EKOenergia võrgustik ja märgis

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EKOenergia võrgustik ja märgis"

Väljavõte

1 EKOenergia võrgustik ja märgis Dokumendi on kinnitanud EKOenergia nõukogu 23. veebruaril 2013 Dokumendi parandused on kinnitatud 19. juunil 2013 The criteria for hydropower (chapter 8.3.c) have been updated on 14 March 2020 We thank our translator: Piret Väinsalu Criteria of the international EKOenergy ecolabel NOTE WITH REGARD TO OUR INTERNATIONALISATION: These criteria were originally meant for Europe. Lots of the wording still refers to Europe. However, on 7 August 2015 EKOenergy s Board agreed that the criteria can also be applied outside Europe. With regard to tracking, a paragraph was added to chapter 10 of this text. The rest of the wording will be updated during the next criteria review, in For more information see or contact EKOenergy s Secretariat, 1

2 SISUKORD 1.SISSEJUHATUS EKOenergia VÕRGUSTIK JA MÄRGIS EKOenergia VÕRGUSTIKU STRUKTUUR Võrgustik EKOenergia nõukogu Toetav struktuur Sekretariaat Kaebemehhanismid ja vahekohus KEEL EKOenergia MÄRGIS KUI PÕHILINE VAHEND TARBIJAINFO Informatsioon EKOenergia toote kohta Muu informatsioon EKOenergia töö rahastamine NÕUETELE VASTAVAD ELEKTRILIIGID JÄTKUSUUTLIKKUS EKOenergia ja jätkusuutlikkus Üldine tingimus: täita kõik seadusjärgsed nõuded Energiaallika liikidele esitatavad nõudmised Kuidas teada, kas elekter teatud tootmisseadmest kvalifitseerub? KLIIMA Kliimafond EKOenergia täisvolitus PÄRITOLU, JÄLGIMINE JA TOPELTLOENDAMINE Jälgimismehhanismid Import ja eksport Tühistamine riigis, mis pole tarbijariik Tõlgendamine ja kommunikatsioon AUDITEERIMINE JA KINNITAMINE Kes ja kuidas saab auditeerida? Keda on vaja auditeerida ja millega seoses? Järelkontroll Iga-aastased auditid tootmisseadmetele, mis kasutavad bioenergiat KUIDAS MÜÜA EKOenergiat? TOETUS NIMI JA LOGO KRITEERIUMITE ÜLEVAATUS

3 1.SISSEJUHATUS Käesolev dokument annab ülevaate EKOenergia võrgustikust, selle eesmärkidest ja struktuurist, samuti EKOenergia märgisest ja märgise saamise kriteeriumitest. EKOenergia kriteeriumid on Euroopa mittetulunduslike keskkonnaorganisatsioonide, elektritarnijate, elektritootjate, tarbijate, tarbijaorganisatsioonide ja ametivõimude tiheda konsultatsiooni tulemus. Konsultatsioon oli kooskõlas ISEALi Sotsiaalsete ja keskkonna standardite loomise hea tava eeskirjaga (ISEAL Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards ). EKOenergia sai inspiratsiooni ka Ameerika Green-e märgisest - Vaata lähemalt 2. EKOenergia VÕRGUSTIK JA MÄRGIS EKOenergia on Euroopa mittetulunduslike keskkonnaorganisatsioonide võrgustik, mille eesmärgiks on: - Ergutada taastuvelektri sektori arengut ja propageerida kliimasõbralikke lahendusi. - Aidata kaasa elurikkuse, elupaikade ja ökosüsteemi teenuste kaitsele. - Informeerida kõiki elektritarbijaid energiast, mida nad ostavad, ja jagada infot selle ostu mõjust ning tähendusest. - Ühendada meiega samu ambitsioone omavate tuhandete inimeste, gruppide ja ettevõtete positiivne energia ja anda neile võimalus kaasa lüüa. - Soodustada jõudude ühendamist ja dialoogi elektrisektori, mittetulunduslike keskkonnaorganisatsioonide ning teiste osapoolte vahel (nt tarbijaorganisatsioonid ja ametivõimud). Kõige nähtavam tööriist nende eesmärkide saavutamiseks on EKOenergia märgis - esimene ja ainuke üleeuroopaline elektrimärgis. Selle märgise eesmärk on aidata elektritootjatel müüa kergesti äratuntavat ja üldtunnustatud elektritoodet. Samuti saab märgis abistada tarbijaid keerukal Euroopa elektriturul orienteerumises. EKOenergia tarbijad saavad korrektset informatsiooni ostetud elektri päritolu ja teiste tunnuste kohta. Peale selle täidab EKOenergia märgisega elekter jätkusuutlikkuse kriteeriumid, mis on paika pandud EKOenergia võrgustiku poolt. EKOenergia märgis on ainus elektrimärgis, mis on välja töötatud üleeuroopalise konsultatsiooni tulemusel, mis töötab kogu Euroopa turu jaoks ning mida on tunnustanud huvirühmad kõikides Euroopa riikides. 3

4 3. EKOenergia VÕRGUSTIKU STRUKTUUR 3.1. Võrgustik EKOenergia võrgustik on mittetulunduslike keskkonnaorganisatsioonide ühendus. Selle struktuur areneb ajas ja kohandub vastavalt liikmete vajadustele ja võimalustele. Algatamisperioodil on EKOenergia partnerite omavahelised suhted reguleeritud lepinguga Esialgne kokkulepe EKOenergia võrgustiku partnerite vahel (Interim agreement between the partners of the EKOenergy network). See leping annab EKOenergia nõukogus igale liikmele ühe hääle. Otsused võetakse vastu ¾ häälteenamusega (vähemalt kolm korda rohkem poolt kui vastu hääli). Liikmed on kokku leppinud, et hindavad ümber EKOenergia struktuuri niipea, kui EKOenergiat on müüdud kuues riigis (minimaalse mahuga 100 GWh riigi kohta). Kõige tõenäolisem areng on, et siis moodustavad liikmed EKOenergia organisatsiooni (juriidiline isik), mida juhib liikmete poolt valitud nõukogu EKOenergia NÕUKOGU EKOenergia nõukogu on võrgustiku kõrgeim juhtorgan. Nõukogu kinnitab organisatsiooni strateegia, otsustab kriteeriumite ja tootmisseadmete vastuvõetavuse üle (antud dokumendis nimetatud juhtumite puhul), samuti EKOenergia keskkonnafondi ja EKOenergia kliimafondi kasutamise üle ning määrab EKOenergia sekretariaadi juhataja. Kõik otsused põhinevad intensiivsel konsultatsioonil oluliste huvigruppide ja foorumitega. Praegu kehtiv Esialgne kokkulepe EKOenergia võrgustiku partnerite vahel annab kõikidele liikmetele ühe hääle EKOenergia nõukogus. Tulevikus võib kokku leppida teistsuguses struktuuris Toetav struktuur Nõuandev grupp Nõuandva grupi nimetab ametisse EKOenergia nõukogu ja see on umbes kolm korda suurem kui nõukogu. Ametikoht on kehtiv kaks aastat ja seda on võimalik uuendada. Nõuandvas grupis on varutud kohad järgnevatele huvigruppidele: - Mittetulunduslikud keskkonnaorganisatsioonid: nii Euroopa tasemel katusorganisatsioonid kui ka rahvuslikud/kohalikud mittetulundusühingud. - Elektritööstus (tootjad, kauplejad, tarnijad). - EKOenergia tarbijad, nende haruorganisatsioonid ja tarbijaorganisatsioonid. 4

5 Teised võimalikud liikmed on näiteks ametivõimud, kes on seotud päritolutunnistuste süsteemi rakendamisega. Nõuandev grupp saab panustada igas asjas, mis puudutab EKOenergiat. Nõuandvat gruppi hoitakse pidevalt kursis nõukogu päevakorraga. Nõukogu peab vastama kahe kuu jooksul nõuandva grupi liikmete märkustele ja küsimustele. Nõuandev grupp määrab liikmed EKOenergia vahekohtusse ¾ häälteenamusega. Töögrupid EKOenergia nõukogu või EKOenergia sekretariaat võib vajadusel luua töögruppe. Sinna võivad eksperte soovitada kõik EKOenergia võrgustiku liikmed. Töögruppide liikmed määrab nõukogu või sekretariaat pärast nõupidamist nõuandva grupiga. Kus iganes võimalik, kasutab EKOenergia ära või teeb koostööd olemasolevate foorumite ja võrgustikega, selle asemel, et luua uusi struktuure Sekretariaat Igapäevase EKOenergia juhtimisega tegeleb sekretariaat, mille ülesanded on: - EKOenergia juhtimise ja toimimise kindlustamine. - EKOenergia esindamine välissuhetes ja kontaktide loomine. - Teenuste tagamine osanikele ja huvigruppidele. - EKOenergia struktuuri kohtumiste organiseerimine, ettevalmistus ja nendega kursis olemine. - Dokumentide ettevalmistamine, mis aitaks kaasa otsustamisel eelarve ja tegevuskava üle. - Sise- ja välisraportite ettevalmistamine. - Informatsiooni avaldamise ja levitamise toetamine. - Ühenduse rahalise poole haldamine Kaebemehhanismid ja vahekohus Igaüks võib teha kaebuse EKOenergia nõukogu otsuse (või otsuse puudumise) vastu või selle vastu, kuidas EKOenergia reegleid täidetakse. Kaebus peab olema suunatud EKOenergia nõukogule ja samuti teavitatakse kaebusest EKOenergia nõuandvat gruppi. EKOenergia nõukogu peab reageerima kolme kuu jooksul kaebustele, mis tulevad: - EKOenergia võrgustiku liikmetelt. - Ettevõtetelt, mis müüvad EKOenergiat. - Elektritootjatelt (või nende esindajatelt), kui see puudutab otsuseid nende tootmisseadmete sobilikkuse kohta. 5

6 Kui osapooled, kes teevad kaebuse, ei nõustu nõukogu reaktsiooniga ja nad kuuluvad ühte kolmest ülalmainitud kategooriast, siis võivad nad otsuse edasi kaevata EKOenergia vahekohtusse. EKOenergia vahekohus koosneb minimaalselt kolmest eksperdist, kelle seab kandidaadiks nõuandev grupp ja määrab ametisse EKOenergia nõukogu. Ametikoht on kehtiv viis aastat. Vahekohtus on tagatud üks koht keskkonnaeksperdile ja üks koht taastuvenergia eksperdile. Asjakohastel huvigruppidel on võimalus soovitada kandidaate. Vähemalt üks vahekohtu liige peab olema jurist (magistrikraad õigusteaduses). EKOenergia vahekohtu korra aluseks on olemasolevad kohtureeglid, nagu seda on Euroopa vahekohtu reeglid. Vahekohus jõuab lõpliku otsuseni kuue kuu jooksul pärast juhtumi algatamist. Kaebus ei peata vaidlusaluse otsuse kehtivust. EKOenergia vahekohus lahendab ka vaidlusküsimusi EKOenergia litsentsilepingus, niivõrd, kui EKOenergia ja litsentsi valdaja on selles kokku leppinud litsentsilepinguga. EKOenergia vahekohus hakkab toimima hiljemalt kaks aastat pärast esimest EKOenergia müüki. 4. KEEL EKOenergia võrgustiku töökeel on inglise keel, kuid sekretariaat teeb kõik, mis võimalik, et aidata võimalikult paljusid huvigruppe nende oma keeles, näiteks seades üles vabatahtlike tõlkide võrgustiku. Tõlgete lahknemisel erinevate keelte puhul kehtib ingliskeelne versioon. 5. EKOenergia MÄRGIS KUI PÕHILINE VAHEND EKOenergia võrgustiku eesmärk on edendada taastuvelektri kasutamist (nagu nimetatud peatükis 7) ning võrgustiku tegevus keskendub peaasjalikult EKOenergia märgisega elektrile. EKOenergia märgis on võrgustiku põhiline vahend, et luua lisandväärtust, see tähendab tagada, et elektriturg toetab ja tugevdab keskkonna- ja kliimapoliitika valikuid. EKOenergia märgis garanteerib, et: - Osa rohelise elektri hinnast läheb keskkonnategevuste jaoks ja meetmete jaoks, mis poleks aset leidnud ilma ostuta. 6

7 - Osa rohelisest hinnalisast investeeritakse taastuvenergia edendamisesse ning teadmiste ja kogemuste jagamisse. - Seatud on lisakriteeriumid selle kohta, millist elektrit võib müüa EKOenergiana ja kuidas seda elektrit peaks müüma Üldises plaanis on EKOenergia kriteeriumite aluseks Euroopa keskkonna, energia ja tarbijakaitse seadusandluse rakendamise parimad tavad. EKOenergia on piits ja präänik, et julgustada kõiki osapooli õigesti rakendama Euroopa reegleid nii Euroopa Liidu liikmesriikides kui teistes maades. - Tarbijad saavad detailsemat ja usaldusväärsemat informatsiooni oma elektriostu kohta. See annab neile võimaluse valida elekter, mis kõige paremini sobib nende vajaduste ja eelistustega. Eelpoolmainitud põhjustel saab EKOenergiana müüa vaid elektrit, mis täidab EKOenergia võrgustiku poolt sätestatud kriteeriumid. See seostub järgnevate aspektidega: - Tarbijainfo (peatükk 6). - Taastuvus, jätkusuutlikkus ja kliima (peatükid 7, 8 ja 9). - Jälgimine ja topeltloendamise vältimine (peatükk 10). - Auditeerimine ja kinnitamine (peatükk 11). 6. TARBIJAINFO 6.1. Informatsioon EKOenergia toote kohta Tarnijad peavad andma tarbijatele ja potentsiaalsetele tarbijatele teavet pakutava EKOenergia päritolu kohta. See informatsioon peab sisaldama vähemalt järgnevat: - Päritolumaa. - Tootmisviis. Selle informatsiooni aluseks peab olema käesoleva dokumendi peatükis 7 toodud nimekiri taastuvenergia allikatest. Tuuleenergia puhul on soovitatud eristada avamere, rannikuäärse vee ja maismaa tuuleparke. Kui antakse täpsemat informatsiooni, siis võib üldisemad kategooriad vahele jätta. Kui elektritoodang koosneb mitut tüüpi taastuvenergiast, peab olema ära mainitud iga tüübi protsent. EKOenergia sekretariaat töötab välja tegevuseeskirja, mis täpsustab, kuidas ja millal peab eelnimetatud informatsioon tagatud olema. Selles püütakse saavutada kooskõla teiste sertifitseerimisprogrammide parima praktika nõudmistega, nagu näiteks Green-e Energy. Tegevuseeskirja aluseks on intensiivne konsultatsioon Euroopa tarnijate ja teiste huvigruppidega. See tegevuseeskiri lisatakse elektritarnija ja EKOenergia vahelisele lepingule (litsentsilepingule). 7

8 Tegevuseeskiri võtab arvesse vähemalt järgnevaid komponente ja kaalutlusi: - Tarbijad peavad olema võimelised tegema oma valikut päritolumaa ja tootmisviisi informatsiooni põhjal. - See informatsioon peab olema tagatud ka individuaalses tarnelepingus. - Muutustest tarnitava elektri koostises või EKOenergia staatuse kaotamisest peab teavitama iga sellest puudutatud tarbijat eraldi, samuti peab teavitama EKOenergia sekretariaati. - Tarnijad hoiduvad EKOenergia ostuga seotud omapoolsetest väidetest selle omaduste kohta (näiteks väited süsiniku või lisandväärtuse kohta). Selle asemel kasutavad nad EKOenergia võrgustiku poolt soovitatud sõnastust või viitavad lingiga asjakohasele lehele EKOenergia kodulehel. EKOenergia tekst süsiniku kohta on kooskõlas parima rahvusvahelise tavaga Muu informatsioon EKOenergia võrgustik toetab aktiivselt nõuetele vastavat elektriinfo avalikustamist, mis on kooskõlas elektrituru direktiiviga (Euroopa parlamendi ja nõukogu 13. juuli aasta direktiiv 2009/72/EÜ, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju). Samuti edendab EKOenergia võrgustik järelejäänud segu 1 arvude kasutamist, mis on kooskõlas RE-DISS/EPED 2 soovitustega (täpsem info peatükis 10) EKOenergia töö rahastamine Iga EKOenergiana müüdud megavatt-tunni (MWh) kohta maksab tarnija minimaalselt 0,08 eurot (kaheksa eurosenti) EKOenergia võrgustikule, et finantseerida võrgustiku tegutsemist ning toetada selle tegevust suurendamaks nõudlust taastuvenergia järele. Kui kalendriaasta jooksul müüakse samale lõpptarbijale rohkem kui 250 GWh EKOenergiat, siis toetust ei pea maksma mahu kohta, mis ületab 250 GWh. 7. NÕUETELE VASTAVAD ELEKTRILIIGID EKOenergia on märgis taastuvelektrile. Taastuvelekter on elekter, mis tuleb looduslikest allikatest, mis kasutades ei ammendu, või looduslikest ressurssidest, mida kasutatakse sellisel viisil, et looduslik protsess neid lihtsalt taastoodab. 1 Järelejäänud segu on elektrisegu, mis viiakse nende tarbijateni, kellel pole lepingut saamaks kindlat tüüpi elektrit. Praktikas on see tavaliselt võrgus olev elekter, millest on lahutatud rohelise energia lepingud. 2 EPED on tegevusprogramm asutustele, mille valitsus on määranud arvutama ja avalikustama järelejäänud segu ( elektriinfo avalikustamiseks. EPEDi tööd toetab RE-DISS RE-DISSi eesmärk on parandada Euroopa tarbijale antava elektri päritolu alase informatsiooni usaldusväärsust ja täpsust. 8

9 Praegu aktsepteerib EKOenergia taastuvenergiat järgnevatest allikatest: a) Tuul b) Päike c) Hüdroenergia 3 d) Ookeani ja mere energia (loodete energia, lainete energia, ookeani hoovuste energia jms) e) Geotermaalenergia f) Bioenergia (tahke, vedel ja gaas) g) Prügilagaas h) Reoveepuhasti gaas EKOenergia märgist ei anta järgnevatest allikatest pärit energiale: a) Kivisüsi ja põlevkivi b) Nafta, kaasa arvatud muud õlid nagu põlevkiviõli ja õli naftaliivadest c) Maagaas, kaasa arvatud põlevkivigaas d) Turvas e) Tuumaenergia f) Jäätmete tuhastamine, välja arvatud biomass Nimekiri aktsepteerimata allikatega ei ole täielik. 8. JÄTKUSUUTLIKKUS 8.1. EKOenergia ja jätkusuutlikkus Selleks, et tagada Euroopa taastuvelektrisektori püsiv kasv, on oluline, et erinevad taastuvenergia edendajad mõistavad ja tugevdavad üksteist, isegi siis, kui neil on erinevad huvid ja lähtekohad. Nendeks on tootjad, tarnijad, kauplejad, kliimapoliitika spetsialistid, looduskaitsjad ja tarbijaorganisatsioonid. EKOenergia märgise ja EKOenergia võrgustiku eesmärkide tagamiseks tuleb tuua huvigrupid kokku, selleks kasutatakse järgmisi meetodeid: - Oluliste dokumentide ja protsesside välja töötamisel kaasatakse võimalikult praktilisel tasandil laia huvigruppide ringi. - Luuakse keskkonnafond, mille raha kasutatakse elurikkuse kaitseks viisil, mis on kokku lepitud asjasse puutuvate huvigruppidega. - Lubatakse EKOenergia raamidest välja arvata kõige vastuolulisemaid taastuvenergia tootmisüksusi. 3 Elekter, mis on saadud pumphüdrojaamast (võrguenergia salvestamiseks) on välja arvatud. 9

10 EKOenergia võrgustik ja teised huvigrupid hindavad regulaarselt tulemusi ja kui vaja, siis soovitavad kriteeriumite muutmist kooskõlas käesoleva dokumendi peatükiga Üldine tingimus: täita kõik seadusjärgsed nõuded Selleks, et müüa EKOenergiat peavad tootmisseadmed, kust elekter pärineb, täitma: - Kõiki seadusjärgseid nõudeid, mis kehtivad tootmispaigas. - Kõiki nõudeid, mis on neile tegevuslubadega kehtestatud. Järgnevates peatükkides on kirjas täiendavad tingimused iga energiaallika liigi kohta Energiaallika liikidele esitatavad nõudmised A. Tuul Tootmisseadmed, mis asuvad järgnevatel aladel, on aktsepteeritavad vaid siis, kui EKOenergia nõukogu kiidab need heaks pärast konsulteerimist asjakohaste huvigruppidega: a) Riiklikud ja kohalikud ametlikud kaitsealad. b) Natura 2000 alad ( c) Olulise tähtsusega linnualad ( > view maps). d) UNESCO maailmapärandi asukohad ( Ülalnimetatud alad on sobilikud vaid siis, kui need on ära märgitud kaardil Sobilikuks alaks määramise otsused peavad olema põhjendatud, kinni pidama tootmispaigas kehtivatest seadustest ja võtma arvesse nende alade looduskaitselisi eesmärke. Otsused on avalikud. EKOenergia nõukogu võib delegeerida sobilikuks alaks määramise õiguse teistele, eriti rahvuslikele või piirkondlikele valitsusvälistele mittetulunduslikele keskkonnaorganisatsioonidele, kindlalt määratletud ajaks ja kindlas kohas. Need üksused on sel juhul seotud samade kohustusega kui EKOenergia nõukogu, eriti kohustusega konsulteerida teiste huvirühmadega. B. Päike Tootmisseadmed, mis asuvad maapinnal järgnevatel aladel on aktsepteeritavad vaid siis, kui EKOenergia nõukogu kiidab need heaks pärast konsulteerimist asjakohaste huvigruppidega: a) Riiklikud ja kohalikud ametlikud kaitsealad. b) Natura 2000 alad ( 10

11 c) Olulise tähtsusega linnualad ( > view maps). d) UNESCO maailmapärandi asukohad ( Ülalnimetatud alad on sobilikud vaid siis, kui need on ära märgitud kaardil Sellist ala võib määrata sobilikuks vaid spetsiifilise haldusplaani olemasolu ja täitmise korral. Haldusplaan peaks sisaldama elemente nagu: a) Tarastamine (vältimaks elupaikade killustumist ja maksimeerimaks ligipääsu loomadele). b) Pestitsiidivaba haldamine. c) Meetmed vältimaks maapinna täielikku kinnikatmist (betooni asemel kasutada näiteks kruvivundamenti). d) Elupaikade haldamine paneelide ja täisehitamata alade vahel. e) Veekäitlus. Sobilikuks alaks määramise otsused peavad olema põhjendatud, kinni pidama tootmispaigas kehtivatest seadustest ja võtma arvesse nende alade looduskaitselisi eesmärke. Otsused on avalikud. EKOenergia nõukogu võib delegeerida tunnustamise õiguse teistele, eriti rahvuslikele või piirkondlikele valitsusvälistele mittetulunduslikele keskkonnaorganisatsioonidele, kindlalt määratletud ajaks ja kindlas kohas. Need üksused on sel juhul seotud samade kohustusega kui EKOenergia nõukogu, eriti kohustusega konsulteerida teiste huvirühmadega. C. Hüdroenergia C.1 Environmental requirements for hydroelectric installations General and specific requirements The general requirement is that the operation of the installation complies with all legal requirements, as well as with the requirements of concessions and permits (See also chapter 8.2) In addition, EKOenergy sets specific environmental requirements with regard to fish migration, water flow and river habitats. Each criterion includes basic performance level and advanced performance level. For the hydropower installation to qualify for EKOenergy, the basic level must be reached within each three criteria. In addition, an advanced performance level must be reached within one of the three criteria. Special situations and exceptions: 11

12 These additional requirements don t apply with regard to installations located in completely artificial water bodies such as water supply tunnels or irrigation canals. Hydropower installations with a capacity of less than 1 MW may be dismissed if the electricity production is minor compared to the adverse environmental impact. If the advanced level is reached in two criteria, it is possible to apply for liberation from the third criteria for a justifiable reason. EKOenergy s Secretariat decides on the exemption based on a careful and written consideration of all elements. Additional requirement 1. Fish migration Goal: Fish species, typical for the water basin, can pass the hydropower installation upstream and downstream on their own as needed. EKOenergy doesn t support the construction of new barriers to fish migration and free flow. Therefore we only accept power generation from dams and barriers that are constructed before 1 January EKOenergy can also accept power plants constructed more recently if there are no new negative impacts on the water body, e.g. replacements of old dams or installations that do not dam the entire flow or the river. Basic Advanced Requirement A functional (natural or technical) fish passage structure or an alternative pathway, suitable for the target species, exists. The functioning of these passages and pathways has been monitored (or: in the case of new fish passages or pathways: the functioning will be monitored.) In addition, the monitoring is regular and done according to the monitoring results, additional measures have been taken to improve the function of the fish passage (or alternative pathway). Measures have improved the conditions for upstream migration in the fish pass. Also downstream migration has been considered and measures have been taken to direct fish past the power plant. Ways to prove The plant and fish passages or alternative pathways shown on a map or photograph, report on the operation of the passage or pathway, etc Report on regular monitoring. Report on measures taken and their impact, etc. Criterion 1 is also applied in the case where there are other barriers to fish migration upstream and/or downstream from the power plant. 12

13 Criterion 1 is not applied if the dam or barrier is located on a place where no fish could pass for natural and geographical reasons (e.g. a high waterfall) and power plant does not diminish possibilities for fish migration on other river stretches. Additional requirement 2. Water flow Goal: The river is never dry. The operation of the plant guarantees an adequate and uninterrupted flow in the river reach through the bypass channel or through turbines. Basic Requirement Minimum water discharge at discharge points is defined by using average low flow as a reference. Hydro-peaking with zero flow to the bypass reach (if present) or to the lower channel i.e. tail race (if bypass is not present) does not occur in normal operation of the plant. Advanced In addition, the ecological flow for the river has been defined for each season, including minimum flow, maximum flow, timing of flood events, speed of ramping up and down the peaking. It is applied in the operation of the power plant and the fish pass, and/or in the planning of relevant mitigation measures. Ways to prove Points of flow measurements on a map, flow curves (m3/s), average low flow of the river (m3/s), minimum discharge through plant (m3/s), minimum discharge through fish pass and/or bypass (m3/s), reports Report on ecological flow, report on application in the operation In cases of plants with reservoirs high up in mountains/fells and a tunnel system for intake and outflow of water to power plants, criterion 2 is applied at discharge points downstream of the power plant. Additional requirement 3. River habitats Goal: Stream-inhabiting species have a place to live and breed. Habitats for species that inhabit and reproduce in the river ecosystems is available in the section of water body where the hydropower plant is located. Basic Requirement All-year-round watered habitat, suitable for river organisms, is maintained or restored in Ways to prove Report on quality and quantity of the habitats. 13

14 the river reach or in a tributary reach, in a bypass (natural fishway or old natural reach) or in a compensatory reach built for this purpose. The habitat is accessible for the river organisms in relation to the plant site. Advanced In addition, the function of habitats as a living and breeding environment for river organisms is monitored. The feedback from monitoring is applied to increase the quality and/or quantity of the habitats. The measures improve e.g. flow conditions and bottom substrate. General description, water levels and locations on a map. Area of habitats (total area in m 2 or 100 m river stretch). Breeding result of specified river organisms (e.g. smolt production per hectare), report on measures to restore or improve habitats. In cases of plants with reservoirs high up in mountains/fells and a tunnel system for intake and outflow of water to power plants, criterion 3 is applied for downstream river reaches. C.2 Application process and validity period A separate application should be submitted for each power plant. The application happens with a form provided by EKOenergy s Secretariat. All measures that are necessary to fulfil the requirements need to be completed before the approval. EKOenergy s Secretariat checks if the submitted documents prove sufficiently that all the above listed requirements are fulfilled. If needed or relevant, the Secretariat contacts local stakeholders and/or organises a public consultation. The list of EKOenergy-approved hydropower plants is publicly available on The approval of hydropower plants is valid for 5 years. However, a power plant will be removed from the list at any time if it does not fulfil the above mentioned general and specific requirements. In case of force majeure that temporarily interrupts fulfilment of the criteria, an exception from removal can be applied. A force majeure is e.g. natural disaster or sudden legal conditions that clash with the environmental requirements of EKOenergy. C.3 Payments for river protection projects For each sold MWh of EKOenergy-labelled hydropower, sellers pay minimum 0.10 (ten eurocents) to river protection projects, via the so called Environmental Fund. (This is in addition to the regular payment of the Licence Fee (see 6.3.) and the payment for climate projects) 14

15 These contributions are managed by the EKOenergy Secretariat, under the supervision of the EKOenergy Board. Costs related to the management of the contributions must not exceed 5% of the total contributions. The contributions are used to implement river restoration projects or projects that help to avoid the environmental damage caused by hydropower. Projects are selected in an open, transparent and objective way. The geographical target of the call takes into account the country of origin of the electricity production and the country where the electricity has been sold. Important elements in the selection of the projects to be financed include ecological impact and cost-efficiency. D. Ookeani ja mereenergia Ookeani ja mere seadmed (välja arvatud seadmed loodetega jõgedel ja suudmelahes), mis asuvad järgnevatel aladel, on aktsepteeritavad vaid siis, kui EKOenergia nõukogu kiidab need heaks pärast konsulteerimist asjakohaste huvigruppidega: a) Riiklikud ja kohalikud ametlikud kaitsealad. b) Natura 2000 alad ( c) UNESCO maailmapärandi asukohad ( Ülalnimetatud alad on sobilikud vaid siis, kui need on ära märgitud kaardil Sobilikuks määratud alade otsused peavad olema põhjendatud, kinni pidama tootmispaigas kehtivatest seadustest ja võtma arvesse nende alade looduskaitselisi eesmärke. Otsused on avalikud. EKOenergia nõukogu võib delegeerida tunnustamise õiguse teistele, eriti rahvuslikele või piirkondlikele valitsusvälistele mittetulunduslikele keskkonnaorganisatsioonidele, kindlalt määratletud ajaks ja kindlas kohas. Need üksused on sel juhul seotud samade kohustusega kui EKOenergia nõukogu, eriti kohustusega konsulteerida teiste huvirühmadega. Märkus: seadmetele, mis asuvad loodetega jõgedel ja suudmelahes, kehtivad samad reeglid nagu muule hüdroenergiale (vt 8.3.C). E. Geotermaalenergia Tootmisseadmed, mis asuvad järgnevatel aladel, on aktsepteeritavad vaid siis, kui EKOenergia nõukogu kiidab need heaks pärast konsulteerimist asjakohaste huvigruppidega: a) Riiklikud ja kohalikud ametlikud kaitsealad. b) Natura 2000 alad ( 15

16 c) Olulise tähtsusega linnualad ( > view maps). d) UNESCO maailmapärandi asukohad ( Ülalnimetatud alad on sobilikud vaid siis, kui need on ära märgitud kaardil Otsused peavad olema põhjendatud, kinni pidama tootmispaigas kehtivatest seadustest ja võtma arvesse nende alade looduskaitselisi eesmärke. Otsused on avalikud. EKOenergia nõukogu võib delegeerida tunnustamise õiguse teistele, eriti rahvuslikele või piirkondlikele valitsusvälistele mittetulunduslikele keskkonnaorganisatsioonidele, kindlalt määratletud ajaks ja kindlas kohas. Need üksused on sel juhul seotud samade kohustusega kui EKOenergia nõukogu, eriti kohustusega konsulteerida teiste huvirühmadega. F. Bioenergia (tahke, vedel ja gaas) Elekter, mis on toodetud seadmetes, mis kasutavad kütusena biomassi, biogaasi ja vedelaid biokütuseid kvalifitseerub EKOenergiaks, kui: 1. Elekter on pärit koostootmisjaamast, nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2004/8/EÜ, 11. veebruar 2004, soojus- ja elektrienergia koostootmise stimuleerimiseks siseturu kasuliku soojuse nõudluse alusel. Elektrienergia mahud, mis on toodetud koostootmisjaamas, arvutatakse nagu on kirjeldatud nimetatud direktiivi lisas II. JA 2. Koostootmise tõhusus (keskmine aasta lõikes) on minimaalselt 75%. Üldine tõhusus tähendab elektri- ja mehaanilise energia toodangu ning kasuliku soojustoodangu aastasummat, jagatuna kütusekogusega, mida kasutatakse soojuse tootmiseks koostootmisprotsessis ning elektri- ja mehaanilise energia brutotoodangut. Kõik sõnad valemis on tõlgendatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2004/8/EÜ 11. veebruar 2004, soojus- ja elektrienergia koostootmise stimuleerimiseks siseturu kasuliku soojuse nõudluse alusel. 4 JA 3. Bioenergia tuleb järgnevatest allikatest: 4 Kasulik soojus on soojus, mis on toodetud, et rahuldada majanduslikult õigustatud vajadust kütteks ja jahutamiseks. See ei ületa vajadust kütte või jahutamise järele, mis oleks muidu rahuldatud energiatootmisprotsessiga turutingimustes, mitte koostootmisega. See sisaldab näiteks soojusvajadust tööstuslikes protsessides. 16

17 a) Puidu biomass, mis on saadud Euroopa Majanduspiirkonnast (EMP), kuid välja arvatud: o Kännud ja juured. o Puidu biomass, mis on saadud kaitsealadelt: riiklikud ja kohalikud ametlikud kaitsealad, Natura 2000 alad ja UNESCO maailmapärandi asukohad; välja arvatud juhul, kui see on saadud lähtudes kaitsekorralduskavast, mis on kinnitatud riikliku või piirkondliku looduskaitseameti poolt. o Palgid, mille rinnasdiameeter on rohkem kui 20 cm. Selliseid palke võib siiski kasutada, kui nad ei ole sobilikud ühekski teiseks tööstuslikuks kasutamiseks juuremädaniku (Heterobasidion) või teiste patogeenide tõttu. Teisi erandeid võib lubada EKOenergia nõukogu. o Metsandusproduktid maadest, kus metsades, mida võib kasutada puidu saamiseks, ületab raie 80% aastasest juurdekasvust. Erand tehakse, kui suudetakse tõestada, et see tuleb piirkonnast, kus metsaraie on vähem kui 70% aastasest metsa juurdekasvust. Kasutama peaks raiemahtu, mis on viimase viie aasta saadaolevate arvude keskmine. b) EMP päritoluga gaasid, mis saadakse biolaguneva munitsipaalprügi anaeroobsel kääritamisel. c) EMP päritoluga gaasid, mis saadakse sõnniku anaeroobsel kääritamisel. d) EMPs toimuva tootmise biolagunevad kõrvalproduktid. Näiteks toiduainetööstuse jäägid või metsatööstuse kõrvalproduktid ja jääkproduktid, nagu näiteks saepuru, puukoor, hakkpuit, samuti must leelis ja teised kontsentreeritud vedelikud. e) Biomass, mis ei tule metsandusest, vaid looduse majandamisest, mis on kooskõlas riikliku või kohaliku looduskaitseameti poolt kinnitatud kaitsekorralduskavaga. Pärast konsultatsiooni asjakohaste huvigruppidega võib EKOenergia nõukogu lubada Euroopa naaberaladelt pärit biomassi samade kategooriate alusel. Otsused on avalikud. Heakskiitmise efektiivsemaks läbiviimiseks võib olla kasulik kasutada olemasolevaid metsanduse ja biomassi sertifitseerimisskeeme. Selles peatükis ei ole üle mere asuvad territooriumid osa EMPst ja Šveits on võrdsustatud EMP riikidega. Elektrit, mis on pärit bioenergiast ja on toodetud väljaspool EMP riike, ei saa müüa EKOenergiana enne, kui EKOenergia nõukogu pole otsustanud tingimuste üle. Erireegel koospõletamise kohta Kui tootmisseade kasutab nii sobivat biomassi kui ka teisi kütuseid, siis saab toodetud elekter kvalifitseeruda EKOenergiaks vaid juhul, kui sobiv biomass moodustab vähemalt 50% kogu aastasest kasutatud kütuse hulgast seadmes. 17

18 Kui see nõue on täidetud, siis elektrikogus, mis kvalifitseerub EKOenergiaks on järgnev: Koostootmisest pärit elekter x kasutatud sobiv biomass kalendriaasta jooksul kogu kütuse hulk kalendriaasta jooksul Kui tootmisseadme kütuseks on segu, mis koosneb sobivast ja mittesobivast biomassist, siis rakenduvad erireeglid müügi suhtes. Vt 8.4. Bioenergia kütusega tootmisseadmete auditeerimine Kriteeriumite täitmist kontrollivad vähemalt üks kord aastas - Samad üksused, kes kontrollivad biomassijaamu ametivõimude huvides päritolutunnistuse seaduse, emissioonide kaubanduse seaduse ja/või toetusskeemide seaduse raamistikus. - Või ükskõik millised teised kvalifitseeritud välised audiitorid, keda on volitanud Euroopa akrediteerimiskoostöö organisatsiooni (põhi) liige. Auditi raporti peab saatma EKOenergia sekretariaati. Vt ka Kuidas teada, kas elekter teatud tootmisseadmest kvalifitseerub? Tarnija vajab informatsiooni, kas teatud tootmine (tõestatud päritolutunnistusega) täidab EKOenergia sobivuse ja jätkusuutlikkuse kriteeriumid. Selleks saab kasutada informatsiooni, mis on saadaval päritolutunnistusel ja/või EKOenergia kodulehel. Päritolutunnistusel Paljudes riikides, eriti nendes, mis kasutavad EECS süsteemi (vt peatükk 10), võib päritolutunnistus sisaldada lisainformatsiooni ICS (Independent Certification Scheme) märgise kaudu. EKOenergia kavatseb sõlmida lepingu Euroopa vastutavate päritolutunnuste väljaandjate ühendusega (Association of Issuing Bodies) (vt peatükk 10), samuti iga päritolutunnistusi väljaandva üksusega, selleks et EKOenergia toimiks ICS skeemina. Kuna EKOenergia kriteeriumid on sõnastatud sellisel viisil, et tootja saab näidata vastavust kui fakti (näiteks EKOenergia nõukogu otsust), siis ICS märgise saamise protseduur on lihtne. Isegi kui päritolutunnistusel pole EKOenergia ICS märgist, siis sisaldab see ikkagi kasulikku informatsiooni, nagu näiteks tootmisseadme nimi ja asukoht. Seda informatsiooni saab kombineerida infoga, mis on saadaval EKOenergia kodulehel ja otsustada, kas päritolutunnistus kvalifitseerub EKOenergiaks. 18

19 EKOenergia kodulehel Selektsiooniprotsessi lihtsustamiseks arendab EKOenergia sekretariaat koostöös huvirühmadega välja veebitööriistad: - Kaardid kaitstavate aladega (nagu nimetatud punktis 8.3.). - Regulaarselt uuenev nimekiri heakskiidetud tootmisseadmetega (eriti neil juhtudel, kus tehakse vahet territoriaalsete ja teiste kriteeriumite vahel). - Mittetäielik nimekiri seadmetest, mis on automaatselt sobivad (nagu näiteks tuuleturbiinid väljaspool kaitsealasid). - Mittetäielik nimekiri ebasobivatest seadmetest. Erireegel biomassikütust kasutavate tootmisseadmete jaoks Võimalus saada EKOenergia ICS märgis on eriti tähtis juhtumi puhul, kus kasutatakse nii sobivat bioenergiaallikat kui ka sobimatut bioenergiaallikat (vt. 8.3.F). Kuniks see pole võimalik, võivad tarnijad müüa EKOenergia märgisega elektrit, mis on pärit bioenergiat kasutavast tootmisseadmest, vaid siis, kui EKOenergia litsentsileping lubab neil seda teha. Litsentsileping täpsustab samuti, millisest jaamast see elekter võib pärineda. Kuupäev Oluline kuupäev hindamaks, kas elekter kvalifitseerub EKOenergiaks, on elektri tootmiskuupäev (tootmiskuupäev, mis on kirjas päritolutunnistusel, vt ka peatükk 10). 9. KLIIMA 9.1. Kliimafond Iga müüdud EKOenergia MWh kohta peab maksma EKOenergia kliimafondi toetust minimaalselt 0,10 eurot (kümme eurosenti). Fondi raha kasutatakse, et toetada edasisi investeeringuid taastuvenergiasse ja suurendada taastuvenergia osakaalu maailma elektritootmises. Selleks, et olla võimalikult efektiivne, ei sea EKOenergia üles oma algatusi, vaid kasutab olemasolevaid mehhanisme ja vahendeid. EKOenergia kliimafondi raha kasutamise üle otsustab EKOenergia nõukogu võttes arvesse huvirühmade soovitusi, eriti EKOenergiat tarnivate ettevõtete, 19

20 mittetulunduslike keskkonnaorganisatsioonide ja EKOenergia nõuandva grupi soovitusi. Võimalikud meetmed on (mittetäielik nimekiri): - Investeerimine taastuvenergiaprojektidesse arengumaades. Kui toetatud projektidega saab süsinikukvoote, siis need tühistatakse (proportsionaalselt), et vältida topeltloendamist. - Investeerimine taastuvenergiaprojektidesse Euroopa riikides. Projektid peaks olema sellised, millel puuduvad ressursid, aga on olemas suur potentsiaal taastuvenergia arendamiseks. - Investeerimine väikesemahulistesse taastuvenergiaprojektidesse, millel on kõrge keskkonnakaitseline ja sotsiaalne lisandväärtus. - Euroopa saastekvootide tühistamine niipea, kui ilmneb märke puudujääkidest turul. Tarnijad võivad koostöös rahvuslike ja piirkondlike mittetulundusühingutega küsida EKOenergia nõukogult võimalust ära jätta toetus kliimafondi olenevalt nende müügiedust teatud riigis ja kõrvale panna seda täiendavate energiaprojektide jaoks. Need projektid peavad asuma riigis, kuhu elektrit müüdi ning taotleja peab tõestama, et sellel projektil on kõrge keskkonna ja sotsiaalne väärtus. Sellistes projektides võib olla ka investeerimist energiasäästlikkusse, kuni selle kasud on mõõdetavad EKOenergia täisvolitus Rohelise energia kontekstis viitavad spetsialistid lisandväärtusele, kui nad räägivad lisandunud taastuvenergia tootmise mahust või lisa süsiniku vähendamisest võrreldes baasiga, mis oleks ilmnenud käibivates turutingimustes ja olemasolevas seadusraamistikus (kaasa arvatud avalik toetus). Üks EKOenergia lahendus neile, kes tahavad stimuleerida lisandväärtust, on EKOenergia täisvolitus. EKOenergia täisvolitus on EKOenergia, millel on kõrgem panus kliimafondi. Rahaline panus MWh kohta peab olema piisav, et tagada oma kapital taastuvelektri tootmisesse investeerimiseks (eelistatavalt päikese- või tuuleenergia) mahus, mis suudaks toota 1 MWh taastuvelektrit rohkem oma oodatavast elueast. Täpne panus oleneb valitud projektist ja tõenäoliselt väheneb aja jooksul. 10. PÄRITOLU, JÄLGIMINE JA TOPELTLOENDAMINE Jälgimismehhanismid EKOenergia kasutab järgnevaid jälgimismehhanisme: - Päritolutunnistuste süsteem, mis on üles seatud rakendamaks taastuvenergia direktiivi artiklit 15 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/28/EÜ, 20

21 23. aprill 2009, taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta). - Teised book and claim süsteemid võivad kvalifitseeruda EKOenergia jaoks, kui: o Üksus, kes korraldab book and claim süsteemi on ainus antud piirkonnas. Kui üksust pole ametisse määranud ametivõimud, siis peab seda olema tunnustanud EKOenergia nõukogu. o Sertifikaadid tühistatakse tõendina tarnimisest/tarbimisest. o Välditakse topeltloendamist, näiteks võttes arvesse tühistamised riigi järelejäänud segus. - See on näiteks nii riikide puhul, kes pole Euroopa Liidus, kuid on omaks võtnud EECS süsteemi (European Energy Certificate System) 5, nagu näiteks Norra, Island ja Šveits. - Päritolutunnistused 6 tühistatakse tarbimise domeenis 7 ja neid kasutatakse kooskõlas rahvuslike elektri jälgimise ja avalikustamise seadustega. Kõikidest tühistamistest peab teatama RE-DISS/EPEDle (domeenides, mis on seotud AIB keskusega 8 on see juba täidetud). Mõningatel juhtudel aktsepteerib EKOenergia tühistamist tootmise domeenis, seda teises domeenis kasutamise huvides. Vt Import ja eksport Import ja eksport on võimalikud vaid siis, kui täidetud on järgnevad tingimused: - Eksporditud päritolutunnistused eemaldatakse eksportiva domeeni järelejäänud segust. - Järelejäänud segu arvutab mõlemas domeenis ametlikult määratud asutus kooskõlas RE-DISS/EPED soovitustega. - Importival ja eksportival domeenil on kohustus avalikustada elektriinfo kooskõlas RE-DISS/EPED soovitustega. - Mõlemad domeenid annavad läbipaistvat impordi/ekspordi statistikat RE- DISS/EPEDle. Domeenide puhul, mis on seotud AIB keskusega, on see juba täidetud. 5 EECS süsteemi on arendanud välja AIB (Association of Issuing Bodies, ja seda kasutatakse 15 Euroopa riigis (2013). 6 Selles peatükis, samuti eelnevates ja järgnevates peatükkides, peaks lugema terminit päritolutunnistus kui päritolutunnistus ja teised elektri jälgimise sertifikaadid, mis on EKOenergia poolt heaks kiidetud kooskõlas käesoleva dokumendi punktiga Domeen on piirkond, kus elektri ringlusse laskmise, ülekande ja päritolutunnistuste tühistamise järelvalvaja on aktiivne. Domeen on peaaegu alati riik. 8 AIB keskus ühendab rahvuslikud päritolutunnistuse registrid, mis on sellega seotud, ja võimaldab neil vastastikku sidet pidada selleks, et üle kanda sertifikaate. Seda majandab Association of Issuing Bodies ( 21

22 10.3. Tühistamine riigis, mis pole tarbijariik Mujal tarbimise huvides saab päritolutunnistusi tühistada ka tootmisdomeenis (väljaspool domeeni tühistamine), aga ainult järgnevatel juhtudel: - Päritolutunnistuste tühistamine domeenides, mis on seotud AIB keskusega (vt allmärkus 8), selle huvides, et saaks tarbida domeenides, mis pole seotud AIB keskusega (kuna RE-DISS/EPED võtab järelejäänud segu arvutamisel arvesse taastuvenergia atribuutide eksporti). - Päritolutunnistuste tühistamine väljaspool domeeni riikides, mis pole seotud AIB keskusega, on võimalik ainult pärast EKOenergia nõukogu heakskiitu. Heakskiit on võimalik vaid siis, kui topeltloendamine on välistatud ja kui tühistamist teostav domeen annab RE-DISS/EPEDle infot tühistatud päritolutunnistuste koguse ja tüübi kohta, mis on täpsustatud iga tarbijariigi kohta. EKOenergia nõukogu otsust lubada väljaspool domeeni tühistamist riikides, mis pole seotud AIB keskusega, tuleb võtta riik riigi haaval, see peab olema ajaliselt piiratud ja ei tohiks neile riikidele olla põhjuseks, et mitte ühineda üleeuroopalise andmevahetussüsteemiga Tõlgendamine ja kommunikatsioon EKOenergia nõukogu otsustab kriteeriumite tõlgendamise üle. Nimekiri tunnustatud domeenidega on saadaval Samuti täpsustab koduleht, millised rahvusvahelised ülekanded on võimalikud (EKOenergia jaoks) ja millised domeenid saavad tühistada päritolutunnistusi, selleks et saaks tarbida EKOenergiat teistes domeenides. Addition agreed on 7 August 2015 EKOenergy accepts the I-REC system as a valid tracking system for EKOenergy with the following specifications/limitations: We only allow sales of green electricity in the same country as where the electricity has been produced. The certificates have to be used/cancelled within 1 year after the production of the electricity. The recognition of the I-REC system as a tracking system for EKOenergy can be withdrawn anytime with a two-year notice. The same MWh cannot be used at the same time in the carbon offsetting market. 22

23 11. AUDITEERIMINE JA KINNITAMINE Kes ja kuidas saab auditeerida? Seadusjärgne audiitor peab kinnitama faktid ja arvud, mida ei ole kontrollinud Euroopa ametivõimud, rahvuslikud või piirkondlikud ametivõimud. See nõudmine lähtub Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2006/43/EÜ 17. mai 2006, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit. Väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvates riikides peab kinnitamise tegema audiitor, kes vastab kõikidele rahvusvahelise auditeerimise standardi nõuetele (International Standards on Auditing) ja on eelnevalt heaks kiidetud EKOenergia nõukogu poolt. Auditi aluseks on kontrollnimekiri, mis tuleb EKOenergia sekretariaadist. Kasutatakse ära kõiki võimalusi, mis lihtsustavad kinnitamisprotsessi (kasutades olemasolevaid tööriistu, toiminguid ja kontrolle) Keda on vaja auditeerida ja millega seoses? A. Elektritarnijaid Välisaudiitor auditeerib EKOenergia tarnijaid ja kinnitab kas: - EKOenergia kogus ja tüüp, mis on tarnitud (eristatud tootmisallika ja päritolumaa järgi), ühtib päritolutunnistuste koguse ja tüübiga, mis on tarnija poolt tühistatud. Märkusena - tarnija, samuti ka audiitor, leiab kõik vajaliku info otsustamaks, kas päritolutunnistus on sobilik EKOenergiaks või mitte, päritolutunnistuselt ja/või EKOenergia kodulehelt. - RE-DISS/EPED i on tühistamisest informeeritud kooskõlas käesoleva dokumendi peatükiga 10. See kehtib vaid tühistamiste puhul domeenides, mis pole ühendatud AIB keskusega. - Panus EKOenergia töö rahastamiseks (vt 6.3.) ühtib müüdud EKOenergia hulgaga. - Panus keskkonnafondi (vt 8.3.C) ühtib müüdud EKOenergia hüdroenergia hulgaga. Audiitor kinnitab ka väiteid maksete kohta, mis on üle kirjeldatud miinimumi. - Panus kliimafondi (vt peatükk 9) ühtib müüdud EKOenergia hulgaga. Audiitor kinnitab ka väiteid maksete kohta, mis on üle kirjeldatud miinimumi. EKOenergia täisvõimsuse müük peab olema eraldi nimekirjas (peatükk 9.2.). 23

24 B. Päritolutunnistuste tarnijaid, kui tehakse eraldatud ost? 9 EKOenergia on märgis elektrile, mida tarnitakse tarbijatele, mitte märgis päritolutunnistustele. Kui tarbija ostab elektrit eraldatult (elektronid ühelt tootjalt ja päritolutunnistused teiselt), hakkab EKOenergia kehtima seal, kus tarbitakse. Siiski, praktilistel kaalutlustel on mõistlikum organiseerida auditeerimist päritolutunnistuste varustajate tasemel, mitte kohas, kus füüsilisel kujul elekter saab kokku päritolutunnistustega (nt tarbimispaigas). Päritolutunnistuste varustajal on otsene juurdepääs kogu informatsioonile, nad teavad, kuidas täita kõiki kriteeriumeid ja kombineerida andmeid, mis lubab mastaabisäästu. Pealegi, nende pakutav koostisosa (päritolutunnistus) saab väärtuse tarbija jaoks vaid siis, kui see on kombineeritud füüsilise elektriga. Niisiis, eraldatud ostu puhul peab väline audiitor auditeerima päritolutunnistuste tarnijat ja kinnitama kas: - Tarbijatele, kes soovivad tarbida EKOenergiat, müüdud päritolutunnistuste kogused ja tüübid (alajaotatud tootmisallika ja päritolumaa järgi) vastavad tühistatud päritolutunnistuste kogustele ja tüüpidele. - RE-DISS/EPED i on tühistamisest informeeritud kooskõlas käesoleva dokumendi peatükiga 10. See kehtib vaid tühistamiste puhul domeenides, mis pole ühenduses AIB keskusega. - Panus EKOenergia töö rahastamiseks (vt 6.3.) ühtib müüdud EKOenergia hulgaga. - Panus keskkonnafondi (vt. 8.3.C) ühtib müüdud EKOenergia hüdroenergia hulgaga. Audiitor kinnitab ka väiteid maksete kohta, mis on üle kirjeldatud miinimumi. - Panus kliimafondi (vt peatükk 9) ühtib müüdud EKOenergia hulgaga. Audiitor kinnitab ka väiteid maksete kohta, mis on üle kirjeldatud miinimumi. EKOenergia täisvõimsuse müük peab olema eraldi nimekirjas (peatükk 9.2.) Järelkontroll Audit peab jõudma iga-aastaselt EKOenergia sekretariaati mitte hiljem kui 30.juunil (eelmise kalendriaasta müügi kohta). EKOenergia sekretariaat võib organiseerida (EKOenergia kuludega) lisakinnitamisi ja kontrolle. Tingimused ja protseduur täpsustatakse litsentsilepingus Iga-aastased auditid tootmisseadmetele, mis kasutavad bioenergiat 9 Eraldatud ost tähendab, et tarbija ostab füüsilist elektrit teisest kohast kui päritolutunnistust. 24

25 Kriteeriumite täitmist, mis on nimetatud punktis 8.3.F, kontrollivad vähemalt kord aastas: - Samad üksused, kes kontrollivad biomassijaamu ametivõimude huvides päritolutunnistuse seaduse, emissioonide kaubanduse seaduse ja/või toetusskeemide seaduse raamistikus. - Või ükskõik millised teised kvalifitseeritud välised audiitorid, keda on volitanud Euroopa akrediteerimiskoostöö organisatsiooni (põhi) liige. Kontrollimine hõlmab: - Kogu elektri tootmist. - Kogu soojuse tootmist. - Kogu kütuse sisendit, selle koostist ja kütteväärtust iga kasutatud kütuse kohta eraldi. - Koostootmisprotsessi kasutegurit. - Biomassi sisendi kogused ja tüübid, mis sobivad EKOenergiaks. Audit peab jõudma EKOenergia sekretariaati. EKOenergia sekretariaat võib organiseerida (EKOenergia kuludega) lisakinnitamisi ja kontrolle. See ei ole EKOenergia audit ning ei anna EKOenergia staatust tootmisseadmele. See on vaid üks tingimustest, mis tuleb täita, et võiks EKOenergiana müüa elektrit, mis tuleb sellistest tootmisseadmetest. Vt 8.3.F. 12. KUIDAS MÜÜA EKOenergiat? Tarnijad, kes soovivad müüa EKOenergiat, täidavad ja kirjutavad alla elektritarnijatele mõeldud litsentsilepingule (License Agreement for electricity suppliers, allalaaditav ja saadavad selle EKOenergia sekretariaati. Tarnijad saavad alustada EKOenergia müümist niipea, kui EKOenergia on allkirjastanud sama eksemplari lepingust ja selle tagastanud. Nad peavad täitma kõiki lepingu tingimusi. Päritolutunnistuste pakkujad, kes tahavad oma kliente EKOenergia nõudmiste täitmisel aidata, täidavad ja allkirjastavad litsentsilepingu eraldatud müügi jaoks (License Agreement for unbundled sales, allalaaditav ja saadavad selle EKOenergia sekretariaati. Nad saavad hakata kasutama EKOenergia nime ja logo niipea, kui EKOenergia on allkirjastanud sama eksemplari lepingust ja selle tagastanud. Nad peavad täitma kõiki lepingu tingimusi. EKOenergia sekretariaat kindlustab vastavuse litsentsilepingu tingimustele ja selle lisadele. 25

26 13. TOETUS See peatükk annab ülevaate eelpoolmainitud toetustest. Iga megavatt-tunni müüdud EKOenergia kohta maksab tarnija minimaalselt 0,08 eurot (kaheksa eurosenti) EKOenergia organisatsioonile, et rahastada võrgustiku tegevusi ja toetada selle tegevust taastuvelektri nõudluse suurendamises. Kui kalendriaasta jooksul müüakse rohkem kui 250 GWh EKOenergiat samale lõpptarbijale, siis ei pea maksma osa eest, mis ületab 250 GWh (vt ka peatükk 6). Iga megavatt-tunni müüdud EKOenergia kohta peab tegema toetuse minimaalselt 0,10 eurot (kümme eurosenti) EKOenergia kliimafondi (vt ka peatükk 9). Iga megavatt-tunni müüdud EKOenergia hüdroenergia kohta tehakse toetus minimaalselt 0.10 eurot (kümme eurosenti) EKOenergia keskkonnafondi (vt ka peatükk 8.3.C). 14. NIMI JA LOGO EKOenergia kasutab järgnevat logo: Vt ka: Põhiline nimi kommunikatsiooniks on EKOenergy. Olenevalt piirkonna keelest, võib kasutada variante nagu näiteks: EKOenergi: taani, norra, rootsi keel EKOenergia: baski, katalaani, eesti, soome, itaalia, ungari, poola, portugali, slovakkia keel EKOenergía: hispaania keel EKOenergie: tšehhi, hollandi, saksa, luksemburgi, rumeenia keel EKOénergie: prantsuse keel EKOenerji: azeri, türgi keel EKOenergija: bosnia, horvaatia, leedu, sloveenia keel EKOenergija: läti keel EKOenergjia: albaania keel EKOenerxía: galiitsia keel EKOorka: islandi keel EKOэнергия: valgevene, kasahhi, vene keel EKOэнергия: bulgaaria keel EKOэнергиjя: makedoonia, serbia keel EKOэнергiя: ukraina keel EKOενέργεια: kreeka keel 26

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

Tuuleenergeetika võimalikkusest Eestis

Tuuleenergeetika võimalikkusest Eestis Noppeid energeetikast 9.03.2011 Võimsus = = 3 MW 1500 x 2 kw 272727 x 11 W 1 MW=1000 kw=1 000 000 W Energia x = 2000 W 2h 4 kwh 1 kwh = 1,4 kg põlevkivi 1 kwh = 160 g šokolaadi Istudes ja õppides kulutate

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names /

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / Fondi teised nimed: Business Register Number / Äriregistri

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

rp_ IS_3

rp_ IS_3 Page 1 of 5 Üldine informatsioon Kummelitee Exemption Flags Toote nimi Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Country Lipton Brand Name CAMOMILE Product Name Legal Description Country Kummelitee

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Kehtiv alates Vormi TSD lisa 3 Applicable from Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Cus

Kehtiv alates Vormi TSD lisa 3 Applicable from Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Cus Kehtiv alates 01.01.2018 Vormi TSD lisa 3 Applicable from 01.01.2018 Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Customs Board MITTERESIDENDIST JURIIDILISE ISIKU PÜSIVAST

Rohkem

Project meeting Brussels, February 2013

Project meeting Brussels, February 2013 Jõgeva linna CO2 heitkoguste lähteinventuur ja SEAP 29.01.2014 Jaanus Uiga Tartu Regiooni Energiaagentuur Millest täna räägime? Linnapeade Paktist CO2-st Jõgeva linna energiakasutusest 2010 Võimalustest

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi. SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded.

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi.  SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded. Sertifitseerimisest ja SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus loomisest Marit Liivik Eesti Jäätmekäitlejate Liit 05.04.2016 Jäätmete Taaskasutusklaster Koostöö - ettevõtete ja teadus-ja

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koostöökogemus ja nõuanded Eesti-Läti programmi projektidelt Green Public Events ja Energy Advice Eeva Kirsipuu-Vadi Tartu loodusmaja 7. märts 2019 Keskkonnasõbralikud avalikud üritused Kestus: 1.03.2017

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 22.04.2008 Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes Soome Vabariigi

Rohkem

Hip Green1 Template

Hip Green1 Template Ühistegevus, mis see on? Ühistegevuse võimalused Hiiumaa Metsaseltsis 21.08.2010.a. Kärdlas Viktor Rõbtšenko 56 474 141 vktr422@gmail.com 1 2 3 4 Arengukava 2010...2015 olemas Arengukava on vastu võetud

Rohkem

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Eesti kui rajaleidja e-riigi rajamisel E-teenused meie elu loomulik

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

Väljaandja: EÜEVAN Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2002, 4, 7 Otsus nr 7/2001 (UE-EE 813/01), millega võetakse vastu ting

Väljaandja: EÜEVAN Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2002, 4, 7 Otsus nr 7/2001 (UE-EE 813/01), millega võetakse vastu ting Väljaandja: EÜEVAN Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2002, 4, 7 Otsus nr 7/2001 (UE-EE 813/01), millega võetakse vastu tingimused Eesti Vabariigi osalemiseks programmis Kultuur

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Microsoft Word - EVS_898;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_898;2014_et.doc EESTI STANDARD ÜLDKASUTATATAVATE VÕRKUDE JA ABONENTIDE RAHVUSVAHELINE IDENTIFITSEERIMISPLAAN ITU-T soovituse E.212 rakendamine Eestis The international identification plan for public networks and subscriptions

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 01.04.2009 Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabariigi ja Madalmaade Kuningriigi viisaküsimustes Venemaa

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 04.06.2010 Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes esindamise kokkulepete

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jätkusuutliku tootmise edulood, programmid ja takistused Lauri Betlem 2017 SALVEST Salvest Alustas tegevust 1946. aastal riigi omandis oleva ettevõttena Ainuomanikuks hr Veljo Ipits Põhitoodanguks valmistoit

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Vorm_V1_2014_18.02

Vorm_V1_2014_18.02 Kehtiv alates jaanuar 2014 Applicable from 2014 Maksu- ja Tolliamet Tax and Customs Board Vorm V1 Form V1 MITTERESIDENDI JA LEPINGULISE INVESTEERIMISFONDI EESTIS ASUVA VARA VÕÕRANDAMISEST SAADUD KASU DEKLARATSIOON

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Grupiarutelu: Energia- ja ressursitõhusus Timo Tatar Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Eili Lepik Riigikantselei Keskkonnasõbralik majandus ja energeetika: Eesti2020 eesmärk Kasvuhoonegaaside heitkoguste

Rohkem

(Tõrked ja töökindlus \(2\))

(Tõrked ja töökindlus \(2\)) Elektriseadmete tõrked ja töökindlus Click to edit Master title style 2016 sügis 2 Prof. Tõnu Lehtla VII-403, tel.6203 700 http://www.ttu.ee/energeetikateaduskond/elektrotehnika-instituut/ Kursuse sisu

Rohkem

Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.0

Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.0 Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.04.2015, Eesti, Holstre-Nõmme motokeskus. (58 o 18 56.36

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biogaasi tootmise ressurss Saaremaa loomafarmide ja toiduainetööstuse biolagunevate jäätmete baasil Peep Pitk, Tallinna Tehnikaülikool peep,pitk@ttu,ee + 372 55604106 Kes ja kust? TTÜ Keemiainstituudi

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem