Sihtasutus KredEx HANKEKORD. Kinnitatud Sihtasutuse KredEx juhatuse otsusega

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Sihtasutus KredEx HANKEKORD. Kinnitatud Sihtasutuse KredEx juhatuse otsusega"

Väljavõte

1 Sihtasutus KredEx HANKEKORD Kinnitatud Sihtasutuse KredEx juhatuse otsusega Tallinn

2 Sisukord 1. Üldsätted Mõisted Hangete planeerimine ja vastutavate isikute määramine Alla lihthanke piirmäära jäävate asjade ostmine ja teenuste tellimine Lihthangete, riigihangete ja rahvusvahelist piirmäära ületavate hangete korraldamine Sotsiaal- ja eriteenuste tellimine Huvide konflikti vältimise, tuvastamise ja ennetamise meetmed Dokumentide säilitamine

3 1. Üldsätted 1.1. Käesolev hankekord (edaspidi Kord) on koostatud a jõustunud riigihangete seaduse (edaspidi: RHS) 9 lg 1 alusel ja annab Sihtasutuse KredEx (edaspidi: KredEx) töötajatele juhised hangete korraldamiseks. Vastavalt RHS-i 9 lõikele 6 on hankeplaan ja hankekord avalikud. KredEx kui RHS-i kohane avaliku sektori hankija avalikustab kehtiva hankekorra ja hankeplaani oma kodulehel viivitamata, kuid mitte hiljem kui 1 tööpäeva jooksul peale nimetatud dokumentide või nende muudatuste kinnitamist Korda rakendatakse koos RHS-iga, sealjuures lähtutakse Korras reguleerimata küsimustes RHS-ist ja/või selle kohastest rakendusaktidest Asjade ostmisel ja teenuste tellimisel tuleb, sõltumata lepingu eeldatavast maksumusest, järgida RHS-i 3 sätestatud riigihangete korraldamise üldpõhimõtteid Kõik KredEx hanked maksumusega alates eurot viiakse läbi elektroonilises riigihangete registris aadressil vastavalt RHS-is ja Korras toodud nõuetele. Sotsiaal- ja eriteenuste tellimine viiakse elektroonilises riigihangete registris läbi juhul, kui sotsiaal- või eriteenuste tellimiseks sõlmitava lepingu eeldatav maksumus on vähemalt eurot või selleks esineb muu õigusaktides toodud alus Kuni a kehtinud riigihangete seaduse reguleerimisalasse kuuluvate hangete, mille osas oli sõlmitud hankeleping, puhul kohaldatakse RHS-i Mõisted 2.1. Käesolevas Korras kohaldatakse alljärgnevaid mõisteid läbivalt samas tähenduses: Riigihange- on igasugune asja ostmine, teenuse tellimine, ideekavandi saamine või ehitustöö tellimine KredEx poolt, mis korraldatakse üldjuhul kas avatud või piiratud hankemenetlusena ja mille menetlusreeglite kohaldamisel lähtutakse Korra punktis 2.1 ja selle alapunktides toodud piirmääradest Riigihanke piirmäär- alates eurost asjade või teenuste hankelepingu korral ja alates eurost ehitustööde hankelepingu korral Lihthange- RHS-i 3. peatüki 1. jao kohane erihange Lihthanke piirmäär- alates eurost asjade või teenuste hankelepingu korral ja alates eurost ehitustööde hankelepingu korral Sotsiaal-ja eriteenused- RHS-i 3. peatüki 2. jaos nimetatud erihanked Sotsiaal- ja eriteenuste piirmäär sotsiaal- ja eriteenuste erimenetluse läbiviimiseks elektroonilises riigihangete registris- alates eurost viiakse hankelepingu sõlmimiseks elektroonilise riigihangete registri kaudu läbi RHS-i 3. peatüki 2. jao nõutele vastav hange Rahvusvaheline piirmäär- asjade või teenuste hankelepingu summa, mille kehtestab perioodiliselt Euroopa Komisjon Hankelepingu täitmise eest vastutav isik- KredEx osakonna juht, kelle ettepanekul on lisatud vastav riigihange kehtivasse hankeplaani või kelle initsiatiivil ostetakse alla lihthanke piirmäära jäävat kaupa või tellitakse sotsiaal- või eriteenust. Hankelepingu 1 Lähtuda igakordselt RHS 14 lg 3 toodud viidetest, sealjuures asjaolust, et rahvusvahelise piirmäära teeb igakordselt teatavaks registri vastutav töötleja oma veebilehel. 3

4 täitmise eest vastutav isik määratakse alates eurost asjade ostmise või teenuste tellimise korral juhatuse liikme poolt hanke tulemuste käskkirjas. Alates eurost kuni euroste (v.a) hankelepingute puhul on hankelepingu eest vastutav isik Korra punktis 3.6 nimetatud asjade ostmise ja teenuste tellimise nimekirjas vastava ostu eest vastutav isik Jurist- KredEx riigihangetega tegelev jurist või KredExile käsunduslepingu alusel riigihangete läbiviimiseks õigusteenust osutav isik, edaspidi nimetatud jurist või juhul, kui viidatakse konkreetselt KredEx töötajale, siis KredEx jurist; Hankekomisjon- Vähemalt kolmest liikmest koosnev isikute grupp, kes määratakse juhatuse liikme poolt riigihangetes alates lihthanke piirmäärast ja sotsiaal- või eriteenuste tellimisel maksumusega alates eurost ja kes omab õigust teha vastava asja ostmise või teenuse tellimise menetluses juhatuse liikmele ettepanekuid. Käesolevas Korras käsitletakse hankekomisjonina RHS-i alusel ideekonkursi korraldamisel ka ideekonkursi žüriid. Hankekomisjoni üks liige nimetatakse hankekomisjoni esimeheks Turu- uuring- RHS-i 10 nimetatud võimalus hankelepingu eseme täpsemaks piiritlemiseks ja riigihanke ettevalmistamiseks enne riigihanke alustamist, s.o hanketeate avaldamist riigihangete registris. 3. Hangete planeerimine ja vastutavate isikute määramine 3.1. KredEx nimel rahaliste kohustuste võtmise ja kõigi asjade ostmiseks või teenuste tellimiseks lepingute sõlmimise õigus on juhatuse liikmel või tema poolt kirjalikult volitatud isikul RHS-i 9 lõike 6 alusel avaldatavas hankeplaanis kajastatakse kõigi asjade ostmine ja teenuste tellimine maksumusega alates eurot ning sotsiaal- või eriteenuste tellimine maksumusega alates eurot. Hankeplaanis avaldatakse maksumused ilma käibemaksuta. Jooksva aasta hankeplaani kinnitab juhatuse esimees käskkirjaga hiljemalt sama aasta 10. jaanuariks. Hankeplaani märgitakse asja või teenuse, sealhulgas sotsiaal- või eriteenuse tellimise hankelepingu eeldatav maksumus, plaanitav menetluse liik ja hanke eeldatav väljakuulutamise aeg ning vajadusel muud hanget puudutavad märkused Hankeplaani koostamiseks esitavad osakondade juhid KredEx juristile hiljemalt eelmise kalendriaasta 30. detsembriks kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis järgneva kalendriaasta hankeplaani ettepanekud KredEx jurist koostab ja esitab lõpliku hankeplaani juhatuse esimehele kinnitamiseks hiljemalt 2 tööpäeva enne punktis 3.2 nimetatud tähtaega Hankeplaani uuendatakse vastavalt vajadusele, kuid üldjuhul vähemalt 2 korda aastas (igal poolaastal), eeldusel et KredExil on tekkinud vajadus asjade ostmiseks või teenuste tellimiseks, mida Korra punktis 3.2 nimetatud jooksva aasta hankeplaani kinnitamise tähtajaks ei olnud võimalik mõistlikult ette näha. Hankeplaan avaldatakse KredEx kodulehel käesoleva Korraga samas alajaotuses peale juhatuse esimehe poolset kinnitamist viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 1 tööpäeva jooksul arvates kinnitamisest. Juhul, kui jooksva aasta jooksul ilmneb vajadus hangeteks, mida ei ole hankeplaanis kajastatud, esitab hanget vajava osakonna juht KredEx juristile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teabe täiendava hanke kohta viivitamatult. Jurist täiendab hankeplaani hiljemalt 3 tööpäeva jooksul arvates vastavasisulise teabe saamistest ja esitab selle juhatuse esimehele kinnitamiseks Lisaks Korra punktis 3.2 nimetatud piirmäärades asjade ostmisele või teenuste tellimisele, mis avaldatakse KredEx kodulehel hankeplaanis, esitavad osakondade juhid KredEx juristile 4

5 hiljemalt eelneva kalendriaasta 30. detsembriks nimekirja järgneval kalendriaastal plaanitavate asjade ostmisest või teenuste tellimisest alates eurot kuni eurot (v.a) või sotsiaalvõi eriteenuste puhul alates eurot kuni eurot (v.a). Jurist koostab vastava nimekirja asjade ostmisest ja teenuste tellimisest, märkides asja ostmise või teenuse tellimise eeldatava maksumuse ning vastutava isikuna asja osta või teenust telliva osakonna juhi nime ning esitab selle koos jooksva aasta hankeplaaniga juhatuse esimehele kinnitamiseks. Käesolevas punktis nimetatud asjade ostmise või teenuste tellimise nimekiri on hankeplaani indikatiivne lisa, sealjuures seda täiendatakse kalendriaastas KredExi dokumendiregistris vastavalt vajadusele ning seda ei pea avaldama KredEx kodulehel. Nimekirja jooksvat täiendamist KredEx dokumendiregistris on lubatav asendada KredEx dokumendiregistris oleva, käesolevas punktis nimetatud ostude piirmääras olevas hangete kaustas, eeldusel et vastavate ostude nimekiri on kronoloogiliselt asjakohane Hankeplaanis nimetatud hanke eest vastutava isiku ja hankelepingu täitmise eest vastutava isiku määramine: Hankeplaanis nimetatud hanke korraldamiseks esitab juristile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ettepaneku vastavat asja osta või teenust tellida sooviva osakonna juht või tema poolt volitatud isik. Koos ettepanekuga hanke korraldamiseks esitatakse juristile tehniline kirjeldus, misjärel valmistab jurist ette vastavale hankemenetluse liigile kohalduvad alusdokumendid (edaspidi käesoleva Korra punktides 3 ja 8 nimetatud hanke alusdokumendid ja käesolevas Korras konkreetse menetluse liigi juures eristavalt nimetatud riigihanke alusdokumendid, lihthanke alusdokumendid vms) Juhatuse liige määrab hanke alusdokumentide kinnitamise käskkirjas (edaspidi: hanke avamise käskkiri) hanke eest vastutava isiku, kes on alati KredEx töötaja ja vajadusel volitatud isiku. Elektroonilises riigihangete registris võib kõiki riigihanke menetluse läbiviimiseks vajalikke toiminguid teostada ka volitatud isik, kelleks üldjuhul määratakse jurist Hanke eest vastutav isik või volitatud isik: teostab lihthanke, sotsiaal- või eriteenuste erimenetluse, riigihanke piirmäära või rahvusvahelist piirmäära ületava hanke väljakuulutamiseks vajalikud toimingud; teeb vajalikud kanded ja toimingud riigihangete registris; korraldab hanke alusdokumentide kättesaadavuse riigihangete registris; vastutab RHS-is sätestatud tähtaegadest kinnipidamise eest; vastab pakkujate või taotlejate esitatud küsimustele ja selgitustaotlustele riigihangete registris; korraldab riigihanke menetluse käigus loodud ja saadud dokumentatsiooni süstematiseerimise ja säilitamise. Juhul, kui volitatud isik ei ole KredEx töötaja, on riigihanke menetluse käigus loodud ja saadud dokumentatsiooni säilitamise ja süstematiseerimise kohustus vastutaval isikul; juhul, kui rakendatakse vastavat menetlust, juhib taotlejatega peetavat dialoogi ja pakkujatega peetavaid läbirääkimisi, allkirjastab dialoogi ja läbirääkimiste protokollid; jälgib lepingu korrektset täitmist; riigihanke menetluse lõppedes korraldab KredEx elektroonilises dokumendiregistris hanketoimiku süstematiseerimise vastavalt juhatuse liikme poolt kinnitatud KredExi asjaajamiskorrale Hankelepingu täitmise eest vastutava isiku määrab juhatuse liige hanketulemuste kinnitamise käskkirjas. Üldjuhul määratakse hankelepingu täitmise eest vastutavaks isikuks sama isik, kes oli määratud ka hanke eest vastutavaks isikuks. 5

6 4. Alla lihthanke piirmäära jäävate asjade ostmine ja teenuste tellimine 4.1. Asjade ostmisel ja teenuste tellimisel (edaspidi: soetus) käibemaksuta maksumusega kuni eurot (v.a) tagab KredEx olemasolevat konkurentsi ära kasutades rahaliste vahendite kõige ratsionaalsema ja säästlikuma kasutamise, järgides RHS-i -s 3 toodud riigihangete korraldamise üldpõhimõtteid, mis on järgnevad: soetuse planeerimisel ja läbiviimisel on kohustuslik tegutseda läbipaistvalt, kontrollitavalt ja proportsionaalselt; kõiki isikuid, kelle elu- või asukoht on Eestis, mõnes muus Euroopa Liidu liikmesriigis, muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga ühinenud riigis, tuleb kohelda võrdselt, samuti on kohustuslik tagada, et kõik isikutele seatavad piirangud ja kriteeriumid oleks soetuse eesmärki silmas pidades proportsionaalsed, asjakohased ja põhjendatud; soetuse tegemisel tuleb tagada konkurentsi efektiivne ärakasutamine, kusjuures avalikõigusliku juriidilise isiku või avalikke vahendeid kasutava eraõigusliku juriidilise isiku osalemine riigihankes ei tohi moonutada konkurentsi tema poolt avalike vahendite kasutamise tõttu; rahaliste vahendite kasutamine peab olema säästlik ja otstarbekas, sealjuures peab soetus olema tehtud mõistliku aja jooksul ning tagatud parim võimalik hinna ja kvaliteedi suhe. 4.2.Soetuste, mille summa on kuni eurot (v.a), tegemisel ei pea kohaldama käesolevat Korda ning vajadusel võib selliste soetuste tegemise otsustada vastava eelarve osa kasutamise eest vastutav töötaja, kelle volitused tulenevad üldjuhul KredExi vastavast sisekorrast või juhatuse liikme poolt kirjalikult antud volitusest. Ka alla eurose soetuse tegemisel tuleb lähtuda RHS 3 toodud riigihanke korraldamise üldpõhimõtetest, mis on sätestatud käesoleva Korra punktis 4.1, kuid võrdlevate pakkumiste võtmine ei ole tingimata nõutav. 4.3.Soetuste, mille maksumus on kuni eurot (v.a) tegemiseks tuleb võtta vähemalt 3 võrdlevat pakkumist pakkujatelt, kelle puhul on võimalik mõistlikult tõendada, et pakkuja müüb ostetavat kaupa või pakub tellitavat teenust oma tavapärases majandustegevuses. Vastavat nõuet on kohustatud kontrollima käesoleva korra punktis 3.6 nimetatud vastutav isik. Pakkumuste võtmiseks koostab vastutav isik või muu volitatud töötaja kirjaliku pakkumuskutse. Pakkumuskutses peab olema kajastatud vähemalt soetuse kirjeldus (tehniline kirjeldus), pakkumuse esitamise tähtpäev, kontaktandmed, millelt saada täiendavat teavet ja kuhu esitada pakkumus ning vajadusel muud pakkumuse tegemiseks olulised asjaolud ning hindamiskriteeriumid, mis võetakse aluseks eduka pakkumuse väljaselgitamiseks. Kõik soetusega seotud dokumendid kuuluvad säilitamisele vastavalt käesoleva Korra punktis 8 toodud nõuetele. Juhul, kui käesolevas punktis nimetatud summas soetuse tegemine on seotud KredExi erakorraliste ülesannetega Covid-19 haigust põhjustava koroonaviiruse mõjude leevendamiseks, ei ole võrdlevate pakkumiste võtmine ja pakkumuskutse koostamine kohustuslik, kui kiireloomulise asja või teenuse tellimine on võimalik tagada rahaliste vahendite säästlikku kasutamise põhimõtet silmas pidades ning turul olevat konkurentsi ja võimalikke pakkujate võrdset kohtlemist ei riivata põhjendamatult. Nimetatud juhul tuleb soetuse tegemine kooskõlastada juhatusega Juhul, kui objektiivsetel põhjustel ei ole võimalik kasutada turul olevat konkurentsi (ei võeta vähemalt 3 võrdlevat pakkumist punktis 4.3 toodud määras soetuste tegemisel, v.a juhul kui vastavas punktis on ette nähtud erand), kinnitab käesoleva korra punktis 3.6 nimetatud vastutav isik eraldi dokumendina koostatud kirjaliku selgituse võrdlevate pakkumiste võtmata jätmise põhjuste kohta. Selgituses peab olema esitatud ka vastutava isiku ja teiste asjade ostmise või teenuste tellimise tingimuste väljatöötamises osalenud isikute kinnitus huvide konflikti puudumise kohta. Nimetatud selgituse vastavust RHS-i 3 toodud põhimõtetele kontrollib ostuga seotud teadaolevatele asjaoludele 6

7 tuginedes jurist, kinnitades selle sobivusel omapoolse allkirjaga. Peale pakkumise võtja ja juristi poolset selgituse allkirjastamist salvestab pakkumuse võtja selgituse KredEx dokumendiregistris vastava soetuse dokumentide juures. 4.5 Juhul, kui soetuse maksumus on vähemalt eurot, sõlmitakse asja ostmise või teenuse tellimise leping alati kirjalikult. Alla eurose soetuse korral sõlmitakse asja ostmise või teenuse tellimise leping kirjalikult vajadusel, lähtudes asja või teenuse iseloomust, sealjuures peab kirjaliku lepingu sõlmimata jätmine olema mõistlikult põhjendatud (nt on tegemist ühekordse asja ostuga, mitte teatud ajaperioodi jooksul jätkuva teenusega). 5. Lihthangete, riigihangete ja rahvusvahelist piirmäära ületavate hangete korraldamine 5.1. Asjade ostmine ja teenuste tellimine maksumusega alates ,00 eurot kuni ,99 eurot (ilma käibemaksuta) Lihthanke planeerimisele ja lihthanke alusdokumentide kinnitamisele ning vastutavate ning volitatud isikute määramisele vastava riigihanke menetluse läbiviimiseks kohaldatakse käesoleva Korra punktis 3 toodud nõudeid Lihthanke korraldamine ei ole nõutav kui ostetav asi või tellitav teenus kuulub RHS-i 11 nimetatud erandite alla (näiteks meediateenuse pakkujaga sõlmitakse saateaja või programmi tellimisega seotud hankeleping; sõlmitakse laenuleping või tööleping). Konkurentsi võimalikult tõhusaks ärakasutamiseks on siiski soovitatav kohaldada käesoleva Korra punktis 4.1 toodud põhimõtteid. Juhul, kui eelnimetatud RHS-i 11 erandi alla kuuluvat asja osta või teenust tellida sooviv KredEx osakonna juht peab vajalikuks riigihanke menetluse korraldamist, lisatakse vastav asja ostmine või teenuse tellimine hankeplaani ja riigihanke menetluse korraldamise vajaduse üle otsustab juhatuse esimees. Erandi alla kuuluva asja ostmise või teenuse tellimise lisamiseks hankeplaani esitab vastava osakonna juht KredEx juristile vastavasisulise teabe. Jurist täiendab eelnimetatud teabele tuginedes hankeplaani ja esitab uuendatud hankeplaani hiljemalt 3 tööpäeva jooksul alates vastavasisulise teabe saamisest juhatuse esimehele kinnitamiseks Lihthange viiakse alati ja täielikult läbi elektroonilises riigihangete registris, sealjuures algab vastav menetlus hanketeate avaldamisega eelnimetatud registris ning kogu pakkuja või taotleja ning vastutava või volitatud isiku vaheline suhtlus peab toimuma sama registri kaudu elektrooniliselt Lihthanke alusdokumentide koostamisel lähtutakse RHS-i 77 toodud põhimõtetest, kuid alusdokumendis peab sisalduma vähemalt alljärgnev: hankija nimi ja aadress; hanke nimetus; ostetavate asjade kogus, teenuse maht või ehitustöö piiritlusandmed; hanke tehniline kirjeldus (koostatakse, lähtudes RHS-i -des toodud nõuetest). Tehnilise kirjelduse koostamisel tuleb lähtuda asjaolust, et tehniline kirjeldus on hankelepingu eseme kirjeldamiseks vastavas valdkonnas tegutsevale isikule arusaadavaid mõisteid ja täpsusastet kasutades kehtestatud asjade või teenuste omaduste ja neile esitatavate nõuete loetelu kõik need asjaolud, mille kohta KredEx soovib võistlevaid pakkumisi; vajadusel pakkujate kvalifitseerimise tingimused; pakkumuste vastavaks tunnistamise tingimused; pakkumuse vormistamise nõuded; 7

8 pakkumuse esitamise koht ja tähtaeg ning pakkumuse jõusoleku minimaalne aeg; pakkumuse maksumuse esitamise struktuur; pakkumuste võrdlemise ja hindamise kriteeriumid; hankelepingu projekt Juhul kui kohases menetluses võimaldatakse läbirääkimisi, sätestatakse selline võimalus lihthanke teates ja läbirääkimiste kord määratletakse lihthanke alusdokumentides Lihthanke alusdokumentides tuleb määrata pakkumuste esitamiseks mõistlik tähtaeg, lähtudes hankelepingu esemeks olevatest asjadest, teenustest või ehitustöödest. Tähtaeg ei või asjade või teenuste hankelepingu puhul olla ühelgi juhul lühem kui 5 tööpäeva ja ehitustööde hankelepingu puhul lühem kui 15 päeva Lihthanke alusdokumentide hulka kuuluva tehnilise kirjelduse valmistab ette asja osta või teenust tellida sooviva osakonna juht või tema poolt volitatud muu KredExi osakonna töötaja, kes esitab selle juristile kooskõlastamiseks ja lihthanke alusdokumentide ettevalmistamiseks. Juhul, kui asja ostmist või teenuse tellimist planeeriv osakond on enne lihthanke alusdokumentide lisaks oleva tehnilise kirjelduse koostamist kasutanud võimalust turuuuringuks, on kohustuslik kajastada turu- uuringu kasutamine lihthanke alusdokumentides vastavalt RHS-i 10 toodud nõuetele. Turu- uuringu kasutamine märgitakse tehnilises kirjelduses või antakse juristile koos tehnilise kirjeldusega vastav teave turu- uuringu kasutamise kohta, misjärel jurist dokumenteerib sellise võimaluse kasutamise lihthanke alusdokumentides. Jurist vaatab tehnilise kirjelduse üle ja valmistab ette lihthanke alusdokumendid, misjärel esitab need juhatuse liikmele kinnitamiseks. Juhatuse liige kinnitab hanke avamise käskkirjaga lihthanke alusdokumendid, nimetab vastutava ja vajadusel volitatud isiku ning hankekomisjoni koosseisu. Peale lihthanke alusdokumentide kinnitamist juhatuse liikme poolt avatakse hange elektroonilises riigihangete registris hanke vastutava või volitatud isiku poolt Tähtaegselt laekunud pakkumused avab hanke eest vastutav või volitatud isik riigihangete elektroonilises registris ja edastab need hankekomisjoni liikmetele, avades KredExi dokumendisüsteemis vastava elektroonilise kausta, kuhu vastavad pakkumised üles laaditakse. Hankekomisjon hindab pakkumusi vastavalt lihthanke alusdokumentides toodud nõuetele, sealjuures protokollitakse hankekomisjoni koosolekud. Hankekomisjoni liikmed teevad juhatuse liikmele ettepanekud pakkujate riigihanke menetlusest kõrvaldamise, kvalifitseerimise ja mittekvalifitseerimise, pakkumuste vastavaks ja mittevastavaks tunnistamise, eduka pakkumuse väljaselgitamise ja menetluse lõpetamise otsuse tegemiseks. Hankekomisjoni ettepanek on vastu võetud, kui selle poolt on vähemalt 2/3 komisjoni liikmetest. Poolt- ja vastuhäälte võrdse jagunemise korral on määravaks komisjoni esimehe hääl. Komisjoni liikmed võivad alati jääda eriarvamusele. Eriarvamus vormistatakse kirjalikult ja lisatakse hankekomisjoni koosoleku protokollile. Komisjoni ettepanekud ja eriarvamused võivad sisalduda ühes dokumendis Juhatuse liige otsustab hankekomisjoni ettepanekul pakkujate riigihanke menetlusest kõrvaldamise, kvalifitseerimise ja mittekvalifitseerimise, pakkumuste vastavaks ja mittevastavaks tunnistamise, eduka pakkumuse väljaselgitamise ja vastava menetluse lõpetamise Hankelepingu sõlmimisel lähtutakse RHS-i 120 ja vajadusel hankelepingu muutmisel RHS-i 123 sätestatust. Hankelepingu sõlmimine ei ole lubatud enne 5 tööpäeva möödumist pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse või hankelepingu sõlmimise otsuse kohta teate esitamisest. 8

9 Riigihanke menetlus lõppeb vähemalt ühe alljärgneva eelduse saabumisel: sõlmitakse hankeleping või raamleping; kõik pakkumused lükatakse tagasi põhjusel, et ühtegi pakkumust ei tunnistatud lihthanke alusdokumentidele vastavaks või kõigi pakkumuste maksumus oli põhjendamatult madal; kõik pakkumused lükatakse tagasi RHS-i 116 nimetatud põhjusel; kõik pakkujad või taotlejad kõrvaldatakse vastavast riigihanke menetlusest või jäetakse kvalifitseerimata; pakkumusi või taotlusi ei esitata pakkumuste esitamise tähtaja jooksul; riigihanke menetlus tunnistatakse kehtetuks; kõigi pakkumuste jõusoleku tähtaeg lõppeb ning ükski pakkuja ei ole nõus pakkumuse jõusoleku tähtaega pikendama Vastutav või volitatud isik peab esitama elektroonilisele riigihangete registrile hiljemalt 30 päeva jooksul peale vastava riigihanke menetluse lõppemist hankelepingu sõlmimise teate, või kui menetlus on lõppenud muul alusel, märgib elektroonilises riigihangete registris menetluse lõppemise põhjuse Vastutav või volitatud isik peab esitama elektroonilisele riigihangete registrile hiljemalt 30 päeva jooksul pärast hankelepingu lõppemist alljärgneva teabe: Hankelepingu tegelik maksumus; Hankelepingus tehtud muudatused, mille kohta hankelepingu muutmise teadet ei esitatud; Hankelepingu rikkumised (eduka pakkuja poolt), mille tulemusena on KredEx kohaldanud õiguskaitsevahendeid ning teave selle kohta, kas vastavaid nõudeid on vaidlustatud Asjade ostmine ja teenuste tellimine maksumusega alates eurost ja rahvusvahelist piirmäära ületavate asjade ostmine ja teenuste tellimine Riigihanke planeerimisele ja riigihanke alusdokumentide kinnitamisele ning vastutavate ning volitatud isikute määramisele riigihanke menetluse läbiviimiseks kohaldatakse käesoleva Korra punktis 3 toodud nõudeid Menetlusliigi valikul lähtutakse RHS-i 48 lõikes 1 nimetatust, mille kohaselt on hankija kohustatud korraldama riigihanke avatud või piiratud hankemenetlusena, välja arvatud juhul, kui RHS ei näe ette muud alust Hanke korraldamine ei ole nõutav kui ostetav asi või tellitav teenus kuulub RHS-i 11 nimetatud erandite alla (näiteks meediateenuse pakkujaga sõlmitakse saateaja või programmi tellimisega seotud hankeleping; sõlmitakse laenuleping või tööleping). Konkurentsi võimalikult tõhusaks ärakasutamiseks on soovitatav kohaldada käesoleva Korra punktis 4.1 toodud põhimõtteid. Juhul, kui eelnimetatud erandi alla kuuluvat asja või teenust tellida sooviv KredEx osakonna juht peab vajalikuks riigihanke menetluse korraldamist, lisatakse vastav soetus hankeplaani ja menetluse korraldamise vajaduse üle otsustab juhatuse esimees. Erandi alla kuuluva soetuse lisamiseks hankeplaani esitab vastava osakonna juht juristile vastavasisulise teabe. Jurist täiendab eelnimetatud teabele tuginedes hankeplaani ja esitab uuendatud hankeplaani hiljemalt 3 tööpäeva jooksul alates vastavasisulise teabe saamisest juhatuse esimehele kinnitamiseks Riigihanke menetlus viiakse alati ja täielikult läbi elektroonilises riigihangete registris, sealjuures algab vastav menetlus hanketeate avaldamisega eelnimetatud registris ning kogu 9

10 pakkuja või taotleja ning vastutava või volitatud isiku vaheline suhtlus peab toimuma sama registri kaudu elektrooniliselt Riigihanke alusdokumentide koostamisel lähtutakse RHS-i 77 toodud põhimõtetest, kuid alusdokumendis peab sisalduma vähemalt alljärgnev: teave RHS-i kohase hankepassi aktsepteerimise kohta; juhul, kui KredEx on kohaldanud hanke väljakuulutamise eelselt turu-uuringut, kogu RHS-i 10 nõutud teave sellise turu- uuringu kohta; tehniline kirjeldus (koostatakse, lähtudes RHS-i -des toodud nõuetest) v.a kui rakendatakse RHS-i kohast innovatsioonipartnerlust. Tehnilise kirjelduse koostamisel tuleb lähtuda asjaolust, et tehniline kirjeldus on hankelepingu eseme kirjeldamiseks vastavas valdkonnas tegutsevale isikule arusaadavaid mõisteid ja täpsusastet kasutades kehtestatud asjade või teenuste omaduste ja neile esitatavate nõuete loetelu pakkumuste hindamise kriteeriumid; alternatiivsete lahenduste ja nende esitamise nõuded, sealhulgas teave selle kohta, kas KredEx lubab või nõuab alternatiivsete lahenduste esitamist üksnes lisaks kõigile riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele vastavale lahendusele või eraldi; kõik hankelepingu tingimused, mis võivad hõlmata RHS-i kohaseid majanduslikke, innovatsiooniga seotud, keskkonnaalaseid, sotsiaalseid või tööhõivealaseid kaalutlusi; kõik need asjaolud, mille kohta KredEx soovib võistlevaid pakkumusi; teave nõuete kohta, mida KredEx esitab pakkujale seoses pakkujate poolse alltöövõtu kasutamisega vastavalt RHS-i 122 toodule; juhul, kui rakendatakse konkurentsipõhist läbirääkimistega hankemenetlust, siis läbirääkimiste pidamise täpne kord, sealjuures teave selle etappide kohta; juhul, kui rakendatakse võistlevat dialoogi, siis teave selle etappide kohta; pakkujalt nõutud dokumentide ja andmete loetelu; teave selle kohta, kas pakkumuse saab esitada üksnes pärast hankelepingu täitmise kohaga tutvumist või riigihanke alusdokumente selgitavate dokumentide kohapeal kontrollimist; pakkumuse ja muude esitatavate dokumentide koostamise keel või keeled, kui KredEx lubab pakkumusi esitada ka võõrkeeles; pakkumuse hinna või kulu esitamise struktuur ja valuuta; näidise esitamise tingimused ja kord, kui KredEx nõuab näidise esitamist; võistleva dialoogi korral teave pakkujatele antavate auhindade või makstavate osalustasude kohta, kui KredEx on auhinna andmise või osalemistasu maksmise ette näinud, samuti RHS-i 128 lõikes 1 punktis 2 sätestatud teave sellise auhinna või osalemistasu kohta; pakkumuste esitamise tähtpäev ja avamise aeg; pakkumuste jõusoleku minimaalne tähtaeg; pakkumuse tagatise suurus ja realiseerimise tingimused, kui KredEx nõuab pakkumuse tagatise esitamist; kontaktandmed, kust on võimalik riigihanke alusdokumentide sisu kohta täiendavat teavet küsida; kõikide pakkumuste tagasilükkamise alused, kui KredEx soovib neid kehtestada Riigihanke alusdokumentide hulka kuuluva tehnilise kirjelduse valmistab ette asja osta või teenust tellida sooviva osakonna juht või tema poolt volitatud muu KredExi osakonna töötaja, kes esitab selle juristile kooskõlastamiseks ja riigihanke alusdokumentide ettevalmistamiseks. Juhul, kui asja ostmist või teenuse tellimist planeeriv osakond on enne riigihanke alusdokumentide lisaks oleva tehnilise kirjelduse koostamist kasutanud võimalust turuuuringuks, on kohustuslik kajastada turu- uuringu kasutamine riigihanke alusdokumentides 10

11 vastavalt RHS-i 10 toodud nõuetele. Turu- uuringu kasutamine märgitakse tehnilises kirjelduses või antakse juristile koos tehnilise kirjeldusega vastav teave turu- uuringu kasutamise kohta, misjärel jurist dokumenteerib sellise võimaluse kasutamise riigihanke alusdokumentides. Jurist vaatab tehnilise kirjelduse üle ja valmistab ette riigihanke alusdokumendid, misjärel esitab need juhatuse liikmele kinnitamiseks. Juhatuse liige kinnitab hanke avamise käskkirjaga riigihanke alusdokumendid, nimetab vastutava ja vajadusel volitatud isiku ning hankekomisjoni koosseisu. Peale riigihanke alusdokumentide kinnitamist juhatuse liikme poolt avatakse elektroonilises riigihangete registris hanke vastutava või volitatud isiku poolt riigihanke menetlus Tähtaegselt laekunud pakkumused avab hanke eest vastutav või volitatud isik riigihangete elektroonilises registris ja edastab need hankekomisjoni liikmetele, avades KredExi dokumendisüsteemis vastava elektroonilise kausta, kuhu vastavad pakkumised üles laetakse. Hankekomisjon hindab pakkumusi vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud nõuetele, sealjuures protokollitakse hankekomisjoni koosolekud. Hankekomisjoni liikmed teevad KredExi juhatuse liikmele ettepanekud pakkujate riigihanke menetlusest kõrvaldamise, kvalifitseerimise ja mittekvalifitseerimise, pakkumuste vastavaks ja mittevastavaks tunnistamise, eduka pakkumuse väljaselgitamise ja riigihanke menetluse lõpetamise otsuse tegemiseks. Hankekomisjoni ettepanek on vastu võetud, kui selle poolt on vähemalt 2/3 komisjoni liikmetest. Poolt- ja vastuhäälte võrdse jagunemise korral on määravaks komisjoni esimehe hääl. Komisjoni liikmed võivad alati jääda eriarvamusele. Eriarvamus vormistatakse kirjalikult ja lisatakse hankekomisjoni koosoleku protokollile. Komisjoni ettepanekud ja eriarvamused võivad sisalduda ühes dokumendis Juhatuse liige otsustab hankekomisjoni ettepanekul pakkujate riigihanke menetlusest kõrvaldamise, kvalifitseerimise ja mittekvalifitseerimise, pakkumuste vastavaks ja mittevastavaks tunnistamise, eduka pakkumuse väljaselgitamise ja vastava menetluse lõpetamise Hankelepingu sõlmimisel lähtutakse RHS-i 120 ja vajadusel hankelepingu muutmisel RHS-i 123 sätestatust. Alla rahvusvahelist piirmäära jääva riigihanke puhul ei ole hankelepingu sõlmimine lubatud enne 10 päeva möödumist eduka pakkuja kõrvaldamata jätmise ja kvalifitseerimise kohta teate esitamisest. Rahvusvahelist piirmäära ületava riigihanke puhul ei ole hankelepingu sõlmimine lubatud enne 14 päeva möödumist eduka pakkuja kõrvaldamata jätmise ja kvalifitseerimise kohta teate esitamisest Riigihanke menetlus lõppeb vähemalt ühe alljärgneva eelduse saabumisel: sõlmitakse hankeleping või raamleping; kõik pakkumused lükatakse tagasi põhjusel, et ühtegi pakkumust ei tunnistatud riigihanke alusdokumentidele vastavaks või kõigi pakkumuste maksumus oli põhjendamatult madal; kõik pakkumused lükatakse tagasi RHS-i 116 nimetatud põhjusel; kõik pakkujad või taotlejad kõrvaldatakse riigihanke menetlusest või jäetakse kvalifitseerimata; pakkumusi või taotlusi ei esitata pakkumuste esitamise tähtaja jooksul; riigihanke menetlus tunnistatakse kehtetuks; kõigi pakkumuste jõusoleku tähtaeg lõppeb ning ükski pakkuja ei ole nõus pakkumuse jõusoleku tähtaega pikendama Vastutav või volitatud isik peab esitama elektroonilisele riigihangete registrile hiljemalt 30 päeva jooksul peale riigihanke menetluse lõppemist hankelepingu sõlmimise teate, või kui 11

12 vastav menetlus on lõppenud muul alusel, märgib elektroonilises riigihangete registris menetluse lõppemise põhjuse Vastutav või volitatud isik peab esitama elektroonilisele riigihangete registrile hiljemalt 30 päeva jooksul pärast hanke- või raamlepingu lõppemist alljärgneva teabe: Hankelepingu tegelik maksumus; Hankelepingus tehtud muudatused, mille kohta hankelepingu muutmise teadet ei esitatud; Hankelepingu rikkumised (eduka pakkuja poolt), mille tulemusena on KredEx kohaldanud õiguskaitsevahendeid ning teave selle kohta, kas vastavaid nõudeid on vaidlustatud. 6. Sotsiaal- ja eriteenuste tellimine 6.1. Sotsiaal- ja eriteenuste tellimisel lähtutakse järgnevatest põhimõtetest: Sotsiaal- ja eriteenused, mille eeldatav maksumus on vähemalt eurot, tuleb lisada juhatuse esimehe poolt kinnitatavasse ja avaldamisele kuuluvasse hankeplaani vastavalt Korras toodud nõuetele ja tähtaegadele ning vastava riigihanke menetluse läbiviimisel lähtutakse RHS 3. peatüki 2. jaos toodust. Alates eurost sõlmitakse sotsiaal- ja eriteenuste hankeleping alati kirjalikult Juhul, kui sotsiaal- ja eriteenuste maksumus on alates kuni eurot (v.a), on teenust telliv osakond kohustatud jälgima alljärgnevaid põhimõtteid: teenuse tellimise planeerimisel ja läbiviimisel on kohustuslik tegutseda läbipaistvalt, kontrollitavalt ja proportsionaalselt; kõiki isikuid, kelle elu- või asukoht on Eestis, mõnes muus Euroopa Liidu liikmesriigis, muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga ühinenud riigis, tuleb kohelda võrdselt, samuti on kohustuslik tagada, et kõik isikutele seatavad piirangud ja kriteeriumid oleks soetuse eesmärki silmas pidades proportsionaalsed, asjakohased ja põhjendatud; teenuse tellimisel tuleb tagada konkurentsi efektiivne ärakasutamine, kusjuures avalikõigusliku juriidilise isiku või avalikke vahendeid kasutava eraõigusliku juriidilise isiku osalemine hankes ei tohi moonutada konkurentsi tema poolt avalike vahendite kasutamise tõttu; rahaliste vahendite kasutamine peab olema säästlik ja otstarbekas, sealjuures peab teenus olema tellitud mõistliku aja jooksul ning tagatud parim võimalik hinna ja kvaliteedi suhe teenuse tellimiseks tuleb võtta juhul, kui eeldatav maksumus jääb punktis nimetatud vahemikku, vähemalt 3 võrdlevat pakkumist pakkujatelt, kelle puhul on võimalik mõistlikult tõendada, et pakkuja müüb ostetavat kaupa või pakub tellitavat teenust oma tavapärases majandustegevuses. Vastavat nõuet on kohustatud kontrollima ostu eest vastutav isik. Pakkumuste võtmiseks koostab vastutav isik või muu volitatud töötaja kirjalikus vormis pakkumuskutse. Pakkumuskutses peab olemas kajastatud vähemalt tellitava teenuse kirjeldus (tehniline kirjeldus), pakkumuse esitamise tähtpäev, kontaktandmed, millelt saada täiendavat teavet ja kuhu esitada pakkumus ning vajadusel muud pakkumuse tegemiseks olulised asjaolud ning hindamiskriteeriumid, mis võetakse aluseks eduka pakkumuse väljaselgitamiseks. Kõik teenuse tellimisega seotud dokumendid kuuluvad säilitamisele vastavalt käesoleva Korra punktis 8 toodud nõuetele juhul, kui objektiivsetel põhjustel ei ole võimalik kasutada turul olevat konkurentsi (ei võeta vähemalt 3 võrdlevat pakkumist punktis toodud juhul), kinnitab vastutav isik eraldi 12

13 dokumendina koostatud kirjaliku selgituse võrdlevate pakkumiste võtmata jätmise kohta. Selgituses peab olema esitatud ka vastutava isiku ja teiste sotsiaal- või eriteenuste tellimise tingimuste väljatöötamises osalenud isikute kinnitus huvide konflikti puudumise kohta. Nimetatud selgituse vastavust RHS-i 3 toodud põhimõtetele kontrollib ostuga seotud teadaolevatele asjaoludele tuginedes jurist, kinnitades selle sobivusel omapoolse allkirjaga. Peale pakkumise võtja ja juristi poolset selgituse allkirjastamist salvestab pakkumuse võtja selgituse KredEx dokumendiregistris vastavalt käesoleva Korra punktis 8 toodud nõuetele; hankekomisjon moodustatakse vajadusel Sotsiaal- ja eriteenused, mille maksumus on vähemalt eurot viiakse alati läbi elektroonilises riigihangete registris vastavalt RHSis ja käesolevas Korras nimetatud nõuetele Sotsiaal- ja eriteenuste, mille summa on kuni eurot (v.a), tegemisel ei pea kohaldama käesolevat Korda ning vajadusel võib selliste soetuste tegemise otsustada vastava eelarve osa kasutamise eest vastutav töötaja, kelle volitused tulenevad üldjuhul KredExi vastavast sisekorrast või juhatuse liikme poolt antud volitusest. Ka alla eurose soetuse tegemisel tuleb lähtuda RHS 3 toodud riigihanke korraldamise üldpõhimõtetest, mis on sätestatud käesoleva Korra punktis 4.1, kuid võrdlevate pakkumiste võtmine ei ole tingimata nõutav. 7. Huvide konflikti vältimise, tuvastamise ja ennetamise meetmed 7.1. Huvide konfliktina käsitleb KredEx iga olukorda, kus KredEx nimel tegutsev töötaja, juhatuse liige või muu pädev esindaja, kes on kaasatud Korra ja RHS-i reguleerimisalasse kuuluvate asjade ostmise ja teenuste tellimisse või asjade ostmise või teenuse tellimise menetluse ettevalmistamisse või korraldamisse või kes muul moel saab mõistlikult mõjutada menetluse tulemust, on otseselt või kaudselt finantsalaseid, majanduslikke või muid konkreetse hankega seotud isiklikke huvisid, mida võib käsitleda tema erapooletust ja sõltumatust kahjustavatena. Huvide konflikti olukorra tekkimisel peab puudutatud isik viivitamatult sellest teavitama talle asjakohase ülesande andnud isikut ja ennast edasisest menetlusest taandama. Asjakohast kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud avaldust säilitatakse sarnaselt majanduslike huvide deklaratsioonidele kehtestatud korrale Kõik hankekomisjoni liikmed, olenemata kas nad nimetatakse hankekomisjoni hiljemalt hanketeate avaldamise kuupäevaks või kaasatakse nad hankekomisjoni töösse hiljem, peavad deklareerima hankekomisjoni protokollis igakordselt eraldi punktina oma huvide konflikti puudumise, ka juhul kui nad on vastavalt KredEx sisekorrale olnud kohustatud oma majanduslikest huvides teavitama varem. Vastavasisuline kinnitus fikseeritakse igakordses hankekomisjoni protokollis eraldi punktina ja kinnitus loetakse antuks hankekomisjoni liikme allkirjaga hankekomisjoni igakordses protokollis Juhul, kui hankekomisjoni liige avastab riigihanke menetluse käigus asjaolu, mis annab alust kahelda tema erapooletuses, on ta kohustatud end vastavast menetlusest viivitamatult taandama. Vastavasisulise ettepaneku enese taandamiseks teeb hankekomisjoni liige viivitamatult juhatuse liikmele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Juhatuse liige taandab isiku hankekomisjonist vastava otsusega, nimetades vajadusel asendusliikme KredEx vastavusjuht teostab vähemalt kord jooksva kalendriaasta esimesel poolaastal eelneva kalendriaasta asjade ostmise või teenuse tellimisega seotud ostudega, mille maksumus on vähemalt eurot huvide konflikti tuvastamise ja ennetamisega seonduvat kontrolli. Kontroll viiakse läbi soetuse põhiselt riigihanke menetluse korraldamisega seotud isiku ja määratud vastutava isiku suhtes, samuti hankekomisjoni liikmete suhtes, juhul kui vastava asja ostmiseks või teenuse tellimiseks on määratud hankekomisjon. Kontrolli läbiviimise käigus kontrollitakse huvide konflikti 13

14 puudumise kinnitust hankekomisjoni protokollides ning vastava isiku seotust äriühingutega. Kontrollist säilitatakse vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kontrolljälg ja sellest teavitatakse juhatuse esimeest Juhul, kui KredExil on kalendriaastas olnud rohkem kui 10 vähemalt euro suurust soetust, on punktis 7.4 toodud kontrolli lubatud teostada pisteliselt, valides kontrolli objektiks vähemalt 50% teostatud soetustest. Käesolevas punktis nimetatud pisteliselt läbiviidava kontrolli valimisse sattuvate soetuste täpse metoodika kooskõlastab vastavusjuht juhatuse esimehega Huvide konflikti tuvastamisel ja eeldusel, et isik ei ole end hankekomisjonist taandanud või ei ole teavitanud oma huvide konflikti esinemisest käesoleva korra punkti 7.1 kohaselt, lähtutakse õigusaktidega ette nähtud nõuetest. 8. Dokumentide säilitamine 8.1. Kõigi asjade ostmise ja teenuse tellimisega, mille maksumus on vähemalt eurot, seotud dokumendid kuuluvad säilitamisele KredEx elektroonilises dokumendihaldussüsteemis vastava soetuse kaustas. Dokumentide säilitamise tähtaja määramisel lähtutakse õigusaktidega ette nähtud nõuetest. Juhul, kui asja ostmiseks või teenuse tellimiseks kasutatud rahaliste vahendite kasutamisega seotud dokumentide säilitamisele ei kohaldu õigusaktides toodud erinõuded, säilitatakse dokumente elektrooniliselt 7 aastat Säilitamisele kuuluvad dokumendid on järgnevad: hanke alusdokumendid (hanketeade, kontsessiooniteade, ideekonkursi kutse, pakkumuse esitamise ettepanek ja kõik koostatud või viidatud muud dokumendid, milles on määratud ühe konkreetse soetuse üksikasjad, sealhulgas pakkujale ja taotlejale esitatud tingimused ja dokumentide esitamise nõuded, tehniline kirjeldus, hankelepingu tingimused ning pakkumuste hindamise kriteeriumid) samuti nimetatud dokumentide muutmisega seotud dokumendid, konkreetse asja ostmise või teenuse tellimisega seotud juhatuse liikmete käskkirjad, protokollid, sõlmitud raam- või hankeleping(ud), samuti selliste lepingute muutmise kokkulepped, ülesütlemise või muud lepinguga seotud teatised ja muud dokumendid, mis olemuslikult seonduvad konkreetse asja ostmise või teenuse tellimisega (näiteks nõue puuduste kõrvaldamiseks, allkirjastatud üleandmise/vastuvõtmise akt(id); arve(d)). Riigihanke menetluse dokumentide kausta loob KredEx elektroonilises dokumendihaldussüsteemis hanke eest vastutav või volitatud isik. Lisaks käesolevas punktis toodule, tagab vastav vastutav või volitatud isik riigihanke menetlusega seotud dokumentide säilitamise elektroonilises riigihangete registris, juhul kui riigihanke menetlus on korraldatud vastavas registris Sotsiaal- ja eriteenuste tellimise puhul, kui lepingu maksumus on väiksem kui eurot kuuluvad vastutava isiku poolt konkreetse teenuse elektroonilises kaustas säilitamisele järgnevad dokumendid: pakkumuskutsed (kui pakkumuskutse saadetakse e-kirja manusena, siis koopia ka e- kirjast, mis igale pakkujale pakkumuse tegemiseks saadetud); pakkujate pakkumused; vajadusel pakkumuse võtja ja juristi allkirjastatud selgitus pakkumuste võtmata jätmise kohta; pakkuja e-kiri, kui ta loobub pakkumuse tegemisest; pakkumuskutse muudatus, kui pakkumuskutset muudetakse ja vastavad e-kirjad pakkujate teavitamise kohta muudetud tingimustest; e-kiri, millega pakkujat teavitatakse pakkumuse edukaks tunnistamisest või edukaks tunnistamata jätmisest; poolte allkirjastatud leping; allkirjastatud üleandmise/vastuvõtmise akt(id); arve(d). Juhul, kui sotsiaal- ja eriteenuse maksumus on vähemalt eurot, viiakse vastav sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus läbi vastavalt Korra punktis toodule, millest tulenevalt kuuluvad vastava menetlusega seotud dokumendid säilitamisele ka elektroonilises riigihangete registris. 14

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit Tähis KHA/28 Viide 29.05.2019 nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digitaalselt Priit Tampere juhatuse esimees allkiri digitaalallkirjas

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Lisa_hankekord

Lisa_hankekord Lisa KINNITATUD haridus- ja teadusministri käskkirjaga Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekorra kinnitamine Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekord 1.

Rohkem

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS - riigihangete

Rohkem

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete valitsemisala Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019

Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019 Juhis toetuse saajale hanke läbiviimiseks üldpõhimõtete kohaselt Riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid on: 1. Läbipaistvalt ja tagantjärgi kontrollitavalt hankimine. 2. Kõikide pakkujate, sh potentsiaalsete,

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse reguleerimisala Vastu võetud 19.10.2000 Välja kuulutatud Vabariigi Presidendi

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Riigihangete registri uued võimalused

Riigihangete registri uued võimalused Riigihangete registri uued võimalused Maarika Tork, Rahandusministeerium Külli Raidma, Nortal AS Aprill 2019 1. Soovitused registris e-hanke läbiviijale ehk registri KKK Olen sisestanud hanke alusandmed.

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx EESTI LAIRIBA ARENDUSE SIHTASUTUS AADRESS HARJU 6, TALLINN, 10130 REGISTRIKOOD 90010094 HANKEDOKUMENDID HANKES EstWin 012 2018 SISUKORD 1. ÜLDTEAVE... 3 2. PAKKUMUSE ETTEVALMISTAMISE JUHIS... 4 3. PAKKUJATE

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Mootorikütuse ost

Mootorikütuse ost 1 Tellija: TS Laevad OÜ Parvlaevade mootori- ja määrdeõlide ostmine Konkurss KONKURSIDOKUMENDID 2019 2 SISUKORD 1. ÜLDOSA 2. PAKKUJATE KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED 3. PAKKUJA POOLT ESITATAVAD DOKUMENDID

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_ Eesti Andmesidevõrk MTÜ Tel: Pikk tn 15a 1 E-post:

MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_ Eesti Andmesidevõrk MTÜ Tel: Pikk tn 15a 1 E-post: MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_04.14 2014 1 Sisukord Sisukord... 2 1. Üldandmed... 3 2. Hanke kirjeldus... 3 3. Hankedokumentide väljastamine... 4 4. Muudatuste tegemine

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Microsoft Word - Peep Pukk.doc

Microsoft Word - Peep Pukk.doc Sisekaitseakadeemia Peep Pukk PAKKUJATE JA TAOTLEJATE KVALIFITSEERIMINE RIIGIHANGETE MENETLUSES Lõputöö Juhendaja: Kadri Teder Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhtivspetsialist

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Microsoft Word - eelnõud_

Microsoft Word - eelnõud_ Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 25. märtsil 2015 algusega kell 16:00 vallamaja saalis. Päevakorra eelnõu: 1. Päevakorra kinnitamine 2. Sihtasutuse Kadrina Spordikeskus asutamine, osaühingu

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Microsoft Word - A1-1_Auditi lopparuanne.docx

Microsoft Word - A1-1_Auditi lopparuanne.docx Euroopa Regionaalarengu Fond fondi projekti 2014-2020.11.01.16-0011 ELA 099 PROJEKTIAUDIT toetuse saaja: Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus rakendusüksus: Riigi Infosüsteemi Amet Lõpparuanne ERF-274/2018

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud 05.08.2019 kell 11.00 impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) kuulutab välja veebilehehanke Impregneeritud aktiivsöe

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Microsoft Word - HD_Aut_Rob_I_ostmine

Microsoft Word - HD_Aut_Rob_I_ostmine TALLINNA TÖÖSTUSHARIDUSKESKUS ROBOTI KOOSTEJAAM HANKEDOKUMENDID ASJAD LIHTMENETLUS TALLINN 2012 2 Sisukord 1. ÜLDOSA... 3 2. RIIGIHANKE OBJEKT JA EESMÄRK... 3 3. RIIGIHANKE TÄHTPÄEVAD... 3 4. PAKKUMUSE

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe

Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe 2019 1 Hankedokumendid Käesolevaga Hoolekandeasutus

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.09.2014 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 02.09.2014, 11

Rohkem

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf TALLINNA LINNAKANTSELEI 2016. AASTA HANKEPLAAN Jrk nr Riigihanke eseme nimetus Hankemenetluse liik Hankelepingu liik Elektrooniline riigihange (jah/ei) Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal)

Rohkem

HD_Naissaare_ujuvkaid_hankedoc _2_

HD_Naissaare_ujuvkaid_hankedoc _2_ HANKIJA HANKE NIMETUS "Naissaare sadama ujuvkai soetamine ja paigaldamine HANKEDOKUMENDID I JUHISED PAKKUJALE ASJADE OSTMINE Viimsi 2010 Projekti FIR toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi Central Baltic

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Microsoft Word - Pirita riigihanke HD 9.april.doc

Microsoft Word - Pirita riigihanke HD 9.april.doc K I N N I T A N : /allkiri/ /nimi/ (ametiasutuse juht / tema asetäitja / teenistuse juht) /kuupäev/ Pirita Linnaosa Valitsus PIRITA LINNAOSA HALJASALADE AASTARINGNE HOOLDUS VIITENUMBER 132786 TEENUSE TELLIMINE

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

PROJEKTI TÄIELIKU E-RIIGIHANGETE VÕIMEKUSE LOOMINE TEEKAART Täiendatud märts 2019 Projekti seos asutuse eesmärkidega ja projekti eesmärgid Rahandusmin

PROJEKTI TÄIELIKU E-RIIGIHANGETE VÕIMEKUSE LOOMINE TEEKAART Täiendatud märts 2019 Projekti seos asutuse eesmärkidega ja projekti eesmärgid Rahandusmin PROJEKTI TÄIELIKU E-RIIGIHANGETE VÕIMEKUSE LOOMINE TEEKAART Täiendatud märts 2019 Projekti seos asutuse eesmärkidega ja projekti eesmärgid Rahandusministeeriumi (RM) arengukava 2018-2021 strateegiline

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte Kokkuvõte kontrollkäigust Sotsiaalministeeriumi Õiguskantsleri nõunikud teostasid õiguskantsleri seaduse 33 ja 34 lõike 1 alusel 04.04.2007 kontrollkäigu Sotsiaalministeeriumi. Kontrollkäigu raames kontrolliti

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: 22.10.2018 Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Sisukord 1 Muudatuste ajalugu... 4 2 Sisselogimine... 5 3 Minu

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse instituut Mariann Ploompuu KONKURENTSI ÜLDPÕHIMÕTTE JÄRGMIMINE TEETÖÖDE HANKIMISEL Magistritöö Juhendaja: Mari

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse instituut Mariann Ploompuu KONKURENTSI ÜLDPÕHIMÕTTE JÄRGMIMINE TEETÖÖDE HANKIMISEL Magistritöö Juhendaja: Mari TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse instituut Mariann Ploompuu KONKURENTSI ÜLDPÕHIMÕTTE JÄRGMIMINE TEETÖÖDE HANKIMISEL Magistritöö Juhendaja: Mari Ann Simovart, dr.iur Tallinn 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS...

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem