RAPORT. ET Ühinenud mitmekesisuses ET. Euroopa Parlament A8-0252/ ELi ja Hiina suhete seisu kohta (2017/2274(INI)) Väliskomisjon

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "RAPORT. ET Ühinenud mitmekesisuses ET. Euroopa Parlament A8-0252/ ELi ja Hiina suhete seisu kohta (2017/2274(INI)) Väliskomisjon"

Väljavõte

1 Euroopa Parlament Istungidokument A8-0252/ RAPORT ELi ja Hiina suhete seisu kohta (2017/2274(INI)) Väliskomisjon Raportöör: Bas Belder RR\ docx PE v02-00 Ühinenud mitmekesisuses

2 PR_INI SISUKORD lk EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI TEPANEK... 3 RAHVUSVAHELISE KAUBANDUSE KOMISJONI ARVAMUS KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS NIMELINE LÕPPHÄÄLUS VASTUTAVAS KOMISJONIS PE v /45 RR\ docx

3 EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI TEPANEK ELi ja Hiina suhete seisu kohta (2017/2274(INI)) Euroopa Parlament, võttes arvesse diplomaatiliste suhete sõlmimist ELi ja Hiina vahel 6. mail 1975, võttes arvesse aastal sõlmitud ELi ja Hiina strateegilist partnerlust, võttes arvesse peamist õigusraamistikku suheteks Hiinaga, nimelt EMÜ Hiina kaubandus- ja majanduskoostöö lepingut 1, mis allkirjastati aasta mais ning mis hõlmab majandus- ja kaubandussuhteid ja ELi Hiina koostööprogrammi, võttes arvesse ELi ja Hiina strateegilist koostöökava 2020, milles lepiti kokku 21. novembril aastal, võttes arvesse ELi ja Hiina struktureeritud poliitilist dialoogi, mida alustati ametlikult aastal, ja aastal alustatud kõrgetasemelist strateegilist dialoogi strateegilistes ja välispoliitilistes küsimustes, eelkõige 6. mail aastal ja 19. aprillil aastal Pekingis toimunud viiendat ja seitsmendat ELi Hiina kõrgetasemelist strateegilist dialoogi, võttes arvesse uue partnerlus- ja koostöölepingu läbirääkimisi, mida alustati aastal, võttes arvesse kahepoolse investeerimislepingu läbirääkimisi, mida alustati aasta jaanuaris, võttes arvesse 1. ja 2. juunil 2017 Brüsselis toimunud 19. ELi Hiina tippkohtumist, võttes arvesse komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 22. juuni aasta ühisteatist ELi uue Hiinat käsitleva strateegia elemendid (JOIN(2016)0030), võttes arvesse nõukogu 18. juuli aasta järeldusi ELi Hiina-strateegia kohta, võttes arvesse komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 24. aprilli aasta ühisaruannet Hongkongi erihalduspiirkond: aasta aruanne (JOIN(2018)0007), võttes arvesse nõukogu 15. juuni aasta suuniseid Ida-Aasia riikide suhtes teostatava ELi välis- ja julgeolekupoliitika kohta, võttes arvesse uut riikliku julgeoleku seadust, mille võttis 1. juulil 2015 vastu Hiina Rahvavabariigi Rahvakongressi alaline komitee, võttes arvesse 26. mail aastal vastu võetud valget raamatut Hiina sõjalise 1 EÜT L 250, , lk 2. RR\ docx 3/45 PE v02-00

4 strateegia kohta, võttes arvesse aastal alguse saanud ELi ja Hiina inimõigustealast dialoogi ja selle 35. vooru, mis toimus 22. ja 23. juunil 2017 Brüsselis, võttes arvesse ELi ja Hiina vahel peetavat enam kui 60 valdkondlikku dialoogi, võttes arvesse, et aasta veebruaris alustati ELi ja Hiina kõrgetasemelist inimestevahelist dialoogi, mis ühendab kõik ELi ja Hiina ühisalgatused selles valdkonnas, võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Hiina teadus- ja tehnikaalase koostöö kokkulepet, mis jõustus aastal, ning teadus- ja tehnoloogiaalast partnerluslepingut 1, mis allkirjastati 20. mail 2009, võttes arvesse ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni (UNFCCC) ja Pariisi kliimakokkulepet, mis jõustus 4. novembril 2016, võttes arvesse energiadialoogi Euroopa Ühenduse ja Hiina vahel, võttes arvesse ELi ja Hiina ümarlauakohtumisi, võttes arvesse Hiina Kommunistliku Partei 19. üleriigilist kongressi, mis toimus novembril 2017, võttes arvesse aasta detsembris Hiina Rahvakongressi poolt kehtestatud keskkonnakaitsemaksu seadust, mis jõustus 1. jaanuaril 2018, võttes arvesse Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni väidet, et keskkonnategurid mõjutavad riigisiseseid ja rahvusvahelisi rändevoogusid, kuna kliimamuutuste kiirenemise tõttu lahkuvad inimesed raskete või halvenevate tingimustega piirkondadest 2, võttes arvesse 19. jaanuaril 2018 Veneetsias välja kuulutatud ELi ja Hiina turismiaastat 2018, võttes arvesse Hiina väliskorrespondentide klubi 30. jaanuari aasta aruannet töötingimuste kohta pealkirjaga Access Denied Surveillance, harassment and intimidation as reporting conditions in China deteriorate ( Juurdepääs keelatud: jälgimine, ahistamine ja hirmutamine üha halvemate ajakirjandustöö tingimustega Hiinas ), võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu 37. istungjärgul 13. märtsil 2018 esitatud ELi avalduse punkti 4: inimõiguste olukord, mis nõuab nõukogu tähelepanu, võttes arvesse 41. ELi ja Hiina parlamentidevahelist kohtumist, mis toimus Pekingis aasta mais, 1 EÜT L 6, , lk PE v /45 RR\ docx

5 võttes arvesse oma hiljutisi resolutsioone Hiina kohta, eriti 2. veebruari aasta resolutsiooni BRICS-riike ja teisi tärkava turumajandusega riike käsitleva ELi välispoliitika eesmärkide ja strateegiate kohta 1, 23. mai aasta resolutsiooni küsimuses, kas ELi ja Hiina vaheline kaubandus on tasakaalust väljas 2, 14. märtsi aasta resolutsiooni Korea Rahvademokraatlikust Vabariigist lähtuva tuumaohu ja sealse inimõiguste olukorra kohta 3, 5. veebruari aasta resolutsiooni kliima- ja energiapoliitika raamistiku kohta aastani , 17. aprilli aasta resolutsiooni olukorra kohta Põhja-Koreas (Korea Rahvademokraatlikus Vabariigis) 5, 21. jaanuari aasta resolutsiooni Põhja-Korea kohta 6 ning 13. detsembri aasta resolutsiooni ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruande kohta 7, võttes arvesse oma 7. septembri aasta resolutsiooni ELi ja Hiina suhete kohta 8, 5. veebruari aasta resolutsiooni kaubandus- ja majandussuhete kohta Hiinaga 9, 14. märtsi aasta resolutsiooni ELi ja Hiina suhete kohta 10, 9. oktoobri aasta resolutsioone ELi ja Hiina vaheliste läbirääkimiste kohta kahepoolse investeerimislepingu sõlmimiseks 11 ning ELi ja Taiwani kaubandussuhete kohta 12, 16. detsembri aasta resolutsiooni ELi ja Hiina suhete kohta 13 ning oma 13. detsembri aasta soovitust nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Hongkongi kohta 20 aastat pärast üleminekut 14, võttes arvesse oma 27. oktoobri aasta resolutsiooni Tiibeti, eelkõige nunnade ja munkade enesepõletamiste kohta 15, 14. juuni aasta resolutsiooni inimõiguste olukorra kohta Tiibetis 16, 12. detsembri aasta resolutsiooni elundite eemaldamise kohta Hiinas 17, 15. detsembri aasta resolutsiooni Larung Gari Tiibeti budismi akadeemia ja Ilham Tohti juhtumite kohta 18, 16. märtsi aasta resolutsiooni ELi prioriteetide kohta ÜRO Inimõiguste Nõukogu aasta istungjärkudeks 19, 6. juuli aasta resolutsiooni Nobeli preemia laureaadi Liu Xiaobo ja Lee Mingche juhtumite kohta 20 ja 18. jaanuari aasta resolutsiooni inimõiguste aktivistide Wu 1 ELT C 239 E, , lk 1. 2 ELT C 264 E, , lk ELT C 36, , lk ELT C 93, , lk ELT C 443, , lk Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017) ELT C 305 E, , lk ELT C 67 E, , lk ELT C 36, , lk ELT C 181, , lk ELT C 181, , lk ELT C 399, , lk Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017) ELT C 131 E, , lk ELT C 332 E, , lk ELT C 468, , lk Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0308. RR\ docx 5/45 PE v02-00

6 Gani, Xie Yangi, Lee Mingche ja Tashi Wangchuki ning tiibeti munga Choekyi juhtumite kohta 1, võttes arvesse relvaembargot, mille EL kehtestas pärast Tiananmeni veresauna aasta juunis, ja mida toetas Euroopa Parlament oma 2. veebruari aasta resolutsioonis nõukogu aastaaruande kohta Euroopa Parlamendile ÜVJP peamiste aspektide ja põhiliste valikuvõimaluste kohta 2, võttes arvesse Hiina valitsuse ja dalai-laama kõrgete esindajate vahel aastatel toimunud üheksat kõnelustevooru, Hiina valget raamatut Tiibeti kohta pealkirjaga Tibet s Path of Development Is Driven by an Irresistible Historical Tide ( Tiibeti arenguteekonda suunab vääramatu ajalooline tõusulaine ), mille Hiina riiginõukogu teabeamet avaldas 15. aprillil 2015, ning XIV dalai-laama esindajate aastal avaldatud memorandumit ja aasta teadet tõelise autonoomia kohta, võttes arvesse kodukorra artiklit 52, võttes arvesse väliskomisjoni raportit ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ning arengukomisjoni ja keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni arvamusi (A8-0252/2018), A. arvestades, et aastal toimunud ELi ja Hiina 19. tippkohtumisel edendati kahepoolset strateegilist partnerlust, millel on mõju kogu maailmale, ning rõhutati ühiseid kohustusi ülemaailmsete probleemide ja ühiste julgeolekuohtudega tegelemisel ning mitmepoolsuse edendamisel; arvestades, et selliseid valdkondi, kus sisukas koostöö võiks vastastikust kasu tuua, on palju, sealhulgas niisugused rahvusvahelised foorumid nagu ÜRO ja G20; arvestades, et ELi ja Hiina on kinnitanud oma kavatsust tihendada koostööd aasta Pariisi kokkuleppe elluviimisel võitluses kliimamuutuste vastu, vähendades fossiilkütuste kasutamist, edendades puhast energeetikat ja vähendades reostust; arvestades, et vaja on kahe poole vahelist edasist koostööd ja koordineerimist, sealhulgas teadusuuringute ja parimate tavade vahetamise valdkonnas; arvestades, et Hiina on võtnud kasutusele ELi heitkogustega kauplemise süsteemil põhineva CO2 heitkogustega kauplemise süsteemi; arvestades, et ELi nägemus mitmepoolsest juhtimisest kujutab endast eeskirjadel põhinevat korda, mis rajaneb universaalsetele väärtustele, nagu demokraatia, inimõigused, õigusriik, läbipaistvus ja vastutus; arvestades, et praeguses geopoliitilises olukorras on mitmepoolsuse ja eeskirjadel põhineva süsteemi edendamine olulisem kui kunagi varem; arvestades, et EL ootab, et tema suhe Hiinaga oleks vastastikku kasulik nii poliitiliselt kui ka majanduslikult; arvestades, et EL ootab samuti, et Hiina võtaks kanda kohustused, mis on kooskõlas tema globaalse mõjuga, ning et Hiina toetaks reeglitepõhist rahvusvahelist korda, mis on kasulik ka Hiinale endale; B. arvestades, et ELi ja Hiina koostöö välispoliitika, julgeoleku ja kaitse ning terrorismivastase võitluse valdkonnas on ülioluline; arvestades, et kahe poole koostöö oli Iraani tuumaleppe saavutamiseks hädavajalik; arvestades, et Hiina seisukoht täitis Põhja-Korea kriisis läbirääkimisruumi loomisel peamist osa; 1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018) ELT C 288 E, , lk 59. PE v /45 RR\ docx

7 C. arvestades, et Euroopas on suuresti märkamata jäänud, kuidas Hiina juhtkond on eelkõige strateegiliste taristuinvesteeringute ja uute transpordiühendustega järk-järgult ja süstemaatiliselt suurendanud jõupingutusi, et muuta oma majanduslik kaal poliitiliseks mõjuvõimuks, samuti strateegilist kommunikatsiooni, mille eesmärk on soodsalt meelestatud Euroopa organisatsioonide ja eurooplaste võrgustike loomise kaudu eri ühiskondades mõjutada Euroopa poliitika ja majanduse kujundajaid, meediat, ülikoole ja teaduskirjastusi ning laiemat avalikkust, et kujundada arvamust Hiinast ja edastada positiivset kuvandit sellest; arvestades, et murettekitav on Hiina järelevalve praegu Euroopas õppivate arvukate Hiina tudengite üle, samuti tema jõupingutused Hiinast Euroopasse põgenenud inimeste kontrollimiseks; D. arvestades, et Hiina allpiirkondliku diplomaatia osana loodi aastal pärast finantskriisi ühelt poolt Hiina ning teiselt poolt 11 Kesk- ja Ida-Euroopa riigi ning 5 Balkani riigi vahel 16+1 formaat, et arendada suuremahulisi taristuprojekte ning tugevdada majandus- ja kaubanduskoostööd; arvestades, et Hiina kavandatavad investeeringud ja finantseeringud nendes riikides on märkimisväärsed, kuid mitte nii olulised kui ELi investeeringud ja osalus; arvestades, et selles formaadis osalevad Euroopa riigid peaksid kaaluma võimalust anda ELi ühehäälsuse mõistele liidu suhetes Hiinaga suurem jõud; E. arvestades, et Hiina on kõige kiiremini kasvav ELi toiduainete turg; F. arvestades, et Hiina majandusvööndi ja maanteede algatus (Belt and Road Initiative), sealhulgas Hiina Arktika-poliitika, on Hiina seni kõige auahnem välispoliitikaalgatus, millel on geopoliitiline ja julgeolekumõõde ja mis seetõttu ei piirdu vaid väidetava majandus- ja kaubanduspoliitilise mõõtmega; arvestades, et majandusvööndi ja maanteede algatust tugevdati veelgi Aasia Taristuinvesteeringute Panga (AIIB) loomisega aastal; arvestades, et EL nõuab majandusvööndi ja maanteede algatuse mitmetasandilist juhtimisstruktuuri ja selle mittediskrimineerivat elluviimist; arvestades, et Euroopa pool soovib tagada, et majandusvööndi ja maanteede algatuse igas ühenduvusprojektis täidetakse Pariisi kokkuleppest tulenevaid kohustusi ning tagatakse ka teiste rahvusvaheliste keskkonna-, töö- ja sotsiaalsete standardite järgimine ning põlisrahvaste õiguste austamine; arvestades, et Hiina taristuprojektide tulemusena võib tekkida risk, et Euroopa valitsustel tekivad suured võlad läbipaistmatutel tingimustel laenu andvate Hiina riigipankade ees ja et Euroopas luuakse vähe töökohti; arvestades, et majandusvööndi ja maanteede algatuse taristuprojektid on juba tekitanud kolmandate riikide valitsustele ülemäärase võlakoormuse; arvestades, et seni on lõviosa kõigist majandusvööndi ja maanteede algatuse lepingutest sõlmitud Hiina ettevõtjatega; arvestades, et Hiina kasutab mõnda oma tööstusstandardit majandusvööndi ja maanteede algatuse projektides diskrimineerivalt; arvestades, et majandusvööndi ja maanteede algatuse projektide lepinguid ei tohi sõlmida läbipaistmatu pakkumuse tulemusena; arvestades, et majandusvööndi ja maanteede algatuse raames kasutatakse Hiinas mitmeid kanaleid; arvestades, et 27 ELi liikmesriikide suursaadikut Pekingis koostasid hiljuti aruande, milles kritiseeritakse tugevalt majandusvööndi ja maanteede algatuse projekti, väites, et see on kavandatud takistama vabakaubandust ja eelistama Hiina ettevõtjaid; arvestades, et majandusvööndi ja maanteede algatuses puuduvad kahjuks igasugused inimõiguste kaitsemeetmed; G. arvestades, et Hiina diplomaatia on pärast 19. parteikongressi ja tänavust RR\ docx 7/45 PE v02-00

8 Rahvakongressi järjest tugevamaks muutunud: riigi välispoliitikat juhib vähemalt viis kõrget ametnikku ning välisministeeriumi eelarvet on märkimisväärselt suurendatud; arvestades, et äsja asutatud Riiklik Rahvusvahelise Arengukoostöö Agentuur hakkab koordineerima Hiina kasvavat välisabieelarvet; H. arvestades, et Hiina kehtestas aastatel piirangud ametiaegade pikkusele vastuseks liialdustele kultuurirevolutsiooni ajal; arvestades, et 11. märtsil 2018 hääletas Rahvakongress peaaegu ühehäälselt Hiina Rahvavabariigi presidendi ja asepresidendi ametikoha suhtes kehtinud kahe järjestikuse ametiaja piirangu tühistamise poolt; I. arvestades, et Hiina kõrgem juhtkond, kes küll väidab, et ei sekku teiste riikide siseasjadesse, seab oma ametlikes teadaannetes lääneriikide poliitilise süsteemi pidevalt kahtluse alla; J. arvestades, et 11. märtsil 2018 kiitis Rahvakongress heaks parteilise kontrolli all oleva järelevalvekomisjoni asutamise, mille ülesanne on institutsionaliseerida ja laiendada kontrolli kõigi Hiina riigiteenistujate üle ning lisas selle Hiina põhiseaduse kohaste riigiasutuste nimekirja; K. arvestades, et aastal tegi Hiina riiginõukogu teatavaks üksikasjaliku kava viia sisse ühiskondlik hindamissüsteem, mille eesmärk on premeerida käitumist, mida partei peab rahaliselt, majanduslikult ja sotsiaal-poliitiliselt vastutustundlikuks, karistades samal ajal valitsuse poliitika täitmata jätmist; arvestades, et see punktisüsteem avaldab tõenäoliselt mõju ka Hiinas elavatele ja töötavatele välismaalastele, sealhulgas ELi kodanikele, ning sellel on tagajärjed ka riigis tegutsevatele ELi ja teiste välisriikide ettevõtetele; L. arvestades, et on selge, et mõnedes Hiina piirkondades hakkavad maaelanike elatise teenimise võimalused temperatuuri- ja sademete hulga kõikumiste ja muude äärmuslike kliimatingimuste tõttu halvenema; arvestades, et elanike ümberpaigutamise kavandamisest on saanud tulemuslik poliitikameede, mis aitab kliimast tingitud vaesust ja ohustatust leevendada 1 ; M. arvestades, et inimõiguste olukord Hiinas on jätkuvalt halvenenud ning valitsuse vaenulikkus rahumeelse teisitimõtlemise, sõna- ja usuvabaduse ning õigusriigi põhimõtte suhtes on suurenenud; arvestades, et kodanikuühiskonna aktiviste ja inimõiguste kaitsjaid peetakse kinni, neid süüdistatakse ja mõistetakse süüdi ebamääraste süüdistuste alusel, nagu riigivõimu õõnestamine ja tülide õhutamine ja probleemide tekitamine, ning neid peetakse sageli kinni, avalikustamata nende asukohta, ilma arstiabita või õigusliku esindamiseta; arvestades, et kinnipeetud inimõiguste kaitsjaid ja aktiviste peetakse mõnikord kinni määratud kohas koduarestis, mis on meetod, mida kasutatakse kinnipeetavate kontaktide äralõikamiseks ja mille käigus toimub sagedaste teadete kohaselt piinamine ja väärkohtlemine; arvestades, et Hiina jätkab sõna- ja teavitamisvabaduse piiramist ning on vangistanud mitmeid ajakirjanikke, blogijaid ja sõltumatuid arvamuseavaldajaid; arvestades, et oma inimõiguste ja demokraatia strateegilises raamistikus ja tegevuskavas 1 Y. Zhen, J. Pan, X. Zhang. Relocation as a policy response to climate change vulnerability in Northern China (Ümberpaigutamine kui kliimamuutustest tingitud ohtude leevendamise abinõu Põhja-Hiinas). ISSC ja UNESCO World Social Science Report Changing Global Environments, lk PE v /45 RR\ docx

9 on EL tõotanud, et inimõigusi, demokraatiat ja õigusriigi põhimõtet edendatakse eranditult kõigis tema välistegevuse valdkondades ning et EL asetab inimõigused kõigi kolmandate riikide, kaasa arvatud strateegiliste partneritega sõlmitud suhete keskmesse; arvestades, et ELi ja Hiina tippkohtumisi tuleb kasutada inimõiguste valdkonnas konkreetsete tulemuste saavutamiseks, nimelt vangistatud inimõiguste kaitsjate, juristide ja aktivistide vabastamiseks; N. arvestades, et Hiina ametivõimud on mõnikord takistanud ELi diplomaatidel kohtuprotsesside jälgimist või inimõiguste kaitsjate külastamist ehk tööd, mis on kooskõlas ELi suunistega inimõiguste kaitsjate kohta; O. arvestades, et Hiina on loonud ulatusliku riikliku digitaalse järelevalve struktuuri, mis ulatub politsei ennetustööst biomeetriliste andmete meelevaldse kogumiseni eraelu puutumatuse õigusi piiravas keskkonnas; P. arvestades, et Hiina valitsus on vastu võtnud hulgaliselt uusi seadusi, eelkõige riikliku julgeoleku seaduse, mis võeti vastu 1. juulil 2015, terrorismivastase seaduse, küberjulgeoleku seaduse ja välismaiste vabaühenduste haldamise seaduse, millega määratletakse avalikud väljaastumised ja valitsuse rahumeelne kritiseerimine ohuks riiklikule julgeolekule, tugevdatakse tsensuuri, järelevalvet ja kontrolli üksikisikute ja ühiskonnarühmade üle ning hirmutatakse inimesi, et nad hoiduksid nõudmast inimõiguste järgimist; Q. arvestades, et välismaiste vabaühenduste haldamise seadus, mis jõustus 1. jaanuaril 2017, on rahvusvaheliste vabaühenduste jaoks üks suurimaid proovikivisid, sest selle seadusega reguleeritakse kõiki rahvusvaheliste vabaühenduste rahastatud tegevusi Hiinas ning välismaiste vabaühenduste haldamise seaduse rakendamise eest vastutavad peamiselt provintside julgeolekuametnikud; R. arvestades, et uute, 1. veebruaril 2018 jõustunud usuküsimusi käsitlevate eeskirjadega kehtestatakse usulistele rühmitustele ja nende tegevusele suuremad piirangud ning sunnitakse neid veelgi hoolikamalt järgima partei poliitikat; arvestades, et uued eeskirjad ohustavad usuliste rühmitustega seotud isikuid, kellel puudub riigis õiguslik seisund, trahvide määramisega laiemalt siis, kui nad reisivad välismaale religioosse hariduse saamise eesmärgil, ja veelgi rohkem siis, kui nad lähevad palverännakule, mille suhtes kohaldatakse trahve, mis ületavad mitu korda madalaimat palka; arvestades, et usu- ja südametunnistuse vabadus on jõudnud suurimasse madalseisu alates majandusreformide alustamisest ja Hiina avanemisest aastate lõpus; arvestades, et usulised rühmitused puutuvad Hiinas kokku kasvavate repressioonidega, olukorras kus nii põrandaaluste kui ka riigi poolt sanktsioneeritud kirikute kristlasi ahistatakse ja peetakse kinni, kirikuid lammutatakse ja kristlikke kogunemisi aetakse laiali; S. arvestades, et olukord Xinjiangi piirkonnas, kus elab 10 miljonit uiguuri moslemit ja kasahhi, on kiiresti halvenenud, eriti seetõttu, et alates president Xi võimuletulekust on absoluutne kontroll Xinjiangi üle seatud tähtsaimaks prioriteediks, mille ajendiks on olnud nii uiguuride Xinjiangis toime pandud või väidetavalt Xinjiangiga seotud terrorirünnakud kui ka Xinjiangi Uiguuri autonoomse piirkonna strateegiline asukoht majandusvööndi ja maanteede algatuse jaoks; arvestades, et on kehtestatud kohtuvälise kinnipidamise programm, mille alusel peetakse kinni kümneid tuhandeid inimesi, kes RR\ docx 9/45 PE v02-00

10 saavad sunniviisilist poliitilist ümberõpet, samuti on välja töötatud invasiivse digitaalse järelevalve keerukas võrgustik, mis hõlmab näotuvastustehnoloogiat ja andmete kogumist, politsei ulatuslikku kasutamist ning rangeid piiranguid usutoimingutele, uiguuri keelele ja kommetele; T. arvestades, et olukord Tiibetis on viimastel aastatel halvenenud vaatamata majanduskasvule ja taristu arendamisele ning et Hiina valitsus piirab julgeoleku ja stabiilsuse ettekäändel mitmesuguseid inimõigusi ja ründab lakkamatult tiibeti identiteeti ja kultuuri; arvestades, et viimaste aastate jooksul on lisandunud järelevalveja kontrollimeetmeid, samuti on sagenenud meelevaldse kinnipidamise, piinamise ja väärkohtlemise juhtumid; arvestades, et Hiina valitsus on loonud Tiibetis keskkonna, kus riigivõimul puuduvad igasugused piirid, valitseb hirmuõhkkond ning avaliku ja eraelu igat aspekti rangelt kontrollitakse ja reguleeritakse; arvestades, et Tiibetis võidakse vähimatki vägivallatut protesti või kriitilist avaldust etniliste või usuvähemuste poliitika kohta pidada lahkulöömist õhutavaks ja seetõttu selle eest karistada; arvestades, et välismaalastel, sh ELi kodanikel, on praegu raskem kui kunagi varem pääseda Tiibeti autonoomsesse piirkonda, eriti ajakirjanikel, diplomaatidel ja teistel sõltumatutel vaatlejatel, ning veelgi raskem on see tiibeti päritolu ELi kodanike jaoks; arvestades, et viimastel aastatel ei ole Tiibeti kriisi lahendamisel eduamme tehtud, kuivõrd rahuläbirääkimiste viimane voor toimus aastal; arvestades, et humanitaarolukorra halvenemine Tiibetis on toonud kaasa enesesüütamise juhtumite sagenemise alates aastast on neid olnud kokku 156; U. arvestades, et Hiina Rahvavabariigi riiginõukogu avaldas 10. juunil aastal valge raamatu Hongkongis kehtiva põhimõtte üks riik, kaks süsteemi kohta, rõhutades, et Hongkongi erihalduspiirkonna autonoomia kehtib lõppkokkuvõttes Hiina Rahvavabariigi keskvalitsuse loal; arvestades, et Hongkongi elanikud on olnud aastate jooksul tunnistajaks demokraatiat, meediavabadust ja põhiseaduse täielikku rakendamist pooldavatele massidemonstratsioonidele; arvestades, et Hongkongi traditsiooniliselt avatud ühiskond on sillutanud tee arenevale, tõelisele ja sõltumatule kodanikuühiskonnale, mis osaleb aktiivselt ja konstruktiivselt erihalduspiirkonna avalikus elus; V. arvestades, et vastandlikud poliitilised arengud Hiina Rahvavabariigis ja Taiwanis, kus ühel pool on üha autoritaarsem ja natsionalistlikum parteipõhine riigikord ja teisel pool mitmeparteiline demokraatia, suurendavad väinaüleste suhete halvenemise ohtu; arvestades, et EL järgib Taiwani suhtes ühe Hiina poliitikat ja toetab Hongkongi puhul põhimõtet üks riik, kaks süsteemi ; W. arvestades, et pärast enam kui kolm aastat väldanud kõnelusi leppisid Hiina ja Kagu- Aasia Maade Assotsiatsioon (ASEAN) aasta augustis kokku üheleheküljelises raamistikus, mis on Lõuna-Hiina mere kõigi poolte käitumisjuhendit käsitlevate tulevaste arutelude alus; arvestades, et Hiina territoriaalsed nõudmised vaidlusalaste Spratly saarte suhtes on suuremalt jaolt lõppenud, kuid jätkusid eelmisel aastal neist põhja poole jäävate Paraceli saarte suhtes; X. arvestades, et ka Hiina muutub oma ilmsete majandus-, julgeoleku- ja geopoliitiliste huvide tõttu Lähis-Idas aktiivsemaks ja olulisemaks välisosalejaks; Y. arvestades, et Hiina annab üha rohkem ametlikku arenguabi ja on muutumas PE v /45 RR\ docx

11 arengupoliitikas oluliseks osalejaks, kes annab arengupoliitikale nii vajalikku hoogu, kuid tekitab samal ajal ka muret projektide kohalikul tasandil isevastutuse pärast; Z. arvestades, et Hiina kohalolu ja investeeringud Aafrikas on oluliselt suurenenud ja see on toonud kaasa loodusvarade kasutamise, sageli kohalike elanikega konsulteerimata; 1. rõhutab veel kord, et ELi ja Hiina laiaulatuslik strateegiline partnerlus on üks kõige tähtsamaid ELi partnerlusi ning et seda suhet saab veelgi tihendada ja selle raames võib rahvusvahelisel areenil koostööd veelgi tõhustada; rõhutab sellega seoses, kui tähtis on tugevdada koostööd ja koordineerimist ülemaailmse juhtimise ja rahvusvaheliste institutsioonide valdkonnas, eelkõige ÜRO ja G20 tasandil; rõhutab, et keerukas, globaliseerunud ja mitme jõukeskusega maailmas, kus Hiina on muutunud oluliseks poliitiliseks ja majanduslikuks jõuks, peab EL säilitama võimalused konstruktiivseks dialoogiks ja koostööks ning edendama kõiki vajalikke reforme ühist huvi pakkuvates valdkondades; tuletab Hiinale meelde tema kui ÜRO Julgeolekunõukogu alalise liikme rahvusvahelisi kohustusi ja vastutust seoses rahu ja üleilmse julgeoleku toetamisega; 2. tuletab meelde, et ELi ja Hiina laiaulatuslik strateegiline partnerlus rajaneb ühisel avatuse püüdel ja koostööl eeskirjadel põhineva rahvusvahelise süsteemi raames; rõhutab, et mõlemad pooled on võtnud kohustuse luua ülemaailmse juhtimise läbipaistev, õiglane ja võrdne süsteem, jagades vastutust rahu edendamise, jõukuse ja kestliku arengu eest; tuletab meelde, et ELi suhted Hiinaga peaksid tuginema kindlatele põhimõtetele, olema praktilised ja pragmaatilised, jäädes truuks oma huvidele ja väärtustele; peab murettekitavaks, et Hiina üleilmne majandusliku ja poliitilise kaalu suurenemine viimasel kümnel aastal on pannud ELi ja Hiina suhete keskmes olevad ühised kohustused proovile; rõhutab Hiina vastutust ülemaailmse jõuna ja kutsub ametivõime üles tagama igal juhul rahvusvahelise õiguse, demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste austamine kooskõlas ÜRO harta ja inimõiguste ülddeklaratsiooni ning muude rahvusvaheliste õigusaktidega, mille Hiina on allkirjastanud või ratifitseerinud; kutsub nõukogu, Euroopa välisteenistust ja komisjoni üles tagama, et ELi ja Hiina koostöö põhineks õigusriigi põhimõttel, inimõiguste universaalsusel, mõlema poole inimõiguste valdkonnas võetud rahvusvahelistel kohustustel ja kohustusel teha edusamme inimõiguste kaitse rangeimate standardite järgimisel; rõhutab, et kõigis koostöövaldkondades tuleks tugevdada vastastikkust, võrdseid tingimusi ja ausat konkurentsi; 3. rõhutab, et tegelemine ülemaailmsete ja piirkondlike probleemidega, nagu julgeolek, desarmeerimine, tuumarelva leviku tõkestamine, terrorismivastane võitlus ja küberruum, rahu nimel tehtav koostöö, kliimamuutused, energia, ookeanid ja ressursitõhusus, metsade hävitamine ja ebaseaduslik kauplemine elusloodusega, ränne, ülemaailmne tervishoid ja areng, võitlus kultuuripärandi objektide rüüstamise ning antiikesemete hävitamise ja nende ebaseadusliku kaubanduse vastu, eeldab ELi ja Hiina tõelist partnerlust; nõuab tungivalt, et EL kasutaks ära Hiina pühendumist selliste ülemaailmsete probleemide lahendamisele nagu kliimamuutused ja laiendaks veelgi oma edukat rahuvalveoperatsioonide-alast koostööd Hiinaga (kui ühe suurima panustajaga ÜRO eelarvesse ja üha suurema panustajaga ÜRO rahuvalveoperatsioonidesse) ka teistesse ühist huvi pakkuvatesse valdkondadesse, edendades samal ajal mitmepoolsust ja üleilmset juhtimist, mis põhineb rahvusvahelise õiguse, sealhulgas rahvusvahelise humanitaarõiguse ja inimõiguste austamisel; avaldab RR\ docx 11/45 PE v02-00

12 sellega seoses heameelt alates aastast tehtud eduka piraatlusevastase koostöö üle Adeni lahes; kutsub ELi ja selle liikmesriike üles ettevaatavalt edendama ELi majanduslikke ja poliitilisi huve ning kaitsma ELi väärtusi ja põhimõtteid; rõhutab, et mitmepoolsus on üks ELi põhiväärtusi üleilmse juhtimise valdkonnas ning et seda tuleb Hiinaga suheldes aktiivselt kaitsta; 4. märgib, et kõrge esindaja ja komisjoni ühisteatis ELi uue Hiinat käsitleva strateegia elemendid moodustab koos nõukogu 18. juuli aasta järeldustega ELi ja Hiina eelolevate aastate suhete poliitikaraamistiku; 5. rõhutab, et nõukogu on teinud otsuse, et oma suhetes Hiinaga teevad liikmesriigid, liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjon koostööd, et tagada ELi õiguse, eeskirjade ja poliitika järgimine ning et üldine tulemus oleks ELi kui terviku jaoks kasulik; 6. tuletab meelde, et kuna Hiina jätkab kasvamist ja üleilmses majanduses osalemist oma aastal välja kuulutatud välisturule mineku poliitika kaudu, soovib Hiina suurendada oma kaupade ja teenuste juurdepääsu Euroopa turule ning tehnoloogiale ja oskusteabele, et toetada selliseid kavu nagu Made in China 2025, ning tugevdada oma poliitilist ja diplomaatilist mõju Euroopas; rõhutab, et need eesmärgid on muutunud tugevamaks eriti aasta üleilmse finantskriisi järel, kujundades ELi ja Hiina suhete uut dünaamikat; 7. kutsub 16+1 formaadis osalevaid liikmesriike üles tagama, et nende osalemine selles formaadis võimaldaks ELil oma suhetes kõnelda Hiinaga ühel häälel; kutsub neid liikmesriike üles teostama kavandatavate taristuprojektide puhul usaldusväärseid analüüse ja kontrolli, kaasates kõik sidusrühmad, ning tagama, et neile antav lühiajaline rahaline toetus koos Hiina pikaajalise osalusega strateegilistes taristuprojektides ja võimaliku suurema poliitilise mõjuvõimuga ei seaks ohtu riiklikke ega Euroopa huve, mis õõnestaks ELi ühtseid seisukohti Hiina küsimuses; on teadlik Hiina suurenevast mõjust ELi kandidaatriikide taristutele ja turgudele; rõhutab selle formaadi läbipaistvuse vajalikkust, nii et kutsutakse ELi institutsioone koosolekutele ja hoitakse neid oma tegevusega igakülgselt kursis, tagamaks et asjakohased aspektid oleksid kooskõlas ELi poliitika ja õigusaktidega ning annaksid kõigile osapooltele vastastikust kasu ja võimalusi; 8. võtab teadmiseks, et Hiina tunneb huvi Euroopa strateegilisse taristusse investeerimise vastu; järeldab, et Hiina valitsus kasutab majandusvööndi ja maanteede algatust väga mõjusa narratiivse raamistikuna oma välispoliitika elementidele ja et selle arengu valguses tuleks ELi avaliku diplomaatia alaseid jõupingutusi suurendada; toetab üleskutset Hiinale järgida riigihangete läbipaistvuse põhimõtteid, samuti keskkonna- ja sotsiaalseid standardeid; kutsub kõiki ELi liikmesriike üles toetama ELi avaliku diplomaatia tegevust; soovitab jagada ELi ja teiste liikmesriikidega andmeid Hiina taristuinvesteeringute kohta ELi liikmesriikides ja ELiga ühinemise läbirääkimiste protsessi läbivates riikides; tuletab meelde, et sellised investeeringud on osa Hiina üldisest strateegiast, mille eesmärk on saavutada Hiina riigi kontrollitavate või rahastatavate firmade kontroll pangandus- ja energeetikasektori, aga samuti muude tarneahelate üle; rõhutab majandusvööndi ja maanteede algatuse viit läbivat probleemi: mitmepoolne lähenemisviis selle algatuse juhtimisele, väga vähene kohaliku tööjõu PE v /45 RR\ docx

13 palkamine, äärmiselt piiratud vastuvõtva riigi ja kolmandate riikide töövõtjate osalemine (umbes 86 % majandusvööndi ja maanteede algatuse projektidest hõlmavad Hiina töövõtjaid), ehitusmaterjalide ja -seadmete importimine Hiinast, läbipaistvuse puudumine pakkumistes ning Hiina standardite võimalik kasutamine rahvusvaheliste standardite asemel; rõhutab, et majandusvööndi ja maanteede algatus peab hõlmama inimõiguste kaitsemeetmeid, ning on seisukohal, et äärmiselt oluline on arendada sünergiat ja projekte täielikult läbipaistvalt, kaasates kõiki sidusrühmi ja kooskõlas ELi õigusaktidega, täiendades samas ELi poliitikat ja projekte, et tuua kasu kõigile kavandatud trasside äärde jäävatele riikidele; väljendab heameelt seoses ELi ja Hiina ühenduvusplatvormi loomisega, mille abil edendatakse koostööd transporditaristus kogu Euraasias; märgib rahuloluga, et on kindlaks määratud mitu taristuprojekti, ning rõhutab, et need projektid tuleks ellu viia, tuginedes sellistele aluspõhimõtetele nagu sotsiaalselt, majanduslikult ja keskkondlikult säästlike projektide edendamine, geograafiline tasakaal, investorite ja projektide elluviijate võrdsed tingimused ning läbipaistvus; 9. märgib positiivsena ära, et ELi Hiinat käsitlev poliitika on osa kõikehõlmavast poliitikakäsitusest seoses Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnaga ning selle puhul kasutatakse täiel määral ära ja võetakse arvesse ELi lähedasi suhteid selliste partneritega nagu USA, Jaapan, Lõuna-Korea, ASEANi riigid, Austraalia ja Uus-Meremaa; 10. rõhutab, et ELi ja Hiina koostöö peaks olema rohkem inimesi arvestav ja tooma kodanikele rohkem tegelikku kasu, et luua vastastikust usaldust ja mõistmist; kutsub ELi ja Hiinat üles täitma aastal toimunud neljanda ELi ja Hiina kõrgetasemelise inimestevahelise dialoogi puhul antud lubadusi ja edendama rohkem inimestevahelist suhtlust, tihendades näiteks kultuurialast koostööd hariduse, koolituse, noorte ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ning ühiseid algatusi inimestevahelise suhtluse valdkonnas; 11. juhib tähelepanu vajadusele rohkem toetada Hiinast pärit üliõpilasi ja teadlasi Euroopas, nii et nad oleksid vähem vastuvõtlikud Hiina ametivõimude survele üksteise järele valvata ja Hiina riigi tööriistaks muutuda, ning sellele, kui tähtis on hoolikalt jälgida Mandri-Hiina suuri investeeringuid Euroopa akadeemilistesse institutsioonidesse; 12. avaldab heameelt novembril 2017 Shanghais toimunud neljanda ELi ja Hiina kõrgetasemelise inimestevahelise dialoogi tulemuste üle; rõhutab, et kõrgetasemeline inimestevaheline dialoog peaks aitama luua vastastikust usaldust ning tugevdada kultuuridevahelist mõistmist ELi ja Hiina vahel; 13. avaldab heameelt ELi ja Hiina turismiaasta 2018 üle; rõhutab, et lisaks selle majanduslikule tähtsusele on see suurepärane näide ELi kultuuridiplomaatiast ELi ja Hiina strateegilise partnerluse raames ning viis, kuidas edendada paremat mõistmist eurooplaste ja hiinlaste vahel; rõhutab, et ELi ja Hiina turismiaasta 2018 langeb ühte Euroopa kultuuripärandiaastaga ja et üha rohkem Hiina turiste peab Euroopa kultuurilist rikkust väga väärtuslikuks; 14. nõuab, et liikmesriigid suurendaksid viivitamatult ja otsustavalt koostööd ja ühtsust oma Hiina-poliitika osas, sealhulgas ÜRO foorumitel, arvestades, et esimest korda ajaloos ei suutnud EL teha aasta juunis Genfis toimunud ÜRO inimõiguste nõukogus avaldust inimõiguste olukorra kohta Hiinas; soovitab tungivalt kasutada ära Euroopa RR\ docx 13/45 PE v02-00

14 palju paremat ühist läbirääkimispositsiooni kõnelustel Hiinaga, ühtlasi soovitab Euroopal kaitsta oma demokraatiat, seismaks tõhusamini vastu Hiina süstemaatilistele poliitikute ja kodanikuühiskonna mõjutamise katsetele, mille eesmärk on kujundada Hiina strateegilistele huvidele kasulikumaid arvamusi; sellega seoses palub, et suuremad liikmesriigid kasutaksid ELi huvide edendamiseks oma poliitilist ja majanduslikku kaalu Hiina suhtes; väljendab muret, et Hiina üritab mõjutada ka haridus- ja teadusasutusi ning nende õppekavasid; teeb ettepaneku, et EL ja liikmesriigid soodustaksid kvaliteetsete Euroopa mõttekodade tööd Hiina teemal, tagamaks strateegiliste tegevussuundade määramisel ja otsuste tegemisel sõltumatu ekspertteabe kättesaadavuse; 15. rõhutab, et ELi ja Hiina vahelise koostöö põhiosa peab olema inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete edendamine; mõistab kindlalt hukka inimõiguste kaitsjate, juristide, ajakirjanike, blogipidajate, teadlaste ja töötajate õiguste kaitsjate ning nende perekondade jätkuva ahistamise, meelevaldse vahistamise ja kohtu alla andmise ilma nõuetekohase menetluseta, sealhulgas välisriikide kodanike puhul nii Mandri-Hiinas kui ka välismaal; rõhutab, et elujõuline kodanikuühiskond ja inimõiguste kaitsjate töö on avatud ja jõuka ühiskonna võtmetegurid; rõhutab, et ELi jaoks on äärmiselt oluline jõuliselt edendada inimõiguste täielikku austamist oma suhetes Hiinaga, keskendudes nii vahetutele tulemustele, nagu lõpu tegemine inimõiguste kaitsjate, kodanikuühiskonna osalejate ja teisitimõtlejate mahasurumisele, nende õiguslikule ahistamisele ja hirmutamisele ning kõigi poliitiliste kinnipeetavate, sealhulgas ELi kodanike viivitamata ja tingimusteta vabastamine, kui ka keskmise pikkusega / pikaajaliste eesmärkide saavutamisele, nagu õigus- ja poliitilised reformid kooskõlas rahvusvaheliste inimõigusi käsitlevate õigusaktidega, ning töötada välja strateegia, seda rakendada ja jätkuvalt kohandada, et säilitada ELi inimõigustealase tegevuse nähtavus Hiinas, sealhulgas üldsuse teavitamise strateegia; rõhutab, et ELi ja liikmesriikide diplomaate ei tohi inimõiguste kaitsjaid käsitlevate ELi suuniste rakendamisel häirida ega takistada; võtab kohustuseks, et EL peab seadma esikohale ohustatud inimõiguste kaitsjate kaitsmise ja toetamise; 16. kutsub ELi ja selle liikmesriike üles järgima seoses inimõiguste probleemidega Hiinas ambitsioonikamat, ühtsemat ja läbipaistvamat poliitikat ning kodanikuühiskonnaga põhjalikult konsulteerima ja kontakti hoidma, eelkõige enne kõrgetasemelisi kohtumisi ja inimõigustealaseid dialooge; märgib, et EL rõhutas ELi ja Hiina inimõigustealase dialoogi 35. voorus, et kodaniku- ja poliitiliste õiguste olukord Hiinas halveneb ning muu hulgas piiratakse seal väljendusvabadust; kutsub Hiinat üles võtma inimõigustealases dialoogis tõstatatud küsimustega tegelemiseks meetmeid, täitma oma rahvusvahelisi kohustusi ja austama oma põhiseaduslikke tagatisi õigusriigi põhimõtte järgimise kindlustamiseks; nõuab regulaarse kõrgetasemelise ja tulemustele orienteeritud inimõigustealase dialoogi säilitamist; on mures, et Hiinaga peetavate inimõigustealaste dialoogide hindamine ei ole kunagi olnud avalik ega avatud sõltumatutele Hiina rühmadele; palub ELil kindlaks määrata selged edukriteeriumid, et tagada suurem läbipaistvus, ja kaasata arutelusse Hiina sõltumatud hääled; kutsub ELi ja selle liikmesriike üles avalikustama ja talletama kõikvõimaliku viisadega seotud kiusu (viisa andmise edasilükkamine või viisa andmisest keeldumine ilma igasuguse põhjenduseta ning Hiina ametivõimude poolt viisa taotlemise protsessis kasutatavad intervjuu vormis surveavaldused, kus hiinlastest küsitlejad eelistavad jääda anonüümseks), mida kasutatakse haritlaste, ajakirjanike ja kodanikuühiskonna PE v /45 RR\ docx

15 organisatsioonide liikmete suhtes, ning selle probleemiga tegelema; 17. peab väga murettekitavaks Hiina väliskorrespondentide klubi aasta aruande järeldusi, mille kohaselt on Hiina valitsus hoogustanud katseid keelata välisajakirjanike pääs suurele osale riigi territooriumist või seda piirata, kasutades soovimatutele korrespondentidele ja uudisteagentuuridele surve avaldamiseks üha sagedamini viisa uuendamise menetlust; nõuab, et EL ja selle liikmesriigid nõuaksid Hiina võimudelt vastastikust meediavabaduse järgimist, ning hoiatab surve eest, mis ähvardab välisajakirjanikke nende kodumaal, kuna Hiina diplomaadid võtavad ühendust meediaorganisatsioonide peakorteritega, et kritiseerida reporterite lähetuses tehtud tööd; 18. märgib, et Hiina Rahvavabariik (HRV) on Euroopa Liidu suuruselt teine kaubanduspartner ja Euroopa Liit on Hiina suurim kaubanduspartner; rõhutab, et nendevaheline kaubandus kasvab pidevalt, kuid nendib, et kaubandusbilanss on kaldu HRV kasuks; nõuab koostööpõhist lähenemisviisi ja konstruktiivset hoiakut, et probleeme tulemuslikult lahendada ning ära kasutada ELi ja HRV kaubanduse suurt potentsiaali; kutsub komisjoni üles süvendama koostööd ja dialoogi HRVga; 19. võtab teadmiseks hiljutiste uuringute tulemused, mille kohaselt on Hiina alates aastast omandanud Euroopas 318 miljardi USA dollari väärtuses varasid; märgib, et see summa ei hõlma mitmeid ühinemisi, investeeringuid ja ühisettevõtteid; 20. märgib, et HRV on oluline globaalne kaubanduspartner ja riigi suur turg võib põhimõtteliselt pakkuda ELile ja Euroopa ettevõtetele häid võimalusi, eriti arvestades ülemaailmse kaubanduse praegust olukorda; tuletab meelde, et Hiina ettevõtted, sh riigiettevõtted, saavad kasutada ELi avatud turge; tunnustab HRV viimase neljakümne aasta tähelepanuväärseid saavutusi oma sadade miljonite kodanike vaesusest päästmisel; 21. märgib, et ELi otseinvesteeringud HRVsse on alates aastast pidevalt vähenenud, eriti traditsioonilisse tootmissektorisse, samas kui investeeringud kõrgtehnoloogilistesse teenustesse, kommunaalteenustesse ning põllumajandus- ja ehitusteenustesse on kasvanud, HRV investeeringud ELi on aga viimastel aastatel hüppeliselt suurenenud; tunnistab, et alates aastast on HRV ELis netoinvestor; võtab teadmiseks fakti, et aastal pärines 68% Hiina investeeringutest Euroopas riigile kuuluvatelt ettevõtetelt; tunneb muret Hiina riigi poolt juhitud omandamiste pärast, mis võivad kahjustada Euroopa strateegilisi huve, avaliku julgeolekuga seonduvaid eesmärke, konkurentsivõimet ja tööhõivet; 22. tunnustab komisjoni ettepanekut luua julgeoleku ja avaliku korra valdkondades välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute mehhanism, mis peegeldab ELi püüdlusi kohaneda muutuva ülemaailmse keskkonnaga, kuid ei ole suunatud ühegi konkreetse ELi rahvusvahelise kaubanduspartneri vastu; hoiatab, et mehhanism ei tohiks viia varjatud protektsionismini; nõuab sellegipoolest mehhanismi kiiret kasutuselevõttu; 23. väljendab rahulolu president Xi Jinpingi lubaduste üle avada Hiina turg rohkem välisinvestoritele ja parandada investeerimiskeskkonda, viia lõpule välisinvestorite negatiivse nimekirja läbivaatamine, kaotada Euroopa ettevõtetele seatud piirangud, tugevdada intellektuaalomandi õiguste kaitset ning tagada HRV turu läbipaistvamaks ja RR\ docx 15/45 PE v02-00

16 paremini reguleerituks muutmise kaudu kõigile võrdsed tingimused; nõuab nende lubaduste täitmist; 24. kinnitab, et on oluline lõpetada kõik välisinvestoreid diskrimineerivad tavad; tuletab sellega seoses meelde, et niisugused reformid on kasulikud nii Hiina kui ka Euroopa ettevõtjatele, eriti mikro-, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele; 25. kutsub komisjoni üles kasutama liidu uut isikuandmete kaitse üldmäärust kvaliteedikriteeriumina kaubandussuhetes Hiinaga; juhib tähelepanu vajadusele pidada Hiina ja teiste WTO partneritega süstemaatilist dialoogi regulatiivsete nõuete üle, mis on seotud asjaosaliste majanduse digiteerimisega ja selle mitmekülgse mõjuga kaubandusele, tootmisahelatele, piiriülestele digitaalteenustele, 3D-printimisele, tarbimisharjumustele, maksetele, maksudele, isikuandmete kaitsele, omandiõiguse küsimustele, audiovisuaalteenuste osutamisele ja kaitsele, meediale ning inimestevahelistele kontaktidele; 26. kutsub HRVd üles kiirendama WTO riigihangete lepinguga ühinemise protsessi ja esitama omapoolse ühinemisettepaneku et võimaldada Euroopa ettevõtetele samasugust juurdepääsu oma turule nagu Hiina ettevõtetele on ELi turul juba võimaldatud; peab kahetsusväärseks asjaolu, et Hiina riigihanketurg on välismaistele tarnijatele endiselt valdavalt suletud, kusjuures Euroopa ettevõtteid diskrimineeritakse ja neile ei võimaldata pääsu Hiina turule; kutsub HRVd üles võimaldama Euroopa ettevõtetele ja töötajatele mittediskrimineeriva võimaluse osaleda riigihangetes; kutsub nõukogu üles võtma kiiresti kasutusele rahvusvaheliste hangete instrumendi; kutsub komisjoni üles valvsusele lepingute sõlmimisel välismaiste ettevõtetega, mida kahtlustatakse dumpingus, ja võtma vajaduse korral meetmeid; 27. nõuab koordineeritud koostööd Hiinaga majandusvööndi ja maanteede algatuse (Belt and Road Initiative) raames, lähtudes vastastikkuse, kestliku arengu ja hea valitsustava põhimõtetest ning tuginedes avatud ja läbipaistvatele reeglitele, eelkõige avalike hangete osas; peab sellega seoses kahetsusväärseks asjaolu, et Euroopa Investeerimisfondi ja HRV Siiditee fondi (Silk Road Fund) allkirjastatud vastastikuse mõistmise memorandum ning Euroopa Investeerimispanga, Aasia Arengupanga, Aasia Taristuinvesteeringute Panga, Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga, Uue Arengupanga ja Maailmapanga allkirjastatud vastastikuse mõistmise memorandum ei ole ettevõtluskeskkonda Euroopa ettevõtete ja töötajate jaoks paremaks muutnud; peab kahetsusväärseks professionaalsete kestlikkuse mõjuhinnangute puudumist mitme majandusvööndi ja maanteede algatusega seotud projekti puhul ning rõhutab kvaliteetsete investeeringute tähtsust, eriti kuna need avaldavad positiivset mõju tööhõivele, töötajate õigustele, keskkonnasäästlikule tootmisele ja kliimamuutuste leevendamisele kooskõlas mitmepoolse haldamise põhimõtte ja rahvusvaheliste normidega; 28. toetab aastal alustatud läbirääkimisi laiaulatusliku investeerimislepingu sõlmimiseks ELi ja HRV vahel, ning kutsub HRVd üles selles protsessis aktiivsemalt osalema; kutsub mõlemaid osapooli üles tegema uusi jõupingutusi läbirääkimiste edendamiseks, mille eesmärk on saavutada Euroopa ettevõtetele ja töötajatele reaalselt võrdsed tingimused, ning turgudele vastastikuse võrdse juurdepääsu tagamiseks, ning püüdma jõuda konkreetsete säteteni VKEde ja riigihangete osas; kutsub lisaks PE v /45 RR\ docx

17 mõlemaid osapooli üles kasutama investeerimislepinguga kaasnevat võimalust ja suurendama koostööd keskkonna- ja töötajate õiguste valdkonnas ning lisama teksti kestlikku arengut käsitleva peatüki; 29. tuletab meelde, et ELi ettevõtete suhtes rakendatakse HRVs üha rohkem turulepääsu piiravaid meetmeid, mis tulenevad mitmes tööstussektoris ühisettevõtetele kehtestatud kohustustest, täiendavatest diskrimineerivatest tehnilistest nõuetest, sh andmete lokaliseerimise ja lähtekoodi avalikustamise kohustusest, ning välismaalastele kuuluvatele ettevõtetele kohaldatavatest reguleerivatest eeskirjadest; tunnustab sellega seoses HRV riiginõukogu aasta teatist, mis käsitleb suuremat avatust ja välisinvesteeringute aktiivset kasutamist edendavaid meetmeid, kuid peab kahetsusväärseks, et eesmärkide täitmiseks ei esitatud ajakava; kutsub seetõttu Hiina võime üles kiiresti neid lubadusi täitma; 30. kutsub ELi ja selle liikmesriike ning Hiinat üles tõhustama koostööd ringmajanduste loomisel, sest see tungiv vajadus on saanud veelgi selgemaks pärast Hiina õiguspärast otsust keelustada plastjäätmete import Euroopast; kutsub mõlemaid osapooli üles tihendama majandus- ja tehnoloogiakoostööd, et ülemaailmsed tootmisahelad, kaubandus, transport ja turismiteenused ei põhjustaks meie ookeanides vastuvõetamatult suurt plastsaaste kuhjumist; 31. kutsub HRVd üles etendama vastutustundlikku rolli ülemaailmsel tasandil, teadvustama täielikult kohustusi, mis kaasnevad riigi majandusliku esindatuse ja majandustulemustega kolmandates riikides ja maailma turgudel ning hõlmavad ka reeglitepõhise mitmepoolse kaubandussüsteemi ja WTO aktiivset toetamist; on veendunud, et praeguseid ülemaailmseid väärtusahelaid silmas pidades tuleks teravnenud rahvusvahelisi kaubanduspingeid lahendada läbirääkimiste teel, ning kinnitab samas vajadust otsida mitmepoolseid lahendusi; kutsub sellega seoses üles täitma kohustusi, mille HRV on võtnud WTOga ühinemise protokollis, ning kaitsma organisatsiooni tegevusmehhanisme; rõhutab WTO lepingutest tulenevaid teavitamise ja läbipaistvuse kohustusi seoses subsideerimisega ning väljendab muret praegu levinud tava üle, millega Hiina ettevõtteid otseselt või kaudselt subsideeritakse; nõuab ühiste jõupingutuste ja tegevuse koordineerimist ELi peamiste kaubanduspartneritega, et võidelda ülemaailmset kaubandust kahjustavate riigipoolsete turumoonutuste vastu ja need likvideerida; 32. peab kahetsusväärseks asjaolu, et kuigi Euroopa dumpinguvastaste tollimaksude arvutamismeetodite reformimenetlus on lõpule viidud, ei ole HRV võtnud tagasi WTO apellatsioonikogule ELi kohta esitatud kaebust; 33. väljendab muret seoses Hiina ja USA üha teravamate tariifimeetmetega; 34. väljendab muret HRVs Euroopa ettevõtjatele eriti mikro-, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele endiselt kehtivate piirangute pärast, mille hulgas on aasta välisinvesteeringute kataloog, aasta vabakaubanduspiirkonna negatiivne loetelu ja piirangud sektorites, mida hõlmab tegevuskava Made in China 2025 ; nõuab nimetatud piirangute kiiret vähendamist, et kasutada täiel määra ära Euroopa Tööstus 4.0 projektide ja strateegia Made in China 2025 koostöö- ja sünergiapotentsiaali, sest meie tootmissektorid on vaja ümber korraldada aruka tootmise RR\ docx 17/45 PE v02-00

18 suunas, mis hõlmab koostööd mitmepoolsetel foorumitel vastavate tööstusstandardite väljatöötamisel ja kindlaksmääramisel; tuletab meelde, et HRVs on oluline vähendada riiklikke toetusi; 35. palub HRV-l lõpetada kohustuslike tehnosiirete seadmine turulepääsu eelduseks, nagu on märgitud ELi kaubanduskoja aasta kirjalikus seisukohavõtus Hiina kohta; 36. nõuab keskkonnatoodete lepingu üle peetavate läbirääkimiste jätkamist, arendades edasi ELi ja HRV viljakat koostööd võitluses kliimamuutuste vastu ja tugevat ühist valmidust täita Pariisi kokkulepet; rõhutab puhaste tehnoloogiate alase tehnoloogiakoostöö kaubanduspotentsiaali; 37. võtab murelikult teadmiseks järeldused, mis sisalduvad komisjoni kolmandates riikides intellektuaalomandi õiguste kaitset ja täitmist käsitlevas raportis, kus HRV tuuakse välja peamise mureallikana; kordab vajadust tagada Euroopa teadmistepõhise majanduse kaitse; kutsub HRVd üles võitlema Euroopa litsentside ebaseadusliku kasutamisega Hiina ettevõtetes; 38. kutsub komisjoni üles valmistama ette Euroopa Liidu osalemise aasta novembris Shanghais toimuval Hiina rahvusvahelisel impordinäitusel ning andma eelkõige VKEdele võimaluse oma tööd näidata; palub komisjonil võtta selle võimaluse tutvustamiseks ühendust kaubanduskodadega, eelkõige liikmesriikides, kellel on Hiinaga praegu väiksem kaubavahetus; 39. väljendab muret seoses HRV riiklike meetmetega, mis põhjustavad kaubandusmoonutusi, sh liigsed tootmisvõimsused sellistes toorainesektorites nagu raua- ja alumiiniumisektor; tuletab meelde aastal toimunud terasetööstuse liigse tootmisvõimsuse ülemaailmse foorumi esimesel ministrite kohtumisel võetud kohustusi vältida turgu moonutavate toetuste andmist, kuid peab kahetsusväärseks, et Hiina delegatsioon ei ole esitanud tootmisvõimsuse kohta andmeid; kutsub HRVd täitma lubaduse koguda ja avaldada aasta juuniks andmed riigi toetuste ja toetusmeetmete kohta terase- ja alumiiniumitööstuses; tunnistab seost ülemaailmse tööstuse liigse tootmisvõimsuse ja protektsionistlike kaubandusmeetmete vahel ning nõuab tungivalt mitmepoolse koostöö jätkamist liigset tootmisvõimsust põhjustavate struktuursete probleemidega tegelemiseks; tunnustab USA, Jaapani ja ELi ettepanekut võtta WTO tasandil kolmepoolseid meetmeid; 40. rõhutab, et oluline on sõlmida kõige rangematel rahvusvahelistel normidel põhinevaid geograafilisi tähiseid käsitlev ulatuslik kokkulepe ELi ja HRV vahel, ning väljendab heameelt seoses ELi ja HRV aasta ühisavaldusega 200 Hiina ja ELi geograafilise tähise loetelu kohta (nende tähiste kaitse üle hakatakse läbirääkimisi pidama); on siiski seisukohal, et arvestades asjaolu, et läbirääkimisi alustati aastal, on nimekiri väga tagasihoidlik saavutus, ja peab kahetsusväärseks sellesuunaliste edusammude puudumist; nõuab läbirääkimiste kiiret lõpuleviimist ja kutsub mõlemat osapoolt kasutama eelseisva ELi ja HRV tippkohtumisega kaasnevat võimalust selle eesmärgi täitmisel jõudsaid edusamme teha; kordab vajadust süvendada koostööd sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete valdkonnas, et kahandada ELi eksportijate koormust; 41. tunnustab Hiina otsust lükata aasta võrra edasi toidu- ja joogiimpordile kehtestatud uute PE v /45 RR\ docx

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: L

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: L Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: LIMITE CONUN 68 ONU 63 DEVGEN 124 SUSTDEV 94 COJUR 5

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EUROOPA PARLAMENT 2014 2019 Istungidokument 4.2.2015 B8-0133/2015 RESOLUTSIOONI TEPANEK nõukogu ja komisjoni avalduste alusel vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2 Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 25. juuni 2019 Saaja: Teema: Delegatsioonid

Rohkem

EUROOPA KOMISJON LIIDU VÄLISASJADE JA JULGEOLEKUPOLIITIKA KÕRGE ESINDAJA Strasbourg, JOIN(2019) 5 final ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUR

EUROOPA KOMISJON LIIDU VÄLISASJADE JA JULGEOLEKUPOLIITIKA KÕRGE ESINDAJA Strasbourg, JOIN(2019) 5 final ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUR EUROOPA KOMISJON LIIDU VÄLISASJADE JA JULGEOLEKUPOLIITIKA KÕRGE ESINDAJA Strasbourg, 12.3.2019 JOIN(2019) 5 final ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE ELi ja Hiina suhete strateegilised

Rohkem

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Euroopa Parlament 2014 2019 Istungidokument 1.7.2015 B8-0658/2015 RESOLUTSIOONI TEPANEK komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel vastavalt kodukorra

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Venemaa

Venemaa VENEMAA Euroopa Liidu ja Venemaa suhteid on 2014. aastast alates pingestanud Krimmi ebaseaduslik annekteerimine ja Ida-Ukraina mässuliste toetamine Venemaa poolt, Venemaa poliitika oma naaberriikide suhtes,

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

RE_art103

RE_art103 EUROOPA LADINA-AMEERIKA PARLAMENTAARNE ASSAMBLEE RESOLUTSIOON Kaubandus ja kliimamuutus majandus-, rahandus- ja kaubanduskomisjoni raporti alusel Euroopa Parlamendi kaasraportöörid: Susta (ALDE) Ladina-Ameerika

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

PR_INI_RecommCFSP

PR_INI_RecommCFSP Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0382/2017 28.11.2017 RAPORT Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

RE_Statements

RE_Statements Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument B8-1131/2016 19.10.2016 RESOLUTSIOONI TEPANEK komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel vastavalt

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 Taustast Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks saavutada kõrge konkurentsivõime, hea majanduskav ja luua

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

PA_NonLeg_Interim

PA_NonLeg_Interim EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 4.9.2012 ARVAMUS Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatu

VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatu VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatus Millised Teie oskused ja kogemused on eriti olulised

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu ( oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raami

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu ( oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raami Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu (23. 24. oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raamistik 2030 I. KLIIMA- JA EERGIAPOLIITIKA RAAMISTIK 2030

Rohkem

PR_NLE-CN_LegAct_app

PR_NLE-CN_LegAct_app Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0054/2016 16.3.2016 * RAPORT soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

GEN

GEN Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. november 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0299 (NLE) 12966/16 COASI 204 ASIE 82 RELEX 819 CFSP/PESC 792 COHOM 125 CONOP 83 COTER 101 COARM 178 DEVGEN

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

humana_A5_EST_2+2.indd

humana_A5_EST_2+2.indd ÜLESANNE NÄLJA PÕHJUSED Vanuserühm: 6. 12. klass Ülesande eesmärgiks on mõista, et hoolimata suurtest arengutest on miljonid inimesed siiski veel näljas ja kannatavad alatoitumuse all nad ei saa vajalikku

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. märts 2017 (OR. en) 6846/17 MENETLUSTE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 6. märts 2017 Saaja: Delegat

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. märts 2017 (OR. en) 6846/17 MENETLUSTE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 6. märts 2017 Saaja: Delegat Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. märts 2017 (OR. en) 6846/17 MENETLUSTE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 6. märts 2017 Saaja: Delegatsioonid COHOM 28 COPS 74 CFSP/PESC 200 FREMP 20 DEVGEN

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Communication from the Commission

Communication from the Commission EUROOPA KOMISJON Brüssel, 24.8.2016 COM(2016) 544 final 2013/0141 (COD) KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:  Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 30. mai 2012 (04.06) (OR. en) 8876/12 SOC 287 ENV 293 EDUC 93 RECH 119 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Alaliste esindajate komitee (COREPER I) / nõukogu (tööhõive,

Rohkem

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on selgitada üldise grupierandi määruse läbivaatamist

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

TA

TA Euroopa Parlament 2014-2019 VASTUVÕETUD TEKSTID P8_TA(2015)0288 Inimõigused ja tehnoloogia kolmandates riikides Euroopa Parlamendi 8. septembri 2015. aasta resolutsioon inimõiguste ja tehnoloogia ning

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EUROOPA PARLAMENT 2014 2019 Istungidokument 16.9.2014 B8-0118/2014 RESOLUTSIOONI TEPANEK komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel vastavalt kodukorra

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem