REISIKINDLUSTUSE TINGIMUSED NR. 761

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "REISIKINDLUSTUSE TINGIMUSED NR. 761"

Väljavõte

1 REISIKINDLUSTUSE TINGIMUSED NR. 761 Kehtivad alates MÕISTED 1.1. Kindlustusandja AB Lietuvos Draudimas Eesti filiaal Kindlustusvõtja isik, kes on sõlminud kindlustusandjaga kindlustuslepingu Kindlustatud isik - kindlustusvõtja või nimeliselt määratletud või määratlemata kolmas isik, kelle alaline elukoht on Eesti Vabariik ning kellega seotud kindlustusriski on kindlustatud Kindlustatud risk kindlustatud isiku tahtest sõltumatu ning tulevikus realiseeruda võiv oht, mille vastu kindlustusvõtja end kindlustuslepingus määratletud tingimusel kindlustab Kindlustatud isiku reisikaaslane - isik, kellega koos kindlustatud isik on planeerinud reisile minna ja broneerinud reisipaketi Kindlustatud isiku pereliikmed - kindlustatud isiku abikaasa/elukaaslane ja lapsed, kes moodustavad ühe leibkonna Kindlustatud isiku lähisugulased - kindlustatud isiku lapselaps, ema, isa, vanavanem, õde, vend, ämm, äi, minia, väimees, muu sugulane ja/või hõimlane, kelle üle on kindlustatud isikul hooldamise kohustus Kahjukäsitluspartner - poliisil märgitud isik, kes vajadusel korraldab kindlustusjuhtumi menetluse väljaspool Eesti Vabariiki Kindlustushuvi kindlustusvõtja huvi kindlustada ennast kindla kindlustusriski vastu Kindlustusobjekt kindlustatav varaline huvi, mis on seotud isiku elu, tervise, vara või tsiviilvastutusega Kindlustusleping kindlustusandja poolt koostatud standardsed kindlustuslepingu tingimused, mis koosnevad: - Kindlustuslepingute üldtingimustest; - Kindlustusliigi tingimustest; - Kindlustusliigi eritingimustest. Kindlustuspoliisil fikseeritakse kindlustuslepingu suhtes kehtivad kindlustustingimused Kindlustusväärtus kindlustatava vara või varalise riski väärtus Kannatanud kolmas isik tsiviilvastutuskindlustuse puhul isik, kellele kindlustusvõtja või kindlustatud isik on tekitanud kahju Reis - kindlustatud isiku ajutine viibimine väljaspool Eesti Vabariiki, järjestikuse kestvusega kuni üks aasta. Reisi algus- ja lõpp-punktiks loetakse Eesti Vabariigi riigipiiri ületamist Reisi transiitpunkt - koht väljaspool Eesti Vabariiki (sh sadam, lennu-, rongi- või bussijaam), mida kindlustatud isik kasutab reisi jätkamiseks järgmisesse transiitpunkti või reisi siht- või lõpp-punkti (sh Eesti Vabariiki saabumine). Kui ei ole võimalik üheselt määrata ühte reisi sihtkohta (nt ringreisid), loetakse reisil läbitavad punktid transiitpunktideks Hüvitispiir - on maksimaalne hüvitatav summa kindlustusriski kohta kindlustusperioodil. Hüvitispiir kehtib iga kindlustatu kohta eraldi, v.a vastutus- ja pagasikindlustuse hüvitispiir pere reisikindlustuse korral, mis kehtib poliisil märgitud pereliikmete peale kokku. Aastase korduvreisikindlustuse korral kehtivad hüvitispiirid iga reisi kohta eraldi. Teatud hüvitiste osas kehtivad täiendavad summapiirangud, mis on fikseeritud tingimustes Kehtivuspiirkond - poliisil märgitud territoorium, kus kindlustuskaitse kehtib Regulaartranspordivahend - ühiskondlik liiklusvahend, mis sõidab ettemääratud sõidugraafiku järgi kindlal marsruudil, sh takso Krooniline haigus tervislik seisund, mis eksisteerib kindlustuslepingu sõlmimisel (isegi kui teda ei diagnoositud õigesti või tema eksisteerimist ei jõudnud kinnitada kvalifitseeritud arst) ja/või mille tõttu kindlustatud isik käis konsultatsioonil, ravil või tarbis ravimeid viimased 6 kuud kuni kindlustuslepingu sõlmimise päevani Meditsiiniliselt vajalikud teenused meditsiiniline esmaabi tervishoiuasutustes (ambulatoorne ja statsionaarne ravi) välismaal, mida osutatakse seoses ohuga kindlustatud isiku tervisele ja mida ei saa edasi lükata kuni kindlustatud isiku naasmiseni riiki, mille kodanik ta on või kus ta alaliselt elab või kus ta omab alalist elamisluba. 2. KINDLUSTUSLEPINGU JÕUSTUMINE, KEHTIVUS JA LÕPPEMINE 2.1. Kindlustusleping jõustub kindlustuspoliisil fikseeritud kuupäeval kl. 00:00 (Eesti aja järgi), kui poliisil ei ole märgitud teisiti kuid mitte varem kui on tasutud kogu kindlustusmakse Kindlustusleping võib olla fikseeritud tähtajaga või pidev. Kui kindlustuslepingus ei ole ette nähtud teisiti, loetakse, et kindlustuslepingul on fikseeritud tähtaeg Kindlustusleping jõustub, kui kindlustusvõtja on tasunud kindlustusandjale või kindlustuse müünud vahendajale kindlustusmakse kas arvel või poliisil märgitud tähtajaks ja summas Kindlustusmakse peab laekuma ühes osas arvel näidatud kuupäevaks. Kui kindlustusmakse ei laeku kokkulepitud tähtajaks, ei loeta kindlustuslepingut jõustunuks ning kindlustusandja vabaneb kindlustuslepingu täitmise kohustusest Kindlustusmakse tasumisega kinnitab kindlustusvõtja, et on nõus kindlustuslepingu sõlmimisega kokku lepitud tingimustel, on tutvunud ja nõustunud kindlustustingimustega ning kohustub neid täitma Kindlustusvõtja on kohustatud tutvustama kindlustuslepingu tingimusi kindlustatud isiku(te)le, kes on andnud oma nõusoleku kindlustuslepingu sõlmimiseks enda suhtes Kindlustatud isikute poolt kindlustuslepingus sisalduvate nõuete täitmata jätmine loetakse kindlustusvõtjapoolseks kindlustuslepingu rikkumiseks Kindlustuskaitse ei kehti Eesti Vabariigis või välisriigis, kus kindlustatud isik alaliselt elab, v.a reisitõrke ärajäämise kindlustuskaitse, mis kehtib alates poliisil märgitud alguskuupäevast, kui reisitõrke põhjuseks on punktis 4.2. toodud juhtumid. Alaline elukoht on koht, kus isik elab üle 180 päeva aastas Kui Eesti Vabariiki naasmine hilineb kindlustusjuhtumi tõttu, pikeneb kindlustusperiood kahe kalendripäeva võrra Kindlustusleping lõpeb kindlustusperioodi möödumisel kindlustuspoliisil märgitud kuupäeval kl. 24:00 (Eesti aja järgi), poolte kokkuleppel või muul seaduses või kindlustuslepingus sätestatud juhul. AB Lietuvos draudimas Eesti filiaal Reg. kood: , KMKR: EE PZU on AB Lietuvos draudimas Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB Lietuvos draudimas on Leedu kahjukindlustusselts, mis ku ulub rahvusvahelisse PZU kontserni.

2 2.11. Kui kindlustusvõtja soovib kindlustuslepingu ennetähtaegselt üles öelda ning kindlustusjuhtumit ei ole toimunud, tuleb kindlustusandjale esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldus. Kasutamata kindlustusperioodi eest tagastatakse kindlustusvõtja poolt tasutud kindlustusmakse. 3. MEDITSIINIABI KINDLUSTUS 3.1. Meditsiiniabi kindlustusjuhtum on: kindlustatud isiku ootamatu äge haigestumine, mille sümptomid ilmnevad esmakordselt antud reisi ajal (st seda ei ole kindlustatul vahetult enne reisi algust arsti poolt diagnoositud) ning mille ravimiseks vajab kindlustatud isik vältimatut arstiabi välisriigis; kindlustatud isikuga toimunud õnnetusjuhtum, mis on antud reisi ajal toimunud äkiline välismõjust tingitud ja kindlustatud isiku tahtest sõltumatu sündmus, millest tekkinud tervisekahjustuse ravimiseks vajab kindlustatud isik vältimatut arstiabi välisriigis; kindlustatud isiku surm välisriigis Meditsiiniabi kindlustusjuhtumi korral hüvitatakse reisi ajal alanud haigusega seotud: 1. vältimatud ja vajalikud ambulatoorse ja/või haiglaravi kulud välisriigis; 2. haiguse väljaselgitamiseks või ravi teostamiseks arsti poolt määratud vajalikud ja põhjendatud uuringute kulud välisriigis; 3. arsti poolt määratud ravimite kulud välisriigis; 4. arsti poolt määratud meditsiiniliste abivahendite ostmiseks tehtud põhjendatud kulud välisriigis juhul, kui need on kindlustusandjaga eelnevalt kooskõlastatud; 5. stomatoloogilise esmaabi kulud välisriigis kuni 200 eurot kindlustusperioodi kohta; 6. rasedusega seotud ootamatud tüsistuse kulud välisriigis kuni eurot, kui tüsistus on tekkinud enne 28. rasedusnädalat ja on ilmnenud esmakordselt ning mille tõttu kindlustatud isik vajab vältimatut meditsiinilist esmaabi, v.a punktis toodud juhtumitel; 7. arstiabi saamiseks vajalikud vigastatud või haigestunud kindlustatud isiku transpordi- ja ööbimiskulud välisriigis; 8. kehavigastusega või haigestunud kindlustatud isiku vältimatud ja põhjendatud transpordi- ja ööbimiskulud (sh meditsiinilise saatja kulud) Eesti Vabariiki naasmiseks, kui need on kindlustusandjaga eelnevalt kooskõlastatud; 9. kindlustatud isikut saatva ühe isiku vältimatud ja põhjendatud transpordi- (edasi-tagasi sõit) ja ööbimiskulud välisriigis kuni 100 eurot ööpäevas, kuid mitte enam kui 7 ööpäeva eest ning mis on kindlustusandjaga eelnevalt kooskõlastatud; 10. kindlustatud isiku kuni 16. aastaste laste, kes on jäänud täiskasvanute järelvalveta vanemate (kasuvanemate, hooldajate) ägeda haiguse, kehavigastuse või surma tõttu välismaal, toomine Eesti Vabariiki. Nende kulude vajadust peab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kinnitama kindlustusandja. 11. kindlustatud isiku surma korral matusekulud (v.a peielaud, matustel osalevate isikute reisikulud) ja/või surnukeha või tema tuha transpordikulud Eesti Vabariiki kuni euro ulatuses. 12. kroonilise haiguse ägenemise ravikulud kuni eurot, eeldusel et haiguse ägenemine ei olnud meditsiiniliselt ette prognoositav ning reisimine ei olnud vastunäidustatud Hüvitamisele ei kuulu kahju ja kulutused: 1. mis ületavad vältimatu ravi piiri, sh kulud protseduuridele või uuringutele, millede meditsiiniline näidustus võimaldab reisi lõpp-punkti naasmist; 2. mis on seotud profülaktilise läbivaatuse, vaktsineerimise või muu ennetava tegevusega; 3. mis on seotud arsti ettekirjutuseta tehtud protseduuride ja raviteenustega; 4. mis on seotud sugulisel teel leviva haigusega, AIDS-iga või haigusega, mis on põhjustatud HIV-i poolt. Esmadiagnoosi korral hüvitatakse vajalikud kulud kuni diagnoosi määramiseni kuni 1000 euro ulatuses; 5. mis on seotud onkoloogilise haigusega. Esmadiagnoosi korral kaetakse vajalikud kulud kuni diagnoosi määramiseni; 6. mis on seotud ilusalongi teenustega, tätoveeringutega, taastus-, kosmeetilise või plastilise ravi või nende tagajärgedega; 7. mis on seotud alternatiivse ravimeetodi kasutamisega või selle kasutamise tagajärgedega; 8. mis on seotud proteesimisega, proteeside, ortopeediliste, kuulmis- ja nägemisabivahendite jms soetamisega, v.a juhul, kui need on seotud hüvitatava meditsiiniabi kindlustusjuhtumiga ning need kulud on kindlustusandjaga eelnevalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kooskõlastatud; 9. mis on seotud ravimite ostmisega, mis on vajalikud patsiendi senise tervisliku seisundi tõttu või mille kohta poliisi ostmise ajal on teada, et neid läheb antud reisil vaja; 10. mis on seotud arsti poolt määramata ravimite ostmisega; 11. mille on põhjustanud enne kindlustuslepingu sõlmimist alanud haigus, puue, vigastuse tagajärgede või haiguse ägenemine, ravi kestmine; 12. mille on põhjustanud asjaolu, et kindlustatud isik tahtlikult ei rakendanud kõiki meetmeid kindlustusjuhtumi tagajärgede vähendamiseks ja tervenemise soodustamiseks; 13. mis kuulub hüvitamisele ravikindlustussüsteemi, muu ravikindlustuslepingu või seaduse alusel; 14. mis on seotud plaanilise raviga (sh hambaraviga); 15. mis on seatud statsionaarse haiglaraviga, meditsiinilise transpordiga Eestisse, kindlustatud isiku säilmete transportimisega või matusekuludega juhul, kui kindlustusandja ei ole andnud eelnevat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõusolekut Kindlustuslepingu kehtivus sportimise, riskiohtliku harrastuse ja töötamise korral Kui kindlustatud isik tegeleb välisriigis järgnevas loetelus toodud tegevustega, peab poliisil olema märge Sport : 1. aerutamine, sõudmine; 2. vibulaskmine, ammulaskmine, jahilaskmine; 3. golf; 4. murdmaasuusatamine, laskesuusatamine; 5. ujumine, veepall; 6. vehklemine; 7. võistlustants, võimlemine; 8. jalgrattasõit; 9. kergejõustik, orienteerumine; 10. korvpall, võrkpall; 11. kulturism; 12. laskmine; 13. uisutamine, rulluisutamine; 14. saalihoki; 15. tennis, sulgpall, squash, lauatennis Kui kindlustatud isik tegeleb välisriigis järgnevas loetelus toodud tegevustega, peab poliisil olema märge Riskiohtlik tegevus : 1. mäesuusatamine, lumelaua- või mootorsaanisõit harrastajana talispordikeskuste tähistatud radadel; hobisukeldumine üle 10 m ja kuni 20 m sügavusele, omades selleks vastavat koolitust ja litsentsi (litsentsi puudumisel kindlustuskaitse ei kehti); veespordialad, mille harrastamisel kasutatakse mootorsõidukit; 2. osalemine turistidele mõeldud ja organiseeritud üle kolme järjestikuse päeva kestvatel mägimatkadel (kuni 3000 m kõrgusele), veematkadel koskedel, kärestikel, jõgedel. Kindlustuskaitse kehtib eeldusel, et matk toimub selleks ettevalmistatud ja märgistatud radadel, kus kohalik päästeteenistus, reisikorraldaja või vastavat litsentsi omav matkasaatja tagavad järelevalve, turvalisuse ja esmaabi ning kui matka käigus ei kasutata spetsiaalset erivarustust, ei läbita liustikke, kategooriaga kurusid, tippe või kärestikke; 3. treenimine (st ei tegele harrastajana) järgmistel spordialadel: ratsasport, jõusport (raskus- või jõutõstmine), kardisport, jalgpall, jäähoki, korvpall, käsipall, pesapall, jalgrattasport, triatlon, judo, maadlemine; 4. osalemine treeninglaagris ja/või võistlussportlasena Kehtivad alates

3 liiga-, meistri-, rahvusvahelistel võistlustel, olümpiamängudel jmt võistlustel (v.a male jm mittefüüsilised alad); 5. osalemine kuni kolm järjestikust päeva kestvatel purjetamisreisidel; 6. osalemine sõjalistel õppustel ja harjutustel, eeldusel et need ei toimu kriisipiirkondades ja on korraldatud õppe ja treenimise eesmärgil Kui kindlustatud isik töötab välisriigis ehitajana, kaugsõiduautojuhina või metalli-, metsamajandus-, põllumajandus-, (toiduainete) tööstuse ja/või muu töötleva tööstuse töötajana või sarnasel füüsilist pingutust nõudval tegevusalal või elukutsel, peab poliisil olema märge Riskiohtlik töö Meditsiiniabi kindlustuskaitse ei kehti järgnevate tegevuste korral: 1. alpinism, jää-, kalju-, seina-, mägironimine, speleoloogia, rafting vmt alad; 2. talispordiga tegelemine väljaspool talispordikeskuse tähistatud radasid; 3. motosport (ATV- ja rallisõit, mootorratta-, mootorsaanijms spordialad) sh motospordi treeningud, osalemine mootorsõidukite katsetustel; 4. lennusport, purilend, kuuma õhuga täidetud õhupalli, plaaneri, deltaplaani, ülikerge või amatööri ehitatud õhusõidukiga sõitmine; 5. langevarju- ja benjihüpped; 6. allveesport, sh sukeldumine üle 20 m; 7. ekstreemsport (jalgratta down-hill, free-ride, jalgratta- ja rulatrikid, akrobaatika, ragbi, sööstlaskumine, hell-ski, lohe- ja lainelauasurf jmt); 8. tegelemine karate, poksiga (sh tai-poks, kickboxing jmt) või muu võitlusspordiga; 9. ekspeditsioonid ja matkad mägedesse, džunglitesse, kõrbetesse, metsikutesse piirkondadesse ilma professionaalse saatjata; 10. avamerel purjetamine (sadamasse ei jõuta enam kui kolmel järjestikusel päeval); 11. töötamine kaevurina, kalurina, meremehena, politseinikuna, demineerijana, turvatöötajana, päästetöötajana, kaskadöörina, laeva või lennukimeeskonna liikmena; 12. osalemine igasuguses sõjalises tegevuses (rahuvalvemissioonid, kaitseväeteenistuse tegevteenistus, piirivalveteenistus) või töötamine mis tahes töödel või ametites, mille täitmisel kindlustatud isik kannab või kasutab tulirelva; 13. viibimine kriisipiirkonnas vaatlejana, staabitöötajana või muudel sarnastel põhjustel (meditsiinitöötajad katastroofipiirkonnas jmt); 14. tegelemine muude eelnimetatutega võrreldavate spordialade, harrastuste või tegevustega, mille käigus esineb tavapärasest kõrgem oht saada kehavigastusi, haigestuda või surra. 4. REISITÕRKE KINDLUSTUS 4.1. Reisi tõrkeks on reisi ärajäämine, katkemine ja reisile hilinemine Reisi ärajäämine on broneeritud ja välja ostetud reisi mittetoimumine, mille põhjuseks on vahetult enne reisi algust toimunud: 1. kindlustatud isiku, tema pereliikme või ainsa reisikaaslase haigestumine, õnnetusjuhtum või surm; 2. kindlustatud isiku lähisugulase eluohtlik seisund või surm; 3. kindlustatud isiku Eesti Vabariigis asuva vara kahjustumine, mille tõttu on vältimatult vajalik kindlustatud isiku isiklik kohalolek; 4. regulaartranspordivahendi mitteväljumine liiklusõnnetuse, tehnilise rikke või ilmastikuolude tõttu, eeldusel et kindlustatud isik on teinud kõik endast oleneva reisipaketijärgse reisi toimumiseks; 5. sõiduki, millega sõidetakse reisi algus- või transiitpunkti, sattumine liiklusõnnetusse Reisitõrke ärajäämise kindlustuskaitse hakkab kehtima kolmandal päeval peale poliisi jõustumist, kui poliisi eest on õigeaegselt tasutud Reisi ärajäämiseks loetakse ka reisilt ennetähtaegset tagasipöördumist reisitõrke kindlustusjuhtumi tõttu, kui kindlustatu pöördus reisilt tagasi reisi esimese 24 tunni jooksul hiljemalt esimeses transiitpunktis Reisi katkemine on juba alanud reisi katkestamine ja Eesti Vabariiki tagasipöördumine järgmistel põhjustel: 1. kindlustatud isiku, tema pereliikme või reisikaaslase ootamatu ja äge haigestumine, raske kehavigastus või surm; 2. kindlustatud isiku lähisugulase eluohtlik seisund või surm; 3. reisimiseks kasutatava sõidukiga toimunud liiklusõnnetus või sõiduki vargus juhul, kui sel põhjusel ei ole reisi jätkamine enam võimalik; 4. kindlustatud isiku Eesti Vabariigis asuva vara kahjustumine, mille tõttu on vältimatult vajalik kindlustatud isiku isiklik kohalolek Reisile hilinemine on olukord, kus kindlustatud isik hilineb reisi algus-, siht- või transiitpunkti järgmistel põhjustel: 1. regulaartranspordivahend, millega kindlustatud isik plaanis reisida, ei välju või hilineb seoses liiklusõnnetuse, raskete ilmastikuolude või ootamatu tehnilise rikke tõttu; 2. sõiduk, millega sõidetakse reisi algus-, siht- või transiitpunkti, sattus liiklusõnnetusse Haigestumine on kindlustatud isiku tervisliku seisundi ootamatu halvenemine, mis saab alguse reisi ajal või mille esmased sümptomid ilmnevad reisi ajal ja mille ravimiseks vajab kindlustatu vältimatut arstiabi Õnnetusjuhtum on ootamatu, äkiline, välismõjust tingitud ja kindlustatud isiku tahtest sõltumatult reisi ajal toimunud sündmus, mis toob kaasa kindlustatud isiku kehavigastuse või surma. Samuti kindlustatud isiku tahtest sõltumatut sündmust, millest tekkinud tervisekahjustuse ravimiseks vajab kindlustatud isik vältimatut arstiabi ning mille tõttu reisi jätkamine on ebasoovitatav Reisitõrke kindlustuse alusel hüvitatavad kahjud Reisi ärajäämisel hüvitatakse väljaostetud või tagasivõtmatult tellitud ning väljaostmisele kuuluva reisipaketi osa (nt hotellitubade rent, lennukipiletid, autorent, kontserdipiletid, ekskursioonid) maksumus, mida kindlustatud isikul või kindlustusvõtjal ei ole õigus reisikorraldajalt või reisiga seotud teenusepakkujalt tagasi saada Reisi katkemise korral hüvitatakse mõistlik ja põhjendatud lisakulu, mis on seotud transpordi ja majutusega kindlustatu ennetähtaegsel tagasipöördumisel Eestisse. Kui reis katkeb esimese 24 tunni jooksul, hüvitatakse ka kasutamata jäänud reisipaketi osa maksumus Reisile hilinemise korral hüvitatakse sihtpunkti jõudmiseks vajalikud täiendavad pileti ümbervahetamise kulud või alternatiivse transpordivahendi kasutamise kulud soodsaimas saadaolevas hinnaklassis. Lisaks hüvitatakse ka mõistlikud ja vajalikud täiendavad ööbimiskulud. Reisi alguse viibimisel kindlustusjuhtumi tõttu hüvitatakse kindlustatu vältimatud majutuskulud, kui kindlustatu elab kaugemal kui 50 km reisi alguspunktist Regulaarlendude lennuplaani muutmisel lennuettevõtte poolt pärast piletite väljaostmist, transpordivahendi ülebroneerimisel või lennukite ummiku korral lennuväljal hüvitatakse põhjendatud lisakulud transpordile ja majutusele sihtkohta või Eestisse jõudmiseks Hüvitise summast arvestatakse maha hüvitis või kompensatsioon, mida kindlustatud isikul on õigus saada reisikorraldajalt, transpordifirmalt või muult teenusepakkujalt Hüvitamisele ei kuulu reisitõrke kahju ja kulutused, mis on põhjustatud järgmistel juhtudel: 1. enne kindlustuslepingu sõlmimist või reisi ärajäämise kindlustuskaitse algust alanud haiguse või tekkinud vigastuse tagajärgede ägenemine või ravi kestmine; 2. kindlustatud isiku krooniline haigus või selle ägenemine; Kehtivad alates

4 3. kindlustatud isiku rasedus või sellest tingitud komplikatsioon, sünnitus; 4. kindlustatud isiku psühhiaatriline või psühhoneuroloogiline seisund või haigus, (sh stressreaktsioon, depressioon, ärevushäire jne); 5. puudulik reisidokumentatsioon (sh, kuid mitte ainult pass/id kaart, viisa, vaktsineerimistõend, juhiload jmt) või selle puudulik vormistamine; 6. valesti planeeritud reisi ajagraafik. Kui reisipakett ei ole koostatud registreeritud reisikorraldaja või reisibüroo poolt, peab ümberistumiste vaheline miinimumaeg olema vähemalt 2 tundi või vastama broneerimissüsteemides ettenähtud ümberistumiste vahelisele miinimumajale. Vaidluse korral kasutatakse lennuaegade ja ümberistumiskohtade täpsustamiseks märget lennupiletite broneerimissüsteemis; 7. ilmastikuolude tõttu tekkinud muudatus tiiburlaeva või Eesti-sisese laevaliikluse sõidugraafikus. 5. PAGASIKINDLUSTUS 5.1. Pagas on kindlustatud isikuga reisil kaasasolevad ning reisil ostetud isiklikud riietus- ja tarbeesemed Pagasis olevateks hinnalisteks esemeteks loetakse: elektroonilisi seadmeid (nt sülearvuti, tahvelarvuti, foto-, video-, multimeediatehnika, telefon, nende lisaseadmed jmt esemed) ja isikut tõendavaid dokumente (pass, IDkaart, juhiluba). Hinnaliste esemete hoiustamise nõuded on toodud punktis Pagasikindlustuse kindlustusjuhtumiteks on: 1. transpordiettevõtte vastutuse või järelevalve alla antud pagasi hilinemine välisriigis rohkem kui 4 tundi alates kindlustatud isiku saabumisest transiit- või sihtpunkti, kuhu kindlustusatud isik jääb peatuma vähemalt 48 tunniks; 2. pagasi vargus või rööv; 3. transpordi- või majutusettevõtte järelevalve alla antud pagasi kaotsiminek. Pagas loetakse kadunuks, kui transpordi- või majutusettevõte on kuulutanud pagasi lõplikult kadunuks ning väljastanud sellekohase tõendi; 4. transpordiettevõtte järelevalve alla jäetud pagasi või reisil toimunud liiklusõnnetuse tagajärjel kannatada saanud pagasi kahjustumine või hävinemine Pagasi suhtes, mis asub kindlustatud isiku isikliku järelevalve all, pagasi kahjustumise või hävimise kindlustuskaitse ei kehti Hüvitatavad kahjud pagasikindlustuse kindlustusjuhtumi korral Pagasi hilinemise korral hüvitatakse vältimatult vajalike esmatarbekaupade (riided, pesemistarbed jms) ostmiseks tehtud põhjendatud otsesed kulud kuni 35 eurot ööpäevas, kuid mitte rohkem kui 140 eurot maksimaalselt kahe kindlustusjuhtumi kohta ühe reisi vältel. Perekindlustuse korral hüvitatakse vastavalt 70 eurot ööpäevas, kokku maksimaalselt 280 eurot poliisi kohta. Pagasi hilinemisest tekkinud kahju korral ei rakendata poliisil märgitud omavastutust Pagasi kaotsimineku või hävinemise korral hüvitatakse pagasi taastamisväärtus kuni poliisil märgitud pagasikindlustuse hüvitislimiidini, arvestades pagasi kulumit ja rakendades poliisil märgitud omavastutust. Taastamisväärtus on rahasumma, mis on vajalik uue või kahjustunud esemega samaväärse eseme hankimiseks Eestis, lähtudes eseme väärtusest kahjuhetkel. Poolte kokkuleppel on õigus kahjustunud ese samaväärsega asendada Kindlustushüvitise määramisel arvestatakse kulumit 1 eseme soetamishinnast iga kalendriaasta kohta. Kulumit arvestatakse üle ühe aasta vanustel esemete korral Ühe eseme eest makstava kindlustushüvitise suurus on 50% maksimaalselt pagasikindlustuse kindlustussummast Isikut tõendava dokumendi varguse või röövimise korral hüvitatakse dokumentide vormistamise otsesed kulud Eesti Vabariigis või välisriigis kuni 100 eurot. Ei rakendata poliisil märgitud omavastutust Kindlustatud isikul on kohustus pöörduda kahjunõudega esimesel võimalusel esmalt transpordi- või majutus- või teenindusettevõtte poole, kes on kahju tekkimise eest vastutav, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul peale kahju toimumist Kindlustusandja hüvitab pagasi kindlustusjuhtumi korral vahe otsese pagasikahju ja transpordi- või teenindusettevõtte poolt kompenseeritu vahel Nõuded pagasi hoiustamisel majutuskohtades ja transpordivahendites tuleb pagasit hoida selleks ettenähtud lukustatud ruumis; pagasit on keelatud hoida kolmandatele isikutele kättesaadavas kohas, järelevalveta mootorsõidukites, haagissuvilates või järelhaagistes. Mootorsõiduk, milles pagasit hoitakse, peab olema lukustatud ja asuma valvega parklas; pagasit on keelatud jätta isikliku järelevalveta avalikesse kohtadesse (nt toitlustusastutus), telki, majutusasutuse rõdule, nähtavale kohale sõidukis (nt auto, haagissuvila, haagis, veesõiduk); öisel ajal, ajavahemikus 22:00-06:00, on keelatud jätta pagasit sõidukisse või haagisesse; kui spordivarustus (nt jalgrattad, lumelauad, suusad) tuleb jätta välja või üldkasutatavasse kohta ilma järelevalveta, siis tuleb need lukustada selleks ettenähtud aluse või muu vastava kinnitusraami külge; pagasis olevad hinnalised esemed peavad olema kindlustatud isiku pideva ja vahetu järelevalve all (lennukis olles käsipagasis). Hinnalisi esemeid ei tohi neid anda transpordivahendi üldisesse pagasiruumi või pagasivagunisse. Majutuskohas tuleb hinnalised esemed hoida seifis, selle puudumisel muus lukustatud hoiuruumis. Hinnalisi esemeid ei tohi jätta isikliku järelevalveta mootorsõidukisse Hüvitamisele ei kuulu pagasikindlustuse kahju ja kulutused, mis on põhjustatud järgmistel juhtudel: 1. pagasi vale kasutamine, tavapärane kasutamine ja kulumine (nt kriimustused, iludetailide kahjustused jmt); 2. ilmastiku mõju, välja arvatud juhul, kui pagas on jäetud teenindusettevõtte valdusesse; 3. esemete kahjustumine pagasis olevate sööbivate, määrivate ainetega kokkupuutel või teravate esemete tekitatud vigastused; 4. järelvalveta jäetud asja vargus või asja kaotamine; 5. pagasi hilinemine Eestisse saabumisel Pagasikindlustuskaitse ei laiene järgmistele esemetele: 1. esemed, mis oma laadilt või koguselt viitavad sellele, et need on soetatud või neid transporditakse kaubanduslikul eesmärgil; 2. antiikesemed, kunstiteosed, kollektsioonid, muusikariistad; 3. raha, pangakaardid, raha derivaadid, väärtpaberid, piletid, isikusamasust tõendavad dokumendid (v.a pass või ID kaart); 4. joonised, käsikirjad, reklaam- ja koolitusmaterjalid; 5. tööriistad, töövahendid, kaubad, kauba- või tootenäidised; 6. prillid, päikeseprillid, kontaktläätsed, proteesid ja meditsiinilised abivahendid; 7. mootorsõidukid, haagised, autosuvilad, paadid, nende varuosad, lisavarustus ning sisustus; 8. toiduained, joogid; 9. taimed, loomad; 10. klaasist, portselanist, keraamilisest vms haprast materjalist esemed Riiete ja spordivarustuse rentimise lisakulude kindlustus pagasi hilinemisel Riiete ja spordivarustuse rentimise lisakulude kindlustus pagasi hilinemisel on kindlustusjuhtumiks olukord, kui lennufirma järelevalve alla antud pagas hilineb välisriiki (pagasi hilinemine - vt käesolevate tingimuste punkt 5.3.1) või kui lennufirma järelevalve antud pagasi hilinemise tagajärjel ei jõua kindlustatud isik oma jätkulennule, eeldusel et ümberistumiste vaheline aeg vastas punktis sätestatud nõuetele Kui poliisil on märge Riiete ja spordivarustuse rentimise lisakulude kindlustus pagasi hilinemisel, hüvitatakse pagasi hilinemisel välisriigis tekkinud kulud ühe reisi Kehtivad alates

5 vältel reisi eesmärgist lähtuvalt oluliste riiete, jalanõude ja spordivarustuse rentimise kulud kuni 400 euro ulatuses Pagasi hilinemise kindlustusjuhtumi korral makstakse hüvitist ühel korral kindlustusperioodi kohta ning rakendatakse poliisil märgitud pagasikindlustuse omavastutust. 6. ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUS 6.1. Õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustusjuhtumid: kindlustatud isiku kehavigastused, mis on saadud õnnetusjuhtumi tagajärjel välismaal ning on sätestatud tabelis Vigastuse/puude hüvitiste arvutamise tabel (Lisa nr. 1); kindlustatud isiku puue, mis tekkis välismaal toimunud õnnetusjuhtumi tagajärjel; kindlustatud isiku surm välismaal toimunud õnnetusjuhtumi tagajärjel Kindlustamata juhtumid on käesolevate kindlustustingimuste punktis 8 sätestatud juhtumid ja juhtumid: mis toimusid närvi- ja psüühikahaiguste tõttu: apopleksia, epilepsia või teiste spasmiliste hoogude ajal (kindlustuskaitse säilib, kui need häired või hood põhjustas kindlustusperioodil toimunud õnnetusjuhtum); kui poliisil ei ole vastavat märget ning mis toimusid siis, kui kindlustatud isik: 1. tegi füüsilist tööd, mis on seotud ehituslike riskidega, mehhaaniliste ja elektriliste seadmete kasutamisega; 2. osales ametlikel treeningutel või spordivõistlustel; 3. harrastas eluohtliku spordiala/tegevust. Käesolevas punktis kasutatav termin eluohtlik sport/tegevus hõlmab võistluskunste, auto ja motosporti, aviatsioonispordialasid, hüppeid langevarjuga, sukeldumist, alpinismi, mäesuusatamist ja teisi ekstreemseid spordialasid, sõltumata sellest, kas see on individuaalne tegevus, või vabaaja ja/või ükskõik millise muu aja veetmise vorm, või organiseeritud tegevus, treening, võistlused; tervisehäired, mis tekkisid ravi tagajärjel (välja arvatud juhul, kui ravi vajaduse põhjustas käesolevates eeskirjades sätestatud õnnetusjuhtum); kui kindlustatud isik, kes töötab töölepingu alusel, rikub tööohutuseeskirju; kaasasündinud organismi või keha iseärasused; organite süsteemi funktsionaalse üksuse kahjustus, kui enne kehavigastust oli konkreetne piirkond haiguse poolt kahjustatud või kui traumad on esinenud ühe aasta jooksul, välja arvatud polütrauma juhud; kui kindlustusjuhtumi toimumist kindlustusperioodil ei kinnita välismaa raviasutusest saadud/selle poolt koostatud meditsiiniline dokumentatsioon ja/või diagnostilised uuringud; seotud kehavigastuste, seoses kehavigastusega tekkinud terviserikke ning nende tagajärgede ravimisega, mille vajadus tekkis pärast seda, kui kindlustatud isik põhjendamatult kaua viivitas pöördumisega tervishoiuasutuse poole, kuigi seda soovitasid kindlustusandja meditsiinieksperdid ja seetõttu meditsiiniliselt vajalikke teenuseid ei osutatud õigeaegselt; kohus tunnistab kindlustatud isiku teadmata kadunuks või teadmata asukohaga isikuks; juhtumid, mis ei ole ette nähtud Vigastuse/puude hüvitiste arvutamise tabelis (Lisa nr. 1); mittevaraline kahju Kindlustussumma. Kindlustussumma on fikseeritud kindlustuspoliisil Kindlustatud isik on kohustatud õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustusjuhtumi toimumisel: pöörduma viivitamatult välismaal asuva raviasutuse poole ja küsima vajadusel meditsiiniliselt vajalikke teenuseid; õnnetusjuhtumi korral peab kindlustatud isik pärast reisilt naasmist teavitama kindlustusandjat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 30 kalendripäeva jooksul, välja arvatud juhul, kui see ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel; esitama kindlustusandjale olenevalt õnnetusjuhtumi tagajärgedest, arsti poolt koostatud meditsiinilise diagnoosi, epikriis (haiguslugu) ja surmajuhtumi korral dokumendid kindlustatu surma ja selle asjaolude kohta. Püsiva puude korral on hüvitise taotluse eelduseks järgmiste dokumentide esitamine kindlustusandjale: 1. kirjalik hüvitistaotlus; 2. nõuetekohane arsti otsus; 3. meditsiiniline dokument, milles on kirjeldatud püsiv ja taastumatu vigastus ja selle ulatus; 4. arstliku ekspertiisi otsus töövõimetuse kohta 5. politsei tõend, kui tegemist on süüteo või liiklusõnnetusega; 6. tööõnnetuse raport, kui on tegemist tööõnnetusega Õnnetusjuhtumikindlustuse hüvitise maksmine Õnnetusjuhtumikindlustuse puhul määratakse kindlustushüvitis Vigastuse/puude hüvitiste arvutamise tabeli alusel (Lisa nr. 1) Puude avaldumise periood on üks aasta pärast õnnetusjuhtumi toimumist. Puude/töövõimetuse astme ja/või erivajadustele vastavuse astme määrab ja kinnitab Sotsiaalkindlustusamet. Sellest tuleb teavitada kindlustusandjale ja tõendada dokumentidega hiljemalt kolme kuu jooksul pärast vastava taseme kindlustatud isikule määramist Kui kindlustatud isikule määratakse tähtajaline puude/ töövõimetuse aste või erivajadustele vastamise tase, maksab kindlustusandja kindlustushüvitise välja osadena: 1. esimene kindlustushüvitise osamakse on 20% kindlustussummast; 2. kui kehtestatud tähtaja möödumisel määratakse kindlustatud isikule puude/töövõimetuse vastav aste või erivajadustele vastamise tase, siis kindlustusandja maksab välja kogu ülejäänud kindlustushüvitise osa, mis on ette nähtud käesolevate tingimuste punktis 6.5.1; 3. kui pärast esimese tähtaja möödumist kindlustatud isikule astet või taset ei määrata, siis kindlustushüvitiste ülejäänud osa ei maksta Kui haigused või halb tervis on mõjutanud õnnetusjuhtumist tulenevaid tervisehäireid või selle tagajärgi, siis vähendatakse kindlustushüvitist võrra; Kui kindlustatud isik sureb aasta jooksul pärast õnnetusjuhtumi kuupäeva või muul põhjusel või hiljem kui ühe aasta möödudes, sõltumata põhjustest, ning kui hüvitistaotlus vigastuse või puude korral oli juba esitatud, siis hüvitamine toimub vigastuse/puude raskusastme järgi, mis oli määratud viimaste meditsiiniliste järelduste alusel Kui sama kindlustusjuhtumi alusel, mille tagajärjel kindlustatud isik suri, on kindlustushüvitis juba välja makstud kehavigastuse (traumade, puude) eest, siis makstud kindlustushüvitiste summad arvestatakse maha kindlustussummast, mis makstakse välja pärast surma. 7. ERAISIKU VASTUTUSKINDLUSTUS 7.1. Tsiviilvastutus on õiguslik vastutus kohustuse rikkumise või õigusvastase kahju tekitamise korral, mis seisneb tsiviilõiguslike kaitsevahendite kohaldamises Vastutuskindlustusega on kindlustatud isiku või tema lapse poolt reisil eraisikuna kolmandale isikule (kahjustatud isik) õigusvastaselt tekitatud isiku- või esemekahju, mille suhtes kindlustatud isikul on tekkinud tsiviilvastutus. Käesolevate reisikindlustuse tingimuste alusel loetakse lapseks kuni 14 aasta vanust kindlustatud isiku last Isikukahju puhul kuuluvad hüvitamisele põhjendatud ravikulud, ajutisest ja pidevast töövõimetusest tulenev kahju, kindlustuspension ja matusekulud Ravikulu Ravikulu on raviasutusse toimetamise, tervisekahjustuse ravimise ja ravimite soetamise põhjendatud kulu Põhjendatud on kulutused, mis ei ületa õigusaktidega kooskõlas oleva ravikulu teenuse hinda või hinna keskmist taset vastavate teenuste turul. Kehtivad alates

6 Ravikulu hüvitatakse teenuse osutajale või tegeliku kulu kandjale kindlustusandja poolt aktsepteeritud arve alusel Matusekulud Surmast tulenev kahju on põhjendatud matusekulud (v.a peielaud), mis hüvitatakse arvete alusel nende tegelikule kandjale kuni euro ulatuses Esemekahju Hüvitamisele kuulub mõistlik ja põhjendatud remondikulu, mis on kahjustunud eseme taastamisremondi maksumus ja muud taastamisega seotud otsesed kulud, sealhulgas vara päästmisega seotud kulud, arvestades poliisil märgitud omavastutust. Juhul, kui vara hävib, hüvitatakse hävimisest tulenev kahju, mis on vara väärtus vahetult enne kindlustusjuhtumit arvestades omavastutust Õigusabikulud Täiendavalt hüvitatakse vastutuskindlustuse kindlustusjuhtumiga seotud õigusabi- ja kohtukulud, mille korral hüvitatakse kindlustatud isikult jõustunud kohtuotsusega välja mõistetud kohtukulud ning kindlustatud isiku poolt kantud, eelnevalt kindlustusandjaga kooskõlastatud vajalikud ja põhjendatud õigusabikulud kuni 10% kahju suurusest, kuid mitte rohkem kui eurot, arvestades poliisil märgitud omavastutust. Kindlustusandja ei hüvita kohtukulu, mis tuleneb kindlustatud isiku mittenõustumisest kindlustusandja otsusega Kui kindlustusvõtja vastutuse põhjustanud sündmusest tuleneb mitme kahjustatud isiku nõue ja nende nõuete kogusuurus ületab hüvitispiiri, rahuldab kindlustusandja nõuded võrdeliselt nõuete suurusega hüvitispiiri ulatuses Kui sama kahju tekitamise eest vastutavad mitu isikut, hüvitatakse ainult kindlustatud isiku vastutusele vastav osa kogu tekitatud kahjust, kuid mitte rohkem kui hüvitispiir Sama sündmusega otseses põhjuslikus seoses olevad kahjud loetakse üheks kindlustusjuhtumiks, sõltumata kahju ilmnemise ajast Hüvitamisele ei kuulu vastutuskindlustuse kahju ja kulutused: 1. mille on tekitanud endale või teineteisele koos reisivad isikud; 2. mis on tekkinud kindlustatud isiku valduses olevale, tema poolt renditud, laenatud või muul viisil tema kasutusse antud varale; 3. mille tekitamise eest kindlustatud isik on vastutav hoone või korteri omanikuna või valdajana; 4. mis on tekitatud kindlustatud isikule kuuluvate või tema hoole all olevate loomade poolt; 5. mis on tekkinud mootori jõul liikuvate maismaasõidukite kasutamisest; 6. mis on tekkinud vee- või õhusõidukite kasutamisest; 7. mis on tekkinud õhu, maapinna või vee saastumisest; 8. mis on tekkinud kindlustatud isiku töö- või ametikohustuste täitmisel või kutse- või majandustegevuse käigus; 9. mis on tekkinud kakluse käigus; 10. mis seisnevad puhtmajanduslikus kahjus, s.o kahju, mis ei ole otseselt seotud isiku või esemekahjuga; 11. mis on hüvitatavad teiste vastutuskindlustuse lepingute alusel; 12. mille eest kindlustatud isik vastutab lepingu või garantii alusel; 13. mille tekitatud viga või muu vastutuse alus oli teada või oleks pidanud kindlustatud isikule teada olema kindlustuslepingu sõlmimisel; 14. mis on tekkinud spordivõistluste või nendeks ettevalmistavate treeningute käigus; 15. mis põhjustatud tahtlikult; 16. mis on tekkinud seoses trahvide, intresside või viivistega. 8. ÜLDISED VÄLISTUSED 8.1. Hüvitamisele ei kuulu kahju ja kulutused: 1. mis on põhjustatud epideemiast, keskkonna saastatusest või looduskatastroofist (näiteks maavärin, üleujutus vms); 2. mis on põhjustatud ülestõusust, kodusõjast, rahvarahutusest, terrorismist või diversioonist; 3. mis on põhjustatud streigist, töökatkestusest, maksejõuetusest, pankrotist või kolmanda osapoole (nt transpordiettevõtte, reisikorraldaja) lepingulisest tegevusest või vastutustest; 4. mis on põhjustatud ametivõimude tegevusest või tegevusetusest (nt lennujaama turvakontroll, tollikontroll jmt); 5. mis on põhjustatud kindlustatud isiku enesetapust või enesetapu katsest, kihlvedudes või kaklustes osalemisest; 6. mis on põhjustatud kindlustatud isiku poolt enda elu või tervise teadlikult ohtu seadmisest või enesevigastamisest; 7. mis on põhjustatud kindlustusvõtja või kindlustatud isiku joobeseisundist või psühhotroopsete ainete tarvitamisest või nende tarvitamise tagajärgedest; 8. mis on põhjustatud sõiduki alkoholijoobes juhtimisest, kusjuures aluseks on vastavas riigis õigusaktiga sätestatud alkoholi sisalduse lubatud määr; 9. mis on seotud transpordivahendi remondi, hoidmise või transpordi (reisi lõpp-punkti tagasitoomise) kuludega; 10. mis on seotud psüühiliste häirete, sh depressiooni, stressireaktsiooni, foobiate, psühhiaatriliste ja psühhoneuroloogiliste haiguste diagnostika või raviga; 11. mis on seotud sünnituse, reisil sündinud lapsega, abordi, kunstviljastamise, viljatuse ravi või rasestumise vältimisega või nende tüsistuste ning tagajärgedega; 12. kui kindlustusvõtja, või isik, kelle eest kindlustusvõtja vastutab, esitab kindlustusandjale kahjukäsitluse käigus ebaõigeid andmeid; 13. kui kindlustusleping on sõlmitud pärast kahjujuhtumi põhjustanud asjaolu ilmnemist; 14. nagu moraalne kahju, saamata jäänud tulu, trahvid, kulutatud aeg, päevaraha või teised kaudsed kulutused; 15. mis on seotud mootorrattareisiga; 16. kui kahju on hüvitanud muu isik. 9. KINDLUSTUSVÕTJA JA KINDLUSTATUD ISIKU KOHUSTUSED KAHJUJUHTUMI KORRAL 9.1. Kindlustusvõtja on kohustatud tarvitusele võtma abinõud kahju edasiseks piiramiseks, paranemise soodustamiseks, võimalike lisakahjude vältimiseks ja kindlustusandja õiguste tagamiseks Kindlustatud isik peab kahjujuhtumi toimumisest esimesel võimalusel teatama kindlustusandjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või kindlustusandja interneti kodulehe kaudu. Meditsiiniabi kindlustuse juhtumist võib kindlustatu teatada ka kindlustusabi partnerile; 9.3. Kindlustatud isik on kohustatud esitama kirjaliku hüvitistaotluse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast reisi lõppemist koos originaaldokumentidega ja andmetega juhtumi toimumise asjaolude, kahju suuruse ning osapoolte kohta; 9.4. Kindlustatud isik peab haigestumise või õnnetusjuhtumi korral pöörduma koheselt litsentseeritud arsti või raviasutuse poole, järgima arsti juhiseid, võtma toimunud ravi kohta diagnoosiga arstitõendi, kus on välja toodud ravi aeg, esmane visiit ja teostatud ravi kirjeldus; 9.5. Kindlustusvõtja on kohustatud abistama kindlustusandjat tagasinõude esitamisel, esitades nõudeõiguse teostamiseks vajalikke andmeid, dokumente, seletusi jms; 9.6. Haiglaravi või repatrieerimise korraldamiseks välisriigis tuleb pöörduda kindlustusandja või kahjukäsitluspartneri poole kindlustuspoliisil toodud telefoninumbril Haiglaravi ja repatrieerimise kulud hüvitatakse ainult eelneval kooskõlastamisel kindlustusandja või kahjukäsitluspartneriga Kindlustatud isiku repatrieerimise Eestisse korraldab kindlustusandja või kahjukäsitluspartner. Kehtivad alates

7 Kahjukäsitluspartneri või kindlustusandja poolt aktsepteeritud arstid otsustavad repatrieerimise vajalikkuse ja selle teostamise viisi üle. Kui arstid peavad repatrieerimist vajalikuks ja kindlustatu sellest keeldub, ei ole kindlustusandjal mistahes edasiste kulutuste osas hüvitamiskohustust. Kui kindlustusandja või kahjukäsitluspartneri poolt aktsepteeritud arstid ei pea repatrieerimist või ennetähtaegset tagasipöördumist põhjendatuks (sh juhul, kui kindlustatud isik ei ole vastava arsti poole pöördunud), puudub kindlustusandjal hüvitamiskohustus Kindlustatud isiku surmajuhtumi korral välisriigis korraldab kindlustusandja või kahjukäsitluspartner surnu matmise või tuhastamise välismaal või repatrieerimise Eestisse Kindlustusandja või kahjukäsitluspartneri esindajatele tuleb võimaldada juurdepääs kahjujuhtumit puudutavale informatsioonile, sh meditsiinilisele teabele Reisitõrke kindlustuse kahju korral tuleb reisikorraldajat, majutusettevõtet, transpordiettevõtet või muud teenuse osutajat viivitamata informeerida sündmusest, mis takistab reisile minekut või reisi jätkamist, et reisitellimuse tühistamisega kaasneksid kõige väiksemad võimalikud kulud ja leppetrahvid. Teatamiskohustuse rikkumisel ei hüvita kindlustusandja viivitusest tekkinud täiendavaid kulusid Kindlustatud isik kohustub vormistama ja registreerima liiklusõnnetuse, röövimise, varguse või muu süüteo korrakaitseorganis Kui transpordi eest vastutab kolmas isik (nt reisikorraldaja, lennufirma), peab kindlustatud isik pöörduma koheselt kahjutekitaja poole kulutuste kompenseerimiseks ning paluma kahjutekitajalt kirjaliku tõendi, kus minimaalselt on toodud juhtumi põhjus, aeg, kindlustatud isikule makstud hüvitise suurus; Pagaskindlustuse kahju korral, kui kahju eest vastutab transpordiettevõte või isik, kelle kätte on pagas hoiule antud, peab kindlustatud isik pöörduma hiljemalt 5 päeva jooksul kahjutekitaja poole kulutuste kompenseerimiseks ning paluma kahjutekitajalt kirjaliku tõendi, kus minimaalselt on toodud juhtumi põhjus, aeg, kindlustatud isikule makstud hüvitise suurus; Kindlustatud isik kohustub vastutuskindlustuse kindlustusjuhtumi korral võtma kahjusaajalt hüvitisnõude ja seletuskirja juhtumi toimumise kohta ning lisama asjakohaste asutuste dokumendid ja muud tõendid, mis kinnitavad kindlustusjuhtumi toimumist; Kindlustatud isik kohustub esitama täiendavalt muud teavet ja dokumente, mis on vajalikud kindlustusandja lepinguliste kohustuste kindlaks määramisel Kui kindlustatud isik ei täida ühte või mitut punktides toodud nõuet, on kindlustusandjal õigus kindlustushüvitist vähendada või kindlustushüvitise väljamaksmisest keelduda. 10. KAHJU HÜVITAMINE Kindlustusandja peab täitma oma kindlustuslepingust tuleneva kohustuse, kui ta on lõpetanud kindlustusjuhtumi tuvastamiseks ja kindlustusandja täitmise ulatuse kindlaksmääramiseks vajalikud toimingud Kui hüvitatavad kulud ja kahju on suurem kui kindlustussumma, loetakse kindlustushüvitis võrdseks kindlustussummaga Kui hüvitatavad kulud ja kahju on väiksem kui kindlustussumma, siis loetakse kindlustushüvitis võrdseks kahjusummaga Pagasikindlustuses rakendatakse kindlustushüvitise arvutamisel omavastutust, mis on poliisile märgitud Kindlustusandjal on õigus pagasikindlustuse kahju hüvitamisel nõuda hävinud vara jäänuste või asendatud vara, samuti õigustatud isiku valdusest õigusevastaselt välja läinud vara nõudeõiguse üleandmist kindlustusandjale. Kuni eelnimetatud vara või vara nõudeõiguse kindlustusandjale üleandmiseni on kindlustusandjal õigus peatada kindlustushüvitise maksmine või kindlustushüvitist eelnimetatud vara hariliku väärtuse (turuväärtuse) võrra vähendada Kui kindlustusandja teostab hüvitamise raha maksmise teel, ei ole kindlustusandjal kindlustushüvitise väljamaksmise kohustust enne, kui kindlustushüvitise saamiseks õigustatud isik on kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teatanud arvelduskonto numbri ja kontoomaniku nime Hüvitamisele kuulub otsene varaline ja dokumentaalselt tõendatud kahju, mis on tekkinud kindlustusjuhtumi tõttu. Dokumentaalselt tõendamata kahjude puhul on kindlustusandjal õigus kindlustushüvitist vähendada või hüvitise maksmisest keelduda Kindlustusandja ei ole kohustatud täitma kindlustusvõtjale rohkem, kui on kahju tegelik suurus Kui kindlustatud isiku vastu esitatud nõudest on mingi osa tõendamata, siis hüvitab kindlustusandja vaid tõendatud osa Kindlustusandjal on pärast kindlustusjuhtumi toimumist õigus nõuda kindlustusvõtjalt/kindlustatud isikult kindlustuslepingu täitmise kohustuse kindlakstegemiseks vajalikku teavet ning lisaks täiendavaid juhtumit tõendavaid dokumente, sh juurdepääsu delikaatsetele isikuandmetele Kui kindlustusvõtja või kindlustatud isik on rikkunud kindlustuslepingust tulenevat kohustust (sh tõendite esitamise kohustust), on kindlustusandjal õigus kindlustushüvitise maksmisest keelduda või kindlustushüvitist vähendada, kui rikkumine omas mõju kahju tekkimisele või kahju suurusele või kindlustusandja täitmise kohustuse ulatuse kindlakstegemisele Kui kindlustuslepingu rikkumine saab kindlustusandjale teatavaks pärast kindlustushüvitise maksmist, on kindlustusandjal õigus makstud kindlustushüvitis osaliselt või täielikult tagasi nõuda, vastavalt sellele, kas kindlustusandja oleks kindlustuslepingu rikkumisest teades kindlustushüvitise maksmisest keeldunud või kindlustushüvitist vähendanud Kui kindlustusandja on hüvitanud hilinenud, varastatud või röövitud asja, on kindlustusvõtjal kohustus asja kättesaamisest, leidmisest või selle asukohast teadasaamisest kindlustusandjale viivitamatult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teatada. Kindlustusandjal on õigus nõuda asja üleandmist. Kehtivad alates

8 REISIKINDLUSTUSE TINGIMUSED NR Lisa 1. Kehtivad alates KEHAVIGASTUSE/PUUDE HÜVITISTE ARVUTAMISE TABEL Jrk. Nr Kindlustusjuhtumi tagajärjed Kesknärvisüsteem a) peaaju põrutus (kooma); b) aju hemorraagia (hematoom). Koljumurd: c) koljuvõlvi murd; d) koljupõhimiku murd. MÄRKUS: Kindlustushüvitist peapõrutuse eest (1a) makstakse juhul, kui statsionaarne ravi on kestnud kauem kui 24 tundi Näoluud a) ülalõualuu (Maxilla), sarnaluu (Os zygomaticum), alalõualuu (Mandibula); b) mitme alalõualuu murd; c) ninaluu murd; d) neel, kilpnäärme kõhre, keeleluu murd. Traumaatiline hambavigastus (kogu hamba ja/või juure kaotus) a) 2 hamba kaotus; b) 2-4 hamba kaotus; c) üle 5 hamba kaotus. Rind a) rinnaku murd; b) 2 ribi murd; c) 3-5 ribi murd; d) 6 ribi murd. Selgroog a) lülisamba tservikaalosa, rindkere või nimmelüli osade, rõngaste murrud; b) nimmelüli ristjätke või harja kasvu murrud; c) ristluu murd; d) sabalüli murd. Käsi a) õla-, rangluu murd; b) abaluude (õla articular fossa) murd; c) õlaliiges (luuosa) murd; d) õlamurd; e) küünarnuki liigese murd (murd nukil); f) küünarvarre luu (ühe luu) murd; g) küünarvarre luu (ühe luu) murd koos nihestusega; h) mõlema küünarvarre luu murd; i) randmeluu murd; j) kämblaluu murd; k) pöidla (põhimiku, keskmise faalanksi) murd; l) pöidla (viimase faalanksi) murd; m) sõrme (põhimiku, keskmise faalanksi) murd; n) sõrme (viimase faalanksi) murd. Vaagen a) vaagnaluu (niudeluu, häbemeluu, istmikuluu, vaagnaluu) murd; b) puusanapa murd; c) ühe liigese rebestus d) liigese rebestus ja luumurd; e) enam kui kahe luu murd. Kindlustus-hüvitis (% kindlustussummast) 10% % 8% 1% 1 1 8% 8 Reis a) reieluu osade lõhestumine; b) reieluu tipu murd; c) reieluupea (või) -kaelamurd; d) reieluu keha murd; e) reieluu või sääreluu pinna murd. 1 8% 10%

9 Jrk. Nr Kindlustusjuhtumi tagajärjed Põlveliiges a) meniski terviklikkuse (rebestus või rebend) traumavigastus, mis on kinnitatud operatsiooni või magnetresonantstomograafia testi ajal; b) põlvekedra murd. Sääreluu a) pindluu murd; b) sääreluu murd; c) sääre- ja pindluu murd. Hüppeliiges a) hüppeliigese murd; b) kannakõõluse rebestus. Jalg a) jalaluu murd; b) kannaluu murd, kontsluu murd; c) varbaluu (viimase või keskmise faalanksi) murd; d) varbaluu (faalanksi põhimiku) murd; e) suure varba (faalanksi või keskmise faalanksi) murd; f) suure varba (viimase faalanksi) murd. Muud traumamõjud, kindlustusjuhtumid a) õla-, küünarnuki-, põlveliigese nihestused; b) lihase, kõõluse rebestused (kui kasutati immobilisatsioon lahase või kipsiga); c) hemartroos (kui teostati liigese punktsioon); d) luumõrad; e) 2. astme põletused, mis hõlmavad vähemalt 1% keha pindalast; f) 2. astme põletused, mis hõlmavad vähemalt 1% keha pindalast; g) 3. astme põletused, mis hõlmavad kuni keha pindalast; h) 3. astme põletused, mis hõlmavad vähemalt keha pindalast; i) ulatuslikud 1. astme põletused, mis põhjustasid muu haiguse kui põletus; j) 3. astme külmakahjustus; k) traumaatiline siseorgani vigastus, kui vigastatud organit oli vaja opereerida; l) pehme koe rebestus üle 3 cm, kui kude oli vaja õmmelda; m) kindlustusjuhtumid (haigestumine puukentsefaliiti, teetanusse, marutõppe, elektrišoki vigastus (elektrivõrkude, -seadmete tühjendamise, atmosfääri elektrilahenduste ajal), kui kindlustushüvitist ei ole makstud käesoleva tabeli muude punktide alusel. Puue a) alla 18-aastaste laste puue; b) puudegrupp üle 18-aastastele kuni pensionieani: 45 5; 30 40%; 0 2; c) puudegrupp pensioniealistele: madal; keskmine; kõrge. Kindlustus-hüvitis (% kindlustussummast) 10% 1% 6 50% 6 100% 50% 6 100% 15 Surm 100% Märkused: 1. Kui luumurru rekonstrueerimiseks või toestamiseks teostati operatsioon, vähendatakse kindlustushüvitist 10% võrra kindlustuss ummast. Kindlustushüvitise maksimumsumma ei tohi ületada kindlustussummat. 2. Kui kindlustusjuhtumi ajal esines mitu luumurdu, siis liidetakse kindlustushüvitused kokku kuni kindlustussummani. 3. Käesolevas tabelis käsitlemata juhtumeid loetakse kindlustamata juhtumiteks.

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks   TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks   VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC-20181 Helista meile numbril 777 1211 või vaata lisaks www.if.ee VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC-20181 1 SISUKORD TINGIMUSTE KASUTAMINE... 3 KINDLUSTATUD ISIKUD...

Rohkem

LEMMIKLOOM Ifi lemmikloomakindlustuse tingimused TKK Helista meile numbril või vaata lisaks IFI LEMMIKLOOMAKINDLUSTUSE TINGIM

LEMMIKLOOM Ifi lemmikloomakindlustuse tingimused TKK Helista meile numbril või vaata lisaks   IFI LEMMIKLOOMAKINDLUSTUSE TINGIM LEMMIKLOOM Ifi lemmikloomakindlustuse tingimused TKK-20191 Helista meile numbril 777 1211 või vaata lisaks www.if.ee IFI LEMMIKLOOMAKINDLUSTUSE TINGIMUSED TKK-20191 1 Ifi lemmikloomakindlustuse tingimused

Rohkem

Reisikindlustuse tingimused RK Kehtivad alates

Reisikindlustuse tingimused RK Kehtivad alates Reisikindlustuse tingimused RK112-2016 Kehtivad alates 01.11.2016 Reisikindlustuse tingimused RK112-2016 Kehtivad alates 01.11.2016 Sisukord 1. Üldised mõisted lk 3 2. Meditsiiniabikindlustus lk 4 3. Õnnetusjuhtumikindlustus

Rohkem

REIS Ifi reisikindlustuse tingimused TT Helista meile numbril või vaata lisaks REISIKINDLUSTUSE TINGIMUSED TT

REIS Ifi reisikindlustuse tingimused TT Helista meile numbril või vaata lisaks   REISIKINDLUSTUSE TINGIMUSED TT REIS Ifi reisikindlustuse tingimused TT-20191 Helista meile numbril 777 1211 või vaata lisaks www.if.ee REISIKINDLUSTUSE TINGIMUSED TT-20191 1 SISUKORD KINDLUSTUSSUMMADE TABEL... 3 LEPINGUGA SEOTUD ISIKUD...

Rohkem

Reisikindlustuse tingimused RK Kehtivad alates

Reisikindlustuse tingimused RK Kehtivad alates Reisikindlustuse tingimused RK101-2019 Kehtivad alates 19.02.2019 Reisikindlustuse tingimused RK101-2019 Kehtivad alates 19.02.2019 Sisukord 1. Üldised mõisted lk 3 2. Kindlustuskaitse lk 4 2.1. Meditsiiniabikindlustus

Rohkem

arst2

arst2 Erialane tsiviilvastutuskindlustus Tallinna Arstide Liidu liikmetele Tallinna Arstide Liidu (edaspidi TAL) juhatus informeerib TAL liikmeid selles, et 24.09.2002. a kirjutati ERGO Kindlustuse AS ja Tallinna

Rohkem

Dokument

Dokument KINDLUSTUSTEENUSE HEA TAVA Kindlustusteenuse hea tava kirjeldab põhimõtteid, mida kindlustusandjad kliendisuhetes järgivad. Hea tava on abiks kliendile ja kolmandatele isikutele kindlustusandja tegevuse

Rohkem

EHITUSMASINATE JA -SEADMETE KINDLUSTUSE TINGIMUSED

EHITUSMASINATE JA -SEADMETE KINDLUSTUSE TINGIMUSED EHITUSMASINATE JA -SEADMETE KINDLUSTUSE TINGIMUSED Käesolevaid ehitusmasinate ja -seadmete kindlustuse tingimusi kohaldatakse ADB Gjensidige Eesti filiaalis sõlmitud kindlustuslepingute suhtes, milles

Rohkem

SALVA KINDLUSTUSE AS ÕJKT Kehtivad alates Kinnitatud Salva Kindlustuse AS juhatuse koosoleku protokolliga nr ÕNNETUSJUHTUMIKIN

SALVA KINDLUSTUSE AS ÕJKT Kehtivad alates Kinnitatud Salva Kindlustuse AS juhatuse koosoleku protokolliga nr ÕNNETUSJUHTUMIKIN ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSE TINGIMUSED SISUKORD 1. KINDLUSTUSLEPINGU SÕLMIMINE...1 2. KINDLUSTATUD ISIK...1 3. SOODUSTATUD ISIK...1 4. USALDUSARST, AKTIIVRAVI, TAASTUSRAVI...1 5. KINDLUSTUSJUHTUM JA ÕNNETUSJUHTUM...1

Rohkem

Seesam_soidukikindlustus.indd

Seesam_soidukikindlustus.indd SEESAMI SÕIDUKIKINDLUSTUSE TINGIMUSED 1/2018 (Kehtivad alates 01.02.2018) SISUKORD KINDLUSTATUD ESE 2 Sõiduautode ja väikeveokite erimaksega osad 2 KINDLUSTUSTERRITOORIUM 3 KINDLUSTATAVAD RISKID JA KINDLUSTUSJUHTUM

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Ehitaja Koguriskikindlustuse tingimused 2005 CAR Gjensidige

Ehitaja Koguriskikindlustuse tingimused 2005 CAR Gjensidige EHITAJA KOGURISKIKINDLUSTUSE TINGIMUSED TR101 2005 Käesolevaid ehitaja koguriskikindlustuse tingimusi kohaldatakse AAS Gjensidige Baltic Eesti filiaalis sõlmitud kindlustuslepingute suhtes, milles kindlustusobjektiks

Rohkem

Veosekindlustuse üldtingimused TC if p&c insuranse as. äriregistri kood Kindlustusobjekt 1. Kindlustusobjektiks on veos, so transpordit

Veosekindlustuse üldtingimused TC if p&c insuranse as. äriregistri kood Kindlustusobjekt 1. Kindlustusobjektiks on veos, so transpordit Veosekindlustuse üldtingimused TC 20031 if p&c insuranse as. äriregistri kood 10100168 Kindlustusobjekt 1. Kindlustusobjektiks on veos, so transporditavad kaubad, näituse või messi eksponaadid või muud

Rohkem

TK EST Sõidukikindlustuse tingimused-P&C.indd

TK EST Sõidukikindlustuse tingimused-P&C.indd Sõidukikindlustuse tingimused TK-20111-EST IF P&C INSURANCE AS. ÄRIREGISTRI KOOD 10100168 Tingimuste kohaldamine 1. Sõidukikindlustuse tingimusi kohaldatakse sõidukite ja töömasinate kindlustamisel koos

Rohkem

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale kättesaadavaks enne SRK lepingu sõlmimist. Üldtingimused

Rohkem

Ehitusmasinate kindlustuse tingimused

Ehitusmasinate kindlustuse tingimused E100/2018 Käesolev dokument moodustab ühe osa AB Lietuvos draudimas Eesti filiaaliga (edaspidi PZU ) sõlmitud kindlustuslepingust, milles kindlustatud ese on ehitusmasin koos lisaseadmetega. Siin reguleerimata

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

KELIONIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS

KELIONIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS ELISA EESTI REISIKINDLUSTUSE TINGIMUSED 1. TINGIMUSTES KASUTATAVAD MÕISTED 1.1. Kindlustatud isik Elisa Eesti ASi (registrikood 10178070) pakutavate mobiilsideteenuste tarbija, täpsemalt eraklient, kelle

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) TASUTA KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad tasuta kasutamise lepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad tasuta kasutamise lepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates 01.10.2018 Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõistetest, mida kindlustamisel kasutatakse. Palun varuge

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

(Microsoft Word - K\344esolev kokkuv\365te on koostatud AS SEB \334hisliisingu Kindlustusmaakler.doc)

(Microsoft Word - K\344esolev kokkuv\365te on koostatud AS SEB \334hisliisingu Kindlustusmaakler.doc) Käesolev kokkuvõte on koostatud AS-i SEB Kindlustusmaakler (edaspidi nimetatud: kindlustusmaakler) poolt vastavalt kindlustustegevuse seaduse 141 lg 1 punktidele 8 ja 9 ning see hõlmab järgmiste kindlustusandjate

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

SAMPO ÜLDTINGIMUSED

SAMPO ÜLDTINGIMUSED SCANIA FINANS AB EESTI FILIAALI KASUTUSRENDI-LE- PINGU ÜLDTINGIMUSED Tallinnas, 25.05.2018. Käesolev liisinguleping (Leping) on sõlmitud Lepingu esilehel toodud päeval ja aastal Liisinguvõtja ja Liisinguandja

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) ÜÜRILEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad üürilepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad üürilepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks põhilised

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

(Microsoft Word - Gjensidige s\365idukikindlustuse tingimused SK , kehtivad alates )

(Microsoft Word - Gjensidige s\365idukikindlustuse tingimused SK , kehtivad alates ) SÕIDUKIKINDLUSTUSE TINGIMUSED SK101 2015 Sõidukikindlustuse tingimusi kohaldatakse kindlustusandja AAS Gjensidige Baltic Eesti filiaaliga (edaspidi Gjensidige) sõlmitud kindlustuslepingute suhtes, milles

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Liikurmasina_ja_haakeseadme_kindlustuse_tingimused_KT indd

Liikurmasina_ja_haakeseadme_kindlustuse_tingimused_KT indd LIIKURMASINA JA HAAKESEADME KINDLUSTUSE TINGIMUSED KT.0929.16 Käesolevaid tingimusi kohaldatakse ERGO Insurance SEs sõlmitud kindlustuslepingute suhtes, milles kindlustusobjektiks on liikurmasin, traktor

Rohkem

Kodukindlustuse tingimused KK Kehtivad alates

Kodukindlustuse tingimused KK Kehtivad alates Kodukindlustuse tingimused KK101-2016 Kehtivad alates 01.11.2016 Kodukindlustuse tingimused KK101-2016 Kehtivad alates 01.11.2016 Sisukord 1. Mõisted lk 3 2. Kindlustatud ese lk 3 3. Kindlustuskaitse lk

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Magistritöö_Tigasson _muudetud

Magistritöö_Tigasson _muudetud TARTU ÜLIKOOL SOTSIAALTEADUSTE VALDKOND ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse osakond Tauri Tigasson LIIKLUSKINDLUSTUSE KINDLUSTUSANDJA KAHJU HÜVITAMISE KOHUSTUSE ULATUS ASJA KAHJUSTAMISE VÕI HÄVIMISE JA MITTEVARALISE

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA DISTANTSID: I START kell 12:00, stardid on vanuste kaupa

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

SALVA KINDLUSTUSE AS EVT Kehtivad alates Kinnitatud Salva Kindlustuse AS juhatuse koosoleku protokolliga nr ETTEVÕTTE VARAKIND

SALVA KINDLUSTUSE AS EVT Kehtivad alates Kinnitatud Salva Kindlustuse AS juhatuse koosoleku protokolliga nr ETTEVÕTTE VARAKIND ETTEVÕTTE VARAKINDLUSTUSE TINGIMUSED SISUKORD 1. KINDLUSTUSLEPINGU SÕLMIMINE...1 2. KINDLUSTUSKOHT...1 3. KINDLUSTATUD ESE...1 4. HOONE...1 5. HOONE OSA...1 6. HOONEKARP - KORTERIOMANIKE KAASOMANDIS OLEV

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

INIMKAUBANDUS JA SELLE OHVER Juhendmaterjal spetsialistile 1. Mis on inimkaubandus? Inimkaubanduse ohver on inimene, keda on sunni või pettusega seksu

INIMKAUBANDUS JA SELLE OHVER Juhendmaterjal spetsialistile 1. Mis on inimkaubandus? Inimkaubanduse ohver on inimene, keda on sunni või pettusega seksu INIMKAUBANDUS JA SELLE OHVER Juhendmaterjal spetsialistile 1. Mis on inimkaubandus? Inimkaubanduse ohver on inimene, keda on sunni või pettusega seksuaalselt, tööalaselt või kuritegevuseks ära kasutatud

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjaga nr 1-2/50 TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abonemendi liigi eest; 1.2 Abonement jõusaali korduva tasulise

Rohkem

Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas õpetaja: Siiri Sülla l trimester Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõ

Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas õpetaja: Siiri Sülla l trimester Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõ Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõste ja ristsammujooks. Jooks kurvis, tõkkejooks, ringteatejooks, täpsusjooks. Kaugushüpe-

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

REISITINGIMUSED Kidy Tour OÜ reisiteenuste üldtingimused Kehtivad alates a 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Reisiteenuste üldtingimusi kohaldatakse reisi

REISITINGIMUSED Kidy Tour OÜ reisiteenuste üldtingimused Kehtivad alates a 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Reisiteenuste üldtingimusi kohaldatakse reisi REISITINGIMUSED Kidy Tour OÜ reisiteenuste üldtingimused Kehtivad alates 21.01.2019. a 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Reisiteenuste üldtingimusi kohaldatakse reisiteenustele, mille teeb kättesaadavaks Kidy Tour OÜ,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ KA1 ÜKT Avaseminar 09.06.2015 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 09.06.2015 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti kirjeldus (taotlus) Lisa II, Projekti eelarve Lisa

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

(Microsoft Word - EK Etev\365tte varakindlustuse tingimused)

(Microsoft Word - EK Etev\365tte varakindlustuse tingimused) Ettevõtte varakindlustuse tingimused EK101-2016 (kehtivad alates 25.07.2016) Käesolevaid tingimusi kohaldatakse AAS Gjensidige Baltic Eesti filiaalis (edaspidi Gjensidige) sõlmitud kindlustuslepingutele,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Ehitusriskide kindlustamine Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL Alar Urm Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL Mai 2013 Päevakava 9.30 9.55 Registreerimine ja hommikukohv 9.55 10.00 Seminari

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Microsoft Word - 2. Tokio kriteerium

Microsoft Word - 2. Tokio kriteerium EESTI OLÜMPIAKOMITEE ESINDAJATE KOGU KOOSOLEK Tallinn 11. detsember 2018.a. Päevakorrapunkt EOK kvalifikatsioonikriteeriumide kinnitamine 2020.a. olümpiamängudeks Tokios Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Eutanaasia. Arsti pilk Katrin Elmet katrin.elmet@kliinikum.ee 24. november 2010 Eutanaasia surma saabumise Aktiivne eutanaasia Passiivne eutanaasia kiirendamine Soovitud (voluntary) Soovimatu (non-voluntary)

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 23,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 23, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 31.05.2007 Avaldamismärge: RT III 2007, 23, 190 3-2-1-54-07 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 31. mai 2007. a

Rohkem