COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS"

Väljavõte

1 CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS VIIES OSAKOND PELLO vs. EESTI (Kaebus nr 11423/03) KOHTUOTSUS STRASBOURG 12. aprill 2007 Käesolev kohtuotsus muutub lõplikuks konventsiooni artikli 44 lõikes 2 sätestatud tingimustel. Kohtuotsust võidakse keeleliselt toimetada.

2

3 PELLO vs EESTI 1 Asjas Pello vs. Eesti on Euroopa Inimõiguste Kohus (viies osakond) kojana, kuhu kuuluvad: P. LORENZEN, esimees, S. BOTOUCHAROVA, V. BUTKEVYCH, M. TSATSA-NIKOLOVSKA, R. MARUSTE, J. BORREGO BORREGO, R. JAEGER, kohtunikud, ja C. WESTERDIEK, osakonnasekretär, olles nõu pidanud kinnisel istungil 20. märtsil 2007, teinud järgmise otsuse, mis võeti vastu nimetatud kuupäeval. MENETLUSE KÄIK 1. Kohtuasi põhineb kaebusel (nr 11423/03) Eesti Vabariigi vastu, mille Eesti kodanik Ain Pello ( kaebaja ) esitas 7. märtsil 2003 Euroopa Inimõiguste Kohtule ( EIÕK ) inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ( konventsioon ) artikli 34 alusel. 2. Kaebajat, kellele anti õigusabi, esindas Tallinnas tegutsev jurist M. Lust. Eesti valitsust ( valitsus ) esindas Eesti Vabariigi esindaja EIÕK-s M. Hion, Välisministeeriumi juriidilise osakonna inimõiguste büroo direktor. 3. Kaebaja väitis, et tema artikli 6 lõike 1 ja lõike 3 punkti d kohaseid õigusi on rikutud, kuna tal ei olnud võimalust tema vastu algatatud kriminaalmenetluses küsitleda kahte tunnistajat aasta 5. jaanuari otsusega tunnistas EIÕK kaebuse vastuvõetavaks. ASJAOLUD KOHTUASJA ASJAOLUD 5. Kaebaja on sündinud aastal ja elab Eestis aasta 1. oktoobri õhtul peksti ühe Sauel asuva poe kõrval meest, kes suri peavigastuste tagajärjel sündmuskohal. 2. oktoobril 2000 algatas Harju politsei kriminaalmenetluse. Süüdistus esitati kaebajale ja M. K.-le. 7. Pärast eeluurimise tulemuste selgumist saadeti kriminaalasi Harju Maakohtusse. Süüdistuskokkuvõtte kohaselt olid kaebaja ja M. K. tarbinud alkoholi Tallinnast Sauele sõitvas rongis. Sauel olid nad kõndinud poodi,

4 2 PELLO vs EESTI mille ees nad kohtusid T. N.-iga. Nad sisenesid poodi. Pärast õlle ostmist väljusid kaebaja ja M. K. poest koos. Poe juures kohtusid nad O. U. ja kannatanuga. O. U. sisenes poodi ja kannatanu jäi välja. Kannatanul, kes oli alkoholi mõju all, tekkis vaidlus kaebaja ja M. K.-ga. Viimased ründasid kannatanut ja peksid teda, mille tagajärjel viimane suri. Kui O. U. väljus poest ja nägi oma sõpra maas, lähenes ta kaebajale ja M.K.-le ning nõudis selgitust. Pärast kerget rüselust jooksis O. U. kaebaja ja M. K. eest ära ja sisenes uuesti poodi. Tunnistaja R. L., poe abitööline, lukustas poe ukse. 8. Süüdistuskokkuvõte tugines järgmiste isikute ütlustele: kannatanu isa U. T., O. U., kellega koos kannatanu oli poodi tulnud, poe abitööline R. L., kuriteo ajal poes viibinud mees T. N. ja kuriteopaigast autoga mööda sõitnud mees K. K., kes oli näinud kahte meest kolmandat peksmas, ning läheduses elav K. E., kes oli kuulnud kuriteo toimepanemise õhtul kodus olles hääli. Lisaks sellele tugineti muu hulgas sündmuskoha vaatlusprotokollile ja skeemile, fotodele, kohtueksperdi arvamusele koos lisadega, K. K. ütluste olustikuga seostamise protokollile ning K. K. ja kaebaja vastastamise protokollile aasta augustis liideti kriminaalasi teise asjaga, milles kaebaja oli samuti süüdistatav. Kriminaalasjas oli kokku viis süüdistatavat septembril 2001 lükkas maakohus istungi edasi aasta 6. novembri istungil esitas prokurör muudetud süüdistuse osas, mis ei ole käesoleva kaebusega seotud. Kaebaja kaitsja taotles istungi edasilükkamist ning kõikide tunnistajate ja kohtueksperdi väljakutsumist. Samuti taotles ta kohtueksperdile täiendavate küsimuste esitamist. Prokurör teatas kohtule, et tunnistaja K. K. on surnud. Kohus lükkas istungi edasi. 12. Maakohus arutas asja 29. novembril 2001 ja 4. aprillil aasta 29. novembri istungil leidis kaebaja kaitsja, et vajalik on tunnistajate O. U., T. N., R. L. ja K. E istungil osalemine. Ta märkis, et ta oli esitanud taotluse kohtueksperdi istungile kutsumise kohta. Kohus kuulas üle kaebaja, M. K. ja U. T. Lisaks sellele tegi kohus avalikuks tunnistajate K. K. ja R. L. eeluurimise ajal antud ütluste kirjalikud protokollid, samuti M. K. ülekuulamise protokolli, kaebaja ja K. K. vastastamise protokolli ning K. K. ütluste olustikuga seostamise protokolli. Maakohus rahuldas taotluse kutsuda välja tunnistajad O. U., T. N. ja R. L. ning määras täiendekspertiisi. Ekspert esitas täiendekspertiisi 29. jaanuaril aprillil 2002 toimus maakohtus järgmine istung. Kuulati üle tunnistaja R. L. ja loeti ette tema eeluurimise käigus antud ütluste kirjalik protokoll. Tunnistajad O. U. ja T. N. kohtusse ei ilmunud. Kohus oli saatnud neile kohtukutsed, kuid postiteenistus oli kirjad maakohtule tagastanud posti hoidmistähtaja möödumise tõttu. Lisaks sellele avaldas kohus tunnistaja K. K. antud ütluste kirjaliku protokolli, kaebaja ja K. K. vastastamise protokolli ja mitmeid muid materjale. Kaebaja kaitsja nõudis tunnistajate O. U. ja T. N.-i ilmumist kohtuistungile. Maakohus jättis taotluse rahuldamata ja lõpetas asja arutamise samal päeval.

5 PELLO vs EESTI Harju Maakohus tegi otsuse 10. aprillil Kaebaja mõisteti süüdi kriminaalkoodeksi paragrahvi 107 lõike 2 punktide 1 ja 2 alusel üliraske kehavigastuse tahtlikus tekitamises, mis oli eluohtlik ja mis ettevaatamatuse tõttu põhjustas kannatanu surma ning mis oli toime pandud huligaansel ajendil. Kohus mõistis talle karistuseks kolm aastat vabadusekaotust. Kohtuotsus tugines kohtueksperdi arvamusele ja selle lisadele, tunnistajate K. K. ja K. E. eeluurimise käigus antud ütlustele ning tunnistaja R. L.-i ütlustele. Samuti tugines kohus oma otsuses sündmuskoha vaatlusprotokollile ja skeemile ning lisatud fotodele, dokumentaalsete asitõendite vaatluse protokollile ja lisatud fotodele ning kannatanu surmatunnistusele. Kohus tegi muu hulgas kindlaks, et kaebaja ja M. K. olid kannatanut rünnanud ja et nad olid olnud valmis ründama ka K. K.-d ja O. U.-d, kes oli sekkunud. 16. Kaebaja kaitsja kaebas maakohtu otsuse edasi. Ta vaidlustas maakohtu keeldumise kutsuda tunnistajad O. U. ja T. N.-i kohtuistungile, leides, et nende ütlused oleksid võinud kaebajat toetada. Samuti kaebas ta, et maakohtu järeldused olid tehioludega vastuolus, viidates muu hulgas, et tunnistajate ütlused, millele kohus oma otsuses tugines, olid vasturääkivad. Ta taotles tunnistajate O. U. ja T. N.-i kohtusse kutsumist ja kaebaja õigeksmõistmist talle esitatud süüdistuses juunil 2002 toimus Tallinna Ringkonnakohtu istung. Kohtusaalis viibis ka T. N. Kohus aga jättis rahuldamata kaebaja kaitsja nõude T. N. tunnistajana üle kuulata. 18. Samal kuupäeval tegi ringkonnakohus oma otsuse. Kohus tuvastas, et maakohus oli korduvalt saatnud kohtukutseid tunnistajatele O. U. ja T. N. Kuna postiteenistus oli kirjad maakohtule tagastanud, järeldas ringkonnakohus, et tunnistajate asukoht ei olnud maakohtule teada. Maakohus toimis nende eeluurimise käigus antud ütluste avaldamisel seaduslikult. Kuna maakohus avaldas ütlused ja vaatas need oma istungil läbi, kasutas ta neid ütlusi tõenditena kooskõlas seadusega. Ringkonnakohus märkis, et kaebaja kaitsja ei täpsustanud maakohtus ega oma kaebuses, millist teavet ta soovis nendelt tunnistajatelt saada. Ringkonnakohus jättis kaebuse rahuldamata osas, mis käsitles väidetavat tõendite puudumist ja maakohtu järelduste mittevastavust tehioludele, tuginedes tunnistaja K. K. eeluurimise käigus antud ja maakohtu istungil avaldatud ütlustele ning tunnistaja R. L.-i kohtueelse uurimise käigus antud ütlustele, mida viimane istungil kinnitas. Ringkonnakohus märkis, et maakohus oli kohtualuse ütlused õigustatult arvestamata jätnud. Ringkonnakohus viitas ka U. T. maakohtu istungil antud ütlustele ja kohtueksperdi arvamusele. Kohus jättis maakohtu otsuse sisulises osas muutmata, jättes siiski kaebaja ja M. K. käitumisest välja huligaansuse ajendi (kriminaalkoodeksi paragrahvi 107 lõike 2 punkt 2). Prokuröri apellatsioonprotest karistuse osas rahuldati osaliselt ja kaebajat karistati kriminaalkoodeksi paragrahvi 107 lõike 2 punkti 1 alusel viieaastase vabadusekaotusega.

6 4 PELLO vs EESTI 19. Kaebaja kaitsja esitas kassatsioonkaebuse Riigikohtule. Ta vaidlustas taas maakohtu keeldumise kutsuda tunnistajad O. U. ja T. N.-i kohtuistungile, leides, et pelgalt asjaolu, et tunnistajad ei olnud neile postiasutusest saadetud kirjadele järele läinud, ei andnud alust järeldada, et nende elukoht oli muutunud ja nende asukoht oli kohtule teadmata. Ta märkis, et maakohus ei olnud andnud politseile täitmiseks määrust tagada tunnistajate ilmumine kohtuistungile oktoobril 2002 jättis Riigikohus kassatsioonkaebuse rahuldamata. Ta leidis, et maakohus ei olnud rakendanud kõiki võimalikke vahendeid, et tagada kaebajale asja õiglane arutamine konventsiooni artikli 6 lõike 1 kohaselt, kuna maakohus ei andnud politseile täitmiseks määrust tunnistajate sundtoomiseks kohtusse. O. U. ja T. N.-i eeluurimise käigus antud ütluste avaldamisega viisil, et kaebajal puudus võimalus neile küsimusi esitada, rikkus maakohus ka artikli 6 lõike 3 punkti d nõudeid. Siiski, olles analüüsinud põhjalikult Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikat, leidis Riigikohus, et puudub alus maakohtu ja ringkonnakohtu otsuste tühistamiseks, kuna kaebaja süüdimõistmine ei põhinenud täielikult ega määravas ulatuses tunnistajate O. U. ja T. N.-i ütlustele. ÕIGUSKÜSIMUSED I. KONVENTSIOONI ARTIKLI 6 LÕIKE 1 JA LÕIKE 3 PUNKTI d VÄIDETAV RIKKUMINE 21. Kaebaja väitis, et talle ei olnud võimaldatud asja õiglast arutamist ja et tema kaitseõigusi oli rikutud. Talle ei olnud antud võimalust küsitleda tunnistajaid O. U.-d ja T. N.-i. Nende tunnistajate küsitlemine oleks viinud tema õigeksmõistmiseni. Oma väidetes toetus ta konventsiooni artikli 6 lõikele 1 ja lõike 3 punktile d, mis kõnealust kohtuasja silmas pidades sätestavad järgmist: 1. Igaühel on temale esitatud kriminaalsüüdistuse üle otsustamise korral õigus õiglasele asja arutamisele seaduse alusel moodustatud õigusemõistmise volitustega institutsioonis. 3. Igal kuriteos süüdistataval on vähemalt järgmised õigused: d) küsitleda ise või lasta küsitleda süüdistuse tunnistajaid, saavutada omapoolsete tunnistajate kohalekutsumine ja nende küsitlemine süüdistuse tunnistajatega võrdsetel tingimustel. A. Osaliste väited 22. Valitsus oli arvamusel, et kaebaja soovis sisuliselt vaidlustada oma süüdimõistmise siseriiklikes kohtutes. Valitsus märkis, et Riigikohus oli

7 PELLO vs EESTI 5 käsitlenud kõiki kaebaja kaebusi, analüüsides ka Euroopa Inimõiguste Kohtu asjakohast praktikat. Riigikohus oli leidnud, et kaebaja süüdimõistmine ei põhinenud ainult ega määravas ulatuses tunnistajate O. U. ja T. N.-i ütlustele. Lisaks sellele tuletas valitsus meelde, et EIÕK ülesanne ei ole asendada siseriiklike kohtute poolt asjaoludele antud hinnangut enda omaga. Samuti väitis valitsus, et artikli 6 lõike 3 punkt d ei anna kohtualusele piiramatut õigust nõuda, et tagataks tunnistajate ilmumine kohtusse. Valitsus leidis, et käesolevas asjas oli kriminaalmenetlus tervikuna olnud õiglane ja kooskõlas artikli 6 lõikega Kaebaja ei esitanud valitsuse avalduste kohta märkusi. B. Kohtu hinnang 24. Algatuseks märgib EIÕK, et kuna artikli 6 lõike 3 punktis d sätestatud tagatised on osa kõnealuse artikli lõikes 1 sätestatud õigusest õiglasele asja arutamisele, käsitleb EIÕK kaebust kahe kõnealuse tunnistaja küsitlemise võimaluse puudumise kohta vaadeldes nimetatud kahte sätet koosmõjus (vt otsust kohtuasjas Meftah ja teised vs. Prantsusmaa [suurkoda], punkt 40, EIÕK 2002-VII, kaebused nr 32911/96, 35237/97 ja 34595/97). 25. EIÕK praktika kohaselt tuleb kõik tõendid esitada tavaliselt kohtualuse juuresolekul asja avalikul arutelul tagades võistleva argumenteerimise. Selle põhimõtte puhul esineb erandeid, kuid need ei tohi kahjustada kaitseõigusi; üldreeglina nõuavad artikli 6 lõige 1 ja lõike 3 punkt d, et kohtualusele tuleb anda piisav ja sobiv võimalus vastaspoole tunnistajat küsitleda ja ristküsitleda kas ütluste andmise ajal või hiljem (vt aasta 23. aprilli otsust kohtuasjas Van Mechelen ja teised vs. Madalmaad, kohtuotsuste ja lahendite kogumik 1997-III, lk 711, punkt 51). Süüdimõistmine ei tohi üksnes või määravas ulatuses põhineda ütlustel, mida kaitsel ei ole olnud võimalik ristküsitleda (vt muu hulgas A. M. vs. Itaalia, punkt 25, EIÕK 1999-IX, kaebus nr 37019/97, ja Lucà vs. Itaalia, punkt 40, EIÕK 2001-II, kaebus nr 33354/96, ning, kõige hiljutisem, aasta 26. juuli kohtuotsus asjas Mild ja Virtanen vs. Soome, punkt 42, kaebused nr 39481/98 ja 40227/98). 26. EIÕK tuletab meelde, et tõendite arvessevõetavus on eelkõige siseriikliku õigusega määratav küsimus. Üldjuhul on siseriiklike kohtute ülesanne hinnata neile esitatud tõendeid ning nende tõendite asjakohasust, mida süüdistatav soovib esitada. Süüdistatava kaebus, et tal ei ole lubatud teatavaid tunnistajaid küsitleda, ei ole piisav; ta peab lisaks oma taotlust põhjendama, selgitades, miks on tähtis asjaomased tunnistajad üle kuulata, kusjuures nende esitatavad tõendid peavad olema vajalikud tõe väljaselgitamiseks (vt Perna vs. Itaalia [suurkoda], punkt 29, EIÕK V, kaebus nr 48898/99, edasiste viidetega). Artikli 6 lõike 3 punkt d ei nõua iga süüdistatavapoolse tunnistaja ilmumist ja ülekuulamist. Sätte

8 6 PELLO vs EESTI põhieesmärgiks, nagu sellele viitavad ka sõnad samadel tingimustel, on asjas võrdsete võimaluste täielik tagamine (vt aasta 8. juuni kohtuotsus asjas Engel ja teised vs. Madalmaad, A-sari nr 22, lk 38 39, punkt 91). 27. Seega, kuigi harilikult on tunnistaja väljakutsumise vajalikkus või soovitatavus siseriiklike kohtute otsustada, võivad siiski esineda erandlikud asjaolud, mis võivad EIÕKi viia järeldusele, et mõne tunnistaja ülekuulamata jätmine ei olnud kooskõlas artikliga 6 (vt aasta 13. juuli kohtuotsus asjas Popov vs. Venemaa, punkt 179, kaebus nr 26853/04, aasta 18. mai kohtuotsus asjas Destrehem vs. Prantsusmaa, punkt 41, kaebus nr 56651/00, ja aasta 7. juuli kohtuotsus asjas Bricmont vs. Belgia, A-sari nr 158, lk 31, punkt 89). 28. Käesolevas asjas väitis kaebaja, et tal ei olnud võimalust küsitleda O. U.-d ja T. N.-i tunnistajaid, kelle ütlused oleksid viinud tema õigeksmõistmiseni. 29. EIÕK märgib, et prokurör oli tuginenud süüdistuskokkuvõttes muu hulgas nende tunnistajate ütlustele, mis anti eeluurimise käigus, arvestades neid ütlusi kui süüstavaid tõendeid. Siiski ei mainitud tunnistajate O. U. ja T. N.-i kõnealuseid ütlusi maakohtu otsuses. Sellegipoolest märgib EIÕK ära ringkonnakohtu otsuses väljatoodud seisukoha, mis käsitles tunnistajate O. U. ja T. N.-i ütluste kasutamist tõenditena maakohtus. Ringkonnakohus leidis, et see oli olnud seaduspärane, kuna nende tunnistajate asukoht oli olnud teadmata. Riigikohus leidis, et kuigi O. U. ja T. N.-i ütluste avaldamine maakohtus põhjustas teatavaid kahtlusi, ei olnud kaebaja süüdimõistmine põhinenud ainuüksi ega määravas ulatuses nende tunnistajate ütlustel. 30. Ringkonnakohtu ja Riigikohtu põhjendustest ilmneb, et nad käsitlesid O. U.-d ja T. N.-i peaasjalikult süüdistuse tunnistajatena. Jõudnud järeldusele, et nende ütlused ei olnud ainsad ega määravad tõendid, millel kaebaja süüdimõistmine põhines, leidis Riigikohus, et alama astme kohtute otsuste tühistamiseks ei olnud põhjust. 31. EIÕK märgib siiski, et kaebaja kaitsja rõhutas asja arutamisel maakohtus mitmel korral, et asjaomaste tunnistajate ülekuulamine on vajalik. Oma kaebuses ringkonnakohtule vaidlustas ta maakohtu keeldumise kutsuda O. U. ja T. N.-i kohtusse, väites, et nad oleksid saanud anda ütlusi kaebaja kasuks. Veelgi enam, ta nõudis asja arutamisel ringkonnakohtus, et kuulataks üle T. N., kes viibis kohtusaalis. Oma kaebuses Riigikohtule kordas ta oma põhjendust, mis käsitles maakohtu keeldumist tunnistajate väljakutsumisest. Sellest lähtuvalt käsitles kaitse O. U.-d ja T. N.-i pigem oma tunnistajate kui süüdistuste tunnistajatena. 32. Kaebaja kaebused käsitlesid pigem asjaolu, et O. U.-d ja T. N.-i ei kuulatud kohtus üle, kui seda, et kohtud tuginesid põhjendamatult nende ütlustele. Riigikohus seda küsimust ei käsitlenud, vaid jättis kaebuse

9 PELLO vs EESTI 7 rahuldamata põhjendusega, et alama astme kohtud ei olnud määravas ulatuses tuginenud nende ütlustele. 33. Mis puutub küsimusse, kas kaebaja on selgitanud, miks oli kõnealuste tunnistajate ülekuulamine oluline, siis võtab EIÕK arvesse ringkonnakohtu järeldust, et kaebaja kaitsja ei olnud täpsustanud, millist teavet ta oleks soovinud neilt saada. EIÕK märgib, et O. U. ja T. N. olid asjakohasel ajal viibinud kuriteo toimepanemise koha vahetus läheduses. EIÕK leiab, et kõnealuste tõendite asjakohasust tõe väljaselgitamisel oli tunnustanud prokurör, kuna nendele tugineti ka süüdistuskokkuvõttes, ja maakohus, kes rahuldas mitmel korral kaebaja taotluse O. U. ja T. N. välja kutsuda. Ja kuigi maakohus oma otsuses O. U. ütlustele ei viidanud, mainiti selles, et kaebaja ja M. K. olid olnud valmis O. U.-d pärast tema sekkumist ründama. 34. Siiski leiab EIÕK, et maakohus ei teinud kõike endast olenevat, et saavutada O. U. ja T. N.-i kohtusse ilmumine. Täpsemalt tegi maakohus järelduse, et nende asukoht on teadmata, üksnes asjaolu põhjal, et postiteenistus oli neile saadetud kohtukutsed tagastanud. Maakohus ei andnud politseile täitmiseks määrust kohaldada tunnistajate kohtusse toimetamiseks sundtoomist. Lisaks sellele ilmneb, et ringkonnakohus mitte üksnes ei jätnud neid tunnistajaid kohtusse kutsumata, vaid keeldus ka küsitlemast kohtusaalis viibinud T. N.-i. 35. Võttes arvesse, et siseriiklikud kohtud ei teinud kõike endast olenevat, et tagada algselt prokuröri nimetatud ja seejärel kaitse kutsutud tunnistajate kohalolek ja ülekuulamine, ning et nad ei vaadanud asjakohaselt läbi kaebaja sellekohaseid taotlusi, leiab kohus, et kaebaja kaitseõigusi piirati sellises ulatuses, mis on vastuolus õigusega õiglasele kohtupidamisele. Selles tulenevalt on rikutud artikli 6 lõiget 1 koostoimes lõike 3 punktiga d. II. KONVENTSIOONI ARTIKLI 41 KOHALDAMINE 36. Konventsiooni artikkel 41 sätestab: Kui kohus leiab, et konventsiooni või selle juurde kuuluvaid protokolle on rikutud ja Kõrge Lepinguosalise siseriiklik õigus lubab ainult osalist hüvitust, võib kohus vajadusel määrata kahjustatud poolele õiglase hüvituse. 37. Pärast vastuvõetavuse otsuse tegemist ei esitanud kaebaja kaitsja ettenähtud tähtaja jooksul ühtegi nõuet õiglase hüvituse saamiseks, kuigi talle 12. jaanuaril 2006 saadetud kirjas paluti tal pöörata tähelepanu EIÕK reglemendi 60. reeglile, mis sätestab, et kaebaja, kes soovib saada õiglast hüvitust konventsiooni artikli 41 alusel, kui EIÕK on tuvastanud tema konventsioonist tulenevate õiguste rikkumise, peab esitama konkreetse sellekohase nõude. Seega kuna EIÕK ei saanud vastust vastuvõetavuse otsusele lisatud kirjas märgitud tähtaja jooksul, leiab ta, et puudub alus

10 8 PELLO vs EESTI hüvituse summa väljamõistmiseks konventsiooni artikli 41 alusel (vt Capeau vs. Belgia, punkt 32, EIÕK 2005-I, kaebus nr 42914/98). SELLEST LÄHTUVALT KOHUS ÜHEHÄÄLSELT: leiab, et rikutud on konventsiooni artikli 6 lõiget 1 ja lõike 3 punkti d. Koostatud inglise keeles ja tehtud teatavaks kirjalikult 12. aprillil 2007 kohtu reglemendi 77. reegli punktide 2 ja 3 kohaselt. Claudia WESTERDIEK sekretär Peer LORENZEN esimees

Microsoft Word - Vayser_otsus_est.doc

Microsoft Word - Vayser_otsus_est.doc EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME VIIES OSAKOND OTSUS VASTUVÕETAVUSE KOHTA Kaebus nr 7157/05 Aleksey Vayser versus Eesti Euroopa Inimõiguste Kohus (viies osakond), olles

Rohkem

Microsoft Word - Dorochenko_otsus_est.doc

Microsoft Word - Dorochenko_otsus_est.doc CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS NELJAS OSAKOND OTSUS avalduse nr 10507/03, mille Vladimir ja Nina DOROŠENKO on esitanud Eesti

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

KOHTUOTSUS

KOHTUOTSUS K O H T U O T S U S Eesti Vabariigi nimel Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht Tallinna Ringkonnakohus, tsiviilkolleegium Eesistuja Indrek Parrest, liikmed Margo Klaar ja Imbi Sidok- Toomsalu

Rohkem

Lisa 2 Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogu aasta kevadistungjärgul Esimese ja teise astme kohtute aasta statistilised koondandmed (2014

Lisa 2 Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogu aasta kevadistungjärgul Esimese ja teise astme kohtute aasta statistilised koondandmed (2014 Esimese ja teise astme kohtute 2014. aasta statistilised koondandmed (2014. aasta jooksul saabunud kohtu ja lahendatud kohtumenetluste arv) 1 Allikas: Justiitsministeerium 1. TSIVIILKOHTUMENETLUS 1.1 Tsiviilasjade

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 14.12.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 60, 444 3-2-1-136-09 Riigikohtu tsiviilkolleegium 14. detsembril 2009.

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril 2006 1 1. Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 34 punkti 2,2 mis näeb ette, millistel tingimustel

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Kriminaalkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2002, 6, 56 Vladimir Mukasei süüdistuses KrK

Väljaandja: Riigikohtu Kriminaalkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2002, 6, 56 Vladimir Mukasei süüdistuses KrK Väljaandja: Riigikohtu Kriminaalkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2002, 6, 56 RIIGIKOHTU KRIMINAALKOLLEEGIUMI KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Tartus 31. jaanuaril

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

ECHR

ECHR EUROOPA INIMÕIGUSTE KOHUS TEINE OSAKOND KOHTUASI NIKITIN JT vs. EESTI (Kaebused nr 23226/16 ja veel 6) KOHTUOTSUS STRASBOURG 29. jaanuar 2019. a Käesolev kohtuotsus jõustub konventsiooni artikli 44 lõikes

Rohkem

Täida dokumendi properties TITLE väli

Täida dokumendi properties TITLE väli R I I G I K O H U S DISTSIPLINAARKOLLEEGIUM O T S U S Distsiplinaarasja number Otsuse kuupäev 27. märts 2019. a Kohtukoosseis Kohtuasi Distsiplinaarmenetluse algatajad Asja läbivaatamise kuupäev Istungil

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 23,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 23, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 31.05.2007 Avaldamismärge: RT III 2007, 23, 190 3-2-1-54-07 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 31. mai 2007. a

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Vahistamiste analüüs

Vahistamiste analüüs Vahistamiste analüüs Urvo Klopets Tallinn 2009 Justiitsministeerium Kriminaalpoliitika osakond 1 Väljaandja: Justiitsministeerium Tõnismägi 5a 15191 Tallinn Telefon: 6 208 100 Faks: 6 208 109 e-post: info@just.ee

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Õiguskomisjon 20.12.2011 2011/0154(COD) ARVAMUS Esitaja: õiguskomisjon Saaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 12.12.2006 Avaldamismärge: RT III 2007, 1, 8 3-3-1-82-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 12. detsembri 2006.

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 21,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 21, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 15.05.2006 Avaldamismärge: RT III 2006, 21, 191 3-3-1-32-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 15. mai 2006. a kohtumäärus

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 20.05.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 29, 213 3-2-1-48-09 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 20. mai 2009. a

Rohkem

INIMKAUBANDUS JA SELLE OHVER Juhendmaterjal spetsialistile 1. Mis on inimkaubandus? Inimkaubanduse ohver on inimene, keda on sunni või pettusega seksu

INIMKAUBANDUS JA SELLE OHVER Juhendmaterjal spetsialistile 1. Mis on inimkaubandus? Inimkaubanduse ohver on inimene, keda on sunni või pettusega seksu INIMKAUBANDUS JA SELLE OHVER Juhendmaterjal spetsialistile 1. Mis on inimkaubandus? Inimkaubanduse ohver on inimene, keda on sunni või pettusega seksuaalselt, tööalaselt või kuritegevuseks ära kasutatud

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

4-73

4-73 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. MAI 1974 * Kohtuasjas 4/73, J. NOLD, KOHLEN- UND BAUSTOFFGROSSHANDLUNG, Saksa õiguse alusel asutatud usaldusühing, asukoht Darmstadt, esindaja: Manfred Lütkehaus, Esseni advokatuur,

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 28.10.2003 Avaldamismärge: RT III 2003, 33, 344 3-2-1-116-03 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 28. oktoobri 2003.

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Tallinna_Ringkonnakohtu otsus Reimo Metsa asjas_

Tallinna_Ringkonnakohtu otsus Reimo Metsa asjas_ Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Tallinna Ringkonnakohus Kaire Pikamäe, Monika Laatsit ja Virgo Saarmets 23.11.2017, Tallinn Haldusasja number Haldusasi

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Untitled

Untitled RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number 3-3-1-81-12 Otsuse kuupäev 9. mai 2013 Kohtukoosseis Eesistuja Tõnu Anton, liikmed Indrek Koolmeister ja Ivo Pilving Kohtuasi

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

juridica_7_2014_sisu.indd

juridica_7_2014_sisu.indd Riigi peaprokuröri ülevaade Riigikogu *1 põhiseaduskomisjonile 1. Sissejuhatus Prokuratuuriseaduse *2 11 lõike 2 järgi esitab riigi peaprokurör iga aasta Riigikogu kevad istung järgul Riigikogu põhiseadus

Rohkem

Microsoft Word - Mag final2 Natalia Aleksejeva.docx

Microsoft Word - Mag final2 Natalia Aleksejeva.docx TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND RAHVUSVAHELISE JA EUROOPA LIIDU ÕIGUSE ÕPPETOOL Natalia Aleksejeva RAHVUSVAHELISE KRIMINAALKOHTU TÄIENDAVA REZIIMI SUHE SÜÜDISTATAVA ÕIGUSEGA NÕUETEKOHASELE MENETLUSELE Magistritöö

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2010, 1,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2010, 1, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 16.12.2009 Avaldamismärge: RT III 2010, 1, 1 3-2-1-125-09 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 16. detsembri 2009.

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

JAI CNC ET#4.indd

JAI CNC ET#4.indd ET Praktiline juhend uue Brüsseli II määruse kohaldamiseks www.europa.eu.int/civiljustice Sissejuhatus Euroopa Liidu vabadusel, julgeolekul ja õiglusel põhinev ala aitab inimesi nende igapäevaelus, kui

Rohkem

Microsoft Word - Jaanus Krevald magistritöö Tõendi lubatavus kriminaalmenetluses

Microsoft Word - Jaanus Krevald magistritöö Tõendi lubatavus kriminaalmenetluses TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND TALLINNAS Avaliku õiguse instituut Jaanus Krevald TÕENDITE LUBATAVUS KRIMINAALMENETLUSES Magistritöö Juhendaja: LL.M Oliver Nääs Tallinn 2014 1 Kaitsmisele lubatud (kuupäev)

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 13,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 13, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 09.03.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 13, 98 3-3-1-94-08 Riigikohtu halduskolleegiumi 9. märtsi 2009. a kohtuotsus

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

MAGISTRITÖÖ valmis

MAGISTRITÖÖ valmis TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Avaliku õiguse instituut Ahti Olesk EESTI VABARIIGI PÕHISEADUS JA LIHTMENETLUSED Magistritöö Juhendaja: Eerik Kergandberg (Ph.D.) Tallinn 2013 Olen koostanud käesoleva magistritöö

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM 30.11.2018 L 306/61 KODU- JA TÖÖKORRAD ÜLDKOHUS TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM Igal füüsilisel või juriidilisel isikul olenemata sellest, kas teda esindab advokaat, kes soovib taotleda tasuta õigusabi Üldkohtusse

Rohkem

59-85

59-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. aprill 1986 * [ ] Selle töötaja vabaabielupartneri, kes on teise liikmesriigi kodanik, õigus elada vastava riigi territooriumil [ ] Kohtuasjas 59/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

Kasutusjuhend Euroopa väiksemate nõuete menetlus Lühike ülevaade määrusel põhineva menetluse kasutamise peamistest praktilistest aspektidest Õigus- ja

Kasutusjuhend Euroopa väiksemate nõuete menetlus Lühike ülevaade määrusel põhineva menetluse kasutamise peamistest praktilistest aspektidest Õigus- ja Kasutusjuhend Euroopa väiksemate nõuete menetlus Lühike ülevaade määrusel põhineva menetluse kasutamise peamistest praktilistest aspektidest Õigus- ja Tarbijaküsimused Kasutusjuhend Euroopa väiksemate

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Kohtunik Otsuse avalikult teatavakstegemise aeg ja koht Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja Piret Randmaa Kohtuotsus tehakse avalikult teatavaks 13.03.2012.a.

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2008, 29,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2008, 29, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 11.06.2008 Avaldamismärge: RT III 2008, 29, 197 3-2-1-44-08 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 11. juuni 2008.

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 7. juuli 1992 * Direktiiv 90/366/EMÜ üliõpilaste elukohaõiguse kohta Õiguslik alus Euroopa Parlamendi prerogatiivid [ ] Kohtuasjas C-295/90, Euroopa Parlament, esindajad: Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word - otsus ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc

Microsoft Word - otsus ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/66/09 Otsuse kuupäev ja koht 26.10.2009.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Kaja Tassa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 8,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 8, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 11.02.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 8, 54 3-3-1-81-08 Riigikohtu halduskolleegiumi 11. veebruari 2009.

Rohkem

Microsoft Word - HagiTagamine.doc

Microsoft Word - HagiTagamine.doc RIIGIKOHUS ÕIGUSTEABE OSAKOND HAGI TAGAMINE TSIVIILKOHTUMENETLUSES Kohtupraktika analüüs Margit Vutt analüütik Tartu november 2009 1. Analüüsi eesmärk...3 2. Valdkonna õiguslik reguleerimine TsMS-i muudatused

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/90/10 Otsuse kuupäev ja koht 20.09.2010.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

EUROOPA LIIDU PÕHIÕIGUSTE HARTA KOHALDAMISALA Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamisala on harta artiklis 51 järgmiselt kindlaks määratud: "1. Har

EUROOPA LIIDU PÕHIÕIGUSTE HARTA KOHALDAMISALA Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamisala on harta artiklis 51 järgmiselt kindlaks määratud: 1. Har Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamisala on harta artiklis 51 järgmiselt kindlaks määratud: "1. Harta sätted on subsidiaarsuse põhimõtet arvesse võttes ette nähtud liidu institutsioonidele, organitele

Rohkem

Microsoft Word - Analyys_Jaatmeveoga liitumine_L_Kanger.doc

Microsoft Word - Analyys_Jaatmeveoga liitumine_L_Kanger.doc RIIGIKOHUS ÕIGUSTEABE OSAKOND Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine JäätS 69 lg 4 alusel Kohtupraktika lühianalüüs Liina Kanger haldusõiguse analüütik Tartu September 2011 Sisukord Sissejuhatus...

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 39,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 39, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 23.10.2006 Avaldamismärge: RT III 2006, 39, 335 3-3-1-57-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 23. oktoobri 2006.

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 3,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 3, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 21.12.2005 Avaldamismärge: RT III 2006, 3, 25 3-2-1-95-05 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 21. detsembri 2005.

Rohkem

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal printimiseks

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal printimiseks Alaealiste komisjonide tegevuse analüüs Eesti Noorsootöö Keskus 1.02.2010 Helen Kereme 1 Sisukord 1 ALAEALISTE KOMISJONIDE TEGEVUSE ANALÜÜS LÄBI AASTATE... 3 1.1 Alaealiste komisjonid Eestis... 3 1.2 Alaealiste

Rohkem

ja 51-86

ja 51-86 Liidetud kohtuasjad 358/85 ja 51/86 [...] Euroopa Parlamendi tegevuskohad Resolutsioon Brüsselis vajaminevate ruumide kohta Õiguspärasus Paralleelmenetluste välistamine [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 22. september

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2005, 9,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2005, 9, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 02.03.2005 Avaldamismärge: RT III 2005, 9, 86 3-2-1-167-04 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2. märtsi 2005. a

Rohkem

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks Monica Rand Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet munitsipaalpolitsei@tallinnlv.ee Teie kuupäev nr [Seosviit] Õiguskantsler 2.12.2011 nr 7-5/110776/1105937, 7-5/110777/1105937 Soovitus hea halduse tagamiseks

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Kohtulahendid_en-et_11017_145-83_ET_OK_korr

Kohtulahendid_en-et_11017_145-83_ET_OK_korr Kohtuasi 145/83 [ ] Lepinguväline vastutus Teabe konfidentsiaalsuse kaitse Aegumistähtaeg Kohtuasjas 145/83, [ ] EUROOPA KOHTU OTSUS 7. november 1985 * Stanley George Adams, esindaja: D. Vaughan QC ja

Rohkem

Tervise- ja tööministri määruse "Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte

Tervise- ja tööministri määruse Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte Tervise- ja tööministri määruse "Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte Määrus kehtestatakse 1. jaanuaril 2018. aastal jõustuva

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem