EUROOPA KAUBAMÄRGI JA DISAINI INFOKIRI

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EUROOPA KAUBAMÄRGI JA DISAINI INFOKIRI"

Väljavõte

1 EUROOPA KAUBAMÄRGI JA DISAINI INFOKIRI Nr ISSN Käesolev infokiri on eelkõige praktilise suunitlusega ja loodud eesmärgiga anda kaubamärgi ning disainilahenduse taotlejale lühiülevaade Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) pakutavate teenuste muudatustest ja uuendustest. Ühtlasi leiavad infokirjas kajastamist olulisemad sündmused EUIPOs, koostöö- ja lähenemisprogrammi projektidega saavutatu ning huvitavamad disainilahendusi ja kaubamärke puudutavad õigusvaidlused. Võttes arvesse, et EUIPO on Madridi ja Haagi süsteemi lepinguosalise amet, käsitletakse infokirjas ka Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) uudiseid. Täpsemalt tuleb käesolevas infokirjas juttu COVID-19 viirusepuhangu põhjustatud eriolukorrast väljumisest, EUIPO otsuste kujul esitatud libaarvetest ja EUIPO apellatsioonikodade avaldatud menetlusreeglitest. Õigusvaidluste osas tutvustatakse Euroopa Kohtu, üldkohtu ja EUIPO apellatsioonikoja otsuseid, kus on käsitletud kaubamärgi vastuolu üldtunnustatud moraalipõhimõtetega, kaubamärgil valesti kirjutatud sõna kirjeldavat iseloomu, asendimärgi eristusvõimet ning disainilahenduse avalikustamisele hinnangu andmist. Teemad COVID-19 põhjustatud eriolukorrast väljumine Libaarved ja -otsused Apellatsioonikodade menetlusreeglid Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-240/18P Üldkohtu otsus kohtuasjas T-487/18 Üldkohtu otsus kohtuasjas T-159/19 EUIPO apellatsioonikoja otsus R1161/

2 COVID-19 põhjustatud eriolukorrast väljumine EUIPO tegevdirektor Christian Archambeau avaldas 29. mail EUIPO veebilehel uue video olukorrast ametis seoses COVID-19 viirusega, kus ta märkis muu hulgas, et kuna 18. mail lõppes teine tähtaegade erakorralise pikendamise periood, tuleb tehniliste probleemide vältimiseks avaldada umbes ELi kaubamärki mõne nädala jooksul. Tegevdirektor andis ka ülevaate ameti töö taastamisplaanist, mis algas juunis. Tavaliselt registreeritakse EUIPOs 450 kaubamärki päevas. Ent nüüd on vaja avaldada ka need märgid, mida viirusepuhangu tõttu pikendatud perioodi jooksul ei vaidlustatud. Seetõttu on bülletään tavalisest palju mahukam. Lisaks tuli peatada umbes 1000 kirja saatmine taotlejatele ja nende esindajatele. ecomm-süsteemi kasutajatele on saadetud kirju nii nagu tavaliselt. Alates 18. maist ei kehti enam viirusepuhangust tingitud erakorraline tähtaegade pikendamine. Võimalik, et mõned kasutajad on endiselt raskustes. Sel juhul on võimalik kasutada tavapäraseid võimalusi, mis on sätestatud kaubamärgi- ja disainimäärustes. Seal nimetatud tähtajad on kohustuslikud ja neid ei saa tavaliselt pikendada, kuid leiduvad mõned sätted, mis võivad aidata raskustest üle saada. Vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2018/625 1 artiklile 68 ja komisjoni määruse (EÜ) 2245/ artiklile 57 võib põhjendatud avalduse esitamise korral tähtaega pikendada. Menetlusosaline peab esitama avalduse enne määratud tähtaja lõppu. COVID-19 pandeemia tõttu kohalikes ametiasutustes kasutusele võetud abinõude pärast tekkinud raskused või menetlusosaliste ja nende esindajate haigus võetakse kindlasti arvesse erakorraliste asjaoludena, mis võimaldavad EUIPOl tähtaegu pikendada. Vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2018/625 artiklile 71 on võimalik menetluse peatamine kas ühe menetlusosalise põhjendatud nõudel või osaliste ühisel nõudel. Pandeemia tõttu kohalikes ametiasutustes kasutusele võetud abinõude pärast tekkinud raskused või menetlusosaliste ja nende esindajate haigus võetakse kindlasti arvesse erakorraliste asjaoludena, mis võimaldavad menetlust peatada. Lisaks võivad peatamise põhjuseks olla pandeemia tõttu tekkinud rahalised raskused, mis takistavad menetlusosalisel leida endale professionaalne esindaja. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/ (edaspidi kaubamärgimäärus) artiklile 105 on võimalik kaubamärgi menetluse jätkamine, kui ei ole suudetud mõnedest tähtaegadest kinni pidada. Selleks tuleb esitada taotlus, sooritada tegemata jäänud toiming ja maksta lõiv. Kahjuks ei ole see võimalik kõigi tähtaegade puhul ega disaini menetluses. Vastavalt kaubamärgimääruse artiklile 104 ja nõukogu määruse (EÜ) nr 6/ (edaspidi disainimäärus) artiklile 67 on võimalik tähtaja ennistamine. Seda saab taotleda erakorraliste ja ettenägematute asjaolude korral, kui 2

3 kõikidest piisava hoolsusega võetud meetmetest hoolimata ei ole olnud võimalik ameti määratud tähtajast kinni pidada. Pandeemia tõttu kohalikes ametiasutustes kasutusele võetud abinõude pärast tekkinud raskused või menetlus-osaliste ja nende esindajate haigus võetakse kindlasti arvesse erakorraliste asjaoludena, mis võimaldavad tähtaega ennistada. Lisaks võivad piisavaks põhjuseks olla pandeemia tõttu tekkinud rahalised raskused, mis takistavad menetlusosalisel leida endale professionaalne esindaja või tasuda lõive õigeaegselt. EUIPO uudised ja ; EUIPO infokiri Alicante Uudised, mai 2020 Libaarved ja -otsused Taotlejatel ja nende esindajatel palutakse olla eriti ettevaatlikud, sest liikvel on uued libaarved, mis on esitatud EUIPO otsuste kujul. Libaarveid ja -otsuseid on võimalik ära tunda, kui võtta arvesse järgnevaid asjaolusid. EUIPO ei saada kunagi arveid või maksenõudeid. Kui saate seoses oma kaubamärgiga posti teel saadetud maksenõude, siis see ei ole saadetud EUIPOst isegi siis, kui sellel on õige logo ja see näeb ametlik välja. Tutvuge EUIPO lõivustruktuuriga ja tutvustage seda oma ettevõtte töötajatele. Kõik lõivud, mis tuleb EUIPOle maksta seoses ELi kaubamärgi menetlusega, on sätestatud ELi kaubamärgimääruses ja loetletud EUIPO veebilehel 5. EUIPO kasutab kaubamärgi- ja disainilõivude kogumiseks ainult kahte Hispaania pangakontot. Kõik arved, kus on viidatud mõnele muule kontole, on võltsid. Kontrollige väga tähelepanelikult kõike, mis on seotud kaubamärgi taotluse või registreeringuga. Vähimagi kahtluse korral kontakteeruge ametiga. EUIPO töötajad on pühendunud oma klientide kaitsmisele pettuste eest ja soovivad saada teavet kõige kohta, mis näeb kahtlane välja. Infot ja küsimusi võib saata aadressile EUIPO veebilehel on kättesaadav andmebaas 6 kõigist libaarvetest, mis kasutajad on ametile saatnud, koos otsingufunktsiooniga ettevõtete ja registrite kohta, kellelt on kasutajad saanud valearveid. Registreeruge EUIPO veebilehe kasutajapiirkonna 7 kasutajaks, et tasuda selle kaudu lõive ja saada ametilt kirju. See on täiesti turvaline kanal, mille kaudu saab teha makseid krediitkaardi, pangaülekande või EUIPOle avatud konto kaudu ja saada ametlikke teateid. 3

4 Praegusel ajal, kui õngitsuskirjad ja muud pettuskatsed sagenevad, on EUIPO eriti pühendunud oma klientide kaitsmisele. Igal võimalusel algatatakse petturite vastu õiguslikud toimingud, kuid kõige olulisem kaitsemehhanism on teadlikkus. Palun kontrollige kõike, mis teile saadetakse seoses teie kaubamärgiga, ja kui on kahtlusi, palun võtke ühendust EUIPOga. EUIPO infokiri Alicante Uudised, aprill 2020 Apellatsioonikodade menetlusreeglid EUIPO apellatsioonikodade presiidium avaldas oma otsuses nr apellatsioonikodade menetlusreeglid, muutes sellega vaidlustamisprotsessi läbipaistvamaks. Otsus, mis koostati tihedas koostöös huvirühmade ja kasutajaorganisatsioonidega, jõustus 27. veebruaril 2020 ja sisaldab apellatsioonikodade menetlusreegleid, mis katavad kogu ELi kaubamärke ning disaine puudutava vaidlustusprotsessi. Esimest korda apellatsioonikodade enam kui kahekümneaastase ajaloo jooksul saavad vaidluse pooled ja otsustajad kasutada ühte kõikehõlmavat reeglite paketti, mida kasutatakse kõigis apellatsioonikodades toimuvates menetlustes. Menetlusreeglid suurendavad menetluse läbipaistvust ja järjepidevust, annavad kasutajatele õiguskindlust ning muudavad otsustamisprotsessi ladusamaks. Reeglites on kokku kogutud ja kodifitseeritud apellatsioonikodade menetluse tavad, mis tulenevad ELi kaubamärgi- ja disainimäärustest ning ELi õiguse üldistest põhimõtetest, sealhulgas võrdse kohtlemise ja hea halduse põhimõtetest, nii nagu üldkohus ja Euroopa Kohus on neid tõlgendanud. Reeglite üks põhieesmärk on selgitada, millisel määral rakendatakse aasta õigusreformi järgseid kaubamärgimenetluse muudatusi analoogia põhjal ka disainide menetluses. Seega on reeglites selgitatud disainimenetluses vajalikke täpsustusi ja kohandusi, et suurendada õiguskindlust. Kohaldatavad määrused jätavad ruumi eri tõlgendusteks, kuid reeglitega püütakse anda selgitusi ja muuta protseduur ühtsemaks. Ühtse dokumendina avaldatud reeglid annavad EUIPO apellatsioonimenetluses osalejatele palju selgema ja üksikasjalikuma pildi kogu protsessist, suurendades sellega prognoositavust. EUIPO apellatsioonikojad avaldavad tänu kasutajaorganisatsioonidele, kes reeglite koostamises osalesid. Nende esitatud kommentaarid ja tagasiside olid teksti koostamisel ning reeglite kodifitseerimisel üliolulised. Ilma huvirühmade abita ei oleks sellist tulemust saavutanud. EUIPO infokiri Alicante Uudised, märts

5 Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-240/18P Euroopa Kohus tegi 27. veebruaril 2020 otsuse kohtuasjas C-240/18P (Constantin Film Produktion GmbH vs. EUIPO), kus käsitletakse kaubamärgi vastuolu üldtunnustatud moraalipõhimõtetega. Asjaolud Taotleja soovis registreerida ELi kaubamärgina sõnamärki Fack Ju Göhte (EUTM nr ) eri kaupade ja teenuste tähistamiseks klassides 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 ja 41. Üldkohus nõustus EUIPO ja selle apellatsioonikoja otsustega, et see tähis on vastuolus üldtunnustatud moraalipõhimõtetega. Kohus leidis, et saksa keelt mõistev avalikkus seostab märki ingliskeelse fraasiga fuck you, mis on seksuaalse varjundiga ja vulgaarne. Lisaelement Göhte ei nõrgenda vulgaarset tähendust. Asjaolu, et taotletud märk kujutab endast saksakeelse publiku hulgas eduka ja populaarse filmi pealkirja, ei välista, et märk võib avalikkust šokeerida. ELi kaubamärgi taotleja esitas hagi Euroopa Kohtusse tuginedes kolmele vastuväitele: kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti f rikkumine; võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumine; õiguskindluse ja hea halduse põhimõtte rikkumine. Kohtuasja sisu Kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti f rikkumine Mõistet üldtunnustatud moraalipõhimõtted tõlgendades tuleb võtta arvesse kehtivaid põhiväärtusi ja moraalistandardeid ühiskonnas vastaval ajal valdavalt kehtiva sotsiaalse konsensuse alusel. Nende tuvastamisel tuleb arvestada sotsiaalse kontekstiga, sealhulgas vajadusel sellele omase kultuurilise, usulise või filosoofilise mitmekesisusega, et hinnata objektiivselt, mida peetakse ühiskonnas sel ajal moraalselt vastuvõetavaks. Kõige selle kindlaks tegemiseks tuleb võtta aluseks keskmise tundlikkuse ja tolerantsi lävega mõistliku isiku tajupilt, arvestades konteksti, milles kaubamärgiga võidakse kokku puutuda, ning vajadusel eriomaseid asjaolusid konkreetses ELi osas (õigusakte, haldustavasid, avalikku arvamust). Kontroll ei saa piirduda taotletava kaubamärgi abstraktse hinnanguga, vaid peab olema tuvastatud, et asjaomane avalikkus tajub kaubamärgi kasutamist konkreetses ajalises ja sotsiaalses kontekstis tegelikult nii, et see läheb vastuollu ühiskonna põhiväärtuste ning moraalistandardiga. Hindamise käigus tuleb arvestada kontekstiliste asjaoludega, mis võivad selgitada, kuidas asjaomane avalikkus kaubamärki tajub. 5

6 Üldkohtu läbi viidud analüüs ei vasta kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punktis f nõutavale standardile. Üldkohus võttis arvesse sotsiaalset konteksti ja asjaolusid, mis apellant sellega seoses esile tõi, nimelt asjaolu, et sõnaline tähis Fack Ju Göhte vastab apellandi toodetud Saksa komöödiafilmi pealkirjale, mis oli aastal Saksamaal üks edukaimatest filmidest ja mida käis selle linastumise ajal vaatamas mitu miljonit inimest. Sealjuures piirdus üldkohus abstraktse hinnangu andmisega kaubamärgile ja vastavale ingliskeelsele väljendile, millega avalikkus tähise esimest osa samastab, uurimata asjasse puutuvaid asjaolusid ning keeldumist veenvalt põhjendamata. Sõnavabadust, mida on tunnustatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 11, tuleb kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti f kohaldamisel arvesse võtta. Üldkohus on oma otsuses kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti f tõlgendamisel ja kohaldamisel rikkunud õigusnormi ning see on piisav, et nõustuda kaebuse esimese väitega, ilma et oleks vaja analüüsida teisi vastuväiteid. Apellatsioonikoja otsus sisaldab suurel määral samu vigu kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti f tõlgendamisel ja kohaldamisel, mis üldkohtu otsus. Kõik kontekstilised asjaolud näitavad, et kuigi sõnu Fack ju samastatakse ingliskeelse väljendiga fuck you, ei taju saksa keelt kõnelev avalikkus tuntud komöödiate pealkirja moraalselt vastuvõetamatuna. Lisaks ei koosne komöödiate pealkiri ja kaubamärk mitte ingliskeelsest väljendist kui sellisest, vaid selle foneetilisest transkriptsioonist saksa keelde, millele on lisatud sõna Göhte. Sama pealkirjaga komöödiate edu asjakohasust ei lükka ümber see, et kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punktis f sätestatud absoluutset keeldumispõhjust ei saa välistada kaubamärgi kasutamise käigus omandatud eristusvõime tõendamisega. Nimelt tuleb sama pealkirjaga komöödiate edu asjaomase avalikkuse seas, ja eelkõige erilise poleemika puudumist pealkirja suhtes, võtta arvesse, et kindlaks teha, kas asjaomane avalikkus tajub taotletavat kaubamärki üldtunnustatud moraalipõhimõtetega vastuolus olevana ehk kas absoluutne keeldumispõhjus on olemas, mitte selleks, et tuvastada kasutamise tulemusena omandatud eristusvõime kui keeldumispõhjust välistav asjaolu. Hagi rahuldati ja apellatsioonikoja otsus tühistati. EUIPO infokiri Alicante Uudised, märts 2020 Üldkohtu otsus kohtuasjas T-487/18 Üldkohus tegi 11. veebruaril 2020 otsuse kohtuasjas T-487/18 (Stada Arzneimittel AG vs. EUIPO), kus käsitletakse valesti kirjutatud sõna kirjeldavat iseloomu. 6

7 Asjaolud Taotleja soovis registreerida ELi kaubamärgina sõnamärgi ViruProtect (EUTM nr ) klassis 5 loetletud meditsiiniliste, farmaatsia- ja veterinaartoodete tähistamiseks. EUIPOs keelduti märgi registreerimisest vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 207/ artikli 7 lõike 1 punktidele b ja c, koosmõjus artikli 7 lõikega 2, kuna märk on kirjeldav ja eristusvõimetu. Kaubamärgitaotleja esitas kaebuse. Apellatsioonikoda jättis kaebuse rahuldamata leides, et tähis kirjeldab kaupu ja on eristusvõimetu, kuna tarbija mõistab seda lihtsa reklaamsõnumina, mis näitab, et inimesi, loomi ja taimi saab kaitsta viiruste eest. Taotleja esitas kaebuse üldkohtusse tuginedes põhjenduste esitamise kohustuse ja nõukogu määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumisele. Kohtuasja sisu Põhjenduste esitamise kohustuse rikkumine Kohus leidis, et otsuses esitatud põhjendused on piisavad ja apellatsioonikoda ei eiranud põhjenduste esitamise kohustust. Nõukogu määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti c rikkumine Vaidlusaluse märgi puhul koosneb asjaomane avalikkus inglise keelt kõnelevast ELi avalikkusest, kuhu kuuluvad meditsiinispetsialistid ja tavatarbijad. Neil on kõrgendatud tähelepanelikkuse aste klassis 5 nimetatud kaupade suhtes. Sõnad Viru ja Protect on asetatud kõrvuti vastavalt inglise keele grammatika reeglitele, kuigi sõna Viru lõpust puudub s-täht. Kõik taotluses loetletud kaubad on seotud inimeste, loomade või taimede tervise hoidmise, tugevdamise või taastamisega. Seega omistab asjaomane avalikkus kaubamärgile viirusekaitse (virus protection) tähenduse ja tähis kirjeldab otseselt kaupade liiki, olemust ning otstarvet. Nõukogu määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine Kohus leidis, et kaubamärgi registreerimisest keeldumiseks piisab ühest absoluutsest keeldumise põhjusest, seega ei ole vaja teist põhjust analüüsida. Hagi jäeti rahuldamata. Selle otsuse peale on esitatud apellatsioonikaebus Euroopa Kohtusse (kohtuasi C-174/20 P). EUIPO infokiri Alicante Uudised, märts

8 Üldkohtu otsus kohtuasjas T-159/19 Üldkohus tegi 27. veebruaril 2020 otsuse kohtuasjas T-159/19 (Bog-Fran sp. z o.o. sp.k. vs. EUIPO, menetlusse astuja Fabryki Mebli Forte S.A), kus käsitletakse disainilahenduse avalikustamisele hinnangu andmist. Asjaolud Menetlusse astuja soovis registreerida allpool kujutatud ühenduse disainilahenduse. RCD nr Selle vastu esitati disainilahenduse kehtetuks tunnistamise avaldus disainimääruse artikli 52 ja artikli 25 lõike 1 punkti b alusel viidates allpool kujutatud varem kataloogis avaldatud disainile. 8

9 EUIPO tühistamisosakond rahuldas avalduse, leides, et disainilahendusel puudus eristatavus. Disainilahenduse omanik kaebas otsuse edasi. Apellatsioonikoda rahuldas kaebuse, leides et varasemat disainilahendust ei olnud laiemale avalikkusele kättesaadavaks tehtud. Disainilahenduse kehtetuks tunnistamist taotlev isik esitas kaebuse üldkohtule tuginedes selles disainimääruse artikli 7 lõike 1 rikkumisele. Kohtuasja sisu Üldkohus leidis, et apellatsioonikoda on eksinud leides, et varasem disainilahendus ei olnud laiemale avalikkusele kättesaadavaks tehtud. Disainilahenduse varasema avalikustamise tõendamisel ei saa toetuda tõenäosusele või eeldustele, vaid seda peab olema võimalik tõendada kindlate ja objektiivsete tõenditega. Lisaks sellele peab kehtetuks tunnistamist nõudva isiku toodud tõendeid hindama kogumis. Kuigi mõni tõend võiks eraldi võetuna olla ebapiisav, võib see koosmõjus teiste dokumentide või teabega siiski tõendada varasemat avalikustamist. Tõenditena olid esitatud väljavõte kataloogist, arve kataloogi trükkimise eest ja kolm arvet mööbli müügist koos kviitungitega. Tõendeid kogumis hinnates saab järeldada, et varasem disainilahendus oli avalikustatud enne vaidlusaluse disainilahenduse registreerimise taotluse esitamise kuupäeva. Arvetel kajastus ka varasema disainilahenduse tootekood, mille abil oli võimalik näha, et seda oli kasutatud kaubanduses, mida saab pidada avalikustamise asjaoluks. Kataloogi väljavõte eraldiseisvana oleks tõendusmaterjalina ebapiisav, kuid koosmõjus teiste materjalidega näitab, et avalikustamine leidis aset. Kuna disainilahenduse kehtetuks tunnistamist nõudnud isik oli kinnitanud nende sündmuste tõele vastavust, oleks apellatsioonikoda pidanud eeldama, et varasem disainilahendus oli avalikustatud. Samuti oleks pidanud andma hinnangu disainilahenduse omaniku väitele, et avalikustamine ei olnud asjaomase sektori ringkondades teada. Hagi rahuldati ja apellatsioonikoja otsus tühistati. Selle otsuse peale on esitatud apellatsioonikaebus Euroopa Kohtusse (kohtuasi C-183/20 P). EUIPO infokiri Alicante Uudised, märts 2020 EUIPO apellatsioonikoja otsus R1161/ EUIPO apellatsioonikoda tegi 2. märtsil 2020 otsuse, kus käsitletakse asendimärgi eristusvõimet. Taotleja soovis registreerida ELi kaubamärgina allpool kujutatud asendimärki klassis 7 nimetatud värvimiseks mõeldud värvipüstolite tähistamiseks. 9

10 EUTM nr EUIPO ekspert keeldus märgi registreerimisest kaubamärgimääruse artikli 7 lõike 1 punkti b alusel, kuna märk on tajutav omapäratu kaunistuselemendina või ühendusrõngana, mitte kauba päritolu tähisena. Seega puudub asendimärgil eristusvõime. Apellatsioonikoda märkis, et tähis koosneb üksnes lihtsast rohelise riba kujulisest geomeetrilisest kujundist. Sellel puuduvad silmatorkavad jooned, mis võimaldaks asjaomasel avalikkusel seda lihtsalt ja kiiresti tajuda loetelus nimetatud kaupade päritolu tähisena isegi siis, kui eeldada, et osa asjaomaste tarbijate tähelepanu aste on kõrgem. Märgi asend terviktähise suhtes ei lisa märgile eristusvõimet. Tegelikult võiks märk olla paigutatud ükskõik millisesse kohta värvipüstolil ja tulemus oleks sama, st isegi tähelepaneliku tarbija jaoks mõjuks see üksnes dekoratiivse või funktsionaalsust väljendava elemendina. Apellatsioonikoda jättis kaebuse rahuldamata. EUIPO infokiri Alicante Uudised, märts

11 KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2018/625, 5. märts 2018: KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) 2245/2002, 21. oktoober 2002: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2017/1001, 14. juuni 2017: Nõukogu määrus (EÜ) nr 6/2002, 12. detsember 2001: Otse EUIPOle makstavad lõivud: Valearved: Kasutajapiirkond: DECISION OF OF THE PRESIDIUM OF THE BOARDS OF APPEAL: contentpdfs/law_and_practice/presidium_boards_appeal/decision_2020-1_en.pdf Nõukogu määrus (EÜ) nr 207/2009, 26. veebruar 2009, ühenduse kaubamärgi kohta: 11

12 EUIPO European Union Intellectual Property Office Avenida de Europa 4 E Alicante, SPAIN Fax Tasuta konsultatsioonid: e-post tel Patendiamet Toompuiestee Tallinn Tasuta konsultatsioonid: e-post tel e-post tel

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Kaubamärkide kaitsmine Eestis ja välisriikides. Ekke-Kristian Erilaid kaubamärgiekspert 26.04.2012 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kaubamärk - pikaajaline väärtus. Ekke-Kristian Erilaid kaubamärgiekspert 01.10.2013 Millest juttu tuleb? Mis on kaubamärk? Kuidas kaubamärke Eestis ja rahvusvaheliselt kaitsta? Mida kaubamärgi loomine,

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

2012_04_03_Liina_Puu

2012_04_03_Liina_Puu KAUBAMÄRGI JA TÖÖSTUSDISAINI ÕIGUSKAITSE Liina Puu Kaubamärgiosakonna juhataja asetäitja kt Liina.puu@epa.ee Kaubamärgiosakonna ülesanded Kaubamärgi, tööstusdisaini, geograafilise tähise registreerimise

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint Janika+Kruus

Microsoft PowerPoint Janika+Kruus Kaubamärk Janika Kruus Patendiamet / peaekspert 03.10.2016 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, mille järgi tarbija eristab ettevõtja kaupa või teenust konkurentide omast Kaubamärk peab olema eristusvõimeline

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja

Euroopa Liidu Teataja Euroopa Liidu Teataja C 441 A Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 61. aastakäik 7. detsember 2018 Sisukord V Teated HALDUSMENETLUSED Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet 2018/C 441 A/01 Vaba ametikoha

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

933-o

933-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

KOHTUOTSUS

KOHTUOTSUS K O H T U O T S U S Eesti Vabariigi nimel Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht Tallinna Ringkonnakohus, tsiviilkolleegium Eesistuja Indrek Parrest, liikmed Margo Klaar ja Imbi Sidok- Toomsalu

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

K Velströmi esitlus [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

K Velströmi esitlus [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Tööstusdisainilahenduste kaitsmine Keio Velström Eesti Patendiamet 26.04.2013 Ettekandes käsitletavad teemad Mis on tööstusdisainilahendus? Millised on tööstusdisainilahenduse omaniku õigused? Kuidas kaitsta

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Tallinna Halduskohus

Tallinna Halduskohus MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTSUS

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril 2006 1 1. Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 34 punkti 2,2 mis näeb ette, millistel tingimustel

Rohkem

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM 30.11.2018 L 306/61 KODU- JA TÖÖKORRAD ÜLDKOHUS TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM Igal füüsilisel või juriidilisel isikul olenemata sellest, kas teda esindab advokaat, kes soovib taotleda tasuta õigusabi Üldkohtusse

Rohkem

Velström [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

Velström [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Tööstusdisainilahendus ning selle kaitsmine Eestis ja välisriikides Keio Velström Eesti Patendiamet 06.11.2012 Ettekandes käsitletavad teemad Mis on tööstusdisainilahendus? Millised on tööstusdisainilahenduse

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Otsus nr 1296-o

Otsus nr 1296-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTSUS nr 1296-o

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

4-73

4-73 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. MAI 1974 * Kohtuasjas 4/73, J. NOLD, KOHLEN- UND BAUSTOFFGROSSHANDLUNG, Saksa õiguse alusel asutatud usaldusühing, asukoht Darmstadt, esindaja: Manfred Lütkehaus, Esseni advokatuur,

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

OTSUS nr 1578-o

OTSUS nr 1578-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1578-o Tallinnas 16. mail 2016.a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Kirli Ausmees ja Evelyn Hallika,

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

59-85

59-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. aprill 1986 * [ ] Selle töötaja vabaabielupartneri, kes on teise liikmesriigi kodanik, õigus elada vastava riigi territooriumil [ ] Kohtuasjas 59/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode]) Tarkvara projekt seminar VI Eelmise iteratsiooni tagasivaade, testimine, installatsioonijuhend, järgmise iteratsiooni näited. Karel Kravik Administratiivset:protestid Probleem: protestide hulk ja kvaliteet

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 7. juuli 1992 * Direktiiv 90/366/EMÜ üliõpilaste elukohaõiguse kohta Õiguslik alus Euroopa Parlamendi prerogatiivid [ ] Kohtuasjas C-295/90, Euroopa Parlament, esindajad: Euroopa Parlamendi

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

Otsus nr 630-o

Otsus nr 630-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

Üldsuse juurdepääs dokumentidele 2015 Euroopa Parlamendi aastaaruande juhatuse osa Läbipaistvusüksus Euroopa Parlamendi uuringuteenistus Euroopa Parla

Üldsuse juurdepääs dokumentidele 2015 Euroopa Parlamendi aastaaruande juhatuse osa Läbipaistvusüksus Euroopa Parlamendi uuringuteenistus Euroopa Parla Üldsuse juurdepääs dokumentidele 2015 Euroopa Parlamendi aastaaruande juhatuse osa Läbipaistvusüksus Euroopa Parlamendi uuringuteenistus Euroopa Parlament Mai 2016 EESSÕNA Alates 3. detsembrist 2001 kohaldavad

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

170_84

170_84 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. mai 1986 * [ ] Kohtuasjas 170/84, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Bundesarbeitsgericht i esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 12.12.2006 Avaldamismärge: RT III 2007, 1, 8 3-3-1-82-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 12. detsembri 2006.

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem