KIRJALIK ETTEPANEK Nr 7-2/5-1. Sillamäel J.Gagarini tn eluruumi kohandamine

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KIRJALIK ETTEPANEK Nr 7-2/5-1. Sillamäel J.Gagarini tn eluruumi kohandamine"

Väljavõte

1 KIRJALIK ETTEPANEK Nr 7-2/5-1 HANKE NIMETUS Sillamäel J.Gagarini tn eluruumi kohandamine HANKIJA SILLAMÄE LINNAVALITSUS registrikood asukoht Kesk tn 27, Sillamäe HANKELEMENETLUSE LIIK alla lihthanke piirmäära jäävad ehitustööd HANKELEPINGU ESEME LIIK ehitustööd CPV kood ja nimetus: Pakkumuse esitamise tähtpäev: a kell 10:00 Hankelepingu täitmise tähtpäev vastavalt hankelepingu projektile Hankija vastutav isik Vladimir Sokušev ehitus- ja maakorralduse osakonna juhataja Telefon e-post Sillamäe, 2020

2 1. ÜLDOSA 1.1. Hankija Sillamäe Linnavalitsus (edaspidi ka hankija, registrikood: ; asukoht: Kesk tn 27, Sillamäe linn, 40231, Ida-Viru maakond; telefon , faks , e-post: teeb pädevatele pakkujatele ettepaneku esitada pakkumus vastavalt hanketeates ja kirjalikus ettepanekus (edaspidi KE) sisalduvatele tingimustele Juhul kui KE ja selle lisade vahel on vastuolusid, või võimaldavad need mitmesugust tõlgendust, tuleb hankemenetluse käigus esitada hankijale küsimused selgituste saamiseks. Juhul kui pakkuja ei esita vastuolude kohta küsimusi, on hankijal õigus hankelepingu sõlmimisel või täitmise ajal valida hankija jaoks sobivaim tõlgendus. Pärast pakkumuse esitamist ei rahulda hankija ühtegi pakkuja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet, s.h. rahalist nõuet. 2. RIIGIHANKE ESE JA TÄHTPÄEVAD 2.1. Riigihanke esemeks on Sillamäel J.Gagarini tn korteri hügieenitoimingute ja liikuvusega seotud toimingute parandamine Riigihanke eseme tehniline kirjeldus on esitatud KE lisas Tööde teostamise periood on 30 päeva hankelepingu sõlmimise päevast. 3. PAKKUJA KÕRVALDAMINE 3.1. Hankija ei sõlmi hankelepingut ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel esineb RHS 95 lõikes 1 sätestatud kõrvaldamise alused Hankija võib kõrvaldada hankemenetlusest ka pakkuja, kellel esineb RHS 95 lõikes 4 sätestatud alused. 4. PAKKUJA KVALIFIKATSIOON 4.1. Hankija kontrollib Eestis asuva pakkuja äriregistreeri registreeringut (tõendit ei pea esitama) Hankija ei esita nõudeid Pakkuja Majanduslikku ja finasseisundi kohta. 5. NÕUDED PAKKUMUSELE JA PAKKUMUSE KOOSTAMISE JUHEND 5.1. Pakkumused tuleb saata eletrooniliselt aadressil: 5.2. Pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud (ID-kaardiga või mobiil ID-ga.ddoc formaadis) Pakkuja esitab volikirja juhul, kui pakkumusele alla kirjutanud isik või isikud ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmed, mis kinnitab, et allakirjutanud isik või isikud omavad volitusi pakkumusele allakirjutamiseks Pakkumus peab vastama KE-s sätestatud tingimustele ja ei tohi sisaldada täiendavaid tingimusi lisaks nõutule ega olla mis tahes viisil eksitav. Parandused, vahele kirjutused ja muudatused pakkumuse dokumentides ei ole lubatud Pakkumus peab sisaldama KE lisasid, mida on hankija hankemenetluse käigus nõudnud Pakkumus tuleb vormistada eesti keeles. Pakkumuse maksumuse tabelis tuleb täita kõik tühjad lahtrid. Pakkumus peab sisaldama maksumust eurodes ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga kaks kohta pärast koma ning vastama pakkumuse maksumustabeli vormile (KE lisa 1). Maksumustabeli iga rida peab olema täidetud, ei ole lubatud teha muudatusi ega lisada tingimusi ning selles ei tohi olla täitmata kohti Pakkumus peab olema jõus minimaalselt 30 päeva. Pakkumus on pakkuja tahteavaldus hankelepingu sõlmimiseks, mis on pakkujale siduv alates pakkumuste esitamise tähtpäevast vähemalt kuni KE-s määratud pakkumuse jõusoleku minimaalse tähtaja lõppemiseni. Hankija kirjalikul ettepanekul võib pakkuja pakkumuse jõusoleku tähtaega pikendada. 2

3 5.8. Pakkujal peab olema ehitustööde teostamiseks objektijuht Pakkujal pole lubatud esitada tingimuslikku pakkumust ega tingimusi, mis ei tulene hanketeatest ja KE-st ning nende lisadest Pakkumus peab olema koostatud eesti keeles. Võõrkeelsetele dokumentidele peab lisama vannutatud tõlgi digitaalse allkirjaga kinnitatud eestikeelse tõlke, originaal ja tõlge peavad olema koos ühendatud. 6. PAKKUMUSTE ESITAMINE JA AVAMINE 6.1. Pakkumus esitada elektronpostiga. Elektronpostiga esitatakse omakäeliselt allkirjastatud dokument, mis on sisse skaneeritud ja PDF-formaadis, või digitaalselt allkirjastatud dokument e-posti aadressil: Pakkumus esitada vastavalt ettepaneku tingimustele ja ettepaneku lisas toodud vormidele hiljemalt 26. veebruariks 2020 kella 10: Pakkumuste avamise kuupäev ja kellaaeg : 26. veebruar 2020 kell 10: Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamisega ning esitamisega seotud kulud Hankija ei avalikusta pakkumuste avamisel pakkumuste sisu osas, mis rikuks pakkujate ärisaladust või kahjustaks nendevahelist konkurentsi. Hankija käsitleb pakkumusi konfidentsiaalsete dokumentidena, ei avalda nende sisu ja ei anna neid hankemenetlusega mitteseotud isikutele, v.a. seaduses ettenähtud juhul. Hankija kasutab pakkumusi vaid pakkujate kvalifitseerimiseks, pakkumuste vastavaks tunnistamiseks ja hindamiseks. Pakkuja märgib pakkumuses, milline teave on pakkuja ärisaladus ning põhjendab teabe ärisaladuseks määramist. Ärisaladusena ei või märkida RHS 111 lõikes 5 toodud asjaolusid. 7. PAKKUMUSTE VASTAVAKS TUNNISTAMINE VÕI TAGASILÜKKAMINE 7.1. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui pakkumus ei vasta KE-s ning nende lisades esitatud tingimustele. Hankija võib tunnistada pakkumuse vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldeid nimetatud tingimustest Hankija kontrollib pakkuja äriregistreeri registreeringut vastavad hanketeates esitatud kvalifitseerimise tingimustele Sisulisteks kõrvalekalleteks loetakse tingimusi, mis vähendavad hanke mahule esitatud nõudeid või vähendavad hanke kvaliteedile esitatud nõudeid või võrreldes KE-s esitatuga kitsendavad hankija õigusi või vähendavad pakkuja kohustusi Hankemenetluses osalejad kohustuvad järgima lisades toodud vorme. Nendest kõrvalekaldumisel on hankijal õigus tunnistada pakkumus mittevastavaks Hankijal on õigus põhjendamatult madala maksumusega pakkumus tagasi lükata, kui hankija leiab pärast pakkujalt nõutud selgituse saamist ja tõendite hindamist, et pakkumuse maksumus on põhjendamatult madal või pakkuja ei ole tähtajaks esitanud nõutud selgitust Hankija kontrollib pakkumuse maksumuse põhjendatust, kui pakkuja või pakkumuses nimetatud alltöövõtja keskmine töötasu oli võrdlusperioodi jooksul väiksem kui 70 protsenti valdkonna keskmisest töötasust Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata ka järgmistel juhtudel: juhul, kui kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust; juhul, kui eduka pakkuja pakkumuse maksumus ületab hankelepingu eeldatavat maksumust; juhul, kui hankemenetluse jätkamine on olukorra muutumise tõttu muutunud hankija jaoks ebaotstarbekaks; juhul, kui peale pakkumuste avamist selgub, et hankija on oma vajadusi tehnilises kirjelduses ekslikult valesti kirjeldanud. 3

4 7.8. Kirjalik teade kõikide pakkumuste tagasilükkamise kohta edastatakse pakkujatele elektrooniliselt erhri kaudu viivitamata, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates. 8. PAKKUMUSTE HINDAMINE 8.1. Majanduslikult soodsaima pakkumuse väljaselgitamisel arvestab hankija ainult pakkumuse hinda, kuna hankija jaoks sõltub pakkumuse majanduslik soodsus ainult pakkumuse hinnast ja kõik muud tulevase hankelepingu tingimused, sealhulgas hankelepingu esemega seotud kriteeriumid, on KE-s ammendavalt kindlaks määratud Pakkuja poolt pakkumuses esitatud pakkumuse kogumaksumus tuleneb pakkuja poolt täidetud ja esitatud kululoendist Kui pakkumuse maksumuses esineb arvutusviga, parandab hankija arvutusvea ja teatab sellest pakkujale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Pakkuja vastab hankijale samas vormis hiljemalt kolme (3) tööpäeva jooksul teate saamisest arvates, kas ta on arvutusvea parandamisega nõus. Kui Pakkuja arvutusvea parandamisega ei nõustu, lükkab hankija pakkumuse tagasi. 9. LÄÄBIRÄÄKIMISED 9.1. Vajadusel peab Hankija Pakkujatega läbirääkimisi Läbirääkimiste käigus võib Hankija anda Pakkujatele võimaluse täpsustada ja vajadusel täiendada oma pakkumust. Läbirääkimiste pidamine ei ole Hankija jaoks kohustuslik ning juhul kui Hankijal pakkumuse osas küsimusi ei teki, võib ta teha otsused pakkumuste kohta, sh otsuse pakkumuse edukaks tunnistamise kohta ilma läbirääkimisi pidamata Läbirääkimistele lubatakse üksnes hankel kvalifitseeritud pakkuja(d). Läbirääkimisi võib pidada kõigi, osade või ainult ühe kvalifiteeritud pakkujaga. Kui läbirääkimisi soovitakse pidada osade või ühe kvalifitseeritud pakkujaga, tuleb valiku tegemist põhjendada Läbirääkimiste pidamise otsustab riigihanke eest vastutav isik või komisjon, kui see on moodustatud. Otsus läbirääkimiste pidamiseks vormistatakse protokolliga Läbirääkimistel tuleb kõiki läbirääkimistele kutsutud pakkujaid kohelda võrdselt ning teha neile ühesuguseid ettepanekuid pakkumuse korrigeerimiseks Läbirääkimised protokollitakse. Läbirääkimiste tulemusena võib pakkuja jääda oma esialgse pakkumuse juurde või võib teha uue pakkumuse. Vajadusel antakse pakkujale tähtaeg uue pakkumuse esitamiseks Hankija ei avalda läbirääkimistel saadud informatsiooni teistele Pakkujatele. Läbirääkimised protokollitakse Hankija esindaja poolt ja allkirjastatakse Hankija ja Pakkuja esindaja(te) poolt. 10. LISAD Lisa 1 - Pakkumuse maksumus tabel Lisa 2 Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus (esitatakse eraldi failina.) Lisa 3 - Hankelepingu projekt 4

5 Lisa 1. Pakkumuse maksumuse tabel Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus Hanke nimetus: Sillamäel J.Gagarini tn eluruumi kohandamine Jrk nr Tööde ja kulutuste nimetus 1 Hügieenitoimingutega seotud toimingute parandamine PAKKUMUSE MAKSUMUS KOKKU ILMA KÄIBEMAKSUTA Käibemaks 20% PAKKUMUSE MAKSUMUS KOKKU KOOS KÄIBEMAKSUGA Maksumus (EUR) 1. Kinnitame, et meie pakkumuse maksumuses on igakülgselt arvesse võetud: 1.1. KE ja selle lisasid; 1.2. kõiki KE-s ja selle lisades sätestatud ja nendest tulenevaid Pakkuja kohustusi, ülesandeid, tegevusi ja toiminguid; 1.3. kõiki kulusid, riske ja asjaolusid ning kõiki tingimusi (üldiseid ja erilisi asjaolusid, seejuures midagi välja jätmata), mis võiks pakkumuse maksumust mõjutada. 2. Kinnitame, et: 2.1. oleme saanud Hankijalt kogu käesoleva pakkumuse koostamiseks vajaliku informatsiooni ning oleme tutvunud kõikide seonduvate asjaolude ning tingimustega; 2.2. oleme kontrollinud ning veendunud, et eelnimetatud dokumentides ei ole olulisi vigu ega puudusi, mis takistaks siduva pakkumuse esitamist; 2.3. nõustume KE ja selle lisade tingimustega ning anname endale täielikult aru töövõtja vastutuse ning kohustuste mahust. Pakkumuse koostamisel oleme arvesse võtnud kõik käesoleva hanke teostamiseks vajalikud Pakkuja tööd, teenused, tegevused ja toimingud, kaasa arvatud need, mis ei ole otseselt kirjeldatud KE-s ja selle lisades, kuid mis on tavapäraselt vajalikud nõuetekohase tulemuse saavutamiseks arvestades lepingu eesmärki. (Pakkuja nimi) (Pakkuja volitatud esindaja nimi ja allkiri) /allkirjastatud digitaalselt/ 5

6 Lisa 2 - TEHNILINE KIRJELDUS Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus Hanke nimetus: Sillamäel J.Gagarini tn eluruumi kohandamine Kohandus on ette nähtud liikumisraskuste ja hügieenitoimingute parandamiseks, mida toetab Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine rahastatav projekt. Tööd teostatakse arvestades puuetega inimeste kasutusvajadusi seoses hankelepingu esemega. Objekt/aadress Sillamäe linn, J.Gagarini tn Tehnilised näitajad Kasutusotstarve: ühetoaline korter Kasulik pind: 33,2 m 2 Sissepääsu korus: 1 Korteri pesemisruum ja WC (korteris peab ratastooli kasutaja pääsema ratastooliga dushiruumi) Ruumi ettevalmistustööd (põrandatsementvahekihi demonteerimine). Vajadusel Metallkarkassist vaheseina täitmine mineraalvillast isolatsioonimaterjaliga, vajalikku kipsplaadi paigaldamine Põranda betoneerimine (kile, EPS põrand 50mm, armeerimisvõrk). Kaldega põrand pesuruum ja wc samal tasapinnal ilma vahekõrgenduseta. Põranda tasandamine (vajadusel) Põrandale hüdroisolatsiooni tegemine Põranda plaatimine (100mm x 100mm, 8mm, R9 plaadid) Seinte ettevalmistamine plaatimiseks (h=1,5 m) Niisketes tsoonides aluspindade hüdroisolatsiooni tegemine Seinte plaatimine (h=1,5 m; heledates toonides plaadid) Seinte värvimine kõrgusest üle +1,5 m, värv (läikeaste 20, poolmatt) Koridori poolt uue seina viimistlus (pahtel, värv) Kanalisatsioonipüstiku värvimine Lae tasandamine ja värvimine 2 korda, värv lateksvärv, läikeaste 7 (matt) Ukse koos käepidemetega paigaldus (ratastooliga läbitav) Sanitaartehnilised tööd (uus veetorustik - duši, kraanikausi, wc poti ühendus; uus kanalisatsioonitorustiku - kraanikausi, wc poti, põrandatrapi ühendus) Dušisegisti + paigaldus (Inva.dušikomplekt: Dušikomplekti kuulub dušisegisti, invakäepide, dušilift, termostaatsegisti ja käsidušš) Inva WC pott + paigaldus Inva-valamu koos sifooni ja inva.kraanikausi segistiga + paigaldus Käterätikuivati + paigaldus Tugikäepide seintele puudega inimese toetamiseks (vajadusel tugevduse lisamine) Elektritööd Jäätmete utiliseerimine Muud tööd, millised on vajalikud Tellija eesmärgi täitmiseks ja mis ei sisaldu eelnimetatud loetelus 6

7 Korteri plaan Foto 7

8 8

9 Korteri hügieenitoimingute ja liikuvusega seotud toimingute parandamise plaan. Seadmete paigaldamise variant tuleb eelnevalt kooskõlastada Tellijaga Variant 1 Variant 2 1 Inva WC pott 2 Trapp Ø50 3 Inva. dušikomplekt (käsidušš, dušisegisti, invakäepide ning dušilift) 4 Tugikäipide seintele (tugikäepide Mediclinics Mediepoxy, mõõdud (mm) 845 x 70, materjal- teras, värvus- valge) 5 Inva-valamu (kõrgus põrandast ca 800 mm) 6 Inva.kraanikausi segisti (kroomviimistlusega 160 mm käepide) 7 Käepide 400 mm 8 Käepide 9 Uks 9x21 ilma ukselengita 10 Ol.ol. kanalisatsioonipüstik 11 Karkassiline vahesein 12 Käterätikuivati 13 Tugikäepide seinale (tugikäepide Mediclinics Mediepoxy, ületõstetav, mõõdud (mm) 738 x 300 x 100, materjal- teras, värvus- valge) 9

10 Lisa 3. Hankelepingu projekt Hankija nimi: Sillamäe Linnavalitsus Hanke nimetus: Sillamäel J.Gagarini tn eluruumi kohandamine EHITUSTÖÖDE TÖÖVÕTULEPING number /vastavalt digitaalallkirjastamise kuupäevale/ Leping sõlmitakse Sillamäe Linnavalitsuse poolt korraldatud hankemenetluse tulemusena. Hanke nimetus: Sillamäel J.Gagarini tn eluruumi kohandamine (edaspidi Riigihange) Käesoleva töövõtulepingu (edaspidi Leping) pooled on: SILLAMÄE LINNAVALITSUS, registrikood (edaspidi Tellija või Pool, koos Töövõtjaga Pooled), keda esindab Sillamäe Linnavalitsuse korralduse nr alusel ning "PAKKUJA NIMI", registrikood number, asukoht "aadress (tänav, maja jm)", "linn ja indeks", e-post e-post, (edaspidi Töövõtja või Pool, koos Tellijaga Pooled), mida esindab "märgi õiguslik alus, nt põhikiri, volikiri vastavas käändes" alusel "esindaja nimi". 1. LEPINGU DOKUMENDID. LEPINGUGA SEOTUD ERITINGIMUSED 1.1.Lepingu dokumendid koosnevad Lepingust, Lepingu lisadest ja Lepingu muudatustest. Termini all "Leping" mõistetakse Lepingu tähenduses kõiki Lepingu dokumente. Lepingu juurde kuuluvad järgmised lisad: Lisa 1 Kirjalik ettepanek, sh hanke käigus Tellija poolt antud selgitused; Lisa 2 Töövõtja hinnapakkumine koos kõikide selle lisadega; 1.2.Juhul, kui Lepingu erinevate dokumentide vahel on vastuolusid või võimaldavad need mitmesugust tõlgendust, lähtutakse Riigihanke käigus Tellija poolt antud selgitustest. Juhul, kui Riigihanke käigus ei ole vastuolude, vasturääkivuste või puuduste kohta selgitusi küsitud, lähtutakse Lepingu eesmärgile antud Tellija tõlgendusest ning sellisel juhul ei ole Töövõtjal õigust tugineda ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, tõlgenduste erinevustele või muudele takistustele Lepingu täitmisega seotud asjaolude suhtes. 2. LEPINGU OBJEKT 2.1.Lepingu objektiks on Sillamäel J.Gagarini tn eluruumi kohandamine (edaspidi Objekt), samuti nimetatud ehitustööde teostamiseks vajalikud muud viimistlustööd Lepingus ja selle dokumentides kirjeldatud ulatuses ning Tellija eesmärgist tulenevad muud tööd ja toimingud, kuni Objekti täieliku valmimiseni ning Objekti üleandmiseni Töövõtja poolt ja kõikide tööde lõpliku vastuvõtmiseni Tellija poolt (edaspidi Tööd). 2.2.Tööde maht ja Töödele kehtestatud nõuded on hanke tehnilises kirjelduses ning selle lisades. Hanke tehniline kirjeldus on Lepingu lisa ja selle lahutamatu osa. Alusdokumentides määratud tööde teostamise tehnoloogia ei saa olla vahetatud teise sarnase tehnoloogia vastu. 10

11 3. ÜLDSÄTTED 3.1.Poolte õiguste ning kohustuste aluseks on Leping, õigusaktid, Eesti Vabariigis kehtivad standardid ja tehnilised normid ning teised Objektist käsitlevad tehnilised dokumendid. Kvaliteedi osas lähtuvad Pooled Lepingus kirjeldatud kvaliteedinõuetest, muuhulgas Ehitustööde Üldistes Kvaliteedinõuetes (RYL) sätestatust. 3.2.Leping sätestab objektina tööd ja toimingud, mille tegemine ning tegemise korraldamine on Töövõtja kohustuseks Lepingu raames. Lepingus sätestatud tingimused ja kord laienevad üheselt kõikidele Töödele, kui Lepingust ei tulene teisiti. 3.3.Pooled avaldavad ja kinnitavad, et Lepingu sõlmimisega ei ole nad rikkunud ühtegi kohustust, mis tuleneb õigusaktidest, Poole põhikirjast või muust Poole jaoks kohustuslikust dokumendist või nõudest ning käesoleva Lepingu sõlmimine ei ole vastuolus Poole poolt varem sõlmitud lepingute ega kokkulepetega. Lepingu jõustudes kaotavad kehtivuse kõik Poolte vahel varem sõlmitud lepingud, kokkulepped ja varasem kirjavahetus niivõrd, kuivõrd need on vastuolus Lepinguga. 4. TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED Töövõtja kohustub: 4.1.teostama Lepingu kohaselt ehitustööd, sh. hankima kõik ehitustööde tegemiseks vajalikud ehitusmaterjalid ja -tooted või korraldama nende hankimise, tagama ehitusplatsil kõikide vajalike ehitusseadmete ja muude töövahendite olemasolu; 4.2.teostama teisi Lepinguga määratud töid, teenuseid ja tarneid lähtudes Lepingu tingimustest; 4.3.kooskõlastama Tellijaga eelnevalt kirjalikult kõik ehitustööde tegemisel kasutatavad olulised materjalid ja tooted, kui need ei ole määratud Lepingus; 4.4.tegama töid päevasel ajal; 4.5.tagama Töövõtja poolt tehtavate ehitustööde ja kasutatavate materjalide ja toodete kvaliteedi ja vastavuse õigusaktidele, Lepingule ja heale ehitustavale; 4.6.teostama kõik vajalikud toimingud ning hoiduma mistahes kahjustavast tegevusest, et tagada Tellija poolt Töövõtjale või Töövõtja alltöövõtjatele üle antud Objekti säilimine olenemata sellest, kas see kuulub Tellijale või kolmandatele isikutele. Töövõtja vastutab Tellija ja kolmandatele isikute varale põhjustatud kahju eest Lepingus ja õigusaktides sätestatud korras; 4.7.kasutama Tööde teostamisel vajaliku ja piisava kvalifikatsiooniga tööjõudu. Seejuures eeldab Tellija, et Lepingu täitmisel kasutatakse spetsialiste, kelle Töövõtja esitas hanke pakkumuse koosseisus pakkuja kvalifitseerimiseks. Juhul, kui Töövõtja soovib Tööde teostamiseks kasutada isikuid, keda ei ole nimetatud Pakkumuse koosseisus või kasutada alltöövõtjaid, peavad sellised isikud konkreetse töölõigu osas vastama vähemalt samadele nõuetele, mis oli esitatud pakkujale hanke kvalifitseerimistingimustes konkreetse töölõigu osas (sh õigusaktides nõutud tegevusload ja registreeringud, vastutava spetsialisti haridus, töökogemus ja kvalifikatsioon jm nõuded). Tellijal on õigus nõuda alltöövõtjate või kaasatud spetsialistide väljavahetamist Töövõtja kulul, kui nimetatud isikud teostavad töid mittekohaselt. Lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest vastutab Töövõtja olenemata sellest, kas Töövõtja teostas vastavad tööd ise või kasutas Tööde teostamiseks alltöövõtjaid või muid kolmandaid isikuid; 4.8.kooskõlastama Tellijaga eelnevalt kirjalikult: 11

12 a) kõik alltöövõtjad, kui alltöövõtu korras tellitava konkreetse töölõigu maksumus ületab 10 (kümme) protsenti Lepingu Hinnast (arvestatuna summast koos käibemaksuga) (Pakkumuse koosseisus nimetatud alltöövõtjaid täiendavalt kooskõlastama ei pea); b) kõikide nende isikute väljavahetamise, kelle Töövõtja esitas hanke pakkumuse koosseisus Töövõtja kvalifitseerimiseks. Sellisel juhul esitab Töövõtja Tellijale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taotluse alltöövõtjate kasutamiseks või spetsialistide vahetamiseks, näidates taotluses muuhulgas need tööd, mille ulatuses Töövõtja soovib alltöövõttu teostada või spetsialiste vahetada ning esitab koos taotlusega andmed ja dokumendid, mille alusel Tellijal on võimalik hinnata alltöövõtja või spetsialisti vastavust Lepingus sätestatud tingimustele. Tellijal on õigus keelduda nimetatud isikute kasutamiseks kooskõlastuse andmisest, kui isikud ei vasta Lepingus sätestatud nõuetele, samuti on Tellijal õigus nõuda Tellijaga mitte kooskõlastatud alltöövõtjate või spetsialistide eemaldamist Tööde teostamiselt ning ehitusplatsilt ning vajaduselt Tööde peatamist kuni Lepingus sätestatud nõuetele vastava kvalifikatsiooniga tööjõu kaasamiseni Töövõtja poolt; 4.9.järgima Tööde teostamise käigus Tööde teostamise aluseks olevaid dokumente ning nende muudatusi Poolte poolt kokkulepitud ulatuses või Tellija poolt Lepingu alusel ühepoolselt määratud ulatuses; teatama Tellijale kirjalikult viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 1 (ühe) tööpäeva jooksul alates vastavate asjaolude ilmnemisest, Tööde üldmaksumuse ületamise, kvaliteedinõuetest või tähtaegadest mittekinnipidamise vajadusest või muudest asjaoludest, mis takistavad Tööde nõuetekohast alustamist, tegemist või lõpetamist; teatama Tellijale viivitamatult järgmistest asjaoludest või sündmustest: Tellija juhendite järgimine ohustab või võib ohustada või mõjutada tehtavate Tööde vastupidavust, kvaliteeti, tähtaegu või maksumust; esinevad mistahes Töövõtjast olenevad või mitteolenevad asjaolud, mis ohustavad või võivad ohustada või mõjutada tehtavate tööde vastupidavust, kvaliteeti, tähtaegu või maksumust; esineb avarii või õnnetuse oht objektis või Töövõtja kasutusse antud objektist ümbritseval maa-alal. Sellisel juhul on Töövõtja kohustatud teostama vajalikud toimingud avarii või õnnetuse vältimiseks ning nende mõju vähendamiseks, samuti kohustub Töövõtja likvideerima nendest põhjustatud tagajärjed ning hüvitama sellega kaasneva kahju. Avariide ja õnnetuste vältimiseks teostatud toimingutest teavitab Töövõtja viivitamatult Tellijat. Tellijal on õigus vajadusel nõuda täiendavate toimingute teostamist avariide või õnnetuste mõju vähendamiseks. Nimetatud asjaoludest või sündmustest teavitamine peab toimuma sellise kommunikatsioonivahendi teel, mis võimaldab informatsiooni jõudmist Tellijani minimaalse viivitusega. Esimesel võimalusel kohustub Töövõtja esitama Tellijale täiendava teate nimetatud asjaolude või sündmuste kohta ka kirjalikult.; teatama kõikidest Tööde teostamiseks vajalikest ülevaatustest, mis nõuavad Tellija kohalolekut, vähemalt 1 (üks) tööpäev enne ülevaatuse kuupäeva, kui Lepingus ei ole konkreetsel juhul sätestatud muud etteteatamise tähtaega; järgima ja tagama Tööde teostamise käigus tööohutuse, tuleohutuse, elektriohutuse ja muude kehtestatud nõuete täitmise ning teostama järelevalvet ehitusplatsil selliste nõuete täitmise üle; esitama tellijale kasutatud materjalide vastavussertifikaadid enne materjalide viimistlustöödega alustamist ning mitte alustama viimistlustöid enne 12

13 vastavussertifikaatide olemasolu tõendamist Tellijale. Kõik üleantavad materjalid peavad olema eesti keeles; hüvitama täies ulatuses ehitustööde tegemisel või mittevastaval tegemisel Tellijale ja kolmandatele isikutele tekitatud kahju, naabruses asuvatele ehitistele (sh maapinnas ja õhus paiknevad tehnovõrgud ja rajatised) ja keskkonnale tekitatud kahjud. Töövõtja on kohustatud täitma kõiki haldusorganite ettekirjutusi vastavate kahjude ärahoidmiseks ja olukorra fikseerimiseks ehitustööde alustamisel. Vaidluste korral määrab kahjude tekkepõhjused Poolte poolt ühiselt valitud sõltumatu ekspert.; tagama Tööde tegemisel Töövõtja valduses oleva vara (sh seadmed, tööriistad, ehitusmaterjalid ja -tooted jm) säilimise objektil ja transportimise käigus ning vajadusel need kindlustama; tagama, et Töövõtja alltöövõtjate poolt teostatud tööd on teostatud nõuetekohaselt ning need on Töövõtja poolt üle vaadatud enne, kui need esitatakse üle vaatamiseks Tellijale või omanikujärelevalve teostajale; täitma Tellija või Tellija volitatud esindaja (sh omanikujärelevalve teostaja) õiguspärased korraldused ja nõudmised; täitma Töövõtjale õigusaktidega, sh Ehitusseadustikuga pandud kohustusi ning täitma nõuetekohaselt Tööde suhtes või sellega seonduvalt tehtud haldusorganite ettekirjutusi ja nõudmisi olenemata sellest, kas Töövõtja on vastava ettekirjutuse või nõudmise adressaadiks või mitte. Juhul, kui ettekirjutus on adresseeritud Tellijale, teavitab Tellija sellest Töövõtjat viivitamatult, edastades vastava ettekirjutuse või nõudmise.; korraldama Tööd selliselt, et oleks tagatud puhtus ja ohutus Tööde teostamisel. Töövõtja on kohustatud koristama Tööde teostamisel tekkinud prahi ja jäätmed ning võtma tarvitusele kõik abinõud ehitustolmu ja kasutatavate materjalide leviku tõkestamiseks ning hiljemalt alates viimistlustööde alustamisest rakendama igapäevast koristust. Töövõtjal on õigus: teha Tellijale ettepanekuid Tööde teostamise osas niivõrd, kuivõrd need muudatused on Töövõtja parima arusaama kohaselt vajalikud Objekti parema tehnilise lahenduse, kvaliteedi, vastupidavuse või optimaalsema valmimise tagamiseks. Töövõtja esitab Tellijale eelnimetatud ettepanekud kirjalikult koos asjakohaste põhjendustega. Tellija vaatab esitatud ettepanekud läbi ja teavitab Töövõtjat kirjalikult oma seisukohast 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates vastava ettepaneku saamisest; püstitada ehitusplatsile omal kulul Tööde tegemiseks vajalikke abirajatisi (soojakud, piirded jm) Tellijaga eelnevalt kooskõlastatud asukohta; saada Tellijalt Tööde tegemise eest tasu vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale; nõuda Tellijast sõltuvate mitteõiguspäraste takistuste kõrvaldamist Tööde teostamisel või korraldamisel; kasutada Lepingus sätestatud õiguskaitsevahendeid Lepingus sätestatud juhtudel ja korras. 5. TELLIJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED Tellija kohustub: 13

14 5.1.edastama Töövõtjale informatsiooni, mis Tellija parima äranägemise kohaselt võib aidata kaasa Tööde optimaalsemale tegemisele; 5.2.tagama, et Töövõtjale ehitustööde tegemiseks üleantav Objekt on seisundis, milline võimaldab Töövõtjal alustada ehitustööde tegemist või nende korraldamist Lepingus sätestatud tingimustel ja korras; 5.3.tasuma Töövõtjale tehtud Tööde eest vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale; 5.4.kooskõlastama Töövõtja poolt esitatud materjalid ja/või dokumendid Lepinguga kokkulepitud tähtaja jooksul või esitama vastava tähtaja jooksul põhjendatud keeldumise. Tellijal on õigus: 5.5.nõuda Töövõtjalt Lepingus sätestatud kvaliteedinõuetest, tähtaegadest, lähteandmetest ja maksumusest kinni pidamist; 5.6.teostada igal ajal kontrolli ja järelevalvet Tööde vastavuse kohta Lepingus sätestatule ja kehtestatud nõuetele ning Tellija eesmärgile ja huvidele; 5.7.Tööde vahetute tegijate ja alltöövõtjate kvalifikatsioonis põhjendatud kahtlemise korral mitte lubada nende kasutamist Ehitustööde tegemisel. Tellija esitama Töövõtjale keeldumise korral kirjaliku põhjenduse; 5.8.nõuda Töövõtjalt ehitustööde tegemisel Objektil igapäevast oma tööst tekkinud prahi ja jäätmete koristamist ja ehitusplatsi puhtust. Juhul kui Töövõtja ei täida nimetatud nõuet või teostab koristamise mittenõuetekohaselt, on Tellijal õigus peatada ehitustööd objektil kuni selliste nõuete täitmiseni või kasutada ehitusplatsi koristamiseks kolmandaid isikuid ning nõuda sellega kaasnevate kulutuste hüvitamist Töövõtjalt. Nimetatud põhjustel Tööde peatamise korral ei ole Töövõtjal õigust nõuda Tööde teostamise tähtaegade pikendamist või Ehitustööde üldmaksumuse suurendamist ega Tellija reservi kasutamist; 5.9.kasutada Lepingus sätestatud õiguskaitsevahendeid Lepingus sätestatud juhtudel ja korras. 6. TÖÖDE TEOSTAMISE TÄHTAJAD 6.1. Töövõtjal on õigus alustada ehitustöödega koheselt pärast Lepingu jõustumist Tööde Tellijale üleandmise lõppkuupäev on 30 päeva jooksul lepingu allkirjastamise tähtajast. 7. LEPINGU HIND. TASUMISE KORD 7.1. Lepingu hind (edaspidi Lepingu hind) on "summa numbritega" ("sama summa sõnadega" ) eurot, millele lisandub käibemaks õigusaktidega sätestatud määras. Tellija tasub Töövõtjale Tööde eest vastavalt Tööde vastuvõtmisele ning Töövõtja poolt esitatavate aktide ja arvete alusel. Tellija maksetähtaeg on 7 (seitse) kalendripäeva alates vastava arve kättesaamisest Tellija poolt. Töövõtjal on õigus esitada arve pärast seda, kui Tellija on kinnitanud tööde üleandmisakti. 7.2.Töövõtja esitab Tellijale tööde üleandmisakti vastavalt lepingu peatükile 15. Tellija kohustub nimetatud akti läbi vaatama 3 (kolme) tööpäeva jooksul, kooskõlastades akti või esitades põhjendused kooskõlastamisest keeldumise kohta Maksed sooritatakse Tellija poolt Töövõtja arvelduskontole. 14

15 8. TEADETE EDASTAMINE. POOLTE ESINDAJAD JA SIDEKANALID 8.1.Kõik teated ja muu informatsioon peab olema esitatud eesti keeles. Teated ja informatsioon loetakse nõuetekohaselt edastatuks, kui see on üle antud allkirja vastu või edastatud digitaalselt allkirjastatuna Poole üldisel e-posti aadressil. Juhul, kui Lepingus on informatsiooni edastamiseks ettenähtud kirjalik vorm või kui tegemist on informatsiooniga, millele on õiguslikud tagajärjed, edastatakse selline informatsioon Poole ametlikult kirjablanketil, dateerituna, nummerdatuna ning Poole esindaja poolt allkirjastatuna. 8.2.Informatsioonilist teadet, millel ei ole õiguslikke tagajärgi, samuti korraldusliku iseloomuga või kiireloomulist teadet võib edastada telefoni, faksi või e-posti teel. 8.3.Lepingus fikseeritud kontaktisikute muutumisest teavitab Pool teist Poolt viivitamatult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. 8.4.Töövõtjat esindab: "esindaja nimi", tel number, GSM number, e-post: aadress 8.5.Tellijat esindavad: Vladimir Sokušev, tel , e-post: 9. VÄÄRAMATU JÕUD 9.1. Pooled vabanevad Lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmisest osaliselt või täielikult, kui seda takistab vääramatu jõud, kusjuures Pooled on kohustatud rakendama kõiki abinõusid, et ära hoida teisele Poolele kahju tekitamine ja tagada võimalikult suures ulatuses Lepingu täitmine. Vääramatu jõu esinemine peab olema tõendatud selle Poole poolt, kes soovib viidata nimetatud asjaoludele, kui alusele, et vabaneda seadusest tulenevast ja/või Lepingus sätestatud vastutusest endale Lepinguga võetud kohustuste rikkumise eest Vääramatu jõu esinemisest tuleb teist Poolt viivitamatult kirjalikult informeerida Vääramatu jõu esinemisel pikeneb Tööde lõpptähtaeg, samuti kõik vahetähtajad nimetatud asjaolude esinemise perioodi võrra. Vääramatu jõu esinemisel kestusega üle 3 (kolme) kalendrikuu on Pooltel õigus Leping üles öelda. Sellisel juhul on Tellija kohustatud tasuma Töövõtjale faktiliselt teostatud tööde eest. 10. GARANTII. TAGATISED 10.1.Töövõtja avaldab ja kinnitab, et tema poolt ja korraldusel tehtud Töödele, olenemata sellest, kas need on teostatud vahetult Töövõtja või Töövõtja alltöövõtjate poolt, laieneb vähemalt 24 (kahekümne nelja) kuuline, kuid siiski mitte lühem kui õigusaktides sätestatud garantii Õigusaktidest ja Lepingust tulenevate garantiide tähtaeg algab ehitamise lõppemise päevast alates. Ehitamise lõppemise päevaks loetakse kuupäeva, mil toimub Tööde lõplik vastuvõtmine ning Tellija ja Töövõtja vahel on allkirjastatud Ehitusobjekti üleandmise-vastuvõtmise akt vastavalt Lepingu peatükis 14 sätestatule Tööde tegemise ja garantiiaja kestel ilmnenud või tekkinud puudused ja mittevastavused kõrvaldab Töövõtja omal kulul Juhul, kui Töövõtja ei kõrvalda esinenud puudusi või mittevastavusi õigeaegselt, on Tellijal õigus kõrvaldada puudused ja mittevastavused ise või tellida vastavad tööd kolmandalt isikult ning Töövõtja on kohustatud Tellijale hüvitama kõik sellega kaasnevad kulud vastavalt Tellija poolt esitatud arvetele. 15

16 10.5. Lepingus garantiiaja kohta sätestatu ega Tööde vastuvõtmine Tellija poolt ei välista ega piira Töövõtja vastutust ega nõuete aegumist võlaõigusseaduse ja tsiviilseadustiku üldosa seaduse alusel. 11. LEPINGU RIKKUMINE JA ÕIGUSKAITSEVAHENDID Pool vastutab teisele Poolele Lepingu rikkumisega tekitatud kahjude eest ning on kohustatud teisele Poolele Lepingu rikkumisega kaasnevad kulutused hüvitama Töövõtjal on õigus nõuda Tellijalt viivist tähtaegselt tasumata summadelt 0,1 (null koma üks) protsenti iga viivitatud kalendripäeva eest. Viivise saamiseks peab Töövõtja esitama Tellijale kirjaliku nõude ning vastavasisulise arve Tellijal on õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi iga tema poolt või korraldusel Lepingus sätestatud tähtaegadel alustamata, tegemata või lõpetamata töö tähtaega ületanud kalendripäeva eest 50 eurot päevas Leppetrahvi saamiseks peab Tellija esitama Töövõtjale kirjaliku nõude. Tellijal on õigus leppetrahv tasaarvestada Tellija poolt Töövõtjale tasumisele kuuluvate arvetega Juhul, kui Töövõtja rikub Lepingut ja seab sellega ohtu Tööde nõuetekohase (sh tähtaegse) valmimise, on Tellijal õigus teostada vastavad tööd ise või kasutada selliste tööde teostamiseks kolmandaid isikuid. Kõik sellega kaasnevad kulud, millele lisanduvad Tellijapoolsed juhtimiskulud 7 (seitse) protsenti Tellija poolt korraldatud tööde maksumusest, kohustub Töövõtja Tellijale hüvitama Tellija kirjaliku nõude alusel. 12. JÄRELEVALVE JA KONTROLL, TÖÖNÕUPIDAMISED Pooled teevad järelevalvet ja kontrolli omavahel kooskõlastatult õigusaktides ettenähtud korras kas vahetult ise või kolmandate isikute kaudu. Pooltel on õigus kaasata järelevalve ja kontrolli tegemiseks sõltumatuid spetsialiste. 13. KAETUD TÖÖD 13.1.Võimaldamaks kontrollida tehnilises kirjelduses loetletud tööde teostamist lepivad pooled kokku kaetud tööde vastuvõtmise, mis toimub mõlema Poole volitatud esindajate osavõtul, vastavalt õigusaktides sätestatule, mille kohta vormistatakse kirjalik kaetud tööde akt Kaetud tööde vastuvõtmise vajadusest kohustub Töövõtja Tellijat informeerima vähemalt 1 (ühe) tööpäeva ette, edastades vastavasisulise teate e-posti teel või töönõupidamisel Juhul, kui Töövõtja kaetud tööde üleandmisel rikub Lepingus või õigusaktides sätestatut ja Tellijal ei ole võimalik nõuetekohaselt kaetud töid kontrollida, on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt kaetud tööde avamist. Töövõtja kannab kõik kaetud tööde avamise ning Tööde parandamisega kaasnevad kulud. 14. TÖÖDE ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE Objekti valdus ja sellega seotud riisiko loetakse Tellija poolt Töövõtjale üle antuks Lepingu sõlmimise hetkest, kui Pooled ei ole Lepingu täitmisel leppinud kokku valduse üleandmise teistsugustes tingimustes. 16

17 14.2. Tööde üleandmiseks-vastuvõtmiseks koostatab töövõtja üleandmisakti. Tööde üleandmisest teatab Töövõtja Tellijale e-postiga vähemalt 1 (ühe) tööpäeva ette. Tööde lõplik vastuvõtmine toimub pärast Tööde vastuvõtmisel fikseeritud kõikide puuduste ja mittevastavuste kõrvaldamist. Juhul kui vastuvõtmisel fikseeritud puudused ja mittevastavused on väheolulised ning nende kõrvaldamine ei ole koheselt objektiivselt võimalik (nt sesoonsed tööd vm), on Tellijal õigus Tööd selliste puudustega vastu võtta, fikseerides aktis puudused ja mittevastavused ning nende kõrvaldamise tähtajad. Puuduste ja mittevastavuste esinemisel on Tellijal õigus vastavate tööde maksumus ning täiendavalt kuni 5 (viis) protsenti Lepingu hinnast (arvestatuna summast koos käibemaksuga) kinni pidada kuni nende lõpliku kõrvaldamiseni Tööde üleandmisakti kohustub Tellija läbi vaatama 3 (kolme) tööpäeva jooksul akti ja asjakohaste dokumentide saamisest, kooskõlastades akti või esitades põhjendused kooskõlastamisest keeldumise kohta. Juhul kui esitatud dokumentide maht ja sisu objektiivselt ei võimalda nende läbi vaatamist nimetatud tähtaja jooksul, on Tellijal õigus nõuda vastava tähtaja pikendamist, kooskõlastades tähtaja Töövõtjaga Objekti juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb Töövõtjalt üle Tellijale Ehitustööde lõplikul vastuvõtmisel Tellija poolt vastavalt Lepingu punktile Kui Tööde vastuvõtmisel fikseeritakse puudused ja mittevastavused, kannab Töövõtja puuduste ja mittevastavuste osas juhusliku hävimise või kahjustamise riisikot kuni vaegtööde kõrvaldamiseni ja parandatud tööde vastuvõtmiseni Tellija poolt Pooled on käesolevaga kokku leppinud, et Lepingust tulenevate Töövõtja nõuete tagamiseks ei kohaldata võlaõigusseaduse 654 lg 1 sätestatud pandiõigust Tellija vallasasjadele, mille Töövõtja on valmistanud, parandanud või muutnud, kui need on Lepingu täitmise eesmärgil tema valduses. 15. LEPINGU PEATAMINE. LEPINGUST TAGANEMINE JA ÜLESÜTLEMINE Tellijal on õigus Lepingu täitmine peatada Lepingus, samuti õigusaktides sätestatud juhtudel. Samuti on Tellijal õigus Lepingu täitmine peatada kui: Objekti või Tööde suhtes esitatakse haldusorgani ettekirjutus, mis ei võimalda Tööde teostamisega jätkata; Tellijal on põhjendatud kahtlusi Töövõtja tahtes ja võimes (sh kvalifikatsioonis) Lepingut nõuetekohaselt täita; Töövõtja ei täida ehitusplatsil ohutusnõudeid vm nõudeid, mistõttu võib kahjustada saada Tellija või kolmandate isikute vara või tekkida keskkonnakahjustused Töövõtjal on õigus Lepingu täitmine peatada ning nõuda Lepingu tähtaja pikendamist peatamise aja võrra, üksnes juhul, kui: Tellija viivitab Lepingus sätestatud maksekohustuste täitmisega 10 (kümme) kalendripäeva või rohkem õigus peatada kuni maksekohustuse täitmiseni; Tellija ei anna Töövõtjale enam kui 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul informatsiooni, mis on vajalik Lepingu täitmiseks ning nimetatud informatsiooni puudumise tõttu on Töövõtjal takistatud Lepingu täitmine tervikuna õigus peatada kuni informatsiooni saamiseni Tellijalt Lepingu peatamise ja Tööde taasalustamisega kaasnevad kulutused kannab Töövõtja, v.a. juhul, kui Tööde peatamine oli tingitud Lepingu punktis nimetatud asjaoludest. 17

18 15.4. Tööde peatamine kestusega üle 5 (viie) tööpäeva, olenemata peatamise põhjusest, fikseeritakse Poolte poolt allkirjastatud aktiga. Juhul, kui esinevad peatamise asjaolud, kuid Töövõtja keeldub akti allkirjastamast, on Tellijal õigus peatada Tööd ühepoolselt. Aktis märgitakse Töövõtja poolt kuni peatamiseni tehtud tööd nimeliselt ning nende valmidusaste protsentuaalselt. Tööde jätkamine fikseeritakse Poolte poolt allkirjastatud aktiga. Juhul, kui peatamisega kaasneb vajadus Muudatustööde teostamiseks, sõlmitakse samaaegselt Muudatustööde kokkulepe Tellijal on õigus Lepingust taganeda, kui Töövõtja viivitab Tööde alustamisega 10 (kümme) päeva või rohkem Tellijal on õigus Leping erakorraliselt üles öelda järgmistel juhtudel: Töövõtja suhtes esitatakse pankrotiavaldus või kuulutatakse välja Töövõtja pankrot; muudel õigusaktides sätestatud juhtudel, kui Lepingus ei ole sätestatud teistsugust regulatsiooni Juhul, kui Tellija ütleb Lepingu üles Töövõtjast tingitud asjaolu tõttu, kohustub Töövõtja hüvitama Tellijale kõik sellega kaasnevad kahjud (sh Tööde kallinemise, Tööde üleandmisega viivitamisest põhjustatud kahju, juba teostatud tööde kahjustumise ning tööde ümbertegemise kulud jm) Töövõtjal on õigus Leping erakorraliselt üles öelda üksnes järgmistel juhtudel: Tellija viivitab tasumisega 10 (kümme) päeva või rohkem; Tellija suhtes esitatakse pankrotiavaldus või kuulutatakse välja Tellija pankrot. 16. LÕPPSÄTTED Töövõtjal on õigus Lepingust tulenevaid ja sellega seotud õigusi ja kohustusi kolmandatele isikutele üle anda ainult Tellija eelneval kirjalikul nõusolekul. Tellijal on õigus keelduda nõusoleku andmisest muuhulgas juhul, kui see on seotud julgeolekukaalutlustega, õigusaktidest tulenevate nõuete või piirangutega jm Leping jõustub selle allkirjastamisest Poolte poolt ning kehtib kuni Poolte poolt endale Lepinguga võetud kohustuste kohase täitmiseni või Lepingu lõppemiseni Lepingus sätestatud juhtudel Lepingut muudetakse ainult Poolte kirjaliku kokkuleppe alusel Lepingus on pealkirju kasutatud ainult viitamise lihtsustamiseks ning need ei piira ega mõjuta mingil viisil Lepingu sätete tähendust ega tõlgendamist. Lepingus viitavad ainsuses toodud sõnad ka mitmusele ja vastupidi, kui kontekstist ei tulene teisiti Pooled kohustuvad rakendama kõiki kohaseid abinõusid, et lahendada kõik Lepingust tulenevad vaidlusküsimused läbirääkimiste teel, kahjustamata seejuures teise Poole Lepingust tulenevaid ja seaduslikke õigusi ja huve. Kokkuleppele mittejõudmisel lahendatakse kõik Lepingust tulenevad vaidlusküsimused õigusaktidega ettenähtud korras, kohaldades selleks Eesti Vabariigi materiaal- ja menetlusõigust Leping allkirjastatakse digitaalallkirjaga, mis loetakse vastavalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse 80 võrdseks allkirjastamise kirjaliku vormiga. Lepingu sõlmimise kuupäevaks on hilisema allkirja andmise kuupäev. 17. POOLTE REKVISIIDID TELLIJA: TÖÖVÕTJA: 18

19 SILLAMÄE LINNAVALITSUS reg. kood Kesk 27, Sillamäe tel e-post: reg. kood "aadress (tänav, maja jm)", "linn ja indeks" Tel number e-post: aadress 19

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud 05.08.2019 kell 11.00 impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) kuulutab välja veebilehehanke Impregneeritud aktiivsöe

Rohkem

Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe

Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe 2019 1 Hankedokumendid Käesolevaga Hoolekandeasutus

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx EESTI LAIRIBA ARENDUSE SIHTASUTUS AADRESS HARJU 6, TALLINN, 10130 REGISTRIKOOD 90010094 HANKEDOKUMENDID HANKES EstWin 012 2018 SISUKORD 1. ÜLDTEAVE... 3 2. PAKKUMUSE ETTEVALMISTAMISE JUHIS... 4 3. PAKKUJATE

Rohkem

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit Tähis KHA/28 Viide 29.05.2019 nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digitaalselt Priit Tampere juhatuse esimees allkiri digitaalallkirjas

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Mootorikütuse ost

Mootorikütuse ost 1 Tellija: TS Laevad OÜ Parvlaevade mootori- ja määrdeõlide ostmine Konkurss KONKURSIDOKUMENDID 2019 2 SISUKORD 1. ÜLDOSA 2. PAKKUJATE KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED 3. PAKKUJA POOLT ESITATAVAD DOKUMENDID

Rohkem

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS - riigihangete

Rohkem

Microsoft Word - HD_Aut_Rob_I_ostmine

Microsoft Word - HD_Aut_Rob_I_ostmine TALLINNA TÖÖSTUSHARIDUSKESKUS ROBOTI KOOSTEJAAM HANKEDOKUMENDID ASJAD LIHTMENETLUS TALLINN 2012 2 Sisukord 1. ÜLDOSA... 3 2. RIIGIHANKE OBJEKT JA EESMÄRK... 3 3. RIIGIHANKE TÄHTPÄEVAD... 3 4. PAKKUMUSE

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_ Eesti Andmesidevõrk MTÜ Tel: Pikk tn 15a 1 E-post:

MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_ Eesti Andmesidevõrk MTÜ Tel: Pikk tn 15a 1 E-post: MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_04.14 2014 1 Sisukord Sisukord... 2 1. Üldandmed... 3 2. Hanke kirjeldus... 3 3. Hankedokumentide väljastamine... 4 4. Muudatuste tegemine

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) TASUTA KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad tasuta kasutamise lepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad tasuta kasutamise lepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud

Rohkem

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete valitsemisala Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Lisa_hankekord

Lisa_hankekord Lisa KINNITATUD haridus- ja teadusministri käskkirjaga Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekorra kinnitamine Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekord 1.

Rohkem

Microsoft Word - Pirita riigihanke HD 9.april.doc

Microsoft Word - Pirita riigihanke HD 9.april.doc K I N N I T A N : /allkiri/ /nimi/ (ametiasutuse juht / tema asetäitja / teenistuse juht) /kuupäev/ Pirita Linnaosa Valitsus PIRITA LINNAOSA HALJASALADE AASTARINGNE HOOLDUS VIITENUMBER 132786 TEENUSE TELLIMINE

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

HD_Naissaare_ujuvkaid_hankedoc _2_

HD_Naissaare_ujuvkaid_hankedoc _2_ HANKIJA HANKE NIMETUS "Naissaare sadama ujuvkai soetamine ja paigaldamine HANKEDOKUMENDID I JUHISED PAKKUJALE ASJADE OSTMINE Viimsi 2010 Projekti FIR toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi Central Baltic

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc Nõuetele vastavuse tõendamise protseduur Nõuetele vastavuse tõendamisel (toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimisel) lähtutakse majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. juuli 2013. a määruses nr 49

Rohkem

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) ÜÜRILEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad üürilepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad üürilepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks põhilised

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse reguleerimisala Vastu võetud 19.10.2000 Välja kuulutatud Vabariigi Presidendi

Rohkem

Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019

Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019 Juhis toetuse saajale hanke läbiviimiseks üldpõhimõtete kohaselt Riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid on: 1. Läbipaistvalt ja tagantjärgi kontrollitavalt hankimine. 2. Kõikide pakkujate, sh potentsiaalsete,

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjaga nr 1-2/50 TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI

Rohkem

Purgimis üldtingimused

Purgimis üldtingimused Sademe-, drenaaži- ja reovee ning fekaalide vastuvõtu tingimused Eritingimused 1. Üldine Käesolevate eritingimuste lahutamatuks osaks on Kliendi ja Vee-ettevõtja vahel sõlmitavad üldtingimused, milles

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Financing Agreement

Financing Agreement F24, LAENULEPING, EE--201 Kliendi nr: -201 Tallinn, 2018 Käesolev laenuleping (edaspidi Laenuleping ), mis koosneb alljärgnevatest eritingimustest (Laenulepingu I jaotis, edaspidi Eritingimused ), üldtingimustest

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Microsoft Word - PT l.plik _2_.doc

Microsoft Word - PT l.plik _2_.doc Projekteerimise töövõtulepingu üldtingimused (PTÜ 2007) SISUKORD PROJEKTEERIMISE TÖÖVÕTULEPINGU ÜLDTINGIMUSED 2007...3 1. Üldmõisted...3 1.1. Lepingu eesmärk 1.2. Leping ja Lepingu Dokumendid 1.3. Lepingu

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

Microsoft Word - HD_Osa1.doc

Microsoft Word - HD_Osa1.doc Viimsi Vesi AS Osa 1 Juhend Pakkujale Jaanuar 2011 SISUKORD: 1 Projekti iseloomustus...4 1.1 Üldinfo...4 1.2 Teostatav ehitustöö...4 2 Preambul...5 3 Hankemenetluse ja lepingu terminoloogia...6 Hankemenetluses

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/90/10 Otsuse kuupäev ja koht 20.09.2010.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abonemendi liigi eest; 1.2 Abonement jõusaali korduva tasulise

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

SAMPO ÜLDTINGIMUSED

SAMPO ÜLDTINGIMUSED SCANIA FINANS AB EESTI FILIAALI KASUTUSRENDI-LE- PINGU ÜLDTINGIMUSED Tallinnas, 25.05.2018. Käesolev liisinguleping (Leping) on sõlmitud Lepingu esilehel toodud päeval ja aastal Liisinguvõtja ja Liisinguandja

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Riigihangete registri uued võimalused

Riigihangete registri uued võimalused Riigihangete registri uued võimalused Maarika Tork, Rahandusministeerium Külli Raidma, Nortal AS Aprill 2019 1. Soovitused registris e-hanke läbiviijale ehk registri KKK Olen sisestanud hanke alusandmed.

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) regulee

IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) regulee IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates 25.05.2018 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) reguleerib IT teenuste pakkumist äriklientidele ehk juriidilisest

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte Kokkuvõte kontrollkäigust Sotsiaalministeeriumi Õiguskantsleri nõunikud teostasid õiguskantsleri seaduse 33 ja 34 lõike 1 alusel 04.04.2007 kontrollkäigu Sotsiaalministeeriumi. Kontrollkäigu raames kontrolliti

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Voodiagrammid.dft

Voodiagrammid.dft Avatud riigihange riigihangete keskkond Ostja väljastab hankelepingu Täpse paigaldusaja Hankeleping allkirjastatakse Transport, paigaldus, kasutajakoolitus Tagasisde tarnijale Books sissekanne Kas valikus

Rohkem

KÄSKKIRI nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli a määruse nr 264 Maaelumi

KÄSKKIRI nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli a määruse nr 264 Maaelumi KÄSKKIRI 20.09.2018 nr 128 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord 2018. aastal Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 264 Maaeluministeeriumi põhimäärus 8 lõike 2 punkti 3 alusel ning

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Rendilepingu vorm

Rendilepingu vorm Rendilepingu vorm LISA 3 RENDILEPING Käesolev rendileping (edaspidi nimetatud Leping) on sõlmitud DD.MM.2014 Rendileandja Registrikood: 75020380 Asukoht: Ulvi küla, Rägavere vald, 46701 Lääne-Viru maakond

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale kättesaadavaks enne SRK lepingu sõlmimist. Üldtingimused

Rohkem