Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Haridusteaduste instituut Eripedagoogika õppekava. Pille Vilimaa

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Haridusteaduste instituut Eripedagoogika õppekava. Pille Vilimaa"

Väljavõte

1 Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Haridusteaduste instituut Eripedagoogika õppekava Pille Vilimaa AABITS LUGEMISOSKUSE KUJUNDAMISE VAHENDINA (NUKUteatri aabitsa näitel) bakalaureusetöö Läbiv pealkiri: Aabits ja lugemisoskus Juhendaja: Kaja Plado KAITSMISELE LUBATUD Juhendaja: Kaja Plado (MA eripedagoogika)... (allkiri ja kuupäev) Kaitsmiskomisjoni esimees: Pille Häidkind (PhD)... (allkiri ja kuupäev) Tartu 2013

2 Aabits ja lugemisoskus 2 Aabits lugemisoskuse kujundamise vahendina (NUKUteatri aabitsa näitel) Resümee Aabitsat on ikka peetud lugema õppimise ja õpetamise raamatuks. Käesoleval ajal on õppekirjanduse publitseerimine kirjastuste korraldada. Aastal 2011 andis kirjastus Avita välja NUKUteatri aabitsa. Esmane ülevaade raamatule tekitab küsimuse, kuidas selle abil kujundada laste lugemisoskust. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada aabitsa sobivus lugemisoskuse kujundamiseks tavakoolis. Töö teooriaosas anti ülevaade lugemisest ja lugemisoskuse kujunemisest, lugemaõppimisega seotud probleemidest ning lugemaõpetamise meetoditest. Analüüsiti nimetatud aabitsa kui õpiku sisu ja ülesehitust. Uurimuslik osa jagunes kaheks. Esimes osas selgitati välja laste lugemisoskus kolmandal veerandil. Selgus, et õpilaste lugemisoskus on ebaühtlane. Uurimuse teises osas analüüsiti Aabitsat (Avita, 2011). Analüüsis käigus pöörati tähelepanu aabitsa ülesehitusele; sõnade, lausete, teksti keerukusele. Kokkuvõtlikult võib väita, et tavakooli õpiraskustega lastele on analüüsitud aabitsa tekstid liiga rasked ega toeta nende laste lugemisoskuse kujunemist. The Alphabet Book as the Facility for Developing the Ability to Read (based on The Alphabet Book of the Estonian State Puppet Theatre) Abstract Throughout time, alphabet book has been regarded as the facility of learning to read and teaching reading. Nowadays educational literature is managed by publishing houses one of the examples being The Alphabet Book of the Estonian State Puppet Theatre, which was published in the year 2011 by the publishing house Avita. The first insight to the book raises a question: how can it be used for developing children s ability to read. The purose of the thesis The Alphabet Book as the Facility for Developing the Ability to Read (based on The Alphabet Book of the Estonian State Puppet Theatre) is to find out how well the alphabet book suits for developing the ability to read in common schools. The theory part of this thesis gives an overview of reading and the ability to read in general. It also describes how the ability to read has developed, as well as observes the difficulties with learning to read and the methods of learning. The alphabet book s content and structure is also analyzed. The second part of the thesis consists of two studies. The first one studies children s ability to read on the third learning quarter and shows that the reading level is still quite uneven amongst class pupils. The second study analyses The Alphabet Book (Avita, 2011), focusing mainly on it s

3 Aabits ja lugemisoskus 3 structure and the complexity of words, sentences and text in general. In conclusion it can be said that the analyzed alphabet s texts are too difficult for common school students with learning difficulties and therefore do not support developing their ability to read.

4 Aabits ja lugemisoskus 4 Sisukord Sissejuhatus... 5 Lugemine ja lugemisoskus... 5 Lugemisoskuse kujunemine, eeldused... 6 Probleemid seoses lugema õppimisega... 7 Lugema õppimise meetodid... 9 Ananlüütilised meetodid... 9 Sünteetilised meetodid Aabits Meetodika Valim Mõõtvahend Protseduur Tulemused ja arutelu Juhtiv lugemisviis Lugemise kiirus Lugemise õigsus Loetu mõistmine Aabitsa analüüs Üldine arutelu Autoruse kinnitus Kasutatud kirjandus... 26

5 Aabits ja lugemisoskus 5 Sissejuhatus Lugemisoskus on üks olulisemaid õppimise alusoskuseid. Võime kirjaliku teksti abil efektiivselt suhelda nii tekstist olulist leida kui ka ennast väljendada on vajalik pea kõigil elualadel (Jürimäe, 2003). Lugema õppimist võib kokkuvõtvalt käsitleda kui füüsilise, sotsiaalse, vaimse ja emotsionaalse arengu tulemust. Lugemisoskus ei kujune kõikidel lastel sama edukalt. Kooli minnes mõni laps on iseseisvalt juba mõne raamatugi läbi lugenud, samas kui teine laps ei tunne kõiki tähtigi. Õpetaja ülesanne on toetada õpilaste lugemisoskuse kujunemist lähtuvalt nende algtasemest. Sealjuures on oluline, et õpetaja teaks, milliseid toiminguid kujundada ja kuidas seda teha. Esmalt tuleb valida sobiv õppematerjal. Kuna aabitsaid on ilmunud väga palju, siis on õpetajal küllaltki raske otsustada, milline neist on sobivaim. Käesolev töö annab ülevaate lugemisoskusest, selle eeldustest ja kaasnevatest probleemidest. Töö empiirilises osas uuritakse tavakooli esimese klassi laste lugemisoskust. Samuti analüüsitakse Aabitsa (Avita, 2011) sisu ja ülesehitust ning püütakse hinnata selle sobivust laste lugemisoskuse kujundamiseks. Lugemine ja lugemisoskus Kärtner (2000) leiab, et lugemine on omamoodi kommunikatsioon suhtlemine tekstiga, kus lugeja vaatab sümboleid ning dekodeerib need, saades niiviisi teada teksti sisu. Lugemine on mitmetahuline tegevus, mis sisaldab järgmisi tegevusi: äratundmine, mõistmine, hindamine, kasutamine, kirjutatud keele mõistmine ja sellele reageerimine, sümboli tõlgendamine, kirjutaja ja lugeja suhtlemisakt (Müürsepp, 1995). Lugema õppimise eesmärk on hakata mõistma kirjalikult esitatud keeleüksuste tähendust ja mõtet (Karlep & Kontor, 2010). Kitsamal võttes tähendab lugemisoskus sõnade kokkulugemise oskust ning peaasjalikult haarab lugemise informatiivse külje. Laiemalt aga vaimsete oskuste kogumit, mis on seotud teksti mõistmise ja töötlemisega (Hiie, 1990). William Grey (Pandis, 2005 järgi) defineerib lugemist kui neljaastmelist protsessi, kus protsessid on vastastikulises seoses: sõnataju võime sõnu ära tunda ja nende tähendust mõista; mõistmine võime leida sõnagruppide mõte; reaktsioon lugeja intellektuaalne ja emotsionaalne suhtestamine loetuga; integratsioon loetu suhtestamine isikliku kogemusega ning muutmine selle osaks. Lugemisoskus tähendab seda, et laps loeb teksti ja tal tekib kujutlus, kuidas loetu välja võiks näha (Zobel, 2003). Pandis & Vernik-Tuubel (2005) jagavad kirjaoskuse kolmeks:

6 Aabits ja lugemisoskus 6 1) Formaalne ehk elementaarne kirjaoskus, kus inimesel on minimaalselt vajalikud oskused ja kogemused lugemistehnikast ning ta suudab lugeda ja kirjutada lihtsat teksti; 2) Funktsionaalne kirjaoskuse ehk toimetuleku kirjaoskus, kus inimene valdab lugemist ja kirjutamist tasemel, mis võimaldab tal täisväärtuslikult eksisteerida sotsiaalses keskkonnas; 3) Rekreatiivne ehk taastav kirjaoskus, kus inimene kasutab lugemist-kirjutamist enesearenguks ja emotsionaalse rahulduse (heaolu) saavutamiseks. Aabitsate kasutamisel seatakse esmaseks ülesandeks formaalse ehk elementaarse kirjaoskuse arendamist. Lugemisoskuse kujunemine, eeldused Lugemisoskuse kujunemisel on kriitiline tähtsus kooliedukusele, seda on alati peetud õppimise võtmeküsimuseks (Pandis, 2005). Nooremas kooliastmes on hea lugemisoskus ning loetust arusaamine tähtis mitte ainult eesti keele tundides, vaid see on kõigi teiste õppeainete omandamise eeltingimus. Hea lugemisoskus tähendab eelkõige suutlikkust teksti mõista ja see on üks eduka õppimise lähtealus (Mallene & Vaikmäe, 2010). Et leida võtit lugemis-kirjutamisoskuse kujunemiseks, on vaja teada, kuidas ja millal lapsest isiksus saab, st millal saavad küpseks lapse psüühilised protsessid, mis on lugemiseoskuse eelduseks, ja kuidas nende arengule kaasa aidata (Puik, 2002). Lugemis- ja kirjutamisoskused kujunevad erinevalt ja sõltuvad lapse arengutingimustest, aga ka lapse tunnetuslikust ja kehalisest arengust. Olulisteks eeldusteks on arenenud suuline kõne, arenenud erinevad tajud, mälu ja mõtlemine ning motoorika (Hallap, Padrik, 2008). Lugemine on sõna häälikulise struktuuri taastamine graafilise mudeli alusel ehk teisiti öeldes: lugemisel muudetakse nähtav kuuldavaks. Mida paremini suudab laps orienteeruda sõna häälikulises koostises, seda kergemini suudab ta lugema õppida. Lugema õppimise alguses soovitatakse anda lastele isegi jõukohasest kergemat materjali, et tal tekiks enesega rahulolu tunne: Ma sain hakkama! Lugemine on nii kerge! Enamikule õpilastest on lugemistehnika omandamine jõukohane esimese klassi lõpuks (Puik, 2005). Enne lugemist on vaja selgeks õppida järgmised tegevused: tähtede äratundmine; kujutluse loomine foneemidest (häälikute variantidest); täishäälikute kui nn silbi moodustajate leidmine; kujutluse loomine sõna rõhulis-rütmilisest struktuurist; hüpoteesi loomine sõna kõlast; lugemine, sõna hääldamine; kontroll loetu õigsuse üle. See omakorda tähendab, et lugema õppimise ajaks peavad olema välja kujunenud vastavad ajupiirkonnad ja nende omavaheline koostöö (Karlep, 1998). Lugemis- ja kirjutamisoskuse kujunemist mõjutavate

7 Aabits ja lugemisoskus 7 faktorite tundmine on vajalik selleks, et õpetaja võiks ära tunda oma õpilaste lugemisoskuse arengu perioode, neid jälgida ning laste arengut toetada (Lerkkanen, 2007). Zaitsev ja Grigorjeva ütlevad (Puik, 2005 järgi), et lugemine toetub suurimal määral nägemistajule ja eeldab selle eakohast arengut. Olulised komponendid on: nägemisliigutused laps peab silmadega rida pidama, silm peab liikuma vasakult paremale kogu rea ulatuses; silmaliigutused ehk sakaadid, s.o liikumine ühelt tähelt teisele, ühtki tähte vahele jätmata; visuaalne resolutsioon selge, täpne, moonutamata nägemine, tähekujude täpne eristamine omavahel; fokuseerimisulatus sõnaühendite korraga nägemine; fokuseerimise püsivus; valgustus ja kontrastide olemasolu (tekst ei tohi olla pildi peal, täht peab taustast selgelt eristuma); raamatu asend lugeja ees; eelmise tähe hoidmine, järgmise püüdmine, et kujuneks ühtne, seotud pilt sõnast. Lugemisoskuse omandamise algetapp keskendub lugemisoskuse põhitehnika ehk elementaarse lugemisoskuse omandamisele (Lerkkanen, 2007). Eesti keele õppimisel emakeelena alustatakse enamasti tähtedest ja silpidest ning seejärel asutakse veerima sõnu (Kärtner, 2000). Algaja lugeja sünteesib sõna aeglaselt ja sooritab vajalikud operatsioonid sageli üksteise järel. Pikaajalise harjutamise tulemusena tuntakse sõna ära peaaegu momentaalselt (Karlep, 1985). Müürsepp (1998) on toonud välja kolm põhilist etappi, mis läbitakse lugema õppimisel: esimene etapp on analüütiline etapp, mil loetakse valdavalt veerides. Teine etapp on lugemistoimingu tervikliku struktuuri kujunemise etapp. Juhtivaks viisiks on sõnade kaupa lugemine. Sellel etapil kasvab lugemise kiirus ja ka aimamisvigade hulk. Kolmas etapp on sünteetilise lugemise etapp. Tajumise ühikuks on sõnarütm või lause. Sellist lugemist nimetatakse juba ladusaks lugemiseks. Probleemid seoses lugema õppimisega Suurimaks takistuseks õpilaste koolijõudlusel on puudulik lugemisoskus. Puigi (2005) arvates on 80% õpiraskustest tingitud lugemisraskustest. Esmase lugemisoskuse omandamisega ei ole koolis kõik nii hästi, nagu me tahaksime. Need algklasside õpilased, kelle lugemisoksus ei ole heal tasemel, ei jõua järgi oma kaaslastele. Sellest tulenevalt suureneb risk õpiraskustele ja negatiivsetele õpitulemustele (Zumeta & Compton & Fuchs, 2012). Kuna lugemist ei soorita mingi konkreetne lugemiselund, pole olemas ka selgepiirilisi spetsiifilisi lugemisraskusi selles mõttes, et raskused seostuksid ainult lugemisega.

8 Aabits ja lugemisoskus 8 Lugemaõppimine on lihtsalt paljudele lastele nende senise kogemusega võrreldes niivõrd keerukas tegevus, et selle käigus tulevad arengu nõrgemad kohad ilmsiks (Müürsepp, 1998). Pandise ja Vernik-Tuubeli (2005) järgi on võimalik eristada kahte liiki lugemisega seotud probleeme: 1) spetsiifilised lugemisraskused, kus raskused ilmnevad eelkõige lugemistehnika omandamisel (formaalne lugemisoskus) ja on seotud aju talitlushäirega, mis ilmneb eelkõige mõne tajuliigi või taju integreerituse häiretes; 2) üldised lugemisraskused, kus raskused ilmnevad loetu mõistmises ja kasutamises (funktsionaalne lugemisoskus), mis on seotud eelkõige vaimse ja sotsiaalse arenguga. Karlep ja Kontor (2010) toovad välja mõned raskused, mis on seotud lugemisehnika omandamisega. Peamised vead veerimist harjutades on järgmised: veerimisele ei järgne tegelikku sünteesi, st kordamist tervikuna; süntees võib jääda mehaaniliseks, st artikuleerimist ei seostata sõna tähendusega; häälega veerimist kasutatakse stereotüüpselt liiga kaua. Kõige raskem häälikurühm sõna analüüsides ja sünteesides on sulghäälikud. Sulghäälikuid on õpilastel kõige raskem häälida, st hääldada silbi analoogina. Sulghäälikute tähekasutusreeglid erinevad ülejäänutest: lühike häälik g, b, d; pikk häälik k, p, t; ülipikk häälik topelttäht (latt, hakkab) või ühekordne täht (eit, taat; eite, taati) ülipika täishääliku või diftongi järel, samuti häälikuühendis sõna sees või koguni sõna lõpus. Lugema õppimise algetapil võib diftongide puhul ette tulla järgmisi vigu: õpilane seostab kaashäälikuga teist täishäälikut (LOE LEO); teise täishääliku jälg mälus segab kaashääliku lõimumist esimesega (ll-oe pro loe); õpilane hääldab ühesilbilist sõna kahesilbilisena (Lee-ool pro Leol). Seoses tähega j tekib veerimisel oht, et sõna sünteesides hääldatakse j nagu i (Karlep & Kontor, 2010). Irv (2010) võtab oma töös erinevate autorite poolt kogutud andmete põhjal kokku, et peamisteks lugemis- ja kirjutamispuuete põhjuseks on suulise kõne arenematus, madal intellekt, kognitiivsete oskuste eakohasest madalam areng, optilis-ruumilise taju arenematus, puudulik töömälu, rütmitaju nõrkused, eakohaselt arenemata peenmotoorika või silmaliigutused. Pandis ja Vernik-Tuubel (2005) on arvamusel, et abi osutamisega ei tohiks oodata senikaua, kuni lugemisraskus on välja kujunenud. Sekkumise raskuspunkt tuleks suunata algpõhjuse parandamisele, samal ajal silmas pidades lapse isiksuse terviklikku arendamist.

9 Aabits ja lugemisoskus 9 Lugema õppimise meetodid Karlep & Kontor (2010) jagavad lugema õpetamise meetodid kahte põhilisse rühma: 1) sõnade, mõnel juhul ka lausete äratundmine tervikuna (analüütilised meetodid), sõna/lause koostist õpitakse tundma edaspidi; 2) sõnade konstrueerimine tähtedele vastavatest häälikutest, mõnes keeles ka silpidest (sünteetilised meetodid). On alust väita, et ühe või teise lugema õppimise-õpetamise metoodika eelistatus sõltub keelest. Eesti keeles on võimalik kasutada rohkem strateegiaid (meetodeid) kui inglise keeles. Küsimus on selles, millised neist on otstarbekamad (Karlep, 1999). Ananlüütilised meetodid. Analüütilistes meetodites on õpetuse lähtekohaks mingi tähendusega keeleüksus, nagu terve sõna, lause või tekst, mida hakatakse uurima, analüüsima. Õpetus liigub sel viisil tähenduslikelt tervikutelt keele väiksemate üksuste poole (nt tekstlause-sõna-silp-häälik/täht) (Lerkkanen, 2007; Müürsepp, 1998). Lerkkanen on teinud järgmise analüütiliste meetodite liigituse: 1) Terviksõna ehk Domani meetod õpetuse põhiüksuseks on terviklik sõna. Laps õpib alguses kirjutatud keelt ära tundma terviklike sõnadena, justkui üksikesemete pilte suuremalt süžeepildilt. 2) Lausemeetod lähtekohaks on terviklause. Lausele lisatakse või selles muudetakse üht sõna korraga, mispuhul ka sõnade ja lause tähendus uues kontekstis muutub. Alles pärast seda analüüsitakse üksikuid sõnu ja nende ehitust. 3) LPP-meetod (lugemine kõne alusel) lähtekohaks on laste enda kõne, mille alusel esitatakse kirjutatud lauseid ja tekste. Õpetaja ülesanne on olla tähelepanelik lapsi huvitavate teemade suhtes, et ta suudaks panna lapsed omavahel, koos rühmaga ning õpetajaga vestlema. Selle meetodi juures läbida viis alaetappi: vestlusetapp, dikteerimisetapp, laboratoorne etapp, korduvlugemise etapp, järeltööetapp. Müürsepp (1998) kirjeldab lisaks eelmainitud meetoditele normaalsõnameetodit ehk Vogeli meetodit. See põhineb arusaamal, et lugemaõppimine tuleks siduda joonistamise, laulmise või vaatlusõpetusega. Esmalt vaadatakse üheskoos pilti ja arutletakse selle üle, seejärel jutustab õpetaja pildi kohta loo. Lapsed joonistavad kuuldud jutu järgi oma pildi. Pildi juurde kirjutavad lapsed sõna. Kirjutatud sõna liigendatakse silpideks ja häälikuteks. Niisugusel viisil õppides mõistetakse sõna tähendust paremini, sest see seostub isikliku elukogemusega.

10 Aabits ja lugemisoskus 10 Sünteetilised meetodid. Sünteetiliste õpetamismeetodite lähtekohaks on täht, häälik või silp, mille ühendamise teel õpitakse lugema sõnu. Õpetamine ja harjutamine toimub keeleüksuste liitmisel suuremateks üksusteks (nt täht-häälik-silp-sõna-lause-tekst). Need meetodid pööravad tähelepanu lugemise õigsusele ja nende abil saavutatakse veatu mehaaniline elementaarne lugemisoskus võrdlemisi kiiresti (Lerkkanen, 2007; Müürsepp, 1998). Sünteetilised meetodid toetavad ka õigekirja omandamist ja sobivad eriti hästi aeglaselt õppivatele lastele. Nendes meetodites nõutakse üksluist, korduvat, mehaanilist, väga pikka harjutamist ja täpset lugemist (Lerkkanen, 2007). Lerkkaneni (2007) järgi kuuluvad sünteetiliste meetodite alla jägmised: 1) Tähthaaval lugemise meetod loetakse sõnas olevate tähtede nimetused (tee, aa, tee). Silp öeldakse aga sellisena, nagu seda räägitakse (tat). 2) Häälik-silp meetod asendatakse tähtede nimetused tähtedele vastavate häälikutega. 3) Libisemismeetod moodustatakse sõna silpide kaupa ühelt häälikult teisele libisedes nii, et aeglustatakse ja venitatakse silbi hääldamist (nt häälikute venitus on märgitud punktidega: j..ää>h..al..>l..al..>l..i> jäähalli). 4) Leiutamismeetod esmalt eraldatakse öeldud sõnast häälikud, siis ühendatakse need silbiks, silbid sünteesitakse sõnaks ja sõnad lauseks. 5) KÄTS-meetod õpetatakse ühel ja samal ajal sõnade äratundmist, lugemist ja kirjutamist. Sel põhjusel nimetatakse seda meetodit ka analüütilis-sünteetiliseks segameetodiks. Võib lihtsustatuna näha nelja üksteisele järgneva osaprotsessina: tähehääliku vastavuse leidmine, häälikute ühendamine, silbi moodustamine ja sõna moodustamine. Lugema õpetamise metoodikat tuleb hinnata komplektselt, mitmest aspektist lähtuvalt. Arvesse tuleks võtta näiteks vajalike lingvistiliste teadmiste minimaalset hulka, kasutatavaid operatiivühikuid, lugemistoimingu operatsionaalset koostist sõltuvalt keelest ja töövõtete omandamise psühholoogilisi seaduspärasusi. Nimetatud komponentide puudulik arvestamine või eitamine võib põhjustada liialt aeglase ja sageli ka puuduliku lugemisoskuse kujunemise (Karlep, 1987). Paljud autorid ja teadlased seisukohal, et lugemaõpetamise viise on mõistlik omavahel kombineerida, arvestades lapse vajadusi, vanust ja eripära. Tähtis on innustada mudilast ja valida talle jõukohased õppetükid (Lage & Karu-Espenberg, 2006).

11 Aabits ja lugemisoskus 11 Aabits Lugemistehnika omandamiseks või õpetamiseks kasutatakse aabitsat kui kirjaoskuse algete õpikut, mis peaks ülesehituselt arvestama kõiki lugemistehnika omandamiseks vajalikke harjutusi ja ülesandeid. Mida lühema aja ja kergema vaevaga laps kõik lugemistehnilised võtted omandab, seda meeldivam on talle lugemine ja seda suuremat kooliedu tunneb (Puik, 2005). Aabitsa traditsioonilist ülesehitust on kirjeldanud Hiiepuu (2009): - Aabitsaeelne periood suulise kõne arendamiseks esitatud pildid ja pildiseeriad; - Aabitsaperiood kõikide tähtede lugema õppimisel kirjutatud lühilood; - Üleminekuperiood paralleelselt nii suurte kui ka väikeste trükitähtedega kirjutatud tekstid; - Aabitsajärgne periood lugemisoskuse kinnistamiseks mõeldud palad ja värsid. Müürsepp (1998) nõustub esitatud aabitsate koostisosade loeteluga, kuid lisab, et ükski aabits ei sisalda kõiki neid osi. Müürsepa arvates peaks aabitsas olema järgmised koostisosad: tähestik; tähtede meeldejätmist hõlbustavad harjutussõnad; pildid, kus tähekuju võrreldakse tuttava esemega (hobuseraud, kamm); häälikuõpetus: pildid, mis selgitavad häälitsuse AA! OO! tähendust; häälikuõpetus: sõnad, mis esitatakse õpitava hääliku eristamiseks; häälikuõpetus: sõna häälikulise koostise kujutamine skeemi ja tingmärkide abil (noobid); kõnearenduspildid ja pildisarjad, mille järgi jutustada; pildirühmad sõnavara omandamiseks; normaalsõna meetodile omane pildi ja sõna ühendus; mõtlemisülesanded: pildiread, rühmitamised jne; harjutuslaused (vanasõnad, mõistatused); jutud; keeleõpetuslikud harjutused (lausete moodustamine, sõnade võrdlemine); erinevate kirjašriftide lugemise harjutused; ümbritseva elu tarvidusi esindavad tekstid (palved, arve, tabel, kiri jne); kalendrielemendid. Autori järgi peaks ülaltoodu kinnitama, et ühes keeleruumis saab ja võib ühteaegu kasutusel olla mitu eriilmelist lugemise algõpikut. Kirjaliku teksti mõtestatud tajumist hakatakse õppima aabitsaperioodil. Aabitsatekstid peaksid olema lühikesed, koosnema esialgu paarist lausest. Isegi aabitsa lõpulehekülgedel võiks olla teksti maht valdavalt 4-5 lauset. Otstarbekas on täiendada teksti suuliste repliikidega. Sel juhul moodustavad suuliselt ja kirjalikult esitatud laused ühe teksti: loetavad laused projitseeritakse suulisse konteksti (Karlep, 2003). Nimetatud printsiibil on K. Karlep ja A. Kontor (2011) koostanud ka lugemisoskuse kujunemist soodustav töövihik Kuulates lugema. Aabitsa mõte on olla lapse kogemusele küllalt lähedane, võrreldav, aga samas pakkuda ka uut (Toomla & Epro, 2008).

12 Aabits ja lugemisoskus 12 Kuna aabitsat ei saa käsitleda üksinda, siis abiks on veel töövihik ja ladumisaabits. Toomla ja Epro (2008) järgi on töövihiku ülesanne toetada suulist ja kirjalikku eneseväljendust, arendada häälikuanalüüsi oskust ja rikastada sõnavara. Seal korratakse ja kinnistatakse aabitsas käsitletavat. Ladumisaabitsa eesmärk on õppetekstis lihtsamate ja keerukamate sõnade ladumine enne lugemist, õpitava hääliku/tähega sõnade leidmine, sõna muutmine ühe tähe võrra jms on nii lugemise kui ka kirjutamise eeltööks. Aabistõpetus loob ainult mulje, et õpetus on didaktiliselt kindlalt organiseeritud, tegelikult ilmneb olukord, et lapsed õpivad erisuguse tempo ja edukusega. Vajadus õpetamist kõigi laste jaoks mõttekalt organiseerida (s.o vastavalt lapse võimetele, oskustele) ja laste arengut hoolikalt jälgida säilib ka traditsioonilise õppeprotsessi puhul (Padrik, 1998). Viimastel aastatel on ilmunud palju esimesele klassile mõeldud aabitsaid. Rand (2008) on oma töös võrrelnud viite aabitsat, mis on ilmunud ajavahemikus Tema töö põhjal võib kokkuvõtvalt öelda, et mida hilisem aabits, seda raskem on esitatud materjal. Seoses paljudes koolides kehtivate sisseastumiskatsetega, nõutakse lastelt lugemisoskuse olemasolu. Koolides, kus puuduvad sisseastumiskatsed, moodustub I klass lastest, kelle lugemisoskus on väga erinev. Käesoleva töö eesmärgiks on välja selgitada kui hästi sobib Aabits (Avita, 2011) õpilaste lugemisoskuse kujundamiseks. Silmas on peetud tavakoolilapsi, sh õpiraskusega õpilased, kes veel lugeda ei oska. Töös kirjeldatakse I klassi laste lugemisoskust, mis selgitati välja katsete põhjal. Aabitsa analüüs toimus Rand (2008) bakalaureuse-töös kasutatud meetodika põhjal. Töös püstitati järgmised uurimusülesanded: 1. Viia läbi katsed, et selgitada, kui suurel osal lastest on teise poolaasta alguses juhtivaks lugemisviisiks jäänud veerimine? 2. Analüüsida aabitsa tekste, hinnates nendes kasutatud sõnade ning lausete hulka, pikkust, keerukust. 3. Leida seos alushariduse õppekavas fikseeritud lugemisoskuse ootatavate õpitulemuste ja Aabitsas (Avita, 2011) kasutatavate tekstide vahel?

13 Aabits ja lugemisoskus 13 Meetodika Valim Laste lugemisoskuse katses moodustas valimi 24 õpilast ühest Lääne-Virumaa koolist. Katseisikutest 13 olid tüdrukud ja 11 poisid. Järgnevalt analüüsiti NUKUteatri aabitsat Aabits (Avita, 2011). Autorid: Keller, V; Kuusk, A; Rattus, S; Zarip, C; Lukk-Toompere, R. Tähelepnu pöörati tähtede teksti õppimise igale kolmandale leheküljele (lk 15, 22, 28, 36, 42, 50, 56 vt lisa 3). Valitud tekstid olid lihtsama raskusastmega. Mõõtvahend Uurimuse eesmärk oli teada saada, milline on laste lugemisoskus pärast aabitsakursuse läbimist. Kuna varem on sama uuringu läbi viinud M. Rand (2008), siis kasutati käesolevas uurimuses sama teksti, mis eelmainitud töös. Kasutatav tekst pärineb L. Tungal, E. Hiiepuu (2001) Lugemik: 1. klass lk 17 pealkirjaga Ära karu uksele koputa (Lisa 1). Teksti pikkuseks oli 104 sõna. Tekstile raskusastet lisavate teguritena saab välja tuua, et kaashäälikuühendit sisaldavaid sõnu oli 25, 3- ja enamsilbilisi sõnu 20, liitsõnu 4. Lauseid 13, neist 7 pikkusega 7-14 sõna (Rand, 2008). Protseduur Katse viis töö autor läbi a veebruari lõpus. Lugemise katset käisid õpilased tegemas kordamööda terve koolipäeva vältel. Katse läbiviija rääkis, mida teha tuleb. Katseisikule anti juhis: Palun loe mulle see jutuke valjult ette. Kui sul on loetud, siis ma küsin mõned küsimused, ja pandi ette paberil olevat tekst (Lisa 1). Esitati järgmised küsimused: - Kes olid tegelased selles loos? Eesel Iia, poiss Aadam ja tüdruk Anna (3 punkti) - Kellest oli juttu selles loos? Karu Otist (1 punkt) - Mida tahtis Iia teha? Karu üles ajada (1 punkt) - Mida Anna sellest arvas? Karu ei tohi üles ajada (1 punkt) - Mille pärast oli Iia karu Oti peale kade? Sest Iia äratuskell heliseb igal hommikul, aga Otil ainult üks kord aastas (1 punkt) - Kui kaua karu pidi magama? Kevadeni (1 punkt) Esimene küsimus andis õige vastuse korral kolm punkti ja iga ülejäänud küsimuse eest oli võimalik saada üks punkt. Kokku oli võimalik saada 8 punkti.

14 Aabits ja lugemisoskus 14 Ruumis, kus katse toimus, viibisid ainult katseisik ja katse läbiviija. Lugemine ja küsimustele vastamine salvestati digitaalselt. Lugemiseks oli aega kolm minutit, see fikseeriti stopperiga. Aeg läks käima hetkest, kui katseisikule pandi tekst ette. Katse protokollis märgiti lugemiseks kulunud aeg või fikseeriti kolme minuti jooksul loetud tähemärkide arv. Pärast katseid andmed analüüsiti. Lugemisoskuse uurimisel olid vaatluse all: juhtiv lugemisviis, lugemise õigsus (loetud sõnade arv (max 104) jagatud tehtud vigade arvuga), lugemise kiirus (tähemärkide arv minutis) ja vastuste õigsus. Aabitsat analüüsiti Rand (2008) töö põhjal. Analüüsil lähtuti järgnevast: - Aabitsa ülesehitus (kui suur osa on jäetud sissejuhatusele, suurte ja väikeste tähedega tekstidele; raskusastmete esinemine, tähtede õppimise järjekord); - Sõnade pikkus, häälikuline struktuur, liitsõnade esinemine; - Lause pikkuse kasv (aabitsa algusosas); - Teksti pikkuse kasv sõnades; - Graafiliste abivahendite kasutamine.

15 Õpilaste hulk protsentides Aabits ja lugemisoskus 15 Tulemused ja arutelu Juhtiv lugemisviis Tulemustest selgus, et suur osa (41,7%) lastest loeb valdavalt süntagmade kaupa. Rühmas esines nelja lugemisviisi. 29,2% lastest lugesid sõna haaval. Lapsi, kelle juhtiv lugemisviis oli vaikselt veerimine ja sõna häälega kordmine oli 20,8%. Häälega veerimise astmel oli vaid 8,3%, s.o kaks last. Varasemalt on sama uuringut teinud M. Rand oma bakalaureuse töös Aabits ja lugemisoskus. Tema uurimuses on häälega veerijate hulk märgatavalt suurem. Erinevused on näha joonisel ,7% 37,5% ,5% 8,3% 20% 20,8% 29,2% 25% Rand, 2008 Vilimaa, Häälega veerib, Vaikselt veerib, Sõnade kaupa häälega kordab häälega kordab Süntagmade kaupa Joonis 1. Juhtiv lugemisviis (Süntagmade kaupa lugemise all langeb rõhuasetus ilmekale lugemisele) Lugemise kiirus Aega lugemiseks oli ette nähtud 3 min ja 15 (62,5%-le) õpilasele sellest piisas. Lugemise kiirus varieerus 95-st tähemärgist veerijatel kuni 361 tähemärgini süntagmade kaupa lugejatel (Lisa 2). Kõik veerijad (sh häälega ja vaikselt veerijad) lugesid keskmiselt 114 tähemärki minutis. Sõnade kaupa loeti keskmiselt 206 ning süntagmade kaupa 315 tähemärki minutis. Üheksa õpilast ei jõudnud teksti kolme minuti jooksul läbi lugeda. Nendest seitsmel oli juhtiv lugemisviis veerimine. Kaks last, kes ei jõudnud teksti läbi lugeda, lugesid sõnade kaupa. Ranna töös oli neid lapsi, kes pala läbi lugeda ei jõudnud 20: kõik veerijad (15 last) ja 5 sõnade kaupa lugejat. väga erinev. Sellest uurimusest järeldub, et III veerandi keskel on laste lugemise kiirus ikka veel

16 Vigade arv Aabits ja lugemisoskus 16 Lugemise õigsus Lugemise õigsust näitavad tabelis (Lisa 1) olevad punktid. Vigu analüüsiti vastavalt loetud sõnade arvule, st mitme sõna kohta tehti üks viga. 24st õpilasest luges teksti veatult läbi vaid kaks last, kusjuures mõlema juhtiv lugemisviis oli süntagmade kaupa, st ladus lugemine. Kõige rohkem tegid vigu õpilased, kelle juhtiv lugemisviis oli veerimine. Vigadest esines tähtede asendamist (looduse pro lootuse, ajas pro aias), tähtede lisamist (lähme pro läheme), sõnade vahelejätmist. Joonisel 2 on välja toodud nende laste vigade arv, kes jõudsid teksti läbi lugeda kiiremini kui kolm minutit ehk vigade arv 104 loetud sõna kohta Õpilased Joonis 2. Vigade hulk lugemisel Veerijad tegid keskmiselt ühe vea 10 õigesti loetud sõna kohta. Sõnade kaupa lugejad tegid keskmiselt ühe vea 19 õigesti loetud sõna kohta ja süntagmade kaupa lugejad tegid ühe vea 41 õigesti loetud sõna kohta. Uuringust selgus, et kõrgemal lugemisetapil olev laps teeb üldiselt vähem vigu, kui madalamal etapil olev laps. Just nagu Ranna töös, selgus ka antud uurimuses, et veerijad eksisid küll ka pikkades sõnades, kuid enamjaolt eksiti lühikestes sõnades: kilo pro kooli, Iia pro ja, kilo pro koilo, hing pro iga. Veerijate hulgas olid levinud sõnade rõhulis-rütmilises muutused: sõna kade asemel loeti kate ning härra asemel ära. Samu eksimusi esines ka süntagmade kaupa lugejate hulgas, nt looduse pro lootuse. Nii veerijate kui ka sõnade kaupa lugejate hulgas esines suure I ja väikse l-i segistamist. Antud viga tegi 3 last, lugedes Iia asemel lia. Sellest võib järeldada, et tegemist võib olla tajuprobleemiga (tähed I ja L on väga sarnased), kuid võib viidata ka sellele, et lapsed ei ole pärast aabitsakursust ikka veel omandanud õigeid tähekujusid.

17 Aabits ja lugemisoskus 17 Olenemata lugemisviisist, oli küllalt sage sõnade etteaimamine, kuid sellele ei järgnenud kontrolli. Nt aetakse pro ärkab, kilo pro kilogrammi, tiriseb pro tiksub. Samuti valmistas lastele raskusi kaashäälikuühendi sisaldavad sõnad. Näiteks eksis seitse last sõnas lähme, mille asemel loeti läheme. Raskusi tekkis ka sõna rasvahunnik lugemisel. Pikemate sõnade, nagu viiskümmend, äratuskell, hommikul, puhul eksiti vähem, sest need nõuavad hoolikamat tähelepanu. Nendes sõnades eksijad olid enamasti sõnade kaupa lugejad. Loetu mõistmine Teksti mõistmise kontrollimiseks esitati pärast lugemist lapsele küsimusi ning hinnati neile antud vastuste õigsust. Kokku oli ühel lapsel võimalik saada 8 punkti. Tabelis 1 on esitatud punktide arv ja juhtiv lugemisviis. Näeme, et 24 lapsest vastas kõigile küsimustele õigesti ainult 3 last. Kõik need lapsed lugesid süntagmade kaupa. Kõige väiksem punktisumma oli 3 ja see kuulus veerijale. Kõigile küsimustele ei saanud vastata üks laps, kuna ta ei jõudnud kolme minuti jooksul teabeni, mille kohta küsimus esitati. Tabel 1. Küsimuste vastamisel saadud punktid. Vastamisel saadud Lapsi Juhtiv lugemisviis punktid x vaikselt veerimine x süntagmade kaupa, 1 x sõnade kaupa, 1 x vaikselt veerimine, x süntagmade kaupa, 2 x sõnade kaupa, 2 x vaikselt veerimine, x häälega veerimine 2 x süntagmade kaupa, 2 x sõnade kaupa, 1 x vaikselt veerimine, 1 x häälega veerimine x süntagmade kaupa, 2 x sõnade kaupa x süntagmade kaupa Süntagmade kaupa lugejate hulgas oli madalaim saadud punktisumma vaid 4. See näitab, et nimetatud õpilased ei pööra lugemisel tähelepanu niivõrd sisule, kui tehnilisele lugemisele. Liigne kiirustamine lugemisel pärsib teksti mõistmist (Rand, 2008). Joonisel 3 on võrdlevalt välja toodud kahe uurimuse tulemused.

18 Punktid Aabits ja lugemisoskus Veerijad Sõnade kaupa lugejad Süntagmade kaupa lugejad Rand Vilimaa Joonis 3. Eri lugemisviiside kasutanud õpilaste keskmine punktisumma Kui analüüsida vastuste õigsust küsimuste lõikes, selgub, et ühele küsimusele (Kellest oli juttu?) vastasid kõik lapsed õigesti. Kõige rohkem valesid vastuseid anti küsimusele Kui kaua karu pidi magama? (eksijaid 14) ja Mille pärast oli Iia karu Oti peale kade? (eksijaid 13). Esimesele küsimusele vastamisel lähtusid lapsed oma varasemast teadmisest, et karu magab terve talve. Teisele küsimusele vastati näiteks, sellepärast, et karul on äratuskell või ei osatud üldse vastust anda. Aabitsa analüüs Aabitsas on 149 lehekülge põhiosa, millele lisandub kuus lehekülge sõnaseletuste jaoks. Aabitsas on selgelt eristatavad sissejuhatav osa; trükitähtede õppimine; väikeste ja suurte tähtede paralleelne õppimine ja ainult väikseste tähtede lugemine (joonis 4). Aabits (Avita, 2011) 6,7% 16,1% 20,1% 57% Sissejuhatav osa Trükitähtede õppimine Suured ja väiksed tähed Väiksed tähed Joonis 4. Aabitsa ülesehitus Aabitsa alguses on juhend, kuidas õpikut kasutada. juhendis selgitatakse, mida erinevad sümbolid tähendavad ja kuidas õpikut kasutada. Sissejuhatavas osas tehakse tutvust Teatripisiku, Aabi ja Bibiga, kes on läbivad tegelased õpikus. Tähestik on välja toodud 12. leheküljel ja tähtede õppimisega alustatakse 14. leheküljel.

19 Aabits ja lugemisoskus 19 Rand (2008) on oma uurimuses välja toonud, et kolmel õpikul neljast on üleminek suurtelt tähtedelt väikestele suhteliselt lühike (2,4-6,8%), käesolevas aabitsas on see osa märgatavalt suurem (20,1%). Märgtav on suund, et mida hilisem ilmumisaasta, seda väiksem maht on jäetud suurte trükitähtedega sõnade ning tekstide lugemise harjutamiseks ning ühtlasi suurenenud väikeste trükitähtedega sõnade ning tekstide osa (Rand, 2008). Käesolevas töös on jäetud ainult suurte trükitähtedega õppimiseks 16,1% ja ainult väikeste trükitähtede õpetamiseks 57% õpikust. Võrdluseks Ranna (2008) töö, kus tuleb välja, et varasemate aabitsate puhul on suurte trükitähtede õpetamisele pühendatud 34-59,8% kogu õpikust. Aabitsas on kaks raskusastet. Kõik need tekstid, mis on vasakul leheküljel, on lihtsamad. Erandiks on esimene täht A, kus on ainult üks raskusaste (kergem) ja see on esitatud parempoolsel leheküljel. Paremale jäävad tekstid on raskemad ehk nagu aabitsas öeldud mõeldud osavamale lugejale. Lihtsamad tekstid on lühemad ja seal on kasutusel suurem trükikiri. Tekstid on koostatud nii, et kõigepealt loetakse vasakul leheküljel olev tekst. Seejärel loetakse parempoolne tekst, mis on järjeks vaskul olevale jutule. Alates D-tähe õppimisest algab paralleelselt suurte ja väikeste trükitähtede õppimine. Seal on raskuaste esitatud nii, et vasakul ja paremal on sama tekst, ainult et paremal on see väikestes trükitähtedes. Tähed on märgitud suurelt lehe nurgale ja igale tähele pühendatakse 1-2 lehekülge. Tekstides on oluliseks peetud seda, et tähte õpitakse igas positsioonis. Hästi kajastub see luuletustes, mis iga tähe juurde kirjutatud on (nt MÕNEL MÕMMI, MÕNEL KAMM, MÄNGIMISEKS MÕNUSAM). Tähtede õpetamise järjekord (tabel 2) ei vasta traditsioonilisele õpetamisele. Rand (2008) on oma töös välja toonud, et kõigepealt õpitakse selgeks täishäälikud, lisanduvad suluta kaashäälikud ning sulghäälikud. Nukuteatri aabitsas alustatakse samuti täishäälikutest. Lisanduvad mõned suluta kaashäälikud (M, N, H) ja kohe nende järel kõik sulghäälikud. Seejärel ülejäänud täishäälikud ja suluta kaashäälikud. Tähtede õppimise lõpuosas on välja toodud võõrtähed. Välja võiks tuua ka selle, et iga täppidega täht õpitakse selgeks kohe pärast sama tähe täppideta varianti (A ja Ä; O ja Õ ja Ö; U ja Ü). Selline lähenemine on plussiks, sest siis õpitakse kohe kõik variandid selgeks ja hiljem ei ole nii palju segistamis Tabel 2. Tähtede õpetamise järjekord aabitsas Aabits (Avita, 2011) A Ä E I M N H K G T D P B L R J O Õ Ö S U Ü V Z Y Q W F C Ž Š

20 Aabits ja lugemisoskus 20 Analüüsil on uurimise all lihtsama raskusastmega tekstid, lähtuti nõrgema lugemistasemega lapsele mõeldud materjalist. Sõnade pikkuse varieerumine erinevates tekstides on märgitud tabelis 3. Kõikide tekstide lühim sõna on kahetäheline, v.a teine ja kuues tekst, kus lühim sõna on tähe nimi (E, I, A, J). Pikimad sõnad tekstides koosnevad 8-13 tähest. Analüüsitud tekstitest on kõige pikem sõna viiendas tekstis (puhtusesõbrad). Keskmiselt on sõnas 4-5 tähte. Tabel 3. Kõige lühemad sõnad ja kõige pikemad sõnad. Keskmine tähtede arv sõnas Kõige lühem sõna Kõige pikem sõna Sõnas keskmiselt tähti 1. tekst 2 tähte - ja, ai, te, ei, 9 tähte - kapsiseid 4 2. tekst 1 täht - E, I, A 9 tähte - viisakusi 4 3. tekst 2 tähte - te, ah, ma, on, 11 tähte - melanhoolia 5 ka, ei 4. tekst 2 tähte - ka, on, ei 8 tähte - leiutage, 5 igatahes 5. tekst 2 tähte - ei, ma, ja, et 13 tähte - 5 puhtusesõbrad 6. tekst 1 täht - J, R 12 tähte - 5 kurjustamise 7. tekst 2 tähte - ma, sa, on 9 tähte - kaastunne 5 Sõnade keerukuse osas uuriti kaashäälikuühendi, 3-silbiliste sõnade ning liitsõnade esinemist tekstis. Käesolev aabits on ebatraditsioonile selles osas, et lugemist ei alustata üksik- ja 2-silbilisi sõnu. Kohe esimeses tekstis on vaja lugeda ka kolme- ja enamsilbilised sõnad. Samuti esineb nii kaashäälikuühend (KAPSISEID) kui ka liitsõna (NIIMOODI) juba esimeses tekstis ehk esimese õpitava tähe juures. Joonisel 5 on välja toodud, kui palju esines igas tekstis liitsõnu, kaashäälikuühendeid* ja 3- või enamsilbilisi sõnu. Erinevalt Ranna (2008) uuritud aabitsatest, kus samade näitajate kasv toimub enamasti järk-järgult, ei ole käesolevas aabitas näha selget raskusastme tõusu. Liitsõnade arv on suurim viiendas tekstis (3); esimeses, kolmandas ja seitsmendas tekstis on üks liitsõna; teises ja neljandas tekstis ei esine ühtegi liitsõna.

21 Aabits ja lugemisoskus tekst 6. tekst 5. tekst 4. tekst 3. tekst 2. tekst Liitsõnad Kaashäälikuühendid 3- ja enamsilbiline sõnad 1. tekst Joonis 5. Kui palju esineb tekstides liitsõnu, kaashäälikuühendeid, 3- ja enamsilbilisi sõnu. *Kaashäälikuühendi lugemisel loeti liitsõnad eraldi sõnadeks. Lausete lugemisega alustavad lapsed aabitsas kohe esimese tähe tekstis. Tabelis 4 on välja toodud kõikide tekstide lühima ja pikima lause pikkused. Esimeses tekstis alustatakse 6- sõnalise koondlausega: KAS TAHATE KA KAPSISEID JA KOMME?. Sõna KAPSISEID on meelega kirjutatud valesti, et lapsed arvaksid ära, mis sõna see tegelikult olema peab. Esineb ka liitlause, mis on ühtlasi pikim lause esimeses tekstis. Küsilauseid on selles tekstis neli. Teises tekstis on kaks 6-sõnalist lauset, ühtlasi ka pikimad laused. Kõik laused on lihtlaused. Võib välja tuua, et esimeses lauses on kasutatud ütet: E JA I, ME OTSISIME TEID. Kolmandas tekstis on pikim lause 11-sõnaline, mis on ka ainuke liitlause selles tekstis. Neljandas tekstis on kaks liitaluset. Pikim lause 9-sõnaline. Lastel võib tekkida arusaamatus lausega MILLEKS SULLE SEDA VAJA ON?!, kus on märgitud kaks lauselõpumärki. Viiendas tekstis on kõikide analüüsitud tekstide pikim lause (14 sõna). Esindatud on hüüdlause: TABASIN BARBARI!. Kuuendas tekstis on pikimas lauses 9 sõna. Seismendas tekstis pikim lause 6-sõnaline. Siin on ka kaks küsilauset. Kõikides tekstides, v.a kolmas ja kuues, on lühim lause vaid 1-sõnaline.

22 Aabits ja lugemisoskus 22 Tabel 4. Pikimate ja lühimate sõnade arv tekstides. Keskmine sõnade arv lauses. Sõnade arv kõige lühemas lauses Sõnade arv kõige pikemas lauses 1. tekst 1 sõna AI. 10 sõna KAS TE TÕESTI EI SAA ÖELDA SÕNU, KUS POLE A-TÄHTE? 2. tekst 1 sõna 6 sõna E JA I, ME MUIDUGI. OTSISIME TEID. ja KAS TE SAATE TALLE APPI 3. tekst 2 sõna MA MÕISTAN. MINNA? 11 sõna AGA MA EI OLE KUNAGI NÄINUD, KUIDAS NUKRUS IKKAGI HINGE POEB. 4. tekst 1 sõna AABI! 9 sõna PALUN LEIUTAGE MULLE TELEFON, MILLEGA SAAKS KALA PÜÜDA. 5. tekst 1 sõna LAHE! 14 sõna JA LUBAN, ET EI LOOBI ENAM KUNAGI PRÜGI MAHA, VAID PANEN SELLE ALATI PRÜGIKASTI. 6. tekst 5 sõna J OLI ASJA JOONDE AJANUD. 9 sõna AABI JA BIBI LUBASID, ET ON EDASPIDI RAHAGA HOOLIKAMAD. 7. tekst 1 sõna JAH. 6 sõna SELLEL SAAREL SAAD SA HÄSTI SUVITADA. Keskmine sõnade arv lauses Keskmiselt oli tekstides 3-7-sõnalised laused. Samuti ei saa siin märkida kindlat raskusastme tõusu, sest tekstis on keskmine lausepikkus 4-5 sõna, 6. tekstis seitse sõna ja 7. tekstis vaid kolm sõna. Järgnevalt analüüsiti tekstide pikkusi. Joonisel 6 on näidatud tekstide pikkused sõnades. Võrreldes esimest ja kuuendat teksti, on raskusaste märgatavalt tõusnud. Esimeses tekstis on 43 sõna ja kuuendas 57 sõna. Pärast kuuendat teksti raskusaste langeb tekst 2. tekst 3. tekst 4. tekst 5. tekst 6. tekst 7. tekst Joonis 6. Teksti pikkus sõnades.

23 Aabits ja lugemisoskus 23 Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus näeb ette, et aabitsa trükikirja suurus peab olema vähemalt 16 punkti. Käesolevas aabitsas kasutatakse lihtsamate tekstide puhul 16 punktilist kirjasuurust ja raskemate tekstide puhul on kirja suurus 14 punkti. Seega ei vasta aabits täielikult nõuetele. Graafiliste abivahendite osas saab tuua paralleele Ranna (2008) uurimusega, kus on öeldud, et käsitletavaid tähti on aabitsad värvidega esile toonud. Ei ole kasutatud traditsioonilisi häälikurühmade värvusi. Tekstides on teise värviga esile toodud keerulisemad sõnad ja väljendid. Plussiks saab tuua selle, et aabitsas on esitatud dialoogid ja selgelt on näha, kes mida ütleb. Pikemad ja raskemad sõnad on liigendatud kõnetaktideks, mis toetab ladusat lugemist. Üldine arutelu Uurimustes saadud tulemusi interpreteerides, võib öelda, et püstitatud uurimisülesanded said täidetud. Selgus, et III-l veerandil on veerijaid vaid 8,3%. Veerijatel esineb ka kõige rohkem raskusi teksti mõistmisel ning nende lugemiskiirus on tunduvalt aeglasem kui süntagmade kaupa lugejatel. Just nendele lastele mõeldes on vaja lugemismaterjali raskusastet hoolikalt valida. Raskustesse võivad jääda eelkõige need, kelle lugemiskiirus on väike. Lugemiskatsest selgus, et 9 õpilast 24-st (37,5%) ei jõudnud teksti läbi lugeda ettenähtud aja jooksul. Veerijatele valmistab raskusi 3- ja enamsilbiliste sõnade kokkulugemine, samuti kulub neil rohkem aega kaashäälikuühendit sisaldavate sõnade ning liitsõnade kokkulugemisele. Kõikide nende raskustega puutuvad õpilased kokku juba aabitsa esimese teksti juures. Pikim lause analüüsitud tekstides koosnes 14 sõnast. Analüütilisel etapil lugejal on raske nii pika lause mõttest aru saada. Käesolevat aabitsat uurides jääb mulje, et see on mõeldud nendele lastele, kes juba lugeda oskavad, mitte lugema õppimiseks ja õpetamiseks. Alushariduse õppekavas on öeldud, et 6-7 aastane laps tunneb tähti ja veerib kokku 1-2- silbilisi sõnu, tunneb kirjapildis ära mõned sõnad. Seda arvestades tuleb tõdeda, et vastuolu esineb. Käesoleva aabitsaga tutvudes on näha, et alushariduse õppekavas oodatavad õpitulemused jäävad alla sellele, mida eeldatakse aabitsa kasutajalt. Lugemist ei alustata 1-2- silbilistest sõnadest, juba esimeses tekstis on sees 3-silbilne sõna. Kui alushariduse õppekavas on öeldud, et laps tunneb kirjapildis ära mõned sõnad, siis käesoleva aabitsaga töötades peaks see hulk märksa suurem olema.

24 Aabits ja lugemisoskus 24 Käesolev uurimus toetab Ranna (2008) töös esitatud järeldust, et analüüsitud aabits eeldab head lugemisoskust ja/või kiiret lugemisoskuse arengut. Paraku õpib ka tavakoolis lapsi, kellel esineb õpiraskusi. Sellest lähtuvalt ei soovita käesoleva töö autor NUKUteatri aabitsat valida lugemisoskuse kujundamiseks tavakoolis. Küll aga sobib see kasutamiseks lugemisoskuse arendamiseks neile, kellel elementaarne lugemisoskus on juba omandatud.

25 Aabits ja lugemisoskus 25 Autoruse kinnitus Kinnitan, et olen koostanud ise käesoleva lõputöö ning toonud korrektselt välja teiste autorite ja toetajate panuse. Töö on koostatud lähtudes Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi lõputöö nõuetest ning on kooskõlas heade akadeemiliste tavadega.

26 Aabits ja lugemisoskus 26 Kasutatud kirjandus Alushariduse raamõppekava (2006). Riigi Teataja. Külastatud aadressil ( ) Hallap, M.; Padrik, M. (2008). Lapse kõne arendamine. Tartu: TÜ kirjastus. Hiie, E.; Müürsepp, M. (1990). Emakeele lugemisõpetus 3. ja 4. klassile: I osa. Lugemisõpetuse üldisi põhimõtteid. Tallinn: kirjastus Valgus. Hiiepuu, E. (2009). Aabitsa metoodiline juhend. Tallinn: kirjastus Avita. Irv, R. (2010). Lugemis- ja kirjutamisoskusest. Külastatud aadressil ( ) Jürimäe, M. (2003). Lugema õpetamise metoodika. Tallinn: Künnimees. Karlep, K. (1985). Emakeele õpetamine abikooli I klassis. Tallinn: Eesti NSV Haridusministeerium. Karlep, K. (1987). Kirjutamise ja lugemise teoreetilisi küsimusi. Nõukogude kool, 5, Tallinn Karlep, K. (1998). Psühholingvistika ja emakeeleõpetus. Tartu: TÜ kirjastus. Karlep, K. (1999). Kuidas õppida lugema ja kirjutama eesti keeles? Õpetajate Leht, 43, 44. Karlep, K. (2003). Emakeele abiõpe. II, Kõnearendus. Tartu: TÜ kirjastus. Karlep, K.; Kontor, A. (2010). Aabitsa ja töövihikute kasutamise üldised põhimõtted. Tartu: kirjastus Studium. Karlep, K.; Kontor, A. (2011). Kuulates lugema: luulan, loen, mõistan. Tartu: kirjastus Studium. Keller, V.; Kuusk, A.; Lukk-Toompere, R.; Rattus, S.; Zarip, C. (2011). Aabits. Õpik 1. klassile. Tallinn: kirjastus Avita. Kärtner, P. (2006). Lugemisoskuse arendamine. Tallinn: TEA kirjastus. Lage, M.; Karu-Espenberg, K. (2006). Õpime lugema. Tallinn: Ajakirjade Kirjastus.

27 Aabits ja lugemisoskus 27 Lerkkanen, M-K. (2007). Lugema ja kirjutama õpetamine. Tartu: TÜ kirjastus. Mallene, S.; Vaikmäe, I. (2010). Lugeda on vahva! Mõtteid ja ideid lugema innustamiseks. Tallinn: Ilo AS kirjastus. Müürsepp, M. (1998). Laps on hakanud lugema. Tallinn: EKK trükikoda. Padrik, M. (1998). Lugemise ja kirjutamine avatud algõpetus. Tartu: TÜ kirjastus. Pandis, M. (2005). Lugemisoskuse areng ja seda mõjutavad faktorid. Eesti keele ja kirjanduse õpetamisest koolis, Tallinn: kirjastus Argo. Pandis, M; Vernik-Tuubel, E-M (2005). Funktsionaalne kirjaoskus. Üldoskused õpilase areng ja selle soodustamine koolis. Tartu: TÜ kirjastus Puik, T. (2002). Lugemis- ja kirjutamisoskuse alus luuakse lasteaias. Õpetajate leht, 15, 12. Puik, T. (2005). Õpilase lugemisoskus kui probleem. Eesti keele ja kirjanduse õpetamisest koolis, Tallinn: kirjastus Argo. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (2010). Riigi Teataja. Külastatud aadressil ( ) Rand, M. (2008). I klassi õpilaste lugemisoskus III veerandi alguses: bakalaureusetöö. Tartu. Zumeta, R. O.; Compton, D. L.; Fuchs, L. S. (2012). Using Word Identification Fluency to Monitor First-Grade Reading Development. Exceptional Children, 78, Zobel, M. (2003, 6. sept). Lugemine loeb. Eesti Päevaleht. Külastatud aaderssil ( ) Toomla, S.; Epro, H. (2008). Ilus emakeel. Aabitsakomplekti õpetajaraamat. Tallinn: Koolibri. Tungal, L.; Hiiepuu, E.; Valter, E. (2001). Lugemik: 1. klass. Tallinn: kirjastus Avita.

28 Lisa 1. Lugemiskatses kasutatd tekst.

29 Lisa 2. Juhtiv lugemisviis, lugemiskiirus, lugemise õigsus ning loetu mõistmine Õpilane Juhtiv lugemisviis/lugemiskiirus (tähemärkidearu minutis) Häälega veerib, häälega kordab Vaikselt veerib (huultega), ütleb välja Loeb sõnade kaupa, pausid Süntagmade kaupa Lugemise õigsus (loetud sõnade arv ühe vea kohta) T T T T4 344 Veatu 6 T5 361 Veatu 8 T6 109* 9 4 T7 142* 10 5 T T T T11 158* 12 3 T12 223* 9 4 T P P2 95* 6 6 P P P5 80* 14 5 P6 113* 12 5 P P P9 99* 7 6 P P11 147* 19 5 *õpilane ei jõudnud teksti 3 minuti jooksul teksti läbi lugeda Mõistab loetut (max 8 punkti)

30 Lisa 3. Aabitsa analüüsil kasutatud tekstid.

31

32 Lihtlitsents lõputöö reprodutseerimiseks ja lõputöö üldsusele kättesaadavaks tegemiseks Mina Pille Vilimaa (sünnikuupäev: ) 1. annan Tartu Ülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud teose Aabits lugemisoskuse kujundamise vahendina (NUKUteatri aabitsa näitel), mille juhendaja on Kaja Plado, 1.1. reprodutseerimiseks säilitamise ja üldsusele kättesaadavaks tegemise eesmärgil, sealhulgas digitaalarhiivi DSpace-is lisamise eesmärgil kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 1.2. üldsusele kättesaadavaks tegemiseks Tartu Ülikooli veebikeskkonna kaudu, sealhulgas digitaalarhiivi DSpace i kaudu kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni. 2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile. 3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi. Tartus/Tallinnas/Narvas/Pärnus/Viljandis, 15.mai 3013

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi põhikooli ainekava

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi põhikooli ainekava Tallinna Õismäe Gümnaasiumi põhikooli ainekava Õppeaine: eesti keel Klass: 4 Eesmärgid: Eesti keele kui rahvuskultuuri kandja väärtustamine; eesti keele väärtustamine avaliku suhtlusvahendina; keeleoskuse

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

Tööplaan 9. kl õpik

Tööplaan 9. kl õpik Mõttest tekstini Eesti keele ja tekstiõpetuse õpik 9. klassile Näidistööplaan Aeg Teema Põhimõisted Õppematerjal Tegevused Õppetulemus Hindamine 1. nädal I. Suhtlemine rühmas Ptk 1 Sissejuhatuseks 2. nädal

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

“MÄLUKAS”

“MÄLUKAS” Hiiumaa Arenguseminar 2016 Mälu ja mõtlemine Juhi tähelepanu Tauri Tallermaa 27.oktoober 2016 Edu 7 tunnust Allikas: Anthony Robbins. Sisemine jõud 1. Vaimustus 2. Usk e veendumus 3. Strateegia 4. Väärtushinnangute

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE VANASLA

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE VANASLA VALIKAINE VANASLAAVI KEEL gümnaasiumis 1 VANASLAAVI KEEL ÜLDOSA Vanaslaavikeel gümnaasiumis Vanaslaavi keel (kirikuslaavi keel), on vene keel esialuseks, selle omapäraseks vundamendiks, mille peal põhineb

Rohkem

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“ KAASAV ELU RÜHM HEV ÕPPEVAHEND 17.05.2018 Grupp: Terje Isok Gerli Mikk Veronika Vahi, Merit Roosna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla PROJEKTI EESMÄRK Luua õppetööd

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

ÕPILASTE UURIMISTÖÖDE

ÕPILASTE UURIMISTÖÖDE TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI LÕPUEKSAMI UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE JA KAITSMISE KORD 1. ÜLDIST 1.1. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2010. a määrusega nr 13 (ametlik tekst avaldatud Riigi Teatajas

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Vabariigi Valitsuse detsembri 2010

Vabariigi Valitsuse detsembri 2010 1 Vabariigi Valitsuse 16. detsembri 2010. a määruse nr 182 Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava lisa 1 [RT I, 20.09.2011, 1 jõust. 23.09.2011] LIHTSUSTATUD ÕPE 1. ÕPPE- JA KASVATUSEESMÄRGID 1.1. Lihtsustatud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Pealkiri on selline

Pealkiri on selline Kuidas keerulisemad alluvad muudaksid oma käitumist, kui juht seda soovib? Jaana S. Liigand-Juhkam Millest tuleb juttu? - Kuidas enesekehtestamist suhtlemises kasutada? - Miks kardetakse ennast kehtestada?

Rohkem

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor 28.08.2013 Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET Prtklli viitenumber: 4 Kstaja: Cathlic Educatin Flanders Pealkiri Uuringuplaani tagasiside prtkll Allikad Dana, N. F., & Yendl-Hppey, D. (2008). The Reflective Educatr s Guide t Prfessinal Develpment:

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad ebareeglipärased verbid ning enesekohased tegusõnad.

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

ITI Loogika arvutiteaduses

ITI Loogika arvutiteaduses Predikaatloogika Predikaatloogika on lauseloogika tugev laiendus. Predikaatloogikas saab nimetada asju ning rääkida nende omadustest. Väljendusvõimsuselt on predikaatloogika seega oluliselt peenekoelisem

Rohkem

2017. aasta inglise keele põhikooli lõpueksami tulemuste lühianalüüs Kaia Norberg SA Innove, inglise keele peaspetsialist Tulenevalt haridusministri 1

2017. aasta inglise keele põhikooli lõpueksami tulemuste lühianalüüs Kaia Norberg SA Innove, inglise keele peaspetsialist Tulenevalt haridusministri 1 2017. aasta inglise keele põhikooli lõpueksami tulemuste lühianalüüs Kaia Norberg SA Innove, inglise keele peaspetsialist Tulenevalt haridusministri 15. detsembri 2015. a määrusest nr 54 Tasemetööde ning

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas 6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril 2015. E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tasemetööga läbiviimise eesmärk on hinnata riiklike õppekavade

Rohkem

Kiekim mees kirjeldus.docx

Kiekim mees kirjeldus.docx KULLAKERA KANDJAD XII noorte tantsupeo ühitants Tantsu on loonud Margus Toomla ja Karmen Ong 2016. aasta detsembris 2017. aasta noorte tantsupeoks MINA JÄÄN, kirjeldanud Margus Toomla. Muusika ja sõnad

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

Kool _________________________

Kool _________________________ 1 Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor 7.-8. klass ÜLESANNE 1. Loe tekstikatkend läbi. Isegi puud pole enam endised või siis ei tunne ma neid lihtsalt ära, nad on jäänud mulle võõraks. Ma ei räägi sellest,

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid A bit about bit Bitt, (ingl k bit) on info mõõtmise ühik, tuleb mõistest binary digit nö kahendarv kahe võimaliku väärtusega 0 ja 1. Saab näidata kahte võimalikku olekut

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimesed Continuous küsimustes, jaatavas ja Adventure eitavas

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh 2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühholoog - nõustaja, kunstiteraapia ühenduse liige Moskvas

Rohkem

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl Sõnaenergia ja ümbritsev keskkond Maria Tilk Tallinna Ülikool Keeleruum Tants Rütm Laul Loodus - Energia - Heli - Inimene - Loits - Sakraalsus Sõna Energia ei hävi ega kao, vaid ainult muudab oma kuju

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem

Lugema õppimise mängud

Lugema õppimise mängud LUGEMA ÕPPIMISE MÄNGUD Õppemäng: Tunne kaas-, sulg- ja täishäälikuid. Vahendid: lõngapallid, sinine, punane ja roheline karp. Eesmärk: kinnistada mõisteid sulg-, kaas- ja täishäälik. Mängu käik. Täna tahtsid

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

INGLISE KEELE ÕPPEKAVA põhikooli 6.klassile 1. Õpieesmärgid. 6. klassis inglise keele õpetamisega taotletakse, et õpilane: võõrkeeled avardavad inimes

INGLISE KEELE ÕPPEKAVA põhikooli 6.klassile 1. Õpieesmärgid. 6. klassis inglise keele õpetamisega taotletakse, et õpilane: võõrkeeled avardavad inimes INGLISE KEELE ÕPPEKAVA põhikooli 6.klassile 1. Õpieesmärgid. 6. klassis inglise keele õpetamisega taotletakse, et õpilane: võõrkeeled avardavad inimese tunnetusvõimalusi ning suutlikkust mõista ja väärtustada

Rohkem

Uudiseid k-meride abil bakterite leidmisest [Compatibility Mode]

Uudiseid k-meride abil bakterite leidmisest [Compatibility Mode] Uudiseid k-meride abil bakterite leidmisest CLARK: fast and accurate classification of metagenomic and genomic sequences using discriminative k-mers(2015) Rachid Ounit, Steve Wanamaker, Timothy J. Close

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad:

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Erialane võõrkeel Reet Ainsoo Reet Ainsoo, Malle Purje,

Rohkem