TARTU ÜLIKOOLI RAAMATUKOGU

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "TARTU ÜLIKOOLI RAAMATUKOGU"

Väljavõte

1 TARTU ÜLIKOOLI RAAMATUKOGU Fond 102 TOMINGAS, ALMA Inventarinimistu

2 Sissejuhatus Tomingas, Alma ( , Rakvere , Tartu) farmatseut, Tartu ülikooli professor, Eesti NSV TA tegevliige Alma Tomingas sündis 15. sept a. Rakveres puusepa tütrena. Õppis Rakvere Tütarlaste Eragümnaasiumis a. hakkas A. Tomingas apteegiõpilasena töötama S. Eberhardti apteegis Rakveres a. Rakvere Poeglaste Gümnaasiumi juures sooritatud apteegiõpilase eksamile järgnes a. apteegiabilise eksam Tartu ülikooli juures. Seejärel töötas ta Tallinna ja Rakvere apteekides õppis A. Tomingas Tartu ülikoolis farmaatsiat, mille cum laude lõpetamise järel sai assistendina tööle Tartu ülikooli Farmakognoosia Instituuti a. valmis magistritöö Eesti monopoleetrist ja tema puhastamise võimalustest a. kaitses ta doktoritöö Autoksüdatsiooniprotsessidest rasvõlides a. sai A. Tominfas esimese naisena Eestis eradotsendi koha ja hakkas pidama loenguid farmakokeemiast ja kohtukeemiast oli ta erialastel komandeeringutel Saksamaal, Šveitsis ja Rootsis a. 10. juuni presidendi käskkirjaga kinnitati A. Tomingas esimese naisena Eestis professori kohale a. detsembrist kuni surmani juhtis A. Tomingas ka farmakognoosia kateedrit a. anti A. Tomingale esimeste hulgas Eesti NSV teenilise teadlase aunimetus. Eesti NSV Teaduste Akadeemia asutamisel a. sai Alma Tomingast esimese naisena Teaduste Akadeemia tegevliige oli A. Tomingas Eesti NSV Ülemnõukogu saadik, samuti oli ta Tartu Linna TSN saadik. Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonda juhtis ta dekaanina aastail A.Tomingas kuulus mitte ainult Eesti, vaid kogu NSV Liidu tuntuimate farmatseutide hulka. Üleliidulistel konverentsidel ja sessioonidel tuli tal sageli osaleda istungite juhatajana. Enam kui 20 korral oli ta väitekirjade kaitsmisel oponent. Samuti oli ta juhtivaks spetsialistiks Eesti farmakopöa ja NSVL 9. farmakopöa koostamisel. Suured teened on A. Tomingal kodumaa ravimtaimede uurimisel. Praktilist tööd sel alal tehti a. kevadel asutatud Tartu ülikooli Ravimtaimede Katsejaamas. Valmisid teadustööd ravimtaimede kvaliteedi uurimistest keemiliste näitajate kaudu, ravimtaimede kultiveerimise võimalustest Eestis. Teaduse populariseerijana esines A. Tomingas arvukate ravimtaimede temaatikat käsitlevate ettekannete ja loengutega, samuti ilmusid artiklid ajakirjanduses. A.Tominga käsikirjaline pärand saabus Tartu ülikooli raamatukokku farmaatsia kateedrist dots. T. Ilomesa vahendusel a. Täiendavalt andis A. Tominga materjale raamatukogule a. detsembris prof. T.-R. Viitso, kellelt oli a. saadud ka A. Tominga doktoriväitekirja autorieksemplar.

3 Sisukord I Biograafilised dokumendid 1 II Tegevus Tartu ülikoolis 1. Tegevus dekaani ja kateedrijuhatajana 4 2. Loengud 7 III Tegevus Eesti NSV Teaduste Akadeemias. Eesti NSVja NSVL Tervishoiuministeeriumi komisjonides 9 IV Teaduslik tegevus Doktoritöö ja artiklid Ettekanded Ettekanded ja artiklid Tartu ülikooli ja farmaatsia osakonna ajaloost Retsensioonid 22 V Ühiskondlik tegevus 23 VI Kirjavahetus 1. A. Tomonga kirjad Isikute kirjad A. Tomingale Asutuste kirjad A. Tomingale Kutsed ja õnnitluskaardid ning telegrammid A. Tomingale 48 VII Fotod 1. A. Tominga elu ja tegevusega seotud fotod Tartu ülikooli hoonete ja ülikoolis toimuvate ürituste fotod Farmaatsia osakond, farmatseutide kokkutulekud Väitekirjade kaitsmine Tartus Üksikisikute fotod Kohavaated 56 VIII Trükised 57 IX Ajalehelõigendid 62 X Teiste isikute materjalid 63

4 1 I Biograafilised dokumendid 1. Tomingas, Alma Elulookirjaldused [Tartu], 1928, 1943 ja masinakirjas 2. Alma Tominga sündimis- ja ristimistunnistus ja andmed Tominga suguvõsa kohta [Eesti], 1921, [u.1950] 3. Alma Tominga koolitunnistused [Rakvere], dokumenti 4. Alma Tominga salmialbum [Rakvere], l. 5 Droogide mikroskoopiline anatoomia : Tartu ülikoolis peetud loengute konspekt / üles kirjutanud üliõpilane Alma Tomingas [Tartu], [1920. a-te 2. pool] 70 l. 5a Alma Tomingale antud TÜ arstiteaduskonna auhinnatöö I auhinna tunnistus, temale TÜ poolt välja antud magistridiplomi ärakiri ja trükikoopia, doktoridiplomi originaal, ärakiri ja trükikoopia [Tartu], l. 6 Alma Tominga vandeleht Tartu ülikooli tööle asumisel Tartu, 23. okt. 1928

5 2 7 Alma Tominga teenistuskäiku Tartu ülikoolis kajastavad dokumendid Tartu, Alma Tominga perekonnaseisu tunnistused [Tartu], dokumenti 9 Alma Tominga majanduslikud ja elukondlikud dokumendid [Tartu], Alma Tominga eradotsendi ja professori kohale valimise dokumendid Tartu, l. 11 Alma Tominga välismaa komandeeringute dokumendid ja tegevuse aruanded [Tartu], l. 12 Alma Tominga doktorikraadi ümberatesteerimise ja professori kutse kinnitamisega seotud ärakirjad ja väljavõtted protokollidest [Tartu], l. Eesti ja vene keeles 13 Tomingas, Alma Leningradi, Moskva ja Jaroslavli komandeeringute aruanded [Tartu], l. Eesti ja vene keeles 14 Alma Tominga isikutunnistused, raadioluba, nimekaardid [Tartu], dokumenti

6 3 15 Alma Tominga ametiühngu, Eesti NSV Poliitiliste ja Teadusalaste Teadmiste Levitamise Ühingu jt. organisatsioonide ja asutuste liikmepiletid ja tõendid [Tartu], dokumenti Eesti ja vene keeles 16 Alma Tominga aukiri Eesti NSV teeneliseks teadlaseks tunnustamise kohta [Tartu], 19. juuli aukiri 17 Alma Tominga Eesti NSV Teaduste Akadeemia tegevliikme tõendid [Eesti], 1946, dokumenti 18 Alma Tominga doktoridiplom ja professori atestaat [Moskva], 9. märts 1946, 30. märts dokumenti 19 Alma Tominga tõendid Eesti NSV Ülemnõukogu saadikuks ja Tartu Linna TSN saadikuks valimise kohta [Eesti], dokumenti 20 Alma Tominga märkmikud [Tartu], [1940-ndad-1950-ndad] 86 l. 21 Alma Tominga päevaplaanid [Tartu], dets sept l. 22 Alma Tominga kaadrite arvestamise leht [Tartu], l.

7 4 23 Alma Tominga Eesti NSV Ülemnõukogiu Presiidiumi aukiri Tartu Riikliku Ülikooli 150. aastapäeva puhul [Tallinn], 25. sept aukiri 24 Alma Tominga 60. sünnipäeva aukirjad [Eesti], aukirja 25 Alma Tominga matuste korraldamise komisjoni kavad, isikutele ja asutustele saadetud surmateadete (telegrammide) koopiad [Tartu], l. Eesti ja vene keeles 26 Alma Tominga surma puhul saadetud kaastundetelegrammid [Var.l.], telegrammi Eesti ja vene keeles 27 Alma Tominga kohta käivad ajalehelõigendid [Var.l.], mapp Eesti, vene, saksa keeles II Tegevus Tartu ülikoolis 1. Tegevus dekaani ja kateedrijuhatajana 28 NSVL Kõrghariduse Ministeeriumi ja Tartu Riikliku Ülikooli rektori käskkirjad kolleegiumide, ülikooli nõukogu ja komisjonide koosseisude kohta [Moskva ; Tartu], l. Eesti ja vene keeles 29 Отчет по научной работе медицинского факультета Тартуского государственного университета за 1953 год [Tartu], l.

8 5 30 Медицинский факультет : [перспективный план научноисследовательской работы в Тартуском государственном университете] [Tartu], [u.1953] 17 l. 31 Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonna dekanaadi üleandmise akt jt. Alma Tominga dekaani ametiga seotud materjale Tartu, l. ja masinakirjas 32 Tomingas, Alma Alma Tominga märkmed Tartu Riikliku Ülikooli Õpetatud Nõukogu koosolekutest [Tartu], l. 33 Tomingas, Alma Alma Tominga märkmed Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonna nõukogu, kateedrijuhatajate ja õppejõudude koosolekutest [Tartu], l. 34 Tomingas, Alma Tartu ülikooli farmaatsia osakonda tutvustavad ajaleheartiklid [Tartu], l. Eesti ja vene keeles 35 Tomingas, Alma Arstiteaduskond: artikkel ülikooli teadmiku jaoks [Tartu], l.

9 6 36 Tomingas, Alma Saavutusi Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonna teaduslikus ja õppetöös : ettekanne arstiteaduskonna õhtul [Tartu], l. 37 Tomingas, Alma Kõned üliõpilastele [Tartu], l. 38 Tomingas, Alma Töö I kursusega : ettekanne dekaanide koosolekul [Tartu], l. 39 Tomingas, Alma jt. Artiklid ja ettekanded teemal "TRÜ arstiteaduskonna abi maaelanikkonna meditsiinilisel teenindamisel" [Tartu], l. 40 Тарту - университетский центр в Восточной Прибалтике в XVII веке [Tartu], [enne 1950] 25 l. 41 [История Тартуского университета ] [Tartu], [u.1952] 119 l. Eksemplar defektne, puuduvad l. 2-26

10 7 42 Tartu Riikliku Ülikooli 150. aastapäeva ürituste kavad ja komisjonide nimekirjad [Tartu], l. ja masinakirjas Eesti ja vene keeles 2. Loengud 43 Alma Tominga Tartu ülikoolis peetud loengute kavad ja aruanded [Tartu], l. 44 Farmakognoosia õppekava ja programmid [Tartu], l., Alma Tominga käsikirjaliste täiendustega 45 Tomingas, Alma Farmakokeemia ülesanded ja sihid : prooviloeng Tartu ülikoolis [Tartu], [u.1935] 8 l. 46 Tomingas, Alma Farmakobotaaniline praktikum : Tartu ülikooli botaanikaaia ravimtaimed [Tartu], l., täienduste ja parendustega 47 Tomingas, Alma Offitsiaalsete droogipulbrite määraja [Tartu], l. Rotaatorpaljundus

11 8 48 Tomingas, Alma Märkmeid farmaatsia ajaloost : Tartu ülikoolis peetud loengute materjale [Tartu], [1940-ndad-1950-ndad] 25 Eesti ja vene keeles 49 Tomingas, Alma Farmakognoosia : Tartu ülikoolis peetud loengute ja praktikumide materjale [Tartu], [1940-ndad-1960-ndate algus] 688 l. 50 Tomingas, Alma Farmakognoosia : Tartu ülikoolis peetud loengute materjale [Tartu], [1940-ndad-1960-ndate algus] 499 l. 51 Tomingas, Alma Ravimtaimed : Tartu ülikoolis peetud loengute materjale [Tartu], [1940-ndad-1950-ndad] 474 l. Eesti ja vene keeles 52 Tomingas, Alma Alkaloidid : Tartu ülikoolis peetud loengute materjale [Tartu], [1940-ndad-1950-ndad] 296 l. 53 Tomingas, Alma Eeterlikud õlid : Tartu ülikoolis peetud loengute materjale [Tartu], [1940-ndad-1950-ndad] 226 l.

12 9 54 Tomingas, Alma Hormoonpreparaatide taimsed allikad : Tartu ülikoolis peetud loengute materjale [Tartu], [vahemikus ] 133 l. ja masinakirjas Eesti, saksa, vene keeles 55 Tomingas, Alma Kohtukeemia : Tartu ülikoolis peetud loengute materjale [Tartu], l. 56 Tomingas, Alma Taimede anatoomia ; Taimede keemia : Tartu ülikoolis peetud loengute materjale [Tartu], [u.1950] 6 l. III Tegevus Eesti NSV Teaduste Akadeemias. Eesti NSV ja NSVL Tervishoiuministeeriumi komisjonides 57 Alma Tominga tegevust Eesti NSV Teaduste Akadeemia Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudis ning Eesti NSV Tervishoiu Ministeeriumis kajastavad dokumendid [Eesti], l. Eesti ja vene keeles 58 Alma Tominga aruanded ja tööplaanid Eesti NSV Teaduste Akadeemia Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudis [Tartu], l. ja masinakirjas Eesti ja vene keeles 59 Eesti NSV Teaduste Akadeemia tööplaanid ja Üldkogu otsused [Tallinn], Rotaatorpaljundus Eesti ja vene keeles

13 10 60 Eesti NSV Teaduste Akadeemia bioloogilise ja meditsiinilise teaduse osakonna büroo koosolekute protokollid ja osakonna tööplaanid [Tallinn], l. Eesti ja vene keeles 61 Eesti NSV Teaduste Akadeemia Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi Ravimtaimede Uurimise Laboratooriumi tööplaanid ja aruanded [Tallinn], l. ja masinakirjas Eesti ja vene keeles 62 Eesti NSV Teaduste Akadeemia Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi Ravimtaimede Uurimise Laboratooriumi majandus- ja kaadrialane kirjavahetus instituudi juhtkonnaga [Tallinn], l. ja masinakirjas 63 Eliise Truusi ja Einar Vagase teadustöö plaanid ja aruanded Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudis töötamise kohta [Tallinn], l. ja masinakirjas 64 Протоколы заседаний Президиума Ученого Совета Министерства здравоохранения Эстонской ССР и схема структуры Ученого совета [Tallinn], l. Paljundatud eksemplarid 65 Протоколы заседаний Фармакологического комитета Ученого медицинского совета Наркомздрава СССР [Moskva], l. Paljundatud eksemplarid

14 11 66 Основные итоги научных работ, выполненных в 1954 году, и планы внедрения полученных достижений в практику [в Министерстве здравоохраниния и в Академии медицинских наук СССР] [Moskva], l. Paljundatud eksemplar 67 Техническая документация о применинии новых лекарственных препаратов, выданная Министерством здравоохраниния СССР [Moskva], Tartu Linna Kliinilise Haigla ja Nakkushaigla teadustöö ülevaated Tartu, IV Teaduslik tegevus 69 Alma Tominga teadustööde nimekirjad [Tartu], l. ja masinakirjas Eesti, saksa, vene keeles 1. Doktoritöö ja artiklid 70 Tomingas, Alma Über den Verlauf des Autoxydationsprozesses bei fetten Ölen Tartu (Dorpat), lk. :ill. Trükis Saksa keeles Lisa: fotod ja ajaleheartiklid doktoritöö kaitsmisest

15 12 71 Tomingas, Alma Über den Verlauf des Autoxydationsprozesses bei fetten Ölen : Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Pharmazie der Medizinischen Fakultät der Universität Tartu Tartu, l. Saksa keeles 72 Tomingas, Alma Über den Verlauf des Autoxydationsprozesses bei fetten Ölen : Materialien zur Dissertation Tartu, l. Saksa keeles 73 Tomingas, Alma Apteekrikutse Euroopa kirjanduses [Tartu], [u.1940] 20 l. 74 Tomingas, Alma Über den Arzneipflanzenbau und das Sammeln wildwachsender Heilpflanzen in Estland [Tartu], l. Saksa keeles 75 Tomingas, Alma Die Heilpflanzenbeschaffung in Estland [Tartu], l. Saksa keeles

16 13 76 Tomingas, Alma Tulemusi ravimtaimede kultiveerimisel Tartu Ülikooli Ravimtaimede Katsejaamas [Tartu], l. Publitseeritud: Eesti Arst, 1944, 1 77 Tomingas, Alma Palderjani kasvatamisest [Tartu], l. Publitseeritud: Postimees, 20. juuli Tomingas, Alma Uutest teedest droogide tootmisel [Tartu], l. 79 Tomingas, Alma Sinilatv "Polomonium coeruleum" kohaliku saponiini sisaldava ravimtaimena [Tartu], Tomingas, Alma I. L. Kondakov - sünteetilise kautšuki avastaja ; 20 aastat prof. I. L. Kondakovi surmast [Tartu], l. Lisa: ajaleheartikkel

17 14 81 Tomingas, Alma Ravimtaimede kasvatamiskatsetest ENSV-s : teesid [Tartu], l. Artikli tekst eesti ja vene keeles 82 Tomingas, Alma Ravimtaimede kultiveerimisest ENSV-s [Tartu], l. ja masinakirjas, resümee vene keeles 83 Томингас, Альма Изучение лекарственных растений в Эстонской ССР [Tartu], [u.1956] 1 84 Томингас, Альма Состояние и перспективы изучения и использования растительного сырья в Эстонской ССР [Tartu], [u.1956] 14 l. 85 Томингас, Альма Развитие фармакогнозии за 40 лет советской власти [Tartu], l. Publitseeritud: Аптечное дело, 1958, 1 86 Tomingas, Alma Taimed hormoonpreparaatide lähteainena [Tartu], l. Artikli tekst eesti ja vene keeles

18 15 87 Tomingas, Alma Tjan-Šani oblika, Rumex tianschanicus'e parkainetest [Tartu], : ill. L. 8-11: fotod 88 Tomingas, Alma Ravimtaimed [Tartu], l. Lisa: 8 fotot ja 10 negatiivi Käsikiri "Tervishoiu käsiraamatu" I köitele 89 Томингас, Альма Состояние заготовки лекарственного сырья и изучение лекарственных растений Эстонской ССР [Tartu], l. 90 Tomingas, Alma jt. NSV Liidu farmakopöa koostamisega seotud materjalid [Tartu], [1950.-ndate lõpp ndate algus] 156 l. ja masinakirjas Eesti ja vene keeles 2. Ettekanded 91 Tomingas, Alma Uusi teid droogide tootmisel : ettekanne TRÜ teaduslikul sessioonil [Tartu],

19 16 92 Tomingas, Alma Ülevaate uutest droogidest : ettekanne farmatseutide nõupidamisel [Tartu], l. 93 Tomingas, Alma Ravimtaimede teaduslikust uurimisest Eesti NSV-s : ettekanne Teaduste Akadeemia I sessioonil [Tartu], l., resümee vene keeles 94 Tomingas, Alma Uusi Nõukogude Liidu tööstusharusid taimematerjali baasil : ettekanne Tartu ülikoolis [Tartu], l. käsikirjaliste parandustega 95 Tomingas, Alma Ravimtaimede uurimisest ja tootmisest : ettekanne Tartu ülikoolis [Tartu], Tomingas, Alma Uutest Nõukogude Liidu ravimtaimedest : ettekanne Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudis [Tartu], l. 97 Tomingas, Alma Nõukogude Liidu saavutusi uute ravimtaimede tootmisel : ettekanne nõukogude eesrindliku teaduse konverentsil [Tartu],

20 17 98 Tomingas, Alma Saavutusi NSVL droogide tootmise alal : ettekanne NSVL eesrindliku teaduse konverentsil [Tartu], l. 99 Tomingas, Alma Uuemat droogide uurimise alalt Eesti NSV-s : ettekanne arstiteaduskonna koosolekul [Tartu], Tomingas, Alma Nõukogude teadus muudab ravimtaimi ja nende kasvukohti : ettekanne farmatseutide vabariiklikul nõupidamisel [Tartu], l. 101 Tomingas, Alma Ravimtaimede kultiveerimisest ENSV-s : ettekanne farmatseutide vabariiklikul nõupidamisel [Tartu], l. 102 Tomingas, Alma Nõukogude Liidu saavutused ravimtaimede uurimise alal : ettekanne [Tartu], [u.1950] 9 l. 103 Tomingas, Alma Nõukogude Liidu tähtsamad ravimtaimede kogumise ja droogide tootmise rajoonid : ettekanne [Tartu], [u.1950] 1

21 Tomingas, Alma I. L. Kondakov - silmapaistev teadlane anorgaanilise keemia alal : ettekanne Pirogovi 70. surma-aastapäeva teadlikul sessioonil [Tartu], l. 105 Tomingas, Alma Uute ravimtaimede kultiveerimisest Eesti NSV-s : ettekanne TRÜ teaduslikul sessioonil [Tartu], Tomingas, Alma [I. P. Pavlovi õpetusest] : ettekanne TRÜ arstiteaduskonnas [Tartu], l. ja masinakirjas L. 4 pöördel: koosolekust osavõtjate nimekiri 107 Tomingas, Alma Polemonium coeruleumi kultiveerimisest Eesti NSV-s : ettekanne TRÜ teaduslikul sessioonil [Tartu], Tomingas, Alma Teaduslike uurimistöö tulemuste rakendamine praktikasse : ettekanne farmatseutide vabariiklikul konverentsil [Tartu], l. 109 Томингас, Альма Новые лекарства : доклад в доме офицеров [Tartu], l.

22 Tomingas, Alma Taimsete ressursside uurimise ja kasutamise olukorrast ning perspektiividest Eesti NSV-s : ettekanne [Tartu], l. ja masinakirjas 111 Tomingas, Alma Ülevaade taimeliste ressursside nõupidamisest Leningradis : ettekanne farmatseutide nõupidamisel [Tartu], Tomingas, Alma Taimed toorainena ravimtaimede tootmisel : ettekanne Kalevi t. kultuurimajas Tartus Tartu, l. 113 Tomingas, Alma Uusi taimi ravimite lähteainena : ettekanne arstiteaduskonna lõpetanute kokkutulekul [Tartu], l. 114 Tomingas, Alma Farmakognoosia areng nõukogude võimu 40 aasta jooksul : ettekanne SSOR 40. aastapäevale pühendatud sessioonil : ettekande 2 varianti [Tartu], l.

23 Tomingas, Alma [I. L. Kondakovi elu ja teaduslik tegevus] : ettekanne Tervishoiutöötajate Majas Tartus Tartu, l. 116 Tomingas, Alma Uurimustest NSV Liidu IX farmakopöa koostamisel : ettekanne [Tartu], [u.1960] Tomingas, Alma Ravimtaimedest : ettekanne botaanikaaias [Tartu], l. 118 Tomingas, Alma Ravimtaimedest ja nende kasutamisest: ettekanne [Tartu], l. 3. Ettekanded ja artiklid Tartu ülikooli ja farmaatsia osakonna ajaloost 119 Tomingas, Alma Naisteadlaste stuudiumi arenemisest ja nende olukorrast Eestis [Tartu], l. 120 Томингас, Альма Фармация в Тартуском университете [Tartu], [u.1950] 33 l. käsikirjaliste parandustega

24 Tomingas, Alma Farmaatsiateaduste arendamine Tartu ülikoolis [Tartu], l. Lisa: ilmunud ajaleheartikkel "Tartu Riiklik Ülikool", Tomingas, Alma Farmakognoosia kateedri ajalugu : (Nõukogude periood) [Tartu], l. 123 Tomingas, Alma Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonna ajaloost : ettekanne arstiteaduskonna õhtul [Tartu], l. 124 Tomingas, Alma Tartu Riikliku Ülikooli ajaloost : [150. aastapäeva puhul] : ettekanne [Tartu], l. 125 Томингас, Альма [Об истории медицинского факультета Тартуского государственного университета] [Tartu], Tomingas, Alma Tartu ülikooli arstiteaduskond aastail [Tartu], l. Ülevaade "Eesti NSV ajaloo" jaoks

25 Томингас, Альма Опыт по организации опытного поля лекарственных растений при кафедре фармакогнозии Тартуского университета [Tartu], [u.1958] 2 L : fotod 128 Tomingas, Alma Farmaatsia saavutused ja perspektiivid Tartu Riiklikus Ülikoolis : ettekanne arstiteaduskonna teaduslikul konverentsil [Tartu], l. 4. Retsensioonid 129 Retsensioonid ja arvamused Alma Tominga teadustöödele [Tartu], l. Eesti ja vene keeles 130 Tomingas, Alma jt. Retsensioon J. Patsi a. magistritööle ja H. Michelsoni doktoritööle [Tartu], l. 131 Tomingas, Alma Retsensioonid kandidaaditöödele [Tartu], l. ja masinakirjas Eesti ja vene keeles

26 Tomingas, Alma Retsensioonid H. Jalviste, L. Kirschi, E. Vagase, N. Veidetpassi jt. teadustöödele [Tartu], l. ja masinakirjas Eesti ja vene keeles 133 Tomingas, Alma Retsensioonid üliõpilastöödele [Tartu], l. V Ühiskondlik tegevus 134 Tomingas, Alma Kõned valimiseelsetel koosolekutel ja valimisjärgsetel kohtumistel [Tartu], l. 135 Alma Tominga ENSV Ülemnõukogu saadikuks valimise plakatid ja ajaleheartiklid [Tartu], l. Trükitud 136 Tomingas, Alma Raadioesinemiste tekstid [Tartu], l. 137 Tomingas, Alma 8. märtsi aktusekõned [Tartu], l. ja masinakirjas

27 Tomingas, Alma Kõned riigi tähtpäevadel [Tartu], l. ja masinakirjas 139 Tomingas, Alma Kõne Tartu Meditsiinilise Keskkooli lõpetajatele [Tartu], 29. sept l. L. 7: ajalehe ülevaade lõpuaktusest 140 Tomingas, Alma Linna ja maa vahel oleva vastaspoole kaotamise probleem NSVL-s [Tartu], l. 141 Tomingas, Alma Tartumaa saavutusi nelja nõukogude võimu aasta jooksul [Tartu], l. L.10-16: EK(b)P Tartumaa Komitee näidistekst 142 Poliitiliste ja Teadusalaste Teadmiste Levitamise Ühingu kongressi ja koosolekute otsused, tööjuhendid [Tartu], l. 143 Eesti NSV Poliitiliste ja Teadusalaste Teadmiste Levitamise Ühingu Tartu osakonna arstiteaduste sektsiooni tööplaanid ja sektsiooni büroo koosolekute protokollid [Tartu], l. ja masinakirjas

28 25 VI Kirjavahetus 1. A. Tomonga kirjad 144 Томингас, Альма 2 письма книжной базе "Академкнига" : копии Тарту, 2. veebr. 1950, 29. mai l. 145 Томингас, Альма 3 письма книжному отделу Академии наук СССР : копии Тарту, l. 146 Томингас, Альма Письмо издательству Академии наук Узбекской ССР : копия Тарту, 30. aug Tomingas, Alma Kiri Apteekide Peavalitsuse Kontroll- analüütilise Kesklaboratooriumile : koopia Tartu, 6. veebr Томингас, Альма Письма в редакцию "Аптечное дело" : копии и черновики Тарту, l. 149 Томингас, Альма Письмо А. Б. Аренкову : черновик Тарту, 11. juuni 1954

29 Томингас, Альма 2 письма в редакцию "Большой медицинской энциклопедии" : копии Тарту, 1955, l. 151 Томингас, Альма 2 письма Ю. Борисюку : черновики Тарту, 1957, Томингас, Альма Письмо Маргарите Дементьевой : черновик Тарту, 20. juuni Tomingas, Alma 2 kirja Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keskraamatukogule : koopiad Tartu, 30. aug. 1949, 16. sept Tomingas, Alma Kiri Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetus-Kirjastusnõukogule : koopia Tartu, 11. juuli l. 155 Томингас, Альма 2 письма А. М. Филькину : черновики Тарту, [1956] 156 Томингас, Альма Письма А. Ф. Гаммерман : черновики Тарту, l.

30 Томингас, Альма Письмо И. К. Гольберу : черновик Тарту, 1. juuni Томингас, Альма 4 письма Государственному фармакопейному комитету : копии Тарту, l. 159 Томингас, Альма 2 письма Х. Х. Халматову : черновики Тарту, Томингас, Альма Письмо Харьковскому фармацевтическому институту : копия Тарту, 20. okt Томингас, Альма 5 писем М. М. Ильину : черновики Тарту, l. 162 Томингас, Альма Письмо Ф. В. Иванову : черновик Тарту, a Томингас, Альма 2 письма Т. Касымовой : черновики Тарту, 4. okt. 1955, 28. sept Tomingas, Alma Kiri G. Kingisepale : mustand Tartu, 14. märts 1956

31 Tomingas, Alma Kiri A. I. Kuptsovile : mustand Tartu, [19--?] Saksa keeles Kirjal adressaat: A. I. Kuptzov vt. ka s. 218, l Tomingas, Alma 2 kirja Kurvitsa Aiandussovhoosile : koopiad Tartu, 18. sept. 1950, 19. sept l. 166 Томингас, Альма 5 писем И. И. Левинштейну : черновики Тарту, l. 167 Томингас, Альма Письмо Государственному издательству медицинской литературы "Медгиз" : копия Тарту, 7. veebr Томингас, Альма 3 письма Г. А. Медникяну : черновики Тарту, l. 169 Томингас, Альма 3 письма государственному союзному тресту медицинских учебных наглядных пособий "Медучпособие" : копии Тарту, l. 170 Tomingas, Alma 1 kiri A. Millendile : koopia Tartu, 23. mai 1961

32 Томингас, Альма Письмо Н. М. Моисеевой : черновик Тарту, 16. juuni Томингас, Альма Письмо Московскому фармацевтическому институту : копия Тарту, 25. mai Томингас, Альма Письмо Д. А. Муравьевой : черновик Тарту, 29. sept Томингас, Альма Письмо З. Назирову : черновик Тарту, aug Томингас, Альма 2 письма А. Н. Обоймаковой : копии Тарту, 4. jaan. 1960, 5. jaan Tomingas, Alma 6 kirja Poliitiliste ja Teadusalaste Teadmiste Levitamise Ühingule : koopiad Tartu, l. 177 Томингас, Альма Письмо Л. А. Раздорской : черновик Тарту, 1956

33 Tomingas, Alma 2 kirja J. Sanderile : mustandid Tartu, 1948, 1958 Eesti ja vene keeles 179 Томингас, Альма 5 писем В. С. Соколову : черновики Тарту, l. 180 Томингас, Альма 2 письма Е. Ю. Шассу : черновики Тарту, Томингас, Альма 2 письма В. М. Шелудько : черновики Тарту, 26. aug. 1957, 30. sept vt. ka s. 259, l Томингас, Альма 2 письма А. Л. Шинкаренко : копии Тарту, 11. okt. 1955, 28. aug Томингас, Альма Письмо Е. С. Заболотной : копия Тарту, 30. mai Томингас, Альма Письмо А. Н. Татаренко : черновик Тарту, 24. veebr. 1955

34 31 184a Томингас, Альма 2 письма З. И. Чупровой : черновики Тарту, 5. juuni 1958, 4. nov Томингас, Альма Письмо Е. Тукало : копия Тарту, 11. sept Томингас, Альма Письмо Всесоюзному фармацевтическому научному обществу : копия Тарту, 12. okt Томингас, Альма Письмо Всесоюзному научно-исследовательскому химикофармацевтическому институту (ВНИХФИ) : копия Тарту, 14. märts Томингас, Альма 2 письма Высшей аттестационной комиссии : копии Тарту, 23. nov. 1961, 16. dets l. 189 Kirjavahetus Riikliku Kirjastusega "Tervishoiu käsiraamatu" kirjastamise asjus Tartu ; Tallinn, l. 190 Алимбаев, П. К. Письмо А. Томингас Фрунзе, dets Isikute kirjad A. Tomingale

35 Аренков, Анатолий Борисович Письмо А. Томингас Ленинград, Bétak, Karel Kiri Alma Tomingale Uherské Hradiště, 18. dets l. Saksa keeles 193 Бодеронова, А. Д. Письмо А. Томингас Уфа, 11. sept Борисюк, Юлиан Галактионович 2 письма А. Томингас Харьков, 14. okt. 1953, 2. nov Дементьева, Маргарита 2 письма А. Томингас Ульяновск, 5. veebr. 1953, 16. mai 1953 Lisa: 3 fotot Uljanovski vaadetega 196 Дишлере, Х. Письмо А. Томингас Рига, 19. jaan Einsaar, Mart 2 kirja Alma Tomingale Haapsalu, 19. juuli 1953, 11. apr l.

36 Филькин, А. М. 2 письма А. Томингас Москва, Гаммерман, Адель Федоровна, Письма А. Томингас Ленинград, Герасименко, Ирина Письмо А. Томингас Московская обл., 13. jaan Гольбер, Исаак Константинович Письмо А. Томингас Баку, Хаит, Гинда Письмо А. Томингас Харьков, 23. juuni Hansen, Heldur Kiri Alma Tomingale Tallinn, 17. apr Хотин, А. А., Шретер, А. И., Скляревский, Л. Я. Письмо А. Томингас [Venemaa], [1962]

37 Ильин, Модест Михайлович, писем А. Томингас Ленинград, Иванова, Бронислава Игнатьевна Письмо А. Томингас Кишинев, 17. dets Юдович, Эта 6 писем А. Томингас Ташкент, l. 208 Jürgenson, E.-A. Kambja, 19. okt Lisa: O. Truuse ajaleheartikkel "20 aastat prof. I. L. Kondakovi surmast" 209 Jürison, A. Kiri Alma Tomingale Kiviõli, 7. okt Kai, V. Kiri Alma Tomingale Taheva, 12. veebr a Касымова, Ташай Письма А. Томингас Ташкент, l.

38 Kink, H. Kiri Alma Tomingale Viljandi raj., 15. okt L. 2: Alma Tominga vastus 212 Кирюшина, Раиса Письмо А. Томингас Ворошиловград, 15. sept Kirsipuu, Maimu Kiri Alma Tomingale Vajangu (Virumaa), 23. veebr. 1955, 14. mai Клемент, Федор, письма А. Томингас Тарту, 7. mai 1953, 21. dets Космодаминский, В. Письмо А. Томингас Ленинград, 28. okt Кремер, Ю. 2 письма А. Томингас Рига, 1. jaan. 1956, 3. jaan Kulderknup, Felix Kiri Alma Tomingale Kõue (Harjumaa), 4. nov. 1952

39 Купцов, Александр И. Письма А. Томингас Москва, l. Vene ja saksa keeles L. 4: Alma Tominga vastus A. Kuptsovile 219 Laagus, Karl Kiri Alma Tomingale Tartu, 18. mai 1940 Karl Laaguse eksliibrisega kirjapaber 220 Laanes, Selma Kiri Alma Tomingale Tartu, 22. nov Laanes, Teofil Kiri Alma Tomingale Washington, 11. juuni Lamend, G. Kiri Alma Tomingale Ivangorod, apr Левинштейн, Израиль Ионасович Письма А. Томингас Москва, l. 224 Lotamõisa, V. Kiri Alma Tomingale Tallinn, 3. mai 1962

40 Lüüs, Ella, Kiri Alma Tomingale Tallinn, 11. dets Мартинсон, Эдуард, Письма А. Томингас Ленинград ; Тарту, l. 227 Медникян, Григорий Артемьевич, Письма А. Томингас Ереван, l. 228 Mai, Kristine Kiri Alma Tomingale Tallinn, 10. mai Meos, E. Kiri Alma Tomingale Tartu, 28. veebr Michelson, Hermann, Kiri Alma Tomingale / Herman Michelson Tallinn, 22. jaan Millend, A. Kiri Alma Tomingale Tartu, [1961]

41 Моисеева, Надежда Марковна Письмо А. Томингас Пярну, 5. juuli Муравьева, Дора Алексеевна 2 письма А. Томингас Пятигорск, Муравьев, Иван Алексеевич Письмо А. Томингас Москва, 6. dets Назиров, Зикир 8 писем и телеграмма А. Томингас Ташкент, l. 236 Нестеров, К. А. 2 письма А. Томингас Вологодская обл., 10. okt. 1952, 13. nov l. 237 Николаева, Ю. В. Письмо А. Томингас Калинин, 18. okt Орлова, Вера Исаевна Письмо А. Томингас Одесса, 27. марта 1956

42 Pari, V. 4 kirja Alma Tomingale Tallinn, 22. juuni okt l. 240 Первухин, Федор Спиридонович Письмо А. Томингас Ленинград, 12. nov Пулатова, Т. Письмо А. Томингас Ташкент, 28. apr Puusepp, Karl, Kiri Alma Tomingale Thorold (Canada), 12. nov l. 243 Päsmel, Veera Kiri Alma Tomingale Tallinn, 12. okt Раздорская, Любовь Александровна 4 письма А. Томингас Пярну ; Москва, l. 245 Raudsik, Johannes Kiri Alma Tomingale Võru, 9. apr. 1956

43 Rogovski, P. Kiri Alma Tomingale Pärnu, 4. sept Saar, S. Kiri Alma Tomingale Tallinn, 21. juuni Saks, Blume 2 kirja Alma Tomingale Tallinn, 28. aug. 1954, 25. aug Sander, Jüri Kiri Alma Tomingale Leningrad, 26. märts Сацыперова, Ирина Федоровна Письмо и открытка А. Томингас Ленинград, 1957, Sauvere, Salme Kiri Alma Tomingale Tapa, 17. märts 1958 Селенина, Любовь Васильевна Письмо А. Томингас vt s. 131, l Sepp, Ilse 2 kirja Alma Tomingale Rakvere, 24. aug. 1949, 11. juuni 1953

44 Siim, August, postkaarti Alma Tomingale Moskva, 25. jaan. 1956, 22. mai Смолянская, Патина Гилляровна 2 письма А. Томингас Ленинград, 10. juuli 1960, 12. apr l. 255 Соколов, Владимир Сергеевич Письма А. Томингас Ленинград, l. 256 Stamm, Elsa Kiri Alma Tomingale Tallinn, 31. märts l. Eesti ja saksa keeles 257 Stamm, Johannes, kiri ja 2 postkaarti Alma Tomingale Soome ; Posen ; Capri, l. 258 Шасс, Езекиель Юлианович, письма А. Томингас Москва, l. 259 Шелудько, Василий Михайлович 3 письма А. Томингас Одесса, l. L. 3: Alma Tominga kirja mustand V. Šeludkovile

45 Шимкунайте, Евгения 2 письма А. Томингас Вильнюс, 20. veebr. 1956, 16. jaan Šiuulis, B. Kiri Alma Tomingale [S.l.], 18. märts Шварц-Борисова, А. М. Письмо А. Томингас Сталино (Донецк), 20. märts Заболотная, Елизавета Соломоновна 2 письма А. Томингас Москва, 22. apr. 1950, 8. juuni l. 264 Зияев, Рахим Письмо А. Томингас Денау (Узбекская ССР), veebr Тараева, З. А. Письмо А. Томингас Ереван, 16. apr Теслов, Степан Васильевич Письмо А. Томингас vt. s. 131, l а Чупрова, Зоя Михайловна 3 письма А. Томингас Алма-Ата, l.

46 Tupits, Vireene Kiri Alma Tomingale Tallinn, 29. jaan Василенко, В. Г. Письмо А. Томингас Пярну, 25. sept L. 2: Alma Tominga kirja mustand V. Vassilenkole 268 Webermann, Otto Alexander, Kiri Alma Tomingale Halle, 8. jaan postkaarti Alma Tomingale Toholampi, Soome keeles Alla kirjutatud: Edeliin 3. Asutuste kirjad A. Tomingale 270 Ajaloo Instituudi kiri Alma Tomingale Tallinn, 15. mai Apteekide Peavalitsuse kirjad Alma Tomingale Tallinn, l. 272 Письма А. Томингас от редакции журнала "Аптечное дело" Москва,

47 Письмо А. Томингас от редакции реферативного журнала "Биология" Москва, 7. veebr письма А. Томингас от главной редакции "Большой медицинской энциклопедии" Москва, письма А. Томингас от главной редакции "Большой советской энциклопедии" Москва, Письмо А. Томингас от Кишиневского ботанического сада Кишинев, 17. dets Eesti NSV Teaduste Akadeemia kirjad ja teated Alma Tomingale Tallinn, l. Eesti ja vene keeles 278 "Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetuste" toimetuse kiri Alma Tomingale Tallinn, l. 279 Eesti NSV Tervishoiuministeeriumi kirjad Alma Tomingale Tallinn, l. Eesti ja vene keeles 280 Eesti Rohuteadlaste Ühingu kiri Alma Tomingale Tallinn, l.

48 Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Intsituudi kirjad ja teated Alma Tomingale Tallinn, l письма А. Томингас от минской закупочной базы "Главкооптехсырье" Минск, 21. aug. 1956, 25. aug письма А. Томингас от Главного аптечного управления Литовской ССР Вильнюс, 5. märts 1958, 4. juuni Письмо А. Томингас от Института ботаники Академии наук Литовской ССР Вильнюс, 4. sept Keele ja Kirjanduse Instituudi 2 kirja Alma Tomingale Tallinn, 17. märts 1954, 26. aug l. 286 Keemia Instituudi 3 kirja Alma Tomingale Tallinn, l. 287 Письма А. Томингас от Книжного отдела Академии наук СССР Москва, l. 288 Fr. R. Kreutzwaldi Majamuuseumi kiri Alma Tomingale Võru, 17. nov. 1952

49 Kurvitsa Aiandussovhoosi 2 kirja Alma Tomingale Loodi (Viljandi raj.), 17. aug. 1950, 12. sept Письмо А. Томингас от Государственного треста по выращиванию и заготовке лекарственно-растительного сырья "Лекарстрест" Житомир, 4. juuni письма А. Томингас от Ленинградского химикофармацевтического института Ленинград, 10. okt. 1958, juuni письма А. Томингас от Государственного издательства медицинской литературы "Медгиз" Москва, 8. mai 1946, 15. mai Письмо А. Томингас от треста по производству наглядных учебных пособий "Медучпособие" Москва, 21. juuni Письмо А. Томингас от V Международного биохимического конгресса Москва, 17. mai Письмо А. Томингас от Министерства медицинской промышленности СССР Москва, 6. mai Письма А. Томингас от Министерства здравоохранения СССР Москва,

50 письма А. Томингас от Московского фармацевтического института Москва, 30. apr. 1948, 17. juuni Ajakirja "Noorus" toimetuse kiri Alma Tomingale Tallinn, 18. sept Письмо А. Томингас от Пятигорского фармацевтического института Пятигорск, 14. juuli Poliitiliste ja Teadusalaste Teadmiste Levitamise Ühingu kirjad Alma Tomingale Tallinn, l. 301 Riikliku Kindlustuse Tartu Linna Inspektuuri kiri Alma Tomingale Tartu, 26. sept Письмо А. Томингас от Ленинградской межобластной заготовительно-оптовой базы "Госглавкоопплодовощ" Ленинград, 31. mai письма А. Томингас от Швенченской фабрики переработки лекрастений Швенчионис, Письмо А. Томингас от Ташкентского фармацевтического института Ташкент, 29. jaan. 1955

51 письма А. Томингас от Всесоюзного фармацевтического научного общества Москва, l. 306 Письмо А. Томингас от Всесоюзного научно-исследовательского химико-фармацевтического института им. Серго Орджоникидзе (ВНИХФИ) Москва, 13. apr Письмо А. Томингас от Всесоюзного научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений "ВИЛАР" Московская обл., 21. juuni письма А. Томингас от Высшей аттестационной комиссии Москва, 28. okt. 1961, 11. jaan Kutsed ja õnnitluskaardid ning telegrammid A. Tomingale 309 Alma Tomingale saadetud Tartu ülikooli 300. aastapäeva kutsed [Tartu], kutset + ümbrik 310 Alma Tomingale saadetud teaduslike konverentside ja sessioonide kutsed ja kavad [Var.l.], Eesti, vene, ukraina keeles 311 Alma Tomingale saadetud nõupidamiste, koosolekute jt. ürituste kutsed [Eesti], l.

52 Alma Tomingale saadetud kutsed teadlaste sünnipäeva ja sünniaastapäeva aktustele [Var.l.], l. Eesti ja vene keeles 313 Alma Tomingale uueks aastaks saadetud õnnitluskaardid ja telegrammid [Var.l.], l. Eesti ja vene keeles 314 Alma Tomingale maipühadeks saadetud õnnitluskaardid ja telegrammid [Var.l.], l. 315 Alma Tomingale oktoobripühadeks saadetud õnnitluskaardid ja telegrammid [Var.l.], l. 316 Alma Tomingale naistepäevaks, sünnipäevaks jt. tähtpäevadeks saadetud õnnitluskaardid ja telegrammid [Var.l.], Eesti ja vene keeles 317 Alma Tominga portreefotod [Tartu], [u.1920] fotot VII Fotod 1. A. Tominga elu ja tegevusega seotud fotod 318 Alma Tomingas doktoriväitekirja kaitsmisel [Tartu], 8. apr fotot 319 Alma Tomingas töölaua taga, loengul, laboris [Tartu], 1930-[196-?] 24 fotot

53 Alma Tomingas kolleegide ja üliõpilastega Tartu ülikooli Farmakognoosia Instituudis ja botaanikaaias [Tartu], [193-?] 29 fotot 321 Alma Tomingas töökaaslaste ja üliõpilastega [Tartu], [194-?-196-?] 43 fotot 322 Alma Tomingas külaliskolleegidega Tartu], [194-?-195-?] 9 fotot 323 Alma Tomingas puhkusel [Tartu], [193-?-195-?] 37 fotot 324 Alma Tominga 60. sünnipäev [Tartu], 15. sept fotot 325 Alma Tominga kooliõed ja tuttavad [Var.l.], [192-?-193-?] 11 fotot 326 Alma Tomingas ja perekond Laanesed [Tartu], 1937-[u.1950] 4 fotot 327 Alma Tomingas ja üliõpilane Udo Margna [Tartu], 7. okt. 1956, 8. okt fotot 328 Alma Tomingas ja Adel Hammermann [Tartu], fotot 329 Eesti NSV kultuuritegelased ja teenilised teadlased koos J. Varesega [S.l.], fotot 330 Alma Tomingas jt. ENSV Ülemnõukogu naissaadikud [S.l.], [u.1947] 1 foto

54 Eesti Akadeemiliste Naiste Ühingu 10. aastapäev ja likvideerimise õhtu [Tartu], fotot 332 Alma Tominga haud [Tartu], [u.1970] 3 fotot 2. Tartu ülikooli hoonete ja ülikoolis toimuvate ürituste fotod 333 Tartu ülikooli instituutide hoone nurgakivi panek ja avaaktus [Tartu], fotot 334 Tartu ülikooli keemiahoone [Tartu], [195-?] 7 fotot 335 Tartu ülikooli 300. a. juubelipidustused [Tartu], postkaart 336 Alexander Tschirchi 80. sünnipäeva tähistamine Tartu ülikoolis [Tartu], 17. okt foto 337 Tartu ülikooli Õpetatud Meditsiinilise Nõukogu koosolek [Tartu], [enne 1950] 1 foto 338 Näitus Eesti NSV 10. aastapäevaks Tartu Riiklikus Ülikoolis [Tartu], foto 339 Tartu Riikliku Ülikooli 150. aastapäeva aktus ja näitus ning juubelikomisjoni istung [Tartu], fotot 340 Tähtpäevaaktused Tartu Riikliku Ülikooli aulas [Tartu], fotot

55 Marksismi-leninismi õhtuülikooli loeng ja teised loengud ning üritused Tartu Riiklikus Ülikoolis [Tartu], [194-?-195-?] 9 fotot 342 Moskva Riikliku Ülikooli 200. aastapäeva aktus Tartu Riiklikus Ülikoolis [Tartu], 12. mai fotot 343 Teaduslik sessioon Tartu Riiklikus Ülikoolis [Tartu], 14. dets fotot 344 G. A. Mednikjan külas Tartu kolleegidel [Tartu], [u.1955] 8 fotot 345 Tähtpäevaüritused Tartus Tartu, fotot 3. Farmaatsia osakond, farmatseutide kokkutulekud 346 Tartu ülikooli rohuteaduse lõpetajad koos õppejõududega [Tartu], fotokompositsioon 19 fotoga 347 Tartu ülikooli arstiteaduskonna assistendid [Tartu], foto. 348 Tartu ülikooli Farmakognoosia Instituudi laborid [Tartu], [193-?] 2 fotot 349 Tartu ülikooli farmaatsia osakonna üliõpilased ja õppejõud [Tartu], fotot 350 Tartu ülikooli farmaatsia osakonna üliõpilased Lätimaal [Läti], [1930. a-te 2- pool] 11 fotot

56 Tartu Riikliku Ülikooli farmaatsia osakonna üliõpilased [Tartu], [194-?-195-?] 8 fotot 352 Tartu Riikliku Ülikooli farmaatsia osakonna lõpetajad [Tartu], fotot 353 Tartu ülikooli Ravimtaimede Katsejaam [Tartu], [194-?-195-?] 30 fotot vt. ka s Eesti apteegid [Eesti], foto 355 Eesti rohuteadlaste täienduskursused, rohuteadlaste päev [Tartu], fotot 356 Apteegitöötajate vabariiklik nõupidamine [Tartu], foto 357 Farmatseutide kokkutulek [Tartu], juuni fotot 358 Leningradis toimunud nõupidamine taimsete ressursside küsimuses Leningrad, fotot 359 Leningradis toimunud üleliiduline nõupidamine ravimtaimede kasutuselevõtu küsimustes Leningrad, fotot 360 Toholampi (Soome) apteek ja apteegi töötajad Toholampi, [193-?] 17 fotot + 4 klaasnegatiivi 361 Fotod farmaatsia ajaloost [S.l.], [19--?] 13 fotot

57 54 4. Väitekirjade kaitsmine Tartus 362 Heiti Jalviste kandidaaditöö kaitsmine [Tartu], 17. veebr foto 363 Selma Laanese kandidaaditöö kaitsmine [Tartu], fotot 364 Juusto Lehtovaara doktoritöö kaitsmine [Tartu], 13. nov fotot 365 Hermann Michelsoni doktoritöö kaitsmine [Tartu], fotot 366 Helle Simmi kandidaaditöö kaitsmine [Tartu], fotot 367 Külalisdissertandid farmaatsia-alaste väitekirjade kaitsmisel Tartu Riiklikus Ülikoolis: (R. Alimbajeva, T. Betš, K. Blinova, R. Buiko, I. Gerassimenko, I. Gurevitš, G. Hait, E. Judovitš, O. Karpov, T. Kasõmova, J. Kremer, I. Manko, S. Minina) [Tartu], fotot 368 Külalisdissertandid farmaatsia-alaste väitekirjade kaitsmisel Tartu Riiklikus Ülikoolis: (Z. Nazirov, E. Petersone, S. Pligin, T. Pulatova, D. Sapko, Schamarin, P. Smoljanskaja, L. Selenina, J. Zaraiskaja, V. Tali, S. Teslov, Z. Tšuprova, J. Tukajute, A. Vasjutinski, J. Vaštšuk) [Tartu], fotot 369 Paul Ariste 50. sünnipäev [Tartu], fotot 5. Üksikisikute fotod 370 Nikolai Gorinov ja Hermann Michelson [Tartu], [u.1940] 1 foto

58 Jüri Haldre matused [Tartu], foto 372 Adel Hammermann [Tartu], foto 373 Olinde Ilus [Tartu], foto 374 Aadu Lüüs [Tartu], [1920. a-te algus] 1 foto 375 Aleksandr Ivanovitš Kuptsov [Tartu], foto 376 Ferdinand Laja matused [Tartu], fotot 377 Juusto Lehtovaara [Tartu], fotot 378 Grigori Artemjevitš Mednikjan [Tartu], foto 379 Karl Puusepp [Tartu], [u.1940] 1 foto 380 Valdek Ritslaid loengul [Tartu], [u.1955] 1 foto 381 Hugo Salasoo [Tartu], [193-?] 2 fotot

59 Johannes Stamm [Tartu], [u.1930] 3 fotot 383 Eliise Truus [Tartu], fotot 384 Otto Webermann [Tartu], 1937, fotot 385 Nikolai Veiderpassi 70. ja 75. sünnipäev [Tartu], 1957, fotot 386 Elin Willner [Tartu], 1933, fotot 6. Kohavaated 387 Armeenia kohavaated [Armeenia],[vahemikus ] 4 postkaarti 388 Helsingi vaated [Helsinki], [192-?-193-?] 2 postkaarti 389 Lundi ülikool [Lund], [u.1950] 1 postkaart 390 Petseri klooster [S.l.], [u.1930] 1 postkaart 391 Pärnu linna vaated [Eesti], [u.1950] 2 postkaarti 392 Rakvere linnaapteek [Rakvere], foto

60 Taheva : Mustjõe ümbrus [Taheva], foto 394 Tartu linna vaated [Tartu], postkaarti VIII Trükised 395 Alma Toominga ettekannete teesid [Var.l.], trükist Eesti ja vene keeles Sisaldab: Состояние и перспективы изучения и использования растительного сырья в Эстонской ССР и изучение лекарственных растений в Эстонской ССР / А. Томингас - Совещание по растительным ресурсам СССР. Москва; Ленинград, 1954 ; Taimsete ressursside uurimise ja kasutamise olukorrast ning perspektiividest NSV-S : informatsioonikiri nr. 2 kõigile raviasutustele ja apteekidele / A. Tomingas - Tallinn, 1955 ; Taimed hormoonprepataatide lähteainena : informatsioon nr. 4 kõigile raviasutustele ja apteekidele. - Tallinn, Tomingas, Alma Rhizoma Primulae [Tallinn], 1934 Separaat väljaandest: Pharmacia, Arvamused Tartu Ülikooli arstiteaduskonna vakantsele farmakognoosia professuurile kandideerijate teaduslikkude tööde ja sobivuse kohta Tartu, lk. Kandideerijad: H. Paris, H. Salasoo, A. Tomingas ; retsensendid: H. Parts, J. Stamm, N. Veiderpass Osa teksti saksa keeles 398 Tartu Riiklik Ülikool : andmeid õppekorralduse kohta Tartu, lk.

61 Farmaatsiaalased ajakirjad Tartu ; Tallinn, trükist Sisaldab: Eesti Rohuteadlane, 1927, 1; 1936, 4 ; Pharmacia : Rohuteaduse, rohuteaduslise botaanika ja keemia kirjakogu ning apteekrikutse häälekandja Eestis, 1933, 4; 1936, 12; 1937, 12; 1938, Ravimtaimede kasvatamise ja korjamise juhendid Tallinn, pisitrükist Sisaldab: Ravimtaimede kasvatamise juhiseid. Nr. 1, Kummel : teekummel. - Tallinn,1938 ; Ravimtaimede korjamise juhised. - Tallinn, 1942 ; Ravimtaimede korjamise juhised. - [Tallinn, 194-?] ; Arstide poolt määratud ravimite asendamine apteekides. - Tallinn, Raamat ja naine : näitus 23. II - 1. III 1936 Tartus, "Pallas" / korraldanud Helene Mugasto Tartu : Eesti Akadeemiliste Naiste Ühing, , [1] lk. 402 Eesti Akadeemiliste Naiste Ühingu1938./1939. a. tegevuse aruanded Tartu, Talvik, Siegfried S. Talviku teadustööde saparaadid [Var.l.], trükist Eesti, saksa, poola keeles Sisaldab. Kohtuarstliku töö-ala korraldamisest Eestis / S. Talvik. - Õigus, 1925, 6 ; Kohtuarstilise tööala korraldamisest Eestis / S.Talvik. - Eesti Arst, 1925, 12 ; Eesti kriminaal-seadustiku eelkava kohtulikarstiteaduslikult seisukohalt / S. Talvik. - Tervis, 1925, 1 ; Enesetapped purjus olekus / S. Talvik. - Neljas Eesti Arstidepäev Haapsalus, - [1925?] ; Peatükk kohtuliku arstiteaduse arengust / S. Talvik. - Eesti Arst, 1926, 9 ; Keele pitsumisest hammaste vahele kui surmalaadi tunnusest / S. Talvik ja G. Rooks. - Eesti Arst, 1926, 9 ; Eine eigentümliche Einschlussöffnung am Schädel / S. Talvik. - Deutsche Zeitschrift für die gesamte gerichtliche Medizin, 1926, Bd. 8, H. 3 ; Niezwykly ksztalt otworu wlotu pocisku na czaszce / S. Talvik. - Odbitka z nowim lekarskich w Poznaniu, 1926, rocznik 38, zeszyt 10

62 Teadustööde saparaadid pühendusega Alma Tomingale [Var.l.], trükist Eesti, vene, saksa keeles Sisaldab: Биология inula helenium L [девясила высокого] и накопление в нем эфирного масла / Р. А. Бойко. - Ботанический журнал, 1959, XLIV ; Kaks rasvembolia surmajuhtu jalaluude murdude tagajärjel / A. Ibrus. - Eesti Arst, 1925,10 ; Mõnda enesetappest / A. Ibrus. - Neljas Eesti Arstidepäev Haapsalus, [1925?] ; Итоги работы с культурной ветиверии в Кишиневском ботаническом саду / Иванова, Б. И. и Мещерюк, Г. И. - Известия Молдавского филиала Академии наук СССР, 1954, 2 ; Результаты испытания некоторых новых растений в Молдавской ССР / Иванова, Б. И. и Мещерюк, Г. И. - Известия Молдавского филиала Академии наук СССР, 1954, 2 ; Surma põhjustest ägeda alkoholimürgituse puhul / Russow, K. E. - Eesti Arst, 1926, 3 ; Weibliche Pharmazeuten in Russland / Schindelmeiser, J. - Apotheker-Zeitung, 1902, 74 ; Горечавка желтая и аринка горная / Соколов, В. С. - Ботанический журнал, 1954, XXXIX ; Деятельность ботаников и лесоводов ЭССР за гг., и, частично, в предшествующий период / Соколов, В. С. - Ботанический журнал, 1957, XLII ; Über Verminderung des Gehalts verschiedener Drogen an ätherischem Öl infolge längerer Aufbewahrung derselben / Stamm, J., Willner, E. - Farmaceutiskt Notisblad, 1934, 1 ; Reinvarre (tanacetum vulgare L.) keemiline koosseis ja bioloogiline toime / Tali, V. - EPA teaduslike tööde kogumik, 1957, 3 ; Über den Gehalt der Nadeln verschiedener Abietineen an ätherischem Öl zu verschiedenen Jahreszeiten / Willner, E. - Pharmacia, 1932, Купцов, Александр Иванович Сепараты научных трудов А. И. Купцова с дарственными надписями автора А. Томингас [Var. l.], trükist Vene ja inglise keeles Sisaldab: Использование мировых ресурсов лекарственных растений. - Бюллетень главного ботанического сада, 1957, вып. 27 ; Ассиметрия кривых изменчивости и диких растений в культуре. - Доклады Академии наук СССР, 1957, т. 116, 4 ; Parallelism in the variability of plant species with certain common characters / Kuptzow, J. - Zeitschrift für Pflanzenzüchtung, (1959), Bd. 41, H. 4 ; Особенности искуственного отбора при интродукции растений. - Труды Ботанического института им. В. Л. Комарова Академии наук СССР, 1959, серия VI, вып. 7 ; Параллелизм в изменчивости растительных видов, обладающих общими признаками ; Переход диких и сорных растений в культурные. - Природа, 1955, 12

63 Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук с дарственными надписями авторов А. Томингас [Var.l.], trükist Sisaldab: Фармакогностические и фармакологические исследования некоторых видов зайцегуба, произрастающих в Киргизии / Алимбаева, П. К. ; Биология горечавки желтой и возможность введения ее в культуру в Ленинградской области / Борисова, Н. А. - Ленинград, 1959 ; Девясил высокий (inula helenius L.), его биология и эфирномасличность в Ленинградской области / Буйко, Р. А. - Ленинград, 1960 ; Лесоводственные свойства альваров на острове Сааремаа и возможности их облесения / Каар, Э. В. ; Применение окислительно-восстановительных методов в фармацевтическом анализе / Карпов, О. Н. ; Растительность суходольных лугов Западной Эстонии / Кару, Х. А. ; О влиянии копытня европейского на сосудистосердечную систему : [экспериментальное исследование] / Ланго, З. Я. ; Исследование тангутской скополии (Scopolia tangutica Maxim), культивируемой в Ленинградской области / Минина, С. А. ; Материалы к изучению кинетики извлечения антибиотиков [фитонцидов] чеснока / Петерсон, Э. Ю. ; Фармакогностическое изучение некоторых видов лагохилуса / Пулатова, Т. ; Распространение и вредоносность гельминтоспориозов ячменя в Эстонской ССР и борьба с ними / Рандалу, И. ; О возможностях выращивания кукурузы и о некоторых особенностях ее агротехники в Эстонской ССР / Ривис, А. А. ; Фармакогностическое исследование чистотела Chelidonium majus L / Симм, Х. А. ; Фармакогностическое изучение некоторых среднеазиатских видов рода Thermopsis R. Br: / Теслов, С. В. ; Улучшение условий развития азотобактера в ризосфере растений на кислых дерново-подзолистых почвах и повышение эффективности азотобактерина при внесении с органоминеральными смесями / Чундерова, А. И. - Лениград, Мелкопечатные издания Главного аптечного управления Министерства здравоохранения СССР и Министерства здравоохранения РСФСР Москва, trükist Sisaldab: Бальзам Шостаковского (винилин) ; Диэтилстилбэстрол ; Экстракт из листьев алоэ ; Хеноподиевое масло

Nurk, Mart. Inventarinimistu

Nurk, Mart. Inventarinimistu TARTU ÜLIKOOLI RAAMATUKOGU Fond 177 NURK, MART 1939-1948 SISSEJUHATUS Nurk, Mart (Märt) (14. juuli 1892, Kaubi v. Pärnumaal - 5. nov. 1948, Hamburg), õigusteadlane, Tartu Ülikooli ja Balti Ülikooli (Saksamaa)

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

TRI) ARSTITEADUSKOND

TRI) ARSTITEADUSKOND TRI) ARSTITEADUSKOND 1802-1975 Maarjamõisa väljal rajatava meditsiinilinnaku makett. = fff * ' Vaade valminud kirurgiakorpuae peasissekäigule 1975. a TARTU RIIKLIK ÜLIKOOL Arstiteaduskond TARTU RIIKLIKU

Rohkem

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste

Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüste Tallinna Tehnikakõrgkooli teadustegevuse kajastus Eesti Teadusinfosüsteemi andmebaasis Agu Eensaar, füüsika-matemaatikakandidaat Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS) (https://www.etis.ee/index.aspx) kajastab

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu

ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu Esri päevade auhinna Aasta GIS-i tegu eesmärk Eesmärk: - Tunnustada organisatsiooni või ettevõtte konkreetset GIS-i projekti, algatust või tegevust viimasel aastal

Rohkem

Valmet, Aino. Inventarinimistu

Valmet, Aino. Inventarinimistu TARTU ÜLIKOOLI RAAMATUKOGU Fond 123 VALMET, AINO Inventarinimistu 1922-1992 SISSEJUHATUS VALMET, AINO (5. apr. 1928-22. märts 1993), eesti filoloog, Tartu ülikooli õppejõud Aino Valmet sündis Pärnus teenistuja

Rohkem

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016.

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016. Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel 1990. ja 2016. Siim Rinken ja Ivo Valter Stud. med V ja Stud. med XXX Tulevikust minevikus 1988-1990 fosforiit, muinsuskaitse, öölaulupidu, EV aegsete seltside

Rohkem

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu LISA KINNITATUD õppeprorektori 22.08.2017 korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori 06.04.2018 korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimused ja kord 1. Võõrkeeleoskuse tõendamine vastuvõtul

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal ( )

MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal ( ) MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal (04.03 08.03) 4. Tutvumine eesti kirjandusega. Emakeelepäev (11.03

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool Kehtestatud TTÜ nõukogu 21.11.2017 määrusega nr 13 ALGTEKST-TERVIKTEKST Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 2018/2019 õppeaastast Üliõpilaste vastuvõtueeskiri Määrus kehtestatakse ülikooliseaduse 14 lg 3

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ELMÜ 2018.aasta aruanne Karel Tomberg ELMÜ üldkoosolek, 20.03.2019 Tallinn Kavas Aastaaruanne Revisjonikomisjoni kokkuvõte Aastaaruande kinnitamine ELMÜ liikmed ELMÜ-s 225 liiget (+5), s.h. 19 seeniorliiget

Rohkem

Ernits, Villem. Inventarinimistu

Ernits, Villem. Inventarinimistu TARTU ÜLIKOOLI RAAMATUKOGU Fond 83 ERNITS, VILLEM Inventarinimistu 1871-1982 Sissejuhatus Ernits, Villem Joosepi p. (16. juuli 1891-10. mai 1982), keeleteadlane, Tartu ülikooli õppejõud Villem Ernits sündis

Rohkem

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal 08. 10.01.2018 SMBK II osa Infektsioonhaigused ja välihügieen Kaitseväes 2. nädal 11. 12.01.2018 SMBK

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vastuvõtmise korra kinnitamine Vastu võetud 08.02.2006

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

EBÜ Üldkoosolek

EBÜ Üldkoosolek EBÜ 20. aastapäeva koosviibimine Estonia Resort Hotel & Spa A.H. Tammsaare puiestee 4a/6, Pärnu, 04.05.2018. Ülo Kask 20 aastat Eesti Biokütuste Ühingut Asutamine Eesti Biokütuste Ühing - EBÜ (www.eby.ee)

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna saavutas 15825 punktiga 1. koha Hugo Treffneri Gümnaasiumi 11.a klassi õpilane Maret Sõmer saavutas 15094 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor 3.09.2015 Vastuvõtukonkurss suvi 2015 Õppe- kohd Avaldusi Konkurss

Rohkem

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l 8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis lõpeb lõputööga, on tema tulemustes enne lõputöö sooritamist

Rohkem

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Bio- ja keskkonnateaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 15/03/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisn

Bio- ja keskkonnateaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 15/03/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisn Bio- ja keskkonnateaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 15/03/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada hindamiskomisjoni aruande

Rohkem

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

5L_ELTL_4et.XLSX

5L_ELTL_4et.XLSX BALTECO EESTI 2018/2019 VÕISTKONDLIKUD MEISTRIVÕISTLUSED L A U A T E N N I S E S 4. mängupäev: Suure-Jaanis, 23. märtsil 2019 4. mängupäeva kohtumiste protokollid - 5. LIIGA mehed Match no 1 LTK KALEV

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool TERVIKTEKST Vastu võetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.10.2016 määrusega nr 1 Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.12.2016 otsusega nr 9 Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

K Kell AKK saal N Kell Kab. 14 N Kell AKK saal N Kell AKK saal N Kell AKK saal R.04.

K Kell AKK saal N Kell Kab. 14 N Kell AKK saal N Kell AKK saal N Kell AKK saal R.04. K.02.05 17.10 Kab. 14 Kell 16.05 Kell 16.30 Kab. 14 Kab. 7 L.05.05 AHTME KUNSTIDE KOOLI MUUSIKAOSAKONNA ÕPPEPLAAN 2017-2018 õ.a MAI II poolaasta IV klassi eksamikava läbikuulamine (kitarr, flööt, tšello,

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Present enesejuhtimine

Present enesejuhtimine HHP 0020 SELF-MANAGEMENT 2007, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool EDU = võimed x motivatsioon x võimalus Õppekorraldus 1. TTÜ õppehoonetes orienteerumine 2. AP-de valimise ja deklareerimise süsteem

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI  KÜBERNEETIKA INSTITUUDI VASTU VÕETUD KINNITATUD TTÜ KübI nõukogu 08.02.2007. a TTÜ nõukogu 19.06.2007. a otsusega nr 112 otsusega nr 64 REDAKTSIOON TTÜ KübI nõukogu 31.05.2007. a otsusega nr 120 REDAKTSIOON TTÜ KübI teadusnõukogu

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/NARIC keskus) Tegevuse aruanne 2016 Tegevuse eesmärgid Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/N

Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/NARIC keskus) Tegevuse aruanne 2016 Tegevuse eesmärgid Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/N Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/NARIC keskus) Tegevuse aruanne 2016 Tegevuse eesmärgid Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/NARIC keskus) tegutseb vastavalt kõrgharidust tõendavate

Rohkem

DIPLOM Väike-Maarja Gümnaasiumi 1.b klassi õpilane Reino Kallas saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 II etapil 3229 punktiga Lääne-Virumaa koolide 1. KL

DIPLOM Väike-Maarja Gümnaasiumi 1.b klassi õpilane Reino Kallas saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 II etapil 3229 punktiga Lääne-Virumaa koolide 1. KL Väike-Maarja Gümnaasiumi 1.b klassi õpilane Reino Kallas 3229 punktiga 1. koha Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 1.a klassi õpilane Karlis Kütt 2845 punktiga 2. koha Jäneda Kooli 1. klassi õpilane Harri Saareoks

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Miksikese_e_tanukiri_2017_sugissprint_klassid_2

Miksikese_e_tanukiri_2017_sugissprint_klassid_2 Narva Soldino Gümnaasiumi 2.c klassi võistkond osales edukalt Miksikese online võistluses Осенний Спринт 2017 ja saavutas 2. klasside arvestuses I. koha Miksikese õppekeskkond tänab 2.c klassi õpetajat!

Rohkem

Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid Internet on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvuti

Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid Internet on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvuti Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvutikasutajatest kasutab ka ti;! 40% Eesti kodudest on vähemalt

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

Microsoft PowerPoint - GM_ettekanne

Microsoft PowerPoint - GM_ettekanne MARMONI projekti tegevused ja oodatud tulemused Georg Martin TÜ Eesti Mereinstituut MARMONI põhisõnum General Objective of the project: The project aims at developing concepts for assessment of conservation

Rohkem

Tervishoiu õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 11/11/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas

Tervishoiu õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 11/11/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas Tervishoiu õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 11/11/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada hindamiskomisjoni aruande ja viia järgmine

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Metoodika kirjeldus 2015

Metoodika kirjeldus 2015 Metoodika kirjeldus 2016 Tervishoiutöötajatele ja -organisatsioonidele tasude maksmise avalikustamise aruande lisadokument Takeda Pharma AS Väljaandmise kuupäev: 01.06.2017 Metoodika kirjeldus 2016 1.

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus 13.12.13 Rakveres Tulemused Tüdrukud 2000 1 Laura Ong 8.4.00 RRG 8,60 2 Kirke Külmhallik 5.1.00 Kadrina KK 8,66 3 Elisabeth Eiche 22.2.00 RRG

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets. 2018 Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) 1954-1963 Sise- I Heldur KURIG 1958 Elva LSK 89 92 92 94 367 10 II II Vello KARJA 1960 KL MäLK 93 93 89 89 364

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 15.04.2019 otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

DVD_8_Klasteranalüüs

DVD_8_Klasteranalüüs Kursus: Mitmemõõtmeline statistika Seminar IX: Objektide grupeerimine hierarhiline klasteranalüüs Õppejõud: Katrin Niglas PhD, dotsent informaatika instituut Objektide grupeerimine Eesmärk (ehk miks objekte

Rohkem

Transporditeenuste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikakõrgkool 05/02/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hinda

Transporditeenuste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikakõrgkool 05/02/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hinda Transporditeenuste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikakõrgkool 05/02/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada hindamiskomisjoni aruande

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus TAL-BIM TAL-BIM 2022 (Tallinn ehitusinfo mudelis) Eesmärk: tellijana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutaja ehitiste elukaare ulatuses teenusepakkujana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutamise võimalus ehitise elukaare

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

Leping siirde7045 vahearuanne 3

Leping siirde7045 vahearuanne 3 SÕIDUKITE KOORMUSSAGEDUSTE SIIRDETEGURITE KORRIGEERIMINE Lõpparuanne Teedeinstituut 3/-61/L MAANTEEAMET Tallinn 28 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL TEEDEINSTITUUT Teadussuuna klass 2.8. SÕIDUKITE KOORMUSSAGEDUSTE

Rohkem