Sirli Hanni KEHALISTE VÕIMETE ARENDAMINE AJATEENIJATEL Developing conscripts physical fitness

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Sirli Hanni KEHALISTE VÕIMETE ARENDAMINE AJATEENIJATEL Developing conscripts physical fitness"

Väljavõte

1 TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Sirli Hanni KEHALISTE VÕIMETE ARENDAMINE AJATEENIJATEL Developing conscripts physical fitness Bakalaureusetöö Kehalise kasvatuse ja spordi õppekava Juhendaja: PhD Ando Pehme Tartu,

2 SISUKORD LÜHENDITE SELGITUS... 3 SISSEJUHATUS KEHALINE KASVATUS KAITSEVÄES Ajateenijate väljaõppe eesmärk Ajateenijate kehaline kasvatus Kehalise kasvatuse ülesanded ja vastutav isik AJATEENIJALE VAJALIKUD KEHALISED VÕIMED JA NENDE ARENDAMINE Vastupidavus Vastupidavuse arendamine Jõud Jõu arendamine Kiirus Kiiruse arendamine Osavus ja painduvus Osavuse ja painduvuse arendamine AJATEENIJATE KEHALISE VÕIMEKUSE HINDAMINE Kehaliste võimete testid Kehaline aktiivsus ja energiakulu KOKKUVÕTE KASUTATUD KIRJANDUS SUMMARY

3 LÜHENDITE SELGITUS EKV- Eesti Kaitsevägi KVJKK- Kaitseväe juhataja käskkiri KVÜÕA- Kaitseväe Ühendatud Õppeasutus SBK- sõduri baaskursus SKE- spetsiaalne kehaline ettevalmistus ÜFT- üldfüüsiline test ÜKE- üldkehaline ettevalmistus 3

4 SISSEJUHATUS Tänapäeva sõjapidamise tehnoloogilised edusammud ja mehhaniseeritus on muutnud palju, kuid me ei tohiks unustada reaalsust, et kõige alus on inimese oskus, tahe ning füüsiline vastupidavus. See omakorda tingib kõrgenenud nõuded kehalistele võimetele. Iga meessoost Eesti riigi kodanik on vastavalt Eesti Vabariigi Põhiseadusele kohustatud läbima ajateenistuse. Kuna ajateenistuse eesmärgiks on Eesti kaitseks vajalike reservüksuste väljaõpetamine ning eelduste loomine elukutseliste kaitseväelaste teenistusse võtmiseks, kaasneb sellega ka kehaline treening, et tagada üksuste piisav füüsiline võimekus lahingolukordadeks (KVJKK nr 86). Sõduri üldfüüsiline vorm mõjutab nii tema võimet omandada vajalikke teadmisi ja oskusi taktikaliste harjutuste käigus, kui ka toimetulekut lahinguolukorras. Kehaline ettevalmistus peab olema funktsionaalne ning suunatud lahingutegevusele ehk siis peab keskenduma nendele liigutustele ja võimete arendamisele, mida läheb lahinguväljal vaja. Eesti kaitseväes on allüksuste isikkoosseisu kehaliste võimete arendamine, kontrollimine ja normid reguleeritud Kaitseväe juhataja käskkirjaga Füüsilise ettevalmistuse nõuded ja hindamise kord, mis omakorda määrab täpsemalt ära spordi ja kehalise kasvatuse eesmärgid ning ülesanded kaitseväes. Kuna kaitseväe dokumentides kasutatakse mõiste kehaline asemel väljendit füüsiline, on antud töös kasutusel ka väljend füüsiline. Seega antud töös on kasutusel ka väljend Iga kaitseväe struktuur vajab tervet, kehaliselt ja vaimselt hästi arenenud isikkoosseisu, kes on suuteline põhifunktsioone edukalt täitma. Head kehalist ettevalmistust nõuavad kõik järgmised sõdurile vajalikud ülesanded: jooksmine, roomamine, sööstmine, varustuse-, laskemoona-, haavatute kandmine. Kuna ajateenijate kehaline ettevalmistus on olnud sõjalise väljaõppe ja sõjapidamise üks alustest, siis kehalise ettevalmistuse eesmärgiks on taktikalises olukorras tegutsemiseks vajalike füüsiliste võimete ning liigutusoskuste parandamine. Kehaline ettevalmistus kuulub (lahing-) väljaõppe- ja kasvatustöö valdkonda (Loko, 2000). Kuna ajateenitusse astunute ajateenijate kehaline võimekus on erinev ja ajateenistust soovivad läbida ka teatud tervisepiirangutega noormehed, siis vajakajäämised kehalistes võimetes 4

5 tingivad vajaduse leida uusi lahendusi, kuidas muuta ajateenistuse kehaline kasvatus tõhusamaks. Minu uurimustöö peamiseks eesmärgiks on uurida ajateenijate kehaliste võimete arendamise võimalusi ja hindamist. Kuna see teema on Eesti kaitseväes seni suhteliselt vähe tähelepanu saanud, siis pean oluliseks omada objektiivset ülevaadet kehaliste võimete arendamisest ja hindamisest kaitseväes. Töös annan ülevaate kehalise võimekuse arendamisest, hindamisest ja nõuetest kaitseväes teenivatel ajateenijatel. Otsin teaduskirjanduse põhjal tõenduspõhiseid ning kaasaegseid võimalusi kehaliste võimete arendamiseks ja hindamiseks ajateenijatel. Märksõnad: kehaline võimekus, kehalise võimekuse hindamine, kehalise võimekuse komponendid, ajateenistus Keywords: physical fitness, physical fitness testing, physical fitness components, compulsory military service 5

6 1. KEHALINE KASVATUS KAITSEVÄES Ajateenistus on üks etapp elus, mis muudab noorte meeste mõttemaailma, käitumist, tavasid ning kehalist võimekust. Teadupärast on kaitseväes ja just nimelt ajateenistust läbides distsiplineeritud ja kindlate normidega maailm. Kehalist kasvatust on ajateenijatel õppetöö käigus ette nähtud 6 akadeemilist tundi (6x45 min) nädalas, lisaks on võimalus erinevate spordialadega tegeleda väljaspool teenistusaega. Üldfüüsilist testi sooritatakse sõduri baaskursuse (kestab kümme nädalat) jooksul kaks korda, edaspidi korra kvartalis. Varasemalt oli kooli kehalise kasvatuse peamiseks eesmärgiks noormeeste ettevalmistamine sõjaväeteenistuseks. Ka tänapäeval pole kehaline kasvatus relvajõudude ettevalmistuses oma tähtsust kaotanud. Koos sõjatehnika arenguga on muutunud ka treeningu suunitlus ja kõrgenenud nõuded kehaliste võimete arendamisele. Läbi aegade on USA Kaitsevägi reforminud sõdurite kehalist ettevalmistust sõltuvalt vajadusest tulutõhususe järele ja ka erinevate lahingute, missioonide ning suuremate terrorirünnakute järgselt, kui on hakatud kritiseerima kaitseväelaste kesist kehalist ettevalmistust. Alates aastast hakkas kehalise võimekuse fookus sõjaväes liikuma lahinguvalmiduselt tervisekesksusele ning kaalukontrollile, sest kaitseväega liitusid naised, kellele taheti luua meestega võrdsed võimalused. Aastal 1985 sai kaitseväe kehalise valmisoleku treeningust kehalise võimekuse treening ning muudeti ära ka selle hindamine. 1980ndatel ja 1990ndatel keskenduti kehalise võimekuse arendamisele ning ettevalmistumisele hindamiseks ning lahingu- ja missioonivalmidus jäid tahaplaanile. 20. sajandi esimene kümnend keskendus kehalise võimekuse hindamise, vigastuste ning kaitseväest väljaarvamise vähendamise uuringutele ning arutelule, sest ajateenijate ülekaalu ja madala kehalise võimekuse probleemid vajasid lahendamist. Kuid 20.sajandi algus nõudis tagasipöördumist lahinguvalmiduse arendamise juurde, et tagada edu lahingutegevuses ja missioonidel. Lahinguvalmiduse aluseks on kehaline võimekus (East, 2013). Teenistus kaitseväes nõuab igalt kaitseväelaselt head füüsilist vormi, et täita ettenähtud teenistusülesandeid. Kehaline ettevalmistus loob eelduse kaitseväelase füüsiliseks töövõimeks, sealhulgas võimeks töötada stabiilselt ja tulemuslikult ka pingeolukorras. Hea kehaline ettevalmistus on suure tähtsusega kõigile kaitseväelastele, mistõttu tuleb sellele pöörata suurt tähelepanu. Kaasaegses teaduskirjanduses rõhutatakse kehalise võimekuse tähtsust, millest 6

7 sõltuvad ajateenistuse edukas läbimine (Roos et al. 2015), sõjategevuse ajal nii edu kui ka ellujäämine (Roy et al., 2010; Kraemer & Szivak, 2012), ja mis tagab sõduri toimetuleku üha nõudlikumates sõjapidamis tingimustes (Szivak & Kraemer, 2015). Samas on üheks kehaliste võimete arendamise eesmärgiks ka vigastuste ennetamine (Knapik et al., 2009; Hofstetter et al., 2012). 1.1 Ajateenijate väljaõppe eesmärk Ajateenistuses läbiviidava väljaõppe eesmärk on valmistada isikkooseis ette määratud ülesannete täitmiseks kriisi-ja sõjaolukorras. Õppe efektiivsuse tagamiseks on oluline pidevalt kaasajastada nii väljaõppe läbiviimise aluseid kui ka läbiviimise-ja hindamise meetodeid (KVJKK nr 296). Ajateenistus on peamine reservüksuste mehitamisvahend ning oluline väli tegevväelaste värbamiseks (Riigikaitse strateegia. Kaitseministeerium, 2010). Ajateenijate väljaõpe Sloveenias keskendub lahinguvalmidusele ning võimele tegutseda koos kõigi kaitseväeüksustega (Pori et al., 2010). USA kaitsevägi alustab ettevalmistava kursusega, et selgitada välja, kas ajateenija sobib kaitseväkke (Henning et al., 2011). Ettevalmistav kursus hõlmab sõduri baasoskuste omandamist ning kehalise võimekuse arendamist, kuid ka tseremooniate drille, võitlustehnikaid (Henning et al., 2011). Kehaline võimekus on üks USA kaitsejõudude edu määravatest teguritest, kui see on kehv, pärsib see lahinguvalmidust näiteks vigastusi põhjustades (Anderson et al., 2017). Väljaõpe peaks aitama ajateenijatel tulla toime kehaliselt ning vaimselt paljunõudvas kaitseväe keskkonnas (Roos et al., 2015). SBK põhieesmärgiks on vajalike oskuste, teadmiste omandamine tasemel, mis võimaldaks jätkata väljaõpet eriala- ja allüksuste kursusel. Omandatakse teadmised relva õigest ja ohutust käsitsemisest; iseseisvaks liikumisharrastuseks; kehaliste võimete ja liigutusoskuste arendamine; välioskuste omandamine, üldiste teadmiste omandamine kaitseväelaste õigusaktidest (Loko, 2000). SBK kestus on 10 õppenädalat, õppenädalas on 5 õppepäeva, mis kestavad 8 õppetundi. Õppeaeg on 400 tundi (5x8x10), mis on jagatud: 360 tundi on plaaniliste õppetundide läbiviimiseks ning 40 tundi on sõdurieksami läbiviimiseks ning eksamiks valmistumiseks. 7

8 1.2. Ajateenijate kehaline kasvatus Kaitseväe kehaline kasvatus on lahinguväljaõppe osa, mis kuulub kaitseväelaste väljaõppe- ja kasvatustöö süsteemi. Kehaline kasvatuse eesmärgiks on kaitseväelaste ettevalmistamine rahuja sõjaaja ülesannete täitmiseks. Kehtiv kaitseväekohuslase kehalise kasvatuse programm on väga üldine ning ei sisalda kindlat lahingutegevusele orienteeritud treeningukava, mida saaks ühildada ajateenijate väljaõppega. Park, V aastal läbiviidud uuringus selgus, et instruktorite ettevalmistus kehalise kasvatuse valdkonnas funktsionaalse treeningkava koostamiseks, metoodilised teadmised kehaliste kasvatuse tundide läbiviimiseks ei ole piisavad. Selle tulemusena ajateenijate kehaline kasvatus ei ole suunatud lahingutegevusele ja treeningu efektiivsus on küsitav. Esmane etapp ajateenijatel kaitseväes on Sõduri baaskursus (SBK). Selle eesmärk on sõdurite üldettevalmistav etapp, kus saabutakse ajateenistusse ja kohanetakse elu- ja teenistustingimustega. Sõjaväe kehalise kasvatuse olulisim ülesanne on ajateenijate ettevalmistamine rahu- ja sõjaaja ülesannete täitmiseks. Kehaline ettevalmistus on väga oluline vahend sõjalise ettevalmistuse tõstmisel. Hea tervis ja füüsiline treenitus aitavad ajateenijatel kohaneda uute tingimustega ja täita teenistus - ja lahinguülesandeid. Regulaarsete kehalise kasvatuse tundide, hommikuvõimlemise ja füüsilist pingutust nõudvate taktikaliste harjutustega on võimalik arendada oma kehalisi võimeid. Ajateenistuse alguses ei ole sõdurite füüsiline vorm ühesugune ja sellepärast on allüksuse ülematel raske üles ehitada kehalise kasvatuse tunde selliselt, et kõigile oleks tagatud optimaalne koormus. Iga ajateenija saab ülevaate oma füüsilisest vormist peale kaitseväe kehaliste võimete kontrolltesti sooritamist. Üks lahendus optimaalse koormuse saavutamiseks ka ajateenijatel, kes on kehaliselt võimekamad ning ei pruugi edasi areneda rühmatreeningutes, on kehalisele kasvatusele lisaks individuaalsete treeningute propageerimine. Anderson et al. (2017) viisid läbi ulatusliku uuringu USA kaitseväes. Nad jõudsid järeldusele, et rühmale suunatud treeningprogramm võib kehaliselt võimekamaid takistada paremate tulemuste saavutamisel, sest rühmad ei ole moodustatud ühtlase kehalise võimekuse põhjal. Nad soovitavad uurida, mida kaitseväelased teevad individuaaltreeningu ajal ning kasutada seda rühmatreeningute tõhustamiseks (Anderson et al., 2017). 8

9 Šveitsi ajateenijatega läbiviidud uuring näitas, et individuaalsema lähenemise võimaldamine rühmatreeningul arendab kehaliselt võimekamaid rohkem, kui sõdurite tavapärane rühmatreening (Hofstetter et al., 2012). Üks grupp sooritas tavapärase Šveitsi kaitseväe treeninguprogrammi, kuid teine grupp tegi lisaks 60-minutilise ringtreeningu õues, mille jooksul ajateenijad said ise suurendada korduste arvu või intensiivsust (Hofstetter et al., 2012). Treeningu efektiivsust uuriti Serbia sõjaväeakadeemia kehalise kasvatuse tundides. Marić et al. (2013) uurisid nelja aasta vältel kehalise kasvatuse tõhusust Serbia sõjaväeakadeemias. Uuringus osales 120 kadetti, kes olid uuringu alguses 19-aastased. Uuringu tulemused näitasid, et õppekava, mis keskendus jõu, plahvatusliku jõu ning vastupidavuse arendamisele, arendas kadettide kehalisi võimeid vähesel määral. Kõige paremad tulemused olid kadettidel rippes kangil kätekõverdamises teise õppeaasta lõpus, kusjuures kehalise kasvatuse sisu ei muutu nelja õppeaasta jooksul. Ehk on vähene kehalise kasvatuse mitmekesistamine õppeaastate lõikes üks vähese kehaliste võimete arengu põhjusi (Marić et al., 2013). Molloy et al. (2012) uurisid USA kaitseväkke astujate kahanevat kehalist võimekust, mida iseloomustab stabiilselt tõusev kehaliste võimete kontrolltesti ebaõnnestunud soorituste arv. Saadud tulemuste valguses soovitavad autorid jätkata kontrolltesti läbiviimist enne kaitseväkke vastuvõtmist, kuid kui sooritus ei vasta normidele, tuleb kaitseväkke astumisega oodata ning läbida 8-12-nädalane treeningprogramm enne kontrolltesti taassooritamist. See on autorite arvates kulutõhusam viis valmistuda sõdurite baaskursuseks, sest langeb vigastuste ning katkestajate arv ja ühtlustub sõdurite kehalise võimekuse tase (Molloy et al., 2012). Tulemusliku kehalise kasvatuse eelduseks on soodsa õpikeskkonna loomine ning treenitavate hea tervislik seisund. Peamiseks ülesandeks on ajateenija kehalise arengu toetamine, et osaleda väljaõppes. Lisaks peab olema kehalise kasvatuse sihipärane süsteem, kehalise kasvatuse spordiinstruktor, kelle ettevalmistus vastab organisatsiooni põhivajadustele, eesmärkidele püstitatud treeningprogramm ning vajalik materiaalne baas (KVJKK nr 86). Praegusel kujul kehalise kasvatuse tundide läbiviimine on ajakulukas ja ei jõuta kava täita. Afanasjev (2016) järeldab oma lõputöös, et Crossfit treening on sobiv ning efektiivne ajateenijate kehaliseks ettevalmistuseks ning võimaldab saavutada soovitud kehalise arengu etteantud aja raames. ÜFT tulemused näitasid, et antud funktsionaalse treeninguprogrammi rakendamine võimaldab saavutada tavapärase treeninguga võrdset kehalise vormi arengut, kulutades vähem aega kehalise kasvatuse tundidele (Afanasjev, 2016). 9

10 Samuti on sõjaväekoolides Šveitsis tõdetud, et kehalist kasvatust ei viida läbi ettenähtud mahus, sageduse ja sisuga, sest taristu, ajavarud ning personal on puudulikud (Hofstetter et al., 2012). Senin (2017) sõnastas magistritöös Ajateenijate kehalise ettevalmistuse tõhustamine Kuperjanovi jalaväepataljoni näitel peamise eesmärgi, mis on välja töötada funktsionaalse treeningu programm, see aitab parandada ajateenijate kehalist vormi ja arendab lahingutegevuseks vajalikke võimeid Kehalise kasvatuse ülesanded ja vastutav isik Kaitseväe juhataja käskkiri nr 86 (2013) määratleb kehalise kasvatuse peamised ülesanded järgnevalt: kaitseväelaste üldkehaliste võimete pidev arendamine, kehalise treenituse tõstmine, tervise tugevdamine; sõjalis- rakenduslike liigutusvilumuste (takistuste ületamine, suusatamine, ujumine, kiirrännak, käsitsivõitlus jne.) omandamine; huvi äratamine kehalise ettevalmistuse ja spordi vastu. Vastavalt SBK õppekavale on kehalise kasvatuse tunde määratud 92, mis jaotuvad erinevate teemade vahel (tabel 1) ja sooritatakse kümne nädala jooksul. Plaanilistest õppetundidest moodustab kehaline kasvatus ühe kümnendiku (KVJKK nr 86). Tabel 1. Kaitseväekohuslase kehalise kasvatuse tundide jaotus (KVJKK nr 86). EKV Kehalise kasvatuse tunni teema Maht 1 tund = 45 min Jõutreening Vastupidavustreening Taastumine ja venitusõpe Takistusriba Ujumine ja vetelpääste Käsivõitlus 30 TUNDI 20 TUNDI 4 TUNDI 4 TUNDI 4 TUNDI 30 TUNDI Roos et al. (2015) tõdevad, et USA, Kanada ja Soome teadvustavad kehalise võimekuse parendamise tähtsust kaitseväes ning treenida tuleb 4-6 korda nädalas keskendudes vastupidavuse, jõu, tasakaalu ning liigesliikuvuse arendamisele, kuid Šveitsi kaitseväes 10

11 nõutakse treenimist vaid kaks korda nädalas (kokku 180 minutit). Eesti kaitseväes näeb SBK ette 92 tundi kehalist kasvatust ja nädalas 270 minutit. Kõigis kaitseväe struktuurüksustes on määratud kehalise kasvatuse eest vastutav isik, kelle kohustusteks on: kehalise kasvatuse tundide läbiviimine; struktuurüksuste spordivõistluste korraldamine, juhendamine ning kontroll (KVJKK nr 86) aastal läbiviidud uuringust selgus, et vastutavate isikute ettevalmistus on ebapiisav (Park, 2016). Šveitsis uuriti instruktorite kvalifikatsiooni ja treeningmeetodite seost ajateenijate kehalise võimekuse arenguga 10-nädalase sõduri baaskursuse jooksul (Roos et al., 2015). Uuring näitas, et kehalised võimed (vastupidavus, tasakaal, jõud) arenevad kiiremini ja oluliselt rohkem, kui kehalist kasvatust viivad läbi vastava kvalifikatsiooniga instruktorid (uuringus kasutati kehalise kasvatuse õpetajaid), kes organiseerivad, valmistavad ette ja viivad tunde läbi paremini, kui ebapiisava ettevalmistusega sõjaväe instruktorid. 11

12 2. AJATEENIJALE VAJALIKUD KEHALISED VÕIMED JA NENDE ARENDAMINE Kehaline kasvatus ja sport on pidevas arengus, muutudes iga treeningu ja etapiga. Seda iseloomustavad harjutuste keerukamaks muutumine ja kehaliste võimete arendamine. Inimese liigutustegevuseks vajalikud kehalised võimed on: vastupidavus, jõud, kiirus, osavus ja painduvus (KVJKK nr 86). Kehaline ettevalmistus on kaitseväes treeningu peamine suund, olles suunatud inimese organismi igakülgsele arendamisele, tervise tugevdamisele ja liigutusvõimete täiustamisele. Novikov (2005) töös toodi välja, et ajateenistus mõjus positiivselt uuritava valimi kehalistele võimetele, toimus kehaliste võimete paranemine teenistuse lõpuks. Uuring viidi läbi aastatel , kus vaatlusalusteks oli 567 ajateenijate vanuses aastat ja tehtud uurimuse põhjal võib järeldada, et ajateenistuse mõju uuritava kontingendi kehalisele arengule on kahepoolne: normaalkaaluliste osakaalu suurenemine, kuid negatiivne on ülekaalulise isikute osakaalu suurenemine teenistuse lõpuks. Ka Hausenberg`i, 2013 magistritöö kinnitab väidet, et ajateenistus parandab ajateenijate kehalist võimekust. Roy et al. (2010) annavad ülevaate sõjaväelasele vajalikest kehalistest võimetest ning nende arendamisest. Autorid peavad tähtsaimateks kehalise võimekuse komponentideks vastupidavust, kiirust ja tasakaalu, jõudu ning painduvust. Pori et al. (2010) uurisid millised motoorsed võimed mõjutavad kõige enam sõdurite igapäevatöö sooritust. Autorid hindasid 115 Sloveenia kaitseväelase painduvust, kiirust, jõudu ja koordinatsiooni. Hindamise tulemused näitasid, et käsivarte jõud panustab enim sõduri tööefektiivsusesse. Lisaks vajavad sõdurid head koordinatsiooni ja kiirust, et tõhusalt tööülesannetega toime tulla. Selgus, et painduvus ei mõjuta sõduri töö efektiivsust, kuid autorid rõhutavad, et uuringu tulemustest ei järeldu, et painduvus ei ole sõduritele vajalik kehaline võime (Pori et al., 2010). Kehaliste võimete arendamisel on oluline treeningukoormuse õige kestus ja reguleeritud intensiivsus. Sellest lähtudes eristatakse kehaliste võimete arendamisel kolme erinevat meetodit: rangelt reglementeeritud harjutamise meetodid (sooritatud tegevus on rangelt korrastatud ja mõjufaktorite täpne reguleerimine, millega tagatakse treeningu efekti range juhtimine). Oluline segavate välisärritajate kõrvaldamine; 12

13 võistlusmeetod (spetsiaalselt organiseeritud võistlustegevus, kus tekitatakse konkurentsiõhkkond organismi võimete täielikuks mobiliseerimiseks). Kasutatakse ajateenijatel treeningprotsessi efektiivsuse tõstmise vahendina; mängumeetod (arendatakse taktikalisi ja psühholoogilisi võimeid). Tagab kehaliste võimete arendamise mängulise tegevuse kaudu (Loko, 2000) Vastupidavus Iga kaitseväelase jaoks on kõige olulisemateks kehalisteks võimeteks vastupidavus ja jõud, ilma milleta ei ole võimalik korralikult teenistusülesandeid täita. Ajateenija peab olema suuteline vastu pidama väga erinevates ilmastikutingimustes, erinevates olukordades, kus on väga suur kehaline ja vaimne koormus. Hea kehaline ettevalmistus aitab vastu pidada nii kehaliselt kui ka vaimselt raskes olukorras. Üks põhiväeliikidest Eesti Kaitseväes on maavägi, millest enamuse moodustab jalavägi. Jalavägi on valdkond, kus teenistus sõjaväes nõuab sõdurilt vastupidavust. Viimane on sõdurile kahtlemata üks olulisemaid kehalisi võimeid. Ajateenijal on vajalik õppustel, rännakutel läbida pikki vahemaid, olla kehaliselt ja vaimselt aktiivne, taluda nii füüsilist kui vaimset pinget väga pikaajaliselt. Seda on aga võimalik teostada ainult hea aeroobse vastupidavuse baasilt. Ajateenija peab saavutama üldvastupidavuse ehk töövõime taseme, mis võimaldab rahuldavalt täita teenistuskohustusi. Vastupidavust saab jagada järgmiselt: üldiseks ja spetsiaalseks. Üldvastupidavuse all mõistetakse organismi funktsionaalsete omaduste kogumit, mis võimaldab sooritada efektiivset ja kestvat mõõduka intensiivsusega tööd, milles osaleb suur hulk lihaseid. Teatud üldvastupidavuse tase on vajalik igasuguse kehalise ja vaimse tegevuse korral, ka teenistusülesannete täitmisel kaitseväes. Spetsiaalvastupidavus on võime vastu seista väsimusele spetsiaalsete koormuste sooritamisel. Ajateenija väljaõppe seisukohast on nendeks takistusriba ületamine, ujumine varustusega, kiirrännak ja lahinülesannete täitmine. Nende kahe vastupidavusliigiga puutub ajateenija teenistuses peamiselt kokku (Loko, 2000). Kehaline ettevalmistus jaguneb: Üldkehaline ettevalmistus (ÜKE) ja spetsiaalkehaline ettevalmistus (SKE). 13

14 ÜKE eesmärgiks on kõrge töövõime tagamine kogu organismis ning vahenditeks on üldarendavad harjutused. Sellega tagatakse ajateenijale: hea tervis ja kohanemine teenistusega, mitmekülgne kehaline areng, organismi töövõime tõus ning stabiilsuse saavutamine lahingutingimustes (Loko, 2000). SKE eesmärgiks on kehaliste võimete arendamine vastavalt ajateenijale esitavatele nõuetele ja nende kehaliste võimete eelisarendamine, millest sõltub lahingtegevuse edukas sooritamine. SKE on võime vastu seista väsimusele spetsiaalsete koormuste sooritamisel. Kaitseväe spetsiifikat arvestades on nendeks takistusriba ületamine, varustusega ujumine, kiirrännak, lahingülesande täitmine (Loko, 2000) Vastupidavuse arendamine Üldiselt keskenduvad kaitsevägede baaskursuste treeningrežiimid südame- veresoonkonna ja hingamiselundkonna võimekuse arendamisele (Haddock et al.,2016; Henning et al., 2011; Kraemer & Szivak, 2012) ja kestavad lühikest aega (Hendrickson et al., 2010), kätkevad endas suuremat vigastuste ohtu võrreldes jõutreeningu osakaalu suurendamisega (Henning et al., 2011), mis panebki uurijad otsima võimalikult tõhusaid kehaliste võimete arendamise viise erinevate treeningprogrammide näol. Et arendada kiirust ja osavust, tuleks sõdurina ennekõike tagada head vastupidavus- ja jõunäitajad. Vastupidavust saab arendada selliste spordialadega nagu jooks, jalgrattasõit, orienteerumine, ujumine, suusatamine. Henning et al. (2011) annavad ülevaate USA Kaitseväe baaskursuse jõu- ja vastupidavustreeningutest, et abistada sõdurite instruktoreid treeningute ülesehitamisega. Treeningprogramm koosneb kolmest faasist ning progresseerub süstemaatiliselt ja lineaarselt. Autorid annavad ülevaate kirjandusest ning järeldavad, et enne USA Kaitseväe baaskursuse alustamist tuleks sõduritel teha läbi ettevalmistav treeningprogramm (progresseeruv jõutreening ja vastupidavustreening, mis sisaldav intervalltreeninguid), mis arendab vastupidavust ning jõudu kombineeritult ja mitmekesiselt. Treeningute tulemusel sooritavad sõdurid militaarspetsiifilisi ülesandeid paremini võrreldes vastupidavust ja jõudu eraldi treenides (Henning et al., 2011). 14

15 Ka Anderson et al. (2017) jõudsid järeldusele, et parimad tulemused saavutasid sõdurid, nii mees- kui naissoost, kes jooksid väljaspool rühmatreeninguid ning treenisid jõudu raskustega. Jõu ja vastupidavuse treeningute kombineerimine on andnud vastakaid tulemusi tõhususe osas. Hendrickson et al. (2010) viisid läbi 8-nädalase uuringu, milles osales 56 spordiga tegelevat naist. Ja selgus, et kahe kehalise võime kombineeritud intensiivne treenimine arendas mõlemat kehalist võimet ning kumbki ei avaldanud takistavat mõju. Nad soovitavad kindlasti kaitseväe treeningprogrammi lülitada sõdurite tööülesannetele suunatud treeningülesanded, sest üksnes jõudu ja vastupidavust treenides ei paranenud nende sooritus (Hendrickson et al., 2010) Jõud Kaitseväelase kehalises ettevalmistuses on peamiseks vahenditeks üldarendavad jõuharjutused, mis võimaldavad anda koormust kogu lihaskonnale ja valikuliselt ka üksikutele lihasgruppidele (Loko, 2000). On üldtuntud tõde, et ilma lihasjõuta ei saa sooritada ühtegi liigutust, mistõttu on jõud üks olulisemaid kehalisi võimeid tänu millele toimub keha ümberpaiknemine keskkonnas. Jõudu defineeritakse kui võimet lihaste kontraktsiooni abil ületada vastupanu. Lihasjõud jaguneb: maksimaaljõud, mis on suurim vastupanu, mida suudetakse ületada kõige raskemas punktis. Kiiruslik jõud on lihaste võime arendada liigutuste alustamisel kiiresti tööpinget ja suurendada seda liigutuste käigus. Kiire jõud on oma keha või kehaosa ümberpaiknemise kiirus suhteliselt väikese vastupanu tingimustes. Kiire jõu puhul ei ole kiirendus ega vastupanu maksimaalne. Jõuvastupidavus on võime seista vastu väsimusele jõuharjutuste sooritamisel (Loko, 2000; Roy et al., 2010). Roy et al. (2010) rõhutavad, et kõiki kolme jõu liiki on tarvis, et vähendada töö hulka, mida lihased peavad sooritama lahingu- ja teenistusülesannete täitmisel Jõu arendamine Jõu arendamise põhivahenditeks on raskuste tõstmine ja kandmine, harjutused kaaslastega või oma keha raskuse ületamine. Jõuvõimete spetsiifilised vormid on: maksimaalne, kiire, plahvatuslik ja jõuvastupidavus (Loko, 2000). 15

16 Sloveenia kaitseväes arendatakse jõudu, sest see on vajalik tööülesannete efektiivseks sooritamiseks (kätejõud, relvavisked, sprindid (Pori et al., 2010). Kraemer & Szivak (2012) on rõhutanud, et USA kaitsevägi on minevikus keskendunud ning ka veel tänapäeval keskendub aeroobse vastupidavuse treenimisele, kuid see on vastuolus kaasaegse sõjapidamisega, mis nõuab lihaste maksimaaljõu ning kiire jõu rakendamist. Nende parim treenimisviis on endiselt progressiivne jõutreening. Treeningud peavad olema mitmekesised ning võimaldama piisavat taastumist. Seesugune treeningprogramm on aga väljakutse kaitseväele, kuna see tuleb efektiivselt koostada ning vajalikud vahendid hankida (Kraemer & Szivak, 2012). Jõudu arendava treeningu komponendid on USA Kaitseväes kohustuslikud (Anderson et al., 2017). Szivak ja Kraemer (2015) on vaadelnud ka raskustega jõutreeningu kasutegureid ja leidnud, et see parendab sõdurite kehalist võimekust ja kehakoostist, vastupanuvõimet stressile, soodustades lahinguvalmidust. Raskuste kandmisel vajaminevat jõudu on võimalik märkimisväärselt arendada. Knapik et al. (2012) analüüsisid teaduslikku kirjandust ning leidsid, et kui kombineerida progressiivne raskustega jõutreening, vastupidavustreening ning lisada raskuste kandmine treenides vähemalt 3 korda nädalas, annab see märkimisväärsed tulemused raskuste kandmise võimekuse paranemises Kiirus Sportliku tegevuse efektiivsus oleneb tihti just kiiruslikest võimetest. Kaitseväes on kiirust vaja aja peale sooritatavate harjutuste täitmisel: laskeoskustesti sooritamise, üldfüüsilise testi kahe ala (istesse tõus ja kõhuli toenglamangus kätekõverdused) sooritamisel, jne. Kiirus on organismi võime sooritada liigutusi võimalikult suure sagedusega, läbida kindlaksmääratud vahemaa lühima aja vältel, kiiresti reageerida ilmuvale sihtmärgile, signaalile või tegevusele. Pori et al. (2010) nendivad, et sõduritel on reaktsioonikiirus oluline igapäevaülesannete täitmisel (päästikule vajutamine, sihtmärgi tabamine). Tegevuste sooritamise kiirus võib mõjutada sõduri lahinguefektiivsust ning sellest võib sõltuda sõduri ellujäämine (Harman et al., 2008). 16

17 Kiiruse arendamine Kiiruse peamiseks tagajaks on jõud ja vastupidavus. Kiiruse arendamise peamisteks vahenditeks on harjutused maksimaalse või selle lähedase kiirusega. Lahinguväli nõuab kiirust, anaeroobset vastupidavust ning jõudu (Harman et al., 2008). Seetõttu tuleb need kõik kaasata sõdurite kehaliste võimete arendamisel, et kaitsevägi saavutaks optimaalseima arengu piiratud väljaõppeaja jooksul (Harman et al., 2008) Osavus ja painduvus Painduvus määrab ära inimese liigutuste liikumisulatuse ja sõltub liigese ehitusest, ümbritseva lihasmassi suurusest, lihaste, kõõluste, sidemete venitatavusest. Aktiivse painduvuse all mõistetakse liigutuse ulatust, mis saavutatakse ilma kõrvalise abita. Passiivse painduvuse all mõistetakse liigutuse ulatust, mis saavutatakse väliste jõudude abil (KVJKK nr 86). Pori et al. (2010) uuringu tulemused näitasid, et osavus tõhustab sõduri tööülesannete täitmist (sõdurid kohanevad kiiremini tundmatus keskkonnas ja lahendavad takistusülesandeid efektiivselt) Osavuse ja painduvuse arendamine Painduvuse arendamiseks kasutatakse venitusharjutusi, mis on oma olemuselt ballastilised või staatilised. Osavust ja painduvust arendatakse läbi sõdurioskuste, milleks on relva käsitsemine, takistuste ületamine (KVJKK nr 86). Roy et al. (2010) toovad välja painduvuse arendamise tähtsuse kaitseväes. Optimaalne painduvus võimaldab sooritada sõjalisspetsiifilisi ülesandeid nõudes väiksemat pingutust ning vähendades vigastuste riski (Roy et al., 2010). 17

18 3. AJATEENIJATE KEHALISE VÕIMEKUSE HINDAMINE Kehalist võimekust tuleb mõõta ning kontrollida, et tagada kaitseväelaste ning üksuste kehaliste võimete areng või säilitada kehalise võimekuse tase, mis võimaldab täita tööülesandeid väiksema pingutusega (Roy et al., 2010). Samuti motiveerib kehaliste võimete mõõtmine treenima, kontrollib treeningprogrammide efektiivsust (Knapik & East, 2014). Erinevad kaitsejõud USA-s kasutavad erinevaid kehalise võimekuse hindamise teste, kuid kõik sisaldavad jooksu, käte kõverdamist toenglamangus või rippes kangil kätekõverdamist, istesse tõusu selili lamangus. Kaitsejõudude standardsed testid mõõdavad vastupidavust ja jõudu, seega mitte kõiki olulisi füüsilise võimekuse komponente (Roy et al., 2010). Alates 1980.aastast alates kasutab USA kaitsevägi kehalise võimekuse testi (Army Physical Fitness Test), mis koosneb käte kõverdamisest toenglamangus (2 min), istesse tõusust selili lamangus (2 min) ja jooksust (2 miili) (Knapik & East, 2014). Sloveenia kaitsevägi kasutab sama kehalise võimekuse hindamise viisi (Pori et al., 2010). Herrador-Colmenero et al. (2014) uurisid 193 uuringut ning leidsid, et USA kaitseväe kehalise võimekuse test (APFT) on maailmas kõige enam kasutatud kehalise võimekuse hindamise viis. Analüüsi tulemusel soovitavad nad testi laiendada ning võtta arvesse ka kehamassiindeks, keha rasvaprotsendi nahavoldi abil mõõtmise tulemus, kehakaal ja rasvavaba mass, sest kehakoostis on oluline kehalise võimekuse komponent (Herrador-Colmenero et al., 2014). Ajateenistusse saabudes viiakse kõikide ajateenijatega esimesel nädalal ühtsetel alustel läbi üldfüüsiline test (ÜFT). Eesti kaitseväes kasutusel olev test on kinnitatud Kaitseväe juhataja käskkirjaga nr. 86 alates 2013 aastast aastal Ajateenijate kompleksuuringu tulemused tervise ja sooritusvõime andmete näitel tulid välja järgmised tulemused. Küsimustele vastas 1601 ajateenijat vanuses aastast kaheksast väeosast üle Eesti. Selle analüüsi kohaselt olid ligikaudu pooled ajateenijatest tervist toetavalt kehaliselt aktiivsed (2-3x treeningut nädalas) ja enesehinnangulist kehalist vormi pidasid rahuldavaks 45% vastanutest ning üsna heaks 27%. Oma tervist hindasid üsna heaks, heaks või keskmiseks üle 90% vastanutest ning halvaks või üsna halvaks 6% noortest ajateenijatest. Analüüs näitas, et noorte tervis ja füüsiline võimekus on seotud vanusega ning tulemuste põhjal saab välja tuua, et teenistusse astumise parim aeg on koheselt peale gümnaasiumi lõpetamist (18-19 a) (Oja, 2015). 18

19 3.1. Kehaliste võimete testid Stamm M. (2018), Sporditeenistuse vanemstaabiohvitser on e-kirjas kirjutanud järgmist: Eesti Kaitseväes on kasutusel USA jalaväe test. Tegemist on kõige nõrgema tasemega testiga USA kaitsejõududes, mille peavad sooritama kõik jalaväelased sõltumata teenistuskohast. See test on olnud kasutusel kogu Eesti kaitseväe aja ja põhjuseks arvatavasti see, et antud test mõõdab jõuvastupidavust ja vastupidavust, mida loetakse baasvõimeteks. Lisaks on kaks minutit aeg, mil organism töötab anaeroobses laktaatses energiatootmise režiimis. Ühtlasi saab ülevaate mehhanismi mahutuvusest, seetõttu loen isiklikult antud testi paremaks, kui Soome Vabariigis kasutusel olevat analoogi, kus töö sooritus aeg on 1 minut. Testimise harjutused on valitud selliselt, et sooritus toimub suurte lihasgruppidega ja palju kordusi, et skaleerimist lihtsustada. Test on lihtsalt ja ressurssi kokkuhoidvalt läbiviidav. Samadel kaalutlustel on see kehalise võimekuse test kasutusel USA kaitsevägedes. Test on ülesehitatud viisil, mis võimaldab seda läbi viia võimalikult lihtsalt, vähese varustuse ja ajakuluga ning see esitab madalad nõudmised testi sooritamise keskkonnale (Roy et al., 2010). Kaitseväekohustuslastele viiakse Eestis kehalise ettevalmistuse katsed läbi SBK esimesel ja viimasel nädalal, edaspidi vähemalt kord kvartalis. Test koosneb kolmest kehalisest harjutusest. 1) käte kõverdamine toenglamangus; 2) istesse tõus selili lamangus; 3) 3200 m jooks (võib asendada 10 km murdmaasuusatamisega (klassikaline stiil), 20 km maanteerattasõiduga või 500 meetri ujumisega (vabalt/rinnuli)). Positiivse tulemuse saavutamiseks tuleb järjest sooritada kõik kolm harjutust. Katsed loetakse sooritatuks kui kaitseväekohuslane saab igas harjutuses vähemalt 60 punkti või kolme harjutuse summana 190 punkti. Kehtiva korra kohaselt arvestatakse iga harjutuse tulemus ümber punktitabeli alusel, kus iga testi eest on võimalik maksimaalselt saada 100 punkti. Maksimaalselt kolme harjutusega kokku 300 punkti. Üld- füüsilise testi positiivse tulemuse saavutamiseks tuleb sooritada toenglamangus käte kõverdusi 2 minuti jooksul minimaalselt 40 korda, selili lamangust istesse tõuse vähemalt 2 minuti jooksul 46 korda, 3200 meetri läbimiseks maksimaalselt distantsi läbimiseks kulunud aeg 15:54 min. 19

20 2014. aastal Tervise Arengu Instituudi poolt läbiviidud uuringus selgus, et keskmiselt suutsid ajateenijad (testis 743 ajateenijat) peale SBK-st oma sooritusvõimet parandada 10-30% algtasemest. SBK-e käigus paranes kõige enam jooksutest, 36% Kehaline aktiivsus ja energiakulu Kehaline aktiivsus on igasugune keha skeletilihaste abil sooritatud liigutus, liikumine või tegevus, millega kaasneb energiakulu. Regulaarne kehaline aktiivsus on tunnustatud kui terve eluviisi üks tähtsamaid komponente. Kehalise aktiivsuse kõige olulisem väärtus on südame-veresoonkonna tegevuse aktiviseerimine, organismi parem varustamine hapnikuga ja lihasaparaadi tugevdamine. Hea tervise tagamiseks on vajalikud nii kehaline aktiivsus kui ka kehaline võimekus. Kehaline aktiivsus seisneb tavaliselt päevases liigutuste hulgas, mida mõõdetakse kulutatud energiahulga kaudu (Harro, 2001). USA kaitseväes on kehtestatud standardid keha koostisele. Eesmärgiks on propageerida kehalist aktiivsust ning häid toitumisharjumusi, sest nende ning normaalkaaluga kaasnevad parem tervis ja kehaline ning vaimne sooritus, võime haigustele vastu seista (Friedl, 2012). Tassone ja Baker (2017) jõudsid uuringute põhjal tehtud kirjandusanalüüsis järeldusele, et kaitseväelaste energiakulu on missioonidel ja sõjaväebaasist väljaspool toimuvate õppuste ajal väga kõrge ning nad ei saa sõduri toidupakkidest piisavalt energiat, et kulu korvata. See omakorda võib viia kiire kaalulanguse ning häiritud ainevahetuseni. Autorid soovitavad vajadusel jälgida sõduri toidupakkide kasutamisel muutusi kehakaalus ning kehakoostises, sest nende tulemusel võib töövõime langeda (Tassone & Baker, 2017). Kogu ööpäevasest energiakulust moodustab kehaline aktiivsus umbes 15% või rohkem. Kehalist aktiivsust iseloomustavad järgnevad tegurid: Ühekordse tegevuse intensiivsus ja sealjuures kulutatud energia hulk Sagedus (päevas, nädalas) Kestus (korraga, päevas, nädalas; minutites või tundides) Sooritatud tegevuse tüüp Eesmärk (sportlik treening, igapäevane kehalist pingutust nõudev töö, jne.) 20

21 Pikem ajaperiood, mille vältel eelnevalt kirjeldatud ühekordseid tegevusi harrastatakse (Harro, 2001). Wierniuk ja Włodarek (2014) uurisid noorte vastupidavussportlaste energiakulu ja toitumist. Tulemused näitasid, et ebapiisavate toitumisalaste teadmistega noorte toidust saadud energiahulk ei olnud piisav võttes arvesse energiakulu. Individuaalse edasimineku hindamisel võetakse aluseks kehalise võimekuse algtase. Kui algtase on kõrge, edasiminek aga vähene, siis oli treeningprogramm väheefektiivne või on testitav oma võimaliku tipptaseme saavutanud. Kui aga algtase oli kõrge ja edasiminek hea, on tegu erilise andega. Kui algtase on kehv ning edasiminek vähene, on kehalist võimekust arendav programm olnud ebapiisav või siis on testitava arenguvõime kas üldiselt või selles eas vähene (Harro, 2001). 21

22 KOKKUVÕTE Kaitseväes ajateenistuse jooksul muutuvad noored mehed nn päris meesteks. Saadakse tugevamaks, omandatakse mehelikum mõtlemine ja mõttemaailm, mis näeb ette ratsionaalsust ja kaalutletust igas olukorras. Ajateenija üldfüüsiline vorm mõjutab nii tema võimet omandada vajalikke teadmisi ja oskusi taktikaliste harjutuste käigus, kui ka toimetulekut lahinguolukorras. Kehaline treening peab olema funktsionaalne ning orienteeritud lahingutegevusele. Kehaliste võimete arendamisel peab jälgima põhimõtet, et arendatakse neid kehalisi võimeid, mida reaalselt teenistusülesannete edukaks täitmiseks vaja on, kuid ka hea tervislik seisund on tähtis. Kaitseväes kehtestatud üldfüüsilise testi miinimumtasemed on ka tervisega seotud võimekuse seisukohalt jõukohased. Ajateenija kehalise ettevalmistus toimub peamiselt kehalise kasvatuse tundides ning eesmärgiks on taktikalises olukorras tegutsemiseks vajalike kehaliste võimete ning liigutusoskuste arendamine. Samuti on kehaliste võimete arendamise eesmärkideks vigastuste ennetamine, ajateenistuse edukas läbimine, edu sõjategevuse ajal ja ellujäämine. Mitmete uuringute põhjal saab ka välja tuua hetkel Eesti kaitseväes kehalise kasvatuse kõige rohkem murettekitavad punktid: vastava kvalifikatsiooniga instruktorite/ kehalise kasvatuse spetsialistide puudus, kindla treeningkava puudumine, väeositi erinev ja amortiseerunud materiaalne baas, väljaõppetsükli intensiivsusega seotud ajapuudus. Järgnevalt, põhinedes erinevatele autoritele, saab välja tuua tõenduspõhised soovitused kehaliste võimete arendamiseks ajateenijatel: individuaalsete treeningute propageerimine, rühmatreeningute tõhustamine; kontrolltesti läbiviimine enne kaitseväkke vastuvõtmist, et määrata kindlaks ajateenijate kehalise võimekuse tase ja soodustada arengut ühtlasemate võimetega gruppides; kõigi viie (jõud, kiirus, vastupidavus, osavus, painduvus) kehalise võimekuse komponendi arendamine; kehalise kasvatuse mitmekesistamine kogu ajateenistuse vältel; kehalise kasvatuse sihipärane süsteemi loomine, kvalifitseeritud kehalise kasvatuse spordiinstruktorid, vajaliku materiaalse baasi laiendamine; 22

23 eesmärkidele püstitatud treeningprogrammi loomine, mis treenib vastupidavust, kuid kombineerib seda paremate tulemuste saamiseks raskustega jõutreeninguga või intensiivsemate tulemuslike treeningprogrammidega. Bakalaureusetöö teema valik on tingitud töö autori isiklikust huvist teema vastu tööalastel põhjustel. 23

24 KASUTATUD KIRJANDUS 1. Afanasjev A. Sõduri füüsilise vormi parandamise võimalused Crossfiti näitel. Lõputöö, Tartu: KVÜÕA; Anderson MK, Grier T, Canham-Chervak M, Bushman TT, Nindl BC et al. Effect of mandatory unit and individual training on fitness in military men and women. American Journal of Health Promotion 2017; 31(5): East WB. A Historical Review and Analysis of Army Physical Readiness Training and Assessment. Combat Studies Insitute Press Friedl KE. Body Composition and Military Performance Many Things to Many People. Journal of Strength and Conditioning Research 2012; 26(7)/S87-S Füüsilise ettevalmistuse nõuded ja hindamise kord. Kaitseväe juhataja käskkiri nr 86. Eesti Kaitsevägi. Tallinn; Haddock CK, Poston WSC, Heinrich KM, Jahnke SA, Jitnarin N. The benefits of high intensity functional training (HIFT) fitness programs for military personnel. Military Medicine 2016; 181(11):e1508-e Harman EA, Gutekunst DJ, Frykman PN, Nindl BC, Alemany JA, et al. The Journal of Strength and Conditioning Research 2008; 22(2): Harro M. Laste ja noorukite kehalise aktiivsuse ning kehalise võimekuse mõõtmise käsiraamat. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus; Hausenberg T. Magistritöö. Sõduri baaskursuse mõju ajateenijate kehalistele võimetele., Tartu: Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskond; Hendrickson NR, Sharp MA, Alemany JA, Walker LA, Harman EA, et al. Combined resistance and endurance training improves physical capacity and performance on tactical occupational tasks. European Journal of Applied Physiology 2010; 109: Henning PC, Khamoui AV, Brown LE. Preparatory strength and endurance training for U.S. Army Basic Combat Training. Strength and Conditioning Journal 2011; 33(5): Herrador-Colmenero M, Fernández-Vicente G, Ruiz JR. Assessment of physical fitness in military and security forces: a systematic review. European Journal of Human Movement 2014; 32:

25 13. Hofstetter MC, Mäder U, Wyss T. Effects of a 7-week outdoor circuit training program on Swiss Army recruits. The Journal of Strength and Conditioning Research 2012; 26(12): Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe eeskiri. Kaitseväe juhataja käskkiri nr 296. Tallinn: Kaitseväe peastaap Väljaõppeosakond; Knapik JJ, East WB. History of United States army physical fitness and physical readiness testing. U.S. Army Medical Department Journal 2014; Apr-Jun: Knapik JJ, Harman EA, Steelman RA, Graham BS. A systematic review of the effects of physical training on load carriage performance. The Journal of Strength and Conditioning Research 2012; 26(2): Knapik JJ, Rieger W, Palkoska F, Van Camp S, Darakjy S. United States Army physical readiness training: rationale and evaluation of the physical training doctrine. The Journal of Strength and Conditioning Research 2009; 23(4): Kraemer WJ, Szivak TK. Strength training for the warfighter. The Journal of Strength and Conditioning Research 2012; 26(7):S107-S Loko J. Kaitseväelase kehaline ettevalmistus. Tartu: Atlex; Malberg J. Physical Fitness Tests in the Nordic Armed Forces. A Description of Basic Test Protocols. Moving Soldiers Soldaten i bevegelse: 01/ Marić L, Krsmanović B, Mraović T, Gogić A, Sente J, et al. The effectiveness of physical education of the military academy cadets during a 4-year study. Vojnosanitetski Pregled 2013; 70(1): Molloy JM, Feltwell DN, Scott SJ, Niebuhr DW. Physical training injuries and interventions for military recruits. Military Medicine 2012; 177, 5: Novikov O. Kaitseväeteenituse mõju ajateenijate tervisele. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool, Tervishoiu istituut; Oja L. Artiklikogumik, Strateegilise jätkusuutlikkuse kompetentsikeskus. Ajateenijate kompleksuuringu tulemused tervise ja sooritusvõime andmete näitel Park V. KVÜÕA põhikursuse lõpetanute valmisolek kehalise kasvatuse treeningu läbiviimiseks ajateenijatele. Magistritöö. Tartu: KVÜÕA; Pori P, Tušak M, Pori M. Which motor abilities have the highest impact on working performance of Slovenian soldiers? Biology of Sport 2010; 27: Riigikaitse strateegia. Kaitseministeerium, rateegia_2010_0.pdf,

26 28. Roos R, Hofstetter M-C, Mäder U, Wyss T. Training methods and training instructors qualification are related to recruits fitness development during basic military training. The Journal of Strength and Conditioning Research 2015; 29(11S):S178-S Roy TC, Springer BA, McNulty V, Butler NL. Physical Fitness. Military Medicine 2010; 175, 8: Rowland, T. W. Developmental Exercise Physiology: The Physiological Basis of Physical Fitness in Children Stamm M. Kaitseväe Peastaap, Sporditeenistuse vanemstaabiohvitser. , Senin V. Ajateenijate kehalise ettevalmistuse tõhustamine Kuperjanovi jalaväepataljoni näitel. Magistritöö. Tartu: KVÜÕA, Sõjaväepedagoogika ja juhtimise õppetool; Szivak TK, Kraemer WJ. Physiological readiness and resilience: pillars of military preparedness. The Journal of Strength and Conditioning Research 2015; 29(11S):S34- S Tassone EC, Baker BA. Body weight and body composition changes during military training and deployment involving the use of combat rations: a systematic literature review. British Journal of Nutrition 2017; 117, Tervise Arengu Instituut. Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring Tekkel M., Veideman T. Tallinn tervisek2itumise_uuring_2014.pdf, Tervise Arengu Instituut. Kaitseväe peastaap. Ajateenijate üldfüüsiline võimekus aastal. stamm.pdf, Wierniuk A,Włodarek D. Assessment of physical activity, energy expenditure and energy intakes of young men practicing aerobic sports. Roczniki Panstwowego Zakladu Higieny 2014; 65(4):

27 SUMMARY Young men become "real men" as conscripts in the defence forces. They become stronger, think more like rational and reasonable adult men. Conscripts physical fitness has an effect on their ability to obtain knowledge and skills required for carrying out tactical tasks, as well as their performance in combat. Physical training must be functional and targeted at combat. Physical fitness training follows the principle that physical fitness components required for performance of service tasks, whereas good health condition is also of importance. The minimum requirements of Defence Forces physical fitness test are achievable in terms of health-related fitness. Conscripts training is carried out in physical education classes and its main aim is to develop physical fitness and mobility skills in order to manage in tactical situations. In addition, the aim of developing physical fitness is to prevent injuries, succeed in completing military service, performing and surviving in combat. Based on several studies, the following current issues can be pointed out as the most serious in Estonian Deffence Forces: lack of qualified instructors/physical education specialists, lack of a structured training programme, different old infrastructure in military units, lack of time due to high intensity of instruction. The author of the current thesis points out evidence-based recommendations for developing conscripts physical fitness: promoting individual training, improving the efficiency of group training; carrying out a physical fitness test prior to accepting conscripts in military service to determine their level in order to facilitate development also in homogeneous groups; developing all five physical fitness components (strength, speed, endurance, mobility, flexibility); diversifying physical education during military service; developing a purposeful physical education system with qualified physical education instructors, enhancing infrastrucuture; developing a goal-oriented training programme which focuses on endurance combining it with resistance strength training or more intense training programmes to obtain better results. 27

28 This bachelor thesis topic was chosen due to the author s personal interest in this topic for workrelated reasons. 28

29 LIHTLITSENTS LÕPUTÖÖ REPRODUTSEERIMISEKS JA LÕPUTÖÖ ÜLDSUSELE KÄTTESAADAVAKS TEGEMISEKS Mina, Sirli Hanni (sünnikuupäev: ) 1. annan Tartu Ülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud teose Kehaliste võimete arendamine ajateenijatel, mille juhendaja on PhD Ando Pehme, 1.1. reprodutseerimiseks säilitamise ja üldsusele kättesaadavaks tegemise eesmärgil, sealhulgas digitaalarhiivi DSpace-is lisamise eesmärgil kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 1.2. üldsusele kättesaadavaks tegemiseks Tartu Ülikooli veebikeskkonna kaudu, sealhulgas digitaalarhiivi DSpace i kaudu kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni. 2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile. 3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi. Tartus,

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal 08. 10.01.2018 SMBK II osa Infektsioonhaigused ja välihügieen Kaitseväes 2. nädal 11. 12.01.2018 SMBK

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas õpetaja: Siiri Sülla l trimester Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõ

Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas õpetaja: Siiri Sülla l trimester Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõ Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõste ja ristsammujooks. Jooks kurvis, tõkkejooks, ringteatejooks, täpsusjooks. Kaugushüpe-

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Microsoft Word - Kaadrikvsuitsetamine08-10raport.doc

Microsoft Word - Kaadrikvsuitsetamine08-10raport.doc Tervise Arengu Instituut Kaadrikaitseväelaste suitsetamislevimuse uuring aastatel 2008-2010 (3 aasta valim) Statistilise analüüsi ja rapordi koostaja: Lagle Suurorg, (Tallinna Lastehaigla SA) Konsultandid:

Rohkem

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“ KAASAV ELU RÜHM HEV ÕPPEVAHEND 17.05.2018 Grupp: Terje Isok Gerli Mikk Veronika Vahi, Merit Roosna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla PROJEKTI EESMÄRK Luua õppetööd

Rohkem

sojateadlane_4.indd

sojateadlane_4.indd KAITSEVÄE ÜHENDATUD ÕPPEASUTUSTE PÕHIKURSUSTE KADETTIDE KOGEMUSED, USKUMUSED JA ETTEPANEKUD SEOSES NUTIVAHENDITE KASUTAMISEGA ÕPPETEGEVUSES 1 Triinu Soomere, Liina Lepp, Marvi Remmik, Äli Leijen Võtmesõnad:

Rohkem

Microsoft Word - SJKK 2016-a

Microsoft Word - SJKK 2016-a RIIGIKAITSE INIMVARA KAARDISTAMINE: UURINGUTE TULEMUSED Artiklikogumik 2 RIIGIKAITSE INIMVARA KAARDISTAMINE: UURINGUTE TULEMUSED Artiklikogumik 2017 Toimetaja: Avo Trumm Strateegilise Jätkusuutlikkuse

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

eelnõu.docx

eelnõu.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituut Igor Burdin CrossFit treeningu mõju meeste vererõhule Magistritöö Kehalise kasvatuse ja

TARTU ÜLIKOOL Spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituut Igor Burdin CrossFit treeningu mõju meeste vererõhule Magistritöö Kehalise kasvatuse ja TARTU ÜLIKOOL Spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituut Igor Burdin CrossFit treeningu mõju meeste vererõhule Magistritöö Kehalise kasvatuse ja spordi õppekava Juhendaja: PhD P. Päll Tartu 2014 SISUKORD

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

Kol-ltn_Rasmus_Lippur_KVPS

Kol-ltn_Rasmus_Lippur_KVPS 19.10.2011 1 Riigikaitse Kol-ltn Rasmus Lippur Sõda Sõda on maailmale vajalik (Martin Luther) Parim sõda on pidamata sõda (Sun Zi) Sõda on jõu kasutamine, et sundida vastast alluma meie soovile (Carl von

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL

TARTU ÜLIKOOL TARTU ÜLIKOOL Kehakultuuriteaduskond Spordibioloogia ja füsioteraapia instituut Liisi Sokman Jõu ja vastupidavuse paralleelse arendamise efektiivsus töövõime arengust lähtudes Magistritöö füsioteraapia

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Slide 1

Slide 1 TÖÖTUBA: ÕPIRÄNDE TUNNISTUSE TÄITMINE Margit Paakspuu 5163 Töötoa ülesehitus 1. Kellele ja milleks me õpirände tunnistusi väljastame? 2. Õpirände tunnistuse väljastamise protseduur 3. Õpirände tunnistuse

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu (vllv) on mitmekesine 1 Valu on kõige sagedasem sümptom, mida seostatakse vähkkasvajaga või selle raviga. 2 Enamikul vähipatsientidest esineb

Rohkem

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EESTI KUNSTIAKADEEMIA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in Estonia (1990-2011) Estonian ENIC/NARIC 2012 1 The current document comprises a list of public universities, state professional higher education institutions, private higher

Rohkem

Microsoft Word - VV191_lisa.doc

Microsoft Word - VV191_lisa.doc Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (Vabariigi Valitsuse 23.12.2010. a määruse nr 191 sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Slide 1

Slide 1 KEHALISE KASVATUSE ÜMBERKUJUNDAMINE LIIKUMISÕPETUSEKS Kehalise kasvatuse ümberkujundamine liikumisõpetuseks Õpilaste kehalise aktiivsuse tõstmine aktiivse koolipäeva kaudu Ujumisoskuse tagamine haridussüsteemi

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Eelnõu lisa_3.docx

Eelnõu lisa_3.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad, avaloeng Anne Villems September 2013.a. Miks selline kursus? Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on meie igapäevane abiline õppetöös. Milliseid vahendeid on teie senises õppetöös kasutatud?

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I 05.07.2011, 17 jõust. 08.07.2011] Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused MTÜ Iseseisev Elu päevakeskuste tegevused 1. TARTU HEA PÄEVA KESKUS Jr k Päev Kellaaeg Tegevus Tegevuse lühikirjeldus Juhendaja 1. E-R 9:15-9:45 Tere hommikust! 2. E-N 10:00-12:00 Toidugrupp 3. E-R 13:00-14:00

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

humana_A5_EST_2+2.indd

humana_A5_EST_2+2.indd ÜLESANNE NÄLJA PÕHJUSED Vanuserühm: 6. 12. klass Ülesande eesmärgiks on mõista, et hoolimata suurtest arengutest on miljonid inimesed siiski veel näljas ja kannatavad alatoitumuse all nad ei saa vajalikku

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

IAAF Youth Chief Coach Academy IAAFi noortekoondise peatreenerite kursus Mainz, Saksamaa

IAAF Youth Chief Coach Academy IAAFi noortekoondise peatreenerite kursus Mainz, Saksamaa IAAF Youth Chief Coach Academy IAAFi noortekoondise peatreenerite kursus Mainz, Saksamaa 27.08.-01.09.2017 Eksam I osa 1. Home study pack. Kodune ülesanne enne k u r s u s e a l g u s t e n e s e a n

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

TARTU ÜLIKOOLI KEHAKULTUURITEADUSKOND

TARTU ÜLIKOOLI KEHAKULTUURITEADUSKOND TEADUS, SPORT JA MEDITSIIN X Tartu, Dorpati konverentsikeskus 08. 10. november 2017 Konverentsi korraldavad Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Tartu Ülikooli Kliinikumi spordimeditsiini

Rohkem

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimesed Continuous küsimustes, jaatavas ja Adventure eitavas

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

“MÄLUKAS”

“MÄLUKAS” Hiiumaa Arenguseminar 2016 Mälu ja mõtlemine Juhi tähelepanu Tauri Tallermaa 27.oktoober 2016 Edu 7 tunnust Allikas: Anthony Robbins. Sisemine jõud 1. Vaimustus 2. Usk e veendumus 3. Strateegia 4. Väärtushinnangute

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

untitled

untitled ÕPETAMINE JA ÕPPIMINE TREENINGPROTSESSIS JAAN LOKO Pedagoogiline, sh ka sporditreeneri tegevus, eeldab oma ala sügavat tundmist. Enne pedagoogilise töö (õpetamine) planeerimist tuleb täpselt ette kujutada,

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse  MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem