.M Monned jnttnd nortele ja wannadele armsaks aja wiiteks.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download ".M Monned jnttnd nortele ja wannadele armsaks aja wiiteks."

Väljavõte

1 w Km"

2 .M Monned jnttnd nortele ja wannadele armsaks aja wiiteks. Wälja antud kolmes jaus Essimesse jau sees on: 1) Attalus ja Meno, ehk se ueste sündinud 2) Jaani puttukas ehk tulle-ussikenne.... J) Kätte tassutud Jummala peäle lootminne liscrhkii Rroaiiku ;m-koquhink ^ Tartus, Trükkitud J. C. Schünmanni lesse jure.

3 Der Druck ist unter lev Bedingung erlaubt, datz die gesetzliche Zahl Exemplare der Censurcomität übergebeu werde. Dorpat, den 14. Iuli ENSV TA Kirjandus muus aju mi Arhiivi ramatukogu 36^?4 Censor Sahmen.

4 Antijokija linna liggi, Sinia maal, ellasid kaks perrekonda mannast jo wihhas ja wai» nus, ja sedda ollid, ka need pojad ämma wannemattest pärrinud. Need mollemad maja issad, Attaluö ja Meno, teggid üksteisele kige suggust süddame pahhandust, mis nemmad agga igganes mõistsid, ja nende wihha kas«was igga pääw üksteist wasto. Agga Menol olli üks orri, se olli üks Is. sanda Jünger ja ellas täieste Ewangeliummi järrele, ja olli kikis asjus ussutaw, nenda et temma Menole ni armsaks sai, et temma

5 4 tedda ülle omma koggona maja«piddamisse seadis. Ja iggas asjas, mis SilaS ni olli selle orja nimmi teggi, olli Jummal temmaga ja õnnistas temma issanda maja temma perrast. Selle parrast vatis Meno saggedaste om. ma majapiddajaga, ja se poris temma meelt, ni et temma ennast Issanda nimme peäle laskis ristida.. Sest ajast sai Meno õpis teiseks innimesseks; temma ei räkinud ennam ühtegi pahha sanna ommast wihha-mehhest, Attalussejr, et se kül tedda igga pääw ennam wihtas ja järrele kiusas ja temmale igga pääw uut süd. dame wallo peäle lissas. Selle waggadusse läbbi sai Attalu.6 weel ommas wihhas õelamaks, ja temma palkas

6 pahha innimissi, need piddid ösel Meno aeda pustusseks teggema, neid kige parremid puid arrarikkuma, mis Menol isfeerranis armsad ollid.» Siis astusid Meno sobrad temma jure ja ütlesid: Kui sa sedda kättetassumatta jattad, saab temma sinnule weel suremad pahha teg> gema. Agga Meno wastas nendele ja ütles: Se pahha töö on ösel sündinud, temma saab fed«da salgama; agga minnule tullep se kanna, tamisse-õppetussea tarbis. Eks mind enne sedda ka se samma waim polnud wallitsemas. Pea perrast sedda töid need sobrad kaks neist kurjateggija poisidest, kes ollid AttaluS^ sest palgatud, sedda aeda ärrarikkuma. Need sobrad ütlesid: Need on sedda ülles-

7 6 tunnistanud, nüüd wõid sa nendele kätte tasfuda. Agga Meno wastas: Minna ollen lemmale andeks andnud, ja ei tahha wihhale ommas süddames asset anda, et se kül min. nule haiged teeb nende pukeste perrast. Selle ülle pahhandasid Meno sobrad. Mõnni aeg perrast sedda sundis et Atta. lusse maja suure tullega põllema akkas. Meno ruttas kige omma perrega sinna ja peästis kaks tükki omma waindlasse lapsist tulle le. Zist. Selle peäle <rstus temma Attalusse jure, andis temmale kät ju ütles: Oh, ärra lasse eddaspiddi ennam wihha minnu ja sin. uu maja wahhel olla. Ja Meno pakkus ennast temmale abbiks temma ärrapõllenud maja ülles.ehhitamisse jurde. Agga AttaluS poris ennast temma polt ärra sai ommas waimus

8 wihhaseks ja ülles: Se tulle kahju on Meno too! ja palio uskusid temma sannu. Se, kurbastas selle mehhe süddad ülli wag«ga, ja temma sõbrad ütlesid: Jätta sedda kurjateggijad, ja anna tedda salana holeks! Agga Meno ütles: Temma on üks inniminne ja kannab ühte lihhalikko katkist innimisse süddad ommas poueö; minna ei tahha tedda mitte wanduda. Jälle mõnni aeg perrast sedda kautas At. talus omma koggona warrandust ärra, ja sai wagga waeseks ja kannatas hädda naise ja lastega, ja Attalus isse jai haigeks hädda ja murre perrast. Siis wõttis Meno enne» selle süddad, läks jälle temma jure ja ütles: Oh, Attalus, ärra lasse ennam eddaspiddi olla waino minnu ja sinnu wahhel, waid

9 lasse meid üksteisele kät anda, enne kui käed külmaks jawad. Waata, mis minnul on, olgo ka sinnul! ' Nenda lasse meil wennaköte wiisil ellada. Kui Attalus fedda jutto sai kuulnud, wa. tas temma sompus silmadega Meno peale, ja tõmbas omma pallet nurjatumaks ja poris ennast körwale. Agga temma naine ja lap. sed nutsid, ja Meno nuttis nendega. Siis naersid Meno sõbrad Menod ja ütle» sid: Nüüd on sinnu südda ommetegi ennast selle kölwatumaga ttntand; mis sa weel eddaspiddi tahhad lemmale tehha? Meno was«tas ja ütles: Minnul jääb weel ülle temma eest palluda. Ja Meno teggi 2tttalusse ja temma majale sallaja head, nenda et nem» mad ühtegi pudust ei tundnud. Perrast neid

10 9 päwi jäi Attalus haigeks ja surri ärra. Kui Meno sedda kulis, nuttis ta temma järrele ja satis tedda hauda, ja sai - selle lesja ja nende waeste laste tröstijaks. Agga need rahwas ütlesid: Kuida jõuab üks innimenne sedda tehha? Agga nemmad ei tundnud sedda waimo mitte, kis temma sees ellas. Söbber! kas sinna sedda waimo tunned, ja kas sa omma wihhamehhega ka nenda ellad?, 2. Jaani puttukas ebk tulle ussikenne. Ühhel sojal suise päwa öhtul, istus Maria, üks waene lesk, ommas toas lahtisse akne jures, ja walas one puuaeda, mis maja ümbrel

11 10 olli. Temma olli sedda rohtu, mis ta sel sammal hommikul olli niitnud kedda paike olli täieste ärra kuiwatand, perrast lõunat soodu pannud, ja se armas, maggus heiua hais lehkas terwisse kossutawalt tuppa. Üh«tune puuna akkas selge taewa äres kustuma, ja selgeste ja römsaste paistis polkuud selle pissikesse, kenna toa sisse, ja heitis nende lahtiste, ni kui ka kindi aknete klaasi ja ka nende wiina^u lehhede warjo, mis aknete ümber kaswasid, puhta põrranda peäle. Temma pissike Werdinand, üks kuue aastane poisike, seisis õpis tagga nurkas simpsi najal, ka temma punnaste palle ja kollaste iukste, ja puhta walge särgi warrukatte, ja tulli punnase westi peäle, paistis helledaste ja armsaste se kuu. Se waene naine istus kül ni seäl,

12 11 wälja puhkamas; agga et kül soja pääwa ti waew raske otti kanda, siski litsus tedda weel üks raskem murre, mis ülle temma omma wässimist ärra unnustas. Ohtusftst soma» ajast, ühhe wagna tais piima, kus leiba olli sisse leigatud, olli temma häddalt lussika täit kaks katsunud. Se pissike Werdinand olli ka hopis ehmatand ja ei ligutand ennast paigalt, et ta omma emma ni wagga murres naggi. Ka temma panni lussikast ärra, kui ta naggi et emma ei sönud waid agga nuttis, ja se puhhas wagen seisis weel peakesselt ni samma täis, kui ta olli laua peäle todut, laua peäl helleda kuu paistes ja heitis omma ümmargusi warjo toa laele. Maria olli agga weel essiteks minnewal kewwadel lesjaks jänud. Temma önnis mees

13 12 kül se tublim mees sest küllast, olli omma hole ja kokkopiddamisse läbbi ni paljo koggo, nud, sedda pissikest maja ja illusad aeda osta, et ta ka kül sinna jurde weel nattukest wõlga jai. Temma olli Mariad, et se kül waene laps olli kellel muud warra polnud, kui et ta olli mõistlikkud kaswatetud, enneselle naiseks wallitsend; sest tedda piddasid kik rahwas seal küllas, kige puhtamaks, wagga, maks ja kermemaks' tüdrukuks. Mollemad ollid ühhes õnnelikkus abbiellus ellanud. Sis tulli soetöbbi küllase, kelle kätte ka temma hea mees surri. Temma isse kis meest kige armo ja holega poetas, jäi pea perrast mehhe sur* remist haigeks, ni et ta agga surmalt sure hädda waewaga peasis. Temma ja ta mehhe haigusse läbbi olli ta

14 13 Muidogi jo kehwaks jänud, ja nüüd pealegi piddi ta weel omma pissikest maja ärra kautämä. Temma onnis mees olli kaua aega selle kige rikkama tallopoja jures mis seäl küllas agga olli, teninud. Se perremees olli tedda temma truiusse ja ussindusse perrast armastand, ja temmale kolm sadda Rubla lainand, selle maja ja aeja ostmisse tarbis, selle leppitussega, et temma aastal kakskümmendwiis Rubla piddi rahhaga ja teist kakskümmendwiis Rubla tööga maksma. Sedda olli se mees siis ka omma surma aastani teu nud, nenda et temmal agga weel wiisküm, menb Rubla wõlga jäi. Kik sedda teadis Maria wägga heasti. Agga nüüd surri se rikkas tallopoeg selle samma tõbbe kätte. Temma perrandajad, uks

15 44 wäimees ja üks tüttar, leidsid sedda kolme sadda Rubla wõlla - kirja selle surnud issa teiste kirjade hulgast. Kigest sest asjast ei teadnud nemmad, et se kaddunud sest ühtegi ei reäkinud, ühtegi sanna, ja nõudsid selle perrast selle waese lesja käest sedda koggona wõlga. Se ehmatand naine tõendas ja tunnistas Jummala ees, et onnis mees kik, wiiekümne Rublani olli ärramaksnud; agga se ei aitand ühtegi. Se noor tallopoeg sõimas tedda habbematta walletajaks, ja kaebas temma peäle kohtus, ja et temmal ühtegi tunnistust polnud, siis mõisteti et ta sedda koggona wõlga piddi maksma. Need perrandajad kippusid maksu peäle, ja et sel waesel Marial ühtegi polnud, kui agga se majakenne ja

16 <5 aed: siis piddi se samma pissike ommandus ärra müdut sama. Temma olli kül neid per«randajid pölweli maas pallunud, neid mitte ärra lükkata; temma pissike Werdinand olli pölweli ta kõrwas mollemad nutsid agga asjata! Jo se teine pääw olli mümisse pä«waks kinnitud; sedda olli ta nüüd samma ühhe tunni eest kuulnud, kui ta omma tööga olli walmis samas. Üks naber olli temmale sedda ülle aeja üttelnud. Selle perrast istus temma nüüd ni murres lahtise akne jures, watas pea selge kuuwalge taewa pole, pea jälle pissikesse Werdinandi peäle, nuttis hal. ledaste ja watas jälle ennese ette mahha. Se olli kül üks murrelik tund. Armas Jummal, mõtles temma, nenda ollen ma siis tänna wiimist korda siit aedast

17 <6 heinu üllesrisunud! Need essimessed kollased plomi marjad, mis ma tänna seält puu küljest wötsin, ollid nced wiimsed, mis minnu waene Werdinand nende puude wiljast söi, mis ta issa ni sure waewaga lemmale istutas. Jah, ehk peame tänna wiimset öö-asset siin. Homme sedda aega ehk on se ello-asse jo ühhe teise ommandus, ja kis teab, kas ta meid ei kassi kohhe walja kassida. Iummal teab kus meije same homme öö-maja leidma; ehk wahhest peälegi palja taewaal. Temma akkas jälle ärdaste nutma. Siis tulli se pissike Werdinand, kis seni ennast polnud ligotand, liggimalle ja ütles: Emma, arra nutta ommeti ni wägga wata, muido ma ei woi jo sinnuga rakida. Eks

18 sa sus ei tea mitte, mis issa ütles, kui ta seäl assemel surri? Älrge nutke nenda! ütles temma; Jummal on kiki waeste lesjade ja waeste laste issa. Palll'.ge lemmalt abbi hädda ajal, temma saab teie eest murretsema! Nenda ütles temma. Eks se siis polle nenda? Jah, armas laps, ütles se emma, nenda se on kül! Noh, ütles siis se pissokenne, kuida sa wõid siis ni kaua nutta? Pällu sedda armsad Jummalat, siis ta saab sind aitama. D tui ma i$fa$a metsas ollin puu» raidumisse jures, ja kui ma süija tahtsin, ehk kui mul okkas olli jalga läinud, siis ma ei nutnud kaua. Ma läksin issa jure ja pallusin tedda ja kohhe panni ta terwest ärra ja andis minnule leiba, ehk tõmbas jallast

19 18 okkast wälja. Nenda hea meelega aitab ar» mäs Jummal ka. Temma ei olle ni kõwwa süddamsga kui se rikkas perremees, kelle ees meije pölweli maas armo pallusime ja kis meid pea olleks jalgega arralükkanud. Ehk arwat sa, et Jummal ei olle rikkas kül? Et wata ommeti aknest wälja : Temma ommad on kuu ja kik need tähhed? Issa ütles mitto kord: Kik ilm on Jummala om< ma! Miks meije siis tahhame nutt.a ja ennast murretseda? Tulle, pallume üks kord sedda armsat Jummalat; temma aitab meid tõeste. Akka agga sinna, ma aitan sul palluda. Kül sa siis näed et parrem luggo saab ollema, kui selle rikka mehhega olli. Armas laps, sinnul on öigus! ütles se emma ja nuttis wäiksemalt, ja lotus feggas Hennast

20 19 ta halledusse hulka. Ta panni kaed risti, ja tõstis ommad märjad silmad ülles taewa pole, ja se pissike panni ka ommad kaed kokko ja walas taewa pole. Ja kuu paistis helle» daste, nenda e: ta nende silmi wees hilgas. Nüüd akkas se emma palluma ja se pissike ütles igga sanna ta järrele. Armas Issa taewas, hüdis temma, wata seija ühhe waese lesja jo temma lapse peäle, nemmad wata«wad Sinno pole ülles. Meije olleme sures häddas ja meil ei olle ma peäl muud abbi.meest. Agga sinno südda on rikkas hallastusse ja armule. Sinna jo isse ütled: Hüa mind abbiks hädda ajal, siis ma tah» han sind arrapeastada! selle perrast pallume meije Sinnu pole: Ärra lükka meid siit ma* jakessest mitte wälja! Ärra wõtta mitte selle

21 20 waese lapse käest sedda nattukest issa«perran< dust ärra. Ehk kas Sa olled sedda omma arwamatta agga siiski targa nou järrele meije peäle pandnud kanda: O, siis lasse meil Sinnu sure, ja laia ilma peäl ühte teist kohhakest leida, ja anna meile kindlust süddamesse, et se ei lõhke, kui meije siit ärra lähhäme, ja seält mäe peält wiimist korda selle majakesse peäle taggasi Watame.! Ennam ei jõudnud se emma nutto perrast räkida; nuttes walas ta taewa pole ja olli wait. Siis hüdis se pissike, kis ikka weel ristis kättcga olli paigal seisnud, ühhekorraga sure healega ja wälja ullatetud käega sõrmega näidates: Ennä, emma, waka ommeti, mis se on? Seäl lendab üks kündlekcnne! seäl lendab üks taht! Wata, seäl ta lendab akne

22 21 kohhas! Oh, nüüd ta tulleb sisse! kui wagga helledaste ta paistab ja ilgab! %Bata agga rohhelisse tullega? pea illusam weel kui õhtune koidu-taht? Nüüd ta lendab, toa lae al! Se on oige immelik! Se on üks Jaani puttukas, ehk tulleussi» kenne, armas Werdinand, ütles se emma. Päwa ajal on ta üks näutu pissokenne puttu. kas; agga ösel on temmal se immelik, illus walgus. Kas ma tohhin tedda kindi wõtta, küssis se pissike, ja kas ta mulle ei te ühtegi? kas se tullokc ei põlleta mo kassi? Temma ei põlleta sind, wastas emma, ja naeratas läbbi silma-wee. Wõtta tedda agga kindi ja wata tedda oige korraperrast. Temma

23 22 on ka üks imme.töö, neist Jummala surtest immeteggudcst. Se piosike olli nüüd kiki murret ärra un«nustand, ja püüdis sedda ilgawad puttukast, mis nüüd liggi pörrandat pea laua al, pea toli al lendas, kätte sada. Agga oi, ah" hüdis nüüd se pissike. Se ilgawa puttukas olli ennast, nüüd samma kui pois omma kac wälja üllatas, tedda kinni wõtmas, olli ta ennast sure kasti ja seina wahhele peitnud. Temma walas kasti tahha Minna näen tedda kül selgeste, ütles ta, seal ta istup seina küljes ja se walge sein ja pörrand ja iggaüks pörmuke, kus ta istup, paistab ni walgeste, nenda kui kuu paistaks sinna; agga katte ei sa ma tedda mitte, mo kassi ei üllata. Anna aega ja kannata, ülles emma, kül ta tullep jälle wälja. Se poisikenne otas üks nattuke, tulli siis emma jure ja ütles maddala palwe heälega: Emma, wõtta sinna tedda

24 23 ommeti wälja, ehk liguta agga wähhest sedda kasti seina polt ärra, siis ma saan pea kätte. Se emma tõusis ülles ja ligutas ftdda kqsti ja se pissike wottis nüüd seddä waggad put«tukast onuna kätte, ja watas tedda on^mas pihkus, ja lemmal olli surem röm sest, kui igganes ühhel kumunga pojal ehk tütrel ühhe kalli, Temanti kiwwi ülle õlleks woind olla. Agga se emma olli õpis ühte teist asja tahhele pandnud. Sest kui ta sedda kasti olli ligutand, olli middagist kasti ja seina wah< helt pörranda peäle kukkunud. Ja kui ta sedda ülles wottis kissendas ta sure heälega. Ta hüdis, oh Iummal! nüüd olleme meije jo kigest häddast ühhe korraga peastetud. Se on jo se mulline Kalender, kedda ma jo ni kaua ollen asjata otsinud. Oh, ma möt. lesin,,et se õlleks mo többe ajal woerastest katki löhhutud ja ärrawissatud. Kül nüüd saab nähha, et issa sedda rahha, mis nüüd

25 24 meije kaest nõutakse, on ärramaksnud. Ta panni ka kohhe künalt põllema ja otsis nüüd rõmo silma.weega sedda Kalendrid läbbi. Kik olli selgest ülles kirjotud, mis ta onnis mees selle aasta akkatussel sest kolmesadda rublast olli weel wõlga jänud, ja mis ta sel aastal olli tööga tassunud ja rahhaga ärra maksnud. Otses ollid weel need sannad selle kaddunud perremehhe omma kaega kirjotud: Marti päwal ollen minna Jaan Blumika arru piddanud, ja temma ei olle mulle nüüd muud middagi wõlga kui agga wiiskümmend Rubla, tunnistan wiiskümmend Rubla." Se emma löi nüüd rõmo perrast kassi kokko, wot«tis omma last sülle ja ütles römoga: 0 Werdinand, tenna ommeti ka sedda armsad Jummalat! sest nüüd polle meil ennam tar«bis, siit wälja minna, nüüd wõime rahhoga omma majasse jääda. Eks polle tõssi, ütles se poisike, se on minnu

26 25 töö? kui ma sind ep õlleks ni wagga pällunud, sedda kasti ligutada, siis sinna el õlleks sedda ramatud- sealt mitte leidnud. Ta ol. leks woinud weel sadda aastad seal maas seista. Se emma jäi mötteldes xoait ja ütles sils: Oh, mo laps, sedda on Iummal temud! Oiete immeks tulleb se, mul, fui ma selle ülle järrele mõtlen. Wata, kul meye enne nuttes pallusime, siis lendas se puttukakenne sisse ja juhhatas mind olete sinna, kus need lehhed peidetud maas ollid. Ja, töeste summal tallitap kik, ka neid kige Pisstmid asju. Iummala holekandminne wallltstp nrnje ülle, 5htegi ei sünni isseennestst. Ilma Ium. mala teadmatta ei lange ka mitte üks ainuke jukse karw meije pea peält mahha. Panne sedda heaste tähhele, ja lota kik omma ello. aeg Temma peale, isseerraniä hadda - aial. Temmal on kerge aidata nink peästa. em. mal ei põlle tarbis ühte walgusse Inglld

27 26 saata: Temma wõib ka ühhe tibadega puttukakesse läbbi aidata! Se emma ei sanud sel ösel rõmo perrast maggada. Päwa tõusu ajal läks ta jo teele kohtomõistja jure. Kohtomõistja laskis kohhe sedda perrandajat kutsuda; se tulli. Ta nagqi ja tuunistas sedda kae-kirja oigeks, ja ta hab. benes wagga, et ta sedda naist.olli wallelik. kuks ja autumaks püüdnud tehha. Se.koh* tomoistja mõistis, et ta temmale selle teotamisse ja sure kurbdusse eest, mis ta temmale olli teinud, piddi tassuma. Ja se perremes olli ka kohhe walmis sette peäle. Agga kui nüüd weel se lesk ommast oo palwest ja sest pultukakessest sai räkinud, siis ütles se kohtomõistja: Se on Jummala sõrm; Temma on teid öiece nähtawalt.aidanut. Agga se noor tallopoeg seisis ligutedut süddamega seäl ja ülles silmad täis wet: Ja, nenda se on! Jummal on nende waeste laste

28 27 ja lesjade issa agga ka nende eest kättemaksja. Andke mulle andeks, et ma nenda waljo teie wasto ollin. Se sündis teadmatta eksitussest. Teie waewa palgaks, mis minna teile teggin, kinkin minna teile need wiiöküm. mend Rubla; ja kui teile muido hädda juhtnp, siis tulge minnu jure. minna tahhan teid igga, kord aidata. Sest nüüd ma näen sedda selgeste Kis Jummala peäle lotap, sedda Temma ei jätta perratumaks, ja Temma peäle lootminne on üks jädawam warrandus, kui se kige surem rikkus. Ja kui minna hädda sisse juhtun, ehk minnu naine lesjakö ja minnu lapsed waesiks peaksiwad jäma: siis aitago Temma ka meid, nenda kui Temma teid on aidanut. Agga lootke ka nenda Temma peäle, ütles se kohtomõistja, ja olge nenda öiglassed kui se wagga lesk, siis ei sa ka teie hädda ajal ilma abbita jäma!

29 29 3 fiättc tassutud Jummala peäle lootminne. Sure nälja ajal Würtembergi maal, jaggas se onnis tirrikissand Wlattif iggaühhele, kis leiba palluma tulli, rohkeste, ja temma pisslkesse laua jures, mis sel korral weel kassina toiduga olli kaetud, said igga pääw saddade kaupa waesid Jummala önnistamisse läbbi toidetud. Kül siis ka sedda wiisi sai wilja warrandus aitast, paljo enneminne õtsa kui nalja aeg. Kui nüüd jo se wiimne nattuke wilja olli weskile widut seält ahju, ahjust kambrisse ja kambrist näljaste kätte jaggatud, tulli ühhel hommikul kirrikissanda tais kaswand tüttar ülles tuppa issa jure ja ütles: Armas issa! jubba jälle on waesed lapsed seäl, kis leiba tahhawad. Agga mis ma nüüd pean teggema? kas ma ikka weel pean ärra jaggama? meil polle jo ennesel ennam ühtegi! Mis, ütles se tirrikissand, meil polle ennam

30 29 leiba majas? Jah, wastas se tüttar, muud ep olle kui agga se eilne kannikas ja üks ainuke terwe leib weel; agga se ei üllata jo homme hommikuni meile ennestele meie ommas maja piddamisses, ja wilja polle ka ennam ollemaski. Oi, ütles se kirrikissand, sinnul on weel üks terwe leib ja üks kannikas, ja sinna ütled jo et polle ennam leiba? Minne agga, mo tütttar, ja leika julgeste nende lastele, ni samma paljo kui ennegi. Ommetegi^ on kirjotud: Wata, Issanda silm watap nende peäle, kis Tedda kardawat, kis Temma armo peäle lotawad, et Ta nende hinge peastaksi surmast, ja neid toi«daks nalja ajal. Meie hing lotap Issanda peäle; Temma on meije abbi ja kilp! Panneme agga lotust Issanda peäle, kül siiö näeme sedda, et Temma meid nälja ajal saab toitma. Se hea tüttar lähhäb ja annab hea melega, sest andminne olli temma rom, agga siiski ei jõua temma, igga pallukesse jures, mis ta

31 30 Uima otsast mahha leikap, omma murret tallu«tada mõtteldes: Kussast se issa kül^ sel pudulissel oia\, mis nüüd iggal pol on, saab jälle uut wilja murretsema? Ja wata, se issa istus koggoniste rahhul ommas kambris, omma ammeti tööd teggemas: siis tullep üks rikkas naisterahwas nabri peält temma jure. Se ütles: Aus õppetaja, tcije jures saab willi kauniste otsas ollema, sest minna ollen allati immctsemissega walanud, kuida santid karja kaupa teie jure ioksewad, ja nendest ei tulle ükski ilma leiwatükkita tcije majast wälja. Siis ma ollen igga kord ommale mehhele üttelnud: Armas mees, meie peame ommale kirrikissandale ka mõnda wakka wilja järrele jätma, sest temma jures saab pea sest puduma. Kui teile nüüd wilja tarbis on, siis satke meije jure ja laeke nenda paljo tuwa kui teil tarbis

32 31 lähhäp. Ja kui teije ükskord jälle säte uudist peksnud, siis tassute meile jälle kätte. Se kirrikissand tennas sedda head nabrid õiete süddamest ja ütles siis rütre wasto: Selleperrast on kirjotud:.,temma on mollemid, neid pissikeisi ja.neid suuri teinud, ja murretsep kiki eest ühte wiisi." Nende pissi, teiste eest kib tänna hommiko leiba pallusid, on Temma meide suurte läbbi murretsenud, ja kui sinna olleks nende santidelle üttelnud: Armäs rahwaken, minna ei wõi teile tänna tõeste mitte leiba anda, sest meil polle ennestel ühtegi ennam, siis nemmad ep olleks ommetegi ärra läinud; nemmad ep ollekssindkoggoniste uskunud, et ühhel kirrikissandal ei peaks waestele, näljastele leiba majas ollema, ja neil olleks ka õigus olnud sedda mõtteldes. Nenda ei wõi ka minna sedda uskuda, et meie Jummalal, kis üks ni wagga rikkas, armolinne Issand on, ei peaks ennam leiba ühhele waeselle kirrik-

33 32 issandale ollema, kis Temma peäle lotap ja Temma kässo peäle iggapääw rahwale usko ja totust juttustap. Sest polle mitte kirjotud, et Temma pissikeiste.eest üksi murretsep, kui Temma minnule ja teiste risti rahwle armas» tust süddamesse annab waeste wasto, waid Temma murretsep igga ühhe eest ühte wiisi, suurte ni kui ka pissikeiste eest, ja kui Temmal ennese! põlleks üks armolik südda, siis Temma ei wõiks ka minnule sedda anda. Sedda wilja sai todut, ja Jummal onnistas sedda ossa, et sest kül sai, senni kui uudist sai peksetud mis rohkeste wälja andis. Kas kirrikissand üksi peap waestele andma, wõi kardat sa et Jummalal ep olle sinnule kätte maksta, kui sinna waesega omma wimist pallukest jäggad?

34

VA

VA VA 9 / * * &. Uus ABD-Ramat. (Wändra öppetaja kirjotud.) D!>!i!!'??'!!!i!?l!l!!!!!!!!!!!M!V Pernus, 1833. Trükkitud >a müa W. Pormi jurea. Der Druck dieser Schrift wird unrcr der Bedingung gestaicet,

Rohkem

flrrotegijemtnnc #? kuida Crtlljnitii Pea-Mli Koggüdusse v &* la WbiKoggoduste läbbi pühhad kirjad meie armsa Ma-rahwale on jaggatud Ühheksas j

flrrotegijemtnnc #? kuida Crtlljnitii Pea-Mli Koggüdusse v &* la WbiKoggoduste läbbi pühhad kirjad meie armsa Ma-rahwale on jaggatud Ühheksas j flrrotegijemtnnc #? kuida Crtlljnitii Pea-Mli Koggüdusse v &* la WbiKoggoduste läbbi pühhad kirjad meie armsa Ma-rahwale on jaggatud. 1867. Ühheksas jaggo. Tallinnas. Trükkitud J. H. Gresseli kirjadega.

Rohkem

FÖv *** *uf«vt* i Ued Paradisi Littekessed^ ehk 25 uut waimolikka * laulo. Issanda kitusseks, süddame ärratamisseks ja usso rõmuks. IV<9 I/ö Kurresare

FÖv *** *uf«vt* i Ued Paradisi Littekessed^ ehk 25 uut waimolikka * laulo. Issanda kitusseks, süddame ärratamisseks ja usso rõmuks. IV<9 I/ö Kurresare FÖv *** *uf«vt* i Ued Paradisi Littekessed^ ehk 25 uut waimolikka * laulo. Issanda kitusseks, süddame ärratamisseks ja usso rõmuks. IV

Rohkem

Märkide stlletaminne. O Noor ku. 3 Essimenne werslldel. Täis ku. Wiimne Werendel. Hea aadrit lasta. Hea kuppo lasta..*. Hea arstimisse rohto wõtta. #

Märkide stlletaminne. O Noor ku. 3 Essimenne werslldel. Täis ku. Wiimne Werendel. Hea aadrit lasta. Hea kuppo lasta..*. Hea arstimisse rohto wõtta. # Märkide stlletaminne. O Noor ku. 3 Essimenne werslldel. Täis ku. Wiimne Werendel. Hea aadrit lasta. Hea kuppo lasta..*. Hea arstimisse rohto wõtta. # Hea külwada ning istutada. Hea lapsi woörutada. x Sedda,

Rohkem

/y?8.

/y?8. /y?8. MiMa Rahwa e Ht WülMt l?48. 9Ja&a peäle pärrast mele Issanda IEfusst Kristusfe ÜnbiMist. *&* *T> uff\ *6*>

Rohkem

tatwa tee peäl, ehti Pllraiili LilleKessei. kolmas jaggo. 40 uut urnüuofiftfto laulo, Issanda kiwsseks, süddame arratauiisseks ja usso rõmuks.? Л Л І

tatwa tee peäl, ehti Pllraiili LilleKessei. kolmas jaggo. 40 uut urnüuofiftfto laulo, Issanda kiwsseks, süddame arratauiisseks ja usso rõmuks.? Л Л І tatwa tee peäl, ehti Pllraiili LilleKessei. kolmas jaggo. 40 uut urnüuofiftfto laulo, Issanda kiwsseks, süddame arratauiisseks ja usso rõmuks.? Л Л І 1. Л Л С Tallinnas, 1871. Triittitnt» J. H. Gresseli

Rohkem

~vf B/ :-. h^7\< : \

~vf B/ :-. h^7\< : \ ~vf B/ :-. h^7\< : \ Rm-ite^u kink lyjw ABD- W i» HiViife luggemisse vamat. mmmmmmmmm mmm!: iül Peenus, 1S65. Trüttitud ja müa W. Pormi jures. ENSV TA Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu igi 55" abdeg

Rohkem

J7U.

J7U. J7U. Ecsti-Ma Rahwa alender, eht cht- 174 inat Aast«peäle pärrast lnele Islanda IEstlSfe IlristuSse Sündimist. ^?> «^> «*?> ''S* W5^

Rohkem

V/3>>& ^ / * >

V/3>>& ^ / * > V/3>>& ^ / * > J&s 3ssti-Ma Rahwa ^al end eht Taht 1796. Wsta peäle, pärrast mtfc^ - Zsülnda IEfusfe Kr istusse. Sündimist. *Š-rtM trükkitud Lindworsse Kirjadega. Parrast sedda sündlmizl, on ta«aasta.

Rohkem

Ö2

Ö2 Ö2 TrüMtub Undworsft Kirjadega. Msi Eesti-Ma Rahwa Kale n d e r, >t> ii: (p 1782 Utöta peäle, pärrast meie WOMl ZWW WWW Sundimlsi. K7S Pärrast sidda lallist IEsusse Kristusst ^Andimist,on tannawo fe *782*

Rohkem

Gsti-Ma Rahwa ehk ^'- ^^- 17^2. Aasta peäle pärrast meie ">^"> Sündimist. «?> «i?, «!?>«?> «5> «^ «?» ^B» «5» Tallinnas trükkis Joan Köler.

Gsti-Ma Rahwa ehk ^'- ^^- 17^2. Aasta peäle pärrast meie >^> Sündimist. «?> «i?, «!?>«?> «5> «^ «?» ^B» «5» Tallinnas trükkis Joan Köler. Gsti-Ma Rahwa ehk ^'- ^^- 17^2. Aasta peäle pärrast meie ">^"> Sündimist. «?> «i?, «!?>«?> «5> «^ «?» ^B» «5» Tallinnas trükkis Joan Köler. Nende Märkide ftlletammm Pärrast ma ilmalomist Pärrast wee upputamni

Rohkem

gtmuwlä Mahlm L ehe M. f*9z 7 I Aasta peält parrast meie Wfanda IEfnsft Krls Sündimist. trfpl % * y& \& \Or> vy-j,^m» i&i i^, v^v \0\ -ffi, t^l Tallin

gtmuwlä Mahlm L ehe M. f*9z 7 I Aasta peält parrast meie Wfanda IEfnsft Krls Sündimist. trfpl % * y& \& \Or> vy-j,^m» i&i i^, v^v \0\ -ffi, t^l Tallin gtmuwlä Mahlm L ehe M. f*9z 7 I Aasta peält parrast meie Wfanda IEfnsft Krls Sündimist. trfpl % * y& \& \Or> vy-j,^m» i&i i^, v^v \0\ -ffi, t^l Tallinnas Trükkis Joan Köler. mistawa ITfusst Kr Pärrast

Rohkem

yv//

yv// yv// M5.6 $$tuwlä Rahwa Kalender ehk. ; Trükkitud, iindforöse Kirjadega. 17 8 9* v ^ ^ Aasta peäle, pärrast meie Issanda 3C Sündimist. Pärrast sedda ÜiMst 9 fu$fc ÜWÄitfft sündimlll, «m tännawo se 178*

Rohkem

Eesti-Ma Rahwa <šm Tv nr>? Wainat Aaota peäle pärrast uuk Issanda IEsusst Kr Sündimi, W> WP\ y&\ VP* 10> U7> V7> Vf

Eesti-Ma Rahwa <šm Tv nr>? Wainat Aaota peäle pärrast uuk Issanda IEsusst Kr Sündimi, W> WP\ y&\ VP* 10> U7> V7> Vf Eesti-Ma Rahwa ? Wainat Aaota peäle pärrast uuk Issanda IEsusst Kr Sündimi, W> WP\ y&\ VP* 10> U7> V7> Vf sekrisku *' se 1745.

Rohkem

Ecsti-Ma Rahwa ehk J.429*>. abt - Nama * Aasta peäle pärrast meie-,. Issanda IEsusst Kristusst Sündimist. %0i */?> ^», < *> >^t v^. «^.JP' vi?i <y> v^

Ecsti-Ma Rahwa ehk J.429*>. abt - Nama * Aasta peäle pärrast meie-,. Issanda IEsusst Kristusst Sündimist. %0i */?> ^», < *> >^t v^. «^.JP' vi?i <y> v^ Ecsti-Ma Rahwa ehk J.429*>. abt - Nama * Aasta peäle pärrast meie-,. Issanda IEsusst Kristusst Sündimist. %0i */?> ^», < *> >^t v^. «^.JP' vi?i v^> i&\ ygs Tallinnas Trükkis Ickb Joan Köler. Parrast

Rohkem

//?/.

//?/. //?/. M s Eesel«Ma Rahw«Kalender Tght-Ramat Aasta peäle, pärrast mek *f Sundimist. Trükkitud Undworsse Kirjadega. kallist Mmsie Kr:stnS< Pärrast ma-ilma lomisi 573 ' Parrast Lutterusse oige Usso ülleswõtmist

Rohkem

J? If, v# c

J? If, v# c J? If, v# c i V ENSV TA Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu A V D mjk! 1 " 1 "äikenne Luggemisse ramat. Tarto marahwa tullus. (Tartun, trükkitu nink müwwa H. Laakmanni man.) Ramato-tähhe. Waikesse kirja-tähhe:

Rohkem

weikenne luggemisse ramat Tallina ma rahwa tulluks. Namato kirja weikesed tahhed. abdegyijllmn oprmuw Heälega tahhed. a e i o u Kahhe heälega tähhedx^

weikenne luggemisse ramat Tallina ma rahwa tulluks. Namato kirja weikesed tahhed. abdegyijllmn oprmuw Heälega tahhed. a e i o u Kahhe heälega tähhedx^ weikenne luggemisse ramat Tallina ma rahwa tulluks. Namato kirja weikesed tahhed. abdegyijllmn oprmuw Heälega tahhed. a e i o u Kahhe heälega tähhedx^''' A A t(: Heäleta tahhed. bpdtjahklmnrssw Ramato

Rohkem

/ /

/ / / / MS Eesti-^MaRahwa ehk v i 1799. Aasta peäle, parrast mcie sanda IEstt Sündimist. -istu'< minna*., ^.rükkitud Lindworsfe Kirjadega. Päwast sedda kallist Parrast ma-ilma lomist - - 5748 Pärrast Luterusse

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga.

o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga. o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga. Aboni üks karjapoiss ja Iron tema saatja, reisiwad Eterimaale. Salsa leelest

Rohkem

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t -*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte tuluga, 1891. i:.v.i..1 «i ' "''»."" VasKu lus iga hommiku

Rohkem

A rlicv^ 241

A rlicv^ 241 A rlicv^ 241 w A B D nink weikenne luggemisse ramat Tarto ma rahwa tullus Keiscrlikko Tarto sure koli, ramato kohto lubbaga. Halega tähhe «t t a e i o u ao Häleta tähhe bpdtjgkhlmnrswz Ramato kirja weikesse

Rohkem

< ' ; /.

< ' ; /. < ' ; /. Ä '*? A^4 / %/ A B nink iikenne luggemisse ramat o taxto ma ral>wa tullus Keiferlikko Tarto sure k ramato kohto lubbaga. Halcga tähhe a e i o u ab Häleta tähhe vpdtjgkhlmnrswz Ramato kirja wäikesse

Rohkem

b Лг

b Лг b Лг J/F't. ^» ** ABD - Ramat. Tallinnas. 4837 Aastal. Trükkitud Lind worse kirjadega. ^ oprssstlllw> AB DEG H IKL MNOPHSTUW. A. a, aa, a, aa, ae, ai, ae, ay au C. e, ee, ca, ca, ei J. i, ii, ia, iu. >.

Rohkem

/ / ^ t

/ / ^ t / / ^ t ABD-Ramat. abdeghi jklmnop rsssttuw. ABDGGHIKL MNOPRSTUW. Tähhed, mis Kixjotajad prukiwad: a n i * A / m n a v u e 6 o p r 4 e & M j 1 tv-. ä, & ü. zr % \m Jteü. Tallinnas, ^^1M^Ä\ trükkitud Gresseli

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

' m. F ^ «

' m. F ^ « ' m. F ^ « 01 AVD ehl esfimeme luggemisfe!«lirjotamisfe varnal. «bdeghijllmn ABDEGHIKLMN» p r s f st t u w. O P R S T U W. A a aa ä ää äe äi ae ai au E e ee ea eä ei J i ii ia iu O o oo ö öö oö oe oi öi

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

katus_kaantega.pdf

katus_kaantega.pdf Heiki Vilep KATUS SÕIDAB Tartu 2007 Kunstnik: Moritz Küljendaja kujundaja: Margus Nõmm Kirjastaja: Vilep & Vallik (A Disain OÜ) Heiki Vilep ISBN-13: 978-9985-9718-2-6 EESTIMAA PEIPSI ÄÄREST SAAREMAANI

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Akoolipaev.indd

Akoolipaev.indd Hilli Rand ESIMENE A KLASS JA TARKUSEPÄEV Toimetaja Helle Tiisväli Pildid joonistanud Epp Marguste Hilli Rand ja kirjastus Argo, 2013 www.argokirjastus.ee ISBN 978-9949-527-07-6 Trükitud trükikojas Print

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George s Marvellous Medicine Text Copyright Roald Dahl Nominee Ltd,

Rohkem

untitled

untitled detsember 2018 / nr. 11 (210) 2 Kih nu pi dut ses ma ja PUAEK KÕR GÕ, VAL GÕ NA GU JUÕES, NÄÜ TÄB KÄ DE, KUS OND KUÕES. LAE VAD, ET KÕIK JÕ VAKS RAN DA PAE LU NÄIN, KÕIK TULN TAL KAN DA! Män ni El me Vee

Rohkem

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl Sõnaenergia ja ümbritsev keskkond Maria Tilk Tallinna Ülikool Keeleruum Tants Rütm Laul Loodus - Energia - Heli - Inimene - Loits - Sakraalsus Sõna Energia ei hävi ega kao, vaid ainult muudab oma kuju

Rohkem

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sissejuhatus pärimusmuusikasse Sissejuhatus Rahvamängud

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS oktoober 2011 nr. 9 (131) TÄNA LEHES Pil di võist lu se Kih nu aas ta rin pa re mi kust sai sü dam lik ka len der Val la va nem sel gi tab pi ka le ve ni nud tee dee hi tu

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Kas mõistad, kui väärtuslik sa oled? 3/3 08:30 Vabaduseks kutsutud: Kuidas valmistuda lahinguks? 09:00 Vabastav uuestisünd:

Rohkem

untitled

untitled NR 3 2019 (305) Nr 3/4 (116) 2019 Ajakiri Meremees on Eesti Mereakadeemia, merendusettevõtete ja -organisatsioonide toel ilmuv ajakiri. Sisukord Meremees on Eesti merendusajakiri, mida antakse välja 1989.

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr 2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas 2004 18,38 2. Hanna Kübard 2004 25,30 3. Cris Jette Piht 2004 30,78 4. Inge Liis Rannapalu 2004

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2012 nr. 10 (143) TÄNA LEHES Lõp pev aas ta val la ma ja poolt vaa da tes Kih nu uus pe rearst Kat rin Sih ver teeks mee lel di väi ke lae va - kap te ni pa be

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2017 nr. 11 (199) Tai vi Ve sik, abi val la va nem Mi da põ ne vat tõi lõp pev Kih nu kul tuu ri ka lend ri kohta ar mas tan öel da, et see on kir ju na gu Kih

Rohkem

Kiekim mees kirjeldus.docx

Kiekim mees kirjeldus.docx KULLAKERA KANDJAD XII noorte tantsupeo ühitants Tantsu on loonud Margus Toomla ja Karmen Ong 2016. aasta detsembris 2017. aasta noorte tantsupeoks MINA JÄÄN, kirjeldanud Margus Toomla. Muusika ja sõnad

Rohkem

A 19?9

A 19?9 A 19?9 / f M M ^ Il tj O A Pulma jutt Teine armuke. Alssintt. Kirjutanud J. F. N Ji;o3BOJieHO II,eH3ypo». Äepnn., 22. AßrycTa 1887 r. 341/6 Aombi Rein rüipas wähä õlut. Aega mööda õppis ta ka sõprade seltsis

Rohkem

untitled

untitled Nr. 2 (175) / veebruar 2011 Tõstamaa valla 2011. aasta vapimärgi kavalerid Eili Oks tub li ja töö kas va nae ma, kes on suu re pa nu se and nud seits me oo tama tult va ne mad kao ta nud lap se lap se

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Kih nu tu letorn saab ka su tus loa Viiu li fes ti va li raa mes toi mub gur mee nä dal Va na Rand ma ajal oli nii! Mee leo lu kas reis folk loo rifes ti va li le Kree kas se Eve lin Il ves

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Pat riarh üt les kõi gi le kihn las te le ter vi tus toos ti Koo li juht rää gib uue koo liaas ta oo tus test Pil liõ pe on pai su nud pä ri muskoo liks Suiaeg sai lä bi Ter vi se - kes ku ses

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

am wultl prophilofopho non habe nt eum,$«;/*. td qni dtcendafdcit. Verum in hislatiusexpatiai j lifrus, quod quondam dixit JLamentius Pignoтітлтрлпет

am wultl prophilofopho non habe nt eum,$«;/*. td qni dtcendafdcit. Verum in hislatiusexpatiai j lifrus, quod quondam dixit JLamentius Pignoтітлтрлпет am wultl prophilofopho non habe nt eum,$«;/*. td qni dtcendafdcit. Verum in hislatiusexpatiai j lifrus, quod quondam dixit JLamentius Pignoтітлтрлпет U»du ejfe, tempefitvi nun urn rollere de conveniens

Rohkem

ABO-mamaL WeliKll wttnuiisf ja ptatüülzide selelnslega. :..; fscnsiiri :h:oib\ 1912, f ff Dcljas trükk. H-^ I«rje»i5. trukitud p. Kangru kuluga.

ABO-mamaL WeliKll wttnuiisf ja ptatüülzide selelnslega. :..; fscnsiiri :h:oib\ 1912, f ff Dcljas trükk. H-^ I«rje»i5. trukitud p. Kangru kuluga. ABO-mamaL WeliKll wttnuiisf ja ptatüülzide selelnslega. :..; fscnsiiri :h:oib\ 1912, f ff Dcljas trükk. H-^ I«rje»i5. trukitud p. Kangru kuluga. t9ctähh^ckaa EBaHreinneeKO - JIxwepaHCKaa KoBCHcropia cmch

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

astsed lustilittud rdmo - laulud. чэким.*) ^вш^ог -* Tartun trükkitu H. Laakmanni man.

astsed lustilittud rdmo - laulud. чэким.*) ^вш^ог -* Tartun trükkitu H. Laakmanni man. astsed lustilittud rdmo - laulud. чэким.*) ^вш^ог -* Tartun 1855. trükkitu H. Laakmanni man. г V Der Druck wirb unter der Bedingung gestattet, daß nach Beendigung desselben der Abgetheilten Censur in Dorpat

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS mai 2019 nr. 5 (215) TÄNA LEHES Meenesaak oli muljetavaldav Eakate kodu eskiisprojekt sai kaante vahele Kihnu Keretäüs kostitab külalisi Tuuleroos näitas head taset Silvia

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

väike sulane 2014SEPTEMBER.indd

väike sulane 2014SEPTEMBER.indd SÕNAD JA TEOD + EELK TALLINNA TOOMPEA KAARLI KOGUDUSE KUUKIRI SEPTEMBER 2014 NR 10/30 Ole vahva ja tugev, ära karda ja ära kohku! 1 Ajaraamat 22:13 Ole vahva ja tugev, ära karda ja ära kohku! 1 Ajaraamat

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS aprill 2019 nr. 4 (214) Käib töö ja naer koos! Met sa maa pä ri mus talus pee ti ap ril li viima sel nä da la va hetu sel ku du mis fes ti va li, kus paar küm mend kä si

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

2011_koolinoorte_paar

2011_koolinoorte_paar Põhikool POISID Põhikool TÜDRUKUD Oliver Orav - Gustav Saagpakk Katleen Kangur - Hanna-Loore Õunpuu Taavi Arula - Sander Kulp Gertrud Alatare - Karin Lassi Oscar Leemets - Aleksander Eerma Mariliis Karro

Rohkem

Eesti-Haginski asundusest (1909–1910)

Eesti-Haginski asundusest (1909–1910) Peterburi Teatajas 1909 ja Pealinna Teatajas 1910 avaldatud kirjad Eesti- Haginskist. Kirjasaatjad o., ne. ja J.L. (oletan, et J.L. võis olla Eesti-Haginski kooliõpetaja Jüri Lossmann). Põhja-Kaukaasia:

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS veebruar 2019 nr. 2 (212) Kih nu tä nab ja tun nus tab VAL LA AU KO DA NIK - Maa ja Va di Aus tu sa val du se na Kih nu val la le osuta tud väl ja paist va te tee ne te eest

Rohkem

VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV Riided, millesse armud, hindadega, mis sulle meeldivad Pakkumised kehtivad KAUPA ON PIIRATUD KOGUSES. ku

VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV Riided, millesse armud, hindadega, mis sulle meeldivad Pakkumised kehtivad KAUPA ON PIIRATUD KOGUSES. ku VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV Riided, millesse armud, hindadega, mis sulle meeldivad Pakkumised kehtivad 9.05 15.05 2019 KAUPA ON PIIRATUD KOGUSES. kuum! 1 29 BODI puuvillane, beebidele, pealetrükiga,

Rohkem

APOCRYPHA KUNINGAS JAMESI PIIBEL 1611 BARUCH Baruch raamat Baruch {1:1} ja need on raamat, mis Baruch sõnad Nerias, son Maasi

APOCRYPHA KUNINGAS JAMESI PIIBEL 1611 BARUCH   Baruch raamat Baruch {1:1} ja need on raamat, mis Baruch sõnad Nerias, son Maasi APOCRYPHA KUNINGAS JAMESI PIIBEL 1611 BARUCH www.scriptural-truth.com Baruch raamat Baruch {1:1} ja need on raamat, mis Baruch sõnad Nerias, son Maasias, son Sedecias, son Asadias, Chelcias, mõisavalitseja

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2011 nr. 5 (127) TÄNA LEHES Üks õige ja hää tradistioon sai loodud Pillilapsed kesk Kaunase festivalimelu Kihnu Jõnn jäi Pärnu jahtklubisse ankrusse Laulupeole ja II

Rohkem

Ч -

Ч - Ч - UBD eht lugema opmise raamat..3 3 -Я Neljas trükk. Jurjewi lima«1904. Trükitu Ed. Mäesepp'a raanmtukaupluse kuluga. Къ папечатанію этой кнпгп со стороны Лифл. Ев. Лютер, консисторіи препятствій не

Rohkem

A diso

A diso A diso JtW* J V F "Ч Raamat 6 tunniga lugema õppimiseks. ( irnc õpetust sõnad: Õpetajale" läbilugeda. -щщр- Tallinnas, 1910. &. Gebert'i trükk. L ^ ^ J ENSV ТА Kirjandusmuuseum«Arhiivraamatukogu / 1 al

Rohkem

^ /fin. wl^i^gmsiti^ea^^^r^^asggg» MD-taamat I I IM 11 li 1 I Täjelitu weerimizte ja peatükive seletustega.^ Ä 'ft Tartus, 18H P. Kangur'! kulu! ^3>Ä!

^ /fin. wl^i^gmsiti^ea^^^r^^asggg» MD-taamat I I IM 11 li 1 I Täjelitu weerimizte ja peatükive seletustega.^ Ä 'ft Tartus, 18H P. Kangur'! kulu! ^3>Ä! ^ /fin. wl^i^gmsiti^ea^^^r^^asggg» MD-taamat I I IM 11 li 1 I Täjelitu weerimizte ja peatükive seletustega.^ Ä 'ft Tartus, 18H P. Kangur'! kulu! ^3>Ä!itu> K. Mi>ttiefm'i jvih NfeöSsfiÄi^žšisKSii?"?» «S»?.

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS september 2015 nr. 8 (172) Oh kooliaeg, oh kooliaeg... Kihnu Kooli 1. klassis alustab tänavu kuus koolilast: Rasmus Reier, Mattias Laos, Marten Vesik, Mia Vesik, Anna- Liidia

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO

JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO Vt. Tõnissoni ABD-manmt. bdeghiklmno prsftuwäoöü ABDEGH IKLMNO PRSTU ~?? A O OU Trükitud M. 3Vnisfon'i luluga. üeiatatt Ä03BOJieHo n,eh3ypoio. Pnra, 16-ro

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

veebruar 18.pmd

veebruar 18.pmd Nr 2 (339) Veebruar 2018 (küünlakuu) Muhu leht Külasema külakool kutsub huvilisi Muhu Lasteaia saali pühapäeval, 4. veebruaril kell 13.00. Meisterdame koos kauneid prosse ja otsime vastust küsimusele,

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS aprill 2015 nr. 4 (168) TÄNA LEHES Arstid ootavad kihnlasi vastuvõtule Raske teekond karikani Sadamasse viiv tee saab korda Kellele kuulub kalapüügiõigus? Mihklikuuks korstnad

Rohkem

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET Prtklli viitenumber: 4 Kstaja: Cathlic Educatin Flanders Pealkiri Uuringuplaani tagasiside prtkll Allikad Dana, N. F., & Yendl-Hppey, D. (2008). The Reflective Educatr s Guide t Prfessinal Develpment:

Rohkem

VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV SUVEL SEIKLE moekalt kuum! % PUUVILLANE PLUUS naistele, Hispaania stiilis, ühevärviline, saadaval värvides: või

VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV SUVEL SEIKLE moekalt kuum! % PUUVILLANE PLUUS naistele, Hispaania stiilis, ühevärviline, saadaval värvides: või VÄHEMA EEST ROHKEM...IGA PÄEV SUVEL SEIKLE moekalt kuum! PLUUS naistele, Hispaania stiilis, ühevärviline, või valikus kaks mustrit, Pakkumised kehtivad 6.06 12.06 2019 KAUPA ON PIIRATUD KOGUSES. VÄHEMA

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2015 nr. 6 (170) Õpe ta ja Er le Oad ja tä na vu sed lõ pe ta ja jad Lo vii sa Laa rents, Me ri lin Saa re, Kel li Mä tas, Car men Laos, Ar let Tam mik, San der Saa

Rohkem

RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr a. Sisu: 1. Teadaanne Skandinaawia riikide esitajate terwituse kohta. 2. Juhatuse ettepaneku seaduste

RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr a. Sisu: 1. Teadaanne Skandinaawia riikide esitajate terwituse kohta. 2. Juhatuse ettepaneku seaduste RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr. 12. 1921. a. Sisu: 1. Teadaanne Skandinaawia riikide esitajate terwituse kohta. 2. Juhatuse ettepaneku seaduste ajutise wäljakuulutamise korra kohta tagasiwõtmine.

Rohkem

Oevre Uichier*Ftich: Luisifcri silm. Uu&Qtt Blattmaotfr. Siirma warjus. Sandor Peiõflu Rahwüslaui. p. Grünfeldt: Kodumaale. Michel Corda^; Nociürna p

Oevre Uichier*Ftich: Luisifcri silm. Uu&Qtt Blattmaotfr. Siirma warjus. Sandor Peiõflu Rahwüslaui. p. Grünfeldt: Kodumaale. Michel Corda^; Nociürna p Oevre Uichier*Ftich: Luisifcri silm. Uu&Qtt Blattmaotfr. Siirma warjus. Sandor Peiõflu Rahwüslaui. p. Grünfeldt: Kodumaale. Michel Corda^; Nociürna p QrcknMdt. Häda. Wilhelm Lobslcn: Saar* ÕpclajQ. Lconardo

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem