Eesti numeratsiooniplaan

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Eesti numeratsiooniplaan"

Väljavõte

1 Väljaandja: Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: RT I, , 5 Vastu võetud nr 25 Määrus kehtestatakse elektroonilise side seaduse 30 lõike 3 alusel. 1. Määruse kohaldamisala 1. peatükk Üldsätted (1) iga määratakse kindlaks üldkasutatava elektroonilise side teenuse (edaspidi sideteenus), elektroonilise side teenuse ja muu teenuse (edaspidi sisuteenuse) osutamiseks vajaliku numeratsiooni kasutusviis ja otstarve Eestis. (2) Määruses ning selle lisas (edaspidi ka lisa) sätestatud nõuded kohalduvad numbriloa alusel Eesti numeratsiooniplaani numbreid kasutavale isikule sõltuvalt tema osutatava sideteenuse või selle abil osutatava muu sideteenuse või sisuteenuse liigist. 2. Numeratsiooniplaani ülesehitus (1) on suletud numeratsiooniplaan, milles puuduvad suunanumbrid. (2) Numbrite, lühinumbrite ja prefiksite paiknemine numeratsiooniväljas, nende pikkus ja kasutusotstarve on esitatud lisas. 3. Numeratsiooniväli Numeratsiooniväli on järjestikuste numbrite hulk, millel on ühine numbri algusosa. 4. Rahvusvaheline number 2. peatükk Rahvusvaheline number Rahvusvaheline number on Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu standardiseerimise sektori (International Telecommunication Union Telecommunication Standardardization Sector ITU-T) soovituse E.164 kohane kümnendnumber, mis koosneb riigikoodist (Country Code CC) ja sellele järgnevast riigisisesest (tähenduslikust) numbrist (National (Significant) Number N(S)N). 5. Rahvusvahelise numbri struktuur (1) Rahvusvahelise numbri pikkus on maksimaalselt 15 numbrimärki. (2) Eesti riigikood on peatükk Leht 1 / 7

2 Riigisisene number 6. Riigisisene number (1) Riigisisene number on maksimaalselt 12 numbrimärgiga number, või lühinumber, mis seob lõppkasutaja või kliendi iga. (2) Riigisisese numbri liigid: 1) telefoninumber; 2) mobiiltelefoninumber; 3) M2M-mobiiltelefoninumber (masin-masin vaheline sideteenus); 4) 800, 900, 901 teenusnumbrid; 5) personaalnumbrid; 6) e-faksinumbrid; 7) lühinumber. 7. Telefoninumbri kasutamisotstarve ning tingimused (1) Telefoninumber on ITU-T soovituse E.164 kohane riigisisene number, mida kasutatakse telefoniteenuse või sellega seotud sideteenuse osutamiseks. (2) Telefoninumbri omanikuks ja selle kasutamise korraldajaks on elektroonilise side ettevõtja (edaspidi sideettevõtja) või valitsusasutus talle antud pädevuse piires. (3) Telefoninumbri omanik on kohustatud telefoninumbri kasutamist korraldama lisas määratud numeratsiooniväljas, otstarbel ja pikkuses kooskõlas elektroonilise side seaduse ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetega. (4) Telefoninumbri omanik võib vastava numbriloa ja broneeringu alusel kasutada telefoninumbrit: 1) üldkasutatava elektroonilise side võrgu (edaspidi sidevõrk) või selle osade töö korraldamiseks; 2) telefoniteenuse või sellega seotud sideteenuse osutamiseks; 3) oma kliendi kasutusse andmiseks sideteenuse kasutamiseks; 4) elektroonilise side teenuse korraldamiseks ja osutamiseks. (5) Telefoninumbri kasutamise õiguse üle andmine teisele sideettevõtjale sideteenuse osutamiseks on lubatud juhul, kui: 1) sideettevõtja lõpetab täielikult või osaliselt oma tegevuse sideteenuse osutajana ja teine sideettevõtja jätkab samade numbrite kasutamise õigusega sideteenuse osutamist; 2) klient vahetab sideettevõtjat elektroonilise side seaduse -s 89 sätestatu alusel. 8. Mobiiltelefoninumbri kasutamisotstarve ning tingimused (1) Mobiiltelefoninumber on ITU-T soovituse E.164 kohane riigisisene number, mida kasutatakse mobiiltelefoniteenuse või sellega seotud sideteenuse osutamiseks. (2) Mobiiltelefoninumbri omanikuks ja selle kasutamise korraldajaks on sideettevõtja või valitsusasutus talle antud pädevuse piires. (3) Mobiiltelefoninumbri omanik on kohustatud korraldama mobiiltelefoninumbri kasutamist lisas määratud numeratsiooniväljas, otstarbel ja pikkuses kooskõlas elektroonilise side seaduse ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetega. (4) Mobiiltelefoninumbri omanik võib vastava numbriloa ja broneeringu alusel kasutada mobiiltelefoninumbrit: 1) sidevõrgu või selle osade töö korraldamiseks; 2) mobiiltelefoniteenuse, sellega seotud sideteenuse või M2M-sideteenuse osutamiseks; 3) oma kliendi kasutusse andmiseks sideteenuse kasutamiseks; 4) klientidele rändlusteenuse osutamiseks; 5) elektroonilise side teenuse korraldamiseks ja osutamiseks. (5) M2M-mobiiltelefoninumbrit kasutatakse M2M-vahelise sideteenuse osutamiseks, kui ühendus luuakse kas kahe või enama masina vahel või inimese ja masina vahel, kasutamata seejuures kahepoolset kõneedastust. (6) Mobiiltelefoninumbri kasutamise õiguse üle andmine teisele sideettevõtjale sideteenuse osutamiseks on lubatud juhul, kui: 1) sideettevõtja lõpetab täielikult või osaliselt oma tegevuse sideteenuse osutajana ja teine sideettevõtja jätkab samade numbrite kasutamise õigusega sideteenuse osutamist; 2) klient vahetab sideettevõtjat elektroonilise side seaduse -s 89 sätestatu alusel. Leht 2 / 7

3 9. Teenusnumbri kasutamisotstarve ning tingimused (1) Teenusnumber on riigisisene number, mida kasutatakse lõppkasutajale või kliendile sideteenuse vahendusel tasuta, eritariifita või eritariifiga tasustatud sisuteenuse osutamiseks. (2) Eritariifiga tasustatud sisuteenus on sideteenuse vahendusel osutatav mis tahes sisuteenus, mille hind koosneb elektroonilise side ettevõtja (edaspidi sideettevõtja) tasust ja sisuteenuse osutaja tasust (3) Teenusnumbri liigid: 1) 800, 900, 901-seeria teenusnumber; 2) personaalnumber; 3) e-faksinumber. (4) Teenusnumbri omanikuks ja selle kasutamise korraldajaks on numbriluba omav sideettevõtja või muu isik, kes kasutab sideteenust sisuteenuse osutamiseks. (5) Teenusnumbri omanik on kohustatud korraldama teenusnumbri kasutamist määruses ning lisas määratud numeratsiooniväljas, otstarbel ja pikkuses kooskõlas elektroonilise side seaduse ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetega. (6) Sideettevõtja võib vastava numbriloa ja broneeringu alusel kasutada teenusnumbrit sideteenuse osutamiseks või selle abil sisuteenuse osutamiseks või anda kliendi kasutusse sisuteenuse osutamiseks. (7) 800-seeria teenusnumber on number, mida kasutatakse lõppkasutajale sideteenuse vahendusel tasuta riigisisese või rahvusvahelise (International Freephone Service IFS) sisuteenuse osutamiseks. (8) 800-seeria teenusnumbri kasutamine rahvusvahelise tasuta sisuteenuse osutamisel toimub vastavalt ITU-T soovituses E.152 sätestatud põhimõtetele. (9) 900-seeria teenusnumber on number, mida kasutatakse lõppkasutajale sideteenuse vahendusel eritariifiga tasustatud sisuteenuse osutamiseks. (10) 900-seeria teenusnumbri omanik korraldab vahetult enne sisuteenuse osutamist helistajale 10 sekundi jooksul sisuteenuse hinna automatiseeritud teavitamise. Teavitamise ajal ei ole lubatud sisuteenuse hinda rakendada. (11) Lõikes 10 sätestatud nõuet ei pea rakendama reaalajas meedia vahendusel läbiviidava hääletuse, võistluse, tarbijamängu või annetuse kogumise korral, mille hind on helistajale vahetult teatavaks tehtud koos teenusnumbriga sama meedia vahendusel. (12) 901-seeria teenusnumber on number, mida kasutatakse lõppkasutajale sideteenuse vahendusel internetile juurdepääsu teenuse (Internet access service) osutamiseks. (13) Personaalnumber on teenusnumber, mis ei ole seotud ühegi kliendiliini ega terminalseadmega ja mida kasutatakse telefoni- või mobiiltelefoniteenuse vahendusel kliendile sissetuleva kõne või sõnumi suunamiseks tema valitud numbrile. Personaalnumbri vahendusel sideteenuse osutamisel ei ole lubatud eritariifi rakendada. (14) Sideettevõtja võib kasutada personaalnumbrit ka sisuteenuse korraldamisel kliendi telefoni- või mobiiltelefoninumbri tuvastamiseks. (15) E-faksinumber on teenusnumber, mida kasutatakse kliendile elektroonilise faksiteenuse (efax service) osutamiseks. 10. Lühinumbri kasutamisotstarve ning tingimused (1) Lühinumber on kolme- kuni kuuekohaline kümnendnumber, mida kasutatakse sideteenuse osutamiseks või sideettevõtja või muude adressaatide lihtsustatud valimiseks. (2) Lühinumbri liigid on: 1) kolme- kuni viiekohaline teenuse lühinumber, mille abil tagatakse sideteenuse kasutajal võimalus valida lihtsustatult eri liiki sisuteenuseid; 2) kuuekohaline üleeuroopaliselt harmoneeritud sotsiaalset väärtust omav ühtlustatud teenuse lühinumber; 3) sideteenuse osutaja kood ehk operaatorkood, mille abil võimaldatakse sideteenuse kasutajal valida konkreetset sideteenuse osutajat rahvusvahelise ja riigisisese sideteenuse osutamiseks. (3) Teenuse lühinumbri omanikuks ja selle kasutamise korraldajaks on numbriluba omav sideettevõtja või muu isik, kes kasutab sideteenust sisuteenuse osutamiseks. Leht 3 / 7

4 (4) Lühinumbri omanik on kohustatud korraldama lühinumbri kasutamist lisas määratud numeratsiooniväljas, otstarbel ja pikkuses kooskõlas elektroonilise side seaduse ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetega. (5) Sideettevõtja võib vastava numbriloa ja broneeringu alusel kasutada teenuse lühinumbrit sideteenuse osutamiseks või selle abil sisuteenuse osutamiseks ise või anda selle oma kliendi kasutusse sisuteenuse osutamiseks. (6) Teenuse lühinumbrite vahendusel võib kliendile osutada tasuta, eritariifita või eritariifiga sisuteenust. (7) Teenuse lühinumbri omanik, kes kasutab lühinumbrit eritariifiga tasustatava sisuteenuse osutamiseks, korraldab vahetult enne sisuteenuse osutamist helistajale 10 sekundi jooksul sisuteenuse hinna automatiseeritud teavitamise. Teavitamise ajal ei ole lubatud sisuteenuse hinda rakendada. (8) Lõikes 7 esitatud nõuet ei pea rakendama reaalajas meedia vahendusel läbiviidava hääletuse, võistluse, tarbijamängu või annetuse kogumise korral, mille hind on helistajale vahetult teatavaks tehtud koos teenuse lühinumbriga sama meedia vahendusel. (9) Üleeuroopaliselt harmoneeritud teenuse lühinumbrit 112 kasutatakse sideteenuse vahendusel tasuta hädaabiteenuse osutamiseks. (10) Numbriinfoteenust osutatakse numeratsiooniväljas 118 paiknevatel teenuse lühinumbritel. Lisaks võib vastavate lühinumbrite vahendusel pakkuda täiendavalt muid infoteenuseid. (11) Sotsiaalset väärtust omavat ühtlustatud teenust osutatakse ainult numeratsiooniväljas 116 paiknevatel üleeuroopaliselt harmoneeritud teenuse lühinumbritel. (12) Sotsiaalset väärtusega omavat ühtlustatud teenust osutatakse järgmistel tingimustel: 1) helistajale tema heaolu ja turvalisuse tõstmiseks informatsiooni, teadete ning igakülgse abi andmiseks; 2) abi osutamiseks teenusekasutajate probleemide lahendamisel; 3) ühiskonna kui terviku või mingi kitsama ringkonna huvide eest seismisel; 4) teenuse kasutamisel ei nõuta tarbija eelnevat registreerimist, teenus on tasuta ja ei ole ajaliselt piiratud; 5) kõne ajal on keelatud igasugune reklaam, meelelahutus, turundus ja müük. (13) Tehnilise Järelevalve Amet avaldab oma veebilehel sotsiaalse väärtusega ühtlustatud teenuse lühinumbrid ja annab sellekohast teavet Euroopa Komisjonile vähemalt kord aastas. (14) Operaatorkoodi omanikuks ja selle kasutamise korraldajaks on sideettevõtja või valitsusasutus talle antud pädevuse piires. (15) Operaatorkoodi kasutatakse lõppkasutajale sideteenuse osutamiseks sobiva sideettevõtja ja tema osutatavate sideteenuste valiku võimaldamiseks. Operaatorkood ei ole üleantav. (16) Sideettevõtja võib sama liiki sideteenuse osutamiseks kasutada ainult ühte operaatorkoodi. 11. Tunnuskoodid ja prefiksid 4. peatükk Tunnuskoodid ja prefiksid (1) Tunnuskood on numbrimärkide kombinatsioon, mida kasutatakse sidevõrgu või selle osade kasutamise korraldamiseks ja sideettevõtja eristamiseks sideteenuse osutamisel. (2) Tunnuskoodideks on: 1) rahvusvaheline signalisatsioonipunkti kood (International Signalling Point Code ISPC); 2) riigisisene signalisatsioonipunkti kood (National Signalling Point Code NSPC); 3) sideteenuse osutaja number (Issuer Identification Number IIN); 4) mobiiltelefonivõrgu kood (Mobile Network Code MNC). (3) Prefiks on eraldusmärk, numbrimärk või numbrimärkide kombinatsioon, mis valitakse enne teatud numbri või lühinumbri valimist sidevõrgu või selle osade töö korraldamiseks ning võrgusiseste ja kasutajagruppide siseste teenuste korraldamiseks. 12. Rahvusvahelise signalisatsioonipunkti koodi kasutamisotstarve ning tingimused (1) Rahvusvaheline signalisatsioonipunkti kood identifitseerib rahvusvahelise telefonijaama jaamadevaheliste tehniliste signaalide vahetamisel. (2) Rahvusvaheline signalisatsioonipunkti kood koosneb piirkondlikust elektroonilise side võrgu koodist (Signalling Area/Network Code SANC) pikkusega 3 bitti (numbrid 0 7) ja 8 bitti (numbrid 0 255), millele Leht 4 / 7

5 järgneb telefonijaama kindlaks määrav parameeter (Signalling Point Identification SPI) pikkusega 3 bitti (numbrid 0 7). (3) Rahvusvaheline signalisatsioonipunkti kood määratletakse ITU-T soovituses Q.708 ja selle kasutamine toimub vastavalt soovituses sätestatule. Tehnilise Järelevalve Amet teavitab Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liitu rahvusvahelise signalisatsioonipunkti koodi kasutamisest või selle kasutamise lõppemisest. 13. Riigisisese signalisatsioonipunkti koodi kasutamisotstarve ning tingimused (1) Riigisisene signalisatsioonipunkti kood identifitseerib riigisisese telefonijaama jaamadevaheliste tehniliste signaalide vahetamisel. (2) Riigisisene signalisatsioonipunkti kood üleriigiliseks kasutamiseks on neljakohaline numbrimärkide kombinatsioon kujul XXXX, kus X on numbrimärk vahemikus 0 9. M2M-vaheliseks sideteenuse osutamiseks kasutatakse riigisisest signalisatsioonipunkti koodi kujul 7XXX-8XXX. 14. Sideteenuse osutaja numbri kasutamisotstarve ning tingimused (1) Sideteenuse osutaja numbrit kasutatakse sideteenuse osutamisel ning arveldamisel. (2) Sideteenuse osutaja number on maksimaalselt seitsmekohaline numbrimärkide kombinatsioon kujul 89372XX, kus X on numbrimärk vahemikus 0 9. (3) Sideteenuse osutaja number määratletakse ITU-T soovituses E.118 ja selle kasutamine toimub vastavalt soovituses sätestatule. 15. Mobiiltelefonivõrgu koodi kasutamisotstarve ning tingimused (1) Mobiiltelefonivõrgu kood identifitseerib rahvusvaheliselt mobiiltelefonivõrku. (2) Mobiiltelefonivõrgu kood on kahekohaline numbrimärkide kombinatsioon kujul XX, kus X on numbrimärk vahemikus 0 9. (3) Mobiiltelefonivõrgu kood määratletakse ITU-T soovituses E.212 ja selle kasutamine toimub vastavalt soovituses ja Eesti standardis EVS-EN või samaväärsetes nõuetes sätestatule. Tehnilise Järelevalve Amet teavitab Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liitu mobiiltelefonivõrgu koodi kasutamisest või selle kasutamise lõppemisest. 16. Prefiksite kasutamisotstarve ning tingimused (1) Tehniline prefiks on numbrimärkide kombinatsioon, mis võimaldab sideteenuse osutajal korraldada sidevõrgu või selle osade tööd, ja selleks on: 1) marsruutimisnumbri prefiks, mida kasutatakse kliendi numbri säilitamise tehniliseks tagamiseks ja mis märgitakse numbri broneerimisel; 2) telefonijaamast väljahelistamise prefiks, mis võimaldab jaamasisese lühivalimisega telefonijaamadest välja suunduvate kõnede algatamist. (2) Prefiks kasutajagruppide siseste teenuste jaoks, mis ei ole kasutatavad vastavatesse gruppidesse mittekuuluvate isikute poolt, on numbrimärkide kombinatsioon, mis valitakse numbri ette ja mis võimaldab juurdepääsu ainult vastavate teenuste kasutajate grupi siseselt kasutamiseks mõeldud teenustele. (3) Prefiks lõppkasutaja numbri kohaste erinevate teenuste jaoks on numbrimärkide kombinatsioon, mis valitakse numbri ette ja võimaldab lõppkasutajal kasutada lisateenuseid. (4) Võrgusiseste ja kasutajagrupi siseste teenuste osutamine ilma numbriloata on lubatud ainult vastava prefiksi abil või kasutades numeratsiooniväljas 95 paiknevaid numbrikombinatsioone. 5. peatükk Numbri valimise kord ja selle muutmine 17. Numbri valimise kord ja selle muutmine (1) Rahvusvahelise numbri valimine toimub järgmiselt: 00 riigikood riigisisene number. Leht 5 / 7

6 (2) Rahvusvahelise numbri valimine operaatorkoodi abil toimub järgmiselt: operaatorkood 00 riigikood riigisisene number. (3) Riigisisese numbri valimine operaatorkoodi abil toimub järgmiselt: operaatorkood riigisisene number. (4) Sideettevõtja võib numbri valimise korda muuta ainult elektroonilise side seaduses ja käesolevas määruses sätestatud juhtudel, teavitades sellest kliente vähemalt kolm kuud ette. (5) Valimiskorra muutmisel tuleb tagada endise numbri valimine või endine valimiskord samaaegselt uuega kolme kuu jooksul alates muudatuse jõustumisest. Vähemalt kolme kuu jooksul alates valimiskorra muutumisest peab sideettevõtja tagama, et kehtetuks muutunud valimiskorra kasutamisel teavitatakse automaatvastaja või lühisõnumiteenuse vahendusel muutusest ning teatatakse uus valimiskord. 18. Kliendi numbri muutmine 6. peatükk Kliendi numbri muutmine (1) Sideettevõtja võib muuta kliendi kasutusse antud riigisisest numbrit üksnes tehnilistel või õigusaktidest tulenevatel põhjustel, teavitades sellest klienti vähemalt kolm kuud ette. (2) Kliendi tahtest tingitud riigisisese numbri muutmisel muudetakse number kliendi soovitud ajal, kuid mitte varem kui järgmisel tööpäeval pärast kliendilt vastava avalduse saamist. (3) Vähemalt kolm kuud ühe kliendi kasutuses olnud riigisisese numbri muutmisel lõikes 1 nimetatud alustel tagatakse endise riigisisese numbri valimine samaaegselt uuega kolme kuu jooksul alates muudatuse jõustumisest. Kliendi soovil võib seda aega lühendada. (4) Sideettevõtja võib varem ühe kliendi kasutuses olnud riigisisese numbri anda teise kliendi kasutusse, kuid mitte varem kui kuus kuud pärast numbri kasutamise lõpetamist eelmise kliendi poolt. Klientide nõusolekul võib seda aega lühendada. 19. Helistaja (kliendi) numbrinäidu muutmine (1) Sideettevõtja võib helistaja numbrinäitu lõppkasutaja soovil muuta, asendades kõne vastuvõtjale helistaja numbri kuvamisel helistaja numbrinäidu sama sideettevõtja poolt samale lõppkasutajale sideteenuse lepingu alusel kasutada antud muu riigisisese numbrinäiduga. (2) Lõikes 1 sätestatud õigus ei kehti vältimatu psühholoogilise abi lühinumbritele, sotsiaalse väärtusega ühtlustatud teenuse lühinumbritele ja hädaabinumbrile 112 tehtud kõnede puhul. 20. Rakendussätted 7. peatükk Rakendussätted (1) Enne aasta 1. jaanuari reserveeritud ja kasutusel olevate seitsmekohaliste mobiiltelefoninumbrite pikkus säilitatakse numbri broneeringu lõppemiseni järgmistes numeratsiooniväljades: 1) 50; 2) 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518; 3) 5195; 4) 52; 5) 550, 551, 552, 553, 554; 6) 557, 558; 7) 5640, 5641, 5642, 5643, 5644; 8) 5651, 5652, 5653, 5654, 5655; 9) 5658, (2) Enne määruse jõustumist broneeritud ja kasutusel olevate numeratsioonivälja seitsmekohaliste telefoninumbrite kasutamiseotstarve säilitatakse numbri broneeringu lõppemiseni järgmistes numeratsiooniväljades: 1) ; 2) ; 3) , , Leht 6 / 7

7 (3) Sideettevõtja tagab riigisisese hädaabinumbri 110 paralleelvalimise ja ümbersuunamise Euroopa ühtsele hädaabinumbrile 112 kuni aasta 29. veebruarini. 21. Üleminekusätted Määruse 9 lõige 10 ja 10 lõige 7 jõustuvad aasta 1. juunil. 22. Määruse kehtetuks tunnistamine Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. juuni a määrus 45 tunnistatakse kehtetuks. Urve Palo Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Merike Saks Kantsler Lisa Numbrite, lühinumbrite, teenusnumbrite ja prefiksite paiknemine numeratsiooniväljas, nende pikkus ning kasutusotstarve Leht 7 / 7

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 896:2008 RAHVUSVAHELINE NUMERATSIOONIPLAAN ITU-T soovituse E.164 rakendamine Eestis See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade The

EESTI STANDARD EVS 896:2008 RAHVUSVAHELINE NUMERATSIOONIPLAAN ITU-T soovituse E.164 rakendamine Eestis See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade The EESTI STANDARD RAHVUSVAHELINE NUMERATSIOONIPLAAN ITU-T soovituse E.164 rakendamine Eestis The international public telecommunication numbering plan Application of ITU-T recommendation E.164 in Estonia

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft Word - EVS_898;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_898;2014_et.doc EESTI STANDARD ÜLDKASUTATATAVATE VÕRKUDE JA ABONENTIDE RAHVUSVAHELINE IDENTIFITSEERIMISPLAAN ITU-T soovituse E.212 rakendamine Eestis The international identification plan for public networks and subscriptions

Rohkem

M 3_5 Otsuse Lisa 1_Vastulausete arvestamine non-konf

M 3_5 Otsuse Lisa 1_Vastulausete arvestamine non-konf VÄLJAVÕTE Eion Ettevõtted ASi ja ASi Starman ärisaladus välja jäetud Sideameti 22. augusti 2007. a otsuse nr J.1-45/07/12 Märkimisväärse turujõuga ettevõtja määramata jätmine eraklientidele ja äriklientidele

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Tootetingimused nr ET.05.IN.50.O2 Toote nimetus: Ärilahendus 1. Mõisted DSL internetiteenus ITU standardiga G määratletud tehnoloogia baasil osu

Tootetingimused nr ET.05.IN.50.O2 Toote nimetus: Ärilahendus 1. Mõisted DSL internetiteenus ITU standardiga G määratletud tehnoloogia baasil osu Tootetingimused nr ET.05.IN.50.O2 Toote nimetus: Ärilahendus 1. Mõisted DSL internetiteenus ITU standardiga G.991.2 määratletud tehnoloogia baasil osutatav teenus, mis võimaldab kas asümmeetrilist (eri

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

Konkurentsiametis registreeritud nr / VÄLJAVÕTE Ärisaladus välja jäetud (tähistatud *) Era- ja äriklientidele kindlaks määrat

Konkurentsiametis registreeritud nr / VÄLJAVÕTE Ärisaladus välja jäetud (tähistatud *) Era- ja äriklientidele kindlaks määrat Konkurentsiametis registreeritud 24.01.14 nr 8.3-12/14-006-001 VÄLJAVÕTE Ärisaladus välja jäetud (tähistatud *) Era- ja äriklientidele kindlaks määratud asukohas telefonivõrgule juurdepääsu turul märkimisväärse

Rohkem

M15 Annex 1 Results of National Consultation non_conf

M15 Annex 1 Results of National Consultation non_conf Mobiiltelefonivõrgule juurdepääsu ja mobiiltelefonivõrgus kõnede algatamise turul (turg 15) märkimisväärse turujõuga ettevõtja määramata jätmise otsuse eelnõu Lisa 1 Otsuse kavandi riigisisesel konsulteerimisel

Rohkem

Otsuse kavandi kohta esitatud arvamuste ja vastulausete mittearvestamise põhjendused

Otsuse kavandi kohta esitatud arvamuste ja vastulausete mittearvestamise põhjendused ÄRISALADUS VÄLJA JÄETUD (tähistatud *) Konkurentsiameti 16.08.2012 otsuse eelnõu AS EMT, Elisa Eesti AS, Tele2 Eesti AS ja ProGroup Holding OÜ tunnistamine märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks konkreetses

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.02.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 11.07.2004 Avaldamismärge: RTL 2004, 16, 257 Valitsusasutuste

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted Kliendiandmete töötlemise kord Kehtiv alates 25.05.2018. a 1. Mõisted Klient on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või plaanib kasutada Panga poolt osutatavaid teenuseid. Kliendiandmed on kõik Pangale

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Lisa 1 M 8-10_Hinnaanalüüs_non-conf

Lisa 1 M 8-10_Hinnaanalüüs_non-conf VÄLJAVÕTE Ärisaladused välja jäetud Lisa 1 Telefonivõrgus osutatavate sidumisteenuste turgudel (turud 8-10) märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise otsuse eelnõule Telefonivõrgus osutatavate

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

ÄRISALADUS VÄLJA JÄETUD (tähistatud *) Tehnilise Järelevalve Ameti otsuse nr 22-6/ LISA 1 Konkreetses telefonivõrgus kindlaks määratu

ÄRISALADUS VÄLJA JÄETUD (tähistatud *) Tehnilise Järelevalve Ameti otsuse nr 22-6/ LISA 1 Konkreetses telefonivõrgus kindlaks määratu ÄRISALADUS VÄLJA JÄETUD (tähistatud *) Tehnilise Järelevalve Ameti 12.12.2014 otsuse nr 22-6/14-513 LISA 1 Konkreetses telefonivõrgus kindlaks määratud asukohas kõne lõpetamise turu piiritlemine, analüüs,

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 18.02.2003 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: Eesti Energia Aktsiaseltsi aktsiakapitali

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a Ref. Ares(2018)152596-10/01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility and Transport Directorate C - Land B-1049, Brussels

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

struktuuriüksus

struktuuriüksus Haigla Tähis THA/46 Viide KHA/2 Versioon 1 TEAVIK Klienditeeninduse standard lisa 8 SA VILJANDI HAIGLA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED SISSEJUHATUS Sihtasutus Viljandi Haigla (registrikood 90004585,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.97 25.06.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 31.10.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 25.12.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 13.07.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 30.10.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

T 4 Lisa 3 Siseriikliku konsulteerimise tule–

T 4 Lisa 3 Siseriikliku konsulteerimise tule– ÄRISALADUS VÄLJAJÄETUD Konkurentsiameti 07septembri 2009. aasta otsuse Fikseeritud elektroonilisele sidevõrgule (füüsilise) juurdepääsuteenuste turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamine Lisa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abonemendi liigi eest; 1.2 Abonement jõusaali korduva tasulise

Rohkem

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspidi Põhimõtted) sätestavad tingimused ja korra, kuidas

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetool Kerli Tolk VASTUTUST VÄLISTAVATE JA PIIRAVATE TÜÜPTINGIMUSTE KEHTIVUS PILVE

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetool Kerli Tolk VASTUTUST VÄLISTAVATE JA PIIRAVATE TÜÜPTINGIMUSTE KEHTIVUS PILVE TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetool Kerli Tolk VASTUTUST VÄLISTAVATE JA PIIRAVATE TÜÜPTINGIMUSTE KEHTIVUS PILVETEENUSE OSUTAMISEL SÕLMITAVATES LEPINGUTES Magistritöö

Rohkem

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga XXI ptk Diil Diili teenused on kasutamiseks erakllientidele. 1. Pakettide hinn

väljavõte Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakirjast Seisuga XXI ptk Diil Diili teenused on kasutamiseks erakllientidele. 1. Pakettide hinn i teenused on kasutamiseks erakllientidele. 1. Pakettide hinnad 1.1. Euroopa Liidus kasutatava andmesidemahuga paketid 5,99 8,99 13,99 16,99 20,99 Kuutasu 5,99 8,99 13,99 16,99 20,99 Sisaldab: kõne-ja

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

YOUR SHOPPINGNETWORK LYCONET TULUPLAAN Sõltumatutele Lyconeti Marketeridele kehtiva kokkuleppe Lisa 1 Meedia omanik ning väljaandja: Lyoness Europe AG

YOUR SHOPPINGNETWORK LYCONET TULUPLAAN Sõltumatutele Lyconeti Marketeridele kehtiva kokkuleppe Lisa 1 Meedia omanik ning väljaandja: Lyoness Europe AG YOUR SHOPPINGNETWORK LYCONET TULUPLAAN Sõltumatutele Lyconeti Marketeridele kehtiva kokkuleppe Lisa 1 Meedia omanik ning väljaandja: Lyoness Europe AG Bahnhofstrasse 22 9470, Buchs, Šveits www.lyoness.com

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

EE acte(2)_ET+date et nr.doc

EE acte(2)_ET+date et nr.doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17/08/2007 SG-Greffe (2007) D/205099 Sideamet Ädala 2 10614 Tallinn Eesti Kellele: hr Ando Rehemaa Faks: +372 693 1155 Lugupeetud hr Rehemaa Teema: Juhtum EE/2007/0666: Ringhäälingu

Rohkem

Elisa Ring Minu Ring ja Ring tarkvaratelefon Versioon

Elisa Ring Minu Ring ja Ring tarkvaratelefon Versioon Elisa Ring Minu Ring ja Ring tarkvaratelefon Versioon 9.0.73 17.10.2017 1 SISUKORD Elisa Ring... 1 1. ÜLEVAADE... 3 1.1. Teenuse kirjeldus... 3 1.2. Rakenduse ülevaade... 3 1.3. Tarkvaranõuded... 3 1.4.

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Tootetingimused nr ET.05.IN.64.F2 Toote nimetus: Ärilahendus VoIP 1. Mõisted Elion AS Eesti Telekom, kes osutab teenuseid ka Elioni kaubamärgi all; El

Tootetingimused nr ET.05.IN.64.F2 Toote nimetus: Ärilahendus VoIP 1. Mõisted Elion AS Eesti Telekom, kes osutab teenuseid ka Elioni kaubamärgi all; El Tootetingimused nr ET.05.IN.64.F2 Toote nimetus: Ärilahendus VoIP 1. Mõisted Elion AS Eesti Telekom, kes osutab teenuseid ka Elioni kaubamärgi all; Elioni sidevõrgu lõpp-punkt Elioni sidevõrgu punkt, kus

Rohkem

Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile

Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust 1011. Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile https://my.pocopay.com/banklink. Vastuspäring tehakse makse õnnestumise

Rohkem

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.06.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 25.06.2016,

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem