RESERVRÜHMAÜLEMA PILOOTKURSUSE ÕPPEKAVA

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "RESERVRÜHMAÜLEMA PILOOTKURSUSE ÕPPEKAVA"

Väljavõte

1 KINNITATUD Kaitseväe Akadeemia ülema käskkirjaga nr 128 Kaitseväe Akadeemia RESERVRÜHMAÜLEMA PILOOTKURSUSE ÕPPEKAVA Tartu /50

2 Õppekava koostaja: Auaste ja nimi Struktuuriüksus Ametikoht Kpt Taavi Moor KVA JvKo grupi lektor Lisaks osalesid õppekava väljatöötamisel või andsid ekspertarvamuse: Auaste ja nimi Struktuuriüksus Ametikoht Kol-ltn Tarmo Kundla KVA TÕT ülem Pr Ülle Säälik KVA Pedagoogika lektor-suunajuht Mjr Marko Pungar KVA JvR grupi ülem Kpt Timo Leppik KVA JvKo grupi õpetaja Kpt Virgo Vutt KVA JvKo grupi õpetaja Ltn Jaanus Otsing KVA JvR grupi õpetaja V-vbl Anti Rahkema KVA JvKo grupi instruktor Eessõna pilootkursuse õppekavale 2020 Reservrühmaülema pilootkursuse (RRÜK) õppekava 2020 aluseks on võetud aastal KVAs koostatud ja ülema poolt kinnitatud RRÜK pilootkursuse õppekava 1. Lisaks on õppekava muutmisel võetud arvesse: 1. jalaväe inspektuuri poolt loodud Rühmaülema ametikoha alusnõuded 2 ; a läbi viidud pilootkursuse järgset tagasisidet; 3. nooremallohvitseride baaskursuse 2020 õppekava 3 ; 4. struktuuriüksustelt saadud tagasisidet õppekava 2020 esmasele projektile; 5. KVPS J7 suuniseid; 6. KVA rakenduskõrgharidusõpe õppekava Sõjaväeline juhtimine maaväes 4 ; 7. sõjaväelise juhtide arendusprogrammi (E-002) raames kogutud tagasisidet. 1 KVA ülema kk nr 79 Reservrühmaülema pilootkursuse õppekava 2 KVPS J3 jalaväeinspektor ( J /18/32089) Rühmaülema ametikoha nõuded 3 KVJ kk nr Nooremallohvitseride baaskursus (NABK) 4 KVA nõukogu otsus Rakenduskõrgharidusõpe õppekava Sõjaväeline juhtimine maaväes 2/50

3 Kooskõlastaja: Auaste ja nimi Struktuuriüksus Ametikoht 3/50

4 1. Sihtgrupp Kaitseväe ja Kaitseliidu rühmataseme reservohvitseri kohale planeeritud reservväelased. Valiku tingimused: - Eesti Vabariigi kodakondsus; - keskharidus; - kaitseväes läbitud nooremallohvitseride kursus või sama taseme väljaõpe Kaitseliidus. 2. Eesmärk Õppekava eesmärk on anda alused ja suunised reservrühmaülemate ettevalmistamiseks kõikidele Kaitseväe struktuuriüksustele ning Kaitseliidule. 3. Taotletav pädevus SVA ohvitser I (O1R) 4. Sisu ja maht 4.1 RRÜK õppekava koosneb kahest moodulist. I moodul - baaskursuse moodul on maaväe lõikes kõigil üks, et tagada kursuslastele samaväärne baasõpe, luues sellega ühtse sõjaväelase ilmamaa ning alus vastastikuseks arusaamaks lahinguruumis. II moodul - spetsialiseerumismoodul jaguneb kümneks erialaks. Spetsialiseerumise järgne erialaõpe toimub erialakoolides, struktuuriüksustes või üksikkompaniis. 4/50

5 moodulid ja erialad Mooduli maht akadeemilistes tundides Moodul 1. Baaskursuse moodul 200 Moodul 2. Spetsialiseerumismoodul 120 Eriala 2.1 Jalaväe eriala Eriala 2.2 Pioneeri eriala Eriala 2.3 Õhutõrjekahuri eriala Eriala 2.4 Õhutõrjeraketi eriala Eriala 2.5 Õhutõrje tulejuhtimise eriala Eriala 2.6 Suurtükiväe tagalapatarei eriala Eriala 2.7 Suurtükiväe tuletoetuse eriala Eriala 2.8 Suurtükiväe tulepatarei eriala Eriala 2.9 Luure eriala Eriala 2.10 Logistika eriala Õppepraktika: Järgneb teenistuses, ei ole õppekava osa. Reserv-aeg: Ei ole õppekavasse sisse arvestatud. Kursuse kogumaht: 320 akadeemilist tundi BAASKURSUSE MOODUL 200 akadeemilist tundi Eesmärk Anda esmased tehnilised, taktikalised ja konseptuaalsed teadmised ning oskused rühmataseme reservohvitseri ametikohal teenimiseks. Mooduli tulemusena luuakse tingimused kursuslaste suunamiseks erialamoodulitesse. Õpiväljundid Mooduli läbimise järel kursuslane: 1) mõistab reservohvitseri rolli Eesti sõjalise riigikaitse ülesehituses pataljoni raamistikus; 2) mõistab juhi rolli ja vastutust ning rakendab eneseanalüüsi enesearengu toetamiseks; 3) mõistab lahingutegevuse aluseid ja taktikalisi tegevusi rühmatasemel 5/50

6 ning rakendab neid rühma suuruse üksuse tegevuse planeerimise protsessis kuni roodu suuruse üksuse vastu; 4) mõistab püsitoimingute rakendamist rühmatasemel erinevates taktikalistes tegevustes; 5) mõistab rühma suuruse üksuse juhtimise toiminguid ning rakendab neid taktikalistes tegevuses; 6) viib läbi formeerimisjärgset väljaõpet tasemel meeskond/jagu etteantud materjalid alusel. Mooduli hindamine: mooduli õppeaineid hinnatakse ainepõhiselt. 6/50

7 Kood akadeemilistes tundides Hindamine TO20.36 Riigikaitse alused 8 ME TO20.37 Eestvedamine 22 ME TO20.38 Lahingutegevuse alused rühma tasemel 32 ME TO20.39 Rühm erinevates taktikalistes tegevustes 52 ME TO20.40 Üksuse juhtimise toimingud 52 ME TO20.41 Formeermisjärgse väljaõppe korraldamine 32 ME kood eesmärk hindamismeetod TO20.36 Riigikaitse alused 8 AkT eesmärk on selgitada Eesti sõjalise riigikaitse ülesehitust ning reservohvitseri rolli selles. läbimise järel kursuslane: 1) mõistab Eesti sõjalise riigikaitse ülesehitust ning reservohvitseri rolli selles; 2) teab EKV operatiivstruktuuri jaotust ning selle osiste võimalikke ülesandeid sõjalises tegevuses. Loengud, grupitööd, seminarid. Grupitöö esitlus kood TO20.37 Eestvedamine 22 AkT eesmärk eesmärk on laiendada kursuslaste teadmiseid sõjaväelise juhi rollist ja vastutusest ning luua raamistik enese 7/50

8 hindamismeetodid arendamiseks juhina. läbimise järel kursuslane: 1) mõistab sõjaväelise juhi rolli ja rakendab ülesandekeskse juhtimise põhimõtteid 5 ; 2) mõistab sõjaväelise juhi ülesandeid ja vastutust ning nende rakendusvõimalusi oma edasises teenistuses; 3) oskab ennast analüüsida juhina erinevates olukordades. Loengud, iseseisvad tööd, seminarid, grupitööd, harjutused. Juhtimissooritused, eneseanalüüs. 5 Jätku väljaõpe NABK käigus omandatud ülesandekeskse juhtimise õpeteemadele. 8/50

9 kood TO20.38 Lahingutegevuse alused rühma tasemel 32 AkT eesmärk eesmärk on laiendada kursuslaste teadmiseid lahingutegevuse alustest ja nende rakendamisest rühma suuruse üksuse tegevuse planeerimise protsessis. läbimise järel kursuslane: 1) mõistab keskkonna (maastik ja ilmastik) mõju lahingutegevusele; 2) teab taktikalise vastase lahingujõude roodu ja roodule antavate tugevduste tasemel ning nende kasutamise põhimõtteid põhilahinguliikides; 3) teab lahinguüksuste jaotust ning mõistab erinevate osiste rolli lahingutegevuses; 4) teab taktikaliste maismaategevuste jaotust ning mõistab nende vaheldumist; 5) mõistab lahingutoimingute kasutamist rühma tasemel; 6) mõistab tegevustsükli jaotust ning toimimispõhimõtteid ja ülema rolli selles. Loengud, iseseisvad töö, grupitööd, seminarid. hindamismeetodid Kirjalik test, käsu ja manöövriskeemi analüüs grupitööna. kood eesmärk TO20.39 Rühm erinevates taktikalistes tegevustes 52 AkT eesmärk on arendada kursuslaste teadmiseid ja oskuseid rühma tasemel tegutsemiseks erinevates taktikalistes tegevustes rakendades rühma püsitoiminguid. 9/50

10 hindamismeetodid läbimise järel kursuslane: 1) rakendab püsitoiminguid kiirünnakul; 2) rakendab püsitoiminguid kaitses; 3) rakendab püsitoiminguid kaasnevates tegevustes (rännak, paiknemine) Loengud, harjutus maastikul, TOM. Juhtimissooritused maastikul, TOM, õpimapp. kood eesmärk hindamismeetodid TO20.40 Üksuse juhtimise toimingud 52 AkT eesmärk on arendada kursuslase oskuseid rühma lahingutegevuse planeerimiseks ja juhtimise toimingute täitmiseks taktikalises tegevuses. läbimise järel kursuslane: 1) mõistab lahingutegevuse planeerimistoiminguid; 2) koostab ja esitab määratud aja jooksul üksusele lahingukäsu; 3) mõistab taktikalise tagaside rolli üksuse juhtimisel; 4) mõistab ülema tegevustsüklist tulenevaid ülesandeid ning rühma ülema juhtimise toiminguid. Loengud, iseseisvad tööd (tegurite analüüs ja COA väljatöötamine), seminarid, sõjamäng (WARGAME), taktikaline tagasiside (ROC DRILL), lahinguvälja ringkäik. Taktikaline tagasiside, lahingukäsu esitamine, vaatlusraport, õpimapp. kood eesmärk TO20.41 Formeerimisjärgse väljaõppe korraldamine 32 AkT eesmärk on arendada kursuslaste teadmiseid ja 10/50

11 hindamismeetodid oskuseid, et viia läbi formeerimisjärgset kollektiivset väljaõpet tasemel meeskond/jagu. läbimise järel kursuslane: 1) mõistab militaarpedagoogika põhitõdesid väljaõppe läbiviimisel; 2) mõistab kollektiivoskuste õpetamise aluseid ning rakendab neid läbiviimisel; 3) analüüsib jao tasemel läbiviidud väljaõpet; 4) teab tagasidestamise vorme ning rakendab neid tagasiside esitamisel. Loengud, iseseisevad tööd, harjutused, grupitööd, vaatlus. Koolitusmaterjalide koondamine õpimappi, tunni läbiviimine, väljaõppe kokkuvõtte/analüüsi esitamine õpimappi. 11/50

12 SPETSIALISEERUMISMOODUL I: JALAVÄE ERIALA 120 akadeemilist tundi Eesmärk Arendada kursuslaste teadmiseid ja oskuseid, mis võimaldavad täita jalaväerühma ülema ülesandeid erinevates lahinguliikides kõrgema üksuse koosseisus. Õpiväljundid Mooduli läbimise järel kursuslane: 1) mõistab jalaväerühma ülema ametikoha planeerimise ja tegutsemise põhimõtteid erinevates lahinguliikides; 2) täidab jalaväerühma ülemana talle määratud ülesandeid kõrgema üksuse koosseisus. Nõuded Läbitud RRÜK baaskursuse moodul. moodulile asumiseks Mooduli hindamine: mooduli õppeaineid hinnatakse ainepõhiselt. Kood akadeemilistes tundides Hindamine TO20.42 Jalaväerühm erinevates lahinguliikides 40 ME TO20.43 Jalaväerühma lahingutegevuse planeerimine ja juhtimine 80 ME kood eesmärk TO20.42 Jalaväerühm erinevates lahinguliikides 40 AkT eesmärk on arendada kursuslaste teadmiseid ja oskuseid jalaväerühma lahingu planeerimiseks arvestades lahingutoetuse ja 12/50

13 hindamismeetod teeninduse võimalustega erinevates lahinguliikides. läbimise järel kursuslane: 1) mõistab jalaväerühma raskerelvade planeerimise põhimõtteid; 2) mõistab jalaväerühmale allutatavate elementide (tulejuhtimismeeskond, tankitõrjejagu) võimet ning kasutamist; 3) mõistab jalaväerühmale antava lahingutoetuse (kaudtuletoetus, pioneeritoetus, õhuluure) ja lahinguteeninduse võimet ning kasutamist; 4) mõistab tegevuste erisusi hoonestatud alal; 5) rakendab lahingutoetuse ja lahinguteeninduse elemente üksuse juhtimistoimingutes. Loengud, harjutused, TOM. Koolitusmaterjalide esitamine õpimappi, TOM. kood eesmärk hindamismeetod TO20.43 Jalaväerühma lahingutegevuse planeerimine ja juhtimine 80 AkT eesmärk on harjutada jalaväerühma püsitoimingute ning üksuse juhtimistoimingute täitmist taktikalises tegevuses. läbimise järel kursuslane: 1) planeerib kompaniiülema käsu alusel rühmaülema lahingukäsu koos juurde antud allutuste, lahingutoetuse ja teenindusega; 2) rakendab üksuse juhtimistoiminguid ning jalaväerühma püsitoiminguid vastavalt olukorrale; 3) analüüsib enda ja oma üksuse soorituse efektiivsust taktikalise ülesande täitmisel. Harjutused, STX, TOM, AAR. Juhtimissooritus, AAR kokkuvõtte esitamine õpimappi. 13/50

14 SPETSIALISEERUMISMOODUL II: PIONEERI ERIALA 120 akadeemilist tundi Eesmärk Mooduli eesmärk on anda kursuslasele teadmised pioneeriüksuse ülesannetest ja püsitoimingutest ning kogemus juhtida ja planeerida pioneeriüksuse tegevust erinevates lahinguliikides ühendrelvaliigi tegevuses. Õpiväljundid Mooduli läbimise järel kursuslane: 1) teab pioneeriüksuste eesmärke ja ülesandeid maismaategevustes; 2) planeerib pioneerirühma tegevust relvaliikide koostöös; 3) teab, kuidas planeerida pioneeriülesandeid; 4) koostab pioneeritoetusplaani nõutavaid dokumente (käsud, ettekanded jm), lähtudes kõrgema käsu juhistest ja kehtestatud normidest. Nõuded moodulile asumiseks Läbitud nooremallohvitseride pioneeri eriala kursus ja RRÜK baaskursuse moodul. Mooduli hindamine: mooduli õppeaineid hinnatakse kompleksharjutuse käigus mooduli viimasel nädalal. Kood akadeemilistes tundides Hindamine TO19.11 Pioneeriüksuse juhtimise alused 20 ME TO19.12 Pioneerirühma juhtimine 100 ME kood eesmärk TO19.11 Pioneeriüksuse juhtimise alused 20 AkT eesmärk on anda kursuslasele teadmised pioneeriüksuste juhtimisest ja vahenditest, pioneeritegevusest relvaliikide koostöös ning vastavad oskused. läbimise järel kursuslane: 1) teab pioneeriüksuste struktuuri, varustust, võimeid ja ülesandeid erinevates lahinguliikides; 14/50

15 hindamismeetod 2) mõistab pioneeriüksuste juhtimist ja vahendeid; 3) teab pioneeriüksuste tegevust reguleerivaid dokumente; 4) analüüsib vastase pioneeriüksuste struktuuri, võimeid ja tegevusi. Loengud, harjutused, iseseisvad tööd Praktilise soorituse hindamine mooduli jooksul kood eesmärk hindamismeetod TO19.12 Pioneerirühma juhtimine 100 AkT eesmärk on anda kursuslasele teadmised pioneerirühma ülesannete planeerimiseks ning oskus juhtida pioneerirühma nende täitmisel. läbimise järel kursuslane: 1) teab pioneerirühma tugiala hõivamise ja ümberpaiknemise põhimõtteid; 2) teab pioneeritööde põhimõtteid erinevates keskkondades (nt hoonestatud ala); 1) teab pioneeriüksuste toetamise ja tagamise põhimõtteid; 2) juhib ja planeerib pioneerirühma tegevust tõkestamisel, liikuvuse tagamisel ja lahinguvõime säilitamisel; 3) planeerib pioneeriluureülesandeid ja juhib pioneerirühma nende täitmisel; 4) planeerib standardsed reservülesanded ja juhib pioneerirühma nende täitmisel. Loengud, harjutused, iseseisvad tööd Pioneeriüksuse ülema käsu koostamine koos ettenähtud lisadega 15/50

16 SPETSIALISEERUMISMOODUL III: ÕHUTÕRJEKAHURI ERIALA 120 akadeemilist tundi Eesmärk Mooduli eesmärk on anda kursuslasele teadmised ja oskused, mis võimaldavad täita õhutõrje-kahurirühma ülema ja kahuripatarei ülema abi ülesandeid erinevates lahinguliikides. Õpiväljundid Mooduli läbimise järel kursuslane: 1) juhib iseseisvalt õhutõrje kahurirühma kõikides lahinguliikides, juhindudes püsitoimingutest, ning koostab neid järgides nõutavad käsud ja käsulisad; 2) juhib kahurirühma tuletegevust kõrgemalt saadud eelhoiatuse alusel; 3) osaleb toetatava üksuse otsustusprotsessis õhutõrjeohvitserina. Nõuded moodulile asumiseks Läbitud RRÜK baaskursuse moodul ning õhutõrjekahuri nooremallohvitseri erialakursus. Mooduli hindamine: mooduli õppeaineid hinnatakse ainepõhiselt. Kood TO20.47 TO19.14 akadeemilistes tundides Hindamine Õhutõrje-kahurirühma lahinguülesanded ja juhtimine 80 ME Õhutõrjeüksuste lahingutegevuse planeerimine staabis 40 ME kood eesmärk TO20.47 Õhutõrje-kahurirühma lahinguülesanded ja juhtimine 80 AkT eesmärk on arendada kursuslase oskust juhtida õhutõrjekahurirühma lahingutegevust ning tegutseda patareiülema abina. läbimise järel kursuslane: 1) teeb kahurirühma positsiooniluuret; 2) planeerib ja juhib kahurirühma tegevust kõikides lahinguliikides; 3) lähtub planeerimisel õhutõrjeüksuste kasutamise põhimõtetest; 4) tunneb motoriseeritud rännaku planeerimise põhimõtteid; 16/50

17 hindamismeetod 5) juhib kahurirühma tuletegevust; 6) planeerib ja viib läbi valmistumisülesandeid; 7) teab lahinguteeninduse põhimõtteid ja täidab õhutõrjepataljonis kasutatavaid ettekandevorme. Loeng, harjutus, grupitöö, taktikalised otsustusmängud, iseseisev õppimine. Praktiline harjutus ja kirjalik töö (reke, rännakukäsk ja viiepunktikäsk), probleemi lahendamine (suuline TOM). kood eesmärk hindamismeetod TO19.14 Õhutõrjeüksuste lahingutegevuse planeerimine staabis 40 AkT eesmärk on anda kursuslasele teadmised toetatava üksuse otsustusprotsessis osalemiseks. läbimise järel kursuslane: 1) kasutab planeerimise käigus alluvus- ja toetussuhteid õhutõrjeüksuste allutamisel; 2) osaleb otsustusprotsessis õhutõrjeohvitserina; 3) koostab õhuvastase analüüsi, lähtudes lahinguvälja luureettevalmistusest. Loeng, grupitöö, seminar, harjutus, iseseisev õppimine. Kirjalik test ja praktiline harjutus (LLE). 17/50

18 SPETSIALISEERUMISMOODUL IV: ÕHUTÕRJERAKETI ERIALA 120 akadeemilist tundi Eesmärk Mooduli eesmärk on anda kursuslasele teadmised ja oskused, mis võimaldavad täita õhutõrje-raketirühma ülema ja raketipatarei ülema abi ülesandeid erinevates lahinguliikides. Õpiväljundid Mooduli läbimise järel kursuslane: 1) juhib iseseisvalt õhutõrje-raketirühma kõikides lahinguliikides, juhindudes püsitoimingutest, ning koostab neid järgides nõutavad käsud ja käsulisad; 2) osaleb toetatava üksuse otsustusprotsessis õhutõrjeohvitserina. Nõuded moodulile asumiseks Läbitud RRÜK baaskursuse moodul ning õhutõrje allohvitseri kursus raketi erialal. Mooduli hindamine: mooduli õppeaineid hinnatakse ainepõhiselt. Kood TO20.45 TO20.46 akadeemilistes tundides Hindamine Õhutõrje-raketirühma lahinguülesanded ja juhtimine 70 ME Õhutõrjeüksuste lahingutegevuse planeerimine staabis 50 ME kood TO20.45 Õhutõrje-kahurirühma lahinguülesanded ja juhtimine 70 AkT eesmärk eesmärk on arendada kursuslase oskust juhtida lahingutegevuses õhutõrje-raketirühma ning tegutseda patareiülema abina. läbimise järel kursuslane: 1) teeb raketimeeskondade positsiooniluuret; 2) planeerib ja juhib raketirühma tegevust kõikides lahinguliikides; 3) lähtub planeerimisel õhutõrjeüksuste kasutamise põhimõtetest; 4) planeerib ning viib läbi valmistumisülesandeid; 18/50

19 hindamismeetod 5) tunneb motoriseeritud rännaku planeerimise põhimõtteid; 6) teab lahinguteeninduse põhimõtteid ja täidab õhutõrjepataljonis kasutatavaid ettekandevorme. Loeng, harjutus, grupitöö, taktikalised otsustusmängud, iseseisev õppimine. Praktiline harjutus ja kirjalik töö (reke, rännakukäsk ja viiepunktikäsk), probleemi lahendamine (suuline TOM). kood eesmärk hindamismeetod TO20.46 Õhutõrjeüksuste lahingutegevuse planeerimine staabis 50 AkT eesmärk on anda kursuslasele teadmised toetatava üksuse otsustusprotsessis osalemiseks. läbimise järel kursuslane: 1) kasutab planeerimise käigus alluvus- ja toetussuhteid õhutõrjeüksuste allutamisel; 2) osaleb otsustusprotsessis õhutõrjeohvitserina; 3) koostab õhuvastase analüüsi, lähtudes lahinguvälja luureettevalmistusest. Loeng, grupitöö, seminar, harjutus, iseseisev õppimine. Kirjalik test ja praktiline harjutus (LLE). 19/50

20 SPETSIALISEERUMISMOODUL V: ÕHUTÕRJE TULEJUHTIMISE ERIALA Eesmärk Õpiväljundid Nõuded moodulile asumiseks 120 akadeemilist tundi Mooduli eesmärk on anda kursuslasele teadmised ja oskused, mis võimaldavad täita õhutõrje juhtimis- ja tulejuhtimisrühma ülema ning tulejuhtimis- ja tagalapatarei ülema abi ülesandeid erinevates lahinguliikides. Mooduli läbimise järel kursuslane: 1) juhib iseseisvalt õhutõrje juhtimis- või tulejuhtimisrühma kõikides lahinguliikides, juhindudes püsitoimingutest ning koostab neid järgides nõutavad käsud ja käsulisad; 2) tunneb õhutõrje tulejuhtimise planeerimise aluseid ja vahendeid ning nende kasutamise põhimõtteid. Läbitud RRÜK baaskursuse moodul ning õhutõrjeallohvitseri kursus tulejuhtimise erialal. Mooduli hindamine: mooduli õppeaineid hinnatakse ainepõhiselt. Kood TO20.44 akadeemilistes tundides Hindamine Õhutõrje juhtimisrühma lahinguülesanded ja juhtimine 80 ME TO19.16 Õhutõrje tulejuhtimise planeerimine 40 ME kood eesmärk TO20.44 Õhutõrje juhtimisrühma lahinguülesanded ja juhtimine 80 AkT eesmärk on arendada kursuslase oskust juhtida õhutõrje juhtimis- või tulejuhtimisrühma lahingutegevuses ning tegutseda patareiülema abina. läbimise järel kursuslane: 1) teeb juhtimisrühma positsiooniluuret; 2) planeerib ja juhib juhtimisrühma tegevust kõikides lahinguliikides; 3) tunneb motoriseeritud rännaku planeerimise põhimõtteid; 20/50

21 hindamismeetod 4) teab lahinguteeninduse põhimõtteid ja täidab õhutõrjepataljonis kasutatavaid ettekandevorme. Loeng, harjutus, grupitöö, taktikalised otsustusmängud, iseseisev õppimine. Praktiline harjutus ja kirjalik töö (reke, rännakukäsk ja viiepunktikäsk), suuline eksam. 21/50

22 kood eesmärk hindamismeetod TO19.16 Õhutõrje tulejuhtimise planeerimine 40 AkT eesmärk on anda kursuslasele teadmised õhuruumi kontroll- ja juhtimismeetmetest ning tulejuhtimisüksuste asukoha valiku planeerimise alustest, kasutades selleks mõeldud vahendeid. läbimise järel kursuslane: 1) mõistab õhutõrjepataljoni tulejuhtimise planeerimise aluseid; 2) kasutab tulejuhtimiskeskust, radari nähtavuse analüüsiks, tulejuhtimisüksuste asukoha planeerimisel; 3) teab raadioside levikuid mõjutavaid tegureid ning oskab hinnata topograafilise kaardi põhjal positsioonide sobivust; 4) mõistab õhuruumi kontroll- ja juhtimismeetmeid. Loeng, harjutus, grupitöö, iseseisev õppimine. Suuline eksam, praktiline harjutus. 22/50

23 SPETSIALISEERUMISMOODUL VI: SUURTÜKIVÄE TAGALAPATAREI ERIALA Eesmärk Õpiväljundid Nõuded moodulile asumiseks 120 akadeemilist tundi Mooduli eesmärk on anda kursuslasele teadmised ja oskused tasemel, mis võimaldab täita suurtükiväepataljoni tagalapatarei rühmaülema või patareiülema abi ülesandeid. Mooduli läbimise järel kursuslane: 1) teab Kaitseväe suurtükiväepataljoni koosseisu, relvastust, põhivarustust ja funktsioone vähemalt jaotasemeni; 2) teab vastase kaudtuleüksuste ülesehitust ja võimeid kuni motolaskurbrigaadi tasemeni; 3) teab patareis kasutatava relvastuse ja tehnika üldomadusi ja kasutuspõhimõtteid; 4) teab pataljoni ja brigaadi sidepidamispõhimõtteid (sh side planeerimine ja loomine); 5) teab suurtükiväepataljonis tagalateenistuse ja lahinguteeninduse korraldamise põhimõtteid ning koostab grupitööna ja spetsialistist juhendaja abiga põhilisi tagalaga seotud dokumente; 6) teab pataljoni tagala-allüksuste tegevuse üldaluseid ja tagalaala rühmaülemate ülesandeid. Läbitud RRÜK baaskursuse moodul ning suurtükiväe allohvitseri või tagalaallohvitseri erialakursus. Mooduli hindamine: mooduli õppeaineid hinnatakse ainepõhiselt. Kood akadeemilistes tundides Hindamine TO19.19 Suurtükiväe alused 16 ME TO19.20 Sideõpe 8 ME TO19.21 Tagalapatarei taktikaõpe 80 ME Reservaeg 16 kood TO /50

24 Suurtükiväe alused 16 AkT eesmärk eesmärk on anda kursuslasele teadmised suurtükiväepataljoni tegevuse põhialustest. läbimise järel kursuslane: 1) nimetab suurtükiväepataljoni koosseisu, relvastust, põhivarustust ja funktsioone vähemalt jaotasemeni; 2) kirjeldab suurtükiväepataljoni tegevust erinevates lahinguliikides; 3) kirjeldab kaitsemeetmete korraldust suurtükiväepataljonis; 4) kirjeldab teiste lahingutoetusüksuste võimeid suurtükiväepataljoni toetamisel; 5) kirjeldab vastase suurtükiväeüksuste struktuuri, relvastust ja taktikat ning vastase tegevust suurtükiväepataljoni tegevusalas; 6) kirjeldab suurtükiväepataljoni lahinguteeninduspõhimõtteid. Loeng hindamismeetod Kombineeritud test kood eesmärk TO19.20 Sideõpe 8 AkT eesmärk on anda kursuslasele teadmised pataljoni ja brigaadi sidepidamispõhimõtetest (sh side planeerimine ja loomine). läbimise järel kursuslane: 1) nimetab suurtükiväepataljoni sidevõrke ja -vahendeid; 2) kirjeldab brigaadi sidekorraldust ja põhilisi sidevõrke; 3) kirjeldab sidejulgeolekut ning selle saavutamise võimalusi; 4) kirjeldab, kuidas arvestada elektromagnetlaine mõju maastikul raadiojaamade ja -antennide asukohavalikul ning paigaldada antenne nii, et oleks võimalik saada suuremat sidekaugust. Loeng 24/50

25 hindamismeetod Kombineeritud test kood eesmärk hindamismeetod TO19.21 Tagalapatarei taktikaõpe 80 AkT eesmärk on anda kursuslasele teadmised pataljoni tagalaallüksuste tegevuse alustest ja tagalaala rühmaülemate ülesannetest. läbimise järel kursuslane: 1) kirjeldab suurtükiväepataljoni tagalapatarei koosseisu, võimeid, relvastust, lahingumoona ja varustust; 2) kasutab tagalapatarei varustust ning juhendab selle hooldust; 3) kirjeldab tagalapatarei ülema abi ja tagalapatarei rühmaülema põhiülesandeid ja vastutust ning teiste patarei juhtkonna liikmete ülesandeid; 4) kirjeldab pataljoni toetusala ülesehitust, kaitsemeetmeid, hõivamist, mahajätmist ja rännakut; 5) kirjeldab tagalapatarei ülesandeid suurtükiväepataljoni toetamisel; 6) on tutvunud suurtükiväepataljoni staabitöö üldkorralduse ja reguleerivate eeskirjadega ning käsu väljatöötamise etappide ja tööjaotusega suurtükiväepataljonis. Loeng Kirjalik eksam 25/50

26 SPETSIALISEERUMISMOODUL VII: SUURTÜKIVÄE TULETOETUSE ERIALA Eesmärk Õpiväljundid Nõuded moodulile asumiseks 120 akadeemilist tundi Mooduli eesmärk on anda kursuslasele teadmised ja oskused tasemel, mis võimaldab täita kompaniitaseme tuletoetusohvitseri ülesandeid. Mooduli läbimise järel kursuslane: 1) teab Kaitseväe suurtükiväepataljonide koosseisu, relvastust, põhivarustust ja funktsioone vähemalt jaotasemeni; 2) teab vastase üksuste ülesehitust ja võimeid kuni motolaskurbrigaadi tasemeni; 3) tunneb lahingutegevuse üldaluseid, manööverüksuste-allüksuste ülesehitust ja lahinguvõimet; 4) tegutseb jalaväekompanii tuletoetusohvitserina; 5) teab lähiõhutoetuse üldaluseid ning kasutab õhutulejuhti eesmärgipäraselt. Läbitud RRÜK baaskursuse moodul ning tulejuhtimise kursuse baasmoodul. Mooduli hindamine: mooduli õppeaineid hinnatakse ainepõhiselt. Kood akadeemilistes tundides Hindamine TO19.19 Suurtükiväe alused 16 ME TO19.20 Sideõpe 8 ME TO19.22 Vastase taktikaõpe 12 ME TO19.23 Tuletoetusõpe 68 ME Reservaeg 16 kood TO19.19 Suurtükiväe alused 16 AkT eesmärk eesmärk on anda kursuslasele teadmised suurtükiväepataljoni tegevuse põhialustest. 26/50

27 hindamismeetod läbimise järel kursuslane: 1) nimetab suurtükiväepataljoni koosseisu, relvastuse, põhivarustuse ja funktsioonid vähemalt jaotasemeni; 2) kirjeldab suurtükiväepataljoni tegevust erinevates lahinguliikides; 3) kirjeldab kaitsemeetmete korraldust suurtükiväepataljonis; 4) kirjeldab teiste lahingutoetusüksuste võimeid suurtükiväepataljoni toetamisel; 5) kirjeldab vastase suurtükiväeüksuste struktuuri, relvastust ja taktikat ning vastase tegevust suurtükiväepataljoni tegevusalas; 6) kirjeldab suurtükiväepataljoni lahinguteeninduspõhimõtteid. Loeng Kombineeritud test kood eesmärk hindamismeetod TO19.20 Sideõpe 8 akadeemilist tundi eesmärk on anda kursuslasele teadmised pataljoni ja brigaadi sidepidamispõhimõtetest (sh side planeerimine ja loomine). läbimise järel kursuslane: 1) nimetab suurtükiväepataljoni sidevõrke ja -vahendeid; 2) kirjeldab brigaadi sidekorraldust ja põhilisi sidevõrke; 3) kirjeldab sidejulgeolekut ning selle saavutamise võimalusi; 4) kirjeldab, kuidas arvestada elektromagnetlaine mõju maastikul raadiojaamade ja -antennide asukohavalikul ning paigaldada antenne nii, et oleks võimalik saada suuremat sidekaugust. Loeng Kombineeritud test 27/50

28 kood eesmärk hindamismeetod TO19.22 Vastase taktikaõpe 12 akadeemilist tundi eesmärk on anda kursuslasele teadmised vastasest ja tema võimetest. läbimise järel kursuslane: 1) teab vastase motolaskurbrigaadi ja -pataljoni üksuste ja allüksuste koosseisu, põhivarustust ning relvastust; 2) teab vastase koosseisu ja sõjapidamismeetodite arengut viimaste konfliktide näitel; 3) teab vastase üksuste ja allüksuste tegevust erinevates lahinguliikides; 4) mõistab vastase tegevuse analüüsi kompaniitasemel. Loeng, praktika. Kombineeritud test ja praktiline harjutus. kood TO19.23 Tuletoetusõpe 68 akadeemilist tundi eesmärk eesmärk on anda kursuslasele teadmised jalaväepataljoni tuletoetusohvitseri tegevusest ja vastavad oskused. läbimise järel kursuslane: 1) kirjeldab tuletoetuse planeerimise ja läbiviimise aluseid; 2) kirjeldab tuletoetuse koordineerimismeetmeid ja nende rakendamispõhimõtteid; 3) planeerib jalaväekompanii tuletoetust erinevates lahinguliikides; 4) mõistab tuletoetusohvitseri tegevust jalaväepataljoni otsustusprotsessis; 5) mõistab õhutulejuhtimismeeskonna ülesandeid ja kasutuspõhimõtteid ning õhuvahendite planeerimise kriteeriume; 28/50

29 hindamismeetod 6) esitab tuletoetuse püsitoimingud inglise keeles suuliselt ja kirjalikult. Loeng, praktika, harjutus. Kombineeritud test ja praktiline sooritus (jalaväekompanii operatsioonikäsu tuletoetuslisa kirjutamine). 29/50

30 SPETSIALISEERUMISMOODUL VIII: SUURTÜKIVÄE TULEPATAREI ERIALA Eesmärk Õpiväljundid Nõuded moodulile asumiseks 120 akadeemilist tundi Mooduli eesmärk on anda kursuslasele teadmised ja oskused tasemel, mis võimaldab täita suurtükiväepataljoni tulepatarei rühmaülema või patareiülema abi ülesandeid. Mooduli läbimise järel kursuslane: 1) teab Kaitseväe suurtükiväepataljoni koosseisu, relvastust, põhivarustust ja funktsioone vähemalt jaotasemeni; 2) teab tulepatarei tegevuse üldaluseid ja patarei ohvitseride ülesandeid; 3) teab vastase kaudtuleüksuste ülesehitust ja võimeid motolaskurbrigaadi tasemeni; 4) teab pataljoni ja brigaadi sidepidamispõhimõtteid (sh side planeerimine ja loomine); 5) teeb tulerühmas mõõdistustöid ning kontrollib mõõdistusgruppi; 6) arvutab haubitsa laskeandmeid ja kontrollib arvutusmeeskonda. Läbitud RRÜK baaskursuse moodul ning suurtükiväe allohvitseri erialakursus. Mooduli hindamine: mooduli õppeaineid hinnatakse ainepõhiselt. Kood akadeemilistes tundides Hindamine TO19.19 Suurtükiväe alused 16 ME TO19.20 Sideõpe 8 ME TO19.24 Mõõdistusõpe 20 ME TO19.25 Laskeandmete arvutamise õpe 40 ME TO19.26 Tulepatarei taktikaõpe 20 ME Reservaeg 16 kood TO19.19 Suurtükiväe alused 30/50

31 16 AkT eesmärk eesmärk on anda kursuslasele teadmised suurtükiväepataljoni tegevuse põhialustest. läbimise järel kursuslane: 1) nimetab suurtükiväepataljoni koosseisu, relvastuse, põhivarustuse ja funktsioonid vähemalt jaotasemeni; 2) kirjeldab suurtükiväepataljoni tegevust erinevates lahinguliikides; 3) kirjeldab kaitsemeetmete korraldust suurtükiväepataljonis; 4) kirjeldab teiste lahingutoetusüksuste võimeid suurtükiväepataljoni toetamisel; 5) kirjeldab vastase suurtükiväeüksuste struktuuri, relvastust ja taktikat ning vastase tegevust suurtükiväepataljoni tegevusalas; 6) kirjeldab suurtükiväepataljoni lahinguteeninduspõhimõtteid. Loeng hindamismeetod Kombineeritud test kood eesmärk TO19.20 Sideõpe 8 akadeemilist tundi eesmärk on anda kursuslasele teadmised pataljoni ja brigaadi sidepidamispõhimõtetest (sh side planeerimine ja loomine). läbimise järel kursuslane: 1) nimetab suurtükiväepataljoni sidevõrke ja -vahendeid; 2) kirjeldab brigaadi sidekorraldust ja põhilisi sidevõrke; 3) kirjeldab sidejulgeolekut ning selle saavutamise võimalusi; 4) kirjeldab, kuidas arvestada elektromagnetlaine mõju maastikul raadiojaamade ja -antennide asukohavalikul ning paigaldada antenne nii, et oleks võimalik saada suuremat sidekaugust. Loeng 31/50

32 hindamismeetod Kombineeritud test kood eesmärk hindamismeetod TO19.24 Mõõdistusõpe 20 akadeemilist tundi eesmärk on anda kursuslasele teadmised ja oskused mõõdistustöödeks tulerühmas ning mõõdistusgrupi põhitegevuste kontrollimiseks ettevalmistustel. läbimise järel kursuslane: 1) nimetab suurtükiväe mõõdistusvarustuse taktikalis-tehnilised andmed ja mõõdistustööde täpsusele esitatavad nõuded, tuginedes käsiraamatutele ja suurtükiväe tuletegevuseeskirjale; 2) kasutab suurtükiväepataljoni tabelvarustusse kuuluvaid mõõdistusvahendeid, lähtudes eeskirjadest; 3) kasutab asjakohaseid mõõdistusmeetodeid täpse suuna, kõrguse ja koordinaatide määramiseks; 4) täidab mõõdistustööde dokumente nõuetekohaselt; 5) hooldab mõõdistusvahendeid nõuetekohaselt ja juhib hooldustöid varustuse eripärast lähtudes. Loeng, praktika, harjutus. Kirjalik ja praktiline eksam. kood eesmärk TO19.25 Laskeandmete arvutamise õpe 40 akadeemilist tundi eesmärk on anda kursuslasele teadmised ja oskused haubitsa laskeandmete arvutamiseks meeskonna koosseisus. läbimise järel kursuslane: 1) kirjeldab ballistika põhimõisteid ja mürsu lendu mõjutavaid 32/50

33 hindamismeetod tegureid; 2) nimetab suurtükiväe laskemoona liike ja lasukomplekti osi ning kirjeldab mürskude toimet; 3) nimetab suurtükiväe ilmateadete liike ja võtab ilmateate vastu; 4) võtab vastu tuletellimuse ja -käsu ning edastab need; 5) valmistab ette haubitsa olukorra- ja arvutusplanšeti; 6) arvutab käsitsi ja arvutiga haubitsa laskeandmeid. Loeng, praktika, harjutus. Kirjalik ja praktiline eksam. kood eesmärk hindamismeetod TO19.26 Tulepatarei taktikaõpe 20 akadeemilist tundi eesmärk on anda kursuslasele teadmised pataljoni tulepatarei tegevuse alustest ja tulepatarei ohvitseride ülesannetest. läbimise järel kursuslane: 1) nimetab suurtükiväepataljoni tulepatarei koosseisu, võimeid, relvastust, lahingumoona ja varustust; 2) kirjeldab tulepatarei ohvitseride põhiülesandeid ja vastutust; 3) kirjeldab tulepositsiooni ala paigutust, kaitsemeetmeid, hõivamist, mahajätmist ja rännakut; 4) kirjeldab tulepatarei tegevuse eripära raskelt läbitaval maastikul, pimedas, talvel ja hoonestatud alal; 5) koostab tulepatarei lahingukäsu. Loeng Kirjalik eksam 33/50

34 SPETSIALISEERUMISMOODUL IX: LUURE ERIALA 120 akadeemilist tundi Eesmärk Mooduli eesmärk on anda kursuslasele teadmised luurerühma ülesannetest ja püsitoimingutest ning kogemus ja oskus juhtida rühma pealetungivates ja kaasnevates tegevustes. Omandatakse luurekompanii lahinguplaneerimise esmateadmised, et vajaduse korral asendada kompaniiülemat. Õpiväljundid Mooduli läbimise järel kursuslane: 1) teab jalaväepataljoni ja -brigaadi käsu ja luurelisade ülesehitust ning koostab nende põhjal rühma- ja kompaniiülema käsku; 2) planeerib luurerühma lahinguteenindust (meditsiiniline evakuatsioon, varude täiendamine, rinde läbimine eest ja tagant); 3) juhib luurerühma kiirrünnakul, varitsuses ning kaasnevates tegevustes (marsruudi- ja alaluure, rännak, paiknemine); 4) juhtimisel järgib rühma püsitoiminguid ning koostab nõutavad dokumendid (käsud, käsulisad, joonised) ja ettekanded normikohaselt ning lähtudes olukorrast. Nõuded Läbitud RRÜK baaskursuse moodul. moodulile asumiseks Mooduli hindamine: mooduli õppeaineid hinnatakse ainepõhiselt. Kood akadeemilistes tundides Hindamine TO18.40 Kompaniiülema asendamine 20 ME TO18.41 Luurerühma juhtimine 100 ME kood TO18.40 Kompaniiülema asendamine 20 akadeemilist tundi eesmärk eesmärk on anda kursuslasele teadmised jalaväepataljoni ja -brigaadi käsu ülesehitusest ning oskus 34/50

35 hindamismeetod koostada kompaniiülema lihtsustatud käsku. läbimise järel kursuslane: 1) saab aru pataljoni- ja brigaadiülema kavatsusest, lahingukavandist ja luurekogumisplaanist; 2) tunneb vastase tegevuse ja võimete analüüsi põhimõtteid pataljoni- ja brigaaditasemel; 3) sõnastab kompaniiülema kavatsuse ning koostab tegevuskäigu ja lahingukavandi; 4) sõnastab rühmaülema kavatsuse ning koostab tegevuskäigu ja lahingukavandi. Loengud, seminarid, iseseisvad tööd. Kompaniiülema lihtsustatud käsu koostamine. kood TO18.41 Luurerühma juhtimine 100 AkT eesmärk eesmärk on anda kursuslasele oskused juhtida luurerühma lahingutegevust. läbimise järel kursuslane: 1) juhib luurerühma varitsust, arvestades lahingutoetust ja -teenindust; 2) juhib luurerühma kiirrünnakut, arvestades lahingutoetust ja -teenindust; 3) juhib luurerühma marsruudi- ja alaluurel; 4) juhib luurerühma rännakul ja paiknemisel; 5) kasutab luurerühma lahingutegevuse toetuseks kaudtuld. Seminarid, harjutused. hindamismeetod Praktiline sooritus rühmaülemana. 35/50

36 SPETSIALISEERUMISMOODUL X: LOGISTIKA ERIALA 120 akadeemilist tundi Eesmärk Mooduli eesmärk on anda kursuslasele teadmised ja oskused teenistuse jätkamiseks logistikaüksuses rühmasuuruse lahinguteenindusüksuse reservrühmaülemana. Õpiväljundid Mooduli läbimise järel kursuslane: 1) korraldab üksuse ülemana alluvate tegevust koostatud käskude abil, järgides ohutusnõudeid ja ülesande täitmise nõuetekohasust; 2) juhib iseseisvalt kuni rühmasuurust lahinguteeninduse allüksust ettenähtud logistilise funktsiooni täitmisel ja kaasnevates tegevustes. Nõuded Läbitud RRÜK baaskursuse moodul. moodulile asumiseks Mooduli hindamine: mooduli õppeaineid hinnatakse ainepõhiselt. Kood akadeemilistes tundides Sissejuhatus logistikaüksuse tegevusse ja juhtimisse 20 ME Hindamine TO19.38 TO19.39 Logistikaüksuse paiknemine 40 ME TO19.40 Varustamisoperatsioonide juhtimine 60 ME kood eesmärk TO19.38 Sissejuhatus logistikaüksuse tegevusse ja juhtimisse 20 akadeemilist tundi eesmärk on anda kursuslasele teadmised Kaitseväe maaväe sõja- ja rahuaja logistika ülesehitusest, funktsioonidest ning kuni C-ešeloni logistikaüksuste põhiülesannetest ja nende täitmise planeerimisest. läbimise järel kursuslane: 1) kasutab sõjalise logistika olulisemaid termineid õigesti ja teab 36/50

37 hindamismeetod nende tähendust; 2) mõistab logistika korraldust Kaitseväes; 3) teab Kaitseväe kuni C-ešeloni logistikaüksusi, allüksusi ja nende põhiülesandeid; 4) koostab logistikaüksuse ülema viiepunktikäsu. Loeng, grupitöö, iseseisev õppimine, harjutus. Kirjalik töö (viiepunktikäsk), harjutus (käsu andmine) ja selgitamine. kood eesmärk hindamismeetod TO19.39 Logistikaüksuse paiknemine 40 AkT eesmärk on arendada kursuslase oskusi logistikaüksuse rühmitamiseks määratud paiknemisalale koos kõigi kaasnevate tegevustega. läbimise järel kursuslane: 1) planeerib ja juhib rühma tegevust rännakul; 2) viib läbi paiknemisala luure; 3) juhib rühma paiknemist; 4) korraldab paiknemisala julgestuse. Loeng, grupitöö, harjutus. Õppus kood TO19.40 Varustamisoperatsioonide juhtimine 60 AkT eesmärk eesmärk on arendada kursuslase varustamisoperatsioonide juhtimise oskust, kasutades eesmärgipäraselt enda alluvusse antud üksust ja eraldatud 37/50

38 hindamismeetod vahendeid. läbimise järel kursuslane: 1) planeerib ja juhib logistilisi operatsioone ladustamisalal, toetuspunktides ja teenindusalal, lähtudes logistikapõhimõtetest. Loeng, grupitöö, harjutus. Õppus 38/50

39 5. Läbiviimine 5.1 Õppe tüüp on täiendusõpe. Õppevorm on täiskoormusega statsionaarõpe. Õpe on eesti keeles ning leiab aset klassiruumis ja maastikul. Põhilised õppevormid on harjutus, loeng iseseisev töö ja grupitöö. 5.2 Baaskursuse mooduli ja spetsialiseerumismooduli õppeainete läbimine on kursuslasele kohustuslik. Baaskursuse moodul läbitakse KVA-s ja spetsialiseerumismoodul KVA-s, struktuuriüksustes või erialakoolis. 5.3 Õppekava igale õppeainele koostatakse vastutava läbiviija poolt ainekava, milles sätestatakse muuhulgas läbitavad teemad, õppeaine teemade omandamiseks kuluv aeg (järgides aine üldmahtu), õppe- ja hindamismeetodid ning õpiväljunditele tuginevad hindamiskriteeriumid. 5.4 Õppekava täies mahus täitmiseks on vaja läbida õppeained mahus 320 akadeemilist tundi. Kursuse edukaks lõpetamiseks on kohustuslik sooritada positiivsele tulemusele kõik testid ja arvestused. Iga nädal esitab kursuslane oma õpimapi hindamiseks koos nõutud töödega. 5.5 Kursuslane võib õppetöölt puududa mõjuval põhjusel kursuse vastutava läbiviija loal. 5.6 Kursuslase võib kursuselt välja arvata KVA täiendusõppe eeskirja punktis 28 toodud põhjuste ilmnemisel. 5.7 Kursuse täies mahus läbimine on eelduseks lipniku auastmele esitamiseks. 5.8 Õppekava välised tegevused ja nende mahud määratakse kursuse administratiivkäsus. 6. Läbivad teemad 6.1 Väärtuste ja hoiakute kujundamine ning arendamine läbi selgituste ja isikliku eeskuju Hoiakud avalduvad suhtumises ja käitumises. Kursuslastele tuleb selgitada hoiakute määravat mõju õppimisele ja tegevustulemustele juhi positiivsed hoiakud ja eneseregulatsiooni oskus innustavad allüksuse liikmeid, saavutavad meeskonna sünergia ning aitavad üle saada rasketest olukordadest. RRÜK-d läbi viivate tegevväelaste isiklik eeskuju, samuti kaaskursuslaste distsiplineeritud käitumine, on oluline kursuslastes positiivsete hoiakute kujundamiseks. 6.2 Jaoülema/meeskonna ülema oskuste kordamine ja kinnistamine Kursuslased on edukalt läbinud NAKi, seega omandanud vastavad õpiväljundid. Samas teadmiste säilitamiseks on oluline varasemalt õpitut kinnistada, mis omakorda toetab RRÜKi raames õpetatavate teemade omandamist. 6.3 Füüsiline vorm Kursusel luuakse võimalused ja julgustatakse individuaalse treeninguga tegelemiseks. Ülem peab olema heas vormis, et ta suudaks oma rühma juhtida kõikides tegevustes. Hea füüsiline vorm kasvatab ka enesekindlust ning see toetab autentset juhtimist. 7. Hindamine Mõõtmaks õpiväljundite omandamis hinnatakse RRÜKi õpiväljundite saavutamist kohaste hindamismeetoditega. te läbimise järel läbiviidavate hinnatavate soorituste ja testide lävendiks on õpiväljund. Õpiväljund väljendab minimaalset taset, mis peab olema omandatud. Täpsem hindamine ja soorituste võlgnevuste/negatiivsete soorituste likvideerimise kord sätestatakse ainekavas. 39/50

40 Lisaks formaalsele hindamisele on oluline kujundav hindamine läbi tagasisidestamise ning enesereflektsiooni, mis toetavad individuaalset arengut. Kursuslane peab saama võimalikult personaalset tagasisidet oma sooritusele, mis toetab tema arengut juhina. 8. Väljastatavad dokumendid Kursuse läbinule väljastatakse KVA poolt kursuse läbimist tõendav tunnistus koos lisadega. Tunnistuse väljastamise eelduseks on mõlema mooduli läbimine. 9. Viited 9.1 KVJ käskkiri nr 328 Ohvitseride sõjalise väljaõppe nõuded ja teenistusmudel ; 9.2 KVJ käskkiri nr 58 Sõjaväelise väljaõppe eeskiri ; 9.3 KVJ käskkiri nr 262 Ajateenistuse väljaõppetsükkel ; 9.4 KVJ käsk nr 444K operatsioon Kaitsetahe ; 9.5 KVÜÕA nõukogu otsusega kinnitatud KVA õppekava statuut ; 9.6 KVÜÕA ülema käskkiri nr 55 KVA täiendusõppe eeskiri ; 9.7 KVA ülema käskkiri nr 79 Reservrühmaülema pilootkuruse õppekava kinnitamine. 9.8 Rühmaülema ametikoha nõuded, KVPS J3 jalaväeinspektor ( dokument nr J /18/32089). 10. Õppevara 10.1 KV ja KL-i väljaõppe ohutuseeskirjad; 10.2 Eesti Kaitseväe maaväe lahingutegevuse alused (2010) KVÜÕA; 10.3 Taktikaline vastane Punane taktika käsiraamat (2020) LuK; 10.4 Taktikaline vastane Punane maaväe käsiraamat (2020) LuK; 10.5 Taktikaline vastane Punane tüüpstruktuurid (2018) LuK; 10.6 Jalaväerühma lahingutegevus (2018) KVA; 10.7 Jagu/Rühm püsitoimingud (2016) KVA; 10.8 Rakenduspedagoogika õpik (2002) KVPS. 11. Mõisted/lühendid 11.1 AAR (ingl After Action Review) tegevusejärgne tagasiside 11.2 AkT akadeemiline tund (45 min) 40/50

41 11.3 COA (ingl Course of Action) tegevusvariant 11.4 J3 Kaitseväe peastaabi operatiivosakond 11.5 J7 Kaitseväe peastaabi väljaõppeosakond 11.6 JVEK Jalaväe erialakursus 11.7 KVA Kaitseväe Akadeemia 11.8 KVJ Kaitseväe juhataja 11.9 KVPS Kaitseväe peastaap KVÜÕA Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused (praegu Kaitseväe Akadeemia) LLE lahinguvälja luure-ettevalmistus LuK - Luurekeskus ME mitteeristav O1R riigisisene maaväepõhine rühmataseme väljaõpe ohvitser-juhtidele (RRÜK läbimine) STX (ingl Situational Training Exercise) situatsiooniharjutused SVA sõjaväelise väljaõppe aste TOM taktikaline otsustusmäng ÕO õppeosakond 41/50

42 Lisa 1 RRÜK ÕPPEKAVA 2020 ÕPPEAINETES KÄSITLETAVAD TEEMAD 6 TO20.36 Riigikaitse alused Teema Õppemaht 7 (AkT) Eesti sõjalise riigikaitse ülesehitus ja reservvägi. Operatiivstruktuur ning selle osiste ülesannete jaotus. Saavutatav õpiväljund Hindamiskriteerium Hindamismeetod 4 Mõistab Eesti sõjalise riigikaitse ülesehitust ning reservohvitseri rolli selles. 4 Teab EKV operatiivstruktuuri jaotust ning selle osiste võimalike ülesandeid sõjalises tegevuses. Selgitab Eesti riigikaitse mudelit ja reservohvitseride rolli selles. Selgitab, operatiivstruktuuri jaotust ja selle osiste ülesandeid sõjalises tegevuses. loetakse sooritatuks, kui kursuslane: osaleb grupitöös ja selle esitlemisel (situatsioonülesande lahendamine). KOKKU 8 6 Teemad on ainete lõikes esitatud soovituslikus järjekorras. 7 Esitatud õppemahud on soovituslikud, täpsustatakse läbiviija koostatud ainekavades. 42/50

43 TO20.37 Eestvedamine Teema Õppemaht 8 Juhi omadused, rollid ja vastutus, juhipädevuste mudel, eneseanalüüs. Ülesandekeskne juhtimine. Eestvedamispädevus, enese- ja suhtluspädevus. Korraldamispädevus, erialane pädevus. 4 Enesekohased pädevused. 2 Iseseisvad tööd, eneseanalüüs. 8 KOKKU 22 Saavutatav (AkT) õpiväljund 4 Mõistab sõjaväelise juhi rolli ja rakendab ülesandekeskse juhtimise põhimõtteid. 4 Mõistab sõjaväelise juhi ülesandeid ja vastutust ning nende rakendusvõimalusi oma edasises teenistuses. Oskab ennast analüüsida juhina erinevates olukordades. Hindamiskriteerium Järgib juhtimissooritusel esitatavaid nõudeid (väärtused, kohustused, distsipliin, omadused, ülesandekeskse juhtimise põhimõtteid). Kursuslane analüüsib ennast. Positiivseks loetakse sooritus, kui kursuslane: 1) kirjeldab oma tugevusi ja nõrkuseid lähtudes muu hulgas senisest ja stuudiumi käigus praktiseeritud juhtimiskogemusest; 2) toob välja loogilised seletused, miks ta enda tugevusi ja nõrkuseid nii hindab; 3) toob välja vähemalt ühe arendamist vajava omaduse/oskuse/hoiaku iga pädevuste grupi kohta ning pakub lahenduse, kuidas seda järjepidevalt edendada. Hindamismeetod loetakse sooritatuks, kui kursuslane: 1) osaleb aktiivselt grupitöödes ja nende aruteludes; 2) koostab kord nädalas eneseanalüüsi, mis peegeldab tema kui sõjaväelise juhti arengut nädala jooksul; 3) kursuse lõpus esitab kokkuvõtte oma eneseanalüüsist (maht vähemalt üks A4). 8 Esitatud õppemahud on soovituslikud, täpsustatakse läbiviija koostatud ainekavades. 43/50

44 TO20.38 Lahingtegevuse alused rühma tasemel Teema Õppemaht 9 (AkT) Maastiku ja ilmastiku mõju. 2 Mõistab keskkonna (maastik ja ilmastik) mõju Maastikuanalüüs, maastiku skitš. 2 lahingutegevusele. Lahingüksuste jaotus, lahingutoetus- ja lahinguteenindusüksused. Taktikalised maismaategevused ja nende vaheldumine, alufunktsioonide rakendumine. Saavutatav õpiväljund Hindamiskriteerium Hindamismeetod 4 Teab lahinguüksuste jaotust ning mõistab erinevate osiste rolli lahingutegevuses. 4 Teab taktikaliste maismaategevuste jaotust ning mõistab nende vaheldumist. Maaväe taktikalised lahingutoimingud. 4 Mõistab lahingutoimingute kasutamist rühma tasemel. Taktikalise ohu struktuur ja taktika (tugevdatud motolaskurrood). 4 Teab taktikalise VA lahingujõude roodu ja roodule antavate tugevduste tasemel ning nende kasutamise põhimõtteid põhilahinguliikides. Tegevustsükkel ja juhtimistoimingud. 6 Mõistab tegevustsükli jaotust ning toimimispõhimõtteid ja Selgitab keskkonna mõju lahingutegevusele ning oskab tuua näiteid. Selgitab erinevate üksuste funktsionaalset jaotust ning oskab tuua näiteid nende kasutamisest lahingutegevuses. Nimetab taktikalisi maismaategevusi ning selgitab nende vaheldumist. Tunneb ära lahingutoimingute graafika ning selgitab nende sisu. Analüüsib VA tugevdatud roodu läbi lahingutoimingute. Selgitab ülema rolli tegevustsükli loetakse sooritatuks, kui kursuslane: 1) osaleb grupitöös ning selle esitlemisel (manöövriskeemi analüüs); 2) sooritab lävendit ületava kirjaliku testi. 9 Esitatud õppemahud on soovituslikud, täpsustatakse läbiviija koostatud ainekavades. 44/50

45 ülema rolli selles. täitmisel ning toob näiteid etteantud manöövriskeemile tuginedes. Manöövriskeemi taktikaline analüüs 5 Kinnistab kõiki õpiväljundeid. Analüüsil on vastatud kõikidele küsimustele. Test 1 KOKKU 32 TO20.39 Rühm erinevates taktikalistes tegevustes Teema Õppemaht 10 Saavutatav õpiväljund Hindamiskriteerium Hindamismeetod (AkT) Paiknemine. 8 Rakendab püsitoiminguid Osaleb harjutustel Rännak. 8 kaasnevates tegevustes ning nende (rännak, paiknemine). järgsetel AAR-idel. Kiirrünnak. 16 Rakendab püsitoiminguid kiirünnakul. Kaitse. 16 Rakendab püsitoiminguid kaitses. Taktikalised otsustusmängud. 4 Kinnistab kõiki õpiväljundeid. Valib vastavalt olukorrale sobiva püsitoimingu. KOKKU 52 loetakse sooritatuks, kui kursuslane: 1) osaleb püsitoimingute rakendamise harjutustel; 2) rakendab TOMi olukordade lahendamisel sobivat püsitoimingut. 10 Esitatud õppemahud on soovituslikud, täpsustatakse läbiviija koostatud ainekavades. 45/50

46 TO20.40 Üksuse juhtimise toimingud Teema Õppemaht 11 (AkT) Planeerimise alused. 1 Mõistab lahingutegevuse Põhiülesande analüüs. 2 planeerimistoiminguid. Tegurite analüüs. 3 COA väljatöötamine. 2 Planeerimisharjutus. 4 Sõjamäng. 2 Käsu olemus, ülesehitus ja vormistamine. 2 Koostab ja esitab määratud Käsu esitamise tehnika. 2 aja jooksul üksusele Lahingukäskude koostamine ja esitamine. 12 lahingukäsu. Taktikaline tagasiside (ROC DRILL). 4 Mõistab taktikalise tagasiside rolli üksuse juhtimisel. Ülema juhtimistoimingud ülesande täitmisel 4 Mõistab ülema tegevustsüklist (ettekanded, käsud, korraldused). tulenevaid ülesandeid ning Lahinguvälja ringkäik. 12 rühmaülema juhtimise toiminguid. Aine tagasiside. 1 Õpimapi kokkupanek. 1 KOKKU 52 Saavutatav õpiväljund Hindamiskriteerium Hindamismeetod Kursuslane lahendab määratud analüüsi- ja planeerimisülesanded. Koostab ja esitab määratud aja jooksul lahingukäsu. Taktikalisel tagasisidel hindab alluvate käsust arusaamist ning vajadusel annab täpsustavaid juhiseid. Selgitab ülema rolli ülesande täitmisel tuues näiteid. loetakse sooritatuks, kui kursuslane: 1) esitab nõuetekohase lahingukäsu; 2) osaleb taktikalisel tagasisidel ning esitab kirjaliku lühikokkuvõtte (vaatlusraporti) õpimappi; 3) esitab kirjalikult reflektsiooni ülema rollist tegevustsükli täitmisel. 11 Esitatud õppemahud on soovituslikud, täpsustatakse läbiviija koostatud ainekavades. 46/50

47 TO20.41 Formeerimisjärgse väljaõppe korraldamine Teema Õppemaht 12 (AkT) Pedagoogika alused Mõistab militaarpedagoogika Väljaõppe läbiviimise põhimõtted. 2 põhitõdesid väljaõppe Koolituskaardid ja nende kasutamine. 1 läbiviimisel. Tunni läbiviimise tehnika. 2 Mõistab kollektiivoskuste Tunni läbiviimine Õppetunni ettevalmistamine. 5 õpetamise aluseid ning rakendab neid läbiviimisel. Tunni läbiviimine. 3 Väljaõppe analüüsimine ja tagasiside esitamine Hinnangu andmise põhimõtted. 2 Teab tagasidestamise vorme ning rakendab neid tagasiside esitamisel. Väljaõppe vaatlus. 14 Analüüsib jao tasemel Väljaõppe kokkuvõtte koostamine 2 läbiviidud väljaõpet. (Assessment report). Aine tagasiside 1 Õpimapi kokkupanek 1 KOKKU 32 Saavutatav õpiväljund Hindamiskriteerium Hindamismeetod Kursuslane viib läbi tunni ning saavutab väljaõppe eesmärgi. Analüüsib enda ja teistele kursuslastele läbiviidud väljaõpet ning teeb ettepanekud edasisteks väljaõpe tegevusteks. loetakse sooritatuks, kui kursuslane: 1) viib läbi ettevalmistused tunniks ja viib tunni läbi; 2) analüüsib väljaõpet ja esitab sellekohase kokkuvõtte; 3) esitab analüüsi õpimappi. 12 Esitatud õppemahud on soovituslikud, täpsustatakse läbiviija koostatud ainekavades. 47/50

48 Lisa 2 RRÜK ÕPPEKAVA 2020 SPETSIALISEERIMISMOODULI JALAVÄE ERIALA ÕPPEAINETES KÄSITLETAVAD TEEMAD 13 TO20.42 Jalaväerühm erinevates lahinguliikides Teema Õppemaht 14 (AkT) JVR meeskonnarelvade (kuulipilduja, 4 Mõistab jalaväerühma tankitõrjegranaadiheitja, raskekuulipilduja) raskerelvade planeerimise kasutamine rühma tulesüsteemi loomisel. põhimõtteid. TTRJ vahendid, võime ja toetuse kasutamine. 2 Mõistab jalaväerühmale allutatavate elementide TJMK vahendid, võime ja toetuse kasutamine. JVP PiJ, JVKo ja JVR võime kindlustamisel, tõkestamisel, liikuvuse tagamisel, vahendid ning nende kasutamine. Kaudtuletoetuse kasutamine. JVKo TJMK ja JVP õhuluure võime ja kasutamine. Lahinguteeninduse organiseerimine rühmatasandil. 2 Saavutatav õpiväljund Hindamiskriteerium Hindamismeetod (tulejuhtimismeeskond, tankitõrjejagu) võimet ning kasutamist. 4 Mõistab jalaväerühmale antava lahingutoetuse (kaudtuletoetus, pioneeritoetus, õhuluure) ja 2 lahinguteeniduse võimet ning kasutamist. 2 Kursuslane osaleb kombineeritud harjutusel ning AAR-idel; selgitab mis ja miks toimus ning teeb järeldused, mida enda edasises teenistuses rakendada või paremini teha. loetakse sooritatuks, kui kursuslane: 1) osaleb MAPEX-il; 2) osaleb tegevustele järgnevatel AARidel ning selgitab mis ja miks toimus. 13 Teemad on ainete lõikes esitatud soovituslikus järjekorras. 14 Esitatud õppemahud on soovituslikud, täpsustatakse läbiviija koostatud ainekavades. 48/50

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal 08. 10.01.2018 SMBK II osa Infektsioonhaigused ja välihügieen Kaitseväes 2. nädal 11. 12.01.2018 SMBK

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD KINNITATUD Kaitseliidu ülema 10.detsembri 2014. a käskkirjaga nr K-0.2-4.1/14/23580V Väljaõppe tehnoloogia kursuse õppekava kinnitamine VÄLJAÕPPE TEHNOLOOGIA KURSUS Õppekava TIITELLEHE PÖÖRE Kava koostajad:

Rohkem

Kol-ltn_Rasmus_Lippur_KVPS

Kol-ltn_Rasmus_Lippur_KVPS 19.10.2011 1 Riigikaitse Kol-ltn Rasmus Lippur Sõda Sõda on maailmale vajalik (Martin Luther) Parim sõda on pidamata sõda (Sun Zi) Sõda on jõu kasutamine, et sundida vastast alluma meie soovile (Carl von

Rohkem

Õppekava vormi näidis (alus: TÜ Informaatika bakalaureuseõppekava)

Õppekava vormi näidis (alus: TÜ Informaatika bakalaureuseõppekava) KINNITATUD KVÜÕA 02.04.2013 nõukogu otsusega Muudetud KVÜÕA 10.09.2013, 11.06.2014, 16.06.2015, 14.06.2016, 08.06.2017 nõukogu otsustega Viimati muudetud KVÜÕA 18.04.2018 nõukogu otsusega Õppekava nimetus

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

ÕPETAMISOSKUSTE ARENDAMINE: ÕPI ÕPPEJÕULT! ÕPPETÖÖ VAATLUSED Üheks õppejõu õppimise viisiks, professionaalse arengu toetamisel, on õppimine oma kollee

ÕPETAMISOSKUSTE ARENDAMINE: ÕPI ÕPPEJÕULT! ÕPPETÖÖ VAATLUSED Üheks õppejõu õppimise viisiks, professionaalse arengu toetamisel, on õppimine oma kollee ÕPETAMISOSKUSTE ARENDAMINE: ÕPI ÕPPEJÕULT! ÕPPETÖÖ VAATLUSED Üheks õppejõu õppimise viisiks, professionaalse arengu toetamisel, on õppimine oma kolleegidelt õppetöö vaatlemise kaudu. Igal õppejõul on õpetamise

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es Bодитель автобу

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es Bодитель автобу Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es 133477 Bодитель автобуса ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es 140918 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad:

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Erialane võõrkeel Reet Ainsoo Reet Ainsoo, Malle Purje,

Rohkem

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus )

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus ) MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Veiko Belials

Rohkem

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017 VASTUVÕTT 10. KLASSIDESSE 2019/2020 Jüri Gümnaasium 20. veebruaril 2019 Maria Tiro, direktor Tänased teemad Õppesuunad, sarnasused ja erisused Õppekorraldus Sisseastumiskatsed, tulemused Dokumentide esitamine

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Rakenduskõrgharidus 4. Õppevorm(id) Statsionaarne õpe 5.

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 15.04.2019 otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus 1 Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2 Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid Õppekava õp v lju d d sa skus e kaupa: : Kuulamine -, (uudised, intervjuud, filmid,

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00 IT infrastruktuuri teenused I385 Aine õppejõud: Katrin Loodus, Margus Ernits http://enos./~mernits Tallinn, 2014 Oluline info on aine vikis Kindlasti hoia silma peal aine vikil: https://wiki./ Sealt vali:

Rohkem

OLUKORRAPÕHISED OTSUSTUSTESTID RÜHMATASEME SÕJAVÄELISTE JUHTIDE OTSUSTUSVÕIME MÕÕTMISEKS LAHINGUJUHTIMIST MATKIVATES OLUKORDADES Tõnis Männiste, Rober

OLUKORRAPÕHISED OTSUSTUSTESTID RÜHMATASEME SÕJAVÄELISTE JUHTIDE OTSUSTUSVÕIME MÕÕTMISEKS LAHINGUJUHTIMIST MATKIVATES OLUKORDADES Tõnis Männiste, Rober OLUKORRAPÕHISED OTSUSTUSTESTID RÜHMATASEME SÕJAVÄELISTE JUHTIDE OTSUSTUSVÕIME MÕÕTMISEKS LAHINGUJUHTIMIST MATKIVATES OLUKORDADES Tõnis Männiste, Robert Rajaste, Reelika Suviste, Margus Pedaste ÜLEVAADE.

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc Nõuded rakenduskõrgkooli õppekavale 1. Üldsätted 1.1. Käesolev dokument lähtub Eesti rakenduskõrgkoolide deklaratsioonist Rakenduskõrghariduse kvaliteedikindlustuse süsteemi arendamine esitades rakenduskõrgkoolide

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

sojateadlane_4.indd

sojateadlane_4.indd KAITSEVÄE ÜHENDATUD ÕPPEASUTUSTE PÕHIKURSUSTE KADETTIDE KOGEMUSED, USKUMUSED JA ETTEPANEKUD SEOSES NUTIVAHENDITE KASUTAMISEGA ÕPPETEGEVUSES 1 Triinu Soomere, Liina Lepp, Marvi Remmik, Äli Leijen Võtmesõnad:

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I 05.07.2011, 17 jõust. 08.07.2011] Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

EMV_kaitsevagi_2010.xls

EMV_kaitsevagi_2010.xls EESTI KAITSEVÄE MEISTRIVÕISTLUSED KREEKA-ROOMA MAADLUSES Üld Ajat. Üld Ajat. 6 kg 8 kg 1 1 Kalle Roosiorg (Merevägi) 1 1 Riho Remmelgas (Suurtükiväepataljon) Oleg Rubašvili (Suurtükiväepataljon) Tauno

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85 Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori 30.10.2014.a Direktori 12.12.2014.a käskkirjaga nr 1.1-7/85 käskkirjaga nr 1.1-7/107 Narva Kutseõppekeskuse KOOLI

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

ATAP4_töökava

ATAP4_töökava Avalike teenuste arendamise programm Töökava 18.06.2019 Programmi finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist ja riigieelarvest omafinantseerimiseks ettenähtud vahenditest. Korralduslik info Koht ja

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis

Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sis Kursuseprogramm IFI6054 Agiilne tarkvaraarendus 3 EAP Kontakttundide maht: 28 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule) Ülevaate

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Arvamused Eesti Kaitseväest enne ja pärast ajateenistust UURINGUARUANNE

Arvamused Eesti Kaitseväest enne ja pärast ajateenistust UURINGUARUANNE Arvamused Eesti Kaitseväest enne ja pärast ajateenistust UURINGUARUANNE 2012 www.icds.ee UURINGU TAUST... iii UURINGUTULEMUSTE ÜLDKOKKUVÕTE... 6 UURINGUTULEMUSED TEEMADE KAUPA... 12 1 Suhtumine ajateenistusse....

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor 28.08.2013 Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 KOMPETENTSIPÕHINE HINDAMINE JA SELLE MEETODID Anu Vaagen, Raili Laas Mis on hindamine? Esimese asjana seostub õppuril selle sõnaga õpetaja autoriteedile alluva otsuse vorm, mis kajastub numbrilisel kujul.

Rohkem

LISA 1 KINNITATUD direktori a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimet

LISA 1 KINNITATUD direktori a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimet LISA 1 KINNITATUD direktori 02.05.19.a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimetus (nimetus eesti keeles) Sisetööde elektrik (nimetus

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad, avaloeng Anne Villems September 2013.a. Miks selline kursus? Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on meie igapäevane abiline õppetöös. Milliseid vahendeid on teie senises õppetöös kasutatud?

Rohkem

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja KINNITATUD Vasta Kli direktri kk 26.06..2018 14-2/01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrus nr 43, mis kehtestati

Rohkem

KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu

KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu KINNITATUD Pärnumaa Kutsehariduskeskuse nõukogu 27.09.2018 protokoll nr 8 otsusega nr 2 ÕPPEKORRALDUSEESKIRI Pärnu 1. Õppekorralduseeskirja reguleerimisala 1.1. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppekorralduseeskiri

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr P4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeeri

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr P4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeeri MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr P4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Veiko Belials mooduli maht

Rohkem

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas 6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril 2015. E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tasemetööga läbiviimise eesmärk on hinnata riiklike õppekavade

Rohkem