Riigimetsa Majandamise Keskuse hankekord

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Riigimetsa Majandamise Keskuse hankekord"

Väljavõte

1 Riigimetsa Majandamise Keskuse hankekord KINNITATUD RMK juhatuse a. otsusega nr 1-32/73 1. Üldsätted 1.1. Sissejuhatavad reeglid Hankekorra (edaspidi Korra) eesmärk on reguleerida riigihangete teostamist Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi RMK või hankija) kui riigihangete seaduses (edaspidi RHS) nimetatud hankija poolt Korras sätestatakse: riigihanke planeerimise, sh iga-aastase hankeplaani koostamise ja kinnitamise kord ja tähtaeg; hankija struktuuriüksuste iseseisev vastutus riigihangete eest, riigihanke eest vastutava isiku määramine, sealhulgas hankelepingu täitmise eest vastutava isiku määramine; allapoole RHS-s nimetatud lihthanke piirmäära jäävate riigihangete kord; sotsiaal- ja eriteenuste, sealhulgas maksumusega alla sotsiaal- ja eriteenuste riigihanke piirmäära tellimise kord Sõltumata ostu või hankelepingu maksumusest tuleb järgida RHS-s sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid Korras kasutatavad mõisted Riigihange ehk hange asja ostmine, teenuse tellimine, ideekavandi saamine, ehitustöö tellimine või kontsessioonilepingu sõlmimine ; Hankemenetlus RHS-s sätestatud toimingute kogum, mis on RHS-s sätestatud juhtudel vaja läbi viia selleks, et välja selgitada edukas pakkuja ning sõlmida temaga hankeleping. Hankemenetluse liigid on sätestatud RHS-s Hankeleping hankija ja ettevõtja vahel sõlmitud rahaliste huvidega seotud leping, sealhulgas kontsessioonileping, mille esemeks on asjad, teenused või ehitustööd. Hankelepingu sõlmib, seda täidab, muudab, täiendab ja lõpetab hankiv struktuuriüksus. Hankeleping tuleb sõlmida kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui selle maksumus on vähemalt eurot Hanketoiming hankelepingu sõlmimisele suunatud või hankelepinguga seadusest tulenevalt muul viisil seotud hankija eesmärgipärane tegevus (sh nt hankemenetlus oma kogumis; hankekomisjoni, menetlust korraldava struktuuriüksuse töötaja, juhatuse liikme tegevus riigihanke alusdokumentide, tehnilise kirjelduse, kvalifitseerimistingimuste, hankelepingu tingimuste jm seonduva ettevalmistamisel, kooskõlastamisel ja otsustamisel, hanke sisendi andmisel, hankeotsuste tegemisel ning selle käigus huvide konflikti, põhjendamatult kitsendavate tingimuste kasutamise ning hanketingimuste konkreetsele pakkujale sobitamise vältimisel; erinevate pakkujate asjade, teenuste või ehitustööde andmete,

2 2 omaduste ja maksumuste kohta kättesaadava info võrdlemine väikeostude ja väikehangete puhul), samuti teadete jt dokumentide ning andmete esitamine riigihangete registrile Hankiv struktuuriüksus struktuuriüksus, kelle ülesannete täitmiseks riigihange teostatakse ning kes vastutab iseseisvalt oma riigihangete eest Menetlust korraldav struktuuriüksus struktuuriüksus, kui ta viib läbi hanketoiminguid Hankekomisjon käesolevas Korras sätestatud viisil määratud isikutest koosnev kolleegium ühe või mitme kavandatava ja/või läbiviidava riigihankega, eelkõige riigihanke alusdokumentide, tehnilise kirjelduse, kvalifitseerimistingimuste, hankelepingu tingimuste jm seonduva ettevalmistamiseks, kooskõlastamiseks ja otsustamiseks, samuti vajadusel pakkumuste hindamiseks Hankeplaan nimekiri, milles hankijale mittekohustuslikuna loetletakse eelarveaasta alguses plaanis olevad riigihanked ning määratakse menetlust korraldav struktuuriüksus Väikeost ainult RMK siseselt määratletud hangete liik, kus ostu maksumus ei ületa väikehanke piirmäära ja võimaldab ostu teostada ilma formaalsete menetlusreegliteta Väikehange ainult RMK siseselt määratletud hangete liik, kus hanke maksumus ei ületa lihthanke piirmäära ja võimaldab hanget läbi viia väheseid formaalseid menetlusreegleid ja nõudeid järgides Lihthange RHS-s määratletud hangete liik, mille puhul hanke maksumus on võrdne või ületab lihthanke piirmäära, kuid jääb alla riigihanke piirmäära Hankemenetlusega riigihanked RHS-s määratletud hangete liik, mille puhul hanke maksumus on võrdne või ületab RHS-is sätestatud riigihanke piirmäära ning mille teostamiseks on seetõttu vajalik RHS-is sätestatud hankemenetluse läbiviimine Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus riigihange, mis korraldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/24/EL XIV lisas nimetatud sotsiaal- ja eriteenuste tellimiseks Riigihanke alusdokumendid hanketeade, kontsessiooniteade, ideekonkursi kutse, pakkumuse esitamise ettepanek ja kõik hankija koostatud või viidatud muud dokumendid, milles on määratud ühe konkreetse riigihanke üksikasjad, sealhulgas pakkujale ja taotlejale esitatud tingimused ja dokumentide esitamise nõuded, tehniline kirjeldus, hankelepingu tingimused ning pakkumuste hindamise kriteeriumid Hankeotsustus menetlust korraldava struktuuriüksuse poolt hanke teostamise käigus tehtav otsustus riigihanke alusdokumentide, hankes osaleja või pakkumuse kohta või hanke kohta üldisemalt Hankeobjekt ostetav, renditav, üüritav, liisitav vm asi, tellitav teenus või ehitustöö. Hankeobjekti määratleb ja selle tehnilise kirjelduse hankelepingu eseme kirjeldamiseks vastavas valdkonnas tegutsevatele isikutele arusaadavat terminoloogiat ja täpsusastet kasutades koostab hankiv struktuuriüksus.

3 Korras kasutatavad piirmäärad Väikehanke piirmäär ainult RMK siseselt sätestatud piirmäär eurot. Sellest piirmäärast alates kuni lihthanke piirmäärani (välja arvatud) on kohustuslik vähemalt väikehanke läbiviimine, kui käesolevas Korras ei ole sätestatud teisiti Lihthanke piirmäär RHS-s sätestatud lihthanke piirmäär 1. Sellest piirmäärast alates kuni riigihanke piirmäärani (välja arvatud) on kohustuslik vähemalt lihthanke läbiviimine vastavalt RHS-le Riigihanke piirmäär RHS-s sätestatud riigihanke piirmäär 2. Sellest piirmäärast alates on kohustuslik hankemenetlusega riigihanke läbiviimine vastavalt RHS-le Eriteenuste piirmäär RHS-s sätestatud eriteenuste piirmäär 3. Sellest piirmäärast alates on kohustuslik vähemalt sotsiaal- ja eriteenuste erimenetluse läbiviimine vastavalt RHS-le Sotsiaalteenuste piirmäär RHS-s sätestatud sotsiaalteenuste piirmäär 4. Sellest piirmäärast alates on kohustuslik vähemalt sotsiaal- ja eriteenuste erimenetluse läbiviimine vastavalt RHS-le Käibemaksu lisamine või mittelisamine kõik Korras esitatud piirmäärad ja maksumused on ilma käibemaksuta. Riigihanke alusdokumentides, hankeotsustustes ja muudes riigihangetega seotud dokumentides näidatakse rahasummad üldreeglina ilma käibemaksuta. Juhul, kui hankija jaoks on oluline näidata hankes rahasummasid koos käibemaksuga (nt teatud käibemaksuseadusest ja maksukorralduse seadusest tulenevatel erijuhtudel), juhib hankija sellele eraldi tähelepanu Hankekomisjoni moodustamine ja toimimine Hankekomisjoni (edaspidi Komisjoni) eesmärgiks on tagada hanke sisendi andmisel ja hankeotsuste tegemisel huvide konflikti, põhjendamatult kitsendavate tingimuste kasutamise ning hanketingimuste konkreetsele pakkujale sobitamise vältimine. Hankekomisjoni moodustamine ei ole hanke läbiviimiseks kohustuslik. Komisjoni moodustamise korral on komisjoni kasutamine kohustuslik selle hanke või nende hangete teostamisel, mille jaoks komisjon on moodustatud Komisjoni moodustamise võib otsustada juhatus oma äranägemisel tegevusvaldkondade, struktuuriüksuste, hangete liikide, hankeobjektide või nende kategooriate, hankelepingute eeldatavate maksumuste või muude määratlemist võimaldavate tunnuste või näitajate alusel, või menetlust korraldava struktuuriüksuse juht hanke läbiviimise otsustamisel, kui komisjoni moodustamine on vajalik pakkumuste või ideekavandite hindamise jaoks. Komisjoni liikmete arv on vähemalt 2 ja ei ole eelistatult suurem kui Komisjoni moodustamisel määratakse vähemalt järgnev: komisjoni nimetus, v.a kui tegemist on ühe hanke jaoks moodustatud komisjoniga; komisjoni esimees (nimeliselt); komisjoni liikmete ametikohad või nimed; 1 Asjad, teenused alates EUR, ehitustööd alates EUR; täpsemalt vt RHS. 2 Asjad, teenused alates EUR, ehitustööd alates EUR; täpsemalt vt RHS. 3 Alates EUR, puudub lihthanke piirmääraga analoogne madalam piirmäär RHS-s; täpsemalt vt RHS. 4 Alates EUR, puudub lihthanke piirmääraga analoogne madalam piirmäär RHS-s; täpsemalt vt RHS.

4 punktis viidatud määratlemist võimaldavate tunnuste või näitajate kohase suunitluse komisjoni toimimiseks ehk selle hanke või need hanked, mille jaoks komisjon on moodustatud, v.a kui tegemist on ühe hanke jaoks moodustatud komisjoniga Komisjoni moodustamise korral on komisjoni liikme osalemine komisjoni töös kohustuslik selle hanke või nende hangete teostamisel, mille jaoks komisjon on moodustatud. Kui komisjoni liige on määratud ametikoha järgi, osaleb vastaval ametikohal töötav isik komisjoni töös komisjoni esimehe valikul ja korraldusel Komisjoni ülesandeks on hankivale ja / või menetlust korraldavale struktuuriüksusele läbiviidava riigihankega seonduvalt eelkõige hanke sisendi, nagu alusdokumentide, tehnilise kirjelduse, kvalifitseerimistingimuste, hankelepingu tingimuste jms ettevalmistamine, esitatud pakkumuste riigihanke alusdokumentides esitatud nõuetele vastavuse ja hankes osalevate isikute kvalifitseerimistingimustele vastavuse kontrollimine, hanketoimingute eest vastutavale isikule ettepaneku tegemine selgituste nõudmiseks pakkujalt pakkumuses esinevate ebatäpsuste ja ebaselguste kohta, pakkumuste hindamine ja võrdlemine, hankeotsustuste kooskõlastamine, hankes esitatud küsimustele vastuste koostamisel sisendi andmine menetlust korraldavale struktuuriüksusele Komisjoni toimimise viisideks on eelistatult elektrooniliselt ja dokumendihaldussüsteemi kasutamise teel dokumentide ettevalmistamine, kooskõlastamine, kinnitamine ja allkirjastamine ning vajadusel komisjoni koosolek. Komisjoni otsused protokollitakse. Protokollimine ei ole kohustuslik juhul, kui otsused dokumendihaldussüsteemi kasutamise teel kooskõlastatakse, kinnitatakse või allkirjastatakse Juhul, kui hanketoimingute läbiviimise eest vastutavaks isikuks on riigihangete osakonna töötaja, osaleb ta komisjoni töös ilma hääleõiguseta ning olemata komisjoni liige Hanketoimingute eest vastutav isik kooskõlastab hankekomisjoni olemasolul riigihanke alusdokumendid ja kõik hankeotsustused hankekomisjoni liikmetega. Komisjoni liige võib esitada riigihanke alusdokumendid ja hankeotsustused täiendavaks kooskõlastamiseks teistele isikutele, kelle puhul kooskõlastuse andmine tähendab ühtlasi ka sõltumatuse deklaratsiooniga samaväärse huvide konflikti puudumise kinnituse andmist Komisjoni liikmete poolt antud kooskõlastused ja kinnitused loetakse vastavalt komisjoni kooskõlastusteks ja kinnitusteks, kui kooskõlastuse või kinnituse on andnud vähemalt 2/3 komisjoni liikmetest. Komisjoni liikme eriarvamus protokollitakse või sisestatakse dokumendihaldussüsteemi Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks riigihankel Riigihangete ettevalmistamisel ja läbiviimisel, samuti hankelepingute täitmisel tuleb vältida konkurentsi kahjustavat huvide konflikti kõigis aspektides Riigihanke ettevalmistamisest ja läbiviimisest, s.h hankelepingu täitmisest ei või osa võtta töötaja ega juhatuse liige, kelle tegevuses esineb huvide konflikt või selle kahtlus Töötaja või juhatuse liige peab huvide konflikti või selle kahtluse ilmnemisel viivitamatult hoiduma konkreetse riigihankega seoses edaspidisest tegevusest ning teavitama hankemenetluse ettevalmistamise või läbiviimise käigus hankemenetluse eest vastutavat

5 5 isikut, hankelepingu täitmise käigus aga hankelepingu allkirjastajat. Hankelepingu allkirjastaja peab teavitama enda vahetut juhti Töötaja või juhatuse liige peab huvide konflikti või selle kahtluse ilmnemisel ennast taandama ning teavitama enda vahetut juhti, kes määrab tema ülesannete täitmiseks teise isiku või vajaduse puudumisel jätab tema ülesannete täitmiseks teise isiku määramata Hanke puhul eeldatava maksumusega alates väikehanke piirmäärast tuleb kõigil hankemenetluse läbiviimisega seotud isikutel ja hankelepingu allkirjastajal allkirjastada sõltumatuse deklaratsioon huvide konflikti puudumise kohta (vorm lisa 1), millega kinnitatakse huvide konflikti puudumist, kohustust ka edaspidi vältida mistahes huvide konflikti ja teavitada hankemenetluse ajal vastutavat isikut või hankelepingu täitmise ajal enda vahetut juhti, kui kinnituse andnud isik on läinud vastuollu tema poolt antud kinnitusega ja/või kui selleks on tekkinud potentsiaalne risk Punktis nimetatud sõltumatuse deklaratsiooni juhatuse poolt moodustatud hankekomisjoni liikmete puhul ja riigihangete osakonna töötajate puhul asendab hankekomisjoni liikme/riigihangete osakonna töötaja sõltumatuse deklaratsioon (vorm lisa 2). Deklaratsiooni allkirjastamata jätmise korral isik hankekomisjoni liikmena hankekomisjoni töös osaleda ei saa. Riigihangete osakonna töötaja allkirjastab riigihangete osakonna töötaja sõltumatuse deklaratsiooni tööle asumisel Punktis nimetatud sõltumatuse deklaratsiooni hankelepingu allkirjastaja puhul asendab varem sama isiku poolt sama riigihanke hankemenetluse ettevalmistamise või läbiviimise käigus esitatud sõltumatuse deklaratsioon või sama isiku poolt esitatud hankekomisjoni liikme sõltumatuse deklaratsioon Sõltumatuse deklaratsiooni allkirjastamise hankemenetlusega seotud isikute poolt korraldab hankemenetluse eest vastutav isik Sõltumatuse deklaratsiooni allkirjastamise juhatuse poolt moodustatud hankekomisjonide liikmete poolt korraldab riigihangete osakond Huvide konflikti või selle kahtluse tuvastamisel hankemenetluse ettevalmistamise või läbiviimise ajal teavitab hankemenetluse eest vastutav isik enda vahetut juhti, siseaudititalituse juhatajat ja juhatuse esimeest. Isikut ei teavitata juhul, kui tema ise on huvide konfliktis olev isik Huvide konflikti või selle kahtluse tuvastamisel hankelepingu täitmise ajal teavitab hankelepingu allkirjastaja, hankelepingu täitmise eest vastutav isik või muu hankelepingu täitmisel osalev isik hankiva struktuuriüksuse juhti, siseaudititalituse juhatajat ja juhatuse esimeest. Isikut ei teavitata juhul, kui tema ise on huvide konfliktis või selle kahtluse all olev isik Huvide konflikti või selle kahtluse tuvastamise korral hankemenetluse ettevalmistamisel või selle käigus või hankelepingu täitmisel teeb menetluse jätkamise ja/või hankelepingu edasise täitmisega seotud otsused juhatuse esimees, juhatuse esimehe äranägemisel aga juhatus. Juhatuse esimehe või juhatuse liikme huvide konfliktis või selle kahtluse all olemise korral teavitab siseaudititalituse juhataja sellest nõukogu esimeest. 2. Hangete liigid RMK-s 2.1. Hangete liigid, vastutajad ja hanketoimingute läbiviijad Riigihanke eest üldiselt, sh hankelepingu sõlmimise ja täitmise eest vastutab hankiv struktuuriüksus iseseisvalt. Hankiv struktuuriüksus peab ostu teostamisel ja hankelepingu sõlmimisel olema veendunud, et nõutav hankemenetlusega riigihange, lihthange või muud 5 Käesoleva Korra kehtestamise ajal töötavad riigihangete osakonna töötajad allkirjastavad sõltumatuse deklaratsiooni ühe nädala jooksul Korra kehtestamisest.

6 6 hanketoimingud on läbi viidud või et esinevad alused, mis võimaldavad ostu teostamist või hankelepingu sõlmimist ilma nendeta. Hanketoiminguid viivad läbi struktuuriüksused hangete liikide, maksumuste ja teatud juhtudel hankeobjektide järgi järgnevalt: Väikeostude puhul maksumusega kuni väikehanke piirmäärani (välja arvatud) viib hanketoimingud läbi hankiv struktuuriüksus iseseisvalt. Kokkuleppel riigihangete osakonnaga võib hanketoimingud läbi viia riigihangete osakond Väikehangete puhul maksumusega alates väikehanke piirmäärast kuni lihthanke piirmäärani (välja arvatud) viib hanketoimingud läbi riigihangete osakond. Kokkuleppel riigihangete osakonnaga võib hanketoimingud läbi viia hankiv struktuuriüksus iseseisvalt Lihthangete ja hankemenetlusega riigihangete hanketoimingud viib läbi riigihangete osakond, kaasates hankiva struktuuriüksuse või komisjoni eelkõige hanke eeldatava maksumuse, hankeobjekti tehnilise kirjelduse, hindamiskriteeriumite ja muu hankeobjekti, selle turuvaldkonda ja võimalikke hankes osalejaid iseloomustava informatsiooni, samuti dokumentide ja kooskõlastuste saamiseks, pakkumuste vastavuse kontrollimiseks ja hindamiseks ning lubatud juhtudel läbirääkimiste pidamiseks Eriteenuste hangete maksumusega kuni eurot (välja arvatud) hanketoimingud viib läbi hankiv struktuuriüksus iseseisvalt, kohaldades käesolevas Korras väikeostudele kehtestatud nõudeid Eriteenuste hangete maksumusega alates eurost kuni euroni (välja arvatud) hanketoimingud viib läbi riigihangete osakond, kohaldades vähemalt käesolevas Korras väikehangetele kehtestatud nõudeid. Kokkuleppel riigihangete osakonnaga võib hanketoimingud läbi viia hankiv struktuuriüksus iseseisvalt, kohaldades käesolevas Korras väikehangetele kehtestatud nõudeid Eriteenuste hangete maksumusega alates eurost hanketoimingud viib läbi riigihangete osakond RHS-s ja käesolevas Korras kehtestatud korras Sotsiaalteenuste hangete maksumusega kuni eurot (välja arvatud) hanketoimingud viib läbi hankiv struktuuriüksus iseseisvalt, kohaldades käesolevas Korras väikeostudele kehtestatud nõudeid Sotsiaalteenuste hangete maksumusega alates eurost kuni euroni (välja arvatud) hanketoimingud viib läbi riigihangete osakond, kohaldades vähemalt käesolevas Korras väikehangetele kehtestatud nõudeid. Kokkuleppel riigihangete osakonnaga võib hanketoimingud läbi viia hankiv struktuuriüksus iseseisvalt, kohaldades käesolevas Korras väikehangetele kehtestatud nõudeid Sotsiaalteenuste hangete maksumusega alates eurost hanketoimingud viib läbi riigihangete osakond RHS-s ja käesolevas Korras kehtestatud korras RHS 126 kohaldamisalasse kuuluva õigusabi ja koolitusteenuste tellimisel tuleb lähtuda üksnes RHS -s 126 sätestatud nõuetest. Hanke teostamise ja hankelepingu sõlmimise otsustab juhatus või hankiva struktuuriüksuse juht ning ei ole kohustuslik järgida käesolevas Korras sätestatud täiendavaid nõudeid.

7 RHS 11 nimetatud erandite esinemise korral otsustab hanke teostamise ja hankelepingu sõlmimise juhatus või hankiva struktuuriüksuse juht ning ei ole kohustuslik järgida käesolevas Korras sätestatud täiendavaid nõudeid, v.a nõudeid lepingu vormile. 2.2 Riigihangete osakond menetlust korraldava struktuuriüksusena ja hanketoimingute läbiviimise eest vastutav isik Riigihangete osakond on riigihangete hanketoimingute läbiviimisele spetsialiseerunud struktuuriüksus. Hanketoimingute läbiviimiseks määrab riigihangete osakonna juhataja kõigi või teatud osa või üksikute riigihangete osakonna poolt teostatavate hangete hanketoimingute läbiviimise eest vastutava töötaja (edaspidi vastutava isiku). Juhul, kui vastutavat isikut ei ole määratud, on vastutavaks isikuks riigihangete osakonna juhataja Vastutav isik valmistab ette ja viib läbi kõik hanketoimingud vastavalt RHS-ile, käesolevale Korrale ja riigihanke alusdokumentidele, välja arvatud sellised hanketoimingud, mis oma olemuse poolest ei saa kuuluda tema ainukompetentsi (nt hankekomisjoni töö, ideekonkursi žürii töö jm); selliste hanketoimingute läbiviimisel osaleb vastutav isik vastavalt riigihangete osakonna juhataja korraldustele Vastutav isik valmistab ette hankeotsustuste projektid ja teeb iseseisvalt minikonkursside hankeotsustused, kui riigihangete osakonna juhataja ei ole andnud teistsugust korraldust Vastutav isik lisab kõik hanketoimingute käigus loodud dokumendid kuni hankelepingu sõlmimiseni dokumendihaldussüsteemi. Riigihangete registris läbiviidud hanke puhul riigihangete registris koostatud dokumente ja hankega seotud teabevahetust dokumendihaldussüsteemi ei lisata Riigihangete osakonnal on õigus saada hanketoimingute läbiviimiseks vajaminevat informatsiooni juhatuse liikmetelt, kõikidelt struktuuriüksustelt ja töötajatelt, samuti kaasata hankivaid struktuuriüksusi ja nende töötajaid struktuuriüksuse juhi nõusolekul vastava struktuuriüksuse vajadusteks hanketoimingute läbiviimisele Hankiv struktuuriüksus menetlust korraldava struktuuriüksusena ja hanketoimingute läbiviimise eest vastutav isik Juhul, kui hankiv struktuuriüksus ise on menetlust korraldav struktuurüksus, määrab hankiva struktuuriüksuse juht kõigi või teatud osa või üksikute hankivas struktuuriüksuses teostatavate hangete eest vastutava töötaja (edaspidi vastutava isiku). Juhul, kui vastutavat isikut ei ole määratud, on vastutavaks isikuks hankiva struktuuriüksuse juht Vastutav isik valmistab ette ja viib läbi kõik hanketoimingud vastavalt RHS-ile, käesolevale Korrale ja riigihanke alusdokumentidele, välja arvatud sellised hanketoimingud, mis oma olemuse poolest ei saa kuuluda tema ainukompetentsi (nt hankekomisjoni töö, ideekonkursi žürii töö jm); selliste hanketoimingute läbiviimisel osaleb vastutav isik vastavalt struktuuriüksuse juhi korraldustele Vastutav isik valmistab ette hankeotsustuste projektid ja teeb iseseisvalt hankeotsustused vastavalt struktuuriüksuse juhi korraldustele Vastutav isik lisab kõik hanketoimingute käigus loodud dokumendid kuni hankelepingu sõlmimiseni ja hankelepingu dokumendihaldussüsteemi.

8 Hankelepingute sõlmimise ja täitmise eest vastutab hankiva struktuuriüksuse juht. Hankiva struktuuriüksuse juht võib määrata kõigi või osa või üksikute hankelepingute sõlmimise ja täitmise eest vastutava töötaja (hankelepingu või hankelepingute sõlmimise ja täitmise eest vastutava isiku), s.h eraldi hangete eest vastutava töötaja määramisest. 3. Hangete planeerimine 3.1. Hangete planeerimise eesmärk Hangete planeerimise eesmärgiks on eelkõige: RMK ja struktuuriüksuste eelarvevahendite säästlik ja otstarbekas kasutamine; hankemenetluse läbiviimise kohustuse tuvastamine läbi hankelepingu eeldatava maksumuse määratlemise või muude RHS-s sätestatud erandite, lihtsustuste või täpsustuste kohaldamise võimaluste kindlakstegemise; hankelepingu sõlmimiseks ja/või hankemenetluse läbiviimiseks kohustuslike või vajalike hankemenetluse liikide, tähtaegade ja menetlusnormide järgimise hõlbustamine ja tagamine Hankeplaan Iga-aastases hankeplaanis esitatakse eelarveaasta eelselt teadaolevad andmed eelarveaasta jooksul läbi viia kavatsetavate lihthangete, hankemenetlusega riigihangete ja sotsiaal- ja eriteenuste piirmäärasid ületavate sotsiaal- ja eriteenuste hangete kohta, võimalusel ja vajadusel ka väikehangete kohta Hankeplaani koondatakse struktuuriüksuste poolt kavandatavad hanked eelarvete koostamise käigus. Eelarve koostamise ajakava kinnitamisel võetakse muu hulgas arvesse vajadust koondada hankeplaani esitamiseks kavandatavad andmed Struktuuriüksuse poolt hankeplaani esitatavate andmed edastab riigihangete osakonnale struktuuriüksuse eelarve koostaja, järgides käesolevat Korda ja eelarve koostamise juhendit Hankeplaani koostab riigihangete osakond, võttes aluseks struktuuriüksuste poolt esitatud andmed, järgides käesolevat Korda Hankeplaan kinnitatakse juhatuse poolt eelarveaastale eelnevaks 15. detsembriks, selle tähtpäeva järgimise mõistliku võimatuse korral esimesel võimalusel peale seda tähtpäeva. 4. Menetluste läbiviimine 4.1. Üldsätted Kõikide hangete läbiviimisel olenemata sellest, kas koostatakse ja kinnitatakse riigihanke alusdokumendid ja avaldatakse teade hanke kohta või mitte, peab hankija järgima riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid, mis on sätestatud RHS-is.

9 Menetlust korraldav struktuuriüksus koostab ja kinnitab RHS-is ja Korras ettenähtud juhtudel hanke läbiviimiseks riigihanke alusdokumendid ja võimaldab konkureerivate pakkumuste esitamist Riigihanke alusdokumentides peavad RHS-is sätestatud juhtudel sisalduma vähemalt RHS-is sätestatud andmed. Muudel juhtudel peab riigihanke alusdokumentides sisalduma vähemalt pakkumuse esitamist kaaluva mõistliku isiku jaoks eelduslikult huvipakkuv teave, nagu näiteks järgnev: andmed hankija ja hankiva struktuuriüksuse kohta, s.h kontaktandmed hanke kohta selgituste ja täpsustuste saamiseks; vajadusel hankes osalemise tingimused (nõuded pakkujatele); arusaadavalt väljendatud ettepanek esitada pakkumusi vastavalt riigihanke alusdokumentides sisalduvatele tingimustele, lihtsamatel juhtudel märge pakkumuste esitamise võimaluse kohta; hankeobjekti tehniline kirjeldus või hankeobjekti üldine kirjeldus koos sellele esitatavate funktsionaalsete nõuetega; lihtsamatel juhtudel hankeobjekti lihtne lühikirjeldus; vajadusel või olemasolul kõik teadaolevad hankelepingu tingimused või hankelepingu projekt või vorm, kui selle esitamine on vastavas valdkonnas või hankeobjekti arvestades asjakohane või viide hankelepingu võimalikele tingimustele (nt kui aktsepteeritakse teise lepingupoole poolt antud valdkonnas kasutatavat tavapärast lepinguprojekti); kõik need asjaolud, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi või märge selle kohta, et pakkumused võistlevad hinna või maksumuse alusel; pakkumuste esitamise tähtpäev ja koht ning juhul, kui pakkumused avatakse avalikult, siis avamise aeg ja vajadusel koht; vajadusel pakkumuste jõusoleku minimaalne tähtaeg, kui see on vastavas valdkonnas asjakohane; vajadusel või RHS-is sätestatud juhtudel märge selle kohta, kas, kuidas ja kelle äranägemisel peetakse pakkujatega peale või enne pakkumuste esitamist läbirääkimisi Menetlust korraldav struktuuriüksus jälgib, et hanke läbiviimisel oleks põhjendatud juhtudel riigihanke alusdokumentides sätestatuna tagatud hankija õiguste kaitse ja hankijale tekkiva kahju sissenõudmise võimalus (nt pakkumuse tagasi nõudmise kaudu), kui pakkujad ei täida nõuetekohaselt RHS-ist, riigihanke alusdokumentidest ja pakkumuse esitamisest hanke toimumise ajal tulenevaid kohustusi Väikeostud Väikeostude teostamisel maksumusega kuni väikehanke piirmäärani (välja arvatud) ei pea hankiv struktuuriüksus koostama riigihanke alusdokumente ega taotlema konkureerivate pakkumuste esitamist erinevatelt pakkujatelt, vaid võib teostada ostu või tellimise ehk sõlmida hankelepingu erinevate pakkujate olemasolul nende poolt pakutavate asjade, teenuste või ehitustööde andmete, omaduste ja maksumuste kohta kättesaadava info võrdlemise teel ilma täiendavate hanketoimingute läbiviimiseta selliselt, et ostu teostamisel kaasneks RMK-le võimalikult väike halduskoormus ning aja- ja rahakulu Hankiv struktuuriüksus peab tagama väikeostu dokumenteerimise vähemalt vastavaliigilise ja vastava maksumusega tehingu jaoks arve kinnitamisel ja lepingute menetlemise korras nõutaval tasemel Väikeostu teostamisel ühekordse maksumusega 5000 eurot või rohkem tuleb erinevate pakkujate asjade, teenuste või ehitustööde andmete, omaduste ja maksumuste kohta

10 10 kättesaadava info võrdlemise tulemused või selgitus selle kohta, miks erinevate pakkujate andmeid ei võrreldud, valiku tegemisel arvesse võetud asjaolud ja põhjendused dokumenteerida ning säilitada dokumendihaldussüsteemis Väikehanked Väikehangete teostamisel maksumusega alates väikehanke piirmäärast kuni lihthanke piirmäärani (välja arvatud) ei pea hankiv struktuuriüksus koostama riigihanke alusdokumente ja võib teostada ostu või tellimise ehk sõlmida hankelepingu olenevalt asjaoludest erinevate pakkujate asjade, teenuste või ehitustööde andmete, omaduste ja maksumuste kohta kättesaadava info võrdlemise teel ilma täiendavate hanketoimingute läbiviimiseta, kohaldades siiski punktides ja väikeostu teostamise kohta sätestatut, kui esineb eraldi või koos vähemalt üks alltoodud alustest: väikehanke p kohase läbiviimise käigus ei esitatud ühtegi pakkumust või kõik esitatud pakkumused olid väikehanke riigihanke alusdokumentidele mittevastavad või esitati isikute poolt, kes kõrvaldati väikehankest või jäeti kvalifitseerimata, ja väikehanke esialgseid tingimusi oluliselt ei muudeta; hankelepingu saab sõlmida ainult ühe pakkujaga tehnilistel või ainuõiguste, sealhulgas intellektuaalomandi õiguste kaitsega seotud põhjustel ja konkurentsi puudumine ei tulene väikehankes esitatud tingimuste kunstlikust kitsendamisest või kunstilistel põhjustel, sealhulgas unikaalse kunstiteose või kunstilise esituse loomisel või omandamisel; hankelepingu kiire sõlmimine on vajalik hankijast sõltumatute ettenägematute sündmuste tagajärjel tekkinud äärmise vajaduse tõttu, mis ei võimalda ajaliselt mõistlikul viisil väikehanget läbi viia; asjade väikehankel hangitavaid asju toodetakse üksnes teadusuuringute, katsete, õppe- või arendustegevuse eesmärgil ja hankelepingu ese ei hõlma asju, mida toodetakse tulu saamiseks masstoodanguna või teadusuuringute või arendustegevusega seotud kulude katmiseks; asjade väikehankel ostetakse asju samalt pakkujalt varem ostetud asjade osaliseks asendamiseks või täiendamiseks ja pakkuja vahetumise tõttu tuleks osta teistsuguste tehniliste omadustega asju, mis ei oleks olemasolevate asjadega tehniliselt kokkusobivad või mille käitamine ja hooldamine tooks kaasa ülemääraseid tehnilisi probleeme, kusjuures sellise täiendava hankelepingu kestus ei või ületada kolme aastat; asjade väikehankel ostetakse asju kaubabörsil; asjade või teenuste väikehankel ostetakse asju või tellitakse teenuseid eriti soodsatel tingimustel isikult, kelle suhtes on algatatud likvideerimismenetlus või pankrotihaldurilt võlausaldajatega sõlmitud kokkuleppe jõustamiseks; teenuste või ehitustööde väikehankel tellitakse uusi teenuseid või ehitustöid, mis seisnevad samalt pakkujalt mõne väljakuulutatava hankemenetluse või väikehanke tulemusel kuni kolm aastat varem sõlmitud hankelepingu alusel tellitud ja esialgse projektiga kooskõlas olevate samalaadsete teenuste või ehitustööde kordamises, kusjuures esialgses hankemenetlust või väikehanget väljakuulutavas teates või kuulutuses on teavitatud sellise hankelepingu tingimustest ja sõlmimise võimalusest väljakuulutatava hankemenetluse või väikehanke tulemusel või kui sellist korratavust saab teenuste või ehitustööde olemuse põhjal eeldada; teenuste väikehankel sõlmitakse hankeleping ideekonkursi võitjaga või ühega võitjatest ja selline tingimus oli sätestatud ideekonkursi kutses või ideekonkursi kohta avaldatud teates või kuulutuses. Kui hankeleping sõlmitakse ühega ideekonkursi võitjatest, peetakse läbirääkimisi kõigi võitjatega.

11 Väikehangete teostamisel maksumusega alates väikehanke piirmäärast kuni lihthanke piirmäärani (välja arvatud) viiakse läbi järgmised hanketoimingud: koostatakse riigihanke alusdokumendid; avaldatakse väikehanke kohta teade RMK veebilehel ja/või seal viidatud eraldi hankekeskkonnas; selgitustaotluste esitamisel riigihanke alusdokumentide kohta edastatakse vastus konkreetse väikehanke toimingutega kõige rohkem kokkusobival viisil (nt eraldi hankekeskkonna kasutamisel korral selles hankekeskkonnas); võetakse vastu esitatud pakkumused, kontrollitakse pakkumuste ja pakkujate vastavust väikehankes esitatud nõuetele; vajadusel kõrvaldatakse mittevastavad pakkujad ja/või pakkumused hankest, võrreldakse ja hinnatakse vastavaid pakkumusi, vajadusel peetakse läbirääkimisi ning selgitatakse välja eduka(d) pakkuja(d); sõlmitakse hankeleping ning seejärel teostakse ost või tellimine, Lihthanked ja hankemenetlusega riigihanked Lihthankes ja hankemenetlusega riigihankes viiakse hanketoimingud läbi vastatavalt RHS-is, käesolevas Korras ja riigihanke alusdokumentides sätestatule: Hankiva struktuuriüksuse osalusel, eelkõige tehnilise kirjelduse koostamise osas, koostatakse, lähtudes RHS-ist, riigihanke alusdokumendid, vajadusel need kooskõlastatakse asjassepuutuvate struktuuriüksuste, töötajate ja kolmandate isikutega ja kinnitatakse ning algatatakse hange sellekohase teate avaldamisega riigihangete registris või kui teate avaldamine ei ole hankemenetluse liigi valiku tõttu asjakohane, siis muul viisil; edastatakse vastused hankes esitatud selgitustaotlustele riigihanke alusdokumentide kohta, kooskõlastades vastused asjakohastel juhtudel eelnevalt hankiva struktuuriüksusega; võetakse vastu esitatud pakkumused, kontrollitakse pakkumuste ja pakkujate vastavust esitatud nõuetele ja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumist vastavalt RHS-le; vajadusel kõrvaldatakse mittevastavad pakkujad ja/või pakkumused hankest, koostöös hankiva struktuuriüksusega võrreldakse ja hinnatakse vastavaid pakkumusi, vajadusel peetakse läbirääkimisi, kui selline võimalus on RHS-is ja riigihanke alusdokumentides ette nähtud ning selgitatakse välja edukas või edukad pakkujad; riigihangete osakonna poolt teavitatakse hankivat struktuuriüksust hankelepingu sõlmimise võimalusest, valmistatakse sõlmimiseks ette ja hankiva struktuuriüksuse poolt sõlmitakse hankeleping; riigihangete osakonna poolt esitatakse hankelepingu sõlmimise järgselt ja hankelepingu täitmise lõppemise järgselt, samuti muudel asjakohastel juhtudel andmed hankelepingu ja selle täitmise kohta riigihangete registrile Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetluse hanked maksumusega alla sotsiaal- ja eriteenuste piirmäärade Eriteenuste hangete maksumusega kuni eurot (välja arvatud) hanketoimingud viib läbi hankiv struktuuriüksus iseseisvalt, kohaldades käesolevas Korras väikeostudele kehtestatud nõudeid Eriteenuste hangete maksumusega alates eurost kuni eriteenuste piirmäärani (välja arvatud) hanketoimingud viib läbi riigihangete osakond, kohaldades vähemalt käesolevas Korras väikehangetele kehtestatud nõudeid. Kokkuleppel riigihangete osakonnaga

12 12 võib hanketoimingud läbi viia hankiv struktuuriüksus iseseisvalt, kohaldades käesolevas Korras väikehangetele kehtestatud nõudeid Sotsiaalteenuste hangete maksumusega kuni eurot (välja arvatud) hanketoimingud viib läbi hankiv struktuuriüksus iseseisvalt, kohaldades käesolevas Korras väikeostudele kehtestatud nõudeid Sotsiaalteenuste hangete maksumusega alates eurost kuni sotsiaalteenuste piirmäärani (välja arvatud) hanketoimingud viib läbi riigihangete osakond, kohaldades vähemalt käesolevas Korras väikehangetele kehtestatud nõudeid. Kokkuleppel riigihangete osakonnaga võib hanketoimingud läbi viia hankiv struktuuriüksus iseseisvalt, kohaldades käesolevas korras väikehangetele kehtestatud nõudeid Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetluse hanked maksumusega alates sotsiaal- ja eriteenuste piirmääradest Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetluse hankes viiakse hanketoimingud läbi vastatavalt RHS-is, käesolevas Korras ja riigihanke alusdokumentides sätestatule: Hankiva struktuuriüksuse osalusel eelkõige tehnilise kirjelduse koostamise osas koostatakse, lähtudes RHS-ist, riigihanke alusdokumendid, vajadusel need kooskõlastatakse olemasolul hankekomisjonide, asjassepuutuvate töötajate ja kolmandate isikutega ja kinnitatakse ning algatatakse hange sellekohase teate avaldamisega riigihangete registris või kui teate avaldamine ei ole hankemenetluse liigi valiku tõttu asjakohane, siis muul viisil; edastatakse vastused hankes esitatud selgitustaotlustele riigihanke alusdokumentide kohta, kooskõlastades vastused asjakohastel juhtudel eelnevalt hankiva struktuuriüksusega; võetakse vastu esitatud pakkumused, kontrollitakse pakkumuste ja pakkujate vastavust esitatud nõuetele ja hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumist vastavalt RHS-le; vajadusel kõrvaldatakse mittevastavad pakkujad ja/või pakkumused hankest, koostöös hankiva struktuuriüksusega võrreldakse ja hinnatakse vastavaid pakkumusi, vajadusel peetakse läbirääkimisi, kui selline võimalus on seaduses ja riigihanke alusdokumentides ette nähtud, ning selgitatakse välja edukas pakkuja või edukad pakkujad; riigihangete osakonna poolt teavitatakse hankivat struktuuriüksust hankelepingu sõlmimise võimalusest, valmistatakse sõlmimiseks ette ja hankiva struktuuriüksuse poolt sõlmitakse hankeleping; riigihangete osakonna poolt esitatakse hankelepingu sõlmimise järgselt ja hankelepingu täitmise lõppemise järgselt, samuti muudel asjakohastel juhtudel andmed hankelepingu ja selle täitmise kohta riigihangete registrile. 5. Hankelepingute sõlmimine, täitmine, muutmine ja lõpetamine 5.1. Lepingute menetlemise korra kohaldamine Hankelepingute sõlmimine, täitmine, muutmine ja lõpetamine toimub lepingute menetlemise korras sätestatud nõuete kohaselt Hankeleping, millele on õigusaktis kehtestatud vorminõue, peab olema sõlmitud õigusaktist tulenevas vormis. RHS-ist tulenevalt peab hankelepingu sõlmima kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui selle maksumus on vähemalt eurot.

13 Hankelepingu tingimused Hankelepingu tingimused peavad vastama RHS-is sätestatud nõuetele, riigihanke alusdokumentide ja edukaks tunnistatud pakkumuse tingimustele, läbirääkimiste pidamise korral samuti läbirääkimiste käigus kokkulepitud tingimustele Juhul, kui hange teostati ilma riigihanke alusdokumente koostamata, peavad hankelepingu tingimused vastama hanketoimingute läbi viimisel hankes osalemisest huvitatud isikutele edastatud tingimustele ja pakkujate poolt esitatud pakkumustes toodud tingimustele, samuti läbirääkimiste pidamise korral läbirääkimiste käigus kokkulepitud tingimustele Hankelepingu päisesse lisatakse selle olemasolul hanke viitenumber, mis osundab läbiviidud hankemenetlusele ja riikliku riigihangete registri kandele. Hankelepingu päisesse lisatakse ka viide hankesarjale DHSis (selle olemasolul) Hankelepingu muutmine Hankelepinguid võib muuta, kui see ei ole keelatud seaduses ja kui see on lubatud RHS-s Hankelepingu lõpetamine Hankelepingu lõpetamine toimub Võlaõigusseaduses sätestatud korras. Leping lõpeb lepingu täitmisel, lepingu tähtaja lõppemisel või lepingu ülesütlemisel või lepingust taganemisel või lepingu lõpetamisel poolte kokkuleppel Hankelepingu, mille kohta on esitatud andmed riigihangete registrile, täitmise kohta esitatakse riigihangete registrile andmed lepingu täitmise kohta RHS-s sätestatud tähtaja jooksul Hankiv struktuuriüksus esitab viie tööpäeva jooksul peale Korra punktis nimetatud hankelepingu lõppemist riigihangete osakonnale lõppenud hankelepingu kohta järgmised andmed: hankelepingu nimetus, DHSi viide, hankelepingu teise poole nimi ja RMK hankiva struktuuriüksuse nimi; hankelepingus tehtud muudatused koos muudatuste põhjendustega ja hankelepingu täitmise olulised erinevused võrreldes hankelepingus sätestatuga, eelkõige hankelepingu rikkumine või ennetähtaegne lõpetamine; 6. Dokumentide vormistamine 6.1. Riigihanke alusdokumendid Riigihanke alusdokumendid vormistatakse üldjuhul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning kinnitatakse juhatuse otsusega või juhatuse liikme või menetlust korraldava struktuuriüksuse juhi poolt Riigihanke alusdokumente ei pea eraldi dokumendina vormistama väikeostude puhul. Sellisel juhul võib riigihanke alusdokumendi vormistada huvitatud isikutele saadetava kirjana või elektroonilise dokumendina (e-kiri vms), mis sisaldab Korra punktis sätestatud informatsiooni.

14 Teated, selgitustaotlused ja muu infovahetus RHS-s sätestatud juhtudel peab infovahetus toimuma RHS-is sätestatud nõudeid järgides elektroonilises või kirjalikus vormis Hankemenetlusega riigihanke, lihthanke ning sotsiaal-ja eriteenuste hanke läbiviimisel või infovahetuseks kasutatakse riigihangete registri elektrooniliste riigihangete keskkonda Väikehanke läbiviimiseks võib kasutada muud selleks sobivat ja kehtivatele õiguslikele nõuetele vastavat elektroonilist keskkonda. Viide sellise keskkonna kasutamisele avaldatakse RMK veebilehel. Sellise keskkonna kasutamine väikehangete läbiviimisel on käesoleva Korra tähenduses võrdsustatud teate või kuulutuse avaldamisega RMK veebilehel Hankeotsustused Hankeotsustused vormistatakse üldjuhul kirjaliku või elektroonilise dokumendina: juhatuse otsusena, juhatuse liikme või menetlust korraldava struktuuriüksuse juhi käskkirjana, pakkumuste hindamise protokollina vms. Minikonkursside hankeotsustusi võib vormistada hanke eest vastutava isiku poolt allkirjastatud protokolli vms dokumendina riigihangete registris või muus elektroonilises keskkonnas Hankeotsustusi ei pea kirjaliku ega elektroonilise õigusaktina vormistama väikeostude puhul, mida viib läbi hankiv struktuuriüksus ise. 7. KORRA KINNITAMINE, RAKENDAMINE, MUUTMINE JA TÕLGENDAMINE 7.1. Korra kinnitab ja seda muudab RMK juhatus Korra rakendamiseks annab selgitusi, tõlgendusi ja kohustuslikke juhiseid riigihangete osakond.

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit Tähis KHA/28 Viide 29.05.2019 nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digitaalselt Priit Tampere juhatuse esimees allkiri digitaalallkirjas

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Lisa_hankekord

Lisa_hankekord Lisa KINNITATUD haridus- ja teadusministri käskkirjaga Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekorra kinnitamine Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekord 1.

Rohkem

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS - riigihangete

Rohkem

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete valitsemisala Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019

Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019 Juhis toetuse saajale hanke läbiviimiseks üldpõhimõtete kohaselt Riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid on: 1. Läbipaistvalt ja tagantjärgi kontrollitavalt hankimine. 2. Kõikide pakkujate, sh potentsiaalsete,

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse reguleerimisala Vastu võetud 19.10.2000 Välja kuulutatud Vabariigi Presidendi

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx EESTI LAIRIBA ARENDUSE SIHTASUTUS AADRESS HARJU 6, TALLINN, 10130 REGISTRIKOOD 90010094 HANKEDOKUMENDID HANKES EstWin 012 2018 SISUKORD 1. ÜLDTEAVE... 3 2. PAKKUMUSE ETTEVALMISTAMISE JUHIS... 4 3. PAKKUJATE

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_ Eesti Andmesidevõrk MTÜ Tel: Pikk tn 15a 1 E-post:

MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_ Eesti Andmesidevõrk MTÜ Tel: Pikk tn 15a 1 E-post: MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_04.14 2014 1 Sisukord Sisukord... 2 1. Üldandmed... 3 2. Hanke kirjeldus... 3 3. Hankedokumentide väljastamine... 4 4. Muudatuste tegemine

Rohkem

Riigihangete registri uued võimalused

Riigihangete registri uued võimalused Riigihangete registri uued võimalused Maarika Tork, Rahandusministeerium Külli Raidma, Nortal AS Aprill 2019 1. Soovitused registris e-hanke läbiviijale ehk registri KKK Olen sisestanud hanke alusandmed.

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Mootorikütuse ost

Mootorikütuse ost 1 Tellija: TS Laevad OÜ Parvlaevade mootori- ja määrdeõlide ostmine Konkurss KONKURSIDOKUMENDID 2019 2 SISUKORD 1. ÜLDOSA 2. PAKKUJATE KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED 3. PAKKUJA POOLT ESITATAVAD DOKUMENDID

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Microsoft Word - eelnõud_

Microsoft Word - eelnõud_ Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 25. märtsil 2015 algusega kell 16:00 vallamaja saalis. Päevakorra eelnõu: 1. Päevakorra kinnitamine 2. Sihtasutuse Kadrina Spordikeskus asutamine, osaühingu

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf TALLINNA LINNAKANTSELEI 2016. AASTA HANKEPLAAN Jrk nr Riigihanke eseme nimetus Hankemenetluse liik Hankelepingu liik Elektrooniline riigihange (jah/ei) Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal)

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Microsoft Word - A1-1_Auditi lopparuanne.docx

Microsoft Word - A1-1_Auditi lopparuanne.docx Euroopa Regionaalarengu Fond fondi projekti 2014-2020.11.01.16-0011 ELA 099 PROJEKTIAUDIT toetuse saaja: Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus rakendusüksus: Riigi Infosüsteemi Amet Lõpparuanne ERF-274/2018

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud 05.08.2019 kell 11.00 impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) kuulutab välja veebilehehanke Impregneeritud aktiivsöe

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

HD_Naissaare_ujuvkaid_hankedoc _2_

HD_Naissaare_ujuvkaid_hankedoc _2_ HANKIJA HANKE NIMETUS "Naissaare sadama ujuvkai soetamine ja paigaldamine HANKEDOKUMENDID I JUHISED PAKKUJALE ASJADE OSTMINE Viimsi 2010 Projekti FIR toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi Central Baltic

Rohkem

Microsoft Word - HD_Aut_Rob_I_ostmine

Microsoft Word - HD_Aut_Rob_I_ostmine TALLINNA TÖÖSTUSHARIDUSKESKUS ROBOTI KOOSTEJAAM HANKEDOKUMENDID ASJAD LIHTMENETLUS TALLINN 2012 2 Sisukord 1. ÜLDOSA... 3 2. RIIGIHANKE OBJEKT JA EESMÄRK... 3 3. RIIGIHANKE TÄHTPÄEVAD... 3 4. PAKKUMUSE

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe

Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe 2019 1 Hankedokumendid Käesolevaga Hoolekandeasutus

Rohkem

Microsoft Word - Peep Pukk.doc

Microsoft Word - Peep Pukk.doc Sisekaitseakadeemia Peep Pukk PAKKUJATE JA TAOTLEJATE KVALIFITSEERIMINE RIIGIHANGETE MENETLUSES Lõputöö Juhendaja: Kadri Teder Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhtivspetsialist

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

PROJEKTI TÄIELIKU E-RIIGIHANGETE VÕIMEKUSE LOOMINE TEEKAART Täiendatud märts 2019 Projekti seos asutuse eesmärkidega ja projekti eesmärgid Rahandusmin

PROJEKTI TÄIELIKU E-RIIGIHANGETE VÕIMEKUSE LOOMINE TEEKAART Täiendatud märts 2019 Projekti seos asutuse eesmärkidega ja projekti eesmärgid Rahandusmin PROJEKTI TÄIELIKU E-RIIGIHANGETE VÕIMEKUSE LOOMINE TEEKAART Täiendatud märts 2019 Projekti seos asutuse eesmärkidega ja projekti eesmärgid Rahandusministeeriumi (RM) arengukava 2018-2021 strateegiline

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - Pirita riigihanke HD 9.april.doc

Microsoft Word - Pirita riigihanke HD 9.april.doc K I N N I T A N : /allkiri/ /nimi/ (ametiasutuse juht / tema asetäitja / teenistuse juht) /kuupäev/ Pirita Linnaosa Valitsus PIRITA LINNAOSA HALJASALADE AASTARINGNE HOOLDUS VIITENUMBER 132786 TEENUSE TELLIMINE

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Nõuanded kohalikele omavalitsustele keskkonnahoidlike ja vastutustundlike riigihangete tegemiseks mondo.org.ee Foto: Silja Mall

Nõuanded kohalikele omavalitsustele keskkonnahoidlike ja vastutustundlike riigihangete tegemiseks mondo.org.ee Foto: Silja Mall Nõuanded kohalikele omavalitsustele keskkonnahoidlike ja vastutustundlike riigihangete tegemiseks mondo.org.ee Foto: Silja Mall Hea riigihangete korraldaja, valla- või linnavolikogu liige või ametnik!

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Kasutajajuhend hankija esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult

Kasutajajuhend hankija esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult Kasutajajuhend hankija esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: 22.10.2018 Kehtib kuni: Tähtajatult Sisukord 1 Muudatuste ajalugu... 6 2 Mõisted ja lühendid... 7 3 Kasutajaks

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: 22.10.2018 Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Sisukord 1 Muudatuste ajalugu... 4 2 Sisselogimine... 5 3 Minu

Rohkem

Dokumendihaldusnõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-3/ /3712 Algus: Lõpp: Juhatas: Liivi Karpištšenko P

Dokumendihaldusnõukogu koosoleku protokoll ( ) Tallinn nr 26-3/ /3712 Algus: Lõpp: Juhatas: Liivi Karpištšenko P Dokumendihaldusnõukogu koosoleku protokoll (07.05.2019) Tallinn 14.05.2019 nr 26-3/19-0106/3712 Algus: 13.00 Lõpp: 16.40 Juhatas: Liivi Karpištšenko Protokollis: Svea Žurba (Tallinna Majanduskool) Võtsid

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse instituut Kristel Kongi EHITUSE HANKELEPINGU TÄHTAJA MUUTMINE UUTE RIIGIHANKEDIREKTIIVIDE VALGUSES Magistritöö

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse instituut Kristel Kongi EHITUSE HANKELEPINGU TÄHTAJA MUUTMINE UUTE RIIGIHANKEDIREKTIIVIDE VALGUSES Magistritöö TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse instituut Kristel Kongi EHITUSE HANKELEPINGU TÄHTAJA MUUTMINE UUTE RIIGIHANKEDIREKTIIVIDE VALGUSES Magistritöö Juhendaja dr iur Mari Ann Simovart Tallinn 2015 SISUKORD

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trolli

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trolli Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trollibussi varuosade tarnimine Tehniline kirjeldus Samaväärsed

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Versioon 1.1 ( ) KUNSTITEOSTE TELLIMISE SEADUSE RAKENDAMISE JUHEND Kunstiteoste tellimise seadus (KTTS) reguleerib avaliku otstarbega hoone e

Versioon 1.1 ( ) KUNSTITEOSTE TELLIMISE SEADUSE RAKENDAMISE JUHEND Kunstiteoste tellimise seadus (KTTS) reguleerib avaliku otstarbega hoone e Versioon 1.1 (11.04.2012) KUNSTITEOSTE TELLIMISE SEADUSE RAKENDAMISE JUHEND Kunstiteoste tellimise seadus (KTTS) reguleerib avaliku otstarbega hoone ehitustöödega kaasnevat kunstiteoste tellimise kohustust

Rohkem

Voodiagrammid.dft

Voodiagrammid.dft Avatud riigihange riigihangete keskkond Ostja väljastab hankelepingu Täpse paigaldusaja Hankeleping allkirjastatakse Transport, paigaldus, kasutajakoolitus Tagasisde tarnijale Books sissekanne Kas valikus

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem