ÜLIÕPILASLEHT TARTUS. Nr. 3 PAASTUKUUL *

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "ÜLIÕPILASLEHT TARTUS. Nr. 3 PAASTUKUUL *"

Väljavõte

1 ÜLIÕPILASLEHT TARTUS Nr. 3 PAASTUKUUL *

2 V. A. AKADEEMILINE KODANIK! Praegune raske majanduslik seisukord muutub ka meil Eestis kordkorralt ähvardavamaks. Palju kergendust tooks oma riigi kodanikkude koostöö ja vastastikune toetus. Tööd ja leiba eeskätt oma maa kodanikkudele, sellepärast tarvitagem kodumaa tööstuse tooteid. Seda võimaldab Teile kodumaa vabrikute riidekauplus, kus ainuüksi kodumaa tooted müügil. Vill Puuvill Kunstsiid. Kodumaa vabrikute riidekauplus HEINRICH TOFER.JIIIIIIIH

3 N<? III 32. ÜLIÕPILASLEHT EESTI ÜLIÕPILASKONNA HÄÄLEKANDJA Arvestades alaliseltkuuldavaid soove ja arvamisi eksamite korralduse kohta, otsustas Üliõpilaskonna Edustus (koosolek 27. nov vt. Ül.-leht nr. 13, lk. 259) pöörata järgneva palvega Ülikooli Valitsuse poole : 1. Et võimaldataks üliõpilastele ametliku korra alusel anda eksame igal ajal, kui seda peab võimalikuks vastav õppejõud, kokkuleppel üliõpilastega. 2. Et lisataks senisele kahele sessioonile veel kolmas eksamisessioon keset semestrit: kevadsemestril märtsi keskel, sügissemestril oktoobri lõpul. Viimane võimalus tuleks sel juhul arvesse esijoones kirjalikkude ja pikemaajaliste eksamite puhul. Palve peamotiivina esineb põhjendus, et üliõpilased on majanduslikult kitsaste aegade tõttu asunud intensiivsemale tööle ja seepärast püütakse eksameid õiendada suuremal arvul, kui varem. Seni maksvusel olevad nelieksamitähtaega ei suuda aga kõiki rahuldada, sest need, kes tahavad mitut eksamit korraga, anda, koormatakse niivõrt, et nad ei suuda eksameid õiendada puht-tehniliselt: sagedasti tuleb ühel päeval õiendada mitu eksamit ja üksteisest sõltuvate eksamite juures satuvad ametlikud tähtajad vastupidistele aegadele. Ka on eksamite ses Eksamivõimaluste tihendamisest. sioonid lühikesed ja õppejõududel tekib ülekoormatus. Ülikooli ringkondades olid edustuse ettepanekud pikemaajalisel kaalumisel. Ettepanekuid arutati teaduskondades ja mõned teaduskonnad kujundasid isegi komisjone selle küsimuse arutamiseks. OH väga mitmekesiseid seisukohti. Ühed pooldasid üliõpilaskonna ettepanekuid, teised olid selle vastu. Lõppotsus tehti Ülikooli Valitsuse koosolekul 4. III s. a. ning tehti teatavaks Üliõpilaskonna Juhatusele. Otsus kõlab järgmiselt : 1. Uusi eksamisessioone (peale olemasoleva 4) mitte lubada. 2. Väljaspool eksamisessioone erandjuhtudel eksamile lubada teaduskonna dekaani resp. prodekaani korraldusel ja vastava õppejõu nõusolekul nõnda, et õppetegevus selle all ei kannataks. Selle otsusega on seni valitsenud seisukorras veelgi tagasi mindud. Seni oli ikkagi, ühel või teisel õppejõul võimalus iseseisvalt otsustada, kas tal on võimalus vastu tulla, või mitte. Nüüd tuleb käia väga okkalist teed: pöörata dekaani poole, seal igakülgselt põhjendada. Kui vastav luba saadakse, siis tuleb minna vastava õppejõu juurde ja loomulikult põhjusi ka seal selgitada ja paluda vastuvõttu. See on asja tehniline külg. Kuid kuidas on olukord sisuliselt? Nagu lähemalt kuulda, on vastuse põhjustanud asjaolu, et juhul, kui lubada senise nelja eksamisessiooni asemele kuus, kusjuures kaks uut sessiooni olekid semestri keskel, siis see paneks eksamite ajaks seisma ülikooli teadusliku töö s. o. ei võimaldaks üliõpilastel ega õppejõududel normaalses olukorras tööd jätkata loengute ja puhtteadusliku uurimuse alal. Tekiks mõlemil pool eksamite palavik". Mis puutub sellesse, et üliõpilased, kellel põhjusi on, miks nad semestri keskel eraviisil eksameid tahavad anda, peavad dekaani kaudu selleks võimalusi leidma, siis on näilik põhjus selles, et kõigil õppejõududel vast võimalik ja mõnel juhul ka soovitav ei ole üksikuid üliõpilasi eksamitele võtta. Dekaani luba kõrvaldaks siis isikliku vahekorra. Need on põhjused kuuldavasti ja rida teisigi, mis ette on toodud, ning millised olevat põhjustanud eitava otsuse Edustuse palvele. Puhivormilisest seisukohast võttes on need päris arusaadavad ja nagu küllalt põhjendatudki. Kuid sisuliselt küsimuse juurde asudes, ei ole vast praegusel korral need põhjendused küllaldased. Endastmõistetavalt oleks arusaadav prae-

4 46 ÜLIÕPILASLEHT NQ 3 IH 32 gune kord vast siis, kui ülikool jõuab hoopis teissugustesse aegadesse ning kuhu vast jõutakse mõne aasta järele. See toimuks vast siis, kui ülikool kõigis teaduskondades saab oma tööd nii korraldada, et üliõpilased on seotud ülikooliga nõnda, nagu õpilased kooliga. Tähendab: noor inimene tuleb ülikooli otse koolipingist, temal on kõik võimalused selleks olemas, et end päevast-päeva köita ülikooliga. Temal ei ole muret majanduslikkude ega teenistuslikkude küsimustega: on ainult õpingulised mured. Olnud kaks semestrit õppinud, saab ta asuda esimeste eksamite õiendamisele ja järgnevad semestrid samuti. Igal semestril teeb ta kahel eksami sessioonil need eksamid, mis läbi on kuulatud ja mida ta õiendada saab. Tähendab kui näiteks õigusteaduskonnas on normaal-ajaks ette nähtud neli aastat, missuguse aja kestel on 16 eksamisessiooni keskelt läbi ei tuleks igale sessioonile mitte üle kahe eksami, vaid suuremas osas ainult üks, sest nimetatud teaduskonnas on 16 eksamit. Muidu tuleks iga sessiooni jaoks üks eksam, kuid esimesel aastal saab eksameid õiendada ainult esimese kahe semestri lõpul. Ei saa öelda, et see oleks arv, mis ei võimaldaks kiiret tööd ülikoolis. Teistes teaduskondades on arv ühes eeleksamitega suurem, kuid eksamid vast jälle vähemad, mis ei koormaks üliõpilasi ka neljal korral eriti raskelt. Kuid see kõik oleks üsna arusaadav ja loomulik, kui meie üliõpilaskond oleks niikaugele jõudnud, et ta saaks anda ainult niisuguseid üliõpilasi, kes ilma ümberja tagasivaatamata saaksid ülikooli töö juures olla. Ei usu, et selle seisukorra lähematel aastatel saavutame, kuigi lähenemist sellele olukorrale pisiulatuses märgata on. Praegu elame aga hoopis erilises seisukorras. On teada, et praegu õppimist jätkavad need, kellel üli- ehk keskkool sõdade tõttu pooleli jäi, või need, kes on endile ülespidamist sunnitud otsima teenistusega. Palju on ka neid, kes teenistuses olles mõttele on tulnud omandada kõrgemat haridust. Kuigi nad ei taha kõrgema hariduse saamisel hakata otsima uusi teenistusalasid, on nende huvi siiski pööratud kõrgema hariduse omanamisele. See on kasuks meie ühiskonnale ja see ei tohiks võõristust äratada, et inimene oma vaba aja pühendab õppimisele. Nii esimesed, kui ka teised eelpool nimetatud õppijad, eriti need, kes pooleli jäänud õppimist jätkavad, ja neid on õige palju, peavad nüüd ruttama. Sellepärast, et majanduslik elu on muutunud mõne aasta kestel hoopis teiseks. Nüüd ei saa kaotada enam ühtegi semestrit, kuna õppimisega ühenduses olevad kulud on suured ja rahasaamine napp. On tekkinud päris tormijooks ülikooli töö järele : püütakse isegi rutem õppida, kui see vast otstarbekohane oleks. Kiiret õppimist märgivad pea kõik teaduskonnad. Sellest on tekkinudki ummik ja põhjus, miks palutakse eksamite õiendamiseks tihedamaid tähtpäevi. Tahetakse varem tehtud valmistööd kiiremalt ette kanda ja pooleli olevat tööd lõpule viia. Tegelikult tuleb nendel, kes rohkem eksameid õiendada tahavad, ühel päeval paar eksamit anda, ehk ühe-kahe päevase vaheajaga neid õiendada. Kuigi semestri ja teinekord semestrite kestel on tehtud tööd nende eksamite juures, on ühele ajale sattunud eksameid raske õiendada. Eksam toob endaga ikkagi kaasa teatud närvipingutuse ja seega segab edukat eksamite õiendamist. Mis puutub eksamite tehnilisse läbiviimisesse ka semestri keskel teatud ajal, siis ei võiks see tehniliselt ega sisuliselt ># sünnitada ülesaamata raskusi. Ütleme nii, et ülikool annab semestri keskel teatud ajal kas või nädala jooksul võimaluse nendele, kes eksameid tahavad õiendada, selleks loa. Loasaamine ei pruugiks seotud olla erilise vormiga, vaid nii, et need õppejõud, kelledel sel ajal on võimalik üliõpilasi vastu võtta, seda teeksid. On aga mõnel õppejõul mingisuguste takistuste pärast võimata määratud ajal eksamitetegejaid vastu võtta, ei saa keegi ometi etteheiteid teha. Kartus, et sel juhul mõned õppejõud oma vastutulelikkusega võiksid saada poolehoiu osaliseks, või teised jälle teisse valgusesse sattuda, ei ole põhjendatud. Ka ei saaks ülikooli töö takistatud, sest õppejõul oleks võimalik üliõpilasi vastu võtta, kas enne ehk pärast loenguid. Ka see ei võiks kõne alla tulla, et üliõpilase harilik töö takistust leiaks. Ometi on ju teada, et üliõpilane semestri kestel peale loenguid õpib, ja enamikus õpitakse loengute kõrval neid aineid, mida antud semestril ei kuulata. Kui ta vahepeal saaks selles aines, milles ta end kodus tunneb olevat, eksami õiendada, jääks tal rohkem aega üle järgmise aine ettevalmistuseks. Mis puutub sellesse, et palutud on luba, eksameid anda õppejõudude juures ka väljaspool eelnimetatud aega, siis sünniks see õppejõuga kokkuleppel. Eritähtpäevadel antavaks eksamiks õpib üliõpilane aine veel kindlamini kui eksamisessiooniks, sest keegi ei taha näha seda piinlikku olukorda, kus õppejõu vastutulekut kasutatakse selleks, et temale «eraviisil ja kokkuleppe põhjal" tuska sünnitada. Peale kõigi on igale selge ka see, et mitmed õppejõud ei jõuakski eksamite sessioonidel kõiki eksamiletulejaid vastu võtta. Eriti seal, kus õppejõul on tegemist mitme teaduskonna üliõpilastega. Siin tekivad eksamitele nii suured sabad, et mitmepäevase töö järele väsinud on õppejõud ja need, kes hommikust õhtuni on pidanud järjekorda ootama. See on pahe, mis mõlemaid pooli ükskõikseks ning pealiskaudseks teeb. On paljugi teisi põhjendusi, mis kõnelevad selle poolt, et praegusel ajal oleks tarvilik eksamite tähtpäevade mitmekesidus. Muidugi on vastuväiteid ka õppejõududel üksikult, kui ka õppejõudude kogul oma otsuse juurde jäämiseks. Kuid siin peaks mingi kesktee leiduma. Kui mitte alaliseks, siis ajutiseks, et tegelik elu ise võiks näidata, kuidas tulevikus parem on küsimust lahendada ja korraldada. Mõni aasta tagasi ei võinud küsimus üldse üles kerkida, sest siis oli olukord niisugune, et üliõpilasel täiesti üks-

5 Xs 5 III 52 ÜLIÕPILASLEHT 47 X Üliõpilaskonna Edustus. I rida (pahemalt paremale): R. Tasso (Liivika), A. Laasi (ENÜS), H, Paalman (Vironia), I. Tõnisson (EÜS), E. Gerberson (Liivika), V. Pärtelpoeg (Rotalia). II rida: E. Kuremaa (Raimla), A. Marmor (Veljesfo), M. Palisoo (ENÜS), A. Kangro (Filiae Patriae), L. Mihhels (Amicitia), O. Norrmann (org-matu), H. Üksti (Valvila), A. Klemm. III rida: O- Vahtrik (Vironia), J. Juhkenrhal (Fr. Estica), J. Ots (Põhjala), E. Sild (Revelia), xr V. Vassiljev (Normannia), V. Pomonomerev (Vene US.), E. Püss (EÜS), A. Koll (Ugala). Pildilt puuduvad: A. Drevingr (Frat. Academica), M. Gens (Limuvia), M. A. Mõttus (Sakala), A. Paabo (Fr. Tarfuensis), A. Peri (Filiae Patriae), J. Hansen (Fr. Farmaceuiica). Rebane (EÜS). kõik oli, kas ta ülikoolis semestrit paar rohkem ehk vähem käis. Nüüd on tekkinud teine seisund ja selle seisukorra lahendamiseks ongi tarvis leida pääseteed. Ka on võimalik et ülikool ei saa vastutulekut ülesnäidata kõigis teaduskondades, siimaspidades tööde ja õppimiste iseloomu ja seepärast võiks küsimuse lahendamine minna rohkem teaduskondade järele. Puudutatud küsimus ei ole viimase järgu tähtsusega, vaid see riivab suurt osa meie üliõpilaskonnast. Ning kui arvele võtta, et Tartu Ülikooli ja Üliõpilaskonna vahel senini alati laitmatu teine-teise mõistmine on asetleidnud, siis ei tahaks uskuda, et mainitud õppekorralduse küsimuski komistuskiviks saada võiks. A. Peel. Üliõpilaste varematest ja kunstisuhetest. Kui 28, veebruaril s. a. avati Pallase järjekorraline kunstinäitus, siis kinnitas kohalik ajaleht avamispäeva näitusekülastajate harukordset rohkust. Võib aga märkida siinkohal, et kunstinäitusel käijate enamik kuulus akadeemilisse ringi. Loomulikult tuleb tunda aina häädmeelt, et nüüdisajal jätkub veel tähelepanu kunstivaatamisele ja et just akadeemilises kihis pole allamäge minekut kunstihuvis. Kuid sel puhul kerkivad mõningad mõtted meie kunstikultuuri ja ülikooliga seotud noorema haritlaskonna tänapäeva suhetest. Eesti kujutav kunst on viimaste aastate jooksul arenenud isolatsiooni teed, nüüdsetest ta on muutunud erialaks, millega tutvume siin-sääl näitusil, ajakirjanduses, kuid ta ei moodusta enam nagu tarvilikku rahvuskultuurilist nähtust, millega meil oleks vahenditu suhe ja mida rakendaksime endastmõistetavalt enda ühiskondlikku ellu. On tekkinud olund, mis põhiliselt on väär meie rahvusliku kultuuri loomulikule arengule. Ning süüdi selle ebalomuliku seisundi tekkimises kannavad võrdselt mõlemad pooled^ nii kunstnikkond oma erialaliste organisatsioonidega, millede tegevussuund on käinud vaid oma rada, oskamata ja tahtmata lei#a sidet ühiskondliku kultuurtahtega ja meie haritlaskond, kes vähe on

6 48 ÜLIÕPILASLEHT Jfsä- III 32 osavõtujänu ilmutanud rahvuskultuurilistes üritustes viimaste aastate kestel. Kuna nüüd võib aga märgata sootu, teistlaadi häälestust, meie üliõpilaskonna mõtteavalduses rahvusliku omakultuuri suhtes, siis võib kerkida küsimus päevakorda ta endaalgatusosavõtuks kogu meie vaimlise elu nähetest ja tekkida korrektuuritarve akadeemilise noorsoo praegustes suhetes kujutava kunsti alalgi. Et üliõpilaskond võib otsustavalt kaasa mõjuda meie vaimuste aladesse süvenemisel, on vist küll tõsiasi, mis ei vaja pikemat seletustööd. Ja samuti võiks kindel olla, et tulemused poleks väikesed, nii nagu eesti üliõpilaskonna teened varemas.eesti kunstiarengus pole olnud kõrvalised, kui ainult rahvuslikud noodid ka nüüd meie üliõpilaskonnas suunduks positiivsele teotsengule. Enne kui puudutada teid, mille kaudu võiks astuda üliõpilaskond kujutava kunsti rakendamisele oma kultuursihtide taotlusel ja samal ajal kaasa aidata kujutava kunsti arengulegi, olgu toodud mõned vihjed varemaist suheteist üliõpilaskonna ja kujutava kunsti vahel. See oli eesti kunsti ühiskondliku leviku algpäivil, kui meie ülikoolinoorsugu etendas kandvamat osa kunsti esimeste sammude teostamises. Eesti üliõpilaste kaasabiga algas Noor-Eesti kunsti tutvustamist laiematele eesti ringidele ja püüdis kodumaal pinda luua kunstnikele teotsemiseks. Ja kui sellel ei puudund oma lühike eellugu, siis seondus see samuti meie eesti üliõpilaskonna ajalooga. Kui aastal 1906 avati Tartu Põllumeeste Seltsi näitusel kunsti osakond, millega algab eesti kunstinäituste areng, siis võ'sid eesti üliõpilased näituse otsesest korraldamisest osa ja kunstiosakond Põllumajanduse Näitusel asetses üliõpilasorganisatsiooni ruumes Eesti Üliõpilaste Seltsis. Aastal 1909 korraldati II Eesti Kunstinäitus,.esimene iseseisev kunstnikkude?, esinemine Eestis. Kuigi õnnelikuks, algatajaks oli Noor-Eesti, siis lähemad organiseerijad kuulusid sel puhul üliõpilaste hulka. Ning järgmisel aastal, mil Noor-Eesti algatusel toime pandi III Eesti Kunstinäitus, oli eesti akadeemlise noorema haritlaskonna osavõtt otse suundamääravaks eesti kunsti arengule. Vähe sellest, et ka siis kandsid organiseerimistööd päämiselt üliõpilasringidesse kuuluvad inimesed, üliõpilased osutusid ka paremikuks toetajaskonnas, kunsti. tutvustajaiks laiematele ringidele, isiklikeks ostjateks ning kollektsionääreks oma organisatsioonide kaudu a. loeme «Postimehest* nr. 240 märkuse, pääkirja all :.Kes on Eesti kunsti toetajad?". et.suurem osa kolmandalt kunstinäituselt, ostetud töödest on kehvemate haritlaste ja ülikooli noorsoo poolt ostetud." Ja sama aastat ning nime kandvat päevalehte nr. 241 lehitsedes leiame veel enamgi teateid eesti üliõpilaste osast kunsti toetamises :.ostjatest on suur enamns Eesti üliõpilasi, kelle pääle kokku üle poole ostusummast langeb, siis veel kehvemad Eesti haritlased, sakslane ja soomlane*. Nii kõlab retsensiooni lühike märkus. See oli ajal, mil kunstikultuur algas juurduma kodumaal, selle tähenduse otsesemas mõttes, kuna enne seda polnud mõeldav kunstniku tegevuspaigaks kodumaa valik. Ning aluserajamine kunstile omarahvuslikes kihtides tekkis just eeskätt hõreda eesti haritlaskonna ja väiksearvulise eesti üliõpilaskonna kaudu. Õieti selgus vaid üiiõpilaskonna kaudu, et kodumaalgi kunstnik võiks kohaneda nii vaimuste huvide tõusu, kui materjaalsete aluste tekkimine tagajärjel. Ja üliõpilaste osavõtt kunstiküsimustest oli koguni seevõrra elav, et kaalumisele võeti Eesti Üliõpilaste Seltsis Eesti Kunstimuuseumi asutamise võimalus. Selle hoogsa osavõttu põhjusteks kõnesolevast alast polnud üliõpilasperes muu,' kui akadeemilise noorsoo intensiivsem kaasaskäik kõigis avaliku elu nähetes ja eriti kultuurküsimuste üritustes. Seda juhtis noil aegadel tugev rahvuslik enesetunne, mis valitses enamiku Tartu eestisoost üliõpilaste keskel. Majanduslikud soodsamad tingimused tulevad vaevalt sel puhul arvele, kuna rahaline seisund üliõpilastel polnud tänapäevast palju erinev. Omakord tõendavad tolleaegsed kirjad kunstnikelt, et Iil Eesti kunstinäitusel müüdud teoste eest summade saamine toimus raskesti ning pikka. Osavõtu teguriks oli nii siis vaid huvi kunsti vastu ja just eesti kunstnikkude toodangu vastu. Ja huvitav, kui jälgida Noor-Eesti kaasaegsete kunstnikkude paremate teoste asukohti, siis leiame neid eranditult vaid tolleaegsete üliõpilaste kodudest ning äsja ülikooli lõpetanute haritlaste juurest. Kuid vahepääl, aasta paarikümne kestel, pole seda traditsiooni jätkatud ses ulatuses, kui avaldus see 1910 te aastate ümber. Nii nagu üliõpilane üldiselt oli tõmbunud tagasi avaliku elu osavõtust, nii oli ta taandunud ka kunstiküsimusist vähereageeriva edasiõppiwa tasemele. Ainult harva, enamikus juhuslikult, kuuldus üliõpilaskonnas huvi kerkimist kunsti vastu. Ja väheeralduva nähte on annud kõnesolevas küsimuses vaid mõned üksikud vanemad organisatsioonid, kes aegajalt omandanud kunstnikelt oma ruumide kaunistamiseks mõne teose, ehk annetusena saanud selle vilistlasringidelt. Suurema originaalteoste kogu eesti kunstnikelt omandab Eesti Üliõpilaste Selts, kellel on tooteid Weizenbergilt, Koordilt, Melnikult, Starkopfilt, Mäelt ja Viiraldilt. Siis omandavad veel: Naisüliõpilaste Selts teoseid Starkopfilt jaolelt, EÜS. Veljesto Mäelt ning korp.sakala Starkopfilt. See oleks ka kõik nimetamisväärne mida teame omavat meie arvukas üliõpilasorganisatsioones kogu väärtuslikkude kunstiteoste poolest. Ning loeteldute hulgas kuulub ainult üks nende keskele, kes ise omal algatusel on omandanud teoseid kunstinäitustelt ja ateljeedest, kuna teised organisatsioonides olevad teosed kuuluvad annetuste kaudu saadute arvu. Kuid siin peaks kindlasti tulema muutus. Eesti üliõpilasorganisatsioon ei tohiks olla ükskõikne oma kodu kunstiilme suhtes juba algelise esteetilise tunde tõttu. Veel enam aga nõuaks kunstisuhtumisesse erksust meie rahvusliku endatunde olemasolu, millest viimsel ajal tahab tõendust anda üliõpilaskonna teotsemislaad.

7 No 3 Ui 52 ÜLIÕPILASLEHT 49 Stud. hist. Helmuth Ottokar Ilme. f Pimedal ja pakasel ööl, mil kiunuv tuul keerutas lund vastu akent, kustusid inimese silmad... Täis noorusjõudu, julgust ja tahet tungisid Sa edasi. Väärasid kõige kindlamad oma rahulise pilguga. Sa kõnelesid tulevikusammudest ja kavatsusist, kuid jäid lardunult seisma olid esimene, kelle surm röövis Ü. S. Concordia kaasvõitlejate perest. Helmut Mamberg\. Mõistagi ei või esialgu oodata säärast elavat osavõttu üliõpilaskonna poolt vaimlistesse avaldustesse, kui valitses Noor-Eesti alg-' ja keskeapäivil, kus iga üksik üliõpilane ja harlduskehvur kogus ja toetas oma majandusliku seisundi kiuste kunsti ja kirjandust. Selleks on veel liiga suured tõkked ajavahemikul arenenud ükskõiksusest meie üliõpilastes vaimuste nähte suhtes. Aga seda suuremal määral võivad kaasa mõjuda üliõpilaste kunstikultuurile lähendamisele organisatsioonid, milledes tänapäeva üliõpilane veedab enamiku oma vaba aega. Rööbikjooni võib leida säärasele suhtumisele kunstialasse soome üliõpilasosakondade kodudes. Sääl on endastmõistetav, et osakondade ruume küünistavad vanemate ja lugupeetavamate endiste osakonnaliikmete portreemaalingud ja büstid ning seintel võib sageli leida soome paremate maalijate teoseid. Sellel algatusel oleks meie nüüdsetes oludes ka teine kaugeleulatavam tähtsus. Nagu ülal märgitud, on meie tänapäeva kunstipoliitika salgamata osati jooksnud ummikusse. Ligi kümneaastane ametlik kunstipolitika kultuurkapitaliga eesotsas- on annud säärase üllatava tulemuse: seltskond ja kunst asetsevad erilahtris, viljatud ja võõrad üks-teisele. Nagu juhuslikult võib kuulda, et erainitsiatiivil on omandatud mõni teos kunstnikelt, kuna suuremalt osalt on valitsemas põhimõte, mille põhjal kunstiostud kuuluvad vähem või enam ametlikkude asutiste kohustustesse ja huvipiirkonda. Juhul, kui asuks üliõpilasorganisatsioonid kunstiteoste omandamisele, oleks tehtud märgatav samm lähemale meie tulevase kandva haritlaskonna kunstihuvi tõstmiseks ja kunstilevitamiseks juhtivas ühiskonna kihis. Arvatavad rahalised raskused ei või olla põhjuseks nende mõtete elluviimise luhtumisel, sest juba ühe liikme keskmine aastamaks võimaldaks tänapäeval küllaldaseltki nimekalt kunstnikult omandada teose. Juhul, kui organisatsioonid võtaks kas või 100 krooni oma aasta eelarvesse kunstiteoste ostuks, oleks tagatud mõnede aastate kestel sootuks kodusem kultuürimulje meie üliõpilasorganisatsioonide külastamisel. Ainult tahet oleks vaja et päevakorda võtta kunsti levitamist ja toetamist ning tulemusrikkalt võiks meil akadeemiline noorsugu kaasa aidata ühe tähelpandava rahvusliku kultuuriala edendamisele ja elustamisele. R. Paris. Hõimutöö paharettidest. Kas meie hõimuliikumisel on õige suund? Käesoleva semestri alul leidis soome ajakirjanduses aset omataoline poleemika..uusi Suomi" veergudel keegi eestlane (Emmy Heino) kirjeldas omi muljeid Helsingist, pealkirja all Tallinlane Helsingis". Autor. püüab kõigiti naeruvääristada eestlaste lugupidamist ja sõprust Soomele. Ta kriipsutab eriliselt alla Helsingis valitsevat rootsi meelsust ja näeb selles linnas' ainult välist suurepärasust. Rahvas on tuim ja tal puuduvad igasugused tunded. Suurlinnalisus on paigutanud soomlasele südame asemele masina. Soomlased ei tunne neidki kombeid, mis Eestis on selged igale algkoolilapsele. Helsingis leiab ta elegantsuse puudust ja hindab Soome naise tasapinda madalaks: viimane ei pane küllaldast rõhku riietusele, kannab suurt kinganumbrit jne. Autor teeb lõpuks otsuse soomlane on üldse

8 50 ÜLIÕPILASLEHT M> 5 III 32 metsiku südamega, kuna Tallinn oma ajalooliste tänavkitsustega ja rõõmsa rahvaga on lähem ja sümpaatsem. See küllaltki naiivi laadi enesepaljastus leidis veel sapisema vastuse järgmises.uusi Suomi" pühapäeva numbris pealkirja all: «Hõimuromantika kuupaistelt päikesevalgusse!" Autoriks on soomlane (mag. Astrid Reponen), kes teaduslikul otstarbel veetis läinud semestril mõne kuu Tartus. Vastuses on püütud tähelepanekutega eelnevat artiklit veelgi üle trumbata. Mida kõik meie kuuleme seal Eestist: Eesti on soomlasile huvitav seepärast, et ta on erinev Soomest (1) Eesti naised koketeerivad, harrastavad pinnapealseid kombeid, kannavad tänaval siidkingi jne. Päris rahvaluulelisel viisil leiab artiklis käsitlust küsimus, kumb kiitleb rohkem, kas eestlane või soomlane. Eestis ei tunta kombeid: kinos ja raudteejaamades on tung niisugune, et kardetav on liikuda. Autor on Eestis oleku ajaga veendunud selles, et Emmy Heino arvamised on ühtlasi paljude eestaste mõttteavaldus. Ta ei ole isiklikult kogu Eestis oleku ajal kogenud eriliselt sõbralikkust või vastutulelikkust. Ainult niipalju leiab ta ühist nende kahe maa vahel, et mõlemad tuleks saata Prantsusmaale või Inglismaale õppima kombeid. BUusi Suomi" teeb mõlemast kirjutisest järeldused: wsee mõlemapoolne mõtteavaldus tõestab kuivõrt mõttetu on jätkata romantilist hõimuvendlust eestlastega. Üksteise mõistmisel ja koostööl peaks olema tõeline põhi. Selleks ei jätku läinud aastate omamoodi ühtlasist kannatusist ega jätku keelelisest või antropoloogilisest suguluset, kui rahvad on nii erinevad (!)" Leht paneb süü just soomlasile, kes mõtlevat liialt romantiliselt. Sellase mõtlemisviisi tulemus ollagi, et tulevikuski Soome võib jääda enesest noorema, kuid roovilisema naabri narrida. Mis puutub mõlema daami eneseväljendusse, siis ei aita seesuguseid paharette parandada ükski hõimutöö: jätkub ju alati niisuguseid hõimlasi, kelle appertseptsioonivõime ei ulatu kaugemale viisakusekombeist ja kinganumbreist, kellele ei saa hääoluks kaasa aidata ühegi maa hõimuklubi. Nagu teid soomlastega olnudki, kuid tundub veidi imeteldavana, et ka soomlane, kellele oli avatud ometi võimalus kokku puutuda meie teaduslikegi ringkondadega, ei ole ulatanud nägema kaugemale neist pinnapealseist asjust. Lisandub aga Uusi Suomi" küllaltki julge ja terav etteheide. Kas selleni on meid viinud senine hõimutöö? Hõimutöö on seni olnud suurelt osalt mõlema maa üliõpilaskonna südameasjaks. Soome Üliõpilaskonnas leidsidki need kahe kibeda isamaalase esilekutsutud mõtteavaldised erilist tähelepanu. Helsingi Akadeemiline Hõimuklubi, tulise hõimusõbra prl. Maini Lehto eestvõttel korraldas diskussiooni- koosoleku nimetatud kirjutiste ümber. Koosolekust võtsid muuseas osa kõik sel ajal Helsingis viibivad eestlased stipendiaadid. Senisele hõimutööle heideti tugevasti ette selle kitsapiirilisust ja süüdistusi langes mõlema maa tegevusele. Mitmepoolsete elavate läbirääkimiste järele võeti üksmeelselt vastu järgmised otsused : 1) Helsingi Äkad. Hõimuklubi võtab nüüdsest peale oma hoole alla kõik sinnasõitvad Kunstiühing «Pallase» XIV järjekorraline kunstinäitus. 28. veebr. 20. märtsini s. a. Ei või öelda, et kõneall olev näidus oleks teosterohke. Kui varemad Pallase" näitused esitasid kaugelt üle saja teose, siis käesoleval leiame vaid 89 väljapanekut. Kuid et esinejateni arv piirdub 15-nega,siis võib saada üksikuilt küllaldaselt ülevaatlik pilt nende viimase aasta töö laadist ja tulemusist. Skulptuuris esinejaid sedapuhku on kolm: Kr. Mark (Mey), V. Mel nik ja F. Saunamees kõik varemalt tuntud kujurid, kuigi Kr. Mark on viimaste aastate jooksul vähem esinenud. Kr. Marga välja panekud on väikeplastika alalt. See on šaržskulptuurilise iseloomuga käsitluslaad nagu see Kr. Margale jm olnud omane var gi ajul. Õieti avaldub neis väljapanekuis suvitaja kunstniku toodang, millega ta fikseerib ümbritsevate tüüpide koomilisi vormiavaldusi, päämiselt väliseid, karikatuuri kalduvaid jooni mingi pealegi selgub eestlase kirjutisest, ei ole sellel lähemaid kokkupuukoduse huumoriga. Naguteemisük on valitud lähemast reaalsest ümbrusest (Laps koeraga, Naine lehmaga, Suvitaja, Peremees ja sulane, Korporant) vahelduva päevakestel silustikuga, nii on ka tehnika võtnud impressionistlikkusse kalduva ilme. Vormiviimistlus ja võrmimõju on seekaudu jäänud tagaplaanile ja asetub lustika ning kerge tüüpide üldiseloomustamisega. V. M e 1 n i k esineb ühe figuraalse kompositsiooniga ja kolme portreeteosega. Ta väljapanekuist äratab erilist tähelpanu figuraal-kompositsioon MPuhkav naine" milles kujur ilmutub selget oskust viimistleda paenduvamatki materjali graniiti vormi ja rütmitundega. Selle teose puhul võib jälgida Melniku põhilist kujuri-iseloomu: ühtlustada ja siduda vorme tervikuliseks mõjuks, ilma et seejuures kaoksid lähemad vormivarjundid. Kõnesolev teos kuulub salgamata parimate hulka näitusel ning senises Melniku toodangus. Graniidimaterjali käsitlusviis annab otse virtuoosliku tõenduse ta tehnilistest võimetest. Sama skulptuur oli möödunud aastal välja pandud Helsingis soome kunsti aastanäitusel, mil puhul temale osaks sai üldine kiitev tähelpanu kogu soome kunstiarvustajate pere poolt. Kuid graniidist Puhkav naine" pakub veel kõrvalistki huvi: haruldane teos ses mõttes, et endale leidnud eraisikus, dr. Kotkases ostja, nähe millest eesti kunst võrdlemisi võõrdund viimastel aastatel, Portreeteostest Melniku väljapapekuis väärib erilist nimetamist,.pr. Sinka" marmorportree. Hästi läbi viidud karakteristika ülearuse vormidetailideta on iseloomulik sellele teosele. Tundub koguni, et kujur on osanud tõsta portreelist lähedust materjalivalikuga. Nimetatud toostega suhteliselt oleksid K. Luiga ja kirjanik K. E. Söödi portreed graniidist,

9 No 3 IH 52 ÜLIÕPILASLEHT 51 eesti üliõpilased, kes oma sinnasõidust Klubile teatavad. 2) Helsingi Äkad. Hõimuklubi võtab omale eriliseks ülesandeks Eesti ainete käsitluse ja propaganda ajalehe veergudel ja raadios. 3) Helsingi Äkad. Hõimuklubi loob oma juures eesti keele osakonna, kelle ülesandeks jääb eesti keele harrastus. 4) Helsingi Äkad, Hõimuklubi võtab oma ülesandeks mõlema maa vahel kirjanduse vahetamise. (See ülesanne oli hõimupäevade resolutsioonidega pandud eritoimkonnale, milline lõpetas oma tegevuse ühes hõimupäevadega). 5) Helsingi Äkad. Hõimuklubi esineb Haridusministeeriumile ettepanekuga, et eesti keel võetaks keskkoolide kavva. Mis puutub viimast otsust, siis teatavasti eesti keele õpetamine oligi korra soome keskkoolide Õppekavas, kusjuures õppijaid leidus suurel hulgal. Eelarve kärpimisel aga kõrvaldati eesti keel koolidest. Nagu eeltoodust selgub, viitavad tehtud otsused peaasjalikult üksteise keele ja kultuuri tundmaõppimise vajadusele. Hõimuaade ise, niisugusena kui ta on, ei tule muidugi arvustuse allagi, kuigi sääl on romaantilist ainet. Mis olekski selle vastu, kui kahe maa noorsoo vahelises suhtumises on romantilisi tõekspidamisi! Ajaloolised tõsiasjad räägivad ise eneste eest ja asjale aina kasuks. Ei saaks Uusi Suomi" vist isegi uskuda, et sel aatel ei oleks ka tulevikulist alust. Kogemused on näidanud, et meie tunneme üksteist soomlastega liialt vähe. Tunneme nii vähe, et esimesegi kivi puhul komistame kõrvale õigelt teelt. Üksteise tundmise puudust võib kogeda alatasa soome üliõpilaspiiris liikumisel. Üksteise külastamine ja ühised pidutsemised ei aita nähtavasti üle sellest puudest. Kui kaks rahvast on ajalooliselt asetatud nii tugevasti ühte, kas ei ole siis teid neid viia üksteisele lähemale? Neid teid on. Ei saa kõnelda eesti üliõpilaste seas hõimumeelsuse puudumisest. Meil on sel alal mõndagi tehtud. Ometi leidub meilgi veel sedavõrt barbaarset laadi hõimutööd, et otse imestama peab. Oleme küll üle sellest ajast, mil mõni meiepoolne stipendiaat kasutas võimalust selleks, et tõrvata oma kaasmaalasi Soome..Üliõpilaslehe" veergudel. Ka sel viisil on meil tehtud hõimutööd! Hõimupäevad raldusega on annud küll tutvumise võimalasi, ometi mitte tundmaõppimise võimalusi sel määral, kui seda tarvis. Ainult üksteise keele ja kultuuriliste püüete tundmaõppimine ja hindamaõppimine saab olla kõikumatuks toeks hõimuliikumisel. Seda tõsiasja peaks hõimupäevade korralduses eriti rõhutama ja vastavalt rõhku pandama sisulisele küljele. Laiemad hulgad esijoones peaksid leidma koostöö võimalusi, mitte ainult hõimuesindused. Teine tähtis tegur on tingimata stipendiaadid. On seni selgeid tulemusi neis ringkonnis, kus meie stipendiaadid on rohkem liikunud, mõistetakse Eestit sootuks teisiti, kui mujal. Samuti on meil viibinuist soomlasist-stipendiaatidest saanud Soomes suuremad hõämusõbrad. Suur puudus peitubki seni selles, et soome naisüliõpilastele ei ole ainsatki stipendiumivõimalust Tartus. Tulejaid oleks siitpoolt küllalt ja suuri hõimusõpru. Kui meie üliõpilaskonna piiratud eelarve ei luba selles asjas astuda samme, siis võiks meie naisorganisatsioonide ühine tahe ehk lahendada selle küllaltki tähtsa tühikoha meie hõimuliikumises. Erika Veidenbaum. vähemhuvitavad. Kuna neis vormikäsitlus avaldub vaid liig üldises iseloomustuses ja materjali karakter kõneleb veel liiga tugevalt. Viimane asjaolu võis olla veel mõned aastat varem parimaks tunnuseks skulptuuris, kuid sellel põhimõttel on nähtavasti samavähe püsi, kui kõigil tehnilistel eelarvamustel kunsti alal. Igatahes tõendab Melniku naisfiguur, et iga materjal on vaid abinõu endaväljendamiseks ja rakendatav nii, nagu nõuab ja lubab seda kunstniku endaväljendamise tarve. F. Sannamees annab sel näitusel väheste teostega, aga seda selgemalt, ülevaate oma portreekunsti iseloomust. Tema kolmes portreeskulptuuris leiame eritehnikaid ja lahkuminevaid käsitluslaade, milliselt tunneme Sannamehelt. Ta loomingu aluseks on ilmselt portreteeritava isikulähedane karakteristika Neis tundub lähtekohti klassilisest rooma kunsti põhimõtteist, milles eeskätt vaatlusele ja hindamisele võeti sarnasuse küsimus kunstiteose ja portreteeritava isiku vahel. Selles mõttes moodustavad Sannamehe teosed oma senise korvastandi Melniku omadele, kuna viimasel leidub rohkem ühist tüüpi ja vormide formaalset mõju taotlevat iseloomu-joont. Kuid Sannamees ei lange seejuures kaugeltki väheesteetilisse naturalistlikku käsitluslaadi.. Ta omab õnneliku seose moodsa plastilise kooliga. Tallinna linnapea A. Uessoni portree on jõuline omas vormis ja portreelises karakteristikas. Samuti kuulub koolinõuniku J. Raua portree puumaterjalis läbituntute, küpsete skulptuur-teoste hulka. Nii nagu F. Sannamees rakendab erijuhtudel, portreteeritavast lähtudes, teist materjali ja käsitlusviisi, nii tunneme tehnika knjnnemist admiral J. Pitka portrees impressionistlikuks osavaks prongsimõjtiks. Maali ala vaatlusel sel näitusel peaks peatuma mõne reaga sellel üldisel iseloomujoonel, mille esinejad kunstnikud põhjustavad. Selles võib üllatada meid lähtekoha ligisus vaatamata sellele, et esineb ligi kümme väljakujunenud kunstniku. Kõigile neile on omane toonis-maalimine, ilma et esile kerkiks seejuures tugevamat isikupärast värvi ja vormiotsingut või ainestiku probleemi. Küll leidub vahet selles, et üks esinejaist tarvitab rohekaid-violett värvikombinatsioone, teine sinkjais-rohekaid varjundeid ja kolmas pruunides nägemise meetodit ning eraldumisi avaldub portreede, natüürmortideja maastikumaalingute ainevalikus, kuid tugevaid probleeme väljapaistva lahendusega leidub vähe. See on mingi tasavägine võimete rahulik esinemine, mida märkame maalijate toodangu vaatlusel. Ja huvitav on veel seejuures asjaolu, et neid toonismaalimise süsteeme harrastatakse kahekolme maalija kaudu samas toonis. Süvenemise puudust võib vaevalt seejuures ette heita, seda on olemas küllaldaselt üksikuil, kuid isikupärasemat jõulisemat tulemust tahaks näha maalijailt. A. Bergmann esineb arvukate maastikkudega, akti ja portreedega. Maalingud on peetud eranditult sinkjas-rohekas toonistikus, mida tunneme ta vai-ematest teostest. Läbiviidumat lõuendit esitab maastik nr. 14 mille ühtlane ja tugevam tunnetus tõstab selle maalingu parimate hulka kogu näitusel. Lähedane koloriidilt Bergmannile on J. P ü t s e pp,

10 52 ÜLIÕPILASLEHT Ne 5 III 52 Üliõpilaskonna rahvuslik kõnelend ajakirjanduse kõverpeeglis. Meil on kujunenud kauniks kombeks, et vabaduspäeval on kutsutud üliõpilasi kõnelema, eriti maale. Kui viimasel ajal, tingitud rusuvast majanduslikust olukorrast, nagu pessimismi puhangud maad võtavad, kui tihti nagu hoopis lootusetult ja ükskõikselt suhtutakse meie kallimasse aardesse eesti rahva sõltumatule iseolemisele, siis pidi vabaduspäev olema jälle seks päevaks, mil sini-mustvalge lehvides üle kogu maa, meie ka enda hinges kord järele mõtleme ning selgusele tuleme iseseisvuse ning vabaduse väärtuses. Ning just tänavu pakkus üliõpilaskond enda abi laiaulatuslikumalt ja pidulikumalt vabaduspäeva pühitsemiseks. See püüe leidis vastukõla, nii maal, kõnelejate nõudmises, kui ka üliõpilasringkonnis, kõnelejate pakkumises. Nagu samas Üliõpilaslehes" kõnelennu aruandest lugeda, peeti 136 kõnet üldse. Näitas sedamoodi, nagu võiks hakata rääkima juba sidemete tihenemisest rahva ja üliõpilaspere vahel. Võis arvata ka seda, et avalik arvamine ka sellisele üliõpilaskonna ausale püüdele hindavalt ja abipakkuvalt suhtub. Kuna osa ajakirjandust suhtub üliõpilaste kõnelendu küllalt häätahtlikult, tuues aeg-ajalt teateid kõnelennu ettevalmistustöödest ( Päevaleht", «Postimees", Vaba Maa", Sakala" jne.), siis osa ajakirjandust aga n. ö. vaikis surnuks" rahvusliku kõnelennu (eesotsas Kaja" ja RahvaSõna"). Erilist aktiivsust näitas Kaja": esmalt kõnelennust küll hoopis vaikides, kuid pea lausa materdades". Nii loeme Kaja" vabaduspäeva aktuste kirjeldistes küll sellest, kuidas mõni põllumeeste kogude tegelane on kõnega esinenud, kuid mõne üliõpilase kaastegevust aktusel otsime asjatult isegi nimesid ei nimetata. Sama rada sammub Rahva Sõna". Selge väljenduse leiab see senine vaikimine" kogupõllumeeste ja asunikkude kongressil Estonia" kontsertsaalis, nagu Vaba Maa" kuuleb (nr III 32.):..Rohkesti nuriseti Tartu üliõpilaskonna poolt 24. veebr, maale saadetud üliõpilaste kõnelennu korralduse üle. Kõned, mis üliõpilased maal pidanud, olnud polluharija-rahva vastased ja kokku seatud rahvaerakonna staabis rahvaerakonna põhimõtete kohaselt". Nüüd söandab A. Tupits päris juhtkirjas npärast kongressi" juba lausuda ( Kaja" nr. 54, 4. III 32.).... kuidas maa tõsiselt nuriseb, et rahvaerakonna politikamehed 24. veebruaril organiseerisid üliõpilaste kõnelennu sellisena, et see sisult on kujunenud rahvaerakonna hässitusning kihutnslennuks, kui vabaduspäevaks niisuguseid ^kõnelejaid" maale saadetakse, siis ei lubatud neile tulevikus enam jaama vastugi minna." Kajas" nr. 57, 8 III s. a. ilmub veel kirjutis päälkirja all ErakondIik ässitustöö rahvusluse sildi all". Siin räägitakse Rahvuslikust kõnelennust juba jutumärkides ning nimetatakse kõnelejaid rahvaerakonna agitaatoreiks, kellede üle maainimeste meelepaha olla suur olnud. Rahva Sõna" ühineb täiel määral selle kõnelennu maha tegemisega ning kuuleb täiendavalt": ( H R 8," nr. 50, 4. III 32.) et väga paljud neist kõnedest olnud vaid maksva korra, põhiseaduse ja demokraatliku korra materdamine, fashistliku liikumise õhutamise eesmärgiga. Kasutatud vabaduspäeva selleks, et põhiseaduse muutmist propageerida ja rahvaerakonnale, kui ainsale õigele Iisraelis reklaami teha." Sellesuunalisi kirjutisi on ilmunud Kaja" ja Rahva Sõna" veergudel veel mitmeidki. Oige ük- kellede sinkjas toon meenutab Õhtust, tulevalgelmaalitud töötamisviisi. Nagu Bergmann vähe muudab oma käsitluslaadi teemide vahetusel, nii on Pütsepalgi samaväärne toonitnlemus sužeemuutusel. Ka kompositsioon (Jfs 62) ei lisa uut ta viimistlusse, mille puhul tahaks näha suuremat püsivust tüüpide ja üldise ülesehituse suhtes. Kuid siiski, Kevad" nimelises maalingus tundub omapärast dekoratiivset suhet vaatamata sellele, et teos on tulnud osaliselt viimistlemata näitusele. A. Juhani ja N. Kummits kuuluvad sellesse rühma, kes oma värvides meenutavad vanu muuseumimaalinguid. Eriti A Juhani töödes toimub värvinägemine läbi tumedaks tõmbunud värvivarjundite. On küsitav säärane väljumine värvikäsitluses noore maalija juures, kuna tohiks veel arvesse tulla ometi värskelt ja vahenditult nägemismeel ja vormisuhete loomine. Pole kahtlust, et A. Juhani joonistu- sed on väärtuslikumad ta toodangus, milledes tundub tugevat joonistajakätt ja vormitabavust. N. K u m m i t s kxiulub oma maalingutega samasse kategooriasse kuhu Juhani, vahega, et ta on omapärasem tumedate toonide käsitlusel ja otsekohesem ka teemi valikus. A. K e s n e r on ootamata muutnud endise koloristliku käsitluslaadi ning asunud võrdselt teiste maalijatega eelarvamusliku värvi ja vormiesitamisele. Kuna muudatus ta käsitluslaadis on tulnud järsku, siis pole veel põhjust eriliselt peatuda nende juures enne, kui selgunud pole selle käsitluslaadi viimistletumate teoste iseloom. N.. T r i i k ja A. T r i i k - P ö 1-1 u s a a r annavad näitusel töös erirühma teoste ühtlase toonistikuga. Vahe on vaid algjõulises Triigi esinemises, mis enesest ei lisa uut ta senisele toodangule väljaarvatud pääjoonistus (N 79) oma värskusega. Lahusseisev maalijaist on J. Nõmmik, Kuigi temagi teostes valitseb tooni käsitlusviis, on ta maastikud huvitavad tundelikkuse ja otse jaapanliku tooniõõnsuse võtte poolest. Ka pakub huvi H. M u g a s t o monotüüpijate kogu mõningate maaliliste tõmmete ja virtuoosliku struktuurikäsitluse poolest ja Tiituse joonistused. Lõpuks E. Ahase tööd. Maalida, maalida palju, igat lõuendit isetoonis, erikäsitlusviisiga, ilma süvenemiseta vormi või värvi see on arusaamatu nüüdisaja kunstnikukutse loogikas. Ei ole Pallase" näitusel sageli olnud sääraseid amatööritöid, kui seda esindavad 10 hästiraamitud E. Ahase maalingut käesoleval näitusel. Siin peaks tulema mingi muutus, kas maalijas eneses, või Pallase näitusekorralduses. R. Paris.

11 -Na 5 III 52 ÜLIÕPILASLEHT 53 sikasjaline arvutis" ilmus Kaja's nr. 58, 9. III 3?. Pila Peetri joonealusena Varakevadene kiri Tartust". Siin on käsitatud mitmeid üksikasju, missuguseid hiljem tuleb lähemalt puudutada. Siit kuuleme ka et: «Mõnel pool on kõneleja, kes nähtavasti oli esimest korda kõnetooli sattunud, ainult mõned katkendilised laused öelnud". Niis siis alul paljulubav ja kõigiti õilsalt kavatsetud kõnelend on Kaja" ja Rahva Sõna" valgusel : 1. Rahavaerakondlik hässitusning kihutuslend, mille korraldajaks rahvaerakonna staap. 2. Maarahvas pahandas selle üle ja kahetses jaama vastu käimist. 3. Maksva demokraatliku korra materdamine ja fašismi õhutamine. Mis räägivad siis faktid. Võtaksin alul Varakevadese kirja Tartust" kõne alla. Esiteks päälkiri küll kuidagi ei sobi tekstiga, sest Tartust-kirjutaja peaks ka tundma Tartu olusid ja ka kõnelennu korraldamise käiku Tartu kiri aga näitab vastupidist: Korraldamisel olla kõrvale jäetud organiseerumatu üliõpilaspere, mis moodustab poole üliõpilaskonnast ometi võttis kõnelennust osa 16 org matut üliõpilast, mis tähelepandav / 0 on organiseerumatute aktiivsusest (XI Ed. valimistel oli pool üliõpilaskonnast" edustatud 69-sa valimas-käinuga). ERK liikmed olla selgituskõnedes üles kutsunud et noortel kõnemeestel ei tule maad väljatõsta, vaid toimida rohkem linna orientatsioonis". Olen ise neil koosolekuil olnud ja teisi koosolijaid usutlenud ja sellesuunalisi üleskutseid ei ole kuuldud. Hoopis tagajärjetult katsutakse neist kirjalikest juhenditest, missuguseid kõnelejaile jagati, mõni lause panna poolt rääkima. Esiteks ei ütle üksiku lause välja noppimine kunagi midagi tõendavat. Teiseks lause Eestit nimetatakse sagali põllumajanduse riigiks, kuid puhtal kujul ta seda ei ole üldse midagi maarahvale hässitavat" ei tahenda. Kirjutise autor Pila Peeter tunnistab Valimised. 1) Miks sa rebane hääletamas pole käind?" Ei ole mõtet kallis ksv! mu hääl on täiesti ära."" 2) «Huvitav, millega Adolfi ja Erna kuramaaž ka lõpeb kord?" Väga lihtsalt, Adolf hääletab naiste nimekirja poolt!"" 3) Ma olen juba 150 senti ta pääle kulutanud aga ma ei ole siiski kindel, kas see hääl meile tuleb." 4) S. O.S. Raske on selles nimekirjade uputuses leida õiget suunda!" hiljem isegi: et terves maailmas puht-põllumajanduse riiki pole ega saagi olla ja seega puhtpõllumajanduse" rõhutamine võib ainult enne valimisi figureerida. Ettevalmistus-koosolekuil kõnelejad olla olnud de jure ERK, de fakto Eesti Rahvaerakonna komitee liikmed". Kõnelejateks olid: dr. A. Luha, dr. E. Ein, mag. K. Kongo, Elmar Roger ja Ilmar Tõnnisson neist ei ole keegi aktiivne rahvaerakonna tegelane ja võibolla mitte liigegi. Veel kirjutatakse et terve vabaduspäeva pidulik meeleolu on rüvetatud jämedast poliitikast". Oma Maa" teatel olla Viljandis kõneleja päris selget keskerakonna keelt rääkinud." Teatavasti käis Viljandis rääkimas Herman Eyert, kes tuntud Õige

12 54 ÜLIÕPILASLEHT JVe 5 - III 32 Üliõpilaskonna rahvuslik kõnelend vabaduspäeval luba aastaid on Üliõpilaskonna Juhaius vabaduspäevaks organiseerinud rea kõnelejaid, et rahuldada üksikutes! kohtadest tulnud nõudeid. Alali oli aga kõnelejate hulk niivõrt vähene, et see erilist mainimistki ei vääri. Käesoleval aastal võeti ülesannet aga laiaulatuslikumalt ja viidi see ülemaaliselt läbi. Ei ole huvituseta heita pilku selle üliõpilaskonna suurejoonelisemale ettevõttele, lastes kõnelda ka arvudel. Kõnelennu korraldamise mõte sellisel kujul sai alguse möödunud sügisel korraldatud Eesli Nädalast. Üliõpilaskonna juhtivad ringkonnad suhtusid mõttesse pooldavalt, ning läinud aasta oktoobris otsustaski Üliõpilaskonna Edustus omal koosolekul ühel häälel vabaduspäeval korraldada ülemaaline rahvuslik kõnelend. Üliõpilaskonna Edustuse otsust pooldasid ka mõned teised organisatsioonid, kes otsustasid kogu jõuga läbiviimiseks kaasa aidata. Peab mainima, et sellise ülemaalise ettevõtte teostamine on seotud võrdlemisi suurte majanduslikkude raskustega, millistest üliõpilaskond arvestades iema majanduslikke võimisi kuidagi üle poleks saanud. Appi tulid aga Vabariigi Valitsus, kes otsustas anda kõnelejaile prii sõidu vabariigi raudteedel, Kaubandus Tööstuskoda ning suurfirma Puhk ja Pojad, kes mõlemad rahalist toetust määrasid. See kõik võimaldaski pöörata ülemaaliselt üksikute organisatsioonide poole üleskutsetega, korraldada vabaduspäeval aktusi või pidusid, kus oleks ettenähtud päevakohased kõned. Väljasaadetud üleskutsetele vastasid 125 organisatsiooni, et nende poolt vastavad eeliööd tehakse, ning palusid saata kõnelejaid. Peale selle sai toimkond rea sooviavaldisi, kus paluti kõnede koostamiseks kohapeale vastavaid andmeid saata. Osa organisatsioone, kellede poole pöörduti, pidid korraldamisest loobuma, kuna paljudes kohtades puuduvad vastavad ruumid suuremaks kooskäimiseks talvel. Teine osa loobus kõneleja kutsumisest liig kauge asukoha tõttu raudteest. Mis puutub kõnelejaisse, siis oli.toimkonnal alul kartus, et üliõpilas konna laiemad hulgad küllaldaselt soojalt ei suhtu ettevõttesse. Rõõmustaval kombel osutus see aga täiesti ekslikuks. Üksmeelselt kõik organisatsioonid, peale ühe, samuti organiseerumatud ksv! ksv 1 lubasid kaasabi ning aitasid võrdlemisi kerge vaevaga rahuldada nõudmised kõnelejate järele. Peale nende lubas kaasabi hulk soliste, kes ka esinesid siin-seal pidudel ja aktustel. Üldse sõitis välja 151 ksv 1 ksv 1 Sellest, arvust andis Tallinna Tehnikumi Üliõpilaskond kõnelejaid 21-le kohta. Üldse peeti vabaduspäeval väljasaadetud kõnelejate poolt 136 kõnet, neist 66 aktustel 68 mitmesugustel pidudel ja 2 kõnekoosolekutel. Peäle selle peeti 11 kohas usuteaduskonna üliõpilaste poolt päevakohaseid jumalateenistusi. Solistidena esinesid 19 ksv t ksv! Kui arvesse võtta, et korraldus esmakordne ja et saartele halva ühenduse tõttu kõnelejaid saata ei saadud, võib kõnelendu kõigiti rohkearvuliseks ja nagu esitatud aruannetest näha, ka kordaläinuks lugeda. Suur osa kõnelejaist said oma ülesandega kõigiti hästi toime, kuna kogemused esinemiseks varem olemas olid. Teine osa täitis oma ülesande ka kõigiti rahuldavalt, kuna toimkond vastavad eelkoosolekud korraldas, kus küsimusi lähemalt läbi arutati. Juhtus küll ka üksikuid viperusi kõnelejate järsu haigestumise ja hilinemise näol neid aga vaid paar-kolm. Igatahes andis aga lennu korraldamine palju vajalikke näpunäiteid ja rea kogemusi edaspidiste lendude korraldamiseks. Väljasõitnud esinejaist kuulusid seltsidesse 52 ksv 1 ksv! esirinnas Eesti Üliõpilaste Seltsiga kes andis 22 kõnelejat; korporatsioonesse kuulus samuti 52 ksv! ksv 1 esirinnas korp! Rotaliaga, kes andis 12 kõnelejat, maakondlikudesse kogudesse 5 ksv! ksv!, Akadeemilise Põllumajand. Seltsi 5 ksv! ksv 1 ja organiseerumatuid 16 ksv! ksv! Siin hulgas on ka rida vilistlasi, kes algatusele soojalt kaasa tundsid ja kaasa aitasid. Rahuldamata jäid umbes kümmekond soovi kuna nad liig hilja saabusid. Lennu korraldamisega astus Üliõpilaskond suure sammu lähemale rahvale, katsudes kõigiti täita oma ülesannet. Harald Raudsepp. tasakaaluka inimesena nii on küll vähe usutav, et just tema vabaduspäeva aktust rüvetama" hakkas. Ülejäänud siin-seal vilksatunud pisted rahvusliku kõnelennu aadressil kuuluvad nn. üldisõnaliste süüdistuste hulka ja ma ei hakka neid siinkohas arutama. Pääsüüdistus seisab siis selles, et kõnelend olla olnud rahvaerakondlik hässituslend. See süüdistus on vist väheustavaim, sest kõnelennust osavõtnud kuulusid väg-a mitmesugustesse üliõpilasringidesse, ning- nende seas oli teatavasti mitmeid sotsialistliku maailmavaatega ning samuti põllumeeste kogude erakonna liikmeid. On siis vaevalt usutav, et need kõik rahvaerakonnale reklaami hakkasid tegema, või jälle fašismi propageerima. Päälegi opereeritakse siin ikkagi kuuldustega. Nähtavasti mõjub nende kahe mõiste rahvuslik kõnelend ja rahvuslik keskerakond kõlaline sarnasus segavalt. Kuid kõlalisest sarnasusest on ikkagi vist vähe väitmiseks et see (= rahvuslik kõnelend) sisult on kujunenud rahvaerakond li kuks kihutuslennuks". Kuid siit vist ikkagi seda kurja juurt otsida tuleb. Teatavasti pakkusid ERK ja ARK endi abi kõnelennu korraldamisel. Õnnetumal kombel on osa ajakirjandust tembeldanud rahvuslikud klubid kõik rahvaerakonna sepitsusiks seda küll ilma vähimagi aluseta (ERK-s on mitmeid põllu- meeste kogude tegelasi ja koguni juhtivaid jõude). Kajas nr. 23, 3. II 32 kirjutab R. V et rahvusliku" erakonna ülistamiseks on : asutatud Tartusse ühteaegu ralivuslikud klubid." Need klubid on määratud linna kodanikkude ja akadeemilise pere kogumiseks ja kindlustamiseks..rahvusliku" erakonna tiiva alla*. Rahvuslikul kõnelennul ei näi olevat mingeid sidemeid rahvusliku keskerakonnaga ning vaevalt ka mõni kõneleja hakkas rüvetama" vabaduspäeva aktust politilise kihutustööga (fakte ei ole teada). Kui aga kõnelejaid aktustel sõna rahvuslus, rahvuslik tarvitasid ning kõnedes vastolusid püüdsid lepitada maa ja linna ning üksikute rahvaklasside vahel, siis nad on õieti tabanud. Ennevalmis-aegses

13 Nb 5 HI 32 ÜLIÕPILASLEHT 55 meeleolus aga assotseerus vast rahvuslik Rahvusliku Keskerakonnaga ja samuti sammub ennevalimis-aegne erakonna taktika küll klassiteadvuse, küll kutseteadvuse, küll maa-linna erinevuse rõhutamise rada. Näib seetõttu, et kõnelennu mahategemine, osa ajakirjanduse poolt, ongi ennevalimis-aegse demagoogiga vili. Ainult kahju, väga kahju, et nõnda kaalumatult ja põhjendamatult asutakse Õõnestama üliõpilaskonna õilsapüüdelist ettevõtet, Kuna Kaja" maal paljuloetav leht on, siin ei jää üliõpilaskonna edaspidistel kõnelendudel need lopsakas stiilis üleskutsed vist mitte mõjuta. Kui Helsingis Vanha Ylioppilastalo" ukse kohalt loeme spesuae patria dedit" siis meie lootusele" antakse rahva poolt küll ainult mahlakaid mõnitusi. Ed. Sitska. Üliõpilaskonna juhatus ja toimkondade juhatajad. I rida (pahemalt paremale): E. Gerbcrson (II abisekrelär), A. Laasi (sekretär), H. Paalman (esimees), I. Tõnisson (abiesimees), R. Tasso (laekur), V. Pärfelpoeg (I abisekrelär). II rida: A. Marmor (majandustqimk. juh.) E. Kuremaa (Iugemislaua toimk. juh.), J. Juhkenfal (Üliõpilaslehe vastut. toimetaja k. t.) E. Sild (keh. kasvat. toimk. juh.), V. Vassiljev (revisjoni toimk. juh.). Pildilt puuduvad : A. Drewing (abilaekur), A. Peri (välistoimk. juh.) Akatccminen Karjala-Seura 10 aastat Soome rahvustöös ja hõimupõllul. AKS-i asutamisaeg siirdub Karjala vabadusvõitlus päevile ja Selts nägi oma asutamisel tööd ning tegevust peamiselt Soome saabunud Karjala pagulaste eest hoolitsemises, neiie hariduse, töö ja mitmesuguste tegevus-võimaluste leidmises. Noil aegadel tekkis Selts mitmesuguste nõupidamiste järele eesotsas üliõpil. B. Simelius, K. Vähäkallio, R. Rökkönen, prof. L. Leiviskä ja mõned teised. Ametlik koosolek toimus 5. märtsil 1922.a. Ostrobotnial, võttes nimeks Akateeminen Karjala- Seura. AKS-i asu ta j ais hõõgus eriline vaimustustuli hõimuvellede vastu, sest tookordne pere koosnes peamiselt vabadussõjast osavõtnuist, kes olid oma hõimuvaimustuse hõimuvellede lahingpäivilt saanud, sealt kaasa toonud ja ka hiljem olid valmis kõiki hõimurahval d vabastama. Nüüd kümne aasta möödumisel on AKS liikumine saanud tooniandvamaks soome üliõpilaselus ja hõimutöös. Üliõpilaselus AKS-i esinemisega algab uus ajajärk, üliõpilaspolitika võtab uue suuna. Oleks siis ka põhjust ligemat pilku heita nende möödunud 10-le aastale. Tegevuskava, mis piirdus altil mitmesuguses hoolitsemises maale saabund pagulaste eest, laieneb iga aas a. lisandab juba töökava Ingeri hõimuküsimused, Soome üliõpilaskonna rahvusküsimuse ning järgmisel aastal ka Länsi-Pohja, Eesti ja Ungari hõimuküsimused. Seltsi eesmärgist tõuseb võimakalt esikohale rahvusliku tunde ja isamaa armastuse kasvatamise püüe üliõpilasperes ja rahva seas. Oli selge, et esiteks on tarvis saada tagatiseks hõimutööle oma rahva seas võimakas rahvuslik, aktiivne isamaaarmastuse tunne. Sellest lähtudes Selts pidas juba alul silmas ühelt poolt Vene ja teiseltpoolt Skandinaavia orientatsiooni, asetades esikohale keeleküsimuse ja puhta Soome-rahvusriikluse loomise. Nii ei tarvitse võimakas rahvustunne tõusta üksi Vene, vaid samaväärselt ka Rootsi vastu. AKS-i soomestamistöö tähtsamaiks kohiks on olnud üliõpilaskond ja ülikool. Ülikooli soomestamis-küsimuse algatas ta juba 26. X 25., kuid senini ei ole veel saavutatud eesmärki see näitab kui võimas on vastu vool. Olla soomlane keeles, meeles ja teos selles on AKS-il üliõpilasperes tehtud tööl suurem väärtus. Ülikooli soomestamine on soome üliõpilasperes üksmeelseks muutunud, seda on kuulnud ja näinud nüüd ka kogu rahvas ja kaugel pole enam aeg mil teostub õigustatud algatus. Seltsi tegevus üliõpilaselus on annud tulemusi. Võib öelda, et AKS-i rajatud aade, hõimutöö, rahvustunde ja politiliselt seisukohalt on peaaegu vallanud täielikult Soome üliõpilasmaailma. Üliõpilaskonna arvurikas koosolek ülikooli soomestamis-küsimuses ja sellele järgnev üld- rahvakoosolek on selgelt näidanud AKS-i tõö ja soomestuse mõtte õiget suunda. Mitmes üliõpilaskonna ja teistes küsimustes on tulnud peamiselt Seltsi seisukohad vastuvõetavateks, see on olnud võimalik seetõttu, et AKS on küsimust käsitades silmaspidanud eriti rahvuslikke huve. Politiliselt on Selts olnud kogu aeg erapooletu, küll aga kaasa töötanud mitmete teiste, ka politiliste organisatsioonidega, et saavutada oma eesmärki. Kasvatades rahvast tõsisteks isamaalasteks, seks on peetud eesmärgina J. V. Snellmanni tööd, et luua soomlastest rahvusriik ja kasvatada noori soomlasteha tund väiks, tahtvriks ja teotsevaiks ühiskonua liikmeiks, kes võivad levitada teadmist, et ainult iseseisvalt mõtlev rahvas võib püsida iseseisvana. Rahvus- ja soomestusküsimuses on Selts tihedalt töötanud koos maa noorsooseltsidega ja mitmesuguste teiste ettevõtetega eesmärgi saavutamiseks.

14 56 ÜLIÕPILASLEHT JS2 5 III 52 Nimetan siinkohal vaid Seltsi koostööd Soome Hõimuga Raj a-karj alas, kus 1930 a. üle 2000 hinge soomestas omad nimed. Ei saa vaikides mööda minna ka nendest väärtuslikest uurimistöist, mis Selts teostand on rootsimeelsetes valdades maal soome noorpõlve hariduse ja kooli oludest. Hõimutöö ja tegevus on olnud möödunud kümnel aastal õige mitmekesine a. alates annab Selts välja ajalehte Suomen Heimo", mis oli alul mõeldud kõikide hõimuorganisatsioonide ühise häälekandjana. Kuna kõigile polnud see aga vastuvõetav, siis jäi leht üksi Seltsi häälekandjaks ilmudes kuukirjana ca 3000 eksempl. Karjala pagulastele töömuretsemise, hariduse võimaldamise küsimused on olnud Seltsil algaastail raskemaid. Kuid siiski on leitud võimalusi hariduse jätkamiseks paljudele mitmesu-. gustes õppeasutustes, on ellu kutsutud rida Karjala-õpperinge maale, peetud neile kursusi, asutatud raamatukogusid, kingitud kirjandust jne. AKS on katsunud alles hoida karjalastes tuleviku usku, äratanud neis hõiniuarmastust, millise töö tulemusena on karjalastes tõusev tugev optimism enda tulevikku. Töö ingeri soomlastes jäi paari esimese tegevuse-aasta järele tagasihoidlikumaks, kuna neil enestel oli kohapeal võimakas organisatsioon. Viimastel aegadel on nad aga ühes liivlastega muutunud Seltsi lähemateks hoolealusteks. Hõiinutööst Eestiga märgin siinkohal eriti AKS-i matka Eesti a., rais oli suuremaks tõukeks meie lähenemisel teineteisele. Ei tarvitse lugeda üles neid arvukaid kõnesid, pidusid, ettekandeid, kirjutisi hõimumaist, osavõttu üliõpilaspäevist, hõimukeelte kursuste korraldamist ja igasuguseid teisi tööabinõusid. Kui org-i juhtis alul 3 isikut siis nüüd juhib seda juhataja, abi ja 9 juhatuse liiget. Tähtsamaid küsimusi otsustavad Seltsi juhataja ja kaks määratud juh. AKS-i pere aastapäeval oma tulise aatekaaslase dr. V. O. Siveni ja stud. Baby Siveni mälestuskalmule, mille Selts püstitas 1951 a., pärga asetamas. liiget. Kui asutajad rajasid põhimõtte, et iga liige teotsegu kaasa aktiivselt eesmärgi saavutamiseks, siis on see liikmeks vastuvõtmisel tähtsamaid nõudeid, mida tõotavad noored liikmed teatud katseaja järele lipule truuduse vandega ja Seltsi märgi saamisega See teostub kaks korda aastas Vabaduspäeval (dets.)ja Snellmarmi päeval(mais) Et tuua kõigilekaasatöötamise võimalusi, seks on töö jaotatud osa-ja jaoskondadesse, igal eri ülesanded ja tegevus a. oli niisuguseid era oša- ja jaoskondi 18. Niisugune korraldus on võimaldanud tööd anda kõigile liikmetele, eriti nüüd kus pere suureks on kasvanud. See on toonud inimesed üksteisele tamisaastal GO, siis (5 ja 19' ) 2. juba Aastane juurdekasv keskm liiget. Üle riigi laiali valgund endised liikmed on asutanud mitmel pool osakondi (Turus, Viipuris, Oulus jne.) millised on omavahel esindajate kaudu ühenduses ja annavad välja ühist liikmete lehte,aks". Seltsi auliigeteks on prof. J. Leiviskä, mag. H. Hallikorpi ja piisk. A. R. Koskimies. AKS-i 10 a. tegevus annab mulje, et lühikese ajaga on tehtud väga palju. Kui AKS-i ei' oleks olnud, siis oleks kahtlemata soome üliõpilaselus, rahva rahvustundes ja ka hõimuküsimustes veel hoopis teised seisukohad ja vaated olnud. End. Vint. Noorsooliikumine, politika ja Noorsoo Karskusliit. Aaastavahetusel, enne E. Noorsoo Karskusliidu (E. N. K.1 noorsootegelaste kursust ja ENK juhti vaorgani,asemikekogu koosolekut, algas ajakirjanduses kallaletungimine ENK-le, süüdistades teda pahempoolse maailmavaate ja sotsialismi propageerimises koolinoorsoos. KunaENKpraegu a i nu k e s ena koolinoorsoo keskorganisatsioonina oh küllalt tugev ja teovõim ne organisatsioon, siis avalikul arvamisel peaks olema küllaldast põh- lähedale, sidunud liikmed Seltsiga ja kasvatanud järjekindla teadliku töötegijate pere. Kui liikmete arv oli asujust ta tegevusest olla huvitatud. ENK liikmete-organisatsioonide arv ulatub 100-ni, üksikliikmete arv 6000-ni. ENK korraldab perioodiliselt üliriiklikke kongresse, noorsootegelaste kursusi, näitusi, suvipidustusr, kõne-, spordi-, male-, deklamatsiooni-, kirjatööde võistlusi, kirjastab peale raamatute veel ajakirja Kevadikku", peab ringreisudega kontakti oma liikmetega üle kogu riigi ja annab kasutada oma raamatukogudest kirjandust. Kassa läbikäik ulatus aastal Kr peale. Seni ENK pere on olnud haruldaselt üksmeelne ega ole olnud kunagi juhatuse ega liikmete vahel arusaamatusi ega konflikte. Detsembris ajakirjanduses iimus järjest kirjutisi nagu oleks ENK-1 pahempoolne politiline ilme ja nagu ta juhid mõjustaksid noori sotsialistlikus vaimus. Samal ajal opositsiooni juhi ksv. Aleksis Kallitsa algatusel formeeriti Noorsooliikumist Tervendav Rühm (NTR), kes saatis

15 Ks 5 - IH 52 kõigile koolidele üleskutseid, et asemikekogu saadikud kukutaksid senise sotsialistliku juhatuse ja valiksid rahvusliku. Kui noored tulid Tartu, siis NTR andis välja oma ajakirja, pidas propaganda koosolekuid ja organiseeris opositsiooni. Ometi kogu aktsioon, millele lõi kaasa pea eranditult kogu ajakirjandus, luhtus. Noored, nende seas noorkotkaste ja noorseppade juhidki, tõrjusid energiliselt tagasi NTR väited nagu ENK oleks politiiiselt erapoolik ja valisid endise juhatuse suurema häälteenamusega, kui varem, tagasi. NTR juht sai 47 hääletajast oma poolt 6 häält, jäädes seega kandidaatide nimestikus viimaseks. Nähtavasti noored, kellede valdav enamus kahtlemata polnud sotsialistlik, eelistasid seniseid juhte enam kui tervendajaid. Lõpuks koosolek võttis vastu resolutsiooni : 1. ENK on poliitiliselt erapooletu org., kus karskustööd ei tohi tarvitada politiliseks propagandaks. 2. ENK juhatus ega juhatusliikmed pole teinud ENK-s politilistpropagandat. 3. ENK juhatuse valimisel ei tule arvestada kandidaatide politilist maailmavaadet, vaid isiklikku tublidust. 4. ENK juhatusel on asemikekogu usaldus. Selle resolutsiooni vastu ei hääletand mitte keegi. Seega kogu ataak nurjus, noored avaldasid usaldust senisele juhatusele ja ta tegevusele ja isegi NTR juht ksv. Kallits oli sunnitud oma põhjendamatud süüdistused tagasi võtma ja deklareerima, et ta ühtub vastuvõetud esimese kolme resolutsiooniga. Jaanuaris 1932., peale jõuluvaheaegseid lahinguid koosolekutel ja ajakirjanduses (kus ilmus üle 50 artikli), töötasid ENK juriidilise vastutajana E. Karskusliidu esimees prof. H. B. Rahamägi, juhatus ja otsustav organ, kesktoimkond, kogu materjali ENK kohta läbi. Ringkirjas 4. veebruaril avaldati töö tagajärjena otsus: ÜLIÕPILASLEHT Uus täheteaduse doktor Robert Livländer.. Selle põhjal võib takinnitada, et süüdistused ENK vastu politilise propaganda tegemises ei ole seniste materjalide alusel jäänud püsima... E. Karskusliit kinnitab lõpeks veel kord, et karskusliikumises peab vankumatalt jääma maksma kõigi politiliste ja usuliste maailmavaadete koostöö ja vastastikuse sallivuse põhimõte, ega tohi ükski selles esinev vool kasutada karskusliikumist oma eri sihtideks." Seda imelikum on aga nüüd peale kõige selle, et ksv. Kallits üliõpilaslehes hr. 1, a. asub uuesti ENK-d süüdistama politikas. Kas on jaanuari kuu jooksul siis ENK politikat teinud? Kui ja, siis oleks kogu asjale kasulikum, kui esitatakse konkreetsed andmed, ega filosofeeritaks noorsotsialistliku liikumise aluste ja Rünnaku" tsitaatide kallal, sest kõik see ei puutu ENK-sse. ENK, kui kõike karskusmeelseid organisatsioone koondav liit, ei ole otstarbekohaseks ega õiglaseks pidanud tagasilükata E. Noorsotsialistliku Liidu karskustoimkonna vastuvõtmist. Senini see toimkond pole kasutand ENK ettevõtteid oma politiliseks propagandaks ja 57 seepärast pole alust temaga koostöö lõpetamiseks. Võidakse ju arusaamisel olla, et sotsialistlikkude noortega ka karskusalal ei saa koos töötada, aga senini selline sallimatus ja klassiviha pole noorsoos poolehoidu leidnud. Samuti võidakse soovida, ei noorsugu politilisi organisatsioone üldse ei asuta, vaid apolitilistesse ühingutesse astub. Seni, kui osa noorsugu on politiiiselt organiseerund, tuleb ka teda tõmmata ühisesse karskusfronti, muidugi eeldusel, et ta omi erisihte üldises organisatsioonis maksma ei pane. '^Üliõpilaslehes nr. 1, a. ksv. Kallits kirjutab : Liidu esimees Vihalem deklareeris paatosega, et kui juhatuses võim parempoolsetele kaldub, siis ta lahkub. Ainult senikaua töötab ta kaasa, kui juhatuses parempoolseid mõjumas pole!" Siin ksv. Kallits on pannud minule sõnad suhu mida ma kunagi pole öelnud. Kui NTR häälekandjas ilmusid artiklid hüüdlausetega: Meie vaenlased on pahempoolsed" ja muude selletaoliste politilist vaenu külvavate nimetustega, siis ma deklareerisin, et kui niisugust parteipolitikat ja sotsialismivaenulist programmi teostatakse edaspidi ENK-s, siis ma lahkun, kui ENK püsib erapooletul pinnal töötan kaasa. Eeltoodu põhjal tohiks olla küllalt selge, et ENK on suutnud seni püsida politiiiselt erapooletul pinnal ja et talle sihitud etteheited on olnud täiesti alusetud. Kui edaspidigi noorsooliikumises püsib demokraatlik mõtteviis ega mõisteta noorsoojuhte ainult nende isikliku maailmavaate pärast hukka, siis noorsooliikumisel on ka tulevikus edu. Kui aga külvatakse vaenu teatavate maailmavaadete ja politiliste parteide vastu siis koolinoorsooliikumine muutub erapoolikuks ja ENK võib joosta samuti liivale kui omalajal Koolinoorsoo Keskliit. Eriti võtku seda arvesse inimesed, kes igal võimalikul juhul räägivad kõikide kihtide ja erlilmavaateliste isikute koostööst. Paul Vihalem.

16 58 ÜLIÕPILASLEHT Jv& 5 - III 32 Muljeid Akadeemilise Meeskoori kontsert-matkalt Riiga. Kontsertmatk Rüga oli Ekad. meeskooril kaoatsusel juba pikemat aega, kuna selleks kutse oli Cäti Üliõpilaskoor.Dziesmuoara" paolt. Tõuke aga selle teostamiseks andis üliõpilaskonna poolt algatatud tänanuaastase oabaduspäeoa suurejoonelisem pühitsemine, liii otsustas ka koor end rakendada oabaduspäeoa kaunistamiseks, kuid sedapuhku oäljaspool kodumaad ja kontsert eesti helitöödest määrati kindlaks 25. ueebruariks. Riiga saabusime 23. oeebruari hommikul. Jaamaesisel oli koori uastu oõtmos Cäti Üliõpilaskoor Dziesmuoara" ühes koorijuhi hra HbelMga, kus teruitati laulu ning kõnega. Jaamahoones saime samasuguse oastuuötu osaliseks Riia Ülikooli Koori pooli muuseas peab tähendama, et.dziesmuoara" pole ametlik ülikooli ega üliõpilaskonna koor, uaid moodustub intiimorganisatsiooni printsiibil. Ta on aktiione organisatsioon ja Cäti Üliõpilaskonna esindamine laulus on olnud täiesti tema hooleks. Samuti on koor tihedos kontaktis naabermaade üliõpilaskooridega. Ka kõneall oleua Hkad meeskoori kontserdi korralduse oli D" enda peäle ootnud ja teostas selle ka uäärselt. Õieti üiibis Hkad. meeskoor sedapuhku Riias D* külalisena, kasutades mainitud org-ni juba oarem esitatud lahket küllakutset. Siinkohal uõiks tähendada, et esimene tutous ja lähem kontakt Hkad. ITteesk. ja D" äärtel loodi kestis, a. laulupeo ajal toimunud flkad. JTleesk. kontserdi puhul. Kontsert 23. rreebr. õhtul, Riia kanseroatooriumi saalis, mis koosnes fl.cätte, IH. Saare, R. Tobiase, T. Vettiku, R. Pätsi,. Võrgu,. Tubina ja 3. flauiku helitöist ja milles solisti osas esines Paula lleuman Olao Rootsi saatel, Õnnestus hästi, nii koori kui solisti ettekanded leidsid rohkearoulise kuulajaskonna poolt uäga sooja üastuoõtu. nende ridade otstaroe ei ole tuua ette neid põhjalikke, nii ettekandjaid, kui ka eesti laululoomingut karakteriseerioaid, kütoaid muusikalisi aroustisi, mis olid kontserdi puhul Riia lehtedes; pealegi kuna neid on tsiteeritud juba meie ajakirjanduses (näit. «Postimees* nr. 51, 1. III 32.). Kontserdil teroitasid koori: Dziesmuuara", kelle poolt anti üle pärg ja Cäti Ülikooli segakoor, Cäti naiskorporatsioonide Koor, Cäti Üliõpilaste meeskoor ning Cäti meeskoor Dziedonis" kes kõik lilli annetasid. Pole Dististi huoituseta märkida, ei peale kontserdi Riia konservatooriumi rektor isiklikult aoaldas tänu koorile ja koorijuhile hra rieuman'ile, üleoaatliku, uuemat eesti heliloomingut tutuustaua kontserdi eest ja peius anda edasi tema parimaid teroitusi eesti heliloojaile, ühtlasi aoaldades soooi, et kontserdi andjad peagi jälle Riiga tuleksid. Uus arstiteaduse doktor. Armin Gernhardt. Peäle kontserdi korraldati, üliõpilaskonna söögisaalis.dziesmuoara" poolt uastuüõtt flkad. meeskoorile, mis kujunes uäga sõbralikuks ja meeleolukaks. Erilist tähelepanu omistamist külalisile näitas asjaolu, et nii kontserdist, kui ka koosoiibimisest eõtsid osa läti uälisrninister ja ülikooli prorektor. Kuna kontsert-õhtu möödus üleuas meeleolus eesti ja läti noorte ühiste kunstihuoide tähe all seekord eesti helikunsti kaudu, siis tekitas erilise rah ouslik-piduliku meeleolu, oähemalt meis, 24. oeebruaril lipuehtes oleo Riia. Valmistas erilist häädmeelt leida siif-sealt oma rahuuslikku trikoloori (olgugi, et uäga sageli uäroide järjestus oastupidine) oli. Õhtupoolel oli eesti saatkonnas eesti koloriit uastuoõtt, millele sai kutse ka koor. Seal laulis koor uaid eesti hümni. Cäti presidendi poolt korraldatud uastuoõtul esines koor topelt-kuartetiga. ['Õhtul, Cäti-Cesti Ühingu poolt korraldatud aktusel kanti koos Dziesmuoaraga" ette läti hümn hra Fleumani juhatusel ja eesti hümn hra ftbeli juhatusel, mille kohta Jaunakas Sinas" tähendab: «sarnaselt kahe liitlaste kooride poolt ettekantud hümn kõlas palju laiemalt, kindlamalt, rahulikumalt; kindlamas sõpruses ning ühises töös kujuneks ka mõlemate rahoaste elu laiemaks, kindlamaks, rahulikumaks". Peale hümne esines flftad. meeskoor oeel kahe iseseisoa palaga. ~ Peale aktuse siirduti Riia Cesti Hariduse Seltsi peole, kuhu jõuti parajasti ettekannete oaheajaks \a enne näidendi algust kandis koor eüi teme rea isamaalisi helitöid. Cahkudes Hariduse Seltsi peolt uõisime tuua kaasa tema koori lubaduse tulla eeloleoale eesti üleriiklikule laulupeole. Järgmine päew kulus linna nautlemiseks ja muuseumite külastamiseks. Haruldaselt sooja nastuuõtu osaliseks saime Cäti Rahoamuuseumi direktori poolt ja peale tutoumismatka muuseumis olime meiegi oeendunud, et eestlased ja lätlased pole mitte ainult naabrid, uaid peaksid olema ka sugulased. Cisoks muule ualmistas hra direktor meile üllatuse näidates kiui, millel ta oleoat šifreerinud teksti,3umalakiüi" ja mida ta pidas eestlaste ohurikiuiks. Kuid kioi kaasa tuua ei lubanud ta meid siiski, oaatamafa oma haruldasele häätahtlikkusele. nt nõõruspäeoad olid möödas ja saadetuna rohkearouüsest läti kaasaõitlejasperest algasime Õhtul kojuretke, rikastuna oäärtuslikkude mälestustega lõunanaabrite külalislahkusest ja lootes peatsele kohtumisele piirirahua üliõpilaskonna sümpaatse lauljasperega. R. Tasso. Naabermaade Ülikoolide rektorid Tartu Ülikooli juubelipidustusile Tartu ülikooli 500 a. juubeliks sõidavad Helsingi ülikooli rektor prof K. R. B r o t h e r u s, Soome Tehniliseülikooli rektor prof. A. L. H j et m a n Soome kaubandusliku ülikooli rektor prof. W. Ronsdorff. Akadeemilisi teateid. Turu Ülikooli rektor prof. dr. J. Q. Granö- Läti ülikooli rektor prof. dr. ing. h. c. M. Bimanis. Kunstikool /.Pallas" korraldab ülikooli 500 a. juubeli puhul Tartus laiemaulatuslikuma kunstinäituse. Dr. phil. W. Wieget lahkub. Germani filoloogia korraline professor dr. phil. Wilhelm Wieget on kutsutud Zürichi ülikooli professoriks ning lahkub seetõttu Tartu ülikooli teenistusest, arvates 1. juulist a. Prof. W. Wieget on käeoleval semestril vabastatud õppetööst omal soovil.

17 M> 3 III 52 ÜLIÕPILASLEHT 59 XI Tartu Üliõpilaskonna Edustuse valimised. XI Edustuse valimistel on esmajoones silmapuutuv nimekirjade rohkus. Nimelt esines tänavustel valimistel 14 nimekirja. Seega on siis omast kohast rekord saavutatud, kuna eelmiste Edustuste valimistel nimekirju kõige enam 10 on esinenud (1912 ja 1951.). Nimekirjade rohkuse põhjustas asjaolu, et Üliõpilasseltside Rühm tänavustel valimistel esines 5-e paralleel-nimekirjaga muidu ikkagi ühise rühmana ning ühise töökavaga. Samuti esinesid venelased tänavu kahe nimekirjaga ning seltside ringkonnist (Veljesto, Ühendus) võrsus veel üks lisanimekiri Demokraatlikkude Üliõp. Rühm. XI Ed. valimistel on tähelepandav veel suur valimiskäijate o/o 70,2 siin on saavutatud jällegi rekord, Nimekiri Nr. 1 (Venelased) Voldemar Kaumann. Nimekiri Nr. 2 (Venelased) V 1 a- dimir Ponomerev, Aleksander Ivanov. Nimekiri Nr. 3 (Naiskorporatsioonid) Amanda Päri, Lilli M i h h els. Nimekiri Nr. 4 (Sakslased) Alfred Hoeppener, Niels-Otto Ungern-Sternberg. Nimekiri Nr. 5 (Juudid) David Pasternak. NimekiriJNr. 6(Üliõpilaskogud) Herman Üksti. Nimekiri Nr. 7 (Korporatsioonid) Osvald Vahtrik, RudolfSõber, Ilmar Lill, Alfred Praks, Valter Pärtelpoeg, Eduard Sild,Voldemar Jaaku, Erika 5., 6. ja 7. märtsil. kuna varematel valimistel see ei ole küündinud üle 62% (1922). Valimisnimekirjade järele oli valimisõiguslikke 3503 (Õ785) 1 ) üliõpilast, valimas käis üldse 2460 (2525) seega on valinute o/ 70,2 (61,4%). Valimissedelitest tühistati 10 (15) ning valimisjagajaks jäi 81 (77). Häälte ülejääkides olid kokkuleppeid avaldanud: 1) kõik Üliõpilasseltside Rühma nimekirjad ja organiseerumatute üliõp. nimekiri. 2) Eesti Korporatsioonide Rühma ja Naiskorporatsioonide Rühma nimekirjad. 5) kõik vähemusrahvuste nimekirjad. Järgneval tabelil näeme tänavuste valimiste arvulisi tulemusi: Nimekirja Sai v a 1 i m i s t e 1 Veidenbaum.VernerKirschfeldt Nimekiri Nr. 8 (Organiseerumatud) Oskar Norrmann. Nimekiri Nr. 10 (Raimla) Eduard Kuremaa. Nimekiri Nr. 11 (ENÜS ja ENÜS Ilmatar) Minni Olesk, Elfriede Änilane. Nimekiri Nr. 12 (Põhjala) Jaan Ots Nimekiri Nr. 13 (EÜS) Ilmar Tõnisson, Elmar Kriisa, Ilmar Rebane, Evald Metslang. Nimekiri Nr. 14 (Liivika) Robert Tasso. Nimekiri Nr.15 (Demokaatlikkud) Nikolai Treumui, Ferdinand Huik. 1) Sulgudes antud arvud on X Edustuse valimistest võrdluseks toodud. 2) Nimekiri nr. 9 jäeti seepärast kõrvale, et hoiduda seginemisest nr. 6-ga. i k o h t i nr. Nimi Hääli otseselt jäägiga kokku 1 j 1. Vene Ühendatud Rühma (korpid). 1 JJ l93(165)'i 5}3(2) 2. Vene Ühendatud Rühma (seltsid) Eesti Naiskorporatsioonide Rühma 203 (217) 2 2 (5) 4. Saksa Üliõpilaste Rühma (172) 2 2 (5) 5. Juudisoost Üliõpilaste Ühine (86) 1 1 (1) (75) 1 1 (1) 7. Eesti Korporatsioonide Rühma (725) (9: 8. Organiseerimalute Üliõpilasie Ühine 69 (156) 1 1 (2) ) Üliõpilasselts. Rühma (Raimla) (ENÜS-i ja 11. ENÜS Ilmatar) ,. (Põhjala) (716) (9) 13. (EÜS.) v (Liivika) Ühine Demokraatlik. Üliõpil. Rühma XI Edustuse isiklik koosseis kujuneb järgnevaks : Läti Üliõpilaskonna Esinduse (Studentu Padome) valimiste tagajärjed 6. XII 31. a. Valimistest osavõtt oli eriti aktiivne. Valimas käis 6171 hääleõigusliku üliõpilast ehk 71,60% (aasta varem 5694 ehk 67,34%). Häälfejagaja oli 155,52 (142).') Avaldame allpool uue Esinduse üksikute rühmituste koosseisu : Ž? * 14. Valimistest osavõtnud nimekirjad : Läti Korporatsioon. Rühm Naiskorporatsioon. Rühm Rahvusi, üliõp; koondus. Põllumajand. Üliõp. Rühm Läti Rahvusi. Selts. Rühm Konkordiad Organiseerimatud... Latgallia üliõpilaste rühm Üliõpilas-sportlaste nim. Sotsial. üliõp- ühend, nim Juudi üliõpilaste nimek.. Ühendat. tööüliõpil rühm Saksa üliõpilaste rühm. Vene üliõpil, nimekirjad. Koht. arv 13(14) 4 (4) 1 (1) 2 (2) 3 (4) 1 (2) l(-) 2 (!) 2 (1) 3 (5) 4 (5) 1 (1) 2 (2) 1 (2) Kokku 40 Läti Üliõpilaskonna Esindus koosneb 40 liikmest. Senini, eriti viimastel aastatel on juhtivat osa etendanud Läti Korporatsioonide Rühm, liitudes oma kavade ja ettepanekute läbiviimisel naiskorporatsioonide esindajatega ja ka teiste ühiseid sihte taotlevate rühmitustega. Üldiselt peab tähendama, et läti üliõpilaskond oma parlamentaarses tegevuses on palju rohkem killunenud, omab tihti politiliste rühmituste osakondi, kus ei puudu ka äärmiste pahempoolsete maailmavaadetega üliõpilaskonna esindajaid. Kuigi suurte raskustega ja pikale veninud järelandmistega alles veebruari kuul on lõplikult kujundatud uus juhatus ja valitud toimkondade juhatajad. Uude juhatusse valiti : Esimees A. Raudseps (korp.) I Abiesimees A. Zonbergs (r selts rühm). Sekretär E. Kiploks (korp.) I Abisekretär Ä. Petersons (r. seltside rühm) Laekur A. Vigants. Välistoimk. juhataja A. Riters (korp.) Üldse on läti üliõpilaskonna omaabi ja muude ettevõtete juhtimisel tegevuses 18 mitmesugust toimkonda. J. T. 1) Klambrites on toodud vastavaid eelmiste aasta arveid.

18 60 ÜLIÕPILASLEHT Ho 3 - III 52 Käesoleva aasta üliõpilaskonna käsipalli esivõistlused algasid 21. veebruaril. Võistlused korraldati eelmiste aastate eeskujul kahes klassis üld- ja eri klassis ja kahe miinuse süsteemis. Eriklassi kuuluvaiks loeti need üliõpilased, kes on mänginud, või mängivad Eesti Käsipalli Liidu A-klassi mees resp. naiskondades, linna, või üliõpilaskonna esindus mees- resp. naiskonnas. Eriklassi võis täiendada iga meeskond oma äranägemise järele, kuid ainult immatrikuleeritud üliõpilasist. (Viimane tingimus on maksev ka üldklassi kohta). Võistlustest osavõtjatena registreerisid end määratud tähtpäevaks: 1) võrkpalli eriklassis: Korp! Sakala ja Eesti Üliõpilaste Seiis. 2) võrkpalli üldklassis: Eesti Üliõpilaste Selts, Korp! Frat. Estica, ÜS Liivika, korp! Rotalia, EÜS Põhjala ja korp! Sakala. 3) korpalli eriklassis: Korp! Sakala, korp! Fr. Estica ja Eesti Üliõpilaste Selts. 4) korvpalli üld Ic lassis: Korp! Fr. Liviensis, korp! Vironia, EÜS Põhjala, korp! Rotalia, ÜS Liivika ja Eesti Üliõpilaste Selts. 5) Naiskondadest registreerisid end võrkpalli eriklassis korp! Fi- Hae Patriae, korp! India ja Org-matud. Peale osavõtu registreerimise tähtpäeva möödumist asuti loosimisele, mis toimusid Eesti Tennisliidu tabelite järele, Mängude skeem'ning senised tulemused on antud kõrvalolevas tabelis. Kuna mängitud on umbes pool esivõistluste tsüklisse kuuluvaist mängudest, siis on veel yarajane ennustada meistermeeskondi Üldiselt peab aga tähendama, et mängu tase nii üld- kui eriklassis on tunduvalt tõusnud ja võimla on pealtvaatajaid tulvil täis olnud, mis näitab laialdase üliõpilasringkonna suurt huvi sportlike avaldiste vastu. Ed. Sild. Armin Gernhardfi doktoripromofsioon. 12. märtsil kaitses ülikooli aulas oma väitekirja Armin Gernhardt. Ta väitekirja teemiks on Über die zuckerbildende Kraft des menschlichen Mundspeichels". A. Gernhardt on sünd. 5. okt a. Valga maakonnas. Küpsuseksami sooritas Peterburgis Anna kirikukooli gümn a. Hiljem õppis Tartu ülikoolis, mille keemia.- osakonna lõpetas a. Töötas keemikuna a Tentelevi keemiavabrikus. Järgneval kahel aastal võttis Armin Gernhardt osa eesti vabadussõjast a. sooritas A- G. arstiteaduse riigieksami Jeenas ja a. arstieksami eksternina Tartus a. peale töötab A G. assistendina Tartu ülikooli sisehaiguste kliinikus aastal valiti A. G. kliiniku vanemaks assistendiks. Üliõpilaskonna käsipalli esivõistlusist õ Mängude skeem ning senised tulemused. Võrkpalli eriklassis. Korp! Sakala 1. E. Ü. S.(15:12; 8: 15; 15:11) E. Ü. S. 2. Korvpalli eriklassis. Korp! Frat. Estica 1. E. Ü. S. [49:11 (12:5)] E. Ü. S. 2. Korp! Sakala 3. I kaotaja (Estica) 1. II kaotaja 2. Võrkpalli üldklassis. E. Ü. S. 1. Korp! Fr. Estica E.U.SU7: 15; 15:7) 2. Liivika ÜS Liivika 3. ( R\ Korp! Rotalia 4. EÜS Põhjala Rotalia 5. (15:13;15:9) Sakala 6. Korp! Sakala (15* 10-1 n i 5; I kaotaja (Estica) 15: 13) 1. Il kaotaja (Põhjala) III kaotaja (Liivika) IV kaotaja (Rotalia) V kaotaja Korvpalli üldklassis. Korp! Frat Liviensis Korp! Vironia Põhjala [31:23 (24:12)] Põhjala E. Ü. S. Põhjala [24:23 (10:6)] Rotalia Korp. Rotalia Rotalia [46: 14 ÜS Liivika (32:3)] [31:16 Rotalia E. Ü. S. (15:1)] [37:4 (15:0)] I kaotaja (Vironia) II kaotaja (Liivika) III kaotaja (Liviensis) IV kaotaja (E. Ü. S.) V kaotaja (Põhjala) Korp! India Org-matud Korp! Filiae Patriae I kaotaja (orgmatud) II kaotaja (Filia Patriae) Liivika [23:9(10:4)] Liviensis [25:20, Võrkpalli eriklassis (naiskonnad). India (15:13; 15:12) India (15:6"; 15:10)

19 JVe 5 lil 32 ÜLIÕPILASLEHT 61 Robert Livländeri doktqripromotsioon. 2. märtsil kaitses Tartu ülikooli aulas oma doktori väitekirja täheteadlane mag Robert L i v 1 ä n d e r Väitekirja teemaks oli : Delermination of the Longifude of the Tartu Observatory by Wireless". Ametlike, oponentidena esinesid prof. D. Roofsmann, dots. H. P e r 1 i i z ja prof. K Frisch. Robert Livländer on sündinud Tallinnas, 1. veebr Õppis kohalikus linna kõrgemas algkoolis ja hiljem Peetri realkoolis. Peäle kooli lõpetamist astus R. L. Tartu ülikooli matemaatika-loodusteaduskonda a. määrati R. L. Tartu tähetorni ajutiseks abijõuks ja a., mil ta ülikooli astronoomia magistrandina lõpetas, nimetati ta tähetorni nooremaks assistendiks a. esitas R. Livländer magistri-föö teemal: Astrogroofiline positsioonide määramine a. võttis R L- osa tähetorni poolt korraldatud päikesevarjutuse ekspeditsioonis) Põhja-Roofsi, a viibis tähetorni esindajana Berliinis peetud Balti geodeetilise komisjoni konverentsil, a. toimetas ülesandel geograafiliste pikkuste mõõtmist Pulkovos jne. Robert Livländer on avaldanud rea töid ja populaarteaduslikke artikleid astronoomia alal. Aleksei Melnikovile pikendati vene keeles õppetegevuse jätkamise õigus kriminalistina õppetoolil, kuni 1. juulini 1954 a. Eradots. A. Audova vabastati enda palvel eradotsendi õigustest ja kohustest A. Audova siirdub Nõukogude Vene akadeemilisele tööpõllule. Vabastati veel ülikooli ieenisiusesf omal soovil drnd. Juhan Enn u 1 o II haavakliiniku assist, kohalt ja Voldemar Ü p r u s (samuti omal soovil) närvikliiniku noor. assis. k. t. kohalt. Ülikooli valitsus kinnitas, stud med. Alfred K a 1 1 i k i v i II haavakliiniku noorema assistendi k t, arvates 1. III s. a.; Harald S u l t s o n a - ehitusõpetuse kabineti noorema assist, k. t, arvates 1 III. s. a, üheks aastaks; Richard Tomson fütopatoloogia katsejaama noor. assist, k. t., arvates 1. apr. s. a. üheks aastaks; Alfred Truu taimebioloogia katsejaama vanem assist, k. t., arvates 1. apr. s. a., üheks aastaks. Richard Õunap kinnitati diploomilud edasiõppijaks kriminaalõiguse ja protsessi õppetooli juurde kriminalistika alal, üheks aastaks, arvates 1 märtsist s. a. Werner Waik kinnitati teaduslikuks stipendiaadiks raamatupidamise alal üheks aastaks. Ülikooli valitsus pikendas ieenistusaega närvi- ja vaimuhaiguste kliiniku noor. assistendi k. t. Edgar Greinertale ja loomaarstiteaduskonna sisehaiguste kliiniku noorema assistendi k. t. V. Leh t m et s'ale, mõlemale ühe aasta võrra. Stipendiumid ja õpperahast vabastamised käesoleval semestril. Sel semestril õpperahast vabastatud üldse 597 üliõpilast. Üksikute teaduskondade järele jagunevad stipendiumid ja õpperahast vabasfamised järgnevalt: 1) Usuteadusk.... 2) õigusteadusk.... 5) majanduslead. osak. 4) arstileadusk.... 5) filosoofiateadusk.. 6) maf.-loodusteadusk. 7) loomaarsti teadusk. 8) põllumaj. teadusk, S 22 Ülikooli personaali kuuluvate isikutena ning õppejõudude lastena vabastati 58 üliõpilast. Vabariigi ja Üliõpilaskonna stipendiaatidena 2. Tartu linna stipendiaadiks määrati stud. Eugen Kiiman. Tartu linnavalitsuse stipend. määrati stud. med. vet. Aleksander Simm. Osk. Seisler! stipend. määrati stud. jur. Agnes K r o o s. Tallinna linnavalirs. stip. pro a. I sem. otsustas Ülikooli valitsus ette panna : Otomar P e 11 o., Oskar Puhm(Puum), Anna P r u - ler, Elfride Vilfam, Alide Võrnma, Leida R e b an e, Helmuth Takenb er g, Ervin Püss, Leida Vinkelberg, Artur Hansen, Roman Mihkelson, August Möller. Eesti Vabrikantide Ühisuse stipendium. Eesti Vabrikantide Ühisus on stipendiumi kapitali asutanud, mille sihiks on abi anda nendele ülikooliõppejõududele, kes oma teadmisi soovivad täiendada praktikumi läbi välismaal. Kapitali suurus oh praegu kr. ja sel aastal aprillis väljandmisele kuuluv % % osa on 455 kr. Kandidaadid peavad olema eesti kodanikud, omama magistri või doktori kraadi ja kutsena ülikoolis, kas professoritena, dotsentidena või jälle eradofsentidena, kusjuures nende vanadus ei või olla üle 55 aasta. Ühtlasi peavad kaandidaadid esitama omad teaduslikud tööd, mis tehtud viimase 5 aasta jooksul ja mis trükis ilmunud. kandi Käesoleval esitab ülikool daate 1. aprilliks. Ekskursiooni juhtide kursus. Suvel Riias peetava C I.E. kongressi puhul on Eestisse oodata umbes 50 inimeselisl ekskursiooni. Ekskursioon kestab 5 4 päeva ning vajab kogu selle aja jooksul kompetentseid juhte, kes Eestist põhjalikke teateid saaksid anda ning külalistele igapidi abiks oleksid. Nimet. eksk. juhtide ettevalmistamiseks korraldab välistoirnkond aprillis vastava kursuse Osavõtfa soovijail tuleb registreerida toimkonnas kõnetundide ajal. Kaunase ülikooli 10 a- juubelipidustusist võitis osa rektor J o h. Kõpp Üliõpilaskonna esindajatena käisid juubeli pidustusil Uliõpk esimees H Paalman ja välistmk juh. A. P e r i. Ülikooli lõpetasid. Usuteaduskonnas: August Kivisikk, laan Rander ja Johannes Reinhold Schultz, usteaduskonnas: Järvits, Auguste Kask, Sa- Õi g Sofroni muel Le vitin, jaan Liiv, Evald Tikenberg Majanduseosakonnas: Verner Coop, Elda Frey, Auguste Käsper, Marie Lentso, Aleksandra Skvortsov. Filosoofiateadus konnas: Salme Eädenthal germani fil. alal, Leida Agathe Karu - ajaloo alal, Hilda Kasak filosoofia alal, Ralf Lesthal germani fil. alal, Leida Krass, Armilda Reinvelt, Linda Treufeld kõik inglise filoloogia alal, Edla Oidermann ladina filoloogia alal, Alma Sepp, Alide Wendt, Sigrid Zube kõik ajaloo alal, Apollon Tšernov slaavi filoloogia alal. Matemaatika -loodusteaduskonnas: Ilja Amitan keemia alal (cum laude), William Grossfhal (cum laude), Julius Heinrich Freienthal, Helene Juhanson, Valter Kask, Alfred Juhannes Kiusalaas kõik matemaatika alal, Lydia Mikk loodusteaduse alal, Leonid Rübenberg keemia alal. Põllumajandusteaduskonnas: Härm Luht, Jaan Luik, Nikolai Masso, Ivan Olenin, Alfred Tealane, Alfred Georg Truu, Eduard Voldemar Viirsoo. Metsa osakonnas: Evald Int (Hint) (cum laude), Johannes Kõresaar, Viktor Beljawsky. Loo m aarsti-teaduskonnas: Evald Nikolai Pebsen (cum laude). Farmaatsia osakonnas: Paul Friedrieh Schiffer (cum laude).

20 62 ÜLIÕPILASLEHT X 5 ÜI 5 2 Helsingi Üliõpilaskonna poolt eesti üliõpilastele määratud stipendiumite kasutamiskorrast ja tekkinud arusaamatusist meiepoolsel soovitamisel. Nagu Üliõpilaslehe" lugejatel teada, tekkis sellesemestri stipendiaatide valimisel mõlemapoolseid arusaamatusi. (Vt. Harald Raudsepa kirjutisi. Kas Soome ja Eesti Üliõpilaskondade vahekorrad halvenevad", Ü 1 " nr. 1, s. a). See H. Raudsepa kirjutis on ka Helsingi Y!ioppi!aslehh's" vastukaja leidnud. Nõnda loeme Ylioppilaslehti* 4 nr. 7, 12. III 32. pr. Elsa Haavio sulesünnitise..kuidas kärbsest tehakse härg*. Selles kirjutises saame alul ülevaate stipendiumile andmise ja kasustamiskäigu ajaloost. (Teatavasti toimus stipendiaatite soovitamine Tartu Üliõpilaskonna kaudu). Hiljem siirdutakse sellesemestri stipendiaatide meiepoolse soovitusloo juurde ning pahandatakse seepärast, et meiepoolselt esitati ainult kaks kandidaati, kuna soovijaid üldse enam oli. Senini on toimitud Tartu Üliõpilaskonna poolt stipendiaatide soovitamisel nõnda, et mitme samaväärse kandidaadi puhul on saadetud kõik paberid Soome, kui aga on leidunud esmajoones soovitusväärseid isikuid, siis ei ole ülejäänute^ sooviavaldisi üldse edasi saadetud Sellesemestri stipendiumile soovitamisel leidis aset viimatimainitud võimalus : leiti kaks sobivaimat kandidaati. (Üliõpilaskonnas hästituntud nimed E Veidenbaum ja H. Rutoff). Nagu teada, ej arvestatud Helsingis neid meie Üliõpilaskonna soovitisi ja valiti H. Rutofli asemel A. Espenberg. Pr E Haavio imestab, et viimatimainitud Helsingi Üliõpilaskonna Kuidas kärbsest härg tehti. sammu puhul Tartu üliõp. Edustuse liikmed olla olnud haavunud ning pahandub tõsiselt H. Raudsepa kirjutise üle H. R. kirjutise loomingu psühholoogia tõlgendamiseks lastakse H. Raudsepal ka kandideerida stipendiumile (viimane on küll pr. Haavio leiutis.) H. R. kirjutis olevat selge tunnusmärk sellest, kuidas isiklikel motiivel kahjustatakse suuri asju. Niisugust intriigitsemist tulevat lugeda iseloomustavaks joones Tartu üliõpilaskonnale sest iga soome üliõpilane, kes vähegi on jälginud Tartu üliõpilaselu ja lugenud näit. Tartu Ül konna Edustuse koosolekutest ajalehtedes, on oma kurvastuseks tähele pannud, kuidas Tartu kaasvõitlejate energia sageli kulub viljatuis riidudes eri üliõpilasühingule vahel. Tartu üliõpilastel ei ole üldse ühiselt aetavaid suuri politilisi, rahvuslikke ega kuliuurküsimusi, mille rakkesse soome üliõpilasnoorsoo jõud ja innustus tervel ja viljakal viisil on suundunud". Kirjutise lõpetab autor lootuses, el sellest tüliküsimusest mitte komistuskivi ei saa hõirnutööle. Viimase mõtteavaldisega võib täiel määral uhtuda, sest Helsingi Üliõpilaskonnalt on saabunud kiri, kus pr. E. Haavio mõtteavaldis loetakse isikliku arvamuse hulka, mis ei kajasta Soome üliõpilaskonna arvamist Samuti konstateeritakse, et, Ylioppilaslehii" ole Helsingi Üliõpilaskonna ametlik häälekandja ning kirjuiisie eest on ainuüksi vastutav lehe toimetus Neid stipendiaatide valimisel tekkinud lahkhelisid jälgides Soome ja Eesti Üliõpilaskondade vahel, jääb mulje, et siin on tegu lihtsalt arusaamatusega, jääb ka mulje mõlemapoolsest heast lähtest sellest väärolukorrast üle saamiseks. Arusaamatuste põhjustajaks oli ka asjaolu, et senini puudusid kirjalikult fikseeritud stipendiumi kandidaatide soovitusnõuded (kuna määravad olid ainult suulistel läbirääk. saadud näpunäited). Viimati mainitud puude kõrvaldamiseks, tehti käesoleva aasta alul Tartu Üliõpilaskonna poolt ettepanekud nende põhimõtete kindlaksmääramiseks, mille alusel tuleb teostada stipendiaatide valik. Nüüd on saabunud Helsingi Üliõpilaskonnalt meie ettepanekuid pooldav vastus. Need juhised oleks järgnevad : 1. Sooviavaldanul peab olema eeldusi, peale teaduslikkude harrastuste, hõimurahvaste koostöö arendamiseks laiemates hulkades. 2. Eelistatavamad on vanemad üliõpilased, kelledel enam eeldusi on hõimumaade vastastikku tutvustamiseks ja tundma õppimiseks. 5. Eelistada tuleks igal semestril uute kandaatide soovitamist, et võimalikult suurem arv üliõpilasi saaks Soomega tutvuneda, kuigi stipendiume määrata võib ka ennem stip. saanuile. Veel peetakse Soome poolt vajaliseks kõikide sooviavaldisie edassaatmisi juba arhiivi täielisuse mõttes Tahaks küll loota, et kõneall olnud stipendiaatide valimisküsimus, mis oli mõlema hõimumaa üliõpilaskondade vastastikkuse usalduse tuleprooviks, mingit lõkendavat mõju ei jäta edaspidistele hõimurahvaste häävahekordadele.. Üliõpilasorg ide aastapäivi. 27. märtsil korp. F r. Tarluen s i s 5. aprillil EÜS. H u 1 j eh i i s. 7. aprillil Eesti Üliõpilaste Selts (aastapäeva pühitsetakse 10. aprillil)., 7 aprillil Üliõpilaskogu V alv i 1 a (10. aastapäev). Ilmub 13 korda aastas. Tellimishind 3 kr. aastas, kr. semestris. Vastutav toimetaja: Erika Veidenbaum. Tegevtoimetaja: Eduard Sitska. Liikmed: Lilly Mihhels, Jaan Ots. Väljaandja: Tartu Üliõpilaskonna Edustus. Selle haruldase teose ilmumine eesti keeles on erakordne sündmus! Fr. Nietzsche: Nõnda kõneles Zarathustra RAAMAT KÕIGILE JA EI KELLELEGI. Tõlkinud J PALLA, redig. ja järelsõnaga varustanud J. SEMPER. IC 375 lk, hind 4 kr. 50 s., kalingurköites 6 kr. See teos on Nittzsche vaimu ja hinge süntees, ülemlaul uutest väärtustest, aga ka rõõmulaul vanade väärtuste purustamise ekstaasist Oo mu vennad, otsekui värske tuulepuhang tuleb Zarathustra kõigile teel-väsinuile; nii mõnegi nina paneb ta veel aevastama!" (III osa, ik. 219). Võib olla Nietzchega mitte ühel arvamusel, kuid Nietzche..Zarathustrat" peab tundma. Eesti Kirjanduse Seltsi kirjastus. Trükikoda Ed. Bergmann, Tartus.

21 I I I TÄNAPÄEVA ROMAAN «Tänapäeva Romaan» ilmub 12 korda aastas, iga kuu lõpul üks (kuni 200 lk. suurune) number. «Tänapäeva Romaan», tuues vaheldumisi põnevaid kriminaal ja armastusromaane nimekate maailma kirjanikkude sulest, tahab kujuneda ajaviitekirjanduseks selle sõna paremas mõttes, kujutades eranditult tänapäeva inimest, kajastades tänapäeva mõttelaadi ja tänapäeva ellusuhtumist. «Tänapäeva Romaan» maksab üksiknumbrina 75 senti, aastatellijaile (12 numbrit) Kr K.-ü.,,Loodus" Tartus. PiihLeulerõõm on t&lellk, PAGARI & KONDIITRIÄRI Aug. Univer TARTUS. Rautii tän. 16. Kui varustate end aegsasti maitsjate ja tuntud hääduses valmistatud baba, pasha, KulilšicLe ja Riipsisie^a, Peäle selle alati saadaval vars* Reid ja Kõige maitsvamaid torte, RooKe, Rotnzisaiu, piruraicl jne. Tellimised täidetakse kiiresti ja ÜorraliKult Annust Uniizer, lus ' š^ltt 1 MllllllllllillllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllMlllllllllillllllllllllllllll m ' Napsi ja liköörivabrik Asut a. O/ü. EMLO" Soovitab oma peenemaitselisi Asut a. Konjake: Vieux Likööre: Curacao Napse: Vodka Tres Vieux Cherry Brandy Kümmel Extra Tres Vieux jt. Creme d'orange jt. Subrovka jt. Saadaval igas veinikaupluses ja restoranis kogu Eestis. Tallinn, Pikk Tel Tartu ladu, Riia t. 22 a. Tel (ainult engroi mciiik.)

22 v..'ar.:.., J «unu iii ii 11 in III utl in t tiin jf II ii ii 11 iini iiitifiiiiiiiitifitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiijiiiriiiiiiiiiuitiiiiiiimiiifiiiitik A. s. A. LE COQ'i j London Tartu õllevabriku õlu ja porter! ning keedetud mõdu, limonaad, sooda, selters tuntud headuses. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiitiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiitfiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii] )000000<XOCXX>OOOCK)OOOOCKXX)CXXX : f! *lll PP Kui olete kunagi tahtnud ravitseda oma näonahka siis tehke seda nüüd kreem idega 1 >Tedresan Mõjuv vahend vinnide ja nahaplekkide kõrvaldamiseks. Hind 80 s. 2 > Regina Extra rasvaga Elustab näonaha, annab sellele värske ja õrna jume. Hind 50 s. 3 > Regina Extra rasvata Laialdast tunnustust leidnud parima puudrialusena. Hind 50 s. Soovitame oma laboratooriumi saadusi: Eau de Cologne kolmekordne, lillelõhnaga Lõhnaõlid suures valikus Juustevesi Grinol Hitz, Vegetal jne. A-s. Prov, Jiil, Lilli rohukauplused Tartus: RUUtli län. 10. Narva tän. 6. )0OCX3CXXXXXXX)0OOO(XXXX)OOOO0OOC)OOO0C Suures väljavalikus eeltulevateks pühadeks ilurarpe, mune, jäneseid. ja teisi ShoKoladKaupe soovitab Shokoladivabrik ja kauplus Ricti. Glassmann Suurturg 1. Telef Hind 25 santi. EEST!

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus 2014/3 HUNT TEABEROHKE AIMESARI LOODUSEST, TEADUSEST, KULTUURIST www.loodusajakiri.ee HUNT Aasta loom 2013 Koostaja Helen Arusoo Tallinn 2014 Sarja Looduse raamatukogu kolmeteistkümnes raamat Hunt on piiratud

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

untitled

untitled Moskvas metsikult Intervjuu Lola Liivatiga Vaba kunsti töötuba Moskvas 1957 Arhiivid tõlkes Näitus Kumu kunstimuuseumis 07.03. 29.06.2008 Kädi Talvoja Moskvas metsikult Intervjuu Lola Liivatiga 26. november

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

“MÄLUKAS”

“MÄLUKAS” Hiiumaa Arenguseminar 2016 Mälu ja mõtlemine Juhi tähelepanu Tauri Tallermaa 27.oktoober 2016 Edu 7 tunnust Allikas: Anthony Robbins. Sisemine jõud 1. Vaimustus 2. Usk e veendumus 3. Strateegia 4. Väärtushinnangute

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh 2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühholoog - nõustaja, kunstiteraapia ühenduse liige Moskvas

Rohkem

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

1-69_.pdf

1-69_.pdf Aasta advokaat Gerli Kilusk: mulle tundub, et minu jaoks on parim aeg just praegu ! " #! " $ $ # % &! $! $ % $ ' ( & )! Aina enam teevad kõrgeid panuseid ärimaailmas just õrnema soo esindajad. Tunnustuse

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R 612 3000 Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, 612 4510 Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, 612 5710 Turvatunne algab meist enestest ;.politsei.ee Mart Meriküll

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti? Enam ei pea otsima, Espechal on neid valikus mitmeid!

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

Analüüs online'i

Analüüs online'i Protestihääletamise riskid Valimisliitude hääled võisid Tallinnas anda Keskerakonnale 3 lisamandaati Mihkel Solvak 1 Kristjan Vassil Abstrakt Möödunud kohalike volikogude valimistel Tallinnas anti kokku

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

keelenouanne soovitab 5.indd

keelenouanne soovitab 5.indd Kas algustäht oleneb asutusest? Maire Raadik Ajalugu On küsitud, mis ajast võib Tartu Ülikooli kirjutada ka väikese tähega, s.o Tartu ülikool. Vastus on: vähemalt eelmise sajandi kolmekümnendatest aastatest

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem