SUDOKU LAHENDAJA IAY40LT. Hans Miikael Uuspõld IASB. Bakalaureusetöö. Juhendaja Peeter Ellervee Professor / Ph.D

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "SUDOKU LAHENDAJA IAY40LT. Hans Miikael Uuspõld IASB. Bakalaureusetöö. Juhendaja Peeter Ellervee Professor / Ph.D"

Väljavõte

1 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Infotehnoloogia teaduskond Arvutitehnika instituut IAY40LT Hans Miikael Uuspõld IASB SUDOKU LAHENDAJA Bakalaureusetöö Juhendaja Peeter Ellervee Professor / Ph.D Tallinn 2015

2 Autorideklaratsioon Olen koostanud antud töö iseseisvalt. Kõik töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, olulised seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad andmed on viidatud. Käesolevat tööd ei ole varem esitatud kaitsmisele kusagil mujal. Autor: Hans Miikael Uuspõld

3 Annotatsioon Käesoleva lõputöö teemaks oli sudoku lahendaja. Selle töö eesmärgiks oli programmeerida valmis rakendus, mis suudaks ükskõik millise sudoku lahendada ära praktilise ajaga kaasaegsel arvutil. Samuti pidi väljatöötatud programm võimaldama kontrollida sudoku legaalsust. See tähendab, et näha, kas sudoku on lahendatav ja kas sellel on ainult 1 lahendus. Arenduse käigus töötati välja mitmeid algoritme, mis võimaldaksid rakendada sudoku lahendamise loogikat. Lihtsamaks sudokude sisestamiseks ja laadimiseks ning programmi töö kontrollimiseks loodi ka lõputöö käigus programmile graafiline kasutajaliides. Selleks, et paremini kirjeldada algoritme, on lõputöös välja toodud programmis rakendatud lahendusreeglid ning kuidas nad on rakendatud. Samuti on kirjeldatud viis erinevat meetodit numbri paigutuseks. Lühidalt on kirjeldatud ka sudoku ajalugu ning mis sudoku üldse on. Lõputöö on kirjutatud eesti keeles ning sisaldab teksti 35 leheküljel, 6 peatükki, 18 joonist, 2 tabelit. 3

4 Abstract This Bachelor s thesis is about a program implementing sudoku solving rules. The aim of this thesis was to create a program, which would be capable of solving any kind of sudoku puzzle, which is legal, in a practical amount of time on a modern computer. In order to achieve this, several algorithms were created. Two main parts of the algorithm were the implementation of sudoku solving rules and backtracking logic in order to make sure the solver doesn t get stuck, if there aren t sufficient rules implemented in the code to proceed. Additionally, the aim of the thesis was to analyze the effectiveness of the created sudoku solving algorithm. Each implemented solving rule has been designed in such a manner that other rules are not needed to make a specific rule work. Due to this, it would be possible to add new functions to the sudoku solving program with ease. The user can access the sudoku solver program functions through a graphical user interface, which allows to control in which manner to solve the given sudoku and also provides an easy way of saving and loading sudoku files. As part of this thesis, the effectiveness of the solving algorithms were analyzed. In table form there is data about the different solving speeds of different difficulty level sudokus. Also comparisons were made between the solving algorithm with rules implemented and a backtracking algorithm. In addition to being able to solve sudokus, the program can detect whether or not the entered sudoku puzzle was legal or not. A legal sudoku puzzle is such a puzzle, which has only one unique solution and has no repeating numbers in rows, columns or sectors. The thesis describes the algorithm and the solving rules implemented. In addition, a brief look at the history and nature of sudoku puzzles has been done. The thesis is in Estonian and contains 35 pages of text, 6 chapters, 18 figures, 2 tables. 4

5 Sisukord Jooniste nimekiri... 6 Tabelite nimekiri Sissejuhatus Lahendusalgoritmid Reeglite järgi lahendamine Rakendatud välistusreeglid Sektor ja rida/veerg suhtlus Sektor/sektor suhtlus Peidetud hulk Nähtavad hulgad Tagurdamine Tarkvaraline realisatsioon Programmi struktuur Failiformaat Graafiline kasutajaliides Analüüs Kokkuvõte Kasutatud kirjandus

6 Jooniste nimekiri Joonis 1.Sudoku välja näide. 8 Joonis 2. Programmi kasutusjuhtude diagramm. 10 Joonis 3. Ruut sektoris, kuhu sobib ainult üks number. 12 Joonis 4. Ruut veerus, kuhu sobib ainult üks number. 12 Joonis 5. Ruut reas, kuhu sobib ainult üks number. 12 Joonis 6. Ruut, kuhu sobib ainult üks number. 13 Joonis 7. Number, mis sobib ainult ühte ruutu. 13 Joonis 8. Sektor ja veerg suhtlus. 14 Joonis 9. Sektor ja rida/veerg suhtlus tegevusdiagramm. 15 Joonis 10. Sektor/sektor suhtlus. 16 Joonis 11. Sektor/sektor suhtlus tegevusdiagramm. 17 Joonis 12. Peidetud paar. 18 Joonis 13. Peidetud hulga tegevusdiagramm. 19 Joonis 14. Nähtav paar. 20 Joonis 15. Nähtavate hulkade tegevusdiagramm. 22 Joonis 16. Nähtava paari 2/2/2 tegevusdiagramm. 24 Joonis 17. Tagurdusalgoritmi otsustusdiagramm 26 Joonis 18. Graafiline kasutajaliides 29 6

7 Tabelite nimekiri Tabel 1: Erinevate sudokude lahendamiseks kulunud ajad. 32 Tabel 2: Tagurdamise ja algoritmi võrdlus. 33 7

8 1. Sissejuhatus Lõputöö eesmärgiks oli disainida ja luua tarkvara rakendus, millele oleks võimalik anda sisse sudoku ja lasta programmil see lahendada. Rakenduse töö lõppedes tagastatakse kasutajale lahendatud sudoku ning lahenduskäik. Sudoku on loogikamõistatus. Sudoku mängimine toimub 81 ruudulisel väljal, mis on ehitatud ülesse üheksast sektorist 3x3 moodustises. Iga sektor sisaldab üheksat ruutu 3x3 formatsioonis. Välja tohib ainult täita numbritega ühest üheksani ning ükski number ei tohi korduda reas, veerus ega sektoris. Õigesti koostatud sudokul leidub ainult üks lahend. Allpool, joonisel 1, on näide sudoku väljast, kus punasega on märgitud sektor. Joonis 1.Sudoku välja näide. Tihti arvatakse, et sudoku sai alguse Aasia maadest, kuid sudoku juuri võib leida varasemalt läänemaadest, spetsiifilisemalt Šveitsist, kus juba 18. sajandil tuli esimene idee, mis hilisemal ajal inspireeris tänapäevase sudoku arendamise. Leonhard Euleri pani oma leiutisele Ladina Ruudustik sellel ajal aluse aastal koostati kaasaegsem sudoku Goward Garns i poolt, kuid see polnud siiski veel meile tuntud 8

9 sudoku. Aastal 1984 ilmus sudoku Jaapanis esmakordselt, seda ajaleht Monthly Nikoli vahendusel. Lõpuks, 1986, tutvustati kahte uuendust mõistatusse, mis tagasid ta populaarsuse ette ei ole antud kunagi rohkem kui 32 numbrit ja mõistatus muudeti sümmeetriliseks[1]. Järgnevalt on välja toodud lõputöö käigus lahendatavad ülesanded: Arendada välja rakendus, mis suudab võimalikult kiiresti lahendada etteantud korrektselt koostatud sudoku. Kui esineb viga andmetes, peab sudoku suutma seda tuvastada. Programm peab võimaldama andma kasutajale vihjeid. Programm peab võimaldama lahendada sudokut käigu haaval. Rakendus peab olema suuteline kontrollima, et tegu on unikaalse sudokuga. Rakendus peab võimaldama andmete salvestamise ja laadimise. Lõputöö koosneb kahest osast graafiline kasutajaliides ja sudoku lahendamise loogika algoritm. Esiteks kirjutati lõputöö käigus valmis graafiline kasutajaliides, et oleks võimalik kergelt kontrollida andmete sisestamist ja valikuid, mida soovitakse teha sisestatud andmetega. Liidese arendamine toimus kasutades keelt Java ning Keplar Eclipse keskkonnas. Teisena töötati lõputöö käigus välja algoritmid, mis rakendaksid loogikat sudoku lahendamiseks. Algoritmide väljatöötamiseks kasutati samuti Java keelt ning arenduskeskkonnaks oli Keplar Eclipse. Algoritmid kontrollivad sisestatud sudoku korrektsust ning sellele järgnevalt hakkavad rakendama loogikat, et lahendada etteantud sudokut. Arenduse käigus töötati välja meetod kontrollimaks kas sisestatud andmed on korrektsed, algoritmid rakendamaks reeglite järgi lahendusloogikat ning tagurdusmeetodi implementatsioon. Joonisel 2 on välja toodud kasutusjuhud, mis näitavad võimalusi kasutajale. 9

10 Joonis 2. Programmi kasutusjuhtude diagramm. 10

11 2. Lahendusalgoritmid Lõputöö käigus oli vaja välja mõelda lahendusalgoritm sudokule, sest jõumeetodiga on sudoku lahendamine ebaeffektiivne. Ebaeffektiivsus tuleneb sellest, et sudokul on ligikaudu katte võimalust[2]. Lõputöö käigus sai kasutatud kahte lahendusfunktsiooni. Esimesena üritab programm lahendada sudokut spetsiifiliste reeglite järgi. Kui seda viisi kasutades pole enam võimalik lisada sudokule numbreid, kasutatakse tagurdusmeetodit, et jätkata lahendamist. Tagurdusmeetodist järeldatakse, et kas järgmise ruudu täitmine nõuaks reegli rakendamist, mis pole programmis kirjas või on tegu tupikuga. 2.1 Reeglite järgi lahendamine See osa programmist üritab järjest rakendada loogikareegleid, et leida etteantud sudokule lahendus. Enamus reegleid võetakse läbi vastavalt raskusastmetele ehk siis alustatakse kõige lihtsamatest reeglitest ja liigutakse aina raskemateni. Selles mõttes sarnaneb programmi töö käsitsilahendamisega. Kõik reeglid on pandud ühte tsükklisse, mida käiakse läbi nii kaua, kuni on reegleid rakendades veel midagi lisatud. Tsükkli käigus kasutatakse viite erinevat meetodit, et numbreid asetada. 1. Üritatakse leida ruut veerus, kuhu sobib ainult üks number. 2. Üritatakse leida ruut reas, kuhu sobib ainult üks number. 3. Üritatakse leida ruut sektoris, kuhu sobib ainult üks number. 4. Üritatakse leida ruut, kuhu sobib ainult üks number. 5. Üritatakse leida number, mis sobib ainult ühte ruutu. Joonistel 3, 4, 5, 6, 7 on näha näited nendest erinevatest meetoditest. 11

12 Joonis 3. Ruut sektoris, kuhu sobib ainult üks number. Joonis 4. Ruut veerus, kuhu sobib ainult üks number. Joonis 5. Ruut reas, kuhu sobib ainult üks number. 12

13 Joonis 6. Ruut, kuhu sobib ainult üks number. Joonis 7. Number, mis sobib ainult ühte ruutu. 2.2 Rakendatud välistusreeglid Antud lõputöö käigus rakendati neli välistusreeglit sektor ja rida/veerg suhtlus, sektor/sektor suhtlus, peidetud hulgad ning nähtavad hulgad. Nende nelja reegliga katetakse mitmed sudoku pusle lahendamise juhud ära. Lisaks nendele on veel teisigi lahendamisloogikaid, kuid neid kasutatakse enamasti vähem, sest nende kasulikus ilmneb alles väga raskete sudokude juures. 13

14 2.2.1 Sektor ja rida/veerg suhtlus Algoritmis uuritakse rida või veergu sektori sees ning kuidas ta suhtleb selle sama rea või veeruga väljaspool sektorit. Kui sektori sees reas või veerus on potensiaalsed kandidaadid numbrile reastatud ühes joones, saab välistada nende potensiaalsete kandidaatide esinemise väljaspool seda sektorit, etteantud reas või veerus. Antud näites, joonis 8, on numbrite 7 ja 8 ainsad võimalikud esinemised sektoris ühes joones. Sellest saab järeldada, et need numbrid ei saa esineda samas veerus väljaspool sektorit ning nõnda saab nad potensiaalsete kandidaatide hulgast välistada antud veerus. Joonis 8. Sektor ja veerg suhtlus. Koodis on antud reegel rakendatud joonisel 9 oleva tegevusdiagrammi alusel. Joonisel on jaotise puhul viidatud kas sektorile, reale või veerule, olenevalt, milline jaotise tüüp valiti reegli rakendamiseks. Ruudu puhul on mõeldud sudoku välja ühte üksust, millest väli on ehitatud. Koha puhul on samuti viitatud üksikule ruudule sudoku väljal. Rakendatud algoritmis on alguses otsitud läbi kõik jaotises asuvate numbrite võimalikud asetuskohad ning siis on üritatud leida kas nad asuvad vertikaalselt samal joonel. Kui tuli vertikaalse osa lõpus välja, et vertikaalselt pole võimalik asetada, siis proovib kood horisontaalset võimalust. Juhul kui kumbki suund ei võimalda asetust, minnakse järgmise jaotuse juurde, et leida võimalusi. 14

15 Joonis 9. Sektor ja rida/veerg suhtlus tegevusdiagramm Sektor/sektor suhtlus Sektor/sektor suhtluse korral uuritakse algoritmis kolme erineva sektori potensiaalseid kandidaate kas veerus või reas. Kui leitakse, et kahel sektoril esinevad kandidaadid ainult kahes reas või veerus, mis on identsed kahe sektori puhul, siis saab välistada nende esinemine samades ridades/veergudes kolmandas sektoris. Antud näites, joonis 10, on number ühe võimalikud potensiaalsed kohad ainult esimese ja kolmanda sektori esimeses ja kolmandas reas. Kuna mõlemal sektoril on number ühe 15

16 ainsad võimalikud kohad samades ridades, siis saab teise sektori puhul välistada nende esinemine esimeses ja kolmandas reas. Joonis 10. Sektor/sektor suhtlus. Koodis on rakendatud antud reegel joonisel 11 asuva tegevusdiagrammi alusel. Kolme järjestikuse sektori puhul mõeldakse kas vertikaalselt või horisontaalselt üksteise järel asuvaid sektoreid. Kahendmuutuja massiivi puhul on mõeldud kolme liikmega massiivi, mille iga liige tähistab sektoris ühte rida või veergu. Rakendatud algoritmis võetakse vaatluse alla esiteks kolm järjestikust sektorit. Iga sektor kolmikus käiakse ükshaaval läbi. Kui leitakse, et sektoris on potensiaalne koht, kuhu arv asetada, vaadatakse, millise rea või veeru peale jääb antud potensiaalne koht. Selle tuvastamisel määratakse vastavat veergu või rida tähistav kahendmuutuja massiivi elemendi väärtus tõeseks. Igale sektorile on oma vastav kolme liikmeline massiiv ning kuna vaadatakse jaotisena kolme järjestikust sektorit, tekib jaotise ridade või veergude tähistamiseks 3x3 kahemõõtmeline massiiv. Algselt on iga massiivi element määratud vääraks. Antud operatsiooni korratakse iga kolmiku kohta, tehes igale kolmikule vastavad massiivide kogumid. Kuna kokku on kolm kolmikut, siis uurimise lõpuks on moodustunud 3x3x3 kolmemõõtmeline kahendmuutuja massiiv, mida kasutatakse välistamisel. Kohtade välistamise puhul võetakse järjest uurimise alla iga 3x3 osa massiivist. Võrreldakse ühemõõtmelisi massiive, mis tähistavad ridu või veerge, omavahel ning kui leidub kaks identset, siis kasutatakse nende tõese väärtusega elementidele vastavaid ridu või veerge, et välistada erinenud massiivile vastavast sektorist kohti. 16

17 Joonis 11. Sektor/sektor suhtlus tegevusdiagramm Peidetud hulk Antud reegli korral üritatakse algoritmis leida sektoris, reas või veerus kandidaate, mis sobiksid ainult kahte, kolme või nelja ruutu. Nende numbrite esinemised peavad kattuma ruuduti ning kui leitakse numbrid, mis vastavad sellele tingimusele, saab eemaldada nendest erinevate numbrite võimalikud esinemised antud ruutudest. Antud näites, joonis10, on rohelisega märgitud, millistes ruutudes esineb ainult peidetud paar, mille moodustavad numbrid 3 ja 5. Kuna nende võimalikud kohad on ainult antud kahes ruudus, siis see tähendab, et nad ei saa kuskil mujal esineda ning sellepärast saab välistada ülejäänud numbrite võimalikud esinemised nendes kahes ruudus. 17

18 Joonis 12. Peidetud paar[3]. Koodis on rakendatud antud reegli loogika joonisel 13 asuva tegevusdiagrammi alusel. Jaotise puhul on viidatud üksikule sektorile, reale või veerule. N puhul viidatakse rakendatavale hulga loogikale. Näiteks kui rakendatakse paari loogikat, siis N on võrdne kahega, kui rakendatakse kolmiku loogikat, siis N on võrdne kolmega. Algoritmi puhul võetakse ette jaotus ning käiakse see läbi, vaadates, kas leidub numbrit, mille puhul on võimalik N või vähem kohti. Kõik need numbrid pannakse listi. Juhul kui on vähem elemente listis, kui on N suurus, tühjendatakse list ja minnakse järgmise jaotuse juurde. Kui on piisav hulk listi elemente, hakatakse elemente omavahel võrdlema ja kui võrreldavate numbrite potensiaalsete asetuskohtade koordinaadid kattuvad, pannakse elemendid uute listi. Juhul kui uues listis on N hulgast väiksem arv elemente, tühjendatakse list. Võrreldakse kõik koordinaadid omavahel ning peale võrdlemise lõppu kasutatakse uut listi, et välistada mittesobivate numbrite esinemist antud leitud ruutudes. 18

19 Joonis 13. Peidetud hulga tegevusdiagramm Nähtavad hulgad Nähtava hulkade reeglite puhul otsitakse ruute, kus esineb ainult kaks, kolm või neli kandidaati. Sellega saab välistada nende kandidaatide esinemise väljaspool neid ruute. Antud reegel on väga sarnane peidetud hulkade reeglitega, kuid nende tegevus on 19

20 vastupidine. Nähtavate hulkade puhul seisavad kandidaadid üksinda kastides, millest tuleb ka nimi nähtav, sest nad ei ole peidetud teiste kandidaatide keskele. Kuid peidetud hulkade puhul on kandidaadid peidetud teiste keskele ning üritatakse mitte eemaldada teistest ruutudest leitud üksindaseisvaid kandidaate, vaid hoopis üritatakse enda ruutudest eemaldada liigseid kandidaate. Nähatava kolmiku puhul on kõige lihtsam esinemine kujul 3/3/3, see tähendab, et igas ruudus on kolm identset numbrit. Kuid lisaks sellele juhtumile on veel 3 variatsiooni: 3/3/2 3/2/2 2/2/2 3/X/X, kus X on kas 2 või 3, variatsioonid on rakendatud algoritmis ühe loogikana, kuid 2/2/2 jaoks on tehtud eraldi loogika. Antud näite, joonis11, puhul moodustavad nähtava paari numbrid 2 ja 3, märgitud rohelisega. Tänu sellele on võimalik eemaldada kahe potensiaalsed esinemised sektoris, mis on tähistatud kollasega ning veerus, mis on tähistatud sinisega. Joonis 14. Nähtav paar[4]. Koodis on antud reegli kohta rakendatud kaks erinevat loogikat. Üks nendest loogikatest katab ära kõik 3/X/X juhtumid, kus X on 2 või 3 ning teine loogika katab ära 2/2/2 juhtumi. Järgnevalt on esimesena toodud välja 3/X/X variatsooni loogikat rakendav tegevusdiagramm. Jaotuse puhul on viidatud üksikule sektorile, reale või 20

21 veerule. N puhul on viidatud hulgale, mida rakendatakse. Nähtava paari puhul on N võrdne kahega, nähtava kolmiku puhul N on võrdne kolmega. Algoritmis käiakse läbi jaotuse kõik ruudud ning leitakse kõik ruudud, millede suurus on N või väiksem ning lisatakse listi. Kui hulk on võrdne N-ga, siis lisatakse kolmas element antud ruudu listi, et kergesti pärast ülesse leida. Kui on piisav hulk elemente listis, käiakse see läbi. Võrreldakse uuritava ruudu potensiaalseid numbreid kombinatsiooni numbritega. Kombinatsioon on numbrite kolmik, mille põhjal rakendatakse loogikat. Juhul, kui leitakse, et kõik numbrid sisalduvad kombinatsioonis, pannakse ruut koos võrreldava ruuduga listi. Kui võrdlemise lõpuks on leitud N hulk elemente, siis jäetakse list alles, muidu kustutatakse. Hiljemalt kasutatakse listi, et välistada kohti. 21

22 Joonis 15. Nähtavate hulkade tegevusdiagramm. Järgnevalt on välja toodud 2/2/2 loogikat rakendava osa tegevusdiagramm joonisel 16. Antud reegli puhul võetakse uurimise alla kõik kahe liikmega ruudud. Nad pannakse listi, et pärast oleks kergem neid üksteisega võrrelda. Reegli toimimise jaoks on vaja kolme ruutu. Ükski ruut ei sisalda täielikku hulka vajaminevatest arvudest ehk siis vajaminev kombinatsioon on 3 numbrit aga ühes ruudus pole rohkem kui 2 numbrit. Kuid igal ruudul on mõlema teise ruuduga üks ühine number. Ehk siis kui võetaks 22

23 esimesed kaks ruutu, saaks nende kahe potensiaalsetest numbritest kokku panna vajamineva kolmiku kombinatsiooni. Antud algoritmis võetakse esimene ruut, lisatakse hulka, mis hakkab endas hoidma vajaminevat numbrite kolmikut, siis üritatakse leida teine arv, millel oleks esimese ruudu arvudega vähemalt üks kokkulangev number. Taolise ruudu leidmisel lisatakse leitud ruudu arvud samuti hulka. Kui oli leitud õige arv, siis sellega saab kokku vajamineva kolmese hulga. Kolmanda ruudu leidmiseks peavad kolmanda koha mõlemad arvud sisalduma hulgas. Kui leitakse taoline ruut, lisatakse kõik kolm uude listi, mida kasutatakse hiljemalt kohtade välistamiseks. 23

24 Joonis 16. Nähtava paari 2/2/2 tegevusdiagramm. 2.3 Tagurdamine Tagurdamine on üks toore jõuga lahendamise meetodeid. Sellega on võimalik alati leida lahendus, kui see peaks eksisteerima. Tavaliselt kasutatakse taolist lähenemist arvutuslike probleemide lahendamiseks, milledele on seatud teatud piirangud. Kuid kui ülesandel on suur hulk võimalikke lahendusi, siis võib tagurdamise kasutamine võtta 24

25 ebapraktiliselt kaua aega. Nagu on ka hiljemalt näha võtab sudoku puhul tagurdamine seda rohkem aega, mida vähem on vihjeid. Kui reeglite järgi lahendamisega ei jõuta lahendini, siis üritab programm kasutada tagurdamist. Tagurdamise käigus otsitakse ülesse kõige väiksemate potensiaalsete numbritega ruut, sest taolist lähenemist kasutades on vaja tagurdamist kõige vähem sooritada. Samuti on tõenäosus kõrgem, et lisatakse õige number. Leitakse esimene taoline ruut ning proovitakse sinna erinevaid arve. Peale arvu asetamist üritatakse lahendada sudokut jälle loogika abil. Kuna on valitud proovimiseks ruut, kus on kõige vähem kandidaate, siis töötab tagurdamine kiiremini, kui juhul, kus on valitud ruut rohkemate kandidaatidega. Koodis on rakendatud tagurdamine kahes erinevas kohas lahendamisel ja unikaalse lahendi otsimisel. Kummalgi nendest juhtudest ei ürita algoritm leida kõiki võimalikke lahendeid, sest antud programmi töö jaoks ei ole see vajalik. Lahendamise puhul, juhul kui on vaja välja kutsuda tagurdamist, üritab kood leida ainult esimese võimaliku lahenduse. Unikaalasuse kontrollis otsib algoritm kuni 2 lahendust ning peale seda katkestab oma töö, sest on juba tõestatud, et sudoku ei oli unikaalne. 25

26 Joonis 17. Tagurdusalgoritmi otsustusdiagramm 26

27 3. Tarkvaraline realisatsioon 3.1 Programmi struktuur Programmi valmistamisel loodi mitmeid erinevaid meetodeid. Programmi põhitsükkel omab ise vähe funktsionaalsust. Tema peamine ülesanne on kutsuda välja erinevaid funktsioone, mis rakendavad erinevaid vajalikke loogikaid. Programmi põhiliseks funktsiooniks on runit, mis rakendab kogu lahendamise loogikat. Sellega kaasneb ka ükshaaval lahendamine ja vihje küsimine. Funktsiooni checkforlegalandunique abil kontrollitakse kas sudokul on unikaalne lahend. Järgnevalt on kirjeldatud programmi põhilisi meetodeid. 1. runit() Ta peamine ülesanne on jooksutada tsüklit, mis kutsub välja sudoku lahendamise loogikat nii kaua, kuni on võimalik lisada numbreid ning peale seda kutsuda välja tagurdamist, kui pole sudoku veel lahendatud. 2. singlescheck() Kontrollib, kas leidub üksikuid peidetud või nähtavaid, mida saaks panna kirja. 3. placementrules() Üritab panna sudokuväljale paika numbreid, kui on selleks võimalus. Käib läbi järjest read, veerud ning sektorid. 4. insertablepos() Rakendab sudokule kõige tavalisemat välistamise loogikat. 5. singlesboxcolumn() Rakendab sektor/veerg või rea loogikat. 6. hiddengroupsfull() Rakendab peidetud gruppide loogikat, koos tema variatsioonidega. 7. nakedgroups() Rakendab nähtavate gruppide loogikat, koos tema variatsioonidega. 8. boxlinereduction() Rakendab sektor/sektor loogikat. 9. backtrackingadd() 27

28 Liigub järgmisele tagurdamise tasemele, kui eelmisega ei olnud võimalik lahendust leida. 10. checkforlegalandunique Kontrollib, kas on tegu unikaalse lahendusega sudokuga ning kas on andmed sisestatud korrektselt. 3.2 Failiformaat Antud sudoku programmi realisatsioonis on iga sudoku salvestatud eraldi faili. Niimoodi on kergem leida ülesse spetsiifilisi sudokusid, kuid samas, kuna igal sudokul on enda fail, siis kui kasutaja salvestab suurel hulgal sudokusi, võib muutuda faile hoidev kaust korratuks. Sudokuväli on salvestatud faili kujul, kus iga ruuduväärtus on omaette real. Tühjad kohad on esindatud nullidena. Failid, kuhu sudokud salvestatakse, on.sud laiendusega. Lõik faili formaadist:

29 4. Graafiline kasutajaliides Joonis 18. Graafiline kasutajaliides Rakendus kooseb erinevatest paneelidest. Ülaosas asub paneel, kust on võimalik andmeid kas salvestada või laadida. Menüü sisaldab selle jaoks vastavalt elemente Save ja Load. Tegevuste sooritamisel rakendatakse failifilter, mis näitab ainult.sud pikendusega faile. Elementi valides tuleb ette aken, millega on võimalik lehitseda kataloogide vahel ja leida soovitud fail laadimise puhul. Faili valiku kinnitades laaditakse sudoku väljale. Salvestamise valikul on võimalik samamoodi otsida soovitud kataloog ning sinna salvestada.sud pikendusega fail ise valitud nimega. Lahendusväli on tehtud üheksast klassist, 3x3 moodustises. Sellest omakorda iga klass koosneb üheksast ruudust, asetatud 3x3 formatsiooni. Väljal on võimalik näha sudoku hetkeseisu. 29

30 Paremal asuv paneel koosneb viiest nupust ja teksti alast. Viis nupu valikut on Hint, Solve One, Back One, Solve All, Check. Nupp Hint lubab kasutajal sellele vajutades näha, millisesse ruutu oleks järgmisena võimalik lahendusloogika järgi asetada number. Solve One annab võimaluse lahendada etteantud sudokut sammhaaval. Iga vajutusega lahendatakse sudoku üks ruut. Back One puhul on võimalik liigutada välja lahendamise progressiooni ühe käigu võrra tagasi. Iga vajutusega võetakse lahendamist ühe ruudu võrra tagasi. Solve All lahendab terve sudoku järjest ning väljastab lahendusväljale lahendatud kombinatsiooni. Check nuppuga saab kontrollida, kas sisestatud sudoku andmed oli korrektsed ning kas antud sudoku variandil leidub ainult üks lahend. Nuppude all on samal paneelil tekstiväli, kuhu väljastatakse, millisele ruudule lisati number ning millise reegli põhjal. Põhimõtteliselt näidatakse selles tekstiväljas algoritmi lahenduskäiku. 30

31 5. Analüüs Töö käigus sai testitud sudoku lahendamise algoritmi effektiivsust erineva tasemete sudokude peal. Testimiseks valitud erinevad sudokud võeti internetis olevast kogumikust[5]. Lisaks on tabel võrdlemaks lahendamiskiirust sudokude puhul, mis on vähimate võimalike vihjete arvuga[6], [7]. On tõestatud, et sudoku ei saa olla vähema, kui 17 vihjega ja olla siiski unikaalse lahendiga[8]. Selgus, et peamiselt ei sõltunud sudoku raskusastmest lahendamise aeg. Kuid siiski ekstreemse raskuse puhul oli näha lahendamisaja tõusu. See juhtus arvatavasti sellepärast, et sudoku oli ehitatud ülesse lahendamiseks reeglite järgi, mida polnud koodis realiseeritud ning sellest tulenevalt pöörduti rohkem tagurdamise poole. Lisaks oli näha ka arvestatavaid erinevusi sama raskusega sudokude lahendamisel. Selle peamine põhjus võis olla millises järjekorras rakendati lahendusreegleid. Reeglite rakendamise järjekorrast sõltub mitu korda korratakse tsükklit. Teisest tabelist selgus, et mida väiksem hulk vihjeid on algselt antud sudoku lahendamiseks, seda aeglasemalt tegutseb tagurdamise loogika. Antud tabeli tagurdamise ajad leiti kasutades Internetist võetud loogikat[8]. Seega saab järeldada, et sudoku lahendmisaeg sõltub ennekõike tema struktuurist. Alljärgnevalt on toodud välja tabelid, mille põhjal on otsused tehtud. 31

32 Tabel 1: Erinevate sudokude lahendamiseks kulunud ajad. Number Raskusaste Vihjete arv Algoritmi aeg sekundites 5 Kerge Kerge Kerge Kerge Kerge Keskmine Keskmine Keskmine Keskmine Keskmine Raske Raske Raske Raske Raske Väga raske Väga raske Väga raske Väga raske Väga raske Ekstreemne Ekstreemne Ekstreemne Ekstreemne Ekstreemne

33 Tabel 2: Tagurdamise ja algoritmi võrdlus. Variant Vihjete arv Algoritmi aeg Tagurdamise aeg sekundites sekundites Allikas Allikas

34 6. Kokkuvõte Lõputöö käigus sai välja arendatud lihtne tarkvara, millega on võimalik lahendada etteantud sudoku mõistatus. Rakendus võiks leida kasutust inimeste seas, kes lahendavad sudokusi ning soovivad kontrollida enda lahendust või kontrollida, kas on mingi loogika rakendamine jäänud kahe silma vahele. Tulevikus oleks võimalik lisada rakendusse lisaks veel erinevate reeglite realisatsioone. Rakendusest on eemaldatud arenduse käigus mitmed ebastabiilsused ning programm töötab ilma varasemalt eksisteerinud tõrgeteta. Seega võib töö eesmärke lugeda õnnestunuks. 34

35 Kasutatud kirjandus 1. [WWW] ( ) 2. [WWW] ( ) 3. [WWW] ( ) 4. [WWW] ( ) 5. [WWW] ( ) 6. [WWW] jpg ( ) 7. [WWW] ( ) 8. [WWW] ( ) 9. [WWW] ( ) 35

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Kons

I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Kons I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Konstruktorile antakse andmed, mis iseloomustavad mingit

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc Tartu Ülikool Andmetöötluskeel "Tutorial D" realisatsiooni "Rel" põhjal Referaat aines Tarkvaratehnika Romet Piho Informaatika 2 Juhendaja Indrek Sander Tartu 2005 Sissejuhatus Tänapäeval on niinimetatud

Rohkem

1 / loeng Tekstitöötlus Sisend/väljund Teksti lugemine Sõnad

1 / loeng Tekstitöötlus Sisend/väljund Teksti lugemine Sõnad 1 / 16 7. loeng Tekstitöötlus Sisend/väljund Teksti lugemine Sõnad 2 / 16 Sisend/väljund vaikimisi: Termid: read, write?-read(x). : 2+3. X = 2+3.?-write(2+3). 2+3 true. Jooksva sisendi vaatamine: seeing?-

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

1. AKE Ajalise keerukuse empiiriline hindamine

1. AKE Ajalise keerukuse empiiriline hindamine http://kodu.ut.ee/~kiho/ads/praktikum/ 4. PSK Paisksalvestus. Loendamine Mõisteid Paisktabel (Hashtable, HashMap) Paisktabeli kasutamine loendamisülesannetes Paiskfunktsioon, kollisoonid (põrked) Praktikumitööd

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid (6EAP) I praktikum Mida praktikumides tehakse? Õpitakse SQL i Tehakse andmebaas ope (igas praktikumis natuke, kuni lõpuks saab valmis) Tehakse andmebaas edu (kui ope on valmis, tehakse edu,

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode]) Tarkvara projekt seminar VI Eelmise iteratsiooni tagasivaade, testimine, installatsioonijuhend, järgmise iteratsiooni näited. Karel Kravik Administratiivset:protestid Probleem: protestide hulk ja kvaliteet

Rohkem

SQL

SQL SQL Teine loeng Mõtelda CREATE TABLE ( { INTEGER VARCHAR(10)} [ NOT NULL] ); Standard SQL-86 (ANSI X3.135-1986), ISO võttis üle 1987 SQL-89 (ANSIX3.135-1989) SQL-92 (ISO/IEC 9075:1992)

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid II praktikum Andmebaaside administreerimine Andmete sisestamine KESKKOND, KASUTAJAD, ÕIGUSED Mõisted Tabelid, vaated, trigerid, jpm on objektid Objektid on grupeeritud skeemi Skeemid moodustavad

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Loeng03

Loeng03 Loeng 03 Failiõigused ja -manipulatsioon Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine I233 Katrin Loodus, Tallinn 2015 Failid ja kataloogid Mis on fail? Linuxi laadsetes süsteemides on kõik failid

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng.ppt

Microsoft PowerPoint - loeng.ppt Tarkvaraarendusprotsess Lektor Oleg Mürk olegm@webmedia.ee Webmedia AS www.webmedia.ee Teema Mille poolest erineb üksinda programmeerimine mitmekesi tarkvaraarendamisest? Mitmekesi programmeerimine Mitmekesi

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Statistikatarkvara

Statistikatarkvara Sissejuhatus statistika erialasse, sissejuhatus matemaatika erialasse, 20. september 2018 Statistikatarkvara põgus ülevaade Krista Fischer Statistikatarkvara kategooriad Võib jagada mitut moodi: Tarkvara,

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Operatsioonisüsteemide ehitus

Operatsioonisüsteemide ehitus Lõimed Ülevaade Lõime mõiste Lõimede mudelid Probleemid lõimedega seoses Pthreads Solarise lõimed Windows 2000 lõimed Linuxi lõimed Java lõimed VARMO VENE & MEELIS ROOS 2 Ühe- ja mitmelõimelised protsessid

Rohkem

Microsoft Word - Loppukilpailu2015_16_tehtavat_viro_1

Microsoft Word - Loppukilpailu2015_16_tehtavat_viro_1 Põhikooli matemaatika võistlus Lõppvõistlus reedel 22.1.2016 OSA 1 Lahendamiseks aega 30 min Punkte 20 Selles osas kalkulaatorit ei kasutata. Lühikesed lahendused ja vajalikud joonised teha samale paberile.

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013 Preventiivsed meetodid rannikukeskkonna kaitseks Bert Viikmäe KESTA TERIKVANT seminar, 7.märts 2013 1 Merereostus oht rannikule Läänemeri - üks tihedamini laevatatav (15% maailma meretranspordist) mereala

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid A bit about bit Bitt, (ingl k bit) on info mõõtmise ühik, tuleb mõistest binary digit nö kahendarv kahe võimaliku väärtusega 0 ja 1. Saab näidata kahte võimalikku olekut

Rohkem

loeng7.key

loeng7.key Grammatikate elustamine JFLAPiga Vesal Vojdani (TÜ Arvutiteaduse Instituut) Otse Elust: Java Spec https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/ jls-14.html#jls-14.9 Kodutöö (2. nädalat) 1. Avaldise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

RIQASNet

RIQASNet RIQASNet Kasutusjuhend Tutvustus RIQASNet on veebipõhine andmete sisestamise süsteem, mis võimaldab kasutajatel saata tulemusi ja meetodi muutusi RIQAS ele ning samas vaadata ka raporteid. RIQASNet võimaldab

Rohkem

Microsoft Word - Iseseisev töö nr 1 õppeaines.doc

Microsoft Word - Iseseisev töö nr 1 õppeaines.doc TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Raadio- ja sidetehnika instituut Mikrolainetehnika õppetool Iseseisva töö nr 1 juhend õppeaines Sideseadmete mudeldamine Ionosfäärse sidekanali mudeldamine Tallinn 2006 1 Teoreetilised

Rohkem

Microsoft Word - installation-guide.doc

Microsoft Word - installation-guide.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 12.04.2008 Dokumendi loomine Maris Aavik 1.1 13.04.2008 Täiendamine Maris Aavik 1.2 13.04.2008 Täiendamine Andres Kalle 1.3 12.05.2008 Täiendused Kerli

Rohkem

Neurovõrgud. Praktikum aprill a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust k

Neurovõrgud. Praktikum aprill a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust k Neurovõrgud. Praktikum 11. 29. aprill 2005. a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust kombinatoorsete optimiseerimisülesannete lahendamiseks.

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

loeng2

loeng2 Automaadid, keeled, translaatorid Kompilaatori struktuur Leksiline analüüs Regulaaravaldised Leksiline analüüs Süntaks analüüs Semantiline analüüs Analüüs Masinkoodi genereerimine Teisendamine (opt, registrid)

Rohkem

Paberretsepti digitaliseerimine

Paberretsepti digitaliseerimine Paberretseptide väljastamine, digitaliseerimine, arve moodustamine. 1. EV kodaniku retsepti sisestamise alustamiseks valida toode müümiseks ostukorvi Kui toode/ravim on ostukorvis, siis vajutada klahvi

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

Mining Meaningful Patterns

Mining Meaningful Patterns Konstantin Tretjakov (kt@ut.ee) EIO õppesessioon 19. märts, 2011 Nimetuse saladus Vanasti kandis sõna programmeerimine natuke teistsugust tähendust: Linear program (~linear plan) X ülesannet * 10 punkti

Rohkem

DVD_8_Klasteranalüüs

DVD_8_Klasteranalüüs Kursus: Mitmemõõtmeline statistika Seminar IX: Objektide grupeerimine hierarhiline klasteranalüüs Õppejõud: Katrin Niglas PhD, dotsent informaatika instituut Objektide grupeerimine Eesmärk (ehk miks objekte

Rohkem

Image segmentation

Image segmentation Image segmentation Mihkel Heidelberg Karl Tarbe Image segmentation Image segmentation Thresholding Watershed Region splitting and merging Motion segmentation Muud meetodid Thresholding Lihtne Intuitiivne

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Linux süsteemi administreerimine

Linux süsteemi administreerimine Protsesside, mälu jm haldamine Linuxi ehitus (struktuur) Lihtsustatult Protsess Multitasking - palju protsesse töötab paralleelselt Tuumas asub protsesside tabel igal protsessil on identifikaator PID igal

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa_4_2_Solibri_l\374hijuhend)

(Microsoft Word - Lisa_4_2_Solibri_l\374hijuhend) Solibri Model Checker Programmi Solibri Model Checker juhend on leitav aadressilt: http://www.solibri.com/wpcontent/uploads/2014/03/getting-started-v9.pdf ja õppevideod aadressilt http://www.solibri.com/products/solibri-model-checker/tutorials/#model.

Rohkem

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST 10. Kulude periodiseerimine Simulatsioone (vt pt 5) kasutatakse ka juhul, kui soovitakse mõnd saadud ostuarvet pikemas perioodis kulusse kanda (nt rendiarve terve aasta kohta). Selleks tuleb koostada erinevad

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Uudiseid k-meride abil bakterite leidmisest [Compatibility Mode]

Uudiseid k-meride abil bakterite leidmisest [Compatibility Mode] Uudiseid k-meride abil bakterite leidmisest CLARK: fast and accurate classification of metagenomic and genomic sequences using discriminative k-mers(2015) Rachid Ounit, Steve Wanamaker, Timothy J. Close

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

Programmeerimiskeel APL Raivo Laanemets 17. mai a.

Programmeerimiskeel APL Raivo Laanemets 17. mai a. Programmeerimiskeel APL Raivo Laanemets 17. mai 2009. a. Sissejuhatus I APL - A Programming Language I Kenneth E. Iverson (1920-2004) I Elukutselt matemaatik I Uuris matemaatilist notatsiooni I 1960 -

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x 1 5.5. Polünoomi juured 5.5.1. Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n 1 +... + a n 1 x + a n K[x], (1) Definitsioon 1. Olgu c K. Polünoomi

Rohkem