Individuaalne õpirada

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Individuaalne õpirada"

Väljavõte

1 Individuaalne õpirada Artiklid Sihtgruppide kirjeldused Sihtgrupp: õpetaja Sihtgrupp: õpilane Kasutuslood Esialgne lahenduse arhitektuur Sisendandmed Lingid Artiklid Sihtgruppide kirjeldused Detailsed kirjeldused sihtgruppide eesmärkidest ja vajadustest on kirjeldatud UX analüüsi projektis: Kasutajasegmendid. Sihtgrupp: õpetaja Problem list top 1-3 problems of your customers 1. Õppetunni aeg (45 min) ei võimalda tegeleda personaalselt kõigi õpilastega piisaval määral. Existing Alternatives com (see pathways) khanacademy.org (see missions) com Solution Outline a possible solution Lahendus võimaldab õpetajal mõõta ainete lõikes mil määral ja millise kiirusega on õpilane saavutanud riiklikus õppekavas ettenähtud õpitulemused konkreetses kooliastmes ja näha tema personaalset õpirada. Teades õpilaste personaalseid õpiradasid pakub süsteem õpetajale välja soovitused, mis aitavad tal diferentseerida oma õpperühma tööd, st suunata töötama eri valmisolekutega õpilasi neile sobiliku/vajaliku materjali/ülesannetega. Verstapostideks on riiklikus õppekavas defineeritud pädevused kooliastmete kaupa. * Personaalne õpirada on defineeritud läbi teadmiste, oskuste ja pädevuste omandamise osalise järjestuse Key Metrics List the numbers that demonstrate success Õpilaste paremad õpitulemused, Suurem riiklikus õppekavas seatud verstapostide läbimise läbimise kiirus. 8 Unique Value Proposition Single, clear, compelling message that states why you are different and important Õpetaja saab lihtsama vaevaga parendada õpilaste õpitulemusi. High-Level Concept List your X and Y analogy Waze personaliseeritud õppe jaoks Unfair Advantage What you do that others can't buy or copy Me teeme õpikogemuse veebis jälgitavaks ja juhitavaks ilma täiendava koormuseta osalejatele. Channels 5 Your path to customer Veeb Customer Segments List your target customers Õpetaja/ juhendaja Early Adopters list the characteristi cs of your ideal customers Õpetajad, kes viivad läbi iseseisvat õpet 7 6 Cost Structure Revenue Streams List your fixed and variable costs NA List your source of revenue NA Sihtgrupp: õpilane Problem list top 1-3 problems of your customers 1. Õpilase huvi ja motivatsioon ei lange alati kokku sellega kuidas / mida õpetatakse. See omakorda viib selleni, et teadmised, oskused ja pädevused omandatakse aeglaselt või ei omandata üldse. Existing Alternatives (see pathways) (see missions) Solution Outline a possible solution Lahendus võimaldab õpilasel valida eri tegevuste vahel, mis aitavad saavutada riiklikus õppekavas toodud õpitulemused eri ainete lõikes. Teades õpilase personaalset õpirada pakub süsteem välja soovitused järgmisteks tegevusteks, mille seast saab õpilane valida endale sobivaimad, et jõuda järgmise verstapostini võimalikult kiiresti, tulemuslikumalt või rohkem rahulolu pakkuvalt. Verstapostideks on riiklikus õppekavas defineeritud pädevused kooliastmete kaupa. * Personaalne õpirada on defineeritud läbi pädevuste omandamise järjekorra Unique Value Proposition Single, clear, compelling message that states why you are different and important Õpilasel on võimalik valida talle antud ajahetkel kõige rohkem huvi pakkuv teema / probleem, millega Unfair Advantage What you do that others can't buy or copy Meie tööriist lihtsustab õpilasel valikute tegemist õppetöös Custome r Segments List your target customers Õpilane/ õppija Early Adopters

2 Key Metrics List the numbers that demonstrate success 8 Õpilase paremad õpitulemused; Suurem riiklikus õppekavas seatud verstapostide läbimise läbimise kiirus. tegeleda. High-Level Concept List your X and Y analogy Waze personaliseeritud õppe jaoks 5 Channels Your path to customer Veeb list the characteri stics of your ideal customers Õpilased, kes osalevad iseseisva s õppes 7 6 Cost Structure List your fixed and variable costs NA Revenue Streams List your source of revenue NA Kasutuslood Eeldused: Õpilane soovib, et ettenähtud õpitulemuste saavutamine oleks kaasahaarav ja põnev. Lapsevanem soovib oma last arendada iseseisvaks indiviidiks, kes saab elus hakkama. Õpetaja soovib tagada, et kõik õpilased klassis saavutavad ettenähtud õpitulemused. LA-UC-1: Õpetaja, selleks, et aru saada lünkadest õpilaste teadmistes, oskustes ja pädevustes tema aines, vaatab millised riiklikus õppekavas seatud õpitulemused (AS-IS vs TO-BE analüüs) on õpilased saavutanud tema aines. LA-UC-2: Lapsevanem, selleks et aru saada mis vallas väljaspool kooli lapse arengut toetada, selleks, et tagada tema konkurentsivõime tööjõuturul, võr dleb lapse poolt saavutanud õpitulemusi valitud ametiprofiiliga. LA-UC-3: Õpilane, selleks, et omandada eesmärgiks seatud õpitulemused, vaatab läbi milliste (huvitavate ja kaasahaaravate) tegevuste (materjali lugemine, ülesannete lahendamine jne) on teised temaga sarnased õpilased tõhusalt vastavad eesmärgid saavutanud. LA-UC-4: Õpetaja, selleks, et lapse õpetamist personaliseerida, vaatab õpilase profiilist tulenevaid soovitusi õppematerjali ja -tegevuse kohta. LA-UC-5: Õpetaja, selleks, et saada paremini aru kas õpilane edeneb piisavalt, võrdleb õpilase poolt läbitud aineteülest kui ainetekeskset õpirada õpilase profiili jaoks soovitatud õpirajaga. NB. LA-UC-3 ja LA-UC-4 said valitud IKT firmade poolt individuaalse õpiraja töötoa jaoks kui perspektiivikamad. Esialgne lahenduse arhitektuur Lahendus jälgib külastajate käitumist erinevates õpiveebides ja teisendab need õpikogemusteks (xapi statements), mis talletatakse analüütilisse andmebaasi (xapi standardile vastav LRS). Õpikogemuse andmehõive lihtsustamiseks korjatakse veebides olevat metainfot saamaks aru veebilehe külastamise eesmärgist ning kasutatakse kasutaja unikaalset identiteeti järjestamaks ja grupeerimaks õpikogemusi sessioonideks. Kasutajate rolle ja hindeid puudutavat infot (tuleb kasutades xapi) kasutatakse mudelite loomiseks, mis 1) aitavad seostada õpikogemusi riiklikus õppekavas esitatud õpitulemustega ja 2) anda soovitusi õpiradade personaliseerimiseks selle läbimise kiiruse maksimeerimiseks.

3 Sisendandmed Andmekomplekt Andmete staatus Riiklik õppekava Andmed vajavad struktureeritud kujule viimist. Vt sisendit siit: ja / ?leiaKehtiv, Andmerea näidis Ainevaldkond; Aine; Osaoskus; Õpitulemus "Keel ja kirjandus"; "Kirjandus"; "Lugemine"; "Loeb ladusalt ja ilmekalt" "Keel ja kirjandus"; "Kirjandus"; "Lugemine"; "On lugenud läbi vähemalt kaheksa eakohast eri zhanris väärtkirjandusteost"

4 Õpirakenduste logid Logi näidis Projekti alguses hakkame logima kasutajate käitumist veebides. Kui see on realiseeritud, siis saame korjata veebide kasutamise andmeid a'la järgmises vormingus, kus "HTTP päringu allikas" viitab lehele veebis, mida õppetöös kasutatakse ja "küpsis" on kasutaja unikaalne tunnus Struktuur: "kasutaja IP" "ajatempel" "HTTP päring" "HTTP staatuse kood" "vastuse suurus baitides" "HTTP päringu allikas" "brauseri agent" "küpsis" [21/Nov/2017:08:45: ] "GET /pixel.png HTTP/1.1" " "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv: 47.0) Gecko/ Firefox/47.0" a02b2dea9cf06344a25611c1d7ad72db [21/Nov/2017:08:47: ] "GET /pixel.png HTTP/1.1" " edu.ee/eis/lahendamine/1489" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/ (KHTML, like Gecko) Chrome/ Safari/537.36" a12b2dea9cf06344a25611c1d7adffff [21/Nov/2017:09:25: ] "GET /pixel.png HTTP/1.1" " "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv: 47.0) Gecko/ Firefox/47.0" a02b2dea9cf06344a25611c1d7ad72db [21/Nov/2017:10:40: ] "GET /pixel.png HTTP/1.1" " "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/ (KHTML, like Gecko) Chrome/ Safari/537.36" a12b2dea9cf06344a25611c1d7adffff Esialgu saaksime jälgida järgnevate lahendust kasutamist: e-koolikott.ee, eis.ekk.edu.ee, moodle.hitsa.ee, koolielu.ee, oppevara. hitsa.ee, harid.ee (see teenus võiks sobida kasutamise jälgimise toetamiseks). Kasutajate küpsised ja HarID identiteet Projekti alguses on vaja luua lihtne kasutajate sessioonide andmebaas. Näidis Küpsis; Identiteet a12b2dea9cf06344a25611c1d7adffff; a02b2dea9cf06344a25611c1d7ad72db; EHIS - kasutajate rollid EIS - ülesanded ja hinded Andmed on olemas ja tekivad projekti käigus juurde Millises klassis ja koolis õpilane käib. Millises koolis õpetaja töötab ja milliseid aineid õpetaja annab. Andmed on olemas ja tekivad projekti käigus juurde. EISi tabelid, mis aitavad siduda kasutaja (sh testi tegija) ja õpitulemuse järgnevad: kasutaja > sooritaja > sooritus > ylesandevastus > valitudylesanne > ylesanne > ylesandeaine > ylopitulemus. NB! Allolevad näited on kasutatavad ainult üldise ettekujutuse andmiseks. Kindlasti ei ole mõistlik, et mõni EISi-väline süsteem hakkab otse EISi andmebaasist mingeid andmeid lugema. Kui andmeid on vaja, siis tuleb EISis teha nende väljastamiseks sobiv teenus. Õpitulemuste funktsionaalsus arendati EISi aprillis 2018 (bugzilla arendustellimus 500). Seisuga ei ole ei test- ega live andmebaasis mitte üheski aines veel õpitulemuste klassifikaatorit sisestatud, st õpitulemuste jaoks loodud funktsionaalsust ei ole tegelikult siiani kasutusele võetud. Allolevad andmed on välja võetud arenduskeskkonna baasist. Kasutaja (vt tabeli public.kasutaja kirjeldust EIS'i dokumentatsioonis) kirje näidis

5 created: :00:00 modified: :38: creator: "REIS" modifier: "0" id: 4829 isikukood: " " synnikpv: eesnimi: "SUNNE" perenimi: "AJANAHUTAJA" nimi: "SUNNE AJANAHUTAJA" parool: "5fe9879f64f32e8e3dabf45d3be50dbc76d8b1ec" epost: NULL aadress_id: NULL postiindeks: "" normimata: "" telefon: "" sugu: "M" staatus: 1 on_ametnik: True on_labiviija: True koht_id: NULL teatekanal: 2 teavita_epost: NULL teavita_sms: NULL sms: NULL ametikoht_seisuga: :38: ametikoht_proovitud: :38: opilane_seisuga: NULL session_id: "e76b23f901ec48c1b258ca50357b305f" viimati_ekk: :07: tunnistus_nr: "" tunnistus_kp: NULL lopetanud: NULL lopetanud_kasitsi: False lopetanud_pohjus: NULL lopetamisaasta: NULL kool_koht_id: NULL kool_nimi: "" oppekeel: "E" kodakond_kood: "" lisatingimused: "" markus: NULL bgcolor: NULL Sooritaja (vt tabeli public.sooritaja kirjeldust EISi dokumentatsioonis) kirje näidis

6 creator: " " modifier: " " id: test_id: 3022 testimiskord_id: NULL kursus_kood: NULL nimekiri_id: NULL staatus: 8 reg_aeg: :39: regviis_kood: "1" muutmatu: NULL vanem_nous: NULL esitaja_kasutaja_id: 4829 esitaja_koht_id: NULL kasutaja_id: 4829 eesnimi: "SUNNE" perenimi: "AJANAHUTAJA" algus: :39: lang: "et" piirkond_id: NULL pallid: 3.0 osapallid: tulemus_protsent: 10.0 tulemus_piisav: NULL yhisosa_pallid: NULL hinne: NULL hindamine_staatus: 6 keeletase_kood: NULL tasu: NULL tasutud: NULL soovib_konsultatsiooni: NULL reg_markus: NULL markus: NULL on_erivajadused: NULL kontakt_nimi: NULL kontakt_epost: NULL regteateaeg: NULL meeldetuletusaeg: NULL teavitatud_epost: NULL teavitatud_sms: NULL kool_koht_id: NULL koolinimi_id: NULL kool_aadress_kood1: NULL kool_aadress_kood2: NULL kool_piirkond_id: NULL klass: NULL paralleel: NULL oppekeel: "E" oppeaasta: NULL oppevorm_kood: NULL oppekava_kood: NULL amet_kood: NULL amet_muu: NULL tvaldkond_kood: NULL tvaldkond_muu: NULL haridus_kood: NULL rahvus_kood: NULL synnikoht_kodakond_kood: NULL ema_keel_kood: NULL doknr: NULL oppimisaeg: NULL eesnimi_ru: NULL perenimi_ru: NULL valimis: True vabastet_kirjalikust: NULL tulemus_aeg: :40: Soorituse (vt tabeli public.sooritus kirjeldust EISi dokumentatsioonis) kirje näidis

7 created: :39: modified: :40: creator: " " modifier: " " id: sooritaja_id: testiosa_id: 4202 toimumisaeg_id: NULL tahis: NULL tahised: NULL kavaaeg: NULL algus: :39: lopp: :40: seansi_algus: :39: lisaaeg: NULL ajakulu: 18 peatus_algus: NULL peatatud_aeg: NULL markus: NULL staatus: 8 puudumise_pohjus: NULL hindamine_staatus: 6 teade_valjastatud: NULL pallid: pallid_arvuti: pallid_kasitsi: 0.0 pallid_enne_vaiet: NULL pallid_peale_vaiet: NULL yhisosa_pallid: NULL tulemus_protsent: max_pallid: 30.0 ylesanneteta_tulemus: NULL testikoht_id: NULL testiruum_id: NULL testiarvuti_id: NULL remote_addr: " " autentimine: "p" isikudok_nr: NULL on_erivajadused: NULL on_erivajadused_kinnitatud: False on_erivajadused_vaadatud: False on_erivajadused_tagasilykatud: False erivajadused_teavitatud: NULL piirkond_id: NULL testiprotokoll_id: NULL tutv_esit_aeg: NULL soovib_p: NULL soovib_skanni: NULL valjaotsitud: NULL skannfail_id: NULL skannfail_teade: NULL Ülesande vastuse (vt tabeli public.ylesandevastus kirjeldust EISi dokumentatsioonis) kirje näidis

8 created: :40: modified: :40: creator: " " modifier: " " id: 9455 sooritus_id: valitudylesanne_id: 6857 testiylesanne_id: 5875 loplik: True algus: :40: lopp: :40: ajakulu: 12 staatus: 1 toorpunktid: 1.0 pallid: 2.0 pallid_arvuti: 2.0 pallid_kasitsi: 0.0 toorpunktid_enne_vaiet: NULL pallid_enne_vaiet: NULL yhisosa_pallid: NULL max_pallid: 10.0 arvutuskaik: "<b>küsimuse ID: K01 </b> (single, string, võimalik max 5 punkti) Küsimus K01 annab 1 punkti <b>punktid sisuplokkide kaupa</b> Sisuplokk 1: 1 punkti " muudetav: True kehtiv: True skann: NULL laius_orig: NULL korgus_orig: NULL oigete_arv: 1 valede_arv: 0 valimata_valede_arv: 0 valimata_oigete_arv: 0 oigete_suhe: 1.0 vastuseta: False mittekasitsi: True Valitud ülesande ( vt tabeli public.valitudylesanne kirjeldust EISi dokumentatsioonis) kirje näidis created: :31: modified: :31: creator: " " modifier: " " id: 6857 seq: 1 ylesanne_id: 9968 testiylesanne_id: 5875 koefitsient: 2.0 komplekt_id: 865 test_id: 3022 hindamiskogum_id: NULL selgitus: NULL Ülesande (vt tabeli public.ylesanne kirjeldust EISi dokumentatsioonis) kirje näidis

9 created: :27: modified: :37: creator: " " modifier: " " id: 9968 cache_valid: :37: nimi: "Õpitulemusega ülesanne" kood: NULL staatus: 10 salastatud: 0 lukus: 3 logitase: 2 max_pallid: 5.0 ymardamine: False raskus: NULL raskus_kood: 0 eristusindeks: NULL arvamisindeks: NULL lahendatavus: NULL keeletase_kood: "" aste_kood: "I" aste_mask: 1 vastvorm_kood: "k" hindamine_kood: "o" arvutihinnatav: True adaptiivne: False ptest: True etest: True nutiseade: False pallemaara: False kvaliteet_kood: "1" markus: "" marksonad: "" autor: "" konesyntees: False rp_reeglid: NULL tulemusmall_id: NULL kuva_tulemus: True on_tagasiside: False on_pallid: NULL yl_tagasiside: NULL lang: "et" skeeled: "et " alus_id: NULL paanide_arv: NULL paan1_laius: NULL tahemargid: 105 spellcheck: NULL kasutusmaar: 1 lahendada_lopuni: NULL valimata_vastused: NULL dlgop_aeg: NULL dlgop_tekst: NULL dlgop_ei_edasi: NULL evast_kasuta: False Ülesande aine (vt tabeli public.ylesandeaine kirjeldust EISi dokumentatsioonis) kirje näidis created: :27: modified: :27: creator: " " modifier: " " id: 2743 ylesanne_id: 9968 seq: 0 aine_kood: "B" oskus_kood: ""

10 Ülesande õpitulemuse (vt tabeli public. ylopitulemus kirjeldust EISi dokumentatsioonis) kirje näidis created: :27: modified: :27: creator: " " modifier: " " id: 39 opitulemus_klrida_id: ylesandeaine_id: 2743 Veebide metainfo E-koolikott.ee õppematerjalide lehtedele lisatakse (tegemisel) JSON-LD vormingus metainfo (vt Õpiobjekti metaandmete näidis e- koolikoti veebi jaoks). Näide <script type="application/ld+json"> { " "CreativeWork", "author": { "Person", "name": "Oksana Labanova" "publisher": { "Organization", "name": "e-koolikott.ee" "audience": { "Audience", "audiencetype": "Keskkooliõpilased" "datecreated": " ", "datepublished": " ", "thumbnailurl": " "license": " "typicalagerange": "15-18", "interactioncount": "878 UserPageVisits", "headline": "Hulgasümboolika", "keywords": "H5P, TLÜ, arvuhulk, digiõppevaramu, hulga element, hulkade ühend, hulkade ühisosa", "text": "Lai matemaatika 1. kursuse \"Avaldised ja arvuhulgad\" esimene osa. Õpitulemus: õpilane tunneb hulgasümboolikat.", "inlanguage": "et", "review": { "Review", "reviewrating": { "Rating", "ratingvalue": "5", "bestrating": "5" "author": { "Person", "name": "Hindaja 1" "datepublished": " ", "reviewbody": "Vastab Innove nõuetele", "publisher": { "Organization", "name": "HITSA" </script> Teistele veebidele lisatakse projekti käigus samuti täiendav metainfo, et saaks seda vajadusel veebist pärida.

11 Õppevara kasutajate xapi logid Andmeid korjatakse hetkel vara.e-koolikott.ee lahenduse kaudu, kuid projekti jaoks on vaja seal täpsustada kasutajate sessioonide UUID skeemid, et saaks kasutajate käitumise logisid kombineerida üle erinevate keskkondade. xapi vormingus logikirje näidis: { "stored": " T09:46:44.876Z", "active": true, "completedforwardingqueue": [], "failedforwardinglog": [], "client": "5b23b6ebf5f81404a250343f", "lrs_id": "5b23b6ebf5f81404a250343e", "completedqueues": [], "activities": [ " ], "hash": "b23970afa3a99bb3c36c7f1b05af55386d82eadd", "agents": [ " fe44ac5f-d2f dea e6" ], "statement": { "authority": { "mbox": "name": "Õppevara", "objecttype": "Agent" "stored": " T09:46:44.876Z", "context": { "contextactivities": { "parent": [ { "id": " d e3", "objecttype": "Activity" ], "category": [ { "id": " "objecttype": "Activity" ] "extensions": { " 1 "actor": { "account": { "name": "fe44ac5f-d2f dea e6", "homepage": " "objecttype": "Agent" "timestamp": " T12:44:10+03:00", "version": "1.0.0", "id": "c061ddc3-d7d4-4cdb-8b01-bf d", "verb": { "id": " "display": { "en-us": "attempted" "object": { "id": " "objecttype": "Activity", "definition": { "extensions": { " 8519, " "0d5a1ba8-511c e f98e72f0"

12 "name": { "en-us": "J. Clausius leiutas aatomi mõiste, seletamaks oma gaasi r..." "hasgeneratedid": true, "deadforwardingqueue": [], "voided": false, "verbs": [ " ], "processingqueues": [], "person": null, "timestamp": " T09:44:10.000Z", "relatedactivities": [ " " " ], "relatedagents": [ " fe44ac5f-d2f dea e6", ], "organisation": "5af43e6df557ab4752bb437b", "_id": "5d5e65e05806e46952c51c0d", "registrations": [], "pendingforwardingqueue": [] Lingid

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid (6EAP) I praktikum Mida praktikumides tehakse? Õpitakse SQL i Tehakse andmebaas ope (igas praktikumis natuke, kuni lõpuks saab valmis) Tehakse andmebaas edu (kui ope on valmis, tehakse edu,

Rohkem

SQL

SQL SQL Teine loeng Mõtelda CREATE TABLE ( { INTEGER VARCHAR(10)} [ NOT NULL] ); Standard SQL-86 (ANSI X3.135-1986), ISO võttis üle 1987 SQL-89 (ANSIX3.135-1989) SQL-92 (ISO/IEC 9075:1992)

Rohkem

Ajaveeb-veebileht.pptx

Ajaveeb-veebileht.pptx Inoftehnoloogia ja koostöö Ajaveeb ehk blog Ka veebipäevik, weblog - sisaldab perioodiliselt lisatavaid postitusi, mis on pööratud kronoloogilises järjekorras Ajaveeb võib olla avalik (nähtav kõigile lugejatele)või

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid II praktikum Andmebaaside administreerimine Andmete sisestamine KESKKOND, KASUTAJAD, ÕIGUSED Mõisted Tabelid, vaated, trigerid, jpm on objektid Objektid on grupeeritud skeemi Skeemid moodustavad

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Digikogumike loomine Siret Lahemaa Veronika Rogalevitš

Digikogumike loomine   Siret Lahemaa Veronika Rogalevitš Digikogumike loomine http://lingid.ee/digikogumik Siret Lahemaa Veronika Rogalevitš 29.06.2018 Teemad 2 1. Digipädevus õppekavas (Siret) suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas 6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril 2015. E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tasemetööga läbiviimise eesmärk on hinnata riiklike õppekavade

Rohkem

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00 IT infrastruktuuri teenused I385 Aine õppejõud: Katrin Loodus, Margus Ernits http://enos./~mernits Tallinn, 2014 Oluline info on aine vikis Kindlasti hoia silma peal aine vikil: https://wiki./ Sealt vali:

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

HAJUSSÜSTEEMID HAJUSSÜSTEEMID Kaugprotseduurid IDL kompileerimine ONCIDLnäide CORBAIDLnäide MIDLnäide DCERPCmuidomadusi XML-RPC JSON-RPC REST document

HAJUSSÜSTEEMID HAJUSSÜSTEEMID Kaugprotseduurid IDL kompileerimine ONCIDLnäide CORBAIDLnäide MIDLnäide DCERPCmuidomadusi XML-RPC JSON-RPC REST document Kaugprotseduurid IDL kompileerimine ONCIDLnäide CORBAIDLnäide MIDLnäide DCERPCmuidomadusi XML-RPC JSON-RPC REST document.idl IDL kompilaator document_cstub.o document.h document_sstub.o #include document_client.c

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode]) Tarkvara projekt seminar VI Eelmise iteratsiooni tagasivaade, testimine, installatsioonijuhend, järgmise iteratsiooni näited. Karel Kravik Administratiivset:protestid Probleem: protestide hulk ja kvaliteet

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Äriprotsesside modelleerimine ja automatiseerimine Loeng 11 e-kviitungi näide Enn Õunapuu enn.ounapuu@ttu.ee Põhilised tegevused äriprotsesside arendamiseks 1. Valdkonna mudel 2. Arendatava protsessi valik

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

Microsoft Word - installation-guide.doc

Microsoft Word - installation-guide.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 12.04.2008 Dokumendi loomine Maris Aavik 1.1 13.04.2008 Täiendamine Maris Aavik 1.2 13.04.2008 Täiendamine Andres Kalle 1.3 12.05.2008 Täiendused Kerli

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

SQL

SQL SQL Kuues loeng 3GL inside 4GL Protseduurid Funktsioonid Tavalised Funktsioonid (üks väljund) Ilma väljundita Protseduurid Viitargumentide kasutamise võimalus Tabel-väljundiga Protseduurid Create function

Rohkem

1 / loeng Tekstitöötlus Sisend/väljund Teksti lugemine Sõnad

1 / loeng Tekstitöötlus Sisend/väljund Teksti lugemine Sõnad 1 / 16 7. loeng Tekstitöötlus Sisend/väljund Teksti lugemine Sõnad 2 / 16 Sisend/väljund vaikimisi: Termid: read, write?-read(x). : 2+3. X = 2+3.?-write(2+3). 2+3 true. Jooksva sisendi vaatamine: seeing?-

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimesed Continuous küsimustes, jaatavas ja Adventure eitavas

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Microsoft Word - Referaat.docx

Microsoft Word - Referaat.docx Tartu Ülikool Andmeturve Referaat teemal: CVE-2016-1499 Koostaja: Sander Sats Kursus: Informaatika Tartu 2016 Sissejuhatus Käesolev referaat on kirjutatud seoses Tartu Ülikooli kursuse MTAT.03.134 Andmeturve

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

DNS teenus teoorias ja praktikas Autor Siim Adamson ITK Autor: Siim Adamson ITK

DNS teenus teoorias ja praktikas Autor Siim Adamson ITK Autor: Siim Adamson ITK DNS teenus teoorias ja praktikas Autor Siim Adamson ITK 2008 1 Ettekande sisukord Ettekanne jaotatud 9 peatükiks: 1.DNS süsteemi ajalugu 2.DNS süsteemi struktuur 3.DNS kirjete tüübid 4.DNS serveri seadistamine

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

loeng2

loeng2 Automaadid, keeled, translaatorid Kompilaatori struktuur Leksiline analüüs Regulaaravaldised Leksiline analüüs Süntaks analüüs Semantiline analüüs Analüüs Masinkoodi genereerimine Teisendamine (opt, registrid)

Rohkem

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (

10/12/2018 Riigieksamite statistika 2017 Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine ( Riigieksamite statistika 2017 Selgitused N - eksaminandide arv; Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvuga); Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab

Rohkem

Andmebaasid, MTAT loeng Normaalkujud

Andmebaasid, MTAT loeng Normaalkujud Andmebaasid, MTAT.03.264 6. loeng Normaalkujud E-R teisendus relatsiooniliseks Anne Villems Meil on: Relatsiooni mõiste Relatsioonalgebra Kus me oleme? Funktsionaalsete sõltuvuse pere F ja tema sulund

Rohkem

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus Regulaaravaldised ja skriptimine Windows ja UNIX operatsioonisüstemides WINDOWS 1. slaid Windows käsurida Käsureaks nimetan programme: cmd.exe powershell.exe command.com Nendesse saab kirjutada käske,

Rohkem

Infix Operaatorid I Infix operaatorid (näiteks +) ja tüübid (näiteks ->) kirjutatakse argumentide vahele, mitte argumentide ette. Näiteks: 5 + 2, 2*pi

Infix Operaatorid I Infix operaatorid (näiteks +) ja tüübid (näiteks ->) kirjutatakse argumentide vahele, mitte argumentide ette. Näiteks: 5 + 2, 2*pi Infix Operaatorid I Infix operaatorid (näiteks +) ja tüübid (näiteks ->) kirjutatakse argumentide vahele, mitte argumentide ette. Näiteks: 5 + 2, 2*pi*r^2, Float -> Int Infixoperaatori kasutamiseks prefix-vormis

Rohkem

P2P süsteemid

P2P süsteemid Gnutella Ajalugu Detsentraliseeritus Protokollist Paralleliseerimine Ujutamine Skaleeruvus Ultranoded Puuräsid DHT Muud MEELIS ROOS 1 Ajalugu Failivahetus P2P massidesse viija Napster tsentraalne süsteem

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

HAJUSSÜSTEEMID HAJUSSÜSTEEMID Veebiteenused ja SOAP Web Services Web Services SOAP WSDL Ühilduvus UDDI Kihiline arhitektuur masinsuhtluse jaoks erinev

HAJUSSÜSTEEMID HAJUSSÜSTEEMID Veebiteenused ja SOAP Web Services Web Services SOAP WSDL Ühilduvus UDDI Kihiline arhitektuur masinsuhtluse jaoks erinev Veebiteenused ja SOAP Web Services Web Services SOAP WSDL Ühilduvus UDDI Kihiline arhitektuur masinsuhtluse jaoks erinevate süsteemide vahel Kolm põhistiili: RPC REST SOA (Service Oriented Architecture)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine e24.ee folklore.ee delfi.ee www.ut.ee www.delfi.ee ut.ee Teeme ISE: harilikud hoidised virtuaalsetest viljadest veebiarhiivi riiulil Jaanus Kõuts, Eesti Rahvusraamatukogu 17.09.2013 Kogemused http://archive.org

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Kons

I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Kons I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Konstruktorile antakse andmed, mis iseloomustavad mingit

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus Regulaaravaldised ja skriptimine Windows ja UNIX operatsioonisüstemides WINDOWS 1. slaid Windows käsurida Käsureaks nimetan programme: cmd.exe powershell.exe command.com (tänapäevastes OS ei kasutata)

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - G\374mnaasiumi l\365petamisest [Kirjutuskaitstud])

(Microsoft PowerPoint - G\374mnaasiumi l\365petamisest [Kirjutuskaitstud]) Gümnaasiumi lõpetamisest Ajakava Kolm päeva enne eksamit pannakse välja kõik lõpuhinded (~25. aprill). Eesmärk: kõik kursused/ained positiivseks hindeks! Lõpetamiseks vajalik: Registreeru eksamitele veebis

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Regulaaravaldised ja skriptimine Windows ja UNIX operatsioonisüsteemides WINDOWS 1. slaid Windows käsurida Käsureaks nimetan programme: cmd.exe powershell.exe Nendesse saab kirjutada käske, millega näiteks

Rohkem

HAJUSSÜSTEEMID HAJUSSÜSTEEMID SOAP ja veebiteenused Web Services Web Services SOAP WSDL Ühilduvus UDDI Kihiline arhitektuur masinsuhtluse jaoks erinev

HAJUSSÜSTEEMID HAJUSSÜSTEEMID SOAP ja veebiteenused Web Services Web Services SOAP WSDL Ühilduvus UDDI Kihiline arhitektuur masinsuhtluse jaoks erinev SOAP ja veebiteenused Web Services Web Services SOAP WSDL Ühilduvus UDDI Kihiline arhitektuur masinsuhtluse jaoks erinevate süsteemide vahel Transport sõnumite edastamiseks: HTTP, SMTP, FTP, mistahes failiedastus,

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

E-õppe tehnoloogiad kõrgkoolis E-learning Technologies in Higher Education MTAT

E-õppe tehnoloogiad kõrgkoolis E-learning Technologies in Higher Education MTAT Interaktiivsusest e-õppes Anne Villems Seneca (4.-56.a. m.a.j.) Mitte sellepärast me ei söanda uusi asju katsetada, et asjad on keerulised, vaid kuna me ei söanda neid katsetada, on nad keerulised. It

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koolituspäeva algus ja lõpp aeg 09.30 11.00 koolitus 11.00 11.10 paus 11.10 12.00 koolitus 12.00 12.30 lõuna 12.30 14.00 koolitus 14.00 14.10 paus 14.10 15.00 koolitus Lõunapaus ja lõuna asukoht Tualetid

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Microsoft Word - VG loodus

Microsoft Word - VG loodus Loodusteaduste õppesuund Loodusteaduste õppesuund annab lisateadmisi loodusprotsesside toimemehhanismide paremaks mõistmiseks ja igapäevaeluliste probleemide lahendamiseks. Uusi teadmisi saadakse loodusteaduslikke

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp / näide: \ neeldumisseadusest x w x y = x tuleneb, et neeldumine toimub ka näiteks avaldises x 2 w x 2 x 5 : x 2 w x 2 x 5 = ( x 2 ) w ( x 2 ) [ x 5 ] = x 2 Digitaalskeemide optimeerimine (lihtsustamine)

Rohkem

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

Funktsionaalne Programmeerimine

Funktsionaalne Programmeerimine Geomeetrilised kujundid Geomeetriliste kujundite definitsioon: data Shape = Rectangle Side Side Ellipse Radius Radius RtTriangle Side Side Polygon [Vertex] deriving Show type Radius = Float type Side =

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Funktsionaalne Programmeerimine

Funktsionaalne Programmeerimine Kõrvalefektid ja Haskell Kõik senised programmid on olnud ilma kõrvalefektideta; so. puhtalt funktsionaalsed. Programmi täitmise ainsaks efektiks on tema väartus. Osade ülesannete jaoks on kõrvalefektid

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Andmeturve

Andmeturve SOAP ja veebiteenused Web Services SOAP WSDL Ühilduvus UDDI MEELIS ROOS 1 Web Services Kihiline arhitektuur masinsuhtluse jaoks erinevate süsteemide vahel Transport sõnumite edastamiseks: HTTP, SMTP, FTP,

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

Microsoft PowerPoint - CNT_konkurss [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - CNT_konkurss [Compatibility Mode] Sissejuhatus süsinik- nanotorude maailma Kristel Kosk Juhendaja: Jevgeni Šulga, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut Eesti Nanotehnoloogiate Arenduskeskus 1 1. Sissejuhatus nanomaailma 2. Süsinik 3. Süsinik-nanotorud

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 3 GROUP POLICY JA ACTIVE DIRECTORY Group Policy Group Policy - vahend Active Directory arvutite ja kasutajate tsentraalseks haldamiseks. Group Policy abil on võimalik kontrollida süsteemi registri

Rohkem

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Eesti kui rajaleidja e-riigi rajamisel E-teenused meie elu loomulik

Rohkem

BIM360 ja RealityCapture

BIM360 ja RealityCapture DROONID EHITUSES KAASAEGNE PROJEKTIPANK ja selles Reality Capture töövood 10.06.2019 Ettekanne Hendrik Park MINA linkedin.com/in/hendrik park BIM konsultant 2018 - Tootejuht 2018 - Projekteerimise projektijuht

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad, avaloeng Anne Villems September 2013.a. Miks selline kursus? Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on meie igapäevane abiline õppetöös. Milliseid vahendeid on teie senises õppetöös kasutatud?

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimu

Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimu Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version 5.4.2 IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimusi vastaja leibkonna kohta. Lugege tekst kõvasti ette.

Rohkem

magistriöö.doc

magistriöö.doc Tallinna Ülikool Matemaatika-loodusteaduskond Informaatika osakond Diana Pugatšova Koolide kodulehekülgede hindamisvõimalusi Magistritöö Juhendaja: Mart Laanpere Autor:......... 2005 Juhendaja:.........

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Paberretsepti digitaliseerimine

Paberretsepti digitaliseerimine Paberretseptide väljastamine, digitaliseerimine, arve moodustamine. 1. EV kodaniku retsepti sisestamise alustamiseks valida toode müümiseks ostukorvi Kui toode/ravim on ostukorvis, siis vajutada klahvi

Rohkem

Monitooring

Monitooring IT infrastruktuuri teenused Monitooring Margus Ernits margus.ernits@itcollege.ee 1 Miks? Arvutisüsteemid töötavad tõrgetega Pole olemas 100% veakindlaid ja keerulisi arvutisüsteeme Tõrgetest võib teada

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem