OHUTUSKAART AINE/SEGU JA FIRMA/ETTEVÕTTE IDENTIFITSEERIMINE

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "OHUTUSKAART AINE/SEGU JA FIRMA/ETTEVÕTTE IDENTIFITSEERIMINE"

Väljavõte

1 Lehekülg 1 of (millestki?) 13 OHUTUSKAART ALAPUNKT (-JAOTUS) 1 AINE/SEGU JA FIRMA/ETTEVÕTTE IDENTIFITSEERIMINE Käesolev (kemikaali) ohutuskaart vastab ülaltoodud läbivaatamise kuupäeval Eestis kehtivatele eeskirjadele TOOTE TUVASTAJA Produkti kirjeldus: Sünteetilised aluspõhjad ja lisandid Produkti kood: 2015A , , AINE VÕI SEGU OLULISED KINDLAKSMÄÄRATUD KASUTUSALAD JA KASUTUSALAD MIDA EI SOOVITATA Ettenähtud kasutamine: Määrdeaine Mittesoovitatavad kasutusalad: Mitte ükski, kui mitte pole mujal sellel ohutuskaardil mainitud ANDMED OHUTUSKAARDI TARNIJA KOHTA Tarnija: ExxonMobil Petroleum & Chemical BV POLDERDIJKWEG B-2030 ANTWERP (Saksa k.) Belgia Produkti Tehniline Informatsioon: (CZ) Tarnija üld-kontakt: (CZ) MSDS Interneti Aadress: Tarnija / Registreerimisavalduse esitaja: (BE) HÄDAABI TELEFONI NUMBER 24-tunnine (tervise)hädaabi: (Alates esmaspäevast laupäevani kella 9.00-ks, suletud pühapäeval ja riiklikel pühadel) Rahvuslik mürgistuskontroll keskus: (EE) / (välismaalt) ALAPUNKT (-JAOTUS) 2 OHU(OLUKORRA) IDENTIFIKATSIOON 2.1. AINE VÕI SEGU KLASSIFITSEERIMINE Klassifikatsioon vastavalt määrusele nr 1272/2008/EÜ Klassifitseerimata 2.2. MÄRGISTUSE ELEMENDID

2 Lehekülg 2 of (millestki?) 13 Märgistuse elemendid vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 Ohulaused: Täiendav: EUH210: Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav. EUH208: Sisaldab: NAFTEENHAPPE TSINKSOOLAD, BENSOTRIASOOL DERIVAAT Võib tekitada allergilise reaktsiooni MUUD OHUD Füüsikalised/keemilised ohud: Ei mingeid tähelepanuväärseid ohte. Terviseohud: Kõrgrõhu naha alla paiskumine (sattumine) võib põhjustada tõsiseid kahjustusi. Kergelt nahka ärritav. Võib ärritada silma, nina, kurku ja kopse. Keskkonnariskid: Ei mingeid tähelepanuväärseid ohte.materjal ei vasta PBT või vpvb kriteeriumidele vastavalt REACH lisale XIII. ALAPUNKT (-JAOTUS) 3 KOMPOSITSIOON (KOOSSEIS) /INGREDIENTIDE (OSISTE) INFORMATSIOON 3.1. AINED Pole kohaldatav. See materjal on reguleeritud kui segu SEGUD Materjal on määratletud kui segu. Ohtlik(ud) aine(d), mis vastavad klassifikatsiooni kriteeriumidele ja/või kokkupuute piirnormidele (OEL) Nimi CAS# EÜ# Registreerimine # Kontsentratsioon* GHS/CLP klassifikatsioon N-FENÜÜLBENSEENAMIINI REAKTSIOONIPRODUKTID 2,4, < 5% [Aquatic Acute 3 H402], [Skin Irrit. 3 H316] TRIMETÜÜLPENTEENIGA GRAFIITETANOOL NE (pole selge) 10 - < 20% OEL DILIITIUM-ADIPAAT < 5% [Aquatic Acute 3 H402], Acute Tox. 4 H302 LIITIUM HÜDROKSIID MONOHÜDRAAT < 1% Acute Tox. 4 H302, Skin Corr. 1B H314 MOLÜBDEEN (IV) SULFIID EXEMPT 1 - < 5% OEL NAFTEENHAPPE TSINKSOOLAD < 1% [Aquatic Acute 2 H401], Aquatic Chronic 2 H411, Eye Irrit. 2 H319, Skin Sens. 1B H317 ASENDATUD ALKÜÜL BENSOTRIASOOL < 1% Aquatic Acute 1 H400 (M factor 1), Aquatic Chronic 2 H411, Skin Irrit. 2 H315,

3 Lehekülg 3 of (millestki?) 13 Skin Sens. 1B H317 TSINK DIALKÜÜL ARÜÜLDITIOFOSFAAT < 2.5% [Aquatic Acute 2 H401], Aquatic Chronic 2 H411, Skin Irrit. 2 H315, Eye Dam. 1 H318 Märkus - iga sulgudes klassifikatsioon on üks GHS ehitusblokk, mida EL ei lülitanud CLP määrusesse (nr 1272/2008) ja seega ei ole rakendatav ELi või mitte-eli riikides, mis on realiseerinud CLP määruse ja see esitatakse üksnes informatiivsetel eesmärkidel. Märge: Ohulausete täisteksti vaadake ohutuskaardi 16. jaotisest. ALAPUNKT (-JAOTUS) 4 ESMAABI MEETMED 4.1. ESMAABIMEETMETE KIRJELDUS INHALATSIOON (SISSEHINGAMINE) Normaalsetel tingimustel, ettenähtud kasutamisel pole see materjal sissehingamisel ohtlik. NAHAKONTAKT Pese kokkupuute piirkondi vee ja seebiga. Eemalda reostatud riided. Pese need enne taaskasutust. Kui toode on sisenenud nahka või kehasse, hoolimata haava suurusest, tuleb isik anda kiiresti meedikute hoole alla opereerimisele. Isegi kui kõrgrõhust tulenevad sümptomid on minimaalsed või olematud on kiire kirurgiline ravi esimeste tundide jooksul olulise tähtsusega vähendamaks hilisemaid vigastusi. SILMAKONTAKT Pese rohke veega. Kui ilmneb ärritus pöördu meedikute poole. INGESTIOON (NEELAMINE) Tavaliselt pole esmaabi vajalik. Pöördu meedikute poole, kui tekkib ebamugavustunne KÕIGE TÄHTSAMAD SÜMPTOMID JA MÕJUD, NII ÄGEDAD KUI VIIVITUSEGA Peavalu, peapööritus, unisus, iiveldus ja teised CNS mõjud. Kohalik nekroos, nagu tõendab viitega valu algus ja koekahjustus mõni tund pärast süstimist MÄRGE IGASUGUSE VÄLTIMATU MEDITSIINILISE ABI JA ERIKOHTLEMISE VAJALIKKUSE KOHTA Ei eeldata omada erivahendeid võimaldamaks anda kohapeal spetsiifilist ja kiiret arstiabi. ALAPUNKT (-JAOTUS) 5 TULETÕRJE MEETMED 5.1. LÄMMATAMAISE (SUMMUTAMISE) TEABEKANDJA Sobiv kustutusaine: Leekide summutamisel kasutada veeudu, vahtu, kuiva kustutuskemikali või süsinik dioksiidi (CO2). Sobimatu kustutusaine: Otsene veejuga AINEST VÕI SEGUST TINGITUD ERILISED OHUD Ohtlikud põlevad produktid: Aldehüüdid, Mittetäielikud põlemisproduktid, Süsinik- oksiidid, Suits, ving, leitsak, Vääveloksiidid 5.3. NÕUANNE TULETÕRJUJATELE

4 Lehekülg 4 of (millestki?) 13 Tuletõrje instruktsioonid: Piirkond evakueerida. Väldi kustutusvedeliku voolu sisenemist kanalisatsiooni- ja joogiveesüsteemi. Tuletõrjujad peavad kasutama standardkaitsevarustust ja kitsastes ruumides kinnise süsteemiga hingamisvarustust. Katmata jäänud pindade tulekahjustuste jahutamiseks ja personali kaitseks kasuta veepritsmeid. SÜTTIVUS OMADUSED Süttimispunkt [Meetod]: >204 C (400 F) [EST. ÕLI KOHTA (asemel), ASTM D-92 (COC)] Ülemised/alumised tuleohtlikkuse piirid (Ligilähedane maht % õhus): UEL: Andmed pole kätesaadavad LEL: Andmed pole kätesaadavad Isesüttimis-temperatuur: Andmed pole kätesaadavad ALAPUNKT (-JAOTUS) 6 LEKKE OLUKORRA KRITEERIUMID 6.1. ISIKLIKUD ETTEVAATUSABINÕUD, KAITSEVARUSTUS JA HÄDAOLUKORRA PROTSEDUURID TEAVITAMISE PROTSEDUURID Maha lekkimisel või kogemata vabanemisel teavita asjakohaseid ametnikke vastavalt jõusolevatele regulatsioonidele. KAITSE MEETMED Hoidu kontaktist pritsivate materjalidega. Hoiata ja evakueeri isikud ümbruskonnast ja allatuultpiirkondadest kui see on vajalik tulenevalt materjali toksilisusest ja tuleohtlikkusest. Vaata alapunkt 5 tuletõrje informatsiooniks. Vaata oluliste ohtude kohta ohu identifitseerimise osa. Esmaabi nõuanneteks vaata alapunkt 4. Vaata 8. osa teabe saamiseks isikukaitsevarustuse miinimumnõuete jaoks. Täiendavad kaitsemeetmed võivad olla vajalikud, sõltuvalt konkreetsetest asjaoludest ja/või päästetöötajate ekspertarvamusest KESKKONDLIKUD ETTEVAATUSABINÕUD Väldi sisenemist veesüsteemi, reovette, keldritesse või kinnistesse soppidesse MEETODID JA MATERJALID TÕKESTAMISEKS JA PUHASTAMISEKS Maha loksumine (leke): Peata leke, kui vähegi võimalik tee seda riskimata. Lase pritsinud materjalil tahkuda ja kraabi kühvliga sobivasse anumasse ümbertöötluseks või utiliseerimiseks. Korja üles maha lekkinud materjal, aseta see sobivasse konteinerisse hilisemaks ümbertöötlemiseks või utiliseerimiseks. Vesi - leke: Peata leke, kui vähegi võimalik tee seda riskimata. Sulgege lekkeala viivitamatult palktõketega. Hoiatage teisi kaubavedajaid. Koori pinnalt. Vette ja maa peale lekke-eemalduse soovitused põhinevad kõige tõenäolisematel juhtumitel selle materjali puhul; siiski võib geograafiline olustik, tuul, temperatuur, (ja veega koosmõjudel) laine, voolusuund ja -kiirus mõjutada oluliselt sobilike likvideerimistegevuste vajalikkust. Sel põhjusel tuleb konsulteerida kohalike ekspertidega. Märge: Kohalikud regulatsioonid võivad määratleda või limiteerida sobilikke likvideerimistegevusi VIITED TEISTELE JAOTISTELE Vt 8. ja 13. osa. ALAPUNKT (-JAOTUS) 7 KÄSITLEMINE JA HOIUSTAMINE 7.1. ETTEVAATUSABINÕUD OHUTUKS KÄITLEMISEKS

5 Lehekülg 5 of (millestki?) 13 Väldi nahakontakti. Väldi väiksemaid mahaloksumisi (lekkeid) hoidmaks ära libisemisohtu. Staatiline Akumulaator: See materjal ei ole staatiline akumulaator 7.2. OHUTU HOIDMISE TINGIMUSED, SEALHULGAS KOKKUSOBIMATUSED Ära hoiusta avatud või märgistamata konteineris. Hoida eemal kokkusobimatutest ainetest ERILISED LÕPPKASUTUSED Jaotis 1 informeerib identifitseeritud lõppkasutustest. Tööstuslikud või sektorspetsiifilised juhendid pole kättesaadavad. ALAPUNKT (-JAOTUS) 8 KAITSE KONTROLLID / ISIKLIKUD KAISTSEVAHENDID 8.1. Kontrollparameetrid DOOSI LIMIIT-VÄÄRTUSED Kokkupuute limiidid/standardid (Märge: Kokkupuute limiidid ei ole lisandlikud) Aine nimi vorm Limiit / Standard Märge allikas GRAFIITETANOOL Tolm. TWA 3 mg/m3 Eesti OELd GRAFIITETANOOL TWA 5 mg/m3 Eesti OELd Peentolm, respirato orne fraktsioo n GRAFIITETANOOL TWA 5 mg/m3 Eesti OELd GRAFIITETANOOL Üldine TWA 5 mg/m3 Eesti OELd tolm. GRAFIITETANOOL TWA 2 mg/m3 ACGIH Respiree ritav(ad) osake(se d). LIITIUM HÜDROKSIID MONOHÜDRAAT MOLÜBDEEN (IV) SULFIID Peentolm, respirato orne fraktsioo n MOLÜBDEEN (IV) SULFIID Tolm kokku, sissehing atav Lagi 1 mg/m3 OARS WEEL (riskiteadusala de kutsealaliit, töökeskkonna kokkupuutetas and) TWA 5 mg/m3 Eesti OELd TWA 10 mg/m3 Eesti OELd

6 Lehekülg 6 of (millestki?) 13 fraktsioo n MOLÜBDEEN (IV) SULFIID [kui Mo] MOLÜBDEEN (IV) SULFIID [kui Mo] Sissehin gatavad osakesed. Respiree ritav(ad) osake(se d). Sotsiaalministri määrus nr novembrist 1998, parandatud TWA 10 mg/m3 ACGIH TWA 3 mg/m3 ACGIH Märkus: informatsiooni soovitatud järelvalveprotseduuride kohta saab vastava(te)st agentuuri(de)st/instituu(tidest)dist: Tervisekaitseinspektsioon (Health Protection Inspectorate) 8.2. KOKKUPUUTE OHJAMINE TEHNOKÄSITLUSKONTROLLID Vajaliku kontrolli tüüp ja tase sõltub potentsiaalse ohu tingimustest. Kontrolli meetmed hõlmavad: Normaaltingimustel ja korralikult ventileeritud oludes eritingimui pole. ISIKLIK KAITSTUS Personaalne kaitsevarustus varieerub vastavalt potentsiaalsele kahjuriskile, näiteks kokkupuuteulatus, käsitluskogemused, kontsentratsioon ja ventilatsioon. Kaitsevarustuse kohta käiv teave selle materjali puhul, nagu edaspidi soovitatakse, on teadlikkus ja asjakohane kasutamine. Respiraator- kaitse: Kui tehniline kontroll ei jälgi õhusaaste taset tagamaks töötajate tervishoidu tuleks kasutada kontrollitud (heakskiidetud) respiraatoreid. Respiraatorite valik, kasutamine ja hooldus peab toimuma vastavalt nõuetele. Selle materjali käsitlemisel kasutatavate respiraatorite puhul tuleb arvestada: Normaalsetel kasutustingimustel ja hea ventilatsiooni korral pole kaitsevahendid nõutavad. Kõrgel õhukontsentratsioonil kasuta kontrollitud toitega õhurespiraatorit, mis töötab positiivse rõhu režiimil. Toitega õhurespiraator, millel on ballon, võib olla sobilik kui hapniku tase on ebapiisav, gaasi/auru hoiatusseadmed pole piisavad või kui õhupuhastusfiltri suuvus/tase on ületatud. Käte kaitse: Igasugune konkreetne kinnaste informatsioon põhineb avaldatud kirjandusel ja kindatootja andmetel. Kinnaste kõlblikkus ja läbilöögiaeg erinevad sõltuvalt konkreetsetest kasutustingimustest. Võtke kontakti kindatootjaga saamaks nõu teie kasutustingimustele vastavate kinnaste valiku ja läbilöögiaegade osas. Kontrollige ja vahetage välja kulunud või rikutud kindad. Sellele materjalile sobivad järgmised kindatüübid: Kemikaalidele vastupidavad kindad on soovitatavad. Silmade kaitse: Kui kontakt on tõenäoline tuleb kasutada külgkaitsega kaitseprille. Naha ja keha kaitse: Igasugune spetsiaalse riietusega seotud teave on välja pakutud tulenevalt vastavale kirjandusele ja tootja informatsioonile. Selle aine käsitsemisel kantava riide tüübi juures tuleb arvesse võtta: Kemikaalidele/õlile vastupidavad riided on soovitatavad.

7 Lehekülg 7 of (millestki?) 13 Spetsiifilised Hügieeni meetmed: Järgi alati personaalse hea hügieeni tavasid, nagu näiteks pesemine peale materjali käsitlemist, enne söömist, joomist ja/või suitsetamist. Pese reeglipäraselt oma töörõivaid eemaldamaks ainejääke. Kõrvalda reostunud jalavarjud, mida ei saa pesta. Hoia majapidamine korras. KESKKONNA KONTROLLID Täita kehtivaid keskkonnanõudeid, piirates heidet õhku, vette ja pinnasesse. Kaitsta keskkonda, rakendades vastavaid kontrollimeetmeid, et vältida või vähendada heitmeid. ALAPUNKT (-JAOTUS) 9 FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED Märkus: füüsikalised ja keemilised omadused esitatakse üksnes ohutuse, tervise- ja keskkonnakaalutlustel ning ei pruugi täiel määral kirjeldada selle toote üksikasju. Lisateabe saamiseks võtke kontakti tarnijaga TEAVE PÕHILISTE FÜÜSIKALISTE JA KEEMILISTE OMADUSTE KOHTA Füüsikaline olek: Tahke vorm: Poolvedel Värv: Must lõhn: Karakteristik Lõhna lävis: Andmed pole kätesaadavad ph: Pole tehniliselt teostatav veeldumispunkt: Andmed pole kätesaadavad Külmumispunkt: Andmed pole kätesaadavad Esmane keemistemperatuur / ja keemisvahemik: > 316 C (600 F) [testi meetod pole kättesaadav] Süttimispunkt [Meetod]: >204 C (400 F) [EST. ÕLI KOHTA (asemel), ASTM D-92 (COC)] Aurustumismäär (N-Butüül Atsetaat = 1): Andmed pole kätesaadavad Süttivus (tahkis, gaas): Pole tehniliselt teostatav Ülemised/alumised tuleohtlikkuse piirid (Ligilähedane maht % õhus): UEL: Andmed pole kätesaadavad LEL: Andmed pole kätesaadavad Auru rõhk: < kpa (0.1 mm Hg) 20 C juures [testi meetod pole kättesaadav] Auru tihedus (õhk = 1): Andmed pole kätesaadavad Relatiivne tihedus (At (amperkeerd, juures, astaat, akal, pool jpt) 15.6 C): 0.9 [testi meetod pole kättesaadav] Lahustuvus(ed): vesi Ebaoluline. Jaotuskoefitsent (n-oktanool/vee jaotuskoefitsient): > 3.5 [testi meetod pole kättesaadav] Isesüttimis-temperatuur: Andmed pole kätesaadavad Lagunemis-temperatuur: Andmed pole kätesaadavad Viskoossus: 1000 cst (1000 mm²/sek) 40 C juures 83.7 cst (83.7 mm²/sek) At (amperkeerd, juures, astaat, akal, pool jpt) 100 C [testi meetod pole kättesaadav] Plahvatusohtlikkus: Puudub Oksüdeeruvad lisandid: Puudub 9.2. MUU INFORMATSIOON Puudub MÄRGE: Enamus (füüsikalistest) lisadest ülal on materjali õli komponendi tarvis.

8 Lehekülg 8 of (millestki?) 13 ALAPUNKT (-JAOTUS) 10 STABIILSUS JA REAGEERIVUS REAKTSIOONIVÕIME: Vaadake allpool alajaotisi KEEMILINE STABIILSUS: Normaalsetel tingimustel on materjal stabiilne OHTLIKE REAKTSIOONIDE VÕIMALIKKUS: Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu TINGIMUSED VÄLTIMISEKS: Liigne kuumus. Sütitavad kõrg-energia allikad KOKKUSOBIMATUD MATERJALID: Tugevad oksüdandid OHTLIKUD LAGUNEVAD PRODUKTID: Materjal ei lagune ümbritseval (toatemperatuuril) temperatuuril. ALAPUNKT (-JAOTUS) 11 TOKSIKOLOOGILINE INFORMATSIOON TEAVE TOKSIKOLOOGILISTE MÕJUDE KOHTA Ohu klass Kokkuvõte / kõrvalmärkused Inhalatsioon Akuutne mürgisus: Materjalil puuduvad Minimaalselt toksiline. Vastavalt komponentide määratlemisele. lõpp-punkti andmed. Ärritus: Materjalil puuduvad lõpp-punkti Toatemperatuuril ja normaaltingimustel mitteoluliselt ohtlik. andmed. Ingestioon (neelamine) Akuutne mürgisus: Materjalil puuduvad lõpppunkti andmed. Minimaalselt toksiline. Vastavalt komponentide määratlemisele. Nahk Akuutne mürgisus: Materjalil puuduvad lõpppunkti andmed. Minimaalselt toksiline. Vastavalt komponentide määratlemisele. Naha sööbivus/ärritus: Materjalil puuduvad Pikemaajalisel kokkupuutel nahale kergelt ärritav. Vastavalt lõpp-punkti andmed. komponentide määratlemisele. Silm Tõsine silmakahjustus/ärritus: Materjalil Võib põhjustada lühiajalisi kergemaid silmakahjustusi. Vastavalt puuduvad lõpp-punkti andmed. komponentide määratlemisele. Sensibilisatsioon Hingamisteede sensibilisatsioon: Materjali Eeldatavasti ei ole hingamisteede sensibilisaator. lõpp-punkti andmed puuduvad. Naha sensibilisatsioon: Materjali lõpp-punkti Eeldatavasti ei ole naha sensibilisaator. Vastavalt komponentide andmed puuduvad. määratlemisele. Aspiratsioon: Andmed saadaval. Eeldatavasti ei kujuta endast hingamisohtu. Aluseks materjali füüsikaliskeemilised omadused. Sugurakkude mutageensus: Materjali Eeldatavasti ei ole iduraku mutageen. Vastavalt komponentide lõpp-punkti andmed puuduvad. määratlemisele. Kantserogeensus: Materjali lõpp-punkti Eeldatavasti ei põhjusta vähki. Vastavalt komponentide andmed puuduvad. määratlemisele. Reproduktiiv- toksilisus: Materjali lõpppunkti andmed puuduvad. Vastavalt komponentide määratlemisele. Eeldatavasti ei ole paljunemisvõimet kahjustava toimega aine. Laktatsioon: Materjali lõpp-punkti andmed Eeldatavasti ei tekita kahju rinnaga toidetavatele lastele.

9 Lehekülg 9 of (millestki?) 13 puuduvad. Toksilisus sihtelundi suhtes (STOT) Ühekordne kokkupuude: Materjali lõpp- Eeldatavasti ei põhjusta ühekordsel kokkupuutel elundi kahjustust. punkti andmed puuduvad. Korduv kokkupuude: Materjali lõpp-punkti andmed puuduvad. AINETE TOKSILISUS Eeldatavasti ei põhjusta pikaajalisel või korduval kokkupuutel elundi kahjustust. Vastavalt komponentide määratlemisele. NIMI DILIITIUM-ADIPAAT Akuutne Toksilisus Suukaudne surm: LD mg/kg (Rott) MUU INFORMATSIOON Toote enda jaoks: Selle või sarnaste valmististe komponentide testide alusel ei tohiks komponendi kontsentratsioonid eeldatavasti põhjustada naha sensibiliseerimist. Sisaldab: Sünteetilise baasiga õlid: Eeldatavalt tervisele mitte eriti kahjulik, normaalsetel kasutustingimustel, vastavalt laboriuuringutele sama või sarnaste materjalidega. Pole mutageeniline ega genotoksiline. Pole sensibiliseeriv uuringutes loomadega ega inimestega. ALAPUNKT (-JAOTUS) 12 ÖKOLOOGILINE INFORMATSIOON Esitatud teabe aluseks on andmed materjali, materjali komponentide või sarnaste materjalide kohta, rakendades ühendavaid põhimõtteid TOKSILISUS Materjal -- Ohtlik vee-elukeskkonnale PÜSIVUS JA DEGRADEERUVUS Pole määratletud BIOAKUMULEERUMISVÕIME Pole määratletud LIIKUVUS PINNASES Baas õli komponent -- Madala lahustuvusega, hõljub pinnal, imbub veest maapinda. Eraldub sade- ja reovee settesse AINE(TE) PÜSIVUS, BIOAKUMULATIIVSUS JA TOKSILISUS Materjal ei vasta REACH-määruse XIII lisa PBT või vpvb kriteeriumitele MUUD KAHJULIKUD MÕJUD Ei oodata mingeid kahjulikke mõjusid. ALAPUNKT (-JAOTUS) 13 UTILISEERIMISE KAALUTLETAVAD VÕIMALUSED Hävitamissoovitused vastavalt tarnitud materjalile. Hävitamine peab toimuma vastavalt jõusolevatele seadustele ja regulatsioonidele ning materjali olemusele hävitamisajal.

10 Lehekülg 10 of (millestki?) JÄÄTMEKÄITLUSMEETODID Toode on põletatav kinnises kontrollitud põletis kütteväärtusena või järelvalve all väga kõrgel temperatuuril tuhastatav, vältimaks toote formeerumist ebameeldivalt põlevaks tooteks. Euroopa jäätme kood: * MÄRGE: Need normid on ülesantud lähtuvalt kõige enamkasutatavatest meetoditest selle materjali puhul ja ei pruugi kajastada tegelikul kasutusel tekkivaid jäätmeid. Jäätmekäitlus peab hindama tegelikku kasutusprotsessi ja sellest tekkinud jäätmeid ning saasteaineid määratlemaks õiget jäätmetöötlusnormi. See materjal on loetud ohtlikeks jäätmeteks vastavalt ohtlike jäätmete direktiivile 91/689/EEC ja on selle direktiivi subjekt, kui artikkel 1(5) ei rakendu. Tühja konteineri hoiatus. Hoiatus tühjade mahutite kohta (kui on asjakohane): tühjad mahutid võivad sisaldada jääkprodukte ja olla ohtlikud. Ärge püüdke mahuteid uuesti täita või puhastada ilma vastavate juhisteta. Tühjad mahutid tuleb täielikult tühjendada ja hoiustada turvaliselt, kuni mahutite uuesti kasutusvalmis seadmiseni või hävitamiseni. Tühjade mahutite ringlussevõttu, taaskasutamist või hävitamist peab organiseerima vastava kvalifikatsiooniga või litsentsi omav töövõtja vastavalt riiklikele eeskirjadele. NEID MAHUTEID EI TOHI SURVESTADA, LÕIGATA, KEEVITADA, KÕVAJOODISJOOTA, PEHMEJOODISJOOTA, PUURIDA, LIHVIDA EGA HOIDA KUUMUSE, LEEKIDE, SÄDEMETE, STAATILISE ELEKTRI VÕI TEISTE SÜÜTEALLIKATE LÄHEDUSES. MAHUTID VÕIVAD PLAHVATADA JA PÕHJUSTADA VIGASTUSI VÕI SURMA. ALAPUNKT (-JAOTUS) 14 TRANSPORDI INFORMATSIOON MAA (ADR/RID): Pole reguleeritud maa-transpordiks SISEVEETEED (ADN): Pole reguleeritud sisemaa veeteede transpordiks MERE (IMDG): Pole reguleeritud mere- transpordiks vastavalt IMDG-koodile MERI (MARPOL 73/78 konventsioon - II lisa): Puisteaine transport vastavalt MARPOL 73/78 II lisale ja IBC eeskirjale Pole klassifitseeritud vastavalt II lisale ÕHK (IATA): Pole reguleeritud õhu-transpordiks ALAPUNKT (-JAOTUS) 15 REGULEERIV INFORMATSIOON REGULEERIV SEISUS JA RAKENDATAVAD SEADUSED JA REGULATSIOONID Loetletud või vabastatud loetellu kandmisest/teavitamisest järgmistes kemikaalide loeteludes (Võib sisaldada ainet (aineid), mis enne USAsse importimist nõuab (nõuavad) EPA teavitamist aktiivse TSCA loetelu alusel): AIIC, IECSC, ISHL, KECI, TCSI, TSCA

11 Lehekülg 11 of (millestki?) 13 Eri-olukorrad: Inventar ENCS NDSL Staatus Lisatud piirangud Lisatud piirangud AINELE VÕI SEGULE SPETSIIFILISED OHUTUSE, TERVISE JA KESKKONNA MÄÄRUSED/SEADUSANDLUS Rakendatavad EL Direktiivid ja Regulatsioonid: 1907/2006 [ kemikaalide registreerimisest, hindamisest, autoriseerimisest ja piiramisest... ja seejuures parandustest] 1272/2008 [ainete ja segude klassifitseerimisest, märgistamisest ja pakendamisest.. ja parandused selle juures] Teatavate ohtlike ainete, segude ja toodete tootmise, turule viimise ja kasutamise piirangud (REACHmääruse XVII lisa): Kõnealuse toote osas võib asjakohaseks pidada järgmisi XVII lisas sisalduvaid kandeid: None KEMIKAALIOHUTUSE HINDAMINE REACH informatsioon: Ühe või mitme materjalis sisalduva aine kohta viidi läbi kemikaaliohutuse hindamine. ALAPUNKT (-JAOTUS) 16 MUU INFORMATSIOON VIITED: Selle ohutuskaardi ettevamistamisel kasutatud infoallikad hõlmasid üht või mitut järgnevatest dokumentidest: firma või tarnija toksikoloogiliste uuringute tulemused, CONCAWE tootekaustad, teiste kaubandusorganisatsioonide trükised, nagu EU Hydrocarbon Solvents REACH Consortium, U.S. HPV Program Robust Summaries, EL IUCLID andmebaas, U.S. NTP trükised ning teised allikas, kui need olid sobivad. Lühendite ja akronüümide nimekiri, mida võib (aga tingimata ei pea) kasutada sellel ohutuskaardil: Akronüüm Täistekst N/A Pole kohaldatav N/D Pole määratletud NE (pole selge) Pole tuvastatud VOC Lenduv orgaaniline ühend AIIC Austraalia tööstuskemikaaliloetelu AIHA WEEL Ameerika tööstushügieeni ühingu töökoha keskkonna kokkupuute piirnormid. ASTM (USA ASTM International, algselt tuntud kui USA Materjalide Katsetamise Ühing (ASTM) Materjalide Katsetamise Ühing) DSL Riigisisene ainete nimekiri (Kanada) EINECS Euroopa olemasolevate kaubanduslike ainete nimestik ELINCS Euroopa teatavaks tehtud keemiliste ainete nimekiri ENCS Olemasolevad ja uued keemilised ained (Jaapani nimestik)

12 Lehekülg 12 of (millestki?) 13 IECSC Hiina olemasolevate keemiliste ainete loetelu KECI Korea kemikaalide nimestik NDSL Mittekodumaiste ainete nimekiri (Kanada) NZIoC (Uus- Uus-Meremaa kemikaalide nimestik Meremaa kemikaalide nimestik) PICCS Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete nimestik TLV (läve Läve piirväärtus (Ameerika valitsuse tööstushügienistide konverents) piirväärtus) TSCA Toksiliste ainete kontrollimise seadus (USA nimekiri) UVCB (tundmatu Tundmatu või muutuva koostisega ained. Kompleksreaktsiooni produktid ja boiloogilised materjalid või muutuv koostis, kompleksreaktsioo nide produktid ja bioloogilised materjalid) LC Surmav kontsentratsioon LD Surmav annus LL Surmav koormus EC Toimiv kontsentratsioon EL Toimiv koormus NOEC Täheldatavat toimet mitteavaldav kontsentratsioon NOELR Täheldatavat toimet mitteavaldav koormamise kiirus VÕTI H-KOODIDE JUURDE SISALDUS SELLE DOKUMENDI JAOTISES 3 (ainult informatsiooniks): Acute Tox. 4 H302: Allaneelamisel ohtlik; Äge Toksilisus Suukaudne, Kat Skin Corr. 1B H314: Põhjustab tõsiseid naha põletushaavu ja silmakahjustusi; Naha Sööbivus/Ärritus, Kat 1 Skin Irrit. 2 H315: Põhjustab naha ärritust; Naha Sööbivus/Ärritus, Kat [Skin Irrit. 3 H316]: Põhjustab naha ärritust; Naha Sööbivus/ärritus, Kat Skin Sens. 1 H317: Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni; Naha sensibilisatsioon, Kat Eye Dam. 1 H318: Põhjustab tõsise silma kahjustuse; Tõsine silma kahjustus/ärritus, Kat Eye Irrit. 2 H319: Põhjustab tõsise silma ärrituse; Tõsine silma kahjustus/ärritus, Kat Aquatic Acute 1 H400: Väga toksiline veeorganismidele; Äge Keskkond Toksilisus, Kat [Äge veekeskkonna mürgisus 2 H401]: Mürgine veeorganismidele; Äge keskkonna mürgisus, 2. kat [Aquatic Acute 3 H402]: Kahjulik veeorganismidele; Äge Keskkond Toksilisus, Kat Aquatic Chronic 2 H411: Toksiline veeorganismidele kauakestvate mõjudega; Pikaajaline Keskkond Toksilisus, Kat SEE OHUTUSKAART SISALDAB JÄRGENEVAID REVISJONE (LÄBIVAATUSI): 11. jagu: Aine toksikoloogia tabel informatsiooni muudeti. 15. jagu: REACH-määruse XVII lisa andmed informatsioon lisatud. 16. osa: H-koodi võti informatsiooni muudeti. 8. osa: Õiguslik alus informatsiooni muudeti. Alapunkt 01: Kompanii kontakteerumis meetodid prioriteetide järgi sorteerituna informatsiooni muudeti. Alapunkt 01: Kompanii Maili Aadress informatsiooni muudeti. Alapunkt 09: Viskoossus informatsiooni muudeti. Alapunkt 15: Erijuhtumite tabel informatsiooni muudeti. Alapunkt 15: Riiklik kemikaalide inventar-nimekiri informatsiooni muudeti. Alapunkt 16: Kood PPE-dele informatsiooni muudeti. Koostis: REACHi komponentide tabel informatsiooni muudeti. GHS CLP Täiendavad laused informatsioon lisatud.

13 Lehekülg 13 of (millestki?) 13 GHS sihtorgani lause informatsioon kustutatud. 02. jagu: GHS sensibiliseerimise lause informatsioon lisatud. 02. jagu: GHS sensibiliseerimise lause informatsioon kustutatud Käesolev informatsioon ja soovitused, ExxonMobili parimate teadaolevate teadmiste ja soovidega, on kõige akuraatsemad ja usaldusväärsemad, mis antud hetkel on kättesaadavad. Te võite kontakteeruda ExxoMobiliga veendumaks, et see on kõige uuem (akuraatsem) hetkel kättesaadav ExxonMobili ametlik jaotusmaterjal. Pakutav informatsioon ja soovitused on kasutaja hüvanguks ja teavitamiseks ja see on kasutaja vastutusel end varustada antud kasutusjuhuks sobiliku ja ammendava infoga. Kui ostja pakib toote ümber tuleb konsulteerida seadusliku nõuandjaga tagamaks head tervislikku seisundit, ohutus- ja muu vajaminev informatsioon on konteineril. Asjakohastest hoiatus- ja ohutusprotseduuridest tuleb teavitada käsitlejaid ja kasutajaid. Selle dokumendi muutmine on rangelt keelatud. Selle dokumendi republitseerimine ja laialijaotamine nii osadena kui tervikuna pole lubatud, väljaarvatud seadusega lubatud juhul. Termin "ExxonMobil" on kasutatav mugavusest ja võib hõlmata ükskõik millist ühte või enamat "ExxonMobil Chemical Company", "Exxon Mobil Corporation", või üks kõik millist tütarettevõtet, kus nad otseselt või kaudselt omavad kaasosalust Ainult seespidiseks kasutamiseks MHC: 0B, 0B, 0, 0, 2, 0 PPEC: C DGN: XEE ( ) See toode ei ole klassifitseeritud inimese tervisele ja keskkonnale ohtlikuks ning kokkupuutestsenaarium pole kohustuslik. See ohutuskaart (SDS) pakub sobivaid riskijuhtimismeetmeid. Selle materjali jaoks pole lisa vajalik. LISA

Microsoft Word - MSDSNUM XEE_MSDS_EE_ESTONIAN.RTF

Microsoft Word - MSDSNUM XEE_MSDS_EE_ESTONIAN.RTF Lehekülg 1 of (millestki?) 9 OHUTUSKAART ALAPUNKT (-JAOTUS) 1 PRODUKT JA KOMPANII IDENTIFIKATSIOON Käesolev (kemikaali) ohutuskaart vastab ülaltoodud läbivaatamise kuupäeval Eestis kehtivatele eeskirjadele.

Rohkem

Microsoft Word - MOBIL VACTRA OIL NO4.rtf

Microsoft Word - MOBIL VACTRA OIL NO4.rtf Lehekülg 1 of (millestki?) 9 OHUTUSKAART MORBELA OÜ TÄNASSILMA TEE 13 SAKU VALD HARJUMAA ALAPUNKT (-JAOTUS) 1 PRODUKT JA KOMPANII IDENTIFIKATSIOON Käesolev (kemikaali) ohutuskaart vastab ülaltoodud läbivaatamise

Rohkem

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood T7884,T7884.930,T9032.930 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Leht 1 Lehti 6 OSA 1: Aine / valmistise ning äriühingu / ettevõtja identifitseerimine 1.1. Toote identifitseerimine Spülan KS Klarspüler sauer 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE 1/9 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Kasutamine: 1.3. Andmed

Rohkem

Safety Data Sheets

Safety Data Sheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine või valmistise identifitseerimine 1.1.1 TOOTE KAUBANDUSLIK NIMETUS 1.1.2 Toote kood NL-42010 A 1.2 Aine/valmistise

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toot

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toot Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus REACH registreerimisnumber 5X LIGASE BUFFER Sellele

Rohkem

OHUTUSKAART Vastavalt EÜ 1907/2006, EÜ 453/2010 direktiividele Alpina Die Extra Weisse für Innen Versioon 1.0 Uuendatud Trükkimise kuupäev

OHUTUSKAART Vastavalt EÜ 1907/2006, EÜ 453/2010 direktiividele Alpina Die Extra Weisse für Innen Versioon 1.0 Uuendatud Trükkimise kuupäev LÕIK 1 Aine/segu ja äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kaubamärk: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Soovitatud kasutusala:

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Mikrobac Tissues Variant 1.1 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viima

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Mikrobac Tissues Variant 1.1 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viima Variant 1.1 Paranduse kuupäev: 11.07.2016 Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viimase väljastamise kuupäev: 24.04.2014 Esimese väljastamise kuupäev: 24.04.2014 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Toote nimi : 1.2 Kindlaksmääratud : Lubrikandid ja lisandid kasutusalad Mittesoovitatavad : Ei ole teada. kasutusalad 1.3 Tootja : Dow Corning Europe

Rohkem

flore-sdb-est

flore-sdb-est läbivaatamine 5 Läbivaatamise kuupäev 24.03.2015 Prindi kuupäev 24.03.2015 1/8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis --- Nimi: aine identifitseerimine Florin S Plus

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND Variant 1.0 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: 5662

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND Variant 1.0 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: 5662 Esimese väljastamise kuupäev: 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : Toote kood : 000000000001889834 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1013

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1013 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 10131027 Toote nimetus GENETICIN Kemikaali nimetus REACH

Rohkem

Vastab määrusele (EÜ) nr. 1907/2006 (REACH), Lisa II Rootsi CASCO AQUASEAL MATERJALI OHUTUSKAART CASCO AQUASEAL 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTE

Vastab määrusele (EÜ) nr. 1907/2006 (REACH), Lisa II Rootsi CASCO AQUASEAL MATERJALI OHUTUSKAART CASCO AQUASEAL 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTE MATERJALI OHUTUSKAART 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimetus: Toote kood: 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968 Toote kirjeldus: SMPpolümeere

Rohkem

Sicherheitsdatenblatt (et-EE)

Sicherheitsdatenblatt (et-EE) Lk: 1 -st 8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei

Rohkem

OHUTUSKAART Paranduse kuupäev 05-dets-2015 Läbivaatamise number JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote

OHUTUSKAART Paranduse kuupäev 05-dets-2015 Läbivaatamise number JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote Läbivaatamise number 18 1. JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote nimi Cat No. : 14-4129-01 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 11/1/201

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 11/1/201 Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti Väljaandmis/ 11/1/2017 Eelmise väljaande 7/19/2016 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote

Rohkem

OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washi

OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washi OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washing Medium Toote kood 9983 Soovitatud kasutamine Laborikemikaalid.

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1540

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1540 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 15400054 Toote nimetus, 0.5% (10x) with EDTA 4Na, liquid

Rohkem

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote nimi SOLiD EZBead EnricherBuferKit-ReleaseBufer Äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

Microsoft Word _ rtf

Microsoft Word _ rtf 1. Aine/ segu ning äriühingu/ ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Paranduse kuup

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Paranduse kuup See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Läbivaatamise number 1 1.1. Tootetähis 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1077

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1077 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 10777019 Toote nimetus RNaseOUT RecombinantRibonucleaseInhibitor

Rohkem

Casco_ClearSeal_Glasklar_SDS_1.0_etEE

Casco_ClearSeal_Glasklar_SDS_1.0_etEE 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Toote kasutus

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1514

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1514 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 15140122 Toote nimetus PENICILLIN STREPTOMYCIN SOL Kemikaali

Rohkem

Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptas

Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptas Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 4308228 Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptase Kemikaali nimetus REACH registreerimisnumber Sellele

Rohkem

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES Lehekülg: 1/7 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Toote tähis Toote nimetus Toimeaine: Formulatsiooni tüüp Lentagran 45 WP Püridaat WP (märguv pulber) 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 63110 OPN-Zink-Spray zinkgrey 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning ebasoovitavad kasutusalad METALLPINDADE

Rohkem

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Eelmise väljaande : Läbivaatamise kuupäev

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Eelmise väljaande : Läbivaatamise kuupäev Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II Eesti Väljaandmis/ 31052017 Eelmise väljaande 30012015 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote nimetus Toote kirjeldus KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU.

Rohkem

PENETROX_A_ESTONIAN_GHS

PENETROX_A_ESTONIAN_GHS Lehekülg 1 of 7 LÕIK 1 OHUTUSKAART TOOTE JA ETTEVÕTJA TUNNISTUS TOODE : Toote kirjeldus: Oksüd inhibeerib looduslikku (nafta) aluse ühendit ühtlaselt suspendeeritud tsinkosakestega. Mõeldud kasutamiseks:

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Ohutuskaardi KiiltoClean Oy - Kiilto Kodin Klorite Natural ,T ,T (Versioon 7)

Ohutuskaardi KiiltoClean Oy - Kiilto Kodin Klorite Natural ,T ,T (Versioon 7) 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Kloori sisaldav

Rohkem

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/7 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: * 1. JAGU: Ai

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/7 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: * 1. JAGU: Ai Leht 1/7 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A X OHUTUSKAART KEMIKALITEAVITUS Eelmine kuupäev: 07.02.2011 1. AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine/valmistise identifitseerimine Toote kaubanduslik nimetus Euro klaasipesuvedelik

Rohkem

1

1 OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Tootenimi C30B5 Bituumenemulsioon 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Casco_HusFix_SDS_1.0_etEE

Casco_HusFix_SDS_1.0_etEE 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Toote kasutus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Leht 1 Lehti OSA 1: Aine / valmistise ning äriühingu / ettevõtja identifitseerimine 1.1. Toote identifitseerimine ulber 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

OHUTUSKAART

OHUTUSKAART BESUR OÜ OHUTUSKAART REMMI 50 1/7 OHUTUSKAART BESUR OÜ Väljaandmise kuupäev: Versiooni number: 4 Eelmine: 03.05.2012 Vastavalt (EÜ) määrusele nr 1907/2006 (REACH) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 4/16/201

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 4/16/201 Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmis/ 4/16/2019 Eelmise väljaande 3/29/2017 Läbivaatamise KEMIKAALI OHUTUSKAART

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

GC_Gradia_Direct,_Posterior[EE_v2]

GC_Gradia_Direct,_Posterior[EE_v2] Leht 1/8 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A X OHUTUSKAART KEMIKALITEAVITUS 1. AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine/valmistise identifitseerimine Toote kaubanduslik nimetus Klaasipesuvedelik 21 Tootekood Reachregistreerimisnumber

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA PRIMER 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

OHUTUSKAART SOLEDO GRAFFIPOIS PLEKSIKLAAS JA MUUD TUNDLIKUD PINNAD Kuupäev: Eelmine avaldamiskuupäev: - Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜ

OHUTUSKAART SOLEDO GRAFFIPOIS PLEKSIKLAAS JA MUUD TUNDLIKUD PINNAD Kuupäev: Eelmine avaldamiskuupäev: - Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜ PINNAD Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/TOOTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Kaubanimi PINNAD 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

SDS358P0626_-_weber_vetonit_ESL_C33_40-4-_-EE

SDS358P0626_-_weber_vetonit_ESL_C33_40-4-_-EE Leht 1/8 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 358P0626 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

OHUTUSKAART JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote

OHUTUSKAART JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote OHUTUSKAART 1. 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote kirjeldus Polümetüülmetakrülaadi ja adipiinhappe segu.

Rohkem

1

1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Mahtkaup 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Puhastusvahendid -

Rohkem

SDB_ _Betofix RM_EE_2

SDB_ _Betofix RM_EE_2 Leht 1/7 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 1092, 1098 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

Microsoft Word _ rtf

Microsoft Word _ rtf 1. Aine/ segu ning äriühingu/ ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ :

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti Väljaandmis/ 19072017 Eelmise väljaande 22042016 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Archer Turbo 575 EC Variant 13.0 Paranduse kuupäev: Ohutuskaardi number: S Käesol

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Archer Turbo 575 EC Variant 13.0 Paranduse kuupäev: Ohutuskaardi number: S Käesol 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : Archer Turbo 575EC Disainikood : A7504C 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 7 OSA 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood 522 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

Ohutuskaart: Roti®-Load RNA

Ohutuskaart: Roti®-Load RNA Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 26.11.2015 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Artikli number Registreerimisnumber (REACH) Roti -Load

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOL

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOL Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOLV 9502 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA EKO 333003 Kõik variandid 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

DARCOS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 453/2010 Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja iden

DARCOS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 453/2010 Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja iden Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: 1.0 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Tootenimi : Tootekood : FF-009 - tebukonasool 250 g/l, emulsioon, õli vees -

Rohkem

Microsoft Word - Ohutuskaart_KESK_LIGHT_ doc

Microsoft Word - Ohutuskaart_KESK_LIGHT_ doc Kemikaaliohutuskaart Põlevkivikütteõli mark KESK LIGHT Koostatud: 02.märts 2009 Täiendatud: 01.detsember 2010 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis: Põlevkivikütteõli

Rohkem

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JA

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JA Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/2015 - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

magneesiumsulfaadiga Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: Asenda

magneesiumsulfaadiga Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: Asenda Väljaandmiskuupäev: 02.04.2019 Läbivaatamise kuupäev: 02.04.2019 Asendab kaardi: 28.07.2016 Versioon: 4.1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote esinemisvorm

Rohkem

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1 Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 23.02.2018 Nr.: 83016 Lehekülg 1 / 9-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

OHUTUSKAART vastab EÜ määrusele nr 1907/2006 REGLONE SUPER 8. versioon. Käesolev versioon asendab kõik eelmised. Läbivaatamise kuupäev: Väl

OHUTUSKAART vastab EÜ määrusele nr 1907/2006 REGLONE SUPER 8. versioon. Käesolev versioon asendab kõik eelmised. Läbivaatamise kuupäev: Väl 1. AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Toote identifitseerimine Toote nimetus: Disainkood: A12725A 1.2. Aine/segu kindlaksmääratud kasutusalad ja mittesoovitatavad kasutusalad Kasutusala:

Rohkem

Ohutuskaart: Ecosurf TM SA-9

Ohutuskaart: Ecosurf TM  SA-9 Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 21.09.2016 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Artikli number 0982 Registreerimisnumber (REACH) 1.3

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA EKO 333013 Kõik variandid 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

1

1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis PEN OIL FPS Aerosool 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Määrdeained

Rohkem

Microsoft Word - Plaatide ohutuskaart.doc

Microsoft Word - Plaatide ohutuskaart.doc Leht/Lehti: 1/5 1. KEMIKAALI JA KEMIKAALI TURUSTAMISE EEST VASTUTAVA ISIKU IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Kemikaali kaubanduslik nimetus: GN 13, GNE 13, GRI 13, GEK 13, GEKE 13, GP 13, GKP 13, GTS 9 1.2. Kemikaali

Rohkem

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc)

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc) Terviseamet on kõrvaldanud turult mitmeid ohtlikke tooteid Turult kõrvaldatud tooted: 1. Hiinas toodetud Paiang meeste sõrmikud (EAN kood puudub), mis ei vasta toote nõuetele vastavuse seadusele, kuna

Rohkem

Ohutuskaart: Ksüleentsüanoolsinist

Ohutuskaart: Ksüleentsüanoolsinist Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 10.07.2019 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Toote number Registreerimisnumber (REACH) Ksüleentsüanoolsinist

Rohkem

Ohutuskaart

Ohutuskaart Kuupäev: 14.8.2013 Eelmine kuupäev: 19.7.2010 1/9 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Kemikaali identifitseerimine 1.1.1 Toote nimetus TEMAFLOOR 25 CLEAR 1.1.2 Toote kood 005 5750

Rohkem

Ohutuskaardi PENOSIL Premium BetMix (Versioon 1)

Ohutuskaardi PENOSIL Premium BetMix (Versioon 1) 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1.3 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused:

Rohkem

Variant: 1.0 Viimase parandamise kuupäev: Jõustumise kuupäev: OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31,

Variant: 1.0 Viimase parandamise kuupäev: Jõustumise kuupäev: OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31, OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31, II lisa parandatuna. 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimi: L5300b LITHOSTAR ULTRA

Rohkem

14191

14191 Leht 1/6 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 14191 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav

Rohkem

ülevaatamise kuupäev: Ülevaatamine : 6 Asendab kuupäeva : OHUTUSKAART WEAR GUARD (HIGH TEMP 450) RESIN 1. JAGU: Aine/segu ning är

ülevaatamise kuupäev: Ülevaatamine : 6 Asendab kuupäeva : OHUTUSKAART WEAR GUARD (HIGH TEMP 450) RESIN 1. JAGU: Aine/segu ning är OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus Toote number 11480 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

Ohutusandmeleht vastavalt korraldusele (EÜ) nr 1907/2006 Toote nimi Nutrinova Potassium Sorbate NXT Granules EUEE/ET MSDS number Paranduse 24.ma

Ohutusandmeleht vastavalt korraldusele (EÜ) nr 1907/2006 Toote nimi Nutrinova Potassium Sorbate NXT Granules EUEE/ET MSDS number Paranduse 24.ma MSDS number 81001 Paranduse 24.mai.2018 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis REACH registreerimisnumber 01-2119950315-41-0000 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

COMBIFIX

COMBIFIX Toote ohutuskaart Lehekülg 1(6) 1. Andmed aine/toote ja selle tootja kohta Andmed toote kohta Toote nimi: REDUFIX-RP Kasutusala: Niisutusvee lisaaine Andmed tootja/tarnija kohta: Hostmann-Steiner GmbH

Rohkem

TEBUPLIUS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: Ver

TEBUPLIUS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: Ver Väljaandmiskuupäev: 2017-03-16 Versioon: 1.0/EE 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus Nimetus Tootekood : : Tebuconazole 25% EW : SHA 2500

Rohkem

Ohutuskaart Kooskõlas direktiiviga 1907/2006/EÜ (REACH) ja 453/2010/EÜ AT - Elektro sprei 2500, JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTI

Ohutuskaart Kooskõlas direktiiviga 1907/2006/EÜ (REACH) ja 453/2010/EÜ AT - Elektro sprei 2500, JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTI 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Puhastusvahend

Rohkem

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/8 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: JAGU: Aine

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/8 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: JAGU: Aine Leht 1/8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Microsoft Word - r rtf

Microsoft Word - r rtf Ohutuse andmeleht Lehekülg: 1/16 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis CORBEL 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

Ohutuskaart: Magnesium sulphate heptahydrate

Ohutuskaart: Magnesium sulphate heptahydrate Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 07.08.2015 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Magnesium sulphate heptahydrate Artikli number 8283

Rohkem

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1 Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 02.03.2018 Nr.: 83025 Lehekülg 1 / 8-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOFLOOR 600F 1. JAGU: Ai

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOFLOOR 600F 1. JAGU: Ai Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/2015 Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOFLOOR 600F 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: WOODEX BASE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid) Loa number: EE-203-002 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber: EE-000033-0000

Rohkem

sdstratasys017_-_SR20_Support_(EE)

sdstratasys017_-_SR20_Support_(EE) Leht 1/7 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

Syngenta

Syngenta 1. AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Toote identifitseerimine Toote nimetus: Disainkood: A9219B 1.2. Aine/segu kindlaksmääratud kasutusalad ja mittesoovitatavad kasutusalad Kasutusala:

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 13.04.2018 Materjali number: 1720 Lehekülg 1 / 7-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Muud kaubanduslikud nimetused 1720 2000 Isofix 2 x 1 l

Rohkem

msds1207-OTTOPUR-Cleaner(EE))

msds1207-OTTOPUR-Cleaner(EE)) Leht 1/8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine/preparaadi kasutamine Puhastusvahend 1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta Tootja/Tarnija: Hermann Otto GmbH

Rohkem

Microsoft Word - Ohutuskaart ALKADENT

Microsoft Word - Ohutuskaart ALKADENT 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1.3 1.4 Tootetähis: Andmed ohutuskaardi tarnija kohta: Hädaabitelefoni number : Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

Ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 Toote Kaubanduslik Nimetus: bellavit Aine nr: SUB väljaandmise kuupäev: Variant:

Ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 Toote Kaubanduslik Nimetus: bellavit Aine nr: SUB väljaandmise kuupäev: Variant: 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis bellavit 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/valmistise kasutamine

Rohkem