Eesti tarbimisjärgsed rõiva- ja tekstiilivood

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Eesti tarbimisjärgsed rõiva- ja tekstiilivood"

Väljavõte

1 Eesti tarbimisjärgsed rõiva- ja tekstiilivood Projekti Põhjamaade-Baltikumi ringse tekstiilisüsteemi suunas Eesti analüüsi kokkuvõte Mai 2020 Kristiina Martin (SEI Tallinn) Harri Moora (SEI Tallinn) Kerli Kant Hvass (SEI Tallinn) David Watson (Planmiljö, DK)

2 Sisukord Mõisted... 3 Sissejuhatus Uute ja kasutatud rõivaste ja tekstiilide tarbimine Kasutatud rõivaste ja tekstiilide kogumine Kasutatud rõivaste ja tekstiilide kogumine korduskasutuseks Kasutatud rõivaste ja tekstiilide liigiti kogumine jäätmejaamades Kasutatud rõivaste ja tekstiilide käitlus Korduskasutuseks kogutud rõivaste ja tekstiilide käitlus Jäätmejaamades liigiti kogutud rõivaste ja tekstiilide käitlus Kasutatud rõivad ja tekstiilid jäätmetena Kasutatud rõivaste ja tekstiilide import ja eksport Import Eksport Kokkuvõte Kasutatud kirjandus

3 Mõisted Jäätmete ringlussevõtt jäätmete taaskasutamistoiming, mille käigus jäätmematerjalid töödeldakse toodeteks, materjalideks või aineteks kasutamiseks nende esialgsel või mõnel muul eesmärgil. See ei hõlma jäätmete energiakasutust ja töötlemist materjalideks, mida kasutatakse kütusena või uuesti tagasitäiteks. Kasutatud rõivad ja tekstiilid kasutatud rõivad ja tekstiilid, mis pärinevad kodumajapidamistest, sh sarnased rõivad ja tekstiilid, mida kasutatakse avalikus ja erasektoris. Vaibad, mööblikatted, tekid ja padjad, jalanõud ja teised sellised tekstiilid ei ole antud uuringus arvesse võetud. Korduskasutuseks ettevalmistamine taaskasutamistoiming, millega jäätmeteks muutunud tooteid kontrollitakse, puhastatakse või parandatakse ehk valmistatakse ette selliselt, et neid kasutatakse uuesti ilma mis tahes muu eeltöötluseta. Ladestamine jäätmete sh rõiva- ja tekstiilijäätmete kõrvaldamise toiming, milleks on nende ladestamine prügilasse. Põletamine käesolevas uuringus on nimetatud mõistet kasutatud jäätmete energiakasutuse kontekstis, mis on jäätmete taaskasutamismoodus, kus põletuskõlblikke jäätmeid (sh rõiva- ja tekstiilijäätmeid) kasutatakse energia tootmiseks nende põletamisel eraldi või koos muude jäätmete või kütusega, kasutades ära tekkinud soojuse. Rõivaste ja tekstiilide korduskasutus toiming, mille käigus rõivast või tekstiilitoodet kasutatakse peale esmatarbimist eluringi jooksul mitu korda algselt mõeldud otstarbeks. Rõivaste ja tekstiilide ringlussevõtt tekstiilijäätmete taaskasutusmoodus, mille käigus jäätmematerjalid töödeldakse toodeteks, materjalideks või aineteks, et kasutada neid nende esialgsel või muul eesmärgil. Ringlussevõtuks ei saa lugeda tekstiilijäätmetest kütuse tootmist või jäätmete energiakasutust. Taaskasutamine mis tahes toimingud, mille peamiseks tulemuseks on jäätmete kasutamine kasulikul otstarbel selliselt, et need asendavad teisi materjale, mida muidu oleks kasutatud teatava funktsiooni täitmiseks. Tekstiilijäätmed jäätmetena käsitletakse kasutatud rõivaid/tekstiile siis, kui valdaja ei kavatse neid enam kasutada ning viskab need ära või kavatseb seda teha. 3

4 Sissejuhatus Tekstiilide ja rõivaste tootmine ja tarbimine on globaalse mõõtmega valdkond, mis puudutab miljoneid inimesi üle maailma. Ainuüksi Euroopas töötab tekstiilisektoris 1,7 miljonit inimest 1. Rõivaste ja jalanõude tarbimine on Euroopa Liidus kasvanud viimase kahekümne aasta jooksul ligikaudu kolmandiku võrra 2 ning nende toodete globaalne tarbimine kasvab aastaks 2030 hinnanguliselt 63% 3. Rõivaste tootmine ja tarbimine on senimaani tuginenud lineaarsele ehk nn tooda, kasuta, hülga majanduslikule mudelile, mis põhineb odaval ja kergesti kättesaadaval toormel ja energial ning odaval tööjõul. Viimase kahe kümnendi jooksul on selline majandusmudel tekitanud olukorra, kus toodetakse suuri koguseid madala kvaliteedi ja lühikese elueaga rõivaid, mis on omakorda suurendanud nõudlust odava tööjõu, toorme ja muude ressursside järele. See on toonud kaasa rõivaste ületarbimise ning rõiva- ja tekstiilijäätmete hüppelise kasvu. Hiljutised analüüsid näitavad, et ligikaudu 73% maailmas toodetud ja tarbitud rõivastest ja tekstiilidest suunatakse ladestamisele prügilasse või põletamisele 4. Suurt osa kasutatud rõivastest saaks aga korduskasutada või töödelda ümber uuteks materjalideks või toodeteks 5. Üha suureneva keskkonnamõju ja ressursside raiskamise valguses on vältimatu tekstiilisüsteemi ringsemaks muutmine. Ringmajanduse põhimõtete laiem rakendamine moe- ja rõivatööstuses aitab luua võimalusi suureneva tarbimise ja jäätmetekke vähendamiseks. Vajame tooteid, mis on disainitud kestma ja mida on võimalik nende eluea lõpus materjalidena ringlusse suunata. Vajame hästi toimivaid ja mugavaid kasutatud rõivaste ja tekstiilide kogumissüsteeme ja sorteerimislahendusi, mis saavad efektiivselt teenindada korduskasutust toetavaid ärimudeleid ning tehnoloogiaid, mille abil saab kasutatud tekstiile töödelda kõrge kvaliteediga kangasteks ja muudeks materjalideks. Et tekstiilide ringlus saaks tõhusalt toimida, peavad tootjad võtma senisest suurema vastutuse oma toodete eluea pikendamiseks ja nende ringlusse suunamisel 6. Olulise tähtsusega on ka tarbijate teadlikkus ja valmisolek tarbida teadlikumalt ning eelistada oma valikutes jätkusuutlikke, kasutatud ja ümbertöödeldud tooteid. Lisaks on üliolulise tähtsusega riikliku tasandi toetus poliitiliste ja õiguslike meetmetena, mis aitavad kaasa moeja rõivatööstuse ringsemaks muutumisele aasta märtsikuus võeti vastu uus ELi ringmajanduse tegevuskava 7, mille eesmärgiks on edendada ressursside tõhusat kasutamist liikumisel ringse majanduse suunas ja säilitada 1 EEA (2019). Textiles in Europe s circular economy 2 European Environment Agency (2014). Environmental Indicators report 3 The Boston Consulting Group and Global Fashion Agenda (2017). The Pulse of the Fashion Industry 4 Ellen MacArthur Foundation (2017). A new textiles economy: Redesigning fashion s future. Ellen MacArthur Foundation. United Kingdom 5 Watson et al. (2017). Stimulating textile-to-textile recycling. Nordic Council of Ministers 6 Kant Hvass, K. (2016). Weaving a Path from Waste to Value: Exploring Fashion Industry Business Models and the Circular Economy. Copenhagen Business School 7 Circular Economy Action Plan. For a cleaner and more competitive Europe. 4

5 bioloogilist mitmekesisust ning vähendada saastet 8. Üheks prioriteetvaldkonnaks on ka tekstiilid ning rõivaste ja tekstiilide korduskasutuse ja ringlussevõtu edendamine. EL jäätmedirektiivi (Waste Directive, lühidalt WFD 9 ) kohaselt peavad kõik liikmesriigid 1. jaanuariks 2025 sisse viima kasutatud rõivaste ja tekstiilide (sh tekstiilijäätmete) liigiti kogumise. Peale selle kaalub Euroopa Komisjon kehtestada aasta lõpuks kasutatud rõivaste ja tekstiilide korduskasutamise ja ringlussevõtu eesmärgid. Balti riikide (sh Eesti) rõiva- ja tekstiilisektor on tegemas esimesi samme ringmajanduse põhimõtete rakendamise suunas. Vaatamata Eesti kultuuriruumi traditsioonidele kasutada rõivaid võimalikult pikalt ning neid ka parandada, on ringmajanduse põhimõtetel toimiv tänapäevane tekstiilitoodete kordus- ja taaskasutussüsteem tervikuna oma arengu alguses. Edasiste ringmajandust soodustavate tegevuste (sh poliitikameetmete) kavandamisel on oluline omada ülevaadet valdkonna tänasest olukorrast, rõivaste (nii uute kui ka kasutatud) tarbimisest ja ringlusse suunamise praktikatest ja kitsaskohtadest. Siiani on selline ülevaade nii Eesti osas kui ka teiste Balti riikide tasandil puudunud. Käesolev kokkuvõte annab lühiülevaate Põhjamaade Ministrite Nõukogu projekti Põhjamaade-Baltikumi ringse tekstiilisüsteemi suunas raames Eestis läbi viidud rõivaste ja kodutekstiilide analüüsi tulemustest. Paralleelselt Eestiga viidi samalaadsed uuringud läbi ka Lätis ja Leedus. Analüüsi käigus hinnati Eestis turule pandud uute ja kasutatud rõivaste ja tekstiilide koguseid, koostati ülevaade olemasolevatest kogumissüsteemidest ja korduskasutusskeemidest, analüüsiti rõiva- ja tekstiilijäätmete voogusid ning nende jäätmete käitlemislahendusi. Kogutud andmete valideerimiseks ja tagasiside kogumiseks korraldati kõigi uuringusse kaasatud sidusrühmadega (nt rõivaste kogujad, importijad, sortijad, korduskasutajad, jäätmekäitlejad ning rõivatootjate, brändide ja kaupmeeste, teadusasutuste ja ametkondade esindajad) kohtumised. Analüüsis tugineti Põhjamaades varasemalt läbi viidud samalaadsete uuringute metoodikale, mida kohaldati vastavalt kohalikele oludele. Analüüsi metoodika põhines valitud huvirühmade küsitlustel ja intervjuudel (kohalikud omavalitsused, asjassepuutuvad ametkonnad, suuremad kasutatud rõivaste kogujad ja käitlejad), olemasolevate kirjalike andmete (varasemad uuringud, statistilised ülevaated) ning Keskkonnaagentuuri jäätmearuandluse infosüsteemi (JATS) andmete analüüsil. Projekt viidi läbi Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetusel. Lisaks toetas Eesti rõiva- ja tekstiilivoogude analüüsi läbiviimist Keskkonnaministeerium. Analüüsi viis läbi Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn) koostöös Taani Konsultatsioonifirma Planmiljö. Täname Eestis rõivaste kogumise, sortimise ja korduskasutusega tegelevaid organisatsioone, jäätmevaldkonna esindajaid, ettevõtete ja alaliitude esindajaid ja ametnikke, kes panustasid käesoleva uuringu läbiviimisse. 8 Euroopa roheline kokkulepe: 9 EL direktiiv 2018/851 5

6 1. Uute ja kasutatud rõivaste ja tekstiilide tarbimine Eesti rõiva- ja tekstiilivoogude kaardistamisel on oluline hinnata Eesti turule pandud uute ja kasutatud rõivaste ja tekstiilide kogust. Käesolevas peatükis on esitatud lühikokkuvõte analüüsi tulemusel saadud vastavatest andmetest. Uuring keskendus rõivastele ja kodutekstiilidele (kodumajapidamistes kasutatavad tekstiilid ja sarnased tekstiilitooted, mida kasutatakse avalikus- ja erasektoris). Põrandakattematerjale (nt vaibad), mööblikatteid ja patju, jalanõusid ja teisi tekstiile antud uuringus arvesse ei võetud. Turule pandud uute tekstiilitoodete all on arvestatud tekstiile, millel on ühine nomenklatuur (Common Nomenclature 10 ) CN-kahekohalised koodid 61 ja 62 ja valik toodetest, millel on kood 63. See teeb kokku 39 erinevat tooteliiki. Kõik andmed impordi, ekspordi ja tootmise kohta käivad aasta kohta. Turule pandud uute rõivaste ja kodutekstiilide arvutus põhineb järgmisel valemil 11 : Turule pandud uued rõivad ja tekstiilid = Kohalik tootmine + Import Eksport (1) Tabel 1.1:.1 on esitatud kokkuvõte uute rõivaste ja tekstiilide tarbimisest Eestis a andmete alusel. Nimetatud andmete põhjal võib öelda, et Eestis tarbitakse hinnanguliselt tonni uusi rõivaid ja kodutekstiile, mis teeb 12,4 kg selliseid tekstiilitooteid ühe inimese kohta aastas. 10 Täpsem kirjeldus nimekiri 2-, 4- ja 8-kohalistest CN-koodidest 11 Andmed aasta impordi ja ekspordi kohta saadi UN Comtrade andmebaasist. Kohalik tootmine aasta kohta on olemas ainult ProdCom-formaadis. ProdComi andmed konverteeriti CNkoodideks, kasutades Eurostati andmeid. Täpsem nimekiri on kättesaadav: 6

7 Tabel 1.1: Uute rõivaste ja tekstiilide tarbimine Eestis (2018) Toode Tonni Kg/in Üleriided ,88 Ülikonnad, bleiserid, püksid, lühikesed püksid, kleidid ja seelikud ,63 Särgid, pluusid, topid 407 0,31 Aluspesu, T-särgid, vestid, sokid ja ööriided ,85 Kampsunid ja kardiganid 817 0,62 Beebiriided 171 0,13 Spordi- ja ujumisriided 898 0,68 Plastiga kaetud / immutatud rõivad 21 0,02 Taskurätikud, lipsud, sallid, kindad, muu 589 0,45 Mittekootud rõivad 400 0,30 Kõik rõivad kokku ,87 Tekid ja vaibad ,04 Voodipesu, laudlinad, rätikud ja lapid ,12 Kardinad ja eesriided jm sisustuselemendid ,38 Kõik majapidamistekstiilid kokku ,54 RÕIVAD JA TEKSTIILID KOKKU ,41 Kaubandusstatistika andmete põhjal tarbitakse Eestis peale rõivaste ka suures koguses majapidamistekstiile. Kõige suuremaks tarbitud tootegrupiks on kardinad, eesriided jm 7

8 sisustuselemendid, moodustades ligi viiendiku kõigist uute rõivaste ja tekstiilide kogusest. Rõivastest tarbitakse kõige enam aluspesu, T-särke, veste, sokke ja ööriideid, mis moodustab ligi 15% tekstiilitoodete kogutarbimisest (vt joonis 1.1). Üleriided 19% 7% 13% Ülikonnad, bleiserid, püksid, lühikesed püksid, kleidid ja seelikud Särgid, pluusid, topid Aluspesu, T-särgid, vestid, sokid ja ööriided 9% 2% Kampsunid ja kardiganid Beebiriided 15% Spordi- ja ujumisriided 16% Taskurätikud, lipsud, sallid, kindad, muu Mittekootud rõivad 2% 4% 5% 1% 5% Tekid ja vaibad Voodipesu, laudlinad, rätikud ja lapid Kardinad ja eesriided jm sisustuselemendid Joonis 1.1 Uute rõivaste ja tekstiilide tarbimine Eestis (2018) Tabel 1.2 on esitatud kasutatud rõivaste ja kaltsude 12 importi ja eksporti iseloomustavad andmed (2017. a UN Comtrade andmete põhjal CN-koodidega 6309 ja 6310). Vastavalt nendele andmetele oli Eesti kasutatud rõivaste netotarbimine aastal 1259 tonni (netotarbimine on saadud imporditud ja eksporditud rõivaste ja kaltsude vahena). Analüüsitud andmed 12 Kaltsude ehk kasutatud tekstiilide kogused on võetud UN Comtrade andmetest CN-koodiga Nimetatud andmebaasis käsitletakse kaltsudena ka muid tekstiilitooteid, nt nöör ja köis. 8

9 näitavad, et Eestist eksporditud kasutatud rõivaste ja kaltsude kogus on suurem võrreldes Eestisse imporditud kogustega. Seda saab seletada asjaoluga, et suurim kasutatud rõivaste ja tekstiilide importija ja eksportija tegeleb kasutatud rõivaste kogumisega ka Eesti tarbijatelt, samuti ekspordivad teised Eesti kasutatud rõivaste ja tekstiilide kogujad kasutatud rõivaid ja tekstiile rahvusvahelistele turgudele (sh arengumaadesse). Tabel 1.2 Kasutatud rõivaste ja kaltsude kaubandus (2017) Import Eksport Vahe Kasutatud rõivad Kaltsud Kokku Käesolevas uuringus kogutud andmete põhjal müüakse ja annetatakse Eestis korduskasutuse eesmärgil kokku 3165 tonni kasutatud rõivaid aastas. Sellest kogusest pärineb 680 tonni Eestist (kohapeal kogutud ja Eestis müüdud või annetatud kasutatud rõivad ja tekstiilid) ning 2480 tonni teistest riikidest (imporditud ja Eestis müüdud või annetatud kasutatud rõivad ja tekstiilid). Seega võib hinnata, et Eestis tarbitakse kasutatud rõivaid ja tekstiile 2,4 kg inimese kohta aastas. Kokkuvõttes võib analüüsi käigus saadud andmete põhjal öelda, et kokku tarbiti Eestis aastal rõivaid ja tekstiile (nii uusi kui ka kasutatuid) hinnanguliselt tonni ehk 14,8 kg inimese kohta 13. Sellest kogusest ligikaudu 16% moodustavad kasutatud rõivad ja tekstiilid. 13 Lätis ja Leedus tarbitakse käesoleva uuringu kohaselt uusi ja kasutatud rõivaid ja tekstiile oluliselt vähem kui Eestis, vastavalt 8,6 kg/inimese kohta ja 9,7 kg/inimese kohta, millest kasutatud rõivaste ja tekstiilide osakaal on vastavalt 30% ja 28%. Rõivaste ja tekstiilide tarbimiskoguste osast on Eesti pigem võrreldav Põhjamaadega. Näiteks Norras tarbitakse uusi ja kasutatud rõivaid ja tekstiile ligi 15 kg, Taanis aga ligi 17 kg inimese kohta. Allikas: Post-consumer textile circularity in the Baltic countries: current status and recommendations for the future, Nordic Council of Ministers,

10 2. Kasutatud rõivaste ja tekstiilide kogumine Käesolevas peatükis antakse ülevaade kasutatud rõivaste ja tekstiilide kogumissüsteemist Eestis (nii korduskasutuse kui ka jäätmekäitluse perspektiivist). Eestis toimub kasutatud rõivaste ja tekstiilide liigiti kogumine peamiselt kahel eesmärgil: 1) rõivaste ja tekstiilide kogumine korduskasutamise eesmärgil ning 2) kasutatud rõivaste ja tekstiilide kui jäätmete kogumine. Liigiti kogumine toimub nö kokkukande süsteemi põhiselt. Eestis pole kasutatud rõivaste ja tekstiilide liigiti kogumiseks nö ukse-eest-veo süsteemi siiani kasutatud. Kasutatud rõivaid ja tekstiile kogutakse liigiti peamiselt järgmiste vahenditega: - avalikku ruumi paigaldatud kogumiskonteinerid - kogumispunktid, mis asuvad korduskasutus-/taaskasutuskeskustes ja kasutatud rõivaste poodides - kaubanduskeskustes ja rõivakauplustes kogumine (eraldi kastid) - kogumine jäätmejaamades (eraldi konteinerid kas korduskasutatavate rõivaste või valdavalt rõiva- ja tekstiilijäätmete jaoks) Käesoleva uuringu käigus tuvastati üheksa suuremat organisatsiooni, kes koguvad Eestis kasutatud rõivaid ja tekstiile korduskasutuse eesmärgil. Nendest viis tegutseb mittetulundusühinguna (MTÜ) ja 4 äriühinguna, peaaegu kõigi organisatsioonide puhul on tegemist nö sotsiaalse ettevõttega. Käesoleva analüüsi tegemisel jagasid oma andmeid kaks äriühingut ja kolm sotsiaalset ettevõtet/mtü-d. 14 Kasutatud rõivaid ja tekstiile (eelkõige jäätmetena) võetakse vastu ka kohalike omavalitsuste (KOV) jäätmejaamades (vt detailsemat ülevaadet peatükist 2.2) Uuringus saadeti küsimustik 77 KOV-ile, et selgitada välja, kui paljud neist on taganud jäätmejaamades tingimused kasutatud rõivaste ja tekstiilide vastuvõtuks. 15 Küsimustikule vastas 25% ehk 19 KOV-i. Jäätmejaamades jäätmetena kogutud rõiva- ja tekstiilijäätmete (kood rõivastele ja kodutekstiilidele) kogused saadi jäätmearuandluse infosüsteemist. Lisaks saadeti päring kuuele jäätmekäitlusettevõttele, et saada lisainfot jäätmejaamades kogutud tekstiili- ja rõivajäätmete edasise käitluse kohta. Päringule vastasid neli jäätmekäitlusettevõtet. 14 Kuna uuringus osalesid kõik suuremad Eestis tegutsevad kasutatud rõivaste kogumise ja korduskasutamisega tegelevad organisatsioonid, siis võib eeldada, et saadud kogumismahtude hinnangud on ligilähedased tegelikkusele. Uuringus ei osalenud üks suurematest kogujatest ja üks bränd, kes pakub kogumisteenust poodides. Mõlema organisatsiooni kogumismahud on lisatud hinnangulisena (vt tabel 2.1). 15 Vastavalt kehtivale määrusele Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused -le 4 1 peab jäätmejaama tehniline varustus tagama rõiva- ja tekstiilijäätmete vastuvõtmise elanikkonnalt. Vt lisaks: 10

11 Analüüsi tulemused näitavad, et aastas kogutakse liigiti 4870 tonni kasutatud rõivaid ja tekstiile. Nimetatud kogus sisaldab nii kasutatud rõivaid ja tekstiile kogumise ja korduskasutamisega tegelevate organisatsioonide (edaspidi korduskasutusorganisatsioonide) poolt kui ka jäätmejaamades liigiti kogutud kasutatud rõivaid ja tekstiile (sh rõiva- ja tekstiilijäätmeid) 16 (vt Tabel 2.1). Tabel 2.1. Kasutatud rõivaste ja tekstiilide liigiti kogumine (2018) Kaupluste Avalike kogumiskonteinerite arv arv Kogutud rõivaste kogus (t) Organisatsioon Organisatsioon Organisatsioon Organisatsioon Organisatsioon 5 0,4 Liigiti kogumine jäätmetena, rõivajäätmed jäätmekoodiga Liigiti kogumine jäätmetena, tekstiilijäätmed jäätmekoodiga KOKKU Organisatsioon 6 (eeldatud) * Bränd 106* KOKKU koos eeldatud kogustega *Hinnanguline kogus, arvestades nende välja pandud kogumiskonteinerite arvu ja teiste sarnaste kogumissüsteemide kogumistulemusi. 16 Siia on sisse arvestatud hinnanguline kasutatud rõivaste kogus, mida eeldatavalt võiks koguda üks uuringus mitteosalenud korduskasutusorganisatsioon ja bränd. 11

12 Seega kogutakse liigiti kokku hinnanguliselt 30% aasta jooksul turule pandud uutest rõivastest ja tekstiilidest. Kasutatud rõivastest ja tekstiilidest koguvad korduskasutuse eesmärgil kõige suurema osa (61%) korduskasutusorganisatsioonid. Uuringus mitteosalenud brändi kogumissüsteemi kaudu kogutakse hinnanguliselt 2% kasutatud tekstiilidest. Ülejäänud kogus (37%) kogutakse liigiti kokku jäätmetena eelkõige jäätmejaamades (vt Joonis 2.1. Liigiti kogutud rõivaste ja tekstiilide osakaalud kogujate ). 37% Kogumisorganisatsioonid Brändid 61% Jäätmejaamad 2% Joonis 2.1. Liigiti kogutud rõivaste ja tekstiilide osakaalud kogujate kaupa 2.1. Kasutatud rõivaste ja tekstiilide kogumine korduskasutuseks Vastavalt uuringule kogutakse Eestis korduskasutuseks kasutatud rõivaid ja tekstiile kokku hinnanguliselt 3065 tonni aastas 17. Korduskasutusorganisatsioonid koguvad kasutatud rõivaid ja tekstiile eelkõige enda asukohas/kauplustes asuvates kogumispunktides. Peale selle kasutavad kaks korduskasutusorganisatsiooni kasutatud ja korduskasutuseks mõeldud rõivaste ja tekstiilide kogumiseks avalikke kogumiskonteinereid 18. Uuringus kogutud andmete põhjal oli Eestis aastal 106 kogumiskonteinerit kasutatud rõivaste ja tekstiilide jaoks. Ligikaudu pooled kogumiskonteineritest kuuluvad KOV-idele. Organisatsioon 4 teeb koostööd KOV-idega tagades 17 Siia on sisse arvestatud ka uuringus mitteosalenud organisatsiooni ja brändi kogutud hinnanguline kasutatud rõivaste kogus. Kui nimetatud hinnanguline kogus välja jätta, siis uuringu käigus tagasisidet andnud viie organisatsiooni kogutud rõivaste kogus oli 2153 tonni aastas. 18 Üksikud korduskasutamiseks mõeldud rõivaste kogumiskonteinerid on paigutatud ka mõne KOV-i jäätmejaama. 12

13 nende konteinerite tühjendamise ja kogutud rõivaste edasise käitlemise. Tallinn oli esimene kohalik omavalitsus, kes soetas kasutatud rõivaste ja tekstiilide kogumiseks konteinerid ja paigutas need linnaruumi. Nii Tallinnas kui selle lähivaldades oli aasta seisuga kokku 31 kogumiskonteinerit. Samasugune KOV-ide ja nimetatud korduskasutusorganisatsiooni vaheline konteinerkogumise koostöömudel on laienenud tänaseks ka Tartusse, Kuressaarde ja mujale Saaremaale. Konteinerid on märgistatud vastava teabega, mis selgitab, milliseid rõivaid ja esemeid võib konteinerisse panna. Konteineritesse võib panna ainult puhtaid, korralikke ja kasutuskõlblikke rõivaid ja tekstiile (sh mänguasju ja jalanõusid), mis sobivad korduskasutuseks. Peale KOV-idele kuuluvate avalike konteinerite kogub ka Organisatsioon 6 kasutatud rõivaid ja tekstiile oma avalike konteineritega. Nende kodulehe andmetel kasutasid nad 2018 aasta seisuga 45 konteinerit, mis asusid Harjumaal, Läänemaal ja Raplamaal. Nimetatud organisatsioon ei jaganud andmeid kogutud kasutud rõivaste ja tekstiilide koguse ja käitlemise kohta. Selle tõttu on nende kogutud rõiva- ja tekstiilikogused uuringus esitatud hinnanguliselt (vt Organisatsioon 6, Tabel 2.1). 19 Viimastel aastatel on turule tulnud ka mitmed muud ettevõtted ja organisatsioonid, mis tegelevad kasutatud rõivaste ja tekstiilide kogumisega. Näiteks Organisatsioon 5 kogub Eestist brändirõivaid, millele on kehtestatud kvaliteedistandardid. Lisaks kogub üks ettevõte kasutatud rõivaid oma brändi poodides. Viimati mainitud ettevõte keeldus samuti antud uuringu jaoks oma andmete jagamisest ning nende poolt kogutud andmed on eeldatud võttes aluseks nende veebilehel jagatud koondandmeid andmeid. Avalikku ruumi paigutatud konteineritega kogutud rõivaste ja tekstiilide kogused on aastaaastalt suurenenud, moodustades juba valdava osa Eestis korduskasutuseks kogutud kasutatud rõivastest ja tekstiilidest. Organisatsioon 4 puhul on konteineritega kogumine on suurenenud aastatel isegi 40%. Kuigi nende kogutud kogused on suurenenud, on müüdavate (eelkõige korduskasutusse suunatud) ja jäätmetena lõppkäitlusesse saadetavate rõivaste osakaal antud organisatsiooni puhul jäänud viimaste aastate jooksul ligikaudu samaks. Nimetatud organisatsioon teeb koostööd erinevate partneritega, kellele saadetakse rõivad ja tekstiilid nii korduskasutuseks kui ka ringlussevõtuks (eelkõige väljaspool Eestit). Organisatsioon 2 andmetel on nende kogumine suurenenud, kuid samal ajal on kogutud rõivaste kvaliteet langenud. Kasutatud rõivaste ja tekstiilide kogutud mahtude suurenemine on ühelt poolt seotud inimeste teadlikkuse tõusuga ning teisalt üha laieneva kogumisvõrguga. Kogumispunkte/konteinereid on tulnud juurde inimestele kättesaadavates piirkondades, mis muudab kasutatud rõivaste ja tekstiilide annetamise mugavamaks ja lihtsamaks. Samal ajal märgivad kogujad, et koos tekstiilidega visatakse konteineritesse ka muid jäätmeid, mis viitab vajadusele suurema teavitustöö järele. Suurem kogumisvõrk on viinud ühtlasi ka suuremate kogujate turuosa suurenemiseni. 19 Kuigi nimetatud organisatsioon on kooskõlastanud sellise kogumisviisi ka asjakohaste omavalitsustega, pole nad siiski täpsemat infot kogutud rõiva- ja tekstiilikoguste ja nende edasise käitlemise kohta KOV-idele esitanud. 13

14 2.2. Kasutatud rõivaste ja tekstiilide liigiti kogumine jäätmejaamades Vastavalt JATS-ile koguti Eestis elanikkonnalt aastal liigiti kokku 1804 tonni rõiva- ja tekstiilijäätmeid (vt Tabel 2.1), mis on 8% rohkem kui aastal. Analüüsi tulemuste kohaselt kogutakse rõiva- ja tekstiilijäätmeid liigiti 25 jäätmejaamas üle Eesti. 20 Seega võib öelda, et valdav osa jäätmejaamasid tekstiilijäätmete liigiti kogumise nõuet ei täida 21. Lisaks jäätmetena kogumisele on võimalik mõnes jäätmejaamas kasutatud rõivaid ja tekstiile üle anda ka korduskasutuseks. Sellisel juhul on nendes jäätmejaamades välja pandud kasutatud rõivaste kogumiskonteinerid, mida opereerivad korduskasutusorganisatsioonid. Jäätmejaamades korduskasutuse eesmärgil eraldi kogutud rõivaste kogused on kajastatud rõivaste ja tekstiilide korduskasutuse all (vt ptk 2, Tabel 2.1). Jäätmejaamades liigiti kogutud rõiva- ja tekstiilijäätmed deklareeritakse vastava jäätmekoodiga (rõivajäätmed jäätmekoodiga ja tekstiilijäätmed jäätmekoodiga ) ning nende edasise käitlemise viivad läbi jäätmekäitlusettevõtted. Kogutud rõiva- ja tekstiilijäätmeid käideldakse üldjuhul kas prügilasse ladestades või põletamise teel (juhul kui neid käideldakse segaolmejäätmetena), kuna Eestis puudub võimalus suuremas mahus rõivaste- ja tekstiilijäätmete ringlusse võtmiseks. 20 Vastavalt JATS-i andmetele 21 Vastavalt kehtiva määruse Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused -ile 4 1 peab jäätmejaama tehniline varustus tagama rõiva- ja tekstiilijäätmete vastuvõtmise elanikkonnalt. Vt lisaks: 14

15 3. Kasutatud rõivaste ja tekstiilide käitlus Käesolevas peatükis antakse ülevaade kasutatud rõivaste ja tekstiilide lõppkäitlusest. Liigiti kogutud kasutatud rõivastest ja tekstiilidest üle poole ehk ligikaudu 2408 tonni aastas suunatakse lõppkäitlusesse jäätmetena kas ladestamise või vähemal määral põletamise teel. Valdav osa sellistest rõivajäätmetest kogutakse jäätmejaamades (vt Tabel 3.1). 15

16 Tabel 3.1. Liigiti kogutud kasutatud rõivaste ja tekstiilide käitlus, tonnides (2018) Müüdud Annetatud Müüdud või korduskasutusekkasutuseks kordus- Kogutud annetatud hulgimüüjale Eestis Eestis Eksporditud sortimata Eksporditud korduskasutuseks Eksporditud ringlussevõtuks Käideldud jäätmetena Eestis Organisatsioon Organisatsioon Organisatsioon Organisatsioon ** Organisatsioon 5 0,4 0,4 Liigiti kogumine rõivajäätmetena, ( ) Liigiti kogumine tekstiilijäätmetena, ( ) KOKKU Organisatsioon 6 (eeldatud) 806* 806* Bränd KOKKU koos eeldatud kogustega *Hinnanguline kogus **Selles jäätmekoguses võib olla lisaks tekstiilijäätmetele ka muid jäätmeid (nt käekotte, pakendeid) 16

17 Analüüsi tulemustele tuginedes läheb Eestis kogutud kasutatud rõivastest 36% ekspordiks (valdavalt korduskasutuseks ja vähemal määral ringlussevõtuks, väiksem kogus eksporditakse sorteerimata) ning ligikaudu 14% korduskasutatakse Eestis (vt Tabel 3.1 ja Joonis 3.1). 14% Riigisisene korduskasutus 50% 36% Eksport korduskasutuseks ja ringlussevõtuks Ladestamine/põletamine Eestis Joonis 3.1. Liigiti kogutud rõivaste ja tekstiilide käitlus 3.1. Korduskasutuseks kogutud rõivaste ja tekstiilide käitlus Eestis korduskasutuseks kogutud kasutatud rõivad ja tekstiilid sorteeritakse riigisiseselt erinevatesse (enamasti kvaliteedi järgi) kategooriatesse. Vastavalt uuringu andmetele müüakse Eestis kogutud kõrgema kvaliteediga riided kohalikes korduskasutuspoodides/keskustes (584 tonni aastas, vt. Tabel 3.1). Rõivad ja tekstiilid, mida ei õnnestu kohalikes korduskasutuspoodides müüa (97 tonni aastas, vt. Tabel 3.1), kuid mis on veel korduskasutatavad, lähevad annetuseks erinevatele sotsiaalhoolekandeasutustele ja MTÜ-dele (näiteks varjupaikadele). Kui vaadelda kohalikku korduskasutussektorit (jättes välja jäätmejaamades kogutud rõiva- ja tekstiilijäätmed), siis aastal kogutud kogumahust 3065 tonnist kogutud rõivastest ja tekstiilidest 58% eksporditakse, 22% korduskasutatakse Eestis ning 20% läheb lõppkäitlusesse kas ladestamise või põletuse teel (vt Joonis 3.2). Prügilasse suunatakse tavaliselt sorteerimisjäägid ja korduskasutuseks kõlbmatud rõivad ja tekstiilid ning lisaks ka sorteerimisel tekkivad muud mitte-tekstiilsed jäätmed. 17

18 20% 22% Riigisisene korduskasutus 58% Eksport korduskasutuseks ja ringlussevõtuks Ladestamine/põletamine Eestis Joonis 3.2. Korduskasutuseks kogutud rõivaste ja kodutekstiilide käitlemine Korduskasutatavate rõivaste ja tekstiilide eksportsihtriikide seas nimetasid küsitletud korduskasutusorganisatsioonid erinevaid Aafrika riike, kuhu rõivad saadetakse kas edasimüügi eesmärgil või annetustena. Organisatsioon 4 saadab lisaks madalama kvaliteediga kasutatud rõivad eeldatavalt ringlussevõtuks Pakistani. Antud organisatsioon sorteerib kogutud rõivaid ja tekstiile vastavalt partnerite soovitud kategooriatele. Neil on pikaaegne koostöö erinevate partneritega ja tänu sellele on nende kategooriate nimekiri pidevalt täienenud ning ära visatavate kasutatud rõivaste kogus on püsinud aastaid üsna stabiilsena. Organisatsioon 2 tegi aastal turu-uuringu (Eesti, Baltikum, Ida- ja Kesk-Euroopa), kus prooviti leida turge nende kogutud ja sorteeritud rõivastele ja tekstiilidele. Organisatsiooni sõnul on rõivaste kogused aastatega suurenenud, samas on suurenenud ka tekstiilide hulk, mille kvaliteet on madal ning mida ei ole võimalik realiseerida oma kauplustes ega kohalike koostööpartnerite võrgu kaudu. Uuringu tulemusena tõdeti, et tarbijajärgsete kasutatud rõivaste ja tekstiilide turg meie lähiriikides ja Euroopas on üleküllastunud ning Eestis kogutud ning eelsorteeritud rõivad ja tekstiilid ei ole piisavalt hea kvaliteediga, mistõttu on nendele riietele ja tekstiilidele kasumlikke korduskasutusturge väljaspool Eestit raske leida. Et kogutu teiste riikide ümbertöötlustehastesse ringlusse saata, tuleb organisatsioonil endal tasuda transpordiga seotud kulud, mis on ühele mittetulundusorganisatsioonile suur kulu. Kogutut materjalina otse ümbertöötlustehastesse müüa on samuti keeruline, sest see eeldab puhtaid sorteeritud materjale (nt vill, puuvill), mille sorteerimise võimekust täna organisatsioonil (ja kogu Eestis) ei ole. Samas on rõivaste ja tekstiilide ringlussevõtuga seotud turud tihedasti seotud suurte Euroopa sorteerijatega, kes eelistavad osta kokku sorteerimata kaupa, sest sorteerimata kaubast välja sorteeritud kvaliteetne (korduskasutatav ja seega kõrgema väärtusega) kaup toetab finantsiliselt madala kvaliteediga riiete ümbertöötlusesse suunamist ja katab sellega seotud kulusid (transport jms). Vastavalt kättesaadavatele kaudsetele andmetele, mis on kajastatud veebilehel, võib eeldada, et Organisatsioon 6 (keeldus antud projekti jaoks oma andmeid jagamast) saadab enda kogutud 18

19 kasutatud rõivaid Aafrikasse, suure tõenäosusega valdavalt korduskasutuseks. Ei ole teada, kui suur osa nende kogutud rõivastest ja tekstiilidest käideldakse muul viisil. Käesoleva analüüsi läbiviimise ajal puudus Eestis ja teistes Balti riikides märkimisväärne kasutatud rõivaste ja tekstiilide ringlussevõtu võimalus. Vähemal määral toodetakse kasutatud rõivastest ja tekstiilidest puhastuskaltse. Seega võib eeldada küsitluste põhjal, et ligikaudu 604 tonni kasutatud rõivaste ja tekstiilide sorteerimisel tekkivatest tekstiilijäätmetest läheb kõrvaldamisse 22 (eelkõige ladestatakse prügilasse või antakse segaolmejäätmetena üle ning põletatakse). Kõik uuringus osalenud kogujad märkisid, et kohaliku ringlussevõtuvõimaluse puudumine on suur probleem ning madala kvaliteediga ja korduvkasutuseks kõlbmatute rõivaste ja tekstiilide välismaale saatmine on keeruline ja kulukas protsess. Kogujad kulutavad suuri summasid madala kvaliteediga ja korduskasutuseks kõlbmatute rõivaste ja tekstiilide jäätmekäitlusteenustele. Organisatsioonidele, mis töötavad valdavalt heategevuse põhimõttel, on see väga suur kuluartikkel. Kui kasutuskõlbmatute rõivaste ja tekstiilide osakaal kogutud rõivastest ja tekstiilidest suureneb veelgi, siis võib see oluliselt pärssida organisatsioonide tegevust, eriti arvestades kohustusliku rõivaste ja tekstiilide liigiti kogumise nõudega, mis hakkab kehtima alates aastast Jäätmejaamades liigiti kogutud rõivaste ja tekstiilide käitlus KOV-ide jäätmejaamasid opereerivad jäätmekäitlejad suunavad jäätmejaamades liigiti kogutud rõiva- ja tekstiilijäätmed üldjuhul prügilasse ladestamisele või harvemini ka põletusse. Ühe jäätmejaama esindaja sõnul on nende kogutavate rõiva- ja tekstiilijäätmete kogus üsna väike (kuni 7 tonni aastas). Rõivad ja tekstiilid, mis nende jaama jõuavad, on tavaliselt räpased ja hallitanud. Nende korduskasutus on seetõttu piiratud ning neid arvestatakse antud jäätmejaamas segaolmejäätmetena. Jäätmejaamadesse toodud rõiva- ja tekstiilijäätmetes võib siiski olla ka korduskasutuseks kõlblikke rõivad ja tekstiile, mida üldjuhul kogutud rõivamassist ei eraldata, kuna jäätmekäitlusettevõtted kogutud rõiva- ja tekstiilijäätmete eraldi sorteerimisega ei tegele. Selle peamiseks põhjuseks on see, et Eestis ja ka lähipiirkonnas puuduvad võimalused rõiva- ja tekstiilijäätmete ringlussevõtuks. Vähesemal määral toodetakse kasutatud rõivastest ja tekstiilidest puhastuskaltse, aga sellise tegevuse maht on väga piiratud. Nii on kujunenud välja olukord, kus KOV-id täidavad kasutatud rõivaste vastuvõtmise kohustust jäätmejaamades, aga sel moel kogutud jäätmed lõppkokkuvõttes siiski suunatakse prügilasse või põletusse. 22 Antud koguses võib olla ka väiksemas koguses muid jäätmeid nt pakend vms, mis antakse koos tekstiilist sorteerimisjääkidega üle jäätmekäitlejatele. 19

20 4. Kasutatud rõivad ja tekstiilid jäätmetena Suur osa kasutatud rõivaid ja tekstiile visatakse majapidamiste poolt peale kasutamist üldjuhul segaolmejäätmetesse. Nii toimub selliselt kogutud rõiva- ja tekstiilijäätmete käitlemine juba koos segaolmejäätmetega, milleks Eestis on kas masspõletus jäätmepõletustehases või ladestamine prügilasse (vähemal määral segaolmejäätmetest toodetakse ka prügikütust, mida kasutatakse tsemenditööstuses). Tabel 4.1 Rõivad ja tekstiilid jäätmetena Jäätmeliik Tekstiilid segaolmejäätmetes Liigiti kogutud ja jäätmetena käideldud rõivad ja tekstiilid Kokku Kogus tonni 1804 tonni tonni Kasutatud rõivaste ja tekstiilide osakaalu segaolmejäätmetes on Eestis uuritud erinevates üleeestilistes sortimisuuringutes 23. Segaolmejäätmete tekkekoguse ja tekstiilijäätmete osakaalu põhjal (segaolmejäätmed sisaldavad ligikaudu 5% rõiva- ja tekstiilijäätmeid) on võimalik arvutada tekstiilijäätmete kogus, mis suunatakse aastas segaolmejäätmete hulgas käitlusse 24 (põletamisse või prügilasse ladestamisele). Toetudes aasta andmetele, on segaolmejäätmetes sisalduv rõiva- ja tekstiilijäätmete kogus hinnanguliselt tonni aastas (vt Tabel 4.1). Vastavalt JATS-ile ladestatakse 25% segaolmejäätmetest prügilasse ja eeldatavalt ülejäänud 75% läheb põletusse. Kui kohaldada üldistusena sama suhet segaolmejäätmetes sisalduvatele tekstiilijäätmetele, siis võiks hinnanguliselt olla aastas ladestamisele minevate rõiva- ja tekstiilijäätmete kogus 3710 tonni, ülejäänud tonni läheb põletamisele. Peale segaolmejäätmetes sisalduvate rõiva- ja tekstiilijäätmete suunatakse prügilasse ladestamisele ja vähemal määral ka põletusse jäätmejaamades liigiti jäätmetena kogutud kasutatud rõivad (ligikaudu 1804 tonni aastas, vt peatükk 2.3 Tabel 4). 23 Segaolmejäätmete sortimisuuring. SEI Tallinn, Vastavalt JATS-ile oli segaolmejäätmete kogus aastal tonni. See kogus ei vasta üleeestiliste sortimisuuringute ajal analüüsitud tüüpilistele kodumajapidamistest ja muudest sarnastest allikatest pärinevatele segaolmejäätmetele. Vastavalt keskkonnaministeeriumi tellitud uuringule võiks sortimisuuringu tulemusi kajastada ligikaudu 10% väiksem segaolmejäätmete kogus (Pakendiaruande koostamise metoodika analüüs ja kaasajastamine. SEI Tallinn, 2017). Nii võiks segaolmejäätmetes sisalduvate rõivajäätmete koguse aluseks võtta tonni (2018. a andmete põhjal). 20

21 Kokku tekib Eestis tonni rõiva- ja tekstiilijäätmeid aastas. Selles koguses sisalduvad nii segaolmejäätmetes leiduvad tekstiilijäätmed ( tonni) kui ka jäätmejaamades liigiti kogutud rõiva- ja tekstiilijäätmed (1804 tonni). See kogus on väiksem, kui meie analüüsis toodud aastane rõivaste- ja tekstiilide tarbimine (uute ja korduskasutatud rõivaste turule pandud kogus tonni, vt peatükk 1). Erinevus võib tuleneda arvestusmetoodikate (kaubandusstatistika ja jäätmearvestus) erinevusest. Peale selle tuleb arvestada ka seda, et uute rõivaste turule panemise statistika ei kajasta e-kaubanduse koguseid, tarbijate välismaalt ostetud rõivaid, tarbimistsükleid jms faktoreid. 21

22 Kg/in 5. Kasutatud rõivaste ja tekstiilide import ja eksport Eesti koos Läti ja Leeduga on olulised kasutatud rõivaste ja tekstiilide importijad Euroopa Liidus (vt. Joonis 5.1). Kui vaadata imporditud rõivaste kogust elaniku kohta, siis Eesti on Euroopas kasutatud rõivaste ja tekstiilide importimise osas riikide seas neljandal kohal. Riigid, kust Eestisse valdavalt imporditakse, on ära toodud Joonisel ,0 22,7 20,0 15,0 12,1 10,0 5,0 8,3 8,1 7,3 6,9 5,4 5,4 4,8 3,8 0,0 Joonis 5.1 Top 10 Euroopa kasutatud rõivaste ja tekstiilide importjad, kg elaniku kohta (2018) Välismaalt Eestisse imporditakse nii sorteeritud kui sorteerimata rõivaid ja tekstiile. Sorteeritud kaubad lähevad otse kohalikuks korduskasutuseks, sorteerimata tekstiilid sorteeritakse ning suunatakse osaliselt kohalikuks korduskasutuseks (müük või annetus) ja suures enamuses eksporditakse välisturgudele korduvkasutuseks või ümbertöötluseks. Korduskasutuseks kõlbmatud materjalid võidakse saata globaalsetele ringlussevõtuturgudele või käideldakse jäätmetena riigisiseselt. 22

23 Tonni Tonni Joonis 5.2 Riigid, kust Eestisse imporditakse kasutatud rõivaid ja tekstiile 25 Koguste poolest vaadatuna imporditakse Eestisse rohkem kasutatud rõivaid ja tekstiile kui kohapeal kogutakse (vt Joonis 5.3). Mujalt maale toodud kasutatud rõivad ja tekstiilid võivad potentsiaalselt omada negatiivset mõju kohalikule ringmajandusele, sest kohalikul turul võivad domineerida sisse toodud kõrgema kvaliteediga tooted Kogutud riigisiseselt Import Joonis 5.3 Imporditud ja riigisiseselt kogutud kasutatud rõivaste ja tekstiilide koguste võrdlus (2018) 25 Enamus importriikidest ei ole võimalik eristada. Allikas: UN Comtrade 23

24 Uuringu käigus tuvastati suuremad kasutatud rõivaste ja tekstiilide importijad ja eksportijad, kellele saadeti küsimustik, et välja selgitada nende käideldavad rõivakogused, nende päritoluja sihtriigid. Kokku vastasid 4 organisatsiooni, kelle turuosa on hinnanguliselt 85% importturust. Tabel 5.1. Kasutatud rõivaste ja tekstiilide import ja käitlus, tonnides (2018) Import Korduskasutus Eestis Käideldud jäätmetena Eestis Eksport korduskasutus -eks Eksport ringlussevõtuks Organisatsioon Organisatsioon * Organisatsioon Organisatsioon KOKKU IMPORTIJAD (eeldatud) KOKKU, k.a eeldatud *Selles prügikoguses võib olla lisaks tekstiiliprügile muu hulgas ka käekotte, plasti ja muud prügi 5.1. Import Uuringus tuvastati kokku 10 suuremat organisatsiooni, kes impordivad kasutatud rõivaid ja tekstiile. Nendest vastas küsimustikule neli suuremat organisatsiooni. Nende organisatsioonide imporditav tekstiilide ja rõivaste kogus katab hinnanguliselt ligikaudu 85% kogu turu impordija hulgisektorist (vt Tabel 1.2). Väiksemad importijaid (nt kogudused ja MTÜ-d) antud uuringu valimisse ei mahtunud tonnist imporditud kasutatud rõivastest ja tekstiilidest läheb 26% korduskasutuseks Eestis, 39% eksporditakse edasiseks käitluseks (eeldatavalt ringlussevõtuks teistes riikides), 27% eksporditakse korduskasutuseks ja 8% läheb valdavalt Eestis kõrvaldamisse (eelkõige prügilasse ladestamisele) (vt Joonis 5.4). 24

25 39% 26% 8% Riigisisene korduskasutus Ladestamine/põletamine Eestis Eksport korduskasutuseks Eksport ringlussevõtuks 27% Joonis 5.4. Imporditud kasutatud rõivaste ja tekstiilide käitlus Peamisel importijal on Eestis suur sorteerimiskeskus. Eesti on selle organisatsiooni jaoks tarneahelas vaheetapp, kust peale sorteerimist suunatakse üks osa rõivaid ja tekstiile kohalikku korduskasutusse ning ülejäänud rõivad ja tekstiilid suunatakse ekspordiks erinevatesse piirkondadesse ja riikidesse (näiteks Aafrika ja Pakistan). Osad väiksemad kasutatud rõivaid ja tekstiile importivad ettevõtted toovad rõivad ja tekstiilid sorteerimata kujul Eestisse ning müüvad edasi väiksematele korduskasutuspoodidele, kuid nende firmade turuosa on aastate jooksul langenud Eksport Uuringu intervjuude andmetele tuginedes ekspordivad organisatsioonid aastas 6365 tonni kasutatud rõivaid ja tekstiile ringlussevõtuks ja korduskasutuseks. Lisaks eksporditakse 1662 tonni Eestis kogutud rõivaid ja tekstiile, mis teeb kokku ligi 8030 tonni. Statistiliste andmete põhjal (Tabel 1.2) aga eksporditakse aastas tonni kasutatud rõivaid ja tekstiile. Nii suur vahe küsimustikel põhinevate andmete ja statistiliste andmete vahel võib tuleneda järgmistest asjaoludest: aasta lõpuks eksporditi erakordselt suur kogus kasutatud rõivaid ja tekstiile, mis mõjutas statistikat; ebatäpne arvestus. Organisatsioon 4 (Tabel 5.1) on suurim importija, importides aastas 7715 tonni kasutatud rõivaid ja tekstiile Eestisse (73% kõigist imporditud rõivastest ja tekstiilidest). Nimetatud ettevõte impordib eelkõige Soomest, Norrast, Rootsist, Hollandist, Saksamaalt, Poolast ja Belgiast. Imporditud rõivad ja tekstiilid sorteeritakse Eestis ning 78% neist liigub edasi Aafrikasse korduskasutuseks ja Pakistani eeldatavalt ringlussevõtuks. Ülejäänu suunatakse korduskasutamiseks Eesti turule. Lisaks kogub ettevõte Eestis kasutatud rõivaid ja tekstiile. Imporditud kasutatud rõivad ja tekstiilid sorteeritakse koos Eestis kogutud rõivaste ja tekstiilidega. Selle tõttu on raske võrrelda antud organisatsiooni põhjal imporditud ja kohalikult turult kogutud kasutatud rõivaste ja tekstiilide kvaliteeti. Organisatsioon 1 impordib kasutatud rõivaid ja tekstiile põhiliselt Rootsist. Nende kogemuse kohaselt on imporditud rõivaste ja tekstiilide kvaliteet kõrgem kui Eestis kogutud rõivaste ja 25

26 Tonni tekstiilide puhul. 75% imporditud rõivastest ja tekstiilidest on kõlblikud korduskasutuseks, samas sobivad kõigest 55% Eestis kogutud rõivastest ja tekstiilidest korduskasutuseks. Organisatsioon 7 impordib ühes kuus umbes 2 3 tonni kasutatud rõivaid ja tekstiile Inglismaalt. Varasematel aastatel olid kogused kuni 30 tonni kuus. Viimastel aastatel on turg väiksemaks jäänud. Võimalik, et see tuleneb sellest, et kohalik kogumine on suurenenud ning suurte taaskasutuspoekettide turuosa on suurenenud ning väikeste keldripoodide/kaltsukate osakaal vähenenud Joonis 5.5 Eksporditavate kasutatud rõivaste ja tekstiilide sihtriigid a Edasimüüjate sõnul saadetakse suur osa kasutatud rõivastest ja tekstiilidest kolmandatesse riikidesse eeldatavalt korduskasutuseks ja ringlussevõtuks. Joonisel 5.5 on toodud ülevaade, millised on põhilised sihtriikid, kuhu Eestist kasutatud rõivaid ja tekstiile saadetakse (UN Comtrade andmete põhiselt). 26

27 6. Kokkuvõte Käesoleva uuringu andmete põhjal tarbitakse Eestis ligikaudu tonni uusi rõivaid ja kodutekstiile aastas, mis teeb ühe inimese kohta 12,41 kg aastas. Peale selle tarbitakse Eestis 3160 tonni kasutatud rõivaid ja tekstiile, mis teeb 2,4 kg aastas ühe inimese kohta. Kokku tarbitakse seega Eestis uusi ja kasutatud rõivaid ja kodutekstiile üle tonni aastas ehk 14,8 kg inimese kohta. 16% tarbitud rõivastest ja tekstiilidest on korduskasutatud ehk nn teise ringi rõivad. Joonis 6.1. Eestisisesed rõiva- ja tekstiilivood, tonnides Analüüsi tulemused näitavad, et Eestis kogutakse turule pandud uutest rõivastest ja tekstiilidest liigiti kokku 30%. See tulemus on täiesti võrreldav enamarenenud riikide (nt Põhjamaad) vastava näitajaga. Aastas kogutakse liigiti kasutatud rõivaid ja tekstiile ligi 4870 tonni. Sellest 61% kogutakse korduskasutusorganisatsioonide poolt, 37% jäätmejaamades ja 2% rõivabrändide poolt. Suur osa kasutatud rõivastest ja tekstiilidest liigub edasise käitluse käigus siiski ladestamisele prügilasse või põletusse. Ligi pool (50%) liigiti kogutud kasutatud rõivastest ja tekstiilidest käideldakse jäätmetena Eestis (põletamine ja ladestus). Ülejäänud (ligikaudu 15% uutest turule pandud rõivastest ja tekstiilides) suunatakse korduskasutusse (nii Eestis kui ekspordi sihtriikides) ja ringlussevõttu (ekspordi sihtriikides). 26 Eestis rõiva ja tekstiilijäätmeid ringlusse ei võeta. Eesti on Euroopas imporditavate kasutatud rõivaste ja tekstiilide koguse poolest elaniku kohta neljandal kohal. Vastavalt küsitluses osalenud organisatsioonidele imporditakse Eestisse aastas tonni kasutatud rõivaid ja tekstiile, millest läheb korduskasutuseks Eestis 26%, 39% eksporditakse edasiseks käitluseks (eeldatavalt ringlussevõtuks teistes riikides), 27% eksporditakse korduskasutuseks ja 8% läheb Eestis valdavalt kõrvaldamisse (eelkõige prügilasse ladestamisele). 26 Ligikaudu 36% kõigist Eestis liigiti kogutud kasutatud rõivastest läheb ekspordiks (eeldatavalt ringlussevõtuks või korduskasutuseks) ja 14% tarbitakse/korduskasutatakse Eestis. 27

28 Kasutatud rõivaste ja tekstiilide kogumine Eestis on viimaste aastate jooksul kasvanud. Turule pandud suuremad organisatsioonid on oma tegevust laiendanud ja oma positsiooni tugevdanud. Korduskasutatavate rõivaste ja tekstiilide kogumispunktide (sh avalike kogumiskonteinerite) arv on kasvanud ja tänu sellele on inimestel kasutatud rõivaid lihtsam ja mugavam ära anda. Kogumise suurenemise taustal kogub populaarsust ka kasutatud rõivaste tarbimine. Kasutatud rõivaste ja tekstiilide kogujad Eestis toovad välja, et üha suurenevate kogumismahtude kõrval on kogutud rõivaste kvaliteet langenud. Selle põhjuseks võib olla nii kiirmoe (vähem kestvamate rõivaste) laiem levik kui ka uute ärimudelite turule tulek, mis aitavad inimestel kõrgema kvaliteediga rõivaid ja tekstiile ise maha müüa ja sellest tulu teenida. Lisaks tõid Eesti turul tegutsevad kogujad välja tõsiasja, et koos kasutuskõlblike rõivaste ja tekstiilidega on inimestel kombeks ära anda ka korduskasutuseks mittesobivaid rõivad ning muid mittetekstiilseid jäätmeid. Inimestel puudub selge arusaam, millised rõivad ja tekstiilid sobivad korduskasutuseks/annetuseks ja millised tuleks ära visata jäätmetena. See toob kaasa lisatoiminguid ja kulutusi kohalikele korduskasutusorganisatsioonidele. Lisaks tõi uuring välja, et imporditud kasutatud rõivaste ja tekstiilide kvaliteet on tihti parem kui Eestis kogutud rõivastel ja tekstiilidel. Suurte kasutatud rõivastega tegelevate organisatsioonide (nii Eestis kogujate kui ka importijate) turuosa suurenemise tõttu on vähenenud väiksemate kasutatud rõivaste ja tekstiilide müügipunktide/poodide arv. Kui 1990-ndate alguses olid Eesti rõivaste korduskasutusturul domineerivateks organisatsioonideks väiksemad kiriku- ja korduskasutuspoed, siis tänaseks moodustavad turul enamuse suuremad korduskasutusorganisatsioonid/keskused oma kaupluste võrgustikuga. Lisaks on kasutatud rõivaste ja tekstiilide turule lisandunud kirbuturud, komisjonikauplused, iseteenindavad kirbuturud ning asjade jagamise ja müümise onlineplatvormid. Kasvav trend maailmas on rõivabrändide korraldatud ja rahaliselt kompenseeritud kogumisteenus, kus tarbijad saavad oma üleliigsed rõivad viia kogumiskastidesse kauplustes, saades vastutasuks allahindluse uute rõivaste ostmisel. Analüüsi läbiviimise ajal pakkus Eesti turul sellist teenust üks rõivabränd koostöös rahvusvahelise koguja ja sorteerijaga. Analüüs näitas, et KOV-id on kasutatud rõivaste ja tekstiilide liigiti kogumise korraldamises olnud siiani suhteliselt passiivsed. Vaid üksikud omavalitsused on korraldanud oma haldusterritooriumil kasutatud rõivaste ja tekstiilide kogumist. Headeks näideteks on Tallinnas, Tartus, Kuressaares ja üksikutes Harjumaa valdades toimiv konteinerkogumissüsteem, mida tühjendavad kokkulepete alusel korduskasutusorganisatsioonid. Elanikkond on korduskasutatavate rõivaste kogumiskonteinerid üldiselt hästi vastu võtnud ja konteinervõrgustikuga kogutavate rõivaste maht on pidevalt suurenenud. Avalike konteinerite kogumisvõrgustiku laienemist takistab ka see, et suurematest keskustest kaugemal asuvatesse ja väiksematesse omavalitsustes pole kasutatud rõivaste ja tekstiilide kogumise ja korduskasutamisega tegelevatel organisatsioonidel suure transpordikulu tõttu huvi rõivaid kokku koguda. Nii on sellistel KOV-idel väga raske leida partnereid, kellele kogutud kasutatud korduskasutatavaid rõivaid üle anda. KOV-id peavad täna tagama jäätmejaamades rõiva- ja tekstiilijäätmete vastuvõtmise. Uuringu tulemustele toetudes võib välja tuua, et rõiva- ja tekstiilijäätmeid on võimalik ära anda siiski vaid 25 jäätmejaamas (JATS-i andmetel). Jäätmejaamades kogutakse kasutatud rõivaid ja tekstiile üldjuhul jäätmetena. Oluline on siinjuures ära märkida, et valdav osa jäätmejaamades 28

Microsoft PowerPoint - NarvaJaatmepaev130310

Microsoft PowerPoint - NarvaJaatmepaev130310 Jäätmemajanduse arendamise võimalused Narva linnas Arina Koroljova Narva Linnavalitsuse keskkonnateenistuse peaspetsialist Otsustaja ülesanded otsuste tegemisel jäätmemajanduse korraldamise kohta Otsused

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pakendi taaskasutus jäätmekäitleja pilgu läbi Agu Remmelg Ragn-Sells AS ärijuht 30. november 2005 Teemad Ragn-Sells pakenditeenused 3 viisi pakendi liigitamiseks Kes vastutab? Veo- ja rühmapakend vs müügipakend

Rohkem

Saastetasud

Saastetasud Jäätmete prügilasse ladestamise saastetasud Harri Moora Säästva Eesti Instituut, SEI-Tallinn EL jäätmekäitluse põhineb JÄÄTMEHIERARHIAL 1. Jäätmetekke vältimine 2. Korduskasutus 3. Jäätmete ringlussevõtt

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Jäätmete liigiti kogumine KOVides. aastal Keskkonnaamet Reet Siilaberg.9. Tartu Sissejuhatus Käimas on Riigi jäätmekava rakendamine Riigi jäätmekava eesmärkideks on jäätmetekke vähendamine, ringlussevõtu

Rohkem

Riigikogu keskkonnakomisjon Lossi plats 1a Tallinn Meie nr 4/271 Pöördumine seoses jäätmeseaduse eelnõuga 495 SE Lugupeetud Rainer Va

Riigikogu keskkonnakomisjon Lossi plats 1a Tallinn Meie nr 4/271 Pöördumine seoses jäätmeseaduse eelnõuga 495 SE Lugupeetud Rainer Va Riigikogu keskkonnakomisjon Lossi plats 1a 15165 Tallinn Meie 13.09.2018 nr 4/271 Pöördumine seoses jäätmeseaduse eelnõuga 495 SE Lugupeetud Rainer Vakra! Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Keemiatööstuse

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

Teema

Teema Veopakendi standardiseerimine ja keskkond 26.10.2018 Hannes Falten Teemad Veopakend ja veopakendi standardiseerimine Eestis ja meie lähimate kaubanduspartnerite juures Miks seda vaja on? Kuidas me seda

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Lääne-Harjumaa jäätmekava Vastu võetud Nissi Vallavolikogu määrusega nr 11 LÄÄNE-HARJUMAA JÄÄTMEKAVA (Harku, Keila, Ker

Lääne-Harjumaa jäätmekava Vastu võetud Nissi Vallavolikogu määrusega nr 11 LÄÄNE-HARJUMAA JÄÄTMEKAVA (Harku, Keila, Ker Lääne-Harjumaa jäätmekava 2015 2020 Vastu võetud Nissi Vallavolikogu 18.06.2015 määrusega nr 11 LÄÄNE-HARJUMAA JÄÄTMEKAVA 2015 2020 (Harku, Keila, Kernu, Nissi, Padise, Saue valla ning Saue linna ühine

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jätkusuutliku tootmise edulood, programmid ja takistused Lauri Betlem 2017 SALVEST Salvest Alustas tegevust 1946. aastal riigi omandis oleva ettevõttena Ainuomanikuks hr Veljo Ipits Põhitoodanguks valmistoit

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Luunja valla jäätmekava Luunja 2018

Luunja valla jäätmekava Luunja 2018 Luunja valla jäätmekava 2018-2024 Luunja 2018 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 1 ÜLDOSA... 5 1.1 LUUNJA VALLA ÜLDISELOOMUSTUS... 5 1.1.1 Asukoht... 5 1.1.2 Rahvastik... 5 1.1.3 Elamumajandus ja infrastruktuur...

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

WAMPS uuring

WAMPS uuring NARVA JÄÄTMEUURING Lepingulise töö lõpparuanne Lepinguline töö nr 2 (8.01.2009) Tallinn 2009 SISUKORD 1 Sissejuhatus... 3 2 Sortimisuuring... 4 2.1 Kasutatud metodoloogia... 4 2.2 Proovivõtmine ja analüüsimine...

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi. SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded.

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi.   SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded. Sertifitseerimisest ja SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus loomisest Marit Liivik Eesti Jäätmekäitlejate Liit 05.04.2016 Jäätmete Taaskasutusklaster Koostöö - ettevõtete ja teadus-ja

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20 OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september 2016 -... Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 2016/17 Jalgpallisärk 22.- 100% polüester Suurused 6/8,

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Project meeting Brussels, February 2013

Project meeting Brussels, February 2013 Jõgeva linna CO2 heitkoguste lähteinventuur ja SEAP 29.01.2014 Jaanus Uiga Tartu Regiooni Energiaagentuur Millest täna räägime? Linnapeade Paktist CO2-st Jõgeva linna energiakasutusest 2010 Võimalustest

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

UUS ALUSPESU VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV KOLLEKTSIOON hinnaga, mis sind üllatab! kuum! 2 49 RINNAHOIDJA tõstva efektiga, polsterdatud, elastse pitsi

UUS ALUSPESU VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV KOLLEKTSIOON hinnaga, mis sind üllatab! kuum! 2 49 RINNAHOIDJA tõstva efektiga, polsterdatud, elastse pitsi UUS ALUSPESU VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV KOLLEKTSIOON hinnaga, mis sind üllatab! kuum! tõstva efektiga, polsterdatud, elastse pitsiga, saadaval värvides: suurused: 70B-85C IDEAALNE SÜGAVA DEKOLTEEGA

Rohkem

Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i ü

Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i ü Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i üldteenuse tüüptingimustes järgnevalt: 4.2. Müüja arvutab

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade Pagaritööstuse 2016. aasta 9 kuu ülevaade Lühikokkuvõte Tugeva konkurentsi tingimustes jätkub tööstuste konsolideerumine. Oktoobris allkirjastasid OÜ Eesti Leivatööstus ja AS Hagar omanikud lepingu, mille

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kommunaalteenustega seotud veokite keskkonnamõju vähendamine Tallinnas Mari Jüssi SEI-Tallinn september 2011 Uuringu eesmärk Saada ülevaade: Tallinna transpordi CO 2 heite suundumustest ja jaotusest sõidukite

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ringdisain mis ja kuidas? Harri Moora Kristiina Martin Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus Tänased tooted on homsete toodete toore eilsete toormehindadega - WALTER STAHEL Disainides ringlusele

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade 13.01.2016 turu arendamise büroo Marje Mäger Lühikokkuvõte Konkurentsivõime ja kasumlikkuse säilitamiseks otsustas Fazer konsolideerida oma tegevuse Baltikumis. Sellest tulenevalt lõpetas ettevõte aprillis

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Microsoft Word - Eesti-turism2015

Microsoft Word - Eesti-turism2015 EESTI JA EUROOPA TURISM 215 EUROOPA TURISM Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel kasvas 215.a. kokkuvõttes välisturism kogu maailmas 4,4% (allikas: UNWTO World Tourism Barometer,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

MEREPRÜGI Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pak

MEREPRÜGI Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pak Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pakkematerjalid. Suurem osa sellest on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.

Rohkem

Eesti toidusektori ekspordivõimekus (jätku-uuring 2017)

Eesti toidusektori ekspordivõimekus (jätku-uuring 2017) Eesti toidusektori ekspordivõimekus (jätku-uuring 217) Tallinn Detsember 217 Töö tellija: Maaeluministeerium Projektis osalevad: Albert Hansa, Evelin Ahermaa, Aet Vanamölder, Katrin Nittim, Maris Viileberg

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest ADS-iga liidestumine Andre Kaptein Maa-ameti aadressiandmete osakonna vanemspetsialist 22.11.2017 Aadressiandmete süsteemi (ADS) kasutamise kohustus tuleneb seadustest Ruumiandmete seadus 59 lg 1 - ADS-i

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Väljaandja: Kolga-Jaani Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: H

Väljaandja: Kolga-Jaani Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: H Väljaandja: Kolga-Jaani Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 10.06.2018 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT IV, 07.06.2018, 50

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

Olmejäätmete uuring 2008.doc

Olmejäätmete uuring 2008.doc EESTIS TEKKINUD OLMEJÄÄTMETE (SH ERALDI PAKENDIJÄÄTMETE JA BIOLAGUNEVATE JÄÄTMETE) KOOSTISE JA KOGUSTE ANALÜÜS SEGAOLMEJÄÄTMETE SORTIMISUURING Lepingulise töö aruanne Keskkonnaministeeriumi lepinguline

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU

Rohkem

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös.

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Moonika Ints, Jelena Vill Tallinna Tööstushariduskeskus Õpiväljund Tunneb tekstiilkiudude liike, omadusi ja struktuuritüüpe ning tekstiilmaterjalide tootmisprotsessi.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Swedbank Eestis Swedbank avatud ja hooliv pank Meil on lihtsasti kasutatavad ja konkurentsivõimeliste hindadega finantsteenused: hoiukontod, hüpoteegid, kindlustus, krediitkaardid, laenud, pensionid ja

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Vastavusdeklaratsioon. Külli Suurvarik Toidu üldnõuete büroo peaspetsialist 625 6570 Ettekandes tuleb juttu Toiduga kokkupuutuvate materjalide nõuete raamistikust

Rohkem

COM(2010)88/F1 - ET

COM(2010)88/F1 - ET ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 12.3.2010 KOM(2010)88 lõplik EUROOPA KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE IMO Hongkongi konventsiooni (laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu kohta), Baseli konventsiooni

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Kinnitatud Alajõe Vallavolikogu a. määrusega nr. 12 ALAJÕE VALLA JÄÄTMEKAVA

Kinnitatud Alajõe Vallavolikogu a. määrusega nr. 12 ALAJÕE VALLA JÄÄTMEKAVA Kinnitatud Alajõe Vallavolikogu 05.10.2017.a. määrusega nr. 12 ALAJÕE VALLA JÄÄTMEKAVA 2017-2018 2017 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 1. JÄÄTMEMAJANDUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED JA ARENGU-DOKUMENDID... 6 1.1. Eesti

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade Suhkurtõve esinemissagedus lastel Diabeedi tekkepõhjused Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik Suhkruhaiguse tüübid 1. tüüpi suhkruhaigus (T1D) Eestis 99,9% juhtudest kõhunääre ei tooda insuliini 2. tüüpi

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

Microsoft Word - M8_jäätmekava aastateks lisa

Microsoft Word - M8_jäätmekava aastateks lisa KEHTESTATUD Kadrina Vallavolikogu 30. aprilli 2014 määrusega nr 8 KADRINA VALLA JÄÄTMEKAVA 2014-2020 2008-2013 jäätmekava uuendamine 2014 SISUKORD SISSEJUHATUS 3 1. JÄÄTMEHOOLDUSE ARENGUSUUNAD RIIKLIKUL

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

untitled

untitled MÄNGUASJADE OHUTUS Laste kõrgetasemelise kaitse tagamine Euroopa Komisjon Ettevõtluse tööstuse peadirektoraat Fotolia Orange Tuesday ELis on ligikaudu 80 miljonit alla 14 aasta vanust last ning otseselt

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem