KÄSKKIRI nr 101

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KÄSKKIRI nr 101"

Väljavõte

1 KÄSKKIRI nr 101 Konkurss Euroopa Liidu digitaalse innovatsiooni keskuse võrgustikus Eesti riigi soovitusel osaleva konsortsiumi väljaselgitamiseks Vabariigi Valitsuse seaduse 49 lõike 1 punkti 1 ja Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri a määruse nr 323 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi põhimäärus 22 lõike 3 alusel: 1. Korraldada konkurss Euroopa Liidu digitaalse innovatsiooni keskuse võrgustikus Eesti riigi soovitusel osaleva konsortsiumi väljaselgitamiseks. 2. Kinnitan käskkirja punktis 1 nimetatud konkursi tingimused (lisa 1). 3. Kinnitan käskkirja punktis 1 nimetatud konkursile esitatud eelprojektide hindamise kriteeriumid (lisa 2). 4. Nimetada punktis 1 nimetatud konkursi korraldamise eest vastutavaks isikuks majandusarengu osakonna peaspetsialist Anu Kull. Konkursi korraldamise eest vastutaval isikul korraldada konkursi ettevalmistamine, läbiviimine ja võitja väljaselgitamine. 5. Moodustada komisjon punktis 1 nimetatud konkursile esitatud eelprojektide hindamiseks ja võitja väljaselgitamiseks, järgmises koosseisus: 5.1 komisjoni esimees: Anu Kull, majandusarengu osakonna peaspetsialist. Komisjoni liikmed: 5.2. Mario Lambing, majandusarengu osakonna peaanalüütik; 5.3. Kaie Nurmik, majandusarengu osakonna ekspert; 5.4. Sille Kraam, majandusarengu osakonna ettevõtlusvaldkonna juht; 5.5. Kaupo Reede, majandusarengu osakonna juhataja; 5.6. Karel Lehtsalu, majandusarengu osakonna tööstusvaldkonna juht. 6. Määrata komisjoni teenindavaks struktuuriüksuseks majandusarengu osakond. 7. Komisjoni esimehel teada anda konkursi võitja ning teha võitjale hiljemalt 31. augustiks a ettepanek osaleda Euroopa Liidu digitaalse innovatsiooni keskuse võrgustiku suunatud taotlusvoorus kui Eesti riigi soovitusel osalev konsortsium. (allkirjastatud digitaalselt) Raul Siem väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister

2 2 KINNITANUD väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister käskkirjaga nr 101 Lisa 1 Euroopa Liidu digitaalse innovatsiooni keskuse võrgustikus Eesti riigi soovitusel osaleva konsortsiumi väljaselgitamiseks korraldatava konkursi tingimused Konkursi eesmärk Konkursi eesmärk on välja selgitada konsortsium, millel riik soovitab osaleda Euroopa Liidu (edaspidi EL) digitaalse Euroopa programmi raamides loodava EL digitaalse innovatsiooni keskuste võrgustiku programmis. Konkursiga koondatakse äriplaanide vormis eelprojektid ning hinnatakse neid. Konkursi tulemusena selgitatakse välja see Eesti teadusasutusi ja ettevõtjaid koondav konsortsium, kellel riik soovitab koostada ja esitada EL Komisjoni poolt korraldatavas suunatud taotlusvoorus põhiprojekti. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (edaspidi MKM) avalikustab hindamiskomisjoni ettepanekule tuginedes konkursi võitja oma kodulehel. Käesolevale konkursile eelprojekti ning EL Komisjonile põhiprojekti esitamine ei taga konkursil osalejale ega põhiprojekti esitajale toetuse saamist. Konkursi tulemusel ei taga riik ega EL toetuse taotlejale toetuse saamist. Mõistete selgitus Digitaalse Euroopa programm on EL rahastusperioodi raamprogramm, mille raamides rahastatakse EL digitaalse innovatsiooni keskuste piiriülese võrgustiku rajamist. Selle võrgustiku eesmärk, nõuded osalejatele ja kõik muud tingimused on EL Komisjoni poolt tehtud avalikult kättesaadavaks ning kokku võetud alamprogrammis European Digital Innovation Hubs in Digital Europe Programme Draft Working Document Vastavalt alamprogrammi võimalustele ning Eesti ettevõtete arenguvajadustele osutab EL piiriüleses digitaalse innovatsiooni keskuste võrgustikus Eesti riigi soovitusel osalev konsortsium Eestis paikneva digitaalse innovatsiooni keskusena ettevõtetele tehisintellekti, masinõppe ja robootika rakendustega seotud teenuseid tööstuse digitaliseerimise ja ringmajanduse valdkondades. Eesti paiknev digitaalse innovatsiooni keskus kujutab endast EL piiriülese võrgustiku kohalikku kontaktpunkt, mis võimaldab juurdepääsu kõige uuematele tehisintellekti lahendustele, sh nii Eestis kui võrgustiku teistes riikides paiknevates kontaktpunktides. Eestis paikneva kontaktpunkti fookusvaldkonnaks on tehisintellekti ja robootika rakendamine tööstuse digitaliseerimise ning ringmajanduse valdkondades. Eestis paiknev digitaalse innovatsiooni keskus peab olema võimeline osutama väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele tasuta ning suurettevõtetele ja avalikule sektorile tasulisi tehisintellekti rakenduste katsetamisega seotud teenuseid test before invest põhimõttest lähtuvalt. Nende teenuste osutajateks võivad olla nii teadusasutused, laborid, tehnoloogiaid tarnivad ettevõtted kui ka kontserni kaasatud robotite koostajatest või tootjatest ettevõtluspartnerid. EL piiriülese võrgustiku kohalik kontaktpunkt saab EL vahenditest oma ülesannete täitmiseks riigiabi. Konsortsium on juriidiliste isikute ühendus, kuhu on kaasatud teaduspartnerid ja ettevõtluspartnerid. EL Komisjoni korraldatavas suunatud taotlusvoorus põhiprojektiga osalevas konsortsiumis on kaasatud ka riigi esindaja. Ettevõtluspartner on eraõiguslik juriidiline isik, kes osaleb põhiprojekti elluviimises ja on majandusliku mõju saavutamise eesmärgil huvitatud põhiprojekti elluviimisest ja tulemustest. Teaduspartner on teadusasutus EL Komisjoni teatise teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antava riigiabi raamistiku mõistes (ELT C 198, , lk 1 29). Konsortsiumisse kaasatud juriidilised isikud valivad enda seast juhtivpartneri. Selleks on

3 teaduspartner, kes esitab nii eelprojekti kui ka põhiprojekti. 3 Tehisintellekti ja robootika rakendused on tootmisprotsesside autonoomseteks süsteemideks üleminekut toetavad ning inimese ja tehnoloogia koostöö iseloomu muutvad lahendused. Tehisintellekti mõiste ja Eesti ettevõtete arenguvajaduse määratlemise aluseks tehisintellekti rakenduste osas on Eesti tehisintellekti kasutuselevõtu eksperdirühma aruanne ( _kasutuselevotu_eksperdiruhma_aruanne.pdf). Tööstuse digitaliseerimise mõiste lähtub H2020 raamprogrammi lähenemisest ning on määratletud kui tööstuse ümberkujundamise protsess, kus digitehnoloogiate nagu näiteks tööstusliku interneti, digitaalsete tootmisplatvormide, tööstusliku asjade Interneti, tehisintellekti, masinõppe ja koostöörobotite ning digitaalsete kaksikute abil saab ühendada inimesi, seadmeid, masinaid ja ettevõtteid. Ringmajandus on majandusmudel, mis arvestab kogu tootmis- ja tarneahelas toodete ja materjalide väärtuse säilitamisega võimalikult kaua. Selle määratluse aluseks on Keskkonnaministeeriumi koostatud Ringmajanduse strateegia koostamise metoodika väljatöötamise lähteülesanne ( e%20indikaatorid%20l%c3%b5pparuande%20kokkuv%c3%b5te% pdf). Selle kohaselt võiks ringmajandus Eestis lähtuda vähemalt järgmistest ringmajandust iseloomustavatest põhimõtetest: uued ärimudelid nagu ressursi taaskasutamine, ringtarneahel, jagamisplatvorm, toodete eluea pikendamine, toode kui teenus, ringmajandust soodustavad digilahendused; kohalikud algatused, mis on suunatud lisandväärtuse loomisele läbi kohalike ressursside kestlikule ja ökoinnovaatilisele kasutamisele või sotsiaal-majanduslike probleemide lahendamisele; tarbijakäitumise muutus; tooteid ja teenuseid on disainitud kogu olelusringi ning tarbija reaalseid vajadusi arvestades; toodete võimalikult kaua kasutuses hoidmine; korduskasutamise, parandamise ja renoveerimise soodustamine kohalikul tasandil [1], kus eelistatuim on jäätmetekke vältimine; erinevate osapoolte vahel toimub laialdane koostöö ühise kasu leidmise eesmärgil (nt tööstussümbioos, era- ja avaliku sektori koostööprojektid); ringmajanduse täieliku potentsiaali saavutamiseks on loodud süsteemne lähenemine kogu sotsiaal-majanduslikus süsteemis, et jõuda tõeliste muutusteni tarbimises, tootmises, planeerimises, poliitikas, elustiilis, kultuuris ja väärtushinnangutes. Nõuded konkursil osalemiseks Konkursil osalemiseks peab konsortsium vastama järgmistele tingimustele: 1. võimekus osutada tehisintellekti ja robootika rakendamisega seotud teenuseid tööstuse digitaliseerimise ning ringmajanduse valdkondades, sealhulgas valdkondlik teadus- ja insenertehniline infrastruktuur ja töötajad rakenduste väljatöötamiseks ja testimiseks. Selleks peab onsortsiumi juhtivpartner osalnud viimase kolme aasta jooksul vähemalt ühes rahvusvahelises tehisintellekti ja robootika rakendustele suunatud projektis. Konsortsiumis peab olema vähemalt üks ettevõtluspartner, kellel on olemas oskused ning tehnilised võimalused tööstusele mõeldud tehisintellekti ja robootika põhiste teenuste katsetamiseks; 2. kompetentne juhtimine, oskused ning tehnilised võimalused tehisintellekti ja robootika põhiste teenuste väljatöötamiseks ning katsetamiseks tööstuse ja ringmajanduse valdkondades. Selleks peab eelprojekti koostanud meeskond olema vähemalt kolmeliikmeline ja sellesse peavad kuuluma: 2.1. projektijuht, kes on viimase kolme aasta jooksul juhtinud vähemalt ühte tehisintellekti ja robootika arendusprojekti läbiviimist Eestis; 2.2. vähemalt üks ekspert, kes on viimase kolme aasta jooksul läbi viinud vähemalt ühe tööstusrobotite testimisprojekti; [1]

4 vähemalt üks ekspert, kes on viimase kolme aasta jooksul osalenud või osaleb vähemalt ühes H2020 programmist rahastatud projektis; 2.4. üks projektimeeskonna liige võib vastata mitmele projektimeeskonna kvalifikatsiooninõudele 3. administratiivne ja juriidiline võimekus koostada projekte ning sõlmida lepinguid EL Komisjoniga. Selleks peab konsortsiumi partneritel kokku olema viimase kolme aasta jooksul olnud vähemalt kolm H2020 programmist rahastatud projekti. Projektid võivad olla nii lõpetatud kui alustatud. Vähemalt ühes neist peab üks konsortsiumi liikmetest olema olnud või on juhtivpartner; 4. EL digitaalse Euroopa programmi rahaliste vahendite suurusele vastav finantsvõimekus ja EL ning riigiabi haldamise võimekus. Selleks peab konsortsiumi juhtivpartneri kinnitama suunatud taotlusvoorus nõutavate omavahendite olemasolu; 5. kõigil konsortsiumi liikmetel on PIC (Participant identification code). Konkursil osalemiseks esitab nõuetele vastav konsortsium hiljemalt 31. juuliks a MKM-le aadressil elektroonilisel kujul ning konsortsiumi juhtivpartneri esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatud eelprojekti. Nõuded eelprojektile Eelprojekt esitatakse eesti keeles ning peab sisaldama järgmiseid andmeid ja dokumente: 1) üldandmed konsortsiumi juhtivpartneri ja kõigi osalejate kohta, sealhulgas ettevõtja ärinimi, suurus (VKE või suurettevõtja) ja majandusandmed; 2) konsortsiumi kontseptsioon, mis on suunatud tehisintellekti ja robootika alaste teenuste osutamisele tööstuse digitaliseerimise ja ringmajanduse valdkondades ning mis sisaldab muu hulgas strateegilist vaadet tegevustele pärast riigiabina saadava rahastuse lõppemist; 3) konsortsiumi juhtimisstruktuur, muuhulgas riigi esindaja ning kõigi konsortsiumis osalejate ülesanded ja vastutusalad; 4) ülevaade tehisintellekti ja robootika alaste teenuste osutamiseks vajamineva valdkondliku teadus- ja insenertehnilist infrastruktuuri võimalustest ning töötajate oskustest; 5) iga kaasatava partneri esindusõigusliku isiku nõusolek konsortsiumis osalemise kohta; 6) põhiprojekti kogueelarve; 7) volikiri, kui kontserni juhtivpartneri esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel; 8) kontserni juhtivpartneri kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta. Eelprojektide hindamine Hindamiskomisjon hindab kõiki nõuetele vastavate konsortsiumite poolt tähtajaks esitatud nõuetele vastavaid äriplaane vastavalt hindamise kriteeriumitele. Kui konsortsium või tema esitatud eelprojekt ei vasta konkursi tingimustele, eelprojekti hindamist läbi ei viida. Konkursi võitjaks tunnistatakse eelprojektide hindamise kriteeriumite alusel kõige suurema koondhinde saanud eelprojekti koostanud konsortsium ning Eesti riik teeb EL Komisjonile ettepaneku selle konsortsiumi edasipääsemise kohta liikmesriikide soovitatud konsortsiumitele suunatud taotlusvooru. Nõuded põhiprojektile Põhiprojektile esitatavad nõuded kehtestab EL Komisjon ning avaldab need liikmesriikide soovitatud konsortsiumidele suunatud taotlusvoorus. Täpsema informatsiooni suunatud taotlusvooru korralduse kohta leiab EL Komisjoni materjalist European Digital Innovation Hubs in Digital Europe Programme Draft Working Document

5 5 Konkursi võitjaks tunnistatud konsortsium on kohustatud mitte hiljem kui 14 kalendripäeva enne põhiprojekti EL Komisjonile esitamise tähtaega esitama põhiprojekti läbivaatamiseks MKM-ile aadressile MKM-il on õigus nõuda põhiprojektis sisalduva projekti kestuse, tegevuste, eesmärkide, tulemuste ja kulude kohta täiendavate andmete ja dokumentide esitamist. MKM-il on õigus loobuda konkursi võitja kohta EL Komisjonile tehtud ettepanekust konsortsiumi edasipääsemise kohta liikmesriikide soovitatud konsortsiumitele suunatud taotlusvooru ja informeerida sellest EL Komisjoni, kui põhiprojekti läbivaatamisel selgub, et konsortsium ei plaani osutada ettevõtetele tehisintellekti ja robootika rakendustega seotud teenuseid tööstuse digitaliseerimise ja ringmajanduse valdkondades või kui konsortsiumi majanduslik olukord on selliselt halvenenud, et projekti elluviimine on ohustatud.

6 KINNITANUD väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister käskkirjaga nr 101 Lisa 2 Eelprojektide hindamise kriteeriumid 1. Hindamiskomisjon hindab kõiki konkursi tingimustele vastavate konsortsiumite esitatud konkursi tingimustele vastavaid eelprojekte. 2. Hindamiskomisjon annab punkte ühiselt, konsensuse alusel. 3. Eelprojekti vastavust konkursi eesmärgile hindab hindamiskomisjon järgmiste kriteeriumite ja alamkriteeriumite alusel: 3.1. Äriplaani vastavus digitaalse innovatsiooni keskuse eesmärgile kuni 70 väärtuspunkti, millest: Mõju eesmärkide saavutamisele maksimaalselt 30 punkti; Pakutavate teenuste põhjendatus maksimaalselt 30 punkti; Kuluefektiivsus maksimaalselt 10 punkti Konsortsiumi võimekus kuni 30 väärtuspunkti, millest: Juhtimine, partnerid ja ettevõtete kaasatus maksimaalselt 20 punkti; Robotitootjate kaasatus ja testimisvõimekus maksimaalselt 10 punkti. 4. Alamkriteeriumitele antud hindamiskomisjoni punktid liidetakse, saades selliselt hindamiskriteeriumile antud punktid. 5. Alamkriteeriumitele punktide andmisel lähtub hindamiskomisjon punktidest Mõju eesmärkide saavutamisele: Suurepärane (30 punkti) saab eelprojekt hindeks juhul, kui konsortsiumi poolt kavandatavate teenuste ulatus vastab Eesti ettevõtete arenguvajadustele tehisintellekti ja robootika rakenduste osas tööstuse digitaliseerimise või ringmajanduse valdkondades; partnerite osalemise eesmärgid on selgelt defineeritud; strateegiline arengukava on veenev võimekuse osas tegutseda ka pärast projekti lõppu; kaasatud on palju erinevaid partnereid; kavandatavate teenuste portfell ja hinnastamine on veenvad; prognoositav omatulu maht eelarvest on piisav jätkusuutlikuks teenuste osutamiseks. Plaanitav digitaalse innovatsiooni keskus vastab hindamiskomisjoni hinnangul täielikult konkursi eesmärgile. Hea (20 punkti) saab eelprojekt hindeks juhul, kui konsortsiumi poolt kavandatavate teenuste ulatus vastab piisavalt hästi Eesti ettevõtete arenguvajadustele tehisintellekti ja robootika rakenduste osas tööstuse digitaliseerimise või ringmajanduse valdkondades; partnerite osalemise eesmärgid on selgelt defineeritud kuid ei ole partnerite osalemine põhiprojektis ei ole piisavalt kindel; strateegiline arengukava ei ole piisavalt veenev võimekuse osas tegutseda ka pärast projekti lõppu; kaasatud on piisav arv partnereid; kavandatavate teenuste portfell ja hinnastamine ei ole piisavalt veenvad; prognoositav omatulu maht eelarvest ei ole piisav jätkusuutlikuks teenuste osutamiseks. Plaanitav digitaalse innovatsiooni keskus sisaldab hindamiskomisjoni hinnangul kuni kaks mittepõhimõttelist puudust.

7 7 Rahuldav (10 punkti) saab eelprojekt hindeks juhul, kui konsortsiumi poolt kavandatavate teenuste ulatus vastab üldjoontes Eesti ettevõtete arenguvajadustele tehisintellekti ja robootika rakenduste osas tööstuse digitaliseerimise või ringmajanduse valdkondades; partnerite osalemise eesmärgid on üldjoontes defineeritud ning partnerite osalemine põhiprojektis ei ole piisavalt kindel; strateegiline arengukava ei ole veenev võimekuse osas tegutseda ka pärast projekti lõppu; kaasatud partnerite arv ei ole piisav; kavandatavate teenuste portfell ja hinnastamine ei ole veenvad; prognoositav omatulu maht eelarvest ei anna kindlust jätkusuutlikus teenuste osutamises. Plaanitav digitaalse innovatsiooni keskus sisaldab hindamiskomisjoni hinnangul enam kui kaks mittepõhimõttelist puudust. Mitterahuldav (0 punkti) saab eelprojekt hindeks juhul, kui konsortsiumi poolt kavandatavate teenuste ulatus on esitatud üldiselt ning ei vasta Eesti ettevõtete arenguvajadustele tehisintellekti ja robootika rakenduste osas tööstuse digitaliseerimise või ringmajanduse valdkondades; partnerite osalemise eesmärgid ei ole sisuliselt läbi mõeldud; strateegiline arengukava ei võimalda tegutseda peale projekti lõppu; kavandatavate teenuste portfell ja hinnastamine ei ole läbi mõeldud; prognoositav omatulu maht eelarvest ei taga jätkusuutlikkust. Plaanitava digitaalse innovatsiooni keskuse puhul ei ole võimalik aru saada, kas see suudab ettevõtetele teenuseid osutada. 7. Pakutavate teenuste põhjendatus: Suurepärane (30 punkti) saab eelprojekt hindeks juhul, kui konsortsiumi poolt kavandatavad teenused vastavad digitaalse Euroopa programmi nõuetele; tehisintellekti ja robootika rakendustele suunatud teenuste koosseis ning hinnastamine vastab tööstuse digitaliseerimise või ringmajanduse mõistetele; eesmärgid on määratletud ja selged; kaasatud on iduettevõtjaid; plaanitavad teenused ja tegevused täiendavad sünergiliselt nii eraturu kui ka riigi poolt pakutavaid teenuseid ja tegevusi. Pakutavad teenused on hindamiskomisjoni hinnangul täielikult põhjendatud. Hea (20 punkti) - saab eelprojekt hindeks juhul, kui konsortsiumi poolt kavandatavad teenused vastavad digitaalse Euroopa programmi nõuetele kuid tulemuses ei nähtu, et konsortsiumil on võimekus koostada konkurentsivõimeline põhiprojekt; tehisintellekti, masinõppe ja robootika rakendustele suunatud teenuste koosseis ning hinnastamine vastab üldjoontes tööstuse digitaliseerimise või ringmajanduse mõistetele; eesmärgid on üldjoontes määratletud; iduettevõtjaid ei ole piisavalt kaasatud; plaanitavad teenused ja tegevused täiendavad nii eraturu kui ka riigi poolt pakutavaid teenuseid ja tegevusi kuid ei nähtu, kuidas tagatakse nende sünergia. Pakutavate teenuste põhjendatus sisaldab hindamiskomisjoni hinnangul kuni kaks mittepõhimõttelist puudust. Rahuldav (10 punkti) saab eelprojekt hindeks juhul, kui konsortsiumi poolt kavandatavad teenused ei vasta piisaval määral digitaalse Euroopa programmi nõuetele ning konsortsiumil puudub võimekus koostada konkurentsivõimeline põhiprojekt; tehisintellekti ja robootika rakendustele suunatud teenuste koosseis ning hinnastamine ei vasta piisavalt tööstuse digitaliseerimise või ringmajanduse mõistetele; eesmärgid ei ole piisavalt määratletud; iduettevõtjaid ei ole kaasatud; plaanitavad teenused ja tegevused ei täienda eraturu ega riigi poolt pakutavaid teenuseid ja tegevusi. Pakutavate teenuste põhjendatus sisaldab hindamiskomisjoni hinnangul enam kui kaks mittepõhimõttelist puudust. Mitterahuldav (0 punkti) saab eelprojekt hindeks juhul, kui sellest nähtub, et kavandatavad teenused ei ole sisuliselt läbi mõeldud. 8. Kuluefektiivsus: Suurepärane (10 punkti) saab eelprojekt hindeks juhul, kui konsortsiumi plaanitud tegevused ja lahendused on kuluefektiivne viis plaanitud väljundite ja tulemuste saavutamiseks; hinnastamine on arusaadav ning põhjendatud. Hindamiskomisjoni hinnangul on konsortsiumi osutatavad teenused kuluefektiivsed. Hea (5 punkti) saab eelprojekt hindeks juhul, kui konsortsiumi poolt plaanitud tegevuste ja lahendustega kaasneb ebakindlus, kas see on kuluefektiivne

8 8 viis plaanitud väljundite ja tulemuste saavutamiseks. Hinnastamine on üldjoontes arusaadav ning ei ole piisavalt põhjendatud. Teenuste kuluefektiivsus sisaldab hindamiskomisjoni hinnangul kuni kaks mittepõhimõttelist puudust. Rahuldav (2 punkti) saab eelprojekt hindeks juhul, kui konsortsiumi poolt plaanitud tegevused ja lahendused ei ole eesmärgipärased. Hinnastamine ei ole arusaadav ega põhjendatud. Teenuste kuluefektiivsus sisaldab hindamiskomisjoni hinnangul enam kui kaks mittepõhimõttelist puudust. Mitterahuldav (0 punkti) saab eelprojekt hindeks juhul, kui konsortsiumi poolt plaanitud tegevused ja lahendused ei ole hindamiskomisjoni hinnangul sisuliselt läbi mõeldud. 9. Juhtimine, partnerid ja ettevõtete kaasatus: Suurepärane (20 punkti) saab eelprojekt hindeks juhul, kui konsortsiumi struktuuri ja juhtimisprotsessid on arusaadavad ning partneritevahelise koostöö reeglid määratletud (näiteks teenuste osutamise võimekuse jaotus partnerite vahel); võtmeisikutel on kogemusi tehisintellekti ja robootika lahenduste väljatöötamisel ning tööstusettevõtete kaasamisel; tulemuste seire ja hindamise protseduurid on integreeritust juhtimis- ja otsustusprotsessi; personali värbamise ja personaliarenduse kava on realistlik; ettevõtluspartneritel on võimekus toetada tehisintellekti ja robootika rakenduste testimiseks vajaliku infrastruktuuriga; konsortsiumil on võimekus teenuste arendamisel ja osutamisel; konsortsiumil on võimekus toetada ettevõtteid vajalike teenuste hankimisel EL piiriülese digitaalse innovatsiooni keskuse võrgustikust; riigi esindaja on kaasatud ning tema roll konsortsiumis määratletud. Konsortsium on hästi juhitud ning partnerite kaasatus on sisuline. Hea (10 punkti) saab eelprojekt hindeks juhul, kui konsortsiumi struktuuri ja juhtimisprotsessid ning partneritevahelise koostöö reeglid on üldjoontes määratletud (näiteks teenuste osutamise võimekuse jaotus partnerite vahel); võtmeisikutel ei ole piisavalt kogemusi tehisintellekti ja robootika lahenduste väljatöötamisel ning tööstusettevõtete kaasamisel; tulemuste seire ja hindamise protseduurid on üldjoontes integreeritust juhtimis- ja otsustusprotsessi; personali värbamise ja personaliarenduse kava on esitatud üldjoontes; ettevõtluspartnerite võimekus toetada tehisintellekti, masinõppe ja robootika rakenduste testimiseks vajaliku infrastruktuuriga ei ole piisav; konsortsiumil võimekus teenuste arendamisel ja osutamisel ei ole piisav; konsortsiumi võimekus toetada ettevõtteid vajalike teenuste hankimisel EL piiriülese digitaalse innovatsiooni keskuse võrgustikust ei ole piisav; riigi esindaja on kaasatud kuid tema roll konsortsiumis ei ole määratletud. Hindamiskomisjoni hinnangul sisaldab konsortsium juhtimine ning partnerite kaasatus kuni kaks mittepõhimõttelist puudust. Rahuldav (5 punkti) saab eelprojekt hindeks juhul, kui konsortsiumi struktuur ja juhtimisprotsessid ning partneritevahelise koostöö reeglid ei ole määratletud; võtmeisikutel ei ole kogemusi tehisintellekti ja robootika lahenduste väljatöötamisel ning tööstusettevõtete kaasamisel; tulemuste seire ja hindamise protseduurid ei ole integreeritust juhtimis- ja otsustusprotsessi; personali värbamise ja personaliarenduse kava ei ole esitatud; ettevõtluspartneritel puudub võimekus toetada tehisintellekti ja robootika rakenduste testimiseks vajaliku infrastruktuuriga; konsortsiumil puudub võimekus teenuste arendamisel ja osutamisel; konsortsiumil puudub võimekus toetada ettevõtteid vajalike teenuste hankimisel EL piiriülese digitaalse innovatsiooni keskuse võrgustikust; riigi esindaja ei ole kaasatud. Hindamiskomisjoni hinnangul sisaldab konsortsium juhtimine ning partnerite kaasatus enam kui kaks mittepõhimõttelist puudust. Mitterahuldav (0 punkti) saab eelprojekt hindeks juhul, kui sellest nähtub, et konsortsiumi roll digitaalse innovatsiooni keskusena toimimisel ei ole sisuliselt läbi mõelnud. 10. Robotitootjate kaasatus ja testimisvõimekus: Suurepärane (10 punkti) saab eelprojekt hindeks juhul, kui ettevõtluspartneritena on kaasatud EL peakontorit ning Eestis ühte või mitut allüksust

9 9 omavad robotite koostamise ja tootmisega tegelevad ettevõtted; robotite koostamise ja tootmisega tegelevate ettevõtete osakaal konsortsiumi testimisvõimekuse tagamisel on määratletud. Robotite tootjad ning koostajad on sisuliselt kaasatud. Hea (5 punkti) saab eelprojekt hindeks juhul, kui ettevõtluspartneritena on kaasatud vähemalt üks EL peakontorit ning Eestis ühte või mitut allüksust omav robotite koostamise ja tootmisega tegelev ettevõte; robotite koostamise ja tootmisega tegeleva ettevõtte osakaal konsortsiumi testimisvõimekuse tagamisel on üldjoontes määratletud. Robotite koostajate ning tootjate kaasatus sisaldab hindamiskomisjoni hinnangul kuni kaks mittepõhimõttelist puudust. Rahuldav (2 punkti) saab eelprojekt hindeks juhul, kui ettevõtluspartneritena on kaasatud vähemalt üks EL peakontorit ning Eestis ühte või mitut allüksust omav robotite koostamise ja tootmisega tegelev ettevõte kuid tema võimekus toetada kontserni testimisvõimekust on kaheldav,. äriplaan sisaldab hindamiskomisjoni hinnangul kuni kaks mittepõhimõttelist puudust. Robotite koostajate ning tootjate kaasatus sisaldab hindamiskomisjoni hinnangul enam kui kaks mittepõhimõttelist puudust. Mitterahuldav (0 punkti) saab eelprojekt hindeks juhul, kui sellest nähtub, et robotite koostajaid ning tootjaid ei ole kaasatud. 11. Konkursi võitjaks tunnistatakse ning Eesti riik teeb EL Komisjonile ettepaneku eelprojektide hindamise kriteeriumite alusel kõige suurema koondhinde saanud eelprojekti koostanud konsortsiumi edasipääsemise kohta liikmesriikide soovitatud konsortsiumitele suunatud taotlusvooru. 12. Võrdselt suurima koondhinde saanud eelprojektide puhul on võitjaks konsortsium, kes sai punktis nimetatud alamkriteeriumi eest rohkem punkte. Kui ka nimetatud alamkriteeriumi eest saadud punktid on võrdsed, on võitjaks konsortsium, kes sai punktis nimetatud alamkriteeriumi eest rohkem punkte.

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 Taustast Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks saavutada kõrge konkurentsivõime, hea majanduskav ja luua

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projekt nr EU29201 TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI ARENDAMISE STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projektijuht: Illimar Paul Tallinn 2009 SISUKORD TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI VISIOON, MISSIOON JA TEGEVUSSUUNAD

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Horisont 2020 Ettevõtted (sh VKEd) Horisont 2020-s Riskikapitali kättesaadavus Margit Ilves 2017 Horizon 2020 struktuur Tegevuste tüübid tööprogrammides Põhifookus: 1. Teadusprojektid 2. Innovatsiooniprojektid

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: Algus kel Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital nõukogu koosolek nr IV-14 Koht: Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital Toimumise aeg: 10.10.2018 Algus kell 13:00, lõpp kell 16:40 Juhatas: Maiu Lauring, nõukogu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit Tähis KHA/28 Viide 29.05.2019 nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digitaalselt Priit Tampere juhatuse esimees allkiri digitaalallkirjas

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Mootorikütuse ost

Mootorikütuse ost 1 Tellija: TS Laevad OÜ Parvlaevade mootori- ja määrdeõlide ostmine Konkurss KONKURSIDOKUMENDID 2019 2 SISUKORD 1. ÜLDOSA 2. PAKKUJATE KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED 3. PAKKUJA POOLT ESITATAVAD DOKUMENDID

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

Eesti kõrgusmudel

Eesti kõrgusmudel Meie: 04.06.2002 nr 4-3/3740 Küsimustik Eesti maapinna kõrgusmudeli spetsifikatsioonide selgitamiseks Eestis on juba aastaid tõstatatud küsimus täpse maapinna kõrgusmudeli (edaspidi mudel) koostamisest

Rohkem

Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtesta

Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtesta Siseministri määruse Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus Määrus kehtestatakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord muutmine

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

KONKURSI TINGIMUSED JA KORD Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses Sotsiaalkindlustusamet teeb kohalikele omavalit

KONKURSI TINGIMUSED JA KORD Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses Sotsiaalkindlustusamet teeb kohalikele omavalit KONKURSI TINGIMUSED JA KORD Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses Sotsiaalkindlustusamet teeb kohalikele omavalitsustele ettepaneku esitada taotlus konkursile Isikukeskse

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Microsoft Dynamix AX juurutus Kaubamajas 11.03.2015 Heli Viirand Kaubandusdirektor Teemad Ülevaade Kaubamajast ERP süsteemi juurutamise eeldused ERP süsteemi valik Miks Microsoft Dynamics AX Ülevaade projektist

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Microsoft PowerPoint - geodb_090507v1.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - geodb_090507v1.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Eesti topograafiline andmekogu ja geoandmebaasi põhine topograafiliste andmete uuendamine Olev Veskimäe Topoandmete osakond Maa-amet Sisukord Geoandmebaas Uuendamine Kvaliteedi tagamine Vigade haldamine

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

Programme rules for the 2nd call

Programme rules for the 2nd call Programmi reeglid 5. taotlusvoor 7. märts 2019, Tartu 2. prioriteedi jaoks kokku 2,5 MEUR Toetatavad teemad Turism Veemajandus Keskkonnateadlikkus Turism Loodus- või kultuuripärandil põhineva turismitoote

Rohkem

KINNITATUD sotsiaalkaitseministri käskkirjaga nr... Perioodi struktuuritoetuse meetme 2.5 tegevuse Erihoolekandeasutuste reo

KINNITATUD sotsiaalkaitseministri käskkirjaga nr... Perioodi struktuuritoetuse meetme 2.5 tegevuse Erihoolekandeasutuste reo KINNITATUD sotsiaalkaitseministri...11.2017 käskkirjaga nr... Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse meetme 2.5 tegevuse 2.5.1 Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine avatud taotlusvoorus esitatavate projektide

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS - riigihangete

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Meetmeleht_meede1.docx

Meetmeleht_meede1.docx MTÜ Ida- Harju Koostöökoda Meetmeleht 2017 Meede 1 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 1 - Elukeskkonna arendamine 2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus Tervislikud

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tasuvus Euroopa statistika tegevusjuhise RAHVUSVAHELIN E STATISTIKA-AASTA Tuulikki Sillajõe Peadirektori asetäitja Statistikanõukogu koosolekul, : tasuvus Ressursse kasutatakse tulemuslikult. Inglise keeles

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

AMETIKIRJELDUS

AMETIKIRJELDUS KINNITATUD Kantsleri.01.2013 käskkirjaga nr 226-T Lisa 2 AMETIJUHEND 1. ÜLDOSA 1.1 Struktuuriüksus RAHVATERVISE OSAKOND 1.2 Ametinimetus PEASPETSIALIST (MITTENAKKUSLIKUD HAIGUSED) 1.3 Kellele allub tervisepoliitika

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Title of the presentation

Title of the presentation PREservation FORMAts for culture information/e-archives PREFORMA Tuleviku säilitus standardid Projektist PREFORMA on turunduseelse hanke projekt, mis on kaas rahastatud Euroopa komisioni poolt FP7-ICT

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem