HANKE- JA OSTUSPETSIALIST, TASE 5, JÄTKUÕPE ÕPPEKAVA RAKENDUSKAVA 2019 MITTESTATSIONAARNE ÕPE

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "HANKE- JA OSTUSPETSIALIST, TASE 5, JÄTKUÕPE ÕPPEKAVA RAKENDUSKAVA 2019 MITTESTATSIONAARNE ÕPE"

Väljavõte

1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-3/5 10. veebruar 2020 HANKE- JA OSTUSPETSIALIST, TASE 5, JÄTKUÕPE ÕPPEKAVA RAKENDUSKAVA 2019 MITTESTATSIONAARNE ÕPE Mooduli nr MOODULI NIMETUS Maht 1 KARJÄÄRI PLANEERIMINE JA ETTEVÕTLUS 5 EKAP Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime oma karjääri planeerimisega kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas, lähtudes elukestva õppe põhimõtetest. Nõuded mooduli alustamiseks: Puuduvad Õpetajad: Kerttily Golubeva, Siim Sarapuu, Ene Paadimeister, Anne Ilp, Jaan Olt, Rain Arro, Hille Raud, Mare Muskat Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Mooduli teemad (maht) Hindamismeetodid ja Õppemeetodid Mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise protsessis. Käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil. Analüüsib iseseisvalt enda isiksust ja kirjeldab oma tugevusi ja nõrkusi. Annab hinnangu oma kutse, eriala ja ametialase ettevalmistuse ning enda tööturul rakendamise võimaluste kohta. Analüüsib iseseisvalt informatsiooni tööturu, erialade ja õppimisvõimaluste kohta. Analüüsib iseseisvalt informatsiooni praktika- ja töökohtade kohta. Koostab iseseisvalt elektroonilisi kandideerimisdokumente, 1. Karjääri planeerimine ja suhtlemise alused (2 EKAP) 1.1. Enesetundmine ostu- ja hankespetsialisti karjääri planeerimisel Isiksuseomadused. Väärtused, motivatsioon, hoiak, võimed, oskused. Eneseanalüüsi läbiviimine oma tugevate ja nõrkade külgede väljaselgitamise kaudu Õppimisvõimaluste ja tööjõuturu tundmine ostu- ja hankespetsialisti karjääri planeerimisel Haridustee, õpimotivatsioon ja elukestev õpe. ülesanded Praktiline kompleksülesanne (infootsing praktikavõimaluste kohta, vormistada dokumendid ja kiri praktikale kandideerimiseks, koostada eneseanalüüs lähtuvalt praktika eesmärkidest, individuaalse praktikaülesande püstitamine, osalemine praktikale kandideerimise intervjuus, oma raamatupidaja eriala õpingute eesmärgistamine kasutades GROW mudelit. E-õpimappide loomise võimaluste tutvustamine (lõimitult arvutiõpetusega). Eneseanalüüs. Infootsing töövahenduskeskkondades raamatupidaja erialal tööturu võimaluste kohta. Miniloeng kandideerimise protsessi kohta. Ideekaart praktikale kandideerimise protsessi kohta. Praktiline töö (dokumentide vormistamine. Loeng suhtlemise aluste kohta. Videoanalüüs klienditeeninduse situatsioonide kohta. Tutvumine teeninduse e- 2

2 lähtudes dokumentide vormistamise heast tavast: CV, motivatsioonikiri, sooviavaldus. Valmistab iseseisvalt ette ja osaleb näidistööintervjuul. Koostab iseseisvalt endale lühi- ja pikaajalise karjääriplaani. Kasutab keerukates ja muutuvates suhtlemissituatsioonile sobivat verbaalset ja mitteverbaalset suhtlemist. Kasutab keerukates ja ootamatutes suhtlemissituatsioonides erinevaid suhtlemisvahendeid, sh järgib telefoni- ja internetisuhtluse head tava. Analüüsib enda ja grupiliikmete käitumist ning järgib üldtunnustatud käitumistavasid. Juhib juhendi alusel eesmärgipäraselt väikesearvulist meeskonda tööalaste probleemide looval lahendamisel. Analüüsib juhendi alusel kultuurilisi erinevusi Tööjõuturg ja selle muutumine. Kutsestandardid, kutse ja kutseoskused. Töömotivatsioon Planeerimine ja karjääriotsuste tegemine Karjääriplaneerimine kui elukestev protsess. Karjääriteenused ja karjäärinõustamine. Muutustega toimetulek. Tööotsimine sh praktikakoha leidmine: allikad ja tööinfo otsimine, kandideerimisdokumendid, tööintervjuu. Isikliku karjääriplaani koostamine. eesmärkide seadmine. Lühi- ja pikaajaline karjääriplaan Suhtlemine Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine. Ametlik ja mitteametlik suhtlemine. Telefonisuhtlus. Internetisuhtlus ja suhtlusvõrgustikud. Kultuuridevahelised erinevused ja nende arvestamine suhtlemissituatsioonides. Suhtlemisbarjäär ja selle ületamise võimalused Käitumine suhtlemissituatsioonides Tööalase käitumise etikett. Kompleksülesanne (ostuja hankespetsialisti tööga seotud rollimäng, mis sisaldab nii otsest kui telefonivestlust). käsiraamatuga. Rühmatööna klienditeeninduse heade tavade sõnastamine probleemide lahendamisel. Sotsiodraama ostu- ja hankespetsialisti töös ettetulevate situatsioonide lahendamiseks. Loeng probleemi-lahendamise metoodikast. Praktiline töö (klienditeenindus telefonisuhtluses). Praktiline töö (e-kirja kirjutamine vastavalt e-kirja standardile. 3

3 Mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist. Mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas. suhtlemisel. Analüüsib juhendi alusel enda ja teiste teeninduskultuuri, teenindushoiakuid ja - oskusi. Lahendab iseseisvalt erinevaid sh muutuvaid teenindussituatsioone, lähtudes kliendikeskse teeninduse põhimõtetest. Analüüsib iseseisvalt oma majanduslikke vajadusi, lähtudes ressursside piiratusest. Analüüsib iseseisvalt turumajanduse toimimist arvestades nõudluse, pakkumise ja turutasakaaluga õpitavas valdkonnas. Analüüsib juhendi alusel nõudluse ja pakkumise mõju ühe ettevõtte toodete müügi tulemustele. Analüüsib meeskonnatööna Eestis kehtivaid otseseid ja kaudseid makse ning nende mõju ettevõtluskeskkonnale õpitavas valdkonnas. Positiivse mulje loomine. Konfliktid ja veaolukorrad, nende ennetamine ja juhtimine. Grupp ja meeskond Klienditeenindus Teeninduslik mõttekultuur. Klient ja teenindaja. Kliendikeskse teeninduse põhimõtted. Teeninduseks vajalikud hoiakud ja oskused. Teenindusprotsess. Erinevad teenindussituatsioonid ja nende lahendamine. 2. Majandus ja ettevõtlus (1,5 EKAP) 2.1. Mina ja majandus Majanduslikud otsused. Turg. Raha, selle funktsioonid ja omadused Piiratud ressursid ja piiramatud vajadused Ressursid majanduses. Majanduse põhivalikud. Alternatiivkulu. Erinevad majandussüsteemid Pakkumine ja nõudlus Nõudlus. Pakkumine. Turu tasakaal. Turuhind Maksud Riigi roll majanduses. Otsesed ja kaudsed maksud. Riigieelarve tulud ja kulud Finantsasutused Eestis. Finantsteenused Analüüs etteantud toote nõudlust ja pakkumist lähtudes kohalikust ettevõtluskeskkonnast. Praktiline töö tuludeklaratsiooni koostamine. Infootsing teabeväravast. Meeskonnatööna kohaliku ettevõtluskeskkonna analüüs. Praktiline töö ettevõtluskeskkonna võimaluste võrdlusanalüüs töövõtjana või ettevõtjana. Praktiline töö vastutustundliku ettevõtluse põhimõtete kaardistamine ühistöövahendi (nt Tricider) abil. Praktiline ülesanne (nädala kulutuste planeerimine, tegelike kulutuste kaardistamine ja analüüs). Loeng turumajanduse toimimise ja turgu iseloomustavate majandusnäitajate kohta. Ajurünnak turumajanduse toimimise kohta. Infootsing ja rühmatöö Eestis kehtivate maksude kohta. Praktiline töö näidistuludeklaratsiooni täitmisest etteantud andmete alusel. Infootsing majandusinfo saamiseks. Loeng ettevõtluse alustest. Infootsing ettevõtluskeskkonna/ ettevõtlustoetuste kohta. Mõttekaart palgatöötaja ja ettevõtja võimalused tööturule 4

4 Täidab etteantud andmete alusel sh elektrooniliselt FIE näidistuludeklaratsiooni. Kasutab iseseisvalt majanduskeskkonnas orienteerumiseks riiklikku infosüsteemi e-riik. Analüüsib meeskonnatööna juhendi alusel ettevõtluskeskkonda Eestis, lähtudes õpitavast valdkonnast. Võrdleb iseseisvalt lähtuvalt ettevõtluskeskkonnast oma võimalusi tööturule sisenemisel palgatöötajana ja ettevõtjana. Kirjeldab juhendi alusel vastutustundliku ettevõtluse põhimõtete toimimist. Analüüsib meeskonnatööna ühe ettevõtte majandustegevust ja seda mõjutavat ettevõtluskeskkonda. Analüüsib meeskonnatööna juhendi alusel kultuuridevaheliste erinevuste mõju ettevõtte majandustegevusele. Kirjeldab ja analüüsib 2.6. Eesti ja kohalik ettevõtlus Ettevõtluse olemus. Ettevõtluse areng ja olukord Eestis Ettevõtja ja töötaja Ettevõtja omadused. Ettevõtlusega kaasnevad väljakutsed. Äriidee ja äriplaani koostamise põhimõtted. Ettevõtja ja palgatöötaja erinevused Ettevõtluskeskkond Poliitiline, majanduslik, sotsiaalne, tehnoloogiline keskkond. Juhtumianalüüs meeskonnatööna. Kultuuridevaheliste erinevuste mõju ettevõtte majandustegevusele. Õpitava valdkonna äriidee tutvustus ja esitlemine. Elektroonilise äriplaani koostamine juhendi alusel. sisenemiseks. Arutelu ettevõtluskeskkonnast ja mõjust ettevõtte majandustegevusele. Veebitahvel kultuurideerinevuste mõjust ettevõtte majandustegevusele. Näidisäriplaani koostamine elektrooniliselt (lõimitud arvutiõpetusega). 5

5 Kasutab oma õigusi ja täidab oma kohustusi töökeskkonnas toimimisel. ettevõtte äriideed õpitava valdkonna näitel ja koostab elektrooniliselt juhendi alusel äriplaani. Loetleb ja selgitab iseseisvalt töötervishoiu ja tööohutuse põhilisi suundumisi, lähtudes riiklikust strateegiast. Loetleb ja selgitab iseseisvalt tööandja ja töötajate põhilisi õigusi ning kohustusi ohutu töökeskkonna tagamisel ja selgitab riskianalüüsi olemust. Eristab ja kirjeldab meeskonnatööna töökeskkonna üldist füüsikalisi, keemilisi, bioloogilisi, psühhosotsiaalseid ja füsioloogilisi ohutegureid ja meetmeid nende vähendamiseks. Tunneb ära tööõnnetuse ja loetleb iseseisvalt lähtuvalt seadustes sätestatust töötaja õigusi ja kohustusi seoses tööõnnetusega. Kirjeldab meeskonnatööna tulekahju ennetamise võimalusi ja enda tegevust tulekahju puhkemisel töökeskkonnas. 3. Töötervishoid ja tööohutus (0,5 EKAP) 3.1. Sissejuhatus töökeskkonda 3.2. Töökeskkonnaalane töö korraldus 3.3. Töökeskkonna ohutegurid. Meetmed ohutegurite mõju vähendamiseks) Töökeskkonnaalane teave Tööõnnetused 3.6. Tule- ja elektriohutus Kompleksülesanne töökeskkonna ja töökorralduse analüüs, töökeskkonna riskide hindamine, analüüs tööohutust puudutavate dokumentide loomise, allkirjastamise ja säilitamise kohta. Infootsing riikliku töötervishoiu ja tööohutuse strateegiast. Tööandja ja töötaja põhiõiguste ja kohustuste kohta töökeskkonna tagamisel. Rühmatööna mõttekaardi loomine töökeskkonna ohutegurite kohta. Protsessi skeemi joonistamine raamatupidaja tegevusest tuleõnnetuse korral (koolis olemasolevate ohutusjuhendite alusel. 6

6 Kasutab oma õigusi ja täidab oma kohustusi töökeskkonnas. Kasutab oma õigusi ja täidab oma kohustusi töökeskkonnas. Analüüsib meeskonnatööna töötervishoiu ja tööohutusealast informatsiooni erinevatest allikatest juhtumi näitel. Selgitab töölepingu sisu lähtudes töölepinguseadusest ja tööaja ja puhkuse korraldamisest. Analüüsib iseseisvalt töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu põhilisi erinevusi töötaja ja ettevõtja vaatest. Analüüsib meeskonnatööna töötaja õigusi, kohustusi ja vastutust sisaldavaid organisatsioonisiseseid dokumente. Arvestab palgakalkulaatori abil ajatöö, tükitöö ja majandustulemustelt makstava tasu bruto- ja netopalka ning ajutise töövõimetuse hüvitist. Kirjeldab iseseisvalt asjaajamise ja dokumendihalduse tähtsust organisatsioonis. Koostab ja vormistab iseseisvalt elektroonilise 4. Töötamise õiguslikud alused (0,5 EKAP) 4.1. Lepingulised suhted töö tegemisel 4.2. Töökorraldus 4.3. Töö tasustamine ja sotsiaalsed tagatised 5. Asjaajamine ja dokumendihaldus (0,5 EKAP) 5.1. Asjaajamine ja dokumendihaldus organisatsioonis Dokumentide haldamise Praktiline töö - kaardistada erinevused töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu vahel. Praktiline kompleksülesanne - vormistada dokumendid ja kiri praktikale kandideerimiseks. Juhtumianalüüs tööseadusandluse teemal. Arutelu - erinevused töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu vahel. Rühmatöö õpilase õiguste ja kohustuste kohta kooli sisekorra eeskirja ja õppekorralduseeskirja põhjal. Kirjaliku arutelu dokumendihalduse vajalikkusest organisatsioonis. Loeng dokumendihalduse korraldusest, asjaajamise ja dokumendihalduse erisused. 7

7 Iseseisev töö moodulis Mooduli hinde kujunemine algatus- ja vastuskirja ning e-kirja, sh allkirjastab digitaalselt. Kirjeldab iseseisvalt dokumentide säilitamise vajadust organisatsioonis ja seostab seda isiklike dokumentide säilitamisega. vajalikkus. Organisatsiooni sisemist töökorraldust reglementeerivad alusdokumendid (näiteks asjaajamiskord, dokumentide loetelu) Dokumentide loomine (vt. teema planeerimine ja karjääriotsuste tegemine) Üldnõuded dokumentidele. Dokumendi elemendid. Dokumentide liigid. Dokumendiplank. Dokumendiplankide liigid. Kiri. Kirja elemendid. Kirja loomine. Tekstitöötlusprogrammi kasutamine dokumentide vormistamisel. E-kiri. E-kirja elemendid. E-kirja esitusvorm. E-kirja loomine. E-posti haldamine Dokumentide, sh digitaaldokumentide säilitamine Dokumentide hoidmise ja säilitamise vajalikkus, säilitustähtajad. Praktikakoha taotlus e- kirjana. 1. Tutvub õpimapi loomise võimalustega ja loob õpimapi. 2. Vormistab praktikale kandideerimiseks vajalikud dokumendid (sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri). 3. Tutvub töötervishoiu ja tööohutuse materjalidega Tööinspektsiooni kodulehel. 4. Loeb mõttega teeninduse e-käsiraamatut. Arutelu dokumendisüsteemi alusdokumentide kehtestamisest, normdokumentide järgimisest Praktilised tööd - erinevate dokumentide loomine kasutades tekstitöötlustarkvara, näidiste arutelu. Loeng kandideerimisdokumentide koostamisest, vorminõuetest vastavalt heale tavale. Loeng dokumentide haldamisest, säilitamisest, sh e-kirjade haldamine. Moodulit hinnatakse mitteeristavalt. Hindamise eelduseks on aruteludes ja rühmatöödes osalemine. Mooduli hinne kujuneb elektroonilise õpimapi ja selle esitluse alusel: 1. Praktiline kompleksülesanne (infootsing praktikavõimaluste kohta, vormistada dokumendid ja kiri praktikale kandideerimiseks, koostada eneseanalüüs lähtuvalt praktika eesmärkidest, individuaalse praktikaülesande püstitamine, osalemine praktikale 8

8 Hindekriteeriumid kandideerimise intervjuus, oma eriala õpingute eesmärgistamine kasutades GROW mudelit; analüüs etteantud toote nõudluse ja pakkumise kohta lähtudes kohalikust ettevõtluskeskkonnast. 2. Praktiline töö tuludeklaratsiooni koostamine. 3. Infootsing teabeväravast. 4. Kompleksülesanne töökeskkonna ja töökorralduse analüüs. 5. Töökeskkonna riskide hindamine, analüüs tööohutust puudutavate dokumentide loomise, allkirjastamise ja säilitamise kohta. 6. Praktiline töö (kaardistada erinevused töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu vahel. 7. Raport arutelust dokumendihalduse vajalikkusest organisatsioonis. 8. Praktikakoha taotlus e-kirjana. 9. Kompleksülesanne (ostu- ja hankespetsialisti tööga seotud rollimäng, mis sisaldab nii otsest kui telefonivestlust). Moodul loetakse arvestatuks, kui õpilane: 1. analüüsib iseseisvalt enda isiksust ja kirjeldab oma tugevusi ja nõrkusi. 2. annab hinnangu oma kutse, eriala ja ametialase ettevalmistuse ning enda tööturul rakendamise võimaluste kohta. 3. analüüsib iseseisvalt informatsiooni tööturu, erialade ja õppimisvõimaluste kohta. 4. analüüsib iseseisvalt informatsiooni praktika- ja töökohtade kohta. 5. koostab iseseisvalt elektroonilisi kandideerimisdokumente, sh: cv, motivatsioonikiri, sooviavaldus, lähtudes dokumentide vormistamise heast tavast. 6. valmistab iseseisvalt ette ja osaleb näidistööintervjuul. 7. koostab iseseisvalt endale lühi- ja pikaajalise karjääriplaani. 8. analüüsib iseseisvalt oma majanduslikke vajadusi, lähtudes ressursside piiratusest. 9. analüüsib iseseisvalt turumajanduse toimimist, arvestades nõudluse, pakkumise ja turutasakaaluga õpitavas valdkonnas. 10. analüüsib juhendi alusel nõudluse ja pakkumise mõju ühe ettevõtte toodete müügitulemustele. 11. analüüsib meeskonnatööna eestis kehtivaid otseseid ja kaudseid makse ning nende mõju ettevõtluskeskkonnale õpitavas valdkonnas. 12. täidab etteantud andmete alusel, sh elektrooniliselt fie näidistuludeklaratsiooni. 13. kasutab iseseisvalt majanduskeskkonnas orienteerumiseks riiklikku infosüsteemi e-riik. 14. analüüsib meeskonnatööna juhendi alusel ettevõtluskeskkonda eestis, lähtudes õpitavast valdkonnast. 15. võrdleb iseseisvalt lähtuvalt ettevõtluskeskkonnast oma võimalusi tööturule sisenemisel palgatöötajana ja ettevõtjana. 16. kirjeldab juhendi alusel vastutustundliku ettevõtluse põhimõtete toimimist. 17. analüüsib meeskonnatööna ühe ettevõtte majandustegevust ja seda mõjutavat ettevõtluskeskkonda. 18. analüüsib meeskonnatööna juhendi alusel kultuuridevaheliste erinevuste mõju ettevõtte majandustegevusele. 19. kirjeldab ja analüüsib ettevõtte äriideed õpitava valdkonna näitel ja koostab elektrooniliselt juhendi alusel äriplaani. 20. loetleb ja selgitab iseseisvalt töötervishoiu ja tööohutuse põhilisi suundumisi, lähtudes riiklikust strateegiast. 21. loetleb ja selgitab iseseisvalt tööandja ja töötajate põhilisi õigusi ning kohustusi ohutu töökeskkonna tagamisel ja selgitab riskianalüüsi olemust. 9

9 Kasutatav õppekirjandus/ õppematerjal 22. eristab ja kirjeldab meeskonnatööna töökeskkonna üldisi füüsikalisi, keemilisi, bioloogilisi, psühhosotsiaalseid ja füsioloogilisi ohutegureid ja meetmeid nende vähendamiseks. 23. tunneb ära tööõnnetuse ja loetleb iseseisvalt lähtuvalt seadustes sätestatust töötaja õigusi ja kohustusi seoses tööõnnetusega. 24. kirjeldab meeskonnatööna tulekahju ennetamise võimalusi ja enda tegevust tulekahju puhkemisel töökeskkonnas. 25. analüüsib meeskonnatööna erinevates allikate töötervishoiu ja tööohutusalast informatsiooni juhtumi näitel. 26. selgitab töölepingu sisu lähtudes töölepinguseadust töölepingu ja tööaja ja puhkuse korraldamisest. 27. analüüsib iseseisvalt töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu põhilisi erinevusi töötaja ja ettevõtja vaatest. 28. analüüsib meeskonnatööna töötaja õigusi, kohustusi ja vastutust sisaldavaid organisatsioonisiseseid dokumente. 29. arvestab iseseisvalt ajatöö, tükitöö ja majandustulemustelt makstava tasu bruto- ja netopalka ning ajutise töövõimetuse hüvitist. 30. kirjeldab iseseisvalt asjaajamise ja dokumendihalduse tähtsust organisatsioonis. 31. koostab ja vormistab iseseisvalt elektroonilise algatus- ja vastuskirja ning e-kirja, sh allkirjastab digitaalselt. 32. kirjeldab iseseisvalt dokumentide säilitamise vajadust organisatsioonis ja seostab seda isiklike dokumentide säilitamisega. 33. kasutab keerukates ja muutuvates suhtlemissituatsioonile sobivat verbaalset ja mitteverbaalset suhtlemist. 34. kasutab keerukates ja ootamatutes suhtlemissituatsioonides erinevaid suhtlemisvahendeid, sh järgib telefoni- ja internetisuhtluse head tava. 35. analüüsib enda ja grupiliikmete käitumist ning järgib üldtunnustatud käitumistava. 36. juhib juhendi alusel eesmärgipäraselt väikesearvulist meeskonda tööalaste probleemide looval lahendamisel. 37. analüüsib juhendi alusel kultuurilisi erinevusi suhtlemisel. 38. analüüsib juhendi alusel enda ja teiste teeninduskultuuri, teenindushoiakuid ja oskusi. 39. lahendab iseseisvalt erinevaid, sh muutuvaid teenindussituatsioone, lähtudes kliendikeskse teeninduse põhimõtetest. 40. esitlus vastab esitluse heale tavale. Õpilasele iseseisvaks tööks vajalik materjal: 1. Ettevõtluse alused. Õppematerjal, SA Innove, Portfoolio kursuse ajaveeb ( 3. Tööinspektsiooni kodulehekülg ( 4. Teeninduse Aabits (e-käsiraamat, 5. Karjääriinfoportaal 6. Ettevõtlusarendamise Sihtasutus 7. Rahandusministeerium 8. Maksu- ja tolliamet 9. Valdkonnaalased õigusaktid ja juhendmaterjalid 10. Õppematerjalid Moodles ja ÕISis 10

10 Mooduli nr MOODULI NIMETUS Maht 2 OSTU- JA HANKETEGEVUSE KAVANDAMINE JA KORRALDAMINE 46 EKAP, sh praktika 18 EKAP Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime ostu- ja hankejuhtimise kavandamise ja korraldamisega lähtudes ettevõtte strateegiatest ja kehtestatud regulatsioonidest. Nõuded mooduli alustamiseks: Puuduvad Õpetajad: Andres Õige, Marion Mägi, Kerttily Golubeva, Meljo Musto, Lily Loidap, Katrin Riisalu, Jaanus Krull Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Mooduli teemad (maht) Hindamismeetodid ja ülesanded Kavandab ostu- ja hanketegevused lähtudes ettevõtte eesmärkidest ja strateegiast (1. teema). Kaardistab, sh praktikal ettevõtte ostu- ja hankeprotsessi lähtuvalt kehtivatest regulatsioonidest (1). Kaardistab ja prioritiseerib, sh praktikal võtmenäitajad (KPI) lähtuvalt ettevõtte strateegiast (1). Koostab hankeid sisaldava projekti kavandi ja selle eelarve lähtudes õigusaktidest ja kasutades tabelarvutusvõi projektitarkvara (1). 1. Ostu- ja hanketegevuse kavandamine 1.1. Ostu ja hanketegevus ettevõttes (6 EKAP, sh praktika 2 EKAP) Ettevõtte strateegia ja selle tasandid. Ostu- ja hanketegevus ettevõttes: struktuurid ja funktsiooni töötajate roll ning ülesanded, erisused tootmises ja kaubanduses. Strateegiline, taktikaline ning operatiivne ostujuhtimine tööstuses ja kaubanduses, eesmärgid ja ülesanded. Ostu- ja hanketegevuse mõõdikud. Kvaliteedijuhtimine tootmises ja seos ostu- ning hanketegevusega Ostu- ja hankeprotsess, nende etapid. Hanketegevus ja hankekorraldus eraja avalikus sektoris. Praktiline ülesanne ettevõtte ostu- ja hankeprotsessi kaardistamise kohta etteantud juhtumi või enda valitud ettevõtte näitel. Praktiline ülesanne võtmenäitajate kaardistamise ja prioritiseerimise kohta etteantud juhtumi või enda valitud ettevõtte näitel. Praktiline töö juhendi alusel: - projekti kavandi koostamine; - projekti eelarve koostamine; - võimalikele riskidele hinnangu andmine. Õppemeetodid Loengud, arutelud ja rühmatööd mooduli teemadel. Juhtumianalüüsid. Praktika töökeskkonnas. 11

11 Kujundab toote ostu- ja omahinna lähtudes ettevõtte hinnakujundamise põhimõtetest (2. teema). Selgitab välja potentsiaalsed tarnijad jälgides trende, ettevõtte vajadusi ning lähtuvalt ettevõtte hankestrateegiat (3. teema). Teeb ettepanekud, sh praktikal ostu- ja omahinna kujundamiseks lähtuvalt turusituatsioonist, ettevõtte hinnapoliitikast ja sh kaubagruppide eesmärkidest (2). Analüüsib, sh praktikal hinnakujunemist lähtudes ettevõtte eesmärkidest (2). Leiab ja kaardistab, sh potentsiaalsed tarnijad vastavalt etteantud kriteeriumitele (3). Loob, sh praktikal tarnijate eelkvalifitseerimise mudeli lähtuvalt Ostueelarve ja -plaani koostamine, seos ettevõtte eesmärkidega, sh lühi- ja pikaajaline planeerimine. Ostueetika. Jätkusuutlikkus. Kolmikaruandlus. Sotsiaalne vastutus Projektijuhtimine (2 EKAP) Projektiplaani koostamine, sh projekti kulude planeerimine Projektijuhtimise tehnikad, sh koosolekute pidamine Projektijuhtimise tarkvara 2. Hinna planeerimine ja kujundamine (4 EKAP, sh praktika 3 EKAP) Ostuhinna ja omahinna sisu ja selle mõistmine. Hinna- ja kuluelemendid. Ostuga seotud kulude ja toote omahinna arvestamise süsteemi planeerimine, käivitamine ning hinnakujundamine. Toote soetusmaksumus. Kogukulu kontseptsioon. Tabelarvutus. 3. Tarnijate turu analüüsimine 3.1. Ostu- ja hankevajaduste kaardistamine (5 EKAP, sh praktika 3 EKAP) Praktiline ülesanne ostu- ja omahinna kujundamise kohta etteantud juhtumi või enda valitud ettevõtte näitel. Praktiline ülesanne potentsiaalsete tarnijate kaardistamise kohta etteantud juhtumi või enda valitud ettevõtte näitel. Praktiline ülesanne eelkvalifitseerimise mudeli loomise, ka finantsvõimekuse kohta etteantud juhtumi või enda valitud ettevõtte näitel. 12

12 Selgitab välja tarneturu võimekuse lähtudes ettevõtte strateegiast (3. teema). Selgitab välja ettevõttes olevate kategooriate vajaduse ja kategoriseerimise tähtsuse lähtudes ettevõtte strateegiast (3. teema). Korraldab hanke läbiviimise protsessi lähtudes hanke ettevõtte eesmärkidest (3). Koostab, sh praktikal kategooriapuu lähtudes segmenteeritud kliendi vajadustest (3). Koostab hanke läbiviimiseks vajaliku dokumentatsiooni era- ja avalikus sektoris järgides Tarnevajaduste defineerimine ja spetsifikatsiooni väljatöötamine, selle vajadus. Kaubad, turud ja võimalused (k.a hindamine kas toota ise või osta; turu-uuring). Hankijate ja tarnijate leidmine. Tarnijate positsioneering (ostja vaade, tarnija vaade). Tarnijate eelkvalifitseerimine, hindamiskriteeriumid. Kulukuubi analüüs. Professionaalne võrdlusanalüüs. Toote strateegilise positsioneeringu sisu ja selle mõistmine. Lean ja agiilsed tarnelahendused. Hanketuru info kogumise, proovimise ja kaasamise (RFI) etapp ja sell vajalikkus. Väljakutsed rahvusvahelises ruumis Kategooria juhtimine (5 EKAP, sh praktika 3 EKAP) Kategooriajuhtimise sisu ja roll ettevõttes. Kategooriajuhtimise 8 sammu (defineerimine, rollid, hindamine, tulemuslikkuse näitajad, strateegiad, taktikad, rakendamine, kategooria ülevaade). Hinnastamise eripärad. Tulemuslikkuse mõõdikud. Praktiline ülesanne kategooriapuu koostamise kohta etteantud juhtumi või enda valitud ettevõtte näitel. Praktiline ülesanne hanke läbiviimiseks vajaliku dokumentatsiooni koostamise era- ja avalikus sektoris. Praktiline ülesanne potentsiaalse tarnija taustainfo kogumise kohta tema usaldusväärsuse selgitamiseks. 13

13 läbiviimisega seotud regulatsioonidest (4. teema). Saab aru lepingu tingimustest arvestades õiguslikke regulatsioone, ettevõtte konkreetseid vajadusi ja lepinguga kaasnevaid riske (4. teema). hangete läbiviimisega seotud regulatsioone ja kordasid ning ärieetikast (4). Valib välja sobivaima pakkumise (hankevõitja) lähtudes etteantud kriteeriumitest, rahvusvahelistest ja siseriiklikest normidest ning eetikast (4). Koostab läbirääkimiste plaani lähtudes konkreetsetest vajadustest (4). Peab läbirääkimisi ostulepingu sõlmimiseks järgides etteantud kriteeriume ja pakkuja tingimusi (4). Juurdehindlus. Allahindluse mõjud. 4. Hangete korraldamine 4.1. Hangete korraldamine erasektoris (3 EKAP) Hankemenetluse vormid, nende kasutus ja erinevused. Sidusgruppide kaardistamine ja kommunikatsiooni vajalikkus Hankedokumentide loetelu ja sisu mõistmine. Hankedokumentatsiooni koostamine ning esitlemine. Hanke vastuste hindamine ja hanke võitja valik Hangete korraldamine avalikus sektoris (4 EKAP) Reguleerimisala ja erandid. Menetlusreeglid ja riigihanke vahendid. Hankekord. Pakkumuse, pakkuja ja taotleja kvalitatiivne valik. Hankelepingu sõlmimine ja täitmine. Riigihangete registri praktiline kasutamine Lepingulised suhted ostu- ja hanketegevustes (3 EKAP) Läbirääkimiste rollimängud etteantud juhtumi põhjal. 14

14 Optimeerib sisseostuvajadust vastavalt tootmis- või müügiplaanile (5. teema). Hindab väljavalitud tarnijate tulemuslikkust lähtudes ettevõtte vajadustest (5. teema). Prognoosib, sh praktikal ettevõtte laovarud vastavalt nõudlusele (5). Analüüsib, sh praktikal ettevõtte logistika toiminguid ja protsesse (5). Analüüsib, sh praktikal tarnijate tulemuslikkust etteantud kriteeriumite alusel lähtudes ettevõtte püstitatud eesmärkidest või leiab ise need kriteeriumid (5). Lepingute sõlmimine, lepingueelsed läbirääkimised, pakkumus ja nõustumus. Kohustuste nõuetekohane täitmine, kohustuste rikkumine ja õiguskaitsevahendite kohaldamine. Töövõtuleping, poolte õigused ja kohustused ning vastutus kohustuse rikkumise korral. Müügilepingu mõiste ja ese, vastutus müügilepingu rikkumise korral, müügigarantii. Rahvusvaheline müügileping, sellele kohaldatav õigus, poolte õigused ja kohustused ning vastutus kohustuse rikkumise korral Läbirääkimised (2 EKAP) Läbirääkimiste ettevalmistamine. Kultuuridevahelised erinevused. Emotsionaalne intelligentsus. Meeskonna moodustamine, väljakutsed ja probleemid (Tuckman ja Jensen). Käitumine läbirääkimiste ajal. Läbirääkimiste lõpetamine. Jätkutegevused. 5. Optimaalse laoseisu tagamine 5.1. Varude juhtimine (4 EKAP, sh praktika 3 EKAP) Varude klassifitseerimine (ABC mudel) ja liigid. Tarnekindluse arvutamise ülesanne. Praktiline ülesanne tarnijate tulemuslikkuse analüüsi kohta. Praktika aruande koostamine juhendi alusel ja selle esitlemine. 15

15 Varude juhtimise viiside ja meetodite kindlaksmääramine. Varude juhtimise eesmärkide seadmine. Sobiva tellimismeetodi valimine. Nõudluse prognoosimine. Varude analüüsimine ja optimeerimine. Probleemsete ja jääkvarude kindlakstegemine, nende realiseerimiseks lahenduste leidmine. Infotehnoloogilised lahendused Logistika ja laondusega seotud toimingud (4 EKAP, sh praktika 2 EKAP) Siseneva logistika toimingute ja protsesside kompleksne haldamine Rahvusvaheliste kaubandusreeglite kogu - Incoterms 2010 E-lahendused (EDI kanded, RFID jm) 5.3. Tarnijate tulemuslikkuse hindamine (4 EKAP, sh praktika 2 EKAP) Tulemusmõõdikud ja tulemuste seire. Tarnijate tulemuslikkuse hindamine ja süsteemne järgimine. Tarneprotsesside regulaarne juhtimine, korraldamine ja jälgimine. Infotehnoloogilised lahendused. 16

16 Iseseisev töö moodulis Mooduli hinde kujunemine Hindekriteeriumid Järjepidev parendamine. Tarnijasuhete haldamine. Benchmarking. SMART mudel. 1. Valdkonna õigusaktide jt materjalide lugemine. 2. Hindamisülesannete, praktiliste tööde, rühmatööde ettevalmistamine, esitluste koostamine. 3. Praktikaaruande koostamine. Moodulit hinnatakse mitteeristavalt. Hindamise eelduseks on aruteludes ja rühmatöödes osalemine, praktiliste tööde ja praktika sooritamine, hindamisülesannete sooritamine vähemalt lävendi tasemel. Moodul loetakse arvestatuks, kui õpilane: 1. kaardistab, sh praktikal ettevõtte ostu- ja hankeprotsessi lähtuvalt kehtivatest regulatsioonidest. 2. kaardistab ja prioritiseerib sh praktikal võtmenäitajad (kpi) lähtuvalt ettevõtte strateegiast. 3. koostab hankeid sisaldava projekti kavandi ja selle eelarve lähtudes õigusaktidest ja kasutades tabelarvutus- või projektitarkvara. 4. teeb ettepanekud, sh praktikal ostu- ja omahinna kujundamiseks lähtuvalt turusituatsioonist, ettevõtte hinnapoliitikast ja sh kaubagruppide eesmärkidest. 5. analüüsib hinnakujunemist lähtudes ettevõtte eesmärkidest. 6. leiab ja kaardistab, sh potentsiaalsed tarnijad vastavalt etteantud kriteeriumitele. 7. loob tarnijate eelkvalifitseerimise mudeli lähtuvalt ettevõtte eesmärkidest. 8. koostab kategooriapuu lähtudes segmenteeritud kliendi vajadustest. 9. koostab hanke läbiviimiseks vajaliku dokumentatsiooni era- ja avalikus sektoris järgides hangete läbiviimisega seotud regulatsioone ja kordasid ning ärieetikast. 10. valib välja sobivaima pakkumise (hankevõitja) lähtudes etteantud kriteeriumitest, rahvusvahelistest ja siseriiklikest normidest ning eetikast. 11. koostab läbirääkimiste plaani lähtudes konkreetsetest vajadustest. 12. peab läbirääkimisi ostulepingu sõlmimiseks järgides etteantud kriteeriume ja pakkuja tingimusi. 13. prognoosib, sh praktikal ettevõtte laovarud vastavalt nõudlusele. 14. analüüsib, sh praktikal ettevõtte logistika toiminguid ja protsesse. 15. analüüsib tarnijate tulemuslikkust etteantud kriteeriumite alusel lähtudes ettevõtte püstitatud eesmärkidest või leiab ise need kriteeriumid. 17

17 Kasutatav õppekirjandus/ õppematerjal Õpilasele iseseisvaks tööks vajalik materjal: 1. Lysons, K., Farrington, B., Procurement and Supply Chain Management, Pearson, Tulvi, A. Logistika õpik kutsekoolidele, Kirikal, H. Kategooria juhtimine kaubanduses, Atti, G., Kategooriajuhtimine jaekaubanduses ja tootmises, ProLog - Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing, Antsmäe, S., Ostu ja varude juhtimine ja nende seosed, Raamatupidamise Praktik, nr. 63, lk , Oakland, J. S., Terviklik kvaliteedijuhtimine: teooria ja praktika, Külim, Eetikakoodeksite käsiraamat, Tartu Ülikooli eetikakeskus, Suursoo, J., Tarneahela haldamine. I, Algteadmisi rahvusvahelistest kaupade ostu-müügilepingutest ja riskide maandamisest, Tallinn: Tallinna Tehnikakõrgkool, Suursoo, J., Tarneahela haldamine. II, Transpordilepingud ja väliskaubanduslikud regulatsioonid (tollindus), Tallinn: Tallinna Tehnikakõrgkool, Patterson, K., Grenny, J., McMillan, R., Switzler, A., Otsustavad kõnelused: kuidas suhelda, kui panused on kõrged, Tallinn: Äripäev, Lewis, R. D., Kultuuridevahelised erinevused: kuidas edukalt ületada kultuuribarjääre, Tallinn: TEA Kirjastus, Kiisler, A., Logistika ja tarneahela juhtimine, Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, Incoterms 2010: kasutajajuhis. Rahvusvahelise Kaubanduskoja ICC siseriiklike ja rahvusvaheliste kaubandustingimuste kasutusreeglid, Tallinn: EMI EWT Ida-Lääne Koolitus, Knight, J., Thomas, R. ja Angus, B. koos Case, J.'iga, Kasumlik projektijuhtimine: eksimatu juhend projektide eelarves ja graafikus hoidmiseks, Äripäev,

18 VALIKÕPINGUD Valikõpingute moodul MOODULI NIMETUS Maht 1 ERIALANE INGLISE KEEL OSTU- JA HANKESPETSIALISTI TEGEVUSES JA SUHTLUSES 4 EKAP Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime erialase inglise keele iseseisva keelekasutusega suheldes nii suuliselt, kui ka kirjalikult ostu- ja hankespetsialisti tegevuses. Nõuded mooduli alustamiseks: Puuduvad Õpetajad: Külli Nõmme Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Mooduli teemad (maht) Hindamismeetodid ja ülesanded Õppemeetodid Suhtleb suuliselt igapäeva- ja tööalastes situatsioonides kasutades valdkonna sõnavara lähtudes kesktaseme keelekasutuse oskusnõuetest, mis vastavad Euroopa Nõukogu keeleoskustaseme B2 kirjeldustele. Koostab ametlikke kirju ning muid dokumente erialases inglise keeles. Sõnastab vastused erialastele küsimustele kasutades sobilikku tegevusega seotud sõnavara. Iseseisev töö moodulis Mooduli hinde kujunemine Hindekriteeriumid Kasutab suhtluses keerukamaid lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad valdkonnaga vastavalt õigekeelsuse reeglitele. Suhtleb nii suuliselt kui kirjalikult tööalastes olukordades, mis nõuavad otsest ja keerukamat infovahetust enamlevinud tegevusega seotud teemadel vastavalt õigekeelsuse reeglitele. Osaleb tegevusega seotud aruteludes ja vastab küsimustele keerukamate lausete abil. 1. Ostu- ja hankespetsialisti tööülesanded ja pädevused 2. Ostu- ja hanketegevus ettevõttes Praktilised tööd (suulised ja kirjalikud ülesanded vastava sõnavara omandamiseks ja selle kinnistamiseks ning inglise keele reeglite kordamiseks ja kinnistamiseks. Töö erialase tekstiga Dokumentide koostamine esitatud situatsioonide põhjal Dialoogide, esinemiste, sõnavõttude, presentatsiooni koostamine). Individuaalne töö erinevate tekstidega. Kontrolltöö ja tunnikontroll sõnavara ja õigekirja reeglite kasutamisest. Diskussioonid ning dialoogid erinevatel valdkonnapõhistel teemadel. Töötada läbi kohustuslik õppekirjandus/õppematerjalid praktiliste tööde ja kirjalike testide sooritamiseks ning ettevalmistus osalemiseks dialoogides, rollimängudes ja aruteludes. Moodulit hinnatakse mitteeristavalt. Hinne kujuneb kõikide ettenähtud suuliste ja kirjalike tööde sooritamisel vähemalt lävendi tasemel. Moodul loetakse arvestatuks, kui õppija: 19

19 Kasutatav õppekirjandus/ õppematerjal 1. kasutab suhtluses keerukamaid lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad valdkonnaga vastavalt õigekeelsuse reeglitele. 2. suhtleb nii suuliselt kui kirjalikult tööalastes olukordades, mis nõuavad otsest ja keerukamat infovahetust enamlevinud tegevusega seotud teemadel vastavalt õigekeelsuse reeglitele. 3. osaleb tegevusega seotud aruteludes ja vastab küsimustele keerukamate lausete abil. Õpilasele iseseisvaks tööks vajalik materjal: 1. Thomas E. Payne, Understanding English Grammar, Cambridge University Press, Professional English for Students of Logistics, Professional English for Students of Logistics, %20Power%20Point%20Moodle.pdf 5.Vocabulary for Supply Chain Management Valikõpingute moodul MOODULI NIMETUS Maht 2 KESKKONNAJUHTIMINE JA INNOVATSIOONIPARTNERLUS 3 EKAP Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime ettevõtte keskkonnajuhtimisega ja innovatsioonipartnerluse toetamisega lähtudes kehtestatud regulatsioonidest. Nõuded mooduli alustamiseks: Puuduvad Õpetajad: Jana Põldnurk, Kersti Pärn Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Mooduli teemad (maht) Selgitab välja ettevõtte tegevuse keskkonnaaspektid ja - riskid lähtudes kehtivatest keskkonnaalastest õigusaktidest. Kaardistab ettevõtte tegevuse keskkonnaaspektid lähtudes kehtivatest keskkonnaalastest õigusaktidest. Koostab keskkonnariskide maatriksi lähtudes ettevõtte tegevusvaldkonnast. 1. Keskkonnajuhtimine Keskkonnajuhtimisega seotud mõisted ja põhimõtted. Keskkonnaaspekt ja keskkonnamõju. Keskkonnariskid ja oht. Keskkonnariskide juhtimine. Keskkonnamärgised. Rohelised hanked. Roheline kontor. Hindamismeetodid ja ülesanded Praktiline ülesanne enda poolt valitud ettevõtte tegevuse keskkonnaaspektide kaardistamisest. Praktiline ülesanne enda poolt valitud ettevõtte Õppemeetodid Loengud, arutelud ja rühmatööd mooduli teemadel ja õppekäik. 20

20 Tunneb ajakohaseid innovatsiooni põhimõisteid ja innovatsiooni juhtimise seaduspärasusi organisatsiooni innovatsiooniteadlikkuse tõstmisel. Analüüsib praktilisi innovatsiooni juhtimisega seotud olukordi ning teeb argumenteeritud järeldusi ja loovaid ning toimivaid ettepanekuid lahenduste leidmiseks. Keskkonnasuhtlus. 2. Innovatsioonipartnerlus 2.1. Innovatsioon Innovatsiooni liigid (toote, -protsessi-, organisatsiooni- ja turundusinnovatsioon) ja erinevad astmed (tehnoloogilistest revolutsioonidest ja teistest radikaalsetest innovatsioonidest kuni järkjärguliste innovatsioonideni). Innovatsiooni erinevates majandussektorites. Innovatsioonisüsteemid ning ettevõtete strateegiad innovatsiooni arendamisel ja konkurentsieeliste kasutamisel Innovatsiooni edendamine riigihangete kaudu Olulisemad mõisted. Hankijate vajaduste sõnastamine, planeerimine. Turu-uuringud. Hankestrateegia ja hankemenetluse liigi valik Innovatsioonihangete liigid Kommertskaskasutusele eelnev hange. Võistlev dialoog. Konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus. Innovatsioonipartnerlus. Ideekonkurss. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus. Avatud hankemenetlus Innovatsioonihanke targalt korraldamine keskkonnariskide maatriksi koostamisest. Praktiline ülesanne innovatsiooni juhtimisega seotud olukorra analüüs juhendi alusel. 21

21 Iseseisev töö moodulis Mooduli hinde kujunemine Hindekriteeriumid Kasutatav õppekirjandus/ õppematerjal Alternatiivsete lahenduste lubamine. Tehniline kirjeldus ja kvalifitseerimistingimused. Hindamiskriteeriumid ja meetodid. Riskide maandamine. Olulisemad lepingutingimused. Intellektuaalne omand. Kogemustest õppimine, nende vahetamine teiste hankijatega. Töötada läbi kohustuslik õppekirjandus/õppematerjalid praktiliste tööde sooritamiseks ning ettevalmistus osalemiseks aruteludes. Moodulit hinnatakse mitteeristavalt. Hindamise eelduseks on aruteludes ja rühmatöödes osalemine, praktiliste tööde, hindamisülesannete sooritamine vähemalt lävendi tasemel. Moodul loetakse arvestatuks, kui õppija: 1. kaardistab ettevõtte tegevuse keskkonnaaspektid lähtudes kehtivatest keskkonnaalastest õigusaktidest. 2. koostab keskkonnariskide maatriksi lähtudes ettevõtte tegevusvaldkonnast. 3. analüüsib praktilisi innovatsiooni juhtimisega seotud olukordi ning teeb argumenteeritud järeldusi ja loovaid ning toimivaid ettepanekuid lahenduste leidmiseks. Õpilasele iseseisvaks tööks vajalik materjal: 1. Riigihangete seadus 2. Innovatsiooni edendavate hangete toetamise tingimused 3. Moora, H., Kilk, K., Urbel-Piirsalu, E., Õunapuu, K. (2013) Rohelise kontori käsiraamat. EGO, Ecoprint, Veebis: 4. Põder, T. (2005) Keskkonnamõju- ja keskkonnariski hindamine. Käsiraamat. Keskkonnaministeerium, Tallinn Veebis: 5. Villo, S. (2007) Keskkonnajuhtimise käsiraamata majutus-, toitlustus- ja turismiettevõtetele. Emi-Eco, Tallinn Veebis: 6. Organisatsiooni keskkonnaaruande koostamise juhend. Tallinna Ülikool, Tallinn Veebis: 7. Innovatsioonihangete juhend, Tallinn 2016, EAS 8. Strateegia Teadmistepõhine Eesti Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni programm 22

22 Valikõpingute moodul MOODULI NIMETUS Maht 3 KUTSEALAGA SEOTUD IT OSKUSTE ARENDAMINE 2 EKAP Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime ametialaselt töö organiseerimisega kasutades IKT vahendeid. Nõuded mooduli alustamiseks: Puuduvad Õpetajad: Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Mooduli teemad (maht) Hindamismeetodid ja ülesanded Õppemeetodid Teostab andmeanalüüsi kasutades tabeltöötlustarkvara. Kasutab pilvetehnoloogia vahendeid erinevate dokumentide loomiseks ja ühistööks järgides digiturvalisuse põhimõtteid. Iseseisev töö moodulis Mooduli hinde kujunemine Hindekriteeriumid Kasutatav õppekirjandus/ õppematerjal Analüüsib etteantud andmeid kasutades tabeltöötlustarkvara. Koostab ja kasutab ühistöös erinevaid dokumente vastavalt ettevõtte vajadustele. 1. Excel edasijõudnutele ja andmeanalüüs 2. Ühistöö võimalused, tarkvarad ja lahendused 3. Digiturvalisus Praktiline ülesanne andmete analüüsi kohta etteantud juhtumi või enda valitud ettevõtte näitel. Juhendi alusel erinevate dokumentide loomine ühistöös. Töötada läbi kohustuslik õppekirjandus/õppematerjalid praktiliste tööde sooritamiseks. Loengud, praktilised ülesanded, rühmatööd mooduli teemadel. Moodulit hinnatakse mitteeristavalt. Hindamise eelduseks on aruteludes ja rühmatöödes osalemine, praktiliste tööde, hindamisülesannete sooritamine vähemalt lävendi tasemel. Moodul loetakse arvestatuks, kui õppija: 1. analüüsib etteantud andmeid kasutades tabeltöötlustarkvara. 2. koostab ja kasutab ühistöös erinevaid dokumente vastavalt ettevõtte vajadustele. Õpilasele iseseisvaks tööks vajalik materjal: 1. Reinumägi, R. EXCEL tavakasutajale, Tartu, EXCEL valemid ja funktsioonid. Käsiraamat + CD, Tartu, Tooding, L.-M., Andmete analüüs ja tõlgendamine sotsiaalteadustes, Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, Kuidas Google Drive'iga nutikalt tööd teha Digi, 2014, juuni, lk Õppematerjalid ÕISis Valikõpingute moodul MOODULI NIMETUS Maht 4 MEESKONNA JUHTIMINE JA ARENDAMINE 3 EKAP 23

23 Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime tohuse meeskonna loomise ja juhtimisega arvestades struktuuriüksusele püstitatud eesmärke. Nõuded mooduli alustamiseks: Puuduvad Õpetajad: Kersti Pärn Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Mooduli teemad (maht) Rakendab efektiivseid võtteid meeskonnatöö organiseerimisel. Kujundab meeskonnas sobiva personali, võttes arvesse organisatsiooni strateegiat ja meeskonnale seatud eesmärke. Iseseisev töö moodulis Mooduli hinde kujunemine Analüüsib meeskonna toimimist ja teeb tulemuste alusel asjakohased seatud eesmärke ettepanekud toimimise efektiivsuse tõstmiseks. Teeb ettepanekud meeskonna komplekteerimiseks arvestades struktuuriüksusele püstitatud eesmärke. 1. Juhi roll meeskonna juhtimisel ja selle tõhususe arendamisel Meeskonna mõiste. Meeskonnasisese ja meeskondade vahelise koostöö vajalikkus ning näidustused. Koostöö kujunemise eeldused ja protsess. Efektiivse meeskonna tunnused. Grupi EQ. Koostöökompetents ja meeskonna juhtimise kompetents. 2. Rollid meeskonnas Juhi rollid meeskonnas. Olulised ja vajalikud psühholoogilised rollid meeskonnas. Meeskonnatööd takistavad rollid. 3. Meeskonnatöö juhtimise oskused ja meetodid Meeskonna käivitamine. Meeskonna arengu soodustamine. Ebaproduktiivsete käitumisviisidega toimetulek. Ebaeduka meeskonna. Ümberkujundamine. Talendijuhtimise alused. Hindamismeetodid ja ülesanded Etteantud juhtumi või enda valitud organisatsiooni alusel meeskonna toimimise analüüsimine ja ettepanekute tegemine tulemuslikkuse tõstmiseks. Praktiline ülesanne personalivajaduse välja arvutamiseks etteantud juhtumi või enda valitud organisatsiooni alusel. Õppemeetodid Loengud, arutelud ja rühmatööd mooduli teemadel. Töötada läbi kohustuslik õppekirjandus/õppematerjalid praktiliste tööde ja juhtumianalüüside sooritamiseks ning ettevalmistus osalemiseks aruteludes. Moodulit hinnatakse mitteeristavalt. Hindamise eelduseks on aruteludes ja rühmatöödes osalemine, praktiliste tööde, hindamisülesannete sooritamine vähemalt lävendi tasemel. 24

24 Hindekriteeriumid Kasutatav õppekirjandus/ õppematerjal Moodul loetakse arvestatuks, kui õppija: 1. analüüsib meeskonna toimimist ja teeb tulemuste alusel asjakohased seatud eesmärke ettepanekud toimimise efektiivsuse tõstmiseks. 2. teeb ettepanekud meeskonna komplekteerimiseks arvestades struktuuriüksuse vajadusi. Õpilasele iseseisvaks tööks vajalik materjal: 1. Donnellon, A. Meeskonna juhtimine. Äripäev, Maxwell, J C. Olge rahvainimene!: Edukaks juhiks tõhusate suhete loomise läbi. Allika, Rogers, J. Juht kui treener: uus tee tulemusteni. Äripäev, Scholtes, P. R. Juhi käsiraamat: kuidas motiveerida meeskonda ja jõuda parema tulemuseni. Tea Kirjastus, 2001 Valikõpingute moodul MOODULI NIMETUS Maht 5 FINANTSARVESTUSE ALUSED 2 EKAP Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime tulude ja kulude ning omahinna arvestamisega, eelarve planeerimisega. Nõuded mooduli alustamiseks: Karjääri planeerimise ja ettevõtluse ning meeskonna juhtimise mooduli läbimine. Õpetaja: Rita Murd Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Mooduli teemad Hindamismeetodid ja ülesanded Mõistab majandusarvestuse rolli organisatsiooni eesmärkide elluviimisel. Koostab eelarveid lähtudes kuludest. Mõistab töötasuarvestuse põhimõtteid. Iseseisev töö moodulis Selgitab meeskonnatööna finantsarvestuse rolli organisatsiooni eesmärkide elluviimisel. Arvestab tootmis ja teenindusvaldkonna kulusid ja tulusid ning omahinda. Koostab eelarveid. Arvestab töötasusid ja selgitab töötasu makseid. 1. Raamatupidamise alused 2. Finantsarvestuse põhimõtted ja -meetodid, sh eelarve, kulud ja tulud ning nende liigid, omahinna arvestus, tasuvusanalüüs (süvendatud teadmised nii tootmise, kui ka teenindusevaldkonnast) 3. Töötasuarvestus 1. Raamatupidamise toimkonna juhendite lugemine. Praktilise situatsiooniülesande lahendamine kulude ja tasuvusanalüüsi väljaselgitamiseks. Situatsiooniülesanne tulude prognoosimiseks. Situatsioonülesanne eelarve koostamiseks. Situatsioonülesanne töötasu arvestamiseks. Õppemeetodid Iseseisev lugemine, loeng, arutelud, seminar, praktilised ülesanded. 25

25 Mooduli hinde kujunemine Hindekriteeriumid Kasutatav õppekirjandus/ õppematerjal 2. Ülesannete lahendamine kulude, omahinna, tulude prognoosimise, tasuvusanalüüsi ja töötasude arvestamise kohta lähtuvalt kehtivatest õigus- ja normatiivaktidest, kasutades tabelarvutustarkvara. Moodulit hinnatakse mitteeristavalt. Hindamise eelduseks on aruteludes ja rühmatöödes osalemine, praktiliste tööde, hindamisülesannete sooritamine vähemalt lävendi tasemel. Moodul loetakse arvestatuks, kui õppija: 1. selgitab meeskonnatööna majandusarvestuse rolli organisatsiooni eesmärkide elluviimisel. 2. arvestab korrektselt kulusid, tulusid, omahinda, tasuvusanalüüsi ning koostab eelarve lähtudes etteantud eesmärgist. 3. arvestab lähtudes kehtivatest õigusaktidest töötasu ja sellelt arvestatavaid ning kinnipeetavaid makse ja makseid. Õpilasele iseseisvaks tööks vajalik materjal: 1. Alver, L., Alver, J., Finantsarvestus. Deebet, Nikitina-Kalamäe, M. Finantsarvestuse aluste ülesannete kogu. Deebet, Raamatupidamise seadus. 2002, RT I, 102, 600 (koos muudatustega kuni käesoleva ajani) 4. Raamatupidamise Toimkonna juhendid: RTJ 1 ja RTJ Töötasu arvestamise ja töötasumaksudega seotud seadusandlus 26

26 Valikõpingute moodul MOODULI NIMETUS Maht 6 AMETIKEEL JA RETOORIKA 2 EKAP Eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime nii suuliselt kui kirjalikult korrektse ametikeele kasutamisega, mille läbi saavutab kontakti kuulajatega jälgides seejuures etteantud kõneajast kinnipidamist. Nõuded mooduli alustamiseks: Puuduvad Õpetaja: Kristina Kask Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Mooduli teemad Hindamismeetodid ja ülesanded Õppemeetodid Sõnastab korrektses ametikeeles nii suuliselt kui kirjalikult informatsiooni meeskonna ja üksikisikuga suhtlemisel. Koostab ja kannab ette paraja tihedusega ja loogilise ülesehitusega publikule vastava kõne. Iseseisev töö moodulis Mooduli hinde kujunemine Koostab vormiliselt ja grammatiliselt korrektsed teated Edastab selgesõnaliselt informatsiooni. Esitab etteantud teemal kõne (3 min). Analüüsib kirjalikult kõnet/ettekannet, tuues välja vastavuse kuulajatele, sõnavaliku eripära, oma põhjendatud arvamuse kõne kohta ja määrates õigesti kõnes kasutatud retoorilised vahendid. 1. Ametikeel Hea ametlik stiil. Sõna- ja lauseloogika. Liiasused ja šabloonsed väljendid. 2. Retoorika Hea ja halb esineja. Tavalisemad retoorilised vahendid. Kõnelemine kui veenmine Esinemise eesmärk Materjali sõltuvus kuulajast, selle kogumine Kõneleja kehakeel ja hääl Kõne algused ja lõpud Kõne struktuur ja ilmestamisvõtted. Stiil. Stiiliparandusharjutused. Praktiline ülesanne: etteantud dokumendis parandada stiili- ja õigekirjavead. Kõneanalüüs koos retooriliste vahendite määramisega. Ülesanne kirjaliku teksti muutmisest kõneldavaks. Esitatud kõne vastavaus teemale ja etteantud ajale. Arutelu dokumentide stiilist kui ühest organisatsiooni-kultuuri aspektist. Köitev loeng selge, täpse ja lihtsa dokumendikeele eelistest. Stiiliparendusharjutused Rühmatöö, diskussioon. Loeng, paaritöö - tekstist retooriliste vahendite leidmine. 1. Keeleseaduse paragrahvide 1-4 ja 23 mõttega lugemine. 2. keeleabi.eki.ee testide harjutamine. 3. Ülesanded loengutes läbitud teemade kohta. 4. Kõne või ettekande kirjalik analüüsimine. 5. Iseseisev õppematerjalidega tutvumine (ÕISis). 6. Valmistada ette 3(±1) minutiline kõne etteantud teemal ja harjutada selle esitlust. Mahaloetavat teksti ei tohi olla rohkem kui 50%. Moodulit hinnatakse mitteeristavalt. 27

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus )

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus ) MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Veiko Belials

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr P4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeeri

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr P4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeeri MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr P4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Veiko Belials mooduli maht

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es 140918 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad:

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Erialane võõrkeel Reet Ainsoo Reet Ainsoo, Malle Purje,

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es Bодитель автобу

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es Bодитель автобу Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es 133477 Bодитель автобуса ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus Monteerija Steelworker Mонтажник Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKA

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus Monteerija Steelworker Mонтажник Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKA Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus Monteerija Steelworker Mонтажник Õppekava kood EHIS-es 134880 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht:

Rohkem

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85 Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori 30.10.2014.a Direktori 12.12.2014.a käskkirjaga nr 1.1-7/85 käskkirjaga nr 1.1-7/107 Narva Kutseõppekeskuse KOOLI

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-повар Õppekava kood EHIS-es 134899 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Metsandus Metsakasvatus Silviculture Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAV

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Metsandus Metsakasvatus Silviculture Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAV PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Metsandus Metsakasvatus Silviculture Õppekava kood EHIS-es 130438 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht:

Rohkem

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projekt nr EU29201 TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI ARENDAMISE STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projektijuht: Illimar Paul Tallinn 2009 SISUKORD TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI VISIOON, MISSIOON JA TEGEVUSSUUNAD

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Lisa_hankekord

Lisa_hankekord Lisa KINNITATUD haridus- ja teadusministri käskkirjaga Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekorra kinnitamine Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekord 1.

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule) Ülevaate

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus ja tsiviilrajatised Palkmajaehitaja Log-house builder плотник Õppekava kood

Õppekavarühm Õppekava nimetus PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus ja tsiviilrajatised Palkmajaehitaja Log-house builder плотник Õppekava kood Õppekavarühm Õppekava nimetus PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus ja tsiviilrajatised Palkmajaehitaja Log-house builder плотник Õppekava kood EHIS-es 139198 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Kokk Cook Õppekava kood EHIS-es ESM

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Kokk Cook Õppekava kood EHIS-es ESM KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Kokk Cook Õppekava kood EHIS-es 139050 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA EHITUS (nimetus eesti keeles) Kinnisvarahooldus (nimetus inglise keeles) Facility ser

Õppekavarühm Õppekava nimetus TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA EHITUS (nimetus eesti keeles) Kinnisvarahooldus (nimetus inglise keeles) Facility ser Õppekavarühm Õppekava nimetus TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA EHITUS (nimetus eesti keeles) Kinnisvarahooldus (nimetus inglise keeles) Facility serviceman Lisa 1 KINNITATUD Õppekava kood EHISes ESMAÕPPE

Rohkem

KOOSKÕLASTATUD kooli nõukogu poolt protokoll nr 1-2/5 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-9/10 KURESSAARE AMETIKOOLI HOOLDUSTÖ

KOOSKÕLASTATUD kooli nõukogu poolt protokoll nr 1-2/5 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-9/10 KURESSAARE AMETIKOOLI HOOLDUSTÖ KOOSKÕLASTATUD kooli nõukogu poolt 19.02.2018 protokoll nr 1-2/5 KINNITATUD direktori 19.02.2018 käskkirjaga nr 1-9/10 KURESSAARE AMETIKOOLI HOOLDUSTÖÖTAJA (PRAKTIKAJUHENDAJA HOOLEKANDEASUTUSES) ÕPPEKAVA

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es 133517 Водитель грузовика ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Tööplaan 9. kl õpik

Tööplaan 9. kl õpik Mõttest tekstini Eesti keele ja tekstiõpetuse õpik 9. klassile Näidistööplaan Aeg Teema Põhimõisted Õppematerjal Tegevused Õppetulemus Hindamine 1. nädal I. Suhtlemine rühmas Ptk 1 Sissejuhatuseks 2. nädal

Rohkem

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS - riigihangete

Rohkem

LISA 1 KINNITATUD direktori a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimet

LISA 1 KINNITATUD direktori a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimet LISA 1 KINNITATUD direktori 02.05.19.a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimetus (nimetus eesti keeles) Sisetööde elektrik (nimetus

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator операто

HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator операто HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator оператор машины CNC Õppekava kood Ehises ESMAÕPPE ÕPPEKAVA

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppetundi) septembernovember korrastab hulkliikmeid Hulkliige. Tehted liidab, lahutab

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete valitsemisala Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Narva Kutseõppekeskuse Betoonkonstruktsioonide ehitaja 60 EKAP, tase 4 õppekava moodulite rakenduskava Muudatustega kinnitatud Kinnitatud Narva Kutseõ

Narva Kutseõppekeskuse Betoonkonstruktsioonide ehitaja 60 EKAP, tase 4 õppekava moodulite rakenduskava Muudatustega kinnitatud Kinnitatud Narva Kutseõ Muudatustega kinnitatud Kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse direktori 19.08.2016.a direktori 31.05.2016.a käskkirjaga nr 1.1-7/113 käskkirjaga nr 1.1-7/101 Sihtrühm Õppevorm Mooduli

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

Microsoft Word - erialaneinglisekeel_opijuhis

Microsoft Word - erialaneinglisekeel_opijuhis Õpijuhis Erialane inglise keel (Business English) 1. Kursuse nimetus Erialane inglise keel (ettevõtlus ja projektijuhtimine) Business English (Entrepreneurship and Project Management) 2. Aine kood P2PC.01.100

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõi

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõi Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 180857 KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõidukitehnik Vehicle technician техник по автомобилям

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Veokorraldaja Transport organizer Диспетчер Õppekava kood EH

Õppekavarühm Õppekava nimetus IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Veokorraldaja Transport organizer Диспетчер Õppekava kood EH Õppekavarühm Õppekava nimetus IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Veokorraldaja Transport organizer Диспетчер Õppekava kood EHIS-es 130218 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/ KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/

KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/ KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/ KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/60 09.06.2014 KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/8 09.06.2014 KOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus PAGAR BAKER, LEVEL 4 ПЕКАРЬ

Rohkem

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus 1 Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2 Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid Õppekava õp v lju d d sa skus e kaupa: : Kuulamine -, (uudised, intervjuud, filmid,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Liikurmas

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Liikurmas Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 199780 KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Liikurmasinadiagnostik Vehicle technician, level 5 техник по

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

MOODUL nr

MOODUL nr Kool: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Õppeasutuse kood: 70006369 Aadress: Pargi 1, PÄRNU 800100 Telefon/Faks: 442 7888 Faks: 442 7889 e-post: parnumaa@hariduskeskus.ee Õppekava rühm: Õppekava: Kutseõppe liik:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

LISA 2 KINNITATUD direktori a. käskkirjaga nr 1-5/15 KINNITATUD direktori a. käskkirjaga nr 1-5/84 Tallinna Kopli Ametikool Kuts

LISA 2 KINNITATUD direktori a. käskkirjaga nr 1-5/15 KINNITATUD direktori a. käskkirjaga nr 1-5/84 Tallinna Kopli Ametikool Kuts LISA 2 KINNITATUD direktori 07.03.2017.a. käskkirjaga nr 1-5/15 KINNITATUD direktori 05.06.2018.a. käskkirjaga nr 1-5/84 Tallinna Kopli Ametikool Kutseõppe õppekava Abiaednik MOODULITE RAKENDUSKAVA PÕHIÕPINGUD

Rohkem

Abiaedniku õppekava moodulite rakenduskava Statsionaarne (koolipõhine) õppevorm Mooduli nr MOODULI NIMETUS Maht õppenädalates /EKAP 1 Tööalase suhtlem

Abiaedniku õppekava moodulite rakenduskava Statsionaarne (koolipõhine) õppevorm Mooduli nr MOODULI NIMETUS Maht õppenädalates /EKAP 1 Tööalase suhtlem Abiaedniku õppekava moodulite rakenduskava Statsionaarne (koolipõhine) õppevorm Mooduli nr MOODULI NIMETUS Maht õppenädalates /EKAP 1 Tööalase suhtlemise alused 3 EKAP Eesmärk: õpetusega taotletakse, et

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem