Koh

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Koh Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Kohaldamisala Politseiametnikest politseijaoskonnas menetlustoimingute

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

JAI CNC ET#4.indd

JAI CNC ET#4.indd ET Praktiline juhend uue Brüsseli II määruse kohaldamiseks www.europa.eu.int/civiljustice Sissejuhatus Euroopa Liidu vabadusel, julgeolekul ja õiglusel põhinev ala aitab inimesi nende igapäevaelus, kui

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril 2006 1 1. Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 34 punkti 2,2 mis näeb ette, millistel tingimustel

Rohkem

170_84

170_84 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. mai 1986 * [ ] Kohtuasjas 170/84, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Bundesarbeitsgericht i esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Läbipaistvusregistri tegevuse aastaaruanne 2017 Esitajad: Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni peasekretärid Saajad: Euroopa Parlamendi asepresiden

Läbipaistvusregistri tegevuse aastaaruanne 2017 Esitajad: Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni peasekretärid Saajad: Euroopa Parlamendi asepresiden Läbipaistvusregistri tegevuse aastaaruanne 2017 Esitajad: Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni peasekretärid Saajad: Euroopa Parlamendi asepresident Sylvie Guillaume ning Euroopa Komisjoni esimene asepresident

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/ 137, jaanuar 2019, - eurosüsteemi turuinfrastruktuuri ühtse juurdepääsu võrguteenuse osutajate

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/ 137, jaanuar 2019, - eurosüsteemi turuinfrastruktuuri ühtse juurdepääsu võrguteenuse osutajate L 25/34 29.1.2019 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/137, 23. jaanuar 2019, eurosüsteemi turuinfrastruktuuri ühtse juurdepääsu võrguteenuse osutajate valimise kohta (EKP/2019/2) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem