KÖITE SISUKORD MENETLUSDOKUMENDID

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KÖITE SISUKORD MENETLUSDOKUMENDID"

Väljavõte

1 KÖITE SISUKORD I MENETLUSDOKUMENDID 1. Detailplaneeringu eskiislahendust tutvustava erutelu protokoll, a 2. Võru Vallavalitsuse otsus planeeringuala muutmise kohta nr /301-13, a 3. Detailplaneeringu algatamise otsus ( Võru Vallavalitsuse korraldus nr 127, a ) 4. Võru Vallavalitsuse poolne lähteseisukoht Maaüksuste Tammisaare ja Tamulaääre ning nende lähiala detailplaneeringu kohta 5. Detailplaneeringu lähtetingimused ( AS Eesti Raudtee nr 9.3-1/22708, a ) 0 II SELETUSKIRI...1 DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED...1 DETAILPLANEERINGU KOOSTAMSE EESMÄRK...1 OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS...1 SITUATSIOONI KIRJELDUS...1 MAAOMAND PLANEERITAVAL ALAL...4 KESKKONNASEISUNDI HINNANG...4 I Keskkonnaaspektid...4 II Kinnistute geoloogiline iseloomustus...5 KEHTIVAD KITSENDUSED...5 LISAD...6 III Väljavõte Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusraamatu registriosast nr (Tamulaääre)...6 IV Väljavõte Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusraamatu registriosast nr (Tammissaare)...6 V Väljavõte Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusraamatu registriosast nr (Valga-Petseri 575,8-568,3)...6 VI Eesti geoloogiakeskuse Hüdrogeoloogiaosakonna poolt välja antud puurkaevu arvestuskaart...6 VII Ehitusgeoloogilise uuringu aruanne, OÜ REI Geotehnika töö nr VIII PLANEERINGUALA KONTAKTVÖÖNDI FUNKTSIONAALSETE SEOSTE ANALÜÜS Kontaktvööndi analüüs PROJEKTEERITUD TÖÖDE KIRJELDUS PLANEERITAVA ALA KRUNDIJAOTUS ARHITEKTUURNE LAHENDUS Üldosa Arhitektuursed nõuded üksikelamutele KESKKONNATINGIMUSED, HALJASTUS JA HEAKORD Keskkonnakaitse...9 IX Mürakaitse...11 Jäätmekäitlus...12 LIIKLUSKORRALDUSE PÕHIMÕTTED...12 TULEOHUTUS...13 LISA...13 XI Planeeritava tegevuse mõju analüüs Võrumaa väärtuslikele maastikele ja Tamula järvele (OÜ Acto Consult)...13 XII Tammisaare ja Tamulaääre maaüksuse müratase (OÜ JÕGIOJA Ehitusfüüsika)...13 XIII Rongiliiklus Valga Piusa raudteelõigul (Eesti Raudtee )...13 XIV Rongiliiklusest põhjustatud vibratsiooni intensiivsuse hinnang Tamulaääre kinnistul Valga-Petseri raudtee ääres (OÜ Inseneribüroo Steiger)...13 XV TEHNOVÕRGUD VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON Veevarustus Reovee kanalisatsioon Sajuvee kanalisatsioon...14

2 0 ELEKTRIVARUSTUS...14 SOOJAVARUSTUS...16 SIDEVARUSTUS...16 XVI LISAD: TEHNILISED TINGIMUSED...16 XVII Elion Ettevõtted Aktsiaselts nr XVIII osaühing Jaotusvõrgu Kagu-Eesti piirkond nr III JOONISED 1. Situatsiooniskeem GE-1 2. Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed GE-2 3. Tugiplaan GE-3 4. Põhijoonis GE-4 5. Hoonestuskava ettepanek GE Tehnovõrkude koondplaan GE-5 7. Kp toiteliini plaan GE-E 8. Sidetrassiga liitumise skeem GE-S IV KOOSKÕLASTUSTE KOONDNIMEKIRI

3 1 - II SELETUSKIRI DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUSED Detailplaneering on algatatud Võru Vallavalitsuse a korraldusega nr 127. Detailplaneeringu koostamise alusteks on: Planeerimisseadus; Võru maakonna teemaplaneeringu projekt Asutust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused ; Võru vallavalitsuse poolt väljastatud lähteseisukoht Tammisaare ja Tamulaääre maaüksuste detailplaneeringu koostamiseks; AS Eesti Raudtee poolt väljastatud lähtetingimused detailplaneeringu koostamiseks. Geodeetilised mõõdistamised planeeritaval alal on teostatud OÜ Maamõõdubüroo poolt a (töö nr VB-3138). Planeeritava maa-ala suurus on ca 9,6 hektarit. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMSE EESMÄRK Detailplaneeringu koostamise eesmärgid on: Tammisaare ja Tamulaääre kinnistutele väikeelamute rajamise võimaluse selgitamine; maa sihtotstarbe muutmine, kinnistute kruntideks jagamine ning ehitusõiguse määramine; juurdepääsuteede ja parkimise, heakorra ja haljastuse ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine. OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS SITUATSIOONI KIRJELDUS Planeeritav maa-ala asub Võrumaal Võru vallas Võlsi ja Meegomäe külas Tammisaare, Tamulaääre ning osaliselt ka Valga Petseri 565,8-568,2 maaüksusel. Planeeritav maa-ala on hoonestamata ja kasutusel maatulundusmaana. Hetkeseisuga ei külgne planeeritava alaga algatatud ja kehtestatud detailplaneeringuid. Planeeringuala külgneb lõunast Valga - Petseri raudteega ning põhjast Vanakese maaüksusega. Juurdepääs planeeritavale alale hetkel puudub. Varasem juurdepääs on ära lõigatud seoses raudtee rajamisega. Planeeritav maa-ala on langusega Tamula järve suunas.

4 2 Vaade planeeritavale juurdepääsuteele Vaade olemasolevale raudteetammile Vaade planeeringuala põhjaosale

5 3 Vaade planeeringuala loodeosale Planeeringualal paiknev polügonomeetriapunkt

6 4 Vaade planeeringuala keskosale MAAOMAND PLANEERITAVAL ALAL Planeeritaval alal asuvad järgmised kinnistud: Aadress Pindala Registriosa Katastritunnus Sihtotstarve Omanik ha nr 1 Võru Vald, Võlsi küla, Tamulaääre 4, :001:0244 Maatulundusmaa Comex Invest OÜ (reg. kood 2 Võru vald, Roosisaare küla, Tammissaare ) 1, :001:0370 Elamumaa Comex Invest OÜ (reg. kood ) Planeeritavale alale jääb osaliselt ka reformimata riigimaad ning transpordimaa sihtotstarbega kinnistu Valga-Peteri 565,8-568,3 km (91804:001:0047, registriosa nr ). Märkus: Elektrooniliste Tartu Maakohtu kinnistusosakonna väljavõtete terviktekstid on välja toodud lisas KESKKONNASEISUNDI HINNANG I Keskkonnaaspektid Planeeritaval maa-alal kasvavad puurindes peamiselt arukased ja hallid lepad, põõsarindes domineerib paakspuu, rohkelt esineb ka magesõstart ja harilikku vaarikat. Tamula järve kallast katab ulatuslik roostik ning selle kaldad on pesitsuskohaks ka mitmetele linnuliikidele. Tamula järve kaldad ja põhi on valdavalt mudaga kaetud.

7 5 Tammisaare, Tamulaääre kinnistute ja nende lähiala keskkonnaseisundihinnangu terviktekst on toodud lisas II Kinnistute geoloogiline iseloomustus Ala on geoloogiliselt mitmekesine. Järve poole liikudes muutub pinnas soiseks, esineb turvast ja lubimuda. Eesti Geoloogiakeskuse poolt välja antud planeeringuala lähialasse jääva puurkaevu arvestuskaardi väljavõtte põhjal võib järeldada, et planeeringuala litogeoloogiline läbilõige on kolmekihiline; vahemikus 0-11 meetrini katab maapinda liivsavimoreen, meetri ulatusse jäävad aleuroliidi ja liivakivi kihid ning alates 36-st meetrist algavad liivakivi kihid koos aleuroliidi vahekihtidega. Väljavõte Eesti Geoloogiakeskuse poolt välja antud puurkaevu arvestuskaardist on esitatud lisas Ehitusgeoloogilised tingimused eramute rajamiseks on keerulised m paksuse turbakihi (kiht 2) ning kõrge pinnasevee taseme tõttu. Hooned soovituslikult rajada vaivundamentidele, vaiu kandvateks kihtideks oleksid tihe jämeja kruusliiv (kiht 5) ja kõva savi (kiht 6). Teede ja platside rajamisel tuleks eemaldada nende alt rohkesti kokkusurutav turvas (kiht 2) ning asendada see mineraalpinnasega. Pinnaseveetaset oleks võimalik alandada drenaažiga, juhtides vee Tamula järve. Kuna maaüksuste kõige madalama ala ja Tamula järve prognoositava maksimaalse veeseisu vahe on ca 1m, oleks soovitav järvepoolsete elamute alla jäävat maapinda tõsta. Tammisaare ja Tamulaääre maaüksuste ehitusgeoloogilise uuringu aruande terviktekst on toodud lisas KEHTIVAD KITSENDUSED Planeeritava maa-ala lõunaserv asub raudtee kaitsevööndis Raudteeseaduse paragrahv 3 lõige 3 järgi on vööndi laius 50 m rööpme teljest. Seoses sellega tuleb tagada nähtavustingimused; ülesõidukohast 85 m kauguselt peab autojuht nägema 320 m kaugusel olevat rongi; Planeeritaval maa-alal asub polügonomeetriapunkt.

8 6 LISAD III Väljavõte Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusraamatu registriosast nr (Tamulaääre) IV Väljavõte Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusraamatu registriosast nr (Tammissaare) V Väljavõte Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusraamatu registriosast nr (Valga-Petseri 575,8-568,3) VI Eesti geoloogiakeskuse Hüdrogeoloogiaosakonna poolt välja antud puurkaevu arvestuskaart VII Ehitusgeoloogilise uuringu aruanne, OÜ REI Geotehnika töö nr

9 7 VIIIPLANEERINGUALA KONTAKTVÖÖNDI FUNKTSIONAALSETE SEOSTE ANALÜÜS. 0 Kontaktvööndi analüüs Planeeritav maa-ala asub Võrumaal Võru vallas Võlsi ja Meegomäe külas Tammisaare, Tamulaääre ja osaliselt ka M2 ja Valga Petseri 565,8-568,2 maaüksustel ning reformimata riigimaal. Planeeritav maa-ala on hoonestamata. Hetke seisuga ei külgne planeeritava alaga algatatud ja kehtestatud detailplaneeringuid. Planeeringuala külgneb lõunast Valga-Petseri raudteega ning põhjast Tamula järvega. Juurdepääs planeeritavale alale hetkel puudub. Koostamisel olev detailplaneeringu lahendusega tagatakse juurdepääs uue raudteeülesõidukoha rajamisega olemasoleva metsasihi kaudu ning seejuures on arvestatud Raudteeseadusest ning käesoleva planeeringu lähtetingimustes toodud nõuetega. Rajatav ühendustee annab liiklejale võimaluse juurdepääsuks nii läbi Võlsi asumi kui ka Kubija - Roosisaare vahelise asfaltkattega tee kaudu. Ühendustee rajamine on hädavajalik ja otstarbekas, sest juurdepääsu rajamine olemasolevatelt ülesõidukohtadelt on raskendatud planeeringuala geograafilise asukoha ning kinnisomandist tulenevate kitsenduste tõttu. Planeeringuala kontaktvööndi iseloomustus on graafiliselt kujutatud joonisel GE-2. 0 PROJEKTEERITUD TÖÖDE KIRJELDUS 0 PLANEERITAVA ALA KRUNDIJAOTUS Planeeringualale on kokku kavandatud 29 krunti. Planeeringuga nähakse ette planeeritava ala jagamine kahekümne kaheks väikeelamumaa krundiks, kusjuures arvestatud on lähtetingimusega, mis seavad elamumaakrundi minimaalseks suuruseks 2000 ruutmeetrit. Juurdepääsude tagamiseks kruntidele on planeeringuga ette nähtud viis transpordimaa sihtotstarbega krunti. Lisaks on ette nähtud krunt tehnorajatiste tarbeks ning avaliku kasutusega sotsiaalmaa sihtotstarbega krunt. Kõikidele moodustatud kruntidele on määratud maa sihtotstarve ja ehitusõigus hoonestusalad, hoonete korruselisus (maksimaalselt 2 korrust), hoonete kõrgus (maksimaalselt 8 m), hoonete arv krundil (1 üksikelamu ja 1 abihoone). Detailne krundijaotusplaan ning ehitusõiguste koondtabel on toodud põhijoonisel GE-4. Planeeritud üksikelamukruntidele ehitus- ja kasutusloa väljastamise eeltingimuseks on arendaja poolne juurdepääsu ning infrastruktuuri väljaehitamine planeeringualale (juurdepääsuteed, raudteeülesõidukoht, sadevete kanalisatsioon, müravall, puurkaev). Juurdepääsuteed on tulevikus planeeritud üle anda kohalikule omavalitsusele.

10 8 0 ARHITEKTUURNE LAHENDUS 0 Üldosa Planeeritav ala paikneb Tamula järve lõunapoolse kalda (Võru linna piiri) ja Valga - Petseri raudtee vahel. Planeeritava ala pindala on ca 9,6 ha. Planeeritav ala on langusega Tamula järve suunas. Põhilises osas on ala kõrghaljastuseta, vähesel määral esineb kaski. Detailplaneeringu eesmärgiks on selgitada välja võimalus antud alale üksikelamute rajamiseks ja määrata kruntidele ehitusõigus. Valdav osa planeeritavast alast moodustub kahest eravalduses olevast kinnistust. Juurdepääs planeeritavale alale on määratud planeeritava raudtee ületuskohaga, mis paikneb planeeritava ala edelapoolses nurgas. Planeeringuala kontaktvööndisse jääva Tamula järve kaldale jääb 50 m laiune ehituskeeluala, vahetult järve kaldale 10 m veekaitsevöönd ning 4 m laiune kallasrada. Raudtee kaitsevööndi laiuseks on 50 m. Müra tõkestamiseks on raudtee äärde ette nähtud mürabarjääri rajamine. Vibratsiooni leviku vältimiseks tuleb hoonetele ette näha vastav aluspinnas, isoleeriv materjal ja vundamenditüüp. Planeeringuala veega varustamiseks on ette nähtud rajada eramaa ja riigimaa piirile 50 m sanitaarkujaga puurkaev. Tänavavõrgu planeerimisel oli lähtekohaks planeeritav raudtee ületuskoht ja osaliselt sealt edasi järve poole viiv olemasolev teerada. Raudteeülesõidukoha planeerimisel on arvestatud nõudega, et ülesõidukohast 85 m kauguselt peab autojuht nägema 320 m kaugusel olevat rongi. Põhiline juurdesõidutee kulgeb piki raudteed ja sellelt tänavalt hargnevad omakorda tänavad (nagu lehe rootsud) Tamula järve suunas, nii et iga tänava lõpust paistaks Tamula järv. Planeeritava ala kagupoolsesse nurka olemasoleva tiigi ümber, on moodustatud sotsiaalmaa sihtotstarbega krunt. Kohustuslikku ehitusjoont pole ette nähtud. Igal krundil peab olema võimalik parkida 3 sõiduautot. Krundisisene haljastus lahendada hoonete projekteerimise staadiumis. 0 Arhitektuursed nõuded üksikelamutele Katusekalded , harjajoon paralleelne või risti tänavajoonega, katusekatteks katusekivi, plekk, ruberoid (icopal), sindel või pilbas. Välisviimistluses kasutada puitu, krohvi, tellist; plastikmaterjalide kasutamine fassaadidel keelatud.

11 9 Piirded Üksikelamute kruntide tänavaäärsed piirded puitlippidest maksimaalse kõrgusega 1,5 m. Kruntidevahelised piirded 1,5 m kõrgused traatvõrkpiirded koos haljastusega (nt hekid või ronihaljastus). Puurkaevu krundil traatvõrkpiirded paneelidena kõrgusega kuni 1,8 m. Haljasala sihtotstarbega tiigiga krundil piire puudub. 0 KESKKONNATINGIMUSED, HALJASTUS JA HEAKORD 0 Keskkonnakaitse Käesoleva detailplaneeringu mahus on tuginedes Võru vallavalitsuse poolt koostatud lähteseisukoha punktile 4.10 analüüsitud planeeritava tegevusega kaasnevat mõju väärtuslikule maastikule ja Tamula järvele. Analüüs on koostatud OÜ Acto Consult poolt ning teostajateks olid: Maris Mägi keskkonnakaitse tehnoloog (Mtr. registreering EEK000021); Margus Sarmet ehitusinsener (Mtr. registreering EEK ja EEG ). Välitööd teostati a ning kameraaltööd viidi läbi ajavahemikus a. Töös leitakse kokkuvõttes, et ala omab kõrget väärtust nii kultuurilis- ajalooliselt, esteetiliselt, looduslikult kui puhke seisukohalt, siis on vajalik seda edasise tegevuse planeerimisel hoolikalt silmas pidada. Vastavalt Võru maakonna teemaplaneeringu projektile Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused kuulub planeeritav maa-ala nii Võrumaa väärtuslike maastike kui Võrumaa rohelise võrgustiku tugialade koosseisu. Tegemist on I klassi ehk võimaliku riikliku tähtsusega maastikuga ja riikliku tähtsusega rohelise võrgustiku tugialaga. Võru maakonna teemaplaneeringu projekt Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused punkt Nõuded väärtuslike maastike säilitamiseks järgi tuleb: Uute hoonestusalade rajamisel väljapoole asulaid lähtuda piikonnale omasest asustusstruktuurist ja hoonestustihedusest. Hoonete ehitamisel või ümberehitamisel tuleb säilitada ja sobitada paikkonnale omaseid hoonemahte ja arhitektuurilisi elemente ning jälgida ajaloolisi ehitustraditsioone konkreetses piirkonnas. Uute ehitusalade ja joonehitiste rajamisel säilitatakse olemasolev ehitiste struktuur ja sobitatakse uus hoonestus olemasolevaga. Uute kommunikatsioonirajatiste paigaldamisel tuleb koostada detailplaneering. Väärtuslikele maastikele ei rajata olulise ruumilise mõjuga objekte. Vastavalt väärtuslike maastike säilitamise nõuetele on planeeritaval alal moodustatavad krundid suhteliselt suured, hoonete arv krundil on määratud ja seatud on ka suhteliselt konkreetsed arhitektuursed nõuded. Detailplaneeringuga on määratud kindaks ka tulevaste elamuhoonete välisviimistluse materjalid, mis on suures osas loodussõbralikud ja traditsioonilised. Ei planeerita rajada tööstushooneid, olulise ruumilise mõjuga objekte ega

12 10 olulise keskkonnamõjuga objekte. Seega peaks nende piirangute järgimine hoonete ehitamisel tagama suhteliselt ühenäolise, tervikliku ja ümbrusega sobiva keskkonna. Seoses sellega, et planeeritav ala on inimestele suhteliselt ligipääsmatu teede puudumise ja seal kasvava tiheda võsa tõttu, pakuvad planeeritavad ligipääsuteed ja ala korrastamine kohalikele elanikele võimaluse nautida Tamula järve puhkeväärtust. Soovitav oleks järveni viivad teed varustada suunavate viitadega ja võimaldada liiklemine ka jalgratastega. Kuna planeeritaval alal ei asu ürgmetsa, märgistatud kauni vaatega kohta või ilusat teelõiku, ei saa planeeritavat arendust pidada konkreetse ala väärtust kahjustavaks. Tamula järve kui rohketoitelist veekogu iseloomustab kallaste pidev kinnikasvamine pillirooga. Tuginedes Võrumaa Keskkonnateenistuse seisukohale Pilliroo eemaldamist Tamula järve kallastelt planeeringuga ette ei nähta. Kuna planeeritava ala reovesi kogutakse mahutitesse ja tagatakse mahutite regulaarne tühjendamine, ei saa probleemiks ka pinnase ja Tamula järve saastamine. Hoolikalt tuleb kontrollida, et oleks tagatud regulaarne ja korrektne mahutite tühjendamine. Reovete immutamine pinnasesse ei ole lubatud. Hoonete ja rajatatiste rajamiseks on vaja teostada projekteerimistööde käigus konkreetsed geoloogilised uuringud, kuna piirkonna geoloogiline läbilõige on väga mitmekesine. Järveäärsetel kruntidel võib olla oht ka üleujutusteks, seega tuleb pöörata tähelepanu reoveemahutite üleujutamise vältimisele. Kuna planeeritaval alal säilitatakse/luuakse suhteliselt palju haljasala (kalda- ja raudtee kaitsevööndid, suhteliselt suured krundid ja piiratud hoonete arv, haljastusega krundid), säilib ala roheline miljöö. Arvestades ka ala ümbritsevat keskkonda, ei teki Tamula järve kaldale suletud tehiskeskkonda, vaid moodustuks keskkonnaga seotud ja sellega sobiv küla. Planeeritav ala võib osutuda metsaloomadele liikumisbarjääriks. Probleemi on võimalik lahendada rohekoridori säilitamise/loomisega raudtee või kalda kaitsevööndis. Rohelise võrgustiku tugevdamiseks on soovitav säilitada tugialade terviklikkus, veekogude ja nende kaldaalade looduslikkus, vältida veekogu vee omadusi halvendavaid tegevusi, tagada ehituskeeluvööndi maksimaalne laius, säilitada pinnavormid, soosida ökoturismi ja kavandada loodusõpperadade süsteem. Arvestades planeeritava ala detailplaneeringut, on toodud soovistuste täitmine suures osas võimalik. Oluline roll on ka tulevastel külaelanikel, kes oma kodukeskkonna kujundamise ja hoiakute võtmisega võivad tõestada küla sobivust Võrumaa traditsioonide ja ümbritseva väärtusliku loodusega. Hetkel suhteliselt korratu ja kättesaamatu raudtee ja järve vahelisest alast võib Võrumaa omapära, Tamula järve ja ümbritsevaid alasid väärtustades saada kohalikku piirkonda elavdava ja ümbritseva väärtusliku maastikuga kooskõlas tegutseva elukeskkonna. Keskkonnaalase analüüsi terviktekst on välja toodud lisas

13 11 IX Mürakaitse Planeeritava ala mürataseme hinnangu on koostanud OÜ Jõgioja Ehitusfiiüsika KB. A/S Eesti Raudtee andmeil liigub sel raudteel 0,6 rongipaari ööpäevas koosseisus 24 vagunit, sõidukiirus 42 km/h. Võttes sellise kaubarongi ekspositsioonitasemeks 25 meetri kaugusel raudteest 97 dba, öiseks liikluseks 0,2 rongipaari, kujuneb ekvivalentse müra tasemeks öösel 25 m kaugusel raudteest 48dBA, elamualal ca 50 meetri kaugusel raudteest, 45 dba. Sotsiaalministri määrus nr 42, (4) 1 kehtestab liiklusmüra taotlustasemeks uutel planeeritavatel elamualadel öösel 45dBA. Seega käesoleval ajal planeering vastab sotsiaalministri määruse nõuetele. Kui rongide pikkus või liiklussagedus suurenevad lähemas tulevikus 2 korda, tõuseb arvutusliku ekvivalentse müra tase 3dBA võrra ja elamud peavad siis raudteest olema ca 100 m kaugusel või tuleb nende kaitseks välja ehitada müratõkkeekraan. Elamute asukohta reguleerib ka sotsiaalministri määrus nr 78, 2002, mis kehtestab lubatava üldvibratsiooni korrigeeritud kiirenduse tasemeks öisel ajal 79dBA. Väikeelamutes, ca 50 m kaugusel raudteest, kaubarongide möödumisel kiirusega ca 40 km/h, vibratsioonikiirenduste tase on suurusjärgus 85-90dB. Vibratsioonikiirenduse tase sõltub rongide koosseisust, pinnasest ja hoonete konstruktsioonist. Ka selle nõude täitmiseks peaksid elamud asuma raudteest orienteeruvalt 100 m kaugusel, või tuleks neid kaitsta vibratsioonide levikut takistava tranšeega. Terviktekst on toodud lisas Vastavalt Tartu Tervisekaitsetalituse Võrumaa osakonna a kirjale nr 6-1.2/VO 11 telliti 2007.a kevadel selleks, et põhjendada vibratsiooni vähendamise meetmeid, OÜ Inseneribüroo Steiger käest rongiliiklusest põhjustatud vibratsiooni intensiivsuse hinnang. Rongiliiklusest põhjustatud maavõngete (vibratsiooni) mõõtmine viidi läbi Roosisaare külas Tamulaääre kinnistul. Kuna sellel raudteelõigul oli liiklussagedus väga väike ja ebaühtlane, siis täiendavad mõõtmised viidi läbi Lagedil, Tallinn-Narva raudteeliinil ning Pääskülas ja Järve, Tallinn-Paldiski raudteeliinil. Mõõtmiskohad olid valitud sarnastes pinnase tingimustes, kus kasvupinna all on liiv ja pinnaseveetase kõrge. Eestis kasutatavas lõhketöödest põhjustatud vibratsiooni normides Lõhkematerjali valmistamise, hoidmise ja kasutamise ohutuseeskirjadest (RTL 1999, 165, 2391), on ehitistele lubatud maksimaalne võnkekiirus liivases pinnases 30 meetri kaugusel 14mm/s. Arvestades kõige nõrgema ehituskonstruktsiooni (kergbetoon) tingimusi, kui normatiivi vähendav tegur on 0,75, kujuneb lubatud võnkekiiruseks 10,5 mm/s. Maavõngete ehk vibratsiooni kiirust hinnatakse võnkekiiruse abil. Mõõdetud võnkekiirused Tamulaääre kinnistul ja analoogsete tingimustega kohtades osutusid suhteliselt väikesteks. Tamulaääre kinnistul esialgselt kõige lähemale raudteele valitud mõõtepunkt (27m raudteest) andis minimaalse tulemuse (1,02 mm/s), millest kaugemaid punkte kuni planeeritava ala piirini (50m) ei olnud enam mõtet valida.

14 12 Kokkuvõtteks leiab OÜ inseneribüroo Steiger, et Tamulaääre ja Tammisaare kinnistutel, 50 m kaugusel raudteerööpast, ei ole praegu raudteel kasutatavate transpordivahendite puhul oodata ülenormatiivseid suurusi. Hinnangu terviktekst asub seletuskirja lisa all. Tingimused ehitusprojekti koostamiseks: Rongiliiklusega põhjustatud vibratsioonitasemed hoonetes ei tohi ületada Sotsiaalministri 17. mai 2002.a määrusega nr 78 Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid kehtestatud piirväärtusi. Jäätmekäitlus Planeeringu käigus nähakse ette jäätmete sorteeritult kogumise vajadus. Eraldi kogumist peab teostama järgmistele jäätmetele: ohtlikud jäätmed metallijäätmed vanapaber ja -papp immutamata puit muud biolagunevad jäätmed olmejäätmed Konteinerid peavad asetsema tasasel, horisontaalsel ning vastupidaval alusel. Mahutid, mis ei ole käsitsi teisaldatavad, tuleb paigutada selliselt, et neid võiks tühjendada prügiveoautosse vahetult paiknemiskohast. Juurdesõiduteed peavad olema piisava kandevõimega ja tasased. Mahutite paiknemiskohtade ja juurdesõiduteede korrashoiu eest territooriumil vastutab territooriumi haldaja. Planeeritaval alal on võimalik arendada ühistegevust jäätmete kohtsortimises, kogumises ja veo korraldamises. Seejuures peab järgima õigusaktides toodud nõudeid, s.t lepingud jäätmelube ja ohtlike jäätmete käitluslitsentse omavate firmadega. Kogumismahutite asukohad määratakse konkreetse ehitusprojekti asendiplaanil. LIIKLUSKORRALDUSE PÕHIMÕTTED Koostamisel oleva planeeringu lahendusega luuakse juurdepääs uue raudteeülesõidukoha rajamisega ning seejuures on arvestatud Raudteeseadusest ning käesoleva planeeringu lähtetingimustes arvestatud nõuetega. Rajatav ühendustee annab liiklejale võimaluse juurdepääsuks nii Võlsi küla kui ka Võlsi külast mööduva Kubija - Roosisaare vahelise asfaltkattega tee kaudu. Ühendustee rajamine on hädavajalik ja otstarbekas, sest juurdepääsu rajamine olemasolevatelt ülesõidukohtadelt on

15 13 raskendatud planeeringuala geograafilise asukoha ning kinnisomandist tulenevate kitsenduste tõttu. Nähtavuskolmnurga rajamiseks annab Metsaseaduse 32 lõike 2 kohaselt metsa raadamiseks nõusoleku keskkonnaminister või tema volitatud isik planeerimisseaduse kohaselt kehtestatud üldplaneeringu või selle puudumise korral kehtestatud detailplaneeringu alusel. TULEOHUTUS Projekteeritavate hoonete tulepüsivusklass projekteerida vastavalt Eesti Projekteerimisnormidele (ET Ehitiste tuleohutus). Planeeritavad elamud vastavad tulepüsivusklassile TP-3. Tuletõrje veevõtukohtade planeerimisel on lähtutud tingimusest, et 200 m raadiuses asuks vähemalt üks tuletõrje veevõtukoht. Käesoleva planeeringu raames on planeeritavale alale projekteeritud kaks veevõtukohta: pos 24 avatud veevõtukoht, ning pos 6 suletud veevõtukoht. X Vajalik välistuletõrjevee kogus on 10 l/sek kolme tunni jooksul, mis saadakse planeeritavast tulekustutusvee mahutist. Tulekustutusvee vajalik maht 120m³, mahuti peab olema kahekambriline (2x60m³). Tulekustutusvee mahuti vesi saadakse planeeritavast majandus-joogivee torustikust. LISA XI Planeeritava tegevuse mõju analüüs Võrumaa väärtuslikele maastikele ja Tamula järvele (OÜ Acto Consult) XII Tammisaare ja Tamulaääre maaüksuse müratase (OÜ JÕGIOJA Ehitusfüüsika) XIIIRongiliiklus Valga Piusa raudteelõigul (Eesti Raudtee ) XIVRongiliiklusest põhjustatud vibratsiooni intensiivsuse hinnang Tamulaääre kinnistul Valga-Petseri raudtee ääres (OÜ Inseneribüroo Steiger)

16 14 XV TEHNOVÕRGUD 0 VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON 0 Veevarustus Planeeritava ala tarbevesi lahendatakse planeeritava puurkaevu baasil. Planeeritava ala kruntide arvutuslik ööpäevane tarbevee vooluhulk on kuni 20m³/d. Igale planeeritava ala krundile on ette nähtud veeühendus ja veevarustuse liitumispunkt krundi piirist väljaspool. Kruntide veemõõdusõlmed paigaldatakse toitetoru poolse esimese välisseina taha soojustatud ja valgustatud ruumi. Hoonesse paigaldatakse veemõõtja, mille ette ja taha paigaldatakse kuulkraanid. Vahetult veemõõtja taha paigaldada tagasilöögiklapp ja soovitav on paigaldada filter. Veemõõtja kandur maandada. Veemõõtja asub põrandast ca 70cm kõrgusel soojustatud ja valgustatud ruumis tarnetoru sisenemiskohale võimalikult lähedal. Veemõõdusõlmele ja veearvestile peab olema vaba juurdepääs arvesti asendamiseks ja näitude lugemiseks. Veesisend paigaldatakse hoone vundamendist läbiminekul hülsis. Vajalik välistuletõrjevee kogus on 10 l/sek kolme tunni jooksul, mis saadakse planeeritavast tulekustutusvee mahutist. Tulekustutusvee vajalik maht 120m³, mahuti peab olema kahekambriline (2x60m³). Tulekustutusvee mahuti vesi saadakse planeeritavast majandus-joogivee torustikust. 0 Reovee kanalisatsioon Reovee kanalisatsiooni ööpäevane kogus on Q=11m 3 /d. Planeeritava ala krunitidel reovesi kogutakse kogumismahutites ja veetakse reovee purgimiskohta. Reovete väljaveo kohta sõlmitakse vastavad lepingud. 0 Sajuvee kanalisatsioon Planeeritava ala sajuvee eelvooluks on Tamula järv. Planeeritavatel elamu kruntidel kogutakse sajuvesi katuselt ja dreenitorust. Igale planeeritava ala krundile on ette nähtud sajuveeühendus ja liitumispunkt krundi piirist väljaspool. Kinnistu sisene planeeritud sajuvee kanalisatsiooni välisvõrk paigaldatakse SN8 sajuvee kanalisatsiooni torudest. Sajuvee kanalisatsiooni kaevud paigaldatakse plastist ja kaetakse asfaltkattega pindade all n.n. ujuvat tüüpi malmluukidega. Planeeritavalt alalt sajuvett arvutuslikult max 45l/s. 0 ELEKTRIVARUSTUS Elektrikoormuste tabel 1.

17 15 POS. NIMETUS ARVUTUSLIK ELEKTRIKOORMUS, Pa/Ia (kw/a) NR. Planeer. alajaama nr.1 baasil Planeer. alajaama nr.2 baasil 1 ÜHEPEREELAMU 15/25 2 ÜHEPEREELAMU 15/25 3 ÜHEPEREELAMU 15/25 4 ÜHEPEREELAMU 15/25 5 ÜHEPEREELAMU 15/25 6 PUMPLA 15/25 7 ÜHEPEREELAMU 15/25 8 ÜHEPEREELAMU 15/25 9 ÜHEPEREELAMU 15/25 10 ÜHEPEREELAMU 15/25 11 ÜHEPEREELAMU 15/25 12 ÜHEPEREELAMU 15/25 13 ÜHEPEREELAMU 15/25 14 ÜHEPEREELAMU 15/25 15 ÜHEPEREELAMU 15/25 16 ÜHEPEREELAMU 15/25 17 ÜHEPEREELAMU 15/25 18 ÜHEPEREELAMU 15/25 19 ÜHEPEREELAMU 15/25 20 ÜHEPEREELAMU 15/25 21 ÜHEPEREELAMU 15/25 22 ÜHEPEREELAMU 15/25 23 ÜHEPEREELAMU 15/25 KOKKU (ALAJAMADE KAUPA) 225 / /200 KOKKU (KOOS ERIAEGSUSEGA) 310/500 Elurajooni detailplaneeringu projekti elektrivarustuse osa lahenduse aluseks on Eesti Energia AS Jaotusvõrgu Kagu-Eesti Piirkonna poolt välja antud tehnilised tingimused. Elamute elektrivarustuseks planeeritakse kinnistule 10/0.4kV komplektalajaamad. Alajaamadele on planeeritud planeeritavate kruntide ulatuses ette nähtud ca 35 m2 suurune maa-ala OÜ Jaotusvõrk töötajatele ja tehnikale ligipääsetavasse kohta. Võrgu valdajal sõlmida maaomanikuga maa-ala isiklik kasutusõiguse leping. Detailplaneeringuga moodustatavatel ehituskruntidel tuleb seada OÜ-le Jaotusvõrk notariaalne maakasutusõigus ennem kinnistu(te) müüki. Planeeritavate alajaamade 10kV toide võetakse Rõuge alajaama Nursi fiidrilt (vt joonis GE- 6). Planeeritava ala piirides 10kV ja 0,4kV toitevõrgud ehitatakse kaabelliinidena, tarbijate ühendamiseks krundipiirile paigaldatakse transiit-sisestuskilbid ja kahetariifse arvestussüsteemiga mõõtekilbid.

18 16 Käesolev lahendus on põhimõtteline. Planeeritavate hoonete liitumiskilpide asukohad täpsustatakse tööprojektide mahus (arvestades objektide arhitektuuriga). Konkreetsete objektide elektrivarustus (ka 10/0,4 kv komplektalajaamade projekteerimine) toimub võrgu valdajalt taotletud tehniliste tingimuste alusel. Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab OÜ Jaotusvõrk elektrivõrgu. Väljastpoolt detailplaneeringuala sisenevatele elektriliinidele peab olema sõlmitud OÜ Jaotusvõrk kasuks kirjalik kokkulepe. Võimalike kitsenduste kohta tuleb tehniliste tingimuste väljastajale Robert Mägi aadressil saata andmed kitsenduste, kinnistu ja omaniku kohta. SOOJAVARUSTUS Soojavarustus lahendada planeeringuala ulatuses lokaalselt (hakkpuit, õliküte vms või kasutada maakütet). SIDEVARUSTUS Käesoleva planeeringu sidevarustuse lahendamisel on aluseks võetud Elion Ettevõtted Aktsiaselts telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused a nr Liitumine sidekanalisatsioonivarustusega on ette nähtud VMOHBU tüüpi kaablitega kaablikapist VRUK 66 (vt joonis GE-6). Rajatavatele hoonetele on planeeringuala ulatuses ette nähtud individuaalsed kaablikanalisatsiooni sisestused. Sidekanalisatsioon on planeeritud ehitada UPOTEL tüüpi PVC torudest. Sidekanalisatsiooni paigaldussügavus sõidutee all on min. 1,0 m, väljaspool sõiduteed 0,7 m. Krundisisene osa lahendada elamu tööprojekti koosseisus omanike vahenditest Hoonetesse projekteerida vajalikumahuline SK tüüpi sidekontrollkapid. Hoonete sidesisevõrk projekteerida ja välja ehitada tellija vahenditest, kasutades CAT5 sidekaableid. Sisesidekaablid CAT5 otsustada selleks ette nähtud otsastusliidesega. XVILISAD: TEHNILISED TINGIMUSED XVIIElion Ettevõtted Aktsiaselts nr XVIIIosaühing Jaotusvõrgu Kagu-Eesti piirkond nr

19 1 IV TAMMISAARE JA TAMULAÄÄRE DETAILPLANEERINGU KOOSKÕLASTUSTE KOONDNIMEKIRI JRK. NR KOOSKÕLASTAV ORGANISATSIOON KOOSKÕLAS TUSE NR JA KUUPÄEV KOOSKÕLASTUSE SISU KOOsKÕLASTUSE ORIGINAALI ASUKOHT MÄRKUS AS Eesti Raudtee nr 9.3-1/ Raudteeinspektsioon Nr 5.2-2/ Võrumaa Keskkonnateenistus Nr / Kooskõlastatud tingimustega Allkiri /Kaido Simmermann/ juhatuse liige - infrastruktuuridirektor Detailplaneeringu kooskõlastamine Allkiri /Raigo Uukkivi/ arendusosakonna juhataja Peadirektori ülesannetes Seisukoht detailplaneeringule: 1. Vanakese kinnistu osas ei ole küsitud Maa-ameti nõusolekut Vanakese kinnistu planeerimiseks ega seisukohta planeeringulahendusele (kraavide, paadisilla rajamine ning pilliroo eemaldamine). 2. Puurkaevu sanitaarkaitseala suuruseks määrata 50 meetrit, seni kuni keskkonnaminister pole seda vähendanud. 3. Planeeringule teostada Kiri Võru Vallavalitsuse arhiiv Kiri Võru vallavalitsuse arhiiv Kiri Võru vallavalitsuse arhiiv Tingimus nr 1 täidetakse detailplaneeringu elluviimisel. Tingimused nr 2, 3, 4 täidetud. Tingimus nr 5 täidetakse ehitusprojekti staadiumis. Tingimus nr 6 ja nr 7 täidetud. Tingimust nr 8 võetakse arvesse, kuid märgitakse, et rongide liiklussagedus ei tekita mürataseme tõusu. Tingimus nr 1 täitmisega on arvestatud. Tingimus nr 2 kuulub kohaliku omavalitsuse pädevusse. Tingimuse nr 3 täitmist kaalutakse. Tingimus 1 osas on planeeringu lahendusest eemaldatud ehitusõigusega krundid ning paadisild. Pilliroo eemaldamist planeeringuga ette ei nähta ning sajuvee osas on enne Tamula järve jõudmist ette nähtud sajuvee puhastmine. Tingimus nr 2 täidetud. Puurkaevu sanitaarkaitseala suuruseks on määratud 50 meetrit. Tingimus nr 3 osas on otsustajaks kohalik omavalitsus. Paadisadama

20 2 4. Tartu Tervisekaitsetalitus Võrumaa osakond 5. Tartu Tervisekaitsetalitus Võrumaa osakond Nr 6-1.2/VO Nr 6-1.2/VO 7/ keskkonnamõju strateegiline hindamine Allkiri /Ena Poltimäe / juhataja Detailplaneeringule müra osas märkusi ei ole. Märkused vibratsiooni osas: 1. Vibratsioonikiirenduste tasemete määramise metoodika, kasutatud aparatuur/tarkvara ei ole detailplaneeringus esitatud. 2. Vibratsiooni vähendamise meetmed (kaugus 100m, tranšee) ei ole arvutustega põhjendatud. Allkiri /Tiiu Tamm/ osakonnajuhataja Detailplaneering kooskõlastatud müra osas. Vibratsiooni osas ei ole võimalik hinnangut anda. Rongiliiklusega põhjustatud vibratsioonitasemed hoonetes ei tohi ületada Sotsiaalministri 17. mai 2002.a määrusega nr 78 Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid kehtestatud piirväärtusi. Kiri Võru vallavalitsuse arhiiv Kiri Võru vallavalitsuse arhiiv rajamist pilliroo eemaldamist planeeringuga ette ei nähta. Sajuvee ärajuhtimiseks Tamula järve on ette nähtud eelnev sajuvee puhastamine. Selleks selleks, et põhjendada vibratsiooni vähendamise meetmeid, telliti a OÜ Inseneribüroo Steiger käest rongiliiklusest põhjustatud vibratsiooni intensiivsuse hinnang (vt seletuskiri p 5.6.4). Vibratsioonitasemete ületamise vältimiseks on planeeringusse (lk13) ehitusprojektide koostamiseks seatud tingimus, et rongiliiklusega põhjustatud vibratsioonitasemed hoonetes ei tohi ületada Sotsiaalministri 17. mai 2002.a määrusega nr 78 Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid kehtestatud piirväärtusi. 6. Lõuna-Eesti Päästekeskus Nr Allkiri /Tiiu Tamm/ osakonnajuhataja Kooskõlastatud Allkiri /Neeme Nurmoja/ juhtivinspektor Joonis GE-4 Võru vallavalitsuse arhiiv

21 3 7. E Elion Ettevõtted Aktsiaselts Kooskõlastatud: Kooskõlastuse andis Maidu Kottisse, sideliiniinsener Joonis GE-5 Võru vallavalitsuse arhiiv 8. osaühing Jaotusvõrk Kooskõlastatud Allkiri /Robert Mägi/ Joonis GE-5 Joonis GE-E-1 Võru vallavalitsuse arhiiv 9. Riigi Maa-amet nr Kooskõlastatud: Ühe kuu jooksul planeeringu kehtestamise päevast alates saata kohalikul omavalitsusel detailplaneering riigi maakatastri pidajale. Allkiri /Anne Toom/ peadirektori asetäitja kt Kiri Võru Vallavalitsuse arhiiv Tingimus täidetakse peale detailplaneeringu kehtestamist. Projektijuht Tarmo Siimsaare

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa 190687-M01-11242 1(12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet 14.06.2019 Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsaare 8, Tartu Tellija: Tartu Linnavalitsus Tellimus:

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_ Inseneristuudio oü Olevi 7, 65604, Võru, tel. 56 222 343 e-mail inseneristuudio@liloson.ee Töö nr. 1112VL-DP Tellija: VÕRU VARANÕUNIK OÜ VÕRUMAA VÕRU LINN RÄPINA MNT. 20 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

KMH programm

KMH programm t. '!t...,=., Q 232 =, ~11 t.. ow..1.s5 ~ OUIII...,. \.ul '--..~ ~.,J22 ~,.o.r.. ~ -', ~,.. 4 ~ -- -,..,. ~-_-, --- -1.0 --.-.,..y... --.... 7 - -. -. o '0 - g.2.34,.3.j4 ' li.ql~ \.w Ö.0 ~:./..:>.o.w

Rohkem

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel Reg.kood 11217547 EEP000710 (26.04.2006) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald 93201 Evelin Põld Tammepõllu tee 21-56 Viimsi 74001 Harju maakond Koostaja: Rohu

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (projekteerija): Rene Korniljev Aadress: GSM: +372 509

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING TELLIJA: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS HUVITATUD ISIKUTE ESINDAJA PROJEKTEERIJA: MARGIT ALLOJA 5615 9661 E-mail: margit@uuskodukinnisvara.ee /allkirjastatud

Rohkem

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc Riia 35, Tartu 50410 Tel.: 7300 310 faks: 7300 315 kobras@kobras.ee Töö nr V 004 Objekti asukoht (L- Est 97): X = 6440100 Y = 677250 KADAJA LASKETIIRU DETAILPLANEERING Seletuskiri ja Joonised Objekti aadress:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

13-32_Pähkla_DP-Reheselja-tiitel.doc

13-32_Pähkla_DP-Reheselja-tiitel.doc Reg. nr. 10058058 MTR - EP10058058-0001 Muinsuskaitseameti tegevusluba Töö nr. 13-3 E 15/00 Tellija: PÄHKLIKOORE OÜ Detailplaneeringu algatamise korraldus: Registrikood: 1404501 5. veebruar 013.a. nr.

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2015-034 Asukoht (L-Est 97) X 6429612 Y 676919 ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE DETAILPLANEERING Seletuskiri ja joonised seletuskiri

Rohkem

Tammiku, Lubja IV ja V DP seletuskiri

Tammiku, Lubja IV ja V DP seletuskiri VIIMSI VALD LUBJA KÜLA TAMMIKU, LUBJA IV JA V MAAÜKSUSTE DETAILPLANEERING Projekt nr 23-08, 05-09 Seletuskiri ja joonised Tellija: OÜ Alladin Holding Mailase 2 12015 Tallinn Margus Ärm tel 5022033 Viimsi

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 )

Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) Eeskirja näidis../valla, LINNA/ ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMISE EESKIRI (Volitusnorm ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 5 lg 2 1 ) 1. Eeskirja reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1).

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Töö number 2017-0106 Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt 56 41101 Iisaku alevik Telefon: +372 3366 901 e-post: info@alutagusevald.ee Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, 12915 Tallinn Telefon:

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Untitled

Untitled Kaust 1 NÄITUSE TN 2, NÄITUSE TN 2a, NÄITUSE TN 2b, NÄITUSE TN 2c, LÕIKUSE TN 1 JA LÕIKUSE TN 1a KINNISTUTE DETAILPLANEERING Kvartali nr. 180, krundid 17-20 ja 25,26 Viljandi linn, Viljandimaa Töö nr DP-16-07/2010

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: m a a s t i k u a r h i t e k t i d Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel/faks: 742 0218/ 620 4801 E-post: artes@artes.ee Koduleht: http:\\www.artes.ee Töö nr: Asukoht: Huvitatud isik: 43DP12 Võru

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju

SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju SAUE LINNAVOLIKOGU OTSUS Saue 24. aprill 2014 nr Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ on tellinud Eesti Energia Võrguehitus AS-lt elektriprojekti Paju tn 6 kinnistu elektrivarustuse tagamiseks ning vajalike

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP,

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP, OSAÜHING KURESSAARE KOMMUNAALPROJEKT Pikk 25, 93812 Kuressaare, reg. nr 10250459, tel/faks 453 3237, e-post: kop@hot.ee Majandustegevuse registreeringu nr EP10250459-0001 Majandustegevuse registreeringu

Rohkem

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN mtr EEP001330 reg 11470542 Telliskivi tn 60 Tallinn 10412 tel +372 53402476 info@raamarhitektid.eu AASA TN 6//6A DETAILPLANEERING Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg.nr 27010 VILJANDI TÖÖ NR: 16VIL

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

Sillamäe soojuselektrijaama keskkonnamõjude hindamine

Sillamäe soojuselektrijaama keskkonnamõjude hindamine PÕHIMAANTEE NR 2 (E263) TALLINN-TARTU- VÕRU-LUHAMAA KM 118,3-119,2 LIIKLUSOHUTUSE PARANDAMISE TEHNILINE PROJEKT: OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats 8, Tartu Lennuki 22, Tallinn www.hendrikson.ee Töö nr 2469/15

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Microsoft Word - Vana-Ihaste paadisadama DP eskiis - seletuskiri.doc

Microsoft Word - Vana-Ihaste paadisadama DP eskiis - seletuskiri.doc TURU 30, 51013 TARTU. Tel. 7303735 Registreerimisnumber 10696600 RETTER EH,EJ,EK,EO,EP 10696600-0001 MATER MK,MU,MO,MP 0019-00 Töö nr. IB07DP01 TARTU LINN VANA-IHASTE PAADISADAMA DETAILPLANEERING ESKIISLAHENDUS

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI DETAILPLANEERING

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI  DETAILPLANEERING GEOMEL OÜ 24.05.2012 Töö nr 2011-DP3 Põlva maakond Värska vald Koidula küla (93401:007:0247) Köide I SELETUSKIRI JA JOONISED Koostaja: GEOMEL OÜ Tellija: Jaata Tool OÜ /Janika Raudsepp/...... GEOMEL OÜ

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem