EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 217/2009, 11. märts 2009,

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 217/2009, 11. märts 2009,"

Väljavõte

1 L 87/42 ET Euroopa Liidu Teataja EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 217/2009, 11. märts 2009, Loode-Atlandi piirkonnas kalastavate liikmesriikide saagi ja kalandustegevuse statistiliste andmete esitamise kohta (uuesti sõnastatud) (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 285 lõiget 1, võttes arvesse komisjoni ettepanekut, (6) Komisjonile tuleks eelkõige anda volitus kohandada liikide ja statistiliste püügipiirkondade loetelusid ning nende piirkondade kirjeldusi, samuti kalapüügi, püügivahendite, kalalaevade suuruse ja kalastusviisi koode ja määratlusi ning nende suhtes kohaldatavaid meetmeid. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele, toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras ( 1 ) ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: ning arvestades järgmist: (1) Nõukogu 30. juuni aasta määrust (EMÜ) nr 2018/93 Loode-Atlandi piirkonnas kalastavate liikmesriikide saagi ja kalandustegevuse statistiliste andmete kohta ( 2 ) on korduvalt oluliselt muudetud ( 3 ). Kuna on tehtud uusi muudatusi, on selguse huvides soovitatav kõnealused sätted uuesti sõnastada. (2) Nõukogu määrusega (EMÜ) nr 3179/78 heakskiidetud Loode-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö konventsioonis, millega asutatakse Loode-Atlandi kalastusorganisatsioon (NAFO) ( 4 ), nõutakse, et ühendus esitaks NAFO teadusnõukogule kogu teadaoleva statistilise ja teadusliku info, mida teadusnõukogu oma töös vajalikuks peab. (3) NAFO teadusnõukogu peab oma töö seisukohast oluliseks, et talle esitataks tähtaegselt saaki ja kalapüüki käsitlevad statistilised andmed, mille alusel hinnata Loode-Atlandi kalavarude olukorda. (4) Mitmed liikmesriigid on taotlenud, et andmeid võiks esitada teistsuguses vormis või teistsugusel kandjal, kui on sätestatud V lisas (samaväärne eespool nimetatud Statlanti küsimustikega). (5) Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused ( 5 ). Artikkel 1 Iga liikmesriik esitab komisjonile selles liikmesriigis registreeritud või tema lipu alla sõitvate Loode-Atlandi piirkonnas kalastavate laevade püügiandmed, võttes nõuetekohaselt arvesse nõukogu 11. juuni aasta määrust (Euratom, EMÜ) nr 1588/90 konfidentsiaalsete statistiliste andmete Euroopa Ühenduste Statistikaametile edastamise kohta ( 6 ). Nominaalsaaki käsitlevate andmete hulka arvatakse kõik merel lossitud või ümber laaditud kalasaadused, välja arvatud need, mis püüdmise järel merre tagasi heidetakse, laeva pardal tarbitakse või pardal söödaks kasutatakse. Vesiviljelustooteid ei arvestata. Andmed registreeritakse lossitud või ümberlaaditud koguste eluskaalu järgi, mis ümardatakse lähima tonnini. Artikkel 2 1. Esitada tuleb kahed andmed: a) aastane nominaalpüük I lisas loetletud liikide lossitud või ümberlaaditud eluskaalu tonnides iga II lisas loetletud ja III lisas määratletud Loode-Atlandi statistilise püügipiirkonna kohta; ( 1 ) Euroopa Parlamendi 17. juuni aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 26. veebruari aasta otsus. b) punktis a määratletud püük ja vastav kalandustegevus ( 2 ) EÜT L 186, , lk 1. püügikuude, püügivahendite, kalalaevade suuruse ja põhiliste püütavate liikide kaupa. ( 3 ) Vt VI lisa. ( 4 ) EÜT L 378, , lk 1. ( 5 ) EÜT L 184, , lk 23. ( 6 ) EÜT L 151, , lk 1.

2 ET Euroopa Liidu Teataja L 87/43 2. Lõike 1 punktis a nimetatud andmed esitatakse võrdlusaastale järgneva aasta 31. maiks ja need võivad olla esialgsed. Lõike 1 punktis b nimetatud andmed esitatakse võrdlusaastale järgneva aasta 31. augustiks ja need peavad olema lõplikud. Komisjoni eelneval loal võivad liikmesriigid andmed esitada ka muus vormingus või muul kandjal. Kui lõike 1 punktis a nimetatud ja esitatud andmed on esialgsed, tuleb sellele selgesti osutada. Andmeid ei pea esitama nende liikide ega kalastuspiirkondade kohta, mille osas ei ole võrdlusperioodi jooksul püüki registreeritud. Kui asjaomane liikmesriik ei ole eelmise kalendriaasta jooksul Loode-Atlandi piirkonnas kalastanud, peab ta sellest komisjonile teatama järgmise aasta 31. maiks. Artikkel 5 Komisjon edastab aruannetes sisalduva teabe NAFO peasekretärile igal võimalusel 24 tunni jooksul pärast aruannete saamist. Artikkel 6 1. Komisjoni abistab nõukogu otsusega nr 72/279/EMÜ ( 1 ) loodud alaline põllumajandusstatistika komitee, edaspidi komitee. 3. Kalandustegevust, püügivahendite kasutusviisi ja kalalaevade suurust käsitlevate andmete esitamisel kasutatavad määratlused ja koodid esitatakse IV lisas. 2. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ning artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid. 4. Komisjon võib muuta liikide ja statistiliste püügipiirkondade loetelusid ning nende piirkondade kirjeldusi, samuti kalandustegevuse, püügivahendite, kalalaevade suuruse ja kalastusviisi koode ja määratlusi ning nende suhtes kohaldatavaid meetmeid. Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 6 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele. Artikkel 7 1. Liikmesriigid esitavad 28. juuliks 1994 komisjonile üksikasjaliku aruande, milles kirjeldatakse saake ja kalandustegevust käsitlevate andmete koostamise viise ning määratakse nende andmete esindavuse ja usaldusväärsuse aste. Komisjon teeb koostöös liikmesriikidega nendest aruannetest kokkuvõtte. Artikkel 3 2. Liikmesriigid teatavad komisjonile kõigist lõikes 1 sätestatud andmetes tehtud muudatustest kolme kuu jooksul muudatuste tegemisest arvates. Kui ühise kalanduspoliitika sätetes ei ole ette nähtud teisiti, lubatakse liikmesriigil kasutada püügiandmete kogumisel valikumeetodit nende kalalaevastiku osade kohta, mille puhul andmete esitamine täies ulatuses põhjustaks liigset haldusmenetlust. Liikmesriigi vastavalt artikli 7 lõikele 1 esitatav aruanne peab sisaldama proovivõtumeetodite üksikasjalikku kirjeldust ja näitama sel viisil saadud andmete osakaalu üldandmetest. 3. Metoodikaaruanded, andmete kättesaadavuse ja lõikes 1 nimetatud usaldusväärsuse ning muud käesoleva määruse kohaldamisega seotud asjakohased küsimused vaatab kord aastas läbi komitee pädev töörühm. Artikkel 8 Artikkel 4 Liikmesriigid täidavad komisjoni ees artiklitest 1 ja 2 tulenevad kohustused, esitades andmed V lisas esitatud vormingus. Liikmesriigid võivad esitada andmeid VI lisas täpsustatud vormingus. 1. Määrus (EMÜ) nr 2018/93 tunnistatakse kehtetuks. 2. Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ning neid loetakse vastavalt VII lisas esitatud vastavustabelile. ( 1 ) EÜT L 179, , lk 1.

3 L 87/44 ET Euroopa Liidu Teataja Artikkel 9 Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast Euroopa Liidu Teatajas avaldamist. Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. Strasbourg, 11. märts 2009 Euroopa Parlamendi nimel president H.-G. PÖTTERING Nõukogu nimel eesistuja A.VONDRA

4 ET Euroopa Liidu Teataja L 87/45 I LISA LOETELU LIIKIDEST, MIS TULEB ESITADA LOODE-ATLANDI KAUBANDUSLIKU KALAPÜÜGI STATISTILISTES ARUANNETES Liikmesriigid peavad esitama andmed tärniga( * ) märgitud liikide nominaalsaakide kohta. Andmete esitamine ülejäänud liikide nominaalsaakide kohta ei ole liikide kaupa kohustuslik. Nende liikide andmed, mida ei esitata, peavad sisalduma koondandmetes. Liikmesriigid võivad esitada andmeid ka liikide kohta, mida ei ole loetelus nimetatud, kui need liigid on selgesti määratletud. Märkus : lühend m.n tähendab mujal nimetamata, n.e.i. not elsewhere identified. Eestikeelne nimi 3-täheline kood Teaduslik nimi Inglisekeelne nimi PÕHJAKALAD tursk COD( * ) Gadus morhua Atlantic cod kilttursk HAD( * ) Melanogrammus aeglefinus Haddock meriahvenad, m.n RED( * ) Sebastes spp Atlantic redfishes n.e.i. hõbemerluus HKS( * ) Merluccius bilinearis Silver hake punane ameerikaluts HKR( * ) Urophycis chuss Red hake süsikas POK( * ) Pollachius virens Saithe (= pollock) kuldne meriahven REG( * ) Sebastes marinus Golden redfish nokk-meriahven REB( * ) Sebastes mentella Beaked redfish harilik karelest PLA( * ) Hippoglossoides platessoides American plaice (L. R. dab) pikklest WIT Glyptocephalus cynoglossus Witch flounder ruske soomuslest YEL( * ) Limanda ferruginea Yellowtail flounder süvalest GHL( * ) Reinhardtius hippoglossoides Greenland halibut harilik hiidlest HAL( * ) Hippoglossus hippoglossus Atlantic halibut lestlane FLW( * ) Pseudopleuronectes americanus Winter flounder suvi-ebapaltus FLS( * ) Paralichthys dentatus Summer flounder kammeljas FLD( * ) Scophthalmus aquosus Windowpane flounder lestalised, m.n FLX Pleuronectiformes Flatfishes n.e.i. ameerika merikurat ANG( * ) Lophius americanus American angler ogakuked SRA Prionotus spp. Atlantic searobins atlandi pisitursk TOM Microgadus tomcod Atlantic tomcod antimora ANT Antimora rostrata Blue antimora põhjaputassuu WHB Micromesistius poutassou Blue whiting (= poutassou) huulkalalane CUN Tautogolabrus adspersus Cunner meriluts USK Brosme brosme Cusk (= tusk) valge mere tursk GRC Gadus ogac Greenland cod sinine molva BLI Molva dypterygia Blue ling harilik molva LIN( * ) Molva molva Ling merivarblane LUM( * ) Cyclopterus lumpus Lumpfish (= lumpsucker) kotkaskalalane KGF Menticirrhus saxatilis Northern kingfish kerakalalane PUF Sphoeroides maculatus Northern puffer lükoodid, m.n. ELZ Lycodes spp. Eelpouts n.e.i. ameerika emakala OPT Zoarces americanus Ocean pout polaartursk POC Boreogadus saida Polar cod kalju-tömppeakala RNG Coryphaenoides rupestris Roundnose grenadier põhja-pikksaba RHG Macrourus berglax Roughhead grenadier tobiad SAN Ammodytes spp. Sandeels (= sand lances) nolguslased, m.n SCU Myoxocephalus spp. Sculpins n.e.i.

5 L 87/46 ET Euroopa Liidu Teataja Eestikeelne nimi 3-täheline kood Teaduslik nimi Inglisekeelne nimi põhjaskapp SCP Stenotomus chrysops Scup tautoog TAU Tautoga onitis Tautog loode-atlandi hariahven TIL Lopholatilus chamaeleonticeps Tilefish valge ameerikaluts HKW( * ) Urophycis tenuis White hake merihundid, m.n CAT( * ) Anarhichas spp. Wolf-fishes n.e.i. harilik merihunt CAA( * ) Anarhichas lupus Atlantic wolf-fish tähniline merihunt CAS( * ) Anarhichas minor Spotted wolf-fish põhjakalad, m.n GRO Osteichthyes Groundfishes n.e.i. PELAAGILISED KALAD harilik heeringas HER( * ) Clupea harengus Atlantic herring makrell MAC( * ) Scomber scombrus Atlantic mackerel hall müntkala BUT Peprilus triacanthus Atlantic butterfish põhjamenhenden MHA( * ) Brevoortia tyrannus Atlantic menhaden makrellhaug SAU Scomberesox saurus Atlantic saury harilik antšoa ANB Anchoa mitchilli Bay anchovy sinikala BLU Pomatomus saltatrix Bluefish hiid-hobumakrell CVJ Caranx hippos Crevalle Jack makrelltuun FRI Auxis thazard Frigate tuna kavalla-kuningmakrell KGM Scomberomorus cavalla King mackerel tähniline kuningmakrell SSM( * ) Scomberomorus maculatus Atlantic Spanish mackerel purikalad SAI Istiophorus albicans Sailfish valge odanina WHM Tetrapturus albidus White marlin sinine marliin BUM Makaira nigricans Blue marlin mõõkkala SWO Xiphias gladius Swordfish pikkuim-tuun ALB Thunnus alalunga Albacore tuna atlandi pelamiid BON Sarda sarda Atlantic bonito väiketuun LTA Euthynnus alletteratus Little tunny suursilm-tuun BET Thunnus obesus Bigeye tuna harilik tuun BFT Thunnus thynnus Northern bluefish tuna vööttuun SKJ Katsuwonus pelamis Skipjack tuna kulduim-tuun YFT Thunnus albacares Yellowfin tuna makrellased, m.n TUN Thunnini Tunas n.e.i. pelaagilised luukalad, m.n PEL Osteichthyes Pelagic fishes n.e.i. MUUD LUUKALAD hallselg-aloosa ALE Alosa pseudoharengus Alewife serioolid, m.n AMX Seriola spp. Amberjacks n.e.i. meriangerjas COA Conger oceanicus American conger ameerika angerjas ELA Anguilla rostrata American eel ameerika aloosa SHA Alosa sapidissima American shad hõbekalad, m.n ARG Argentina spp. Argentines n.e.i. krookskala CKA Micropogonias undulatus Atlantic croaker tuulehauglane NFA Strongylura marina Atlantic needlefish atlandi matšueel THA Opisthonema oglinum Atlantic thread herring silepea ALC Alepocephalus bairdii Baird's slickhead trummkala BDM Pogonias cromis Black drum tõmmu mustahven BSB Centropristis striata Black sea bass siniselg-aloosa BBH Alosa aestivalis Blueback herring moiva CAP( * ) Mallotus villosus Capelin paaliad, m.n CHR Salvelinus spp. Char n.e.i.

6 ET Euroopa Liidu Teataja L 87/47 Eestikeelne nimi 3-täheline kood Teaduslik nimi Inglisekeelne nimi seersantkala CBA Rachycentron canadum Cobia pompaano POM Trachinotus carolinus Common (= Florida) pompano põhja-puguheeringas SHG Dorosoma cepedianum Gizzard shad urisejalased, m.n GRX Haemulidae Grunts n.e.i. hikkorialoosa SHH Alosa mediocris Hickory shad laternsabad LAX Notoscopelus spp. Lanternfish kefaallased, m.n MUL Mugilidae Mullets n.e.i. valge müntkala HVF Peprilus alepidotus North Atlantic harvestfish urisejalane PIG Orthopristis chrysoptera Pigfish meritint SMR Osmerus mordax Rainbow smelt kotkaskalalane RDM Sciaenops ocellatus Red drum merikoger RPG Pagrus pagrus Red porgy stauriid RSC Trachurus lathami Rough shad kiviahvenlane PES Diplectrum formosum Sand perch merikogerlane SPH Archosargus probatocephalus Sheepshead kotkaskalalane SPT Leiostomus xanthurus Spot croaker varjukala SWF Cynoscion nebulosus Spotted weakfish hall varjukala STG Cynoscion regalis Squeteague triipahven STB Morone saxatilis Striped bass tuurlased, m.n STU Acipenseridae Sturgeons n.e.i. atlandi tarpoon TAR Megalops atlanticus Tarpon lõhed, m.n TRO Salmo spp. Trout n.e.i. kiviahvenlased PEW Morone americana White perch limapead ALF Beryx spp. Alfonsinos harilik ogahai DGS( * ) Squalus acanthias Spiny (= picked) dogfish ogahailased, m.n DGX( * ) Squalidae Dogfishes n.e.i. harilik heeringahai POR( * ) Lamna nasus Porbeagle ogahailised, m.n SHX Squaliformes Large sharks n.e.i. atlandi makohai SMA Isurus oxyrinchus Shortfin mako shark atlandi teravninahai RHT Rhizoprionodon terraenovae Atlantic sharpnose shark must koletishai CFB Centroscyllium fabricii Black dogfish atlandi polaarhai GSK Somniosus microcephalus Boreal (Greenland) shark hiidhai BSK Cetorhinus maximus Basking shark kanada rai RJD Leucoraja erinacea Little skate teravkoon-rai RJL Dipturus laevis Barndoor skate talirai RJT Leucoraja ocellata Winter skate ogaline rai RJR Amblyraja radiata Thorny skate pehmerai RJS Malacoraja senta Smooth skate astelsaba gröönirai RJQ Bathyraja spinicauda Spinytail (spinetail) skate arktika rai RJG Amblyraja hyperborea Arctic skate raid, m.n SKA( * ) Raja spp. Skates n.e.i. luukalad, m.n FIN Osteichthyes Finfishes n.e.i. SELGROOTUD ebakalmaar SQL( * ) Loligo pealeii Long-finned squid kalmaariline SQI( * ) Illex illecebrosus Short-finned squid ebakalmaarlased, kalmaarlased, SQU( * ) Loliginidae, Ommastrephidae Squids n.e.i. m.n kaunkarplane CLR Ensis directus Atlantic razor clam harilik ebaveenuskarp CLH Mercenaria mercenaria Hard clam islandi hiilakarp CLQ Arctica islandica Ocean quahog

7 L 87/48 ET Euroopa Liidu Teataja Eestikeelne nimi 3-täheline kood Teaduslik nimi Inglisekeelne nimi liiva uurikkarp CLS Mya arenaria Soft clam suur valgkarp CLB Spisula solidissima Surf clam karbid, m.n CLX Bivalvia Clams n.e.i. kammkarplane SCB Argopecten irradians Bay scallop kammkarplane SCC Argopecten gibbus Calico scallop islandi ebakammkarp ISC Chlamys islandica Icelandic scallop magellani kammkarp SCA Placopecten magellanicus Sea scallop kammkarplased, m.n SCX Pectinidae Scallops n.e.i. virgiinia hiidauster OYA Crassostrea virginica American cupped oyster söödav rannakarp MUS Mytilus edulis Blue mussel tavalised tõrikodalased, m.n WHX Busycon spp. Whelks n.e.i. ranniklased, m.n PER Littorina spp. Periwinkles n.e.i. limused, m.n MOL Mollusca Marine molluscs n.e.i. taskukrabi CRK Cancer irroratus Atlantic rock crab tavaline sinikrabi CRB Callinectes sapidus Blue crab tavaline rannakrabi CRG Carcinus maenas Green crab taskukrabi CRJ Cancer borealis Jonah crab astelkrabilane CRQ Chionoecetes opilio Queen crab kümnejalaline CRR Geryon quinquedens Red crab kivikrabilane KCT Lithodes maja Stone king crab ronivähilised, m.n CRA Brachyura Marine crabs n.e.i. ameerika homaar LBA Homarus americanus American lobster harilik süvameregarneel PRA( * ) Pandalus borealis Northern prawn aesop-krevett AES Pandalus montagui Aesop shrimp viburhännakud, m.n PEN( * ) Penaeus spp. Penaeus shrimps n.e.i. süvameregarneelid PAN( * ) Pandalus spp. Pink (= pandalid) shrimps vähid, m.n CRU Crustacea Marine crustaceans n.e.i. söödav merisiilik URC Strongylocentrotus spp. Sea urchin hulkharjasussid, m.n WOR Polychaeta Marine worms n.e.i. odasaba HSC Limulus polyphemus Horsehoe crab veeselgrootud, m.n INV Invertebrata Marine invertebrates n.e.i. MEREVETIKAD pruunvetikad SWB Phaeophyceae Brown seaweeds punavetikad SWR Rhodophyceae Red seaweeds merevetikad, m.n SWX Algae Seaweeds n.e.i. HÜLGED grööni hüljes SEH Pagophilus groenlandicus Harp seal põishüljes SEZ Cystophora cristata Hooded seal

8 ET Euroopa Liidu Teataja L 87/49 II LISA LOODE-ATLANDI STATISTILISED PÜÜGIPIIRKONNAD, MILLE KOHTA TULEB ANDMED ESITADA Alapiirkond 0 Rajoon 0 A Rajoon 0 B Alapiirkond 1 Rajoon 1 A Rajoon 1 B Rajoon 1 C Rajoon 1 D Rajoon 1 E Rajoon 1 F Rajoon 1 NK (tundmatu) Alapiirkond 2 Rajoon 2 G Rajoon 2 H Rajoon 2 J Rajoon 2 NK (tundmatu) Alapiirkond 3 Rajoon 3 K Rajoon 3 L Rajoon 3 M Rajoon 3 N Rajoon 3 O Rajoon 3 P Alarajoon 3 P n Alarajoon 3 P s Rajoon 3 NK (tundmatu) Alapiirkond 4 Rajoon 4 R Rajoon 4 S Rajoon 4 T Rajoon 4 V Alarajoon 4 V n Alarajoon 4 V s Rajoon 4 W Rajoon 4 X Rajoon 4 NK (tundmatu)

9 L 87/50 ET Euroopa Liidu Teataja Alapiirkond 5 Rajoon 5 Y Rajoon 5 Z Alarajoon 5 Z e Alaüksus 5 Z c Alaüksus 5 Z u Alarajoon 5 Z w Rajoon 5 NK (tundmatu) Alapiirkond 6 Rajoon 6 A Rajoon 6 B Rajoon 6 C Rajoon 6 D Rajoon 6 E Rajoon 6 F Rajoon 6 G Rajoon 6 H Rajoon 6 NK (tundmatu)

10 ET Euroopa Liidu Teataja L 87/51 Loode-Atlandi statistilised püügipiirkonnad

11 L 87/52 ET Euroopa Liidu Teataja III LISA LOODE-ATLANDI KALASTUSSTATISTIKAS JA KALANDUSALASTES ÕIGUSAKTIDES KASUTATAVATE NAFO ALAPIIRKONDADE JA RAJOONIDE KIRJELDUS Loode-Atlandi kalastusorganisatsiooni konventsiooni XX artiklis sätestatud teaduslikud ja statistilised alapiirkonnad, rajoonid ja alarajoonid on järgmised: Alapiirkond 0 See osa NAFO konventsiooni alast piirneb lõunas joonega, mis ulatub punktist 61 o 00 põhjalaiust ja 65 o 00 läänepikkust otse ida suunas punktini 61 o 00 põhjalaiust ja 59 o 00 läänepikkust, sealt kagu suunas piki loksodroomi punktini 60 o 12 põhjalaiust ja 57 o 13 läänepikkust; seejärel piirneb ala idas geodeetiliste joontega, mis ühendab järgmisi punkte: Punkti nr Laiuskraad Pikkuskraad 1 60 o 12'0 57 o 13' o 00'0 57 o 13' o 00'5 57 o 21' o 02'3 57 o 21' o 03'5 57 o 22' o 11'5 57 o 25' o 47'2 57 o 41' o 22'8 57 o 57' o 28'6 57 o 59' o 35'0 58 o 02' o 37'2 58 o 01' o 44'1 57 o 58' o 50'1 57 o 57' o 52'6 57 o 56' o 57'4 57 o 53' o 04'3 57 o 49' o 12'2 57 o 48' o 06'0 57 o 44' o 08'9 57 o 43' o 11'6 57 o 44' o 14'5 57 o 45' o 18'1 57 o 45' o 23'3 57 o 44' o 34'8 57 o 42' o 37'7 57 o 41' o 50'9 57 o 40' o 51'7 57 o 40' o 57'6 57 o 40' o 03'5 57 o 39' o 12'9 57 o 38' o 18'8 57 o 37' o 24'6 57 o 37' o 30'3 57 o 38' o 36'1 57 o 39'2

12 ET Euroopa Liidu Teataja L 87/53 Punkti nr Laiuskraad Pikkuskraad o 37'9 57 o 39' o 41'8 57 o 40' o 49'5 57 o 43' o 21'6 57 o 52' o 27'3 57 o 54' o 28'3 57 o 55' o 29'1 57 o 56' o 30'7 57 o 57' o 35'3 58 o 02' o 39'7 58 o 06' o 44'2 58 o 09' o 56'9 58 o 19' o 01'8 58 o 23' o 04'3 58 o 25' o 06'8 58 o 26' o 07'5 58 o 27' o 16'1 58 o 34' o 21'7 58 o 39' o 25'3 58 o 42' o 32'9 59 o 01' o 34'0 59 o 04' o 37'9 59 o 14' o 38'0 59 o 14' o 56'8 60 o 02' o 00'8 60 o 09' o 06'8 60 o 18' o 10'3 60 o 23' o 12'8 60 o 27' o 29'4 60 o 51' o 49'8 60 o 58' o 55'3 60 o 59' o 55'8 61 o 00' o 01'6 61 o 04' o 07'5 61 o 08' o 08'8 61 o 08' o 13'4 61 o 10' o 33'1 61 o 17' o 35'6 61 o 20' o 48'2 61 o 37' o 51'8 61 o 42' o 12'1 62 o 09' o 18'9 62 o 17' o 25'9 62 o 25' o 29'4 62 o 29' o 31'8 62 o 32' o 32'9 62 o 33' o 44'7 62 o 49' o 47'3 62 o 53' o 52'9 63 o 03'9

13 L 87/54 ET Euroopa Liidu Teataja Punkti nr Laiuskraad Pikkuskraad o 01'7 63 o 21' o 06'4 63 o 30' o 11'0 63 o 41' o 24'8 64 o 13' o 30'5 64 o 26' o 36'3 64 o 38' o 43'7 64 o 54' o 45'7 64 o 58' o 47'7 65 o 00' o 50'8 65 o 07' o 18'5 66 o 08' o 25'9 66 o 25' o 31'1 67 o 15' o 36'5 68 o 05' o 37'9 68 o 12' o 41'7 68 o 29' o 46'1 68 o 48' o 46'7 68 o 51' o 52'3 69 o 11' o 57'6 69 o 31' o 02'2 69 o 50' o 02'6 69 o 52' o 06'1 70 o 06' o 07'5 70 o 12' o 10'0 70 o 23' o 12'5 70 o 33' o 24'0 71 o 25' o 28'6 71 o 45' o 44'2 72 o 53' o 50'6 73 o 02' o 00'0 73 o 16' o 05' 73 o 30' ja sealt ulatub otse põhja suunas paralleelini 78 o 10 põhjalaiust; läänes piirneb joonega, mis algab punktist 61 o 00 põhjalaiust ja 65 o 00 läänepikkust ning ulatub loode suunas piki loksodroomi East Bluffini Baffini saare rannikul (61 o 55 põhjalaiust ja 66 o 20 läänepikkust) ning sealt edasi põhja suunas piki Baffini, Byloti, Devoni ja Ellesmere'i saare rannikut ja mööda meridiaani 80 o läänepikkust nende saarte vetes kuni punktini 78 o 10 põhjalaiust; põhjas piirneb paralleeliga 78 o 10 põhjalaiust. Alapiirkond 0 koosneb kahest rajoonist Rajoon 0A Alapiirkonna osa, mis asub paralleelist 66 o 15 põhjalaiust põhja pool. Rajoon 0B Alapiirkonna osa, mis asub paralleelist 66 o 15 põhjalaiust lõuna pool. Alapiirkond 1 Konventsiooniala osa, mis asub alapiirkonnast 0 idas ning põhja ja ida pool loksodroomi, mis ühendab punkti 60 o 12 põhjalaiust ja 57 o 13 läänepikkust punktiga 52 o 15 põhjalaiust ja 42 o 00 läänepikkust.

14 ET Euroopa Liidu Teataja L 87/55 Alapiirkond 1 koosneb kuuest rajoonist Rajoon 1A Alapiirkonna osa, mis asub paralleelist 68 o 50 põhjalaiust põhja pool (Christianshaab). Rajoon 1B Alapiirkonna osa, mis asub paralleeli 66 o 15 põhjalaiust (viis meremiili Umanarsugssuakist põhja pool) ja paralleeli 68 o 50 põhjalaiust (Christianshaab) vahel. Rajoon 1C Alapiirkonna osa, mis asub paralleeli 64 o 15 põhjalaiust (neli meremiili Godthaabist põhja pool) ja paralleeli 66 o 15 põhjalaiust (viis meremiili Umanarsugssuakist põhja pool) vahel. Rajoon 1D Alapiirkonna osa, mis asub paralleeli 62 o 30 põhjalaiust (Frederikshaab Glacier) ja paralleeli 64 o 15 põhjalaiust (neli meremiili Godthaabist põhja pool) vahel. Rajoon 1E Alapiirkonna osa, mis asub paralleeli 60 o 45 põhjalaiust (Cape Desolation) ja paralleeli 62 o 30 põhjalaiust (Frederikshaab Glacier) vahel. Rajoon 1F Alapiirkonna osa, mis asub paralleelist 60 o 45 põhjalaiust lõuna pool (Cape Desolation). Alapiirkond 2 Konventsiooniala osa, mis asub Hudson Strait i piirkonnas meridiaanist 64 o 30 läänepikkust idas, alapiirkonnast 0 lõuna pool, alapiirkonnast 1 lõuna ja lääne pool ning paralleelist 52 o 15 põhjalaiust põhja pool. Alapiirkond 2 koosneb kolmest rajoonist Rajoon 2G Alapiirkonna osa, mis asub paralleelist 57 o 40 põhjalaiust põhja pool (Cape Mugford). Rajoon 2H Alapiirkonna osa, mis asub paralleeli 55 o 20 põhjalaiust (Hopedale) ja paralleeli 57 o 40 põhjalaiust (Cape Mugford) vahel. Rajoon 2J Alapiirkonna osa, mis asub paralleelist 55 o 20 põhjalaiust lõuna pool (Hopedale). Alapiirkond 3 Konventsiooniala osa, mis asub paralleelist 52 o 15 põhjalaiust lõuna pool ja ida pool joonest, mis ulatub Newfoundlandi põhjarannikul asuvast Cape Bauldist otse põhja punktini 52 o 15 põhjalaiust; see alapiirkond asub paralleelist 39 o 00 põhjalaiust põhja pool, ida ja põhja pool loksodroomi, mis algab punktist 39 o 00 põhjalaiust ja 50 o 00 läänepikkust, ulatub loode suunas läbi punkti 43 o 30 põhjalaiust ja 55 o 00 läänepikkust punktini 47 o 50 põhjalaiust ja 60 o 00 läänepikkust, kuni ristub sirgjoonega, mis ühendab Cape Rayd Newfoundlandi ranniku punktis 47 o 37,0 põhjalaiust ja 59 o 18,0 läänepikkust Cape Northiga punktis 47 o 02,0 põhjalaiust ja 60 o 25,0 läänepikkust Cape Bretoni saarel; sealt kirde suunas piki nimetatud joont Cape Rayni punktis 47 o 37,0 põhjalaiust ja 59 o 18,0 läänepikkust.

15 L 87/56 ET Euroopa Liidu Teataja Alapiirkond 3 koosneb kuuest rajoonist Rajoon 3K Alapiirkonna osa, mis asub paralleelist 49 o 15 põhjalaiust põhja pool (Cape Freels, Newfoundland). Rajoon 3L Alapiirkonna osa, mis asub Newfoundlandi rannikul Cape Freelsist kuni Cape St. Maryni ulatuva joone ja joone vahel, mis ulatub Cape Freelsist otse itta meridiaanini 46 o 30 läänepikkust, ulatudes sealt otse lõunasse paralleelini 46 o 00 põhjalaiust, sealt otse läände meridiaanini 54 o 30 läänepikkust, sealt piki loksodroomi Newfoundlandis asuva Cape St. Maryni. Rajoon 3M Alapiirkonna osa, mis asub paralleelist 49 o 15 põhjalaiust lõuna pool ja meridiaanist 46 o 30 läänepikkust ida pool. Rajoon 3N Alapiirkonna osa, mis asub paralleelist 46 o 00 põhjalaiust lõuna pool ning meridiaanide 46 o 30 läänepikkust ja 51 o 00 läänepikkust vahel. Rajoon 3O Alapiirkonna osa, mis asub paralleelist 46 o 00 põhjalaiust lõuna pool ning meridiaanide 51 o 00 läänepikkust ja 54 o 30 läänepikkust vahel. Rajoon 3P Alapiirkonna osa, mis asub Newfoundlandi rannikust lõuna pool ja lääne pool joont, mis ulatub Newfoundlandil asuvast Cape St. Maryst punktini 46 o 00 põhjalaiust ja 54 o 30 läänepikkust ning sealt edasi otse lõunasse alapiirkonna piirini. Rajoon 3P jaguneb kaheks alarajooniks: loodealarajoon 3Pn on rajooni 3P see osa, mis asub loode pool joont, mis ulatub punktist 47 o 30,7 põhjalaiust ja 57 o 43,2 läänepikkust ligikaudu edelasse punktini 46 o 50,7 põhjalaiust ja 58 o 49,0 läänepikkust; kagualarajoon 3Ps on rajooni 3P see osa, mis asub kagu pool alarajooni 3Pn puhul määratletud joonest. Alapiirkond 4 Konventsiooniala osa, mis asub paralleelist 39 o 00 põhjalaiust põhja pool, alapiirkonnast 3 lääne pool ja järgmisest joonest ida pool: see joon algab Ameerika Ühendriikide ja Kanada vahelise riigipiiri lõpust Grand Manani väinas punktis 44 o 46 35,346" põhjalaiust ja 66 o 54 11,253" läänepikkust; kulgeb sealt otse lõuna suunas paralleelini 43 o 50 põhjalaiust; sealt otse läände meridiaanini 67 o 24 27,24" läänepikkust; sealt piki geodeetilist joont edela suunas punktini 42 o 53 14" põhjalaiust ja 67 o 44 35" läänepikkust; sealt piki geodeetilist joont kagu suunas punktini 42 o 31 08" põhjalaiust ja 67 o 28 05" läänepikkust; sealt piki geodeetilist joont punktini 42 o 20 põhjalaiust ja 67 o 18 13,15" läänepikkust; sealt otse itta punktini 66 o 00 läänepikkust; sealt piki loksodroomi kagu suunas punktini 42 o 00 põhjalaiust ja 65 o 40 läänepikkust ning edasi otse lõunasse paralleelini 39 o 00 põhjalaiust. Alapiirkond 4 koosneb kuuest rajoonist Rajoon 4R Alapiirkonna osa, mis asub Newfoundlandi rannikul Cape Bauldist kuni Cape Rayni ulatuva joone ja järgmise joone vahel: see joon algab Cape Bauldist, kulgeb sealt otse põhja suunas paralleelini 52 o 15 põhjalaiust, sealt otse läände Labradori rannikuni, sealt piki Labradori rannikut Labradori-Quebeci piiri lõpp-punktini, sealt piki loksodroomi edela suunas punktini

16 ET Euroopa Liidu Teataja L 87/57 49 o 25 põhjalaiust ja 60 o 00 läänepikkust, sealt otse lõunasse punktini 47 o 50 põhjalaiust ja 60 o 00 läänepikkust, sealt piki loksodroomi kagu suunas punktini, kus alapiirkonna 3 piir ristub Nova Scotias asuvat Cape Northi ja Newfoundlandil asuvat Cape Rayd ühendava sirgjoonega, ning sealt Newfoundlandil asuva Cape Rayni. Rajoon 4S Alapiirkonna osa, mis asub Quebeci lõunarannikul Labradori-Quebeci piiri lõpp-punktist Pte. des Montsi ulatuva joone ja järgmise joone vahel: see algab Pte. des Montsis, kulgeb sealt otse itta punktini 49 o 25 põhjalaiust ja 64 o 40 läänepikkust, sealt piki loksodroomi ida ja kagu suunas punktini 47 o 50 põhjalaiust ja 60 o 00 läänepikkust, sealt otse põhja punktini 49 o 25 põhjalaiust ja 60 o 00 läänepikkust ning edasi piki loksodroomi kirde suunas Labradori-Quebeci piiri lõpp-punktini. Rajoon 4T Alapiirkonna osa, mis asub Cape Northist kuni Pte. de Montsini ulatuva Nova Scotia, New Brunswicki ja Quebeci ranniku ning järgmise joone vahel: see joon algab Pte. des Montsis, kulgeb sealt otse itta punktini 49 o 25 põhjalaiust ja 64 o 40 läänepikkust, sealt piki loksodroomi kagu suunas punktini 47 o 50 põhjalaiust ja 60 o 00 läänepikkust ning sealt piki loksodroomi lõuna suunas Nova Scotias asuva Cape Northini. Rajoon 4V Alapiirkonna osa, mis asub Cape Northist kuni Fourchuni ulatuva Nova Scotia ranniku ja järgmise joone vahel: see joon algab Fourchus, kulgeb sealt piki loksodroomi ida suunas punktini 45 o 40 põhjalaiust ja 60 o 00 läänepikkust, sealt otse lõunasse piki meridiaani 60 o 00 läänepikkust paralleelini 44 o 10 põhjalaiust, sealt otse itta meridiaanini 59 o 00 läänepikkust, sealt otse lõunasse paralleelini 39 o 00 põhjalaiust, sealt otse itta punktini, kus alapiirkondade 3 ja 4 vaheline piir ristub paralleeliga 39 o 00 põhjalaiust, sealt piki alapiirkondade 3 ja 4 vahelist piiri ja joont, mis ulatub loode suunas punktini 47 o 50 põhjalaiust ja 60 o 00 läänepikkust, ning sealt piki loksodroomi lõuna suunas Nova Scotial asuva Cape Northini. Rajoon 4V jaguneb kaheks alarajooniks: Põhjaalarajoon 4Vn on rajooni 4V see osa, mis asub paralleelist 45 o 40 põhjalaiust põhja pool; lõunaalarajoon 4Vs on rajooni 4V see osa, mis asub paralleelist 45 o 40 põhjalaiust lõuna pool. Rajoon 4W Alapiirkonna osa, mis asub Halifaxist kuni Fourchuni ulatuva Nova Scotia ranniku ja järgmise joone vahel: see joon algab Fourchus, kulgeb sealt piki loksodroomi ida suunas punktini 45 o 40 põhjalaiust ja 60 o 00 läänepikkust, sealt otse lõunasse piki meridiaani 60 o 00 läänepikkust paralleelini 44 o 10 põhjalaiust, sealt otse itta meridiaanini 59 o 00 läänepikkust, sealt otse lõunasse paralleelini 39 o 00 põhjalaiust, sealt otse läände meridiaanini 63 o 20 läänepikkust, sealt otse põhja suunas samal meridiaanil asuva punktini 44 o 20 põhjalaiust ning edasi piki loksodroomi loode suunas Nova Scotial asuva Halifaxini. Rajoon 4X Alapiirkonna osa, mis asub alapiirkonna 4 läänepiiri ning New Brunswicki ja Nova Scotia ranniku vahel, ning New Brunswicki ja Maine'i vahelisest piirist Halifaxi ulatuva joone ja järgmise joone vahel: see joon algab Halifaxist, kulgeb sealt piki loksodroomi kagu suunas punktini 44 o 20 põhjalaiust ja 63 o 20 läänepikkust, sealt otse lõunasse paralleelini 39 o 00 põhjalaiust ning edasi otse läände meridiaanini 65 o 40 läänepikkust. Alapiirkond 5 Konventsiooniala osa, mis asub alapiirkonna 4 piirist lääne pool, paralleelist 39 o 00 põhjalaiust põhja pool ja meridiaanist 71 o 40 läänepikkust ida pool. Alapiirkond 5 koosneb kahest rajoonist Rajoon 5Y Alapiirkonna osa, mis asub Maine i, New Hampshire i ja Massachusettsi ranniku, (Maine i ja New Brunswicki vahelisest piirist punktini 70 o 00 läänepikkust Cape Codis ligikaudu 42 o põhjalaiust) ja järgmise joone vahel: see joon algab Cape Codil

17 L 87/58 ET Euroopa Liidu Teataja asuvas punktis 70 o läänepikkust (ligikaudu 42 o põhjalaiust), kulgeb sealt otse põhja punktini 42 o 20 põhjalaiust, sealt otse itta alapiirkondade 4 ja 5 piiril asuva punktini 67 o 18 13,15" läänepikkust ning edasi piki nimetatud piiri Kanada ja Ameerika Ühendriikide piirini. Rajoon 5Z Alapiirkonna osa, mis asub rajoonist 5 Y lõuna ja ida pool. Rajoon 5Z jaguneb kaheks alarajooniks: idaalarajooniks ja läänealarajooniks, mida määratletakse järgmiselt: idaalarajoon 5Ze on rajooni 5Z see osa, mis asub meridiaanist 70 o 00 läänepikkust ida pool; alarajoon 5Ze jaguneb kaheks alaüksuseks ( 1 ): 5Zu (Ameerika Ühendriikide akvatoorium) on alarajooni 5Ze see osa, mis asub lääne pool geodeetilisi jooni, mis ühendavad järgmiste koordinaatidega punkte: Põhjalaius Läänepikkus A 44 o 11'12" 67 o 16'46" B 42 o 53'14" 67 o 44'35" C 42 o 31'08" 67 o 28'05" D 40 o 27'05" 65 o 41'59". 5Zc (Kanada akvatoorium) on alarajooni 5Ze see osa, mis asub eespool nimetatud geodeetilistest joontest ida pool; läänealarajoon 5Zw on rajooni 5Z see osa, mis asub meridiaanist 70 o 00 läänepikkust lääne pool. Alapiirkond 6 Konventsiooniala osa, mis piirneb joonega, mis algab punktist 71 o 40 läänepikkust Rhode Islandil, kulgeb sealt otse lõunasse punktini 39 o 00 põhjalaiust, sealt edasi otse itta punktini 42 o 00 läänepikkust, sealt otse lõunasse punktini 35 o 00 põhjalaiust, sealt otse läände Põhja-Ameerika rannikuni, sealt põhja suunas piki Põhja-Ameerika rannikut punktini 71 o 40 läänepikkust Rhode Islandil. Alapiirkond 6 koosneb kaheksast rajoonist Rajoon 6A Alapiirkonna osa, mis asub paralleelist 39 o 00 põhjalaiust põhja pool ja alapiirkonnast 5 lääne pool. Rajoon 6B Alapiirkonna osa, mis asub paralleelist 70 o 00 läänepikkust lääne pool, paralleelist 39 o 00 põhjalaiust lõuna pool ning põhja ja lääne pool joont, mis kulgeb lääne suunas piki paralleeli 37 o 00 põhjalaiust läänepikkuseni 76 o 00 ning sealt edasi otse lõunasse Virginias asuva Cape Henryni. Rajoon 6C Alapiirkonna osa, mis asub läänepikkusest 70 o 00 lääne pool ja rajoonist 6B lõuna pool. Rajoon 6D Alapiirkonna osa, mis asub rajoonidest 6B ja 6C ida pool ja läänepikkusest 65 o 00 lääne pool. ( 1 ) Nimetatud kaht alaüksust ei ole märgitud NAFO konventsiooni kuuendas trükis (mai 2000). NAFO üldnõukogu kinnitas need NAFO teadusnõukogu ettepanekul vastavalt NAFO konventsiooni XX artikli lõikele 2.

18 ET Euroopa Liidu Teataja L 87/59 Rajoon 6E Alapiirkonna osa, mis asub rajoonist 6D ida pool ja läänepikkusest 65 o 00 lääne pool. Rajoon 6F Alapiirkonna osa, mis asub rajoonist 6E ida pool ja läänepikkusest 55 o 00 lääne pool. Rajoon 6G Alapiirkonna osa, mis asub rajoonist 6F ida pool ja läänepikkusest 50 o 00 lääne pool. Rajoon 6H Alapiirkonna osa, mis asub rajoonist 6G ida pool ja läänepikkusest 42 o 00 lääne pool.

19 L 87/60 ET Euroopa Liidu Teataja IV LISA PÜÜGIANDMETE ESITAMISEL KASUTATAVAD MÕISTED JA KOODID A) PÜÜGIVAHENDITE JA KALALAEVADE KATEGOORIATE LOETELU (kooskõlas rahvusvahelise püügivahendite statistilise standardklassifikatsiooniga (ISSCFG)) Kategooria Lühend Traalid Põhjatraalid piimtraalid TBB traallaudadega põhjatraalid (poordist või ahtrist) OTB traallaudadega põhjatraalid (poordist) OTB 1 traallaudadega põhjatraalid (ahtrist) OTB2 paaristraalid (kaks laeva) PTB krevetitraalid TBS merevähitraalid TBN põhjatraalid (määratlemata) TB Pelaagilised traalid traallaudadega põhjatraalid (poordist või ahtrist) OTM traallaudadega põhjatraalid (poordist) OTM1 traallaudadega põhjatraalid (ahtrist) OTM2 paaristraalid (kaks laeva) PTM krevetitraalid TMS pelaagilised traalid (määratlemata) TM Kaksiktraal OTS Traallaudadega kaksiktraalid OTT Paaristraalid (kaks laeva) (määratlemata) PT Traallaudadega traalid (määratlemata) OT Muud traalid (määratlemata) TX Noodad Kaldanoodad SB Paadi- või laevanoodad SV ankurdatud põhjanoodad SDN ankurdamata põhjanoodad SSC kaksiknoodad (kaks laeva) SPR Noodad (määratlemata) SX Haardnoodad Kokkuveotrossidega (seinnoot) PS mida kasutab üks laev PS1 mida kasutavad kaks laeva PS2 Ilma kokkuveotrossideta (avamerenoot) LA Nakkevõrgud (lõpus- ja takervõrgud) Seisevvõrk (ankurdatud) GNS Triiviv nakkevõrk GND

20 ET Euroopa Liidu Teataja L 87/61 Kategooria Lühend Haard-nakkevõrk Seisevvõrk (vaiadel) Abarad Kombineeritud nakkevõrgud-abarad Nakkevõrgud (lõpus- ja takervõrgud) (määratlemata) Nakkevõrgud (määratlemata) GNC GNF GTR GTN GEN GN Õnged ja jadad Põhjaõngejada Triivõngejada Õngejadad (määratlemata) Ridvata ja ridvaga õnged (käsitsi kasutatavad) Ridvata ja ridvaga õnged (mehhaniseeritud) Veoõnged Õnged ja jadad (määratlemata) LLS LLD LL LHP LTM LTL LX Lõkspüünised Seisevnoodad Kaetud lõksud Mõrrad Piirded, tarad, ülevoolupaisud jne Koonuslõksud Õõtsevõrgud Lõkspüünised (määratlemata) FPN FPO FYK FWR FSN FAR FIX Pealtheidetavad püünised Viskevõrgud Pealtheidetavad püünised (määratlemata) FCN FG Tragid Paaditragi Käsitragi DRB DRH Haarde- ja torkevahendid Harpuun HAR Tõstevõrgud Portatiivsed tõstevõrgud Paadist kasutatavad tõstevõrgud Kaldalt kasutatavad statsionaarsed tõstevõrgud Tõstevõrgud (määratlemata) LNP LNB LNS LN Saagikäsitsemismasinad Pumbad Mehhaniseeritud tragid Saagikäsitsemismasinad (määratlemata) Muud püügivahendid Tundmatud püügivahendid HMP HMD HMX MIS NK

21 L 87/62 ET Euroopa Liidu Teataja B) PÜÜGIKOORMUSÜHIKUTE MÄÄRATLUSED PÜÜGIVAHENDITE KATEGOORIATE JÄRGI Püügikoormuse andmed esitatakse võimaluse korral kolmel tasemel. A-kategooria Püügivahend Püügikoormusühik Mõisted Haardnoodad (seinnoodad) Kaldanoodad Paadinoodad Püügivahendi kasutamiskordade arv Püügivahendi kasutamiskordade arv Kalastatud tundide arv Arv, mitu korda püügivahendit on kasutatud, olenemata asjaolust, kas saaki saadi. See meede on asjakohane, kui kalaparve suurus ja tihedus on seotud kalavarude rohkusega või kui püügivahendi kasutamine on juhuslikku laadi Arv, mitu korda püügivahendit on kasutatud, olenemata asjaolust, kas saaki saadi Arv, mitu korda noota on kasutatud, korrutatuna püügiaja keskmise pikkusega Traalid Tundide arv Tundide arv, mille jooksul traal oli kalapüügiks vees (pelaagiline traal) või põhjas (põhjatraal) Paaditragid Kalastatud tundide arv Tundide arv, mille jooksul tragi oli kalapüügiks põhjas Nakkevõrgud (seisevvõi triivvõrgud) Seisevvõrgud Lõkspüünis (katmata seisevnoodad) Kaetud lõksud ja mõrrad Õngejadad (seisevvõi triivjadad) Õnged (ridvaga õnged, vedelid, rullõnged) Püügikoormuse ühikute arv Püügikoormuse ühikute arv Püügikoormuse ühikute arv Püügikoormuse ühikute arv Õngekonksud tuhandetes Õngitsemispäevade arv Võrkude pikkus väljendatuna 100 meetristes ühikutes, korrutatuna kasutuskordade arvuga (= teatava aja jooksul kasutatud võrkude kogupikkus meetrites jagatuna 100ga) Võrkude pikkus väljendatuna 100 meetristes ühikutes, korrutatuna loomuste arvuga Kalastuspäevade arv korrutatuna loomuste arvuga Tõstete arv korrutatuna ühikute arvuga (= teataval ajavahemikul püütud ühikute arv) Teataval ajavahemikul kalastamiseks kasutatud õngekonksude arv jagatuna 1 000ga Teataval ajavahemikul kasutatud õngede arv Harpuunid (Märkida ainult püügikoormuse tasemed B ja C) B-kategooria Kalastuspäevade arv: päevade arv, mil toimus kalapüük. Kui püügi olulise osa saagi otsimine tuleks kalastuspäevade alla märkida päevade arv, mil tegeldi otsimisega, kuid ei kalastatud. C-kategooria Kaldapäevade arv: peale kalastuspäevade ja otsimisele kulunud päevade tuleb märkida ka kõikide ülejäänud päevade arv, mil laev oli püügikohas. Arvestatud püügikoormusprotsent (proportsionaalselt jaotatud püügikoormus) Kuna kogusaagi püügikoormusühikud ei pruugi kättesaadavad olla, tuleks märkida arvestatud püügikoormuse määr. See arvutatakse järgmiselt: (((kogusaak) (saak, mille kohta on märgitud püügikoormus)) 100)/(kogusaak) C) LAEVA SUURUSKATEGOORIAD (kooskõlas rahvusvahelise kalalaevade statistilise standardklassifikatsiooniga (ISSCFV))

22 ET Euroopa Liidu Teataja L 87/63 Mahutavusklassid Kogumahutavuse kategooria Kood 0 49, , , , , ,9 07 Teadmata 00 D) PEAMISED PÜÜTAVAD LIIGID Need liigid, millele püük on peaasjalikult suunatud. Need ei pruugi olla liigid, mis moodustavad suurema osa saagist. Liigid tuleks näidata kolmetähelise koodiga (vt I lisa).

23 L 87/64 ET Euroopa Liidu Teataja V LISA MAGNETKANDJAL ESITATAVATE ANDMETE VORMING A) MAGNETKANDJAD Magnetlindid: Disketid: üheksarajaline rajatihedusega 1600 või 6250 bitti tollil ja ASCII koodidest EBCDIC koodiga, soovitavalt märgendatud. Märked peavad sisaldama ka faililõpukoodi. MS-DOS-vormindusega 3,5tollised 720kilobaidised, 1,4megabaidised, 5,25tollised 360kilobaidised või 1,2megabaidised kettad. B) KOODI VORMING Artikli 2 lõike 1 punkti a kohaselt esitatud andmed Baitide arv Teave Märkused 1 kuni 4 Riik (ISO kolmetäheline kood) nt FRA = Prantsusmaa 5 kuni 6 Aasta nt 90 = kuni 8 FAO peamine püügipiirkond 21 = Loode-Atlandi 9 kuni 15 Rajoon nt 3 Pn = NAFO alarajoon 3 Pn 16 kuni 18 Liigid kolmetäheline kood 19 kuni 26 Saak tonnides Artikli 2 lõike 1 punkti b kohaselt esitatud andmed Baitide arv Teave Märkused 1 kuni 4 Riik ISO kolmetäheline kood (nt FRA = Prantsusmaa) 5 kuni 6 Aasta nt 94 = kuni 8 Kuu nt 01 = jaanuar 9 kuni 10 FAO peamine püügipiirkond 21 = Loode-Atlandi 11 kuni 18 Rajoon nt 3 Pn = NAFO alarajoon 3 Pn: tähtnumbriline 19 kuni 21 Peamised püütavad liigid Kolmetäheline kood 22 kuni 26 Laeva ja püügivahendi kategooria ISSCFG kood (nt OTB2 = traallaudadega põhjatraal): tähtnumbriline 27 kuni 28 Laeva suuruse klass ISSCFV kood (nt 04 = GT): tähtnumbriline 29 kuni 34 Keskmine kogumahutavus Tonnides: number 35 kuni 43 Mootori keskmine võimsus Kilovattides: number 44 kuni 45 Arvestatud püügikoormuse Number määr 46 kuni 48 Ühik Liigi või püügikoormusühiku 3täheline kood (nt COD = tursk, A = Püügikoormuse meede A) 49 kuni 56 Andmed Saak (tonnides) või püügikoormuse ühik Märkused a) Arvväljad peavad olema paremjoondatud ja eestühikuga. Kõik sümbolväljad peavad olema vasakjoondatud ning lõputühikuga. b) Saak tuleb märkida lossitud saagi eluskaalu ekvivalendina ja lähima tonnini ümardatult. c) Kogused (baidid 49 56), mis on väiksemad kui pool ühikut, tuleb märkida numbriga 1.

24 ET Euroopa Liidu Teataja L 87/65 d) Teadmata kogused (baidid 49 56) tuleb märkida numbriga 2. e) Riigitähised (ISO koodid): Austria Belgia Bulgaaria Küpros Tšehhi Vabariik Saksamaa Taani Hispaania Eesti Soome Prantsusmaa Ühendkuningriik Inglismaa ja Wales Šotimaa Põhja-Iirimaa Kreeka Ungari Iirimaa Island Itaalia Leedu Luksemburg Läti Malta Madalmaad Norra Poola Portugal Rumeenia Slovakkia Sloveenia Rootsi Türgi AUT BEL BGR CYP CZE DEU DNK ESP EST FIN FRA GBR GBRA GBRB GBRC GRC HUN IRL ISL ITA LTU LUX LVA MLT NDL NOR POL PRT ROU SVK SVN SWE TUR

25 L 87/66 ET Euroopa Liidu Teataja VI LISA MAGNETKANDJAL ESITATAVATE ANDMETE VORMING A. KOODI VORMING Andmete edastamiseks kooskõlas artikli 2 lõike 1 punktiga a Andmed tuleb esitada eri pikkusega väljadest koosnevate kirjetena, mis eraldatakse kooloniga (:). Kirje koosneb järgmistest väljadest: Väli Märkused Riik ISO 3täheline tähis (näit FRA = Prantsusmaa) Aasta näit 2001 või 01 FAO püügipiirkond Püügirajoon Liigid Saak 21 = Atlandi ookeani loodeosa näit 3Pn = NAFO alarajoon 3Pn 3-täheline kood Tonnid Andmete edastamiseks kooskõlas artikli 2 lõike 1 punktiga b Andmed tuleb esitada eri pikkusega väljadest koosnevate kirjetena, mis eraldatakse kooloniga (:). Kirje koosneb järgmistest väljadest: Väli Märkused Riik Aasta Kuu FAO püügipiirkond Püügirajoon Peamised püütavad liigid Laeva/püügivahendite kategooria Laeva suurusklass Keskmine kogumahutavus Mootori keskmine võimsus Arvestatud püügikoormusprotsent Ühik Andmed ISO 3täheline tähis (näit FRA = Prantsusmaa) näit 0001 või 2001 aasta 2001 kohta näit 01 = jaanuar 21 = Atlandi ookeani loodeosa näit 3Pn = NAFO alarajoon 3Pn 3täheline kood ISSCFG kood (näit 0TB2 = traallaudadega põhjatraal) ISSCFV kood (näit 04 = ,9 GT): Tonnid Kilovatid Numbritega Liigi 3täheline kood või püügikoormuse kood (näit COD = tursk või A = püügikoormus A) Saak (tonnides) või püügikoormusühik

26 ET Euroopa Liidu Teataja L 87/67 a) Saak tuleb märkida lossitud saagi eluskaalu ekvivalendina. b) Riigitähised: Austria Belgia Bulgaaria Küpros Tšehhi Vabariik Saksamaa Taani Hispaania Eesti Soome Prantsusmaa Ühendkuningriik Inglismaa ja Wales Šotimaa Põhja-Iirimaa Kreeka Ungari Iirimaa Island Itaalia Leedu Luksemburg Läti Malta Madalmaad Norra Poola Portugal Rumeenia Slovaki Vabariik Sloveenia Rootsi Türgi AUT BEL BGR CYP CZE DEU DNK ESP EST FIN FRA GBR GBRA GBRB GBRC GRC HUN IRL ISL ITA LTU LUX LVA MLT NLD NOR POL PRT ROU SVK SVN SWE TUR B. EUROOPA KOMISJONILE ANDMETE EDASTAMISE MEETOD Andmed tuleb võimaluse korral edastada elektroonilisel kujul (näiteks elektronkirjaga). Kui see ei ole võimalik, võib andmeid edastada andmefailina 3,5" HD-disketil.

27 L 87/68 ET Euroopa Liidu Teataja VII LISA Kehtetuks tunnistatud määrus koos muudatustega Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2018/93 (EÜT L 186, , lk 1) aasta ühinemisakt, I lisa, lõike X punkt 6 (EÜT L 241, , lk 189) Komisjoni määrus (EÜ) nr 1636/2001 (EÜT L 222, , lk 1) Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, , lk 1) ainult artikkel 3 ja III lisa punkt aasta ühinemisakt, II lisa, lõike 10 punkt 9 (ELT L 236, , lk 571)

28 ET Euroopa Liidu Teataja L 87/69 VIII LISA Vastavustabel Määrus (EMÜ) nr 2018/93 Käesolev määrus Artikkel 1 Artikkel 1 Artikkel 2 Artikkel 2 Artikkel 3 Artikkel 3 Artikkel 4 Artikkel 4 Artikkel 5 Artikkel 5 Artikli 6 lõiked 1 ja 2 Artikli 6 lõiked 1 ja 2 Artikli 6 lõige 3 Artikli 7 lõige 1 Artikli 7 lõige 1 Artikli 7 lõige 2 Artikli 7 lõige 2 Artikli 7 lõige 3 Artikli 7 lõige 4 Artikli 7 lõige 3 Artikkel 8 Artikkel 8 Artikkel 9 Artikkel 9 Lisa I I lisa Lisa II II lisa Lisa III III lisa Lisa IV IV lisa Lisa V V lisa VI lisa VII lisa VIII lisa

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 34, 213 «Kalapüügiseadusest» tulenevate Vabariigi Va

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 34, 213 «Kalapüügiseadusest» tulenevate Vabariigi Va Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 34, 213 «Kalapüügiseadusest» tulenevate Vabariigi Valitsuse määruste muutmine Vastu võetud 25.04.2000 nr

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU ET 18708/11 (OR. en) PRESSE 501 PR CO 81 PRESSITEADE Nõukogu istung Põllumajandus ja kalandus Brüssel, detsember 2

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU ET 18708/11 (OR. en) PRESSE 501 PR CO 81 PRESSITEADE Nõukogu istung Põllumajandus ja kalandus Brüssel, detsember 2 EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 18708/11 (OR. en) PRESSE 501 PR CO 81 PRESSITEADE Nõukogu 3137. istung Põllumajandus ja kalandus Brüssel, 15.-16. detsember 2011 Eesistuja Marek SAWICKI Poola põllumajandus- ja maaelu

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Põllumajandusministri 28. veebruari a a määruse nr 28 Kalandustoodete liikide tootenimetuste loetelu ning kalandustoote väikesed tootekogused li

Põllumajandusministri 28. veebruari a a määruse nr 28 Kalandustoodete liikide tootenimetuste loetelu ning kalandustoote väikesed tootekogused li Põllumajandusministri 28. veebruari 2006. a a määruse nr 28 Kalandustoodete liikide tootenimetuste loetelu ning kalandustoote väikesed tootekogused lisa (põllumajandusministri 12. juuli 2012. a määruse

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 14.5.2014 COM(2014) 265 final 2014/0138 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega keelatakse triivvõrgupüük, muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 850/98,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 ««««««««««««Istungidokument 2009 C6-0261/2007 2005/0211(COD) 06/09/2007 Ühisseisukoht Nõukogu 23. juuli 2007 ühine seisukoht, mis on vastu võetud eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 28.6.213 C(213) 435 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta) kohaldamist liikmesriikides

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks 5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ)

Rohkem

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I lisa Ravimi te, ravimvormide, tugevuste, manustamisviiside, taotlejate, müügiloa hoidjate loetelu liikmesriikides 1 Belgia Belgia Bulgaaria Tšehhi GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

COM(2006)528/F1 - ET

COM(2006)528/F1 - ET TRANSPORDIPOLIITIKA A. MAANTEETRANSPORT 1. 31991 L 0439: nõukogu direktiiv 91/439/EMÜ, 29. juuli 1991, juhilubade kohta (EÜT L 237, 24.8.1991, lk 1); muudetud järgmiste aktidega: 11994 N: ühinemistingimusi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

CL2009R1072ET bi_cp 1..1

CL2009R1072ET bi_cp 1..1 2009R1072 ET 01.07.2013 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1072/2009, 21. oktoober 2009,

Rohkem

Miluumasut Pattedyr Mammals Umimmak allaaserikkit Skriv om moskusokse Write about Muskox Uunga paasissutissat: Umimmak Fakta om moskusokse Facts about

Miluumasut Pattedyr Mammals Umimmak allaaserikkit Skriv om moskusokse Write about Muskox Uunga paasissutissat: Umimmak Fakta om moskusokse Facts about Umimmak allaaserikkit Skriv om moskusokse Write about Muskox Uunga paasissutissat: Umimmak Fakta om moskusokse Facts about Muskox Umimmak pillugu uanga oqaluttuassara Min fortælling om moskusokse My story

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

C-63_90 ja C-67_90

C-63_90 ja C-67_90 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. oktoober 1992 * Kalandus Määrus püügikvootide jaotamise kohta liikmesriikide vahel Hispaania ja Portugali ühinemisakt [ ] Liidetud kohtuasjades C-63/90 ja C-67/90, Portugali Vabariik,

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

GEN

GEN Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. september 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0206 (NLE) 10973/16 ADD 13 WTO 195 SERVICES 20 FDI 16 CDN 12 SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD DOKUMENDID Teema:

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid A bit about bit Bitt, (ingl k bit) on info mõõtmise ühik, tuleb mõistest binary digit nö kahendarv kahe võimaliku väärtusega 0 ja 1. Saab näidata kahte võimalikku olekut

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 1

Keskkonnaministri määruse lisa 1 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 1 ÕHUSAASTELOA TAOTLUS Loa taotluse esitamise

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

"Amoxil, INN-amoxicillin"

Amoxil, INN-amoxicillin Lisa I Nimede loetelu, ravimvormid, ravimite tugevused, manustamisviisid, müügilubade hoidjad liikmesriikides 1 Belgia Belgia Belgia Belgia 1g Dispergeeritav tablett N/A Kapsel, kõva N/A 125 mg 125 mg/5

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

ET Kokkuvõte ESPADi aasta aruanne Sõltuvusainete tarbimine kooliõpilaste hulgas 36 Euroopa riigis

ET Kokkuvõte ESPADi aasta aruanne Sõltuvusainete tarbimine kooliõpilaste hulgas 36 Euroopa riigis ET Kokkuvõte ESPADi 2. aasta aruanne Sõltuvusainete tarbimine kooliõpilaste hulgas 36 Euroopa riigis Õiguslik teade Käesolev Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) väljaanne on autoriõigusega

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. jaanuar 2018 (OR. en) 15686/17 ADD 1 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istung (põllumajandus ja

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. jaanuar 2018 (OR. en) 15686/17 ADD 1 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istung (põllumajandus ja Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. jaanuar 2018 (OR. en) 15686/17 ADD 1 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3586. istung (põllumajandus ja kalandus) 11. 12. detsembril 2017 Brüsselis PV/CONS

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Te

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Te EUROOPA KOMISJON Brüssel, 19.1.2018 COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Teine aruanne, milles käsitletakse nõukogu direktiivi

Rohkem

COM(2018)631/F2 - ET (annex)

COM(2018)631/F2 - ET (annex) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 5.10.2018 COM(2018) 631 final/2 ANNEXES 1 to 6 CORRIGENDUM This document replaces COM(2018)631 final of 12.9.2018. Update of the cover page. The text should read as follows: LISAD

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

rapidworkflow_69484_1_et.doc

rapidworkflow_69484_1_et.doc EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 15357/10 (OR. en) PRESSE 287 PR CO 30 PRESSITEADE Nõukogu 3042. istung Põllumajandus ja kalandus Luxembourg, 26. oktoober 2010 Eesistujad Sabine Laruelle Belgia väikeste ja keskmise

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT Euroopa Komisjon 2019/C

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Paberretsepti digitaliseerimine

Paberretsepti digitaliseerimine Paberretseptide väljastamine, digitaliseerimine, arve moodustamine. 1. EV kodaniku retsepti sisestamise alustamiseks valida toode müümiseks ostukorvi Kui toode/ravim on ostukorvis, siis vajutada klahvi

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Microsoft Word - EB 75.2 Synthèse analytique Bénévolat_ET

Microsoft Word - EB 75.2 Synthèse analytique Bénévolat_ET Kommunikatsiooni peadirektoraat Kodanikega suhtlemise direktoraat Avaliku arvamuse jälgimise üksus Euroopa Parlamendi Eurobaromeetri eriuuring nr Vabatahtlik töö Brüssel, 27. juuni 2011 KOKKUVÕTE Katvus:

Rohkem