Justiitsministeeriumi valitsemisala raamatupidamise sise-eeskiri

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Justiitsministeeriumi valitsemisala raamatupidamise sise-eeskiri"

Väljavõte

1 Justiitsministeeriumi valitsemisala raamatupidamise sise-eeskiri

2 Sisukord SISUKORD EESMÄRK JA KOHALDAMINE RAAMATUPIDAMISE KORRALDUS KASUTATAVAD TARKVARAD ALGDOKUMENTIDE KOOSTAMINE JA KONTROLLIMINE DOKUMENDIKÄIVE, DOKUMENTIDE GRUPEERIMINE JA SÄILITAMINE RAAMATUPIDAMISREGISTRID KONTOPLAAN JA ARVESTUSOBJEKTID EELARVE JA SELLE TÄITMISE JÄLGIMINE KONTODE SALDODE KONTROLLIMINE JA PARANDUSKANDED ARVELDUSED TULUDE JA NÕUETE ARVESTUS KULUDE JA KOHUSTISTE ARVESTUS VARUDE ARVESTUS MATERIAALSE JA IMMATERIAALSE PÕHIVARA NING VÄHEVÄÄRTUSLIKU VARA ARVESTUS MAKSUDE ARVESTUS JA DEKLARATSIOONIDE KOOSTAMINE INVENTEERIMINE BILANSIVÄLISED KONTOD ARUANDED SEOTUD ISIKUD

3 1. Eesmärk ja kohaldamine 1.1. Justiitsministeeriumi valitsemisala (edaspidi Riigiraamatupidamiskohustuslane) raamatupidamise sise-eeskirja (edaspidi Eeskiri) eesmärk on nõuete kehtestamine Justiitsministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste (edaspidi Asutused) raamatupidamise ja finantsaruandluse korraldamiseks Eeskiri lähtub raamatupidamise seadusest, riigieelarve seadusest, avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendist (edaspidi Üldeeskiri) ja selle juurde kuuluvatest lisadest ja juhendmaterjalidest, Raamatupidamise Toimkonna juhenditest, rahandusministri määrustest eelarveliste Asutuste eelarvestamise ning riigikassa kassalise teenindamise kohta, Euroopa Liidu välisabi kasutamist reguleerivatest õigusaktidest, töö tasustamist ja maksustamist reguleerivatest õigusaktidest ning teistest raamatupidamist reguleerivatest seadustest, määrustest ja muudest normatiivaktidest, samuti Asutuste põhimäärustest ja muudest normdokumentidest Eeskiri täiendab raamatupidamise seadust ja Üldeeskirja, selle lisasid ja juhendmaterjale, eeldades nende kasutamist koos Eeskirjaga Eeskirja kohaldatakse alates , sh a. kohta koostatavatele aruannetele. Nõuete arvestamise programmi (edaspidi NAP) muudatused jõustuvad alates Raamatupidamise korraldus 2.1. Riigiraamatupidamiskohustuslasele osutab tsentraliseeritud raamatupidamise teenust Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi Keskus), vastavalt Justiitsministeeriumi ja Keskuse vahelisele tugiteenuste osutamise kokkuleppele (edaspidi Kokkulepe) Riigiraamatupidamiskohustuslase raamatupidamist korraldab Keskuse finantsarvestuse osakonna Justiitsministeeriumi valitsemisala talituse juhataja (edaspidi valitsemisala pearaamatupidaja), kelle õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks tema töölepingus. Personali- ja palgaarvestuse tehingute üle peab arvestust ja raamatupidamiskannete õigsuse eest vastutab Keskuse personali- ja palgaarvestuse osakonna Justiitsministeeriumi valitsemisala talitus Alates korraldab Maksu- ja Tolliameti (edaspidi MTA) maksukohustuslaste registri infosüsteemiga ühildatud programmis NAP bilansiväliste riiginõuete (v.a Prokuratuuri nõuded) ning kohtutäituri ettemaksude arvestust MTA teenuste osakond Justiitsministeeriumi (edaspidi JM), Andmekaitse Inspektsiooni (edaspidi AKI), Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi (edaspidi EKEI), Prokuratuuri, Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (edaspidi RIK), Patendiameti (edaspidi PA), Konkurentsiameti (edaspidi KA), kohtute ja vanglate finantsarvestust ja personali- ja palgaarvestust korraldab Keskus Raamatupidamisarvestuse pidamiseks vajaliku informatsiooni ja dokumentatsiooni edastamise kord ja tegevuste jaotus Asutuste ja Keskuse vahel on esitatud Kokkuleppe lisas 1 Finantsarvestuse toimemudel" ja lisas 2 Personali- ja palgaarvestuse toimemudel" (edaspidi Toimemudelid), mis on avalikustatud Keskuse kodulehel Keskuse kontaktisikud raamatupidamise küsimustes on avaldatud Keskuse kodulehel 3

4 3. Kasutatavad tarkvarad 3.1. Raamatupidamisarvestust peetakse riigi ühtses majandustarkvaras SAP (edaspidi SAP), mis sisaldab pearaamatut, ostu- ja müügireskontrot, põhivarade arvestust, personali- ja palgaarvestust, lähetuste arvestust, ostude ja müükide arvestust. SAPi kasutamisel lähtutakse Keskuse koduleheküljel avaldatud SAP kasutusjuhenditest Kohtu- ja prokuratuuri lahenditega välja mõistetud riiginõuete ning äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri, kommertspandiregistri, kinnistusraamatu, RIK ja PA riigilõivude, tagatiste ja osakapitali deposiitide analüütilist arvestust peetakse NAPis. Aruandekuu viimase kuupäeva seisuga imporditakse NAPi koondkanded SAPi. NAPi kasutatakse MTA ja Keskuse vahel sõlmitud koostöökokkuleppe ja selle juurde kuuluva toimemudeli kohaselt. Vastava toimemudeliga on määratud MTA ja Keskuse vaheline tööjaotus. Nõuete, mille analüütilist arvestust ei ole võimalik pidada NAPis, arvestust peetakse SAPi varasemas versioonis (edaspidi vana SAP). Vanas SAPis kajastatud tehingute kohta sisestatakse koondkanded iga kuu viimase kuupäeva seisuga SAPi Vanglas kinnipeetavate isikute rahade ja nõuete arvestust peetakse K-raha programmis. Aruandekuu viimase kuupäeva seisuga tehakse K-raha aruande põhjal SAPi koondkanded Tartu vangla tagatiste konto sissetulekute ja väljaminekute kohta: D /K , ; D , , /K Sularahakassade arvestust peetakse Asutustes eraldi infosüsteemides BUUM (vanglad), K- raha (vanglad) või NAP (kohtud). Vanglad saadavad sularahakassade kohta Keskusele iga kuu aruande koondkannete sisestamiseks SAPi. NAP kassade kohta imporditakse koondkanded iga kuu lõpu seisuga SAPi Ostuarvete registrit peetakse ja ostuarveid säilitatakse e-arvete menetlemise infosüsteemis, kus toimub ostuarvete vastuvõtmine, kontrollimine, arvestusobjektide lisamine, kinnitamine (allkirjastamine) ja nende kohta raamatupidamiskannete automaatne SAPi importimine Asutuste käskkirju, lepinguid ja muid raamatupidamise algdokumente säilitatakse Asutuste dokumendihaldussüsteemides (edaspidi DHS). Asutuste poolt koostatud raamatupidamise algdokumendid edastatakse elektrooniliselt Keskusele. Vastavad e-posti aadressid on avaldatud koos Asutuste ja Keskuse kontaktisikute andmetega Keskuse kodulehel Ülekannete tegemine ja laekumiste vastuvõtmine toimub e-riigikassa infosüsteemis Asutuste poolt avatud kontode kaudu Väheväärtusliku vara arvestust peetakse üldjuhul Asutustes Riigitöötaja iseteenindusportaali (edaspidi RTIP) varade moodulis (v.a RIKi IT varad). RIK-s peetakse IT varade arvestust elektroonilises arvepidamiskeskkonnas (RV baas) Ravimite arvestust peetakse Viru Vangla apteegis. Arvestuse pidamiseks kasutatakse programmi Medisoft (nimetusega Liisa Apteek) Vanglates vormivarustuse (sh vanglaametnike vormiriided, kinnipeetavate tööriided, pesuladu jne) ja toiduainete arvestust peetakse laoarvestusprogrammis BUUM Laskemoona arvestust peetakse Tallinna ja Viru Vanglas programmis BUUM ja Tartu Vanglas MS Excelis. 4

5 3.12. Vajaduse korral kasutatakse arvestuse pidamiseks ka MS Excelit Põhivara arvestust peetakse SAPis ning RTIPis Maksudeklaratsioonid esitatakse ja säilitatakse e-maksuameti infosüsteemis Statistilist aruandlust esitatakse e-stati vahendusel Asutused saavad neile vajalikke aruandeid peamiselt SAPi veebipõhise aruandlussüsteemi BusinessObjects (BO) kaudu Kontode analüütilise arvestuse kohta lisainformatsiooni saamiseks koostatakse erandjuhul Exceli tabeleid. Tabelid säilitatakse Keskuse võrgukettal lähtudes Keskuse asjaajamiskorrast. 4. Algdokumentide koostamine ja kontrollimine 4.1. Raamatupidamiskirjendi aluseks on majandustehingut tõendav algdokument või algdokumentide alusel koostatud koonddokument. Asutus saadab majandustehinguid tõendavad algdokumendid ja koonddokumendid Keskusele vastavalt Toimemudelile Keskus koostab algdokumendina raamatupidamisõiendeid Algdokument on majandustehingu toimumist kinnitav tõend (ostu- ja müügiarve, lähetuskulude aruanne, majanduskulude aruanne jne), millel on vähemalt järgmised andmed: 1) dokumendi nimetus, number ja koostamise kuupäev; 2) tehingu majanduslik sisu ja toimumisaeg; 3) tehingu arvnäitajad (kogus, hind, summa); 4) tehingu toimumist kinnitav Asutuse volitatud isiku kinnitus; 5) vastava raamatupidamiskirjendi järjekorranumber Punkti 4.3. alapunktides 4. kuni 5. nimetatud nõudeid ei kohaldata algdokumentidele, kui loetletud andmed on kajastatud vastavate algdokumentide alusel koostatud koonddokumendis Raamatupidamisõiendil ei nõuta punkti 4.3. alapunktides 4. kuni 5. esitatud rekvisiite, kuid nõutakse Keskuse töötaja (raamatupidaja, algdokumendi koostaja) nime Asutuse juht, JM puhul kantsler, kinnitab volitatud isikud, kes vastutavad eelarve sihipärase kasutamise eest ning kontrollivad ja kinnitavad algdokumente enne nende saatmist Keskusele. Volitatud isikute nimed saadab Asutus Keskusele viimase nõudmisel Asutuste poolne dokumendi õigsuse kontroll peab tagama, et: 1) dokument kajastab majandustehingut õigesti; 2) dokumendil kajastatud kogused, hinnad ja muud tingimused vastavad eelnevalt sõlmitud kokkuleppele; 3) tehing on seaduspärane ja vajalik; 4) tehing on kooskõlas eelarvega; 5) tehingu tingimused vastavad parimatele analoogsete tehingute tingimustele; 6) kokkuleppe sõlmimisel on lähtutud kokkuhoidlikkuse printsiibist; 5

6 7) tehing on kooskõlas eelarve täitmise ja jälgimise põhimõtetega; 8) dokument on Asutuse poolt kontrollitud ja kinnitatud vastavalt Asutuses kehtivale korrale Asutused, v.a täisteenuse puhul, märgivad SAPi sisestatavatele dokumentidele finantsja juhtimisarvestuse pidamiseks vajalikud tunnused, sh eelarve konto, eelarve liigi (Fond), eelarveüksuse, kuluüksuse (Kulukeskus), kulukoha (Tellimus), projekti (WBS-element), toetuse (abiraha), sõidukite korral sõiduki registreerimisnumbri, RH number ning vajadusel muud informatsiooni, mis selgitab tehingu sisu. Täisteenuse puhul lisab finantstunnused RTK raamatupidaja, vastavalt kuluarvestuse kirjeldusele. Täisteenusele üleminek toimub asutuste kaupa alates Keskuse töötajad kontrollivad Asutustest saadud dokumente, tagades SAP-i sisestamisel, et: 1) raamatupidamiskontod, tehingupartneri, tegevusala, allika ja rahavoo koodid on õiged; 2) arvestusobjektide koodid on sisestatud vastavalt Asutuse poolt määratule; 3) maksetähtpäev on õige; 4) saaja rekvisiidid (pangakonto number, nimi ja muud andmed) on õiged; 5) summad on õiged; 6) kande kuupäev on õige; 7) kulutuse eest ei ole varem tasutud Keskus kontrollib, kas kontolaiendid on vastavuses Asutustes kehtiva korraga ja küsib vajadusel Asutuselt saadud tunnused üle. Kui dokumendis ei ole täpselt arusaadav tehingu sisu või kajastamise kuupäev, küsib Keskus täiendavad dokumendid Asutuselt juurde. Täisteenuse puhul lisab kontolaiendid Keskus ja asutus vajadusel parandab neid Keskuse töötaja poolt SAPi sisestatud andmed loetakse tema poolt kontrollitud ja kinnitatud andmeteks. 5. Dokumendikäive, dokumentide grupeerimine ja säilitamine 5.1. Dokumendiliigid ja nende käive on reguleeritud Toimemudelites Raamatupidamisdokumentide grupeerimisel toimikutesse ja nende säilitamisel lähtutakse Toimemudelitest, Asutuste asjaajamiskorrast, dokumentide loetelust ja arhiveerimise korrast Ostuarved registreeritakse ja säilitatakse e-arvete menetlemise infosüsteemis. Muud dokumendid registreeritakse Keskuse või Asutuste DHSides või põhitegevuse infosüsteemides. Kohtutäiturite ettemaksuotsused säilitatakse täitemenetluse infosüsteemis. E-riigikassa väljavõtted säilitatakse e-riigikassa infosüsteemis. Kui dokument on nõuetekohaselt elektrooniliselt säilitatud (koos dokumendi kontrollimist kinnitavate andmetega), võib paberdokumendi hävitada Asutustest saadetakse dokumendid üldjuhul Keskusele elektrooniliselt Keskuse finantsarvestuse osakonna JM valitsemisala talituses määratakse iga Asutuse e-posti esmane töötleja, kes vastutab kõikide dokumentide edasise arvestusse kandmise või edasisuunamise eest teisele Keskuse töötajale. Keskuse raamatupidaja, hooldades Asutuse nimele avatud e-posti, lähtub dokumendi liigist ja töötleb dokumenti elektrooniliselt, lisades 6

7 SAP dokumendi numbri. Elektroonilised dokumendid salvestatakse võrgukettale Keskuse finantsarvestuse osakonna Justiitsministeeriumi finantsarvestuse kausta. Töödeldud dokumendid kustutatakse e-postist NAPis arvestust peetavate nõuete ja kohustistega seotud tehingute algdokumendid salvestatakse ja säilitatakse nõude loonud klientsüsteemis (maksekäsumenetluse infosüsteem (edaspidi MKM-KIS), kohtute infosüsteem (edaspidi KIS), äriregistri infosüsteem jne), link alusdokumendile (v.a riigilõivu nõude loomisel) registreeritakse automaatselt nõude või toimingu (nt riigilõivu tagastamine) registreerimisel NAPi Kohtulahendite ärakirjad, millega riigituludesse välja mõistetud nõuete analüütilist arvestust ei ole võimalik pidada NAPis (nt EL liikmesriigis tekkinud ning Eestis tunnustatud nõuded, enne algatatud menetlused), edastatakse kohtu poolt kohe pärast kohtulahendi jõustumist elektroonilise jõustumismärkega varustatult meili teel MTAsse Paberkandjal ja elektrooniliselt kasutatavate kaustade nimekiri on kätte saadav Keskuse asjaajamisekorras Raamatupidamise algdokumente säilitatakse üldjuhul seitse aastat alates majandusaastale järgneva aasta algusest. Euroopa Liidu toetuste ja välisvahendite algdokumente (sh lepinguid) säilitatakse lähtudes vastavatele dokumendiliikidele õigusaktidega kehtestatud pikematest säilitamise tähtaegadest Asutuste algdokumentide säilitamise eest vastutab Asutus. Keskusele jõudnud algdokumentide säilitamise eest vastutab Keskus. 6. Raamatupidamisregistrid 6.1. Raamatupidamisregistreid, mis sisaldavad kontode saldosid ja liikumisi ning raamatupidamiskirjenditele lisatud informatsiooni, peetakse punktis 3 kirjeldatud infosüsteemides (kui kirjalikku taasesitamist võimaldaval infokandjal) ning neid ei säilitata paberil väljatrükina SAPis avatakse Riigiraamatupidamiskohustuslasele iseseisva aruandekohustuslase tunnus (Company Code). Alates kasutavad kõik JM valitsemisala asutused Riigiraamatupidamiskohustuslase tunnust J Asutusi eristatakse segmendi tunnusega. Asutustel on järgmised segmendi tunnused: 7. Kontoplaan ja arvestusobjektid 7.1. Kontoplaan lähtub Üldeeskirja lisas nr 1 kehtestatud kontode koodidest, millele võib lisada allkontosid Asutustele vajaliku detailsema majandusliku sisu üle arvestuse pidamiseks. SAPis avatud kontod on seetõttu Üldeeskirjas kehtestatud koodidest (6-kohalised) pikemad (8- kohalised). SAP-is olev aktuaalne kontoplaan ja muud arvestusobjektid on kättesaadavad SAP BO aruandest AA Tehingupartneri kood (vt Üldeeskirja lisa 2) lisatakse kontole käsitsi või võetakse automaatselt SAP hankijate või klientide registrist. 7

8 J10 J20 J30 J40 J50 J51 J52 J53 J54 J55 J56 J57 J58 J60 J61 J62 J63 J70 J80 J90 Justiitsministeerium Prokuratuur 7.3. Tegevusala kood (vt Üldeeskirja lisa 3) lisatakse kontole automaatselt Asutuse eelarveüksuse järgi, v.a ettemaksude kontodel ning antud ja saadud toetustel, mil see sisestatakse kandele käsitsi. Kasutusel on järgmised tegevusala koodid: 1) kohus" - kohtud; 2) kinnipidamiskohtade tegevuse korraldus" - vanglad; 3) muu avalik kord ja julgeolek" - JM, Prokuratuur, RIK, AKI ja EKEI; 4) üldine majandus- ja kaubanduspoliitika" - PA, KA; 5) muu eakate sotsiaalne kaitse" - pensionikulud; 6) muu sotsiaalne kaitse" - kinnipeetavate isikute vabanemistoetus; 7) valitsussektori võla teenindamine" - intressikulud Allika kood (Tegevusvaldkond) (tekkepõhises kandes) (vt Üldeeskirja lisa 4) lisatakse kontole käsitsi Rahavoo kood (Tehingutüüp) (vt Üldeeskirja lisa 5) lisatakse kontole käsitsi Eelarveklassifikaator (eelarve liik, eelarve konto, objekti kood, tegevusala kood, toetuse kood) lisatakse tekkepõhisele kandele Igal Asutusel on üks eelarveüksus. Eesti Kohtuekspertiisi Instituut Registrite ja Infosüsteemide Keskus Kohtud (grupp) Tallinna Ringkonnakohus Harju Maakohus Tallinna Halduskohus Viru Maakohus Tartu Ringkonnakohus Tartu Maakohus Tartu Halduskohus Pärnu Maakohus Vanglad (grupp) Viru Vangla Tartu Vangla Tallinna Vangla Andmekaitse Inspektsioon Patendiamet Konkurentsiamet 7.8. Igale Asutusele määratakse üks tulukeskus, mis on SAPis seotud Asutuse kulukeskustega Kulukeskused määratakse igale Asutuse administratiivsele üksusele. Kulukeskus sisestatakse kulukontodele, v.a kulum, mille korral see tekib automaatselt põhivara kaardile sisestatud kulukeskuse järgi Kulukoht (Tellimus) määratakse kulukontodele. 8

9 7.11. Toetus (Abiraha) - kasutatakse saadud välistoetustel ning selle kaas- ja omafinantseerimisel ning nende allikate arvel tehtud kulutustel Projekt (WBS-element) - kasutatakse tekkepõhiselt omavahel seotud tegevuste tähistamiseks. Tunnus on kohustuslik materiaalse ja immateriaalse põhivara soetuste korral Koolitussündmuse kood sisestatakse koolituskuludele Vajadusel lisatakse SAPis kontole määrang lisainformatsiooniga Kandele lisatakse käibemaksukood, mille alusel arvestatakse MTAle tasumisele kuuluvat käibemaksu Kandele lisatakse ettemakse indikaator, kui reskontros kajastatakse ettemakse. Sellega juhitakse ettemaksete arvele võtmist teatud kindlale kontole ja nende hilisemat väljapakkumist ettemakse sulgemiseks Kandele lisatakse muid tunnuseid, kui need on nõutavad SAPi kasutusjuhendi alusel, sh riigihanke numbrid. 8. Eelarve ja selle täitmise jälgimine 8.1. Arvestusobjektide detailsus (eelarveüksused, tulu- ja kuluüksused, kulukohad, projektid, toetused ja muud valitsemisala ja Asutuste juhtimisarvestuseks vajalikud koodid) kooskõlastatakse JMi eelarve- ja strateegiatalitusega Eelarve sisestatakse tekkepõhiselt RTK riigiarvestuse töötaja poolt riigieelarves, Vabariigi Valitsuse ja justiitsministri poolt seatud limiitide jälgimiseks. Asutustelt saadud tekkepõhise eelarve ja nende muudatused sisestab SAPi Keskus. Asutus võib tekkepõhise eelarve jaotada kooskõlastatult JMi eelarve- ja strateegiatalitusega detailsemalt Eelarve täitmise jälgimiseks kajastab Keskus tehingud SAPis, lisades eelarve tunnused, sh eelarveüksused, eelarve liigid, eelarve kontod, tegevusalad, toetused, projektid ja muud tunnused Keskus kontrollib iga kuu lõpu seisuga hiljemalt järgmise kuu 25. kuupäevaks SAP BO tekkepõhise eelarve täitmise aruande vastavust SAPi aruandega ja kassapõhiste tehingute vastavust e-riigikassa ja SAPi aruandega. 9. Kontode saldode kontrollimine ja paranduskanded 9.1. Keskus kontrollib iga kuu lõpu seisuga kontode analüütiliste saldode õigsust. Nõuete ja kohustiste kontodel suletakse (kliiritakse) jooksvalt laekunud, üle kantud või tasaarveldatud nõuded ja kohustised (SAP tunnus Cleared Item, kanderead eristatakse rohelist värvi märgiga). Lahtised analüütilised saldod (SAP tunnus Open Item, kanderead eristatakse punast värvi märgiga) kontrollitakse iga kuu lõpu seisuga üle, et veenduda nende õigsuses Bilansiväliste riiginõuete analüütika jooksvat kontrolli teostab MTA. NAP nõuete, sh riigilõivu nõuete, parandused teostab Asutus oma klientsüsteemis. Vastavad teavitused edastatakse ja registreeritakse automaatselt NAPis Raamatupidamiskandeid ei kustutata ega tehta neis selgitusteta ega viideteta parandusi. Üldjuhul kasutatakse parandamiseks SAPi storneerimise funktsionaalsust, mis automaatselt seob esialgse ja storneeriva kande. Uuele (parandatud) kandele sisestatakse sõnaline selgitus 9

10 parandamise kohta koos parandatud kande numbri märkimisega Paranduskande alusdokumendiks võib olla esialgne alusdokument, Asutuse e-kiri parandamist vajavate andmete kohta või Keskuse poolt koostatud raamatupidamisõiend K-rahas staatusega Vabanenud" isikute vabakasutuskontol ja vabanemisfondis olevad rahalised vahendid, mis on vanemad kui 3 aastat, kannab Asutus edasi riigituludesse. 10. Arveldused Ülekanded ja laekumised e-riigikassa vahendusel E-riigikassas avatakse kontod, mille kaudu teenindatakse kas Riigiraamatupidamiskohustuslast tervikuna või teatud Asutust või teatud Asutuste gruppi olenevalt konto kasutamise ja konto liikumiste ning jäägi jälgimise vajadusest. SAPis eristatakse Asutuste ülekandeid ja laekumisi segmendi koodiga E-riigikassas avatud kontod kajastatakse SAPis pangakontodena, kusjuures e- riigikassas avatud kontodele vastab SAPis konto kontogrupis 1005 (arvelduskontod pankades) või konto algusega (saadud siirded) ja (antud siirded). Tagasimaksed või tuluvähendused kajastatakse samal siirdekontol Tulukonto avatakse Asutusele juhul, kui sellele tulnud laekumiste kontroll toimub Asutuses (näiteks lõivudelaekumise jälgimiseks) või kui see on nõutud Euroopa Liidu fondidest saadavate toetuste jälgimiseks ja kasutamiseks või kui Keskus ei oleks ühise konto kasutamise korral võimeline laekumisi Asutuste kaupa õigesti ära jaotama Keskus või MTA kajastab e-riigikassa kontode liikumised igapäevaselt SAPis ja võrdleb need e-riigikassa andmetega, v.a lõivutulude kontod, Tartu vangla tagatise konto ning kohtunõuetega seotud kontod, mille korral tehakse SAPi koondkanded kuu kohta. E-riigikassa kontode väljavõtteid säilitatakse elektrooniliselt e-riigikassa infosüsteemis Ülekannete tegemisel osalevad kaks töötajat. Üks neist moodustab automaatselt maksekorraldused ja teine saadab maksekorraldused läbi X-tee e-riigikassasse Vajaduse korral kannab MTA Asutuste poolt avatud e-riigikassa kontodele saabunud laekumised Asutuse või maksja sellekohase taotluse alusel ümber MTA NAPiga seotud e- riigikassa kontole. Makse kinnitab Keskus Kui laekumisel ei ole selgelt viidatud laekumise sisule, pöördutakse Asutuste poole selgituste saamiseks Selgituseta või Asutustele mittekuuluvad laekumised võetakse SAPis arvele selgitamata laekumistena kontole Nende edasikandmise, tagasikandmise aluseks võib olla kohtulahend, raha maksja või raha saaja sellekohane esildis, Asutuse poolt edastatud menetlus või raamatupidamisõiend Selgitamata laekumised vaadatakse üle hiljemalt iga kuu lõpus. Kui kahe aasta jooksul laekumisest pole midagi selgunud, kantakse laekumine õiendiga tuluks kontole (välja nõudmata deposiidid ja tagatistasud) kui raha on laekunud tagatise kontole, kontole (muud (ebatavalised) tulud) või (menetluskulude hüvitised). Raamatupidamisõiendile märgitakse laekumise kuupäev, summa, muud olemasolevad andmed makse kohta, tuluks kandmise põhjendus, õiendi koostaja nimi ja allkiri. 10

11 Asutuse e-riigikassa kontole ekslikult makstud summa ning enammakstud summa (v.a lõivud, tagatised) kuni 1000 eurot võib maksjale tagasi kanda taotluseta, kui on selgelt väljaloetav, et ekslikult kantud summa ei kuulu Asutusele ega teistele Asutustele, näiteks kui see on välja mõistetud hageja vm kolmanda isiku kasuks, samuti kui isikul on kõik väljamõistetud nõuded täidetud, v.a RIK SAPi enammakstud kuni 10-eurose laekumise võib õiendi alusel kanda kohtu või Prokuratuuri tuluks. Kui maksja soovib enammakstud summat tagasi, siis tehakse tulu vähendamine ning kantakse maksjale summa taotluse alusel tagasi SAPi kuni 1,5-eurose vähemmakstud nõude võib õiendi alusel kanda kohtu tulu vähenduseks Tagatised ja kautsjonid Asutuse tagatiste kontodel kajastatakse kuni algatatud kohtuotsuse või määruse alusel sisse nõutud kolmandate isikute raha: kautsjonid, tagatised, tunnistajatasud, ekspertiisitasud, menetlusdokumentide kätte toimetamise ettemakstud kulud jms kulud, pankrotihalduri tasud; PA edasikantavad rahvusvahelised tasud. Keskus kajastab tagatiste e- riigikassa kontode liikumised vanas SAPis (v.a Prokuratuur ja PA, kelle puhul nende kontode liikumisi kajastatakse SAPis) vastaval pangakontol (tagatised) ja kohustiste kontol (tagatistasud, kautsjonid). Kuu lõpus teeb Keskus koondkanded laekumiste ja tagastamiste kohta vana SAPi põhjal SAPi kontodele ja Kuni tsiviil- ja haldusasjades tasutud tagatiste ja kautsjonite ning kriminaalasjades kautsjonite arvestust peetakse vanas SAPis. Kohustiste kontole, mis on reskontro tüüpi, lisatakse järgmised andmed: kliendi (maksja) nimi, selgituses kohtuasja number ja kohtuniku nimi. Prokuratuuri tagatiste arvestust peetakse uues SAPis, kus igale kandele lisatakse konkreetse kriminaalasja number Alates tasutud kautsjoni või tagatise nõue (v.a kriminaalasjade kautsjonid) registreeritakse kohtulahendi alusel NAPi kaudu. Määratud tagatised võetakse esmalt arvele bilansivälistel kontodel ja MTA kontole laekumisel kantakse laekumine siirdena (konto kaudu) ümber kontole või NAPis peetavate tagatiste ja kautsjonite tasumiste kontrollimine, unikaalse viitenumbrita laekunud summade sidumine nõudega, kohtulahendi alusel riigituludesse kandmine ja tagastamine toimub Asutuste poolt klientsüsteemis. Kautsjonite ja tagatiste tasumiseks on MTA poolt avatud NAPiga seotud e-riigikassa kontod. Laekumiste automaatseks nõuetega sidumiseks genereerivad klientsüsteemid unikaalsed viitenumbrid. Nõuet võib maksja või asutuse sellekohase taotluse alusel ning vajadusel ilma taotluseta siduda tasumisega ka Keskuse või MTA töötaja Kui kohtuotsuse alusel on vaja tagatisi kasutada kulude katmiseks, näiteks ekspertiisitasu, tõlketasu, pankrotihalduri tasu, tunnistajatasu väljamaksmiseks, kantakse tagatised MTA kontolt või e-riigikassa tagatiste kontolt ümber e-riigikassas olevale valitsemisala tulukontole algusega 280. Jooksvalt tehakse vanast SAPist uude SAPi tagatiskonto vähendamise kanne (eelarverida 206, eelarve liik 10). Laekumine kajastatakse kontol (menetluskulude hüvitised (RIB)) eelarve liigiga 43. Selle tulemusena tekib eelarve tunnusega 43, mida kasutatakse, kui tagatiste konto arvelt makstakse välja kulusid (tunnistajatasud, ekspertiisitasud, pankrotihalduri tasud jne) Kohtulahendi alusel riigitulusse kantud (näiteks aegunud) tagatised kantakse vanas 11

12 SAPis riigitulusse kontol (välja nõudmata deposiidid ja tagatistasud) Inventuuride käigus tuvastatud, lõppenud menetlustega seotud tagatiste kontole tasutud summad kantakse kohtudirektori käskkirja alusel riigituludesse 2 aasta möödumisel selle aasta lõpust, millal tasumine toimus, kuid mitte enne menetluse jõustunud lahendiga lõppemist. Prokuratuuri tagatiste kontolt kantakse summad riigituludesse Asutusest saadud esildise alusel (esildis koostatakse jõustunud kohtulahendi alusel) Vanglas kinnipeetavate isikute rahade arveldusteks on e-riigikassas avatud Tartu Vangla nimele tagatiste konto. Sellele kontole laekuvad kinnipeetavate isikute rahad, mis on seotud K-raha programmiga. Kõikidele vanglas kinnipeetavatele isikutele väljastatakse individuaalne viitenumber, mille järgi toimub K-raha programmis automaatselt vangistusseaduse 44 järgi raha jagunemine. Kinnipeetavate isikute isiklik raha kajastatakse SAPis vastaval pangakontol ja kohustise kontol (klientide raha), kinnipeetavate isikute nõuete katteks kogunenud raha kontol (kohtutäiturile ülekantavad summad). Keskus võrdleb igapäevaselt e-riigikassa väljavõtet K-raha aruandega Prokuratuuri tagatiste kontol kajastatakse kolmandate isikute raha liikumisi Asutuse poolt esitatud dokumendi alusel Keskus saadab tagatiskonto väljavõtted vanast SAPist üks kord aastas ja NAPist kaks korda aastas Asutusele üle vaatamiseks PA tagatiste kontole laekuvad kolmandatelt isikutelt edasikandmiseks Euroopa Patendiametile ja WIPO-le patendiotsingutasud. Laekumised kajastatakse SAPis panga väljavõtte alusel Deebet /Kreedit Tasude edasikandmiseks saadab PA esildise Sularahakassa Sularahakassa luuakse Asutuses siis, kui sularaha vastuvõtmist nõutakse seadusandlusega või alternatiivsete maksevõimaluste puudumisel Kohtusüsteemis kasutatakse peale NAPiga liidestamist NAP kassamoodulit Erakorraliste sularahamaksete vastuvõtmisel võib sularahakassa infosüsteemi puudumisel kasutada käsitsi täidetavat kassaraamatut, mille väljavõtted saadetakse elektrooniliselt Keskusele Asutuste sularahakassale kehtestatakse maksimaalne limiit PAs ja kohtutes kuni 1000 eurot ning vanglates kuni 4000 eurot (erikonfikskeerimise-, omatulu- ja vabanemistoetuse kassad). Vanglate tagatiste konto sularahakassade puhul limiit kuni eurot Asutuste sularahakassas võetakse vastu sularaha alljärgnevatel juhtudel: 1) riigilõivud vastavalt riigilõivu sularahas vastuvõtmise korrale; 2) muud tulud (paljundamise eest) vastavalt avaliku teabe seaduse 25 lg 2; 3) kinnipeetavate ja vahistatute isiklik raha; 4) deebetkaardiga saadud kinnipeetavate vabanemistoetus kuni 640 eurot; 5) läbiotsimise käigus leitud sularaha; 6) kokkusaamiste toa kasutamise eest laekunud sularaha; 7) muud üksikjuhtumid erakorralistes olukordades Asutuste sularahakassast võib teha erakorraliselt väljamakseid vastavalt 12

13 vangistusseadus 75 lg 4 ja justiitsministri määruses nr 72 Vangla sisekorraeeskiri" 53 sätestatud juhtudel (vabanemistoetus või ühekordne toetus) Vastuvõetud riigilõiv ja muud tulud viiakse panka hiljemalt iga kuu 5. ja 20. kuupäeval, kui tuludena on laekunud 1000 eurot või sellest enam Asutuse juhi käskkirjaga määratakse sularahatehingute eest vastutav isik, kes vastutab selle eest et: 1) kassadokument kajastab sularaha liikumist õigesti; 2) sularahatehing on kooskõlas sularahakassa eeskirjadega ja seaduspärane; 3) sularaha liikumist kajastav tehing registreeritakse kronoloogilises järjekorras selle toimumisel sularahatehingute ja kassa jäägi arvestamiseks peetavas registris (infosüsteemis); 4) sularaha jääk registris on sama, mis tegelik jääk sularaha kassas; 5) kehtestatud sularaha jäägi limiiti päeva lõpus ei ole ületatud Sularaha hoitakse seifis. Seifi võtmed ja avamiskoodid on sularahatehinguid tegeva volitatud isiku valduses, kes ei tohi neid anda kolmandate isikute valdusse või jätta järelevalveta kohta, kust nad võiks sattuda kolmandate isikute valdusesse. Volitatud isik kohustub viivitamatult teatama Asutuse juhile võtmete või avamiskoodide sattumisest kolmandate isikute valdusesse ja hüvitama puuduva summa, kui see on tekkinud võtmete või avamiskoodide sattumisest kolmandate isikute valdusesse tema süül Sularaha vastuvõtmisel vormistatakse sissetulekuorder, mille kohustuslikud rekvisiidid on: 1) asutuse nimetus, aadress ja registreerimisnumber; 2) sissetulekuorderi number; 3) tehingu kuupäev; 4) isiku, kellelt raha vastu võetakse, ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku nimi, isikuvõi registrikood, aadress (vajaduse korral); 5) selgitus, mille alusel raha kassasse võetakse (viide alusele); 6) lisatud dokumendi nimetus (vajaduse korral); 7) summa; 8) volitatud isiku (raha vastuvõtja) allkiri Raha vastuvõtmise kohta antakse raha kassasse maksnud isikule orderi teine pool (üks osa kassa sissetulekuorderist), millel on volitatud isiku allkiri raha vastuvõtmise tõenduseks Sularaha väljaandmisel vormistatakse väljaminekuorder, mille kohustuslikud rekvisiidid on: 1) asutuse nimetus, registreerimise number, aadress; 2) väljaminekuorderi number; 3) tehingu kuupäev; 4) isiku, kellele raha makstakse, ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku või inkassaatori nimi, aadress; 5) selgitus, mille alusel raha välja makstakse (viide alusele); 6) summa; 7) volitatud isikute ja raha saaja allkirjad. 13

14 Sularaha viib panka Asutuse juhi poolt selleks volitatud isik või vastavalt lepingule inkassatsiooni teostav firma. Panka viidud sularaha kohta lisatakse sularaha väljaminekuorderile sularaha panka sissemakse kviitung Sularaha jääki võrdleb volitatud isik iga päeva lõpul registriga. Kord kuus (v.a NAPi kassa) trükitakse välja kuu kassaregister (koos liikumiste ja sularaha saldoga). Registri väljatrükke koos muude kassadokumentidega säilitatakse Asutuses. NAPi kassa korral kinnitab kassapidaja päeva lõpetamisega kassa infosüsteemis tegelikku sularaha jääki NAP kassa kasutamisel loetakse kassakanded MTA poolt automaatselt SAPi. Asutused, kes peavad sularahaarvestust BUUMis ja K-raha süsteemis saadavad sularahakassade kohta Keskusele iga kuu kohta aruande koondkannete sisestamiseks SAPi SAPis kajastatakse sularahakassa liikumised koondkannetena iga kuu lõpu kuupäevaga Deebet- ja krediitkaardid Asutused otsustavad vajadusel deebet- ja krediitkaartide väljaandmise oma töötajatele Asutuse ülesannetega seotud kulutuste eest tasumiseks määratud limiidi piires ning vastutavad kaartide tagastamise eest töötajate töölt lahkumisel Deebet- ja krediitkaarte kasutatakse välislähetuses või siseriiklikult ainult siis, kui kulutuse eest puudub võimalus tasuda tavapärase ülekande teel e-riigikassa kaudu Keskus kajastab krediitkaartidega toimunud tehinguid enne tasumist kuludes ja kohustiste kontol Vanglad kasutavad deebetkaarti pangast kassasse sularaha toomiseks. Kassast makstakse vabanenud kinnipeetavatele isikutele välja tema isiklik raha ja vabanemistoetus. Kassa väljamineku kanne on järgmine: Deebet vabanemistoetuse väljamaksed Deebet klientide raha (kinnipeetava isiku vabanemisel tema isikliku raha väljamaksed) Kreedit kassa Siirded Riigiraamatupidamiskohustuslase siseselt siirdeid ei kajastata. Kui üks Asutus tasub mitmete Asutuste eest (eelarve on tsentraliseeritud), siis kajastatakse kulud selle Asutuse aruandluses (Segment), kes vastavad kulutused finantseeris. 11. Tulude ja nõuete arvestus Toetused Toetuse saamise lepingu korral avatakse toetuse ja selle arvel tehtavate kulutuste jälgimiseks eraldi toetuse (Grant) kood. Sama koodi kasutakse vastavale toetusele kaasfinantseerimise saamise ja kasutamise ning omafinantseerimise korras tehtud kulutuste korral. Grandi kood lisatakse kõikidele kannetele, sh nii vastavate tulude ja selle arvel tehtud kulutuste kui ka nõuete ja kohustiste ning ülekannete ja laekumiste kontodele Kui kulutused finantseeritakse osaliselt või täielikult toetuse või sellele lisatud kaasfinantseerimise arvel, tehakse toetuse saamise kohta tulude paralleelkandeid kord kuus kajastatud kulutuste ja lepinguga ette nähtud proportsioonide alusel. Asutused tagavad selleks 14

15 vajaliku informatsiooni kulutuste alusdokumentide (nt ostuarvete) kontrollimisel ja kinnitamisel Riigilõivud Alates toimub kohtute ja registriosakondade riigilõivude arvestus MTA-s NAPi registreeritakse riigilõivu nõue automaatselt, klientsüsteemide (äriregistri ettevõtjaportaal, kinnistusraamat, avalik e-toimik,, KIS, MKM-KIS, e-notari portaal, ametlike teadaannete portaal, patenditoimingute portaal jne) kaudu, klientsüsteemi toimingu registreerimisel NAPi arvestuses oleva riigilõivu tasumise kontrollib ja unikaalse viitenumbrita laekunud summad seob riigilõivu nõudega Asutus klientsüsteemis. Riigilõivu nõudega sidumise teavitus edastatakse ja registreeritakse automaatselt NAPi. Kui nõuet on tasutud unikaalse viitenumbriga seotakse NAPis laekumine automaatselt nõudega. Juhul, kui klient maksab riigilõivu MTA maksukohustuslase ettemaksukontole või on isiku ettemaksukontol vaba raha, võib Asutus selle nõudega siduda maksukohustuslase sellekohase kirjaliku nõusoleku alusel, milleks võib olla ka maksekorraldus NAPi arvestuses olevad lõivunõuded võetakse arvele bilansivälistel kontodel ja Lõivunõude sidumisel laekumisega elimineeritakse bilansivälised kanded ja MTA bilansis arvele võetud ettemakse kontolt kantakse laekumine siirdekonto kaudu kohtutele. Kohtute raamatupidamises kajastatakse saadud siire MTAlt (kontol ) ja riigilõivu tulu (kontod , , , , ). Kord kuus saadab MTA riigilõivude koondkanded eelmise kuu lõpu seisuga SAPi NAPi väliseid riigilõive (PA, KA ja RIK) kajastatakse kassapõhiselt. Riigilõivud laekuvad Asutustele e-riigikassas avatud kontodele, mille kaudu Asutused kontrollivad riigilõivu laekumist enne toimingu teostamist. Niisugustele e-riigikassa kontodele tulnud laekumised kajastab Keskus kuu lõpu seisuga koondkannetena SAPis Riigilõivude tagastamiseks edastab riigilõivu tasuja avalduse Asutusele. Asutus kontrollib tagastamise võimalikkust. NAPi laekunud riigilõivud tagastatakse üldjuhul klientsüsteemi (äriregister ettevõtteportaal, kinnistusraamat, kohtute infosüsteemi jne) kaudu NAPi edastatud tagastusotsuse alusel MTA poolt. Enam tasutud riigilõivu tagastamisel kontrollib Asutus enne tagastuse teostamist, kas tagastus tuleb teostada riigilõivu nõude juurest või lõivu ja tagatise ettemaksukontol olevast vabast rahast. Asutused, kellel ei ole võimalik tagastusotsust klientsüsteemi kaudu NAPi edastada, edastavad tagastusotsuse MTAle meili teel ning MTA teeb tagastuse. E-riigikassasse tasutud riigilõivu tagastusotsus edastatakse meili teel Keskusele, kes kannab riigilõivu tagasi Riigilõivu tagastamise nõue lõpeb kahe aasta möödumisel selle aasta lõpust, millal riigilõiv tasuti, kuid mitte enne menetluse jõustunud lahendiga lõppemist PA edastab kord kvartalis esildise eelmises kvartalis laekunud Euroopa patentide lõivudest edasikandmiseks Euroopa Patendiametile. Keskus sisestab kohustise Deebet /Kreedit ja teostab ülekande Trahvid (v.a kohtute poolt määratud trahvid) AKI, KA ja JM poolt määratud trahvide arvestust peetakse isikute ja asutuste lõikes 15

16 bilansiväliselt vanas SAPis. Nõuded kajastatakse AKI, KA ja JM poolt esitatud teatiste, menetleja otsuste või käskkirjade alusel. Laekumised kajastatakse e-riigikassa konto väljavõtte alusel. Vanglate poolt määratud trahvide üle peab arvestust asutus, laekumised kajastatakse kassapõhiselt e-riigikassa konto väljavõtte alusel. Koondkanded tehakse kord kuus kuu lõpu seisuga SAPi kassapõhiselt Oportuniteeditasud Alates toimub kohtute oportuniteedinõuete arvestus MTA-s, Prokuratuuri oportuniteedinõuete üle peab arvestust jätkuvalt Prokuratuur NAPis peetakse kohtute ja prokuratuuri oportuniteedinõuete arvestust tekkepõhiselt bilansivälistel kontodel ja Tulu kajastatakse laekumisel kontol (oportuniteeditasud). Kord kuus saadab MTA oportuniteedinõuete koondkanded eelmise kuu lõpu seisuga SAPi Tulu majandustegevusest Tulu toodete ja teenuste müügist võetakse arvele tekkepõhiselt nõudedokumendi (arve, teatis, leping) alusel. Vanglates personalisöökla ja kokkusaamistubade tulud kajastatakse kassapõhiselt, kuna tekkepõhine tehingu toimumine toimub samal ajal või väikese viiteajaga RIK genereerib ja saadab äriregistri ja kinnistusraamatu lepingulistele püsiklientidele müügiarved SAP müügimoodulist, saades selleks algandmed RIK registrisüsteemidest Kui Asutus on käibemaksukohustuslane, lisatakse arvetele käibemaks vastavalt käibemaksuseadusele. Käibemaksu ei lisata, kui kaupade ja teenuste või õiguste müük ei ole käsitletav ettevõtlusena käibemaksuseaduse mõistes (st kui vastavat kaupa või teenust ei müüda turul, vaid tegemist on riigi poolt osutatavate avalike teenustega) Muud tulud Varale tekitatud kahju, mis hüvitatakse kindlustusseltside poolt, kajastatakse kulude vähendusena kindlustusjuhtumi kahjude kompenseerimiseks või kahjustatud või hävinud vara taastamiseks vastavalt kindlustuslepingule. Reeglina tekivad kulud kahju kõrvaldamiseks enne ja alles hiljem hüvitatakse tekitatud kahju kindlustusseltsi poolt JM ja AKI sunnirahad kajastatakse kontol (sunniraha ja tulud asendustäitmisest). Sunnirahanõuete analüütilist arvestust isikute ja asutuste lõikes peetakse bilansiväliselt vanas SAPis, koondkanded tehakse kord kuus kassapõhiselt SAPi Kontol (menetluskulude hüvitised) kajastatakse kohtulahendi või Prokuratuuri määruse alusel väljamõistetud menetluskulud. Samuti kajastatakse antud kontol NAP arvestuses olevaid laekunud tagatisi ja kautsjoneid, mis kantakse riigitulusse Konfiskeerimise asendamisel saadud tulud kajastatakse kontol (konfiskeeritud ja konfiskeerimise asendamisel saadud varad), sh vanglas kinnipeetavatelt isikutelt konfiskeeritud sularaha, mida kinnipeetav isik omab vanglas vangistusseaduse või vangla kodukorraga mitte ettenähtud korras ning Prokuratuuri tagatise kontole laekunud vara konfiskeerimise tagamiseks saadud raha, mis kantakse riigituludesse. Prokuratuuri tagatiste kontol olevate summade riigituludesse kandmine toimub Prokuratuurist saadud esildise alusel, esildise alusdokumendiks on üldjuhul jõustunud kohtulahend. 16

17 Kontol (välja nõudmata deposiidid ja tagatistasud) kajastatakse laekunud tagatised, kautsjonid, tunnistajatasusid ja muud summad, mis kantakse riigituludesse Vanglatel laekub vanglate muude tulude kontodele ( , , ) raha vanglas kinnipeetavatelt isikutelt (koopiate tegemise eest, tervisetõendi väljastamise eest, lõhutud vara eest jne). Prokuratuuril laekub muude tulude kontole raha koopiate eest. Nõuet eelnevalt üles ei võeta, tulu kajastatakse laekumisel, kuna ajavahemik teenuse osutamise ja raha laekumise vahel on ebaoluline Kontol (universaalse postiteenuse maksed) kajastatakse KA universaalse postiteenuse maksed Kohtulahendi alusel välja mõistetud riigi nõuded Alates toimub kohtulahendite alusel välja mõistetud riigi nõuete arvestus MTA-s Kohtulahendiga välja mõistetud riigi nõuded kajastatakse kohtulahendi tegemise kuupäevaga, juhul kui kohtulahendi kuupäev jääb saldoandmiku avatud perioodi. Kui kohtulahendi kuupäev jääb suletud perioodi, kajastatakse lahend esimese avatud perioodi kuupäevaga Kui MTA leiab kohtulahendis puudulikke andmeid või tuvastab NAPis nõudega seotud andmete mittevastavuse kohtulahendi resolutsioonis toodule, annab ta sellest kohtule teada ning kohus teeb parandusmääruse või parandab klientsüsteemis nõudega seotud andmed. Vastav teavitus edastatakse ja registreeritakse automaatselt NAPi Kui klientsüsteemist edastatakse NAPi solidaarne nõue, siis üks solidaarsetest nõude omanikest registreeritakse NAPis nõude omanikuna ja ülejäänud nõude omanikud registreeritakse kui nõude täitmise eest solidaarselt vastutavad isikud. Vanas SAPis kajastatakse solidaarnõue nii mitme isiku suhtes, kellelt see on välja mõistetud (ehk jaotatakse võrdselt). Kande info lahtrisse märgitakse kogu solidaarselt välja mõistetud summa ja isikute nimed, kellega nõue solidaarselt välja on mõistetud MTA saadab sundtäitmisele kohtulahendite alusel väljamõistetud riigi nõuded, kui need ei ole vabatahtliku täitmistähtaja jooksul tasutud. Vabatahtlikuks loetakse menetlusseadustikes määratud tähtaeg või kohtulahendis märgitud tähtaeg Kohtulahendi alusel välja mõistetud bilansiväliseid nõudeid, mille summa ületab eurot, hinnatakse individuaalselt. Ülejäänud bilanssi võetavate nõuete laekumist hinnatakse kogumina, võttes aluseks kolmel viimasel aastal määratud nõuete laekumise ja kolmel viimasel aastal määratud nõuete suhte kõigi nõuete kohta, mille summa oli kuni eurot. Bilanssi võetavad nõuded kajastatakse SAPis koondkandega aasta lõpu seisuga nõude ja tuluna ning storneeritakse järgmise aasta viimase kuupäeva seisuga, vahetult enne järgmise aasta vastavate kannete tegemist Bilanssi võetakse punktis kehtestatud määra alusel nõuded järgmistelt bilansivälistelt kontodelt: karistused (sh trahvid); menetluskulud. 17

18 Kohtulahendi alusel tekkinud nõuete arvele võtmiseks bilansis koostatakse raamatupidamise õiend, millele lisatakse arvestuse algandmed Bilanssi ei võeta arvele järgmisi bilansiväliseid nõudeid: riigilõivud ja oportuniteeditasud, kuna need on vabatahtlikult tasumisele kuuluvad, mistõttu nende korral ei teki riigil nõudeõigust; kautsjonid ja tagatised, kuna need on ettemaksete iseloomuga; kohtutäituri ja AKI poolt määratud sunnirahad ning AKI ja JM poolt määratud trahvid lähtudes nende kõrgest laekumata jäämise osakaalust ning ebaolulisest mahust Ettemaksed kohtutäituritele Kohtutäituritele tehtavad ettemaksed kajastatakse kontol (kohtutäituritele makstud ettemaksed). Ülekande aluseks on kohtutäituri ettemaksutasu otsus (arve), milles peab olema viidatud kohtuasja numbrile ja isikule, kelle suhtes ettemakset taotletakse Ettemaks tagastatakse kohtutäituri poolt, kui kohtutäituri tasu on võlgnikult täielikult sisse nõutud. Kui võlgnikult ei ole mõistliku aja jooksul õnnestunud täitekulusid sisse nõuda, tagastab kohtutäitur vähemalt poole tema tasutud täitekulude ettemaksust. Kui täitemenetlus tuleb lõpetada nõuet rahuldamata, ei tagastata kohtutäituri tasu ettemaksu Kohtutäituri tasu kantakse kuluks kui täitemenetlus lõpetatakse nõuet rahuldamata sellekohase täitemenetluse lõpetamise otsuse alusel Raamatupidamises kantakse kohtutäituritele tehtud ettemakse kuluks järgmise kandega: Deebet juriidilised teenused; Kreedit kohtutäituritele makstud ettemaksed Kohtutäiturite ettemakseid võrreldakse kohtutäituritega aasta lõpu seisuga saldokinnituskirjaga, mis saadetakse elektrooniliselt Kui saldode võrdlemisel ilmnevad vahed, selgitakse need välja vastastikuse võrdlemise teel ja kinnitatakse saldo lõplikult peale paranduste tegemist Kohtutäiturite ettemaksud kantakse õiendiga ebatõenäoliselt laekuvaks, kui: 1) kui kohtutäituri seaduse 15 lg 1 alusel kohtutäituri ametist vabastamisel ei lähe kohtutäituriga seotud kohustused (sh ettemaksud) üle asjaajamist üle võtvale kohtutäiturile; 2) kirjavahetuse alusel kohtutäituriga ei suudetud saldot põhjendada Kohtutäiturite ettemaksud tunnistatakse lootusetuks põhjendatud otsuse alusel, mis kooskõlastatakse JMi justiitshalduspoliitika osakonna vabakutsete talituse ning eelarve- ja strateegiatalitusega Meeldetuletuskirjad Nõuete tähtaegset laekumist jälgib Keskus või MTA lähtudes Toimemudelitest Keskus saadab juhul, kui nõue ei laekunud maksetähtajaks, hiljemalt 14 päeva pärast maksetähtaega maksjale meeldetuletuskirja. Kui klient ei ole peale esimese meeldetuletuskirja saatmist nõuet tasunud, saadab Keskus teise meeldetuletuskirja 28 päeva peale maksetähtaega. Teise meeldetuletuskirja kaasatakse kõik meeldetuletuskirja saatmise kuupäevaks kogunenud nõuded. Kui klient ei ole peale teist meeldetuletuskirja saatmist nõuet tasunud, saadab Keskus 18

19 kolmanda meeldetuletuskirja 42 päeva peale maksetähtaega. Kolmandasse meeldetuletuskirja kaasatakse kõik meeldetuletuskirja saatmise kuupäevaks kogunenud nõuded ning teavitatakse klienti, et nõude mitte tähtaegsel tasumisel pöördutakse tema vastu kohtusse Meeldetuletuskirja ei saadeta, kui nõude summa on alla 5 euro, kuna nõude sissenõudmine loetakse sel juhul majanduslikult ebaotstarbekaks, v.a RIK, kus saadetakse kõikidele klientidele meeldetuletuskiri Tasumata nõuete info saab Asutus SAP veebipõhise aruandlussüsteemi BO kaudu Meeldetuletuskirjal arvestatakse viivist, kui viivis oli lepingus ette nähtud. Viivise nõuet ei võeta bilansis arvele, kuivõrd seda loetakse juba tekkimise hetkel samuti ebatõenäoliselt laekuvaks, ning see kajastatakse tulukontol (muud viivisintressitulud) laekumisel, v.a RIK, kus Asutus saadab viivise arvestuse ise kliendile NAPis arvestust peetavate sundtäidetavate nõuete omanikele edastatakse meeldetuletuskirjad (eelteavitus tasumiskohustusest, eelteavitus graafiku tasumiskohustusest, tasumisgraafiku tühistamishoiatus, võlanõude jäägi sundtäitmisele edastamise hoiatus) NAPist automaatselt meili teel Nõuete hindamine ebatõenäoliselt laekuvaks Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse vastavalt Toimemudelitele vähemalt iga kvartali lõpu seisuga individuaalselt (v.a kohtulahendite alusel väljamõistetud nõuded) Asjaolud, mille alusel hinnatakse nõuete laekumise ebatõenäolisust, on: 1) kui Keskus on võlgnikule saatnud korduvalt meeldetuletuskirju ja neile ei ole vastatud; 2) kui võlausaldaja on esitanud ostja või Asutuse vastu hagiavalduse; 3) kui ostjale on välja kuulutatud pankrot või likvideerimine Kui ebatõenäoliseks tunnistatud ja kuludesse kantud nõue laekub, kajastatakse see laekumise kuul ebatõenäoliselt laekuvaks arvamisest tekkinud kulu vähendusena Nõuete hindamine lootusetuks Lootusetuteks nõueteks loetakse ebatõenäoliselt laekuvateks tunnistatud arved, kui puuduvad igasugused võimalused nõude tagasinõudmiseks, sh: 1) asutusel ei ole võimalik oma nõudeõigust kaitsta võlgniku pankroti või likvideerimise korral; 2) võlgnikku ei leita; 3) sundtäitmisele saata ei ole võimalik või sundtäitmine ei anna tulemusi; 4) võla sissenõudmiseks ei saa või ei ole majanduslikult kasulik meetmeid rakendada Kohtuotsuse alusel väljamõistetud bilansivälised nõuded loetakse lootusetuteks nõueteks, kui on täidetud üks alljärgnevatest tingimustest: 1) võlgniku surma korral või lõppemise puhul, kui nõue ei saa üle minna surnud isiku pärijatele või õigusjärglastele või võla pärimisel ei ole võla sissenõudmiseks majanduslikult kasulik meetmeid rakendada; 2) kohtulahendi alusel on nõue tunnistatud aegunuks; 3) kohtutäituri otsuse alusel on nõue tunnistatud aegunuks; 4) juriidilise isiku pankrot lõpetakse raugemise tõttu; 5) nõude sissenõudmiseks tehtavad kulutused ületavad hinnanguliselt laekumisest saadaolevat tulu; 19

20 asenduskaristuste määramisel, kui kohus on oma lahendiga asendanud esialgselt määratud ühiskondliku kasuliku tööga; 6) kui kohus on oma lahendiga otsustanud loobuda rahalise karistuse nõude täitmisele pööramisest vastavalt kriminaalmenetluse seadustiku -le 418; 7) aegumine selle tõttu, et täitemenetluse algatamine ei ole võimalik kuna puudub võimalus täita täitemenetluse algatamise tingimusi (näiteks võlgnikul, kas puudub või ei ole võimalik välja selgitada isikukoodi või sünniaega, elu- või asukohta); 8) teistel seadusega sätestatud juhtudel Keskus saadab vähemalt kord aastas Asutusele väljavõtte ebatõenäoliselt laekuvatest arvetest (v.a kohtulahendi alusel välja mõistetud nõuded). Asutus koostab nõuete kohta, mida on vaja lootusetuks kanda Keskusele taotluse Keskus koostab aasta lõpu seisuga kõigi lootusetuks tunnistatud nõuete kohta akti ja edastab selle elektrooniliselt teadmiseks Asutusele Kohtulahendiga välja mõistetud nõuete lootusetuks kandmise alusdokumentideks on kohtulahend, surma tõendav dokument, kohtutäituri otsus, akt või õiend Lootusetu nõude laekumisel e-riigikassasse korral võetakse see arvele tuluna. 12. Kulude ja kohustiste arvestus Ettemakstud tulevaste perioodide kulud Üldjuhul ettemakseid ei tehta. Ettemakset kasutatakse, kui seda ei ole võimalik vältida Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kantakse arve eest tasumise kuus kohe kuluks, kui arve summa ilma käibemaksuta on väiksem kui 5000 eurot Ettemaksete kontodel (v.a kohtutäituritele tehtud ettemaksed, vt p 11.8) tehakse Keskuses vähemalt iga kuu lõpu seisuga ülevaatus sulgemata ettemaksete kohta (SAP avatud kirjed) Pikemat aega sulgemata ettemaksete korral (üle kolme kuu), mille puhul Keskusel ei ole teada põhjus, tehakse järelepärimine Asutusele Tegevuskulud Kulud kajastatakse üldjuhul selle Asutuse (segmendi) koodiga, kelle tegevuseks kulu kasutati Õppelaenude hüvitamisest tekkivat erisoodustuste kulu (koos maksukuluga) kajastatakse ministeeriumi aruandes ega jaotata teistele valitsemisala Asutustele Kui üks Riigiraamatupidamiskohustuslase Asutus maksab mitme Asutuse tegevuskulude eest, siis jäetakse kulud Asutuste vahel jaotamata, kui jaotatavad summad on alla 5000 euro Asutuse kohta või jaotamine keeruline ja aeganõudev või jaotamiseks kasutatavat valemit on raske põhjendada Töötasu Töötasu arvutatakse iga kuu kohta ja kantakse töötajate pangakontodele arvestuskuu viimasel tööpäeval (palgapäeval). Kinnipeetavatele isikutele makstakse töötasu hiljemalt järgmise kuu 10. kuupäeval. 20

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

KINNITATUD riigikontrolöri 27. oktoobri a käskkirjaga nr 1-1.1/17/34 Riigikontrolli raamatupidamise siseeeskiri Tallinn, oktoober 2017

KINNITATUD riigikontrolöri 27. oktoobri a käskkirjaga nr 1-1.1/17/34 Riigikontrolli raamatupidamise siseeeskiri Tallinn, oktoober 2017 KINNITATUD riigikontrolöri 27. oktoobri 2017. a käskkirjaga nr 1-1.1/17/34 Riigikontrolli raamatupidamise siseeeskiri Tallinn, oktoober 2017 Sisukord Eesmärk 3 Raamatupidamise korraldus 3 Majandustarkvara

Rohkem

Riigi esindamine kohtus 2011

Riigi esindamine kohtus 2011 Riigi esindamine kohtus 212. aastal Alar Must Tallinn 213 Justiitshalduspoliitika osakond järelevalve ja õigusteeninduse talitus Väljaandja: Justiitsministeerium Tõnismägi 5a 15191 Tallinn Telefon: 6 28

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST 10. Kulude periodiseerimine Simulatsioone (vt pt 5) kasutatakse ka juhul, kui soovitakse mõnd saadud ostuarvet pikemas perioodis kulusse kanda (nt rendiarve terve aasta kohta). Selleks tuleb koostada erinevad

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Väljaandja: Nõo Vallavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Nõo Vallavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Nõo Vallavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 18.10.2012 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 13.07.2014 Avaldamismärge: RT IV, 13.12.2013, 18 Vastu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab kasutada ettevõtetes, mis on loodud korteriühistu

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS Krediidipoliitika turu-uuring 18.02. Kokkuvõte Krediidipoliitika turu-uuring viidi läbi ajavahemikul 05.02. 08.02. Valimisse valiti juhuvaliku teel 5000 Eestis registreeritud ja tegutsevat ettevõtet Tulemustest

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates 01.01.2013 a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad Livilla

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine

Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine 2019/02/17 11:26 1/2 Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine Sisukord Directo ja Omniva arvekeskuse (endine EAK ehk Eesti E-arvete Keskus) liidestamine... 1 Definitsioonid...

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

MEMO Raamatupidamisteenuse osutamise analüüs Tallinna linna aasta konsolideeritud majandusaasta aruande menetlemisel Tallinna linnavo

MEMO Raamatupidamisteenuse osutamise analüüs Tallinna linna aasta konsolideeritud majandusaasta aruande menetlemisel Tallinna linnavo MEMO 02.01.2019 Raamatupidamisteenuse osutamise analüüs Tallinna linna 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande menetlemisel Tallinna linnavolikogu revisjonikomisjonis tegi komisjon linnavalitsusele

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted Kliendiandmete töötlemise kord Kehtiv alates 25.05.2018. a 1. Mõisted Klient on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või plaanib kasutada Panga poolt osutatavaid teenuseid. Kliendiandmed on kõik Pangale

Rohkem

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspidi Põhimõtted) sätestavad tingimused ja korra, kuidas

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/90/10 Otsuse kuupäev ja koht 20.09.2010.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp

Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2007, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja sp Väljaandja: Ambla Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 27, 81, 989 Ambla valla eelarvest kultuuri-, noorsooja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 14.12.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 60, 444 3-2-1-136-09 Riigikohtu tsiviilkolleegium 14. detsembril 2009.

Rohkem