KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE"

Väljavõte

1 EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2012) 107 final KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta (2010) ellurakendamise, tulemuste ja üldhindamise kohta ET ET

2 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta (2010) ellurakendamise, tulemuste ja üldhindamise kohta 1. TAUST: POLIITILINE PÜHENDUMUS KRIISI AJAL 1.1. Sissejuhatus aastal kinnitasid nõukogu ja Euroopa Parlament veel kord, et vaesuse ja tõrjutuse vastu võitlemine on ELi ja selle liikmesriikide peamine kohustus, ning leppisid kokku, et aasta kuulutatakse vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aastaks (edaspidi Euroopa aasta 2010 ) 1. Euroopa aasta 2010 langes ajale, mida iseloomustasid majanduslikud ja sotsiaalsed väljakutsed, mis kannustasid tegutsema ja aitasid asetada vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse Euroopa aasta tegevuskava keskmesse. Sellega rõhutati kodanike osalemise ja teadlikkuse otsustavat tähtsust ning loodi võimalused vaesust kannatavate inimeste positiivseks osalemiseks. Sellega näidati ka, et Euroopa saab soodustada uusi juhtimismudeleid, ja rõhutati, kui oluline on luua tihedamad sidemed peamiste osalejate vahel. Siiski tabas majanduskriis vaesuses ja sotsiaalses tõrjutuses elavaid inimesi ja neid, kes päevast-päeva nendega töötavad, mistõttu algatuse täit mõju on raske tunda. Euroopa aastat 2010 käsitleva otsusega kooskõlas antakse käesoleva aruandega ülevaade Euroopa aasta ellurakendamise, tulemuste ja üldiste saavutuste kohta, võttes aluseks välishindamise järeldused Sotsiaalse kaasamise koordineerimine ELi tasandil Lissaboni strateegia käivitamisel aasta märtsis kutsus Euroopa Ülemkogu liikmesriike ja komisjoni üles aastaks astuma otsustavaid samme vaesuse kõrvaldamiseks. Pärast seda on Euroopa Ülemkogu seda eesmärki korduvalt kinnitanud. Sotsiaalkaitse ja sotsiaalse kaasatuse valdkonna avatud koordinatsioonimeetod (sotsiaalvaldkonna avatud koordinatsioonimeetod) töötati välja selleks, et tagada liikmesriikides poliitiline koordineerimine. See on aidanud teha kindlaks ühised väljakutsed, laiendanud ühist teadmistebaasi ja toetanud head juhtimistava. Siiski tuleb veel astuda samme, et tugevdada poliitilist tahet ja nähtavust, koostoimet muude poliitikavaldkondadega ja kõigi oluliste asjaosaliste pühendumust. 1 2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1098/2008/EÜ, 22. oktoober Euroopa Komisjon tellis välistöövõtjalt järelhindamise (16. detsember aprill 2011). Aruanne valmis aasta juunis. ET 2 ET

3 1.3. Euroopa aasta 2010 ja selle eesmärgid Kui vaesust ja sotsiaalset tõrjutust käsitleva Euroopa koostöö esimene aastakümme hakkas lõpule jõudma, võeti kavasse Euroopa aasta 2010, et teadlikkuse suurenemine, uute partnerluste loomine ja uue hoo leidmine toimuks kiiremini. Järgiti nelja peamist eesmärki: Õiguste tunnustamine tunnustada vaesuses ja sotsiaalses tõrjutuses elavate inimeste õigust elada inimväärset elu ja kuuluda täieõiguslikult ühiskonda. Ühine vastutus ja osalemine suurendada üldsuse vastutust sotsiaalse kaasamise poliitikas ja tegevuses, rõhutada kollektiivset ja individuaalset vastutust vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemises. Ühtekuuluvus edendada ühtekuuluvamat ühiskonda, suurendades üldsuse teadlikkust kasust, mida kõik saavad ühiskonnast, kus vaesus on likvideeritud, kus toetatakse õiglast jaotamist ja keegi ei ole sunnitud elama kõrvalejäetult. Pühendumine ja konkreetne tegevus korduvalt rõhutama ELi tugevat poliitilist pühendumist võitluses vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu ja edendada seda pühendumist ja tegevust kõigil tasandeil. 2. EUROOPA AASTA 2010: ELLUVIIMINE JA PEAMISED MEETMED 2.1. Juhtimine ja rahastamine Meetmete võtmiseks 29 osalevas riigis (ELi 27 riiki ning Island ja Norra) ja Euroopa tasandil oli eraldatud 17,25 miljoni euro suurune eelarve. Programmitöö ja finantsjuhtimine liikmesriikides Riiklikud rakendusasutused (edaspidi rakendusasutus ) koordineerisid Euroopa aastat 2010 ja juhtisid ELi rahastamist riigi tasandil kooskõlas riikliku programmiga, mis oli töötatud välja peamiste sidusrühmadega konsulteerimise käigus. Ühtekokku eraldati 29 rakendusasutusele (27 liikmesriiki, Norra ja Island) ELi eelarvest kaudse tsentraliseeritud haldamise menetluse raames kokku 9,27 miljonit eurot. Iga riik pidi eraldama saadud ELi toetusega vähemalt võrdse summa. Teatavad riigid eraldasid nõutavast suurema summa. Lisaks kaasati erasektori vahenditest rahastamine pakkumiskutsetega, milles esitati muutuva määraga kaasrahastamise nõue. Programmitöö ja finantsjuhtimine ELi tasandil 8 miljoni eurone eelarve eraldati algatusteks Euroopa tasandil, millest enamik olid Euroopa tasandi põhimeetmed. Suures osas olid need täielikult rahastatud, samas kui muud algatused (ava- ja lõppkonverentsid) olid 80% ulatuses kaasrahastatud. Üleeuroopalisi algatusi koordineeriti Euroopa tasandil, teisi rakendati detsentraliseeritud viisil osalevates riikides, kusjuures teabevahetuse valdkonna töövõtja riiklikud korrespondendid ja rakendusasutused tegid tihedat koostööd. Osalevate riikide esindajate nõuandekomitee kohtus regulaarselt, et nõustada ja abistada komisjoni Euroopa aasta 2010 meetmete kavandamisel ja elluviimisel. ELi sidusrühmade eksperdirühm, mis koosnes ligikaudu 70 Euroopa valitsusvälisest organisatsiooni ja muude organisatsioonide (võrgustikud ja piirkondlikud/kohalikud asutused, ET 3 ET

4 sotsiaalpartnerid, fondid, mõttekojad, Euroopa/rahvusvahelised kogud) esindajatest, tegutses teabe- ja suhtluskanalina ning kohtus ajavahemikus märts 2009 märts 2011 viis korda. Euroopa aasta 2010 arvudes 29 osalevat riiki (27 liikmesriiki, Norra ja Island). Ligikaudu 900 kaasrahastatud meedet, mida toetasid kas rakendusasutused või sidusrühmad; vähemalt 1800 riiklikku või kohalikku meedet, mille puhul seda logot kasutati. Umbes 40 ELi üritust (ELi asutuste korraldatud või partnerluses suurte üritustega). 164 saadikut (160 riiklikul ja 4 Euroopa tasandil). Eetrisse läinud saadetel 49 miljonit vaatajat ja kuulajat. Üle külastaja veebisaidil. Üle artikli paberkandjal või Internetis. Ajakirjandusauhinna võistlusele esitatud 1200 tööd ja 60 võitjat. Rohkem kui 60 ELi tasandil tehtud videot. 200 fotot 18 Euroopa riigist, kes osalevad kunsti ühisprojektis. Kogueelarve 17,25 miljonit eurot (ELi eelarve) + 9 miljonit eurot (riiklikud eelarved), st kokku 26,25 miljonit eurot Rakendamine osalevates riikides Kohapealne tegevus Suurt osa tegevusest riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil toetasid sidusrühmad, eelkõige valitsusvälised organisatsioonid, kes juhtisid 664 kaasrahastatud projekti, ning riiklikud rakendusasutused, kes toetasid otseselt 220 meedet. Need hõlmasid: teadlikkuse suurendamise meetmeid (väitlused, õppematerjal, meediatöö, kunstivõistlused, solidaarsusketid, avatud ülikoolid, sotsiaalvõrgustikud jne); asjaomaste isikute otsest toetamist (teave õiguste kohta, ühiskondlik toetus, enesehinnangu tõstmine kunsti, informaalse õppimise jne kaudu); poliitika väljatöötamist (konverentsid, seminarid, osaluskohtumised, uute poliitikakavade ja tegevuskavade kasutuselevõtmine jne); teadmisi süvendavaid meetmeid (teadustöö, uuringud, väljaanded jne). Tõsiasi, et hariduse ja meediaga seotud väljundid uuringute ja küsitluste suhtes ülekaalus olid, peegeldab Euroopa aasta kui teadlikkuse suurendamise kampaania rolli. Paberkandjal või Internetis avaldati üle artikli. ET 4 ET

5 Sidusrühmade toetatud kaasrahastatud projektide arv ja maht varieerusid märkimisväärselt, ulatudes ühest projektist Soomes ja kahest projektist Leedus 71 projektini Prantsusmaal ja 92 projektini Iirimaal. Enamikus riikides jäi kaasrahastamine allapoole eurot, mis tegi võimalikuks toetada organisatsioone, mille suutlikkus vahendeid kasutada oli piiratud. Lisaks anti moraalset toetust rohkem kui 1800 riiklikule ja kohalikule meetmele, mille puhul kasutati logo, kuid ei saadud Euroopa aasta 2010 rahalist toetust. Riiklike saadikute roll Kõigis 22 riigis määrati 160 Euroopa aasta 2010 saadikut laiema üldsuse tähelepanu saavutamiseks. Need saadikud olid erisuguse taustaga: näitlejad, lauljad, valitsusväliste organisatsioonide aktivistid, haritlased, spordirahvas, äriinimesed, inimesed, kel on olnud otseseid kogemusi vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega, riskirühmade esindajad (puudega inimesed, romad, üksikemad jne). Määratud saadikute arv ulatus ühest (Prantsusmaal ja Rumeenias) kuni 26ni Austrias Tegevus ELi tasandil Paljudel juhtudel koordineeris ja viis tegevust ellu Euroopa Komisjon, ent märkimisväärses mahus tegid seda ka eesistujariigid Hispaania ja Belgia, sidusrühmad ja teised ELi institutsioonid ja ametid. Teabe-, kommunikatsiooni ja reklaamikampaania Peamine tegevus Euroopa tasandil oli peamiselt 23 keeles tehtud ühine kampaania, mida koordineeris Euroopa Komisjon ja mida rakendati osalevates riikides koostöös teabevahetuse valdkonna töövõtja ja rakendusasutustega: meediavõrgu loomine ja regulaarsed kontaktid meediaga (trükimeedia/internet/audiovisuaalmeedia) peamiste üritustega seoses (nt pressihommikusöök); veebipõhised vahendid sealhulgas kampaania veebisait ( 23 ELi ametlikus keeles, Facebook'i rühm Social Europe, fotode jaoks Flickr-veebisaidi kasutamine, postitused Youtube'is, EUtube ja Wikipedia; trükised Eurobaromeetri brošüür, uudiskiri (kuus väljaannet), heade tavade lühikokkuvõte ( Getting out of Poverty ), ajakiri aastale järgnevaks ajaks ( Springboard into the Future ) ja tähtsaima statistika ülevaade; audiovisuaalmaterjali tootmine (üks reklaamiklipp 23 keeles, 29 lühikest kirjeldust maade kohta ja oluliste ürituste uudisklipid); partnerlus 26 Euroopa üritusega (muusika, filmifestivalid, valitsusväliste organisatsioonide üritused jne); reklaamimaterjal (plakatid, järjehoidjad, pliiatsid, T-särgid, kaelapaelad); ET 5 ET

6 neli kampaaniasaadikut ELi tasandil (dr Vaira Vīķe-Freiberga, dr Lesley-Anne Knight, Michał Piróg ja Tasha de Vasconcelos), kes äratasid meedia suuremat huvi ja tõstsid oma aktiivse osalemise ja Euroopa aasta 2010 sõnumite toetamisega Euroopa aastat 2010 paremini esile. Euroopa aasta 2010 ava- ja lõpuüritused Eesistujariigi Hispaania 21. jaanuaril korraldatud avakonverentsil Madridis oli 400 osalejat. 17. detsembril Brüsselis Belgia eesistumise raames peetud lõppkonverentsil vaadati üle peamised saavutused ja tõsteti esile väljavalitud riiklikke projekte. Seal kiideti ka heaks nõukogu vastuvõetud Euroopa aasta lõppdeklaratsioon (vt allpool). Ulatuslikku poliitilist pühendumust Euroopa aasta 2010 eesmärkide saavutamisele peegeldas see, et mõlemast üritusest võttis osa palju otsusetegijaid ja sidusrühmi ning kõrgetasemelisi esindajaid, sealhulgas Euroopa Ülemkogu eesistuja, komisjoni president, Hispaania ja Belgia valitsusjuht ning hulk osalevate riikide ministreid. Kaks teemanädalat Juunis ja oktoobris korraldati projektile uue hoo andmiseks kaks teemanädalat, mille raames koondati hulk ELi ja riikliku tasandi tegevusi ja üritusi lühikesse ajavahemikku, seejuures pandi tugevat rõhku partnerlusele ja osalusele. Kaks aasta pikkust algatust ühine kunst ja üleeuroopaline ajakirjandusvõistlus Kunsti ühisprojektiga (IN)VISIBLE (aprill 2010 november 2010) julgustati kunstitudengeid visualiseerima vaesust fotograafia kaudu. Kõik fotod avaldati Euroopa aasta 2010 veebisaidil ja 70 fotot pandi välja näitusel Brüsselis aasta lõpus. Ajakirjandusauhinna (aprill 2010 detsember 2010) eesmärk oli toetada ajakirjanikke, kelle töö on aidanud kaasa teadlikkuse kasvule ning vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse laiemale mõistmisele. Esitati ligi 1200 artiklit või audiovisuaalset reportaaži ning valiti välja võitjad nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil. Eurobaromeetri küsitlused ja uuringud aasta oktoobris avaldatud Eurobaromeetri küsitluses 3 uuriti üldsuse arvamust meetmete kohta, mida võetakse vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vältimiseks ja selle vastu võitlemiseks. Lisaks viidi läbi ja avaldati neli Eurobaromeetri kiiruuringut, mis käsitlesid avalikku arvamust majanduskriisi sotsiaalse mõju kohta. Partnerite korraldatud tegevus ELi tasandil Lisaks komisjoni tööhõive peadirektoraadi koordineeritud tegevusele korraldati veel palju üritusi Euroopa tasandil. 3 Eurobaromeetri eriuuring nr ET 6 ET

7 Spetsiaalne valitsusväliste organisatsioonide liit 4 tõi kokku üle 40 organisatsiooni ja korraldas ühistegevusi (inimkett ümber Euroopa Parlamendi, oma veebisait teabevahetus). Paljud Euroopa sidusrühmad korraldasid Euroopa aasta tegevusi, sealhulgas konverentse, teadlikkuse suurendamise üritusi ja konkreetset toetustööd. Euroopa Parlament andis selle teema kohta välja mitu aruannet, korraldas vaesuses elavate inimeste juunikuu kohtumise ja kodanike foorumi selle teema kohta jaanuaris Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee korraldas kõrgetasemelise konverentsi vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse teemal (mai 2010) ning kutsus ellu Euroopa aasta 2010 alalise töörühma ja tegi mitu konkreetset algatust (rahvaülikool, ärakuulamine). Regioonide Komitee korraldas juunis foorumi ja üks selle poliitilisi rühmi viis läbi filmivõistluse ( Poverty in Europe: Can you picture a way out? ). Märkimisväärse panuse andsid Euroopa Komisjoni esindused osalevates riikides, korraldades palju teabeüritusi (nt fotovõistlus, kohtumine ebasoodsamas olukorras olevate rühmadega, vabaõhukontserdid, teabepunktid) ja osaledes mitmesugustel seda teemat käsitlevatel aruteludel, väitlustel ja konverentsidel. Paljudes riikides osalesid aktiivselt ka Europe Direct teabekeskused. Lisaks tööhõive peadirektoraadile töötas Euroopa Komisjonis konkreetseid projekte ja algatusi välja ka mitu teist peadirektoraati (nt tervise, infoühiskonna, teadusuuringute, noorsoo, kultuuri, turismi jm teemadel). Juba enne Euroopa aastat 2010 määrati Euroopa Komisjoni aasta ELi ajakirjandusauhinna Üheskoos diskrimineerimise vastu raames eriauhind vaesust ja diskrimineerimist käsitlevatele artiklite eest. 3. MIDA ON EUROOPA AASTAGA SAAVUTATUD? 3.1. Tugev poliitiline tahe raskele majanduslikule taustale vaatamata Euroopa aasta toimus ühiskondlikult kriitilises õhkkonnas ja langes ühele ajale aruteludega ELi peamiste poliitikavaldkondade tuleviku üle. Euroopa aasta 2010 käivitamise impulss kogu ELis oli alus, mis aitas luua dünaamika, rõhutamaks vajadust poliitilise pühendumise järele kõrgeimal tasandil. Sellel taustal leiti, et võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu on üks põhiprioriteete strateegias Euroopa 2020 aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu saavutamiseks. Esimest korda on see poliitiline tahe seotud arvulise sihiga: vähendada aastaks vaesuses 4 ET 7 ET

8 ja sotsiaalses tõrjutuses elavate inimeste arvu vähemalt 20 miljoni võrra. Euroopa aasta lõppdeklaratsioon 5 märgib edasist tahet neid jõupingutusi jätkata ja süvendada. Euroopa aasta strateegias tunnistatakse vajadust aktiivse tegevuse järele riiklikul tasandil. Seepärast kutsuti liikmesriike üles määrama oma riiklikes reformikavades kindlaks riiklik siht vaesuse ja tõrjutuse vähendamiseks. Lisaks aitas Euroopa aasta 2010 panustada sisemaise poliitika arengusse, mis ulatub kaugemale Euroopa aasta strateegiast, sest palju riike kasutas seda võimalust, et töötada välja või viia ellu uusi poliitilisi algatusi ning tugevdada seotust muude poliitiliste teemadega (nagu tervishoid, õigus, diskrimineerimise ärahoidmine ja rahandus). Kuigi see areng näitab, et ELi ja liikmesriikide püüdlustes on mindud samm edasi, tuleb seda näha kõige kaitsetumate olukorda silmas pidades, mis paljudel juhtudel aastal halvenes Uute partnerluste ja liitude väljatöötamine Euroopa aasta andis olulise motivatsiooni partnerluste tugevdamiseks ja uute osaliste kaasamiseks kohalikult ja Euroopa tasandilt. Need liidud moodustati peamiselt sidusrühmade (eelkõige valitsusvälised organisatsioonid ja fondid) vahel, kuid kaasati ka eri tasandite institutsioone (kohalikud ametiasutused, haritlasringkonnad, kultuuriorganisatsioonid, koolid jne). Lisaks andis Euroopa aasta 2010 impulsi traditsiooniliste piiride ületamiseks, sest kaasati neid, kes küll võib-olla ei ole nii otseselt seotud vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse probleemi käsitlemisega, kuid kellel on siiski otsustav mõju (nt äriringkonnad, meedia, ametiasutused väljaspool sotsiaalvaldkonda jne). Mõnes riigis on Euroopa aasta 2010 saadikute osalemisel olnud selles osas märkimisväärne roll. Euroopa tasandil on tugevdatud koostööd paljude oluliste asutuste ja uute sidusrühmadega, samuti Euroopa Komisjoni osakondade vahel. Kuid vaatamata positiivsetele näidetele ei kasutatud täielikult ära võimalusi sidemete tugevdamiseks sotsiaalpartnerite ja erasektoriga Vajadus tõhusama suhtlemise järele Võimalikult laia üldsuseni jõudmine ja vaesuse mõistmise muutmine olid Euroopa aasta 2010 ambitsioonikad eesmärgid. Teabevahetuse valdkonna töövõtja kogutud andmed näitavad, et Euroopa aastat käsitlev teave jõudis umbes kümnendikuni eurooplastest ringhäälingu kaudu. See aitas suurendada teadlikkust Euroopas esineva vaesuse mitmepalgelisuse ja ELi rolli kohta. Euroopa aastat 2010 kajastati laialdaselt ka ajakirjanduses, nii trüki- kui ka elektroonilises meedias, eelkõige suurte ürituste puhul ja peamistes etappides. Laiema publikuni jõudmiseks loodi sotsiaalmeedia kanalid. Keerulisem on hinnata, kui palju on algatus aidanud stereotüüpe lammutada. Siiski anti mitme põhiürituse raames sõna ka vaesust kannatavatele inimestele, näiteks aasta oktoobris toimunud ELi konverentsi Vaesus: tegelikkuse ja ettekujutuse vahe kommunikatsiooni proovikivi ning riiklike, piirkondlike ja kohalike algatuste raames. Nende algatustega 5 Nõukogu deklaratsioon vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta kohta: Koostöö vaesuse vastu võitlemise nimel aastal 2010 ja pärast seda. Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu istung, Brüssel, 6. detsember 2010 ELT C333/ ET 8 ET

9 käivitati ka vajalik arutelu selle üle, kuidas kõige paremini vahendada keerukat teemat, kombineerides vaesust kannatavate isikute huvid piirangutega, mille seab üha nõudlikumaks muutuv ajakirjandus. Kõigele lisaks suurendas Euroopa aasta 2010 teadlikkust selles osas, et riiklikud asutused peaksid sotsiaalse tõrjutuse küsimusi paremini ja teistsugusel viisil vahendama, tegema tihedamat koostööd meediaga ja nii riskirühmadesse kuuluvate inimestega kui ka üldsusega tihedamini suhtlema. Prooviti vastavaid uusi lähenemisviise ja arendati neid edasi (nt partnerlused suuremate ürituste või meediaga) Vaesuses elavate inimeste parem kaasamine Vaesuses elavate inimeste kaasamine oli Euroopa aasta 2010 oluline eesmärk, seda nii isikliku vastutuse suurendamise kui ka otsesemas vormis kodanikuaktiivsuse edendamise osas. Euroopa aasta täitis osaliselt neid ootusi, andes sõna otseselt vaesuse alla kannatavatele inimestele, mis andis neile võimaluse olulistel üritustel (ava- ja lõppkonverentsid, kohaliku tasandi üritused, rahvaülikoolid) ja meedias (videod ja konverentsid vaesuse mõistmise kohta) oma häält kuuldavaks teha ning suurendada nende kohalolu osavõtjatena sellistel üritustel. Sellega toetati ka osaluse struktureeritud vormide loomist, mis toimus mitmesuguste osalevates riikides väljatöötatud projektide kaudu. Lisaks aitas Euroopa aasta kaasa sotsiaalse tõrjutuse, vaesuse ja diskrimineerimise vahelise seose uurimisele. Tehtud algatustel on olnud teatavas ulatuses positiivne mõju kõikidele diskrimineerimisohus rühmadele (nt migrandid, rahvusvähemused, puudega inimesed, eakad) Olemasolevate ELi algatuste täiendamine Euroopa aasta täiendas olemasolevaid ELi algatusi ja programme sotsiaalse kaasamise ja ebavõrdsuste vähendamise valdkonnas, näiteks programm PROGRESS 6 ja sotsiaalvaldkonna avatud koordinatsioonimeetod. Sellega pakuti rahastamisvõimalusi projektidele, mis ei olnud muude ELi programmide raames abikõlblikud, ja see aitas kaasata rohkemaid asjaosalisi. Siiski ei kasutatud võimalusi teiste ELi rahastatud algatuste täiendamiseks täielikult ära ning neid arendatakse järgmise mitmeaastase finantsraamistiku raames edasi Uudsete lähenemiste väljatöötamine Euroopa aasta jooksul prooviti mitut uudset lähenemist: suhtlemine sotsiaalmeedia kaudu; koostöö ajakirjanikega; osalusel põhinev süvendatud lähenemisviis poliitika kavandamisel, tõenditel põhinev sotsiaalpoliitika ja sotsiaalne ettevõtlus. Mõne initsiatiiviga loodi sidemeid teiste poliitikavaldkondadega, eelkõige tervishoiu-, õigus- ja rahandusvaldkonnaga. Nende uuenduste mõju võib olla märkimisväärne ja neid saab edasi arendada. Siiski takistavad praegused eelarve konsolideerimise jõupingutused oluliselt edasiarendamist. 3.7 Soolise võrdõiguslikkuse edendamine Kehtestati tingimused soolise mõõtme arvessevõtmiseks näiteks Euroopa aasta juhtimises ning kaudsed tõendid näitavad, et üksikvanemate ja kodutuse teemat käsitleti tasakaalustatud 6 Tervishoiuga seotud ebavõrdsuse vähendamist käsitlevate projektiettepanekute konkurss aastal. ET 9 ET

10 viisil. Siiski ei tajunud Euroopa aasta 2010 peamised asjaosalised soolist mõõdet kuigi selgelt ja soopõhiseid andmeid ei esitatud süstemaatiliselt. 4. EDASISED SAMMUD: PÜSIVA MÕJU SAAVUTAMINE Majanduskriisi mõju jätkub. Töötus püsib kõrgel tasemel ja ELis on endiselt lubamatult suurel arvul inimesi, kes elavad allpool vaesuspiiri või ühiskonnas tõrjutult. Kaalul on Euroopa ühiskondade ühtekuuluvus 7. Kuigi vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemisel vastutavad olulisimate poliitiliste meetmete võtmise eest küll eelkõige liikmesriigid, on ka ELil selles osas tähtis roll ning ta peab talle pandud ootusi täitma. ELil on selged pädevusvaldkonnad ja uued vahendid liikmesriikide toetamiseks ja kõige haavatavamate inimeste elu muutmiseks. Nende vahendite hulka kuuluvad Euroopa 2020 strateegia ning vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogramm 8 mõlemad algatused on asetanud sotsiaalse kaasatuse teema ELi tegevuskavas olulisele kohale Euroopa aastal: sõnadest tegudeni Majanduskriis on näidanud, kuivõrd on majanduslikud ja sotsiaalsed arengud ELi liikmesriikides omavahel põimunud. Seepärast on EL võtnud kasutusele uue töömeetodi Euroopa semestri, et tagada ELis peamiste poliitiliste prioriteetide koordineerimine enne seda, kui tehakse otsused riiklikul tasandil aasta on toonud tähelepanu keskmesse jätkusuutliku riigirahanduse ning töökohtade loomise ja majanduskasvu. Töötuse ja majanduskriisi ühiskondlike tagajärgedega võitlemine on üks viiest prioriteedist aasta majanduskasvu analüüsis 9, kusjuures liikmesriigid peaksid kaitsma kõige haavatavamas olukorras isikuid selle abil, et parandavad veelgi sotsiaalkaitsesüsteemide tulemuslikkust, rakendavad aktiivse kaasamise strateegiaid ja tagavad juurdepääsu teenustele, millega toetatakse tööturule ja ühiskonda integreerumist. Tuleb teha suuremaid jõupingutusi, et võetud ajaloolise vastutuse raames vähendada vaesust ja sotsiaalset tõrjutust oleks aastaks saavutatud tuntav muutus. Kokkuvõttes on nüüd 26 liikmesriiki seadnud eesmärgid oma riigis vaesuse vähendamiseks ja kirjeldanud oma konkreetset strateegiat riiklikes reformikavades, mille nad esitasid aprillis Siiani ei ole veel õnnestunud aasta juunis ühiselt kokkulepitud sihte saavutada Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogramm: tegevusraamistik Tegevusprogramm on üks Euroopa aasta strateegia juhtalgatusi ja selles tuuakse esile komisjoni tegevuskava vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse jõupingutuste suurendamiseks, võttes vahetult aluseks Euroopa aasta 2010 kogemused Sotsiaalkaitsekomitee: raport Euroopa aasta strateegia sotsiaalse mõõtme kohta, Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogramm: sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse Euroopa raamistik, KOM(2010)0758 lõplik, KOM(2011)815 (lõplik), aasta majanduskasvu analüüs ET 10 ET

11 Koostöö edendamine ja osalemise laiendamine Tegevusprogrammi üks põhieesmärke on laiendada ja parandada sidusrühmade osalust. Sel eesmärgil jätkab oma tegevust Euroopa aasta 2010 raames loodud sidusrühmade grupp ja seda laiendatakse. Komisjon on teinud ka koos nõukogu eesistujariikidega tööd selle nimel, et muuta iga-aastane vaesust ja sotsiaalset tõrjutust käsitlev ümarlauakohtumine ulatuslikumaks aastakohtumiseks, kus tehakse kokkuvõtte saavutatud edusammudest teel peaeesmärgi poole ja vaadatakse läbi tegevusprogrammi meetmete elluviimine. Esimene aastakohtumine toimus 17. ja 18. oktoobril aastal. Aja jooksul annavad aastakohtumised võimaluse tihendada ja süvendada koostööd teiste ELi institutsioonide ja asutustega ning tugevdada sidemeid muude poliitikavaldkondadega, samuti tähtsamate sidusrühmadega. Meetmed kõikide poliitikavaldkondade lõikes Tegevusprogrammi käsitlevas teatises tehti ettepanek esmatähtsates poliitikavaldkondades võetavateks meetmeteks, mis hõlmavad rohkemat kui sotsiaalset kaasatust kitsamas tähenduses. Need meetmed hõlmavad finantsteenuseid (nt komisjoni soovitus juurdepääsu kohta põhimaksekontole 10 ), energeetikat, haridust (nt komisjoni teatis ja nõukogu soovitus kooli poolelijätmise vähendamiseks 11 ), tervishoidu (täisväärtusliku eluperioodi pikendamist käsitleva Euroopa innovatsioonipartnerluse (EIP) käivitamine aastal, teatis Solidaarsus ja tervishoid: tervisealase ebavõrdsuse vähendamine Euroopa Liidus 12 ), rännet ja integratsiooni. Eelkõige on vaja suurendada jõupingutusi romade ELi ühiskonda integreerimise lihtsustamiseks ja toetada vähemuste integreerimist naaberriikides, nagu on sätestatud ELi romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ELi raamistikus aastani Vähemuste, sealhulgas romade kaitsmine ja integreerimine on eriti oluline, moodustades lahutamatu osa viisavabaduse protsessist idapartnerluse riikidega ning viisanõude kaotamise järgsest järelevalvest viisavabaduse saanud Lääne-Balkani riikides. Ühenduse vahendite ja ESFi tõhusam kasutamine Lähtuvalt eelarve läbivaatamisest rõhutati tegevusprogrammi käsitlevas teatises, et Euroopa Sotsiaalfondi vahendid on ette nähtud selleks, et toetada liikmesriikide jõupingutusi Euroopa aasta strateegia eesmärkide, sealhulgas vaesuse vähendamise eesmärkide saavutamiseks. Seega on aastate ühtekuuluvuspoliitikat käsitlevates õigusaktides, mille komisjon võttis vastu 5. oktoobril, pööratud oluliselt rohkem tähelepanu sotsiaalsele kaasatusele. Võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu on üks Euroopa Sotsiaalfondi neljast temaatilisest eesmärgist. Komisjoni ettepaneku 14 kohaselt tuleks vähemalt 20 % ESFi vahenditest näha ette sotsiaalse kaasamise meetmeteks, mis hõlmaksid järgmisi prioriteete: kaasamine, ebasoodsas olukorras olevate rühmade integreerimine, teenuste kättesaadavus, sotsiaalmajandus ja kohalikul tasandil juhitud arengustrateegiad. Soodustatakse sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna osalust, samuti rakendussüsteemi lihtsustamist K(2011) 4977/4 KOM(2011)18, ELT C 191(2011) KOM(2009) 567 (lõplik). Romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ELi raamistik aastani 2011 (KOM) (lõplik) KOM(2011) 607 (lõplik), ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1081/2006 ET 11 ET

12 Tõenditel põhinev sotsiaalse innovatsiooni ja reformi strateegia Suurenev nõudlus sotsiaalse sekkumise järele on teinud üha selgemaks vajaduse uurida uusi lähenemisviise, millega lahendada praegusi ja esilekerkivaid sotsiaalseid sõlmküsimusi, parandada sotsiaalpoliitika kulutasuvust ja kasutada paremini poliitika kujundamise hindamist. Seega on tegevusprogrammiga kuulutatud välja suur sotsiaalse innovatsiooni algatus, mis hõlmab tõenditel põhineva sotsiaalse innovatsiooni edendamist teadlikkuse suurendamise meetmete abil; projektide poliitilist ja rahalist toetamist; peamiste asjaosaliste suutlikkuse suurendamist ja metoodika edasist väljatöötamist. Liikmesriikide meetmete parem koordineerimine Kooskõlas sotsiaalkaitsekomitee arvamusega sotsiaalvaldkonna avatud koordinatsiooni meetodi hoogustamise kohta Euroopa aasta strateegia kontekstis kinnitas nõukogu 17. juunil 2011 vajadust parandada sotsiaalvaldkonna avatud koordinatsioonimeetodi nähtavust ja mõju. Euroopa aasta strateegia sotsiaalne mõõde annab võimaluse tugevdada sotsiaalvaldkonna avatud koordinatsioonimeetodit. Jõupingutused suunatakse vastastikuse õppimise ja analüütilise võimekuse tugevdamisele, sidusrühmade osaluse parandamisele ning sünergiate arendamisele vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogrammiga. 5. KOKKUVÕTE Euroopa aasta 2010 oli edukas Euroopas uue hoo andmisel võitlusele vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu. Majanduse ja ühiskonna jaoks eriti raskel ajal avati paljude inimeste silmad, et näha, mida vaesus ja sotsiaalne tõrjutus Euroopas tegelikult tähendavad, mis tingis vajaduse koostada innovatiivsemaid ja tõhusamaid tegevuskavasid. Tähelepanu juhiti sidusrühmade ja poliitikakujundajate praegusele ja võimalikule panusele, rõhutati meedia märkimisväärset mitmekordistavat rolli ja vaesuses elavate inimeste ärakuulamise tähtsust. Toodi esile ka see, et on vaja poliitilist vastutust kõige kõrgemal tasandil ja kaasata inimesi, kes tavaliselt ei osale sotsiaalse kaasatuse poliitikas. Järgmised Euroopa aastad (vabatahtliku tegevuse aasta 2011, aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse aasta 2012, kodanike Euroopa aasta 2013) on tihedalt seotud aastal käsitletud teemadega ja Euroopa aastast 2010 saadud õppetunde saab kasutada nende ettevalmistamisel ja elluviimisel. Praegu on tähtis Euroopa aastaga antud hoo säilitamine. Selleks teeb Euroopa Komisjon koostööd nõukogu, Euroopa Parlamendi ja kõikide peamiste sidusrühmadega, et kasutada Euroopa aasta strateegia ning vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogrammi raames antud vahendeid. ET 12 ET

13 LISA NÄITEID OSALEVATE RIIKIDE, RIIKLIKE RAKENDUSASUTUSTE VÕI EUROOPA KOMISJONI ESINDUSTE ALGATUSTEST Belgia projekt, millega aidati sotsiaalselt tõrjutud inimestel sihipärase nõustamise ja võrgustike loomise abil tööturul kanda kinnitada. Bussiringreis Portugalis koos noorte kunstnikega, et suurendada üldsuse teadlikkust vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse kohta. Projekt Madalmaades, et koondada kokku kohalikke partnerlusi 60 eri kogukonnas ja töötada vastavates piirkondades välja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise integreeritud strateegia. Iirimaa partnerlus vaesuses elavate inimeste lugude kajastamiseks riigi suurimas raadiojaamas. Austria programm finantsnõustajate koolitamiseks, et nõustada võlgades ja muudes rahalistes raskustes inimesi. Saksamaa projekt abistamaks sisserändajataustaga vähekindlustatud inimeste ühiskonda integreerimist, pakkudes neile vabatahtlikuna töötamise võimalust kohalikus omavalitsuses. Piirkondlikud seminarid Prantsusmaal rõhutamaks piirkondlike ametiasutuste vastutust vaesuse vastu võitlemisel, võttes arvesse linnade ja piirkondade erisusi. Tööhõivekeskuse töötajate koolitus Taanis, et paremini mõista vaimse puudega inimeste erivajadusi töö leidmisel. Kampaania Luksemburgis, et reklaamida kinnisvarateenust, mis aitab inimestel leida taskukohast elamispinda erasektoris, tagades samas üürimaksed kinnisvara omanikele. Itaalia supermarket, mis annab suurimat puudust kannatavaile tasuta põhitoiduaineid. Euroopa Komisjoni Bulgaaria esinduse korraldatud Euroopa aastale 2010 pühendatud esseevõistlus ja kevadpäev. Parimad esseed avaldati brošüüris. Walesis Euroopa Komisjoni büroo korraldatud koolilaste (14 19 aastased) õpikojad teemal Võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu. Kokku osales üle 480 õpilase. Kreekas Komotinis korraldas Europe Direct i teabekeskus kohalikele partneritele teabeürituse sotsiaalprogrammide kohta, mille eesmärk on parandada romade ja teiste riskirühmade sotsiaalset kaasamist. ET 13 ET

14 SOOVITUSED TULEVASTE EUROOPA AASTATE KOHTA Euroopa Komisjon kiidab heaks järgmised, peamiselt välishindamisest tulenevad soovitused Euroopa aastate juhtimise, kavandamise ja rakendamise kohta tulevikus. Eelkavandamine ja järelmeetmed Töötada välja kord tööprogrammi üksikasjalikuks kavandamiseks, nii et ELi tasandi tegevus oleks vähemalt üks aasta ette kavandatud; korraldada samasugune eelkavandamine osalevates riikides. Tagada kohustuste täitmise jälgimine, jättes väiksema rühma inimesi Euroopa aasta järelmeetmeid võtma või määrates selle ülesande Euroopa Komisjoni konkreetsele üksusele. Tugevdada riiklikul tasandil seoseid Euroopa aastate vahel, mis on temaatiliselt üksteisega seotud, ühendades ühe Euroopa aasta lõppürituse järgmise avaüritusega. Teha varakult kindlaks võimalikud partnerüritused ja luua partnerlused vähemalt kuus kuud enne Euroopa aasta algust. Parandada plaanimist ja koordineerimist kõikide Euroopa Komisjoni teabetalituste vahel enne Euroopa aasta algust. Halduskord Vaadata läbi riikliku rahastamise haldamise, lepingu-, ja finantsjuhtimise kord, et vähendada juhtimis- ja halduskoormust rakendusasutustes nii ELi kui ka riiklikul tasandil. Koostada projekti elluviija käsiraamat toetuste haldamise menetluste kohta, mida rakendusasutused peavad kohandama ja kasutama. Kommunikatsioonivahendid Arendada Euroopa aastate jaoks edasi innovatiivseid teabekanaleid, eelkõige suhtlusvõrgustike loomise vahendeid. Kaaluda ELi tasandi saadikute kasutamise põhimõttest loobumist. Kui otsustatakse, et nende olemasolu on vajalik, tuleks mõju tagamiseks leida piisav arv (10 15) erineva taustaga isikuid. Teha algusest peale selgeks teabevahetuse valdkonna töövõtja ja rakendusasutuste vastav roll teavituskampaania rakendamisel riiklikul tasandil. Korrapärased kontaktid ajakirjanduse ja ajakirjanikega on olulise tähtsusega. Säilitada paindlikkus teavituskampaania rakendamisel riiklikul tasandil, et kampaaniat saaks kujundada vastavalt kohalikele vajadustele ja olukordadele. ET 14 ET

15 Kasutada pühendunud riiklikke saadikuid, kes ka tegelikkuses kaasa löövad, ja kõrgema tasandi ametnikke, et köita riikides meedia tähelepanu; luua strateegilisi partnerlusi oluliste meediaesindajatega. Määratleda paremini Euroopa Komisjoni esinduste ning liikmesriikides paiknevate meedia-/infoteenistuste roll (mis tegutsevad riikide valitsuste või muude organisatsioonide raames), nagu Europe Direct'i teabekeskused, nii et nende panust teavitustegevusse saaks veelgi suurendada. Sidusrühmade kaasamine Tagada, et halduskord, mis reguleerib huvirühmade osalemist, oleks asjakohane ootuste tulemuslikuks täitmiseks; hoida haldus ja poliitika üksteisest lahus. Võimaldada sidusrühmadel rohkem osaleda ELi tasandi tegevuses, andes neile võimaluse panustada teavituskampaania kujundamisse; vastastikune usaldus ja usaldusväärsus on siin kesksed tegurid. Kohe algusest peale kaasata riiklike programmide koostamisse riigi sidusrühmad, et tagada nende täielik toetus. Anda neile võimalus jagada kampaania käigus tagasisidet. Olla teadlik jõupingutuste dubleerimisest, kui sidusrühmad eelistavad töötada välja enda veebisaidid, logod ja loosungid. ET 15 ET

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 25. juuni 2019 Saaja: Teema: Delegatsioonid

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

Microsoft Word - f_cdr _bro_et.doc

Microsoft Word - f_cdr _bro_et.doc EUROOPA LIIT Regioonide Komitee Konsultatsioon Teie arvamus Euroopa 2020. aasta strateegia kohta Lõpparuanne Juuni 2010 EUROOPA LIIT Regioonide Komitee Rue Belliard/Belliardstraat, 101_1040 Bruxelles/Brussel

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: L

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: L Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: LIMITE CONUN 68 ONU 63 DEVGEN 124 SUSTDEV 94 COJUR 5

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

PA_NonLeg_Interim

PA_NonLeg_Interim EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 4.9.2012 ARVAMUS Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 30. mai 2012 (04.06) (OR. en) 8876/12 SOC 287 ENV 293 EDUC 93 RECH 119 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Alaliste esindajate komitee (COREPER I) / nõukogu (tööhõive,

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Microsoft Word - P7_TA-PROV_2011_05-12_ET.doc

Microsoft Word - P7_TA-PROV_2011_05-12_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2011-2012 Istungi VASTUVÕUD TEKSTID neljapäev 12. mai 2011 P7_TA-PROV(2011)05-12 ESIALGNE VERSIOON PE 464.203 Ühinenud mitmekesisuses SISUKORD VASTUVÕUD TEKSTID P7_TA-PROV(2011)0230

Rohkem

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities Strengthening relations Töö-, pere- ja isikliku elu tasakaalu edendamine ettevõtetes Heidi Solba Jätkusuutliku töökeskkonna valdkonnajuht Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum 21.03.2016 Tänane päev o ülevaade programmist ja mentorlusest

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Programme rules for the 2nd call

Programme rules for the 2nd call Programmi reeglid 5. taotlusvoor 7. märts 2019, Tartu 2. prioriteedi jaoks kokku 2,5 MEUR Toetatavad teemad Turism Veemajandus Keskkonnateadlikkus Turism Loodus- või kultuuripärandil põhineva turismitoote

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2012) 33 final KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING RE

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2012) 33 final KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING RE EUROOPA KOMISJON Brüssel, 3.2.2012 COM(2012) 33 final KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Vahehindamine ELi mitmeaastane programm

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.10.2015 COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatuse järkjärguliseks loomiseks Rahvusvahelises Valuutafondis

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Microsoft Word - EB 75.2 Synthèse analytique Bénévolat_ET

Microsoft Word - EB 75.2 Synthèse analytique Bénévolat_ET Kommunikatsiooni peadirektoraat Kodanikega suhtlemise direktoraat Avaliku arvamuse jälgimise üksus Euroopa Parlamendi Eurobaromeetri eriuuring nr Vabatahtlik töö Brüssel, 27. juuni 2011 KOKKUVÕTE Katvus:

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

Läbipaistvusregistri tegevuse aastaaruanne 2017 Esitajad: Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni peasekretärid Saajad: Euroopa Parlamendi asepresiden

Läbipaistvusregistri tegevuse aastaaruanne 2017 Esitajad: Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni peasekretärid Saajad: Euroopa Parlamendi asepresiden Läbipaistvusregistri tegevuse aastaaruanne 2017 Esitajad: Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni peasekretärid Saajad: Euroopa Parlamendi asepresident Sylvie Guillaume ning Euroopa Komisjoni esimene asepresident

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Delivering performance in Cohesion

Delivering performance in Cohesion ET 2019 Ühtekuuluvuspoliitika tulemuslikkuse saavutamine Infodokument Juuni 2019 2 Sisukord Punkt Kokkuvõte I XVIII Sissejuhatus 01 07 Tulemuslikkus ELis 01 02 Ühtekuuluvus 03 Käesoleva infodokumendi eesmärk

Rohkem

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom Uvel on mitme aasta jagu vabaühenduste juhtimiskogemusi nii Eestist kui Ukrainast. Tööalaselt on ta alati üht- või teistpidi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD) 2016/0362(COD) 2018/0060(COD) 2018/0063(COD) 9729/19

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Ref. Ares(2018) /06/2018 EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2018) 375 final 2018/0196 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU

Ref. Ares(2018) /06/2018 EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2018) 375 final 2018/0196 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU Ref. Ares(2018)2939989-05/06/2018 EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 29.5.2018 COM(2018) 375 final 2018/0196 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

Allocation of Cohesion policy funding to Member States for

Allocation of Cohesion policy funding to Member States for ET Teema kiirülevaade Ühtekuuluvuspoliitika vahendite eraldamine liikmesriikidele aastatel 2021 2027 Märts 2019 2 Sisukord Punkt Mõisted Kokkuvõte I VII Sissejuhatus 01 02 Eraldamispõhimõtted ja ülevaade

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 12. veebruar 2015 (OR. en) 6142/15 SOC 68 EMPL 29 ECOFIN 95 EDUC 26 JEUN 11 SAATEMÄRKUSED Saatja: Saaja: Teema: Tööhõiv

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 12. veebruar 2015 (OR. en) 6142/15 SOC 68 EMPL 29 ECOFIN 95 EDUC 26 JEUN 11 SAATEMÄRKUSED Saatja: Saaja: Teema: Tööhõiv Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 12. veebruar 2015 (OR. en) 6142/15 SOC 68 EMPL 29 ECOFIN 95 EDUC 26 JEUN 11 SAATEMÄRKUSED Saatja: Saaja: Teema: Tööhõivekomitee Alaliste esindajate komitee (COREPER I) /

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem