MAASTIKUEHITAJA (SILLUTISE PAIGALDAJA) ÕPPEKAVA MOODULITE RAKENDUSKAVAD EKR 4. tase kutseharidus. Mooduli maht (EKAP)

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "MAASTIKUEHITAJA (SILLUTISE PAIGALDAJA) ÕPPEKAVA MOODULITE RAKENDUSKAVAD EKR 4. tase kutseharidus. Mooduli maht (EKAP)"

Väljavõte

1 MAASTIKUEHITAJA (SILLUTISE PAIGALDAJA) ÕPPEKAVA MOODULITE RAKENDUSKAVAD Sihtrühm EKR 4. tase kutseharidus Õppevorm Statsionaarne Mooduli nr Mooduli nimetus Kinnitatud Räpina Aianduskool direktori käskkirjaga nr 1-6/50 Mooduli maht (EKAP) 1. SISSEJUHATUS ÕPINGUTESSE 2 EKAP Nõuded mooduli alustamiseks Mooduli eesmärk Õpiväljundid 1. mõistab eriala raames tehtavate tööde mitmekesisust, tööga kaasnevaid peamisi riske ja nende ennetamise võimalusi; Puuduvad Õpetajad Katrin Kivistik Kadi Koosapoeg Karin Herman Õpetusega taotletakse, et õpilane saab praktilise töö kogemuse ning ülevaate maastikuehitaja tööst ja tööandja ootustest tänapäeva maastikuehitajale ning oskab tegutseda tööõnnetuse korral Hindamiskriteeriumid tutvub veebis praktikaettevõttega ja võtab ühendust ettevõtte esindajaga, kirjeldab erialaga seotud peamisi riske ja selgitab nende ennetamise võimalusi, järgib tööülesannete täitmisel ja vormistamisel kõne- ja kirjakeele normi, 2. annab esmaabi oma pädevuse piires demonstreerib esmaabi andmise oskusi, 3. kasutab arvutit info leidmiseks ja kirjalike tööde vormistamiseks ja tasemel 4. teeb juhendamisel lihtsamaid praktilisi töid maastikuehitusega tegelevates ettevõtetes ja/või kooli praktikabaasis tutvub veebis praktikaettevõttega ja võtab ühendust ettevõtte esindajaga, kirjeldab ja vormistab igapäevaselt kirjalikult ettevõttes praktika käigus tehtud töid, edastab info tehtud töödest veebipõhiselt juhendajatele iga päev, vormistab kirjalikud tööd vastavalt juhendile, kasutades teksti ja tabeltöötlusprogramme, järgib tööülesannete täitmisel ja vormistamisel kõne- ja kirjakeele normi, osaleb aktiivselt kõikides juhendaja poolt määratud praktilistes töödes, kasutab praktilistel töödel sobivaid tööriideid ja isikukaitsevahendeid, lähtub praktiliste tööde tegemisel töökeskkonnaohutuse ja töötervishoiu nõuetest ning kasutab ergonoolilisi töövõtteid, hindab oma oskusi ja kompetentse toimunud praktika põhjal 1

2 Teemad, alateemad Kooli õppekeskond ja maastikuehitaja kutse Riskid, tööohutus ja esmaabi Praktika Õppemeetodid Hindamine 1. tutvumine kooli õppekeskkonnaga, ülevaate saamine kooli õppekorraldusest, õppimisvõimalustest, eriala kutsestandarditest, kutse taotlemisest ja kutse-eetikast 2. esmase praktikaplaani koostamine 3. erialaga seotud riskide analüüs ja nende ennetamise võimalused ning tervise tugevdamise programmi koostamine 4. praktilised esmaabi andmise harjutused (demonstratsioonid) 5. juhendamisel hooajaliste praktiliste erialaste tööde tegemine (demonstreerimine), esmaste töövõtete omandamine Mooduli õppemaht 52 tundi jaguneb järgmiselt: auditoorne töö - 10 tundi praktiline töö tundi (sh praktika) iseseisev töö - 8 tundi Kooli õppekeskond, õppekorraldus, õppekava, õppimisvõimalused, eriala kutsestandard, kutse taotlemine, kutse-eetika. Erialaga seotud riskid, nende ennetamine. Tervise tugevdamise programm, selle sisu ja koostamise alused. Esmaabi: Tüüptraumad õpitaval erialal. Tegutsemine õnnetuspaigal. Põhilised esmaabivõtted. Esmaabi lämbumise korral. Uppumine. Haavad ja vereringehäired. Äkkhaigestumised, teadvusekaotus. Kukkumine. Luumurrud. Lihaste ja liigeste venitused. Põletushaavad. Külmumine. Kuumakahjustused. Mürgitused. Võõrkehad. Valud, palavik. Psüühiline kriisiseisund. Liiklusõnnetused. Sidumis- ja toestamisvahendid. Kannatanu tõstmine, kandmine, transportimine. Esmaabi vahendid töökohal. Koduapteek. Praktika. Praktikaplaan, selle sisu, koostamise nõuded. Hooajalised praktilised erialased tööd. Eneseanalüüs. Praktiline töö, demonstratsioon, loeng, info otsimine, info edastamine veebipõhiselt, analüüs, kirjalik ülesanne, ettekanne, rühmatöö, vaatlus Mitteeristav 1. leiab teavet kooli õppekorralduse, õppimisvõimaluste, eriala kutsestandardi ja kutse andmise kohta ning arutleb rühmatöös saadud teabe põhjal õpilaste kohustuste ja õiguste teemal ning aedniku isikuomaduste, kutse-eetika ja kutsenõuete üle 2. esmane praktikaplaan on koostatud ja vormistatud nõuetekohaselt, esitatud eesti keeles, kasutades infotehnoloogilisi vahendeid 3. analüüsitud on erialaga seotud riske ning lisatud ennetamise võimalused ja koostatud tervise tugevdamise programm, töö on esitatud kasutades infotehnoloogilisi vahendeid ja eesti keeles 4. praktilised esmaabi andmise harjutused (demonstratsioonid) on sooritatud nõuetekohaselt 5. sooritab juhendamisel hooajalised erialased tööd õiges järjekorras ja ohutult, on omandanud esmased töövõtted, 2

3 6. praktikajärgne eneseanalüüs Kokkuvõtva hinde kujunemine Õppematerjalid Mooduli nr 2. Nõuded mooduli alustamiseks Mooduli eesmärk Õpiväljundid Õpilane: 1. mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise protsessis 2. mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist 6. praktikajärgne eneseanalüüs on vormistatud nõuetekohaselt, esitatud eesti keeles, kasutades infotehnoloogilisi vahendeid Õpilane on omandanud kõik mooduli õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud kõik etteantud ülesanded nõuetekohaselt ja õigeaegselt Räpina Aianduskooli õppekorralduseeskiri ja lisad. Maastikuehitaja kutsestandard ja kutse taotlemise kord. Tööohutusjuhendid. Õpetaja poolt koostatud jaotusmaterjalid. Mooduli nimetus KARJÄÄRI PLANEERIMINE JA ETTEVÕTLUSE ALUSED Mooduli maht (EKAP) 6 EKAP Õpetajad Anu Seim Tiiu Ruuspõld Katrin Kivistik Uno Minka Ülle Viksi puuduvad õpetusega taotletakse, et õpilane omandab oskused, teadmised ja pädevused enda karjääri planeerimiseks kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas, lähtudes elukestva õppe põhimõtetest. Õpilane kasutab erinevaid infoallikaid ja arvutirakendusi ning internetivõimalusi, oskab vajadusel otsida nõu, tuge ja teavet ning hindab saadud info usaldusva a rsust. Hindamiskriteeriumid analüüsib juhendamisel enda isiksust ja kirjeldab enda tugevaid ja nõrku külgi seostab kutse, eriala ja ametialase ettevalmistuse nõudeid tööturul rakendamise võimalustega leiab iseseisvalt informatsiooni tööturu, erialade ja õppimisvõimaluste, praktika- ja töökohtade kohta ning koostab juhendi alusel elektroonilisi kandideerimisdokumente (CV, motivatsioonikiri, sooviavaldus), lähtudes dokumentide vormistamise heast tavast valmistab ette ja osaleb näidistööintervjuul kirjeldab enda majanduslikke vajadusi, lähtudes ressursside piiratusest ning koostab juhendamisel enda lühi- ja pikaajalise karjääriplaani selgitab nõudluse ja pakkumise ning turutasakaalu kaudu turumajanduse olemust koostab juhendi alusel elektrooniliselt enda leibkonna ühe kuu eelarve 3

4 3. mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas 4. mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel loetleb Eestis kehtivaid otseseid ja kaudseid makse ja täidab juhendamisel etteantud andmete alusel elektroonilise näidistuludeklaratsiooni leiab iseseisvalt informatsiooni finantsasutuste poolt pakutavate peamiste teenuste ja nendega kaasnevate võimaluste ning kohustuste kohta, kasutab majanduskeskkonnas orienteerumiseks juhendi alusel riiklikku infosüsteemi e-riik kirjeldab meeskonnatööna ettevõtluskeskkonda Eestis enda õpitavas valdkonnas ning võrdleb iseseisvalt lähtuvalt ettevõtluskeskkonnast enda võimalusi tööturule sisenemisel palgatöötajana ja ettevõtjana kirjeldab meeskonnatööna vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid, tutvustab ühe ettevõtte majandustegevust ja seda mõjutavat ettevõtluskeskkonda arvestab juhendi abil iseseisvalt ajatöö, tükitöö ja majandustulemustelt makstava tasu bruto- ja netopalka ning ajutise töövõimetuse hüvitist kirjeldab meeskonnatööna kultuuridevaheliste erinevuste mõju ettevõtte majandustegevusele kirjeldab ja analüüsib ettevõtte äriideed õpitava valdkonna näitel ja koostab elektrooniliselt meeskonnatööna juhendi alusel lihtsustatud äriplaani loetleb ja selgitab iseseisvalt töötervishoiu ja tööohutuse peamisi suundumisi, lähtudes riiklikust strateegiast tööandja ja töötajate peamisi õigusi ning kohustusi ohutu töökeskkonna tagamisel ja kirjeldab riskianalüüsi olemust tunneb ära ja kirjeldab meeskonnatööna töökeskkonna üldisi füüsikalisi, keemilisi, bioloogilisi, psühhosotsiaalseid ja füsioloogilisi ohutegureid ja meetmeid nende vähendamiseks tunneb ära tööõnnetuse ja loetleb meeskonnatööna lähtuvalt seadusandluses sätestatust töötaja õigusi ja kohustusi seoses tööõnnetusega, leiab iseseisvalt töötervishoiu ja tööohutuse alast informatsiooni erinevatest allikatest juhtumi näitel kirjeldab meeskonnatööna tulekahju ennetamise võimalusi ja enda tegevust tulekahju puhkemisel töökeskkonnas leiab iseseisvalt töölepinguseadusest informatsiooni töölepingu, tööajakorralduse ja puhkuse kohta, loetleb iseseisvalt töötaja õigusi, kohustusi ja vastutust sisaldavaid organisatsioonisiseseid dokumente ning võrdleb töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu peamisi erinevusi kirjeldab iseseisvalt juhendi alusel üldist asjaajamist ja dokumendihaldust 4

5 5. käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil Teemad, alateemad Suhtlemise alused Majanduse ja ettevõtluse alused Töökeskkonnaohutuse ja tööseadusandluse alused organisatsioonis ning koostab ja vormistab juhendi alusel iseseisvalt elektrooniliselt algatus- ja vastuskirja ning e-kirja, sh allkirjastab digitaalselt kirjeldab iseseisvalt dokumentide säilitamise vajadust organisatsioonis ja seostab seda isiklike dokumentide säilitamisega kasutab situatsioonile sobivat verbaalset ja mitteverbaalset suhtlemist kasutab erinevaid suhtlemisvahendeid, sh järgib telefoni- ja internetisuhtluse head tava järgib üldtunnustatud käitumistavasid kasutab tulemusliku meeskonnatöö põhimõtteid kirjeldab juhendi alusel meeskonnatööna kultuurilisi erinevusi suhtlemisel Mooduli õppemaht 156 tundi jaguneb järgmiselt: auditoorne töö tundi praktiline töö 33 tundi iseseisev töö - 23 tundi SUHTLEMISE ALUSED Suhtlemise mõiste. Suhtlemise sisemised tagamaad (põhimõtted, väärtused, identiteet, eesmärk). Suhtlemisvahendid, suhtlemisviisid. Suhtlemisakti etapid. Suhtlemistõkked. Suhtlustasandid. Suhtlemise baasoskused. Kontaktioskused. Kuulamisoskused: aktiivne kuulamine, kuulamistõkked. Selge eneseväljendamine. Enesekehtestamine. Alistuv ja agressiivne käitumine. Konstruktiivne tagasiside. Konfliktid ja nende lahendamise strateegiad. Konflikti vahendamine. MAJANDUSE ALUSED. Majandusteooria olemus, majanduse põhiküsimused, mõisteid. Inimeste majanduslik käitumine ja mõtlemine ühiskonnas. Vajadused ja ressursid. Nõudluse ja pakkumise mehhanismid. Turumajanduse olemus. Eraomand, hinnasüsteem ja konkurents. Valitsuse roll ja funktsioonid: eelarve, maksud ja nende olemus. Finantsasutused ja nende teenused, ETTEVÕTLUSE ALUSED Ettevõte, ettevõtja, ettevõtlus. Ettevõtluse põhialused ja ettevõtluse koht majanduses, Ettevõtte loomise etapid. Ettevõte ja seadustemaastik Äriühing, mittetulundusühing ja füüsilisest isikust ettevõtja. Ettevõtlust toetavad tugisüsteemid. Äriidee olemus ja püstitamine. Äriplaani koostamise põhimõtted. Äriplaani koostamine TÖÖ TASUSTAMINE Töö tasustamise alused: aja- ja tükipalk, põhi- ja keskmine palk, lisatasu ja juurdemaksed; puhkuse tasustamine. Kinnipidamised palgast. TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS. Töökeskkond: üldnõuded, töökoht, töövahend. Tööolme. Tööohutuse ja töötervishoiu tagamise meetmed. Töökeskkonna ohutegurid ja ohutusjuhendid. Tervisekontroll. Tööandja ja töötaja 5

6 Dokumendihaldus kohustused ja õigused. Turvalisus. Õnnetusoht ja käitumine ohuolukorras. Tööõnnetus ja kutsehaigus. ESMAABI. Tüüptraumad õpitaval erialal. Tegutsemine õnnetuspaigal ja kannatanu esmane ülevaatus, edasiste õnnetuste vältimine ja abi kutsumine. Põhilised esmaabivõtted erinevate traumade korral: haavad ja verejooksud, luumurrud, lülisambatraumad (või lülisambatrauma kahtlus), liigesetraumad, mürgitused, kemikaalikahjustused, põletused, külmumised, võõrkehad. Äkkhaigestumised. Krooniliste haiguste ägenemised. Teadvusetu kannatanu abistamine (külgasend). Elustamine. Psüühiline kriisiseisund. Kannatanu tõstmine, kandmine, transportimine. Esmaabi vahendid töökohal. TÖÖSEADUSANDLUSE ALUSED. Lepingulised suhted: lepingu mõiste; lepingulisi kohustusi sätestavad õigusaktid; lepingute liigid, sisu ja sõlmimise kord. Tööleping: töölepingu pooled, nende õigused ja kohustused; töölepingu kohustuslikud tingimused; määratud ja määramata ajaks töölepingu sõlmimine; muutmine, lõpetamine. Katseaeg. Töötaja üleviimine teisele tööle. Kollektiivleping. Töövaidluste lahendamine. Töötajate usaldusisik. Töö-ja puhkeaeg; tööpäev, töönädal, töövahetus. Ületunnitöö. Töötamine puhkepäevadel, rahvus- ja riigipühadel. Puhkuse liigid: põhi- ja palgatapuhkus, vanemapuhkused, õppepuhkus ja nende andmise kord. 1.DOKUMENDIHALDUSE KORRALDAMINE 1.1. Põhimõisted Asjaajamise korraldamise eesmärk ja üldpõhimõtted ettevõttes Asjaajamise korraldamist reguleerivad õigusaktid ja nende kehtivusala Asjaajamise alusdokumendid Kaasaegne dokumendihaldussüsteem Dokumendiringlus. Registreerimine, menetlemine, säilitamine 2. DOKUMENTIDE LOOMINE 2.1. Dokumendiplank (üldplank, kirjaplank), väljad, üldnõuded dokumentidele Ametikirja vormingu elemendid (vastavalt kirja standardile), nende paiknemine kirjaplangil, vormistamise reeglid Elektrooniline dokument, dokumendi mall Ametikirjade liigid (algatuskiri, vastuskiri, kaaskiri; järelepärimine, tellimus, võlanõue, pretensioon, avaldus, jt) Ametikirja eriliigid (volikiri, garantiikiri, tõend, teatis) 2.6. Korrektne keelekasutus ametikirjades jt dokumentides (sagedasemad vead, lühendid, telefoninumbrid, koodid, kuupäevad, perekonnanimede käänamine) 6

7 Karjääriõpetus sh. iseseisev töö sh. praktika Õppemeetodid 2.7. Ametlik e-kiri (meilietikett, e-kirja vorming, e-kirjale vastamine) Käskkiri, protokoll, akt 3. PERSONALIDOKUMENDID 3.1. CV vormistamine Kaaskirja, motivatsioonikirja vormistamine. KARJÄÄRIÕPETUS Enesetundmine ja selle tähtsus karjääri planeerimisel. Isiksuseomadused: närvisüsteemi tüüp, temperament, iseloom; väärtused, vajadused, motivatsioon, hoiak, emotsioonid, positiivne mõtlemine; võimed, intelligentsus, huvid, oskused; minapilt ja enesehinnang, reflektsioon, sotsiaalne küpsus. Tööturu tundmine ning selle tähtsus karjääri planeerimisel Muutuv tööturg: hetkeolukord, trendid, arengud, prognoosid. Hariduse ja tööturu vahelised seosed,kutsesüsteem, elukestev õpe Planeerimine, otsustamine, karjääriplaan Otsustamine ja seda mõjutavad tegurid alternatiivid valikutes, omavastutus, aja planeerimine. Karjääriplaneerimine kui elukestev protsess: karjäär, karjääriplaneerimine, karjääriinfo allikad, infootsimine, karjäärinõustamine, muutustega toimetulek, elurollid, elulaad. Tööotsimine: kandideerimisdokumendid, tööintervjuu, tööotsimisallikad. Lühi- ja pikaajaline karjääriplaan lähtuvalt erialast. 1. E-õpimapi koostamine - sisaldab õpetaja antud e-jaotusmaterjale ja iseseisvalt koostatud töid ning enesehinnangut õppijana oma eesmärkide saavutamise kohta. Koostatud vastavalt kirjalike tööde juhendile kogu moodulis läbitud teemade kohta, 2. Iisiksusliku SWOT-i koostamine 3. Elektrooniliselt pere-eelarve koostamine 1 kuu kohta reaalsete tulude ja kulude põhjal, plaani jälgimine 4. Äriplaani vormistamine 5. Koostada ja vormistada juhendi abil asjaajamise heale tavale ja kirjakeele normidele vastav elektrooniline algatuskiri ja vastuskiri ning allkirjastada see digitaalselt. 6. Koostada ja vormistada iseseisvalt ametlik e-kiri ja vastus sellele. 7. Koostada ja vormistada CV, kaaskiri, motivatsioonikiri. 8. Lühi-ja pikaajalise karjääriplaani koostamine. Puudub Loeng, arutelu, praktiline töö, tööleht, küsimustik, meeskonnatöö, juhtumianalüüs, tööleht, arvutipõhine töö,iseseisev töö, demonstratsioon, tagasiside 7

8 Hindamine sh. hindekriteeriumid sh. kokkuvõtva hinde kujunemine sh.hindamismeetodid 1.Lühi-ja pikaajalise karjääriplaani koostamine SWOT-ina ja esitlemine 2.E-õpimapi koostamine ja esitlemine Õppematerjalid Kujundav hindamine toimub kogu õppeprotsessi jooksul Mitteeristav hindamine A / MA Kujundav hindamine toimub kogu õppeprotsessi jooksul Mitteeristav hindamine A / MA Avaleht, sisukord Materjali teemakohasus, ülesehitus Esitlemine, ettekandmine Mitteeristav hindamine A / MA Avaleht, sisukord Asjakohasus Esitlemine Ettekandmine Karjääriplaan on koostatud vastavalt kooli kirjalike tööde juhendile. Sisaldab: isiksuslikku SWOT-i; elektroonilisi kandideerimisdokumente (CV, motivatsioonikiri, sooviavaldus); ettevalmistatud tööintervjuud lühi- ja pikaajalisi eesmärke Õpetaja konspekt, jaotusmaterjalid (k.a e-jaotusmaterjalid) Edukad läbirääkimised. 1. ja 2. osa Stuart,D. Enesekehtestamine - ei või jah? Niiberg, T, Urva, T. Etikett - äriedu võti: käsiraamat Post, P, Post, P Intelligentsuse psühholoogia Mõttus, R. Konfliktidest ja suhtlemisoskustest... Krips H. Väljendab ennast selgelt, kasutab situatsioonile sobivat verbaalset ja mitteverbaalset suhtlemist E-õpimapp on koostatud vastavalt kirjalike tööde juhendile. Sisaldab kogu mooduli õpetajate poolt antud e-jaotusmaterjale ja iseseisvalt koostatud töid ning enesehinnangut õppijana oma eesmärkide saavutamise kohta. Demonstreerib, et materjal on loogiliselt üles ehitatud Väljendab ennast selgelt, kasutab situatsioonile sobivat verbaalset ja mitteverbaalset suhtlemist. 8

9 Kultuuridevahelised erinevused: kuidas edukalt ületada kultuuribarjääre Lewis, Richard D Ole oma elu peremees: kuidas kasutada enda sisemist psühhoenergiat Sinelnikov, V. Suhtlemise kuldreeglid: tunnusta, naerata ja kehtesta Niiberg, T. Suhtlemine probleemsete... Krips,H., Siivelt,P., Rajasalu, A. Sõbraks olemise kunst Niiberg, T. Majanduse ABC A. Arrak jt Ettevõtlikkusest ettevõtluseni R.Eamets jt. Ettevõtlusõpik-käsiraamat Suppi, K. Põllumajandusturundus T.Ohvril Moodle e-kursus Majandusõpetuse alused, T.Ruuspõld Moodle e-kursus Ettevõtluse alused, T.Ruuspõld Dokumentide näidised Kõrven T.-R. Dokumendihaldus. Tallinn: Külim,2006 Raadik, M. Kuidas vormistada ametikirja? Tartu, 2008 Raadik, M. Väikesed tarbetekstid. Käsiraamat. Tallinn, 2011 EVS 882-1:2013. Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendielemendid ja vorminõuded. Osa 1: Kiri Abiks kandideerijale. Karjäärikeskus. 9

10 Europassikeskus. Rajaleidja. Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) 3. MURU RAJAMINE JA HOOLDAMINE 9 EKAP Nõuded mooduli alustamiseks puuduvad Õpetajad Reet Palusalu Jaana Vaino Mooduli eesmärk Õpiväljundid Õpilane: 1. tunneb muru rajamise põhimõtteid, murutaimi, umbrohtusid, kasvupinnaseid; 2. toestab nõlvad vastavalt projektile (tööjuhendile) 3. rajab muru käsitsi või käsikülvikut kasutades Õpetusega taotletakse, et õpilane rajab ja hooldab muru iseseisvalt või meeskonnatööna. Hindamiskriteeriumid Eristab peamisi murutaimi ning enamlevinud muru-umbrohtusid. Eristab erinevate lõimiste ja ph-ga kasvupinnaseid, suutes määrata viimaseid käepäraste vahenditega ning soovitada ja kasutada erinevaid pinnast parandavaid komponente optimaalsetes kogustes. Hindab ja analüüsib oma töö vastavust projektile, sobivust ümbritsevasse keskkonda ning töökultuuri tööprotsessi kestel. toestab nõlvad, lähtudes projektist Märgib maha istutus- või külvipinna, lähtudes projektist. Valmistab ette külvipinna, arvestades olemasolevat pinnast, vajadusel rullib. Valib muruseemne külvamiseks etteantud seemnesegudest sobiva, vastavalt kasvupinnasele. Külvab muruseemned ja väetise käsitsi või külvikuga ühtlaselt üle külvipinna optimaalse külvinormiga. Rehitseb muruseemne pinnasesse. Rullib rehitsetud ala vastavalt vajadusele. Hindab ja analüüsib oma töö vastavust projektile, sobivust ümbritsevasse keskkonda ning töökultuuri tööprotsessi kestel. 10

11 4. paigaldab ja kastab siirdmuru Valmistab ette siirdmuru paigaldamiseks kavandatud pinna, arvestades olemasolevat pinnast, vajadusel rullib. Paigaldab siirdmuru käsitsi, arvestades maapinna eripära ja ilmastikutingimusi, kastab paigaldatud siirdmuru. Hindab ja analüüsib oma töö vastavust projektile, sobivust ümbritsevasse keskkonda ning töökultuuri tööprotsessi kestel. 5. tunneb muru hooldamise põhimõtteid ning hooldab muru käsitsi ja vastavat Hindab muru kastmisvajadust ja vajadusel kastab, tagades maapinna ühtlase niiskumise nõutud sügavuseni. tehnikat kasutades Hindab muru niitmisvajadust ja niidab muru, kasutades mehhanisme. Hindab muruheintaimede väetusvajadust ja väetab vastavat kasvuperioodi silmas pidades sobivaima väetise ja optimaalseima väetusnormiga Pinnase lupjamine ph alandamiseks. Hindab muruheintaimedest kamara õhustamise vajadust ja vastavalt vajadusele õhustab, kasutades mehhanisme. Esitab rollimänguna muru heintaimiku taimekaitsega seotud töid, kasutades taimekaitsevahendeid imiteerivaid lahuseid ning täites ohutusnõudeid. Hindab ja analüüsib oma töö vastavust projektile, sobivust ümbritsevasse keskkonda ning töökultuuri tööprotsessi kestel. 6. kasutab erialast põhisõnavara eesti keeles, taimede nimetusi ladina keeles Eristab peamisi murutaimi ning enamlevinud muru-umbrohtusid ning nimetab neid eesti ja ladina keeles kasutab erialast põhisõnavara tööga seotud olukordades 7. kasutab arvutit teabe leidmiseks ja kirjalike tööde vormistamiseks Teemad, alateemad 1. Murudena kasvatatavad enamlevinud heintaimed ja murudes enamlevinud umbrohud ning pinnase ph ja lõimise määramine 2. Muru rajamine seemnest vormaistab etteantud kirjalikud ülesanded ja tööd arvutit kasutades kasutab arvutit info leidmiseks Mooduli õppemaht 234 tundi jaguneb järgmiselt: Auditoorne töö - 18 tundi Praktiline töö tundi (sh praktika) Iseseisev töö - 36 tundi 1.1 Murudena kasvatatavad enamlevinud heintaimed. 1.2 Murudes enamlevinud püsiumbrohud. 1.3 Mulla ph ja lõimise määramine käepäraste vahenditega. 2.1 Mahamärkimise meetodid. 2.2 Pinnase ettevalmistus muru seemnest külviks. 11

12 3. Muru rajamine siirdmurust 4. Muru hooldamine põhimõtted sh. iseseisev töö Õppemeetodid Hindamine Hindamismeetodid 2.3 Muruseemne valik ja külvamine nii käsitsi kui ka külvikuga. 2.4 Muruseemne pinnasesse rehitsemine ja pinnase rullimine. 3.1 Pinnase ettevalmistus muru rajamiseks siirdmurust. 3.2 Siirdmuru paigaldamine käsitsi. 3.3 Siirdmuru kastmine. 4.1 Muru kastmine. 4.2 Muru niitmine. 4.3 Murukamara aereerimine. 4.4 Muru väetamine. 4.4 Pinnase lupjamine viimase ph alandamiseks. 4.6 Taimekaitsetööd muru hooldamisel 4.7 Erialane põhisõnavara 48 tundi Interaktiivne loeng, rühmatöö ja õppekäik haljasaladele muru heintaimede ja umbrohtude tundmaõppimiseks. Praktiline töö: maapinna ettevalmistamine muru rajamiseks seemnest ja siirdmurust; muru rajamine seemnete külvist, siirdmurust; muruala hooldamine. Mooduli kokkuvõttev hindamine toimub eristavalt herbaariumi esitamisel ja praktilistes töödes osalemise alusel ning kujundav hindamine toimub kogu õppeprotsessi jooksul Hindekriteeriumid Eristav hindamine Pinnase ph ja lõimise määramine 3 (lävend): Eristab erineva ph ja lõimisega kasvupinnaseid, suutes määrata viimaseid käepäraste vahenditega 4 : Eristab erineva ph ja lõimisega kasvupinnaseid, suutes määrata viimaseid käepäraste vahenditega ning eristab pinnast parandavaid komponente 5 : Eristab erineva ph ja lõimisega kasvupinnaseid, suutes määrata viimaseid käepäraste vahenditega. Eristab pinnast parandavaid komponente ja nende mõju pinnaste omadustele ning oskab soovitada ja kasutada erinevaid pinnast parandavaid komponente optimaalsetes kogustes. Muru rajamine seemnest 3 (lävend): Rakendab vähemalt 1 mahamärkimise ning 1 pinnase ettevalmistuse meetodit muru seemnest külviks. Eristab erinevaid muruseemnesegusid ning muru külvist rajada vähemalt ühel 12

13 viisil (kas käsitsi või külvikuga). Rehitseb muruseemne pinnasesse, rullib pinnase. 4 : Rakendab vähemalt 2 mahamärkimise ning eristab erinevaid pinnase ettevalmistuse meetodit ja neist üht ka rakendab muru seemnest külviks. Eristab erinevaid muruseemnesegusid ning kasutab neid vastavalt valgustingimustele. Rajab muru külvist nii käsitsi kui ka külvikuga. Rehitseb muruseemne pinnasesse, rullib pinnase. 5 : Rakendab vähemalt 2 mahamärkimise ning eristab erinevaid pinnase ettevalmistuse meetodit ja rakendab neist üht muru seemnest külviks. Eristab erinevaid muruseemnesegusid ning kasutab neid vastavalt valgustingimustele, pinnase ph-le ja lõimisele. Rajab muru külvist nii käsitsi kui ka külvikuga. Rehitseb muruseemne pinnasesse, rullib pinnase. Hindab ning analüüsib muru rajamiseks vajalikke vahendeid ja ajakulu. On sooritanud etteantud ülesanded nõuetekohaselt ja õigeaegselt. Muru rajamine siirdmurust 3 (lävend): Oskab rakendada vähemalt 1 mahamärkimise meetodit ning paigaldab siirdmuru juhendamisel etteantud tööriistu kasutades. Kastab siirdmuru paigaldusjärgselt. 4 : Oskab rakendada vähemalt 2 mahamärkimise ning paigaldab siirdmuru. Oskab siirdmuru paigaldamise järgselt kasta. 5 Oskab rakendada vähemalt erinevaid mahamärkimise meetodeid ning paigaldab siirdmuru iseseisvalt. Oskab hinnata ning analüüsida muru rajamiseks vajalikke vahendeid ja ajakulu. On sooritanud etteantud ülesanded nõuetekohaselt ja õigeaegselt. Muru hooldamine 3 (lävend): Oskab muru kasta, niita, aereerida, väetada. 4 : Oskab hinnata muru kastmis-, niitmis-, väetus-, aereerimis- ja lupjamise vajadust ning vajadusel viimaseid rakendada. 5 : Oskab hinnata muru kastmis-, niitmis-, väetus-, aereerimis- ja lupjamise ja taimekaitsetööde vajadust ja vajadusel viimaseid sooritada ning läbi viia taimekaitsetöd. Oskab kasuta erialast põhisõnavara. Oskab hinnata ning analüüsida muru rajamiseks vajalikke vahendeid ja ajakulu. On sooritanud etteantud ülesanded nõuetekohaselt ja õigeaegselt. Iseseisev töö murutaimede ja umbrohtude tundmine 3 (lävend): Suudab eristada ning määrata (eesti keeles) vähemalt 5 erinevat muruheintaimi ja 13

14 Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine Õppematerjalid oskab viimaseid herbariseerida soovitusnimekirjast: aasnurmikas, punane aruhein, sale-haguhein, lamba aruhein, harilik kastehein, karjamaa raihein 4 : Suudab eristada ning määrata (eesti keeles): vähemalt 5 erinevat muruheintaimi ja oskab viimaseid herbariseerida soovitusnimekirjast: aasnurmikas, punane aruhein, sale-haguhein, lamba aruhein, harilik kastehein, karjamaa raihein ja vähemalt 10 erinevat muru-umbrohtu ja oskab viimaseid herbariseerida soovitusnimekirjast: murunurmikas, valge ristik, võilill, kirikakar, külmamailane, kerahein, harilik linnurohi, hanijalg, suur teeleht, süstlehine teeleht, roomav tulikas, põld-kadakkaer, teekummel, raudrohi, kortsleht, teekummel. 5 : Suudab eristada ning määrata (eesti ja ladina keeles): vähemalt 5 erinevat muruheintaimi ja oskab viimaseid herbariseerida soovitusnimekirjast: aasnurmikas, punane aruhein, sale-haguhein, lamba aruhein, harilik kastehein, karjamaa raihein ja vähemalt 10 erinevat muru-umbrohtu ja oskab viimaseid herbariseerida soovitusnimekirjast: murunurmikas, valge ristik, võilill, kirikakar, külmamailane, kerahein, harilik linnurohi, hanijalg, suur teeleht, süstlehine teeleht, roomav tulikas, põld-kadakkaer, teekummel, raudrohi, kortsleht, teekummel * Kogub iseseisvalt herbaariumi koostamiseks materjali, määrab iseseisvalt kogutud taimse materjali; vormistab viimase herbaariumiks ja oskab kasutada koostatud herbaariumi. Kokkuvõttev hinne kujuneb, kui õpilane on sooritanud kõik praktilised ülesanded sh. iseseisva töö vähemalt lävendi tasemel (hinne 3 (rahuldav)) ja sooritanud kõik etteantud ülesanded nõuetekohaselt ja õigeaegselt, st vastavalt tunniplaanile. Akeroyd, S (2012). Lawns and Groun Cover. Royal Horticultural Society. Mölder, A. (2012). Haljasalade kasvupinnased ja multšid. SA INNOVE MaaRyl 2010 Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone ehituse pinnasetööd. (2011). Eestikeelne väljaanne ET INFOkeskus AS. Saar. M. (2009). Kauni muru saladus. Ajakirjade Kirjastus. Randoja-Muts, R. (2009). Peenar Sinu aias, mahamärkimine, rajamine, hooldamine. Menu Kirjastus. Wirth, P. (2008). Der Groβe Gartenplanner. Ulmer. Saar.M. (1979). Murud. Valgus Kuusk.V. (1972). Taimede välimääraja. Valgus 14

15 Mooduli nr Mooduli nimetus Mooduli maht (EKAP) 4. Sillutiste paigaldamine ja hooldamine 13 EKAP Nõuded mooduli alustamiseks Mooduli eesmärk Õpiväljundid Läbitud: joonestamise alused ja joonistamine Õpetajad Priit Trahv Marko Laanes õpetusega taotletakse, et õpilane oskab projekti (tööjoonise) alusel ja ehitusnõuetest lähtuvalt rajada ning hooldada eritüüpi sillutisi, sh treppe, kasutades selleks vajalikke materjale, tööriistu, erilubasid mittevajavaid masinaid ja seadmeid Hindamiskriteeriumid 1. paigaldab ja viimistleb erinevat tüüpi märgib maha teed ja platsid, lähtudes projektist (töökirjeldusest) ja ehitusnõuetest sillutisi, sh treppe, töötab meeskonnas ja valib välja teede, platside ja treppide ehitamiseks sobivad materjalid, arvutab vajaminevate väärtustab koostööd materjalide mahud kirjeldab nõlvade toestamise põhimõtteid ja kindlustab nõlvad kivimaterjalidega arvutab materjali mahud ja ehitab erinevatest materjalidest (kivi ja betoon) trepi, lähtudes trepivalemist arvutab materjali mahud ja ehitab teeküna ja aluspõhja, kasutades vastavat tehnikat (v.a traktorid, laadurid jm), järgides keskkonnanõudeid, maastikehitusega seotud õigusakte ja tööohutusnõudeid arvutab vastavalt projektile (töökirjeldusele) materjali mahud ja kirjeldab teede ääristamise võimalusi ning paigaldab teeäärise, teeb vajalikud betoonitööd, kasutades vajadusel ketaslõikurit või kivigiljotiini ning järgides tööohutusnõudeid ja ergonoomika põhimõtteid paigaldab ja viimistleb vastavalt projektile (töökirjeldusele) sillutise, teeb vajalikud betoonitööd, kasutades vajadusel ketaslõikurit ja kivigiljotiini ning järgides tööohutusnõudeid; hindab oma töö kvaliteeti hindab ja analüüsib oma töö vastavust projektile (tööjoonisele), sobivust ümbritsevasse keskkonda ning töökultuuri tööprotsessi kestel töötab meeskonnas ja väärtustab koostööd, näidates korrektse suhtlemise ja konflikti lahendamise oskust osaleb meeskonnatöös, jagab teistega vajalikku informatsiooni 2. hooldab erinevat tüüpi sillutisi hooldab erinevaid sillutisi vastavalt materjalile (vuukide puhastamine, vuugitäite lisamine jm) osaleb meeskonnatöös, jagab teistega vajalikku informatsiooni 15

16 3. kasutab turvaliselt sillutiste paigaldamisel ja hooldamisel erilubasid mittevajavaid masinaid ja seadmed (ketaslõikur, kivigiljotiin, pinnasetihendaja ja segumasin) 4. kasutab erialast põhisõnavara eesti keeles, loeb ja tõlgib erialaseid võõrkeelseid materjale Teemad, alateemad Ehitusmaterjalid Mahamärkimine õigusaktid, tööohutusnõuded Teeküna kaevamine ja aluspõhja tegemine Sillutiste paigaldamine, teeäärised ja äärekivid, betoonitööd Treppide ehitamine Nõlvade kindlustamine Vuukide täitmine, viimistlustööd arvutab vastavalt projektile (töökirjeldusele) materjali mahud ja kirjeldab teede ääristamise võimalusi ning paigaldab teeäärise, teeb vajalikud betoonitööd, kasutades vajadusel ketaslõikurit või kivigiljotiini ning järgides tööohutusnõudeid ja ergonoomika põhimõtteid osaleb meeskonnatöös, jagab teistega vajalikku informatsiooni loeb ja mõistab juhendite sisu, annab selgitusi eesti keeles, kasutades erialast terminoloogiat leiab erialast infot, vormistab kirjalikud tööd vastavalt juhendile, kasutades teksti ja tabeltöötlusprogramme osaleb meeskonnatöös, jagab teistega vajalikku informatsiooni Mooduli õppemaht 338 tundi jaguneb järgmiselt: Auditoorne töö: 10 tundi Praktiline töö: tundi (sh praktika) Iseseisev töö: 48 tundi Looduslikud ja tehislikud ehitusmaterjalid, materjalide ladustamine Projekti mõõtkava lugemine, projekti põhjal maastikule objekti mahamärkimine kasutades vajalikke töövahendeid (lasernivelliir, lood, mõõdulint, laserkaugusmõõtja) Objekti vastavuse kontrollimine õigusaktidele ja tööohutusnõuete järgimine Teeküna kaevamine ja aluspõhja tegemine vastava tehnikaga, aluspõhja kihid ja kasutatavad materjalid Äärekivide ja sillutiste paigaldamine, vajalikud betoonitööd Trepi ehitamiseks sobivad materjalid, trepi valem ja trepi ehitamine, erinevad trepid Nõlvakindlustusmaterjalid ja nende paigaldamine Erinevate sillutiste viimistlemine ja vuukide täitmine vastavalt sillutiste iseloomule Sillutiste hooldamine sh. iseseisev töö Sillutiste hooldamiseks vajalikud töövahendid, seadmed, sillutise hooldamise põhimõtted 66 tundi 1. Referaat kivimipõhistest puistematerjalidest 16

17 2. Joonise koostamine ja materjalikulu arvutamine ning hinnapakkumise koostamine sh. praktika Õppemeetodid Hindamine Praktilised tööd: 1 Mahamärkimine 2. Aluskihtide ehitamine 3. Äärekivide paigaldamine 4. Trepi ehitamine 5. Komplekstöö 6. Kalkulatsioon Kokkuvõtva hinde kujunemine Õppematerjalid 160 tundi ettevõttes Interaktiivne loeng, rühmatöö, iseseisev töö, herbaariumi koostamine, kirjalik töö. Praktiline töö: taimede tundmine; kahjurite ja haigustekitajate tundmine ning istutusalade rajamine ja hooldamine. Mitteeristav Õpilane on omandanud kõik mooduli õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud kõik etteantud ülesanded nõuetekohaselt ja õigeaegselt Ohutusjuhendid, õpetaja konspektid 17

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus )

(Microsoft Word - P4_FOP_karj\344\344riplaneerimine kutsekeskharidus ) MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Veiko Belials

Rohkem

Maastikuehitaja_180EKAP_rakenduskavad

Maastikuehitaja_180EKAP_rakenduskavad Kinnitatud Räpina Aianduskool direktori 22.08.2014 käskkirjaga nr 1-6/50. Sihtrühm Õppevorm MAASTIKUEHITAJA ÕPPEKAVA MOODULITE RAKENDUSKAVAD EKR 4. tase kutsekeskharidus Statsionaarne Mooduli nr Mooduli

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr P4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeeri

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr P4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeeri MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr P4 Mooduli vastutaja: Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused Veiko Belials mooduli maht

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es Bодитель автобу

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es Bодитель автобу Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transporditeenused Bussijuht Bus driver Õppekava kood EHIS-es 133477 Bодитель автобуса ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus

Rohkem

Kinnitatud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-6/50 Muudetud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/45 Õppe

Kinnitatud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-6/50 Muudetud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/45 Õppe Kinnitatud Räpina Aianduskooli direktori 22.08.2014 käskkirjaga nr 1-6/50 Muudetud Räpina Aianduskooli direktori 25.10.2016 käskkirjaga nr 1-1/45 Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHISes EKR

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad:

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Erialane võõrkeel Reet Ainsoo Reet Ainsoo, Malle Purje,

Rohkem

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es 140918 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus Monteerija Steelworker Mонтажник Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKA

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus Monteerija Steelworker Mонтажник Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKA Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus Monteerija Steelworker Mонтажник Õppekava kood EHIS-es 134880 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht:

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

Luua Metsanduskool Merle Koorts MAASTIKUEHITUSE ERIALA ÕPILASTE PORTFOOLIO KOOSTAMISE JUHEND Luua 2019

Luua Metsanduskool Merle Koorts MAASTIKUEHITUSE ERIALA ÕPILASTE PORTFOOLIO KOOSTAMISE JUHEND Luua 2019 Luua Metsanduskool Merle Koorts MAASTIKUEHITUSE ERIALA ÕPILASTE PORTFOOLIO KOOSTAMISE JUHEND Luua 2019 SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Portfoolio koostamine... 4 1.1. Milline on hea tõendusmaterjal... 4

Rohkem

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85

Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori a Direktori a käskkirjaga nr 1.1-7/85 Kinnitatud Muudatustega kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse Direktori 30.10.2014.a Direktori 12.12.2014.a käskkirjaga nr 1.1-7/85 käskkirjaga nr 1.1-7/107 Narva Kutseõppekeskuse KOOLI

Rohkem

LISA 2 KINNITATUD direktori a. käskkirjaga nr 1-5/15 KINNITATUD direktori a. käskkirjaga nr 1-5/84 Tallinna Kopli Ametikool Kuts

LISA 2 KINNITATUD direktori a. käskkirjaga nr 1-5/15 KINNITATUD direktori a. käskkirjaga nr 1-5/84 Tallinna Kopli Ametikool Kuts LISA 2 KINNITATUD direktori 07.03.2017.a. käskkirjaga nr 1-5/15 KINNITATUD direktori 05.06.2018.a. käskkirjaga nr 1-5/84 Tallinna Kopli Ametikool Kutseõppe õppekava Abiaednik MOODULITE RAKENDUSKAVA PÕHIÕPINGUD

Rohkem

Kinnitatud dir a kk nr 1-1/12 Õppekavarühm Õppekava nimetus RÄPINA AIANDUSKOOLI ÕPPEKAVA AIANDUS Õppekava kood EHISes ESMAÕPPE ÕPPE

Kinnitatud dir a kk nr 1-1/12 Õppekavarühm Õppekava nimetus RÄPINA AIANDUSKOOLI ÕPPEKAVA AIANDUS Õppekava kood EHISes ESMAÕPPE ÕPPE Kinnitatud dir 01.06.2018. a kk nr 1-1/12 Õppekavarühm Õppekava nimetus RÄPINA AIANDUSKOOLI ÕPPEKAVA AIANDUS Õppekava kood EHISes 202097 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 Õppekava maht (EKAP) 150 MAASTIKUEHITAJA

Rohkem

Abiaedniku õppekava moodulite rakenduskava Statsionaarne (koolipõhine) õppevorm Mooduli nr MOODULI NIMETUS Maht õppenädalates /EKAP 1 Tööalase suhtlem

Abiaedniku õppekava moodulite rakenduskava Statsionaarne (koolipõhine) õppevorm Mooduli nr MOODULI NIMETUS Maht õppenädalates /EKAP 1 Tööalase suhtlem Abiaedniku õppekava moodulite rakenduskava Statsionaarne (koolipõhine) õppevorm Mooduli nr MOODULI NIMETUS Maht õppenädalates /EKAP 1 Tööalase suhtlemise alused 3 EKAP Eesmärk: õpetusega taotletakse, et

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus ja tsiviilrajatised Palkmajaehitaja Log-house builder плотник Õppekava kood

Õppekavarühm Õppekava nimetus PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus ja tsiviilrajatised Palkmajaehitaja Log-house builder плотник Õppekava kood Õppekavarühm Õppekava nimetus PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Ehitus ja tsiviilrajatised Palkmajaehitaja Log-house builder плотник Õppekava kood EHIS-es 139198 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4

Rohkem

HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator операто

HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator операто HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC töötlemiskeskuse operaator CNC machine operator оператор машины CNC Õppekava kood Ehises ESMAÕPPE ÕPPEKAVA

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/ KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/

KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/ KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/ KURESSAARE AMETIKOOL PAGAR KINNITATUD direktori kk nr 1-9/60 09.06.2014 KOOSKÕLASTATUD koolinõukogu protokoll nr 1-2/8 09.06.2014 KOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus PAGAR BAKER, LEVEL 4 ПЕКАРЬ

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es

Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es Õppekavarühm Õppekava nimetus KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Transpordivahendite juhtimine Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es 133517 Водитель грузовика ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR

Rohkem

Rakvere Ametikool Krohvija, tase 4 esmane kutse KINNITATUD Direktori käskkirjaga nr 1-1/40, Nõukogu otsus 4/2.1, RAKVERE AMETIKO

Rakvere Ametikool Krohvija, tase 4 esmane kutse KINNITATUD Direktori käskkirjaga nr 1-1/40, Nõukogu otsus 4/2.1, RAKVERE AMETIKO KINNITATUD Direktori käskkirjaga nr 1-1/40, 18.11.2015 Nõukogu otsus 4/2.1, 17.11.2015 RAKVERE AMETIKOOL 4.taseme kutseõppe õppekava Krohvija MOODULITE RAKENDUSKAVA SIHTRÜHM Põhihariduse omandanud õppija

Rohkem

EELNÕU Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 1. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine Töötervishoiu ja tööoh

EELNÕU Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 1. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine Töötervishoiu ja tööoh EELNÕU Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 1. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi

Rohkem

LISA 1 KINNITATUD direktori a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimet

LISA 1 KINNITATUD direktori a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimet LISA 1 KINNITATUD direktori 02.05.19.a käskkirjaga nr 1-5/35 TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Energeetika ja energeetika Õppekava nimetus (nimetus eesti keeles) Sisetööde elektrik (nimetus

Rohkem

Narva Kutseõppekeskuse Betoonkonstruktsioonide ehitaja 60 EKAP, tase 4 õppekava moodulite rakenduskava Muudatustega kinnitatud Kinnitatud Narva Kutseõ

Narva Kutseõppekeskuse Betoonkonstruktsioonide ehitaja 60 EKAP, tase 4 õppekava moodulite rakenduskava Muudatustega kinnitatud Kinnitatud Narva Kutseõ Muudatustega kinnitatud Kinnitatud Narva Kutseõppekeskuse Narva Kutseõppekeskuse direktori 19.08.2016.a direktori 31.05.2016.a käskkirjaga nr 1.1-7/113 käskkirjaga nr 1.1-7/101 Sihtrühm Õppevorm Mooduli

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова

Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-пова Õppekavarühm Õppekava nimetus HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Toitlustuskorraldus Master Chef шеф-повар Õppekava kood EHIS-es 134899 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR

Rohkem

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Metsandus Metsakasvatus Silviculture Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAV

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Metsandus Metsakasvatus Silviculture Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAV PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Metsandus Metsakasvatus Silviculture Õppekava kood EHIS-es 130438 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht:

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: maastikuehitaja 4. taseme kutsehariduse taotlejad Õppevorm: Statsionaarne Moodul nr 5 Mooduli vastutaja: Istutusalade r

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: maastikuehitaja 4. taseme kutsehariduse taotlejad Õppevorm: Statsionaarne Moodul nr 5 Mooduli vastutaja: Istutusalade r MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: maastikuehitaja 4. taseme kutsehariduse taotlejad Õppevorm: Statsionaarne Moodul 5 Mooduli vastutaja: Istutusalade rajamine ja hooldamine Maria Jürisson mooduli maht 16,5

Rohkem

KOOSKÕLASTATUD kooli nõukogu poolt protokoll nr 1-2/5 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-9/10 KURESSAARE AMETIKOOLI HOOLDUSTÖ

KOOSKÕLASTATUD kooli nõukogu poolt protokoll nr 1-2/5 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-9/10 KURESSAARE AMETIKOOLI HOOLDUSTÖ KOOSKÕLASTATUD kooli nõukogu poolt 19.02.2018 protokoll nr 1-2/5 KINNITATUD direktori 19.02.2018 käskkirjaga nr 1-9/10 KURESSAARE AMETIKOOLI HOOLDUSTÖÖTAJA (PRAKTIKAJUHENDAJA HOOLEKANDEASUTUSES) ÕPPEKAVA

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: Arborist 4. taseme kutsehariduse taotlejad Õppevorm: Mittestatsionaarne Moodul nr P_5 Ronimisköitega töötamine Mooduli

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: Arborist 4. taseme kutsehariduse taotlejad Õppevorm: Mittestatsionaarne Moodul nr P_5 Ronimisköitega töötamine Mooduli MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: Arborist. taseme kutsehariduse taotlejad Õppevorm: Mittestatsionaarne Moodul nr P_5 Ronimisköitega töötamine Mooduli maht 8 EKAPit Mooduli vastutaja Mooduli õpetajad Mooduli

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA EHITUS (nimetus eesti keeles) Kinnisvarahooldus (nimetus inglise keeles) Facility ser

Õppekavarühm Õppekava nimetus TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA EHITUS (nimetus eesti keeles) Kinnisvarahooldus (nimetus inglise keeles) Facility ser Õppekavarühm Õppekava nimetus TALLINNA KOPLI AMETIKOOLI ÕPPEKAVA EHITUS (nimetus eesti keeles) Kinnisvarahooldus (nimetus inglise keeles) Facility serviceman Lisa 1 KINNITATUD Õppekava kood EHISes ESMAÕPPE

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Kokk Cook Õppekava kood EHIS-es ESM

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Kokk Cook Õppekava kood EHIS-es ESM KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Kokk Cook Õppekava kood EHIS-es 139050 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõi

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõi Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 180857 KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Mootorsõidukitehnik Vehicle technician техник по автомобилям

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppetundi) septembernovember korrastab hulkliikmeid Hulkliige. Tehted liidab, lahutab

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00 IT infrastruktuuri teenused I385 Aine õppejõud: Katrin Loodus, Margus Ernits http://enos./~mernits Tallinn, 2014 Oluline info on aine vikis Kindlasti hoia silma peal aine vikil: https://wiki./ Sealt vali:

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Kinnitatud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-6/50 Muudetud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/20 RÄPI

Kinnitatud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-6/50 Muudetud Räpina Aianduskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/20 RÄPI RÄPINA AIANDUSKOOLI KOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Aiandus Õppekava nimetus Florist Florist Флорист Õppekava kood 135029 EHISes ESMAÕPPE ÕPPEKAVA JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus EKR

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Järvamaa Kutsehariduskeskus Õppekava nimetus: (venekeels

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Järvamaa Kutsehariduskeskus Õppekava nimetus: (venekeels ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Järvamaa Kutsehariduskeskus Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm:

Rohkem

VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPP

VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPP VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Veoautojuht Truck driver Õppekava kood EHIS-es 193896 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht:

Rohkem

1 Lisa 1 KINNITATUD Direktori käskkiri 28. mai 2015 nr /7 Sihtrühm Õppevorm JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS HOOLDUSTÖÖTAJA ÕPPEKAVA MOODULITE RAKEN

1 Lisa 1 KINNITATUD Direktori käskkiri 28. mai 2015 nr /7 Sihtrühm Õppevorm JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS HOOLDUSTÖÖTAJA ÕPPEKAVA MOODULITE RAKEN 1 Lisa 1 KINNITATUD Direktori käskkiri 28. mai 2015 nr. 2.1-21/7 Sihtrühm Õppevorm JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS HOOLDUSTÖÖTAJA ÕPPEKAVA MOODULITE RAKENDUSKAVA Põhiharidusega õpilane Statsionaarne koolipõhine

Rohkem

KINNITATUD Direktori a. Käskkirjaga nr 1-5/37 NAHKKÄSITÖÖ VALMISTAJA ÕPPEKAVA PÕHIÕPINGUTE MOODULITE RAKENDUSKAVA Sihtrühm Õppevorm Põhihar

KINNITATUD Direktori a. Käskkirjaga nr 1-5/37 NAHKKÄSITÖÖ VALMISTAJA ÕPPEKAVA PÕHIÕPINGUTE MOODULITE RAKENDUSKAVA Sihtrühm Õppevorm Põhihar KINNITATUD Direktori 02.05.2019.a. Käskkirjaga nr 1-5/37 NAHKKÄSITÖÖ VALMISTAJA ÕPPEKAVA PÕHIÕPINGUTE MOODULITE RAKENDUSKAVA Sihtrühm Õppevorm Põhiharidusega õppija või vähemalt 22-aastane põhihariduseta

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Bussijuht Busdriver Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA

VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Bussijuht Busdriver Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA VILJANDI KUTSEÕPPEKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Transporditeenused Bussijuht Busdriver Õppekava kood EHIS-es 193891 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht:

Rohkem

KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-4/75 kooli nõukogu kooskõlastus OLUSTVERE TEENINDUS- JA MAAMAJANDUSKOOL PÕLLUMAJANDUSTÖÖTA

KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-4/75 kooli nõukogu kooskõlastus OLUSTVERE TEENINDUS- JA MAAMAJANDUSKOOL PÕLLUMAJANDUSTÖÖTA KINNITATUD direktori 31.05.2014 käskkirjaga nr 1-4/75 kooli nõukogu kooskõlastus 27.05.2014 OLUSTVERE TEENINDUS- JA MAAMAJANDUSKOOL PÕLLUMAJANDUSTÖÖTAJA (veisekasvataja) ÕPPEKAVA MOODULITE RAKENDUSKAVA

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal 08. 10.01.2018 SMBK II osa Infektsioonhaigused ja välihügieen Kaitseväes 2. nädal 11. 12.01.2018 SMBK

Rohkem

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Ehitus Ehitusviimistlus Finishing work in construstion Õppekava kood EHIS-es ESMAÕ

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Ehitus Ehitusviimistlus Finishing work in construstion Õppekava kood EHIS-es ESMAÕ PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Ehitus Ehitusviimistlus Finishing work in construstion Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-2/155 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu otsusega nr 2.1.1,

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-2/155 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu otsusega nr 2.1.1, KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 29.06.2016 käskkirjaga nr 1-2/155 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu otsusega nr 2.1.1, 13.06.2016 Sihtrühm Õppevorm Tallinna Ehituskool 4.taseme kutseõppe

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA Esmaõppe 4. taseme õppekava KINNITATUD kooli direktori käskkirjaga n

IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA Esmaõppe 4. taseme õppekava KINNITATUD kooli direktori käskkirjaga n IDA-VIRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS PAGARI- JA KONDIITRITOODETE TEHNOLOOGIA Esmaõppe 4. taseme õppekava KINNITATUD kooli direktori 01.12.2014 käskkirjaga nr 1-2/125 KOOSKÕLASTATUD kooli nõukogu 26.11.2014 koosoleku

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted Õppekorralduseeskiri Kinnitatud dir kk 1-4/11 1.1

Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted Õppekorralduseeskiri Kinnitatud dir kk 1-4/11 1.1 Lisa 2 Töökohapõhise õppe rakendamise kord Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis 1. Üldsätted 1.1. Käesoleva korra aluseks on haridus- ja teadusministri 20.12.2013 määrus nr 39 Töökohapõhise õppe rakendamise

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Õppekava pagar-kondiiter

Õppekava pagar-kondiiter Õppeasutus: Rakvere Ametikool Õppeasutuse kood: 70003840 Aadress: Piiri 8, Rakvere, 44316 Telefon/Faks: 329 5031 e-post: info@rvss.ee Õppekavarühm : Toiduainetetöötlus ja tootmine ISCED 97 liigituse järgi

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Liikurmas

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Liikurmas Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 199780 KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika Liikurmasinadiagnostik Vehicle technician, level 5 техник по

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: maastikuehitaja IV taseme kutsehariduse taotlejad Õppevorm: Mittestatsionaarne Moodul nr 5 Mooduli vastutaja: Istutusal

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: maastikuehitaja IV taseme kutsehariduse taotlejad Õppevorm: Mittestatsionaarne Moodul nr 5 Mooduli vastutaja: Istutusal MOODULI RAENDUSAVA Sihtrühm: maastikuehitaja IV taseme kutsehariduse taotlejad Õppevorm: Mittestatsionaarne Moodul 5 Mooduli vastutaja: Istutusalade rajamine ja hooldamine Eva-adri Rossner mooduli maht

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017 VASTUVÕTT 10. KLASSIDESSE 2019/2020 Jüri Gümnaasium 20. veebruaril 2019 Maria Tiro, direktor Tänased teemad Õppesuunad, sarnasused ja erisused Õppekorraldus Sisseastumiskatsed, tulemused Dokumentide esitamine

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua

NOOR MEISTER Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individua NOOR MEISTER 2018 3.-4.05.2018 Eesti Näituste Messikeskuse B, C, D ja E hallides VASTUVÕTU ADMINISTRAATOR/ HOTEL RECEPTIONIST VÕISTLUSJUHEND Individuaalne võistlus kutseõppeasutuste õpilastele. Ühest koolist

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

KUTSESTANDARD Korstnapühkija-meister, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmi

KUTSESTANDARD Korstnapühkija-meister, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmi KUTSESTANDARD Korstnapühkija-meister, tase 5 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Korstnapühkija-meister,

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

INGLISE KEELE ÕPPEKAVA põhikooli 6.klassile 1. Õpieesmärgid. 6. klassis inglise keele õpetamisega taotletakse, et õpilane: võõrkeeled avardavad inimes

INGLISE KEELE ÕPPEKAVA põhikooli 6.klassile 1. Õpieesmärgid. 6. klassis inglise keele õpetamisega taotletakse, et õpilane: võõrkeeled avardavad inimes INGLISE KEELE ÕPPEKAVA põhikooli 6.klassile 1. Õpieesmärgid. 6. klassis inglise keele õpetamisega taotletakse, et õpilane: võõrkeeled avardavad inimese tunnetusvõimalusi ning suutlikkust mõista ja väärtustada

Rohkem

MOODUL nr

MOODUL nr Kool: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Õppeasutuse kood: 70006369 Aadress: Pargi 1, PÄRNU 800100 Telefon/Faks: 442 7888 Faks: 442 7889 e-post: parnumaa@hariduskeskus.ee Õppekava rühm: Õppekava: Kutseõppe liik:

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem