INDREKU TALU ELAMU REKONSTRUEERIMINE

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "INDREKU TALU ELAMU REKONSTRUEERIMINE"

Väljavõte

1 INDREKU TALU ELAMU REKONSTRUEERIMINE Magistritöö Juhendaja/õppejõud: Aime Ruus Illimar Kalk Üliõpilane Indrek Põhjatu EAEI Üliõpilase meiliaadress Õppekava nimetus Ehitiste restaureerimine Tartu 2017

2 Olen koostanud lõputöö iseseisvalt. Kõik töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, olulised seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad andmed on viidatud... (töö autori allkiri ja kuupäev) Üliõpilase kood: Töö vastab magistritööle esitatud nõuetele (juhendaja allkiri ja kuupäev) Kaitsmisele lubatud:.. (kuupäev) Kaitsmiskomisjoni esimees:.. (allkiri)

3 ABSTRACT Põhjatu, I. Reconstruction of the Reconstruction of the Indreku Residental Building. Master s thesis, In one volume. Tartu, 2017, 81 pages, 17 figures, 28 tables, 40 A4 drawings, 9 A3 drawings. In Estonian language. Current thesis focuses on giving a reconstructional solution of insulation constructions to an old residential building and on the strength calculations of the wooden roof rafters and the second floor timber beams. The building in question was built in as a one storey residential house. As of today, this particular building has lost its purpose as a residental house - the living area is still being used, but wall, roof and second floor timber beams are outdated. The purpose of current thesis is to create new solutions for insulation constructions and giving results of the strength calculations of used bearing structures. Also expanding living area to second floor. The building is given a new architectural exterior design what imitates old residential building facade. All the main bearing constructions are made of timber. Main load of bearing walls are made of horizontal log. Bearing construction for roof are timber rafters and for the second floor timber beams. The first part on this master s thesis gives different insulation solutions for the outer wall, groud floor, roof ceiling and second floor beams. All calculations are based on the mentioned data and have been carried out according to the valid EVS standards. Architectural and existing building measuring drawings were drawn with AutoCAD Architecture Calculation models, which are necessary for defining internal forces in structures, were created with AxisVM X4 LT. Strength calculations in current thesis are based on the mentioned models and have been carried out according to the valid EVS standards. Constructional self-weight, regional snow loads, wind loads and live loads have been taken into account. As a result of the current Master's thesis is wall, roof and floors thermal conductance calculations and strength calculations, that gives solutions for additional roof rafters and 3

4 second floor timber beams. All data is applied in drawings that combines master s thesis to one associate document. Keywords: calculation of thermal transmittance, strength calculation, private residence, reconstruction, horizontal log wall, round roof rafter. 4

5 SISUKORD Abstract... 3 Sisukord... 5 Tähised ja lühendid... 8 Sissejuhatus Olemasoleva hoone konstruktsioonid Asendiplaaniline kirjeldus Hoone ehitusetapid Hoone plaaniline lahendus Olemasolevate konstruktsioonide kirjeldus Välisseinad Siseseinad Põrand Katus Vahelagi Vundament Piirdekonstruktsioonide määramine Lähteülesanne Soojustehnilised arvutused Soojusjuhtivus Välisõhuga kontaktis oleva piirdekonstruktsiooni soojusjuhtivus Põrand pinnasel soojusjuhtivus Soojusjuhtivuse arvutustingimused Soojusjuhtivuse tulemused Niiskusrežiimi arvutus Glazeri meetodiga Niiskusrežiimi arvutus tingimused Niiskusrežiimi arvutus tulemused

6 2.2.7 Soojustehniliste arvutuste tulemuste esitamine Projekteeritud piirdekonstruktsioonide soojustehnilised arvutused Üldosa Välisseinad Välisseina piidrekonstruktsioonide kokkuvõte Välisseina konstruktsioonid VS-7 ja VS Katuslagi Katuslae piirdekonstruktsioonide kokkuvõte Katus Põrand Vahelagi Tugevusarvutustes kasutatavad konstruktsioonid Hoone energiatõhusus Tugevusarvutused Üldosa Kasutatud normdokumendid, arvutiprogrammid ja abimaterjalid Hoonele mõjuvad koormused Omakaalukoormused Katus K Katuslagi KL Vahelagi VL Vahelagi VL Lumekoormus Tuulekoormus Koormused Katuse konstruktsioon Üldosa

7 3.4.2 Olemasolevad penniga sarikad Sarika kandevõime arvutusmeetod survele koos paindega Olemasoleva sarika kandevõime kontroll survele koos paindega Sarika kandevõimekontroll põikjõule Sarika kandevõimekontroll põikjõule Penni kandevõime kontroll nõtkele Vahelaetalad Üldosa Vahelaetala kandevõimekontroll panidele koos tõmbega Vahelaetalade kandevõimekontroll põikjõule Olemasoleva vahelaetala kontroll kasutuspiirseisundis Projekteeritud põikpuu kandevõimekontroll tõmbele Posti kandevõime kontroll nõtkele Tulemused Kokkuvõte Kasutatud kirjandus Lisad Lisa 1: Materjalide tehnilised andmed Lisa 2: Soojustehnilised arvutused Lisa 3: Graafiline osa

8 TÄHISED JA LÜHENDID Sümbol Suurus Ühik Soojustehnilised arvutused U Soojusjuhtivus W/(m 2 K) R Soojustakistus (m 2 K)/W R si Piirdekonstruktsiooni sisepinna soojustakistus (m 2 K)/W R se Piirdekonstruktsiooni välispinna soojustakistus (m 2 K)/W λ d Soojuserijuhtivus W/(mK) B Põranda tunnusmõõtmed m d t Võrdväärne kogupaksus pinnasel avuv põrand m A Põranda pindala m 2 P Põranda välisperimeeter m w Põrandaga piirneva seina kogupaksus m R f Põrandaplaadi soojustuskihtide soojustakistus (m 2 K)/W S d Piirdekonstruktsiooni difusioonitakistus m S di Ühe materjalikihi difusioonitakistuskonstant m μ Materjali difusioonitakistus - Tugevusarvutused g k,p Konstruktsiooni omakaal kn/m s Lumekoormus kn/m 2 μ Lumekoormuse kujutegur - C e Lumekoormuse avavustegur - C t Lumekoormus soojustegur - S k Normatiivne lumekoormus maapinnal kn/m 2 w e Konstruktsiooni tuulerõhk kn/m 2 q p (z e ) Tuule tippkiirusrõhk kn/m 2 z e Tuule välisrõhu arvutuskõrgus - c pe Tuule välisrõhu rõhutegur - I z Tuule turbulentsi intensiivsus - ρ Õhutihedus kg/m 3 v m (z) Keskmine tuulekiirus kõrgusel z m/s k I Tuule turbulentsitegur - c 0 (z) Tuule pinnavormitegur - z 0 Tuule karedusmõõt - c r (z) Tuule karedustegur kõrgusel z - v b Tuule baaskiirus m/s k r Tuule maastikutegur - γ f Koormuse osavarutegur - F k Koormuse normväärtus - 8

9 G Alaliskoormus kn Q Muutuvkoormus kn ψ o Muutuvkoormuse kombinatsioonitegur - F m,k Paindetugevus N/mm 2 F t,0,k Tõmbetugevus N/mm 2 F c,0,k Survetugevus N/mm 2 F v,k Nihketugevus N/mm 2 E 0,mean Elastsusmoodul N/mm 2 E 0,05 Elastsusmoodul 5% pikikiudu N/mm 2 ρ mean Keskmine tihedus kg/m 3 σ c,0,d Arvutuslik survepinge pikikiudu N/mm 2 σ m,y,d Arvutuslik paindepinge y-telje suhtes N/mm 2 σ m,z,d Arvutuslik paindepinge z-telje suhtes N/mm 2 f c,0,d Arvutulik survetugevuse arvväärtus N/mm 2 f m,y,d Arvutuslik paindetugevuse arvväärtus y-telje suhtes N/mm 2 f m,z,d Arvutuslik paindetugevuse arvväärtus z-telje suhtes N/mm 2 k c,y Nõtketegur y-telje suhtes - k c,z Nõtketegur z-telje suhtes - F c,d Tsentriline survejõud N/mm 2 M y,d Paindemoment y-telje suhtes knm M z,d Paindemoment z-telje suhtes knm W y Ristlõike vastupanumoment y-telje suhtes mm 3 W z Ristlõike vastupanumoment z-telje suhtes mm 3 β c Sirgusetegur - λ rel,y Suhteline saledus y-telje suhtes - λ rel,z Suhteline saledus z-telje suhtes - l ef,y Nõtkepikkus y-telje suhtes mm l ef,z Nõtkepikkus z-telje suhtes mm i y Inertsiraadius y-telje suhtes - i z Inertsiraadius z-telje suhtes - τ d Arvutuslik nihkepinge N/mm 2 f v,d Nihketugevuse arvutusväärtus N/mm 2 V sd Arvutuslik nihkepinge N/mm 2 b ef Ristlõike efektiivlaius mm w inst,g Läbipaine omakaalukoormuse korral mm w inst,q Läbipaine kasuskoormuse korral mm w net,fin Lõplik läbipaine mm N x Arvutuslik pikijõud kn k def Deformatsioonitegur - Ψ 2 Kombinatsioonitegur - 9

10 SISSEJUHATUS Käesoleva magistritöö teemaks on ndatel aastatel ehitatud ühekorruselise talukompleksi elamu rekonstrueerimine. Töö käigus antakse hoone katusekorrusele tänapäevane otstarve ning arvutatakse hoonele nõuetele vastavad soojapidavad piirdekonstruktsioonid. Indreku talu asub Tartumaal, Konguta vallas, Pööritsa külas. Elamul on ristküliku-kujuline põhiplaan, millel on hilisemalt juurdeehitus ida küljel. Hoone seinakonstruktsioonid on tahutud palgist, mis on seest poolt kaetud lubikrohviga ja väljaspoolt kaetud laudisega. Indreku talu elamust on osaliselt kasutuses igapäevaselt 63,2 m 2. Praegu on suletud esimesel korrusel olev ruum 12,9 m 2, et hoida kokkuküttekuludelt. Magistritöö teema on tingitud hoone peremehe soovist kohandada elamine suurema leibkonna jaoks. Teema on töö autorile tähtis, kuna on isiklikult seotud hoonega ja lisaks seostada lõputöö, millegi praktilise lahendusega lähitulevikus. Tegemist on ligikaudu 90 aasta vanuse hoonega, siis tuleb arvestada erinevate konstruktsioonidega ja tolleaegsete ehitusvõtetega. Elamu hetke kasutaja poolt soovib interjöör ja eksterjöör oleksid vastavalt talu kohale maalähedase lahendusega. Käesoleva magistritöö eesmägiks on koostada rekonstrueerimisprojekt Indreku talu elamule, mille käigus pakutakse välja soojapidavad piirdekonstruktsioonid ja kontrollitakse hoone katuse- ja vahelaetarindite kandevõimeid. Lähtuvalt magistritöö eesmärgist püstitati järgmised ülesanded: - hoone mõõdistamine ja kuna puudub sellekohane dokumentatsioon, siis teostatakse mõõdistusjoonised koos konstruktsiooniliste lõigetega; - väljatöötada vastavalt Indreku talu peremehe soovidele soojuspidavad piirde konstruktsioonid. On lähtutud tellija pinnaviimistlus soovidest: interjööris puitlaudisega nii põrand kui ka lagi ja eksterjööris puit- või krohvfassaad; - piirdekonstruktsioonide soojustehniliste arvutuste teostamine ja esitamine; - vastavalt muudetud konstruktsioonidele arvestatakse omakaalu koormused kandetarinditele; - hoone mahule arvutada nii tuule- kui ka lumekoormused ja esitada piirseisundid skeemidena; 10

11 - kontrollida olemasolevaid konstruktsioone. Puidust ümarsarikad Ø150 mm ja vahelaetalad 160x160 mm; - projekteerida lisasarikad ja vahelaetalad, teostada kandevõimekontrollid; - esitada rekonstrueeritava hoone uued joonised vastavalt teostatud arvutustele. Magistritöö on jaotatud 3 osaks. Esimene osa käsitleb hoone soojustehnilisi ja niiskustehnilisi arvutusi näitena valitud ehitusmaterjalide põhjal. Lõplikult esitatud rekonstrueerimisprojektis tuleb kasutada arvutustes kasutatud materjale või teist samaväärset materjali. Töö teises osas on kirjeldatud hoone kandekonstruktsioonile mõjuvate koormuste moodustumist. Selles osas arvutatakse omakaalu, lume- ja tuulekoormus. Koostatakse arvutusskeemid ja kontrollitakse kandekonstruktsiooni kandevõimet. Magistritöö kolmandaks osaks on graafiline osa, milles on esitatud olemasoleva hoone mõõdistusjoonised koos piirdekonstruktsioonide lõigetega. Esitatakse rekonstrueerimise lahenduse joonised vastavalt arhitektuursele eelprojektile. 11

12 1 OLEMASOLEVA HOONE KONSTRUKTSIOONID 1.1 Asendiplaaniline kirjeldus Indreku talu asub Tartumaal, Konguta vallas, Pööritsa külas. Krundil paikneb kokku 3 hoonet: elamu, saun ja abihoone. Elamu katusehari on põhja-lõuna sihis. Hoone ümber asuv maapind on +77,5m merepinnast. Situatsiooniskeem on esitatud järgneval fotol 1. Hoone paiknemine krundil esitatud asenidplaanil, lisa 2 joonis 1. Joonis 1.1 Väljavõte maa-ameti kaardist, mk 1: Hoone ehitusetapid Käsitletav hoone on ehitatud aastatel Nendel aastatel valmis hoone palkidest põhi osa koos laastukatusega. Hoonele paigaldati eterniitkatus 1976ndal aastal. Samaaegselt katusetöödedega ehitati juurde esiku osa (joonis 1.2) aasta suvel paigaldati hoonesse vee- ja kanalisatsiooni trassid. Ehitati wc koos duširuumiga aastal teostati siseviimistlustöid köögi ja koridori osas aasta suvel rajati hoone esiku ette terass koos katusega, mis käesoleva rekonstrueerimisega lammutatakse. Ülejäänud ruumide osas teostatud siseviimistlustööde teostamisaeg ei ole teada. 12

13 Joonis 1.2 Juurdeehituatud esiku osa ja lammutatav terrass 1.3 Hoone plaaniline lahendus Hoone esimesel korrusel paikneb 2 magamistuba, köök, elutuba, koridor, wc/pesuruum ja esik. Nende ruumide pindala on kokku 76,1 m 2. Kõik elamu ruumid on sama kõrgusega - h=2550 mm. Elamu II korrus on väljaehitamata, eelnevalt oli pääs katusekorrusele hoones seest, kuid eelmise sajandi lõpus ehitatud wc/pesuruumiga eemaldati trepp. Hetkel pääseb katusekorrusele hoonest väljast teljel F olevast uksest. Elamu praegune plaani lahendus esitatud lisas 2 joonised 2 ja Olemasolevate konstruktsioonide kirjeldus Välisseinad Hoone välisseinad on puidust kandekonstruktsiooniga. Olemasolevad välisseina konstruktsioonid on esitatud lisas 2 joonistel 9 kuni 11. Vastavad olemasoleva hoone välisseinte kihid: VS-1 - lubikrohv, armeeritud puitvõrguga, 35 mm, viimistletud tapeediga, - tahutud palk 160x160 mm, tihendatud takuga, - tuulutuslatt 30x50 mm, samm 1000 mm, - voodrilaud 25x150 mm, toon kollane. 13

14 Wc/pesuruumi osas on seina osa pikkusega L=830 mm, kus on krohvile kantud hüdroisolatsiooni mastiks ja paigaldatud keraamiline plaat (VS-3). Juurdeehitatud esiku välisseina kihid on vastavalt seest poole välja: VS-2 - seinalaudis 25x100 mm, Poola laudis, toon punane, - puitkarkass 50x100 mm, vahel soojustus saepuru, - bituumenrullmaterjal, - tuulutuslatt 30x50 mm, samm 1000 mm, - voodrilaud 25x150 mm, toon kollane Siseseinad Hoonel on kandvad ja mittekandvad siseseinad. Olemasoleva elamu siseseinte konstruktsioonid on esitatud lisas 2 joonised 12 kuni 16. Vastavalt on siseseinte kihid: SS-1 - lubikrohv, armeeritud puitvõrguga, 35 mm, viimistletud tapeediga, - tahutud palk 105x105 mm, tihendatud takuga, - lubikrohv, armeeritud puitvõrguga, 35 mm, viimistletud tapeediga. SS-2 - lubikrohv, armeeritud puitvõrguga, 35 mm, viimistletud tapeediga, - tahutud palk 160x160 mm, tihendatud takuga, - lubikrohv, armeeritud puitvõrguga, 35 mm, viimistletud tapeediga. SS-3 - lubikrohv, armeeritud puitvõrguga, 35 mm, viimistletud tapeediga, - tahutud palk 160x160 mm, tihendatud takuga, - laudis 25x100 mm, vertikaalne, toon punane. Remondi käigus ehitatud wc/pesuruumi seina kihid: SS-4 - kipsplaat 12,5 mm, viimistletud tapeediga, - metallkarkass 95x42 mm, samm 600 mm, - kipsplaat 12,5 mm, viimistletud tapeediga. 14

15 SS-5 - kipsplaat 12,5 mm, viimistletud tapeediga, - metallkarkass 95x42 mm, samm 600 mm, - kipsplaat 12,5 mm, - hüdroisolatsioon, - keraamiline plaat + segu, 4+8 mm Põrand Põranda kandvaks elemendiks on puittala 160x160 mm, samm 1030 mm, mille peale on paigaldatud laudis. Olemasoleva hoone põrandakonstruktsioon on esitatud lisas 2 joonis 17. Vastavad põranda kihid on: P-1 - põrandalaud 40x120 mm, punnlaud, toon pruun, - põranda tala 160x160 mm, samm 1030 mm, - pinnas, kruus, liiv, punane savi Katus Algselt oli elamul laastukatus, hilisemalt on selle peale paigaldatud eterniit. Juurdeehitatud esikul puudub laastukiht, kuna on ehitatud sama aegselt eterniitkatusega. Katuse alused on välja ehitamata. Elamu katusekonstruktsiooni joonised esitatud lisas 2 joonis18 ja 19. Olemasoleva hoone katuse kihid on: K-1 - ümarsarikad, Ø150 mm, samm 1570 mm, - roov 30x50 mm, samm 300 mm, - laast, 3 kihti, - eterniit, toon hall. K-2 - sarikas 50x100 mm, samm 740 mm, - laudis 20x100 mm, - bituumenrullmaterjal, - eterniit, toon hall. 15

16 1.4.5 Vahelagi Elamu ja juurdeehitatud esiku vahelaed on soojustatud. Hoone olemasolevad vahelaekonstruktsioonide joonised on esitatud lisas 2 joonised 20 ja 21. Olemasolevate tarindite kihid on: VL-1 - lubikrohv, armeeritud puitvõrguga, 35 mm, värvitud, toon valge, - laudis 2x 20x100 mm, Poola laudis, - vahelaetala, tahutud palk 160x160 mm, samm 1030 mm, soojustatud savi-põhu seguga, - soojustus, põhk, 100 mm. VL-2 - laelaudis 20x100 mm, toon punane, - bituumenrullmaterjal, - vahelaetala 50x100 mm, samm 740 mm, soojustatud saepuru Vundament Hoonel on lintvundament, mis on pinnases 800 mm ja sokli kõrgus on ~300 mm. Vundament on valatud betoonist, mille sisse on lisatud maakive. Solkli osa on krohvitud halli krohviga. 16

17 2 PIIRDEKONSTRUKTSIOONIDE MÄÄRAMINE 2.1 Lähteülesanne Käesoleva magistritöö Piirdekonstruktsioonide määramine osas esitatakse soojustehnilised arvutused välisõhuga ja pinnasega kokkupuutuvatele konsttuktsioonidele. Ülesande lahenduse tingimuseks on säilitada hoone olemasolevad kandekonstruktsioonid ja lisaks projekteeritakse tugevdusi. Piirdekonstruktsioonide soojustuskihtide määramisel on lähtutud tellija soovidest hoone välisviimistlus oleks maalähedane ja piirdekonstruktsioonid oleksid soojapidavad. Elamu seinakonstruktsioonide määramisel on arvestatud kõrgkvaliteetsete materjalidega. 2.2 Soojustehnilised arvutused Soojusjuhtivus Välisõhuga kontaktis oleva piirdekonstruktsiooni soojusjuhtivus Konstruktsiooni soojusjuhtivus U iseloomustab soojuse voogu (kitsamalt soojusjuhtivuse teel) läbi piirdetarindi statsionaarsetes tingimuste. [2] Soojusjuhtivuse arvutuslik üldvalem on [2]:, (2.2.1) kus R T - piirde kogusoojustakistus. Karkass-seinte puhul kasutatakse lihtsustatud soojusjuhtivus arvutust: ( ) ( ), (2.2.2) kus h r - karkassi posti laius, m, s - karkassi postide samm, m, U p - soojusjuhtivus karkassi posti lõikes, W/(m 2 K), h v - karkassi postide vahel paikneva soojustuse laius, m, U s - soojusjuhtuvus soojustuse lõikes, W/(m 2 K). Piirde soojustakistus koosneb materjali- ja pinnakihtide ning tuulutuseta õhkvahede soojatakistuste summast, mis arvutatakse valemiga [2]: 17

18 , (2.2.3) kus R si piirde sisepinna soojustakistus, (m 2 K)/W, vt tabel 2.1, R 1,R 2 iga materjali soojustakistus, (m 2 K)/W, R se piirde välispinna soojustakistus, (m 2 K)/W, vt tabel 2.1 Homogeense materjalikihi soojustakistus arvutatakse valemiga [2]:, (2.2.4) kus d materjalikihi paksus, m, λ d - soojuserijuhtivus, W/(mK). Kasutatavate materjalide soojuserijuhtivused on esitatud Lisas 1. Esitatud on materjalide tootja poolsed andmed koos EVS-EN ISO 10456:2008 [3] olevate andmetega. Välisõhu ja õhu liikumise suunast tulenevad soojustakistuse väärtused on esitatud alljärgnevas tabelis 2.1: Tabel 2.1 Pinnakihtide soojustakistused (m2k/w) [1] Sisepind (R si ) Välispind (R se ) Soojavoolu suund üles rõhtne alla üles rõhtne alla 0,10 0,13 0,17 0,04 0,04 0, Põrand pinnasel soojusjuhtivus Põranda konstruktsiooni soojusjuhtivuse arvutamisel on lähjtutud standardist EVS-EN ISO 13370:2008 [12]. Konstruktsiooni soojusjuhtivus arvutatakse valemiga 2.2.5, kui põrand on soojustamata või mõõdukalt soojustatud. Valemiga arvutatakse põranda soojusjuhtivus juhul kui põrand on hästi soojustatud: kus ( ), (2.2.5), (2.2.6) Põranda tunnusmõõtmed, m λ - Pinnase soojuserijuhtivus λ=1,5 (savi,möll), W/(mK), 18

19 d t - Võrdväärne kogupaksus pinnasel asuv põrand Põranda soojustusastet hinnatakse võrranditega ja 2.2.8: (2.2.7) (2.2.8) Kui on täidetud tingimus 2.2.7, siis on põrand hinnatud soojustamata või mõõdukalt soojustatuks. Kui on täidetud tingimus 2.2.8, siis on põrand hinnatud härsti soojustatuks. Põranda konstruktsiooni tunnusmõõtmed leitakse valemiga 2.2.9:, (2.2.9) kus A - Põranda pindala, m 2 P - Põranda välisperimeeter, m Võrdväärne paksus pinnasel asuva põranda puhul arvutatakse valemiga :, (2.2.10) kus w - Seinte kogupaksus koos seina kõikide kihtidega, m, R si - Põranda sisepinna soojustakistus, vt tabel 2.1, R f - Põrandaplaadi soojustuskihtide soojustakistus, (m 2 K)/W, R se - Põranda välispinna soojustakistus, vt tabel 2.1, Projekteeritud põranda soojustehnilised arvutused on esitatud punktis Soojusjuhtivuse arvutustingimused 1. Soojustehnilised arvutuste käigus on arvutatud ka temperatuuri gradient. Selle alusel on määratud välistingimusteks talvine periood ja välistemperatuuriks -10 C. Siseõhu temperatuuriks määran arvutustes 20 C. 3. Välisseina soojusjuhtivus arvutused on teostatud, et seina sisemise poole soojustuse ja seina välimise poole soojustus karkassid oleksid ühes lõikes Soojusjuhtivuse tulemused Tulemused esitatakse vastavalt tabelis (tabel 2.4), milles on märgitud vastavad seina kihid, kihtide paksused, materjali soojuserijuhtivuse väärtus, soojustakistus, protsendiline eri 19

20 takistus, temperatuuri muutus materjali kihtides ja seina lõikes soojustakistuse ja soojusjuhtivuse tulemused Niiskusrežiimi arvutus Glazeri meetodiga Piirdekonstruktsiooni niiskusrežiimi on võimalik hinnata Glazeri meetodiga. Glaseri meetodis arvutatakse konstruktsiooni difusioonitakistus. Mitmekihiliste seinte puhul arvutatakse difusioonitakistus valemiga [4]:, (2.2.11) kus S d1, S d2,s di - materjalikihi difusioonitakistus, Mitmekihilise seina ühe kihi veeauru difusioonitakistuse valem [4] :, (2.2.12) kus μ - ehitusmaterjali difusioonitakistuskonstant, d - ehitusmaterjali kihi paksus, m. Difusioonitakistuskonstant μ iseloomustab difusiooni läbi seinamaterjali. See parameeter iseloomustab mitu korda on materjali difusioonitakistus suurem kui sama paksusega seisva õhuhulga kihi läbimisel. [4] Magistritöös kasutatavate difusioonitakistuste väärtused on esitatud lisas Niiskusrežiimi arvutus tingimused 1. Arvutustes on sise- ja välistemperatuurid vastavalt +20 C ja -10 C. 2. Arvutuses on määratud välisõhu niiskuseks RH v =80%. Siseõhu niiskus on RH s =50%. 3. Materjalide andmed on toodud piirdekonstruktsiooni kihtide loetelus lisas 2. Tulemused esitatakse tabelina Niiskusrežiimi arvutus tulemused Tulemused on esitatud tabelis 2.3, milles on märgitud vastavad seina kihid, kihtide paksused, materjali soojuserijuhtivuse väärtus, soojustakistus, protsendiline eri takistus, sise- ja välistemperatuurid, temperatuuri muutus materjali kihtides, μ- ja S d -väärtused ja 20

21 seina lõikes soojustakistuse ja soojusjuhtivuse tulemused. Lisaks on konstruktsioonis toimiv kondenseerumine esitatud graafiliselt Soojustehniliste arvutuste tulemuste esitamine Hoone piirdekonstruktsioonidele, milledele teostatakse soojustehnilised arvutused, esitatakse tulemused tabeli kujul. Konstruktsiooni U-arv, S d, (m), Kondenseerumine Jkn Konstruktsioon paksus, (mm) (W/m 2 K) (puit/soojustus) (ei/jah) i VS piirdekonstruktsiooni paksus, vt lisa 3: Graafiline osa, 2 - piirde soojusjuhtivus, arvutamisel kasutatud valemeid 2.2.1, 2.2.2, ja Põranda konstruktsiooni soojusjuhtivus arvutatud valemitega kuni , 3 - piirde difusioonitakistus, esitatud soojustuse lõikes, arvutatud valemiga ja , 4 - esitatud graafikul, kui P max ja P teg jooned lõikuvad tekib kondenseerumine, kui ei lõiku, siis kondenseerumist ei teki. 2.3 Projekteeritud piirdekonstruktsioonide soojustehnilised arvutused Üldosa Punktides kuni on esitatud projekteeritud piirdekonstruktsioonide kirjeldused koos soojustehniliste arvutustega. Välisseina konstruktsioonil on võrdluses 3 erinevat konstruktsiooni tüüpi ja katusekonstruktsioonil 2 erinevat. Arvutustes kasutatud materjalide loetelu ja tehnilised andmed on esitatud lisas Välisseinad Elamu välisseinte soojustehniliste arvutustes on keskendutud eelkõige hoone palkseina soojustamisele. Tellija soovil ei pea esik olema sama tasemeliselt soojustatud kui palkseina osa. Esitatud on 3 erinevat seinakonstruktsiooni. Välisseinte konstruktsioonide lõiked on esitatud lisas 3 joonistel 27 kuni 29. Piirdekonstruktsioonil peab olema hea soojuspidavus ja seinas ei tohi tekkida kondensaati. 21

22 Projekteeritud piidrekonstruktsioonide kihid on: VS-4: - välisvooder 25x150 mm (puit), - tuulutuslatt 30x25 mm, samm 600 mm, - tuuletõkkeriie, - puitkiudplaat 12 mm, - puitpruss 50x100 mm, samm 600 mm, soojustatud mineraalvillaga 100 mm, - palk 160x160 mm, tihendatud takuga, - aurutõkkekile, - puitroov 50x50 mm, samm 600 mm, soojustatud mineraalvillaga 50 mm, - kipsplaat 12,5 mm, viimistletud tapeediga. VS-5: - välisvooder 25x150 mm (puit), - tuulutuslatt 30x25 mm, samm 600 mm, - tuuletõkkeplaat 30 mm, - puitpruss 50x100 mm, samm 600 mm, soojustatud mineraalvillaga 100 mm, - palk 160x160 mm, tihendatud takuga, - aurutõkkekile, - puitroov 50x50 mm, samm 600 mm, soojustatud mineraalvillaga 50 mm, - kipsplaat 12,5 mm, viimistletud tapeediga. VS-6: - krohv 30 mm, - jäik krohvitav villaplaat 100 mm, - palk 160x160 mm, tihendatud takuga, - aurutõkkekile, - puitroov 50x50 mm, samm 600 mm, soojustatud mineraalvillaga 50 mm, - kipsplaat 12,5 mm, viimistletud tapeediga. Välisseina konstruktsiooni soojustehnilised arvutused on teostatud valemite kuni kohaselt. Välisseina VS-4 soojustehnilised arvutused on esitatud järgnevalt tabelites 2.2 ja 2.3. Piirdekonstruktsioonide VS-5 ja VS-6 soojustehnilised analoogsed arvutused on esitatud lisas 2 tabelites 1 kuni 4. 22

23 Tabel 2.2 Välisseina VS-4 soojusjuhtivus Andmed: Puitpruss 0,05 m samm 0,6 m Soojustus 0,55 m samm 0,6 m VS-4 (Puit-ristlõige) välistemp sisetemp välisõhk kihi paksus, mm lambda, W/mK R, m2k/w %R Δ t -10 Välispind 0,04 1,4 0,42-9,58 Tuuletõkkeriie Solitex Fronta WA 0,5 0,17 0,00 0,1 0,03-9,55 Puitkiudplaat Steico 12,0 0,05 0,24 8,4 2,52-7,03 Puitpruss 50x150mm 100,0 0,13 0,77 26,9 8,07 1,04 Palk 160x160mm 160,0 0,13 1,23 43,0 12,91 13,95 Aurutõkkekile Intello 0,4 0,17 0,00 0,1 0,02 13,98 Puitpruss 50x50mm 50,0 0,13 0,38 13,5 4,04 18,01 Kipsplaat Knauf Green 12,5 0,21 0,06 2,1 0,62 18,64 Sisepind 0,13 4,5 1,36 20,00 R(m2K)/W 2,86 100,00 kontroll U W/m2K 0,350 VS-4 (Soojustus-ristlõige) välistemp sisetemp välisõhk kihi paksus, mm lambda, W/mK R, m2k/w %R Δ t -10 Välispind 0,04 0,6 0,19-9,81 Tuuletõkkeriie Solitex Fronta WA 0,5 0,170 0,00 0,0 0,01-9,79 Puitkiudplaat Steico 12,0 0,050 0,24 3,8 1,15-8,64 Mineraalvill Isover KL ,0 0,033 3,03 48,5 14,54 5,90 Palk 160x160mm 160,0 0,130 1,23 19,7 5,91 11,81 Aurutõkkekile Intello 0,4 0,170 0,00 0,0 0,01 11,82 Mineraalvill Isover KL 33 50,0 0,033 1,52 24,2 7,27 19,09 Kipsplaat Knauf Green 12,5 0,210 0,06 1,0 0,29 19,38 Sisepind 0,13 2,1 0,62 20,00 R(m2K)/W 6,25 100,00 kontroll U W/m2K 0,160 Välissein U_VS-4 0,18 W/m2K 23

24 Tabel 2.3 Välissein VS-4 niiskusrežiim Välissein VS-4 välistemp sisetemp P max (Pa) S d summa Tarindi osa d,mm lambda R %R delta t -10 μ S d P teg (Pa) 260 Välispind 0,04 0,6 0,2-9,8 207, ,0 TTR Solitex Fronta WA 0,5 0,17 0,00 0,0 0,0-9, , ,1 Puitkiudplaat Steico 12 0,05 0,24 3,8 1,2-8,6 5 0, ,1 Mineraalvill Isover KL ,033 3,03 48,5 14,5 5,9 1 0, ,2 Palk 160x160mm 160 0,13 1,23 19,7 5,9 11,8 50 8, ,2 Aurutõkkekile Intello 0,4 0,17 0,00 0,0 0,0 11, , ,7 Mineraalvill Isover KL ,033 1,52 24,2 7,3 19,1 1 0, ,8 Kipsplaat Knauf Green 12,5 0,21 0,06 1,0 0,3 19,4 10 0, ,9 Sisepind 0,13 2,1 0,6 20,0 1169, R (m2k)/w 6,25 100,0 15,89 U W/m2K 0,16 veeauru osarõhud sees ja väljas tegelik rõhk S d Pa 207,90 0, % Rõhk Pa ,09 15,9 1169,09 207,90 961, S d Pmax (Pa) Pteg (Pa) Välisseina piidrekonstruktsioonide kokkuvõte 1. Piirdekonstruktsioon välissein VS-6 ja VS-4 ei kasutada, kuna soojusläbivus U ei vasta soovitud tulemusele. 2. Välisseinte VS-4, VS-5 ja VS-6 konstruktsioonides ei tekkinud niiskuse kondenseerumist. 3. VS-4 ja VS-5 puhul on konstruktsiooni erisuseks tuuletõkkesüsteem. Välisseina VS-4, milles on kasutatud Steico puitkiudplaati + tuuletõkkekangas Solitex, 1 m 2 on 10,4. Välisseina VS-5 on kasutatud tuuletõkkematerjalina Isover RKL plaati, mille letihind on 9,86 /m 2. Ruutmeetri hinna kalkulatsioonis on eelistatud välisseina VS-5 piirdekonstruktsioon. (letihinnad seisuga). 24

25 4. Valitud seina konstruktsioonide puhul on efektiivseim välissein VS-5. Soojusläbivuse arvu parendamiseks tuleb piirdekonstruktsiooni VS-5 soojustuskihti suurendada ja koostatakse punktis vastavad soojustehnilised arvutused. Vastavalt VS-5 Koostatakse juurdeehitatud esikule piirdekonstruktsioon VS-5 näitel ja teostatakse soojustehnilised arvutuses samas jaotuses Välisseina konstruktsioonid VS-7 ja VS-8 Jaotises esitatud tulemuste alusel koostatakse välisseina konstruktsioon VS-7. Sarnaselt seinakonstruktsioonile VS-7 le koostatakse esikule piirdekonstruktsiooni, mis koos VS-7 moodustaksid ühtse soojustussüsteemi. Välisseina konstruktsioonide lõiked on esitatud lisas 3 joonisel 30 ja 31. Piirdekonstruktsioonidele VS-7 soojustehnilised arvutused on esitatud tabelites 2.4 ja 2.5.Välisseina VS-8 soojustehnilised arvutused on esitatud lisas 2 tabelites 5 ja 6. Välisseinte kihid on projekteeritud järgmiselt: VS-7: - välisvooder 25x150 mm (puit), - tuulutuslatt 30x25 mm, samm 600 mm, - tuuletõkkeplaat 30 mm, - puitpruss 50x150 mm, samm 600 mm, soojustatud mineraalvillaga 150 mm, - palk 160x160 mm, tihendatud takuga, - aurutõkkekile, - puitroov 50x50 mm, samm 600 mm, soojustatud mineraalvillaga 50 mm, - kipsplaat 12,5 mm, viimistletud tapeediga. VS-8: - välisvooder 25x150 mm (puit), - tuulutuslatt 30x25 mm, samm 600 mm, - tuuletõkkeplaat 30 mm, - puitpruss 50x50 mm, samm 600 mm, soojustatud mineraalvillaga 50 mm, - kandev karkass 50x100 mm, samm 600 mm, soojustatud mineraalvillaga 100 mm, - aurutõkkekile, - puitroov 50x50 mm, samm 600 mm, soojustatud mineraalvillaga 50 mm, - sisevoodri laud 25x100 mm. 25

26 Tabel 2.4 Välisseina VS-7 soojusjuhtivus välisõhk Andmed: VS-7 (Puit-ristlõige) Puitpruss 0,05 m samm 0,6 m Soojustus 0,55 m samm 0,6 m välistem p sisetemp kihi paksus, mm lambda, W/mK R, m2k/w %R Δ t -10 Välispind 0,04 1,0 0,30-9,70 Tuuletõkkeplaat Isover Facade 30,0 0,031 0,97 24,4 7,32-2,38 Puitpruss 50x150mm 150,0 0,13 1,15 29,1 8,72 6,34 Palk 160x160mm 160,0 0,13 1,23 31,0 9,30 15,64 Aurutõkkekile Intello 0,4 0,17 0,00 0,1 0,02 15,66 Puitpruss 50x50mm 50,0 0,13 0,38 9,7 2,91 18,57 Kipsplaat Knauf Green 12,5 0,21 0,06 1,5 0,45 19,02 Sisepind 0,13 3,3 0,98 20,00 100,0 R(m2K)/W 3,97 0 kontroll VS-7 (Soojustus-ristlõige) välisõhk kihi paksus, mm U W/m2K 0,252 lambda, W/mK välistem p sisetemp R, m2k/w %R Δ t -10 Välispind 0,04 0,5 0,14-9,86 Tuuletõkkeplaat Isover Facade 30,0 0,031 0,97 11,4 3,42-6,44 Mineraalvill Isover KL ,0 0,033 4,55 53,5 16,06 9,62 Palk 160x160mm 160,0 0,130 1,23 14,5 4,35 13,97 Aurutõkkekile Intello 0,4 0,170 0,00 0,0 0,01 13,98 Mineraalvill Isover KL 33 50,0 0,033 1,52 17,8 5,35 19,33 Kipsplaat Knauf Green 12,5 0,210 0,06 0,7 0,21 19,54 Sisepind 0,13 1,5 0,46 20,00 100,0 R(m2K)/W 8,49 0 kontroll Välissein U_VS-7 0,13 W/m2K U W/m2K 0,118 26

27 Tabel 2.5 Välisseina VS-7 niiskusrežiim Välissein VS-7 välistemp sisetemp P max (Pa) S d summa Tarindi osa d,mm lambda R %R delta t -10 μ S d P teg (Pa) 260 Välispind 0,04 0,5 0,15-9,8 207, ,0 Tuuletõkkeplaat 30 0,031 1,0 11,40 3,42-6,4 1 0, ,03 MV Isover KL ,033 4,55 53,53 16,1 9,6 1 0, ,18 Palk 160x ,13 1,23 14,49 4,35 14, ,18 Aurutõkkekile 0,4 0,17 0,0 0,1 0,1 14, , ,68 MV Isover KL ,033 1,52 17,84 5,4 19,5 1 0, ,73 Kipsplaat 12,5 0,21 0,06 0,7 0,2 19,7 10 0, ,86 Sisepind 0,13 1,53 0,3 20,0 1169, R (m2k)/w 8,49 100,0 15,86 U W/m2K 0,12 veeauru osarõhud sees ja väljas tegelik rõhk S d Pa 207,90 0, % Rõhk Pa ,09 15, ,09 207,90 961, Sd Pmax (Pa) Pteg (Pa) Katuslagi Käesoleva magistritööga väljapakutav lahenduses on arvestatud katusekorruse kasutusele võtuga. Soojustehniliste arvutustega on lahendatud kaks erinevat piirdekonstruktsiooni. Katuslae piirdekonstruktsioonil peab olema hea soojuspidavus ja selles ei tohi tekkida kondensaati. Katuslagede konstruktsioonide lõiked on esitatud lisas 3 joonistel 36 kuni 37. Piirdekonstruktsioonide katuslae KL-3 soojustehniliste arvutuste tulemused on esitatud tabelides 2.6 ja 2.7. Katuslae KL-4 arvutused on esitatud lisas 3 tabelites 7 ja 8. Projekteeritud piidrekonstruktsioonide kihid on: KL-3: - katusekate, valtsplekk, - roovitus 25x100 mm, samm 200 mm, 27

28 KL-4: - distantslatt 30x50 mm, samm vastavalt sarikatele, - aluskate, - tuulutuslatt 50x50 mm, samm 520 mm, - tuuletõkkeplaat 30 mm, - rihtlatt 50x50 mm, samm 520 mm, soojustatud mineraalvillaga 50mm, - sarikas Ø150 mm/50x150 mm, samm 520 mm, soojustatud mineraalvillaga 150mm, - aurutõkkekile, - puitroov 50x50 mm, samm 520 mm, soojustatud mineraalvillaga 50 mm, - ehituspaber (tolmutõke), liitekohad teibitud, - voodrilaud 16x95mm, toon vastavalt siseviimistlusele. - katusekate, valtsplekk, - roovitus 25x100 mm, samm 200 mm, - distantslatt 30x50 mm, samm vastavalt sarikatele, - aluskate, - tuulutuslatt 50x50 mm, samm 520 mm, - tuuletõkkekangas, - puitkiudplaat 22 mm, - rihtlatt 50x50 mm, samm 520 mm, soojustatud mineraalvillaga 50mm, - sarikas Ø150 mm/50x150 mm, samm 520 mm, soojustatud mineraalvillaga 150 mm, - aurutõkkekile, - puitroov 50x50 mm, samm 520 mm, soojustatud mineraalvillaga 50mm, - ehituspaber (tolmutõke), liitekohad teibitud, - voodrilaud 16x95 mm. 28

29 Tabel 2.6 Katuslae KL-3 soojusjuhtivus välisõhk Andmed: KL-3 (Puit-ristlõige) Puitpruss 0,05 m samm 0,52 m Soojustus 0,47 m samm 0,52 m välistem sisetem p p kihi paksus, mm lambda, W/mK R, m2k/w %R Δ t -10 Välispind 0,04 1,3 0,38-9,62 Tuuletõkkeplaat Isover RKL 30,0 0,031 0,97 30,7 9,20-0,42 Puitpruss 50x50mm 50,0 0,13 0,38 12,2 3,66 3,23 Puit sarikas 150x150mm 150,0 0,13 1,15 36,6 10,97 14,20 Aurutõkkekile Intello 0,4 0,17 0,00 0,1 0,02 14,22 Puitpruss 50x50mm 50,0 0,13 0,38 12,2 3,66 17,88 Laelaudis 16,0 0,13 0,12 3,9 1,17 19,05 Sisepind 0,10 3,2 0,95 20,00 100,0 R(m2K)/W 3,16 0 kontroll välisõhk KL-3 (Soojustus-ristlõige) kihi paksus, mm U W/m2K 0,317 lambda, W/mK välistem p sisetem p R, m2k/w %R Δ t -10 Välispind 0,04 0,5 0,14-9,86 Tuuletõkkeplaat Isover RKL 30,0 0,031 0,97 10,9 3,28-6,58 MV 50mm 50,0 0,033 1,52 17,1 5,14-1,44 MV 150mm 150,0 0,033 4,55 51,4 15,43 13,99 Aurutõkkekile Intello 0,4 0,17 0,00 0,0 0,01 14,00 MV 50MM 50,0 0,033 1,52 17,1 5,14 19,14 Laelaudis 16,0 0,13 0,12 1,4 0,42 19,56 Sisepind 0,13 1,5 0,44 20,00 Välissein U_KL-3 0,13 W/m2K R(m2K)/W 8,84 100,0 kontroll U W/m2K 0,113 29

30 Tabel 2.7 Katuslae KL-3 niiskusrežiim Katuslagi KL-3 välistemp sisetemp P max (Pa) S d summa Tarindi osa d,mm lambda R %R delta t -10 μ S d P teg (Pa) 260 Välispind 0,04 0,5 0,14-9,8 207, ,0 Tuuletõkkeplaat 30 0,031 1,0 11,0 3,3-6,5 1 0, ,03 MV Isover KL ,033 1,52 17,3 5,2-1,3 1 0, ,08 MV Isover KL ,033 4,55 51,77 15,5 14,2 1 0, ,23 Aurutõkkekile 0,4 0,17 0,0 0,1 0,0 14, , ,73 MV Isover KL ,033 1,52 17,3 5,2 19,4 1 0, ,78 Sisevoodri laudis 16 0,13 0,1 1,4 0,3 19,7 50 0, ,58 Sisepind 0,10 1,76 0,4 20,0 1169, R (m2k)/w 8,81 100,0 8,58 U W/m2K 0,11 veeauru osarõhud sees ja väljas tegelik rõhk S d Pa 207,90 0, % Rõhk Pa ,09 8, ,09 207,90 961, Sd Pmax (Pa) Pteg (Pa) Katuslae piirdekonstruktsioonide kokkuvõte 1. Katuslae KL-3 piirdekonstruktsiooni soojusjuhtivus U-arv on madalam kui KL Piirdekonstruktsioonide KL-3 kui ka KL-4 ei tekki konstruktsioonis kondensaati. 3. Edasistes konstruktsiooni arvutustes kasutatakse KL-3 piirdekonstruktsiooni, mis on efektiivsemate soojustehniliste parameetritega Katus Rekonstrueeritava hoone esiku osal on soojustamata katus. Katusele K-3 ei teostata soojusjuhtivuse ja niiskusrežiimi arvutusi. Katus K-3 konstruktsiooniline lõige on esitatud lisas 3 joonisel 38. Vastavad arvutused teostatakse juurdeehitatud esiku soojustatud vahelaele VL-4, mis on kirjeldatud punktis

31 Soojustamata katuse kihid on projekteeritud: K-3: - katusekate, valtsplekk, toon tumehall, - roov 25x100 mm, samm 200 mm, - distantslatt 30x50 mm, samm 740 mm, - aluskate, - tuulutuslatt 50x50 mm, samm 740 mm, - tuuletõkkeplaat 30 mm, - sarikas 50x100 mm, samm 740 mm Põrand Elamu rekonstrueerimise käigus rajatakse hoone I korrusele uus põrand. Rajatakse betoonplaadile puit viimistlusega põrand. Viimistlusmaterjalina puidu kasutamine on tellija poolne soov. Põrandakonstruktsioonile P-2 niiskusrežiimi arvutus esitatud tabelis 2.8. Põranda P-2 projekteeritud kihid on: P-2: - põranda laudis 25x100 mm, - ehituspaber (tolmutõke), liitekohad teibitakse, - Puitroov 50x50 mm, soojustatud mineraalvillaga 50mm, - hüdroisolatsioon, - betoonplaat 120 mm, C20/25, armeeritud armatuurvõrguga 150x150x6 mm, - valutõkkekile, - soojustus EPS 120, mm, vuugid hajutatud, - liivalus 300 mm. Põranda konstruktsiooni tunnusmõõtmed arvutatakse valemiga 2.2.9: Võrdväärne paksus pinnasel asuva põranda puhul arvutatakse valemiga : Hinnatakse põranda soojustusastet võrrandiga 2.2.8: Tingimus on täidetud, seega on põrand hinnatud härsti soojustatuks. Arvutan põranda P-2 piirdekonstruktsiooni soojustakistuse valemiga 2.2.6: (2.2.6) 31

32 Tabel 2.8 Põranda P-2 niiskusrežiim Põrand P-2 välistemp sisetemp 0 20 P max (Pa) S d summa Tarindi osa d,mm lambda R %R delta t 0 μ S d P teg (Pa) 611 Välispind 0,04 0,5 0,11 0,1 207, ,0 Soojustus EPS 200 0,036 5,56 74,30 14,9 15, Valutõkkekile 0,4 0,17 0,0 0,0 0,0 15, , ,5 Betoon C20/ ,1 0,8 0,2 15, , ,1 Hüdroisolatsioon 2 0,017 0,0 0,2 0,0 15, ,1 MV Isover KL ,033 1,52 20,26 4,1 19,3 1 0, ,15 Põrandalaudis 25 0,13 0,2 2,6 0,5 19,7 50 1, ,4 Sisepind 0,10 1,3 0,3 20,0 1169, R (m2k)/w 7,58 100,0 40,4 U W/m2K 0,11 veeauru osarõhud sees ja väljas tegelik rõhk S d Pa 488,81 0, % Rõhk Pa ,09 40,4 1169,09 488,81 680, Sd Pmax (Pa) Pteg (Pa) Vahelagi Hoonel on 2 tüüpi vahelae konstruktsiooni. Vahelagi VL-3 asub I korruse ja II korruse (katusekorruse) vahel ja ei tööta piirdekonstruktsioonina, seega ei teostata soojusjuhtivuse ja niiskusrežiimi arvutusi. Vahelagi VL-4 asub juurdeehitatud esiku kohal, seega töötab konstruktsioon piirdekonstruktsioonina ja teostatakse vastavad soojustehnilised arvutused. Arvutuste tulemused on esitatud tabelides 2.8 kuni 2.9. Vahelagede VL-3 ja VL-4 konstruktsioonide lõige on esitatud lisas 3 joonisel 34 ja 35. Projekteeritud vahelagede kihid on: VL-3: - põranda laudis 25x100 mm, toon vastavalt siseviimistlusele, - ehituspaber (tolmutõke), liitekohad teibitud, - puitroov 30x50 mm, täidetud jäiga mineraalvillaga 30 mm, roovi alla 32

33 VL-4: paigaldatakse müraisolatsiooni lint, - puitlaastplaat OSB 18 mm, - vahelaetala 160 mm, täidetud mineraalvillaga 160 mm, - ehituspaber (tolmutõke), liitekohad teibitud, - rihtlatt 30x50 mm, samm 300 mm, - laelaudis 16x95 mm, toon vastavalt siseviimistlusele. - soojustus mineraalvill 50 mm, - vahelaetala 50x100 mm, samm 600 mm soojustatud mineraalvillaga 100 mm, - aurutõkkekile, - rihtlatt 30x50 mm, samm 300 mm, - laelaudis 16x95 mm, toon vastavalt siseviimistlusele. Tabel 2.9 Vahelae VL-4 soojusjuhtivus välisõhk Andmed: VL-4 (Puit-ristlõige) Puitpruss 0,05 m samm 0,6 m Soojustus 0,55 m samm 0,6 m välistem sisetem p p kihi paksus, mm lambda, W/mK R, m2k/w %R Δ t -10 Välispind 0,04 4,2 1,27-8,73 Vahelaetala 100,0 0,13 0,77 81,7 24,51 15,78 Aurutõkkekile Intello Plus 0,4 0,17 0,00 0,2 0,07 15,86 Sisepind 0,13 13,8 4,14 20,00 100,0 R(m2K)/W 0,94 0 kontroll välisõhk VL-4 (Soojustus-ristlõige) kihi paksus, mm U W/m2K 1,062 lambda, W/mK välistem p sisetem p R, m2k/w %R Δ t -10 Välispind 0,04 0,8 0,25-9,75 Mineraalvill Isover KL 33 50,0 0,033 1,52 32,1 9,63-0,11 Mineraalvill Isover KL ,0 0,033 3,03 64,2 19,27 19,16 Aurutõkkekile Intello Plus 0,4 0,17 0,00 0,0 0,01 19,17 Sisepind 0,13 2,8 0,83 20,00 Välissein U_VL-4 0,28 W/m2K R(m2K)/W 4,72 100,0 kontroll U W/m2K 0,212 33

34 Tabel 2.10 Vahelae VL-4 niiskusrežiim Vahelagi VL-4 välistemp sisetemp P max (Pa) S d summa Tarindi osa d,mm lambda R %R delta t -10 μ S d P teg (Pa) 260 Välispind 0,04 0,9 0,3-9,7 207, ,0 MV Isover Kl ,033 1,52 32,3 9,7 0,0 1 0, ,05 MV Isover KL ,033 3,03 64,64 19,4 19,4 1 0, ,15 Aurutõkkekile 0,4 0,17 0,0 0,2 0,0 19, , ,65 Sisepind 0,10 2,1 0,6 20,0 1169, R (m2k)/w 4,7 100,0 7,65 U W/m2K 0,21 veeauru osarõhud sees ja väljas tegelik rõhk S d Pa 207,90 0, % Rõhk Pa ,09 7, ,09 207,90 961, Sd Pmax (Pa) Pteg (Pa) 2.4 Tugevusarvutustes kasutatavad konstruktsioonid Eelnevates punktides on arvutatud piirdekonstruktsioonide soojusjuhtivuse ning niiskusrežiimi Glazeri meetodil ja nende põhjal tehtud valik konstruktsioonide kasutusel hoone rekonstrueerimisel. Soojustehniliste arvutuste tulemused on esitatud tabelis 2.11, mis on koostatud tabelite 2.2 kuni 2.10 alusel ja lisas 2 esitatud tabelid 1 kuni 8. 34

35 Tabel 2.11 Piirdekonstruktsioonide kasutus rekonstrueerimisel Jkn Konstruktsioon Konstruktsiooni U-arv, S d, (m), Kondenseerumine paksus, (mm) (W/m 2 K) (soojustus) (ei/jah) 1 VS ,13 15,86-2 VS ,15 8,98-3 KL ,13 8,53-4 K VL VL ,28 7,65-7 P ,11 40, Hoone energiatõhusus Kuna tegemist on rekonstrueeritava väike elamuga, siis vastavalt hoone energiatõhususe miinimumnõuded määrusele on lubatud koostada lihtsustatud energiatõhususearvutus. [5] Hoone lihtsustatud energiatõhususe arvutus on esitatud vastavalt hoonete energiatõhususe arvutamise metoodika määruse lisa 2 põhjal. Arvutuses kasutatud parameetrid on esitatud määruses [6]: Hoone välispiirete summaarne soojuserikadu köetava pinna ruutmeetri kohta ei tohi lihtsustatud energiatõhususarvu piirväärtuse tõendamise korral ületada järgmisi piirväärtusi [5]: - hoone küttesüsteemi peamine energiaallikas on maasoojuspump 1,0 W/(m 2 K), - hoone küttesüsteemi energiaallikas on õhk-vesi soojuspump - 0,75 W/(m 2 K), - hoone küttesüsteemi energiaallikas on puidupelletikütusel katel 0,75 W/(m 2 K), - hoone küttesüsteemi energiaallikas on kaugküte 0,7 W/(m 2 K), - hoone küttesüsteemi ja sooja tarbevee süsteemi peamine energiaallikas on gaaskütusel kondensaatkatel 0,6 W/(m 2 K). Täpsemate tulemuste saamiseks on võimalik teostada joonkülmasildade soojusläbivuse detailne arvutus vastava tarkvaraga, näiteks programmiga Therm. Arvutustes on kasutatud õhulekkearvu q 50 =6 m 3 /(hm 2 ), mis on miinimumnõuete vaikeväärtus ja mida saab korrigeerida peale õhulekkearvu katselist määramist. [6] 35

36 Oluline komponent energiakadude osas on vanad kahekihilised aknad, mille väljavahetamisega saaks samuti tulemust parandada, kuid antud hetkel on tellija huvi säiltada vanad aknad. Muude piirete puhul on energiatõhususe miinimunõuestes toodud soovituslikud väärtused rahuldatud, mis on esitatud tabel 11 ja planeeritav rekonstrueerimine suurendab kindlasti tarbija soojuslikku mugavust ruumis. Tabel 2.12 Soovituslik soojusjuhtivus piirdekonstruktsioonile Piire Elamud Mitteelamud välisseinad 0,12-0,22 0,15-0,25 katused ja põrandad 0,1-0,15 0,1-0,2 akende ja uste 0,6-1,1 0,6-1,1 Elamu rekonstrueerimisel paraneb hoone õhupidavus. Käesolev magistritöö ei käsitle ventilatsiooni lahendusi. Vastavad lahendused esitatakse eraldi projektiga. Energia tõhususe miinimumnõuete lihtustatud arvutuse tulemus on esitatud alljärgnevas tabelis

37 Tabel 2.13 Hoone lihtsustatud energiatõhususe arvutus Energiaarvutuse lähteandmete esitamine väikeelamu lihtsustatud energiatõhususarvu Andmed hoone kohta piirväärtuse tõendamise puhul Aadress Indreku talu, Pööritsa k, Konguta v, Tartumaa Uusehitus Oluline Ehitusaast 1932 rekonstrueerimin a e Köetav 113,3 m 2 Rekonstrueerimi pind X ne Netopind 117,3 m 2 Olemasolev hoone Peamine soojusallikas ruumide kütteks Ventilatsioonisüsteemi välisõhu vooluhulk (l/s) Ventilatsioonisüsteemi soojustagastuse temperatuuri suhtarv 0,0 Ventilatsioonisüsteemi ventilaatori erivõimsus, W/(l/s) 0,0 Soojuskadu läbi piirdetarindi Soojuskadu läbi joon- ja punktsoojusläbivuste g U i, A i, H juhtivu Joon- või j, l j, H joon Piirdetarin s sl punktsoojusläbiv d - W/(m 2 m 2 W/K W/(m K m W/K us K) ) Omadus Välissein 0,13 73,3 9,5 Välisseinvälissein 0,30 10,4 3,1 Õhulekke-arv 1 1 q 50, Välissein 0,15 8,0 1,2 Välisseinvälissein -0,20 4,0-0,8 m 3 /(h*m 2 ) 2 2 Katuslagi 0,13 117, 15,3 Katuslagivälissein 7 Õhulekkest tingitud soojuskadu Suuru s 6,0 0,20 43,6 8,7 A vp (välispiirded), m 2 337,3 Vahelagi VL-4 0,28 4,0 1,1 Vahelagivälissein 0,20 6,0 1,2 Korruste arv (täisarv) 2,0 Põrand pinnasel 0,11 117, 3 12,9 Põrand pinnaselvälissein 0,30 40,2 12,1 V inf, m 3 /s 0,0234 Välisuks 1,00 1,9 1,9 Akna seinakinnitus Aken 1 0,0 2,70 15,1 40,8 Ukse 0 seinakinnitus Aken 2 0,0 0,00 0,0 0,0 Siseseinvälissein 0 0,10 51,7 5,2 0,10 5,1 0,5 0,10 12,9 1,3 Kokku: H juhtivus, W/K 82,7 H joonsl, W/K 31,3 H õhuleke, W/K 28,2 Välispiirde summaarne soojuserikadu Välispiirde keskmine soojusläbivus H, W/K 142,2 Hoone köetav pind A köetav, m 2 113,3 0,4 Välispiirde summaarne soojuserikadu köetava pinna kohta W/(m 2 K) 1,26 24.mai Indrek Põhjatu Kuupäev Nimi Allikri 37

38 3 TUGEVUSARVUTUSED 3.1 Üldosa Käesolevas magistritöös on teostatud projekteeritavate ja olemasolevate katusekonstruktsioonide ristlõigete tugevuskontrollid kandepiirseisundis. Olemasolevate ja projekteeritavate vahelaekonstruktsioonide ristlõigete tugevuskontrollid on teostatud kandepiirseisundis ja lisaks on kontrollitud vahelaekonstruktsioonide deformatsioonide jäämist lubatud piiridesse kasutuspiirseisundis. Konstruktsioonisõlmesid käesolev magistritöö ei käsitle Kasutatud normdokumendid, arvutiprogrammid ja abimaterjalid Standardid 1. EVS-EN 1990:2002+NA:2002 Eurokoodeks. Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused [9] 2. EVS-EN :2002+NA:2002 Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-1: Üldkoormused. Mahukaalud, omakaalud, hoonete kasuskoormused [7] 3. EVS-EN :2006+NA:2006 Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-3: Üldkoormused. Lumekoormus [8] 4. EVS-EN :2005+NA:2007 Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-4: Üldkoormused. Tuulekoormus [9] 5. EVS-EN :2005+NA:2007+A1:2008+NA:2009 Eurokoodeks 5: Puitkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldist. Üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks [11] Arvutiprogrammid AxisVM X4 LT (edaspidi AVMX4) AutoCAD Architecture 2014 Abimaterjalid Ehituskonstruktori käsiraamat 38

39 3.2 Hoonele mõjuvad koormused Hoonele mõjuvad kasutatavate materjalide ja konstruktsioonide omakaalu koormused, katusele mõjuv lume ja tuulekoormus. Vastavad koormused on esitatud alapeatükkides kuni Omakaalukoormused Omakaalu arvutamisel on lähtutud standardist EVS-EN :2002 [7]. Konstruktsioonide omakaalu koormust arvestatakse vastavate materjali mahukaalude liitmisel määratud lõikes. Omakaalu koormused on esitatud lauskoormustena, kn/m 2. Vastavatele konstruktsioonidele mõjumisest arvutatakse konstruktsiooni kandevõimekontrolli punktis vastav koormus konstruktsiooni sammule. Kasutatavate konstruktsioonide omakaalu koormused on esitatud alapeatükkides kuni Katus K-3 Esiku katuse K-3 omakaalu koormus on esitatud tabelis 3.1. Tabel 3.1 K-3 omakaalu koormus Kiht Paksus Laius Mahukaal ( Samm Lauskoormus Valtsplekk 0, ,051 Roov , ,056 Distantslatt ,011 Aluskate Roof Proof - - 0,21-0,001 Tuulutuslatt , ,019 TTP Isover RKL 30-0,686-0,021 Sarikas , , Katuslagi KL-3 Katuslagi on soojustatud ja välja ehitatud harjani. Omakaalu arvutuses on välja toodud 1 m 2 lauskoormus. Piirdekonstruktsiooni omakaalu koormus on esitatud tabelis

40 Tabel 3.2 KL-3 omakaalu koormus Kiht Paksus Laius Mahukaal ( Samm Lauskoormus Valtsplekk 0, ,051 Roov , ,056 Distantslatt , ,011 Aluskate Roof Proof - - 0,21-0,001 Tuulutuslatt , ,019 TTP Isover RKL 30-0,686-0,021 Rihtlatt , ,019 MV Isover KL ,245-0,011 Sarikad /150 3, ,093 MV Isover KL ,245-0,029 ATK Intello Plus - - 0,275-0,001 Puitroov , ,019 MV Isover KL ,245-0,011 Ehituspaber - - 3,7-0,001 Voodrilaud ,7-0, Vahelagi VL-3 Hoone vahelae konstruktsioonis säilitatakse olemasolevad vahelaetalad ristlõikega 160x160 mm, mille tugevusklass on C16. Olemasolevate talade vahele on projekteeritud lisatalad ristlõikega 100x160 mm, mille puitmaterjali tugevusklass on C24. Elamu vahelae VL-3 omakaalu koormus on esitatud tabelis

41 Tabel 3.3 VL-3 omakaalu koormus Kiht Paksus Laius Mahukaal ( Samm Lauskoormus Põrandalaudis ,7-0,093 Ehituspaber ,001 Puitroov , ,037 MV Isover KL ,245-0,010 Puitlaastplaat OSB 18-6,37-0,112 Vahelaetala 160/ ,7 / 4, ,292 MV Isover KL ,245-0,034 Ehituspaber ,001 Rihtlatt , ,022 Laelaudis ,7-0, Vahelagi VL-4 Esiku vahelae VL-4 omakaalu koormus on esitatud tabelis 3.4. Tabel 3.4 VL-4 omakaalu koormus Kiht Paksus Laius Mahukaal ( Samm Lauskoormus MV Isover KL ,245-0,012 Vahelaetala , ,037 MV Isover KL , ,022 ATK Intello Plus - - 0,275-0,001 Rihtlatt , ,022 Laelaudis ,7-0,059 41

tja_juhend_2019_n2idukas

tja_juhend_2019_n2idukas Juhendmaterjal eluhoonete arvutuslike energiamärgiste kontrollimiseks Arvutuslik energiamärgis on kohustuslik projekteeritava uue hoone või oluliselt rekonstrueeritava hoone puhul. Energiamärgis väljastatakse

Rohkem

Terasest ja liimpuidust kandekarkasside võrdlev arvutus Nõo Konsumi näitel Magistritöö Juhendaja: Ivo Roolaht Üliõpilane Kristin Kartsep EAEI Ül

Terasest ja liimpuidust kandekarkasside võrdlev arvutus Nõo Konsumi näitel Magistritöö Juhendaja: Ivo Roolaht Üliõpilane Kristin Kartsep EAEI Ül Terasest ja liimpuidust kandekarkasside võrdlev arvutus Nõo Konsumi näitel Magistritöö Juhendaja: Ivo Roolaht Üliõpilane Kristin Kartsep 0652EAEI Üliõpilase meiliaadress kristin.kartsep@gmail.com Õppekava

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

Ekspertiis ja Projekt OÜ MTR NR EEP003111, EEO003329, EPE000948, EEK Muinsuskaitse tegevusluba nr. EMU Töö nr: 15014P Tellija: OÜ Kauss Ar

Ekspertiis ja Projekt OÜ MTR NR EEP003111, EEO003329, EPE000948, EEK Muinsuskaitse tegevusluba nr. EMU Töö nr: 15014P Tellija: OÜ Kauss Ar Ekspertiis ja Projekt OÜ MTR NR EEP003111, EEO003329, EPE000948, EEK001088 Muinsuskaitse tegevusluba nr. EMU000042 Töö nr: 15014P Tellija: OÜ Kauss Arhitektuur Registrikood 11052342 Niine 11, Tallinna

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

AE_3

AE_3 EELPROJEKT ASUKOHASKEEM AS-4-0 Joonis AS-0 R00 Ol. olev. tuletõrjevee hüdrant Ol. olev. tuletõrjevee hüdrant TINGMÄRGID REKONSTRUEERITAV HOONE R00 B. Musta A. Altküla R. Varul 30.0.03 MAA-ALA PLAAN TEHNOVÕRKUDEGA

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

(9) Dmitri Tiško, Marko Ründva Finnlog OÜ Keemia 4, Tallinn Tellija: Finnlog OÜ Tellimus: Kontaktisik: Raigo Salong PROJ

(9) Dmitri Tiško, Marko Ründva Finnlog OÜ Keemia 4, Tallinn Tellija: Finnlog OÜ Tellimus: Kontaktisik: Raigo Salong PROJ 154166-1 1(9) Dmitri Tiško, Marko Ründva 8.1.2016 Finnlog OÜ Keemia 4, Tallinn Tellija: Finnlog OÜ Tellimus: 27.11.2015 Kontaktisik: Raigo Salong PROJEKTEERITUD PIIRDEKONSTRUKTSIOONIDE AKUSTILINE HINNANG

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT I 2009, 45, 301 Vabariigi Valitsus

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT I 2009, 45, 301 Vabariigi Valitsus Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 12.09.2009 Avaldamismärge: RT I 2009, 45, 301 Energiatõhususe miinimumnõuded muutmine Vastu võetud 27.08.2009 nr 146

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

EESTI STANDARD EVS :2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE Osa 1: Üldeeskirjad Geotechnical design Part 1

EESTI STANDARD EVS :2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE Osa 1: Üldeeskirjad Geotechnical design Part 1 EESTI STANDARD GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE Osa 1: Üldeeskirjad Geotechnical design Part 1: General rules EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE EESSÕNA Eesti standard Geotehniline projekteerimine. Osa

Rohkem

METALL

METALL 1. Plaadi arvutus 1.1 Koormused plaadile Normkoormused: kasuskoormus: q k =17 kn/m 2 Arvutuskoormused: kasuskoormus: q d =1,5*17=25,5 kn/m 2 1.2 Plaadi arvutrusskeem ja dimensioneermine Abitalade sammuks

Rohkem

Tala dimensioonimine vildakpaindel

Tala dimensioonimine vildakpaindel Tala dimensioonimine vildakpaindel Ülesanne Joonisel 9 kujutatud okaspuidust konsool on koormatud vertikaaltasandis ühtlase lauskoormusega p ning varda teljega risti mõjuva kaldjõuga (-jõududega) F =pl.

Rohkem

RIISIKA 8 REKONSTRUEERIMISPROJEKT

RIISIKA 8 REKONSTRUEERIMISPROJEKT Krundi sisepääs Ol. olev tuletõrje veevõtu koht Riisika 9, Rae vald, Patika küla Ol. olev tuletõrje veevõtu koht Riisika 9, Rae vald, Patika küla Ol. olev tuletõrje veevõtu koht Riisika, Rae vald, Patika

Rohkem

MergedFile

MergedFile Staadium: Eelprojekt Koostatud: 02.05.2017 Katastritunnus: 52801:001:0574 Ehitise asukoht: Tartumaa, Nõo vald, Meeri küla, Lagedi Tellija, kinnistu omanik: Gaili Kangur tel: 5568 9096, gailijarvela@gmail.com

Rohkem

Microsoft Word _se-et_ok_korr_C.doc

Microsoft Word _se-et_ok_korr_C.doc 1(2) 26.06.2008 Projekti nr T000242-04 TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS 5141/91 ehitiste tehniliste nõuete seaduse (Byggnadsverklag BVL, 1994:847) paragrahvide 18 20 järgi OTSINGUSÕNA: TULEKAITSE Vahelagi TULEPÜSIVUSKLASSI

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Kellele: Ettevõte: Telefon/GSM: E-post: Hinnapakkumine Majakomplekt: Maja 1 Koostatud 01/01/2014, kehtiv 60 päeva. Käesolev hinnapakkumine on

Kellele: Ettevõte: Telefon/GSM: E-post: Hinnapakkumine Majakomplekt: Maja 1 Koostatud 01/01/2014, kehtiv 60 päeva. Käesolev hinnapakkumine on Kellele: Ettevõte: Telefon/GSM: E-post: Hinnapakkumine 2014-001 Majakomplekt: Maja 1 Koostatud 01/01/2014, kehtiv 60 päeva. Käesolev hinnapakkumine on koostatud kliendi poolt 01.01.2014 saadetud arhitektuursete

Rohkem

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste Majandus- ja taristuministri 19. juuni 2015. a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord Lisa 7 Esitatud.. a. 1 KASUTUSTEATIS

Rohkem

ENERGIAAUDIT Pargi tee 3, Viimsi Teadus- ja haridushooned (12330) Tellija: Viimsi Haldus OÜ Kontaktisik: August Kiisk Aadress: Pargi tee 3, Viimsi Aud

ENERGIAAUDIT Pargi tee 3, Viimsi Teadus- ja haridushooned (12330) Tellija: Viimsi Haldus OÜ Kontaktisik: August Kiisk Aadress: Pargi tee 3, Viimsi Aud ENERGIAAUDIT Pargi tee 3, Viimsi Teadus- ja haridushooned (12330) Tellija: Viimsi Haldus OÜ Kontaktisik: August Kiisk Aadress: Pargi tee 3, Viimsi Auditeerija: Helioest OÜ, reg. nr. 11352009 MTR registreering:

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus

Tartu Kutsehariduskeskus Tartu Kutsehariduskeskus Ehitus- ja Puiduosakond Kaidar Kenk STAŽEERIMINE ETTEVÕTTES PVH EHITUS ARUANNE Juhendaja Reio Treier Tartu 2011 Sisukord Sissejuhatus... 4 I peatükk... 6 SILS- tehnoloogia tutvustus...

Rohkem

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc Lisa 1 Kasutatud sümbolite seletused: Sümbol :Max :Min :Average Seletus Pildil märgitud punkti(sp) temperatuur Pildil märgitud piirkonna (Ar) maksimaalne temperatuur Pildil märgitud piirkonna mnimaalne

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

Halli konstruktiivne skeem

Halli konstruktiivne skeem Kert Välman RAUDBETOONKARKASSIGA KAHEKORDSE HOONE JA HALLI KOOSTÖÖ LÕPUTÖÖ Ehitusteaduskond Hoonete ehituse eriala Tallinn 2016 Mina, Kert Välman, tõendan, et lõputöö on minu kirjutatud. Töö koostamisel

Rohkem

Start time of charring of timber members protected with gypsum plasterboards

Start time of charring of timber members protected with gypsum plasterboards Puitkonstruktsioonide tulepüsivus Kandevõime Alar Just 18. oktoober 2016 Temperatuur Tulekahju Lahvatus Jahtumisfaas Algfaas: Süttivustundlikkus Aeg Väljaarenenud tulekahju Konstruktsioonide tulepüsivus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

läbi r helise akna o Saku v a l d Energiatarve ja passiivmajad

läbi r helise akna o Saku v a l d Energiatarve ja passiivmajad läbi r helise akna o Saku v a l d Energiatarve ja passiivmajad Maja energiatarve Enamikus majapidamistes moodustavad küttearved olulise osa igakuistest väljaminekutest ning gaasi- ja õlihinna pideva tõusu

Rohkem

Gyproc [Compatibility Mode]

Gyproc [Compatibility Mode] Gyproc Ardo Aolaid Saint-Gobain Ehitustooted AS 1 1. Roller Coating tehnoloogia 2. Gyproc 4 PRO 3. GypSteel teraskarkassid 4. AquaBead nurgakaitse 5. Gyproc tuuletõkked ja fassaadilahendused 6. Joonised

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN Suitsu ja kuumust eemaldavate v

Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN Suitsu ja kuumust eemaldavate v Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN 12101-2 Suitsu ja kuumust eemaldavate ventilatsioonisüsteemide ehk suitsueemaldusluukide eesmärk

Rohkem

(Microsoft Word - A1_2014_01_E_seletuskiri_ P\365ltsamaa Konsum.doc)

(Microsoft Word - A1_2014_01_E_seletuskiri_ P\365ltsamaa Konsum.doc) 1 Tellija: Põltsamaa Majandusühistu, äriregistri kood 10136344 Projekteeritava hoone asukoht: lähiaadress Kesk tn 5 (kinnistu nr 2083535/20835) Katastriüksused: 61701:006:0021 J. Kuperjanovi tn 2A; 61701:006:0240

Rohkem

Väljaandja: Majandus- ja taristuminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehti

Väljaandja: Majandus- ja taristuminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehti Väljaandja: Majandus- ja taristuminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 10.10.2014 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 30.06.2015 Avaldamismärge: RT I, 07.10.2014,

Rohkem

EESTI STANDARD EVS :2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade TERASKONSTRUKTSIOONID Osa 4-2:Vedelikumahutid Steel structures Part 4-2:

EESTI STANDARD EVS :2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade TERASKONSTRUKTSIOONID Osa 4-2:Vedelikumahutid Steel structures Part 4-2: EESTI STANDARD TERASKONSTRUKTSIOONID Osa 4-2:Vedelikumahutid Steel structures Part 4-2: Tanks EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE EESSÕNA Eesti standard Teraskonstruktsioonid. Vedelikumahutid on välja

Rohkem

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus 2014 Peamised kortermajade ventilatsiooni renoveerimislahendused!

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Slide 1

Slide 1 KOV-dele suunatud meetmed Lauri Suu 15.04.2016 Rekonstrueerimise toetus Struktuurivahenditest perioodiks 2014-2020 planeeritud 102 mln Taotleja - enne 1993 ehitatud elamus moodustatud korteriühistu (vähemalt

Rohkem

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavillast soojustusvill rullis tihedalt nõeltöödeldud lambavillavilt 55 kg/m³ heli summutav Ripplagede soojustamine. Ripplagede

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1 Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides 1 Välialaküte PAIGALDATAV ALA ERIVÕIMSUS (W/m2) PARKLAD 300 SÕIDUTEED 300 KÕNNITEED 300 VÄLISTREPID (ISOLEERITUD) 300 LAADIMISPLATVORMID

Rohkem

K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn,

K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn, K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn, Ümera tn 11 KÜ Staadium: Põhiprojekt Projekteerija:

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

MÄEKÜNKA TEE 8

MÄEKÜNKA TEE 8 , PAIDE MUUSIKA- JA TEATRIMAJA, Pärnu 3, Paide 1 RUUMI NUMBER PLAANIL 2 RUUMI NIMETUS PLAANIL 3 RUUMI PINDALA, ÜHTLASI RUUMI PÕRANDAKATTE JA LAE VIIMISTLUSE MAHT M² tes 4 RUUMI LAE VIIMISTLUS, MATERJAL

Rohkem

Microsoft Word - System docx

Microsoft Word - System docx ROTEX system 70 Kombineeritud soojuse jaotussüsteem põrandküttele ja radiaatoritele Soojuse jaotussüsteemi System 70 kasutatakse põrandkütte rajamiseks koos radiaatorküttega. Süsteemis kasutatav küttevee

Rohkem

Présentation PowerPoint

Présentation PowerPoint ISOVER MINERAALVILLADE TOOTEUUDISED, TULEKAITSE ASPEKTID SOOJUSTAMISEL Indrek Sniker ISOVER tehniline konsultant 52 08 898 indrek@isover.ee ENERGIATÕHUSUSARV JA LUBATUD MAKSIMAALSED VÄÄRTUSED 2018 2 Hoone

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Miks valida Aluthermo soojustus? Efektiivne. Õhuke. Lihtne paigaldada. ROOFREFLEX - 4 cm OPTIMA - 4 cm QUATTRO - 1 cm QUATTRO - 1 cm

Miks valida Aluthermo soojustus? Efektiivne. Õhuke. Lihtne paigaldada. ROOFREFLEX - 4 cm OPTIMA - 4 cm QUATTRO - 1 cm QUATTRO - 1 cm Miks valida Aluthermo soojustus? Efektiivne. Õhuke. Lihtne paigaldada. ROOFREFLEX - 4 cm OPTIMA - 4 cm QUATTRO - 1 cm QUATTRO - 1 cm Tõhusaim viis energiatarbimise vähendamiseks on soojustamine. Aga kuidas

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO :2006 Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2006 AKENDE, USTE JA LUUKIDE SOOJUST

EESTI STANDARD EVS-EN ISO :2006 Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2006 AKENDE, USTE JA LUUKIDE SOOJUST EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2006 AKENDE, USTE JA LUUKIDE SOOJUSTEHNILINE TOIMIVUS Soojusjuhtivuse arvutus Osa 1: Üldosa Thermal performance

Rohkem

Soojussääst ja ventilatsioon.doc

Soojussääst  ja ventilatsioon.doc Soojussääst ja elamu ventilatsioon. Soojusenergiahinna pidev kallinemine sunnib nõukogudeaegsete elamute korteriühistuid soojuse säästmisele, mõningail juhul ka odavama soojusallika otsingule. Kuigi käesoleval

Rohkem

BuildEst II D 4.3 RAPORT Piloting training report

BuildEst II D 4.3 RAPORT Piloting training report BuildEst II D 4.3 RAPORT Piloting training report Energiatõhusa ehitamise hoonete ja ehitiste pilootkoolituse programm Õppekava nimetus Õppekava koostamise alus Õppe kogumaht ja Sihtrühm: Õppe eesmärk

Rohkem

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc 10 Vundamentide tugevdamine. 1. Vundamentide tugevdamise põhjused 2. Tugevdamisega seotud uuringud 3. Tugevdusmeetodid 3.1 Vundamendi süvendamine 3.2 Talla laiendamine 3.3 Koormuse ülekanne vaiadele 3.4

Rohkem

Käesolev joonis on Kuubik Projekt OÜ intellektuaalne omand. Joonise muutmine ja mittesihtotstarbeline kasutamine autori loata keelatud. Preet Russak t

Käesolev joonis on Kuubik Projekt OÜ intellektuaalne omand. Joonise muutmine ja mittesihtotstarbeline kasutamine autori loata keelatud. Preet Russak t 0 :50 KOKKU 2. Suitsulõõrid on joonistele kantud tinglikult, võttes aluseks 956. aastal koostatud mõõdistuse. I korruse põhiplaan 2 2,0 m² 3 Riidekapp,0 m² 4 -duširuum 3, m² KOKKU 27,6 m² 4 Duširuum 5

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

Terrassilaud.Viimistletud terrassilaud. Tellimine, Transport, Ladustamine, Paigaldus, Hooldus JUHEND Tellimine Puuliigi valik

Terrassilaud.Viimistletud terrassilaud. Tellimine, Transport, Ladustamine, Paigaldus, Hooldus JUHEND Tellimine Puuliigi valik 29.01.2018 1. Tellimine.... 2 1.1. Puuliigi valik... 2 1.2. Viimistletud terrassilauad. Erinevad võimalikud töötlused... 2 2. Transport ja ladustamine.... 3 2.1. Transport.... 3 2.2. Ladustamine.... 3

Rohkem

Tartu Waldorfkeskuse arhitektuurivõistlus 2012 SELETUSKIRI K U K E R P AL L

Tartu Waldorfkeskuse arhitektuurivõistlus 2012 SELETUSKIRI K U K E R P AL L SELETUSKIRI ARHITEKTUURNE ÜLDKONTSEPTSIOON Võistlustöö KUKERPALL kontseptsiooniks on lihtsad ja kompaktsed hoonemahud, mis on funktsionaalselt seotud ümbritseva välialaga. Rahuliku ja orgaanilise keskkonna

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Muudatused standardis EVS 812-3 Karmo Gudinas PÕHJA PÄÄSTEKESKUS INSENERTEHNILINE BÜROO PEAMISED MUUDATUSED Müüritiskorstnad, suitsugaas üle 350 C Erinevate läbiviikude teostus ja paigaldus šahtidesse

Rohkem

KÄSKKIRI nr Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 a

KÄSKKIRI nr Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 a KÄSKKIRI 13.10.16 nr 16-0293 Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse andmise tingimuste kinnitamine Vabariigi Valitsuse seaduse 63 lõike 1 alusel ja kooskõlas Riigikogu 15. juuni 2009. a otsusega

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

laoriiulida1.ai

laoriiulida1.ai LAORIIULID LAORIIULID KAUBAALUSTE RIIULID , arhiiviriiulid - Lk.3 Liikuvad arhiiviriiulid - Lk.5 Laiad laoriiulid - Lk.11 Kaubaaluste riiulid - Lk.13 Drive-in riiulid - Lk.14 Konsool- ehk harudega riiulid

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

LISA 1 projekteerimise töövõtulepingule nr : XXX Aadress: Rohu 4 Jõgeva Palume tagasisidet hiljemalt 06. juuniks Pr

LISA 1 projekteerimise töövõtulepingule nr : XXX Aadress: Rohu 4 Jõgeva Palume tagasisidet hiljemalt 06. juuniks Pr Palume tagasisidet hiljemalt 06. juuniks 2018 info@brphaldus.ee, 5569 9674. Projekteerimise lähteülesanne ja töövõtumaht Eskiisprojekti eesmärk Vajadus puudub Eskiisprojekt Eelprojekt Eelprojekti eesmärk

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800

Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800 Torustike isoleerimine kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800 Kuidas isoleerida torustikke kivivillast torukoorikutega ROCKWOOL 800? 4 3 2 1 5 2 1 Isoleeritav toru 2 Kivivillast torukoorik ROCKWOOL 800

Rohkem

EVS_812_8_2011_et.pdf

EVS_812_8_2011_et.pdf EESTI STANDARD EHITISTE TULEOHUTUS Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus Fire safety constructions Part 8 Fire safety high-rise buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard: on koostatud esmakordselt,

Rohkem

Kyti 17 energiaaudit

Kyti 17 energiaaudit Tellija: Korteriühistu Küti 17 (80265698) Aadress: Küti 17, Rakvere 44311, Lääne-Virumaa Tellija kontaktisik: Jaanika Link Telefon: 5533515 e-post: kyti.yhistu@mail.ee KÜTI 17, RAKVERE ENERGIAAUDIT 4-KORRUSELINE

Rohkem

Hoonete energiakasutuse tõhusust puudutav ja EU direktiivi 2012/27/EL II peatüki artikkel 4 alusel Euroopa Komisjonile esitatav teatis

Hoonete energiakasutuse tõhusust puudutav ja EU direktiivi 2012/27/EL II peatüki artikkel 4 alusel Euroopa Komisjonile esitatav teatis Hoonete energiakasutuse tõhusust puudutav ja EU direktiivi 2012/27/EL II peatüki artikkel 4 alusel Euroopa Komisjonile esitatav teatis 2014 SISUKORD SISSEJUHATUS... 2 ÜLEVAADE KOGU RIIGI HOONETEST... 2

Rohkem

Microsoft Word - ARH_LINDA12_EP.doc

Microsoft Word - ARH_LINDA12_EP.doc LINDA TN.12 tn 12 HOONE REKONSTRUEERIMINE EHITUSPROJEKT EELPROJEKT Mõisa tn.4, Narva linn Ida-Virumaa Tellija: OÜ Pi Engineering Reg.nr 11236527 Aadress: Suur Aguli tn.8, 20309 Narva Miroslaw Pienkowski

Rohkem

SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopi

SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopi SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopilt OÜ 02.12.2014 2 Millest räägime? Hoonetes soojusenergia

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

(Microsoft Word \334ldosa.docx)

(Microsoft Word \334ldosa.docx) OSA 1 - ÜLDOSA SISUKORD 1.1. SISSEJUHATUS... 2 1.2. ÕIGUSAKTID JA NORMATIIVID... 2 1.3. PROJEKTEERIMINE JA UURINGUD 2 1.4. ÜLDISED PÕHIMÕTTED... 3 1.4.1. Tellija eesmärk... 3 1.4.2. Energiatõhusus ja keskkonnasäästlikkus

Rohkem

Rockwooli kivivill KROHVITUD VÄLISSEINTE SOOJUSTUS. PAIGALDAMINE T U L E K I N D E L S O O J U S T U S

Rockwooli kivivill KROHVITUD VÄLISSEINTE SOOJUSTUS. PAIGALDAMINE T U L E K I N D E L S O O J U S T U S Rockwooli kivivill KROHVITUD VÄLISSEINTE SOOJUSTUS. PAIGALDAMINE T U L E K I N D E L S O O J U S T U S Rockwooli isolatsioonitooteid on valmistatud soojust ja heli isoleerivast, tulekindlast ning vett

Rohkem

EFEXON LIUGUKSED 2015 €URO.xls

EFEXON LIUGUKSED 2015 €URO.xls Aleco (profiili laius 35mm) Dekoratiiv klaas (13.70 FIANDRA MATT) Deco klaas (0230 deco, vt.kataloogist mõõte!) Deco kujundklaas (Deco16, Deco39) Melamiinpaneel LUX grupp 400600 601800 AS,BG,SG,BW AS,BG,SG,BW

Rohkem

Lamekatuste soojustamine Rockwool kivivillaplaatidega

Lamekatuste soojustamine Rockwool kivivillaplaatidega Lamekatuste soojustamine Rockwool kivivillaplaatidega Sissejuhatus Ehitise katus on üks selle tähtsamaid ja ilmastiku poolt enim mõjutatavaid konstruktsioone, seepärast peab katus olema atmosfäärija ekspluatatsioonimõjudele

Rohkem

KM Kodumaja presentatsioon Ver 6 (4)

KM Kodumaja presentatsioon Ver 6 (4) Me ehitame tulevikku Kodumaja www.kodumaja.ee 2017 1 Mida tähendab Kodumaja? Kodumaja kaubamärgi nimetus - ettevõtete grupp, kes tegutsevad Kodumaja kaubamärgi all sageli kasutatakse mõistet Kodumaja ka

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN ISO_10077_1;2017_et

Microsoft Word - EVS_EN ISO_10077_1;2017_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: august 2017 Jõustunud Eesti standardina: august 2017 AKENDE, USTE JA LUUKIDE SOOJUSLIK TOIMIVUS Soojusläbivuse arvutus Osa 1: Üldosa Thermal performance of windows,

Rohkem

Microsoft Word - Valik Kinnisvarasoove _2 10_.doc

Microsoft Word - Valik Kinnisvarasoove _2 10_.doc URMAS TEHVER ERKI ARAKAS RÜNNO SULG Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ Reg. nr 11550241 Post: Uus-Tatari 25/Veerenni 13 10134 Tallinn Tel. 5131 410, 522 9390 E-post: info@upc.ee www.upc.ee Tere, Seekordsetes

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

Microsoft PowerPoint CLT arvutamine_TTU

Microsoft PowerPoint CLT arvutamine_TTU RISTKIHTPUIDU PROJEKTEERIMINE SEMINAR: PUIT JA PUIDUPÕHISTE KONSTRUKTSIOONIDE PROJEKTEERIMINE Eero Tuhkanen 18.10.2016 1 TEEMAD RISTKIHTLIIMPUIDU OLEMUS MÄRKUSED TOOTMISE KOHTA RISTKIHTLIIMPUIDU KARAKTERISTKUD

Rohkem

Kodumajatehase AS

Kodumajatehase AS Me ehitame tulevikku Kodumaja www.kodumaja.ee 2015 1 Mida tähendab Kodumaja? Kodumaja kaubamärgi nimetus - ettevõtete grupp, kes tegutsevad Kodumaja kaubamärgi all sageli kasutatakse mõistet Kodumaja ka

Rohkem

5

5 Energiatõhususmeetmed lähtudes Total Concept metoodikast Etapp 3 Järelmonitooring Dokument koostatud:, Riigi Kinnisvara AS Versioon: 1 : This document has been developed as part of the project The Total

Rohkem

(Microsoft Word Vatla m\365isa peahoone)

(Microsoft Word Vatla m\365isa peahoone) EHITUSTEHNILINE ÜLEVAATUS TEGEVUSKAVA nr. 15/018 Mälestis Mälestise registri number VATLA MÕISA PEAHOONE 15433 Aadress: Lääne maakond, Hanila vald, Vatla küla, Vatla mõis Kadastrikood 19502:002:0255 Ülevaatuse

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Rakvere Koidula 9 energiaaudit

Rakvere Koidula 9 energiaaudit Tellija: Korteriühistu Rakvere Koidula 9 (108010959) Aadress: L. Koidula 9, Rakvere 44314, Lääne-Virumaa Tellija kontaktisik: Jaanika Link Telefon: 5533515 e-post: l.koidula9@gmail.com KOIDULA 9, RAKVERE

Rohkem

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20 Lisa 2 Maanteeameti peadirektori 02.07.2013 käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 2013 0 Sisukord Sisukord... 1 Sissejuhatus... 2 Metoodika

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

Uus käsiraamat puitehi/ste tuleohutuks projekteerimiseks Alar Just Ehituskeskus,

Uus käsiraamat puitehi/ste tuleohutuks projekteerimiseks Alar Just Ehituskeskus, Uus käsiraamat puitehi/ste tuleohutuks projekteerimiseks Alar Just Ehituskeskus, 15.04.2010 Eurokoodeks Valmisid 2004 Märts 2010 Kohalikud standardid, mis on vastuolus Eurokoodeksitega, tuleb tunnistada

Rohkem

Kivikonstruktsioonid, loeng 8

Kivikonstruktsioonid, loeng 8 Kivikonstruktsioonid Loengukonspekt V. Voltri III osa Täiendatud 2015 Koostas V.Voltri 81 Sisukord 9. Hoonete konstruktiivsed elemendid ja sõlmed... 83 9.1 Sillused... 83 9.1.1 Monteeritavad sillused...

Rohkem

Isolatsioon Aprill 2017 Tooteloend Rahvusvaheline Müük TÄIENDAV JA TÕHUS KÕIGI RAKENDUSTE SOOJUSTUS Külastage meie kodulehte:

Isolatsioon Aprill 2017 Tooteloend Rahvusvaheline Müük TÄIENDAV JA TÕHUS KÕIGI RAKENDUSTE SOOJUSTUS Külastage meie kodulehte: Isolatsioon Aprill 2017 Tooteloend Rahvusvaheline Müük TÄIENDAV JA TÕHUS KÕIGI RAKENDUSTE SOOJUSTUS Külastage meie kodulehte: www.kingspansoojustus.ee Vähese energia vähese süsiniku hooned Sisukord Lehekülg

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Présentation PowerPoint

Présentation PowerPoint ENERGIATÕHUSAMAKS ISOVER TOODETE JA LAHENDUSTEGA 21.11.2017 ARDI SALUS ISOVER MÜÜGIESINDAJA 2 / UUED TOOTED JA LAHENDUSED 2017 ISOVER Uued tooted: Vario Xtra InLiner Vario Bond - Vario aurutõkkesüsteemi

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem