Puuetega inimeste tegelikud õigused Euroopa Parlamendi valimistel hääletada

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Puuetega inimeste tegelikud õigused Euroopa Parlamendi valimistel hääletada"

Väljavõte

1 Shutterstock.com/tsvetina_ivanova Puuetega inimeste tegelikud õigused Euroopa Parlamendi valimistel hääletada Teabearuanne Raportöör: Krzysztof Pater Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

2 SOC/554 Puuetega inimeste tegelikud õigused Euroopa Parlamendi valimistel hääletada TEABEARUANNE Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja kodakondsuse sektsioon Puuetega inimeste tegelikud õigused Euroopa Parlamendi valimistel hääletada Raportöör: Krzysztof Pater 1/33

3 Õiguslik alus kodukorra artikkel 31 Vastutav sektsioon tööhõive, sotsiaalküsimuste ja kodakondsuse sektsioon Vastuvõtmine sektsioonis 06/03/2019 Vastuvõtmine täiskogus 20/03/2019 Täiskogu istungjärk nr 542 2/33

4 1. Sissejuhatus 1.1 Käesolevas aruandes esitatakse Euroopa Liidu puuetega kodanike Euroopa Parlamendi valimistel hääletamise õiguse rakendamise hetkeseis. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kui ELi nõuandev organ on seisukohal, et tema kohus on Euroopa Parlamendi valimiste eel anda ELi institutsioonidele ja liikmesriikidele täielik ülevaade selle õiguse tegelikust rakendamisest. Komitee loodab, et järgmistel valimistel aastal ei jää ükski ELi kodanik puude tõttu hääletamisõigusest ilma. 1.2 Käesoleva aruande jaoks esitasid andmed mitusada inimest, kes esindavad märkimisväärset hulka institutsioone ja organisatsioone 27 liikmesriigist (Ühendkuningriiki ei ole arvestatud, kuna ta lahkub EList 29. märtsil 2019, enne aasta Euroopa Parlamendi valimisi), mille hulka kuuluvad peamiselt avaliku sektori asutused, kes vastutavad valimisprotsessi eest liikmesriikides, samuti puuetega inimesi toetavad organisatsioonid, aga ka puuetega inimeste õigustega tegelevasse laiendatud töörühma kuuluvad Euroopa Parlamendi liikmed ja Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi esindajad. 1.3 Aruande põhiosad on esialgne lühike õiguslik analüüs peamiste õigusaktide kohta, mis tagavad puuetega inimestele õiguse hääletada (mis tegelikkuses sageli ei realiseeru), Euroopa Parlamendi valimiste õigusraamistik ning võimalikud ELi tasandi meetmed olukorra parandamiseks. Seejärel käsitletakse aruandes liikmesriikide tasandil esinevaid õiguslikke takistusi, mille tõttu ELi puuetega kodanikud jäävad hääletamisõigusest ilma, ning tuuakse häid näiteid edusammudest, mida paljudes riikides on viimastel aastatel tehtud. Aruandes käsitletakse takistusi, aga ka mitmeid häid tavasid (puuetega inimestega seoses), pidades eelkõige silmas kõiki riike puudutavaid valdkondi: juurdepääs teabele valimiseelsel perioodil, hääletamise korraldus üldistes valimisjaoskondades, hääletussedelid ja juurdepääs neile. Järgmistes jaotistes käsitletakse mõnes liikmesriigis kasutusele võetud lahendusi eelhääletamine spetsiaalsetes valimisjaoskondades, posti teel hääletamine, hääletamine teisaldatavate hääletuskastide abil, volituse teel hääletamine ja elektrooniline hääletamine. Lõpetuseks käsitletakse mõningaid aspekte seoses korraldustega, mis võimaldavad haiglas või hooldekodus viibivatel inimestel hääletada, seoses puuetega inimeste hääletamisõigusega riikides, kus hääletamine on kohustuslik, ning seoses menetlustega juhtudel, kui puuetega inimese alaline elukoht ei ole tema päritoluriigis. 1.4 Käesoleva aruande eesmärk ei ole ühtki ELi riiki kritiseerida. Pigem koosneb see suures osas positiivsetest näidetest ning korraldusi, mida on tarvis täiustada või muuta, käsitletakse enamasti ilma konkreetse probleemiga riike nimetamata. 1.5 Aruandes käsitletakse menetlusi Euroopa Parlamendi valimistel, kuid samu või sarnaseid lahendusi saab rakendada ka riiklikel parlamendivalimistel, kohalikel valimistel ja rahvahääletustel. Komitee loodab, et see aruanne aitab ELi riikidel välja töötada põhjalikud lahendused, kõrvaldamaks õiguslikud ja tehnilised (korralduslikud) takistused, mille tõttu mõned puuetega inimesed ei saa hääletada. Komitee ootab, et seda teavet kasutaksid ära kodanikuühiskonna organisatsioonid, kes püüavad kõrvaldada takistusi, mis ei lase puuetega inimestel oma hääletamisõigust kasutada, samuti loodab komitee avaliku sektori asutustele, 3/33

5 sageli kohalikul tasandil, kes saavad rakendada praktilisi meetmeid, tegemata muudatusi riigisiseses õiguses. 2. Järeldused 2.1 Kõigis 27 ELi riigis on seadusi või korraldusi, mille tõttu osa puuetega valijaid ei saa Euroopa Parlamendi valimistel osaleda Umbes ELi kodanikku 16 liikmesriigis on riiklike eeskirjade tõttu ilma jäetud õigusest Euroopa Parlamendi valimistel osaleda, kuna neil on puue või vaimse tervise probleem. Selle olukorra ulatus on liikmesriigiti väga erinev Miljonitel ELi kodanikel ei ole võimalik hääletada seetõttu, et korralduses (tehnilised takistused) ei võeta arvesta nende puudest tulenevaid vajadusi Peamine hääletamiskoht on valimisjaoskond. Isegi juhul, kui neile pakutakse alternatiivseid ja mugavamaid hääletamisviise, soovivad paljud puuetega inimesed hääletada valimisjaoskonnas, kuna nad peavad seda parimaks kodanikuosaluse vormiks. 12 riigis ei pruugi see võimalik olla, kuna riiklikud õigusaktid ei luba kasutada elukohajärgse valmisjaoskonna asemel muud valimisjaoskonda, mis oleks konkreetse puude puhul sobivam. Teistes riikides raskendavad valimistel osalemist mitmed piirangud valimisjaoskondades Kaheksas riigis ei saa hääletada ükski inimene, kes ei pääse valimisjaoskonda, kuna puuduvad alternatiivsed hääletamisviisid (posti teel hääletamine, teisaldatava hääletuskasti abil hääletamine või elektrooniline hääletamine). Kolmes neist riikidest on võimalus hääletada volituse teel. Sellist lahendust ei saa aga pidada piisavalt heaks alternatiiviks. See ei võimalda puuetega valijal oma hääletamisõigust kasutada, vaid üksnes määrata kedagi, kellele oma hääle andmine delegeerida liikmesriigis pole pimedatel valijatel võimalik iseseisvalt hääletada; nad saavad vaid lasta oma saatjal enda eest hääletada Veel üks tegur, mis takistab või piirab iseseisvalt hääletamist, on konkreetsed eeskirjad ja korraldused, näiteks eri liiki puuetele kohandatud teabe puudumine, liikuvust piiravad takistused valimisjaoskondades ja koormavad haldusmenetlused, mis määravad, kuidas valijad saavad oma hääletamisõigust sobivalt kohandatud viisil kasutada. 2.2 Kui rakendataks kõigi riikide parimaid tavasid, tekiks ideaalne süsteem, kus igal puuetega ELi kodanikul poleks mitte üksnes piiranguteta võimalus hääletada, vaid ka võimalus valida endale mugavaim hääletamisviis. 2.3 Praegustes ELi õigusaktides on juba käsitletud mitmeid Euroopa Parlamendi valimistega seotud probleeme. Seega pole ametlikke takistusi, miks need õigusaktid ei võiks hõlmata ka puuetega inimestele hääletamisvõimaluste tagamist. Igal juhul on aga tarvis ametlikku Euroopa Parlamendi seadusandlikku algatust, mille peavad heaks kiitma kõik liikmesriigid. 4/33

6 3. Puuetega inimeste hääletamisõiguse suhtes kohaldatav peamine rahvusvaheline õigus- ja poliitiline raamistik 3.1 ÜRO õigusaktid ÜRO Peaassamblee võttis inimõiguste ülddeklaratsiooni vastu 10. detsembril Deklaratsiooni artiklis 21 on öeldud, et igaühel on õigus kas vahetult või vabalt valitud esindajate kaudu võtta osa oma riigi valitsemisest ÜRO Peaassamblees 16. detsembril 1966 vastu võetud kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklis 25 on öeldud, et [i]gal kodanikul peab ilma artiklis 2 mainitud mis tahes diskrimineerimiseta ja põhjendamata kitsendusteta olema õigus ja võimalus: [---] b) hääletada [---] kehtivatel korralistel valimistel Praegu on kõige olulisem puuetega inimesi käsitlev ÜRO õigusakt puuetega inimeste õiguste konventsioon, mis võeti vastu aastal ja jõustus 3. mail Puuetega inimeste õiguste konventsiooni artiklis 29 2 on sõnaselgelt nõutud, et osalisriigid kohustuvad tagama, et puuetega inimesed saavad teistega võrdsetel alustel tõhusalt ja täielikult, otse või vabalt valitud esindajate kaudu osaleda poliitilises ja avalikus elus, sealhulgas et neil on õigus ja võimalus valida, ning seal on sätestatud mitmesugused meetmed selle võimaldamiseks, sh nõue: tagada, et hääletusprotseduurid, -vahendid ja -materjalid on sobilikud, ligipääsetavad, lihtsalt mõistetavad ja kasutatavad ; kaitsta puuetega inimeste õigust salajasele hääletusele valimistel ja rahvahääletustel ilma ähvardusteta ; lubada [puuetega inimeste] poolt valitud isikul neid hääletamisel abistada Puuetega inimeste õiguste konventsiooni artiklit 29 tuleb tõlgendada koostoimes artikliga 9 ( Juurdepääsetavus ), millega on ette nähtud, et avalikud hooned, teed, transport ja muud siseja välisrajatised tuleb muuta juurdepääsetavaks. Seda artiklit tuleks tõlgendada ka koostoimes artikliga 12 ( Võrdne tunnustamine seaduse ees ) 3, kus on öeldud, et puuetega inimestel on õigus olla kõikjal seaduse ees isikutena tunnustatud ning et neil on õigus- ja teovõime kõigis eluvaldkondades teistega võrdsetel alustel Puuetega inimeste õiguste komitee 4 ütles oma üldises märkuses artikli 9 kohta, et puuetega inimesed ei saa artikliga 29 ette nähtud õigusi kasutada, kui osalisriigid ei suuda tagada, et hääletusprotseduurid, -vahendid ja -materjalid on sobilikud, juurdepääsetavad ja lihtsalt Euroopa Liit ja kõik liikmesriigid on puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerinud. Malta tegi artikli 29 kohta reservatsioonid. Eesti, Prantsusmaa ja Madalmaad tegid artikliga 12 seoses avalduse ning Poola reservatsioonid. Sõltumatute ekspertide kogu, kes kontrollib konventsiooni rakendamist osalisriikide poolt. Selle üks ülesanne on avaldada üldiseid märkusi puuetega inimeste õiguste konventsiooni artiklite kohta, mis vajavad tõlgendamist. 5/33

7 mõistetavad. Vastasel juhul jäetakse puuetega inimesed ilma õigusest osaleda poliitilises protsessis teistega võrdsetel alustel. Üldises märkuses artikli 12 kohta rõhutas komitee, et tagamaks puuetega inimeste õigus- ja teovõime tunnustamine kõigis eluvaldkondades teistega võrdsetel alustel on oluline tunnustada puuetega inimeste õigus- ja teovõimet avalikus ja poliitilises elus (artikkel 29). See tähendab, et isiku otsustusvõime alusel ei saa puuetega inimest jätta ilma tema poliitilistest õigustest, sealhulgas hääletamisõigusest. 3.2 Euroopa Liidu õigusaktid Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 20 lõike 2 punktis b on selgelt öeldud, et liidu kodanikel on muu hulgas b) õigus hääletada [---] Euroopa Parlamendi valimistel ja elukohajärgse liikmesriigi [---] valimistel selle riigi kodanikega võrdsetel tingimustel Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 39 on kinnitatud, et kõigil ELi kodanikel on õigus hääletada Euroopa Parlamendi valimistel. Harta artikli 21 lõikes 1 on kinnitatud, et [k]eelatud on igasugune diskrimineerimine, sealhulgas diskrimineerimine [---] puuete [---] tõttu. Artiklis 26 on öeldud, et [l]iit tunnustab ja austab puuetega inimeste õigust saada kasu meetmetest, mille eesmärk on tagada nende iseseisvus, sotsiaalne ja tööalane integratsioon ning osalemine ühiskonnaelus. 3.3 Muud olulised õigusaktid ja poliitilised meetmed Euroopa Sotsiaalharta (muudetud) 5 artiklis 15 on sõnaselgelt öeldud, et puuetega inimestel on õigus elada iseseisvalt, sotsiaalselt integreeruda ja võtta osa ühiskonna elust Veneetsia komisjoni muudetud tõlgendavas deklaratsioonis valimiste hea tava koodeksi kohta seoses puuetega inimeste valimistel osalemisega (Code of Good Practice in Electoral Matters on the Participation of People with Disabilities in Elections) 6 on öeldud, et puuetega inimestel peaks olema võimalik kasutada oma hääletamisõigust võrdsetel alustel teiste kodanikega, ning valimiste hea tava koodeksi (Code of Good Practice in Electoral Matters) 7 kohaselt võib ette näha isiku ilmajätmise hääletamisõigusest, kui põhjuseks on vaimne teovõimetus ja kui seda nõuab konkreetne kohtuotsus novembril 2011 vastu võetud Euroopa Nõukogu ministrite komitee soovituses 8 on kinnitatud, et kõigil puuetega inimestel on õigus osaleda poliitilises ja avalikus elus teistega võrdsetel alustel. Samuti on seal rõhutatud, et hääletamise ajal peavad olema kättesaadavad juurdepääsetavad hääletussedelid ja -vahendid Selle on ratifitseerinud 19 ELi liikmesriiki. Demokraatlike valimiste nõukogu võttis selle vastu oma 39. koosolekul (15. detsembril 2011 Veneetsias) ja Veneetsia komisjon võttis selle vastu oma 89. täiskogu istungjärgul ( detsembril 2011 Veneetsias). Veneetsia komisjon võttis selle vastu oma 52. istungjärgul ( oktoobril 2002 Veneetsias). CM/Rec(2011)14. 6/33

8 3.3.4 Euroopa inimõiguste konventsioonis pole sätestatud hääletamisõigust, kuid Euroopa Inimõiguste Kohus on sedastanud, et protokolli nr 1 artikliga 3 on ette nähtud üksikisiku õigused, sealhulgas õigus hääletada, ning et sellest õigusest ilmajätmise korral tuleb rangelt hinnata meetme proportsionaalsust. Otsuses kohtuasjas Alajos Kiss vs. Ungari 9 leidis kohus, et hääletamisõigus on valdkond, kus üldiselt tuleks jätta riiklikele seadusandjatele ulatuslik kaalutlusruum otsustamaks, kas hääletamisõiguse piirangud on tänapäeval õigustatud, kuid rõhutas samas, et pole mõeldav, et osalise eestkoste all oleva mis tahes isiku suhtes kehtestatav täielik hääletamiskeeld jääks vastuvõetava kaalutlusruumi piiridesse, olenemata selle isiku tegelikest võimetest, ning et kui põhiõiguste piirangut kohaldatakse eriti haavatava ühiskonnarühma suhtes, keda on minevikus palju diskrimineeritud, näiteks vaimse puudega inimesed, siis on riigi kaalutlusruum palju kitsam ja kõnealuste piirangute rakendamiseks peavad olema mõjuvad põhjused. Kohus kinnitas seda seisukohta ka teistes kohtuasjades. 3.4 Märkused On selge, et palju aastaid on ELi kodanikele rohkete õigusaktidega tagatud õigus hääletada sajandil on rahvusvaheline ja Euroopa õigus seoses puuetega inimeste hääletamisõigusega muutumas, kusjuures üldisemad avaldused asendatakse üksikasjalikumate lahendustega, keskendudes nende inimeste hääletamisõiguse tegelikule rakendamisele Tehniliste takistuste puhul, mille tõttu puuetega inimesed ei saa valimistel hääletada, pööratakse nüüd tähelepanu mitmesugustele juurdepääsetavuse aspektidele, sh juurdepääs valimisjaoskondadele, uued hääletamisviisid ja suutlikkus hääletussedelit täita või valida Õiguslike takistuste puhul on väga oluline muutus suhtumises intellektipuude või vaimse tervise probleemidega inimestesse, kelle suhtes rakendatakse kaitsemeetmeid, kuid kes on ikka hääletamisõigusest ilma jäetud. Euroopa Inimõiguste Kohtu otsused näitavad selgelt, et kõik riigid, mille õigussüsteemid jätavad õigus- ja teovõimest ilma jäetud isikud automaatselt ka hääletamisõigusest ilma, peaksid viima oma süsteemid kooskõlla rahvusvaheliste kohustustega, tagades vähemalt individuaalse kohtuliku hindamise. On väga tõenäoline, et tulevastel aastatel kinnitab puuetega inimeste õiguste komitee seisukoht seda, et hääletamisõigusest ilmajätmine ei ole ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni raames aktsepteeritav. 4. Euroopa Parlamendi valimiste õiguslik alus 4.1 Ajalooline kontekst Euroopa Majandusühenduse asutamislepingu (edaspidi EMÜ asutamisleping ) artikli 137 alusel loodud assamblee koosnes algselt kooskõlas EMÜ asutamislepingu artikli 138 lõikega 1 liikmesriikide parlamentide liikmete seast iga liikmesriigi kehtestatud korra kohaselt valitud delegaatidest. Artiklis 137 oli aga selgelt öeldud, et assamblee koosneb ühenduseks liitunud riikide rahvaste esindajatest. 9 Otsus nr 38832/06, 20. mai /33

9 4.1.2 Oma esimesel istungjärgul märtsil 1958 võttis assamblee nimeks prantsuse keeles Assemblée parlementaire européenne, itaalia keeles Assemblea parlementara, ning mis veelgi tähelepanuväärsem hollandi keeles Europees Parlament ja saksa keeles Europäisches Parlament. 30. märtsil 1962 otsustas assamblee ühtlustada oma nime eri ametlikes keeltes ning võttis prantsuskeelse nimena kasutusele Parlement européen ja itaaliakeelse nimena Parlemento europeo. Sellest ajast peale on üldkasutuses olnud nimetus Euroopa Parlament, olenemata asjaolust, et õigusaktides on endiselt kasutusel ka assamblee EMÜ asutamislepingu artikli 138 lõikega 3 loodi õiguslik alus Euroopa Parlamendi valimiseeskirjadele. Artiklis oli sätestatud, et assamblee koostab ettepanekud oma liikmete otsesteks ja üldisteks valimisteks ühtse menetluse kohaselt kõikides liikmesriikides. Nõukogu kehtestab ühehäälse otsusega sätted, mida ta soovitab liikmesriikidel vastu võtta kooskõlas nende põhiseadusest tulenevate nõuetega Kooskõlas nende sätetega tegi assamblee nõukogule seadusandliku ettepaneku otseste ja üldiste valimiste kehtestamiseks. Nõukogu kiitis selle heaks ja võttis ühehäälselt vastu esindajate otsest ja üldist Euroopa Parlamenti valimist käsitleva akti, mis on lisatud 20. septembri aasta otsusele 76/787/ESTÜ, EMÜ, Euratom (edaspidi valimisi käsitlev aasta akt ), millega loodi õiguslik alus Euroopa Parlamendi esimesteks otsesteks valimisteks, mis toimusid aastal. 4.2 Kehtivad eeskirjad Valimisi käsitleva aasta aktiga kehtestati assamblee valimisprotsessi järgmised eeskirjad: kehtestati assambleesse esindajate valimine otseste ja üldiste valimiste teel (artikkel 1) ja igas liikmesriigis valitavate esindajate arv (artikkel 2); assambleesse kuuluvate esindajate ametiajaks määrati viis aastat (artikkel 3); sedastati, et esindajate hääled on individuaalsed, isiklikud ja sõltumatud (artikkel 4); tagati esindaja ametikoha ühitatavus riikliku parlamendiliikme volitustega (artikkel 5); sedastati, et esindaja ametikoht ei ole ühitatav muude riiklike ega Euroopa ametikohtadega (artikkel 6); keelati esindajate assambleesse valimistel hääletada rohkem kui üks kord (artikkel 8); määrati valimisperiood ja esimeste valimiste kuupäev (artiklid 9 ja 10); kehtestati volituste kontrollimine (artikkel 11); sätestati viieaastase ametiaja jooksul vabanevate ametikohtade täitmise kord (artikkel 12) Valimisi käsitleva aasta aktiga kehtestati assamblee valimisprotsessi põhieeskirjad. Sellega õnnestus kehtestada üksnes mõned üldiste valimiste sätted, kuid mitte artikli 138 lõikega 3 ette nähtud ühtset korda kõigis liikmesriikides aasta akt sisaldas mitmeid ühiseid eeskirju ja põhimõtteid, mida võiks pidada pigem õigusraamistikuks kui ühtseks korraks. 8/33

10 aasta akti muudeti nõukogu otsusega 2002/772/EÜ, Euratom, mis hõlmas järgmisi olulisi muudatusi: liikmesriigid peavad tagama, et Euroopa Parlamendi liikmed valitakse proportsionaalse esindatuse põhjal, kasutades nimekirjasüsteemi või üksiku ülekantava hääle meetodit, ning liikmesriigid võivad lubada hääletada eelisnimekirjasüsteemi põhjal (artikli 1 lõiked 1 ja 2); hääletamine on vaba ja salajane (artikli 1 lõige 3); liikmesriigid võivad moodustada Euroopa Parlamendi valimisteks valimisringkondi, ilma et see üldiselt mõjutaks hääletussüsteemi proportsionaalsust (artikkel 2); liikmesriigid võivad kehtestada kohtade jaotamiseks riikliku künnise, mis ei või ületada 5 % antud häältest, samuti võivad nad kehtestada kandidaatide kampaaniakulude ülemmäära (artiklid 2A ja 2B); lisati uued Euroopa Parlamendi liikme ametikohaga ühitamatuse põhimõtted, sh ei tohi Euroopa Parlamendi liige olla riigi parlamendi liige (artikli 6 lõige 2); kehtestati põhimõte, et valimismenetlust reguleeritakse igas liikmesriigis siseriiklike õigusnormidega, mis ei tohi aga mõjutada Euroopa hääletussüsteemi proportsionaalsust (artikkel 7); liikmesriigid ei või häälte lugemise riiklikke tulemusi ametlikult avaldada enne, kui kõigis liikmesriikides on hääletamine lõppenud (artikli 9 lõige 2); kehtestati selgemad sätted viieaastase ametiaja jooksul vabanevate ametikohtade täitmiseks (artikkel 12) Valimisi käsitleva aasta aktiga kehtestatud muudatused võeti vastu Euroopa Ühenduse asutamislepingu (konsolideeritud versioon, edaspidi EÜ asutamisleping ) artikli 190 lõike 4 alusel (endine EMÜ asutamislepingu artikkel 138), kus oli sätestatud, et Euroopa Parlament koostab ettepaneku otsesteks ja üldisteks valimisteks ühtse menetluse kohaselt kõikides liikmesriikides või kõikidele liikmesriikidele ühistel põhimõtetel. Saanud nõusoleku Euroopa Parlamendilt, kes teeb otsuse oma liikmete häälteenamusega, määrab nõukogu ühehäälselt asjakohased sätted, mida ta soovitab liikmesriikidel vastu võtta kooskõlas nende põhiseadusest tulenevate nõuetega EÜ asutamislepingu artikli 8b lõikes 2 oli sätestatud: Ilma et see piiraks artikli 138 lõike 3 ja selle rakendamiseks vastuvõetud sätete kohaldamist, on igal liidu kodanikul, kes elab liikmesriigis, mille kodanik ta ei ole, selles liikmesriigis Euroopa Parlamendi valimistel õigus valida ja olla valitud samadel tingimustel kui selle riigi kodanikel. Selle õiguse kasutamise üksikasjaliku korra võtab enne 31. detsembrit 1993 vastu nõukogu, kes teeb otsuse ühehäälselt komisjoni ettepaneku põhjal ja pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga; nimetatud korras võib ette näha erandeid, kui neid õigustavad liikmesriigi eriomased probleemid Seda sätet kajastavad nüüd põhimõtteliselt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 20 lõike 2 punkt b ja artikli 22 lõige 1, kus on kinnitatud, et ümberasunud ELi kodanikel on õigus hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel oma elukohariigis samadel tingimustel nagu selle riigi kodanikel. 9/33

11 4.2.7 Kooskõlas EÜ asutamislepingu artikli 8b lõikega 2 võeti vastu nõukogu direktiiv 93/109/EÜ 10. Selle direktiiviga kehtestatud peamised sätted olid järgmised: ELi kodanikele anti võimalus hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel muus liikmesriigis kui nende päritoluriik samadel tingimustel selle riigi kodanikega, kusjuures juhul, kui selle riigi kodakondsuseta valijate osa on suurem kui 20 % seal elavate ELi kodanike koguarvust, on liikmesriigil võimalus reserveerida nimetatud õigused üksnes nendele ELi valijatele, kes on kõnealuses liikmesriigis elanud miinimumperioodi, mis ei tohi olla hääletamisõiguse puhul pikem kui viis aastat ja kandideerimisõiguse puhul pikem kui kümme aastat; kehtestati kord, mille alusel elukohariigi kodakondsuseta valijad või kandidaadid saavad avaldada soovi hääletada või kandideerida oma elukohariigis; kehtestati kord, mille alusel kontrollitakse, kas elukohariigi kodakondsuseta valijalt või kandidaadilt on tema päritoluriigis valimis- või kandideerimisõigus ära võetud, ning keelustati topelthääletamine ja -kandideerimine elukoha- ja päritoluriigis Oluline on aga märkida, et direktiivi 93/109/EÜ kohaldamisala on väga piiratud ega hõlma Euroopa Parlamendi valimiste korraldamise viisi, mille aluseks on üksnes valimisi käsitlev aasta akt. 4.3 Võimalus kehtivaid eeskirju muuta Praegu on Euroopa Parlamendi liikmete valimist reguleeriva kehtiva õigusraamistiku muutmise õiguslik alus sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 223 lõikes 1 (endise EÜ asutamislepingu artikli 190 lõiked 4 ja 5), kus on öeldud, et Euroopa Parlament koostab ettepaneku eesmärgiga kehtestada vajalikud sätted oma liikmete otsesteks ja üldisteks valimisteks ühtse menetluse kohaselt kõikides liikmesriikides või kõikidele liikmesriikidele ühistel põhimõtetel. Nõukogu kehtestab vajalikud sätted seadusandliku erimenetluse kohaselt ühehäälse otsusega ning pärast nõusoleku saamist Euroopa Parlamendilt, kes teeb otsuse oma liikmete enamusega. Asjaomased sätted jõustuvad pärast seda, kui liikmesriigid on need heaks kiitnud kooskõlas nende põhiseadusest tulenevate nõuetega Euroopa valimissüsteemi tulevaste muudatuste praegune õiguslik alus on sarnane varasemaga, mis oli sätestatud EMÜ asutamislepingu artiklis 137 ja EÜ asutamislepingu artikli 190 lõikes Samuti on oluline mainida, et kehtestada tuleks leebem ja vähem invasiivne meetmetüüp, mis tugineks valimisi käsitleva aasta akti artiklile 13, kus on sätestatud, et kui akti rakendamiseks osutub vajalikuks meetmete vastuvõtmine, võtab need meetmed vastu nõukogu ühehäälselt assamblee ettepaneku põhjal ja pärast komisjoniga konsulteerimist, olles eelnevalt püüdnud saavutada assambleega kokkulepet lepituskomitee kaudu, mis koosneb nõukogust ja assamblee esindajatest. 10 EÜT L 329, , lk /33

12 4.3.4 Artikli 13 kohaselt võib meetmed vastu võtta, tingimusel et need on ette nähtud aasta aktis juba sisalduvate sätete või põhimõtete rakendamiseks. Rakendusmeetmete kohta peaks tegema ettepaneku Euroopa Parlament pärast komisjoniga konsulteerimist ja need võtab vastu nõukogu ühehäälselt novembril 2015 võttis Euroopa Parlament seadusandliku algatusena vastu resolutsiooni valimisi käsitleva Euroopa Liidu õiguse reformimise kohta (2015/2035(INL)) 11. See algatus tugines eelmise raamistiku lähenemisviisile, millega ei loodud mitte ühtset valimismenetlust, vaid kehtestati ühised põhimõtted. Mõne liikmesriigi parlamendid on esitanud arvamused, milles väidetakse, et tegemist on subsidiaarsuse põhimõtte rikkumisega. 4.4 Märkused Ainult ühes Euroopa Parlamendi valimissüsteemi käsitlevas õigusaktis on sätted ELi kodanike hääletamisõiguse kaitseks. Need käsitlevad vaid inimesi, kes elavad muus liikmesriigis kui nende päritoluriik Tegelikku hääletamisõigust, eriti puuetega inimeste õigust hääletada, ei käsitle ükski õigusakt Kuna kehtiva valimissüsteemi mis tahes muudatuse jaoks on vajalik suurema osa Euroopa Parlamendi liikmete toetus ja nõukogu ühehäälne otsus ning seejärel liikmesriikide heakskiit kooskõlas nende vastavatest põhiseadustest tulenevate nõuetega, pole tõenäoline, et seda süsteemi lähitulevikus oluliselt muudetakse. Sellegipoolest võib olla võimalik lühemas perspektiivis vastu võtta muudatused, mis pole vastuolulised, juhul kui Euroopa Parlament teeb ettepaneku selliste muudatuste vastuvõtmiseks ning tingimusel, et selline ettepanek on piiratud ulatusega. Lühemas perspektiivis võiksid ulatuslikku toetust koguda määrused, mille eesmärk on suurendada ELi puuetega kodanike tegelikku hääletamisõigust. 5. Hääletamisõiguse õiguslikud takistused 5.1 Hääletamisõigusest ilmajätmine Intellektipuude või vaimse tervise probleemidega isikute huvide kaitseks on kogu ELis kasutusele võetud mitmesugused eestkoste kontseptsioonid. Nende ühine joon on see, et eestkostjale (keda nimetatakse ka hooldajaks, usaldusisikuks, huvide kaitsjaks, nõustajaks) antakse õiguslikud volitused langetada otsuseid peaaegu kõigis (täielik eestkoste) või mõnes (osaline eestkoste) nende eestkostetava eluvaldkonnas või vähemalt õigus eestkostetava mõningaid otsuseid heaks kiita või mitte (vetoõigus). Paljudes õigussüsteemides on sellised õiguslikud meetmed seotud eestkostetava õigus- ja teovõimega ning seega ka hääletamisõigusest ilmajätmisega Üheksa riigi õigussüsteemide kohaselt on paljud inimesed, kelle suhtes kohaldatakse eri kaitsemeetmeid (vähemalt täieliku eestkoste puhul), automaatselt poliitikas osalemisest kõrvale jäetud ja seega ei võimaldata neile hääletamisõigust. Need sätted sisalduvad tavaliselt 11 Euroopa Parlamendi esimeeste konverents kiitis seadusandliku algatusraporti P8_TA(2015)0395 heaks 5. veebruaril /33

13 parlamentaarsetes õigusaktides ja mõnikord vahetult põhiseaduses. Nii on see Bulgaarias, Küprosel, Eestis, Saksamaal, Kreekas, Leedus, Luksemburgis, Poolas ja Rumeenias Seitsme riigi seaduste kohaselt ei tähenda isiku eestkoste alla andmine automaatselt tema hääletamisõigusest ilmajätmist. Eestkostja määrab tavaliselt kohus või kohtunik, kes langetab individuaalse hindamise alusel üldjuhul otsuse ka eestkostja kohustuste ulatuse kohta. Ühes riigis teeb sellise otsuse aga spetsiaalne arstlik komisjon. Seejärel võib kohus langetada ka eraldi otsuse jätta eestkostetav ilma õigusest hääletada. Nii võidakse teha Belgias, Tšehhi Vabariigis, Prantsusmaal, Ungaris, Maltal, Portugalis ja Sloveenias liikmesriigis (Austria, Horvaatia, Taani 13, Soome, Iirimaa, Itaalia, Läti, Madalmaad, Slovakkia, Hispaania, Rootsi) 14 ei või isikult hääletamisõigust mingil juhul ära võtta Menetlused kas eestkoste määramiseks, mis viib automaatselt hääletamisõiguse äravõtmiseni, või hääletamisõiguse äravõtmiseks individuaalse hindamise alusel on liikmesriigiti erinevad. Mõnes neist on asjaomased menetlused mõeldud vaid väga raskes tervislikus seisundis inimeste jaoks, kellel puudub võimalus teiste inimestega kontakti astuda, sellal kui teistes riikides peavad tuhanded inimesed läbima keerulise protsessi, mis mõnikord hõlmab isegi väga üksikasjalike küsimustega teadmiste testi Vaid mõne liikmesriigi puhul on saadaval täpsed või ligikaudsed andmed puude tõttu hääletamisõigusest ilmajäetute arvu kohta. Nende andmete põhjal võib aga eeldada, et riiklike õigusaktide alusel ei saa umbes ELi kodanikku Euroopa Parlamendi valimistel osaleda. Selle olukorra ulatus on aga liikmesriigiti väga erinev. Näiteks Portugalis ei ole umbes 100 inimesel võimalik oma hääletamisõigust kasutada, kuid on ka riike, kus see arv on üle või isegi ligikaudu Hiljutised muudatused liikmesriikide seadustes Viimastel aastatel võib liikmesriikide õigussüsteemides täheldada selget suundumust. Kõigi eestkoste alla antud isikute (kes jäävad ilma õigus- ja teovõimest) automaatse hääletamisõigusest ilmajätmise asemel liiguvad süsteemid lahenduste poole, mille puhul hääletamisõigust ära ei võeta või seda tehakse vaid piiratud arvul juhtudel, mille üle otsustab kohus individuaalse hindamise alusel Viimase kaheksa aasta jooksul tehti liikmesriikides järgmised muudatused: 1. jaanuaril 2012 Ungaris jõustunud uue põhiseadusega asendati varasem süsteem, mille alusel kõik õigus- ja teovõimest ilma jäetud kodanikud jäeti automaatselt ilma ka õigusest hääletada, süsteemiga, mille puhul on isikult hääletamisõiguse äravõtmiseks iga Enamikus neist riikides on hääletamisõigusest ilmajäetute arv väga väike. Vt täpsemalt punktis Samuti Ühendkuningriigis. Ühes liikmesriigis pidi inimene, kes soovis hääletamisõigust säilitada, muu hulgas vastama järgmistele küsimustele: mis on valguse kiirus? Kes oli Katariina Suur? 12/33

14 üksikjuhtumi puhul vajalik individuaalne kohtuotsus. Muudetud põhiseaduse artikli XXIII lõike 6 kohaselt ei ole õigust hääletada isikutel, kellelt kohus on hääletamisõiguse vaimupuude tõttu ära võtnud. Läti tsiviilseaduse paragrahvi 356 muudatuste kohaselt, mis tehti 29. novembril 2012 ja jõustusid 1. jaanuaril 2013, ei tohi piirata isiku isiklikke mitterahalisi õigusi, mis tähendab ka, et õigus- ja teovõimest ilma jäetud isikutelt ei tohi hääletamisõigust ära võtta aasta detsembris Horvaatias puuetega inimeste ombudsmani esitatud kriitikast ajendatuna ellu viidud õigusreformiga kaotati õigus- ja teovõimest ilma jäetud isikutelt hääletamisõiguse äravõtmine (valijate registri seaduse artikkel 64). Tšehhi Vabariigis 3. veebruaril 2012 vastu võetud ja 1. jaanuaril 2014 jõustunud uue tsiviilkoodeksiga kaotati automaatne hääletamisõigusest ilmajätmine ning selle asemel võib kohus piirata isiku õigus- ja teovõimet sedavõrd, kuivõrd isik ei suuda püsiva vaimse tervise häire tõttu õigustoiminguid teostada, ning kohus peab määratlema, millises ulatuses piiratakse isiku võimet teha sõltumatuid õigustoiminguid (artikli 57 lõige 1). Belgias 17. märtsil 2013 vastu võetud seadusega, millega reformiti puudesüsteeme ja kehtestati inimväärikusega arvestav uus kaitsestaatus, kehtestati õigus- ja teovõime eeldus. Eeldatakse, et kõigil inimestel (sealhulgas intellektipuudega inimestel) on võimaluste piires õigus ise oma õigusi kasutada. Rahukohtunik peab individuaalset süsteemi paika pannes täpsustama, millisteks toiminguteks pole kaitsealune isik eeldatavalt suuteline (nii varade halduse kui ka isiklike õiguste kasutamise osas). Nende toimingute hulka võidakse lugeda ka hääletamisõigus. Seega asendati võimalus, et mõned isikud jäetakse automaatselt hääletamisõigusest ilma, paindlikuma süsteemiga. Iirimaal jõustus aasta abistatud otsustamise (õigus- ja teovõime) seadus 30. detsembril Selle seadusega kehtestati tänapäevane õigusraamistik, et aidata õigus- ja teovõimeraskustega täiskasvanutel otsuseid teha. Uus süsteem tagab erinevalt eestkostemudelist mitmesuguseid abivõimalusi (otsustamisel abistajad, kaasotsustajad ja otsustamisel esindajad). Selle lähenemisviisi tulemusel kaotati võimalus, et keegi jäetakse hääletamisõigusest ilma aasta aprillis muutis Taani parlament kohalike omavalitsuste ja Euroopa Parlamendi valimistega seotud eeskirju. Sellest ajast peale on kõigil täiskasvanud kodanikel õigus neil valimistel hääletada. On veel riigi parlamendi (Folketinget) valimistega seotud piiranguid, kuna Taani põhiseaduses on sätestatud, et kui isik jäetakse ilma õigus- ja teovõimest, kaotab ta automaatselt õiguse hääletada riigi parlamendi valmistel. Ent alates 1. jaanuarist 2019, kui jõustus seaduslikku eestkostet käsitleva seaduse muudatus, millega lubati osalist eestkostet (paralleelselt varasema täieliku eestkostega), võivad kõik inimesed, kes on õigus- ja teovõimest vaid osaliselt ilma jäetud, hääletada ka riigi parlamendi valimistel. Slovakkias otsustas konstitutsioonikohus 22. märtsil 2017, et hääletamisõiguse kohtulik äravõtmine intellektipuude tõttu on vastuolus Slovakkia Vabariigi põhiseadusega. Need valimisseaduse sätted kaotasid kehtivuse aasta novembri lõpus kuus kuud pärast kohtuotsuse avaldamist. 5. detsembril 2018 võttis Hispaania Saadikute Kongress ühehäälselt vastu konstitutsioonilise seaduse nr 2/2018, millega muudetakse konstitutsioonilist seadust nr 5/1985, millega kehtestatakse üldine valimiskord, et tagada kõigi puuetega inimeste valimisõigus. Uus seadus jõustus 6. detsembril pärast selle avaldamist Hispaania ametlikus väljaandes (Boletín Oficial del Estado). Pärast asjaomast õiguslikku muudatust ei saa ühegi 13/33

15 puudega isikut hääletamisõigusest ilma jätta ja need, kes on sellest varem ilma jäetud, saavad selle õiguse automaatselt tagasi. Muudatus võeti vastu mõned aastad kestnud toetuskampaania tulemusel, mille korraldasid Hispaania puuetega inimeste peamised ühendused (CERMI, Grupo Social ONCE, Piena Inclusion, FIAPAS). 29. jaanuaril 2019 otsustas Saksamaa föderaalne konstitutsioonikohus, et riigi valimisseaduse sätted eestkoste all olevate isikute hääletamisõigusest ilmajätmise kohta on vastuolus põhiseadusega, kuid hääletamisõigusest ilmajätmine võib olla põhiseaduslikult õigustatud, kui seadus vastab konkreetsetele tingimustele. Selle otsuse järel on oodata valimisseaduse muudatust, millega tagatakse hääletusõigus vähemalt märkimisväärsele osale neist inimestest, kes on praegu hääletamise õigusest ilma jäetud; 16. veebruaril 2019 võttis Prantsuse rahvusassamblee vastu seaduse aasta kavandamise ja kohtureformi kohta, millega muu hulgas tunnistatakse kehtetuks valimisseadustiku artikkel, millega antakse eestkostekohtunikule õigus tühistada eestkoste all olevate täiskasvanute hääletusõigus. Seega on eeldatavasti kõigil kodanikel õigus hääletada järgmistel kohalikel valimistel hiljemalt aastal. 5.3 Märkused Õigust hääletada Euroopa Parlamendi valimistel tuleb käsitada mitte üksnes puuetega inimeste õiguste konventsiooni ja muude ÜRO õigusaktide, Euroopa Liidu oluliste õigusaktide ning muude rahvusvaheliste asutuste vastu võetud oluliste dokumentide kontekstis, vaid eelkõige kui inimväärikuse olulist osa Pole põhjust, miks abistamise või eestkoste mudelitel põhinevaid puuetega inimeste õigusi kaitsvaid sätteid peaks ühendama sätetega, mis ei luba neil inimestel hääletada, kasutades oma põhiõigusi kodanikena Euroopa Parlament ja teised ELi institutsioonid peaksid võtma kõik võimalikud meetmed, et kiirendada liikmesriikide õigussüsteemide muutmise protsessi, kaotamaks kõik puuetega inimeste hääletamisõigusega seotud õiguslikud piirangud. 6. Hääletamisõiguse tehnilised takistused 6.1 Puuetega inimeste juurdepääs teabele enne valimispäeva Paljudes liikmesriikides on kehtestatud kord puuetega inimestele valimistega seotud teabe andmiseks nende vajaduste järgi kohandatud viisil. Sageli põhineb see kauaaegsetel tavadel ning neid tavasid pole seadustega sõnaselgelt ette nähtud. Kõnealuse teabe andmine on riigiasutuste ülesanne ning parteisid või kandidaate esindavate valimiskomisjonide, vabaühenduste või meedia oma algatusel ja oma kulul võetavad meetmed saavad seda teavet vaid täiendada, mitte seda asendada Õigus saada usaldusväärset teavet valimiste kuupäeva, hääletusmeetodi ja muude hääletamisviiside kohta kui valimisjaoskonnas hääletamine on lahutamatult seotud õigusega valimistel osaleda. Enamikus ELi riikides annavad valimiste eest vastutavad riigiasutused valijatele nende elukohas vajalikku põhiteavet ning mõnes riigis antakse ka infotelefoninumbrid 14/33

16 ja kõnealuse asutuse veebiaadress. Seda teavet antakse otse kodudesse saadetavate teabelehtede ja brošüüride kujul, samuti elumajades ja avalikes kohtades üles pandavate teadetena või ka kõigile valijatele saadetavatel spetsiaalsetel nimelistel hääletussedelitel, näiteks Taanis ja Leedus. Kaheksas liikmesriigis aga on riigiasutuste antav teave väga piiratud ning seda jagatakse üksnes meedia ja interneti kaudu Ainult mõnes riigis arvestatakse valijatele antava teabe puhul puuetega inimeste vajadustega. Näiteks: Rootsis annab valimisameti (Valmyndigheten) veebisait valijatele täielikku teavet mitte ainult rootsi ja veel 30 keeles, vaid ka kergesti loetavas rootsi keeles ja viipekeeles 16 ; Samuti on Rootsis ja Saksamaal 17 olemas rääkiv veebiportaal, kus pimedad, vaegnägijad ja inimesed, kellel on raskusi teksti lugemisega (näiteks düsleksikud), saavad kuulata ette loetavat teavet; Bulgaaria keskvalimiskomisjon avaldas oma veebisaidil hääletusprotseduure tutvustava filmi, mis on suunatud puuetega inimestele. Film on ka viipekeeles; Slovakkias annab pimedate raamatukogu teabematerjalid hääletussedeliga hääletamise kohta ja kandidaatide täieliku nimekirja välja pimedate kirjas ning helisalvestisena; Saksamaal saavad pimedad ja vaegnägijad tellida hääletussedelitele spetsiaalsed šabloonid Saksa pimedate organisatsioonilt (Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband), kes on seadusega kohustatud neid šabloone tootma ja jaotama ning keda selleks rahastatakse avaliku sektori vahenditest. Šabloon saadetakse koos CD-ga, kus on juhised šablooni kasutamiseks ning ametlik teave valimiste kohta; Hispaanias 18 ja Poolas 19 avaldavad avaliku sektori asutused ja valitsusvälised organisatsioonid internetis pimedatele hääletajate hääletusmeetodeid tutvustavaid filme; Tšehhi Vabariigis saadab siseministeerium üldise teabelehe (samal kujul, nagu jagatakse kõigile kodanikele) puuetega inimeste ametile, kust see edastatakse mitmele spetsiaalsele puuetega inimeste organisatsioonile, mis viivad selle teabe oma liikmete või klientide vajadustele vastavale kujule; Belgias salvestatakse enne valimisi õppematerjal, kus on juurdepääsetaval viisil näidatud, kuidas toimub elektrooniline hääletamine valimisjaoskondades 20 ; Sloveenias saadavad asjaomased ministeeriumid enne kõiki valimisi haiglatele ja hooldekodudele teate selle kohta, kuidas neis asutustes viibivad inimesed saavad oma hääletamisõigust kasutada; lisaks saadetakse Sloveenias riigi kõigisse majapidamistesse kinnitatud kandidaatide nimekirjad hiljemalt 15 päeva enne valimispäeva; Valmyndigheten - Teckenspråk. Der Beauftragter - Barrierefreiheit - Wahlen. Nt 15/33

17 Rumeenias loob alaline valimisamet veebipõhise kaardi, kuhu on kantud kõik valimisjaoskonnad; selle kaardi abil saavad valijad teada, kus asub valimisjaoskond ja kuidas sinna minna nende praegusest asukohast või kaardil valitud asukohast; Soomes rahastab justiitsministeerium pimedate kirjas valimistealase teabelehe koostamist ja levitamist, millega tegeleb Soome vaegnägijate liit (Näkövammaisten liitto ry). Teave lähenevate valimiste kohta avaldatakse veebis mitmes keeles, sh kirjalike brošüüridena lihtsas soome ja rootsi keeles ning videotena kahes viipekeeles (soome 21 ja Soome rootsi), samuti lihtsas soome 22, rootsi ja inglise keeles; Poolas on kohalike omavalitsuste veebisaitidel olemas teave puuetega inimeste valimisjaoskondadesse transportimise võimaluse kohta; Hispaanias loob valijate loenduse amet spetsiaalse veebisaidi, kus valijad saavad sisestada oma riikliku ID-kaardi numbri või nime ja sünnikuupäeva, et saada teavet valimisjaoskonna ja valimiskomisjoni kohta, kus nad saavad hääletada. Iirimaal on olemas tasuta infoliin, mis on kättesaadav ka valimiste päeval. Selle telefoninumber on lihtsasti meeldejääv (kajastab valimispäeva) ja sellel antakse puuetega inimestele üksikasjalikke selgitusi selle kohta, kuidas hääletada; kõik Poola riikliku valimiskomisjoni pressikonverentsid, mis on pühendatud valimistele ning kantakse televisioonis ja internetis üle, on kättesaadavad viipekeele tõlkega Liikumisraskustega inimestele (sh ratastoolikasutajatele), pimedatele ja vaegnägijatele on väga oluline saada teavet selle kohta, kuidas on valimisjaoskond nende vajadustele kohandatud ja kas palve korral on võimalik saada riigiasutustelt abi. Eri riikides on õigus sellele teabele tagatud väga erinevatel viisidel. Mõnes riigis eeldavad riigiasutused, et kuna on õiguslik kohustus teha kõik valimisjaoskonnad juurdepääsetavaks, tuleb iga valimisjaoskond täielikult kohandada puuetega inimeste vajadustele. On rühm riike, kus kehtib kohustus hääletada valija elukohajärgses valimisjaoskonnas, mida pole võimalik muuta. Seetõttu leiavad ametiasutused, et sellisest teabest oleks vähe kasu, ning seda ei anta. Enamikus riikides püüavad ametiasutused seda olulist teavet siiski edastada enamasti teevad seda telefoni teel või oma veebisaidi kaudu kohalikud omavalitsused, kellel on tavaliselt kohustus oma vastavates piirkondades valimisjaoskonnad valmis seada. Sageli on see teave saadaval ka valimiste korraldamise eest vastutava keskasutuse veebisaidil või infotelefoni kaudu. Mõnel juhul aga on konkreetse valimisjaoskonna juurdepääsetavuse kohta teabe hankimine äärmiselt ametlik, näiteks tuleb selleks esitada kirjalik taotlus ELis on ka palju positiivseid näiteid: Leedus on keskvalimiskomisjoni veebisaidil saadaval elektrooniline kaart, kus on ära märgitud liikumisraskustega inimeste vajadustele kohandatud valimisjaoskonnad; samasugune lahendus on olemas Poolas; Eestis on võimalik saada lausa väga üksikasjalikke tehnilist laadi vastuseid, kuna igal valimisjaoskonnal on oma telefoninumber; Nt 16/33

18 Saksamaal peab kõigile valijatele saadetav valimistealane teade sisaldama teavet selle kohta, kas valimisjaoskond on liikumisraskustega inimestele juurdepääsetav või mitte, ning teeninduse telefoninumbrit, kust saab teavet juurdepääsetavate valimisjaoskondade kohta Märkused a) Teave valimiste kuupäeva, põhieeskirjade ja võimalike hääletamisviiside kohta, samuti puuetega inimeste vajadustele kohandatuse kohta tuleb edastada selliselt, et oleks arvesse võetud valijate võimalikke puude liike, pidades eelkõige silmas pimedate, vaegnägijate, kurtide ja intellektipuudega inimeste vajadusi. b) Sellist teavet koostades ja edastades peaksid riigiasutused tegema koostööd puuetega inimesi esindavate organisatsioonidega, tagamaks, et teave edastatakse võimalikult tõhusal viisil. Riigiasutused peaksid kaaluma ka asjaomaste organisatsioonide tegevuse rahastamist. c) Puuetega inimestel on iseseisev liikumine sageli piiratud ja nad sõltuvad rohkem neid ümbritsevate inimeste toetusest. Seepärast on väga oluline anda teavet otse puude konkreetsete vajadustega kohandatud viisil. Kuigi avalik meedia ja internet on olulised sidevahendid, ei saa need olla selliste inimesteni jõudmiseks ainus kanal. d) Igal valijal ELis peaks olema võimalik hõlpsalt teada saada, kui juurdepääsetav on konkreetne valimisjaoskond inimestele, kelle iseseisev liikumine on piiratud. e) Väga oluline on võimalus saada teavet telefoni teel ja lisaküsimusi esitades. Üks murekoht on see, et niisugust lahendust pakuvad praegu vaid vähesed liikmesriigid, ehkki see peaks olema laialdaselt kättesaadav. f) Üks tõhusaim viis intellektipuudega inimestele asjakohase teabe edastamiseks näib olevat piltide kasutamine. Seda vahendit kasutatakse Euroopa Liidus aga väga harva. 6.2 Hääletamine valimisjaoskonnas Kõige tavalisem, populaarseim ja mõnes riigis ainus viis valimistel osaleda on hääletamine valimisjaoskonnas. Seepärast on väga oluline, et need valimisjaoskonnad oleksid eri puuetega inimestele täielikult juurdepääsetavad ning et valimiskomisjonid kui valimisjaoskondades valimisprotsessi eest vastutavad organid oleksid varustatud vajaliku abi osutamiseks vastavalt asjaomaste inimeste vajadustele ning et neil oleks luba seda teha. Muid õiguslikke ja korralduslikke lahendusi, mis võimaldavad sellistel valijatel osaleda (nt posti teel hääletamine, hääletamine teisaldatava hääletuskasti abil, volituse teel hääletamine, eelhääletamine mõnes valimisjaoskonnas) võivad olla puuetega inimeste jaoks täiendavad variandid, kuid need ei tohiks asendada nende inimeste õigust valimispäeval isiklikult valimisjaoskonnas hääletada. 17/33

19 liikmesriigis pole puuetega inimestel õigust valimisjaoskonda vahetada näiteks kui nad peavad teist valimisjaoskonda oma puuet silmas pidades enda jaoks mugavamaks kui enda elukohajärgset valimisjaoskonda. Õnneks on 15 liikmesriigis selline võimalus olemas. Tavaliselt on menetlus lihtne. Näiteks: Ungaris saab igaüks (riikliku valimisameti veebisaidi kaudu, ise kohaliku omavalitsuse büroosse kohale minnes või saates taotluse posti teel) teatada oma vajadusest juurdepääsetava valimisjaoskonna järele isegi vaid kaks päeva enne valimisi. Sarnane kord on ka mõnes teises liikmesriigis, näiteks Sloveenias, kus sooviavalduse tähtaeg on kolm päeva enne valimisi, ja Taanis, kus tähtaeg on kaheksa päeva enne valimisi; Itaalias on see võimalik isegi valimispäeval ning lisaks võimaldavad kohalikud omavalitsused liikumisraskustega inimestele transporti nende vajadustele vastavasse valimisjaoskonda. Transporti võimaldatakse ka Bulgaarias; Horvaatias ja Poolas on valijatel kaks võimalust nad saavad hääletada mujal kui oma alalises elukohas, tingimusel et nad teevad vajalikud eelregistreerimise toimingud (registreeruvad mujal kui oma alalises elukohas hääletavate valijate registris), või hangivad loa, mis võimaldab neil hääletada mis tahes valimisjaoskonnas; Slovakkias saab valija taotleda valijakaarti isiklikult oma alalise elukoha omavalitsuses isegi viimasel tööpäeval enne valimispäeva (sel juhul antakse kaart talle kohe kätte) või kirja või e-posti teel vähemalt 15 tööpäeva enne valimispäeva (sel juhul saadab omavalitsus kaardi kolme tööpäeva jooksul alates taotluse kättesaamisest); Leedus võeti kasutusele väga paindlik menetlus, mille puhul saab sooviavaldust esitada valimispäeval valija valitud valimisjaoskonnas; valimiskomisjon saadab valija elukohajärgsesse valimisjaoskonda elektroonilise taotluse ning pärast elektroonilise kinnituse saamist selle kohta, et valija pole hääletanud üheski muus valimisjaoskonnas, lisatakse isik selle valimisjaoskonna valijate nimekirja; ka Madalmaades on võimalik hääletada vabalt valitud valimisjaoskonnas; Saksamaal võib iga valija taotleda valimiskaarti (Wahlschein) kuni eelviimase päeva kella 18ni enne valimispäeva ning selle hääletuskaardiga on isikul võimalik hääletada ükskõik millises valimisjaoskonnas, mis asub tema halduspiirkonnas või linnas Valimisjaoskondade puuetega inimeste vajadustele kohandamise küsimusega tegeletakse liikmesriikide eri seaduste alusel väga erinevalt. Üheteistkümnes ELi riigis rakendatakse üldpõhimõtet, et kohandada tuleb kõik valimisjaoskonnad. Täpsem vaatlus näitab aga, et juurdepääsetavust mõistetakse tegelikkuses üsna kitsalt selle all peetakse silmas üksnes füüsiliste takistuste puudumist ratastoolikasutajatele, kes saabuvad valimisjaoskonda saatjatega, kes võivad vajaduse korral aidata ratastooli lükata. Mitmetele muudele probleemidele pole aga tähelepanu pööratud, näiteks pimedate vajadused, selliste alade asjakohane korraldus, kus inimesed liiguvad ühest kohast teise, ning valimisjaoskonnas olevate ametlike teadete ülesehitus ja esitusviis. Kuues liikmesriigis puuduvad eeskirjad valimisjaoskondade puuetega inimeste vajadustele kohandamise kohta. Mitmes liikmesriigis on valimisjaoskondade juurdepääsetavus üldreegel, mida tuleb valimisjaoskondade asukoha valimisel arvesse võtta Vaid mõned liikmesriigid on realistlikult tõdenud, et ei suuda kõiki valimisjaoskondi lühikese aja jooksul täielikult kohandada. Samas on nad mõistnud vajadust kehtestada konkreetne 18/33

20 kohustus tagada vähemalt mõne valimisjaoskonna juurdepääsetavus, võttes selleks kasutusele kvantitatiivsed näitajad: Poolas peab vähemalt 50 % valimisjaoskondadest olema juurdepääsetavad; Austrias peaks igas omavalitsuses ja igas Viini rajoonis olema vähemalt üks juurdepääsetav valimisjaoskond; Ungaris ja Iirimaal peab igas asumis olema vähemalt üks juurdepääsetav valimisjaoskond. Leedus allkirjastasid keskvalimiskomisjon, Leedu puuetega inimeste foorum ja Leedu kohalike omavalitsuste liit 26. novembril 2018 kokkuleppe tagamaks, et vähemalt 50 % valimisjaoskondadest on täielikult juurdepääsetavad Valimisjaoskonnad asuvad kõige sagedamini avalikes hoonetes (nt koolid, tervishoiuasutused, kohalikud haldusasutused), mida saab valimisteks tasuta kasutada. Kahjuks on sageli tegemist vanade hoonetega, mis ei vasta puuetega inimeste vajadustele. Leedus leiti huvitav lahendus 24. Kui valimisjaoskondi ei ole võimalik kohandada ja varustada vastavalt puuetega inimeste vajadustele, tuleks valimisjaoskondade jaoks üürida sobivad ruumid ja asjaomased kulud kaetaks riigieelarvest Sageli soovib puuetega valija, et temaga tuleks valimisjaoskonda kaasa tema enda valitud saatja, kes saab aidata vähemalt mõne hääletamisega seotud toiminguga, nagu hääletussedeli võtmine, valiku hääletussedelile märkimine või sisestamine ning hääletussedeli hääletuskasti panemine. Enamikus liikmesriikides on selline abi lubatud ja seda valdkonda reguleerivad eeskirjad on väga paindlikud. Valija otsus abistaja kasutamiseks on üldiselt siduv ja keegi ei saa seda vaidlustada. Kõige tavalisem piirang on see, et valimiskomisjoni liige ei saa abistaja rollis olla. Rootsis, Luksemburgis, Taanis ja Saksamaal aga näiteks võib valija määrata ka sellise komisjoni liikme oma abistajaks, Soomes võib määrata abistajaks nii komisjoniliikme kui ka igas valimisjaoskonnas kohal viibiva nn valimisabilise ning Ungaris võib valijat abistada kas vabalt valitud isik või siis kaks koos tegutsevat komisjoniliiget Paljudes riikides pole vanusepiirangut ja seega võib abistajaks olla ka isik, kes pole veel valimisealine (nt valija laps või lapselaps). Nii on näiteks Prantsusmaal, Belgias, Poolas, Saksamaal, Rootsis, Austrias ja Leedus. Paljudes riikides kehtib aga nõue, et abistaja peab olema valimisõiguslik (ja seega vastama vanusepiirangule), ning võib olla isegi nõutud, et abistajal peab olema õigus selles konkreetses valimisjaoskonnas hääletada. See tekitab valijatele raskusi ja mõnel juhul võib neid hääletamast takistada. Vahel nõutakse valimiskomisjonilt hindamist, kas puuetega valija määratud abistaja suudab abi osutada või kas konkreetne valija vajab tegelikult abistajat. Ühes liikmesriigis peavad valijad andma kõigepealt vande, et nad on tõepoolest pimedad ja vajavad abistajat. Seaduses on täpsustatud vande tekst ja ka üksikasjalikud küsimused valitud abistajale. Kogu menetlus tuleb lõpule viia vähemalt kaks tundi enne valimisjaoskonna sulgemist, vastasel korral võidakse abistajaga hääletamisest keelduda. Neid nõudeid, samuti eeskirju selle kohta, millist liiki puude korral on valijal õigus abistajale (nt ainult pimedad), ja nõudeid, et valijad (peamiselt vaegnägijad) esitaksid arstitõendi 24 Euroopa Parlamendi valimisi käsitleva seaduse hiljutised muudatused, mis jõustuvad 1. juulil /33

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

59-85

59-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. aprill 1986 * [ ] Selle töötaja vabaabielupartneri, kes on teise liikmesriigi kodanik, õigus elada vastava riigi territooriumil [ ] Kohtuasjas 59/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule

Rohkem

Kinnitatud EESTI MAAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASESINDUSE VALIMISEESKIRI 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) üliõpilasesinduse (edaspid

Kinnitatud EESTI MAAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASESINDUSE VALIMISEESKIRI 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) üliõpilasesinduse (edaspid Kinnitatud 01.02.2016 EESTI MAAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASESINDUSE VALIMISEESKIRI 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) üliõpilasesinduse (edaspidi ÜE) valimiseeskiri reguleerib ÜE valimiste läbiviimist,

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353 28.5.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 163 A/1 V (Teated) HALDUSMENETLUSED EUROOPA KOMISJON Euroopa Andmekaitseinspektor Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta COM/2014/10353

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

JAI CNC ET#4.indd

JAI CNC ET#4.indd ET Praktiline juhend uue Brüsseli II määruse kohaldamiseks www.europa.eu.int/civiljustice Sissejuhatus Euroopa Liidu vabadusel, julgeolekul ja õiglusel põhinev ala aitab inimesi nende igapäevaelus, kui

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril 2006 1 1. Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 34 punkti 2,2 mis näeb ette, millistel tingimustel

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Communication from the Commission

Communication from the Commission EUROOPA KOMISJON Brüssel, 24.8.2016 COM(2016) 544 final 2013/0141 (COD) KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse

Rohkem

Kohtulahendid_en-et_12115_Affaire_267-83_ET_korr

Kohtulahendid_en-et_12115_Affaire_267-83_ET_korr Kohtuasi 267/83 [...] Bundesverwaltungsgericht i eelotsusetaotlus Võõrtöötajad Töötajate perekonnaliikmete õigus elada teatud riigi territooriumil [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 13. veebruar 1985 Kohtuasjas

Rohkem

PR_NLE-CN_LegAct_app

PR_NLE-CN_LegAct_app Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0054/2016 16.3.2016 * RAPORT soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja

Euroopa Liidu Teataja Euroopa Liidu Teataja C 299 A Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 58. aastakäik 11. september 2015 Sisukord V Teated HALDUSMENETLUSED Euroopa Komisjon 2015/C 299 A/01 Teade vaba ametikoha kohta: Maltas

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

PR_INI_AnnPETI

PR_INI_AnnPETI Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0366/2016 2.12.2016 RAPORT petitsioonikomisjoni 2015. aasta tegevuse kohta (2016/2146(INI)) Petitsioonikomisjon Raportöör: Ángela Vallina RR\1111644.docx

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

170_84

170_84 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. mai 1986 * [ ] Kohtuasjas 170/84, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Bundesarbeitsgericht i esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.11.2018 C(2018) 7621 final Komisjoni teatis Natura 2000 alade kaitsekorraldus Elupaikade direktiivi 92/43/EMÜ artikli 6 sätted ET ET Euroopa Komisjon Natura 2000 alade kaitsekorraldus

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

EB 75.2 Synthèse analytique Femmes 2011_ET OK

EB 75.2 Synthèse analytique Femmes 2011_ET OK Kommunikatsiooni peadirektoraat Kodanikega suhtlemise direktoraat C Avaliku arvamuse jälgimise üksus 8. märts 2011: 100. naistepäev: võitlus soolise diskrimineerimise vastu ELis Eurobaromeetri uuring (EB

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool TERVIKTEKST Vastu võetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.10.2016 määrusega nr 1 Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.12.2016 otsusega nr 9 Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.3.2014 COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS isikukaitsevahendite kohta (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Rohkem

ja 51-86

ja 51-86 Liidetud kohtuasjad 358/85 ja 51/86 [...] Euroopa Parlamendi tegevuskohad Resolutsioon Brüsselis vajaminevate ruumide kohta Õiguspärasus Paralleelmenetluste välistamine [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 22. september

Rohkem

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EUROOPA PARLAMENT 2014 2019 Istungidokument 4.2.2015 B8-0133/2015 RESOLUTSIOONI TEPANEK nõukogu ja komisjoni avalduste alusel vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2 Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 7. juuli 1992 * Direktiiv 90/366/EMÜ üliõpilaste elukohaõiguse kohta Õiguslik alus Euroopa Parlamendi prerogatiivid [ ] Kohtuasjas C-295/90, Euroopa Parlament, esindajad: Euroopa Parlamendi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem