Tartu Ülikool. Psühholoogia instituut. Helen Puusemp HIRMU SEOS SEISUNDI- JA PÜSIÄREVUSEGA TEISMELISTEL JA NOORTEL. Seminaritöö

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Tartu Ülikool. Psühholoogia instituut. Helen Puusemp HIRMU SEOS SEISUNDI- JA PÜSIÄREVUSEGA TEISMELISTEL JA NOORTEL. Seminaritöö"

Väljavõte

1 Tartu Ülikool Psühholoogia instituut Helen Puusemp HIRMU SEOS SEISUNDI- JA PÜSIÄREVUSEGA TEISMELISTEL JA NOORTEL Seminaritöö Juhendajad: Kirsti Akkermann, PhD ja Tiia Tulviste, PhD Läbiv pealkiri: Hirm ja ärevus Tartu

2 SISUKORD KOKKUVÕTE... 3 ABSTRACT... 3 SISSEJUHATUS... 4 MEETOD... 8 Katses osalejad... 8 Meetodid... 8 TULEMUSED... 9 Koguhirmu ja üksikute hirmuobjektide seos seisundi-ja püsiärevusega ning üksikute hirmuobjektide omavahelised korrelatsioonid... 9 Soolised, vanuselised ning maa ja linnanoorte erinevused hirmudes ja ärevuses ARUTELU JA JÄRELDUSED KASUTATUD KIRJANDUS

3 KOKKUVÕTE Hirmu seos seisundi- ja püsiärevusega teismelistel ja noortel Käesoleva uurimuse eesmärgiks oli uurida hirmu seost seisundi- ja püsiärevusega teismelistel ja noortel, kasutades Eesti laste Isiksuse-, Käitumise- ja Terviseuuringu raames kogutud andmeid. Uurimuses osales 993 Tartus või Tartu ümbruses elavat aasta vanust teismelist ja noort (M=21,6, SD=3,5), kes täitsid hirmuskaala ja seisundi- ja püsiärevuse skaalad (STAI; Spielberger jt, 1983). Tulemused näitavad, et nii koguhirmu kui ka üksikute hirmuväidete skoorid on statistiliselt oluliselt seotud nii seisundi- kui ka püsiärevusega. Mõlema kohordi naistel olid nii hirmu kui ka ärevuse näitajad kõrgemad kui sama vanusegrupi meestel. Vanuse kasvades hirmud ja ärevus pigem vähenevad, kuigi statistiliselt olulist erinevust noorema ja vanema kohordi hirmu ja ärevuse suurustes ei olnud. Märksõnad: hirmud, seisundiärevus, püsiärevus, teismelised, noored ABSTRACT Association between fear and state anxiety and trait anxiety in adolescence and youth The present research aimed to examine the association between fear and state anxiety and trait anxiety in adolescence and youth, using data collected during Estonian Children Personality Behaviour and Health Study (ECPBCS) year old adolescents and youths (M=21.6, SD=3.5), who filled a fear scale and a state anxiety and trait anxiety scale (STAI, Spielberger et al., 1983), living in Tartu or in the surrounding areas, took part of the investigation. The results show that the sum of fears and the fear statements scores are statistically significantly associated with both state and trait anxiety. In both cohorts women had indices of both fear and anxiety higher than men of the same age. With the growth of age, fears and anxiety are more likely to decrease, though no statistically significant difference between the younger and older cohort s scope of fear and anxiety was detected. Keywords: fears, state anxiety, trait anxiety, adolescence, youth 3

4 SISSEJUHATUS Davis, Walker, Miles ja Grillon (2010) on leidnud, et hirm ja ärevus on kaks funktsionaalselt erinevat kaitsemehhanismi, mis on vahendatud erinevate ajuosade poolt. Gullone i, Kingi ja Ollendicki (2000) uurimusest on aga näiteks ilmnenud, et hirmu iseloomustavad mured, mis on seotud ohuga ellu jääda, näiteks hirm loomade või tundmatute asjade ja nähtuste ees, samal ajal kui ärevust iseloomustab mure, mis on seotud võimaliku sotsiaalse või kognitiivse ebamugavusega. On välja toodud, et hirmul ei ole ühte lõplikku definitsiooni (Taimalu, 2007). Hirm on tavaliselt selline ebatavaline tunne, mis ilmneb normaalse vastusena reaalsele ohule. Ärevust on aga määratletud kui hirmule sarnast emotsiooni, mis ilmneb aga ilma kindla ohuallikata. (Marks, 1987, 5, viidatud Taimalu, 2007) Sõnaraamatus A Dictionary of Psychology: third edition on ärevust defineeritud kui rahutuse seisundit, millega kaasneb düsfooria ja somaatilised märgid ning pinge sümptomid, keskendumine halvale eelaimdusele võimaliku läbikukkumise, ebaõnne või ohu kohta (Colman, 2009, 46). Samal ajal kui hirmu ja ärevuse vahel on selgelt neid eristavaid külgi, on ka selliseid, milles need ühtivad füsioloogiliste kogemuste poolest. Termineid hirm ja ärevus ei tohiks kasutada sünonüümidena, sest nende aluseks on erinevad konstruktid. Pigem tähistavad need terminid-tugevalt omavahel kontseptuaalselt ja eksperimentaalselt seotud konstrukte, kujutades endast erinevaid afektiivseid ja kognitiivseid seisundeid, mis on peegeldatud erinevate kogemuste läbi. (Gullone, King, Ollendick, 2000) Ärevus jaguneb omakorda püsi-ja seisundiärevuseks. Colman (2009, 726, 774) on sõnaraamatus A Dictionary of Psychology: third edition välja toonud püsiärevuse ja seisundiärevuse definitsioonid. Seisundiärevust on defineeritud kui ajutist ärevuse vormi, mis on seotud kindla situatsiooni või seisundiga, milles inimene parasjagu on. Püsiärevust on aga defineeritud kui inimese üldist või talle iseloomulikku ärevust. On leitud, et ka püsiärevus ja seisundiärevus ei ole tekitatud päris sama osa poolt ajus. Satpute, Mumford, Naliboff ja Poldrack (2012) on leidnud, et seisundiärevus on seotud eespoolse hüpotaalamuse osaga ja püsiärevus on seotud tagapoolse hüpotaalamuse osaga. Lau, Eley ja Stevenson (2006) toovad kaksikutega läbi viidud uurimuse tulemustes välja, et seisundiärevust iseloomustab nii mees- kui ka naissoo puhul suurel määral keskkond, samal 4

5 ajal kui püsiärevus näitab mõõdukaid geneetilisi efekte ja olulisi mitteühiseid keskkondlikke mõjusid. Ka Legrandi, McGue ja Iacono (1999) uurimusest selgus, et püsiärevus on osaliselt (45 % ulatuses) päritav, ülejäänud varieerimine on omistatud mittejagatud keskkondlikele mõjudele. Seisundiärevus on aga pigem modelleeritud ilma geneetilise parameetrita ja hetkeliste keskkondlike mõjude poolt. Ebesutan, Smith, Bernstein, Chorpita, Nakamura ja Higa-McMillan (2011) on uurinud positiivse ja negatiivse emotsionaalsuse skaalasid ja nende alafaktoreid lastel ja teismelistel. Negatiivne emotsionaalsus hirmu näol näitas märkimisväärset vastavust mõõdetud ärevuse näitajatega, hirmu ja ärevuse vahel ilmnes positiivne seos. Ka Schoenfelderi, Sandleri, Wolchiki ja MacKinnoni (2011) uurimusest selle kohta, kuidas noore hirm saada hüljatud pärast ühe vanema surma võib viia hilisemate depressiivsete sümptomiteni, mõjutades suhteid hooldajatega, eakaaslastega ja romantiliste partneritega, selgus hirmude ja ärevuse vaheline seos. Nimelt ilmnes, et noorte hirm saada hüljatud kas lapseeas või teismeliseeas oma olemasoleva hooldaja poolt oli seotud nende ärevusega romantilises suhtes teismeliseeas või varajases täiskasvanueas kuus aastat hiljem. Uurimusest teismeliste terrorirünnakute järgsete reaktsioonide kohta Iisraelis tuli välja see, et uurimusest osavõtjate seas neil, kellel oli kõrgem püsiärevus, ilmnes ka terrorirünnakute järgselt suurem seisundiärevus, rohkem sümptomeid ja hirmude suurenemine oli märgatavam. Vastavast uurimusest ilmneb, et nii püsiärevus, seisundiärevus kui ka hirmud on omavahel positiivselt seotud. (Ronen, Rahav, Appel, 2003) Ka Eysenck (1972, viidatud Mellanby ja Zimbars, 2011) on toonud välja, et ainult juhul kui peetakse eksami situatsiooni ohtlikuks/hirmutavaks, on need, kellel on üldiselt kõrge püsiärevuse tase, ka eksamisituatsioonis ärevamad. Scherer ja Nakamura (1968, viidatud King, Gullone ja Ollendick, 1992) on näiteks leidnud, et hirmu ja ärevuse skooride vahel on märkimisväärne korrelatsioon (r=0,55), uurides lapsi vanuses 9-12 aastat. Kingi, Gullone i ja Ollendicki (1992) uurimusest ilmnes, et lapsed ja teismelised, kellel oli kõrge ärevuse tase, näitasid välja ka suuremat hirmu asjade suhtes, mis olid seotud läbikukkumise ja kriitikaga võrreldes lastega, kellel oli madalam ärevus. Samas on ilmnenud ka vastakaid tulemusi, et suurem ärevus ei ennusta suuremaid hirme. Schmitz, Merikangas, Swendsen, Cui, Heaton ja Grillon (2011) on läbi viinud uurimuse ehmumisrefleksist, ehmumisest kui reaktsioonist ette ennustatavatele ja mitteennustatavatele sündmustele, selleks, et teha vahet tavalisel hirmul ja alalhoitud ärevusel. 5

6 Uurimusest selgus, et hirmu poolt esilekutsutud ehmumine ei korreleeru ühegi ärevuse mõõduga. Samuti ilmnes ka tulemustest, et mitte ükski korrelatsioon hirmu poolt esilekutsutud ehmumise või ärevuse poolt esilekutsutud ehmumise ja püsi/seisundiärevuse vahel ei olnud märkimisväärne. Samuti ilmneb ka Belcheri ja Petersi (2009) psühholoogia õpilastega uurimuses, et ärevustundlikkus (hirm ärevuse sümptomite ees, et need viivad kahjulike füüsiliste, vaimsete või sotsiaalsete tagajärgedeni) alaskaala sotsiaalne mure (hirm halbade sotsiaalsete tagajärgede ees) ei korreleerunud suuremate sotsiaalsete hirmudega ja ka mitte sotsiaalse ärevusega. Küll aga selgus, et ärevuse tundlikkuse alaskaalad füüsiline mure (hirm halbade füüsiliste tagajärgede ees) ja vaimne mure (hirm halbade vaimsete tagajärgede ees) korreleerusid positiivselt sotsiaalsete hirmude ja sotsiaalse ärevusega. Sellest uurimusest järeldus, et osad hirmud, mis kujutavad endas hirmu mingite ärevuse sümptomite ees, olid positiivselt seotud ka üldiste sotsiaalsete hirmude ja ärevusega, osad aga mitte. Gullone (2001) on lapsi ja teismelisi kolmeaastase perioodi jooksul uurides leidnud, et ärevuse tase aastatega väheneb. Gullone on ka välja pakkunud, et olemas võib olla mingi optimaalne ärevuse tase, milleni jõutakse vanuse kasvades, küpseks saades. Samamoodi on Gullone ja King (1997, viidatud Taimalu, 2007) leidnud, et ka hirmud vähenevad vanuse kasvades, aga hirmude vähenemine on kõige ilmsem noorematel lastel ja jätkub umbes teismeliseea alguseni, mil hakkab ilmnema tugevam stabiilsus. Ka Gullone i, Kingi ja Ollendicki (1992) uurimus laste ja teismeliste ärevuse ja hirmude vahelise seose kohta toetab seisukohta, et hirmude tase vanuse kasvades väheneb. Varasemad uurimused hirmude ja ärevuse teemal kalduvad toetama seisukohta, et tüdrukutel kipuvad olema nii ärevus kui ka hirmud suuremad kui poistel. Gullone, King ja Ollendick (2000) on leidnud, et naistel on kõrgema sagedusega üldised hirmu kogemused. Gullone (2001) toob ka oma kolme aasta jooksul läbi viidud uurimuses laste ja teismelistega välja, et tüdrukute skoorid olid ka üldises ärevuses kõrgemad. Ka Schmitzi, Merikangase, Swendseni, Cui, Heatoni ja Grilloni (2011) poolt läbiviidud uurimuses, milles mõõdeti füsioloogilisi vastuseid lastel ja teismelistel hirmu ja ärevuse ajal, selgus, et on olemas soolised erinevused, tüdrukud näitasid välja kõrgemat ärevust mitteennustatava ehmatava olukorra puhul, ennustades suuremat vastuvõtlikkust alalhoitud ärevusele. Ronen, Rahav ja Appel (2003) on toonud välja, et teismelised tüdrukud, kes olid ühe korra Iisraelis 6

7 terrorirünnakuga seotud, näitasid välja kõrgemat hirmude taset kui teismelised poisid samas olukorras. Costa Jr., Terracciano ja McCrae (2001) on uurinud üldiselt sugulisi erinevusi iseloomujoontes täiskasvanutel ja üliõpilastel erinevates kultuurides ja on leidnud, et naistel on erinevates kultuurides sarnaselt kõrgem negatiivne emotsionaalsus, sealhulgas on kõrgemad ka ärevuse näitajad, kuigi erinevates kultuurides on sugudevaheliste erinevuste suurus erinev. Ka Van Oort, Greaves-Lord, Verhulst, Ormel ja Huizink (2009) on leidnud, et naistel on ärevuse sümptomid kõrgemad, uurides seda, milline on arenguline trend hilisest lapseeast hilise teismeliseeani ärevuste sümptomitel. Viimast väidet toetab ka Mellanby ja Zimdarsi (2011) uurimus selle kohta, kuidas püsiärevuse tase mõjutab Oxfordi õpilastel eksamite tulemusi. Paljud uurimused näitavad, et tüdrukud raporteerivad rohkem hirme kui poisid, aga see ei ole täielikult ilmne, et tüdrukutel ka reaalselt on rohkem hirme kui poistel (Ferrari, 1986; viidatud Taimalu, 2007). Varasemalt on leitud ka vastakaid tulemusi sellele, et tüdrukutel on suuremad hirmude ja ärevuse kogemused kui poistel. Schmitzi, Merikangase, Swendseni, Cui, Heatoni ja Grilloni (2011) poolt läbiviidud uurimuses ilmnes, et hirmude poolt esilekutsutud ehmumises soolisi erinevusi ei leidunud. Merle Taimalu (2007) on näiteks uurides Eesti eelkooliealiste laste hirme leidnud, et hirmudes ei olnud märkimisväärseid soolisi erinevusi. Merle Taimalu (2007) on küll uurinud eelkooliealiste laste hirme, aga Eesti noorte hirme ei ole uuritud. Siinkohal saab lähtuvalt varasematest teadmistest püstitada järgmised hüpoteesid: 1. Eesti teismelistel ja noortel on nii seisundiärevusel kui ka püsiärevusel hirmudega tugev positiivne korrelatsioon. 2. Noorema kohordi hirmude ja ärevuse seose suurus ei erine märkimisväärselt vanema kohordi hirmude ja ärevuse seose suurusest. 3. Eesti naistel on nii hirmude kui ka ärevuse näitajad kõrgemad kui meestel, olenemata hirmuobjektist või sellest, kas on tegemist püsi-või seisundiärevusega. 7

8 MEETOD Katses osalejad Valimi moodustasid 993 Tartus ja Tartu maakonnas elavat noort. Suurema osa (85,7 %) valimis olevate emakeeleks oli eesti keel, aga oli ka neid, kelle emakeeleks oli vene keel. Mõlema soo esindajad olid valimis esindatud, naised moodustasid valimist 56,7 % ja mehed moodustasid 43,3 %. Katseisikud olid vanuses (äärmuseid oli vähe). Noorema kohordi lapsed täitsid testi18 aastasena (keskmine vanus 18 aastat, standardhälve 0,53) ja vanema kohordi noored 25 aastasena (keskmine vanus 25 aastat, standardhälve 0,71). Keskmine vanus koguvalimis oli katseisikutel 21,6. Kasutasime Jaanus Harro uurimisgrupi poolt Eesti Laste Isiksuse-, Käitumise- ja Terviseuuringu raames kogutud andmeid (Harro et al., 2001). Meetodid Hirmude mõõtmiseks ja ärevuse mõõtmiseks kasutati kahte erinevat skaalat: 1. Hirmuskaalana oli kasutusel nimekiri, mis koosnes 18 hirmuobjektist. Hirmuskaala koostati spetsiaalselt ELIKTU uuringu tarbeks. Hirmud valiti selle põhjal, mida oli varasemates töödes tihti kasutatud. Hirmuobjektid olid järgmised: kõrgus, maod, ämblikud, hiired-rotid, äraeksimine, pimedus, seista või istuda avaliku ruumi keskel, et ei saa hingata, jääda sõpradeta, tuli, veri, et keegi murrab korterisse sisse, surnud loomad, surnud inimesed, loodusõnnetus, sõda, terrorism ja AIDS. Selles skaalas pidid katses osalejad ära märkima neljapallilisel skaalal (0- ei karda üldse, 2- pisut pelgan, 3- kardan, 4- kardan väga), kui palju nad iga hirmuobjekti kardavad. Samuti paluti neil kirjutada, mida nad nendest hirmuobjektidest väldiks, kui see oleks nende võimuses. Koguhirmu saamiseks liideti kõik hirmuobjektide vastused omavahel kokku. Hirmu skaala Cronbachi α = 0, Ärevuse skaalana oli kasutuses seisundi- ja püsiärevuse skaala STAI (Spielberger jt, 1983). Skaala koosnes 40st väitest ja mõõdab hetke- ja püsiärevust. Testi tulemustest saadud alaskaalade skoor näitas, kui suur oli osaleja hetke- või püsiärevuse tase. Andmeanalüüside tegemiseks kasutati programmi SPSS. 8

9 TULEMUSED Koguhirmu ja üksikute hirmuobjektide seos seisundi-ja püsiärevusega ning üksikute hirmuobjektide omavahelised korrelatsioonid Pearson i korrelatsiooni koefitsient r näitas, et nii koguhirmul kui ka üksikutel hirmuobjektidel oli nii püsiärevusega kui ka seisundiärevusega arvestatav positiivne korrelatsioon (tabel 1). Leitud seosed olid statistiliselt märkimisväärsed, välja arvatud hirmuobjekti hiired-rotid ja seisundiärevuse vaheline korrelatsioon, milles statistilist olulisust ei leitud, vastavate tunnuste vaheline seos on juba enam kui 5% tõenäosusega juhuslik. Ilmnes, et koguhirmu ja püsiärevuse vaheline seos (r=0,38; p< 0,001) on tugevam kui koguhirmu ja seisundiärevuse vaheline seos (r=0,25; p<0,001). Seisundi-ja püsiärevuse vaheline korrelatsioon oli märkimisväärne (r=0,64; p<0,001). Vaadates erinevate hirmuobjektide seoseid püsi- ja seisundiärevusega, selgus, et kõige kõrgem positiivne korrelatsioon kokkuvõtlikult püsi- ja seisundiärevuse näitajatega oli hirmuobjektidel surnud loomad, et keegi murrab korterisse sisse ja jääda sõpradeta. Hirmuobjekti seista või istuda avaliku ruumi keskel korrelatsioon püsiärevusega oli võrreldes teiste hirmuobjektidega kõrgeim, seisundiärevuse puhul ta kõrgeimate hulka ei kuulunud. Tulemustest ilmneb ka see, et osad hirmuobjektid korreleeruvad omavahel enam, kuigi seos püsib positiivne. Madalaimate ja kõrgeimate korrelatsioonide vahe on aga siiski märkimisväärne, et seda siinkohal välja tuua. Kõige tugevam korrelatsioon ilmnes hirmuobjektide sõda ja terrorism ( r=0,81; p<0,001), sõda ja loodusõnnetus (r=0,65; p<0,001), terrorism ja AIDS (r=0,64; p<0,001) vahel. Madalaim korrelatsioon oli kõigest r=0,07, p= 0,034 (seista või istuda avaliku ruumi keskel ja AIDS). 9

10 Tabel 1. Koguhirmu, seisundiärevuse, püsiärevuse ja hirmuobjektide korrelatsioonid. Seisundiärevus Püsiärevus Koguhirm Kõrgus Maod Ämblikud Hiired-rotid Äraeksimine Pimedus Seista või istuda avaliku ruumi Et ei saa hingata Jääda sõpradeta Tuli Veri Et keegi murrab korterisse siss Surnud loomad Surnud inimesed Loodusõnnetus Sõda Terrorism **. Korrelatsioon on olulisuse nivool 0,01. *. Korrelatsioon on olulisuse nivool 0,05. ärevus hirm Kõrgus Maod kud rotid mine dus keskel hingata deta Tuli Veri sisse loomad inimesed õnnetus Sõda Terrorism AIDS,636**,251**,103**,073*,137**,060,172**,108**,157**,183**,209**,113**,136**,213**,232**,183**,168**,118**,134**,161**,382**,190**,138**,253**,174**,266**,225**,297**,263**,286**,213**,158**,283**,287**,215**,214**,173**,171**,183**,423**,537**,491**,572**,603**,515**,372**,538**,476**,582**,488**,641**,640**,664**,710**,707**,740**,613**,261**,193**,220**,259**,273**,141**,219**,109**,199**,193**,207**,177**,225**,167**,180**,178**,167**,356**,426**,249**,268**,177**,173**,104**,285**,233**,215**,298**,356**,296**,263**,280**,218**,377**,234**,303**,188**,177**,105**,205**,144**,215**,328**,275**,237**,238**,244**,160**,338**,291**,144**,164**,144**,289**,271**,283**,420**,377**,330**,283**,310**,212**,348**,249**,289**,261**,413**,286**,350**,358**,316**,372**,332**,365**,275**,255**,206**,152**,257**,261**,282**,314**,306**,250**,256**,239**,137**,208**,116**,231**,189**,188**,224**,219**,147**,157**,143**,067*,403**,328**,162**,376**,244**,263**,324**,318**,353**,332**,269**,135**,304**,221**,203**,312**,312**,352**,321**,284**,374**,312**,310**,371**,345**,360**,285**,316**,375**,370**,332**,218**,259**,204**,376**,364**,477**,449**,480**,403**,626**,451**,334**,376**,290**,463**,402**,404**,353**,654**,642**,453**,812**,546**,635** Kogu- Ämbli- Hiired- Äraeksi- Pime- Seista või istuda avaliku ruumi Et ei saa Jääda sõpra- Et keegi murrab korterisse Püsi- Surnud Surnud Loodus- 10

11 Vanema kohordi koguhirmu ja püsiärevuse vaheline korrelatsioon oli 0,42 (p<0,001), nooremal kohordil oli see aga 0,34 (p<0,001). Koguhirmu ja seisundiärevuse vaheline korrelatsioon oli vastavalt 0,26 (p<0,001) ja 0,25 (p<0,001). Soolised, vanuselised ning maa ja linnanoorte erinevused hirmudes ja ärevuses Järgmiseks viidi läbi ühesuunaline dispersioonianalüüs (ANOVA), selleks, et võrrelda keskmisi koguhirmu, püsiärevuse ja seisundiärevuse näitajaid olenevalt eraldi soost, vanusest ja sellest, kas noor elab Tartus või Tartu maakonnas. Tulemustest selgus: 1. Soolised erinevused keskmistes ilmnesid nii koguhirmu, püsiärevuse kui ka seisundiärevuse näitajates, naistel olid nad kõrgemad (Tabel 2). Statistiliselt olulised olid aga vaid koguhirmu (F= 226,39; p< 0,001) ja püsiärevuse ( F= 30,99; p< 0,001) keskmiste erinevused. Seisundiärevuse keskmiste näitajate erinevuses statistilist olulisust ei olnud (F= 1,60; p= 0,206). Tabel 2. Keskmised koguhirmu, seisundiärevuse ja püsiärevuse näitajad olenevalt soost, elukohast ja vanusest. Koguhirm Seisundiärevus Püsiärevus M SD M SD M SD Mees 28,83 7,02 32,35 7,87 38,19 7,99 Naine 37,12 9,52 33,07 9,41 41,56 10,23 Tartu 31,68 8,65 32,67 8,68 39,39 9,23 Tartu ümbrus 36,83 9,96 32,92 9,01 41,36 9,76 Vanem kohort 33,7 9,72 33,02 8,41 40,49 8,68 Noorem kohort 33,36 9,25 32,54 9,09 39,79 10,09 (M= keskmine; SD= standardhälve) 2. Neil, kes Tartus elasid, ilmnesid koguhirmu, püsiärevuse ja seisundiärevuse keskmised näitajad madalamad kui neil, kes elasid Tartu ümbruses (Tabel 2). Kuid ka elukohalisi erinevusi vaadates ilmnes, et statistiliselt olulised olid aga vaid koguhirmu (F= 70,51; p<0,001) ja püsiärevuse ( F= 9,65; p= 0,002) keskmiste erinevused. Seisundiärevuse keskmiste näitajate erinevuses statistilist olulisust ei olnud (F= 0,17; p=0,680). Viidi läbi dispersioonianalüüs vaatamaks ka üksikute hirmude keskmist suurust eraldi ja seda, kuidas nad olenevad soost, elukohast ja kohordist. 11

12 Soolised erinevused üksikute hirmuobjektide keskmistes väärtustes. Üksikute hirmuobjektide puhul ilmnes tendents, et naised ületasid üksikute hirmuobjektide keskmistes väärtustes mehi (Tabel 3). Tabel 3. Meeste ja naiste hirmuobjektide keskmised väärtused. Mees Naine p- M SD M SD väärtus Kõrgus 1,98 0,86 2,26 0,95 *** Maod 2,04 0,92 2,63 1,03 *** Ämblikud 1,51 0,78 2,28 1,11 *** Hiired-rotid 1,24 0,51 1,92 0,96 *** Äraeksimine 1,39 0,59 1,88 0,87 *** Pimedus 1,32 0,53 1,93 0,88 *** Seista või istuda avaliku ruumi keskel 1,42 0,64 1,6 0,82 *** Et ei saa hingata 1,58 0,84 1,77 1 *** Jääda sõpradeta 1,7 0,93 1,85 1 * Tuli 1,34 0,61 1,72 0,93 *** Veri 1,33 0,64 1,54 0,84 *** Et keegi murrab korterisse sisse 1,44 0,67 1,8 0,88 *** Surnud loomad 1,25 0,52 1,77 0,89 *** Surnud inimesed 1,8 0,83 2,41 1,01 *** Loodusõnnetus 1,47 0,68 2,02 0,91 *** Sõda 1,91 0,91 2,56 1,04 *** Terrorism 1,79 0,94 2,43 1,09 *** AIDS 2,37 1,09 2,7 1,12 *** *** Erinevus on olulisuse nivool 0,001. ** Erinevus on olulisuse nivool 0,01. *Erinevus on olulisuse nivool 0,05. M= keskmine; SD = standardhälve. Kõikide hirmuobjektide puhul oli hirmude tase mees- ja naissoo puhul erinev statistiliselt olulisel määral. Tulemustest ilmnes aga ka veel see, et sugudevaheline keskmiste vaheline erinevus oli kõige suurem hirmuobjektide ämblikud ja hiired-rotid puhul. Ka statistiliselt on nende hirmuobjektide sugude vaheline erinevus oluline, vastavalt siis F= 150,47, p< 0,001 (ämblikud) ja F= 182,36, p< 0,001 (hiired-rotid). Elukohalised erinevused üksikute hirmuobjektide keskmistes suurustes. Vaadates üksikute hirmuobjektide keskmisi suurusi elukohast sõltuvalt, ilmnes, et Tartu ümbruses elavate üksikute hirmuobjektide keskmised suurused on suuremad kui Tartus elavatel noortel (Tabel 4). 12

13 Tabel 4. Linlaste ja maal elavate hirmuobjektide keskmised väärtused. Tartu Tartu ümbrus p- M SD M SD väärtus Kõrgus 2,11 0,92 2,19 0,93 Maod 2,3 0,99 2,52 1,07 *** Ämblikud 1,81 0,98 2,2 1,12 *** Hiired-rotid 1,49 0,77 1,87 0,97 *** Äraeksimine 1,55 0,73 1,89 0,87 *** Pimedus 1,54 0,72 1,89 0,91 *** Seista või istuda avaliku ruumi keskel 1,49 0,73 1,58 0,78 Et ei saa hingata 1,6 0,88 1,84 1,02 *** Jääda sõpradeta 1,72 0,94 1,9 1,01 * Tuli 1,49 0,76 1,68 0,93 *** Veri 1,39 0,69 1,55 0,87 *** Et keegi murrab korterisse sisse 1,57 0,75 1,78 0,9 *** Surnud loomad 1,44 0,73 1,74 0,88 *** Surnud inimesed 2,02 0,93 2,37 1,02 *** Loodusõnnetus 1,67 0,81 2 0,91 *** Sõda 2,13 1 2,54 1,06 *** Terrorism 2 1,02 2,43 1,11 *** AIDS 2,45 1,1 2,75 1,12 *** *** Erinevus on olulisuse nivool 0,001. ** Erinevus on olulisuse nivool 0,01. *Erinevus on olulisuse nivool 0,05. M= keskmine; SD = standardhälve. Kõikide hirmuobjektide puhul, välja arvatud kõrgus (F= 1,52; p= 0,218) ja seista ja istuda avaliku ruumi keskel (F= 3,11; p= 0,078), oli hirmude tase linna ja maa noorte puhul erinev statistiliselt olulisel määral. Kõige suurem erinevus oli hirmuobjektide terrorism ja sõda puhul. Ka statistiliselt on nende hirmuobjektide elukohaline erinevus oluline, vastavalt siis F= 37,59, p< 0,001 (terrorism) ja F= 35,71, p< 0,001 (sõda). Noorema ja vanema kohordi vahelised erinevused üksikute hirmuobjektide keskmistes suurustest. Selgus, et vanusest ei olenenud, kas üksikute hirmuobjektide puhul oli keskmine hirm suurem või mitte, see oli igal hirmuobjektil individuaalne. Keskmiste erinevused olid minimaalsed ja enamused erinevused ei olnud ka statistiliselt olulised. Küll aga peab siin ära märkima hirmuobjektid, mille puhul kohortide keskmised erinevused siiski statistiliselt oluliseks olid - maod (F= 14,06; p< 0,001), et ei saa hingata (F= 25,59; p< 0,001), jääda sõpradeta (F= 18,27; p< 0,001) ja tuli (F= 4,74; p= 0,030). Hirm madude ja tule ees oli suurem vanema kohordi puhul ja hirm jääda sõpradeta ja et ei saa hingata oli suurem noorema kohordi puhul. 13

14 Tulemustest selgus ka see, et hirmuobjekti tule puhul tuli kohortide vaheline erinevus pigem naiste kohortide vahelisest erinevusest, madude, jääda sõpradeta ja et ei saa hingata puhul mängisid rolli nii naiste kohortide vahelised erinevused kui ka meeste kohortide vahelised erinevused. 14

15 ARUTELU JA JÄRELDUSED Käesoleva uurimuse põhieesmärgiks oli välja selgitada, kas ja milline on hirmude seos püsija seisundiärevusega Eesti teismelistel ja noortel. Lisaeesmärkideks olid uurida soolisi ja vanuselisi ning elukohast tulenevaid erinevusi ärevuse ja hirmude erinevates näitajates. Tulemustest ilmnes, et hirmul on positiivne seos nii seisundi- kui ka püsiärevusega. Esimene hüpotees, mille kohaselt on Eesti teismelistel ja noortel nii seisundiärevusel kui ka püsiärevusel hirmudega tugev positiivne korrelatsioon, leidis kinnitust, hirm ja ärevus on omavahel tõesti positiivselt seotud. Saadud tulemused on kooskõlas mitmete varasemate uurimustega (Ebesutan, Smith, Bernstein, Chorpita, Nakamura ja Higa-McMillan, 2011; Schoenfelder, Sandler, Wolchik ja MacKinnon, 2011; Schereri ja Nakamura, 1968, viidatud King, Gullone ja Ollendick, 1992; King, Gullone ja Ollendick, 1992; Ronen, Rahav ja Appel, 2003). See, et positiivne korrelatsioon on küll arvestatav, aga siiski mitte eriti suur, toob aga tõestust sellele, et hirm ja ärevus siiski ka omavahel erinevad, kinnitades varasemate uurimuste tulemusi, mis on leidnud, et hirmu ja ärevust ei saa vaadata kui ühte nähtust (Davis, Walker, Miles, Grillon, 2010; Gullone, King, Ollendick, 2000). Erinevaid hirmuobjekte eraldi vaadates ilmnes sama tendents, mis koguhirmu puhul, kõik hirmuobjektid olid positiivselt seotud nii püsiärevusega kui ka seisundiärevusega. Statistiliselt olulist seost ei leidunud vaid hirmuobjekti hiired-rotid ja seisundiärevus vahel. Sai ka kinnitust teine hüpotees, et noorema kohordi hirmude ja ärevuse seose suurus ei erine märkimisväärselt vanema kohordi hirmude ja ärevuse seose suurusest, korrelatsioonid olid sisuliselt sarnased. Kolmas hüpotees, mille kohaselt Eesti naistel on nii hirmude kui ka ärevuse näitajad kõrgemad kui meestel, olenemata hirmuobjektist või sellest, kas on tegemist püsi-või seisundiärevusega, leidis täielikult kinnitust (kuigi seisundiärevuse puhul oli erinevus nii väike, et statistilist olulisust ei olnud). Vastav tulemus on kooskõlas paljude varasemate uurimuste tulemustega (Gullone, King, Ollendick, 2000; Gullone, 2001; Ronen, Rahav, Appel, 2003; Costa Jr., Terracciano, McCrae, 2001; Van Oort, Greaves-Lord, Verhulst, Ormel, Huizink, 2009; Mellanby ja Zimdars, 2011). Küll aga selgus üksikuid hirmuobjekte vaadates, et sugude vaheline erinevus oli kõige suurem hirmuobjektide ämblikud ja hiiredrotid puhul. Hirmu nende hirmuobjekide ees saab üldistada kui hirme loomade ees. Michalčáková, Lacinová ja Jelínek (2009) on samuti leidnud, et sooline erinevus teismelistel on kõige suurem hirmudes loomade ees. Samuti ilmneb ka näiteks Gullone i ja Kingi (1993) uurimusest 7-18 aastaste laste ja teismeliste hirmude kohta, et hirmude hulka, milles olid 15

16 suurimad erinevused sugude vahel, kuulusid ka hirmud hiirte, ämblike, madude ja rottide ees hirmud loomade ees. Tulemustest ilmnes ka asjaolu, et koguhirmu, püsiärevuse ja seisundiärevuse keskmised suurused kohortide vahel ei erinenud statistiliselt olulisel määral. Vastav leid ühtib juba ka sissejuhatuses välja toodud Gullone i (2001) poolt välja pakutuga, et võib-olla mingi optimaalne ärevuse tase, milleni jõutakse vanuse kasvades, küpseks saades. Samuti ühtib see ka sellega, et ka hirmude puhul hakkab jõudes teismelise ikka ilmnema stabiilsus (Gullone ja King, 1997, viidatud Taimalu, 2007). Kui aga vaadati üksikuid hirmuobjekte eraldi ja seda, kuidas nende keskmised noorema kohordi ja vanema kohordi puhul erinesid, selgus, et olid siiski mõned hirmuobjektid, mille puhul olid statistiliselt olulised vanuselised erinevused. Seda võib näiteks põhjendada sellega, et erinevas vanuses peetakse tähtsaks erinevaid asju ja elusse suhtumine on erinev. Näiteks 18 aastasena omavad suhted eakaaslastega, klassikaaslastega, suurt rolli selles, et tagada noore inimese heaolu, 25 aastasena on noor aga juba omandanud suurema iseseisvuse. See võib-olla üks seletus sellele, miks nooremas kohordis on näiteks hirm jääda sõpradeta suurem kui vanemas kohordis. Tulemustest selgus lisaks ka veel asjaolu, et Tartu maakonnas elavatel noortel ja teismelistel olid hirmu ja ärevuse näitajad kõrgemad, kui Tartus elavatel. Asjaolu, et kõige suurem elukohaline erinevus oli hirmuobjektidel nagu terrorism ja sõda, tõmbab taas tähelepanu. Hirm terrorismi ja sõdade ees kuuluvad selliste hirmude hulka, mis ei ähvarda mitte ainult ühte inimest, vaid millel on suurem mõju juba ka ülemaailmselt (Michalčáková, Lacinová, Jelínek, 2009). Üks võimalik põhjendus, miks linnas elavate noorte jaoks need hirmuobjektid ei tundu nii ähvardavad kui Tartu linnast väljas elavatele, võib olla, et linnas elavad inimesed on rohkem harjunud müra ja käraga, linnas elab ka rohkem inimesi, kes maailmas toimuvaid hirmutavaid asju üksteisele edasi räägivad ja uudiseid jagavad, linnas on üldiselt suurem võimalus erinevate uudistega kursis olla. Tartus elavatel teismelistel ja noortel võib olla tekkinud mingil määral tundetus selliste üldist ohtu väljendavate faktorite suhtes. Uurimused on näidanud, et realistlikumad vägivalla portreteerimised võivad tõsta seotuse ja agressiooni tasemeid, koheseid ehmumise reaktsioone, hirmu maailma kui jubeda koha ees ja desensitisatsiooni (Walma van der Molen, 2004). Selles vanuses Tartlastel ei ole arvatavasti enamustel isiklikke kogemusi sõja ja terrorismiga, mistõttu ei pruugi neil ka hoolimata sellest, et linnas sees võib suurema tõenäosusega olla näiteks terrorismi ilminguid, olla seetõttu suuremaid hirme. Aga sellele tulemusele võib olla ka teisi võimalikke seletusi. 16

17 Siinkohal tuleb ka välja tuua asjaolu, et mõned hirmuobjektid korreleerusid omavahel tunduvalt tugevamalt kui teised. See on arvatavasti tingitud asjaolust, et hirmuobjektid, mis olid uurimuses kasutatud, olid omavahel küllalt erinevad. Edaspidi oleks kasulik uurida põhjalikumalt erinevate hirmuobjektide korrelatsioone seisundi- ja püsiärevusega eraldi. Kokkuvõttes leidsid hüpoteesid suures osas kinnitust. Hirmud olid püsi-ja seisundiärevusega positiivselt korreleeritud. Noorema kohordi hirmude ja ärevuse seose suurus ei erinenud märkimisväärselt vanema kohordi hirmude ja ärevuse seose suurusest. Naistel olid nii hirmude (nii koguhirmu kui ka üksikute hirmuobjektide) ja ärevuse (nii püsikui ka seisundiärevuse) näitajad kõrgemad. Hirmuobjekte eraldi vaadates ilmnes ka asjaolu, et sooline erinevus oli kõige suurem hirmudes loomade ees ja et kohortide vahel erilisi erinevusi koguhirmu, püsiärevuse ja seisundiärevuse kui ka üksikute hirmude keskmistes suurustes ei olnud. Vaadates Tartu maakonnast ja Tartu-siseselt kogutud andmeid eraldi, selgus, et linnast väljas elavatel noortel ja teismelistel olid hirmu ja ärevuse näitajad kõrgemad. Soovitatav oleks uurida ka edaspidi Eesti-siseselt teisi vanusegruppe, näiteks nooremaid lapsi, ja kuna valim koosnes ühe konkreetse Eesti piirkonna noortest, oleks kasulik laiendada uurimust edasi ka teistele Eesti piirkondadele. 17

18 KASUTATUD KIRJANDUS Belcher, J., Peters, L. ( 2009) Relationship between Anxiety Sensitivity subscales and social fears. Australian Journal of Psychology, 16(3), Colman, A. M. (2009) A Dictionary of Psychology: third edition, pp. 46, 726, 774. New York: Oxford University Press. Costa Jr., P. T., Terracciano, A., McCrae, R.R. (2001) Gender Differences in Personality Traits Across Cultures: Robust and Surprising Findings. Journal of Personality and Social Psychology, 82(2), Davis, M., Walker, D.L., Miles, L., Grillon, C. (2010) Phasic vs Sustained Fear in Rats and Humans: Role of the Extended Amygdala in Fear vs Anxiety. Neuropsychopharmacology, 35(1), Ebesutani, C., Smith A., Bernstein, A., Chorpita, B. F., Higa-McMillan, C., Nakamura, B. (2011) A Bifactor Model of Negative Affectivity: Fear and Distress Components Among Younger and Older Youth. Psychological Assessment, 23(3), Gullone, E., King, N. J. (1993) The Fears of Youth in the 1990s: Contemporary Normative Data. Journal of Genetic Psychology, 154(2), Gullone, E., King, N. J., Ollendick, T. H. (2000) The development and and psychometric evaluation of the fear experiences questionnaire: an attempt to disentangle the fear and anxiety constructs. Clinical Psychology and Psychotherapy, 7, Gullone, E., King, N. J., Ollendick, T. H. (2001) Self-Reported Anxiety in Children and Adolescents: A Three-Year Follow-Up Study. The Journal of Genetic Psychology, 162(1), Harro, M., Eensoo D., Kiive, E., Merenäkk, L., Alep, J., Oreland, L., & Harro, J. (2001). Platelet monoamine oxidase in healthy 9- and 15-years old children: The effect of gender, smoking and puberty. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 25, King, N. J., Gullone, E., Ollendick, T.H. (1992) Manifest Anxiety and Fearfulness in Children and Adolescents. Journal of Genetic Psychology, 153(1),

19 Lau, J.Y.F, Eley, T.C., Stevenson, J. (2006) Examining the Stait-Trait Anxiety Relationship: A Behavioural Genetic Approach. Journal of Abnormal Child Psychology, 34(1), Legrand, L.N., McGue, M., Iacono, W.G. (1999) A Twin Study of State and Trait Anxiety in Childhood and Adolescence. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 40(6), Mellanby, J., Zimdars, A. (2011) Trait anxiety and final degree performance at the University of Oxford. Higher Education: The International Journal of Higher Education and Educational Planning, 61(4), Michalčáková, R., Lacinová, L., Jelínek, M. (2009) Fears in Adolescence. Psihologijske teme, 18(1), Ronen, T., Rahav, G., Appel, N. (2003) Adolescent Stress Responses to a Single Acute Stress and to Continuous External Stress: Terrorist Attacks. Journal of Loss and Trauma, 8(4), Satpute, A.B., Mumford, J.A., Naliboff, B.D., Poldrack, R.A. (2012) Human Anterios and Posterior Hippocampus Respond Distinctly to State and Trait Anxiety. Emotion, 12(1), Schmitz, A., Merikangas, K., Swendsen, H., Cui, L., Heaton, L., Grillon, C.(2011) Measuring anxious responses to predictable and unpredictable threat in children and adolescents. Journal of Experimental Child Psychology, 110(2), Schoenfelder, E.N., Sandler, I. N., Wolchik, S., MacKinnon, D. (2011) Quality of Social Relationships and the Development of Depression in Parentally-Bereaved Youth. Journal of Youth and Adolescence, 40(1), Spielberger, C. D., Gorsuch, R. L., Lushene, R., Vagg, P. R., Jacobs, G. A. (1983) Manual for the State-Trait Anxiety Inventory. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press. Taimalu, M. (2007) Children s fears and coping strategies: a comparative perspective. Dissertationes pedagogicae Universitatis Tartuensis, 6. Tartu Ülikooli kirjastus. Van Oort, F.V.A., Greaves-Lord, K., Verhulst, F.C., Ormel, J., Huizink, A.C. (2009) The developmental course of anxiety symptoms during adolescence: the trails study. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 50(10),

20 Walma van der Molen, J.H. (2004) Violence and Suffering in Television News: Toward a Broader Conception of Harmful Television Content for Children. Pediatrics, 113(6),

21 Käesolevaga kinnitan, et olen korrektselt viidanud kõigile oma töös kasutatud teiste autorite poolt loodud kirjalikele töödele, lausetele, mõtetele, ideedele või andmetele. Olen nõus oma töö avaldamisega Tartu Ülikooli digitaalarhiivis DSpace. Helen Puusemp 21

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

Microsoft Word - Kurg_seminaritöö_17.05.docx

Microsoft Word - Kurg_seminaritöö_17.05.docx Tartu Ülikool Psühholoogia instituut Kirsikka Kurg AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIRE SÜMPTOMITE SEOS HILISEMA NARKOOTIKUMIDE TARVITAMISEGA Seminaritöö Juhendaja: Jaanus Harro, Evelyn Kiive Läbiv pealkiri:

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

Millest mõtleb depressioon (ja kuidas temast aru saada?) Maarja-Liisa Oitsalu kliiniline psühholoog

Millest mõtleb depressioon (ja kuidas temast aru saada?) Maarja-Liisa Oitsalu kliiniline psühholoog Millest mõtleb depressioon (ja kuidas temast aru saada?) Maarja-Liisa Oitsalu kliiniline psühholoog Ma olen mõttetu Jälle ma ebaõnnestusin! See ülesanne ei tulnud mul hästi välja Küll ma olen vahest saamatu!

Rohkem

DVD_8_Klasteranalüüs

DVD_8_Klasteranalüüs Kursus: Mitmemõõtmeline statistika Seminar IX: Objektide grupeerimine hierarhiline klasteranalüüs Õppejõud: Katrin Niglas PhD, dotsent informaatika instituut Objektide grupeerimine Eesmärk (ehk miks objekte

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

(Microsoft Word - \334lle Mugu_kokkuv\365te)

(Microsoft Word - \334lle Mugu_kokkuv\365te) TARTU LINNA ÕPETAJATE LÄBIPÕLEMISE, ENESETÕHUSUSE JA TAUSTATEGURITE SEOSED Magistritöö aktuaalsus Eesti hariduselus on toimunud ja toimumas suured muutused viiakse läbi ulatuslikke haridusreforme ning

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“ KAASAV ELU RÜHM HEV ÕPPEVAHEND 17.05.2018 Grupp: Terje Isok Gerli Mikk Veronika Vahi, Merit Roosna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla PROJEKTI EESMÄRK Luua õppetööd

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade Suhkurtõve esinemissagedus lastel Diabeedi tekkepõhjused Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik Suhkruhaiguse tüübid 1. tüüpi suhkruhaigus (T1D) Eestis 99,9% juhtudest kõhunääre ei tooda insuliini 2. tüüpi

Rohkem

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine ( Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvuga); Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Psühholoogia instituut Kristi Soogenbits Sotsiaalse Käitumise küsimustiku sobivus Aspergeri sündroomiga teismeliste isiksuseomaduste mõõtmiseks ja antud küsimustiku normide uuendamine. Magistritöö

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urma

Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urma Tartu Ülikool Matemaatika-informaatikateaduskond Matemaatilise statistika instituut Võrgupeo külastaja uurimine Andmeanalüüs I projekt Koostajad: Urmas Kvell Riivo Talviste Gert Palok Juhendaja: Mare Vähi

Rohkem

ÕPILASTE TEHNOLOOGILISTE TEADMISTE VÕRDLEV UURING SOOMES JA EESTIS KASSARI PUHKEKESKUS Mart Soobik, Phd 12. juuni 2017

ÕPILASTE TEHNOLOOGILISTE TEADMISTE VÕRDLEV UURING SOOMES JA EESTIS KASSARI PUHKEKESKUS Mart Soobik, Phd 12. juuni 2017 ÕPILASTE TEHNOLOOGILISTE TEADMISTE VÕRDLEV UURING SOOMES JA EESTIS KASSARI PUHKEKESKUS Mart Soobik, Phd 12. juuni 2017 Teadusartikkel Autio, O., & Soobik, M. (2017). Technological knowledge and reasoning

Rohkem

Tartu Ülikool Psühholoogia instituut Birgit Pillmann EESTI KOOLIÕPILASTE ELUGA RAHULOLU ENNUSTAVAD TEGURID Magistritöö Juhendajad: Helle Pullmann (Ph.

Tartu Ülikool Psühholoogia instituut Birgit Pillmann EESTI KOOLIÕPILASTE ELUGA RAHULOLU ENNUSTAVAD TEGURID Magistritöö Juhendajad: Helle Pullmann (Ph. Tartu Ülikool Psühholoogia instituut Birgit Pillmann EESTI KOOLIÕPILASTE ELUGA RAHULOLU ENNUSTAVAD TEGURID Magistritöö Juhendajad: Helle Pullmann (Ph.D), Anu Realo (Ph.D) Läbiv pealkiri: Kooliõpilaste

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

MergedFile

MergedFile Vanemlusprogrammi Imelised aastad 2018. aasta tulemused Tervise Arengu Instituut Aire Trummal Tallinn 2019 1 Tervise Arengu Instituudi missioon on luua ja jagada teadmisi, et tõenduspõhiselt mõjutada tervist

Rohkem

AINEPROGRAMM

AINEPROGRAMM AINEPROGRAMM Aine kood: SPI 7009 Aine nimetus: Kriisinõustamine Õppejõud : Tiiu Meres ( kui on vaja konsulteerida, siis kasuta e-maili tiiu.meres@lastetugi.ee) Ainepunkte: 3 Hindamisviis: hindeline arvestus

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_ Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas: P. Sarapuu (juhatuse esimees) Vers.: 2 Lk: 1/7 Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas:

Rohkem

sojateadlane_4.indd

sojateadlane_4.indd KAITSEVÄE ÜHENDATUD ÕPPEASUTUSTE PÕHIKURSUSTE KADETTIDE KOGEMUSED, USKUMUSED JA ETTEPANEKUD SEOSES NUTIVAHENDITE KASUTAMISEGA ÕPPETEGEVUSES 1 Triinu Soomere, Liina Lepp, Marvi Remmik, Äli Leijen Võtmesõnad:

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Haridusteaduste instituut Koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekava Merli Kalm 1-3 AASTASTE LASTE SOTSIAALSETE

Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Haridusteaduste instituut Koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekava Merli Kalm 1-3 AASTASTE LASTE SOTSIAALSETE Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Haridusteaduste instituut Koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekava Merli Kalm 1-3 AASTASTE LASTE SOTSIAALSETE OSKUSTE JA ISIKSUSEOMADUSTE SEOS LAPSE KOHANEMISEGA

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc Soovituste koostamise kokkuvõte - SoKo Kliiniline küsimus nr 2 Kas kõigil alkoholi kuritarvitamise ja alkoholisõltuvuse kahtlusega patsientidel tuleb lisaks anamneesile kasutada diagnoosi täpsustamiseks

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Sooaspekti olulisus meeste tervise uuringutes

Sooaspekti olulisus meeste tervise uuringutes Sooaspekti olulisus meeste tervise uuringutes Ülle Papp 24.05.2019 Mida tähendab olla mees kui sooline olevus? mõisted mehelikkus, soostereotüübid ja sooline identiteet Sotsiaalselt, ühiskonna poolt määratud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ära löö last- ka sõnadega Anne Kleinberg MD, PhD TLH Psühhiaatriakliiniku juhataja 20.11.2015 Sissejuhatus Vanemlikkus Vägivalla liigid Verbaalse vägivalla mõiste ja variandid Verbaalse vägivalla mõju

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

Tartu Ülikool Psühholoogia instituut Karmen Vool ISIKSUSHÄIRETELE OMASTE JOONTE SEOS EMPAATIA NING TERAPEUTILISE SUHTEGA Magistritöö Juhendaja: Maie K

Tartu Ülikool Psühholoogia instituut Karmen Vool ISIKSUSHÄIRETELE OMASTE JOONTE SEOS EMPAATIA NING TERAPEUTILISE SUHTEGA Magistritöö Juhendaja: Maie K Tartu Ülikool Psühholoogia instituut Karmen Vool ISIKSUSHÄIRETELE OMASTE JOONTE SEOS EMPAATIA NING TERAPEUTILISE SUHTEGA Magistritöö Juhendaja: Maie Kreegipuu Kaasjuhendaja: Andres Kaera Läbiv pealkiri:

Rohkem

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule) Ülevaate

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

Pealkiri / Headline

Pealkiri / Headline Eesti pensionisüsteemi reformide põlvkondadevaheliste efektide analüüs simulatsioonimeetodi abil Magnus Piirits Tartu Ülikool/PRAXIS magnuspiirits@gmail.com Juhendaja Andres Võrk Ettekande kava Aktuaalsus

Rohkem

“MÄLUKAS”

“MÄLUKAS” Hiiumaa Arenguseminar 2016 Mälu ja mõtlemine Juhi tähelepanu Tauri Tallermaa 27.oktoober 2016 Edu 7 tunnust Allikas: Anthony Robbins. Sisemine jõud 1. Vaimustus 2. Usk e veendumus 3. Strateegia 4. Väärtushinnangute

Rohkem

ISIKSUSEHÄIRED DRAAMA- KUNINGANNA EHK ELU NAGU TEATRIS MILLINE ON HISTRIOONILINE ISIKSUS? 42 Psühholoogia Sinule

ISIKSUSEHÄIRED DRAAMA- KUNINGANNA EHK ELU NAGU TEATRIS MILLINE ON HISTRIOONILINE ISIKSUS? 42 Psühholoogia Sinule ISIKSUSEHÄIRED DRAAMA- KUNINGANNA EHK ELU NAGU TEATRIS MILLINE ON HISTRIOONILINE ISIKSUS? 42 Psühholoogia Sinule 1 2017 Ivi Niinep on psühholoog Idüllilise Muhu kaluritalu õuele veereb ühel heal suvepäeval

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Pealkiri on selline

Pealkiri on selline Kuidas keerulisemad alluvad muudaksid oma käitumist, kui juht seda soovib? Jaana S. Liigand-Juhkam Millest tuleb juttu? - Kuidas enesekehtestamist suhtlemises kasutada? - Miks kardetakse ennast kehtestada?

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

19. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, Arvridade koonduvustunnused Sisukord 19 Arvridade koonduvustunnused Vahelduvat

19. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, Arvridade koonduvustunnused Sisukord 19 Arvridade koonduvustunnused Vahelduvat 9. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, 203-4. 9 Arvridade koonduvustunnused Sisukord 9 Arvridade koonduvustunnused 23 9. Vahelduvate märkidega read.......................... 24 9.2 Leibniz i

Rohkem

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul üe muutuja funktsioonidelt m muutuja funktsioonidele, kus m, 3,..., kerkib

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA 8-12 klass

PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA 8-12 klass PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA 8-12 klass PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA Üldinfo Tunni teema Stigma ehk häbimärgistav suhtumine vaimse tervise häirete suhtes. Õpilased

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KIKERIKII VÕI KUKKURUKUU? KULTUURILISED ERINEVUSED JA KOHANEMINE VÄLISRIIGIS Kristina Lukk HIRMUL ON SUURED SILMAD Hirm võib olla nii tunne kui ka emotsioon oht, mis on seotud välise stiimuliga Ärevus

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

Tartu Ülikool Loodus- ja täppisteaduste valdkond Ökoloogia ja maateaduste instituut Geograafia osakond Bakalaureusetöö inimgeograafias (12 EAP) Isiksu

Tartu Ülikool Loodus- ja täppisteaduste valdkond Ökoloogia ja maateaduste instituut Geograafia osakond Bakalaureusetöö inimgeograafias (12 EAP) Isiksu Tartu Ülikool Loodus- ja täppisteaduste valdkond Ökoloogia ja maateaduste instituut Geograafia osakond Bakalaureusetöö inimgeograafias (12 EAP) Isiksuse seadumuste seos telefonikasutusega Marian Juurik

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh 2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühholoog - nõustaja, kunstiteraapia ühenduse liige Moskvas

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

Microsoft Word - Adapteeritudvariant.docx

Microsoft Word - Adapteeritudvariant.docx Tartu Ülikool Psühholoogia instituut Kadri Säde OCI-R KÜSIMUSTIKU ADAPTEERIMINE EESTI OLUDELE Uurimistöö Juhendajad: Kirsti Akkermann PhD Kerttu Petenberg MA Läbiv pealkiri: REVIDEERITUD OCI SKAALA Tartu

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu LISA KINNITATUD õppeprorektori 22.08.2017 korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori 06.04.2018 korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimused ja kord 1. Võõrkeeleoskuse tõendamine vastuvõtul

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid Pipelife Tartu 2016 1 You don t see us, but we are always present... 2 1 Pipelife Group Locations worldwide Region Central Eastern Europe Region US Region West & North Plant Sales Office Headquarters 3

Rohkem

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names /

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / Fondi teised nimed: Business Register Number / Äriregistri

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Euroopa laste rasvumise seire Eesti uuring 2015/16. õa Childhood Obesity Surveillance Initiative COSI Eha Nurk COSI WHO Euroopa Regionaalbüroo algatus Eesmärk tõkestada kasvavat rasvumise epideemiat 6

Rohkem