Madis Sepp. Juhtprogrammi ning riistvara projekteerimine täisautonoomsele LPC1768 ARM Cortex-M3 protsessoril baseeruvale andmehõivemoodulile

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Madis Sepp. Juhtprogrammi ning riistvara projekteerimine täisautonoomsele LPC1768 ARM Cortex-M3 protsessoril baseeruvale andmehõivemoodulile"

Väljavõte

1 TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TEHNOLOOGIATEADUSKOND Füüsika Instituut Madis Sepp Juhtprogrammi ning riistvara projekteerimine täisautonoomsele LPC1768 ARM Cortex-M3 protsessoril baseeruvale andmehõivemoodulile Bakalaureusetöö Arvutitehnikas (12 EAP) Juhendaja: Fred Valk, MSc Kaitsmisele lubatud... Juhendaja... allkiri, kuupäev Tartu 2012

2 Sisukord Tähised, lühendid ja definitsioonid Sissejuhatus Ülevaade manussüsteemidest ja ARM arhitektuurist Ülevaade manussüsteemidest ARM arhitektuur ja käsustik Cortex-M3 eripärad NXP LPC1768 protsessori ülevaade NXP LPC1768 protsessori sisendid ja väljundid Erinevad energiasäästurežiimid Mälud ja registrid RTC katkestuste kasutamine protsessori töörežiimi valikul Projekteerimine Tehnilised nõuded Funktsionaalsus Ülevaade erinevatest akutüüpidest NiMH aku laadumine ja tühjenemine Juhtmooduli sidestamine Analoog-digitaalmuundurite (A/D-muundurite) sidestamine Digitaalsete sisendite sidestamine Digitaalsete väljundite sidestamine Digitaalse releeväljundi sidestamine Süsteemi toide Andmehõivemooduli toide vahelduvvooluvõrgust Andmehõivemooduli toide tagavaraakult Andmehõivemooduli tarkvara Kokkuvõte Summary Viidatud allikad Lisad

3 Tähised, lühendid ja definitsioonid ADC (ingl. Analog-to-Digital converter) ALU (ingl. Arithmetic Logic Unit) ARM (ingl. Advanced RISC Machine) CAN (ingl. Controller Area Network) - Analoog-digitaalmuundur e A/D-muundur. - Aritmeetika-loogika üksus. - Edasijõudnud lihtsustatud instruktsioonidega arvuti. - Multiprotsessorsüsteemis kasutatav andmesidevõrk, mis on loodud kasutamiseks ühe masina ulatuses. CISC (ingl. Complex Instruction Set Computer) - Keeruliste instruktsioonidega arvuti. CPU (ingl. Central Processing Unit) DMA (ingl. Direct Memory Access) Välkmälu (ingl. Flash Memory) GPIO (ingl. General-Purpose I/O) I/O (ingl. Input/Output) I 2 C (ingl. Inter-Integrated Circuit) i 2 S (ingl. Integrated Interchip Sound) IRC (ingl. Internal RC (Oscillator)) - Keskprotsessor. - Otsemällupöördus. DMA kanalit kasutatakse suure kiirusega andmevahetuseks mälu ja välisseadmete vahel ilma arvuti protsessori osavõtuta. - Liik püsimälusid. Võimaldavad kirjutust arvuti töö käigus ja säilitab informatsiooni ka siis, kui seadme toide on välja lülitatud. - Üldotstarbeline sisend/väljund. - Sisend/Väljund. - Kahejuhtme liides, kasutatakse madala andmevahetuskiirusega seadmete ühendamiseks. - Integreeritud kiibisisene heliliides, mida kasutatakse digitaalsete heliseadmete ühendamiseks. - Sisemine takistist ja kondensaatorist koosnev takti generaator. 3

4 ISR (ingl. Interrupt Service Routine) Kõrge ja madal olek (ingl. high/low state) LDO (ingl. Low Droput Voltage) - Katkestusi teenindav programm. - Signaal on kõrge, kui selle olek on 1 (tõene), ja madal, kui see on 0 (väär). Kui mingil signaalil on alumine nivoo (näiteks 0V), nimetatakse seda madalaks, ja kui sellel on ülemine nivoo (näiteks 10V), nimetatakse seda kõrgeks. Kui signaal ei oma kumbagi kirjeldatud olekutest, siis öeldakse, et signaal ujub st tema olek on määramata. - Madal pingelang. lipp (ingl. flag) - 1 bitine muutuja, millel on 2 olekut 1 ja 0, kus 1 on tõene ja 0 on väär. Lipp võib näidata staatust, kontrollida mingit protsessi või teha seda mõlemat. Näiteks mingile lipule väärtuse 1 omistamine võib avada ukse (kontrollib). Mingi lipp võib saada väärtuseks 1, kui õues sajab vihma, midagi otseselt korda saatmata (staatus). MCU (ingl. Microcontroller Unit) NiMH (ingl. Nickel Metal Hydride) OTG (ingl. On-The-Go) PMOP - Mikrokontroller. - Nikkel-metallhüdriid. - Laiendus USB 2.0 standardile välisseadmete teineteisega ühendamiseks. USB OTG tooted suudavad teineteisega suhelda ilma PC abita. - p-kanaliga metalloksiid pooljuht. RISC (ingl. Reduced Instruction Set Computer) - Lihtsustatud instruktsioonidega arvuti. RTC (ingl. Real-Time Clock) - Reaalajaline kell. 4

5 SPI (ingl. Serial Peripheral Interface) - Lisaseadmete jadaliides. Sünkroonne ühepolaarne andmevahetus, kus on võimalik samaaegne andmete saatmine ja vastuvõtmine. Mitme seadmega suhtlemisel kasutatakse lisaks valikusignaale. SRAM (ingl. Static Random-Access Memory) - Staatiline juhupöördusega mälu. SSP (ingl. Synchronous Serial Port) Thumb/Thumb-2 käsustik TWI (ingl. Two Wire Interface) - Sünkroonne jadaliides. - ARM protsessorite jaoks loodud käsustik, mis koosneb nii 16-bitistest kui 32-bitistest käskudest. - Kahejuhtmeline liides. UART (ingl. Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) - Universaalne asünkroonne saatja-vastuvõtja. Asünkroonne ühepolaarne andmevahetus, võimalik on samaaegne saatmine ja vastuvõtmine. Standard on täiendava elektroonika abiga võimalik ümber muuta RS- 232 standardiks, mis vastab jadaväratile (ingl. Serial port). 5

6 1. Sissejuhatus Arvutusvõimsuse kiire kasv ja erinevate tarkvara- ja riistvaraplatvormide laialdane levik on loonud olukorra, kus klassikalist andmehõivemoodulit saab kergesti luua suvalise manussüsteemides kasutatava kontrolleri baasil. Sellise lahenduse eeliseks on asjaolu, et mõõdetavat andmevoogu saab suunata läbi mõne liidese edasi kohta, kus andmete salvestamine, edasine töötlemine ja esitamine on otstarbekam kui andmehõivemoodulis endas. Klassikaliselt salvestatakse mõõdetavad andmed mõõteseadmes endas või edastatakse läbi USB või RS232 liidese arvutisse, mis lugemite võtmise ajal peab pahatihti kogu aeg töötama. Antud töös uuritakse võimalust mõõdetavate andmete (kohest) edastamist serverisse, mis juba ise tegeleb andmete salvestamise ja visualiseerimisega. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on projekteerida loodava andmehõivemooduli riistvara sisendite ja väljundite sidestamiseks ning toiteahel, mis koosneb nii vahelduvvooluvõrgu toitest kui ka tagavara aku toitest. Lisaks riistvarale tuleb arendada ka tarkvarapakett, mille ülesandeks on tagada LPC1768 ARM Cortex-M3 protsessoril baseeruva andmehõivemooduli stabiilne ja tõrgeteta töö ning selle külge ühendatud anduritest lugemite võtmine, edasine töötlus ja salvestamine. Oluliseks lisanõudeks on juhtprogrammi kõrge töökindluse tagamine, mis võimaldaks seda kasutada ka tööolukordades, kus andmehõivemoodulile ligipääs on raskendatud. Selliseks kohaks võib näiteks olla ilmajaam mõnel väikesaarel. Tarkvara arendatakse C keeles. Bakalaureusetöö käigus arendatakse välja erinevad programmi moodulid andmevoogude edasiseks töötlemiseks ja salvestamiseks sh liideste automaatne algseadistamine; tarkvara taaskäivitus ja veebikliendi tugi mõõdetavate andmete serverisse edastamiseks. Analoogdigitaalmuunduritest mõõdetavate andmete töötlemisel kasutatakse digitaalseid filtreid mõõdetavate andmete kvaliteedi ja mürakindluse tõstmiseks. Andmete automaatne ülekanne välisesse serverisse toimub läbi 3G raadiomodemi. Programmi osad, mis sõltuvad palju konkreetsest kasutatavast riistvarast st andurit tüübist, 6

7 luuakse viisil, mis võimaldab konkreetse rakenduse hiljem juurde programmeerida, kasutades juba varem loodud liidese definitsioone. Erinevate andmehõivemoodulite automaatseks eristamiseks ja häälestamiseks toimub tarkvara konfigureerimine serverist. Kuna andmehõivemoodul võib ise paikneda tulemüüri taga, siis kogu süsteemi konfigureerimine käib serverist üksiku andmehõivemooduli algatusel teatud ajaintervalliga. Töö esimeses osas antakse ülevaade manussüsteemides kasutatavatest riistvara- ning tarkvaralahendustest. Seejärel tutvustatakse ARM tehnoloogiat ja vastavat käsustikku. Edasi antakse ülevaade juba konkreetselt antud töös kasutatava LPC1768 ARM Cortex-M3 protsessori ehitusest ja võimalustest ning esitatakse nõuded projekteeritavale seadmele. Lisaks tutvustatakse erinevaid aku tehnoloogiaid ning valitakse projekti jaoks sobivaim. Edasi jätkatakse riistvara disainimisega loodavale andmehõivemoodulile. Loodava tarkvara arendust alustatakse üksikute liideste jaoks vajalike meetodite kirjutamisest. Lisaks luuakse meetodid, mis tagavad süsteemi stabiilse töö ka siis, kui mõni liides või tööparameeter on vigane. Näiteks salvestatakse mõõdetavad andmed kohalikus mälus, kui serveriühendus puudub. Serveriühenduse tekkimisel sünkroniseeritakse serveriga ka ühenduse katkestuse ajal mõõdetud andmed. Viimases peatükis uuritakse ja pakutakse välja lahendused kuidas välistada andmete ülekandmisel võimalikud tekkivad vead ning esitatakse algoritm tarkvara automaatseks uuendamiseks serverist. Lisaks uuritakse võimalusi vähendamaks riski, et keegi kolmas osapool saaks serverisse valeandmeid logida või muul moel süsteemi tööd häirida. 7

8 2. Ülevaade manussüsteemidest ja ARM arhitektuurist 2.1 Ülevaade manussüsteemidest Manussüsteem on arvuti, mis on mingi seadme lahutamatu integreeritud funktsionaalne osa, mis täidab kindlat ülesannet. Manussüsteem erineb tavapärasest üldotstarbelisest arvutist kasutusviisilt. Kui üldotstarbelise arvuti kasutusfunktsiooni määrab arvuti kasutaja, siis manussüsteem täidab aga ainult kindlat funktsiooni, on ehitatud seadme sisse ja enamasti ei ole see tavakasutajale märgatav. Sellised seadmed võivad olla erinevad juhtsüsteemid, näiteks automootori juhtimine, auto pidurite juhtimine, pesumasina juhtsüsteem jne. [1] Arhitektuurilt ei erine üldotstarbelised süsteemid manussüsteemidest kuigi palju. Manussüsteemide puhul on enamjaolt tegemist kas mikroprotsessorite või spetsiaalselt valmistatud kiipidega (ASIC - application specific integrated circuit), mis on vahetult ühendatud juhitava või jälgitava objektiga. Antud süsteemide üks olulisemaid omadusi on odav massitootmine. Süsteem peab olema oma ülesande jaoks võimalikult lihtne, et seda oleks odavam toota. See on ka põhjus, miks autotööstus püüab siiani läbi saada 8 ja 16 bitiste protsessoritega. [1] Üks oluline manussüsteemi aspekt on turvalisus. Süsteemi turvalisus tähendab seda, et süsteem ei too endaga kaasa riske. Riskiks loetakse sündmusi või olekuid, mis ei ole soovitud selle süsteemi poolt. Ideaalne süsteem oleks väga turvaline ja ei tooks endaga kaasa ühtegi riski. Reaalsuses on turvaline süsteem selline, mis on põhjalikult üle analüüsitud ja leitud kõik potentsiaalsed riskid, mis süsteemiga tekkida võivad. Kõik leitud riskid on seejärel hinnatud ja teadvustatud ning tehtud kindlaks, et need riskid ei saaks tekitada kahju ei inimestele ega seadmetele. Mittesoovitud ja riskitoovateks sündmusteks süsteemis on näiteks mürgiste ainete vabastamine, mitte teatamine tervistkahjustavates olukordadest, energia vabastamine või ohtlikes keskkondades eluks vajalike konditsioonide mittehoidmine. [1] Teine oluline süsteemi aspekt on töökindlus. Tänapäevastelt manussüsteemidelt on võimalik nõuda juba %-st töökindlust, mis on vajalik, kui saata süsteem teele mõne 8

9 planeedi poole või kui koguda andmeid maailma sügavaimast ookeanist, siis ei saa vea tekkimisel seda kohe tagasi parandusse tuua. Samuti peavad manussüsteemid tihti olema väga vastupidavad. Suured arvutisüsteemid asuvad tavaliselt kvaliteetse energiatarnega konditsioneeritud ruumides, manussüsteemid peavad tihti aga toimima kuumas, räpases, elektriliselt mürases, niiskes ja kehva energiatarnega keskkonnas. See aga on aja edenedes toonud kaasa süsteemide järjest keerukamaks muutumise. Kui vanasti sa võisid olla mehaanik kruvikeeraja, mutrivõtme ja haamriga, siis tänapäeval läheb juba lihtsa hoolduse jaoks vaja erinevaid testsüsteeme. Keerukam disain toob endaga enamjaolt kaasa suurema hulga komponente süsteemis, igaühel neist komponentidest on oma tõrkesagedus. Seega iga komponendi tõrkesagedus panustab süsteemi üldisesse töökindlusesse. [1] Usaldusväärne süsteem saab alguse projekteerimisfaasis, mitte tootmise ettevalmistusfaasis. Projekteerimisfaasis saab läbi mõelda kõik riskikohad ja nendega tegeleda, et süsteem ei reageeriks neile ohtlikult. Hea projekti eesmärk on see, et kõik vead saaks tuvastatud enne, kui seade jõuab tarbijate kätte. Disaini analüüsimiseks kasutatakse tänapäeval statistilisi meetodeid, et hinnata palju vigu süsteemis veel võib olla. Mõningal juhul võib toote välja lasta juba siis, kui hinnatud vigade arv on väiksem eelseatud lävendist. Mõningate süsteemide puhul on oluline näitaja ka keskmine tõrgete vaheline aeg. See oleneb tootest, näiteks signaalide jälgimisel osakeste kiirendis võib seda mõõta sekundite murdosaga, kuid autotootjad annavad mõningatele osadele miilise või pikemagi garantii. Ning on ka seadmeid millel on oluline, et tõrge oleks sujuv. Näiteks kui autoga sõites tekib tõrge raadiosüsteemis, pole see eriti ohtlik, kui aga teha möödasõitu veoautost, kui vastassuunas on lähenemas teine veoauto ning selles olukorras mõni kriitilisem süsteem üles ütleb, on aga olukord väga halb. Seega hea disain nõuab, et kriitilistel süsteemidel oleks olemas ka tagavarasüsteem. [1] 9

10 2.2 ARM arhitektuur ja käsustik Igal protsessoril on oma käsustik ja instruktsioonide hulk. Käsustikud jaotatakse jämedalt CISC (keeruliste instruktsioonidega arvuti) ja RISC (vähendatud instruktsioonidega arvuti) tüüpi. CISC tüüpi käsustik võimaldab keerulisi instruktsioone, mis vähendab kirjutatud koodi mahtu ja täitmiseks kuluvat aega. Instruktsioonide täitmiseks kulub mitmeid protsessoritsükleid. Keerulised instruktsioonid teevad riistvara keerulisemaks ja kallimaks. RISC tüüpi käsustik võimaldab vähem keerulisi instruktsioone, mis tähendab seda, et keerulisemate ülesannete täitmiseks tuleb kasutada mitut instruktsiooni. Katkestustel tekkivad viivitused on võrreldes CISC käsustikuga väiksemad, sest lihtsad instruktsioonid täidetakse tavaliselt ühe protsessori tsükliga. Lihtsamad instruktsioonid muudavad samas riistvara palju lihtsamaks ja odavamaks. [2] Olgu protsessor 8- või 32-bitine, keerulise või lihtsa käsustikuga, peab sellel olema ligipääs mälule. Igal protsessoril peab olema püsimälu, kus paikneb programm ning konstantsed andmed ning muutmälu, kus hoitakse ajutisi andmeid programmi töö täitmisel. Muutmälust kustuvad andmed pärast toite eemaldamist ning püsimälus need säilivad. Tuntakse kahte mälusüsteemi arhitektuuri: Harvardi arhitektuur ja Von Neumanni arhitektuur. Harvardi arhitektuuris on koodi- ja andmemälu eraldatud. Näiteks Atmeli AVR ja Microchip PIC 8- bitistel mikrokontrolleritel asub programm välkmälul ja andmed paiknevad SRAM tüüpi mälul. Selline ehitus lubab lugeda andme- ja koodimälu üheaegselt. Von Neumanni arhitektuuri puhul paiknevad andmed ja programm samal mälul. [2] Peale koodi- ja andmemälu on igal protsessoril veel registrid. Registrid sisaldavad tavaliselt sama palju bitte, kui lai on protsessori siin. Registrid võivad sisaldada informatsiooni ALU viimase tehte tulemuse kohta või juhtida protsessori tööd näiteks adresseerimise registrid. Peale spetsiifiliste registrite on protsessoril veel tööregistrid. Tööregistreid kasutatakse kõikvõimalike tehete sooritamisel, sest osad protsessorid on võimelised sooritama tehteid 10

11 ainult registritega. Kuna neid on tavaliselt vähe, ei võta nende defineerimine käsus palju ruumi, samas kui andmemälu adresseerimine võtab kordades rohkem bitte. Nimetus ARM tähendas algselt edasijõudnud vähendatud instruktsioonidega arvuti (ingl. Advanced RISC Machine). ARM käsustik on 32 bitine, aga lisaks sellele on ka kasutusel Thumb käsustik, mis on 16 bitiste käskudega, aga väikesema funktsionaalsusega. See annab juurde suurema kooditiheduse ja efektiivsuse. Kahe erineva käsustiku samaaegne kasutamine tähendab aga seda, et protsessoril on kaks olekut, ühes täidab ARM käsustiku käske ning teises Thumb käsustiku käske. Ning koodi täitmise ajal peab ta neid olekuid vahetama, mis võtab lisaaega. Lisaks on vaja Thumb käsustik ja ARM käsustik kompileerida eraldi, see tegi arendamise keerulisemaks. Thumb käsustiku edasiarendus Thumb-2 on juba sama funktsionaalsusega mis ARM käsustik, ning sisaldab lisaks 16- bitistele käskudele ka 32-bitiseid käske. See tähendas, et protsessor ei pidanud enam olekut vahetama käskude täitmise vahel. [3] ARM protsessorid jagunevad kolme erineva otstarbega protsessorite perekonda [3]: ARM-A tüüpi (ARMv7-A) on rakenduste (ingl. Application) protsessor, mis on loodud tegelema keeruliste ülesannetega nagu näiteks manussüsteemide kõrgematasemeliste operatsioonisüsteemide jooksutamine (nt. Symbian, Linux või Windows Embedded). Tänapäeval leidub A-tüüpi ARM protsessoreid tihti mobiiltelefonide sees. ARM-R tüüpi (ARMv7-R) on reaalaja (ingl. Real-time) protsessor, mis on suunatud suurt jõudlust nõudvatele reaalajasüsteemidele. R-tüüpi ARM protsessoreid võib leida kõvaketaste või telefonide kõne/videokõne andmevahetusega tegelevate moodulite seest. ARM-M tüüpi (ARMv7-M) on mikrokontrollerite (ingl. Microcontroller) protsessor, mille põhieesmärgid on efektiivsus, odav tükihind, vähene voolutarve, kiire katkestustega tegelemise aeg ning kasutamislihtsus. Käesolevas töös kasutatakse ARM-M tüüpi protsessorit. 11

12 2.3 Cortex-M3 eripärad Cortex-M3 tähtsaim omadus on see, et ta toetab täielikult Thumb-2 käsustikku ja ei toeta enam ARM käsustikku. See tähendab, et protsessor oskab täita nii 16-bitiseid, kui ka 32- bitiseid käske vaheldumisi, ilma olekut muutmata, kuid ei ole tagasiühilduv vanema põlvkonna protsessorite jaoks kirjutatud koodiga, kus kasutusel on mõlemad käsustikud. Tänu sellele on kood väga efektiivne ning koodi tihedus on suur. [3] Cortex-M3 on suure jõudlusega tänu Thumb-2 käsustikule. Paljud tehted, sealhulgas näiteks korrutamine, võtavad aega ühe tsükli. Nii andmete, kui ka käskude jaoks, on oma siin, mis lubab mõlema poole üheaegselt pöörduda. Lisaks on protsessor madala voolutarbega ning omab erinevaid energiasäästu olekuid. Lisatud on ka erinevaid täiendusi, mis teevad katkestuste töötlemise kiiremaks, näiteks on mõned mitmetsüklilised käsud tehtud katkestatavaks. Varem pidi protsessor kõigepealt lõpetama mitmetsüklilise käsu ning alles siis sai asuda katkestusega tegelema. [3] 12

13 3. NXP LPC1768 protsessori ülevaade 3.1 NXP LPC1768 protsessori sisendid ja väljundid Protsessor NXP LPC1768 omab mitmeid erinevaid sisendeid ja väljundeid [4]. Jadaliidesed: 10 Mbps või 100 Mbps Ethernet ühendus; USB 2.0 kontroller, mis võib töötada seadme, peremehe või OTG režiimis; Neli UART ühendust; Kahekanaline CAN-võrk; Kaks sünkroonset jadapordi kontrollerit; SPI kontroller samaaegse kahesuunalise andmeedastusega (full-duplex); Kolm I 2 C ühendust; I 2 S ühendus. Muud välisseadmed: 25 üldkasutatavat sisend/väljundviiku; 12-bitine A/D muundur, mida saab kasutada kuuel sisendviigul; 10-bitine D/A muundur; Neli üldkasutatavat taimerit/loendurit; Eraldatud vooluringiga RTC. Kasutatud arendusplaadi foto on toodud lisas 1, ning LPC1768 protsessori foto koos väljundviikudega on toodud lisas Erinevad energiasäästurežiimid LPC1768 kontrolleril on energia säästmiseks lisaks mitmetele erinevatele moodulitele, mida eraldi välja lülitada saab, ka neli erinevat energiasäästurežiimi. Nendeks on: unerežiim (ingl. sleep), sügav unerežiim (ingl. deep-sleep), voolu väljalülitus (ingl. powerdown) ja sügav voolu väljalülitus (ingl. deep power-down). [4] 13

14 Unerežiimis ei edastata protsessorile enam takti, aga kõik muud moodulid jäävad tööle. See on kõige suurema energiatarbega energiasäästurežiim, aga samas võtab sellele unerežiimile minek ja sellest väljatulek kõige vähem aega. Unerežiimil olles on koodi täitmine peatatud, kuni katkestuse saabumiseni. [4] Sügavas unerežiimis lülitatakse välja protsessori taktigeneraator. Mällu jäetakse koodi täitmiseseisu viitaja, registrid ja sisemised SRAM väärtused. Samuti jäävad kehtima ka väljundite väärtused magamamineku hetkest. IRC generaatori väljund keelatakse ära, aga IRC jääb sisselülitatuks, et unerežiimist väljumine oleks kiirem. RTC taktigeneraator jääb tööle ja seega on see ka üks võimalik katkestuse tekitaja protsessori äratamiseks. Kiiremaks ärkamiseks jääb toide sisse ka välkmälule. [4] Voolu väljalülitusrežiimis tehakse sama, mis sügavas unerežiimis ning lisaks lülitatakse välja ka IRC generaator ja välkmälu toide. Välkmälule saab juurdepääsu 100μs peale unest ärkamist ning kui ennem unerežiimi minekut oli IRC kasutusel, siis läheb aega 60μs ennem, kui ta edasi takti genereerib. [4] Sügavas voolu väljalülitusrežiimis lülitatakse vool välja tervest kontrollerist, erandiks on ainult RTC moodul ja taaskäivitamise sisendviik. Sügavast unest saab ärgata taaskäivituse viigu kaudu või RTC võrdluse tekitatud alarmi peale. [4] 3.3 Mälud ja registrid LPC1768 protsessoril on 512kB välkmälu, kus hoitakse koodi ja konstantse väärtusega andmeid. Tegu on säilmäluga ehk seal säilivad andmed ka ilma toiteta. Peale välkmälu on antud kontrolleril ka 64kB SRAM mälu, millest 32kB on kasutatav CPU ja DMA poolt ning kaks 16kB mälu, mis kumbki on kasutatav erinevate protsessori väliste seadmete poolt nagu näiteks Ethernet või USB. [4] Cortex-M3 protsessoril on 16 registrit R0-R15, neist 13 (R0-R12) on üldotstarbelised registrid. R13 on pinuviit, mis viitab kahele pinule, seda kummale ligi pääseda saab, määrab ära kontrollregister. R14 on ühendusregister, kuhu salvestatakse alamprogrammi sisenedes eelmisesse programmi naasmise viit. R15 on käsuloendur, kus salvestatakse 14

15 programmi hetkeaadress. Seda üle kirjutades saab muuta programmi täitmisjärjekorda. Registrid on 32-bitised ning üldotstarbelised registrid jagunevad kaheks. R0-R7 on madalad registrid, neile saavad ligi nii 16-bitised Thumb käsud, kui ka 32-bitised Thumb-2 käsud. R8-R12 on kõrged registrid, neile saavad ligi kõik Thumb-2 käsud, aga mitte kõik Thumb käsud. Lisaks mainitud registritele on Cortex-M3 protsessoril ka viis eriregistrit. Nendeks on programmi hetkeolukorra register, kus on lipud mis tähistavad negatiivset arvu, nulli, arvutustehete ülekannet/laenamist või ületäitumist. Seller registris on veel kirjas erindi number millega hetkel tegeletakse ning Thumb käsustiku tase, mis on ülejääk eelnevast põlvkonnast, kuna antud protsessoris on selle väärtus alati 1 ning selle muutmine põhjustab erindi. [3] Järgnevad kolm eriregistrit on katkestuste ajutiseks keelamiseks. Viimane eriregister on kontrollregister, kus on kaks lippu. Esimene lipp määrab ära oleku, kas programm töötab kasutaja olekus või eelistatud olekus. Teine lipp määrab ära kumba R13 pinu kasutatakse. [3] 3.4 RTC katkestuste kasutamine protsessori töörežiimi valikul LPC1768 protsessori RTC on disainitud väga madala voolutarbega, tarbides vähem kui 1µA. RTC võimaldab aja mõõtmist ka siis, kui kogu ülejäänud mikrokontroller on välja lülitatud (sügavas voolu väljalülitusrežiimis). RTC tööks vajalik madalaim toitepinge on 2,1V. Taktsagedus 1Hz saadakse madala voolutarbega 32kHz generaatorist. 1Hz takt on kalibreeritud suurima eksimusveaga 1s ühe päeva jooksul konstantse pinge ja temperatuuri juures. Samuti on RTC moodulil väike 20-baidine varuregister andmete hoidmiseks, kui ülejäänud kiip on välja lülitatud. Mooduli katkestuste tähtsaim omadus on see, et ta on võimeline tekitama katkestust, mis äratab protsessori ülesse kõige sügavamast voolusäästmisrežiimist. [4] 15

16 4. Projekteerimine 4.1 Tehnilised nõuded Loodav andmehõivemoodul peab vastama järgmistele tehnilistele nõuetele: Andehõivemoodul peab olema universaalne, et teda saaks kasutada paljudes erinevates olukordades. Universaalsus tuleb välja suure sisendpingete vahemikuga (10-24V DC). Seadmel peab olema ka oma sisene tagavaruaku, mis hoiab seadet edasi tööl, ning teavitab serverit toite kadumisest. Seadmel peab olema 5 ühenduskanalit A/D-muunduriga, 5 digitaalset väljundit, millest kaks on pooljuhtreleed ning 5 digitaalset sisendit. Samuti peab seadmel olema üks lisa A/D-muunduriga kanal, mis tegeleb aku pinge mõõtmisega. Seadmel peab olema võimalus ühenduda internetti, eelistatavalt läbi Ethernet pesa. Andmehõivemoodul peab olema võimeline ennast vajadusel üle programmeerima. Andmehõivemooduli taktsagedus peab olema piisav mõõtmiste teostamise jaoks. Andmehõivemoodulil peab olema piisavalt seadmemälu, et ühenduse puudumisel sinna salvestada mõõtmistulemused. 4.2 Funktsionaalsus Süsteem täidab oma põhifunktsioone autonoomselt, ilma inimese sekkumiseta. Süsteem on võimeline kontrollima serverist, kas tarkvarale on uuendusi, ning uuendused alla laadima. Süsteem saab individuaalselt aktiivsete sisendite/väljundite info, ning samuti muud tööks vajalikud individuaalsed väärtused (nt. andmete uuendamise sagedus) serverist. Süsteem on võimeline reageerima mõõtmise tulemustele ettemääratud viisidel. 16

17 Serveriühenduse puudumise korral süsteem salvestab andmed sisemällu, ning ühenduse taastumisel sünkroniseerib andmed serveriga. 4.3 Ülevaade erinevatest akutüüpidest Elektrienergiat saab salvestada füüsikaliste ning keemiliste vahendite abil. Füüsikalised salvestid on kondensaatorid, kus kahele paralleelsele plaadile, mis on teineteisest dielektrikuga eraldatud, kogunevad laengud. Keemilistes akumulaatorites muudetakse laadimisel elektrienergia keemiliseks energiaks ning tühjenemisel vastupidi. [5] Akupatarei põhilisteks näitajateks on selle nimipinge ja mahutavus. Aku pinget kirjeldatakse voltides ja mahutavust C aku ampertundides (A h). Vastavalt sellele saab defineerida suhtelise aku laadimis- ja tühjenemisvoolu C aku /100, mis tähendab 100A h aku juures laadimis- või tühjenemisvoolu 1A. Erinevaid akumulaatoreid saab võrrelda järgmiste parameetrite kaudu: spetsiifiline energia näitab akusse salvestatud energia ja massi suhet (W h/kg); rakupinge näitab akupatarei ühe elemendi nominaalpinget voltides; elutsükkel näitab aku laadimiste ja tühjenemiste arvu, mil aku kogumahtuvus on langenud 80% peale; enesetühjenemine näitab, mitu % laetud aku kuus ilma koormiseta ise tühjeneb; töötemperatuur näitab akule sobivat keskkonna-temperatuuri; kiire laadimine näitab aega, mis kulub aku võimalikult kiireks laadimiseks; ülelaadimise taluvus näitab, kui tundlik on aku ülelaadimisele. 17

18 Tabel 4.1 Erinevat tüüpi akude võrdlus. Parameetrid NiMH Pliiaku Li-ion Li-ion polümeer Superkondensaator spetsiifiline energia (W h/kg) Elutsükkel Kiire laadimine 2-4h 8-16h 2-4h 2-4h 10s Ülelaadimise taluvus Madal Kõrge Väga madal Madal Pole võimalik üle laadida Rakupinge 1,25V 2V 3,6V 3,6V 2,30-2,75V Enesetühjenemine kuus 30% 5% 10% 10% 50% Töötemperatuur ºC ºC ºC 0-60ºC ºC 4.4 NiMH aku laadumine ja tühjenemine NiMH akud on akudest ühed raskemini laetavad. Võrreldes nende laadimist pliiakudega, ei ole võimalik NiMH akude laengut lihtsalt pinge ülempiiri järgi hinnata. Olukorda muudab keerulisemaks see, et NiMH akud on üsna tundlikud ülelaadimisele, mis vähendab nende eluiga. Laadimiseks kasutatav pinge ei ole kindlalt paigas, vaid varieerub oluline on akusid läbiv vool. Akude erinevuse tõttu muutub nende paralleelne laadimine raskeks, sest osad akud võivad suure osa voolust enesele võtta. [5] On kaks kindlat viisi, kuidas on võimalik laadimise ajal aru saada, et aku on täis. dt/dt selle meetodiga jälgitakse aku temperatuuri, mis hakkab järsult tõusma, kui aku on täis. Järskus temperatuuri tõusuks loetakse 1-2ºC/min. dv/dt selle meetodiga jälgitakse aku pinget, mis teeb aku laadimise lõpus järsu, kuid väikese languse. Järsuks pinge languseks loetakse ühe raku pinge langust ekstreemumist 5-10mV. Antud väärtused kehtivad kiire laadimise puhul, mil laadimisvool jääb vahemikku 0,5-1C aku. Aku laadimine lõpetatakse 18

19 koheselt või laadimist muudetakse olukorras, kus ühe raku pinge ületab 1,8V või aku temperatuur tõuseb üle 50-60ºC (vastavalt akule). Kui puuduvad võimalused piisavalt täpseks pinge ja temperatuuri mõõtmiseks, saab kasutada aeglast laadimist. On teada, et NiMH akut ei ole võimalik ajalise piiranguga üle laadida, kui laadimiseks kasutatav vool on C aku /10. Akut võib laadida sellise vooluga kuni 20 tundi. Aku laengu säilitamiseks pika aja vältel võib kasutada niristavat laadimist (ingl. trickle charging), kus kasutatakse voole 0,03C aku. [5] Antud töös kasutatakse NiMH akut, kuna nendega on võimalik kasutada niristavat laadimist. Niristav laadimine sobib andehõivemoodulile, kuna aku on kasutusel vaid hädajuhtudel ning niristavat laadimist on lihtne realiseerida. Kuigi antud töös saaks kasutada ka Li-ion või Li-ion polümeer akut või koguni super-kondensaatorit, siis kõige odavam ja lihtsam on kasutada NiMH akut, kuna spetsiifilise energia suurendamine erilist efekti ei anna võib alati kasutada rohkem NiMH akusi, rangeid massi ega suuruse piiranguid loodavale süsteemile ei ole. Kokku kasutatakse kuute rakku kogupingega: 1,2V x 6 = 7,2 V. 19

20 5. Juhtmooduli sidestamine 5.1 Analoog-digitaalmuundurite (A/D-muundurite) sidestamine A/D-muunduri õige sidestamine on oluline, kui soovime, et A/D-muunduri poolt mõõdetud lugemid kirjeldaksid võimalikult täpselt ka mõõdetava signaali tegelikke väärtusi. Kuigi kasutatava A/D-muunduri lahutus on suhteliselt suur, 12 bitti, siis reaalselt sellise lahutuse saamine nõuab head sidestamist. Kuna käesolevas töös uuritava kontrolleri A/D muundurite võrdluspinge on maksimaalselt 3,3V, siis ei saa ka sisendpinge seda väärtust ületada. Joonis 5.1 A/D-muundurite sidestamine mõõdetava signaaliga. Andmehõivemooduli A/D-muunduri poolt mõõdetavaks pingetevahemikuks sai valitud 0-10V. Põhjuseks on tööstuses kasutatavate andurite väljundpinge vahemik, mis on sageli vahemikus 0-10V. Teiseks palju kasutust leidnud standardiks on variant, kus anduri signaal on lineaarses seoses anduri väljundvooluga, mis on vahemikus 0-20mA [6]. 20

21 Pingevahemiku 0-10V muundamise pingevahemikule 0-3,3V saab läbi viia tavalise pingejaguriga. Siinkohal on oluline valida õige pingejaguri kogutakistus. Kui pingejaguri kogutakistus on väga suur, siis on ka väga vähe energiat omav signaal võimeline sellel mõõdetava pinge tekitama. See pole soovitav kuna selliseks signaaliks on just kõiksugu mürad. Kui pingejaguri takistid valida väga väikesed, siis on vaja jälle suurt sisendsignaali võimsust, et A/D-muunduril mõõdetav signaal tekitada. Joonisel 5.1 toodud jaguri puhul on sisendpinge U s ja väljundpinge U v seotud järgnevalt: U U v s R R R 2 (5.1) 1 2 Valime jagatiseks 3V / 10V = 0,33. Valides sellise suhte tagame, et kui sisendpinge ületab 10V ei lähe A/D-muundur kohe küllastusse. Lahutus selles palju ei halvene, kuna A/Dmuunduri lahutus on suur. Näeme, et pinge vähendamise 0,3 korda saab läbi viia lõpmata arvu erinevate takistite kombinatsiooniga: R2 R R 1 2 0,3 (5.2) Selleks, et takistid R 1 ja R 2 täpselt määrata, tuleb meil paika panna jaguri kogutakistus. Erinevate kogutakistustega jagurid tarbivad sisendist erinevat võimsust, kuigi pinget vähendavad samamoodi. Võiks arvata, et kõige kasulikum on tarbida sisendist võimalikult vähe võimsust, et mõõteahela koormus mõõtesensorile oleks võimalikult väike. Selline lahendus pole aga A/D-muundur sidestamisel kõige otstarbekam. Põhjuseks on asjaolu, et siis on vaja sisendisse väga vähe energiat, et väljundisse mõõdetav pinge tekitada. Sellise pinge võib aga ka tekitada mõõteanduri ühendusjuhtme kaudu süsteemi tulev müra. See tähendab, et suurendades pingejaguri kogutakistust suureneb ka mõõteahela müratundlikkus. Kui aga kogutakistus valida liiga väike, siis ei pruugi mõõtesensori väljundvõimsusest piisata, et vajalikku väljundpinge säilitada. Mõistlik oleks valida pingejaguri kogutakistus selline, et mõõtesensori väljundvõimsus oleks suurem, kui pingejaguri poolt tarbitav võimsus ning et pingejaguri kogutakistus oleks palju väiksem 21

22 A/D-muunduri sisendtakistusest (~ 1M ). Kuna pea igasugune mõõtesensor on võimeline välja andma vähemalt 10mA [6], siis saame mõõtesensori väljundvõimsuseks 10mA 10V = 100mW. Pingejaguri kogutakistuseks saame Ohmi seadusest: 10V R1 R2 (5.3) 10mA Seega on mõistlik valida pingejaguri kogutakistuseks 1k. Takistite R 1 ja R 2 täpsed väärtused saame valemist 5.2. Lisades valemisse kogutakistuse, saame R 2 / 1000 = 0,3 kust R 2 = 300Ω, ning R 1 = 1000Ω 300Ω = 700Ω. Peale pingejagurit on RC-ahel, mis eemaldab signaalist müra. Müra spekter on pidev (nn valge müra), aga tegelikul signaalil saab olla ainult lõplik muutumise kiirus, millest madalamaid sagedusi tuleks läbi lasta. Antud olukorras valime muutumise kiiruseks ehk ahela ajakonstandiks τ = 0,01s. See kiirus sobib antud süsteemi, kuna sellest kiiremini mõõtmisi kindlasti ei teostata ning samuti pole tihti analoogandurid võimelised nii lühikese ajaga muutust tuvastama: R3 C 1 (5.4) Lõikesagedus on võrdeline ajakonstandi pöörväärtusega: f c 1 R C (5.5) 3 1 Takisti R 3 peab olema palju väiksem, kui sisendi sisetakistus (R 3 << R sise ). Selle kriteeriumi täitmiseks valime R korda väiksema sisetakistusest (~ 1M ), seega R 3 = 10k. Asendades takistuse valemis 5.4, saame kondensaatori C 1 väärtuseks 1µF. Saadud ahela lõikesageduse f c leiame valemist 5.5 ning selleks on 1 / 0,01s = 100Hz. Kasutatavate komponentide loetelu ning nominaalväärtused on toodud ka tabelis

23 5.2 Digitaalsete sisendite sidestamine Joonis 5.2 Digitaalse sisendi sidestamine juhtmooduliga. Digitaalse sisendi sidestamisel on oluline see, et sisend ei oleks otse ühendatud juhtmooduliga, kuna tööstuses kasutatavad pinged vahemikus 10-24V on sisendiks liiga kõrged. Lisaks aitab otseühenduse puudumine ära hoida võimaluse, et liiga kõrge pinge korral kogu juhtmoodul rikki läheb. Hea lahendus selleks on pingejaguriga väljatransistori juhtimine. Transistor on maa ja juhtmooduli sisendi vahel, mille olek on seatud kõrgeks. Kui sisendisse tuleb signaal, siis transistor avaneb ning seab mooduli sisendi madalasse olekusse, mille omakorda tuvastab tarkvara. Liiga suure pinge või pingeimpulsi korral läheb suure tõenäosusega läbi transistor, mitte juhtmoodul, mis on oluliselt odavam komponent. See on põhiliseks põhjuseks, miks kasutada lisaks pingejagurile sisendis veel väljatransistorit. Juhtmooduli jala ja maanduse vahel peab olema ka takisti, et moodul liiga palju voolu ei kulutaks, kui transistor avatud on. Selle takisti väärtuse leidmiseks peame paika panema, palju voolu tarbitakse mooduli jalast. Soovime, et tarvitatakse 1mA voolu, siis sobib takisti R 6 takistuseks 3,3V / 1mA = 3,3kΩ. 23

24 Müra vältimiseks sisendis peab pingejagur sisendi ees tarbima 10mA voolu. Seega sobivad pingejagurisse sama väärtusega takistid nagu A/D-muunduri ees, ehk R 4 = 700Ω ja R 5 = 300Ω. Takistiga R 5 asub paralleelselt kondensaator C 2, mis takistab väga lühikesel impulsil katkestuse tekitamist. Kuna transistori enda mahutavus on väga väike, siis peab see kondensaator olema suurusjärgus 100nF. 5.3 Digitaalsete väljundite sidestamine Joonis 5.3 Digitaalse väljundi sidestamine juhtmooduliga. Digitaalse väljundi sidestamise põhimure on see, et juhtmooduli väljund ise ei suuda juhtida vajalikke seadmeid, kuna tihti vajavad tööstuslikud seadmed samuti sisendpinget 10-24V ja voolu, mis on suurem kui mooduli välja antav 40mA. Lahendus sellele on väljundist n-tüüpi transistori juhtimine, mis avanemisel maandab ära p-tüüpi transistori. P- tüüpi transistor laseb läbi jalast U in tuleva seadme sisendpinge (10-24V) ning voolu, mis suudab juhtida vajalikke seadmeid. 24

25 Juhtmooduli väljundi (MCU_OUT) järel tulev pingejagur maandab transistori T 2 ära madala oleku korral, et ei tekiks ujuvat olekut. Takistite R 7 ja R 8 väärtusteks sobivad 1MΩ. Takisti R 9 hoiab ära transistori T 3 ujuva oleku ning R 9 väärtuseks sobib 1kΩ. Transistorite valimise kriteeriumid on madal lahtioleku takistus (0,1Ω) ja transistor T 3 peab suutma läbi lasta väljundis tarbitava voolu (valitud transistor laseb läbi kuni 2A). Dioodi D 1 valimise kriteerium on see, et diood kannataks sama voolu, mida transistor T Digitaalse releeväljundi sidestamine Joonis 5.4 Digitaalse releeväljundi sidestamine. Pooled digitaalsetest väljunditest on ühendatud releega. Tänu sellele on nad võimelised lülitama ka vahelduvvooluga töötavaid seadmeid. Takisti R 10 piirab voolu, mida tarbitakse relee lülitamiseks. Kuna tavaliselt pooljuhtreleed avanevad juba 5-10mA vooluga, aga juhtmoodul annab välja kuni 40mA, siis on mõttekas seda voolu piirata, et mitte pooljuhtreleest rohkem voolu läbi ajada, kui tegelikult vaja on. Voolu piiramiseks 10mA peale peab takisti R 10 väärtus olema 3,3V / 0,01A = 330Ω, arvestamata pooljuhtrelee enda sisendtakistust, st tegelik takistus on sellest väiksem olenevalt pooljuhtrelee enda takistusest pingel 3,3V. 25

26 Tabel 5.1 Komponentide nominaalväärtused. Komponent Nominaalväärtus Komponent Nominaalväärtus R 1 700Ω C 1 1µF R 2 300Ω C 2 100nF R 3 10kΩ C 3 10µF R 4 700Ω C 4 10µF R 5 300Ω C 5 1µF R 6 3,3kΩ D 1 I max =2A R 7 1MΩ D 2 I max =2A R 8 1MΩ D 3 I max =2A R 9 1kΩ B 1 NiMH 7,2V, 600mAh R Ω T 1 R avatud = 0.079Ω, I max =1,7A R 11 1Ω T 2 R avatud = 0.079Ω, I max =1,7A R Ω T 3 R avatud = 0.1Ω, I max =2A R 13 1Ω K 1 I lülitus =5-20mA 26

27 6. Süsteemi toide 6.1 Andmehõivemooduli toide vahelduvvooluvõrgust Joonis 6.1 Juhtmooduli toiteahel Andmehõivemooduli toiteks sai valitud 10-24V, aga juhtmoodul vajab tööks 4,5-9V. Kuna aga süsteemil on ka varutoide, milleks on 7,2V aku, siis on optimaalne valida toitepingeks 9V, sest selle pealt saab laadida akut ja samuti töötab juhtmoodul selle pealt. 9V saamiseks kasutame madala voolutarbega pingeregulaatorit. Pingeregulaatori järel on 1Ω takisti (R 11 ), mis stabiliseerib A/D-muunduri näitu ning juhtmooduli ees on 1Ω takisti (R 13 ) ja 1µF kondensaator (C 5 ), mis hoiavad ära võnkumise pingeregulaatori ja juhtmooduli enda pingeregulaatori vahel. Saadud pinge läheb veel ka aku laadimiseks läbi schottky dioodi ning takisti akuni. Schottky diood on kasutusel tavalise dioodi asemel tema madalama pingelangu pärast. Takisti R 12 väärtus sõltub aku näitajatest, kuna aku laadimisvool peaks 27

28 olema 0,03C aku., mis tagab aku pikema eluea. 600mA h aku puhul on see 18mA või vähem, ning R 12 = 9V / 18mA = 500Ω. Joonis 6.2 Andmehõivemoodulis kasutatavad pinged. 6.2 Andmehõivemooduli toide tagavaraakult Sisendpinge mõõtmiseks on kasutusel ka üks A/D-muunduri kanal, mis tuvastab selle, kui väline toide on kadunud ning seade töötab aku pealt. A/D-muunduri kaudu on vaja aku pinget mõõta selleks, et vältida kahju aku elementidele. 7,2V aku koosneb kuuest 1,2V elemendist ning kahju vältimiseks ei tohiks ühegi elemendi pinge kukkuda alla 1V. Seega protsessor mõõdab pinget, 6V juures lülitab aku ahelast välja ning sellega ka endal toite välja. Vahelduvvooluvõrgu toite ühendamisel saab protsessor sisendisse jälle 9V, mille pealt hakatakse akut uuesti laadima. Joonisel 6.2 on näidatud ka aku pinge vahemikus 6,0-7,2V. 6,0V vastab tühjale akule ja 7,2V vastab laetud akule. See pingevahemik on täiesti piisav protsessori töötamiseks, kuna protsessor vajab sisendis minimaalselt 4,5V. Selle voolu pealt alandatakse pinge 3,3V peale, mis on protsessori loogika tööpinge. 28

29 7. Andmehõivemooduli tarkvara Protsessor NXP LPC1768 programmeerimine toimus mbed arendusplatvormil [7]. See sisaldab endas nii sisseehitatud teeke, kui ka kasutajate poolt pidevalt lisatavaid ja täiustatavaid teeke. Programmeerimine toimus C++ keeles ja võrgus kasutatavas programmeerimiskeskkonnas. Joonis 7.1 Süsteemi töö blokkdiagramm. 29

30 Süsteemi põhifunktsioonide ülevaade on toodud joonisel 7.1. Töö saab alguse internetiühenduse kontrollist, et saaks teada, kas on võimalik luua ühendust serveriga. Kui internetiühendus on olemas, siis uuritakse, kas serveris on uuem konfiguratsioonifail või tarkvara kui hetkel süsteemis kasutusel. Kui leitakse uuem, siis see laetakse alla ja võetakse kasutusele. Edasi hakkab süsteem andmeid lugema ja neid edastama ning vajadusel ka andmetele reageerima. Tarkvara loomise esimene etapp oli luua teek, mis luges seadme sisemälust konfigureerimiskäskude faili ning võtaks saadud väärtused kasutusele peasüsteemis. Selliselt failist loetavateks väärtusteks on näiteks aktiveeritud sisend/väljundpordid või andmete uuendamise kiirus. Failist andmete lugemist ja kasutusele võtmist teostava koodi põhiidee on välja toodud lisas nr 3. Peale aktiivsete sisendite lugemist tuli luua teek, mis loeks sisendinfot. Esimeseks teegiks oli digitaalsisendi info lugemine ning salvestamine, kuna seda sai kõige lihtsamalt testida. Esialgses tarkvaras töötas loogika 3,3V pealt ehk ilma eelnevalt kirjeldatud sidemooduliteta. Võrgu ühenduvuse kontrolliks tuli luua teek, mis testis interneti ühenduvust ning suutis väljastada kolm erinevat veateadet, kas ühendus modemini on olemas, kas ühendus internetti on olemas ja kas ühendus serveriga on olemas. Selle kontrolliga on võimalik tuvastada, millises ahelas on viga, kui ühendust ei saada. Interneti ühenduse testimiseks üritatakse luua ühendust ette antud serveritega (nt. google.com). Veateade väljastatakse seadme peal olevate valgusdioodidega. Ühenduvuse kontrolli ja vigade väljastamist illustreerib joonis

31 Joonis 7.2 Ühenduse kontrolli blokkdiagramm. Järgmiseks tuli luua teek, mis koostaks loetud andmetest andmeprotokolli. Andmeprotokolli esmase versiooni ülesehitus algab seadme unikaalse identifitseerimise väljaga (nt. number) ning peale seda tuleb iga aktiivse sisendi lugem, ning viimased kaks baiti on andmepaketi kontrollsumma. Edasiarendusplaan on luua SQL ühendus serveriga, mis eristab seadmeid ning seadmete üheaegset andmeteedastust. 31

32 Realiseerida tuli ka algeline veaparandus, mis kontrollis, et A/D-muunduri andmed ei muutuks üle 50% 0,01s jooksul. Kui selline muutus toimus, siis võis arvestada sellega, et muutuse põhjustas müra ning seda lugemit ei edastata. Andmehõivemooduli üks funktsioon on andmetele reageerimine digitaalväljundeid kasutades. Selle toimimiseks on vaja määrata sisendite piirid ja nende ületamisega kaasnevad tegevused. On defineeritud ka üks lipp, mis määrab selle kas andmetele peab reageerima ehk kas on vaja sisendandmeid üldse kontrollida. Teine oluline funktsioon on andmete salvestamine kohalikku faili, kui serveriühendus puudub ning ühenduse taastumisel faili salvestatud andmed serverisse edastada. Nende funktsioonide käitumist tutvustab joonis 7.3. Selline andmetele reageerimise omadus on väga tähtis paljudes kriitilistes süsteemides ja selle tõttu peavad olema seadmes alati olemas ka väljundite turvalised väärtused, kui serveriga ühendus peaks puuduma. 32

33 Joonis 7.3 Andmetele reageerimine ja edastamine. 33

34 Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli disainida andmehõivemooduli riistvara ehk toitemoodul ja sisendite/väljundite sidestus. Esmalt tuli uurida erinevaid akutüüpe ning valida seadmele sobivaim. Siis tuli koostada toiteskeem, mis sisaldaks nii vahelduvvoolu toidet, kui ka tagavara akutoidet. Toiteskeemis oli vaja realiseerida aku laadimine ja tühjenemise jälgimine A/D-muunduri abil. Lõpptulemuseks oli toiteskeem, mille sisendpinge on nõutud piirides ning skeem sisaldas endas ka tagavaratoidet aku näol. Riistvara disaini teine osa käsitles A/D-muunduri sisendi, digitaalse sisendi, digitaalse väljundi ning digitaalse releeväljundi sidestamist. Neist igaühe peamine takistus oli pingete ja voolude vahe sisendis ja väljundis. Väljundid pidid suutma väljastada piisavat pinget ja voolu seadmete juhtimiseks ning sisendid pidid taluma kõrgemat pinget, kui mikrokontrollerile sisendiks ette nähtud. Vastavalt tuli disainida riistvara, mis manipuleeris signaale nii, et neid saaks kasutada ettenähtud funktsioonidega. Tulemuseks on neli erinevat skeemi, millest igaüks võimaldab vastaval skeemil oma nõudmisi täita. Lisaks tuli disainida andmehõivemoodulile tarkvara. Sissejuhatuses kirjeldatud tarkvara funktsionaalsuseni päris jõuda ei õnnestunud, kuna töö osutus mahukamaks, kui algselt tundus. Sellele vaatamata võib väita, et valitud juhtmoodul sobib kirjeldatud andmehõiveseadmele väga hästi, kuna kõik vajalikud funktsioonid ja omadused on olemas. Andmehõivemooduli edasi arendamiseks tuleb valmis teha serveripool ja projekteeritud riistvara jaoks luua ühtne trükiplaat ning sellele seade kokku panna. Serveri pool on antud moodulil väga suur - ilma selleta puudub väga suur osa mooduli funktsionaalsusest. Peale seda saab reaalselt katsetada kõikide moodulite tööd ning vigade ilmumisel nendega tegeleda. 34

35 Software and hardware for fully autonomous data acquisition module based on LPC1769 ARM Cortex-M3 processor Madis Sepp Summary The aim of the present project is to design software and hardware for a practical data acquisition system. The system should be autonomous, suitable for many different situations and also should have low power consumption. The project starts with theoretical study on embedded systems, ARM architecture and a closer look at the Cortex-M3 microprocessor. Also we review different types of rechargeable batteries and choose the most suited for this project. NXP LPC1768 microprocessor is chosen for this project and the features of the microprocessor are highlighted. Next system s design elements are discussed and a specific design is put forth. First, technical requirements for the intended objectives, including the software and hardware, are defined. Thereafter coupling of the digital inputs and outputs is designed. Also a versatile power scheme is created for use in different industrial realms and environmental conditions. Next, the software for the project is designed and implemented. Further some are described steps in detail and also illustrated with diagrams. All the key functions of the data acquisition module are explained. Finally, after thorough study the research and design of the circuit is complete and further development and testing plans are formed. 35

36 Viidatud allikad 1. James K. Peckol, Embedded Systems: A Contemporary Design Tool (Wiley, Hoboken (N.J.), 2008) 2. Edward A. Lee and Sanjit A. Seshia, Introduction to Embedded Systems, A Cyber- Physical Systems Approach, ISBN , Joseph Yiu, The Definitive Guide to the ARM Cortex-M3 (Elsevier, Oxford, 2010) 4. UM10360 LPC17xx User manual Rev August 2010 ( 5. Thomas Roy Crompton, Battery Reference Book Third edition (Newnes, Great Britain, 2000) 6. Terry L. M. Bartelt, Industrial Control Electronics: Devices, Systems, and Applications 3-rd Edition (Delmar, New York, 2006)

37 Lisad Lisa 1. Juhtmoodul koos arendusmooduliga. Lisa 2. Juhtmooduli viikude skeem. 37

38 Lisa 3. Muutujate algväärtustamine failist. #include "mbed.h" #include <string> using namespace std; LocalFileSystem local("local"); char buffer[25]; string nimi; int v22rtus; void funktsioon(string muutuja_nimi, int v22rtus) { if (muutuja_nimi=="muutuja1") muutuja1=v22rtus; if (muutuja_nimi=="muutuja2") muutuja2=v22rtus;... } int main() { FILE *fp = fopen("/local/config.txt", "r"); while(fscanf(fp,"%s %d",buffer,&v22rtus)==2) { nimi=buffer; funktsioon(nimi,v22rtus); } fclose(fp); } 38

DE_loeng5

DE_loeng5 Digitaalelektroonika V loeng loogikalülitused KMOP transistoridega meeldetuletus loogikalülitused TTL baasil baaslülitus inverteri tunnusjooned ja hilistumine LS lülitus kolme olekuga TTL ja avatud kollektoriga

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

Monitooring

Monitooring IT infrastruktuuri teenused Monitooring Margus Ernits margus.ernits@itcollege.ee 1 Miks? Arvutisüsteemid töötavad tõrgetega Pole olemas 100% veakindlaid ja keerulisi arvutisüsteeme Tõrgetest võib teada

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc Tartu Ülikool Andmetöötluskeel "Tutorial D" realisatsiooni "Rel" põhjal Referaat aines Tarkvaratehnika Romet Piho Informaatika 2 Juhendaja Indrek Sander Tartu 2005 Sissejuhatus Tänapäeval on niinimetatud

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid A bit about bit Bitt, (ingl k bit) on info mõõtmise ühik, tuleb mõistest binary digit nö kahendarv kahe võimaliku väärtusega 0 ja 1. Saab näidata kahte võimalikku olekut

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

TTÜ Robotiklubi

TTÜ Robotiklubi Robot Igaühele Robootika ja elektroonika põhitõed Programmeerimine, Arduino Roboti disain ja ehituse algus Roboti ehitus ja jootmine Robotite programmeerimine Ülesande lahendamine Lõppvõistlus Sissejuhatus

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng.ppt

Microsoft PowerPoint - loeng.ppt Tarkvaraarendusprotsess Lektor Oleg Mürk olegm@webmedia.ee Webmedia AS www.webmedia.ee Teema Mille poolest erineb üksinda programmeerimine mitmekesi tarkvaraarendamisest? Mitmekesi programmeerimine Mitmekesi

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Slide 1

Slide 1 ERAÜ XVII TALVEPÄEV 2015 Uue põlvkonna LDMOS transistorvõimendid 14.veebruar 2015 Mart Tagasaar, ES2NJ Sissejuhatus Alates 2010.aastast on turule ilmunud uue põlvkonna LDMOS transistorid võimsusega 600-1400W,

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode]) Tarkvara projekt seminar VI Eelmise iteratsiooni tagasivaade, testimine, installatsioonijuhend, järgmise iteratsiooni näited. Karel Kravik Administratiivset:protestid Probleem: protestide hulk ja kvaliteet

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

Loeng03

Loeng03 Loeng 03 Failiõigused ja -manipulatsioon Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine I233 Katrin Loodus, Tallinn 2015 Failid ja kataloogid Mis on fail? Linuxi laadsetes süsteemides on kõik failid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - IRZ0050_13L.pptx

Microsoft PowerPoint - IRZ0050_13L.pptx 15. Hüdroakustilised d infohankesüsteemid id Kirjandus: Arro I. Sonartehnika, Tln., TTÜ kirjastus, 1998 Otsingu sõna: Sonar + signal processing, echo sounding, underwater acoustics, hydroacoustics, active

Rohkem

Operatsioonisüsteemide ehitus

Operatsioonisüsteemide ehitus Lõimed Ülevaade Lõime mõiste Lõimede mudelid Probleemid lõimedega seoses Pthreads Solarise lõimed Windows 2000 lõimed Linuxi lõimed Java lõimed VARMO VENE & MEELIS ROOS 2 Ühe- ja mitmelõimelised protsessid

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

Funktsionaalne Programmeerimine

Funktsionaalne Programmeerimine Kõrvalefektid ja Haskell Kõik senised programmid on olnud ilma kõrvalefektideta; so. puhtalt funktsionaalsed. Programmi täitmise ainsaks efektiks on tema väartus. Osade ülesannete jaoks on kõrvalefektid

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

Skriptimiskeeli, mida ei käsitletud Perl Python Visual Basic Script Edition (VBScript) MS DOS/cmd skriptid Windows PowerShell midagi eksootilisemat: G

Skriptimiskeeli, mida ei käsitletud Perl Python Visual Basic Script Edition (VBScript) MS DOS/cmd skriptid Windows PowerShell midagi eksootilisemat: G Skriptimiskeeli, mida ei käsitletud Perl Python Visual Basic Script Edition (VBScript) MS DOS/cmd skriptid Windows PowerShell midagi eksootilisemat: GIMP Script-Fu 1 Skriptimiskeeli: Perl v1.0 loodud Larry

Rohkem

Linux süsteemi administreerimine

Linux süsteemi administreerimine Protsesside, mälu jm haldamine Linuxi ehitus (struktuur) Lihtsustatult Protsess Multitasking - palju protsesse töötab paralleelselt Tuumas asub protsesside tabel igal protsessil on identifikaator PID igal

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE VALDKOND ARVUTITEADUSE INSTITUUT Lauri Kongas Turvaauk CVE Referaat aines Andmeturve MTAT Õpp

TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE VALDKOND ARVUTITEADUSE INSTITUUT Lauri Kongas Turvaauk CVE Referaat aines Andmeturve MTAT Õpp TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE VALDKOND ARVUTITEADUSE INSTITUUT Lauri Kongas Turvaauk CVE-2016-0778 Referaat aines Andmeturve MTAT.03.134 Õppejõud: Meelis Roos Tartu 2016 OpenSSH OpenSSH hõlmab

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Automaatjuhtimise alused Automaatjuhtimissüsteemi kirjeldamine Loeng 2

Automaatjuhtimise alused Automaatjuhtimissüsteemi kirjeldamine Loeng 2 Automaatjuhtimise alused Automaatjuhtimissüsteemi kirjeldamine Loeng 2 Laplace'i teisendus Diferentsiaalvõrrandite lahendamine ilma tarkvara toeta on keeruline Üheks lahendamisvõtteks on Laplace'i teisendus

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid (6EAP) I praktikum Mida praktikumides tehakse? Õpitakse SQL i Tehakse andmebaas ope (igas praktikumis natuke, kuni lõpuks saab valmis) Tehakse andmebaas edu (kui ope on valmis, tehakse edu,

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Andmeturve

Andmeturve CORBA Sissejuhatus IDL CORBA struktuur Serveri ehitus Objekti adapter Lisateenused MEELIS ROOS 1 CORBA sissejuhatus CORBA Common Object Request Broker Architecture Üldine Objektipäringute Vahendaja Arhitektuur:)

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Uudiseid k-meride abil bakterite leidmisest [Compatibility Mode]

Uudiseid k-meride abil bakterite leidmisest [Compatibility Mode] Uudiseid k-meride abil bakterite leidmisest CLARK: fast and accurate classification of metagenomic and genomic sequences using discriminative k-mers(2015) Rachid Ounit, Steve Wanamaker, Timothy J. Close

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Side

Side SIDE (IRT 90) Loeng Signaalid sidekanalis Teema - signaalid Signaaliülekanne üüsilises kanalies Põhiriba signaal ja selle esius Kisaribalised ja laiaribalised signaalid vs kanalid Häirekindluse agamine

Rohkem

Microsoft Word - installation-guide.doc

Microsoft Word - installation-guide.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 12.04.2008 Dokumendi loomine Maris Aavik 1.1 13.04.2008 Täiendamine Maris Aavik 1.2 13.04.2008 Täiendamine Andres Kalle 1.3 12.05.2008 Täiendused Kerli

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

Operatsioonisüsteemid Intelligentne arvutikasutus IFI6070 Tanel Toova

Operatsioonisüsteemid Intelligentne arvutikasutus IFI6070 Tanel Toova Operatsioonisüsteemid Intelligentne arvutikasutus IFI6070 Tanel Toova Operatsioonisüsteemi mõiste "Tarkvara, mis juhib programmide täitmist, nt Windows" ÕS 2006 "Operatsioonisüsteem on tarkvara, mis töötab

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Kons

I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Kons I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Konstruktorile antakse andmed, mis iseloomustavad mingit

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

Dias nummer 1

Dias nummer 1 TEHNOLOOGIATE JA TARKVARA KASUTAMINE TÄPPISVILJELUSES Kristjan Ruusamäe, Haakeseadmete tootejuht, Baltic Agro Machinery OÜ TÄPPISVILJELUS 100 AASTAT TAGASI VS. TÄNAPÄEV PÕLLUMAJANDUSE ARENGUETAPID PÕLLUMAJANDUS

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Neurovõrgud. Praktikum aprill a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust k

Neurovõrgud. Praktikum aprill a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust k Neurovõrgud. Praktikum 11. 29. aprill 2005. a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust kombinatoorsete optimiseerimisülesannete lahendamiseks.

Rohkem

STECA PÄIKESEPANEELIDE KONTROLLERID Steca Tarom MPPT 6000, 6000-M Steca Tarom MPPT laadimiskontroller on seade, mis loob uusi kasutusstandardeid. Kont

STECA PÄIKESEPANEELIDE KONTROLLERID Steca Tarom MPPT 6000, 6000-M Steca Tarom MPPT laadimiskontroller on seade, mis loob uusi kasutusstandardeid. Kont STECA PÄIKESEPANEELIDE KONTROLLERID Steca Tarom MPPT 6000, 6000-M Steca Tarom MPPT laadimiskontroller on seade, mis loob uusi kasutusstandardeid. Kontrolleri laialdased kasutusvõimalused on tagatud tänu

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

(Tõrked ja töökindlus \(2\))

(Tõrked ja töökindlus \(2\)) Elektriseadmete tõrked ja töökindlus Click to edit Master title style 2016 sügis 2 Prof. Tõnu Lehtla VII-403, tel.6203 700 http://www.ttu.ee/energeetikateaduskond/elektrotehnika-instituut/ Kursuse sisu

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

Eesti kõrgusmudel

Eesti kõrgusmudel Meie: 04.06.2002 nr 4-3/3740 Küsimustik Eesti maapinna kõrgusmudeli spetsifikatsioonide selgitamiseks Eestis on juba aastaid tõstatatud küsimus täpse maapinna kõrgusmudeli (edaspidi mudel) koostamisest

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

(loeng3-ohtlikud_koodiloigud)

(loeng3-ohtlikud_koodiloigud) #include int main (void) uint8_t arr[] = 0x11, 0x22 uint16_t *ptr; ptr = (uint16_t*)&arr[0]; printf ("arr: 0x%02x, 0x%02x\n", arr[0], arr[1]); printf ("ptr: 0x%04x\n", *ptr); /* vigane pointeri

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx Ettekanne ESTGIS aastakonverentsil 30.11.2012 Niidetud alade tuvastamine multispektraalsete ja radarsatelliidipiltide põhjal Kaupo Voormansik Sisukord 1. Eksperiment 2012 suvel multispektraalsete mõõtmiste

Rohkem

Microsoft Word - Referaat.docx

Microsoft Word - Referaat.docx Tartu Ülikool Andmeturve Referaat teemal: CVE-2016-1499 Koostaja: Sander Sats Kursus: Informaatika Tartu 2016 Sissejuhatus Käesolev referaat on kirjutatud seoses Tartu Ülikooli kursuse MTAT.03.134 Andmeturve

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 3 GROUP POLICY JA ACTIVE DIRECTORY Group Policy Group Policy - vahend Active Directory arvutite ja kasutajate tsentraalseks haldamiseks. Group Policy abil on võimalik kontrollida süsteemi registri

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

P2P süsteemid

P2P süsteemid Gnutella Ajalugu Detsentraliseeritus Protokollist Paralleliseerimine Ujutamine Skaleeruvus Ultranoded Puuräsid DHT Muud MEELIS ROOS 1 Ajalugu Failivahetus P2P massidesse viija Napster tsentraalne süsteem

Rohkem

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist www.klauke.com Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist Ajad muutuvad. Kompaktne ja maksimaalselt tõhus Kõikjal kus vaja kiiret, kergekaalulist ja effektiivset tööriista

Rohkem

Mehhatroonikainstituut Mehhatroonikasüsteemide õppetool MHK40LT Lauri Leemet ANDMEHÕIVESÜSTEEM PURJELAUALE Bakalaureusetöö Autor taotleb tehnikateadus

Mehhatroonikainstituut Mehhatroonikasüsteemide õppetool MHK40LT Lauri Leemet ANDMEHÕIVESÜSTEEM PURJELAUALE Bakalaureusetöö Autor taotleb tehnikateadus Mehhatroonikainstituut Mehhatroonikasüsteemide õppetool MHK40LT Lauri Leemet ANDMEHÕIVESÜSTEEM PURJELAUALE Bakalaureusetöö Autor taotleb tehnikateaduste bakalaureuse akadeemilist kraadi Tallinn 2014 AUTORIDEKLARATSIOON

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Lisa 5 koolituse materjalid

Microsoft PowerPoint - Lisa 5 koolituse materjalid 03. detsember, 2009 Piirangutest vabaks IT-ga või IT-ta? Heiti Mering Heiti.mering@ee.fujitsu.com Eero Elenurm eero@elenurm.net Piirangud või võimalused? Millised on meie oskused? Millised on meie teadmised?

Rohkem

Microsoft PowerPoint - IRZ0020_praktikum4.pptx

Microsoft PowerPoint - IRZ0020_praktikum4.pptx IRZ0020 Kodeerimine i ja krüpteerimine praktikum 4 Julia Berdnikova, julia.berdnikova@ttu.ee www.lr.ttu.ee/~juliad l 1 Infoedastussüsteemi struktuurskeem Saatja Vastuvõtja Infoallikas Kooder Modulaator

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

ArcGIS rakendused välitöödeks Raido Valdmaa AlphaGIS

ArcGIS rakendused välitöödeks Raido Valdmaa AlphaGIS ArcGIS rakendused välitöödeks Raido Valdmaa AlphaGIS Välitöö rakendused kasuta oma ruumiandmeid kõikjal Optimeeri välitöö tegevuste efektiivsust asukohapõhise teabega Survey123 Collector Navigator Planeeri

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid II praktikum Andmebaaside administreerimine Andmete sisestamine KESKKOND, KASUTAJAD, ÕIGUSED Mõisted Tabelid, vaated, trigerid, jpm on objektid Objektid on grupeeritud skeemi Skeemid moodustavad

Rohkem

Loeng12

Loeng12 Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine I233 Loeng 10 Süsteemi jälgimine Log failid Monitooring Mahtude hindamine ja haldamine Margus Ernits margus.ernits@itcollege.ee 1 Töötavaid teenuseid

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Rakenduskõrgharidus 4. Õppevorm(id) Statsionaarne õpe 5.

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Microsoft Word - Pt4.doc

Microsoft Word - Pt4.doc 4 OSTSILLOGRAAF 4.1 STRUKTUUR Ossillograaf seade elekrivõnkumise (pinge) ajalise kuju jälgimiseks ja mõõmiseks. Liigius: analoogossillograafid ja digiaalossillograafid. a) Analoogossillograaf S CRT S&K

Rohkem