EESTI RAHVUSBIBLIOGRAAFIA

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EESTI RAHVUSBIBLIOGRAAFIA"

Väljavõte

1 EESTI RAHVUSBIBLIOGRAAFIA RAAMATUD ESTONIAN NATIONAL BIBLIOGRAPHY BOOKS Veebruar - February 2003veebruar.p65 1

2 Koostaja Eesti Rahvusraamatukogu Kogude arenduse osakond Compiled by National Library of Estonia Department of Collection Development and Documentation Ilmub 12 numbrit aastas / Issued monthly Eesti Rahvusraamatukogu, 2003 Eesti Rahvusbibliograafia seeriad: RAAMATUD PERIOODIKA MUUSIKA Väljaandeid müüb: Eesti Rahvusraamatukogus asuv raamatukauplus Lugemisvara Series of the Estonian National Bibliography: BOOKS SERIALS MUSIC The publications can be purchased from the bookshop Lugemisvara in the National Library of Estonia Hind krooni Price krooni Tõnismägi Tallinn 2003veebruar.p65 2

3 SAATEKS Raamatud on Eesti rahvusbibliograafia osa, mis ilmub aastast alates kuuvihikuna ja aastaväljaandena. Aastatel kandis väljaanne pealkirja Raamatukroonika. Raamatud kajastab Eestis kõigis keeltes ja väljaspool Eestit ilmunud eestikeelseid raamatuid, nii trüki- kui ka elektroonilisi väljaandeid ning mittemuusikalisi auviseid. Raamatud sisaldab ka pimedaile ja vaegnägijaile mõeldud teavikuid. Nimestik ei hõlma piiratud lugemisotstarbe või lühiajalise tähtsusega trükiseid (näit. asutuste kvartaliaruandeid, reklaamväljaandeid jms.). Kuuvihik peegeldab ühe kuu jooksul Eesti Rahvusraamatukogusse saabunud uued teavikud, mida kirjeldatakse rahvusvaheliste kirjereeglite ISBD(M), ISBD(NBM) ja ISBD(ER) järgi. Lisaks kajastab nimestik rahvusbibliograafias seni registreerimata väljaanded, mis on ilmunud viimase 5 aasta jooksul. Alates aastast sisaldab Raamatud Eesti võrguväljaandeid, registreerides tagasiulatuvalt kõik seni ilmunud võrgumonograafiad. Kirjandus liigitatakse universaalse kümnendliigituse (UDK) alusel. Liigi piires on teavikute kirjed toodud alfabeetiliselt, enne eestikeelsed jt. ladina tähestikuga, siis kirillitsas teavikud. Kirje sisaldab järgmisi andmeid: Pealdis. Põhipealkiri [Laadi üldmäärang] = Rööppealkiri : pealkirja täiendandmed / vastutusandmed. Kordustrükiandmed. Ilmumiskoht : Kirjastus, ilmumisaasta (Trükikoht : Trükikoda). Maht : illustratsioonid ; mõõtmed + irdlisad. (Seeriapealkiri, ISSN ; seeriasisene nummerdus). Märkus(ed). ISBN Kirjastuse number (auvistel) UDK Kuuvihik sisaldab seeria- ja nimeregistrit. Nimeregistris on toodud isikunimed ning asutuste ja konverentside nimetused. Ümarsulgudes kirjenumbrid tähistavad personaaliat. Nimestiku lõpus on toodud valede ISBN-tunnuste loend. Aastaväljaandena ilmub koondregister, mis hõlmab täiendavalt Estonicat ning Eestis ilmunud kartograafiateavikuid. Vastutav toimetaja Janne Andresoo 2003veebruar.p65 3

4 PREFACE Raamatud (Books) is a part of The Estonian National Bibliography which since 1999 is published both monthly, and as an annual the publication was named Raamatukroonika (The Chronicle of Books). Raamatud includes all books published in Estonia and books in Estonian published abroad, electronic publications, non-musical sound recordings and videos. It also includes material for the blind and for the visually impaired. Raamatud does not register printed matter of short-term importance (e.g. quarterly reports of different institutions, advertisements etc.). The monthly publication contains the entries of the publications added to the National Library of Estonia collections during one month. They are described according to the international standards ISBD(M), ISBD(NBM) and ISBD(ER). Raamatud also covers publications issued during the last five years and not registered in the national bibliography. Since 2003 Raamatud also includes Estonian online-publications (monographs). The publications are classified on the basis of the Universal Decimal Classification (UDC). The entries are arranged alphabetically, beginning with the entries in Estonian and in other languages using the Latin alphabet, thereafter the material in Russian and in other languages using the Cyrillic alphabet. The description contains the following elements: Heading. Title proper [General material designation] = Parallel title : other title information / statements of responsibility. Edition statement. Place of publication : Publisher, date of publication (Place of printing : Name of printer). Number of pages : illustration statement ; dimensions + accompanying material statement. (Series title, ISSN ; numbering within series). Note(s). ISBN Publishers number UDC The monthly publication includes the Index of Serials and the Name Index. The latter contains the names of persons, institutions and conferences. The number in brackets designates personalia. Raamatud ends with the List of Invalid ISBNs. Annually consolidated index is issued comprising additional Estonica and cartographic items published in Estonia. Editor Janne Andresoo 2003veebruar.p65 4

5 SISUKORD CONTENTS 001 Teadus. Teaduslugu Knowledge. Science 004 Arvutiteadus. Informaatika Computer science 008 Tsivilisatsioon. Kultuur Civilization. Culture 02 Raamatukogundus Librarianship 030 Üldteatmeteosed General reference books 06 Organisatsioonid. Ühingud. Seltsid. Teadusasutused. Muuseumid Organizations. Associations. Museums 1 Filosoofia Philosophy 133 Okultism. Astroloogia. Spiritism Astrology. Occultism. Spiritism Psühholoogia Psychology 17 Moraal. Eetika. Praktiline filosoofia Morality. Ethics. Practical philosophy 22 Piibel. Piibliteoloogia The Bible. Biblical theology 23/28 Ristiusk. Kristlikud kirikud ja usulahud Christianity. Christian churches, sects, denominations 29 Mittekristlikud usundid. Uususundid Non-Christian religions. New religions 314/316 Demograafia. Sotsioloogia Demography. Sociology 32 Poliitika. Politoloogia Politics. Political science 328/329 Kõrgemad riigivõimu- ja valitsemisorganid. Parteid ja liikumised Supreme authority. Organs of government. Parties and movements 33 Majandus Economy 330 Majandusteadus Economics 2003veebruar.p65 5

6 331 Töö. Ametühingud. Ümber- ja täiendõpe Labor. Employment. Trade unions. In-service training 332 Regionaalmajandus. Maa. Kinnisvara. Eluase Regional economics. Land economics. Real estate. Housing economics 334 Majandustegevuse vormid. Ühistegevus Economics cooperation 336 Rahandus. Pangandus Finance. Banking 338(474.2) Eesti majanduselu ja majanduspoliitika Estonian economy 339 Kaubandus. Välismajandussuhted Trade. World economy 34 Õigus. Õigusteadus Law. Legislation 35 Riigivalitsemine. Haldus. Kohalikud omavalitsused Government. Public administration. Local government 355/359 Sõjandus. Sõjateadus Military science. Armed forces 36 Sotsiaalhooldus. Sotsiaaltöö. Tarbimine. Kindlustus Social policy. Social services. Consumerism. Insurance 37 Haridus. Pedagoogika Education 37(09) Hariduse ajalugu History of education Kodune kasvatus Education at home 373 Koolieelne kasvatus. Üldharidus Elementary education. Secondary education 376 Eripedagoogika Special education 377 Kutse- ja keskeriharidus Vocational education 378 Kõrgharidus Higher education 39 Etnoloogia. Kombed. Tavandid Etnography 398 Folkloor. Folkloristika. Rahvausund Folklore. Popular beliefs 2003veebruar.p65 6

7 502/504 Loodus. Looduskaitse. Keskkonnateadused. Keskkonnakaitse Nature. Nature and wildlife protection. Environmental sciences. Environmental protection 51 Matemaatika Mathematics 53 Füüsika. Metroloogia Physics. Metrology 54 Keemia. Mineraloogia Chemistry. Mineralogy 55/56 Geoloogia. Klimatoloogia. Paleontoloogia Geology. Meteorology. Palaeontology 57/59 Bioloogia. Botaanika. Zooloogia Biology. Botany. Zoology 613/614 Hügieen. Tervishoid Hygiene. Public health Esmaabi. Päästeteenistus Rescue operations. Firstaid 615 Farmakoloogia. Farmaatsia. Teraapia. Toksikoloogia Pharmacology. Pharmacy. Therapy. Toxicology 616/618 Patoloogia. Kliiniline meditsiin Pathology. Clinical medicine 62 Tehnika. Tehnikateadused Engineering and technology 620 Materjaliõpetus. Üldenergeetika Engineering mechanics and materials 621 Masinaehitus Machine engineering Elektroenergeetika. Elektrotehnika Electronics 622 Mäendus Mining 624 Ehitus. Ehituskonstruktsioonid Building. Civil engineering 628 Keskkonnatehnika. Jäätmekäitlus Environmental engineering. Waste treatment 629 Transpordivahendid Transportation engineering 630 Metsandus Forestry 2003veebruar.p65 7

8 633/635 Taimekasvatus Plant growing 636/637 Loomakasvatus. Liha- ja piimatööstus Livestock farming. Processing dairy and meat production 638/639 Mesindus. Jahindus. Kalandus Beekeeping. Hunting. Fishery 64 Kodumajandus. Olmemajandus Home economics Juhtimine Management 656 Transport. Liiklus Transportation. Traffic 657 Raamatupidamine Bookkeeping 658 Ettevõtlus. Äri. Turundus Business management. Marketing 66 Keemiatööstus Chemical engineering 7.0 Kunsti üldküsimused. Esteetika Philosophy and theory of the arts. Aesthetics 71/72 Linnaplaneerimine. Muinsuskaitse. Arhitektuur Town and country planning. Preservation of antiquities. Architecture 73/76 Kujutav ja tarbekunst. Sisekujundus Fine arts. Applied arts 745/746 Käsitöö Handicrafts 78 Muusika Music 792 Teater. Lavakunst Theatre. Stagecraft 796/799 Sport. Kehakultuur Sport 81 Keeleteadus. Keeled Linguistics. Philology Eesti keel Estonian language 82 Kirjandusteadus ja -kriitika Literature. History of literature and literary criticism 2003veebruar.p65 8

9 821 Ilukirjandus Fiction Laste- ja noorsookirjandus Literature for children. Juvenile literature Eesti kirjandus Estonian literature Eesti laste- ja noorsookirjandus Estonian literature for children. Juvenile literature 908 Kodu-uurimine. Kodulugu Area studies. Local history 91 Geograafia. Reisikirjad Geography. Travel 929 Biograafiad.Genealoogia. Heraldika Biography. Genealogy. Heraldry 94 Üldajalugu. Välismaade ajalugu General history. History of foreign countries 94(474.2) Eesti ajalugu Estonian history Nimeregister Name index Seeriaregister Index of series Valede ISBN tunnuste loend List of invalid ISBNs 2003veebruar.p65 9

10 EESTI RAHVUSBIBLIOGRAAFIA RAAMATUD ESTONIAN NATIONAL BIBLIOGRAPHY BOOKS 001 Teadus. Teaduslugu Knowledge. Science maailmakuulsat teadlast / [koostanud Tiina Randus ; toimetanud Marie Reining]. - Tallinn : Odamees, c2002 ([Venemaa]) , [1] lk. : ill. ; 21 cm. - Teadlaste teoste loetelud peatükkide alguses. - Sisaldab bibliograafiat. ISBN X (köites) UDK 001 (100) (092) 355. Second sociological survey of participation of Estonian organizations in the 5th [Community Research and Development Information Service] Framework Programme / [questionnaire and data processing by Anu Realo ; compiled by Kristina Kallas ; edited by Laurel Mittenthal]. - [Tallinn] : Archimedes, [2002] ([Tartu : Guttenberg]) lk. : ill. ; 30 cm. - Sisaldab bibliograafiat. UDK (474.2:4) (047.3) 004 Arvutiteadus. Informaatika Computer science 356. Arvutikasutaja sõnastik : inglise-eesti arvutisõnastik selgituste ja kommentaaridega / [koostanud Ahto Valm, Marilin Kesa, Kaido Orav]. - Tallinn : Leksiko, 2002 ([Saku : Rebellis]) lk. ; 21 cm. - Lisa raamatule: Taskuteatmik : viirused ja turvalisus, riistvara ja tarkvaravalik, Internet, e-post ja infootsing, Exceli valemid, algaja meelespea. Tallinn, ISBN UDK 004 (038) ; :004 ; : Hein, Indrek. Eesti keel ja arvuti [Online] / Indrek Hein. - [Tallinn : I. Hein, 2002?]. - Kirjeldatud URL UDK (035) (0.034) 358. Taskuteatmik : viirused ja turvalisus, riistvara ja tarkvaravalik, Internet, e- post ja infootsing, Exceli valemid, algaja meelespea / [koostanud Kaido Orav, Marilin Kesa]. - Tallinn : Leksiko, 2002 ([Saku] : Rebellis) lk. : ill. ; 15 cm + 1 CD-ROM. - Kaanel pealkiri: Arvutikasutaja taskuteatmik. - CD- ROMi pealkiri: Arvutikasutaja sõnastik CD : eesti-inglise ja inglise-eesti arvutisõnastik selgituste ning kommentaaridega. - Lisa: Arvutikasutaja sõnastik : inglise-eesti arvutisõnastik selgituste ja kommentaaridega. Tallinn, ISBN ISBN (CD-ROM) UDK 004 (035) ; 004 (038) ( ) ; :004 ( ) ; :004 ( ) 008 Tsivilisatsioon. Kultuur Civilization. Culture 359. Gan Israel Estonia : [bülletään / toimetaja Gennadi Lessin ; eessõna: E. Shmuel Kot]. - Tallinn : Eesti Juudi kogudus, [2001] ([Tallinn : Nelliprint]) lk. koos kaanega : ill. ; 22 cm. - Osa teksti eesti keeles. UDK 008 (=411.16) (474.2) 02 Raamatukogundus Librarianship 360. Raamatukogud avatud ühiskonnas [Online] : Eesti raamatukoguhoidjate VII kongress : oktoobril 1998 Tartus = Libraries in an open society : the VIIth congress of Estonian librarians : Oct , 1998 Tartu / Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing, veebruar.p65 10

11 VEEBRUAR 2003 FEBRUARY 2003 Tartu Ülikool. - Tartu : [Tartu Ülikooli Raamatukogu], Kirjeldatud Artiklite kokkuvõtted inglise keeles. - Ilmunud trükisena: Tartu : Tartu Ülikooli Raamatukogu, ISBN URL /VII_kongress/ UDK 02 (474.2) (063) (0.034) 030 Üldteatmeteosed General reference books 361. Lahe leksikon / [koostanud Viivi Variksaar ; toimetanud Tõnu Koger]. - Tallinn : Sild, 2002 ([Tallinn] : Prisma Print) lk. : ill. ; 27 cm. ISBN (köites) UDK 030 ( ) ; (031) 06 Organisatsioonid. Ühingud. Seltsid. Teadusasutused. Muuseumid Organizations. Associations. Museums 362. Seletussõnastik : Euroopa Liidu institutsioonid, poliitika, laienemine / [Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitus]. - [Tallinn] : Euroopa Liidu Infokeskus : Euroopa Komisjoni Delegatsioon Eestis, 2002 (Tallinn : Prisma Print) lk. ; 21 cm. ISBN UDK EU (031) 1 Filosoofia Philosophy 363. Eesti filosoofia: mis see on? : kogumik sellest, millest kõneldakse siis, kui kõneldakse eesti filosoofiast / [koostaja ja toimetaja Helen Eenmaa]. - Tallinn : SE & JS, 2002 ([Tallinn] : Ühiselu) , [1] lk. ; 21 cm. - Tekste Eesti filosoofiast lk Bibliograafia artiklite lõpus ja lk ISBN UDK 1 (474.2) (082) 364. Masing, Uku, Valitud lehekülgi Uku Masingult / [koostaja Ingvar Luhaäär]. - Tallinn : Intuitiivteaduste Kool : Eesti Luuleklubide Liit, lk. ; 21 cm. - (Mõttesära). UDK 1 (474.2) ; 2 ; Okultism. Astroloogia. Spiritism Astrology. Occultism. Spiritism 365. Aswynn, Freya. Põhjala müstika ja maagia : ruunid ja naiselik salavägi / Freya Aswynn ; inglise keelest tõlkinud Riinu Hallorav ; [eessõna: Lionel Snell]. - [Tallinn] : Sinisukk, c2002 ([Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda]) , [1] lk. : ill. ; 20 cm. - Originaali pealkiri: Northern mysteries & magick : runes and feminine powers. - Bibliograafia lk Sisaldab registrit. ISBN X UDK (48) ; (48) ; (48) Psühholoogia Psychology 366. Blackmore, Susan Jane, Meemimasin / Susan Blackmore ; tõlkinud Olavi Teppan ; Richard Dawkinsi eessõna. - [Tallinn] : Tänapäev, c2003 ([Tallinn] : Pakett) , [1] lk. ; 22 cm. - Originaali pealkiri: The veebruar.p65 11

12 EESTI RAHVUSBIBLIOGRAAFIA RAAMATUD ESTONIAN NATIONAL BIBLIOGRAPHY BOOKS meme machine. - Bibliograafia lk Sisaldab registrit. ISBN UDK ; ; Butler, Gillian. Psühholoogia / Gillian Butler ja Freda McManus ; inglise keelest tõlkinud Eve Peetersoo. - [Tallinn] : Kupar, c2002 ([Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda]) lk. : ill. ; 18 cm. - (Põgus sissejuhatus ; 7). - Originaali pealkiri: Psychology: a very short introduction. - Bibliograafia lk Sisaldab registrit. ISBN UDK (0.063) 368. Hohensee, Thomas. Energiasüst laiskadele : avastage, mida te tegelikult tahate ja kuidas seda ilma stressita saavutada / Thomas Hohensee ; [saksa keelest tõlkinud Piret Paiste]. - Tallinn : Tormikiri, c2002 ([Saku] : Rebellis) lk. ; 20 cm. - Originaali pealkiri: Das Erfolgsbuch für Faule. ISBN UDK (049.3) ; Uljas, Jüri, Psühholoogia : gümnaasiumiõpik / Jüri Uljas, Thea Rumberg. - Tallinn : Koolibri, 2002 ([Tartu : Greif]) , [1] lk. : ill., portr. ; 24 cm. - Bibliograafia lk ISBN UDK (075.3) 17 Moraal. Eetika. Praktiline filosoofia Morality. Ethics. Practical philosophy 370. Meel, Mari, Sissejuhatus ärieetikasse / Mari Meel. - 2., täiend. ja parand. tr. - Tallinn : Külim, c2003 ([Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda]) lk. : ill. ; 24 cm. - (Majandusraamat ; 2-78). - Kaanel pealkiri: Ärieetika. - Bibliograafia lk Sisaldab registrit. ISBN UDK (075.8) 22 Piibel. Piibliteoloogia The Bible. Biblical theology 371. Hancock, Graham. Märk ja pitser : kadunud seaduselaeka otsinguil / Graham Hancock ; [tõlkinud Matti Piirimaa]. - [Tallinn] : Sinisukk, c2003 ([Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda]) lk., 16 l. ill., portr. : ill., kaart. ; 25 cm. - Originaali pealkiri: The sign and the seal : a quest for the lost ark of the covenant. - Bibliograafia lk Sisaldab registrit. ISBN (köites) UDK ; (63) (093.3) ; (569.4) (093.3) ; (620) (093.3) 23/28 Ristiusk. Kristlikud kirikud ja usulahud Christianity. Christian churches, sects, denominations 372. Church, Leslie. John Wesley süüdatud süda / Leslie Church ; ümber jutustanud David J. Winwood ; [tõlkinud Vilja Ventsel ; eessõna: Olav Pärnamets]. - Tallinn : Logos, 2002 ([Tallinn] : Greif) , [1] lk. : ill., portr. ; 25 cm. - Originaali pealkiri: Burning heart. ISBN (köites) UDK 287 (420) (092) veebruar.p65 12

13 VEEBRUAR 2003 FEBRUARY Katekismus [Online] / Eesti Evangeelne Luterlik Kirik. - Tallinn : Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, [200-?]. - Kirjeldatud URL UDK (0.034) 374. Lauluraamat [Online] / Eesti Evangeelne Luterlik Kirik. - [Tallinn] : Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, [200-?]. - Kirjeldatud URL UDK 245 (0.034) 375. Õigeusu palveraamat / [eessõna: Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Kornelius] a. vlj. parand. ja täiend. tr. - Tallinn : Püha Issidori Õigeusu Kirjastusselts, 2002 ([Tallinn] : Ühiselu) , [1] lk. : ill. ; 18 cm. - Esitrükk: Riia, Ilmus pealkirja all: Õige-usu palwe-raamat. (Köites) UDK Cj,jh cdzns[ ptvkb ªcnjycrjq / [ªcnjycrfz ghfdjckfdyfz wthrjdm vjcrjdcrjuj gfnhbfh[fnf]. - Nfkkbyy : Tarbeinfo, 2003 ([Tallinn : Kommunaalprojekti trükikoda]). - 87, [1] lk., 2 l. ill. ; 20 cm. ISBN UDK (474.2) (092) ; (474.2) (092) 29 Mittekristlikud usundid. Uususundid Non-Christian religions. New religions 377. Esseenide Rahuevangeelium. Kolmas raamat : esseenide vennaskonna kadunud rullraamatud. [Esseenide Rahuevangeelium. Neljas raamat : valitute õpetused] / heebrea- ja arameakeelsed originaaltekstid, millised on tõlkinud ja toimetanud Edmond Bordeaux Székely ; [tõlge: Stella Noa ; neljanda raamatu eessõna: Norma Nilsson Bordeaux]. - [Kuressaare] : Saaremaa Talukooli Seltsi kirjastusprojekt Kuldaeg, 2002 ([Kuressaare : G. Trükk]) lk. ; 21 cm. - Kaanel pealkiri: Esseenide Rahuevangeelium. III-IV raamat. - Mõned Edmond Bordeaux Szekely ingliskeelsed raamatud lk UDK ; /316 Demograafia. Sotsioloogia Demography. Sociology ja 50-aastaste põlvkonnad uue aastatuhande künnisel / [Mikk Titma, Jaanika Hämmal, Kersti kõiv... jt.] ; toimetaja Mikk Titma. - Tartu : Tartu Ülikool, 2002 (Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastuse trükikoda) lk. ; 21 cm. - Tiitellehe pöördel ka: autorid Mare Ainsaar, Liina-Mai Tooding, Kadri Aas, Anne Põder, Ave Roots, Andu Rämmer. - Kokkuvõte inglise ja vene keeles. - Bibliograafia artiklite lõpus. ISBN UDK (474.2) ; (474.2) 379. Digitaalne lõhe Eestis ja selle ületamise võimalused [Online] / toimetajad Mari Kalkun, Tarmo Kalvet. - Tallinn : Emor : Poliitikauuringute Keskus Praxis, Kirjeldatud Süsteemi nõuded: Acrobat Reader. URL ISBN UDK :004 (474.2) (0.034) 380. Digital divide in Estonia and how to bridge it [Online] / editors Mari Kalkun, Tarmo Kalvet. - Tallinn : Emor : veebruar.p65 13

14 EESTI RAHVUSBIBLIOGRAAFIA RAAMATUD ESTONIAN NATIONAL BIBLIOGRAPHY BOOKS Poliitikauuringute Keskus Praxis, Kirjeldatud URL ISBN UDK :004 (474.2) (0.034) 381. Katus, Kalev, Rahvastiku ühtlusarvutatud sündmusja loendusstatistika = Reviewed population vital and census statistics : Ida- Virumaa / Kalev Katus, Allan Puur, Asta Põdma ; Eesti Kõrgkoolidevaheline Demouuringute Keskus. - Tallinn : Eesti Kõrgkoolidevaheline Demouuringute Keskus, 2002 ([Tallinn : Grafica Malen]). - LXXXIX, 353 lk. : ill. ; 29 cm. - (RU. Seeria C, Eesti rahvastikustatistika = Population statistics of Estonia ; No 19). - Rööptekst inglise keeles. - Bibliograafia lk. LXXIII-LXXV. ISBN UDK ( ) 382. Rahvusvaheline seminar Narva - Euroopa Liidu piirilinn : 2. november 2002, Narva raekoda = Narva - European Union border city = Yfhdf - ujhjl yf uhfybwt Tdhjgtqcrjuj Cj/pf / [tekstid ja toimetamine: Tanel Mazur, Andres Toode ; tõlked: Pavel Kurakin... jt.]. - Narva : Pro Narva, c2002 ([Narva] : Sata) lk. : ill., portr. ; 21 cm. - Lk. 174 ka: tõlkijad Slava Konovalov, Alisa Lanno, Tanel Mazur, Jane Paadik. - Rööptekst inglise ja vene keeles. - Sisaldab bibliograafiat. ISBN UDK ( ) (063) ; ( ) (063) 383. Vetik, Raivo, Küsimised Eesti kohta : [artiklid] / Raivo Vetik. - Tallinn : Tallinna Pedagoogikaülikooli kirjastus, 2002 (Põltsamaa : Vali Press) lk. : ill. ; 20 cm. - Kaanel pealkiri ja autor märkimata. - Sisaldab bibliograafiat. ISBN UDK (474.2) (082) 384. Võrdsed võimalused naistele ja meestele Euroopa Liiduga ühinemise protsessis : kandidaatriikide aruannete võrdlev analüüs. Ülevaade Eesti aruandest / Avatud Ühiskonna Instituut, Euroopa Liiduga liitumise seireprogramm, Rumeenia Avatud Ühiskonna Fondi ja Avatud Ühiskonna Instituudi võrgustiku naisprogramm ; [ülevaate Eesti aruandest koostanud Milvi Jänes, Marika Linntam ja Carita Rammus ; tõlgid Helen Talalaev... jt. ; toimetaja Mari-Liis Sepper ; eessõna: Mari-Liis Sepper, Marika Linntam]. - [Tallinn : Avatud Eesti Fond], 2003 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda) lk. : ill. ; 25 cm. - Originaali pealkiri: Monitoring the EU accession process : equal opportunities for women and men. - Tiitellehe pöördel ka: tõlgid Milvi Jänes, Marika Linntam, Carita Rammus, Mari-Liis Sepper. - Bibliograafia lk ja joonealustes märkustes. ISBN UDK /.2 (474.2) (047.3) ; /.2 (4) (047.3) 385. Lbubnfkmysq hfphsd d ªcnjybq b djpvj;yjcnb tuj ghtjljktybz [Online] / htlfrnjhs Vfhb Rfkrey, Nfhvj Kfkdtn. - Nfkkbyy : Emor : Wtynh Gjkbnbxtcrb[ Bccktljdfybq PRAXIS, Kirjeldatud URL ISBN UDK :004 (474.2) (0.034) 386. Yfwbjyfkmyst vtymibycndf d cnhfyf[ <fknbb: ghjwtcc byntuhf veebruar.p65 14

15 VEEBRUAR 2003 FEBRUARY 2003 wbb : vt;leyfhjlysq ctvbyfh : Nfkkbyy (ªcnjybz) b/yz 2002 = Minorities in the Baltics: processes of integration : international seminar : Tallinn (Estonia) June 2002 / Wtynh byajhvfwbb gj ghfdfv xtkjdtrf ; [cjcnfdbntkb?kbz Rjdfktyrj b Bhbyf Kz[]. - Nfkkbyy : Inimõiguste Teabekeskus, 2002 ([Nfkkbyy : Nelliprint]) lk. : ill. ; 30 cm. - Tekst vene ja inglise keeles. - Sisaldab bibliograafiat. ISBN UDK (474) (063) 32 Poliitika. Politoloogia Politics. Political science 387. Aruanne Eesti NSV MN juures asuva RJK 2. osakonna agentuur- ja operatiivtöö kohta aastal. Aruanne Eesti NSV MN juures asuva RJK 4. osakonna agentuur- ja operatiivtöö kohta aastal / Rahvusarhiiv ; [tõlkinud ja toimetanud Jüri Ojamaa ja Jaak Hion]. - Tallinn : Riigiarhiiv, 2002 ([Kohtla-Järve] : Mark & Partnerid) , [2] lk. : ill. ; 22 cm. - (Ad fontes ; 10). - Kaanel pealkiri: Aruanded Riikliku Julgeoleku Komitee 2. ja 4. osakonna tööst aastal. - Bibliograafia joonealustes märkustes. - Sisaldab registreid. ISBN UDK (47+57) (047.3) ; (47+57) (047.3) 388. Vallak, Tõivelemb. Rahvuslikke mõtteid : kolm isamaakõnet / Tõivelemb Vallak. - Tallinn : T. Vallak, lk. ; 21 cm. UDK (474.2) 328/329 Kõrgemad riigivõimu- ja valitsemisorganid. Parteid ja liikumised Supreme authority. Organs of government. Parties and movements 389. Eesti. Riigikogu. IX Riigikogu stenogrammid V köide : VII istungjärk : 10. juuni juuni. Erakorraline istungjärk : 30. juuli. Erakorraline istungjärk : 3. september. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, Lk , XXIX, [77] lk. : ill. ; 30 cm. - Sisaldab registreid. UDK (474.2) ; (474.2) 390. Eesti. Riigikogu. IX Riigikogu stenogrammid VI köide : VIII istungjärk : 9. september september. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, XXXI, 373, [23] lk. : ill. ; 30 cm. - Sisaldab registreid. UDK (474.2) ; (474.2) 33 Majandus Economy 391. Welch, Jack, Jack : otse südamest / Jack Welch ja John A. Byrne ; tõlkinud Pille Kruus. - [Tallinn] : Pegasus, c2002 ([Tallinn] : K&O Offset) lk., 8 l. ill., portr. : ill. ; 25 cm. - (Pegasuse äriraamat). - Originaali pealkiri: Jack : straight from the gut. - Sisaldab registrit. ISBN (köites) UDK 338 (73) (092) ; 658 (73) (092) veebruar.p65 15

16 EESTI RAHVUSBIBLIOGRAAFIA RAAMATUD ESTONIAN NATIONAL BIBLIOGRAPHY BOOKS 330 Majandusteadus Economics 392. Innovatiivne tegevus Eesti ettevõtetes / Silja Kurik, Rünno Lumiste, Erik Terk, Aavo Heinlo. - Tallinn : Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, 2002 (Tallinn : Ilo Print) lk. : ill. ; 30 cm. - (Innovation studies, ISSN ; 2). - Kaanel autorid märkimata. - Sisaldab bibliograafiat. ISBN UDK (474.2) ; (474.2) ; (474.2) 393. Innovation in Estonian enterprises / Silja Kurik, Rünno Lumiste, Erik Terk, Aavo Heinlo. - Tallinn : Foundation Eneterprise Estonia, 2002 (Tallinn : Ilo Print) lk. : ill. ; 30 cm. - (Innovation studies, ISSN ; 2). - Originaali pealkiri: Innovatiivne tegevus ettevõtetes aastatel Kaanel autorid märkimata. - Sisaldab bibliograafiat. ISBN UDK (474.2) ; (474.2) 394. Köörna, Arno, Prometheuse teener : [majandusteadlase mälestused] / Arno Köörna. - Tartu : Zeus, 2002 ([Tartu] : Greif) , [2] lk., 16 lk. ill., portr. ; 21 cm. - Sisaldab bibliograafiat. ISBN (köites) UDK 330 (474.2) (093.3) 395. <hjyintqy, Vb[fbk, Vb[fbk <hjyintqy 80. Yf he,t;t gj[ : [cnfnmb] / Vb[fbk <hjyintqy ; [ghtlbckjdbt: ªnthb Rtrtkblpt]. - Nfkkbyy : KPD Kirjastus, 2002 ([Rj[nkf-Zhdt : Mark & Partnerid]) lk., 8 lk. ill., portr. ; 20 cm. ISBN X UDK 330 (474.2) (093.3) 331 Töö. Ametiühingud. Ümber- ja täiendõpe Labor. Employment. Trade unions. In-service training 396. Freytag, Andreas. Estonian labour market and EMU membership - challenges and policy options / Andreas Freytag. - [Tallinn] : Eesti Pank, lk. : ill. ; 30 cm. - (Working papers of Eesti Pank, ISSN ; 2002, No 11). - Bibliograafia lk Kättesaadav ka võrguväljaandena: URL epbe/papers/13_2002/index.html.en ISBN UDK (474.2) 397. Freytag, Andreas. Estonian labour market and EMU membership - challenges and policy options [Online] / Andreas Freytag. - Tekst. - Tallinn : Eesti Pank, (Working papers of Eesti Pank ; 2002, No 11). - Kirjeldatud Ilmunud trükisena: Tallinn : Eesti Pank, Süsteemi nõuded: Acrobat Reader. - Bibliograafia lk URL index.html.en UDK (474.2) (0.034) 332 Regionaalmajandus. Maa. Kinnisvara. Eluase Regional economics. Land economics. Real estate. Housing economics 398. Mittetulundusühing Eesti külade ja väikelinnade liikumine Kodukant. Strateegia Pärnu : Eesti veebruar.p65 16

17 VEEBRUAR 2003 FEBRUARY 2003 külade ja väikelinnade liikumine Kodukant, [2002] (Jõhvi : Trükis) lk. : ill., portr. ; 21 cm. UDK (474.2) ; (474.2) (063) 399. Gjnht,ktybt ntgkf b djls d vyjujrdfhnbhys[ ljvf[ ªcnjybb / Rfqlj {z km, Ntedj Fhj,?hbq?hrrzhfynf, Fhnj Kffrcjyty ; [ghtlbckjdbt: ªhrrb Kfqnbyty, Kfqkf {jcbf]. - 2-t bpl. - Helsinki [i.e.nfkkbyy] : Ympäristöministeriö [i.e. ET-Infokeskus], 2002 (Nfkkbyy : Ortwil) lk. : ill. ; 30 cm. - (KH kinnisvarahooldus). - Originaali pealkiri: Virolais kerrostalojen lämmön ja veden kulutus. - Kokkuvõte inglise keeles. - Sisaldab bibliograafiat. UDK (474.2) (047.3) ; (474.2) (047.3) ; (474.2) (047.3) 334 Majandustegevuse vormid. Ühistegevus Economics cooperation 400. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse töötaja käsiraamat / Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. - [Tallinn] : Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, 2002 ([Tallinn : Pakett]) lk. : portr. ; 21 cm. - Kirjeldatud kaane järgi. UDK (474.2) (035) ; 658 (474.2) (035) 401. Leetsar, Jaan, Ühistegevuse areng ja perioodid Eestis : konspektiivne ülevaade / Jaan Leetsar kordustr. - Tallinn : Eesti Ühistegeline Liit, 2002 ([Saue : Soha]) lk. : ill. ; 21 cm. - ([Eesti Ühistegelise Liidu õppematerjalide sari] ; 2. vihik). - Bibliograafia lk Sisaldab registrit. UDK (474.2) (075) ; (474.2) (075) ; : (474.2) (075) 336 Rahandus. Pangandus Finance. Banking 402. Eesti kohalike omavalitsuste rahastamise probleemid Euroopa Liiduga ühinemisel / Janno Reiljan, Elvi Ulst, Viktor Trasberg... [jt.] ; Tartu Ülikool, majandusteaduskond. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2002 (Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastuse trükikoda) , [22] lk. : ill. ; 21 cm. - Tiitellehel ka: autorid Katrin Olenko ja Kadi Timpmann. - Bibliograafia peatükkide lõpus. ISBN UDK :352 (474.2) ; 352 (474.2) 403. Eesti Panga töötajad 1999 / Eesti Pank ; [koostaja Märt Karmo]. - Tallinn : Eesti Pank, 2000 ([Tallinn : Uniprint]) lk. : portr. ; 26 cm. UDK (474.2) (092) 404. Maksuviidad 2003 / [toimetaja Enn Tosso]. - [Tallinn] : Äripäeva Kirjastus, 2002 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda) , [2] lk. : ill. ; 21 cm. - (Äripäeva raamat). - Sisaldab registrit. ISBN UDK (474.2) (035) ; : (474.2) (035) ; (474.2) (035) 338(474.2) Eesti majanduselu ja majanduspoliitika Estonian economy 405. Ettevõttemajandus Eestis ja Euroopa Liit : I teadus- ja koolituskonverentsi ettekanded-artiklid : (Pärnu, veebruar 2003) = Business administra veebruar.p65 17

18 EESTI RAHVUSBIBLIOGRAAFIA RAAMATUD ESTONIAN NATIONAL BIBLIOGRAPHY BOOKS tion in Estonia and the European Union : reports-papers of the I scientific and educational conference : (Pärnu, 7-8 February 2003) = Betriebswirtschaft in Estland und die Europäische Union : Beiträge den [p.o. der] I wissenschaftliche[n] und ausbildende[n] Konferenz : (Pärnu, Februar 2003) / Tartu Ülikool, Pärnu Kolled, juhtimise ja turunduse instituut, rahanduse ja arvestuse instituut, Tallinna Tehnikaülikool, ärikorralduse instituut ; [eessõna: Matti Raudjärv]. - Tallinn ; Pärnu : Mattimar, 2003 ([Tallinn : Miniprint]) lk. : ill. ; 21 cm. - Artiklid ja artiklite kokkuvõtted eesti, inglise ja saksa keeles. - Bibliograafia artiklite lõpus ja joonealustes märkustes. ISBN UDK (474.2) (063) ; 658 (474.2) (063) 339 Kaubandus. Välismajandussuhted Trade. World economy 406. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. Tegevus & teenused / Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. - [Tallinn] : Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, [2003] ([Tallinn : Uniprint]) lk. : ill. ; 21 cm. UDK (474.2) 407. Tonndorf, Hans G. Kuidas kaubelda 21. sajandil? / Hans G. Tonndorf ; [rootsi keelest tõlkinud Küllike Kütt]. - Tallinn : Külim, c2002 ([Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda]) lk. : ill. ; 24 cm. - (Majandusraamat ; 2-79). - Originaali pealkiri: Hur driva handel på 2000-talet? - Sisaldab bibliograafiat. ISBN UDK (035) ; : (075) ; (075) 34 Õigus. Õigusteadus Law. Legislation 408. Auväärt, Lembit, Suhtlemine õigusmenetluses : õppematerjale / Lembit Auväärt ; ÕPS Tartu Ühing. - Tartu : ÕPS Tartu Ühing, 2002 (Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastuse trükikoda) lk. : ill. ; 21 cm. - ÕPS Tartu Ühing = Õiguse, Psühholoogia ja Sotsioloogia Tartu Ühing. ISBN UDK (075.8) ; (075.8) ; (075.8) 409. Eesti õigusterminite sõnastik [Online] : eesti-inglise / Eesti Õigustõlke Keskus. - Tallinn : Eesti Õigustõlke Keskus, Kirjeldatud URL ava.asp?m=044 UDK 34 (038) (0.034) ; (0.034) ; :34 (0.034) ; :34 (0.034) 410. Järvelaid, Peeter, Õigus ja poliitika kultuuris : artikleid ja esseid / Peeter Järvelaid ; [eessõnad: Ene Grauberg, Rein Ruutsoo ; järelsõna: Dietmar Willoweit]. - Tallinn : Akadeemia Nord, 2002 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda) lk. ; 22 cm. - Artiklite kokkuvõtted inglise ja saksa keeles. - Autori publikatsioonide bibliograafia lk / koostanud Maia Ruttu ja Inna Grünfeldt. - Bibliograafia peatükkide lõpus. ISBN UDK 34 (082) ; 32 (082) ; 008 (082) 411. Kull, Irene, Hea usu põhimõte kaasaegses lepinguõiguses / Irene Kull. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, c2002 (Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastuse trükikoda) lk. ; 25 cm. - (Dissertationes iuridicae veebruar.p65 18

19 VEEBRUAR 2003 FEBRUARY 2003 Universitatis Tartuensis, ISSN ; 8). - Doktoritöö : Tartu Ülikool, Kokkuvõte inglise keeles. - Bibliograafia lk ja joonealustes märkustes. ISBN UDK (043) ; (4) (043) 412. Majanduskuritegude menetlemise käsiraamat / Politseiamet. - Tallinn : Õigustõlkebüroo Interlex, c2002 (Saku : Rebellis) lk. ; 23 cm. UDK 343 (474.2) (035) ; (474.2) (035) ; (474.2) (035) ; (474.2) (035) 413. Oppermann, Thomas. Euroopa õigus / Thomas Oppermann ; [tõlge: Monika Mikiver, Kristiina Rausi, Liina Steinberg] ; Justiitsministeerium. - 2., täielikult ümbertööt. tr. - Tallinn : Juura, 2002 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). - LIV, 818 lk. ; 23 cm. - Originaali pealkiri: Europarecht: ein Studienbuch von Dr. jur. Dr. h.c. Thomas Oppermann. - Bibliograafia lk. XLIX-LIV. - Sisaldab registrit. UDK (4) (075.8) 414. Teadmiseks algajale ettevõtjale / Tööinspektsioon ; [koostaja Reet Vare]. - [Tartu : Sulemees], 2002 ([Tallinn : K&O Offset]). - [6] lk. koos kaanega : ill. ; 21 cm. UDK (474.2) ; (474.2) (094) ; (474.2) (094) 415. Tomusk, Ilmar, Eesti keelepoliitika põhimõtted ja dünaamika eurointegratsiooni ning rahvusvaheliste inimõiguste kontekstis / Ilmar Tomusk. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, c2002 ([Tallinn] : Infotrükk) lk. ; 25 cm. - (Tallinna Tehnikaülikooli väitekirjad. I, Humanitaar- ja sotsiaalteadused, ISSN ; 1). - Doktoritöö : Tallinna Tehnikaülikool, Kokkuvõte inglise keeles. - Bibliograafia lk ISBN UDK (043) ; (043) 416. Tööinspektsiooni järelevalvetöö aluseks olevad õigusaktid / Tööinspektsioon ; [koostaja Ants Vurma]. - [Tartu : Sulemees], 2002 ([Tallinn : K&O Offset]). - [6] lk. koos kaanega ; 21 cm. UDK (474.2) (094) ; (474.2) (094) ; (474.2) 417. Dsgjkytybt ªcnjybtq Hfvjxyjq rjydtywbb gj pfobnt yfwbjyfkmys[ vtymibycnd : c,jhybr ljrevtynjd / Wtynh byajhvfwbb gj ghfdfv xtkjdtrf. - Nfkkbyy : Wtynh byajhvfwbb gj ghfdfv xtkjdtrf, 2002 ([Nfkkbyy : Nelliprint]). - 87, [1] lk. : ill. ; 25 cm. - Bibliograafia joonealustes märkustes. ISBN UDK (474.2) (094) 418. Yfkjub 2000 : [bplfybt lkz ghjatccbjyfkjd]. - Nfkkbyy : Bp gthds[ her..., 2000 (Nfkkbyy : Ingri) lk. ; 21 cm. - Sisu tiitellehel ja kaanel: Pfrjy j gjlj[jlyjv yfkjut ; Pfrjy j yfkjut c j,jhjnf ; Pfrjy j cjwbfkmyjv yfkjut. UDK (474.2) (094) ; (474.2) (094) 419. Yfkjub 2001 : pfrjy j gjlj[jlyjv yfkjut : bplfybt lkz ghjatccbjyfkjd. - [Nfkkbyy] : Bp gthds[ her..., [2001] ([Nfkkbyy : Ingri]) lk. ; 21 cm. UDK (474.2) (094) ; (474.2) (094) veebruar.p65 19

20 EESTI RAHVUSBIBLIOGRAAFIA RAAMATUD ESTONIAN NATIONAL BIBLIOGRAPHY BOOKS 420. Yfkjub 2001 : pfrjy j cjwbfkmyjv yfkjut : bplfybt lkz ghjatccbjyfkjd. - Nfkkbyy : Bp gthds[ her..., [2001] (Nfkkbyy : Ingri). - 8 lk. ; 21 cm. UDK (474.2) (094) ; (474.2) (094) 35 Riigivalitsemine. Haldus. Kohalikud omavalitsused Government. Public administration. Local government 421. Abram, Werner. Politseitaktika. 2. köide, Üldised politseimeetmed : koolitus- ja praktikajuhend / Werner Abram, Hubertus [von] Conrad ; [tõlkija Ülle Holm] ; Sisekaitseakadeemia. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2002 ([Tallinn] : Ühiselu) , [1] lk. : ill. ; 21 cm. - (Politseiõpik). - Originaali pealkiri: Einsatzlehre der Polizei. Band 2, Allgemeine polizeiliche Massnahmen : Anleitung für Ausbildung und Praxis. - Bibliograafia alajaotuste lõpus. ISBN UDK (075) 422. Turismiamet / [toimetaja Maret Kaik]. - Tallinn : Turismiamet, 2000 ([Tallinn] : Eesti Reprokeskus) lk. : ill. ; 28 cm. UDK (474.2) ; (474.2) 355/359 Sõjandus. Sõjateadus Military science. Armed forces 423. Kirm, Taivo. Kaitseliit Haaslava vallas / Taivo Kirm. - Tartu : Taivo Kirm, 2002 ([Tartu : Trükipunkt]) , [3] lk. : ill., portr. ; 21 cm. UDK ( ) (091) 36 Sotsiaalhooldus. Sotsiaaltöö. Tarbimine. Kindlustus Social policy. Social services. Consumerism. Insurance 424. Kujunda oma heategevusprogramm: käsiraamat väike- ja keskmise suurusega ettevõtete juhtidele / [tõlkinud Hille Laido ; toimetanud Kertu Ruus ; eessõna: Kristina Mänd]. - [Tallinn] : Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, c2002 ([Tallinn : K&O Offset]). - 28, [2] lk. ; 22 cm. UDK (474.2) (035) ; /.3 (474.2) (035) 425. Laps : elu, probleemid ja lahendused / Erki Korp, Anu Leppiman, Tiiu Meres, Anni Vaher. - Tallinn : [Dispak], 2002 ([Tallinn : Annette ja Johannese Trükitööstus]) , [1] lk. : ill. ; 20 cm. - Bibliograafia artiklite lõpus. ISBN UDK ; ; Lastekaitse Liidu konverents Ei vägivallale : 24. oktoober 2002, Tallinn : konverentsi materjalid / [koostaja Anniki Tikerpuu]. - Tallinn : Eesti Lastekaitse Liit, 2002 ([Tartu : Paar]) lk. : ill. ; 21 cm. UDK (474.2) (063) ; (474.2) (063) 37 Haridus. Pedagoogika Education 427. Education, labour market and careers guidance in Estonia. - [Tallinn] : veebruar.p65 20

21 VEEBRUAR 2003 FEBRUARY 2003 Foundation Vocational Education and Training Reform in Estonia, 2001 ([Tallinn] : Europrint). - 60, [1] lk. : ill. ; 21 cm. ISBN UDK 37 (474.2) ; (474.2) 428. Haridus mitmekultuurilises perspektiivis : [artiklikogumik] / toimetanud Karmen Trasberg. - Tartu : [Tartu Ülikool], 2002 (Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastuse trükikoda) lk. : ill. ; 21 cm. - Bibliograafia artiklite lõpus. ISBN UDK 37 (082) ; (082) 429. Kvaliteet koolis - praktilisi lahendusi : hariduskonverentsi materjale : [ november 2002]. - [Tallinn : Eesti Haridusfoorum], 2002 ([Võru : Võru Täht]) lk. : ill. ; 21 cm. - Sisaldab bibliograafiat. UDK 37 (474.2) (063) ; (474.2) (063) 430. Lapsepõlve paradoksid: reaalsus ja tulevikusuundumised : Balti- ja Põhjamaade konverentsi ettekanded novembril aastal Tallinnas = Paradoxes in childhood: reality and perspectives : collection of articles and thesis / Tallinna Pedagoogikaülikool ; koostanud Leida Talts ja Ivar Männamaa. - Tallinn : Tallinna Pedagoogikaülikooli kirjastus, 2002 (Põltsamaa : Vali Press) lk. : ill. ; 20 cm. - Ettekannete kokkuvõtted inglise keeles. - Bibliograafia ettekannete lõpus. ISBN UDK 37 (474.2) (063) ; 37 (4) (063) 431. Penthin, Rüdiger. Agressiivne laps : agressiivse käitumise tagamaad. Kuidas reageerida ja arukalt toimida? / Rüdiger Penthin ; [saksa keelest tõlkinud Triin Pappel]. - [Tallinn] : Kunst, c2003 ([Tartu] : Greif) lk. ; 22 cm. - (Arukad vanemad, õnnelikud lapsed). - Originaali pealkiri: Warum ist mein kind so aggressiv? - Bibliograafia lk Sisaldab registrit. ISBN (köites) UDK ; Saksakulm, Tiit. Teeviit töömaailma : kutsevalik -> koolitus -> töökoht : õpik VIII ja IX klassile / Tiit Saksakulm. - Tabasalu [Harjumaa] : Ellervo, c2002 ([Saku] : Rebellis) , [1] lk. : ill. ; 24 cm. - Sisaldab bibliograafiat. ISBN UDK (075.3) ; (075.3) 433. Uhtxrbyf, ªkmpf. Ghjtrn Avatud õppekava d j,yjdkz/otvcz j,hfpjdfntkmyjv ghjcnhfycndt ªcnjybb: fcgtrn byyjdfnbrb = [Projekt Avatud õppekava Eesti uuenevas haridusruumis: innovatsiooni aspekt] / ªkmpf Uhtxrbyf. - Nfkkbyy : Haridusministeerium, 2001 ([Nfkkbyy] : Auratrükk). - 45, 46, [1] lk. : ill. ; 30 cm. - (Ghjuhfvvf j,extybz / Vbybcnthcndj j,hfpjdfybz) (Ghbukfitybt r lbfkjue = Kutse dialoogile ; 7.). - Kaanel autor märkimata. - Kaanel ainult seeriapealkirjad. - Rööptekst eesti keeles. - Bibliograafia joonealustes märkustes. UDK (474.2) ; :373 (474.2) 434. J dytlhtybb ujcelfhcndtyyjq ghjuhfvvs j,extybz d 3 b 6 rkfccf[ ørjk c heccrbv zpsrjv j,extybz d 2000/2001 ext,yjv ujle / [cjcnfdbntkm Yflt;lf Gfhjkm ; htlfrnjh Lbvbnhbq Vbhjyjd]. - Nfkkbyy : Haridusministeerium, 2002 ([Nfkkbyy] : Auratrükk) lk. : ill veebruar.p65 21

22 EESTI RAHVUSBIBLIOGRAAFIA RAAMATUD ESTONIAN NATIONAL BIBLIOGRAPHY BOOKS ; 30 cm. - (Ghjuhfvvf j,extybz / Vbybcnthcndj j,hfpjdfybz). UDK :373.3 (=161.1) (474.2) 37(09) Hariduse ajalugu History of education aastat Patküla kooli / koostasid Mall Lepik ja Aado Kaasik. - Patküla [Valgamaa] : Patküla Põhikool, [2002] ([Tõravere : Tõravere Trükikoda]). - 59, [1] lk., 8 lk. ill. : ill., portr. ; 21 cm. UDK ( ) (093.3) 436. Ajaraamat : Türi kool 315 / [koostanud Ülle Maasalu ja Sirli Kriisa]. - Türi : Türi Gümnaasium, c2002 ([Paide] : Kuma). - 64, [2] lk. koos kaanega : ill. ; 29 cm. UDK ( ) (083.8) 437. Ajaratas : Tsirguliina Keskkool 90 / [koostajad Uku Vilson... jt.]. - Tsirguliina [Valgamaa] : Tsirguliina Keskkool, 2002 ([Tartu : Sulemees]) lk. : ill., noot. ; 21 cm. UDK ( ) (093.3) 438. Tamsalu kool : Tamsalu kool Tamsalu Keskkool 1957 / [koostaja Aime Tops ; eessõna: Vardo Arusaar]. - Tamsalu [Saaremaa] : Tamsalu Gümnaasium, 2002 ([Tallinn : Miniprint]) , [2] lk. : ill., portr. ; 25 cm. UDK ( ) (091) ; Valgjärve kool aastast Valgjärve [Põlvamaa] : Valgjärve Põhikool, [2002] (Võru : Võru Täht) lk. ; 21 cm. UDK ( ) (083.8) Kodune kasvatus Education at home 440. Campbell, Ross. Meie laps : raamat kristlikust kasvatusest / Ross Campbell. - 3., parand. tr. - Tallinn : Logos, 2002 (Pärnu : Trükk) lk. ; 21 cm. - (Tingimusteta armastus). - Originaali pealkiri: How to really love your child. - Tõlgitud raamatust: Rakkaudesta lapseen. ISBN UDK Koolieelne kasvatus. Üldharidus Elementary education. Secondary education 441. Katleri Põhikool Tallinn : Tallinna Katleri Põhikool, [2002] ([Tallinn : Spin Press]) lk. : ill. ; 21 cm. UDK ( ) 442. Lõbus lapse jõuluaeg. - [Põltsamaa] : Shalom, [2002] ([Imavere : Imaprint]). - 47, [2] lk. koos kaanega : ill. ; 29 cm. UDK Müürsepp, Mare, Kolm põrsakest : muinasjutu-kirjavihik 5-aastastele lastele. 1. vihik / jutustanud, luuletanud ja ülesanded välja mõelnud Mare Müürsepp. - Tallinn : Ilo, c2003 (Tallinn : Ilo Print). - [24] lk. : ill. ; 30 cm. - (Lapse-ilo). - Kaanel autor märkimata. ISBN UDK (076) 444. Reinap, Laine. Lapse kasvumapp / Laine Reinap, Juta Luuri. - Tallinn : Ilo, c2002 (Tallinn : Ilo Print). - 23, [1] lk. : ill. ; 30 cm. - (Tea ja toimeta ; 21). - Kaanel ka: Nõu veebruar.p65 22

23 VEEBRUAR 2003 FEBRUARY 2003 andeid lasteaiaõpetajale, lapsevanemale. - Kaanel autorid märkimata. - Sisaldab bibliograafiat. ISBN UDK ; Smietanka-Combik, E. Värvilised numbrid / [illustratsioonid: E. Smietanka-Combik]. - [Tallinn] : Odamees, c2002 ([Slovakkia]). - 1 lõõtsraamat : ill. ; 10 cm. ISBN UDK Eripedagoogika Special education 446. Hüperaktiivne laps : abiks lapsevanematele ja pedagoogidele / [koostanud ja eessõna: Malle Roomeldi... jt. ; toimetanud Ruth Raielo]. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, c2003 (Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastuse trükikoda) , [1] lk. : ill. ; 21 cm. - Sisaldab bibliograafiat. ISBN UDK ; Laanisto, Reet. Õpime hääldama : õpetajaraamat / Reet Laanisto, Katrin Pentšuk, Ulvi Raidla. - Tallinn : TEA Kirjastus, 2003 ([Tallinn : Erkotrükk]) lk. : ill. ; 21 cm. ISBN UDK (072) ; (072) 448. Laanisto, Reet. Õpime hääldama: s / Reet Laanisto, Katrin Pentšuk, Ulvi Raidla. - Tallinn : TEA Kirjastus, [2002] ([Tallinn : ETPV Trükikoda]) , [1] lk. : ill. ; 28 cm. ISBN UDK (075) ; (075) ; : (075) 377 Kutse- ja keskeriharidus Vocational education 449. Politsei haridus- ja koolitussüsteem : PHARE partnerlusprojekt : lühiülevaade tulemustest. - [Tallinn : Politseiamet, 2002] ([Tallinn : Europrint]) lk. : ill. ; 21 cm. UDK 377 : (474.2) ; :37 (474.2) 450. Täiskasvanute koolitus ettevõtetes / Statistikaamet ; [toimetanud Sven Maanso ; eessõna: Kersti Eesmets]. - Tallinn : Statistikaamet, 2002 (Tallinn : K&O Offset) lk. : ill. ; 30 cm. - Sisaldab bibliograafiat. UDK (474.2) (083.41) ; (474.2) (083.41) ; :377 (474.2) 378 Kõrgharidus Higher education aastat kunstiharidust Eestis. Tartu Ülikooli joonistuskool : näitus : detsember mai 2003, [Tartu : kataloog] = 200 Jahre Kunstlehre in Estland. Zeichenschule der Universität Tartu : Ausstellung : Dezember Mai 2003, [Tartu : Katalog] / Tartu Ülikool ; koostanud Inge Kukk ja Epp Preem ; [tõlge saksa keelde: Imbi Pelkonen]. - Tartu : Tartu Ülikool, 2002 (Tõravere : Tõravere Trükikoda) lk. ; 19 cm. - Rööptekst saksa keeles. - Sisaldab bibliograafiat. ISBN UDK (474.2) (091) ; 74/76 ( ) (064) 452. Eesti Mereakadeemia / [eessõna: Jüri Lember]. - Tallinn : Eesti Mereakadeemia, [2002] ([Tallinn : Esprint]) veebruar.p65 23

24 EESTI RAHVUSBIBLIOGRAAFIA RAAMATUD ESTONIAN NATIONAL BIBLIOGRAPHY BOOKS 7, [1] lk. koos kaanega : ill., portr. ; 30 cm. UDK (474.2) 453. Estonian Maritime Academy / [foreword: Jüri Lember]. - Tallinn : Eesti Mereakadeemia, [2002] ([Tallinn : Esprint]). - 7, [1] lk. koos kaanega : ill., portr. ; 30 cm. - Originaali pealkiri: Eesti Mereakadeemia. UDK (474.2) 454. Kirjalike tööde vormistamise juhend / Estonian Business School ; koostaja Ants Kraus. - Tallinn : Estonian Business School, 2002 ([Tallinn : EVG Print]) lk. : ill. ; 30 cm. - Osa teksti inglise keeles. - Bibliograafia lk UDK :33 (075.8) 455. Taarna, Inna, Tallinna Konservatooriumi Riiklik Lavakunstikool / Inna Taarna. - Tallinn : Eesti Teatriliit, 2002 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda) , [11] lk. : ill., portr. ; 22 cm. - (Eesti teatrilugu) (Teatrikoolid ; 2). - Kaanel autor märkimata. - Bibliograafia joonealustes märkustes. ISBN UDK (474.2) (091) ; 792 :378 (474.2) (091) 456. Taarna, Inna, Tallinna Teatrikool (Draamastuudio eriklass) / Inna Taarna. - Tallinn : Eesti Teatriliit, 2002 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda) , [15] lk. : ill., portr. ; 22 cm. - (Eesti teatrilugu) (Teatrikoolid ; 3). - Kaanel autor märkimata. - Bibliograafia joonealustes märkustes. ISBN UDK (474.2) (091) ; 792 :378 (474.2) (091) 39 Etnoloogia. Kombed. Tavandid Etnography 457. Dialoog privaatse ja avaliku elu vahel [Online] : inimese ja keskkonna suhete peegeldus pärimuses : elektrooniline konverents. Täienduskoolituskursus : / Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu Ülikool ; koostajad Tiiu Jaago, Mare Kõiva. - Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, Kirjeldatud Ilmunud trükisena: Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, ISBN URL dialoog/ UDK 39 (063) (0.034) ; 398 (063) (0.034) 458. Eesti iluduskuningannad / [koostaja Valeri Kirss]. - Tallinn : V. Kirss, 2002 ([Tallinn] : Kommunaalprojekti trükikoda). - [45] lk. koos kaanega : ill., portr. ; 30 cm. UDK (474.2) (084.12) 459. Foster, Dean. Aafrika ja Lähis-Ida riikide etikett ja tavad / Dean Foster ; inglise keelest tõlkinud Ülle Jälle. - [Tallinn] : Ersen, c2002 ([Tallinn] : Ühiselu) lk. ; 24 cm. - Originaali pealkiri: The global etiquette guide to Africa and Middle East. ISBN UDK 395 (6) (035) ; 395 (5-11) (035) 460. Piiri, Reet. Estonian gloves / Reet Piiri ; [translated by Tiina Mällo] ; Estonian National Museum. - Tartu : Estonian National Museum, 2002 (Tõravere : Tõravere Trükikoda). - 32, [2] lk. koos kaanega : ill. ; 21 cm. - Originaali pealkiri: Kindad veebruar.p65 24

jaanuar.p65

jaanuar.p65 EESTI RAHVUSBIBLIOGRAAFIA RAAMATUD ESTONIAN NATIONAL BIBLIOGRAPHY BOOKS 2006 1 Jaanuar - January jaanuar.p65 1 Koostaja Eesti Rahvusraamatukogu Kogude arenduse osakond Compiled by National Library of Estonia

Rohkem

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EESTI KUNSTIAKADEEMIA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in Estonia (1990-2011) Estonian ENIC/NARIC 2012 1 The current document comprises a list of public universities, state professional higher education institutions, private higher

Rohkem

Eelnõu lisa_3.docx

Eelnõu lisa_3.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

eelnõu.docx

eelnõu.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I 05.07.2011, 17 jõust. 08.07.2011] Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

Microsoft Word - VV191_lisa.doc

Microsoft Word - VV191_lisa.doc Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (Vabariigi Valitsuse 23.12.2010. a määruse nr 191 sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus 2014/3 HUNT TEABEROHKE AIMESARI LOODUSEST, TEADUSEST, KULTUURIST www.loodusajakiri.ee HUNT Aasta loom 2013 Koostaja Helen Arusoo Tallinn 2014 Sarja Looduse raamatukogu kolmeteistkümnes raamat Hunt on piiratud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK 1 Ägedad 13 186.6 7 172.60 188.93

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo

Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Sissejuhatus Informaatikasse Margus Niitsoo Saagem tuttavaks Minu nimi on Margus Niitsoo Informaatika doktorant Teoreetiline krüptograafia 23 Vallaline Hobid: Basskitarr, Taiji, Psühholoogia Saagem tuttavaks

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg Eesti keel Matemaatika Katri Lehtsalu Anneli Morgenson N 1.t. 2. tund õpilastega K 8.t.

Rohkem

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna saavutas 15825 punktiga 1. koha Hugo Treffneri Gümnaasiumi 11.a klassi õpilane Maret Sõmer saavutas 15094 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimesed Continuous küsimustes, jaatavas ja Adventure eitavas

Rohkem

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“ KAASAV ELU RÜHM HEV ÕPPEVAHEND 17.05.2018 Grupp: Terje Isok Gerli Mikk Veronika Vahi, Merit Roosna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla PROJEKTI EESMÄRK Luua õppetööd

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Socialia ja humanitaria Horisont 2020 tervise ja toidu-biomajanduse valdkondade teemades Argo Soon Estonian Teadusagentuur ERM, Tartu, 20.12.16 Et oleks selge: definitsioonid Sotsiaalteadused: sotsioloogia

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg 7954 punktiga 1. koha Pärnu Mai Kooli 8.b klassi õpilane Krethel Tiits 7443 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Marie

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

Microsoft Word - VG loodus

Microsoft Word - VG loodus Loodusteaduste õppesuund Loodusteaduste õppesuund annab lisateadmisi loodusprotsesside toimemehhanismide paremaks mõistmiseks ja igapäevaeluliste probleemide lahendamiseks. Uusi teadmisi saadakse loodusteaduslikke

Rohkem

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e klass Millise tunni arvelt Märkused IV kooliaste Inglise

Rohkem

Estonian Business School RUTH ALASE PERSONAALNIMESTIK Tallinn 2015

Estonian Business School RUTH ALASE PERSONAALNIMESTIK Tallinn 2015 Estonian Business School RUTH ALASE PERSONAALNIMESTIK Tallinn 2015 Copyright 2015 EBS Education OÜ Koostajad: Sirje Märss, Eda Pihu, Ingrid Polis, Riina Kranich, Külli Saar Inglise keelde tõlkis Jaan Rand

Rohkem

DIPLOM Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil punktiga Pärnumaa 7. KLASSI arvestuses 1. koha A

DIPLOM Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil punktiga Pärnumaa 7. KLASSI arvestuses 1. koha A Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall 10438 punktiga 1. koha Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 7.b klassi õpilane Arno-Kert Kaas 7313 punktiga 2. koha Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 7.b

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED R1 1. taotlusvoor Taotleja Taotluse pealkiri

Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED R1 1. taotlusvoor Taotleja Taotluse pealkiri Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED Loomade Nimel Baltic Animal Rights Gathering 2015 13270 Xploreworld Health in Action 20682 Ahtme

Rohkem

oma_keel_2002_01

oma_keel_2002_01 2001.-2002. aastal ilmunud keeleraamatuid Sõnaraamatud Eesti-Inglise tehnikasõnaraamat. Peatoimetaja: Rein Kull. Toimetajad: Lea Noorma ja Vahur Raid. Euroülikool. Tallinn, 2001. 976 lk Eesti kirjakeele

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

perioodika_2.p65

perioodika_2.p65 PERIOODIKA SERIALS 706. Mees & Maailm : M / [Balti Sponsorlusagentuuri OÜ] ; peatoimetaja Monica Sikk. - Ilmub 16. oktoobrist. - Tallinn : [M-Kirjastus], -. - 30 cm. 6 korda aastas. ISSN 1406-9571 UDK

Rohkem

DIPLOM Uhtna Põhikooli 2. klassi õpilane Janno Bauman osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 I etapis ja saavutas 2805 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA koolid

DIPLOM Uhtna Põhikooli 2. klassi õpilane Janno Bauman osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 I etapis ja saavutas 2805 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA koolid Uhtna Põhikooli 2. klassi õpilane Janno Bauman saavutas 2805 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA koolide 1. koha Väike-Maarja Gümnaasiumi 2.a klassi õpilane Kaspar Liivak saavutas 2378 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA koolide

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names /

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / Fondi teised nimed: Business Register Number / Äriregistri

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

DIPLOM Tamsalu Gümnaasiumi 7.b klassi õpilane Mari-Liis Tšigina osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 I etapis ja saavutas 8603 punktiga LÄÄNE-VIRU

DIPLOM Tamsalu Gümnaasiumi 7.b klassi õpilane Mari-Liis Tšigina osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 I etapis ja saavutas 8603 punktiga LÄÄNE-VIRU Tamsalu Gümnaasiumi 7.b klassi õpilane Mari-Liis Tšigina saavutas 8603 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA koolide 1. koha Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 7.b klassi õpilane Raimond Järg saavutas 5114 punktiga LÄÄNE-VIRUMAA

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 31.10.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 25.12.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

Slide 1

Slide 1 TÖÖTUBA: ÕPIRÄNDE TUNNISTUSE TÄITMINE Margit Paakspuu 5163 Töötoa ülesehitus 1. Kellele ja milleks me õpirände tunnistusi väljastame? 2. Õpirände tunnistuse väljastamise protseduur 3. Õpirände tunnistuse

Rohkem

23. Üle Saadjärve ujumine Tulemused Üldjärjestus Koht Nimi Vanuseklass Klubi/Elukoht Tulemus 1 Tiit Matvejev M Ujumise Spordiklubi 23

23. Üle Saadjärve ujumine Tulemused Üldjärjestus Koht Nimi Vanuseklass Klubi/Elukoht Tulemus 1 Tiit Matvejev M Ujumise Spordiklubi 23 23. Üle Saadjärve ujumine 24.07.2016 Tulemused Üldjärjestus 1 Tiit Matvejev M 14-19 Ujumise Spordiklubi 23:51,5 2 Martin Piilberg M 14-19 Ujumise Spordiklubi 23:58,7 3 Margaret Markvardt N 14-19 TOP-Ujumisklubi

Rohkem

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS) (https://www.etis.ee/index.aspx) kajastab

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TEHNOLOOGIAPLATVORMI KUJUNDAMINE (Manufuture) Tallinn, 20.04.2011 Innovative Manufacturing Engineering Systems Competence Centre (IMECC) is co-financed by Enterprise Estonia and European Union Regional

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

keelenouanne soovitab 5.indd

keelenouanne soovitab 5.indd Kas algustäht oleneb asutusest? Maire Raadik Ajalugu On küsitud, mis ajast võib Tartu Ülikooli kirjutada ka väikese tähega, s.o Tartu ülikool. Vastus on: vähemalt eelmise sajandi kolmekümnendatest aastatest

Rohkem

Microsoft PowerPoint - P_Engelbrecht.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - P_Engelbrecht.ppt [Compatibility Mode] RAHVUSVAHELISED TEADUSORGANISATSIOONID Jüri Engelbrecht EESTI TEADUSTE AKADEEMIA 19.05.2014 Akadeemia osalus erialaülestes teadusorganisatsioonides ülemaailmsetes üle-euroopalistes Akadeemia osalus erialaspetsiifilistes

Rohkem

XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa P kuul (4 kg) Kehtna MTK Koht Nimi Vald Aeg/tulemus Punktid 1 Gunnar Atso Kohila

XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa P kuul (4 kg) Kehtna MTK Koht Nimi Vald Aeg/tulemus Punktid 1 Gunnar Atso Kohila XXV Raplamaa Suvemängude kergejõustik Märjamaa 11.06.2016 P kuul (4 kg) 1 Gunnar Atso Kohila 11.85 31 2 Markus Aleks Trofimov Rapla 11.13 29 3 Markus Sepp Järvakandi 11.02 28 4 Rauno Smirnov Kaiu 10.90

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

jrk Võistkond Matšipunktid Partiipunktid Koht 1 Keila MK II 2 Saue MKK I 3 Kose MKK

jrk Võistkond Matšipunktid Partiipunktid Koht 1 Keila MK II 2 Saue MKK I 3 Kose MKK jrk Võistkond 1 2 3 4 5 6 Matšipunktid Partiipunktid Koht 1 Keila MK 1 2.5 3 2.5 4 8 13 II 2 Saue MKK 3 1 3 3 4 8 14 I 3 Kose MKK 1.5 3 2.5 1.5 4 6 12.5 III 4 Kose vald 1 1 1.5 1 3 2 7.5 V 5 Kernu vald

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

Microsoft Word - ekspertgrupi_koosolek_protokoll2011.doc

Microsoft Word - ekspertgrupi_koosolek_protokoll2011.doc E-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvoor 2011 E-kursuse kvaliteedimärgi hindamiskomisjoni protokoll nr 7-7/11-1 Koosoleku toimumise aeg: 17. märts 2011 Koosoleku toimumise koht: Videokonverents Tallinn-Tartu

Rohkem

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Eesti kui rajaleidja e-riigi rajamisel E-teenused meie elu loomulik

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

Miksikese_e_tanukiri_2017_sugissprint_klassid_2

Miksikese_e_tanukiri_2017_sugissprint_klassid_2 Narva Soldino Gümnaasiumi 2.c klassi võistkond osales edukalt Miksikese online võistluses Осенний Спринт 2017 ja saavutas 2. klasside arvestuses I. koha Miksikese õppekeskkond tänab 2.c klassi õpetajat!

Rohkem

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets. 2018 Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) 1954-1963 Sise- I Heldur KURIG 1958 Elva LSK 89 92 92 94 367 10 II II Vello KARJA 1960 KL MäLK 93 93 89 89 364

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

DVD_8_Klasteranalüüs

DVD_8_Klasteranalüüs Kursus: Mitmemõõtmeline statistika Seminar IX: Objektide grupeerimine hierarhiline klasteranalüüs Õppejõud: Katrin Niglas PhD, dotsent informaatika instituut Objektide grupeerimine Eesmärk (ehk miks objekte

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 5 6 Üldosa 1. Baltimaade pealinnade üldnäitajad... 8 2. Tallinna linna koostööpartnerid, 2003... 9 3. Suuremate keskuste kaugused Tallinnast... 10 4. Suuremate Eesti linnade kaugused Tallinnast... 10 5.

Rohkem

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine e24.ee folklore.ee delfi.ee www.ut.ee www.delfi.ee ut.ee Teeme ISE: harilikud hoidised virtuaalsetest viljadest veebiarhiivi riiulil Jaanus Kõuts, Eesti Rahvusraamatukogu 17.09.2013 Kogemused http://archive.org

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu

ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu Esri päevade auhinna Aasta GIS-i tegu eesmärk Eesmärk: - Tunnustada organisatsiooni või ettevõtte konkreetset GIS-i projekti, algatust või tegevust viimasel aastal

Rohkem

2011_koolinoorte_paar

2011_koolinoorte_paar Põhikool POISID Põhikool TÜDRUKUD Oliver Orav - Gustav Saagpakk Katleen Kangur - Hanna-Loore Õunpuu Taavi Arula - Sander Kulp Gertrud Alatare - Karin Lassi Oscar Leemets - Aleksander Eerma Mariliis Karro

Rohkem

Microsoft Word - Narva Soldino Gumnaasium,aruanne, doc

Microsoft Word - Narva Soldino Gumnaasium,aruanne, doc Gümnaasium Projektitegevus Aruanne 01.01.2007-01.06.2012 perioodi eest 1.Käesolev olukord Käesoleval ajal on projektitöö gümnaasiumis järgnevas olukorras: 1.1.Lõpetatud projektid-38 tk. Üldsumma -121 670,01

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a Ref. Ares(2018)152596-10/01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility and Transport Directorate C - Land B-1049, Brussels

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

2008 EMV start.xlsx

2008 EMV start.xlsx EESTI MEISTRIVÕISTLUSED SÕUDMISES 30.-31.08.2008 PÄRNU FINIŠIPROTOKOLL 30.08.2008 Sünni 1 16:00 M4-1 Allar Raja Jaan Laos Alo Kuslap 2 Andrus Sabiin Martin Absalon Sten Villmann 3 Tanel Kliiman Lauri Pind

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 13.07.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 30.10.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Taimed ja sünteetiline bioloogia Hannes Kollist Plant Signal Research Group www.ut.ee/plants University of Tartu, Estonia 1. TAIMEDE roll globaalsete probleemide lahendamisel 2. Taimsete signaalide uurimisrühm

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Nurk, Mart. Inventarinimistu

Nurk, Mart. Inventarinimistu TARTU ÜLIKOOLI RAAMATUKOGU Fond 177 NURK, MART 1939-1948 SISSEJUHATUS Nurk, Mart (Märt) (14. juuli 1892, Kaubi v. Pärnumaal - 5. nov. 1948, Hamburg), õigusteadlane, Tartu Ülikooli ja Balti Ülikooli (Saksamaa)

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

02_35_win10.indd

02_35_win10.indd 2017 aastaraamat yearbook RAAMATUKOGU 4 LIBRARY KOGUD JA E-KOGUD 10 COLLECTIONS AND E-COLLECTIONS ERIALANE KOOSTÖÖ 16 PROFESSIONAL COOPERATION KULTUURIELU 22 CULTURAL CENTRE ORGANISATSIOON 30 ORGANISATION

Rohkem