EESTI MURRETE SÕNARAAMAT

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EESTI MURRETE SÕNARAAMAT"

Väljavõte

1 Eesti Teaduste Akadeemia Eesti Keele Instituut 2018 EESTI MURRETE SÕNARAAMAT VI köide 29. vihik nisukene nälpsama Toimetanud Mari-Liis Kalvik Mari Kendla Tiina Laansalu Raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital ISBN

2 nisuke(ne) nisu ke Kuu IisR Vai Jäm Rid Mar Kul Mär Var Mih Aud PJg Vän Saa KPõ Kod Äks Ksi Lai Plt Ran Nõo TMr Võn San Rõu/-kõ g -kõsõ/, niso ke LNg Rid Kul Kir Ris, niisu ke Jäm Khk LäPõ KPõ(niiso- Ris) Iis Kod MMg Äks TMr, `niisu ke Jõe Hlj Lüg(`nie-) IisR, niesu ke JõeK Sim Iis, g -k(e)se; nesu ke g -k(e)se Pha Mar/neso-/ HJn JõeK hajusalt ViK(neesu-), IPõ SJn; nisu kene Lüg Kuu Kos Amb JMd Kad Rak Äks Lai Nõo TMr Ote San Krl/-kõni g -kõsõ/, niisu kene Ris/niiso-/ HMd Juu Kos KuuK JMd JJn Kad HljK Sim Iis(niesu-) Kod Pal Plt, `niisu kene Hlj VNg Lüg Jõh, g -k(e)se; ne(e)su kene g -k(e)se hajusalt ViK, Trm Pal Lai niisugune, niisuke `niisukesta plära ei `maksa `pannagi üles (kirja) Jõe; ma olen `niisukene `tuhma kui sia `porsas Hlj; maa `ingab iga kevade nisukest `luhti; `niesuke `umbne `põuva ilm Lüg; mis ma teen niisuksega, mis `kitsesi aeab (koerast) Noa; `nähtud küll nisoksid isandid Rid; raba on nesoke `pehme maa; Niisukesele on just malk paras (üleannetust lapsest) Mar; mõni akkab nisokest `tühja `jõn ni aeama; küll see on nisoke `umne inimene, ei aavalda oma mõttid Kul; nisukse laisa mehele läks; ega see põlegi ime, et niisukse `kohta sedasi räägitakse Mär; `võeti nisuke kasejuurikas [reejalase tegmiseks] Mih; nisukest inimest annab `otsida, nii `lahke käimaga Ris; mis niisuke nol p koa kellegist tiab Nis; aab aga niisukesi juttusi, mis kedagid põle Hag; `enne kui tikud tulid, sis nad olid nisuksed punase `peadega Kos; nisukest `as sa ei tohiks lastele `reakida Jür; orjapuu on niisuke suur jäme puu JõeK; mul põld nisukesta [värvimise] `riista ka KuuK; perenaine nisukene tõre, ei soa kellegiga `korda Amb; ei niisukese inimesega sua ühes elada JMd; nisuke `irmus valu lõi kätte; kase `lehtedega tuli neesuke roheline, aga lepa kuortega - - tuli neesuke ele pruun VMr; kesse nüid nisukest napastand miest kua tahab; mõesas oli nesukene koht, kus käisivad sis `tan tsimas Kad; sie oli siin niisukene pienikene mets HljK; puu püt id nesukesed ja või sies VJg; mõni naisterahvas oli nisuke lõuapoolik; meie einamad on niesukesed `põnklised Sim; ei taha niesukest `väimest Iis; Nesukesi `as ju `johtub meil iga päev Trm; kümme `uassad õli niisukeisi `aegu Kod; korjati metsast, mis nisuksed pool`lõpnud ja vigased puud olid Äks; naine on nisuke, et `tohtrile vaja `minna (sünnitajast) Ksi; obuse loogad `tehti nisukesest puust, mis `paindus Lai; soldatid `kaevasid alati nisukeisi kaevandisi Plt; `ol li sial mõni linane tekike, nesuke jut ilene kujutud SJn; mesi kaanetab ärä, `tõmbab nisukese kõva koore `pääle; igävene kaabak ja suur suli, nisuke tahap vil minu tütärd naesess võtta Nõo; sulane - - eläss säl kah nisukesen saman - - suud su majakese seen TMr; om üt s nisukõni vikur asi Krl Vrd niske(ne), nisune 2 nisu kulisti (taim) Nisukulisti kasvab rugis ning nisus ka Khk nisu leib nisujahutainast leib Odra jahust `tehti odra `leiba, pärmiga `tehti nisu jahust `jälle nisu `leiba Pöi; õlle pudi keedeti - - lõigati saia, nisuleba tükid `sisse ja apuleba tükid ja Lih; Nisu leib ja noor neiu lähvad ruttu vanas Han; pühäde `aeges tehase nisu`leibä ja `saia Var; Siiakala ning njõsuleib `ollõ kõegõ param `seüä Khn; `laubati `tehti nisu`leiba, ülesõela (kroovitud) jahudest Aud; odraleib oli sepik ja nisuleib oli sai PJg; nisu `leiba sai vanasti `arva Kei; nisuleib on `valgem kui rukki JMd; tämä teeb `mulle suure nisuleevä Kod; nüid süiasse äripääv kui pühapääv nisu`leiba Äks; nisuleeväd ikki kah - - ümärikud `tehti jah KJn; nisuleib pannass `kerkuma sepägä Trv; `tu u di õlle sepp, kallati anuma `sisse, `panti vett ehk `piimä, nisu jahu ka `panti ja `su u la, käpäga kasteti segi, sai nisu leib; vanast `olli õlle sepp - - tolle peräga küd seti `saia ja nisu `leibä Nõo; Nisu`leibä `sü ü d e ainolt pühäde ja pidodõ `aigo Räp -lill (taim) nisu`lille ei panna `vaasi, see `närtsib ära kohe Saa; rukkililled on sinised, nisulilled on lillad Plt; äiätär om nisu lil l Urv; Nisulil l (äiakas) ol l lilla vai nigu roosaka häiermäga - - musta joonõkõsõ sisen Har 613

3 nisune 1 nisu ne g -se Vai Jäm Khk Muh Kse Var Trm Kod Plt KJn, -tse Trv Krk; nisu nõ Rõu, g -dsõ Krl Vas nisu sisaldav odraleib tehäse niisamma ku nisune leib, egä tal just nisuse levä `maiku ei ole Var; nisune õtter, odral nisu seas Kod; meil om nisutse rüä Krk; seo aastak om nisunõ aastak (nisurohke) Krl nisune 2 nisu ne Lüg Khk Kad, `niisu ne Lüg Hi Lih, nesu ne Rei VMr VJg, g -se; (lühenenud variante:) pl nist VNg(nisust) Juu(niist), nest VMr Kad, p nist, niist Juu, seestü nist Vig niisugune `saksa `mustlased, nied olivad - - ikke nist toredad inimised VNg; mida `võrku saab kududa, sis sie on nisune pien niit Lüg; saunalava oli `niisune na söömalaud Käi; Vanker söitis nesuse vaardiga, et igavene kolin oli taga; Niisune asi äi kölba kuskile Rei; rellid olid nist ümmärgust kibist, mis ei läind `katki Vig; obu - - lähäb ka `niisuse kalopiga naa et Lih; ei minä nist ooletud ja `laiska sal li; inimesel niist `riided `sel gäs Juu; üksi aeas nest suured koledad kivid kõik sinna `vankre `peale Kad Vrd nisuke(ne) nisõldama nisõldam(m)a Võn Kan Urv Har Rõu Plv Räp Lei Lut nikastama Ma nisõldi oma jala ärä Võn; jalg om ärʔ nisõldanuʔ, ku su u n `ki i rdu om lännuʔ Urv; Nisõldamine is olõ nii halluss ku tu u, ku käsi jakust vällän ol l Har; ma nilvõstu, nii nisõldi jala ärʔ Rõu; ärä nisõldagu `jalga ärʔ Plv; d alg om nisõldanu Lei nisõlduss nisõldu ss g -sõ Rõu Plv nikastus nisõldust arstiti sõnnuga, meil ol l pal lo noid, kel nisõldusõ sõnaʔ ol liʔ Rõu; nisõlduss `valtass `väega Plv nisõlduss hain taim nikastuse arstimiseks arstiti nisõlduss `hainuga, nu u `panti pääl Plv nisä seen (seen) ühed nisäsiäned one kua, [neid] ei süädä Kod nitike niti ke Saa, g -kse PJg natuke tulge `meia nitikse `aega PJg *nitka pl `nitkad purje rehvpael puri `lasta `alla ja siis `rehvid `purje ära, `august paned nied `nitkad läbi Hlj nitkutama `nitkutama nõtkutama, edasi-tagasi liigutama `Ennegu maast ärä saab, `täüdüb `toisi (kapsaid) kohe `nitkutada kovast Kuu nitna `nitna Lai Krk (linasort) `nitnad on kõige parem lina Lai; `nitna - - mis `ristnast parem olli Krk Vrd needna, nitt 2 nitse nitse g `nitse Trv Hel T(-t -) V(n nidse Rõu Lut; nitsõ g `nitsõ Krl Har); niitse g `niitse Nõo; niitse Saa Hls, niidse Krk, g `niitsme hrl pl niis niitse kat ti, kiba on `kanga pääl Saa; mis toemine kangass om, `koetass nel lä `nitsega, mis labane, `koetass kate `nitsega; kangass pannass `nitsese Trv; ma pia kangast `säädme, `niitsme tahav `köütä; är tervet uut niidset tetägi, jätä vana jalg Krk; kui kolme `nit sega `koeti, siss `tul li päält toemine ja alt labane; `nitset leivä vaheligu `valla Ran; naese nakassiva `niitsit tegemä; üits niit käis `terveni `niitse läbi, `katksi es tetä Nõo; minu sõsara ja mina kudasime katessa `nitsega ja `kümne `nitsega `kangit Võn; `nit sit tet ti `ru u pe pääl Kam; Kangass om mul joba `nitsede `pantu Rõn; Ku `nitsehe `pan ti, siss nõstõti `nitseʔ üless puiõ pääle Kan; üt s lang om ribavalla jäänü tahaʔ, `nitsest `vällä Urv; `Nitsõilda ei saaʔ kangast üles pandaʔ Har; [vöökudumisel] `säeti langulõ `nitse manuʔ ja noist `nitsist tõmmati `vaelik Rõu; `Nitse tet teväʔ esi `nitse lavva pääl kõvast linatsõst niidist Räp; mehi`kuatsõl lätś keskpaiga `nit sit katõvõrra, mehi`kuatsõhe `nitsehe `pan ti vanast pühäserät i `põhja kaʔ Se; `nitseʔ omõvaʔ `kanga mun Lei (lõpustest) pää siseh ummava kala `nitseʔ Plv nitse kabla(d) pl niienöörid `kanga sõõri, kos `nitse kabla käiva; sõkelavva kabla ja `nitse kabla Trv; `nitse kablad lätsivä `nitsil jalgpuu `külge Ran 614

4 nitse laud laud niite sõlmimiseks `niitsmelaud, mille pääl `niitsmid tetäss Krk; `nitse köüdeti `paasmidõ `viisi `nitselavva pääl Rõu; `Nitse tet teväʔ esi `nitse lavva pääl kõvast linatsõst niidist Räp Vrd niielaud nitseline `nitseli ne Ran, g -se Plv niieline [kangast] `ol li mitut `mu u du, labane, toemine, katessa`nitseline, kil biline, anisil mäline Ran; `kan git `koetass `mitmõ `nitselisi, nigu `kiäki mõist ja taht Plv nitse nõva Nitsenõva niiepink Se nitse pakk Nitsepakk niiepakk Rõu -puu (kangaspuude osa) `nitse puu peab `nitse ülevan Trv; Sõ ss `pan ti nitse `varbu `perrä ja köüdeti nimäʔ üles `nitsepuu `kül ge Rõu; `nitsepuu um säänegu rihavars, mink pääle `nitseʔ umma `pu u duʔ Lut Vrd niiepuu nitse roop vahend niite tegemisel miul ei ole `niitsme `ru u p e Krk; `nitse roobiga tetäss `nitsit Puh; `nit se roobi ol liva vanast, tõnõ kat s `jalga tõsõ otsa pääl, sääl ol liva `nit se varva sisen, sääl `koeti `varbu `perrä nu `nit se Kam Vrd niieroop nitse silm niiesilm `nitse sil mä om katik Trv; `nitse silm - - sääld käis lang läbi Ran; `nit se sil mä tet ti roobi pääl; `nit se sil mäst võtit langa läbi näpuga Kam nitse varb niievarb `nitse varvada om nitsete sehen Trv; pane `niitsme `varbe pial, mul vaja `kangal `sissi panna Krk; `nitse varva olliva nitsetel sehen Ran; `nitse varva om ümärigu, om säpu lõegatu `varbule `sisse, sinna om nü ü r keidetu, et `nitse üle otsa maha ei lähä Nõo; `Kangakudamise `aigu `võeti köüdeti `nitse`varbu `kül ge nõõlu kablaʔ, sõ ss saa õs nimäʔ üle otsa är tullaʔ Rõu; Laina mullõ kats nitsevarba Vas; `nitse varbaʔ, mink pääl ummaʔ `nitseʔ, egäl `nitsel um kat s `varba Lut nitsi nätsi aed punutud aed nitsinätsi aid, nu u ommava kuuseroodsest tett Ote nitsmä `nit smä Räp; `niitsima, tud-kesks niitsitu Hää niietama `kanga lõngad niitsitakse - - niiede `sisse; Ku niitsitu on, akkad läbi sua `piide `tõmmama Hää; `hulpõʔ, noid es nakaʔ nit smä Räp nitš-nitsakõ ta t širk am nit š-nitsakõ (üpris väike) Lei nitt 1 nit t San Har Rõu, g nit i Tor Kos JJn VMr(sn-) Iis Plt KJn Krl Plv, niti Han Hää Juu Trv Puh Nõo; nitt g niti Kaa Käi Mär Tõs Khn PJg Jür Amb Trm Pst Hel(sn-), nitti Kuu Hlj Lüg IisR(sn-); net t g net i Saa Kod, neti Krk lõige, snitt Mes hädä se nittie järel o `riiet `leikada, vade eks `katsu `ilma nittietä Kuu; `Omblen `pluuse ise `valmis, mul on nittid olemas Hlj; Maaskrae snitti võis `mitme `muodi `leikada IisR; vanal ajal olid ikke `munstred, nüid oo - - nitid Mär; Neid nit ta oo ia `riide pial `panna ja selle järel lõigata Han; Mia lõega ise omalõ jaki nitte `järge Khn; nit ide `järgi saab `saapa `pealmised lõegatud Tor; tark `õmleja net te es tarvita, temal käis pää `järgi puha Saa; nit id tehti paberist ja õhuksest papist, siss oli `kergem `väl la leegata Kos; Rätsep `leikab `riide nit i järele `väl la; `võt sin inimese järel mõedu ja siis snit tide järel `lõikasin VMr; paberiss net id Kod; nit i järele tehässe `riidid KJn; Ilusid rõõvid saab ääde nittege Pst; ilma net tet es mõista lõigate Krk; pu u l snitti sehendet ju üless Hel; Temä ei ole opnu umblema, aga kui niti saab, siss tolle järgi lõikab väl lä Nõo; umblõjil omma nit iʔ Krl; ku õks hää nit t om, siss võit hääd jakki lõigadaʔ Har nitt 2 nit t Hls, g nit i SJn, niti Krk(ne-) Plv; snit t Har (linasort) nit t oli kõege parem - - nit id ol lid väga ilusad linad kah - - neid nit tisi paelu ei saand SJn; õige `pehme lina olli neti lina Krk; kõkõ paremb sor t linnu ol l snit tlinaʔ Har Vrd nitna niu nigu 1 niud, niude niuded 615

5 niuded pl `niuded Kuu Hlj S(niued Phl) L/-dõd Khn/ K IPõ, `niuted Jõe Kuu, `niude M TLä Rõu, `niued Jõe Jõh, niud IisR, `nivved Lüg(`niuved) Jõh; gpl `niudide Ote; g niu Kam; sg niue 1. kehapiirkond vöökohast allpool Vähäkäse `niuete `ümbärill on midägi `riide `hilpu Kuu; `Niuved on rist`luude kõhas, kust `perse`palged akkavad Lüg; `niued `jäiväd `kangest Jõh; ala`poole niuet sär k ond sel jas, kintsid olid `paljad Mus; Pea ikka oma `niuded `kinni, et nee pole alasti, nii pailu riiet peab `selgas olema Pöi; suur käterätik `olli `ümber niuete Muh; niuete sees on valu Käi; Mu püksid vajusid niuete pääld alla Rei; `niuded oo täna rukki`lõikusest naa `aiged Mär; vesi oli niueteni Lih; lõi niuete `pihta lehmäle ja nüid oo `niuded lohja Tõs; madala niuetega mees Tor; Viab `niudi taga, `öeldaks, ku puusast viga on saanud Hää; ristluud ja `niuded, see üks see samma Juu; aina käib, püksid niuete pial HJn; `ümber niute on vähä `var ju JõeK; `niuded on `aiged, ei või `käia, niuetes on valu JMd; laiad `niuded Koe; oh sa ull, `niuded `aiged, via aga `jalgu järele Ksi; `riided on niuete pial ripakille Plt; `niudist äräde, veab `niudit perän Trv; kör t nivvete `pääle vajonu Hls; `jus tku aet oben, `niude kõva Krk; `niude `sis se lei valu Ran; püksi om `niudide `pääle lökätänü Ote Vrd nihused 2. reielihas eks `põlve ja `reie `külles õle `nivved, `katso ku kramp akkab, siis viab nied `suoned `ninda kõvast Lüg; kindsu `niude valuteve, pitsite miul kindsu `niudit Krk niue 1 niue g `niude soapiide eralduslõng tegi nisukse `niude, niue iga pii vahele JõeK niue 2, niued niuded niugard niugard g -i Hää Saa/-r -/ a. kõhn, peenike olend Peremed `vaatasid, et niugardit ei tasu palgata; Ta on päris niugardiks jäänu; Niugard on väga siuakas - - võta `piuga `ümmert `kin ni Hää Vrd niugerts b. niugar d on üks vigane inime; käib niugar di `mu u du Saa niugats niugat s vibalik; ka lühike ja kõhn inimene niugat s om `seante inimen, pikk peenik ja kõhna; ta üit s til luk peenik niugat s Krk Vrd niugerdos niugerdos niugerdos vibalik On üks niugerdos Käi Vrd niugats niugerts niuger ts kõhn, peenike olend si i om õige niuger ts, kel ei ole `laie õlasid Hls Vrd niugard niuguma `niuguma Lüg/-maie/, (ta) niugub Saa Hel; `niugma, (ta) niugub Nõo; `niugme (-g -) Hls, (ta) niugib Krk niutsuma; kiunuma pisikesed `kassid `niuguvad Lüg; Muri `niugus, kui `raat sin, nõnda ää ol li Saa; viimäte akkab [koer] `niugme, taab `vällä minnä Hls; kas s näug ja koer niug; latsel ütelts ka, mis sa sääl niugit - - jätä oma `niug mist; talgul lätsive, mia jäi `niugme (nutma) Krk; koer niugub usse taga, mine lase ta `sissi Hel; Kassipoja niuguva, tahava süvvä Nõo niugus längus, libamisi Möni asi oo nii niugus Khk niuh niuh IisR Trm Nõo niuhti, kiiresti; annab edasi ka liigutuse heli `Selle tüö tien ära nigu niuh; Kes `selle liha keik `lauvalt nigu niuh `kinni `kieras IisR; Käis üks niuh ja muud ma ei nähnud, kui mati tükid lendasid veski uksest välja; Vähe `vastu meelt õli, siis õli kõhe niuh, nina sel jas Trm; Kui kaits inimest oolega niidävä, siss nigu niuh ja näuh, tsiuh ja tsäuh Nõo niuhkama `niuhkama, da-inf nihvata Khk Muh 1. nähvama `niuhkas vitsaga, `andis ühe nihvagu Khk 2. napsama tule vii oma leib ää, ehk koer `niuhkab ää Muh 3. näppama ju ikka - - mehed `niuhkavad koa, kuast nad nihvata saavad Muh 616

6 niuhka-näuhka niuh-näuh Nävad ikke nisukesed, `mõtlemata kohe `teisele `niuhka-`näuhka, `võivad `ninda `alvaste `üelda et IisR niuh-näuh -näuh IisR Kaa Mar Hää Krl, -nauh Lüg Mar niuh ja näuh (kiirest tegutsemisest, teravalt ütlemisest) täma `nahmas seda `leiba tükki järele niuh-nauh Lüg; Sinul `olgu keik niuh-näuh `val mis, kus se nii ruttu saab IisR; `Tömbas korra luuaga niuh-näuh ning `ütles, et parand on pühitud Kaa; kui sa midägist tä käest küssid, ei tä `vasta siis üht, muudkui niuh-näuh Mar; Niuh-näuh - - viskab ühe sõna jusku ammustab Hää Vrd niuhka-näuhka niuhti `niuhti IisR Muh Krk Nõo Võn Rõu näuhti, kiiresti Ku võttan `suure `arja ja akkan sudima, on tuad `niuhti `puhtad IisR; `põrgu kivi `kaotab `niuhti liia liha ää Muh; [toit] läitś ku `niuhti, sei ärä Krk; minev`aasta `ol li üitsaenuke põrss, tolle seevä ärä nigu `niuhti Nõo; Kits lät s ku `niuhti üle t sihi Rõu Vrd niuhtigi, niuhtik niuhtigi niuhti `an sin piitsaga korra `niuhtigi, obene `tõstis `ända ja läks kui lennas Saa Vrd niuhtik niuhtik niuhti Kas s vettas `niuhtik iire `kinni; Vanamoor nihvas pudeli mu püust ää niuhtik Kaa Vrd niuhtigi niuk niuk g niugu Käi Rei(g niugi) peenike, kõhn, ka niru olend Ta on peene nagu niuk Käi; Peene kondiga inimene on niuk; Pörsas, kes pahasti sööb, jääb niugiks Rei Vrd niuka niuka niuka Hää Krk, `niuka Kuu 1. = niuk `Põrsad on õige niukadeks jäänu; Tahad niukat näha, `vaata [teda]- - jusku ork Hää 2. ihnuskoi temä olevet iki õige niuka Krk niukad pl niukad puusad, niuded oia `eese niukad eest ää Mar niukaine nihukaine niuke(ne) nihuke(ne) niuki niuki kõhn inimene Phl niukjas `niukjas vähese keeruga See nii niukjas löng, äi sellest p saa teha mette midad Khk niuks niuks Lüg Tõs Tor Juu KJn Krk, g niuksu Han Ris Jür Trm Trv Rõu; n, g `niuksu Vai 1. a. niuksatus tegi ühe niuksu Ris; Niuksud käivad Jür; koer - - es ti i enämb `niuksugi Trv piuksatus ku vana Kusta käräts, sõss ei tohi üit s niuks tetä änäp Krk b. annab edasi niuksumist kass tieb küll niuks, niuks Lüg; koer tegi puu all niuks, niuks Tor; uks karjub niuks ja näuks Juu; iired teeväd niuks, niuks KJn 2. pisike, armetu (olend, asi) Porgandid oo selle aasta nagu pist (pisikesed) niuksud; Tüdruku niuks alles, [aga] tahab juba mehele minna; Kudas sehukse koeraniuksu külmaga ööseks väl la aad Han niuksatama niuksat ama Jür Trm, -em(e) Krk korraks niuksuma Anna `ulkuja koerale laks `persse, siis niuksatab ja tiab, kus kodu on Jür; [koer] es röögi kedägi, vähä niuksat s Krk iitsatama Vahel lubati veel vitsu anda, kui sõrme lõikas ja pillima akkas, ei tõhtinud niuksatatagi Trm; ta i lase `Antsu niuksate kah Krk niuksti niuks Tahab `süia `saada, tieb `niuksti (kutsikast) Jür niuksud niuksud reied mu niuksud `ollid [pärast kõndimist] nii `aiged Muh niuksuma `niuksuma, (ma) niuksu(n) Jäm Muh Noa Mär Kse Han Tõs PJg Tor Juu Jür HJn Koe VJg Iis Trm Puh, `niuksun Kuu Lüg Vai; `niuksma, (ma) niuksu(n) Saa Kod KJn Trv 617

7 Nõo; `n uuksmõ Krl; pr (ta) niuks Rõu peenikest vinguvat häält tegema, niutsuma emä `ütleb `lapsele, et midä `asja nüüd `niuksud, tahad süä vai `tissi Lüg; mida sia `niuksud alalde Vai; pisikesed loomad niuksuvad Muh; sai `aiged, akkas `niuksuma Mär; koerad `niuksusid ja `tahtsid toast `väl la `minna Tor; kut sik `niuksus, `tahtis nisa Saa; koer unistab, niuksub unes HJn; inimene kua niuksub, ku itkeb Kod; mia `niukse justku koer Trv; kassipoig niuksub, kui ta süvvä tahab Puh; peni n uuks unõl Krl Vrd niukuma niuksus `niuksus peenikeste niuetega see oo pisike `niuksus tüdrik Muh niukuma `niukuma, (ta) niugub niuksuma koer niugub, tahab `väl la; Mine vaada, mes ta sääl niugub (nutab) Khk niukune `niukune niisugune `niukune üle`mielik - - inimene Kuu niul neul niulama neulama niulik `niulik nõeluss Jõh Vrd nõelik niuluma neuluma niulus uss nõeluss `rästik on `niulususs Lüg niu lõng neolõng niu rohi (taim) niurohi kasub `metsas, tups `otsas, sene läbi `kurnedi `piima Emm nius noota vedama (teat jõulumängu mängima) nius`noota vädavad jõulu `aegas, kui põhud maas o; pael kaela takka ja `jalge vahelt läbi, nõnna et teese kätte ulatas, siis `persed `vastamini ja siis vädavad nius`noota Muh niussed nihused niutama neotama niutsatama niutsat ama Jür Ran Nõo, -eme Hls niuksatama Ikka niutsatab koer aledama äälega Jür; anni penile nii, et ta enämb es niutsatagi; kui kaegass `kül ge käis, siss niutsat üits kõrd ja pühk min emä Ran iitsatama nevä ei tohi niutsategi Hls niutsuma `niutsuma, (ma) niutsun Kse Jür Koe, niudsun Hää; `niutsma, (ma) niutsu KJn Trv Nõo niuksuma [ta] ei niudsu änam Hää; üks luom niutsub `aida all Koe; kas sipojad niutsuvad KJn; Kutsikal om alb sinu sülen, selle ta niutsub ja rabeleb Nõo niuved niuded nivel nivel g -ä a. liiges `sõrme niveläd, `sõrme nükkid Jõh b. selgroolüli `künnä`põhja suon `oiab [selgrool] niveläd kuos Jõh niverdama niverdama Trv, -mma Vai 1. vingerdama, väänlema niverdi ja siverdi valu kähen; niverdap mahan ku uisk Trv 2. himustama mida niverdad `toise omi Vai nivildõ nivildõ niiviisi Har nivved niuded niä nemad niäde niäde g `ni i te neet `ni i ted one nagu naalad, piä laiem; raudvits `pantse `ni i titegä `piäle, [kui on] lai vits, siis one kaks niädet Kod niäle `niäle Se Lut ometi(gi), ikka(gi) kiä `niäle õks tulõ mu matussõlõ kaʔ; võta no kui `niäle ni pal lo `aigu ja k au ar Petsereh; avida no minno kui `niäle (aita mind ometi kuidagi) Se Vrd iäle *niänook pl `niänoogiʔ (kala) `niänoogiʔ eläseʔ `li i te seen, pandasõʔ õngõ `otsa Har Vrd neinok njahu njahu pahk Kasõ njahust suab iä piibu kaha; puul kasuvad njahud Khn 618

8 njahuline njahuli ne g -se pahklik njahuline puu Khn njõduma niduma no 1 no(o) R Khk Pöi Muh Rei Kir Lih Khn PJg Hag KuuK Amb JJn Pee hajusalt ViK TaPõ, KJn Vil Trv Krk Hel TLä TMr San V(noʔ Rõu Vas), nuo Lüg Vai KuuK JJn, nu(u) Kod Äks KJn Lei (esineb rõhutu modaalsõnana või rõhutavalt noh) üks inimene `vahtis läbi `akna - - no eks siis old vaim Jõe; no eks sen kisä `pääle `hergänd siis ne vähikäsed `lapsed ka üles Kuu; olima `kolmekeste ja `neljakeste `lapsed, noo neli last oli ko e igas majas VNg; noo mis ma `võisin `õlla, noo `kümme `aastane Jõh; kived panemo `rannas kohe [võrgule] `külge - - nuo `umbes kilo `raskus vai Vai; noo mis asi see on Khk; peenikest `leiba, no see `tehti `ainult pühade aaks ja `arba Pöi; no nüid o lugu `lahti Muh; noo mis sa oodad ukse vahel Rei; [pulmad olid] nädal `enne jaanibed, no kellel oli `aega sis Lih; me ikke olime isi `leibas aga noo ikke ühes koos elasime PJg; [kangas] oli nisukene ilus lapiline nagu sie nüid siin, aga nuo nied olid ikke nel la kan dilised nied lapid KuuK; nuo, või [hakkas] `luksuma JJn; mies oli `aige - - no kus tema tööl käis; aga noo kus siis neid inimesi niipal lu on sis Pee; `viimaks istusime kohe maha, et no küll on ull, ei pääsegi ommetigi edasi Rak; noo, voi tema tegi nii`muadi VJg; no kullake, meks ta `raske ei õllud; nu õli kuradil visa in g Kod; no kellest sa tegid seda katust, ikke õlest Pal; aga no `mõisnikudel oli ju `võimus tiha Äks; no mis mea enäm mäletä; noo peremi i s lõegas ike `leibä KJn; no kas sul aru pähän Trv; mine no mine, mis sa ik kojodet (konutad) nõnda kava Krk; no lääme nüüd kabeli pühale Puh; ta vis t kaevass, et mia tõrele, no kas mia asjata tõrele Nõo; noo, kas sõss nii om taa asjalugu Krl; no kas sa saat `vällä vai ei saaʔ Har; noo küll sinno kooritass kui pinni Plv; no taal ta naasõ`võtmise himo ka karas s Vas; nu mis `mõõtlõdõ Lei no 2 no Võn V(noʔ), nu, nuʔ Krl Rõu Vas Se Lei nüüd mis sa no vi i l niipal lo pajatat Võn; `tütrik sai nahatävve, no kki (nüüdki) vi i l nuut sk tarõn Kan; seost käest es saa ma midägi tetäʔ, no ka iks `ü ü se valutass Urv; õga sõss pulma pedämene õs olõ nii nigu nuʔ Krl; no m kõ ik ilma elu `kaonu ja `lõpnuʔ; Ma ei saa no minnäʔ, ma lähä tunni ao peräst Har; vanast ol li suvõ pal lo par õmba ku noʔ Rõu; ei avida minnu nu inäp jummal ei juudas; nuhuda noʔ, ku hüä taal lil lil hõ ng um Vas; mütsütä no kõtt täüs, siss jõvvat tü ü d tetäʔ Räp; hüäge ol l, et üt s ristiinemine ol l kah `põrgolistega üteh söömäh, et nu ma inämp tagasi ei lääʔ Se; kae ku tu nu `sõrbass (rüüpab) Lei; nu an `aigu, ma `uoda Kra no- nõnoa- naanoa aegne, -ajane väga vana, iganenud Ega sa sen nua`aigase `mütsügä pidule enämb `ilge `mennä Kuu; nua`aeksed puu nõud Lai; mina ei ole kuulu neid, [need on] noa ajatse sõna Trv noakseldama noakseldama nääklema, naaksuma Oli noakseldand Pöi noa laev noa-, nua- Lüg Jõh IisR Sa Muh L Ris HMd Kei Juu Amb JJn Pee Koe Trm Kod Plt M Kam Ote Har Plv Vas Räp Se 1. laevakujuline kiudpilvede kogum noa laiv `näitäs, et tuleb suur sadu; `pilve pääl on nua laiv, kui on õts mere `puole, siis tuleb sadu, kui on `põigite, siis tuleb tuuld Lüg; Noalaev oli `taevas näha - - ega sadugi enam `kaugel ole IisR; Kut noalaev on pöhjast `lounase, tuleb kuiv ilm Jäm; noalaeva kaared on `taevas Khk; noalae `taevas, nüid akab `vihma tulema; meremihed `vaatavad ikka, kuidas nua lae `taevas oo Mus; Kuspool on nualaeva ots, `sönne pöörab tuul Kaa; On noa laeva ots `läänes, siis on vihm `käega `katsuda Pöi; noa laev ehk tuuleaga, kaks `otsa oo teravad Rid; nüüd oo noa laevad `taevas, nüüd akkab lausa `vihma 619

9 sadama Mar; näe, naa suur noa laeb Vig; noa lae `souke nagu lae, otsad vahedad ja `keskelt lai, suur jürakas üle `taeva Var; noa laeb, terab ots `õhtas, nüid akkab `vihma tulema PJg; ma nägin noa `laeva, nina läks `merre ja paari tun ni pärast ol ligi vihm käes Saa; nua laev [oli] `taevas - - viirud käisid üle `taeva HMd; Akkab ete sõõretama ja noa `laeva `looma Kei; taevas on noa `laeves, kui on sedasi `pilved üle `taeva Juu; kui nualaev `taevas, on `pilved nagu riba `viisi JJn; Kui nualaev on üleval, siis on sadu kannul Trm; noalaev om pikä joone `taevan, tõine ju u n tõist `külge pidi Krk; nua laev tähendeb `vihma ja `kuiva, selle `järgi, kun ta seisäb Hel; ku üits noalaiva ots põhjan, tõne `lõunan om, siss tule `vihma Ote; nua laiv om ka vehma poolõ `käändünüʔ Har; nua laiv - - `treplikadse pilveʔ, haljaʔ `valgõʔ Plv; `ilmu saa, noa laiv üleväh Se 2. (tähtkuju) noa lae oo `tähtedest Muh; noalaeva tähed loode pool põhja `tähte Rid noa puss, -pussik (väike) pussnuga Nua `pussikud õlivad `tehtod vana vigati lehest Lüg; nuapus s kääs, sääl sai vähiksi `korvisi `tehtud aja `viiteks Krj; Kui lähed luua oksi tooma, veta sii väike nuapuss kaasa Pha noba noba väike puuhaamer noba - - paadi `küljest `taota sellega jääd ära; noba, sie on igaühel Jõe nobe nobe Khn/-õ/ Hls Hel TMr KodT, g -da VNg Lüg Vai Rei Mar Mär Kse Var Tõs Vän Tor Hää Saa Ris Juu Jür JMd Koe VJg I Plt KJn SJn Trv Nõo, -ja Kuu, nobe S Krk; nope Muh Rid Hel, g nope Puh Nõo; nopõ Har Vas Lut, g nopõ Rõu, noppõ Krl kiire, kärme; virk tämä on `ninda nobe, iga `puole tuppi VNg; `ninda nobeda juttuga Lüg; tämä `ninda nobe on, südi ja `varma Vai; üks nobede kätega [inimene], agar `akma igase `poole; nobe keelega, kesse pailu räägib Jäm; ole nobe, muidu jääd `il jaks; üks nobem `niitma, teine p jöva `järge mette Khk; kust neid nobesid tüdrukid ikka saab naiseks Kaa; aŋŋergad on nobed `püüsid ära `lõhkuma Pha; nobesi obusi ikka tahetakse Vll; see oo nii nope tüdrik et Muh; Liig nobe jütuga inimene Emm; [ta] `tahtis meest `lüia, aga mees oln nobem Phl; ta oli `kangeste nope, se Juula Rid; need oo kõik üsna nobedad töö tegijad Mär; on üks nobeda olemisega [inimene] Juu; sa oled päris nobe karduli`võtja JMd; ta on nobe `marju `korjama VJg; nobe - - tü ü `teole ja egäpite Kod; küll tal on nobedad näpud Lai; nobe `tü ü le, pikäline jutule Hel; sul om nobeda jala, mee udista kana kesvä pääld ärä Nõo; noppõ n äpuʔ Krl; vits kipõ, lat s nopõ Har nobedade nobedasti mine äste nobedade, sul noore jala Nõo nobedast nobedasti nobedasti nobeda sti JõeK Ksi KJn/-s -/, -ste Rid Mar Tõs Aud Vän Tor Ris JJn SJn Har, -st Lüg Hää TMr Har/nobõ-/, -ss Kod nobedalt eks sie õle nobe `naiste`rahvas, mida nobedast tieb oma tüö `välla Lüg; see käis nii nobedasti, see - - kudumene Rid; lähäb nii nobedaste - - edesi Mar; `niitis nobedaste Tor; laev lähäb nobedast Hää; `kirjade põhjal oli läind [kohtus] sie asi nobedaste, ei old sial midagi `rääkida `vasta JJn; nobedass `lendäb si lind, alate üks kiir minek Kod; saab juba kesknädali möödä läind, vat siiss tä (pühapäev) tuleb nobedaste Har Vrd nobedade, nobejasti, nobest(i), nobõh(h)alõ nobedus nobedu s Lüg Vai SaLä Kse Tor Ris Iis Kod Plt KJn Hls Puh, nobedu ss Trv, g -se; nobõdu s(s) Rõu, g -sõ Krl väledus, kärmus; virkus näppudel nobedust küll Lüg; nobedust mõnel inimesel ike oo Tor; imestan tema nobedust Ris; kis temä nobedust tiäb KJn; siul alle nobeduss `kon te sehen, mia ole joba ärä Trv; täl ei ole toda nobedust egä `kärmust, ta om nii aiglane Puh; ta nobõduss om suur Rõu nobejasti nobedasti Nobejasti `käüäd `nuomija mogad (küll noomijal sõnu leidub) Kuu 620

10 nobeldama nobeldama Lüg Jõh näpitsema; (näpu vahel) pusima nobeldab vähä `aavali `keträdä; niit lähäb `naistel sasi - - eks siis `katsu ja nobelda, kuda saab `lahti Lüg; Nobeldas `sõrmidega `jällä `selle trippi `lahti Jõh nobem nobemini nobemidi nobedamini tule ometi nobemidi Jäm Vrd nobemini nobemini nobemin i Khk Kaa, -e Pha Emm; nobem Khk Emm nobedamini tule nobemini, mis sa sεεl muidu lätsid Khk; kui ma nobemini kei ehk midagid tösta, siis on ing `kinni Kaa; tule nobemine `siia Pha; Loostεεv tehta eest teravam, siis aitab laeval vett leigata ja nobem söita Emm Vrd nobemidi nobest(i) nobest(i) S(nobeste Pha Hi) Krk, nopest, noppest Muh nobedasti joose nobest `sönna Jäm; tεε b, kohes ta nii nobest lihab Ans; nii nobest läheb üks kilupaet, et vagu jääb taa; lase kääd nobesti `keia Khk; Peab nobesti tegema, et öhtaks valmis jövaks Kaa; joose nii nobesti, kut sa jövad Vll; moa sihes puu `porsub nõnda nobest ära Pöi; nii nopest põle ju `saaja Muh; ta tegi tööd nii nobeste, et pole olnd `aega `piipoget `panna Emm; tuli üsna `aegus ära, üsna nobest Käi; mine nobest Krk nobi nobi Saa Hls Krk Võn nupp; konks okil on sääl nobid, kus lühi kõrvad kül les on Saa; [kulbivarre] taga olli nobi, et ku patta lasid, sis ärä patta es lää Hls; eegeltse nõgla nobi läitś otsast katik Krk Vrd nobul, nogi 1 nobima nobima Rõu Plv, da-inf nobida Vai Puh Nõo, nopiʔ Vas üles korjama, noppima; napsama nobisime peenikese `kartule maast ärä Puh; Ää mi i l om vahti, kui eläjä lammastega võstu [heina] nobiva Nõo; iilä ka nobõ õks naid `mar ju; mõni varass um ka säänä, ku miä putuss õ nnõ `silmä, tu u d nobi Rõu; küll tsiaʔ [need] maast ärʔ nobiva Plv; mar aʔ umma kõ ik ar nobiduʔ Vas Vrd nodima 2 noblak nobla k g -ku, -gu jäänustest, halvemast lihast tehtud vorst noblaku tetäss rämssust, mis ülejäänutse veere Krk noblu noblu Nõo Ote Rõn Urv Plv(nöblo) küüslauk kaits pennärd panni noblusi `endäle; vana pidänävä noblut `sü ü mä, siss veresu u n ei lubjasta; latsil nobluse kõ ik üless `kistu Nõo; Meil om egä aasta ollu iks veedike noblut kah maan Rõn; Oi sa lt noblut söönüʔ, sul tulõ suust noblu `haisu Urv; küüd slauk, mõ ni kuts nöblo Plv nobluk vorst küüslauguga vorst nobluk`vorsti sai laadeld ja - - lihunigu mant kah Hel nobrama nobrama näppama, napsama see nobrab teise tagand, teine p `tεεgid ise mette Khk nobritsõmma nobritsõmma nokitsema esäl `ol le uma `hü ü vlepin k ja sääl tä nobrits inne Räp nobul nobu l g -li nupp; konks katuse kivi pannass lati `pääle, nobul jääss lati taha Krk Vrd nobi nobusk nobus k g -i puuhangu raudots `pan ti ravvatsõ nobus ki `otsa Räp nobõh(h)alõ nobõh(h)alõ nobedasti tassaline hopõn lätt iibä `tassa - - tõn õ hi i t `jalga nobõhhalõ; kõõ munitõlõss, süü eiʔ nobõhhalõ Lut nodi 1 nodi Kuu RId S Mar Kse Han Tor Hää Saa Ris Kei Rap Jür Koe Kad VJg IPõ MMg KJn M 1. varandus, raha; kraam Mõni ajab seda nodi kokko `ninda pali, et isegi ei tea, midä senega `päälä akkada Lüg; Sel seda nodi on, tia kes `selle ükskord pärib IisR; Toppis omale igasugust nodi kotti Jäm; Oh, seda nodi `korjab ka igase `poole; see oo `eesele eluaeg nodi kogu aand Khk; Seda va varanduse nodi [on tal] öige pailu Pha; `Sõukse nodiga äi tehta 621

11 `nüitsel ajal änam mitte midagi Pöi; küll sellel aga nodi oo, raha ja `värki Muh; Taal seda va nodi kεik kohad täis Emm; Endal juba surm suu juures, aga nodi kokku ajama, seda jaksab küll Mar; ma i saa [laevalt] maal `minna, nodi ei ole Hää; ta sai sealt ühe ea nodi Ris; `Mõisnikud `kielasid selle (koduse viinategemise) ää, nad said sedasi iad nodi Kei; Vanaste vedas krat t nodi kokku Jür; küll sel mehel on `ilmama `palju nodi ja viel ma `ilmama tore täkut obune Kad; Mis viga õsta, kui seda nodi - - küll käes on Trm; no temäl peass sedä nodi ikki kogut olema Trv Vrd nosi 3 2. tarkus, pea, nupp küll sel on nodi piass Iis; küll sel on iä nodi, on iä arukas inime KJn; temä pähän om sedä nodi küll väha Trv; No temäl om ju `sääte nodi `otsa lu u d, määst tõs tel ei ole, selleperäst ta mõs tabki ninda `ästi eläde Krk; ärä `seatsele mihele mine, kellel nodi ei ole, kellel pääd ei ole Hel nodi 2 nodi Jäm Kaa Pha Vll Pöi Rei Mar Plt 1. räbal, kalts vanad nodid, pisised ilbud `kuskil, nodisid pailu; too mu nodi kori - - `seie, ma `jälle otsi paramad sεεlt [välja] Jäm; Peaks kaltsumees tulema, annaks vana nodi ää Kaa; Nüüd te mo nodikoti kallal Pöi 2. vana vilets inimene Plt nodi 3 nodi Vai Trm Plt nott, ront igavene vana vikat, vana nodi Plt nodi 4 nodi nudi nodi `oinakõnõ Rõu nodi 5 nodi nosu va piibu nodi muudku suus järjest, mis sa sest piibu nodist imed Mär Vrd nodsi nodik nodi k g -ku oksanott kuuse õksa õts one nodik; ti i nõnna pali nodikid, ku tahad Kod Vrd nodika nodika nodi ka g -ga nott `katsu, et vodan nodika, kui sia vait et ole Vai Vrd nodik nodikas 1 nodik as g -a võrguujuk monel on kuppu nodikas puust, monel `korgist VNg nodikas 2 nodik as g -a nolk pisikesed `poisinodikad Lüg nodi kopsik nodikopsik nadikael Jäm Mar Vrd nadikopsik nodima 1 nodima Kuu RId Mar Kse JMd Koe VJg I nottima, lööma uss `lehma ei `ammustandki, `ainult seda `kihvti `viskas `lehmale üless, ku tämä (perenaine) seda `ussi nodis VNg; `ninda `kauva nodis, ku tappaski karu `vällä Lüg; üks `näitäs tuld ja teised nodisid Mar; poisid akkasid `ühteteist nodima JMd; nodis kuera maha VJg; [kull] nodis mu kuke ära Lai Vrd nudima 2 nodima 2 nodima Mär Han Mih Ris JMd Pee 1. näppama, varastama nodis kardulid, viis `metsa ja küpsetas seal salaja Mär; tä nodind selle aja sehes kõik mo asjad ää Mih; soodest või kust nodiks [heina], aga sööda sellega lehm ää Pee Vrd noditama 2. korjama, noppima akkame karduleid nodima, nodime nad sis maast ära JMd Vrd nobima nodima 3 nodima nudima nodisin lehmäl sarved ärä, et lü ü b tõesele kubeme Kod nodi nina nöbinina nodininä one õts ülespuale püäratud Kod nodis lontis, lotakil rätik nönda nodis pεεs Khk nodise lonti, lotakile rätigu pand nodise pεhe Khk noditama noditama Mar Ris Juu varastama, vargsi kraami kokku ajama Õhtu pimedas muudkui noditab Mar; noditab, kust aga kätte saab Ris; noditab teese kääst, [kuigi] omal küll Juu Vrd nodima 2, noitama 622

12 nodjastama nodjastama rammestama, roiutama uni nodjastab inimese εε, paneb tukkuma Khk nodsama nod sama imema Põrsa tükivä ütelugu - - emmisse alla nod sama Nõo Vrd nodsima nodsi nodsi, nodso nosu piibu nodsi suuh Vas Vrd nodi 5 nodsima nodsima Rõu/-d -/ Vas imema lat s nod si, `põrsaʔ nod seʔ - - kõik, kiä piimä päält eläse, nod siva Rõu; taa as ti i mullõ midägiʔ, umma `piipu kõ gõ nodsõ Vas Vrd nodsama, nudsima 1 nodso nodsi noes noos 1, noos 2 nogeldamma nogeldamma nokitsema nogelda tüöd teha Vai Vrd nogima 1 nogelema nogele ma Vän Lai Plt, -mä Kod, -me Hel nägelema lähväd `riido ja riioss nogelemä, nogelemisess `taplemä Kod; nad nogelesid sial kahekei si, oli neil kana kakkuda või Plt; pojage olli nogeleme lännu Hel Vrd nogima 1, noklema nogelik nogeli k g -ku nägelus me põle nogelikku läind; neil oli üks nogelik, nad nogelesid sial Plt nogerdamma nokerdama nogi 1 nogi Kuu Jõh Kse Mih 1. konks kau koogul oli nogi, kui oli vinnaga kau, nogi oli koogu `otsas Kse; `aitab ühüst nogist küll Mih Vrd nobi 2. noodatiiva ots Nogist `vieti `nuota Kuu nogi 2 nogi IisR Juu; pl nogid Kuu Mär, noogid Khk Kaa jalg Nogid ei `kanna enämb mitte üks raas Kuu; eeh, ajaks noogid `sirge `jälle Khk; Jääpeksul olles vetab öhtaks noogid üsna kangeks all Kaa; nogi on `kranki (haige) nalj Juu *nogilane pl nogilased = nogiline Nogilased - - tulid `kutsumatta `pulma vöi `talgudele, vahel `peksti `välja ka Krj nogiline nogili ne g -se Jaa Pöi kontvõõras Nogilised tulid kutsumata pulma Jaa; läks `pulma nogiliseks Pöi Vrd nogilane, nugilene nogima 1 nogi ma Kaa Pöi Muh Jür Kad Lai Trv, -me Hls Hel 1. a. nokkima kanad o `erned ää nogin; koovid o ullud, kui `juhtud kaudu pesa menema, siis nogivad silmad peast `välja Muh b. näksima `lamba ike nogisive man, mitte `kennigi es taha [humalatega linnasepätsi] Hls 2. nokitsema, vähehaaval tegema mis sa nogid seal, ei soa kiriku millagi Jür; miu näpu nogive vi i l Hel Vrd nogeldamma 3. norima, tögama kes teist nogib, see tahab näidata, et ta ise on targem või parem Lai; Ära akka temägä nogima, mis sa ilm `aigu nogid Trv 4. nägelema Akkasid lammaste pärast nogima Kaa Vrd nogelema nogima 2 nogima nõetama Vanasti - - nogitud `verku, `märjäks `kastetud `vergu lina `pandud nogiste keriksekivije `pääle - - siis `tutritud siel edesi-tagasi, et `vergulina üleni nogiseks sais; Ega sie nogimine ka `kaua ole `vergul pääl `seisund, meress ligunend mone `päivägä `vergu külist ja akka `jälle `uuesti nogima Kuu nogin nogin Kaa, g -a Iis, -e Krk nagin a. nagisemine kana`poigel ütelts, võtav ku noginen Krk b. nääklus, sõnelus Meitel oli vanaeidega täna oomiku pisike - - nogin Kaa; läksid nogina Iis 623

13 nogi puder (peietoit) matuste omingu keedeti nogi`putru; nogipudr keedeti odra jahust, taŋŋust; siis soad enne`aegu nogi`putru [kui õnnetult surma saad] Muh Vrd noogipuder *nogistama nogist amma Plv, -eme Krk 1. nokitsema, nokkima kanase nogisteve, võtav ku nogin; nogistemise päält rabasi [kana] `kinni Krk 2. tapma ma nogisti `põrssa ärʔ Plv Vrd nokistama, nugistama *nogituma nud-kesks nogitund tahmuma Puhastan `suoja`müürü `rüövisi, `ninda ära nogitund Kuu Vrd nõgitama nogo noku 1 nogotamma nokutama nogu nogu 1. naga nogu oli otsas [ree sõbal], see enam läbi ei saand `tulla Lai 2. (mingi kogu) küll see vor bib neid `peeta `lõikuda, üksi istub nigu nogu Lai nogulane nogula ne g -se nõges nogulased `poltavad; taat kohe eit `kaindlu ja pist nogulase `piesa Kuu Vrd nõgelane noh noh Kuu RId Jäm Khk Vll Muh Rei Mar(nuh) Mär Vig Lih Kse Tõs Aud Tor hajusalt K(nuh KJn), Iis Trm Kod Trv Hls Krk TLä TMr San Urv Krl VId, nooh Vai KJn TMr hüüds, adv noh `monda `asja oli, mes pidid `nuore `kuuga just tegemä Kuu; siis `pandi [oblikasupile] viel lusika`otsaga void `pääle ka vel, noh `ninda `maiustusest VNg; noh, mis sa nüüd tied, et sa oma `tüöga `valmis et saa Lüg; Ei `teine `jõuva täma `kätsatuse vahele `nohki `üelda IisR; sie (laat) oli viel `ennemb `pello tüöd, `abri llis noh Vai; noh, mis see nd paes (praegu) olga Khk; noh, akka ometi minema Vll; nuh, ja kui pal lo kardolisi keedeti Mar; tohmakas või arusaamata inimene, kas tal on siis natuke `mõistusest noh (puudu) Mär; `lasti kuppu, et verd lahutati noh Vig; sis kui ma oli vel alles noh kaheteist `aastane, mina käisin ka sis `pulmas Lih; noh, laalame nüid Tõs; noh tule, kui tahad Tor; ega siis seda (maad) põld pal lu, üks, noh, viis vakamad; noh aga vat suuremad ju narrivad `väiksid Nis; mõesa koht oli `enne, aga noh eks me nüid isi pereme`aegas ehitsim maea uueste Rap; ta (värvitav lõng) oleks midagi `karva jäänd, aga noh ega sel midagi `muodi ei old KuuK; `kärpse `põrgu noh, ta oli nüid sie klaas, riist läks ümmarguselt kokku (kärbsepüünisest) JJn; nii paks, noh `umbes nii paks oli se turvas; tuleme, tuleme, et noh et nüüd saame ikke seia oma õige tie peale Rak; kas minä tiän, et suan `kõrda noh Kod; noh nii laialt oli `künda nigu siit `sinna Äks; nuh, `ol li rahu `jälle; nooh, pu u ltõist `tun di ja kaks ja [küpses leib] KJn; `san tekoda oli kiriku ukse i i s - - noh, `niuke tuba SJn; noh kas tulet joba Trv; Noh, `talve siss `tõmba `ketrust ik Hls; neil sääl kõrdsi man sai vis t midägi sõnavahet olema, noh purjun `pääga tuleb mestel ka ette, et `ütlet mõne vastiku sõna Ran; noh, pange käe `käimä, siss saade ennembide õdagule Nõo; nooh, siss nakass `sus kma, siss sus k ike - - sinnä ja tännä TMr; Noh, sõ ss ku `kapsta `pehme ol liʔ, sõ ss kor ati ua - - `vällä Krl; tä arvas s, et noh sa puttõt tä pessä ja et sa lõtõgi tu `süüdläne, kes [pesa] `maaha ai Plv; noh, mis um siss Vas; m i t t e ü k s n o h 1. mitte üks sõna, hääl Olid vait ku puupakk, mitte üks noh ei üeld IisR; ma võti ta käsil, ta ei lausu mitti üit s noh Krk; Tull ja `võtsõ mu rahakopika väevõimuga käest, ma es tohe mitte üt s noh tetäʔ Urv 2. mitte natukestki `kolmõ `poiga ma i tiiä mitte üt s noh Räp Vrd no 1 nohama nohama kohama mets nohas `vasto Kul nohenal nohinal nohesema nohisema 624

14 nohesti nohesti salatseja, omaette tegutseja Sie nohesti ammu enne `teisi juba `üese `lat sis Khn nohhutama nohhutama nohhitama Mugu nohhutas, kõ nõlda mõista õi midägi Rõu Vrd nohutama 1 nohi nohi Lüg Muh Var, nohe Aud Pär nohu nenä ilas `ühte `puhku, `tilgub tatti ja natta, tämäl on nohi Lüg; ma ole ühnä `kuivas nohis Muh; nohi `aigus oo külmetamese `järgi Var Vrd nohk 2 nohik nohi k Jõh Jür Urv Räp, g -ku IisR Han Sim Iis Kod(g -ke) Lai Krk Hel Nõo Kam Ote Plv, -gu Kuu Khk; nohi ko g -go Vai vaikne, seltsimatu või saamatu inimene `Kaubamies pidäb juo üä suu`värgigä olema, nohik `oidagu sest `ammedist `korvale Kuu; `Meie seda nohiku ei `sallined kuhe IisR; üks va vagusi inimene on, nöndakut va nohik `nurkas Khk; Nohikusi ma ei salli, [nad on] vakka, justkui pahased, rääkida nagu ei oskagi Han; sie on üks niesukene nohik miest, enese ette ta pusib ja on Sim; nisukesess nohikuss ei sua nuadami i ss, laheb tuuragi `põhja; `niskesed nohiked nääd onegi Kod; ta om esi`endest `seante nohik Krk; Temäst nohikust ei saa koolin käijät egä tü ü tegijät Nõo; ta om kui ts vana nohik, täst ei ole midägi `asja Kam nohiseja kes nosisass läbi nõ na, tu u om nohik Urv; vana nohik, nohisõss inne Plv Vrd mohik, nohinik, nohisk(o), nohka nohi kopsik nohik Vanames nohi`kopsik, `väimes ka nohi`kopsik, kaks nohi`kopsiku nohisevad oma ette Lüg Vrd nohitong nohin nohin g -a Kuu Lüg IisR Vai Jäm Khk Kaa Vll Pöi Muh Rei Mar Mär Kse Hää Saa Ris JMd VJg I Plt KJn Trv Puh, -e Hls Krk; nohhin Plv, g nohin a Rõu, -õ Krl; nohen g -a Tõs PJg Tor läbi nina hingamise heli; kohin aga õli suur nohin, ku nenä õli `kinni Lüg; nohistab tasakesti, pole tuult midad, tuule nohin Khk; `Kambrist käis igavene nohin - - ta parandal seliti, magab Pöi; inimesel on nohin taga, kut sööb Rei; mets nohiseb, `vihma akkab tulema, naa kõva nohin Mär; tä `õmleb ja suur nohen taga Tõs; kui nina `kin ni on - - siss on nohinad kuulta Saa; ta magab `kange nohinaga JMd; kui `ingab, siis nohin taga Trm; kui sur si nohin sõss iki ei ole, seda nohind võip vi i l är kannata Trv; nõna tege nohinat Rõu; makass nigu nohhin Plv nohiklik nohin inimene nohistab nönda vagusi Khk; o m a n o h i n a j ä r g i oma heaksarvamise järgi Kus sa ikka keike nenda oma nohina järge saad teha ning olla Kaa; igaüks paneb oma nohina `järgi Muh; temä ti i p oma nohine `järgi, oma pää `järgi Krk Vrd nuhin nohinal nohinal Mar Mär Saa Juu Iis Trm KJn, nohe- Tor nohinaga, nohisedes [ei] tee teestest `väl lagi, käib peale oma ette nohinal Mär; mõni `ingab nohenal Tor; laps sõi nohinal `saia Saa; magas nõnna nohinal Juu; süöb nohinal Iis; `ingäb nohinal KJn Vrd nosinal nohine nohine nohune ma ole koa nohine Muh nohinik nohinik nohiseja neid nohinikka one pal jo kõhe, muko nohissavad Kod Vrd nohik nohi nuhtlus nohu nohi`nuhtlus o kallal Muh nohisama nohisama Trv, -mma Rõu nohisema muudku nohisap enne Trv; nõna nohisass Rõu nohisema nohis ema Kuu RId(-mma) Khk Mus Vll Muh Rei Mar Mär Kse PJg Hää Saa Ris Kei Juu/-mä/ KuuK Amb JMd Koe Kad VJg Sim Iis Trm Kod Ksi Lai Plt KJn Trv Puh Võn Kam, -eme Hls San, -õmma Plv, -õmmõ Krl; nohesema Tõs PJg Tor 1. kuuldavalt läbi nina hingama, ninaga nohinat tekitama siga ku magab, siis akkab nohisemma Lüg; Mina saand `este magama `jäeda, sie nohises `nindagu `eina`saatu oleks vedand `kõrva `juures IisR; nina on nii `umne `ühte `jooni, et paljast nohiseb Vll; Vana jähi 625

15 laua taha nohisema (magama) `jälle Pöi; sööb ja nohiseb Rei; kui obu oo lõuel, siss tä ette noheseb Tõs; ta akas nohisema, tolm läks ninasse Saa; kas sul nina `kinni on, et sa nohised JMd; mis sa nohised, süö `silku, siis ei nohise nii pailu Koe; magab nagu nohiseb Iis; nin ä nohiseb piäs KJn; ti i ʔ uma nõna `puhtass, ärä nohisõʔ Plv 2. nohinal rääkima või midagi tegema tieb tüöd `ninda t nohiseb kõhe Lüg; Nohik on `niisuke, kes nii omaette nohiseb, ei käi `teistega `kampas IisR; nohiseb `pεεle `eese ede Khk; Nohises natukse oma ede ää ja `andis `järge `jälle Pöi; mis sa jälle nohised seal, juba `jälle süda täis Mär; istub ja nohiseb oma ette Juu; ti i b ruttu `niigu nohiseb, asi lähäb tämä käen ruttu; naesed elänud nõnna ilosass ku nohisenud, ei tapelnud `ükski Kod; kui sõna vahe on, kohe nohiseb Ksi; vanol ei olõ inämb midägi, nu u nohisku nukah õ nne Plv 3. kohisema, mühisema tuul nohise VNg; mets nohiseb, sadu tuleb Mär; tuul akkab nohisema Ris; kui mets nohiseb, `näitab teist `ilma Kad; kui tuul nohiseb talve aeal, siis pidi sulale minema Lai Vrd nohisama, nosisema, nuhisema nohisk(o) nohis k g -ku Jõh; n, g nohisko Vai nohik sie on nisike nohisk inimene Jõh; sie on `niiskaine nohisko Vai nohistama nohist ama Kuu RId(-mma) hajusalt S, Kse Khn/nohe-/ Hää Saa Ris Jür JMd Kad VJg IPõ Plt KJn Trv Rõu/-amma/, -eme Hls Hel, -õmõ Krl; nohissama Kod 1. ninaga nohinat tekitama kui tämal nena on `kinni, eks täma siis nohista Lüg; Jäi `istukil tukkuma ja akkas nohistama IisR; möni nohistab nii `kangest, nina `kinni Vll; mis sa nohistad oma ninaga Muh; ta nohistab mis `irmus JMd; `nuuskab ja nohistab ninaga Trm; laps nohissab, ku imeb; vihane, puhub ja nohissab ninägä Kod; ärä nohista, sa ei lase mu magada Trv 2. vaikselt midagi tegema või toimetama Igaüks nohistab oma ede `asju ajada, `toiste `asjast ega murest ei `uolida Kuu; ku poiss ja `tütrig õlid kahekeiste, siis nohistasid Lüg; Jäi `kauvast tuppa, sääl nohistaski `lõngad oma kotti IisR; Lapsed oskavad nönda kenasti nohista, kui nendel kenasti töö kätte annad Khk; Poiss oli vana `järge raha ää nohistand (näpanud) Pöi; Mis tõ ka siäl `nurkõs nohestattõ Khn; ei tää, mis ta sääl nohistab kapi kallal Saa; nohistab salaja menema, ei tie `väljagi, et ta tüe tegemata VJg; Nohistati pisitasa ära teha, põlnud kisa-kära kuskilgi Trm; tea mis ta nohistab seal teha tasakèisti Plt 3. kohistama, puhuma Küll se (tuul) nüd nohistab, vade ega se puid `ümbär lükkä Kuu; nohistab tasakesti, pole tuult midad Khk; tuul nohistab õues JMd Vrd nosistama, nuhistama nohisti nohisti Kuu Muh 1. nohik On `jusku nohisti, ei `oska midägi `rääkidä Kuu 2. nalj nina kõeguti `olli vana`muiste koon ja silmad `olli pilguti, kõht `olli paun, nina `olli nohisti Muh nohistus nohistus nohik Oli üks va nohistus Emm nohi tong nohik Nohitong nohiseb `vaide omaette, ei täma `õska juttu ajada, kui ise et `alga, sis `terve pääv ei tie suud `lahti Lüg Vrd nohikopsik nohk 1 nohk g nohu Khk; p `nohku Krk tuuleõhk, hõng ont s tuult ka, vähe `nohku ikka on Khk; läbi nina las k `nohku Krk Vrd nuhk 1 nohk 2 nohk Hel, g nohu Krk nohu nohk om iki Krk Vrd nohi 626

16 nohk 3 nohk g noho Kod; p `nohku Trm vimm, viha Ei lähnud - - sellepärast `sauna, et `vastamisi `nohku õli Trm; `nohko ei tõhi tämägä vedädä, siis lü ü b kõhe `nuaga `sisse; [ta on] nohon, vihane Kod nohk 4 nohk mõhk, raas ma ei tiiä sest üit s nohk mitte Hel nohka nohka nohik, saamatu sääne inemine kui nohka, `kohke saa ai midä ar tetäʔ Se Vrd nohkats, nohku nohkama `nohkama tuult tõstma akkab tuult `nohkama Khk nohkame `nohkame, da-inf noha te, -de kurtma, kaebama ma i taha küll nohade oma laste pääl; miul siu `nohkamisest ka midägi i oole, miu en g om puhass Krk Vrd nuhkame *nohkatama nohkatamma Se; pr (ta) nohkatass Urv 1. nohistama Tit a om joba kõvastõ `jalgu pääl - - ja hürsütäss, esi nohkatass nõ naga ka vi i l Urv 2. vaikselt midagi tegema või toimetama nohkatass pääle `hin däst Se nohkats nohka t s g -dse nohik nohkat s om sääne vaganõ ja tasanõ inemine Se nohke `nohk e g -se nihuke kirikuakid on `nohksed natukene suuremad kui pääsuksed; ilusad kalad olid, nüid `nohksi ei olegi; ta ikka `nohke teist `viisi, `jüsku mütsiga `löödud Var -nohki Ls omanohki nohkitsama nohkitsama nokitsema muidu na kõrraʔ es saa kunagi `kambrõn ollaʔ, iks välän üttetõist nohkidsi, um mi `as ju Urv Vrd nohkutama nohku n ohku nohik tiä n ohku ol l külʔ, a tiä kunagi sullõ `halva sõ nna õs `ütleʔ Urv Vrd nohka nohkunõ n ohkunõ nohiklik, tossike mi i ss mul sääre n ohkunõ ol l, a muidu tiä `halva sõ nna õs `ütleʔ Urv nohkutama nohkutama Rõu, n ohku- Urv nokitsema ei lää kohegiʔ, siin saman mugu n ohkuda õ nnõ, umma `as ja tal lida Urv; Mi sa tan nohkutat, ku sa midä ti i eiʔ Rõu Vrd nohkitsama nohlama `nohlama kabistama Sie õli vast mies, oma `naisest ei saand `tarbet, käis `võeraid `naisi `nohlamas Lüg nohokas nohok as g -a vihane nohokas one, vihane Kod nohotama 1 nohotama Ris HMd (hobuse häälitsemisest) obone nohotab Ris; akkab nohotama, tahab [leiba] `saada HMd nohotama 2 nohutama 2 nohu nohu Vai Sa Rei Rid Mär Kse Pä Juu JMd Tür Koe VMr VJg Sim Iis Trm Plt M Puh Nõo TMr Ote San Krl Rõu Lei, noho Käi Mar Kul Vig Var Tõs Khn Ris Juu Kod Äks Lai KJn Rõu Plv Vas Se nina limaskesta põletik ninast jooseb tatti, `kange nohu Khk; keedeti sibulat piima sees, siis kuum sibula piim pidi nohu ära `kaotama Mus; Esimeseks jähi nohuse ja pärast rippi, nüid on `pitkali `oetil Pöi; kui nena `sulgos, nena nohos, siis aevastad `paljo Käi; raudrohi - - noho ja köha `vasto Mar; jäi `kangesti nohusse Mär; kui oo noho, siis ninä loriseb piäs Tõs; Sügisese aaga akkab `kergest noho Khn; nohu tuleb sui õege `õlpsaste Vän; inime aevastab ja tat t lödiseb taga, on nohol nagu obune Juu; nohu akkab teesele `külge koa JMd; nina on nohusse jäänd Trm; köhk nõnnagu `jõrkus ja ninä õli nohon; ninä läks nohoje eelä `õsta (õhtul) Kod; mul on nii `kange noho KJn; nagu inimesel sulg, nii om eläje nohun Trv; pääle külmetämist tulep alate nohu Puh; ma avvuta kuuma `vi i ga `jalgu, [kui] ihu ligedass lääb, siss lääb nohu ärä; nii `kange nohu om, nõ na tilgup nigu mahla kõjo jälle Nõo; lõhmusse koore ja `äelma ti i om kühä ja nohu `vastu Ote; täl kangõ nohu, silmist pand vett 627

17 maha Krl; noho um `külge nakanuʔ Plv; `külmä olut `jõie, siss `saie nohu Lei nalj naljaasi, köömes Ah, see asi oo mu kää nohu ää teha Kaa; See on ta käe nohu, käib paar `korda `rakturiga öle ja on `valmis Pöi Vrd nohi, nosu 5, nuhu nohune nohu ne g -se VNg Vai Jäm Juu, -tse Trv; nohu nõ Rõu, g -dsõ Krl; noho ne Lüg, g -se Kod KJn; noho nõ g -tsõ Plv nohus olev sa õled `üskäne ehk nohone, sie `aigus akkab `mulle ka `külge Lüg; mis sa aad oma nohuse ninägä `siiä Juu; inimesed o nohosed Kod; nõna om nohune Trv; ta m alati nohonõ, ei olõki vaeht Plv Vrd nohine, nosune 2 *nohutama 1 nohut amma Har, -eme Krk nohhitama mis sa nohudet, ei oole sääl nohute midägi - - muutku mine Krk; medäs sa tanh nohutat, lüü ku `julgut Har Vrd nohhutama *nohutama 2 nohutamma Vai; nohotama KJn nohus olema küll ma nohotan, ei kao noho ärä KJn nohu taud nohu nohu`taudi akka ühe`toise `küllest VNg Vrd nohutõbi nohu tõbi nohu jäi nohutove käde VNg; mool oli viimandi nohutöbi, nina ja silmad joosid vett Vll; jäi `kangesti - - nohu tõbesse Mar; obusel on nohutõbi Plt; nohutõbi [tuleb], kui inemine om `külma saanuʔ Plv Vrd nohutaud nohvama `nohvam(m)a, da-inf nohvadaʔ Urv Rõu; `n ohvama, da-inf n ohvata Urv napsama; näppama Hoia Annõl silm pääl, Annõl om `n ohvamise mu u d man; Nohvas mul väidsekese nõ na alt ärʔ Urv; Nohvas s Anul ubina käest ku väl k Rõu nohvõldamma nohvõldamma näppama Om mul ubinakõsõ kõ ik aidast är nohvõldanuʔ; Nur k kõ ik kotusõ läbi, mis kätte putus, tu u nohvõldas `hindälle Urv Vrd nöhveldämä noi 1 noi Lüg Rei Khn setvertnoi Kää`löömisel `pandi `tihti `mängu noi `viina Lüg; Noise läheb ulk vett Rei noi 2 noi ahne Kad noi- nõi- -noi Ls tuhkanoi(u) noibe `noibe väsinud Sa tänä kohe `ninda `noibe Kuu noidildõ nii, niimoodi kuvvildõ `mõistsõ, noidildõ `ütli Se noidlema `noidlema, da-inf noielda Emm Tõs PJg Tor Hää Saa; `noidlõma, da-inf noiõldä Khn 1. laisklema, aega viitma kes mette pole verk ega `töökas, se `noidleb Emm; `noidled, vedeled, tööd ei tee PJg; Ku sa tööd teed, sis tee, aga ära `noidle Tor; nid poisid säl põllu päl es mõs ta muud tehja ku noielda Saa 2. sõnelema eest`otsa läksid muedu `noidlema, siis akkasid `riidlema Tõs; `Noidlõvad sõni, kui `viimes `riidu `lähtväd Khn 3. varitsema; hiilima metsavahed `noidlesid meil korra kärvanu obuse juures rebasi; kas s kui ta `iiri püida tahab, [siis] `noidleb Hää noikima `noikima, (ma) `noigin noogutama `Nindagu maha `istus, akkas aga pääd `noikima Kuu noiku `noiku (põrsaste kutsehüüd) pisikstel `ööti `noiku, `noiku, `noiku Mar Vrd noku 2 noikuma `noikuma, (ma) `noigun kõikuma, kiikuma Sie aid kohe `noigub `aeva `tuule kääss; ma ka `noigun `kiiga`tuoliss Kuu noima `noima Jäm Khk Mus Kaa Jaa Pöi nõiduma see oli - - noind teist Jäm; arveti, et `keskid nois teisele södise vigaduse; see oo eba usk, kui `kengid - - usub keiksugust `noimist Mus; `enne `noitud oort ää kiviks Jaa; noiad olid ja `noisid Pöi noiss ripakil `seisad nii `tüötä, kääd noiss Kuu 628

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

untitled

untitled detsember 2018 / nr. 11 (210) 2 Kih nu pi dut ses ma ja PUAEK KÕR GÕ, VAL GÕ NA GU JUÕES, NÄÜ TÄB KÄ DE, KUS OND KUÕES. LAE VAD, ET KÕIK JÕ VAKS RAN DA PAE LU NÄIN, KÕIK TULN TAL KAN DA! Män ni El me Vee

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS september 2015 nr. 8 (172) Oh kooliaeg, oh kooliaeg... Kihnu Kooli 1. klassis alustab tänavu kuus koolilast: Rasmus Reier, Mattias Laos, Marten Vesik, Mia Vesik, Anna- Liidia

Rohkem

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George s Marvellous Medicine Text Copyright Roald Dahl Nominee Ltd,

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2011 nr. 5 (127) TÄNA LEHES Üks õige ja hää tradistioon sai loodud Pillilapsed kesk Kaunase festivalimelu Kihnu Jõnn jäi Pärnu jahtklubisse ankrusse Laulupeole ja II

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2012 nr. 10 (143) TÄNA LEHES Lõp pev aas ta val la ma ja poolt vaa da tes Kih nu uus pe rearst Kat rin Sih ver teeks mee lel di väi ke lae va - kap te ni pa be

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Kih nu tu letorn saab ka su tus loa Viiu li fes ti va li raa mes toi mub gur mee nä dal Va na Rand ma ajal oli nii! Mee leo lu kas reis folk loo rifes ti va li le Kree kas se Eve lin Il ves

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS aprill 2019 nr. 4 (214) Käib töö ja naer koos! Met sa maa pä ri mus talus pee ti ap ril li viima sel nä da la va hetu sel ku du mis fes ti va li, kus paar küm mend kä si

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2017 nr. 11 (199) Tai vi Ve sik, abi val la va nem Mi da põ ne vat tõi lõp pev Kih nu kul tuu ri ka lend ri kohta ar mas tan öel da, et see on kir ju na gu Kih

Rohkem

untitled

untitled Nr. 2 (175) / veebruar 2011 Tõstamaa valla 2011. aasta vapimärgi kavalerid Eili Oks tub li ja töö kas va nae ma, kes on suu re pa nu se and nud seits me oo tama tult va ne mad kao ta nud lap se lap se

Rohkem

untitled

untitled Nr. 3 (176) / märts 2011 Palju õnne, lauluvõistlus! 18. märt sil toimus Tõs ta maa rah va ma jas to re juu be li hõn guli ne 15. val la noor te so listi de kon kurss Muu si ka meid kõi ki seob... Laul

Rohkem

untitled

untitled 20 aastat Tõstamaa valda ERI Nr. 5 (187) / juuni 2012 Armastatud koduvallale mõeldes juu nil 2012 möö dub 20 aas tat Tõs ta maa 17. val la oma va lit sus liku staa tu se taas kehtes ta mi sest. Aja loos

Rohkem

untitled

untitled NR 3 2019 (305) Nr 3/4 (116) 2019 Ajakiri Meremees on Eesti Mereakadeemia, merendusettevõtete ja -organisatsioonide toel ilmuv ajakiri. Sisukord Meremees on Eesti merendusajakiri, mida antakse välja 1989.

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS mai 2019 nr. 5 (215) TÄNA LEHES Meenesaak oli muljetavaldav Eakate kodu eskiisprojekt sai kaante vahele Kihnu Keretäüs kostitab külalisi Tuuleroos näitas head taset Silvia

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2015 nr. 6 (170) Õpe ta ja Er le Oad ja tä na vu sed lõ pe ta ja jad Lo vii sa Laa rents, Me ri lin Saa re, Kel li Mä tas, Car men Laos, Ar let Tam mik, San der Saa

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Pat riarh üt les kõi gi le kihn las te le ter vi tus toos ti Koo li juht rää gib uue koo liaas ta oo tus test Pil liõ pe on pai su nud pä ri muskoo liks Suiaeg sai lä bi Ter vi se - kes ku ses

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS veebruar 2019 nr. 2 (212) Kih nu tä nab ja tun nus tab VAL LA AU KO DA NIK - Maa ja Va di Aus tu sa val du se na Kih nu val la le osuta tud väl ja paist va te tee ne te eest

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

katus_kaantega.pdf

katus_kaantega.pdf Heiki Vilep KATUS SÕIDAB Tartu 2007 Kunstnik: Moritz Küljendaja kujundaja: Margus Nõmm Kirjastaja: Vilep & Vallik (A Disain OÜ) Heiki Vilep ISBN-13: 978-9985-9718-2-6 EESTIMAA PEIPSI ÄÄREST SAAREMAANI

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS märts 2011 nr. 3 (125) TÄNA LEHES Kihnlased, tulge üldkogule Saare preemia sai Reene Leas Pillilaagris alustati lõõtsaõppega Kihnu on taas meretagune maa Muuseumis koolitati

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS oktoober 2011 nr. 9 (131) TÄNA LEHES Pil di võist lu se Kih nu aas ta rin pa re mi kust sai sü dam lik ka len der Val la va nem sel gi tab pi ka le ve ni nud tee dee hi tu

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS aprill 2015 nr. 4 (168) TÄNA LEHES Arstid ootavad kihnlasi vastuvõtule Raske teekond karikani Sadamasse viiv tee saab korda Kellele kuulub kalapüügiõigus? Mihklikuuks korstnad

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

untitled

untitled Nr. 12 (142) / Detsember 2007 TÄNA LEHES: Juhtkiri lk 2 Vallavanema mõtisklus lk 2 Muuseumi sünnipäev lk 3 Kadrikarnevalist lk 4 Uus kord prügimajanduses lk 5 Lasteaiast lk 6 Vana pilt lk 8 Eakate jõulupidu

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus 13.12.13 Rakveres Tulemused Tüdrukud 2000 1 Laura Ong 8.4.00 RRG 8,60 2 Kirke Külmhallik 5.1.00 Kadrina KK 8,66 3 Elisabeth Eiche 22.2.00 RRG

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sissejuhatus pärimusmuusikasse Sissejuhatus Rahvamängud

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Ajutised bussiliinid laupäev

Ajutised bussiliinid laupäev Ajutine bussiliin nr 2 25.05.2019. kell 11.00 18. 00 Muudatus liinil: Buss sõidab Turu peatusest edasi marsruudile: Võidu sild Narva mnt Raatuse ristmikult tagasipööre Riia Väike Tähe Võru Aardla jne.

Rohkem

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr 2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas 2004 18,38 2. Hanna Kübard 2004 25,30 3. Cris Jette Piht 2004 30,78 4. Inge Liis Rannapalu 2004

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R 612 3000 Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, 612 4510 Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, 612 5710 Turvatunne algab meist enestest ;.politsei.ee Mart Meriküll

Rohkem

Kiekim mees kirjeldus.docx

Kiekim mees kirjeldus.docx KULLAKERA KANDJAD XII noorte tantsupeo ühitants Tantsu on loonud Margus Toomla ja Karmen Ong 2016. aasta detsembris 2017. aasta noorte tantsupeoks MINA JÄÄN, kirjeldanud Margus Toomla. Muusika ja sõnad

Rohkem

3. Laskevõistlus "Aasta lühim päev" ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi

3. Laskevõistlus Aasta lühim päev ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi Õhupüss 20l Poisid Sünd. Klubi Seeriad Kokku 10* I Karel UDRAS 2003 Ülenurme GSK 89 86 175 II Manfred KUKK 2003 Ülenurme GSK 80 87 167 III Markus Jasper LASSEN 2004 Ülenurme GSK 71 75 146 4 Kalev KIVIOJA

Rohkem

VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV SUVEL SEIKLE moekalt kuum! % PUUVILLANE PLUUS naistele, Hispaania stiilis, ühevärviline, saadaval värvides: või

VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV SUVEL SEIKLE moekalt kuum! % PUUVILLANE PLUUS naistele, Hispaania stiilis, ühevärviline, saadaval värvides: või VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV SUVEL SEIKLE moekalt kuum! PLUUS naistele, Hispaania stiilis, ühevärviline, või valikus kaks mustrit, Pakkumised kehtivad 6.06 12.06 2019 KAUPA ON PIIRATUD KOGUSES. VÄHEMA

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! värvilise kirjaga, poistele, kirja ja pealetrükiga, DRESSIPÜKSID värvilise aplikatsiooni ja elastsete mansettidega, DRESSIPÜKSID poistele, ühevärvilised, elastsete

Rohkem

Microsoft Word - Tiivustame lapsi liikuma.doc

Microsoft Word - Tiivustame lapsi liikuma.doc Linaliugu, pikka kiudu... Hõissa vastlad Traditsioonilist vastlapäeva tähistamist alustasime kõigepealt üritusega saalis, kus läbi lavastuse tutvustasime lastele vastlakombeid. Kuna meie selle aasta nimikangelased

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+0. Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi : A. Aron AUN, MK Juhan AUN 00-0 AUN 0-00 B. ALEKSEI ALEKSANDROV, Buffen-do ALEKSANDROV. VERNER PAJULA, SK TAPA LIISMA 00-0 C. Rasmus LIISMA,

Rohkem

2011_koolinoorte_paar

2011_koolinoorte_paar Põhikool POISID Põhikool TÜDRUKUD Oliver Orav - Gustav Saagpakk Katleen Kangur - Hanna-Loore Õunpuu Taavi Arula - Sander Kulp Gertrud Alatare - Karin Lassi Oscar Leemets - Aleksander Eerma Mariliis Karro

Rohkem

Tõlkija poolne märkus: Ma leidsin 2 kohta, kus oli selle mustri parandusi üleval. Esimene neist ametlik VK koduleht. Sealt leitud täiendused ei ole õi

Tõlkija poolne märkus: Ma leidsin 2 kohta, kus oli selle mustri parandusi üleval. Esimene neist ametlik VK koduleht. Sealt leitud täiendused ei ole õi Tõlkija poolne märkus: Ma leidsin 2 kohta, kus oli selle mustri parandusi üleval. Esimene neist ametlik VK koduleht. Sealt leitud täiendused ei ole õiged, sellest juttu Ravelrys. Parandus soovitab sarnaselt

Rohkem

1931 Kümnes aastakäik Ne ö KEEL Akadeemilise Bmakeele Seltsi ajakiri Toimetus: Talitus: Tartu, Maarjamõisa 44, tel '< Äkad. Kooperatiiv, Jaani

1931 Kümnes aastakäik Ne ö KEEL Akadeemilise Bmakeele Seltsi ajakiri Toimetus: Talitus: Tartu, Maarjamõisa 44, tel '< Äkad. Kooperatiiv, Jaani 1931 Kümnes aastakäik Ne ö KEEL Akadeemilise Bmakeele Seltsi ajakiri Toimetus: Talitus: Tartu, Maarjamõisa 44, tel. 12-56. '< Äkad. Kooperatiiv, Jaani 7, tel. 63. Alg-sm. 1. silbi eä eesti keeles ja algsm.

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas õpetaja: Siiri Sülla l trimester Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõ

Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas õpetaja: Siiri Sülla l trimester Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõ Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõste ja ristsammujooks. Jooks kurvis, tõkkejooks, ringteatejooks, täpsusjooks. Kaugushüpe-

Rohkem

Mining Meaningful Patterns

Mining Meaningful Patterns Konstantin Tretjakov (kt@ut.ee) EIO õppesessioon 19. märts, 2011 Nimetuse saladus Vanasti kandis sõna programmeerimine natuke teistsugust tähendust: Linear program (~linear plan) X ülesannet * 10 punkti

Rohkem

J? If, v# c

J? If, v# c J? If, v# c i V ENSV TA Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu A V D mjk! 1 " 1 "äikenne Luggemisse ramat. Tarto marahwa tullus. (Tartun, trükkitu nink müwwa H. Laakmanni man.) Ramato-tähhe. Waikesse kirja-tähhe:

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul üe muutuja funktsioonidelt m muutuja funktsioonidele, kus m, 3,..., kerkib

Rohkem

Õpetajate eri: sissejuhatus pärimusmuusikasse Iseseisev töö Koostaja: Angelika Käsk Teema: Regilaulu tutvustav tund Koht: Salme Põhikool 1. Sissejuhat

Õpetajate eri: sissejuhatus pärimusmuusikasse Iseseisev töö Koostaja: Angelika Käsk Teema: Regilaulu tutvustav tund Koht: Salme Põhikool 1. Sissejuhat Õpetajate eri: sissejuhatus pärimusmuusikasse Iseseisev töö Koostaja: Angelika Käsk Teema: Regilaulu tutvustav tund Koht: Salme Põhikool 1. Sissejuhatus Koostasin regilaulu tutuvustava tunni lastele kes

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Microsoft Word - polkaudio 2010 hinnakiri

Microsoft Word - polkaudio 2010 hinnakiri polkaudio 2010 hinnakiri HINNAKIRI 2010 Kirjeldus Viimistlus Hinna Hind EEK Hind ühik 20%km 20%km naturaalne LSi SEEERIA spoon LSi 15 Põrandakõlar või kirss tk. 11344 725 LSi 9 Riiulikõlar või kirss paar

Rohkem

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus 1 Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2 Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid Õppekava õp v lju d d sa skus e kaupa: : Kuulamine -, (uudised, intervjuud, filmid,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

Konguta Kool LÕIKELILLEDE SÄILITAMISEKS KASUTATAVAD NIPID Uurimistöö Autorid: Sten-Martin Aart Lisette Holter Karolin Ilp Kerli Kalpus Mariliis Paal 1

Konguta Kool LÕIKELILLEDE SÄILITAMISEKS KASUTATAVAD NIPID Uurimistöö Autorid: Sten-Martin Aart Lisette Holter Karolin Ilp Kerli Kalpus Mariliis Paal 1 Konguta Kool LÕIKELILLEDE SÄILITAMISEKS KASUTATAVAD NIPID Uurimistöö Autorid: Sten-Martin Aart Lisette Holter Karolin Ilp Kerli Kalpus Mariliis Paal 1. klass Juhendaja: Astrid Külaots Konguta 2015 Sissejuhatus

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Meisterdused metsa teemal

Microsoft PowerPoint - Meisterdused metsa teemal 17.Jaanuar 2012.a. Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju Projekti: Keskkonnahariduslikud õppepäevad aktiivõppemeetoditest Kohtla-Järve ja Pärnu lasteaedade õpetajatele avaseminar Vahendid: papptaldrik, niit

Rohkem

Üitsainus Mulgimaa Mulgi Kultuuri Instituudi välläanne Tali 2018 (nr 43) Mulke vanemb Siim Kabrits usup, et Mulgimaa tõusup jälle Mia

Üitsainus Mulgimaa Mulgi Kultuuri Instituudi välläanne Tali 2018 (nr 43)   Mulke vanemb Siim Kabrits usup, et Mulgimaa tõusup jälle Mia Üitsainus Mulgimaa Mulgi Kultuuri Instituudi välläanne Tali 2018 (nr 43) www.mulgimaa.ee Mulke vanemb Siim Kabrits usup, et Mulgimaa tõusup jälle Mia ole süämest tänulik kigile neile akkajile inimestele,

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) , Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre Tartu SS Kalev 8,69 719

Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) , Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre Tartu SS Kalev 8,69 719 Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) 13.-14.03.2019, Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre 02.03.2006 Tartu SS Kalev 8,69 719 2 Kert Alekand 29.06.2007 TÜ ASK 8,90 662 3 Hardi

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Microsoft Word - hctallinn_teams_schedule_thc16.docx

Microsoft Word - hctallinn_teams_schedule_thc16.docx HC Tallinna võistkonnad, ajakava ja treenerid Tallinn Handball Cup 2016 (alustades tüdrukutest ja vanematest vanustest): TÜDRUKUD: 2003 Tüdrukud - HC Tallinn Treener: Mari Helstein 50 59 603 13:00 HC Tallinn

Rohkem