SIUNNERSUUT FORSLAG Tamanut tusarniutigineqarpoq Offentlig høring: Illoqarfiup immikkoortua 200-C10 / Delområde 200-C10

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "SIUNNERSUUT FORSLAG Tamanut tusarniutigineqarpoq Offentlig høring: Illoqarfiup immikkoortua 200-C10 / Delområde 200-C10"

Väljavõte

1 Iterlammi Issittumi Kulturikkut Saqqummersitsivik pillugu kommunimut pilersaarummut ilassut nr. 9 Kommuneplantillæg nr. 9 for et område til Arktisk Kultur Center ved Iterlak SIUNNERSUUT FORSLAG Tamanut tusarniutigineqarpoq Offentlig høring: Illoqarfiup immikkoortua 200-C10 / Delområde 200-C10

2 imi Kommunimut pilersaarummut ilassut nr. 9 Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan Kommunimut pilersaarummut ilassut Qaqortup avannaani nunami alianaaqisumi illutalersuiffissamik atortorissaarutilersuiffisamillu nunaminertamik immikkoortitsinermut tunngavoq. Sumiiffik tamanna atugassanngortinneqarpoq saqqummersitsivimmik piujuaannartitsineq aammalu issittumi ileqqutoqqanik qulequtaqarfiusumik sananissaq siunertaralugu. Kommuneplantillægget indeholder arealudlæg til fælles faciliteter i et naturskønt delområde nord for Qaqortoq. Området er udlagt med henblik på opførelse af et historisk og kulturelt center med bæredygtighed og arktiske traditioner som hovedtema. Kommunimut pilersaarummut ilassutissatut siunnersuut februaarip ulluisa 19-ilanni kommunalbestyrelsimit akuerineqarpoq. Kommunimut pilersaarutip ilassutaa imiit mut tamanut tusarniaassutigineqassaaaq. Tusarniaaanermut akissutit, oqaaseqaatit, imaluunniit akerliliinerit uunga nassiunneqarsinnaapput: Teknikkimut Avatangiisinullu Ingerlatsivik, Postbox 514 Pilersaarusiornermut immikkoortortaq, 3920 Qaqortoq Forslaget til kommuneplantillæg blev vedtaget i kommunalbestyrelsen den 19. februar Forslaget til kommuneplantillæg er offentliggjort fra den 13. marts 8. maj 2020 Høringssvar, bemærkninger eller indsigelser kan sendes til: Forvaltning for Teknik og Miljø, Postbox 514 Planafdelingen, 3920 Qaqortoq Eller på Imaluunniit uunga Kommunimut pilersaarummut ilassut 2020-imi xxxxxiani kommunalbestyrelsimit inaarutaasumik akuersissutigineqarpoq Kommuneplantillægget er endelig godkendt af Kommunalbestyrelsen den xx.xx.2020 Kommunimut pilersaarummut ilassut 2020-imi xxxxxiani tamanut nalunaarutigineqarpoq Kommuneplantillægget er offentlig bekendtgjort den xx.xx

3 KOMMUNIMUT PILERSAARUT SUNAAVA? Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqarnerat pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 17, 17. november 2010-meersoq malillugu, kommunalbestyrelsip pilersaarusiornermigut nunaminertanillu aqutsinermigut ingerlatsinermigullu, innuttaasut akornanni pissutsit tamakkiisumik naliliiffigeqqaarnerisigut kommunimi nunaminertat atorneqalertarnissaat pisussaaffigaa. Taamaattumik pilersaarusiornermi ataatsimut ersersitsisussamik kommunimi pilersaarusiortoqarpoq, taamaalillunilu iliuusissat aalajangersimasut tassunga atatillugu innuttaasunit kommunalbestyrelsimiillu nalilerneqarsinnaassallutik. Kommunimi pilersaarut kommunimi illoqarfiup ineriartornerani takussutissatut aallaavigineqassaaq. Kommunimi nunaminertat qanoq atorneqarnissaat pillugit, kommunalbestyrelsi kommunimi pilersaarummi aalajangersaasarpoq. Illuliornermi, aqqusinniornermi, aqqusineeqqanik pilersitsinermi, teknikkimut tunngasunik sanaartornermi il.il. qanoq inissiisoqassanersoq, qanorlu ilusiliisoqassanersoq pillugit nunaminertat assigiinngitsut iluinut aalajangersagaqarpoq. Kommunimi pilersaarut allanngortinneqarsinnaavoq assersuutigalugu immikkoortut ilaat naammanngippata, piffissamulluunniit naleqqutinngippata. Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussap akuersissutigineratigut tamanna pisinnaavoq. Pilersaarut taanna imi Kommune Kujallermi pilersaarummut ilassutaavoq. Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani ilanngussaq nassuiaatitaqarpoq, tamatumani kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani ilanngussakkut naatsorsuutigisat anguniakkallu nassuiarneqarlutik. Tamatuma kingorna aalajangersagartaqarpoq, immikkoortup ilaanut pingaarnertut aalajangersagaasunik aammalu immikkoortup ilaanut immikkuualuttunik aalajangersagaqarluni, uani pineqartumi immikkoortup ilaanut assigiissumik. Taamaallaat illunik, aqqusinernik, aqqusineeqqanik, teknikkikkut atortulersuutinik assigisaanullu ilusilersuinissamut inissiinissamullu immikkuualuttunut aalajangersagartaqarluni. Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussamut uunga aamma pilersaarutinut allanut tunngasunut paasissutissat tulliuttumut saaffiginninnikkut pissarsiarineqarsinnaapput: imaluunniit Pilersaarusiornermut immikkoortortamut saaffiginnilluni Kommune Kujalleq HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? Efter Inatsisartutlov nr.17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse, har kommunalbestyrelsen gennem planlægning og administration pligt til at medvirke til, at arealerne indenfor kommunen tages i anvendelse ud fra en samfundsmæssig helhedsvurdering. Derfor udarbejdes kommuneplanen der giver et helhedsbillede af planlægningen, og derved får borgerne og kommunalbestyrelsen mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng. Kommuneplanen er det plandokument der styrer den fremtidige fysiske udvikling i kommunen. I kommuneplanen fastlægger kommunalbestyrelsen bestemmelser for, hvordan arealerne i kommunen skal anvendes. Inden for de forskellige arealer, er der bestemmelser for placeringen og udformningen af bygninger, veje, stier, tekniske anlæg osv. Kommuneplanen kan ændres f.eks. når den på nogle punkter ikke er tilstrækkelig eller tidssvarende. Dette kan ske ved vedtagelse af et kommuneplantillæg. Denne plan er et tillæg til kommuneplanen for Kommunee Kujalleq Selve kommuneplantillægget består af en redegørelsesdel hvor der redegøres for de forudsætninger og mål der er for kommuneplantillægget. Herefter en bestemmelsesdel, der består af overordnede bestemmelser for delområdet og detaljerende bestemmelser for detailområdet der i dette tilfælde er lig med delområdet. Blot med detaljerede bestemmelser for placering samt udformning af bygninger, veje, stier, tekniske anlæg osv. Oplysninger om dette kommuneplantillæg og andre planforhold kan fås ved henvendelse til: eller ved henvendelse til Planafdelingen Kommune Kujalleq 2

4 IMARISAA INDHOLD NASSUIAAT A. Tunuliaqutaq B. Siunertaq C. Immikkoortup ilaa ullumikkut D. Imarisaa E. Pilersaarutinut allanut attuumassutaa F. Atuuffiit AALAJANGERSAKKAT AALAJANGERSAKKAT PINGAARNERIT Siunertaq Killiliineq Atuuffia Pissutsit atuuttut Sanaartukkat Inissaqassuseq Tikinneqarsinnaaneranut tunngasut pilersuinerlu Eqqissisimatitat eriagisariaqakkallu Immikkut aalajangersaaffigisat AALAJANGERSAKKAT SUKUMIINERUSUT Immikkoortup pineqartup atorneqarnissaa Sanaartorfigisap annertussusaa inissisimaffialu Sanaartukkap silatimigut isikkua Aqquserngit, pisuinnaat aqqutaat biilinullu inissiiviit Nunaminertat sanaartorfigineqanngitsut Sanaartukkanik avatangiisinillu pioreersunik ataavartitsineq Teknikkiimut atortut Avatangiisit Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarummik aamma / imaluunniit Kommunimut pilersaarummut ilanngussaq REDEGØRELSE A. Baggrund B. Formål C. Delområdet i dag D. Indhold E. Forholdet til anden planlægning F. Retsvirkninger BESTEMMELSER OVERORDNEDE BESTEMMELSER Formål Afgrænsning Anvendelse Eksisterende forhold Bebyggelse Rummelighed Adgangsforhold og forsyning Fredede og bevaringsværdige træk Klausulerede zone DETALJEREDE BESTEMMELSER Detailområdets anvendelse Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Vej, sti og parkering Ubebyggede arealer Bevaring af eksisterende bebyggelse og omgivelser Tekniske anlæg Miljøforhold Ophævelse af lokalplan og/eller Kommuneplantillæg ILANNGUSSAT Nunap assinga ilanngussaq 1: Illoqarfiup ilaa takussutissiaq BILAG Kortbilag 1: Delområdet oversigtskort Kortbilag 2: Bebyggelsesprincipper Nunap assinga ilanngussaq 2: Sanaartornermit isummat tunngaviusut 3

5 Nassuiaat A. Tunuliaqutaq Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut inatsisissaat nr. 17, 17. november 2010-imeersoq, kingusinnerusukkut iluarsiissutitalik, naapertorlugu pilersaarummik allannguineq ingerlanneqarpoq. B. Siunertaq Nunaminertani sukisaarsaartarfinni innuttaasut soqutigisaannik atorluaanerulersitsisoqarnissaa soqutiginninnerullu annerulernissaa Kommunalbestyrelsimit kissaatigineqarpoq. Kommunimut tapiliussaq una sammisassanik illoqarfiup innuttaanut, ilaqutariinnut meerartalinnut ilami qanorluunniit utoqqaassusilinnut kajungernartunik imaqarpoq. Kommunimut pilersaarutikkut ugguuna siunertarineqartoq tassaavoq neqeroorummik asiarfissamillu kajungernartumik pilersitsissalluni, neqeroorut taanna aamma najukkami innuttaasunut, tikeraanut, aqqusaartunut kiisalu takornarianut sukisaarsaarfinnut takorluugaasunut periarfissalinnut sammisitaavoq. C. Immikkoortup ilaa ullumikkut Illoqarfiup immikkoortuisa ilaat taakku Qaqortup avannaani pinngortitami sanaartorfiusimanngitsumi ipput. Sumiiffiup taassuma sanilerai kimmut mittarfiup aqqusinissaq, kujammut kangimut imaq kiisalu avannamut sivinganeq. Illoqarfiup immikkoortuata ilaa tamanna siunertamut naleqquteqaaq aammalu illoqarfimmiit pisummik tikeriaannaagami tamaani najugalinnut ilaqutariinnullu biileqanngitsunut tikikkuminartuulluni. Pilersaarusiap allaaserineqarnera Qaqortup avannaa-tungaani kulturikkut illorsuarmik pilersitsinissamik qinnuteqaammik allagarsivoq. Issittumi Kulturikkut illorsuarmik pilersitsinissap siunertaraa assit, qalipakkat, allatat atortullu Redegørelse A. Baggrund Planændringen foretages i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse, med senere justeringer. B. Formål Kommunalbestyrelsen ønsker at udvikle tilbud, som kan fremme udnyttelsen og borgernes interesse i de rekreative arealer. Dette kommuneplantillæg indeholder mulighed for aktiviteter, som vil kunne tiltrække byens borgere, børnefamilier og i det hele taget alle aldersgrupper. Det er formålet med dette kommuneplantillæg at etablere et attraktivt tilbud og et udflugtsmål, som samtidigt henvender sig til lokale borgere, besøgende, gennemrejsende og turister med god adgang til de skitserede, rekreative aktiviteter. C. Delområdet i dag. Delområder henligger i dag ubebygget i åben natur få kilometer nord for Qaqortoq. Området støder mod vest ud mod lufthavnsvejen, mod SØ ud til åbent vand og mod nord op til en klippeskråning. Delområdet vil være meget velegnet til formålet og der vil være let adgang for lokale beboere og familier uden bil, da området ligger i gåafstand fra byen. Projektbeskrivelse Forvaltningen har modtaget en ansøgning om opførelse af et kulturcenter nord for Qaqortoq. Formålet med det Arktiske Kulturcenter er, at vise de forskellige, arktiske etniske gruppers 4

6 aqqutigalugit issittumi inuiaat assigiinngitsut inooriaasaat takutissallugu. Kulturikkut Illorsuarmi sammineqartussat taassaapput inuiaat assigiinngitsorpassuit Qaasuitsup Avannamut Killeqarfiani najugaqarsimasut, matumanilu ileqqutoqqat najoqqutaralugit nunatsinni, Akilinermi Alaskamilu aavariartartut kinguaassiortitsisartullu ataatsimut inooqatigiittarsimallutik. Taamatuttaaq illorsuarmi sammineqartussat ilagaat nunap immikkoortuini taakkunani piniarnermik inuussuteqartut Qallunaatsiaanik inooqateqarsimanerat, maannakkullu tassaallutik Kommune Kujallermi nunaminertat UNESCO-p nunarsuarmiunut kingornutassiaanut ilannguttut. Illorsuup siunertaraa najukkami innuttaasunut, ilaqutariinnut, tikeraanut, takuniaasunut Kujataanilu takornarianut nuannaariartarfik soqutiginartoq pilersissallugu. Illorsuup saqqummersitsiviunerata saniatigut Issittumi Uumasuusivittut taallugu tuttut uumasuutigineqassapput, tikeraallu misigisaqarfigalugit ilagalugit assilissisinnaassallutik, tamatumalu saniatigut innuttaasunut tikeraanullu naluttarfeqassaaq kissartumillu kinisimaartarfeqassalluni, sulisunut tikeraanullu akunnittarfeqassalluni, sutorniartarfeqassalluni tikeraanullu neriniartarfeqassalluni. livsform gennem fotografier, malerier, tekster og materialer. Kulturcenteret omfatter de mange etniske grupper, som har levet omkring Den Arktiske Cirkel, hvor traditionelle rensdyrjægere og avlere har levet og eksisteret sammen i både Grønland, Canada og Alaska. Centeret omfatter samtidig historien om disse jægeres sameksistens med Nordboernes bopladser i de områder, der nu indgår i Kommune Kujalleq s UNESCO verdensarvsområder. Centerets mål er at skabe et interessant udflugtsmål for lokale beboere, familier, gæster, besøgende og turister i Sydgrønland. Centeret vil, ud over selve udstillingsbygningen, indeholde en Arktisk Zoo med levende rensdyr, som besøgende kan opleve og lade sig fotografere sammen med, en plads med en swimming pool og spa for borgere og gæster, bådværksted med plads til kurser, faciliteter for ophold for personale og gæster, cafeteria og faciliteter til bespisning af besøgende. D. Imarisaa D. Indhold Aggulunneqarnera Imm. 1. Illoqarfiup ilaa tamanna immikkuualuttunut pingasunut aggulunneqarpoq: Sumiiffiup taassuma ilaa illoqarfiup immikkoortuata K6 siornagut illuaraqarfittut immikkoortitasimasup nalaaniippoq. Kommunimut pilersaarummi ilassummi nr. 3-mi illoqarfiup immikkoortui illikartinneqartinneqarsimasut sinneri aammalu illooqarfiup ilaanut pilersaarut nr. E imeersoq siunissami kommunimut pilersaarummut ilanngussamut ilaajumaarpoq. Sanaartukkat Kommunimut pilersaarummut ilassutikkut makku pilersinneqarsinnaalissapput: - illorsuaq qitiusoq, makkuninnga initalik: Opdeling Stk. 1. Delområdet opdeles ikke i mindre detailområder. Området inddrager en del af tilstødende delområde K6, tidligere udlagt til hytteområde. Den resterende del af tidligere udlagte delområder i kommuneplantillæg nr. 3 og Lokalplan nr. E10-1 fra 2008 vil indgå i kommende, fremtidige kommuneplantillæg. Bygninger Med kommuneplantillægget skabes mulighed for at etablere: -en overordnet centerbygning, bestående af: 5

7 -saqqummersitsivik, -cafeteria -isertut nerisarfiat -sulisut tikeraallu isersimaartarfissaat, -innuttaasunut ini naluttarfilik kissalaartumillu puaasartumik kinisimaartarfilik -inersuaq umiatsilivik pikkorissarfittalik -Issittumi Uumasuusivik uumasunik tuttulik Illutat atortorissaaruteqarfiillu angissusii isikkuilu pillugit aalajangersakkat sukumiisut ilaapput. -en udstillingsbygning, -et cafeteria -faciliteter til bespisning af besøgende, -faciliteter for ophold for personale og gæster, -en plads med swimming pool og spa for borgere -en bådhal med tilhørende værksted for kurser -en Arktisk Zoo med levende rensdyr Der er indarbejdet detaljerede bestemmelser om bygningers og faciliteters størrelser og udseende. 6

8 Attaveqaatit, aqquserngit pisuinnaallu aqqutaat Kommunimut pilersaarummi illutanut atortorissaaruteqarfinnullu nutaanut aqqutit aalajangersarneqarput aqqutit taakku aammalu mittarfimmut aqqutit ataasiusussanngorlugit. Sumiiffiup tamatuma iluani allanik aqquserniornissaq pisariaqassanngilaq. Sumiiffiup tamatuma iluani taamaallaat pisummik angalasoqarsinnaasaaq. Tassunga aqqut isertarfialu 3 meterinik silissusilerneqassapput illuarfissalerlugit aammalu aqquserngup qeqqaniit 6 meterinik sanaartorfissalerlugit. Pilersaarummi sumi biilinut inissiisarfinnik pilersitsisoqarsinnaanersoq allaqqavoq. Angalaarfissanut tamatuma eqqaaniittunut aammalu sissamut aqqusineeraliortoqassaaq. Qaqortumiit Igalikumut pisuttartut aqqutaat ataqqineqassaaq tamatumalu aqqusineeraanut ilanngunneqassalluni. Pilersuineq Illutat sarfaqartinneqarnissaat sanaartortitsisup isumagissavaa. Aamma imeqarneq eqqarsaatigalugu taamaaassaaq. Anartarfiit imaannik aniatitsineq pilersinneqassaaq assigiinngitsunik periuseqarnikkut imaluunniit pinngortitap nammineq nungutittagaanik perusuersartarfeqassaaq taavalu eqqagassalerineq pisassalluni eqqagassalerinermut ileqqoreqqusat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit. Sanaartorfigissaaneq Mittarfimmut aqquserngup pioreersup saniatigut sumiiffimmi tamaani ukiuni qaninnerni kommune sanaartorfigissaanissaminik pilersaaruteqanngilaq. Taamaammat piumasaqaataallunilu suliniummi siunertanut ilaavoq sumiiffik tamarmi oqaluttuarisaanermut naapertuuttunik, nukissiorneq eqqarsaatigalugu pitsaasunik piujuaannartitsiviusunillu pilersuiffiussasoq, sananeqaatinik toqqaaaffiussasoq atortoqassasoq sanaartortitsisup aallarnigassaanik. Infrastruktur, veje og stier I kommuneplantillægget fastlægges de overordnede rammer for adgangen til de nye bygninger og faciliteter med en enkelt adgangs- og tilkørselsvej som en afkørsel fra lufthavnsvejen. Internt i området vil der ikke være behov for yderligere vejføringer. Færdsel internt i området vil udelukkende kunne ske til fods. Adgangs- og tilkørslesvejen vil blive udlagt i en bredde af 3 m med vigeplads og en byggelinje på 6 m fra vejmidte. I planen er der angivet hvor der kan etableres P-pladser. Der etableres stiadgang til de tilstødende rekreative områder og til vandkanten. Vandreruten fra Qaqortoq til Igaliku skal respekteres og indarbejdes i det interne stisystem. Forsyning Bygherre skal foranledige etableret strømkilde til bebyggelsen. Det samme vil gælde vandforsyning. Afledning af sort spildevand skal etableres i form af en multordning eller biotoilet og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til den til enhver tid gældende affaldsvedtægt. Byggemodning Ud over den allerede eksisterende lufthavnsvej har kommunen ikke planlagt at byggemodne dette område inden for den nærmeste årrække. Det er derfor en forudsætning og samtidig en del af projektets målsætning, at hele området skal være baseret på historiske, energirigtige og bæredygtige forsyningskilder, materialevalg og funktioner, som bygherre foranlediger. Den overordnede byggemodning, som bygherre selv skal stå for, omfatter etablering af en ad- 7

9 Pingaarnerusutigut sanaartorfigisaanermut sanaartortitsisup nammineq isumagisassaanut ilaassapput tamaannga aqqusineq, pilersuinermi aqqutit tassunga taassumalu iluaniittut. Illoqarfiup immikkoortua tamanna immikkuualuttunut agguataarneqassanngilaq atuuffii assigiipalorrammata. gangsvej og forsyningsledninger frem til og rundt i projektområdet. Delområdet opdeles ikke i flere detailområder, da dets funktioner er tæt sammenhængende. E. Pilersaarutinut allanut attuumassutaa E. Forhold til anden planlægning Nuna tamakkerlugu pilersaarusiorneq Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani ilanngussaq nuna tamakkerlugu pilersaarusiornermut naapertuuppoq Kommunimut pilersaarusiorneq Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut ilanngussaq kommunimut pilersaarummut atuuttumut naapertuuppoq. Illoqarfiup immikkoortua tamanna siusinnerusukkut Kommunimut pilersaarummut aammalu illoqarfiup ilaanut pilersaarummut nr. E10-1- mut 2008-imut ilaasimavoq. Illoqarfiup immikkoortua maanna kommunimut pilersaarummi Qaqortup qeqertaasaani illoqarfiup ineriartoqqinnissaanut missingersuummut ilaalersimavoq. Pinngortitamik illersuinermut inatsit Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani ilanngussa pinngortitat sunnertiasut imaluunniit Nunagis-imit nunaminertat sunnertiasutut nalunaarsugaanut eqquinngilaq. Taamaattorli atortorissaaruteqarfiit nutaamillu sanaartornerit eqqarsaatigalugit pinngortitap illersorneqarnissaanik inatsit suli malinneqassaaq. Qanganitsat nunami atavissut Qanganitsanik nunami atavissunik nalunaarsugaqanngilaq. Avatangiisit Suliariniagaq avatangiisinut mianerinniffiulluartutut piujuaannartitsiviusutullu isigineqarpoq. Atortut pinngortitap nammineq pigisai kisimik atorneqassapput soorlu qisuk, issoq, orpiit ameraat atortussallu allat pinngortitamut ajoqutaanngitsut. Landsplanlægning Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med den eksisterende landsplanlægning. Kommuneplanlægning Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan. Delområdet er tidligere indgået i et Kommuneplantillæg og Lokalplan nr. E10-1 fra 2008, som senere er ændret til rekreativt område. Delområdet udgør nu en del af kommuneplanens udviklingsskitse for yderligere byudvikling på Qaqortoq-halvøen. Naturbeskyttelsesloven Kommuneplantillægget berører ikke følsomme naturområder eller områder, der i NunaGis er registreret som følsomme. Naturbeskyttelsesloven skal imidlertid stadigt overholdes i forbindelse med anlæg og nyt byggeri. Jordfaste fortidsminder Der er ikke registreret fortidsminder i delområdet. Miljøforhold Projektet anses for at være yderst miljøvenligt og bæredygtigt. Der skal udelukkende anvendes naturmaterialer som f.eks. træ, tørv, birkebark og andre bæredygtige materialer. 8

10 Nunaminertat piumasaqaatitaqarfiusut Illoqarfiup immikkoortua tamanna immikkut aalajangersaaffiunngilaq. Klausulerede zoner Delområdet er ikke omfattet af klausulerede zoner. Piffiup tamautma illoqarfiup killeqarfiata iluani inissisimaffiata assinga /Områdets beliggenhed i byzonen Sungaartumik qalipaasigaq tassaavoq illoqarfiup immikkoortua kommunimut pilersaarutip ilassutaanut ilaasoq. Kommunip eqqissisimatitai Nunaminertami kommuni eqqissisimatitaqanngilaq. Kommune Kujallermut pilersaarusiornermi periusissiaq Pilersaarusiornermi periusissiaq , sukisaarsaarfissanik neeroorutit piujuaannartitsinerlu eqqarsaatigalugit makkuninnga anguniagaqarfiuvoq; - Kulturi inuiaqatigiinni ataatsimoorfiuinnarani sunngiffimmiluunniit sammisassaaginnarani silarsuarmioqatitsinnut kiinnarissavarput takornariartitsinermullu tapertaassalluni. Det gule felt angiver det delområde, som indgår i dette kommuneplantillæg. Kommunale fredninger Der er ingen kommunale fredninger i området. Planstrategien i Kommune Kujalleq Planstrategi , har følgende mål for rekreative tilbud og bæredygtighed: -Kultur skal ikke blot være samfundets samlingspunkt eller en fritidsmulighed, men i stedet vise vort ansigt mod omverdenen og understøtte turismeerhvervet. 9

11 -Naalagaaffiit Peqatigiit Piujuaannartitsineq tunngavigalugu ineriartortitsineq pillugu silarsuarmioqatigiinnut anguniagai piviusunngortinneqassapput, Sanaartornermi atortussat nunatsinni ineriartortinneqarsimasut sanaartortoqartillugu atorneqarnissaat salliutinneqartassaaq, -Nukissiutit ataavartut sanaartornermut ilaanissaat eqqumaffigilluarneqassaaq, Kommunimut pilersaarut Kommunimut pilersaarummut ilassutikkut matumuuna sukumiisumik pilersaaruteqarfimmut 200-C10-mut aalajangersakkanik aalajangersaaviuvoq. Illoqarfiup immikkoortuata C10 Kommunimut pilersaarummi nunaminertamik atugassanngortitsinermi aalajangersakkatigut inissisimaneranut allanngortitsinngilaq. Inatsisitigut sunniutaagallartut Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani imaluunniit kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussassatut siunnersuut tamanut saqqummiunneqareerpat, nunaminertat, illut atortulersuutillu pilersaarummut siunnersuummi ilaatinneqartut, sanaartorfigineqassanngillat, inaarutaasumilluunniit kommunimut pilersaarutip imaluunniit kommunimut pilersaarummut ilassutip imarisaanut akornutaasumik pilersitsisinnaasumik atorneqaratik. Oqaaseqaataasinnaasunut allannguutissatulluunniit siunnersuuteqarnissamut piffissaliussap iluani, piffissaq eqqorlugu takkuttoqarsimanngippat, kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani siunnersuummi imaluunniit kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani ilanngussatut siunnersuummi nunaminertat ilaatinneqartut, kommunip pilersaarutaanut imaluunniit kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani ilanngusamut naapertuuttumik sanaartornerit allatulluunniit atuinerit kommunalbestyrelsip akuersissutigisinnaavai. Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani siunnersuut imaluunniit kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussassatut siunnersuut tamanut saqqummiunneqarnerata kingorna, aalajangersakkat siuliani taakkartorneqartut, taamaattorli -FNs 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling skal implementeres, -Byggematerialer, som er udviklet i vort land, skal i højere grad nyde fremme ved byggeri, -Opmæksomheden skal skærpes på, hvor vedvarende energiformer kan indgå i byggeri, Kommuneplanen Med dette kommuneplantillæg fastlægges detaljerede bestemmelser for detailområde 200- C10 Delområde C10 ændrer ikke status fra arealudlægget i Kommuneplanen. Midlertidige retsvirkninger Når et forslag til en kommuneplan eller et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplans eller kommuneplantillægs indhold. Såfremt der efter udløbet af fristen for fremsættelse af bemærkninger og ændringsforslag, ikke er indkommet rettidige indsigelser, kan kommunalbestyrelsen tillade, at et areal, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med kommuneplanen eller kommuneplantillægget. Ovenstående bestemmelser finder anvendelse indtil kommuneplanforslaget eller forslaget til kommuneplantillæg er offentligt bekendtgjort, 10

12 saqqummiussinermiit sivisunerpaamik ukiumi ataatsimi atuutilissapput. Inatsisitigut sunniutaagallartut Kommunimut pilersaarutip piviusunngortinneqarnissaanut Kommunalbestyrelse suliniuteqassaaq, aamma nunaminertanik atugassiinerni. Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerata aalajangersagartaa, nunaminertamik piginnittuusut imaluunniit atuisuusut sukkulluunniit atuisussaatitaapput. Kommunip pilersaarusiorfigineqarneranik imaluunniit kommunip pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussamik inaarutaasumik tamanut saqqummiisoqareerpat, kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani aalajangersagartaanut assortuuttunik, imaluunniit nunaminertanik atugassiisarnermi atugassarititaasunut assortuuttumik pissutsinik pilersitsisoqaqqusaanngilaq, immikkut akuersissummik tunniussisoqarsimatinnagu. dog højst 1 år regnet fra forslagets fremlæggelse. Midlertidige retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse, herunder ved tildeling af arealer. Kommuneplanens bestemmelsesdel, er retlig bindende for den til enhver tid værende ejer af en ejendom eller bruger af et areal. Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af en kommuneplan eller et kommuneplantillæg, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med kommuneplanens bestemmelsesdel, eller vilkårene for arealtildeling, med mindre en dispensation er meddelt. 11

13 Aalajangersakkat pingaarnerit illoqarfiup immikkoortuanut 200-C10-mut tunngasut Illoqarfiup ilaa 200-C10 Delområde 200-C10 Overordnede bestemmelser for delområde 200-C10 Killiffik Akuerineqarpoq. Nunap ilaa immikkoortortaq Illoqarfiup killeqarfia, Qaqortumi: Siunertaq. Imm. 1. Sumiiffiiit ataatsimut atugassat Status Vedtaget Zone Byzone, Qaqortoq Formål Stk. 1. Område til fællesformål Killilersorneqarnera agguataarneqarneralu Imm. 1 Kommunimut pilersaarummut ilassummi illoqarfiup immikkoortua C10 kisimi pineqarpoq. Atuuffia Imm. 1. Sumiiffik sullissiveqarfinnut, inissianut ataatsimoorussnullu allanut atugassaq, aamma Unescop nunarsuarmioqatigiinnut kingornutassiaqarfiini tikeraat ornigassaat. Sissami tulattarfiliortoqarsinnaavoq. Pissutsit atuuttut Imm. 1. Sumiiffiup tamatuma nunataa 2016-imi allanngortinneqangaarsimanngilaq. Mittarfimmut aqqusineq tamanna napillugu suliarineqarsimavoq. Pisummik angalasut aqqutaat (Qaqortoq-Igaliku) aammattaaq nunap tamassuma ilaatigoorpoq. Inissaqassuseq Imm ha. Afgrænsning og opdeling Stk. 1. Kommuneplantillægget omfatter udelukkende delområde C10 Anvendelse Stk. 1. Område til institutioner, boliger og andre fælles formål, herunder et Unescoverdensarvbesøgscenter. Der kan etableres havneanlæg ved kysten. Eksisterende forhold Stk. 1. Området henligger i 2016 som forholdsvis uberørt natur. Lufthavnsvejen gennemskærer området. En vandresti (Qaqortoq -Igaliku) går ligeledes gennem området. Rummelighed Stk ha. Sanaartukkat Imm. 1. Tamaani sanaartorfigissaasoqalersinnagu atorneqalersinnagulu sukumiisunik aalajangersagaliortoqassaaq. Bebyggelse Stk. 1. Der skal udarbejdes detaljerede bestemmelser inden byggemodning og ibrugtagning af området. 12

14 Nunaminertat sanaartorfigeqqusaanngitsut Sanaartortoqartillugu, ungalulersuisoqartillugu allanillu iliortoqartillugu Qaqortumiit Igalikumut pisummik angalasut tamaannaqquutarnissaat mianerineqassaaq. Friarealer Der skal ved bebyggelse, indhegninger og andet tages hensyn til at vandreruten fra Qaqortoq mod Igaliku kan passere gennem området. Attaviliinerit Aqqusineq mittarfiup aqqusernganut atassuserneqassaaq. Sumiiffik tamanna kuuffilersorneqarlunilu imermut innaallagissamullu aqqusersorneqassaaq. Tilslutninger Vejanlæg skal tilsluttes lufthavnsvejen. Området skal kloakeres og vand- og elforsynes. Aalajangersakkat pingaarnerit, illoqarfiup ilaa 200-K6 Overordnede bestemmelser for delområde 200-K6 Illoqarfiup ilaa 200-K6 Delområde 200-K6 Killiffik Akuerineqarpoq. Nunap ilaa immikkoortortaq Illoqarfiup killeqarfia, Qaqortoq Siunertaq. Status Vedtaget Zone Byzone, Qaqortoq Formål 13

15 Imm. 1. Sumiiffiit sunngiffimmi illuaqqanut illunullu aasarsiortarfinnut il.il. atorneqartut. Atuuffia Imm. 1. a) Sumiiffik tamanna illuaqqiorfissatut aasarsiortarfiliorfissatullu immikkoortitaavoq. b) Tamatuma pingaarnertut atorneqarfissaanut akornusiinngittumik amerlassusilinnik killimmik takornarianut illuaqqiortoqarsinnaavoq, piniariartarfiiortoqarsinnaalluni imaluunniiit oqqiffissaliortoqarsinnaalluni, tak. litra a. c) Sumiiffiup tamatuma atorneqarneranut allannguinngitsumik imaluunniit sanilinut akornutaanngippat illuaqqat eqqannguini ikaaliortoqarsinnaavoq, pujooriviliortoqarsinnaalluni assigisaannillu atortuliortoqarsinnaalluni. Stk. 1. Områder til hytter og sommerhuse m.v. Anvendelse Stk. 1. a) Områdets overordnede anvendelse er udlagt til bebyggelse af fritids-hytter og sommerhuse. b) Der kan i begrænset omfang etableres turisthytter, fangsthytter eller overlevelseshytter i området, så længe antallet af disse ikke ændrer på områdets overordnede anvendelse, jf. litra a. c) Der kan etableres tørrestativ, røgeovn, havebrug og lignende mindre anlæg i umiddelbar tilknytning til en hytte, så længe det ikke sker i et omfang, der ændrer på områdets overordnede anvendelse eller er til unødig gene for naboer. Pissutsit atuuttut Imm. 1. Tamatuma nunataa allanngortinneqangaarsimanngilaq (2016). Pisummik angalasut (Qaqortoq-Igaliku) aqqutaat tamaannaqquuppoq. Inissaqassuseq Stk. 1. a) Sumiiffik tamanna 31 ha-nik annertussuseqarpoq. b) Sanaartornermi aalajangersakkat piffimmi tamarmi naammassineqarsimanersut apeqqutatillugu illuaraliorfissanut sinneruttoq qanoq annertutiginersoq aalajangerneqassaaq. Eksisterende forhold Stk. 1. Området henligger som forholdsvis uberørt natur (2016). En vandresti (Qaqortoq-Igaliku) går gennem området. Rummelighed Stk. 1. a) Området har en samlet rummelighed på ca. 31 ha. b) Restrummeligheden for etablering af hytter fastlægges efter, hvorvidt områdets bebyggelsesbestemmelser er opfyldt for hele området. Sanaartukkat Imm. 1. a) Illuaqqat minnerpaamik 60 meterinik akunneqartassapput. b) Illuaqqanik annerpaamik 1½ quleriilerlugit sananeqassapput, tassa sumut arlaannut atugassamik qaliaqassapput toqqaviallu annerpaamik 50 m2-inik annertussuseqassalluni c) Illuaqqat naqqisa pukkinnerpaaffiata toqqaavii annerpaamik 40 cm-inik portussuseqassapput. Illuaqqat avatangiisinut pisariaqanngitsumik takussunarsaataassanngimmata ataavartumik aserfallatsaalineqartassapput. Bebyggelse Stk. 1. a) Hytter skal opføres med en afstand på minimum 60 meter til nærmeste hytte. b) Hytter må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket er defineret ved en etage med udnyttet tagetage og med et grundareal på maksimalt 50 m2. c) Fundamenter til hytter må maksimum have en højde på 40 cm over terræn ved laveste sokkeldel. 14

16 Illut qaliaat saqqaalu qillertunik qallersorneqaqqusaanngillat. Sanaartortoqartillugu, ungalulersuisoqartillugu allanillu iliortoqartillugu Qaqortumiit Igalikumut pisummik angalasut tamaanjnaqquusinnaajuarnissaat mianerineqassaaq. Der skal ved bebyggelse, indhegninger og andet tages hensyn til at vandreruten fra Qaqortoq mod Igaliku kan passere gennem området. Attaviliinerit Imm 1. a) Ujaraaqqanik aqquserniortoqarsinnaavoq, nunakkoorutinut ingerlaarfiliortoqrsinnaalluni, aqqusineeraliortoqarsinnaalluni imaluunniit talittarfiliortoqarsinnaalluni. b) Illuaqqat eqqannguini anginngitsunik pilersuinermi atortulersuusiortoqarsinnaavoq, soorlu sarfamut, imermut kiassarnermullu atugassanik, soorlu sarfaliutinik, anorisaateeqqanik kiisalu seqinermit sarfaliutinik imaluunniit sarfaliutinik allanik sanasoqarsinnaalluni. c) Tamaani ataatsimoorussanik pilersuinermi atortorissaaruteqarfiliortoqarsinnaanngilaq. d) Atortorissaarutit c)-miittut pilersinneqarsinnaanngillat atorneqarnermikkut sanilerisanut nipiliornikkut, pujuliornikkut, tipiliornikkut, sajutsitsinikkut allatigulluunniit pisariaqanngitsumik sanilerisanut akornusersuissanngimmata. Aqquserngup sukkoornissaa inaarutaasumik nunaminertamik atugassiinermi aalajangerneqassaaq. Aqquserngup ingerlaarfiata nalaa avammut 20 meterinik iluanni sanaartukkanik atortorissaaruteqarfinnilu akornusersorneqassanngilaq. Sanaartortoqartillugu, ungalulersuisoqartillugu allanillu iliortoqartillugu Qaqortumiit Igalikumut pisummik angalasut tamaannaqquutarnissaat mianerineqassaaq. Tilslutninger Stk 1. a) Der kan anlægges grusveje, kørespor, stier eller anløbsbroer. b) Der kan etableres mindre tekniske anlæg til forsyning med el, vand og varme, som for eksempel generatorer, små vindmøller samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion, i umiddelbar tilknytning til en hytte. c) Der kan ikke etableres kollektive forsyningsanlæg i området d) Anlæg, under c), må ikke etableres, så de ved anvendelse er til unødig gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis. Vejtraceet gennem områderne fastlægges endeligt i en arealtildeling. Byggeri og anlæg i området må ikke forhindre et hensigtsmæssigt vejtrace i en bredde på 20 meter. Der skal endvidere ved bebyggelse, indhegninger og andet tages hensyn til at vandreruten fra Qaqortoq mod Igaliku kan passere gennem området. Eqqissisimatitat eriagisariaqakkallu Imm. 1. Immikkoortortami illunik eqqissisimatitanik eriagisassanillu peqanngilaq. Imm. 2. Tamaani naanerit allanngortinneqassanngillat taamaallaallu peerneqarsinnaallutik aqqusinniornermi aqqusineeraliornermilu. Fredede og bevaringsværdige træk Stk. 1. Der er ingen fredede eller bevaringsværdige bygninger i delområdet. Stk. 2. Beplantningen i området skal bevares og kan alene fjernes i forbindelse med etablering af adgangsvejen og stisystemet. 15

17 Aalajangersakkat immikkut ittut Imm. 1. Piujuaannartitsinermik tunngaveqarluni periaatsit atorlugit mingutsitsiviunngitsumillu sanaartortoqarnissaa piumasaqaatigineqarpoq. Særlige bestemmelser Stk. 1. Det er en forudsætning, at byggeriet opføres med bæredygtige løsninger og ikke efterlader forurening. Nunaminertat piumasaqaatitaqarfiusut Imm. 1. Sumiiffik tamanna immikkut aalajangersaaffiunngilaq. Aalajangersakkat sukumiinerusut Pilersaarutip taaguutaa Imm. 1. Iterlammi Issittumi Kulturikkut Illorsuaq/Arctic Culture Centre pillugu kommunimut pilersaarummut ilassut nr. 9 Sanaartorfigisap annertussusaa inissisimaffialu Imm. 1. C10-imi sanaartornermut pilersaarutit, ilanngussami 2-mi takuneqarsinaasut, naapertorlugit makku sananeqarnissaannut periarfissaqarpoq: Issittumi Kulturikkut Illorsuaq saqqummersitsisarfik Issittumi Uumasuusivik tuttunik uumasunik uumasuuteqarfiusoq, taakku orniguttunit takusarneqarsinnaapput assiliseqatigineqarsinnaallutillu. naluttarfik kissartumillu kinisimaartarfik innuttaasunut tikeraanullu naatsorsuussaq, sulisut tikeraallu najugassaat, -cafeteria aammalu -tikeraanut nerisarfiit Klausulerede zoner Stk. 1. Området er ikke berørt af klausulerede zoner. Detaljerede bestemmelser Plannavn Stk. 1. Kommuneplantillæg nr. 9 for et område til Arctic Cultur Center ved Iterlak Bebyggelsens omfang og placering Stk. 1. Bebyggelsesplanen for C10, som fremgår af kortbilag 2, rummer mulighed for etablering af følgende byggerier: et Arktisk Center, en udstillingsbygning, en Arktisk Zoo med levende rensdyr, som besøgende kan opleve og lade sig fotografere sammen med, en plads med en swimming pool og spa for borgere og gæster, faciliteter for ophold for personale og gæster, -cafeteria og -faciliteter til bespisning af besøgende. Imm. 2. Illut annerpaamik 8 m portussuseqarsinnaapput. Imm. 3. Illut qanganitsanik eqqaassutissanit takuneqarsinnaasuniit 20 m qaninnerusumik sanaartorneqassanngillat. Stk. 2. Bygningerne må højst have en højde på 8m. Stk. 3. Bygninger må ikke opføres nærmere end 20m fra synlige eller påviste fortidsminder. 16

18 Imm. 4. Toqqaviit nunap allanngortinneqartigani ilusaata killinganiit 0,5 m-inik portunerussanngillat. Imm. 5. Illut kuummut 25 meterinik qaninnerussanngillat. Imm 6. Containerit taamaallaat nutsernermut, allanngortiterinermut assigisaannullu atatillugu, sivisunerpaamik qaammatini arfinilinni tamaaniitsinneqarsinnaallutik. Tamatigut Teknikkimut Avatangiisinullu immikkoortortamit akuerineqarsimassapput. Imm. 7. Illup eqqaaniit 5m iluanni nunaminertamik qinnuteqaqqaanngikkaluarluni makku sananeqarsinnaapput: -qui illumut attuumassutilik annerpaamik 20 m2-nik angissusilik, -Aneersuartarfik illumut atasoq, -Ikaat, -uumasunut immitsiviit nerukkaaviillu, Imm. 8. Uumasut najortagaat inaallu ungaluneqarsinnaapput. Imm. 9. Illu qitiusoq erfalasorfilerneqarsinnaavoq. Sanaartukkap silatimigut isikkua Imm. 1. Sanaartukkat aserfallatsaalineqarsimasutut isikkoqartuaannassapput. Imm. 2. Qaliat pappialarsuarmik qasertumik imaluunniit qernertumik qallersimassapput, imaluunniit pinngortitameersunik qillertuunngitsunik. Imm. 3. Iikkat silarliit pinngortitamit atortussanik sananeqarsinnaapput soorlu ujaqqanik, issunik, qisunnik, igalaaminernik imaluunniiit cementinik qalipatanik, qalipaatimikkut avatangiisinut tulluarsarneqarsimasunik. Imm. 4. Iikkat silarliit qisuusut suliareqqitaasimanngitsutut isikkoqassapput imaluunniit qaavisa suliareqqinneri iangasuussallutik. Stk. 4. Fundamenter må på det laveste sted ikke være højere end o,5m over det oprindelige terræn. Stk. 5. Bygninger må ikke opføres tættere på elven end 25m. Stk. 6. Containere må kun i forbindelse med flytning, op- eller ombygning og lignende, opstilles i maksimalt 6 måneder inden for området. Det skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Området for Teknik og Miljø. Stk. 7. Der må opføres eller anlægges følgende i en aftsand på 5m fra en bygning, uden at der skal søges om ny arealtildeling: -et udhus på højst 20 m2 i sammenhæng med en bygning, -Terrasser i tilknytning til bygningen, -Tørrestativ, -vand- og foderfaciliteter til dyrene, Stk. 8. Der må opsættes hegn omkring arealerne til dyrenes ophold og til folde. Stk. 9. Der må opsættes flagstang i forbindelse med Centerbygningen. Bebyggelsens ydre fremtræden Stk. 1. Bebyggelsen skal altid fremstå vedligeholdt. Stk. 2. Tage skal dækkes med gråt eller sort tagpap, eller ikke reflekterende naturmaterialer. Stk. 3. Ydervægge kan udføres af naturmaterialer som sten, tørv, træ, glas eller gennemfarvede cementplader, som farvemæssigt er tilpasset omgivelserne. Stk. 4. Ydervægge af træ skal fremstå enten ubehandlede eller overfladebehandlet i afdæmpede, ikke stærke farver. 17

19 Imm. 5. Qalliutit qillertut nukissiutit piujuaannartitsiviusut atorneqarnerannut ilaasumik aatsaat atorneqarsinnaapput. Imm. 6. Quit illumut atanngitsut sanaartorfissap iluaniissapput. Aqquserngit, pisuinnaat aqqutaat, biilinullu inissiiviit Imm. 1. Aqqusineq Mittarfiup Aqqutaanut atassaaq. Stk. 5. Der må alene anvendes reflekterende flader i et omfang, hvor disse indgår som en del af en bæredygtig energiforsyning. Stk. 6. Fritliggende udhuse skal placeres inden for byggefeltets afgrænsning. Veje, stier og parkering Stk. 1. Vejadgangen skal foregå fra lufthavnsvejen, Mittarfiup Aqqutaa. Imm. 1. Aqqusineq illuarfissalerlugu annerpaamik 3 meterinik silitsigissaaq. Imm. 3 Aqquserngit biilillu unittarfii, nunap assingani ilanngussaq 2-mi takutinneqartutut pilersinneqassapput. Imm. 4. Taamani qulliliisoqarsinnaavoq annerpaamik 1m-inik napparutitalinnik. Imm. 5 Pisuinnaat aqqutissaat, nunap assingani ilanngussaq 2-mi takutinneqartutut pilersinneqassapput. Nunaminertat sanaartorfigineqanngitsut Imm. 1. Nunaminertat sanaartorfiunngitsut isikkumittut isikkoqartinneqarnissaat qulakkeerneqassaaq, tamatumani naasut qaqqallu nalinginnaasut sapinngisamik allanngortinneqassanatik. Imm. 2. Sanaartukkat aqquserngillu, biilit unittarfiisa il.il. saniatigut, immikkoortup pinngortitatut isikkuanut allannguisunik allanik sanaartortoqaqqusaanngilaq, naatsiiviliortoqaqqusaananilu. Stk. 2. Der må alene etableres en adgangsvej på maksimalt 3m med vigepladser. Stk. 3. Vejadgang og P-areal skal etableres som angivet på kortbilag 2. Stk. 4. Belysning kan opsættes i området med standere på max. 1m. Stk. 5. Stier skal etableres som angivet på kortbilag 2 Ubebyggede arealer Stk. 1. Ubebyggede arealer skal sikres et naturligt udseende, hvor naturlig beplantning og naturligt fjeld søges bevaret. Stk. 2. Der må ikke, ud over bebyggelse, vej, parkering m.v., etableres anlæg, som ændrer områdets karakter af naturområde og der må ikke etableres nyttehaver. Imm. 3. Sanaartorfissagissaanermi, sanaartornermilu sapinngisamik nuna mianerineqassaaq. Nuna ajoquserneqarsimasoq ilusaatut iliseqqinneqassaaq, nunaminertamilu qaartiterinikkut assartuinikkulluunniit qaartitikkanit siammarsimasinnaasut piiarneqassallutik. Stk.3. Terrænet skal skånes mest muligt under byggemodning og byggeri. Beskadiget terræn skal retableres og området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. 18

20 Imm. 4. Qaartiterinermut sanaartorfigissaanermullu atatillugu, issut naasoqassutsillu pioreersut ima paarineqassapput imaluunniit inaalikkallarneqarlutik, sanaartukkap naammassineqarneranut atatillugu nunaminertaq pilerseqqinneqarsinnaassalluni. Imm. 5. Aqqusinniortoqarneranut atatillugu nuna kisimi manissarneqarsinnaavoq. Imm. 6. Illunik piginnittut illut silataasa torersuutinneqarnissaannik qaqugukulluunniit pisussaaffeqarput. Sanaartukkanik avatangiisinillu pioreersunik ataavartitsineq Imm. 1. Aalajangersagaqanngilaq. Teknikkimut atortut Imm. 1. Pilersuinermut aqqutit matoorunneqarsimassapput, pilersuinermullu assatani ataatsimoorussani aqqusineq sinerlugu pilersinneqassallutik. Imm. 2. Illoqarfiup immikkoortuata iluani pilersuivissanik anginngitsunik sanaartortoqarsinnaavoq soorlu sarfamik sakkortusaaviiq allalu teknikkikkut pilersuinermut atortut aammalu kuuffeqarnermit atortut. Atortorissaaruteqarfiit sanaartukkat, nuna aammalu nunap tamatuma pissusaa mianeralugu ilusilersorneqarlutillu inissinneqassapput. Sapinngisamik atortulersuutit tamakku sapinngisamik ersarissuunnginnissaat anguniarneqassaaq. Imm. 3. Illup qaanit kuuttut illuaqqamiit ima ungasissusilerlugit nunamut kuutsinneqassapput, toqqaviit eqqaanni katersuussinnaajunnaarsillugit. Imm. 5. Nunami eqqaavinnut containerinut "eqqagassanut katersuivinnik" assiaqusikkanik pilersitsisoqassaaq, najugaqartunit ataasiakkaanit eqqagassanik immikkoortiterisinnaanissamut periarfissiisinnaasunik angissusilerlugit. Stk. 4. I forbindelse med sprængning og byggemodning skal den eksisterende muld og vegetation, så vidt muligt bevares eller behandles og opmagasineres på en måde, så terrænet kan retableres i forbindelse med afslutning af byggeri. Stk. 5. Terrænet må kun ændres gennem terrænregulering i forbindelse med etablering af adgangsvejen. Stk. 6. Bygningsejere har til enhver tid pligt til at holde arealerne rundt i området pænt og ryddeligt. Bevaring af eksisterende bebyggelse Stk. 1. Ingen bestemmelser. Tekniske anlæg Stk. 1. Alle ledningsanlæg skal nedgraves og etableres langs vejene i fælles ledningsgrave. Stk. 2. Inden for delområdet, kan opføres mindre bebyggelse til forsyningsanlæg, som transformerstation og andre tekniske forsynings- og loakeringsanlæg. Anlæggene skal udformes og placeres under hensyntagen til bebyggelsen, landskabet og områdets karakter. Det skal tilstræbes at disse anlæg gøres så lidt synlige, som muligt. Stk. 3. Tagvand skal ledes til terræn i en sådan afstand fra bygninger, at det ikke vil kunne samles omkring fundamentet. Stk. 5. Der kan etableres afskærmede affaldsstationer i terræn til affaldscontainere, af en størrelse der muliggør sortering af affaldet. 19

21 Imm. 6. Perusuersartarfimmit imikumik kuutsitsinermut issunngortitsisarneq perusuersartarfinnilluunniit kuutsittakkat atorneqarsinnaapput tassani perusuersartarfinnit imikoq iggavimmit imeq mingunnikumut katersuivimmut katersorseqassallutik, Kommunillu Kujalliup innersuussutai malillugit kuuffinnut ingerlatinneqassallutik. Stk. 6. Til sort spildevand kan anvendes en komposteringsløsning eller vandskyllende toiletter, hvor det sorte spildevand sammen med det grå spildevand samles i en tank med henblik på bortkørsel, hvor det efter Kommune Kujalleqs anvisning skal afleveres til kloaksystemet. Imm. 6. Sarfaliutit illutanut ataatsimoorussanut inissinneqassapput, taakkulu annikinnerpaamik nipiliortussanngorlugit aaqqissorneqassallutik. Imm. 7. Pilersuinermut aqqutit tamarmik nunamut, aqqusernit ingerlaarfiinut matoruunneqarlutik imaluunniit nunami takusinnaajunnaarfigisinnaasanni il.il. matoorullugit pilersinneqassapput. Imm. 8. Teknikkikkut atortulersuutit illuni imaluunniit piffimmi tamaani ataasimoorussanngorlugit pilersinneqassapput. Imm. 8. Teknikkikkut atortulersuutinut illut, illunut allanut naapertuuttumik isikkulerneqassapput. Containerit teknikkikkut atortulersuuteqarfittut atorneqassagunik illut sinnerinut assingusunngorlugit qallerneqassapput. Stk. 6. Installation af generatorer skal ske i et fællesanlæg, som er indrettet på en sådan måde, at støjen reduceres mest muligt. Stk. 7. Alle ledningsanlæg skal etableres nedgravet under terræn, i vejtracé eller skjult i terræn, hvor de kan tildækkes. Stk. 8. Tekniske anlæg skal så vidt muligt etableres i bygninger eller fælles for hele området. Stk. 9. Bygninger til tekniske anlæg skal fremtræde med et fysisk udtryk, der matcher den øvrige bebyggelse. Eventuelle containerløsninger til tekniske anlæg skal indklædes som bygninger, som svarer til den øvrige bebyggelse. Imm. 10. Parabolinik annerpaamik 0,5 m ikkussisoqarsinnaavoq. Avatangiisit Imm. 1. Nuna tamanna, kuuit, tasinnguit sissarlu mingutsinneqassanngillat. Imm. 2. Illuliornermi tamaani uumasut, eqqaanilu pinngortitaq mingutsinneqaratik aserorsarneqaratilluunniit mianerineqassapput. Imm. 3 Atortussat silamiitinneqartut isumannaatsumik inissinneqassapput, aatsaallu illuliortoqartillugu illunilluunniit allanngortiterisoqartillugu annerpaamik qaammatini pingasuni uninngatitsisoqarsinnaassalluni. Stk. 10. Der kan opsættes paraboler på max. 0,5m. Miljøforhold Stk. 1. Forurening af området, elven, mindre søer og strandarealerne må ikke finde sted. Stk. 2. Under opførelse af byggeriet skal der tages hensyn til områdets dyreliv og den omkringliggende natur således, at området ikke forurenes eller spoleres. Stk. 3. Udendørs opbevaring af materialer skal ske forsvarligt og må kun foregå i perioder med opførelse eller ombygning af eksisterende byggeri og højst i 3 mdr. 20

22 Imm. 4. Sanaartornerup nalaani, nunaminertat sanaartorfiunngitsut sapinngisamik mianerineqassapput. Naasut nunalu innarlerneqarsimasut, isikkumisut ilisinneqaqqissapput. Imm. 5. Immikkuualuttup iluani nipiliortunik, pujuliortunik, tipiliortunik, sajuppillattarnernik allatigulluunniit avatangiisinut akornusersuutaasunik arlaannaannilluunniit ingerlatsisoqaqqusaanngilaq. Imm. 6. Eqqaamiunut avatangiisinullu ajoqutaanngitsunik ikumatitsiviliortoqarlunilu qiluaasarfiliortoqarsinnaavoq. Illoqarfimmi immikkoortumut pilersaarummik aamma / imaluunniit Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussamik atorunnaarsitsineq Imm. 1. Matumuuna Kommunimut pilersaarummut ilassutikkut nr. 9-ikkut siusinnerusukkut atuussimasut makku atorunnaarsinneqarput: Kommunimut pilersaarummut ilassut nr. 3 aamma Illoqarfiup immikkoortuanut nr. E10-1 Qaqortup Kommunianut mi pilersaarutaaniittoq. Kommunimut pilersaarummut ilassummi nr. 3-imiittut ilassummi matumaniinngitsut siunissami illoqarfiup ilaanut tamaanga tunngasumik Kommunimut pilersaarummut ilassutissiornikkut ilanngunneqartassapput. Stk. 4. Ubebyggede arealer skal under byggeog anlægsarbejder skånes mest muligt. Beskadiget vegetation skal retableres. Stk. 5. Der må inden for området ikke udøves nogen form for aktivitet, som med støj, lugt, rystelser eller på anden måde er til gene for omgivelserne. Stk. 6. Der må etableres bål- og grillpladser og lignende, som ikke er til gene for omgivelserne. Ophævelse af lokalplan eller Kommuneplantillæg Stk. 1. Nærværende Kommuneplantillæg nr. 9 ophæver det tidligere Kommuneplantillæg nr. 3 og Lokalplan nr. E10-1 til Kommuneplan Qaqortup Kommunia De dele af det tidligere Kommuneplantillæg nr. 3, som ikke indgår i nærværende tillæg, vil indgå i fremtidige Kommuneplantillæg for delområderne. 21

23 AALAJANGERSAKKAP ATSIORNEQARNERA Kommunip pilersaarusiorfigineqarnerani tapiliussassatut siunnersuut, xx.xx 2020 akuersissutigineqarpoq. Kommune Kujalleq VEDTAGELSES- PÅTEGNING Forslaget til kommuneplantillæg er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen den xx.xx 2020 Kommune Kujalleq Kiista P. Isaksen Borgmesteri/Borgmester Kim Dahl Kommunaldirektør /Kommunimi pisortaaneq 22

24 23

25 24

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx UPERNAVIK Upernavik TAPILIUT NR. 1 UPERNAVIK KOMMUNIP PILERSAARUTAA 2008-2015 TAPILIUTIT ILANNGULLUGIT TILLÆG NR. 1 KOMMUNEPLAN 2008-2005 FOR UPERNAVIK MED TILLÆG Imm. ilaanut pilersaarutit pingaarnertut

Rohkem

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx AASIAAT Aasiaat TAPILIUT NR. 17 AASIANNUT KOMMUNIP PILERSAARUTAA 1993-2005 TAPILIUTIT ILANNGULLUGIT TILLÆG NR. 17 KOMMUNEPLAN 1993-2005 FOR AASIAAT MED TILLÆG Imm. ilaanut pilersaarutit pingaarnertut annikitsortalersukkanillu

Rohkem

QNQ 1700-E08 KPT QNQ 1700 E08 "Eqqaaveqarfik", Qaanaaq Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip p tapiata normua 38. Immikkoortortaq QNQ

QNQ 1700-E08 KPT QNQ 1700 E08 Eqqaaveqarfik, Qaanaaq Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip p tapiata normua 38. Immikkoortortaq QNQ QNQ 1700-E08 KPT QNQ 1700 E08 "Eqqaaveqarfik", Qaanaaq Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip 2014-26-p tapiata normua 38. Immikkoortortaq QNQ 1700 E08-ip pilersaarutaa. Immikkoortoq teknikkimut

Rohkem

ILU 1200-C26 KPT ILU 1200-C26 "Ivigaasanik arsaattarfissaq nutaaq", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata p tapiata normu

ILU 1200-C26 KPT ILU 1200-C26 Ivigaasanik arsaattarfissaq nutaaq, Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata p tapiata normu ILU 1200-C26 KPT ILU 1200-C26 "Ivigaasanik arsaattarfissaq nutaaq", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata 2014-26-p tapiata normua 54. Immikkoortortap ILU 1200-C26-ip pilersaarutaa.

Rohkem

Forslag til Lokalplan A26.1

Forslag til Lokalplan A26.1 A26.1 Pilersaarusiaq Aasiaat Kommuneat Killeqarfik nutaaq A26 Aasiaat Kujataani inissiaqarfik Lokalplan Aasiaat Kommune Nyt rammeområde A26 Boligområde i Aasiaat Syd Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A26.1

Rohkem

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx

Microsoft Word - KPT - Offshore - END_sig.docx UPERNAVIK Upernavik TAPILIUT NR. 1 UPERNAVIK KOMMUNIP PILERSAARUTAA 2008-2015 TAPILIUTIT ILANNGULLUGIT TILLÆG NR. 1 KOMMUNEPLAN 2008-2005 FOR UPERNAVIK MED TILLÆG Imm. ilaanut pilersaarutit pingaarnertut

Rohkem

ILU 1200-C21 KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilers

ILU 1200-C21 KPT ILU 1200-C21 Sermermiut aqqutaa, Ilulissat KPT ILU 1200-C21 Sermermiut aqqutaa, Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilers ILU 1200-C21 KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat KPT ILU 1200-C21 "Sermermiut aqqutaa", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip 2014- Kommuneplantillæg nr. 48 til Qaasuitsup

Rohkem

KPT ILU 1200-C17.6 " Ilulissani illoqarfiup qeqqa Marralinnquaq", Ilulissat KPT ILU 1200-C17.6 "Ilullissat Bymidte Marralinnquaq", Ilulissat. Qaasuits

KPT ILU 1200-C17.6 Ilulissani illoqarfiup qeqqa Marralinnquaq, Ilulissat KPT ILU 1200-C17.6 Ilullissat Bymidte Marralinnquaq, Ilulissat. Qaasuits KPT " Ilulissani illoqarfiup qeqqa Marralinnquaq", Ilulissat KPT "Ilullissat Bymidte Marralinnquaq", Ilulissat. Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutaata 2014-26-p tapiata normua 59. Immikkoortortamut

Rohkem

Microsoft Word - AAS1000_KPT_16_A21_OB.docx

Microsoft Word - AAS1000_KPT_16_A21_OB.docx QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 30.06.2011 Offentligt bekendtgjort den 30.06.2011 Tapiliut nr. 16 Aasiaanut Kommunip Pilersaarutaa 1993-2005 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Rohkem

Microsoft Word - ILU1200_KPT-38_A26_ENDELIG.docx

Microsoft Word - ILU1200_KPT-38_A26_ENDELIG.docx QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010 Tapiliut nr.38 Ilulissanut Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Rohkem

untitled

untitled A15c Pilersaarusiaq Immikkoortoq inissiaqarfik, ilinniartut inaat ulluuneranilu paaqqinnittarfimmut Lokalplan Område til boligformål, kollegie og daginstitution A15c Kommunip pilersaarutaanut 1992-2005

Rohkem

ILU 1200-C12 KPT ILU 1200-C12 "Kangiata illorsua", Ilulissat KPT ILU 1200-C12 "Isfjordscenter", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunip pilersaarutaa

ILU 1200-C12 KPT ILU 1200-C12 Kangiata illorsua, Ilulissat KPT ILU 1200-C12 Isfjordscenter, Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunip pilersaarutaa ILU 1200-C12 KPT ILU 1200-C12 "Kangiata illorsua", Ilulissat KPT ILU 1200-C12 "Isfjordscenter", Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunip pilersaarutaanut 2014- Kommuneplantillæg nr. 41 til Qaasuitsup 26-imut

Rohkem

Microsoft Word - LPC17_OB.doc

Microsoft Word - LPC17_OB.doc C17.1 Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat Ilulissani illoqarfiup qeqqa Lokalplan Ilulissat Kommune Ilulissat bymidte Illoqarfiiup ilaanut pilersaarut C17.1 28.05 2008-imi tamanut nalunaarutigineqarpoq Lokalplan

Rohkem

Eksamen FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2014 FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spørsmålet nedanfor med fem seks setningar på estisk. Mida sa tegid eelmisel

Rohkem

Allagaq ammasoq Oqaatigineqartartut timitalerneqartariaqalerput! Asseq toqqorsivimmit Ukiut sisamat qaangiuppata Qaqortumi mittarfissaq atuutilertussa

Allagaq ammasoq Oqaatigineqartartut timitalerneqartariaqalerput! Asseq toqqorsivimmit Ukiut sisamat qaangiuppata Qaqortumi mittarfissaq atuutilertussa Allagaq ammasoq Oqaatigineqartartut timitalerneqartariaqalerput! Asseq toqqorsivimmit Ukiut sisamat qaangiuppata Qaqortumi mittarfissaq atuutilertussatut pilersaarutaavoq, ukiullu tulliuttut pissanganartut

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Narsarsuaq pillugu suleqatigiissitaq Januaarip qaammataani 2019 Kommune Kujallermi Borgmesterip Kiista P. Isaksenip aamma Ine-qarnermut Attaveqaqatigi

Narsarsuaq pillugu suleqatigiissitaq Januaarip qaammataani 2019 Kommune Kujallermi Borgmesterip Kiista P. Isaksenip aamma Ine-qarnermut Attaveqaqatigi Narsarsuaq pillugu suleqatigiissitaq Januaarip qaammataani 2019 Kommune Kujallermi Borgmesterip Kiista P. Isaksenip aamma Ine-qarnermut Attaveqaqatigiinneermullu Naalakkersuisup Karl Frederik Danielsenip

Rohkem

Katsorsaaneq pillaatigalugu Asseq toqqorsivimmit Kinguaassiuutitigut atornerluineq akuerinngilarput, akiortuarnissaanullu periarfissarsiortuassaagut.

Katsorsaaneq pillaatigalugu Asseq toqqorsivimmit Kinguaassiuutitigut atornerluineq akuerinngilarput, akiortuarnissaanullu periarfissarsiortuassaagut. Katsorsaaneq pillaatigalugu Asseq toqqorsivimmit Kinguaassiuutitigut atornerluineq akuerinngilarput, akiortuarnissaanullu periarfissarsiortuassaagut. Ilaatigut pinaveersaartitsinermik sulinermik annertusaajuarnikkut.

Rohkem

Ass.: Kommune Kujalleq Matumuuna nalunaarutigissavarput Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsemut qinigaaffimmi Partii Siumut aamma Partii At

Ass.: Kommune Kujalleq Matumuuna nalunaarutigissavarput Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsemut qinigaaffimmi Partii Siumut aamma Partii At Ass.: Kommune Kujalleq Matumuuna nalunaarutigissavarput Kommune Kujallermi Kommunalbestyrelsemut qinigaaffimmi 2017-2021 Partii Siumut aamma Partii Atassut suleqatigiinnissamik isumaqatigiissusioratta.

Rohkem

QINERSINEQ VALG

QINERSINEQ VALG QINERSINEQ VALG 2013 1 ioqatitsinnit sammi Nunarput silarsuarm iaqatigiittut nunarneqaraluttuinnarmat inu ssaassuseqarluta suarmioqataasullu akisu ut. pissuseqartariaqarpug aqatigiit kissaatitaamaammat

Rohkem

Eqqakkanik ikuallaavittaassat 400 millionit koruunit pallillugit akeqassasut Asseq toqqorsivimmit Kommunit eqqaavilernermut tunngatillugu mumisitsinia

Eqqakkanik ikuallaavittaassat 400 millionit koruunit pallillugit akeqassasut Asseq toqqorsivimmit Kommunit eqqaavilernermut tunngatillugu mumisitsinia Eqqakkanik ikuallaavittaassat 400 millionit koruunit pallillugit akeqassasut Asseq toqqorsivimmit Kommunit eqqaavilernermut tunngatillugu mumisitsiniarput". Sanaartornermullu aningaasartuutigineqartussat

Rohkem

Nuummi Katersortarfimmi / Nuuk Forsamlingshus Sapaammi septembarip ulluisa 30-ianni 2018 / Søndag den 30. september 2018

Nuummi Katersortarfimmi / Nuuk Forsamlingshus Sapaammi septembarip ulluisa 30-ianni 2018 / Søndag den 30. september 2018 Nuummi Katersortarfimmi / Nuuk Forsamlingshus Sapaammi septembarip ulluisa 30-ianni 2018 / Søndag den 30. september 2018 2 Inuussutissarsiornermut Nukissiuteqarnermullu Naalakkersuisoq Aqqalu Jerimiassen

Rohkem

29. maj 2018 Nr. 623 Erhvervsstyrelsimi nalunaaruteqarneq, nalunaarsuineq, akitsuutit kiisalu tamanut saqqummiussisarneq pillugit Kalaallit Nunaannut

29. maj 2018 Nr. 623 Erhvervsstyrelsimi nalunaaruteqarneq, nalunaarsuineq, akitsuutit kiisalu tamanut saqqummiussisarneq pillugit Kalaallit Nunaannut 29. maj 2018 Nr. 623 Erhvervsstyrelsimi nalunaaruteqarneq, nalunaarsuineq, akitsuutit kiisalu tamanut saqqummiussisarneq pillugit Kalaallit Nunaannut nalunaarut Aktie- aamma anpartsselskabit pillugit inatsimmi

Rohkem

Imm

Imm Inatsisartut Allattoqarfiat Bureau for Inatsisartut UKA 2016-mi ullormut oqaluuserisassat qulequtaat Titler på dagsordenspunkter til EM 2016 Immikkoortup normua: Punktnummer: Suliarineqarnissaata ullua:

Rohkem

(rb

(rb EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANNIK ALLASSIMAFFIUP ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 4. november 2016 kl. 9.00 holdt Sermersooq Kredsret i Nuuk offentligt

Rohkem

E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqarpoq Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ulloq 16. oktober 2018 Eqqaartuussiviup no. 962/2017 Politiiit no

E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqarpoq Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ulloq 16. oktober 2018 Eqqaartuussiviup no. 962/2017 Politiiit no E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqarpoq Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ulloq 16. oktober 2018 Eqqaartuussiviup no. 962/2017 Politiiit no. 5505-98610-00097-17 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA Naqqiut UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Berigtiget Ulloq 4. juli 2017 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami

Rohkem

Dombog

Dombog QEQQA EQQARTUUSSISOQARFIA EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQA KREDSRET Ulloq 15. november 2018 Qeqqata Eqqartuussisoqarfianit suliami sul.nr. QEQ-MAN-KS 0141-2018

Rohkem

Sivdlek' Nr. 26

Sivdlek' Nr. 26 DLEK' Siut aviisiat ASIATISK BUFFET PÅ FARS DAG Ukiut 28-iat Nr. 22-30. maj 2018 28. årgang Bordbestilling TEL: 864700 5. JUNI Nal. 18-/ 245 kr. Mittarfiit Kangerlussuarlu oqallisaajuarsinnarput Lufthavnspakken

Rohkem

Kolofoni Qulequtaa: Inuit Innarluutillit Pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit Isumaqatigiissutaat Atuaruminarsagaq. Oplag: 1000 ISBN 97

Kolofoni Qulequtaa: Inuit Innarluutillit Pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit Isumaqatigiissutaat Atuaruminarsagaq. Oplag: 1000 ISBN 97 Kolofoni Qulequtaa: Inuit Innarluutillit Pisinnaatitaaffii pillugit Naalagaaffiit Peqatigiit Isumaqatigiissutaat Atuaruminarsagaq. Oplag: 1000 ISBN 978-87-970915-0-0 Allaaserisaq Inuit innarluutillit illersuisoqarfianit

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQORTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 12. februar 2019 blev Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani suliami sul.nr.

Rohkem

Miluumasut Pattedyr Mammals Umimmak allaaserikkit Skriv om moskusokse Write about Muskox Uunga paasissutissat: Umimmak Fakta om moskusokse Facts about

Miluumasut Pattedyr Mammals Umimmak allaaserikkit Skriv om moskusokse Write about Muskox Uunga paasissutissat: Umimmak Fakta om moskusokse Facts about Umimmak allaaserikkit Skriv om moskusokse Write about Muskox Uunga paasissutissat: Umimmak Fakta om moskusokse Facts about Muskox Umimmak pillugu uanga oqaluttuassara Min fortælling om moskusokse My story

Rohkem

KUJATAA-niit nunap ilaanni nunalerinermi kultur pillugu nutaarsiassat august 2019 KUJATAA pillugu Kalaallit Nunaata kujataani UNESCO-p kingornutassiar

KUJATAA-niit nunap ilaanni nunalerinermi kultur pillugu nutaarsiassat august 2019 KUJATAA pillugu Kalaallit Nunaata kujataani UNESCO-p kingornutassiar KUJATAA-niit nunap ilaanni nunalerinermi kultur pillugu nutaarsiassat august 2019 KUJATAA pillugu Kalaallit Nunaata kujataani UNESCO-p kingornutassiarfiit KUJATAA nunaminertat tallimaasut nunalerinermik

Rohkem

ukiaq efterår 2010 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Sammisaq Inooqatigiiaani peqqissutsikkut naligiinngissuseq Tema Social ulighed i sundhe

ukiaq efterår 2010 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Sammisaq Inooqatigiiaani peqqissutsikkut naligiinngissuseq Tema Social ulighed i sundhe ukiaq efterår 2010 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Sammisaq Inooqatigiiaani peqqissutsikkut naligiinngissuseq Tema Social ulighed i sundhed Kalaallit Nunaanni inooqatigiiaani peqqissutsikkut

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 7. april 2017 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K 244/16

Rohkem

Rb til dom

Rb til dom 1 EQQARTUUSSISOQARFIMMI QAASUITSUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANNIK ALLASSIMAFFIUP ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Den 4. december 2017 kl. 09.00 holdt Qaasuitsup Kredsret i Aasiaat

Rohkem

Report

Report Inuit Pisinnaatitaaffiinut Kalaallit Nunaata Siunnersuisoqatigiivi Grønlands Råd for Menneskerettigheder KALAALLIT NUNAANNI INUIT PISINNAATITAAFFII KILLIFFIK 2016 KALAALLIT NUNAANNI INUIT PISINNAATITAAFFII

Rohkem

University of Southern Denmark Social ulighed i sundhed i Grønland Pedersen, Cecilia Petrine Published in: SILA Publication date: 2010 Document versio

University of Southern Denmark Social ulighed i sundhed i Grønland Pedersen, Cecilia Petrine Published in: SILA Publication date: 2010 Document versio University of Southern Denmark Social ulighed i sundhed i Grønland Pedersen, Cecilia Petrine Published in: SILA Publication date: 2010 Document version Indsendt manuskript Citation for pulished version

Rohkem

1 Siunnersuut Kalaallit Nunaanni sulitilluni ajoqusersinnaanermut isumannaarineq pillugu inatsisip allanngortinnera pillugu inatsit (Inuk pillugu paas

1 Siunnersuut Kalaallit Nunaanni sulitilluni ajoqusersinnaanermut isumannaarineq pillugu inatsisip allanngortinnera pillugu inatsit (Inuk pillugu paas 1 Siunnersuut Kalaallit Nunaanni sulitilluni ajoqusersinnaanermut isumannaarineq pillugu inatsisip allanngortinnera pillugu inatsit (Inuk pillugu paasissutissanik nunamut allamut nuussineq) 1 Kalaallit

Rohkem

UDSKRIFT AF RETSBOGEN

UDSKRIFT  AF  RETSBOGEN EQQARTUUSSISOQARFIK KUJALLERMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR KUJALLEQ KREDSRET Ulloq 21. februar 2017 Eqqartuussisoqarfik Kujallermit suliami sul.nr. KUJ-NAR-KS-0122-2016

Rohkem

ReportS412

ReportS412 Lessentabel opleiding 1GL bi Biologie Ja Ja Nee 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 ckv CKV Ja Ja Nee 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 en Engels Ja Ja Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 fa Frans Ja Ja Nee 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

(rb

(rb EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANNIK ALLASSIMAFFIUP ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Den 15. november 2016 kl. 08.15 holdt Sermersooq Kredsret i Nuuk offentligt

Rohkem

Kujataa ilisimatusarfigineqartussanngorpoq Asseq toqqorsivimmit Danmarks Nationalmuseum aamma Nunatta Katersugaasivia suleqatigiillutik Sisimiut eqqaa

Kujataa ilisimatusarfigineqartussanngorpoq Asseq toqqorsivimmit Danmarks Nationalmuseum aamma Nunatta Katersugaasivia suleqatigiillutik Sisimiut eqqaa Kujataa ilisimatusarfigineqartussanngorpoq Asseq toqqorsivimmit Danmarks Nationalmuseum aamma Nunatta Katersugaasivia suleqatigiillutik Sisimiut eqqaanni kujataanilu najugaqarfiusimasunik ilisimatusartussanngorput.

Rohkem

(rb

(rb 9 Den 1. september 2016 kl. 1015 holdt Qeqqata Kredsret i Sisimiut offentligt retsmøde. Retten behandlede sagl.nr. QEQ-SIS-KS 0020-2016 Anklagemyndigheden mod T/U Cpr.nr. 3920 Qaqortoq V2/I2 forklarede

Rohkem

ILINNIARTITAANERMUT, KULTUREQARNERMUT, ILAGEEQARNERMULLU NAALAKKERSUISOQARFIK DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG KIRKE ILINNIARTUT INAAT PILLUGIT

ILINNIARTITAANERMUT, KULTUREQARNERMUT, ILAGEEQARNERMULLU NAALAKKERSUISOQARFIK DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG KIRKE ILINNIARTUT INAAT PILLUGIT ILINNIARTITAANERMUT, KULTUREQARNERMUT, ILAGEEQARNERMULLU NAALAKKERSUISOQARFIK DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR OG KIRKE ILINNIARTUT INAAT PILLUGIT IMMIKKOORTUMUT PILERSAARUT SEKTORPLAN FOR KOLLEGIER

Rohkem

Imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut Samtalevejledning om alkohol

Imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut Samtalevejledning om alkohol Imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut Samtalevejledning om alkohol MANU imigassaq pillugu oqaloqatigiinnissamut ilitsersuut. MANU samtalevejledning om alkohol. Atortussiat suliarineqarput

Rohkem

Den 31. juli 2018 kl holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen Kredsdommer Virna Kromann behandlede sagen. [ ] og [ ] var do

Den 31. juli 2018 kl holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen Kredsdommer Virna Kromann behandlede sagen. [ ] og [ ] var do Den 31. juli 2018 kl. 09.00 holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen Kredsdommer Virna Kromann behandlede sagen. og var domsmænd. var tolk. Reglerne i retsplejelovens 42 og 52, stk.

Rohkem

NUNAT AVANNARLIIT NORDEN PEQATIGIILLUTA NUKITTUVUGUT SAMMEN ER VI STÆRKERE INUUTEQ KRIGEL Nunanit Avannarlerni suleqateqartut Nunatsinni arlaliupput,

NUNAT AVANNARLIIT NORDEN PEQATIGIILLUTA NUKITTUVUGUT SAMMEN ER VI STÆRKERE INUUTEQ KRIGEL Nunanit Avannarlerni suleqateqartut Nunatsinni arlaliupput, NUNAT AVANNARLIIT NORDEN PEQATIGIILLUTA NUKITTUVUGUT SAMMEN ER VI STÆRKERE INUUTEQ KRIGEL Nunanit Avannarlerni suleqateqartut Nunatsinni arlaliupput, aajukulu ilai/mange i Grønland arbejder med det nordiske

Rohkem

UDSKRIFT AF RETSBOGEN

UDSKRIFT  AF  RETSBOGEN 1 EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Ulloq 20. september 2016 Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfik Kangaatsiaq suliami

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 18. september 2017 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K

Rohkem

Title

Title Eqqartuussisoqarfik Qaasuitsup EQQARTUUSSUT Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisociarfik Qaasuitsup ulloq 15. februar 2018 Eqqaartuussiviup no. 790/2017 Politiets nr. 5511-97377-00144-16 Unnerluussisussaatitaasut

Rohkem

Title

Title UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Den 6. marts 20181c1. 09.00 holdt Qaasuitsup Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen i Upernavik Kredsdommer Elisabeth Kruse behandlede sagen. Reglerne

Rohkem

Den blev af Grønlands Landsret i sagen

Den blev af Grønlands Landsret i sagen NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 4. januar 2018 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K 007/17

Rohkem

untitled

untitled detsember 2018 / nr. 11 (210) 2 Kih nu pi dut ses ma ja PUAEK KÕR GÕ, VAL GÕ NA GU JUÕES, NÄÜ TÄB KÄ DE, KUS OND KUÕES. LAE VAD, ET KÕIK JÕ VAKS RAN DA PAE LU NÄIN, KÕIK TULN TAL KAN DA! Män ni El me Vee

Rohkem

Imigassaq pillugu angajoqqaanut paasissutissat - naartuneq, milutsitsineq ilaqutariinngorlaallu. Information om alkohol til forældre - graviditet, amn

Imigassaq pillugu angajoqqaanut paasissutissat - naartuneq, milutsitsineq ilaqutariinngorlaallu. Information om alkohol til forældre - graviditet, amn Imigassaq pillugu angajoqqaanut paasissutissat - naartuneq, milutsitsineq ilaqutariinngorlaallu. Information om alkohol til forældre - graviditet, amning og den nye familie. MANU imigassaq pillugu angajoqqaanut

Rohkem

loeng2

loeng2 Automaadid, keeled, translaatorid Kompilaatori struktuur Leksiline analüüs Regulaaravaldised Leksiline analüüs Süntaks analüüs Semantiline analüüs Analüüs Masinkoodi genereerimine Teisendamine (opt, registrid)

Rohkem

Ulloq 12. juni 2018 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit suliami sul.nr. K 37/2018 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu U Cpr.nr. [ ] Unnerluussisus

Ulloq 12. juni 2018 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit suliami sul.nr. K 37/2018 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu U Cpr.nr. [ ] Unnerluussisus Ulloq 12. juni 2018 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit suliami sul.nr. K 37/2018 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu U Cpr.nr. [ ] Unnerluussisussaatitaasut journaliata nr. 5517-97431-00515-17 oqaatigineqarpoq

Rohkem

SK-3MD

SK-3MD SK-MD KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-57-0 0 MA (J) FE 00 JA 57/0-/JA** Page.07.00, :6 amadobe PageMaker 6.5J/PPC JA JA 6 5 5 6 8 55 56 58 60 6 6 66 67 68 69 69 7 7 76 0 5 8 0 7 8 5

Rohkem

untitled

untitled Nr. 2 (175) / veebruar 2011 Tõstamaa valla 2011. aasta vapimärgi kavalerid Eili Oks tub li ja töö kas va nae ma, kes on suu re pa nu se and nud seits me oo tama tult va ne mad kao ta nud lap se lap se

Rohkem

Islandimiit nunatta kujataanut tikeraat Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger aamma

Islandimiit nunatta kujataanut tikeraat Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger aamma Islandimiit nunatta kujataanut tikeraat Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Nunanullu Allanut Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger aamma Islandimi nunanut allanut tunngasunut naalakkersuisoq

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Kih nu tu letorn saab ka su tus loa Viiu li fes ti va li raa mes toi mub gur mee nä dal Va na Rand ma ajal oli nii! Mee leo lu kas reis folk loo rifes ti va li le Kree kas se Eve lin Il ves

Rohkem

UDSKRIFT AF RETSBOGEN

UDSKRIFT  AF  RETSBOGEN EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR SERMERSOOQ KREDSRET Ulloq 4. novembari 2016 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit suliami suliassat allattorsimaffiini

Rohkem

E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 5. januar 2018 Eqqaartuussiviup no. 1270/2017 Politiets nr

E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 5. januar 2018 Eqqaartuussiviup no. 1270/2017 Politiets nr E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 5. januar 2018 Eqqaartuussiviup no. 1270/2017 Politiets nr. 5505-97431-00518-17 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu

Rohkem

Rb til dom

Rb til dom UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QEQQA KREDSRET Den 1. marts 2018 kl. 09:00 holdt Qeqqata Kredsret i Sisimiut offentligt retsmøde. Kredsdommer var Louise Skifte. Domsmænd var og. Retten behandlede sagl.nr. QEQ-SIS-KS

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2016

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2016 UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2016 Imarisai Kisitsisit pingaarnerit pasissutissiissutillu 3 Siulersuisut siulequtsiussaat 4 Pisortat oqaaseqaataat 5 2017-mut ilimagisat 6 Kitaata imartaani uuliasiornermik

Rohkem

E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqartoq Sermersuup Eqqartuussivianit ulloq 11. juuli 2018 Eqqartuussiviup no. 54/2017 Politiit no

E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqartoq Sermersuup Eqqartuussivianit ulloq 11. juuli 2018 Eqqartuussiviup no. 54/2017 Politiit no E Q Q A R T U U S S U T oqaatigineqartoq Sermersuup Eqqartuussivianit ulloq 11. juuli 2018 Eqqartuussiviup no. 54/2017 Politiit no. 5508-98610-00104-14 Unnerluussisussaatitaasut illuatungeralugu U1 in.no.

Rohkem

ILINNIARTITAANERUP AAQQISSUUSSAANERA EQAATSOQ ATAQATIGIITTORLU NALILERSUINERMIK INERIARTORTITSINERMILLU SULINIUT - OQALLISISSIAQ ET SAMMENHÆNGENDE OG

ILINNIARTITAANERUP AAQQISSUUSSAANERA EQAATSOQ ATAQATIGIITTORLU NALILERSUINERMIK INERIARTORTITSINERMILLU SULINIUT - OQALLISISSIAQ ET SAMMENHÆNGENDE OG ILINNIARTITAANERUP AAQQISSUUSSAANERA EQAATSOQ ATAQATIGIITTORLU NALILERSUINERMIK INERIARTORTITSINERMILLU SULINIUT - OQALLISISSIAQ ET SAMMENHÆNGENDE OG FLEKSIBELT UDDANNELSESSYSTEM ANALYSE- OG UDVIKLINGSPROJEKTET

Rohkem

E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Qeqqata ulloq 19. juni 2018 Eqqaartuussiviup no. 1124/2017 Politiets nr

E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Qeqqata ulloq 19. juni 2018 Eqqaartuussiviup no. 1124/2017 Politiets nr E Q Q A R T U U S S U T Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Qeqqata ulloq 19. juni 2018 Eqqaartuussiviup no. 1124/2017 Politiets nr. 5508-97431-00132-17 aamma 5508-98610-00274-17 Unnerluussisussaatitaasut

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: NORDSJÖ TINOVA WOOD BASE OIL BPR Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid) Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid) Loa

Rohkem

Rb til dom

Rb til dom EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI EQQARTUUSSISUT SULIAANIK ALLASSIMAFFIIT ASSILINEQARNERAT UDSKRIFT AF RETSBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Den 10. november 2017 kl. 0.00 holdt Qaasuitsoq Kredsret i Upernavik

Rohkem

untitled

untitled SIVDLEK' Sisimiut aviisiat Ukiut 25-iat Nr. 20-13. Maj 2015 25. årgang Anorthosit piiarnissaa tuavi! Nipilersullammaat Perumiit Anorthosit-mine hurtigst muligt! Qupp. 6-7 Eksklusive musikere fra Peru (Ass./Foto:

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

untitled

untitled Nr. 3 (176) / märts 2011 Palju õnne, lauluvõistlus! 18. märt sil toimus Tõs ta maa rah va ma jas to re juu be li hõn guli ne 15. val la noor te so listi de kon kurss Muu si ka meid kõi ki seob... Laul

Rohkem

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU000003 ACU000005 ACU000006 ACU000012 ACU000014 ACU000016 ACU000017 ACU000019 ACU000020 ACU000024 ACU000025 ACU000026 ACU000028 ACU000029 ACU000035 ACU000037 ACU000038 ACU000040 ACU000041 ACU000043 ACU000046

Rohkem

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul üe muutuja funktsioonidelt m muutuja funktsioonidele, kus m, 3,..., kerkib

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2017 nr. 11 (199) Tai vi Ve sik, abi val la va nem Mi da põ ne vat tõi lõp pev Kih nu kul tuu ri ka lend ri kohta ar mas tan öel da, et see on kir ju na gu Kih

Rohkem

raja pikkus 166,00 Tallinn kiirus 3,50 kohtunik: Marianne Fernström (SWE) ideaalaeg 48,00 V8 Agilityrada AG3 max.aeg 96,00 MINI koerajuht k

raja pikkus 166,00 Tallinn kiirus 3,50 kohtunik: Marianne Fernström (SWE) ideaalaeg 48,00 V8 Agilityrada AG3 max.aeg 96,00 MINI koerajuht k raja pikkus 166,00 Tallinn 13.08.2011 kiirus 3,50 kohtunik: Marianne Fernström (SWE) ideaalaeg 48,00 V8 Agilityrada AG3 max.aeg 96,00 MINI koerajuht koer aeg kiirus ajavead rajavead tulemus koht 52 EST

Rohkem