Kaugvastuvõttudest eriarstiabis

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kaugvastuvõttudest eriarstiabis"

Väljavõte

1 Eelanalüüs Kaugvastuvõttudest eriarstiabis Rahvusvaheline praktika Näited Eestist 2019

2 Sisukord Kasutatud mõisted... 3 Sissejuhatus... 4 Kaugvastuvõtu mõju tervisesüsteemile... 5 Telemeditsiini lahendustest Euroopas... 6 Kaugvastuvõttude korralduse ja rahastuse lahendused riikide kaupa... 7 Kaugvastuvõttude näited Eesti eriarstiabist Kokkuvõte Kasutatud allikad... 13

3 Kasutatud mõisted Kaugteenus ehk telemeditsiin - Tervishoiuteenuse pakkumine informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) abil olukordades, kus tervishoiutöötaja (THT) ja patsient või kaks tervishoiutöötajat ei asu füüsiliselt samas kohas, hõlmates turvalist meditsiiniandmete ja - informatsiooni edastamist teksti, heli, video või muul kujul, et ennetada, diagnoosida, ravida ja monitoorida haiguseid Kaugvastuvõtt ehk telekonsultatsioon Konsultatsioon patsiendi ja THT vahel distantsilt, kasutades turvalist IKT lahendust Kaugmonitooring ehk telemonitooring Patsiendi terviseseisundi jälgimine distantsilt, kasutades turvalist IKT lahendust JOONIS 1. KAUGVASTUVÕTT JA -MONITOORING ON TELEMEDITSIINI TEENUSED

4 Sissejuhatus Telekommunikatsioonilahenduste kiire areng ning laiem levik viimastel kümnenditel on aina enam mõjutamas tervishoiuteenuste osutamist, võimaldades tervishoiuteenust osutada ka distantsilt. Telemeditsiini teenuste laiem kasutuselevõtt aitab paremini toime tulla rahvastiku vananemisest ja hajaasustusest tingitud väljakutsetega, sest teenuste osutamine distantsilt võiks vähendada teenuste kulukust nii rahalises kui ajalises mõttes. Viimast küll aga vaid juhul, kui telemeditsiini teenuseid osutatavate tervishoiuteenuste pakkujate ring on lai ning teenus aktiivses kasutuses. (Euroopa Komisjon, PwC, 2018) Käesolev eelanalüüs keskendub telemeditsiini valdkonnast vaid kitsalt kaugvastuvõttudele eriarstiabis. Selle all peetakse silmas konsultatsioone, mis toimuvad tervishoiutöötaja ning patsiendi vahel distantsilt erinevate telekommunikatsiooni vahendite vahendusel. Analüüsi skoobist jäeti välja kaugmonitoorimine ning eriarstide vahelised telekonsultatsioonid. Perearsti ja patsiendivahelist kaugvastuvõttu ning perearst-eriarsti vahelisi e-konsultatsioone käesolev analüüs samuti ei puuduta, kuivõrd antud valdkondades on olemas reeglistik ning rahastusmudelid. Küll aga puudub täna Eestis solidaarse rahastuse mõistes eriarsti ja patsiendivahelise kaugvastuvõtu teenuse mudel. Kuigi praktikas on teada, et kaugvastuvõtud telefonikonsultatsioonide ja teiste lahenduste abil juba kliinilises praktikas toimuvad, ei ole need teenused rahastatavad Haigekassa eelarvest, mis pärsib kaugvastuvõtu laialdasemat kasutuselevõttu ja üldist arengut valdkonnas. Analüüs keskendub eelkõige kaugvastuvõttude rahastusele ning seetõttu ei analüüsi sügavamalt õiguslikke, tehnoloogilisi ja eetilisi faktoreid, mis kaugvastuvõttude osutamisega laiemalt seotud on. Käesoleva töö eesmärgiks on kaardistada juba olemasolev kaugvastuvõtte puudutav rahvusvaheline praktika, lahendusteed erinevates riikides ning kirjeldada juba toimivaid lahendusi Eesti kontekstis, tuues välja tänase praktikaga seotud kitsaskohad. Töö tulemusena võiks lugeja saada esmase ülevaate kaugvastuvõttudega toimuvast nii mujal maailmas kui Eestis ning leida ideid kaugvastuvõttude teenusemudeli edasiarendamiseks Eestis.

5 Kaugvastuvõtu mõju tervisesüsteemile Järgnevalt on toodud lühike teaduskirjanduse ülevaade kaugvastuvõttu puudutavast. Suuremahulised uuringud on valdavalt koostatud esmatasandi baasil, kus maailmas seni kaugteeused võrreldes eriarstiabiga enam kasutusel on. Eriarstiabis on leida väiksemahulisemaid uuringuid, mis kitsamate erialade ja kindla probleemide lõikes kaugvastuvõttusid füüsilise vastuvõtuga võrdlevad. Järgnevalt on toodud mõned näited. Itaalias võrreldi näost näkku konsultatsioone kaugkonsultatsioonidega insuldijärgses käsitluses. Tänu kaugvastuvõttudele oli võimalik patsiendid kiiremini üle viia ägeda insuldi akuutravi üksusest taastusravi osakonda. Kliinilised tulemused ja tüsistuste esinemine olid kahes grupis võrdsed. (Molteni, et al., 2019) USAs uuriti kroonilise valusündroomiga noorukite raviplaani kaugteenusena käitumuskognitiivse teraapia või õppeprogrammi lisamise mõju ravikuludele võrreldes eelnenud aastaga. Leiti, et aastaga vähenes mõlemas grupis oluliselt nii otsene kui kaudne kulu meditsiiniteenustele seoses vähenenud vajadusega nende järele. (Emily, et al., 2019) Taanis uuriti, kas võimalus telefoni teel erakorralise meditsiini arstiga konsulteerida suurendab patsientide osakaalu, keda on võimalik kodus aidata ja kes ei vaja üle viimist erakorralise meditsiini osakonda. Kodus ravitud ja sinna jääda lubatud patsientide osakaal tõusis 21% lt kontrollgrupis 29% le uuringu grupis, kusjuures elulemus ja hospitaliseerimiste arv kahe uuringurühma vahel ei erinenud, mis viitab, et patsiendiohutus sekkumisega ei kahanenud. Kodus ravitud patsientide rahulolu teenusega oli 98%. (Nikolaj, et al., 2018) Suurbritannias viidi läbi tulevikuhaigla programm, mille esimese etapi raames pakuti 4 NHS haigla piirkonnas vanemaealistele statsionaarselt ravilt koju kirjutatud patsientidele, kes elasid maapiirkondades, võimalust eriarsti kontrollvastuvõtuks kohalikus kliinikus videokonsultatsiooni teel. Tehnoloogiliste lahenduste kasutamisega kaasnevat ebakindlust aitas vähendada kohalik personal. Programmi tulemusena vähenes oluliselt patsientide ja arstide transpordile kuluv ressurss, kasvas patsientide rahulolu. Lisaks vähenesid haiglapäevade arv, erakorraliste pöördumiste sagedus, korduvhospitaliseerimiste arv. Tegemist oli meeskonnatöö projektiga, mille käigus paranes koostöö nii patsiendi ja tervishoiutöötaja kui ka kolleegide ning raviasutuste vahel. (Royal College of Physicians, 2017) 2018 aastal Euroopa Komisjoni poolt tellitud üle euroopaline telemeditsiini alane turuuuring leidis, et telemeditsiini lahendused on 73.3% juhtudest kuluefektiivsed ning 21.3% juhtudest võrdväärsed senise praktikaga, 5.6% juhtudest leiti, et alternatiivid senisele praktikale on kallimad. Lisaks toodi välja, et mida suurem on kaugteenuste turuosa, seda enam vähenevad kulud patsiendi raviteekonnal, transpordi teekonna pikkus, konsultatsioonile kuluv aeg, suremus ja tõusevad patsiendi kvaliteetselt elatud eluaastad. Töös toodi välja, et tervishoiuteenuse osutaja jaoks on kaugteenustest võit üsna tagasihoidlik, kuid patsientide jaoks on tulu oluliselt suurem. Siiski möönsid autorid, et tugeva tõenduspõhisuse saavutamiseks kaugvastuvõttude mõju osas, oleks vajadus suurema empiirilise tõenduse järele, mida aga praeguses praktikas napib telemeditsiini lahenduste vähese kasutatavuse tõttu. (Euroopa Komisjon, Pwc, 2018) Kaugteenused pakuvad tervishoiusüsteemile võimalust tõsta patsiendimugavust ja -rahulolu, lahendada logistilisi väljakutseid maapiirkondade teenindamisel ning tõsta süsteemi kuluefektiivsust tervikuna. Mõju osas tervisetulemustele tuleb kaugteenuste rakendamist käsitleda juhupõhiselt pidades silmas, et lõpliku otsuse teenuse sobivuse kohta kindla probleemi lahendamisel teeb alati tervishoiutöötaja.

6 Telemeditsiini lahendustest Euroopas Telemeditsiini kiire areng on seotud üldise infotehnoloogia sektori arenguga. Telemeditsiini valdkonna kasvuprognoos Euroopas ligineb 14%-le aastas. Põhjuseks on suur nõudlus digiteenuste järgi, mis ületab pakkumist olulisel määral. Kuigi valdkonna arendamise järgi on huvi suur ja pakutavate toodete maht aina kasvab, võib lahenduste juurutamisel osutuda takistuseks tervishoiuteenuse osutajate (TTO) vähene valmisolek kanda digiteenustega kaasnevaid kulusid. (Euroopa Komisjon, PwC, 2018) Enamikes maailma riikides on kaugvastuvõttude rahastusmudelid ja regulatsioonid pigem umbsõnalised või puuduvad üldse. Küll aga on Euroopas mitmeid riike, kus nii toimereeglid kui rahastuskokkulepped on sõlmitud ning teenustemudelid juba mitmeid aastaid kasutusel. Mõnel juhul on telemeditsiini lahenduste pakkujad saanud riikliku rahastuse (Suurbritannias, Itaalias ja Hispaanias) või mõne tervisekindlustuse pakkuja püsirahastuse (Saksamaal ja Hollandis). (Euroopa Komisjon, PwC, 2018) Aasta 2018 oli rahastuse ja regulatsiooni osas Euroopas murranguline - mitmes riigis korraga otsustati laiendada kaugteenuste rahastust ning lepiti kokku peamistes toimereeglites telemeditsiini osas üldiselt. Näiteks otsustati nii Saksamaal kui Prantsusmaal võrdsustada kaugvastuvõtud füüsiliste vastuvõttudega rahastuse ja nõuete osas. Mõlemad riigid otsustasid TTOsid ka rahaliselt investeeringutes toetada. Teenusemudelite ja rahastamise ühtlustamine riikide üleselt on oluline muuhulgas ka Euroopa Liidu ühisturu vaatest. Inimeste ja teenuste vaba liikumise tagamiseks on oluline, et inimestele oleks võimalik pakkuda sarnaseid teenuseid kogu Euroopa Liidus. Inimeste õigust piiriülestele teenustele reguleerivad direktiivid (EC) Nos. 883/04 ja 987/09 toovad välja, et rahastatakse vaid teenuseid, mis on rahastatud ka inimese kodumaal. Kuivõrd rahastusskeemid erinevad riigiti olulisel määral, jääb kaotajaks inimene, kes teenusest ilma jääb. (Euroopa Komisjon, PwC, 2018) Telemeditsiini lahenduste kasutuselevõtt on rahastusskeemidest otseses sõltuvuses, mis väljendub juba esmase, kasutusele võtuks vajaliku investeeringu tegemise võimalikkuses. Teisalt aga ka teenuse pidevaks käigus hoidmiseks on oluline tagada selge ja lihtne rahastusmudel. (Euroopa Komisjon, PwC, 2018)

7 Kaugvastuvõtu korralduse ja rahastuse lahendused riikide kaupa Järgevalt on kirjeldatud kaugvastuvõtu korraldust ja rahastust kümnes riigis, kus teenus on jõudnud üldisesse eriarstiabi praktikasse. Prantsusmaa Prantsusmaa on telemeditsiini lahenduste juurutamisega teinud viimastel aastatel mitmeid praktilisi muudatusi. Näiteks alates aastast rahastatakse riiklikult arst-patsient ja ka arst-arst telekonsultatsioone. Aastast 2018 on Prantsusmaal kaugvastuvõtud rahastatud täpselt samade reeglite alusel füüsiliste vastuvõttudega. Samuti on riiklikult rahastatud mitmed teised telemeditsiini teenused nagu näiteks kaugmonitoorimine koduhooldusteenuses või krooniliste haigete puhul. Teenuse tingimuseks on patsiendi ja arsti vahelise varasema ravisuhte olemasolu ja üldistest tervishoiuteenuste reeglitest kinnipidamine. (Ameli, 2019) (Ministry of Solidarity and Health, 2019) Uute lahenduste hindamist, jälgimist aga ka uute rahastusmudelite väljatöötamist juhib prantsusmaal French National Authority for Health (HAS), mis on finantsiliselt iseseisev avaliku sektori asutus, kelle tegevusvaldkond on väga lai hõlmates ravimite, meditsiiniseadmete ja protseduuride hindamist, ravijuhiste koostamist, tervise organisatsioonide akrediteerimist, tervishoiutöötajate registreerimist jpm. Prantsusmaa on sihipäraselt toetanud telemeditsiinilahenduste juurutamist. Alates aastast 2012 on Fonds d Intervention Régional (FIR) investeerinud igal aastal ligi 40 millionit eurot kohalike terviseorganisatsioonide poolt heaskiidu saadud projektidesse, et hoogustada telemeditsiini lahenduste kasutuselevõtmist. Samuti on kõigil Prantsusmaa arstidel võimalik saada riigilt kuni 525 toetust, et soetada vajalikud tehnilised lahendused telekonsultatsioonide pakkumiseks. (Euroopa Komisjon, PwC, 2018) Rootsi Rootsi on defineerinud üldised digitervise teenuste põhimõtted (Socialstyrelsen, 2018), mille kohaselt on tervisespetsialistide ülesanne kaasa aidata heade, turvaliste ja efektiivsete terviseteenuste osutamisele, kusjuures vahet tegemata, kas teenuseid pakutakse digitaalsete lahenduste vahendusel või füüsilisel vastuvõtul. Kehtib põhimõte, et jääb tervishoiutöötaja otsustada, millistes olukordades telekonsultatsioonid asjakohased on. Teenuse osutamise kvaliteedi ja dokumenteerimise reeglid on samad, mis füüsilise vastuvõtu puhul. Arst peab veenduma, et omab kogu vajalikku infot otsuse langetamiseks ja et patsient on võimeline infot vastu võtma. Märkimist väärib, et kui patsientide poolne nõudlus videokonsultatsioonide osas on alati kõrge olnud, siis arstid olid esmalt tõrksad teenust pakkuma, kuid tänaseks on ka arstid tihti videokonsultatsioonide võimekuse enda praksistesse loonud. (Helsedirektoratet, 2018) Rootsi Terviseamet (The National Board of Health and Welfare) eraldi telemedistsiini lahenduste kasutamist üldiselt ei eelista, kuid toetab teenuste igakülgset arendamist.

8 Patsiendi vaatest on kaugteenuste rahastus täpselt sama, mis tavavastuvõttude puhul: patsient maksab nii füüsilise- kui kaugvastuvõtu eest sama visiiditasu. Küll aga on riiklik rahastus digilahendustele keerulisemalt ehitatud. Rootsis on tervise peamiseks rahastajaks kohalikud omavalitsused, kellele teenuseosutajad arveid esitavad. Kui patsient saab teenust enda kohalikust omavalitsusest väljapool, siis liigub arve tema saadud teenuse eest teenuse osutajalt omavalitsusse, kus teenust osutati ja sealt edasi inimese registreeritud elukohajärgsesse omavalitsusse. Kuivõrd selline lahendus on administratiivselt keerukas, on Rootsis digitervise teenuste puhul järjest suurem roll eraturul. Siiski lahendused Kry ja Min Doktor on esmatasandi arstiabis teatud omavalitsustega ka rahastuskokkuleppes (Jönköping). (Blix & Jeansson, 2018) Rootsis on juurdunud põhimõte, et inimesel on õigus saada arstiabi seal, kus talle sobib ning viisil, mis talle kõige enam sobib. Seepärast on ka näiteks Uppsalas kohandatud nõuet, et kõik eriarstid peavad tagama telefonikontatki oma klientidele see tähendab kindlat ajavahemikku telefonikõnedeks ning automaatvastajate süsteemi sisseseadmist. (Uppsala, Region, 2018) Samuti on Uppsala omavalitsuses rahastatud telefonikonsultatsioonid, mis on algatatud patsiendi soovil. Antud teenuste puhul on põhimõtteks, et teenus peab asendama füüsilist ambulatoorset vastuvõttu ning tegu peab olema sisulise küsimuse lahendamisega. Arvet ei tohi aga esitada, kui tegemist on üldise nõuandega või administratiivse tegevusega (vastuvõtuaja registreerimine, töövõimetuslehe või retsepti pikendamine, analüüsivastuste edastamine, eeloleva vastuvõtu ettevalmistamine või teabenõudele vastamine). Nende teenuste jaoks on eraldi teenusekood. (Landstinget i Uppsala Iän, 2016) Holland Sarnaselt Prantsusmaale on Hollandis otsustatud alates aastast telekonsultatsioone rahastada riiklikult. Kaugvastuvõtud hüvitatakse samaväärselt ambulatoorse vastuvõuga, mis annab arstidele stiimuli ravida patsienti ilma neid kohale kutsumata ning kehtib kõikidele erialadele. Varasemalt olid kaugkonsultatsioonid tasustatud ambulatoorse füüsilise vastuvõtu sees. (MTRC, 2017) Rahastusega kaasas käib põhimõte, mille järgi võivad kaugvastuvõtud toimuda vaid füüsilise vastuvõtu järel, või krooniliste haigete puhul varasema teenuse osutamise suhte olemasolul. Saksamaa Aastal 2018 võeti Saksamaal vastu riiklik Digitaalse tervishoiu akt (Digitale-Versorgung-GeseDigitale- Versorgung-Gesetztz), mille eesmärk on laiendada digilahenduste kasutamist tervishoiusüsteemis. Seadusega alustati Saksamaa inimeste haiguslugude/tervisekaartide digiteerimist, lubati retseptidega välja hakata kirjutama meditsiiniseadmete ja ravimite kõrval ka digilahendusi (näiteks kaugmonitooringu lahendused) ning võrdsustati kaugkonsultatsioonid füüsiliste vastuvõttudega. Kaugvastuvõttude hoogustamiseks on Saksamaal kehtestatud lisahüvitis videokonsultatsioonide eest, mis lisandub tavavastuvõtu hüvitamisele. Põhimõtteks videokonsultatsioonide puhul on, et vajalik on patsiendi kirjalik nõusolek. Videokonsultatsioonide pakkumiseks peab TTO läbima ka lisasertifitseerimise. Väljatöötamisel on telemeditsiini juurutamiseks vajaminevate investeeringute rahastamise mudelid. (Herberger, 2019) Novembris 2019 võttis Saksamaa parlament vastu uue Digital Healthcare Act (DVG), mis oluliselt laiendab ja lihtsustab telemeditsiini lahenduste turule tulekut. Riikliku innovatsioonifondi eelarvet

9 suurendati 2024 aastani 200 miljonile aastas. Kindlustusfirmadel ja arstipraksistel lubatakse teleteenuste pakkumist reklaamida kodulehtedel ja võrdsete võimaluste tagamiseks kõigile inimestele nõutakse kindlustusfirmadelt digiteenuste kasutamise osas klientidele koolituste pakkumist. (Bundesgesundheitsministerium, 2019) Taani Telemeditsiini lahenduste juurutamist Taanis rahastatakse suurel määral riiklikust Public Welfare Technology Foundation vahenditest, mis on loodud toetamaks innovatsiooni avalikus sektoris. (Euroopa Komisjon, PwC, 2018) Kaugteenuste lahenduste juurutamises on Taani üheks teenäitajaks. Näiteks ambulatoorses arstiabis on nad eesmärgiks seadnud, et iga kolmas vastuvõtt võiks juba mõne aasta pärast toimuda kaugteel. Sarnaselt Rootsile on arstiabi Taanis korraldatud paljuski viie kohaliku regiooni poolt. Telemeditsiini lahenduste kasutusele võtmises on kõige eesrindlikum Põhja-Jüütimaa, kus on mitmetesse maakonnahaiglatesse või -polikliinikutesse üles seatud videokonverentsi tehnika võimaldamaks kaugvastuvõttu patsiendi ja eriarsti vahel. Videokonsultatsioonide võimalust regiooni rahastusega võimaldab lisaks Põhja-Jüütimaale ka Lõuna-Taani regioon, kus arstidel on võimalus pakkuda tavavastuvõtu asemel videokonsultatsioone. Alates 2018 aastast on Lõuna-Taani regioon otsustanud kaotada erisused füüsilise vastuvõtu ja kaugteenuste vahel, leppides kokku, et sealsel elanikul on õigus ise valida konsultatsiooni viis, kui soovitav teenus ilmtingimata ei vaja füüsilist vastuvõttu. Samuti otsustati haiglaid rahaliselt toetada telemeditsiini lahenduste ostmisel. (Helsedirectoratet, 2018) Norra Norras peab kaugvastuvõtt asendama füüsilist vastuvõttu ning on lubatud vaid varasema ravisuhte olemasolul. Kaugvastuvõtuna ei lähe arvesse töövõimetuslehe avamine ega ravimi retsepti pikendamine. (Helfo, 2019) Kaugteenuste hinnastamise puhul on eraldi rahastatud patsient-arst ning arst-arst kaugkonsultatsioonid. Kõik kaugvastuvõtu võimalused (video-, telefonikonsultatsioon) kodeeritakse eraldi. Dokumenteerimisnõuded ja rahastus on kaugvastuvõtu puhul võrdsustatud füüsilise ambulatoorse vastuvõtuga. Kuivõrd kaugkonsultatsioonid peavad asendama füüsilist vastuvõttu, siis on rahastuse mõistes eraldatud vahendid ka administratiivseteks tegevusteks, mis kodeeritakse eraldi. (Helsedirectoratet, 2019) Inglismaa Inglismaa on esimene riik, kes on esmatasandi tervishoius võtnud eesmärgiks kaugteenuste kasutamise eelistamist füüsilisele visiidile. (NHS, 2018) Kaugvastuvõtte toetatakse ka eriarstiabis, kus kui varasemalt rahastati kaugteenuseid eraldatult füüsilisest visiidist, siis alates aastast on NHS lepinguga tervishoiuteenuse osutajatel kaugteenused rahastatud võrdselt füüsilise visiidiga, kusjuures ei eristata kontakti tüüpi vaid teenuse sisu (kodeerimisel järgitakse kohalikku rahastusmudelit ning teenuses kasutatake treatment function code alusel lähenemist). (NHS, 2018)

10 Soome Kaugteenuseid katab Kela aastast Kaugteenuste puhul eeldatakse varasemat arsti ja patsiendi ravisuhte olemasolu ning olukorda, kus kaugteenus asendab füüsilist vastuvõttu. Arst peab hindama, kas patsiendile sobib teenust osutada distantsilt ning samuti jääb tervishoiuteenuse osutaja vastutada patsiendi identifitseerimine ja tema ravikindlustuse olemasolu kontrollimine. Kui on kahtlus, et teenuse osutamise puhul rahastuse alus on puudulik, võib Kela nõuda teenuse osutamise tõestamiseks ravidokumentide esitamist. (Kela, 2019) Eraldi drg koodidega on eristatud füüsiline vastuvõtt, telefonikonsultatsioon õendusabis, telefonikonsultatsioon eriarstiabis ja kirjalik konsulteerimine. Õendusteenuse puhul peab olema konsultatsioon varem kokku lepitud ja teenus peab asendama füüsilist vastuvõttu. Teenuse sisuks võib olla ravijuhiste edastamine, ravimi retsepti välja kirjutamine, uuringu tulemustest teavitamine ja muu. Eriarsti kaugteenuse puhul on mõnel juhul kirjalik ja telefonivastuvõtt toodud välja sama koodiga. Kaugvastuvõtud on rahastatud füüsilisest vastuvõtust veidi madalama hinnaga, näiteks on korduva füüsilise vastuvõtu hind 72, kuid kaugvastuvõtu hind 60. See aga on mõjutatud sellest, et eriarsti vastuvõtud on erinevalt hinnastatud vastavalt tegevustele, mida vastuvõtu ajal tehti, näiteks patsiendi läbivaatus ja esmaste uuringute läbiviimine käib tihti vastuvõtu alla. Mõnes Soome haiglas pole eristatud konsultatsiooni vormi, kuid on eristatud aeg, mis kontusltatsioonile kulub. (Tampereen yliopistollinen sairaala, 2019) (Päijat-Hämeen hyvinvointiyhtymä, 2019) (Jämsä, 2019)

11 Kaugvastuvõttude näited Eesti eriarstiabist Eesti eriarstiabist näidete leidmiseks viidi läbi kümme struktureerimata intervjuud eriarstiabi tervishoiutöötajatega Põhja-Eesti Regionaalhaiglast, Tartu Ülikooli Kliinikumist, Ida-Tallinna Keskhaiglast ja Lääne-Tallinna Keskhaiglast. Intervjuudest tuli välja, et kõikides asutustes on eriarstiabis juba täna kaugteenused osaliselt kasutuses. Peamiselt lahendatakse telefonitsi lihtsamaid ja administratiivseid küsimusi, nagu ravimiretseptide pikendamine või analüüsivastuste edastamine ning korduvate vastuvõttude kokku leppimine. Kõikide intervjueeritavate ühtne vaade oli, et kaugteenused on mõeldavad vaid juhul kui varasemalt on olemas ravisuhe arsti ja patsiendi vahel ning distantsilt lahendatakse kergemaid probleeme. Leiti, et distantsilt teenuse pakkumine arsti vaatest ressursside kokkuhoidu ei tähenda püsib sama dokumenteerimisvajadus, mida aga näost näkku visiidil saab teha konsultatsiooniga paralleelselt aga telefonitsi ei saa, mis toob kaasa täiendava ajakulu. Samuti lasub sellisel juhul spetsialistil ka lisavajadus hoolega kontrollida, kas patsient on temast või tema patsiendist õigesti aru saanud. Kuigi kõikide intervjueeritavate poole pöördusid nende patsiendid aktiivselt ka meilitsi või telefonitsi, nägid arstid peamiselt, et kaugviisiidid võiksid reeglina töötada arsti algatusel või patsiendi initsiatiivil ainult selleks ettenähtud ajavahemikul. Intervjueeritavate sõnul on patsiendid kaugteenuste kasutamisest, k.a kirja teel toimuvatest konsultatsioonidest väga huvitatud ning täna tuleb patsientide entusiasmi vähendada, sest teenusemudelid kaugteenuseid täna ei toeta (ka rahaliselt). Huvitavamad lahendused kaugteenuste osas toodi esile Põhja-Eesti Regionaalhaiglas ja Lääne-Tallina Keskhaiglas. PERHis on juba mõnda aega toimiv onkoloogia patsientide telefoninõustamise teenus, mida viivad läbi onkoloogiaõed. Tegu on korduvate kaugvastuvõttudega, täpsemalt keemiaravi järelkontrolliga. Telefonikonsultatsiooni käigus räägitakse patsiendile üle saadud raviteenus ning järgmised sammud, samuti saab patsient ise võtta mure korral õega telefonitsi ühendust. Kaugteenuse osutamiseks on välja koolitatud õed ning ette nähtud kindlad ajavahemikud päevas (nn telefonitunnid). Tagasiside teenusele on nii tervishoiutöötajate kui ka patsientide poolt väga positiivne ning pigem nähakse vajadust teenuse mahtu suurendada ja kasutusele võtta kaasaegsemaid kommunikatsioonivõimalusi nagu näiteks veebivestlust võimaldav mobiilirakendus. Lääne-Tallinna Keskhaiglas aga oli mõnda aega pilootprojekti raames infektsioonhaiguste patsientidele kasutuses mobiilirakendus (äpp) vahendamaks suhtlust HIV diagnoosiga patsiendi ja tema raviarsti vahel. Rakenduses toimus suhtlus kirjalikult veebivestluse vormis ning mitte tingimata reaalajas. Kõik rakenduse kasutajad olid identifitseeritud. Tagasiside patsientidelt oli ülevoolavalt positiivne, kusjuures välja toodi kirjaliku kaugkonsultatsiooni eelis delikaatsete terviseprobleemide puhul kuivõrd patsient ei soovi, et tema delikaatsest murest kuuleksid teised ümbruses viibivad inimesed, siis tunnetasid patsiendid, et kirjalik suhtlus on neile turvalisem ja mugavam. Samuti aitas kaugteenus patsiendil terviseteenust tarbida endale mugavas kohas ja ajal. Ka tervishoiutöötajate silmis oli lahendus positiivse tähendusega nemad märkisid, et kuigi arsti vaatest polnud ei aja ega ressursikulu oluliselt madalam, leidsid nad, et patsientide ravisoostumus tõusis ning koostöö patsientidega paranes. Kuivõrd praeguseks on teenus rahastusmudeli puudumisel peatatud, väljendati, et patsiendid ootavad rakenduse peatset taastamist.

12 Kokkuvõte Kaugteenused on aktuaalsed nii kliinilises igapäevatöös kui teaduskirjanduses. Uuringute põhjal on laiapõhjalisi järeldusi teha veel vara lähtuvalt lahenduste vähesest praktilisest kasutamisest ja selgete regulatsioonide puudumisest. Senise põhjal selgub, et kaugteenused on valdavalt kuluefektiivsed, seda enam, mida laialdasemalt nad kasutusel on. Suurim võitja on patsient. Mitmetes Euroopa riikides on kaugteenuste solidaarne rahastamine juba aastaid tavaline praktika ja viimased aastad paistavad silma näidete lisandumisega. Lisaks on jõutud arusaamisele, et teenuste kasutuselevõtu soodustamine TTO poolt vajab tihti rahalisi lisastiimuleid. Ka Eestis oodatakse huviga, millal tekib võimalus kaugvastuvõttu pakkuda, ilma, et see tooks kaasa teenuse osutajate jaoks tasustmata töökulu. Eestis on hetkel videokonsultatsioonid eriarstiabis kättesaadavad vaid piiratud erialadel erameditsiinis (näiteks Minudoc-i platvorm). Kindlasti peaks kaaluma kaugvastuvõtu hinnastamist solidaarselt rahastatud tervishoius, kusjuures oluline on leida kohaliku süsteemi jaoks õige rahastamise mudel.

13 Kasutatud allikad Ameli. (2019). Allikas: Teleconsultation: Blix, M., & Jeansson, J. (2018). IFN Working Paper No. 1238, Telemedicine and the Welfare State. Allikas: Research Institute of Industrial Economics: acb25d62/pdf/156D5077C4C2B421D3B409DD5D9E1F44E4122D74/Wp1238.pdf Bundesgesundheitsministerium. (2019) Allikas: Castle-Clarke, S., & Imison, C. (2016). The digital patient: transforming primary care? Allikas: Nuttfield Trust: Royal College of Physicians. Delivering the future hospital. Full report. (2017) Allikas: Edwards, H., Marques, E., Hollingworth, W., Horwood, J., Farr, M., Bernard, E.,... Northstone, K. (2017). Use of a primary care online consultation system, by whom, when And why: evaluation of a pilot observational study in 36 general practices in South West England. Allikas: BMJ open: Emily F. Law, PhD, Cornelius B. Groenewald, MBChB, Chuan Zhou, PhD and Tonya M. Palermo, PhD. (2019) Impact on Health Care Costs for Adolescents Receiving Adjunctive Internet-Delivered Cognitive-Behavioral Therapy: Results of a Randomized Controlled Trial. Allikas: Euroopa Komisjon. ( a.). Commission Staff Working Document on the Applicability of the existing EU legal framework to telemedicine services. Allikas: Eur-Lex: Euroopa Komisjon, PwC. (2018). Market Study on Telemedicine. Allikas: Euroopa Komisjon: elemedicine_en.pdf Fatehi F Martin-Khan M, Smith AC, Russell AW and Gray LC (2015) Patient satisfaction with video teleconsultation in a virtual diabetes outreach clinic, Diabetes Technology & Therapeutics 17(1), Helfo. (2019). Ofte brukte takstar for lege. Allikas: takster/takster/ofte-brukte-takstar-for-legar?maalgruppe=dcbb9cdd-1be4-4f05-a22d- 70d03af291c8,44f807fb-a cb8-f11dc11f63a8#b.-konsultasjonar-og-sjukebesok Helsedirectoratet. (2019). Innsatsstyrt finansiering Allikas: Helsedirektoratet. (2018). E-KONSULTASJON Rapport til Helse- og omsorgsdepartementet Allikas: Direktoratet for e-helse: konsultasjon-helsedirektoratet-og-direktoratet-for-e-helse/rapport%20e-konsultasjon%20- %20Helsedir-%20E-helse.pdf

14 Henderson, C., Knapp, M., Fernández, J., Beecham, J., Hirani, S., Cartwright, M.,... Newman, S. (2013). Cost effectiveness of telehealth for patients with long term conditions (Whole Systems Demonstrator telehealth questionnaire study): nested economic evaluation in a pragmatic, cluster randomised controlled trial. Allikas: PubMed: Herberger, L. (2019). German Government Enacts Digital Care Act. Allikas: Covington Digital Health: Jämsä. (2019). Allikas: Erikoissairaanhoidon palveluhinnasto vuonna 2019: nnasto_2019.pdf Kela. (2019). Eligible specific costs. Allikas: Landstinget i Uppsala Iän. (2016). Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport oktober Allikas: Landstinget i Uppsala Iän: pdf Ministry of Solidarity and Health. (2019). Telemedicine. Allikas: Molteni F, Gaffuri M, Guidotti M, Checcarelli N, Colombo M, Lorenzon C, et al. Efficiency in stroke management from acute care to rehabilitation: bedside versus telemedicine consultation. Eur J Phys Rehabil Med 2019;55: DOI: /S ) MTRC. (2017). Med Tech Reimbursement consulting. Allikas: Main features of the Dutch DRG package of specialist medical care in 2019: Nikolaj Raaber;Morten Bøtker;Ingunn Riddervold;Erika Christensen;Niels-Christian Emmertsen;Thorbjørn Grøfte;Hans Kirkegaard; (2018). Telemedicine-based physician consultation results in more patients treated and released by ambulance personnel. Allikas: NHS. (2018). 2017/18 and 2018/19 National Tariff Payment System. Allikas: NHS. (2018). Digitally-enabled primary and outpatient care will go mainstream across the NHS. Allikas: Päijat-Hämeen hyvinvointiyhtymä. (2019). Allikas: Palveluhinnasto 2019: Socialstyrelsen. (2018). Digitala vårdtjänster,övergripande principer för vård och behandling (Digital healthcare services, Overall principles for care and treatment). Allikas: Socialstyrelsen:

15 Tampereen yliopistollinen sairaala. (2019). Allikas: Tuotteet ja hinnat 2019: Uppsala, Region. (2018). Förfrågningsunderlag/regelbok för specialiserad. Allikas: Region Uppsala: specialiserad%20%c3%b6gonsjukv%c3%a5rd%20i%20%c3%b6ppenv%c3%a5rd.pdf

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Tulemas

Tulemas Eesti Arstide Päevad 2010 25.03.2010-26.03.2010 Konverentsi teemad 25. märtsil Sarnased kaebused, erinevad haigused Sellel sessioonil püüame lahti harutada kaks teemaderingi. Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

Rohkem

Iluteenused_A5.indd

Iluteenused_A5.indd Tarbija meelespea KASUTA TARGALT! KOSMEETIKATOODETE kasutamise eesmärk on inimese keha kaitsmine, muutmine, heas seisus hoidmine või lõhnastamine. Enne järjekordse kosmeetikatoote ostmist anname sulle

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus_soovitus

Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus_soovitus Hr Ilor Teeväli juhataja Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus ivv@ivv.ee Teie 6.02.2012 nr [Seosviit] Õiguskantsler 12.03.2012 nr 7-4/111625/1201169 Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava tagamiseks

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervise Arengu Instituut Tervisestatistika osakond Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tallinn 2016 Tervisestatistika

Rohkem

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor 3.09.2015 Vastuvõtukonkurss suvi 2015 Õppe- kohd Avaldusi Konkurss

Rohkem

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Eesti kui rajaleidja e-riigi rajamisel E-teenused meie elu loomulik

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

PowerPoint-præsentation

PowerPoint-præsentation Columbus Eesti SaaS pilvepõhised lahendused ärikliendile Arne Kaasik Toomas Riismaa 30.04.2014 1 Millest juttu tuleb Miks me äritarkvaralahenduse pilve paneme kust raha tuleb? Mida Columbus on teinud ja

Rohkem

Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: nr / Tallinn Meie: a nr 5-1-4/ Edastat

Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: nr / Tallinn Meie: a nr 5-1-4/ Edastat Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: 17.09.2012 nr 12.2-1/13528 15006 Tallinn Meie: 22.02.2013.a nr 5-1-4/12-0010-146 Edastatud elektrooniliselt e-posti aadressile madli.juhani@fin.ee

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koostöökogemus ja nõuanded Eesti-Läti programmi projektidelt Green Public Events ja Energy Advice Eeva Kirsipuu-Vadi Tartu loodusmaja 7. märts 2019 Keskkonnasõbralikud avalikud üritused Kestus: 1.03.2017

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

Eesti Haigekassa aastaraamat 2016

Eesti Haigekassa aastaraamat 2016 Eesti Haigekassa aastaraamat 2016 Miks sümboliseerib kilpkonn ravikindlustust ehk haigekassat? Paljudes kultuurides on kilpkonn Maa loomise sümbol, mis märgib pikaealisust ja püsivust eesmärkide poole

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc Soovituste koostamise kokkuvõte - SoKo Kliiniline küsimus nr 2 Kas kõigil alkoholi kuritarvitamise ja alkoholisõltuvuse kahtlusega patsientidel tuleb lisaks anamneesile kasutada diagnoosi täpsustamiseks

Rohkem

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016.

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016. Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel 1990. ja 2016. Siim Rinken ja Ivo Valter Stud. med V ja Stud. med XXX Tulevikust minevikus 1988-1990 fosforiit, muinsuskaitse, öölaulupidu, EV aegsete seltside

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

liigtarvitamine_A5.indd

liigtarvitamine_A5.indd ALKOHOLI LIIGTARVITAMINE MIS SEE ON JA KUST SAAB ABI Hoiad käes vihikut, mis räägib alkoholi liigtarvitamisest. Seda lugedes saad ülevaate sellest, mis on alkoholi liigtarvitamine, mida tähendab alkoholitarvitamise

Rohkem

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu (vllv) on mitmekesine 1 Valu on kõige sagedasem sümptom, mida seostatakse vähkkasvajaga või selle raviga. 2 Enamikul vähipatsientidest esineb

Rohkem

Patsiendisuhted_probleemid ja lahendused [Read-Only]

Patsiendisuhted_probleemid ja lahendused [Read-Only] Patsiendisuhted probleemid ja lahendused Anne Veskimeister info@epey.ee 25. mai 2012 EPE: faktid ja rahastamine Eesti Patsientide Esindusühing (EPE) on tegutsenud 18 aastat 2011. aastal nõustasime 1235

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

EHL_märts 2019_TEHIK

EHL_märts 2019_TEHIK Ülevaade projektist üleriigiline digiregistratuur märts 2019 Millest juttu tuleb 1. Ülevaade üleriigilise digiregistratuuri senistest tulemustest 2. Mis tööd on kesküsteemi poolt veel teha I kvartalis?

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Lisa 5 koolituse materjalid

Microsoft PowerPoint - Lisa 5 koolituse materjalid 03. detsember, 2009 Piirangutest vabaks IT-ga või IT-ta? Heiti Mering Heiti.mering@ee.fujitsu.com Eero Elenurm eero@elenurm.net Piirangud või võimalused? Millised on meie oskused? Millised on meie teadmised?

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Eutanaasia. Arsti pilk Katrin Elmet katrin.elmet@kliinikum.ee 24. november 2010 Eutanaasia surma saabumise Aktiivne eutanaasia Passiivne eutanaasia kiirendamine Soovitud (voluntary) Soovimatu (non-voluntary)

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Ravimite soodusnimekirja lisamise protsess 14.11.2012 Päevakava 9.00 9.15 Hommikukohv ja registreerumine 9.15 9.30 Sissejuhatus (moderaator Ain Aaviksoo) 9.30 9.55 Priit Kruus tutvustab uuringu tulemusi

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

THKK 2004

THKK 2004 Sotsiaalministeerium Terviseinfo ja analüüsi osakond Tallinn 2006 Terviseinfo ja analüüsi osakonna missioon: Rahva tervis ja heaolu parema statistika ja informatsiooni kaudu. Koostaja: Natalja Jedomskihh-Eigo

Rohkem

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_ Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas: P. Sarapuu (juhatuse esimees) Vers.: 2 Lk: 1/7 Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas:

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Horisont 2020 Ettevõtted (sh VKEd) Horisont 2020-s Riskikapitali kättesaadavus Margit Ilves 2017 Horizon 2020 struktuur Tegevuste tüübid tööprogrammides Põhifookus: 1. Teadusprojektid 2. Innovatsiooniprojektid

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

struktuuriüksus

struktuuriüksus Haigla Tähis THA/46 Viide KHA/2 Versioon 1 TEAVIK Klienditeeninduse standard lisa 8 SA VILJANDI HAIGLA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED SISSEJUHATUS Sihtasutus Viljandi Haigla (registrikood 90004585,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EESTI KUNSTIAKADEEMIA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in Estonia (1990-2011) Estonian ENIC/NARIC 2012 1 The current document comprises a list of public universities, state professional higher education institutions, private higher

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Microsoft Word - EB6B7637.doc

Microsoft Word - EB6B7637.doc SISEHAIGUSTE ERIALA ARENGUKAVA KAASAJASTAMINE JA TÄIENDAMINE 2004. AASTAL Koostajad - Sotsiaalministeeriumi sisehaiguste komisjoni liikmed: Margus Lember Arvo Mesikepp Ann Raadik Veiko Vahula Viktor Vassiljev

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid un

PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid un PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid unepäevikut TAUST: Unepäevikut soovitatakse kasutada

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

Nele Parrest Teie nr 7-9/131500/ Õiguskantsleri asetäitja-nõunik Kohtu 8 Meie nr 1.2-5/ TALLINN Seisukohad

Nele Parrest Teie nr 7-9/131500/ Õiguskantsleri asetäitja-nõunik Kohtu 8 Meie nr 1.2-5/ TALLINN Seisukohad Nele Parrest Teie 10.03.2014 nr 7-9/131500/1401100 Õiguskantsleri asetäitja-nõunik Kohtu 8 Meie 29.04.2014 nr 1.2-5/769-14-1 15193 TALLINN Seisukohad Ida-Tallinna Keskhaigla hooldusravikliiniku kontrollkäigu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem