18. ftftttoföft Akstk nummer 3 marka. Toimetus Ja talitus asub Harju tln. 46/15. Rahwasteliidu ootarniseruumis.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "18. ftftttoföft Akstk nummer 3 marka. Toimetus Ja talitus asub Harju tln. 46/15. Rahwasteliidu ootarniseruumis."

Väljavõte

1 18. ftftttoföft Akstk nummer 3 marka. Toimetus Ja talitus asub Harju tln. 46/15. Nr. 63 (245) Laupäewal, 1. mail Ne 63. (H45) ar^r_ m^^,, &Z u^ Rahwasteliidu ootarniseruumis. jria> Eesti Mats: Maa'iidus olen elnud, taewalüdus olen olnud, kaitseliidus olen olnud. Kui ma n'i; d sia rahwaste liitu ka sisse pääsen, siis teen niisugused liigud, et kõik ste mees ühte liitub 1"

2 2 Vt e i e W Q ts Rc. 63 Prokuröör. Luise Westkirchi romaan. (Järg 6.) wma tulen tagasi juba mõne päewa, wõib olla ju mõne tunni pärast, ja küsin onu Adalbertia luba pulmaluba. Seni usalda mind. Usaida mind!" Ära tule enne, kui kõik su sekeldused korras on. Kas suudad neid kõrwaldada?" Kindlasti selle peale ole kindel." Ja minu abi ei ole sulle tõesti tarwis? Mina ei tohi sind aidata?" Sa teeksid mulle ainult häbi, ilma kasuta, Edda. Onu Adalbert ei tohi ega wõi sinu ohwrit lubada." Ja sa ei ütle mulle ka, mis sind rõhub?" Paul mattis ta suu musudega kinni. Kui see juba möödas on Sina andsid mulle jõudu wõita. Kuidas see olgu minu asi." Paul oli lahkunud. Oli juba mitu tänawat edasi läinud õnnejoowastuses, kui talle jälle meelde tuli wõitlus, mis alles ees seisis. Weel ikka seisis sein ta tee peal ees: marka, aga kust seda wõtta?! Ta läks koju, istus laua ette, mille peal ikka weel hommikune post seisis. Seda kõrwale koristades langes Jälle õnneliku wõitja kiri talle näppu. Nagu pilge wahtisid sealt talle wiletsad tähed wastu: Ma lähen homme koha pealt ära ema juure Bantelni, ja oleksin wäga õnnelik, kui teid weel ise selle hulga raha eest wõiksin tänada Talle tulid meelde päewad, kewadepäewad, mil ta lustilikku elu elanud ja isegi mitu korda selle neiu juures käinud. Siis aga terawnes äkki jälle ta piik. Endine kiusatus hirwitas jälle toina ees meelifcades, snadides, päästmist tõotades. Ta heitis tõrjudes käega: Bi, ei I Seda mitte seda mitte!" Aga mõte kordus. Ja oli ainus mõte, mis talle tuli: marka homme lõunaks maksta ja see ainus wõimalus seda saada. Palaw oli wõitlus. Külm higi tuli ta õtsa-, esisele. Metsikult kisendasid kaks häält tema sees: See on alatu! Alatu!" See on pääsetee!" Ilmus teener: Herra doktor " Kui mul homme lõunani raha ei ole, jääb järele ainult kuul. Aga ma tahan elada elada!" Herra doktor!" Kuisee ei lähe puhta käega, siis roojasega. Palju wõib ära pesta, lepitada. Juba on palju musta maha pestud. Patustest on pühad saanud. Peaasi ainult, kui inimene aega wõidab eluaja." Ta kohkus. Teener hüüdis kolmat korda : Herra doktor, pedell toob kohtu-uurijalt aktikasti!" Mis? Jah. Mis aktid?" Rööwmõrtsuka Länzeli aktid." Rööwmõrtsukas?" Tüngen wärises. Kas see ka niisuguses hädas oli kui tema täna? Hea küll pange sinna ja minge. Teie ei tarwitse mind oodata, Peeter. Mina tulen täna õhtul wõib olla hilja tagasi." Kui teener ema taga ukse o!i kinni pannud, waatas Tüngen kella. Kell oli weerand kolm. Ei olnud enam aega kaotada. Pidi ta plaan täide minema, siis oli talle õhtupoolikut ja õhtut tarwis. Ta pigistas hambad kokku. See peab olema." Ruttu wõttis ta laia mantli Õlale, pani pruuni wiltkübara pähe seda ei kannud ta muidu linnas iialgi ja lahkus ilma teenri nägemata majalt: Ma tahan elada!" Umbei kella kolme ajal ärkas Tungini kauaaegne teener Peeter hamba waluga üle» ja läks herra töötuppa, kus ta arstirohtude kapis teadis konjakit olewat. Aga waewalt oli ta korgi pealt ära saanud, kui tal ehmatuse pärast peaaegu pudel käest pidi maha kukkuma. Hääletult kisti uks lahti ja laias woltmantlis mees tormas tuppa. Tulija kaelarätik oli wiltu, kingad porised, üks mantlisiil lõhki, kübaraäär äraligunenutt silmade peäl. Kestis tüki aega. enne kui Peeter tulijas oma herra ära tundis, kes, tuba walgustatuna nähes, kohmetult läwel peatas. Herra doktor! Jumala pärast! Missugune teie wälja näete!" Tüngen wiskas kübara peast. Mis te siit otsite?" Prokurööri hääl kõlas kalgina. Aga Peeter nägi, et ta käed wärisesid ja ta silmad leekisid. w Tahtsin Walage muile ka naps konjakit," lõikas Tüngen mehe wabanduse katki. Ta jõi napsu ühe sõõmuga ära ja waatas siis ringi; siis hakkas ta waljusti naerma. Teener jutustas pärast, temal jooksnud seda kuuldes külm juga üle selja. Siis alles näis prokuröörile meelde tulewat, et ta üksi ei olnud ja ütles: Mis te weel wahite minge woodisse!" Järgmisel hommikul kella wahel maksis prokuröör Paul v. Tüngen rittmeister v. Hedensternile oma wõla täpipealt ära. Aga kihlust Edda v. Wilmersderflga ei awaldatud. Ta oli neiut palunud: 01gu meie aimastus mõni aeg weel saladus meie wahel ja usalda mind." 3. Kaheksa päewa oli mööda läinud, Oli 2. oktober. Poolkuus" walitses lõunarahu. Pott norskas kambris ja Fieke teenis wõõraid,kuna

3 * Nr 63 Mele M a t» 3 Marlen teda aitas, et selle eest mõned raasud omale saada. Kõrtsis oli ainult kaks wõõrast Johannes Müller, rikas perepoeg, kes Doora minekust saadik lollakaks jäänud ja Telliskiwi- Peeter, kes esmaspäeviti alati tööta oli. Muidu ei olnud kedagi ligidal ega kaugel näha. Kuna Marlen jälle, nagu niisugustel kordadel alati, oma warjatud warandusest juttu ajas, awati äkki kõrtsinks ja läwele ilmus tüse talueit. «Tere," ütles tulija. «Tere, Marhenken," wastas Fieke, kes parajasti õlut walas. Tahtsin juba ammu tulla," jätkas tulija higi kuiwatades. raga kes päewapalga eest töötab, on õhtul wäsinud. Nüüd aga waja kord tütre järele waadata. Lubas laupäewal tulla, aga pole ennast weel tänini näidanud. Kas ei oleks wõinud ta mulle teatada, kui teda siit tulla ei lastud? Olgu peale, et tal nüüd rik. kust on, ema wastu peab ikka wiisakas olema." «Kellest teie õieti räägite?" küsis Fieke, kuna Marieni silmad suureks läksid. Kellest? Noh olgo hesd! Kellest siis muust, kui oma tütrest Doorast, kes teie juures teenib!" Doorast? Doora läks ju laupäewal teie juure?".muidugi," kinnitas Marlen," olin ise selle juures. Minewal laupäewal läks ta siit Ban teini." Minu juure?" Kas ta siis teie juures ei ole?"»ei." Ja ei käinudki seal?" Naise nägu kähwatas. Ta äigas käega üle näo. Sellest ei saa mina aru. Teie ütlete, et ta siit minewal laupäewal lahkus?" Muidugi. Seal see noormees wõib seda teile ka tunnistada. Tema saatis teda tüki teed. Eks ole, Johannes Müller?" Noormees oli üles tõumud.. Doora? Kas ta siis teie-juures ei ole?" Ta hääl wärises. Naine raputas pead. Kui kaugele te neiu saatsite?" küsis Marlen. Kuni metsani," kogeles Müller. Oleksin teda weel kaugemale saatnud, aga ta ei lasknud. Kas ta siis teil ei ole?" Ei ole." «Aga ta kohwri saite ometi kätte?" uuris Fieke, kes seda kõik imestades kuulas. See on käes!" Eit oli toolile istunud, põlle näo ette tõmmanud ja nuttis. Minu laps! Kus on minu laps? Minu armas laps 1" Ärge nutke," manitses Õmblus-Marlen. Teie tütrel oli palju tutwusi. Wõib oli», läks mõnega plehku." Nüüd sai Fiekegi ärewaks. Ta Uskus akna lahti ja kisendas õue: Sonntag! Sonntag! Tulge ruttu siia! Marhenke Doora ei ole koju jõudnud. Mis teate teie sellest?" Sonntag ilmus, nagu harilikult, tusasena: «Mitte midagi. See preili mind ei usaldanud." Wankris kohwri juures ta ju ei istunud, mis?" Siis oleks ta küll ka õieti koju jõudnud. Aga seda ta ei tahtnud." Minu laps, minu laps!«nuuksus õnnetu ema. Miks ta ei tahtnud?" Seal olid tal wististi omad põhjused," wastas sulane tusaselt. Wõib o'la, et ta ei tahtnudki Bantelni minna." Ei, ei, see ei ole tõsi, mis minu tütrest räägite. Doora oli alati hea laps. Tema ei oleks mind muresse jätnud. Mu waene laps mis on nad sinuga teinud?" Fieke läks nüüd tuppa. Asi oli tema arust liig imelik. Sellepärast oli tarwis mees üles äratada. «Pott, Pott! Tule siia ja kuule! Marhenke ütleb, et Doora ei ollagi, koju jõudnud." Müts wiltu peas, tuhwlid jalas ja weel tules püksiwöod seadides ilmus Pott. Mis? Kuidas? Mis see on! Mitte koju jõudnud, ütlete?" Marlen awaldas oma arwamist: Kui kellelgi niipalju sõpru on i Ja mehed on imelikud: ämma nad ei taha, aga rsha alati." «Jah, see raha," kordas Pott ja sügas kõrwatagust. Seda oii tal palju kaasas. Mina ei tahtnud iubadagi, et ta sellega teele läks. Eks ma teda hoiatanud, Marten? Teie olite ju seal juures. Aga kes siis kuulas! Pagana lugu!" ^Sonntag, miks ei jäänud teie ta juure," ' nuttis õnnetu ema. «Miks lasksite ta üksi minna? No, nüüd teete mind tema eest weel wastutawaks, et ta teisega ära põgenes Ei, Sonntag, seda ei wõi nii kindlasti öelda," tõrjus Pott. Tõsi küll, teda armastasid paljud, üsna suurtsagusedki eks ole, Marlen?",,Nende hulgas üks parungi," ütles Telliskiwi-Peeter «Wõib olla, et läks sellega. Sest ka parunitele olla raha tarwis." Ema Marhenke tõusis üles ja pühkis pisarad silmist: Teie muud ei oska, kui minu last halwaks teha häbenege 1" Müller seisis ikka weel oma laua juures ja lõõtsutas. Mis sa ütled?" karjus ta Telliskiwi-Peetrile Parun? Kes kes see oli?" Peeter kehitas õlgu. «Nägin teda ainult öösel Aga peen poiss oli ta, seda nägi pimegi. Ei tarwitsenud ta kambriakna eel sugugi kaua oodata." (Järgneb )

4 4 Meie Päike. Maadeteadlane, kosmograf ja astronom don Drillo de Pedrillo kuu tuimal walgusel kord sõnas: donna Monna de Kadrillo! O, waewaks wõtke langetada silme krüsoliite parketi ornamentele seal näete jeremiite kel kired kiskund himurrateks näod kiwist kalgid ja kelle käed on sirutet Amuri noolteni kui walged katafalgid. Ka mina säärane kui mosaik seal kuutet ornamendil, ma samane, kes päewal, hommikul ja igal öö momendil. Kui Minnesota tõmmud sisalikud käed su poole sirutet ja sõrmed tuksuwad ja sooned põlewad ja weri erutet: Sind armastan kui armastab Gaurisankari kiwi päikse walgust, sind armastan kui Kolorado kaktus suwe algust. Sind armastan, kui Golfströöm Kuro-Siwat, sind armastan kui maisiõis kesksuwel sooja Hiiwat. O, donna Monna de Kadrillo, mu päike, kas sa tahad mulle tulla, kas tahad päike sa, kuum päike mulle olla? Siis donna Monna langetas ta õlale käe walge nagu wige ja huulede butonist puges näole säraw muige. Su päike tahan olla ma, o seda tahan olla!" Ka käsi käes, puus puusa najal sammusid terrassilt alla. Läks mööda nädal sellest a'ast, ja teine kah, ja kuu ja kurwalt kiskus wiltu siis don Drillo de Pedrillo suu : Mu päike olla lubasid, kuid nüüd kuu mööda " * läi'nd ja oma kõrwal woodis sind ma korda pole näind! Sa petsid mind, sa waletit. sul on küll keegi teine, ja mina ainult olen sul üks armu aseaine?" Ei ole waletand sul ma, kuid kas siis seda ei tea sa, et päikseks sulle tulin mina, kuid oled öösel wahel päikest näinud sina?" Gori. Kiiäiilõiked ja ääremuiged..päewaleht" m. 86 toob õige huwitawa sonumi pealkirja all ^Saladusline isik":.rahaministeeriumis on tihti ühte muktawerelist herrat nühi. Järelpärimise peale, kes se herra tüll wõiks olla, wastalt, et fee Pariisist wäl. jatellitud Eesti panga direktor olla. Kui küsisin, mis siis direktorih^rra pangas oma koha peal ei ole, sits sain teada, et direktor tüll päris direktor ei ole, sest teda ei ole walitsus selleks määranud, ega saawst teda la mitte selle koha peale seada, s^st et ta sõnagi Eesti keelt»i mõista... Niisama»i saanud ma aru kätte, kuidas sii» wälisministeerium E^'ti panga direktorid am tisse panna saoü. Ametis ta tgairhcs on, sest temale kui niisugusele on isegi korter antud * E. ole ime Wabariigil on tähtsaid tegelasi torwis, pealegi ideneb meie... kri^inaal-asi sarnaste saladusliste isikutega Küllap antakse mehele mõni ministri tütar naiseks nii, äri sobitamise mõttes. * Samas numbris räägitakse ^kuuls<" George Heyli waljasaatmiseft. Tähendatud mees oli wti< maiel asal õige iselaadi ülewalpidamisega. Ja nüüd: Mees, t& ennast, siin wiimasel ajal wäga suureks ja laiaks armastas pidada, oli sunnitud niiwõrd kiirelt lahtuma, et tal aega üle ei säänud koduste ass de korraldamiseks." Milles aga seisid need.kodused" ässad? Arwate, et naise lallistamiies ja korteri üüri malsmt. ses? Ei! Sel mehel oli nii... rohkem wälja» masse puutuwad kodused osjad... Ajalehed kirjutasid, et kaitseliidu patrullileenistus ära on lõpetatud. Ja kga see wcle pole. Põhjus? Nähtawasii oleme juutideks saanud, sest famifuqutt dba$tn$ pvoomii \nha Ifyn&Ms eel Israeli soost kodanikude Juures. ^Sotsialdemokraat" kirjutab, kuida Weerenni tän. olewas Lilienthali.kirikus' palwetunde korraldatakse. Kisendatakse ja hulutakse; wennad räägiwad põrguwalust ja naised karjuwad hüsteeriliselt. Tõest', nõnda kaugele on edu jõudnud. See näitab, et meil näitekunsti wastu huwi tuntakse ja teatert wõid palwe majas näh -. M^s? Tähelpanemiswääriline ettewõte teatri k sukö. Oswi. Anilombi mau. Jaiutsen sunten sa istit neid uhten anilombi man. Salatsen sunten ma walusi luhten anilombin sa'an Sina ollit lambakarwun ja linakiuden ja mia olli sellen arun, kui loodus miu tenn'. Ja. Ütle nüid wiil üits sõna! Nüid sa ütlet küll: Sel om nõna," aga wastu aia '1 saa Selleperäst ära lopute kunagi siiri, kui sa i ole läbiwaatan anilombi wiiri. M. I. A. Esi.

5 Nr. 63 Meie Mats 5 Enne ja nüüd. Kui ta olli latse lirgats, egäl puul mul perän tirgas, sülle ai kui uni pääle, "müllä, wai kui ei, sis ii äie tõmmas kohe toru nuuti, käte, jalgege pild's kuuti, mässas poole ilma segi, tanume täis kisa tegi, painas musu ümmer mokke, määris kik põse pudrug' kokku, wahel lits' ka templit nouast. Küll ma näi tag' watti wanast, kaie wahel pakku panna, mudu enge armu 's anna: sulen oia, kukil kanna, wii toist aita, lauta, sanna, tõsta raawist, aiast üle, upute kas katik süle lawwa pääle, kapi manu, püüna kassipoige, kanu, lepäpilli tii ja mängi, magame tat pane sängi, eidä kõrwa, a'a wiil juttu, laula: Latseke, jää tuttu!" Ja sis magamise mangi, pitsit ümmer käe kui tangi, et ei saass ma kõrwast liiku, mudu to Ina me pand iku. Egä nädal üitskõrd kigess kaalani mu ojot' liges, jalgeg' sipel maha teki, pal aje alt mässas segi, kümme korda üüsen wälia wedas, sis taht juwwa jälle; wahel peliäs mummi?, kolli, seda janti, nrs tag' olli Nüüd, kos sai tast üitskõrd asi, mia ta mant nüid nurka kasi: tõste perän nüid ta tirkap, tõstege nüid juttu lirkap, puhta suuge musu annap, tõse potreid taskun kaimap, tõstege tal mõnus mängi, tõstel näitam' minnas sängi, tõste wastu sula-mesi, miuge nägu leige wesi. Las miu kaswate ja sääda tõisil, esi ilma jääda: kui jo suurembes nak's saama, roosipuhmas äitsnit a'ama, maasikide paisist marju, puiest jahutewet warju, küll sis kik tat tahtman mine, küll sis kikel kah man kihe, küll sis poisi pistiw' piirma, küll sis wankre joosiw wiirmä, küll sis käiti akne alla, wirutedi laulu walla. Aga enne 's kuule kihku, Eeltsensur kaswada!" on kaotatud Mai. nüüd wõiwad lehed wabalt enne miu ta mant es nihku nägu takis annast peni, mõtle, et: Las kasvvap seni.. No, no ega's, Mats wai Aadu, siust ta'i ole kätte saadu! Wäest wiil kõwembest ku enne liimite ta endeg' kinne. M. I. A. Esi. Keerulised kusimusid. Mis on maitsewam süüa: tshekk wõi tshekileib? Mis on maitsewam: kas peidetud suhkur wõi peitmata sool? Kumb kaalub rohkem: kas Tallinna hingusele iäiuud konkahobune wõi Wenemaa kuld? Kumb lõbustab rohkem : kas pooltooni piiritust wõi wärske Meie Mats?" P. poiss. ^ ^ =57

6 6 Mele Vt a t «Nr. 63 Suwemuusila. Tallinn ähroard«b tänawu ilma sulvemuusikata jäiida... Linna» walitsus annab siiski Harjuwä» raw«mäe ^Estooniale" kontsertide jaoks. (Ajalehest.) Terwe linn on juba kewade nägu Tänawailt töufew tolmupilw matab möödamineja fornllf.sfe loori, mida se ammugi näinud $ov. Päike tõrwetad Kaarli puiesteel jalutajate päid ja õhtuti kihab Kadrioru raagus, luid siiski lootu^rikkais puudes lõbutfew noorsugu, nina õhtu wilu tõttu kärsutades. Ma läksin fel õhtul otfe samasuguses me<leolus kodunt wälja ja mõlgutasin mõtteid, kuidas eelolewa! suwel oma waba aega lõbusalt ja hästi mösva saota. Oli koi? wäga mõnus, «ga ainus asi ei rahuldanud mind põrmugi: Tallinn ädwar» dab ilma suwemuufikota jääda, nagu ma Ajalehest lugesin See muusika, mis tawallsest Harjuwärawa. mäelt igal snweõhtul kostis,»li ometi suurepärane ajowiide igale... noh. kunstlarmastajale ja nüüd pidime sellest ilma, jääma. Arwasin, et see küllalt kohane pole linnas olejale rahwale ja ma tundsin ka ennast osalt mu. rets^wat. mõeldes minewa-suwiste õhtute peäle Loomult?, et inimene sel korral, kui tai midagi puudub, ikka omalt poolt abinõu püüab leida. Kuid pellb üllema, minul polnud mingit wõimalust selleks, et käesolewa asja poolt ehk wastu rääkida; oli päewafelge: Tallinn jääb suwfmuustkata. Kui ma nõnda arusaamatult mööta konka-roopaid (kurat teab. miks!) Kadriorgu olin jõudnud ja lui kunstijünger kunagi llnnawalitsnfe plaanisid ja lawatsusi siunafin, kuulsin sammusid txiia taga. Ümber pöördes ja peatades märkasin, et keegi noormees, müts kuklas ja nina maas, Wilistades mind peaaegu maha oleks tõuganud, kui ma mitte kõrwale poleks laranud. Ja ta wõib olla oleks niisuguses kujus edasigi lipanud, kuid õigel ajal tundsin mehes oma sõpra 2Uout, bs nüüd, mind nähes, v atas. %<\! Tere! No... kuidas siis on? ttas ka Kadriorgu lähed?* Mhen tüll!" Mma waewasin ennast praegu ühe raske asjaolu tõttu!" Mina niisama l" Kas tead? Meie jääme ilma suwemuusikata!".jah! Selle üle mõtlesin minagi!" Kui meie mere ääre jõudsime, istusime pingile ja sõber Aadu, muutmata meeleolus, jätkas: Waata, fee on kahju küll. et me ei wa enam õhtuti muusika saate! koolisid süüa. Kas mäletad seda suurt lõbu, kunas nugade kõlin Palju peenem muusika oli, kui fee, mis kõlakojast tuli... Aga tänawu on lugu halb: muusikaga saaks kuidagi hak. lama. aga tordid ja koogid on l.elatud! Pag«na pihta l 3to kuidas sa istud weel. näituseks, plikaga laua taga ja lajed muusiko helisid ühest kõrwast sisse ja teisist wälja, kuid laua plal haigutab tühjus.,." Nägin, kuidas sõber silmadega mer l lendlewaid kajakaid sõi.,ia mis moodi oled sa ilma muusikata, kuidas wõid mööda saata eh, nii ilusaid fuweõh. tuid, kus põõsastes krabist^wad linnukesed ja ilm kirju nagu wõidula nu pilet... Sellepärast mõtlcstn omalt poolt õige odawa muusikalise abinõu wälja. See on mo Idud selleks, tt taina teeb läbi suwe igawate alleede ja tolmawate autode kuhugile kõra * male, Pegasusel mitt sarnast, nagu seda M.ri Under eht mõni naisü.iõpilan' ette kujutab... Ja waata: fuwemuusikat wõiks ju ometi farnas lt korraldada: sa ostad wana wäntoreli, juure lisad mõni läbikukkunud wirtuoos ja hakkad nii rahwale etmdusi pakkuma! Jumal, no mida on siis rahwale waja? Kas läheb temale korda intriig.estoonia" ja linnawalttfufe wahel, kas on ta ül'üldse kuidagi "selle jandiga seotud?..." Sõber Aadu peatas, minu poole waadates. Mina awaldasin 031a nõusolewat arwamist pea-» noogutusega. Noh, waata, siis on minu plaan pinda I i?«mäs. Kui linnawalitfuse ja ^Estoonia" wahel asjast midagi wälja ei tule, siis afutan ise uue orkestri ja hakkan kontscrta andma. Ja ütelgu Tallinna publikum, et tal suwel meelelahutust poi-, lui wäntorel.." Wiimased sõnad kadusid tuule hoogu. Wäntor list unistaja mööda minewa daami jalgu. kunstijünger silmitses Oswi. Elukutselised nalja-nmad mainitud suhtes". Aja», päewa» ja sündmuste kohane terzett. Osalised: Ajalehelugeja Habemeajaja. Sülakaubaw.daja. ^Eelmängu ajal htiliwad Ajalehel u- geja ja Habemeajaja mõlemiltpoolt. kättpidi teretades.) M olewad: No tere kah! Mis uuust tood? Kuis lugu kursiga? Ja kuhu laed? Kuis seiswad lood? Nüüd mulle jutusta. Salata ubawedaja (tuleb). Näe. tere. wennad, teie siin? Eks teeme wäike klahw! Ma salakaupa wedasin ei mõjund paragrahw Ajalehe lugeja: Sain ^Päewaleh st" teada ma, et polnud õnn? seal

7 Nr. 63 SR e I«c M» i ja kinni p?eti koreaga kaup Läti piiri peal. Habemeajaja: Sa wistist arwad ikka weel, et salakaup on kuld, mis Wenemaalt on meile teel ja kallim weel kui muld Salalaubawedaja: Jah, tõsi. Wene kullaga wõiks äri sobita ja Eesti wõidulaenuga ka rikkust koguda. Koik: Siin me oma naljagi faadakfims start," kuid tema lseb kui raamatust ja näitab meile ust! Laul: S ala k a u b a w ed,'a j a: Kiik asjad ilmas fegi nüüd ja pahupidi läind; sest salakaubal ikka süüd ei õizust keegi näind. Ajalehelugeja: Ma lugtfin wast Maba Maast", et riigi wõiduloos on saanud fee, kes madal maast ja bllel rinnal roos. Habemeajaja: Mul rääkis keegi riigi.m?e3. et waba l«hake saab annetatud kõige ees nüäd neegripoistele. Sa lakaubawedaja: See midagi ei ole weel! Waat läheb mitu kuud, SiiS tehtaks Kaarli puiesteel ka juba nalja muud. Kõik: Giln me oma naljagi f«adakstme ^Esturi," kuid tema loeb ju raamatust ja näitab meile ust! 2. Salalaubawedaja: Vt Walitsuse ringidest nitüd kuulda kohkugi seal niiht«wa3ti pühadest wist puhatatsegi. Wähe teenusid. BKüll on paha, et ma kunagi seadusewastalise tegewuse eest karistatud ci o!e!" «Mispärast? I" Noh, siis oleks ehk kergemine mõne surrema koha peäle saanud 1" Ajalehelugeja: Lorb ainult lehest iga laps: ju tuleb kulla wzor kuid millal tuleb rlizi-naps ei tea wano, noor! Habemeajaja: Küll tullb wiimaks wäike napl ja ke?lusiüdus null I Eks fida mõistab iga laps, et wiin on tulekul! Kõtt: Siin me oma naljagi saadaksime Esturi", kuid tcmu loeb raamatust ja näitab meile ust! 3. S alakaup awedaja: Näe, käes on juba kewade ja noorus lõbutseb.

8 ete 9R <x Nr. 63 Arusaamata lugu. Sots: Wõtaks Bebel seda nalja ta omal jalgel seista 1" Ma oien ta kõige peensustega walmis ehitanud, kuid nüüd ei taha Laeb rsõmus tü\ü südame, mis rahu igotjeb. Ajalehelugeja: Mell rahu tehti, tõsi küll, wast 28ne tiblaga Ci asi pole siingi hull sa aina rõõmusta. Habemeajaja: Ets rahu ajal hakkame kõik jälle käima teel. Ja sellepärast rohkeste on lõikust Wirus ööl. Salakaubawedaja: Nonoh, küll salakaupagt on leida ikka siis, kus juba tantad al«ti kook?n?lif«da wiis. Kõik: Siin me oma naljagi süadasime ^Estüri".

9 Rr. 63 M tie Mats Neliteist punkti" kinos. 4 AMERIKA NAHAPILT Wilson: See pilt tõotab ülinaljakas olla!" V kuid Urna lob raamatust ja näitab met!? ust! Ümöeriöötanub ja pipardänud Cggi. Kaks kord kaks on kui palju?".neli.".mitte sugugi! Mtua ütlen sulle, et kaks lord kaks on kakssada wiiskümmend neli.".aga lust said sa siis w?el kakssada wiiskümmend?!'.aga sahkerdamine?" W-er Kaksteist peatükki Pärnust. Esimene peatükk Ma olen jälle Pärnus siin Eesti riigi Nlzzis, Krimmis. Wenetsias, kus suwe kuumadel luudel tänawate liiwakanaale mööda ristlewad,l«- müwoide" logisewad gondoiid ja.vaadepargi" tulewaeste lagunides lööwad füütat karnewalinalja kannusteta walgeristi pajozzo ja lolombiina Westi tänawalt. Millise kontrastina wndub Pärnu pealinnale!

10 s 10 M e I e Seal ssnglcerib elu fahspmld?szä fchravn?lliporlmega, mi* igal momendil walmis lõhkema; seal ehitaije tkletüte u'ümäxatkiqitu, reformeerimise koole, võideldakse 100 enthussasmiqa alkoholi poolt U wastu ja lahend ffe lorterlki isikust, kuni kõll maj^fc juutide katte!ang?w3d. Kiiu cga Uhab elu torkawal tänawarohul. kcslt woorim?3ste HOD;;^ istutst^d,amcr'ika purai tubakat' ja m&figi.veskit" % grlmmili»ie püm«n»öp«g«, mis Psrnu rahcü^eestt torjonbufefl sõduritel? frqžörni*; siin j^ötcvojd waikselt ja kärata sinised ja kirjud ristid maag«ja maatanaistcle iga seilsluetaewz rnito ja ml\)i ühcb iuwenlariga wähese maksu eest; filn r fsrmeerilakle kosli billjardi rohelisel kalewi! Ja lastakse billjarl»! n-ibal alt r waikselt awds usuõpetuse iratitsisaoninse kantsli kkrwsl ko»'.itoas ja istutakse ^apboargf* pingffarrikatauril, Wille b&h täl»w er-tnh wih2 Witmkesiste il?losmu!istt ^ümbo^lideg», P5h?päewcz ja äripä?l»«õhtul j«z oobin^kse nurisemata lllni jõnyb kätte Jzt lund." Ei ole kusagil närwili'kust, sgltomürtalesi ega amoli l<oksu. Igal vool rähn, kalskümmknd sammu tunnis, iga kalme sõna jsrele oiguws ja P^asi kohwimaja. Ar'adia l z?ui wawtab su röhut rind. hing torgib nagu teraw pind siis, kas wõi öhupöktiga, sa Pärnu poole purjeta! Kiin waiksel ööl, lut «eri waik,' wiib neiu ]v. t tnõ ÜU see pzit. ja htng«walu wähendab ja luuni* rinna juhendab! Kui armastuses n iuga,protseuta" palju saanud sa, kuid ära tüätand sind see wiis sa Pärnu pozle sõida fiie! Siin musutad«igal a'ai Wõid Slrand Salom" seina n'al; protsenta" pole karta sul ja resuttat on ikka null! Kui IJHlcrtfi läind su! söömingud ja riigisalzie joomingud, siis öra kauem ootma jäe * waid aisad Pärnu poole fäe siin Rääma poisid puslari ful teewad, i ne roboph! fa ühe ainsa lonksuga wõid suuredega" wõistelda! Ja kui snl koriri pundus suur, ta kinni su eest kiwi puur, siis täitsa inwentarita wõid julgelt Pärnu sõtta fa - kaasüülilifcks Münnile sind wõt«b woodi, wennike, ji hea j«aus tal inwentar wõid elad«kui Wene tsaar! Ja ja nüüd olen ma jälle siin l Mais N?. 63 Isegi terwe päewa olen ma siin hiiemetsas üle elanud. Kaunis päew! Hommikul, Ui esimesed päiksekiirt ratsutasid ilma maksuta Üle nabksslla, milleg«linnaisad silla» maksu suhtes mööda n hka said. uitafin ma fupe«lusparki ja waatasin üle kohad, kus eluaeg nii palju.ekstsesse" üle elatud. Sun on tiblade raiutud haawu parandaw kuuskzde > llee. miüe kitsal pingt! ma 25. juulil lell 11,20 minutit õhtul Sää7e Mannile igawest truudust w2n3usin ja ta 41»r. kingade ette oma') pühad palwed puistasin; siin on «rattavahni aed" mille tihedate põõs.ste all ma 25. juulil 1914, kell 11,22 minutit õhtul Hintre Ellale samasuguse.programmiga" esinesin; si?n on lalaz kuusk, mille ots«3 istudes me,petroleumi kuningale"»ma tehtud petroleumi keela tallasime; siin on koht kus m«kiwa tõstsime, maadlcstme ja ma Mtast?ale t«oma elust ezisoode jutustasin, mis teda hirmsasti huwits-3; siin põõsaste wahel oli TSuissoni poiste poolt äiutatud.klubi", miüel 25 auliig r ja po»'er»hkm Wabakuulajaid; siin laia kuus? Uixvs.8 oli pess. kus öösisest rml^ikäigkli üle jäänud õunte tagawara de* mokraatlist, iotsi lset ja kommunistlift Sp^tuft eit«de3 t'aari riihümi järele arajaotati; siin padrikus ott ^peostaab" kus vlaänid walmis sepitseti ja kust wälja läksid hirmsad ja halastamata kasud, mis ühtewiisi koh.,tasid nend,' täitjaid, kui ka neid, kelle kallal täide saadeti ne 5 plaanid; siin teede lahkmel said gümnasistid linna \a Mereküla paljajalgsetö p^rtisaanide ühen atud sõjamäelt, lew Bor.-n W^sfa juhatas, otsustama naha täie; siin on koht, kust alati?õ ge-uurnn^id,f»itju stummlid" wõis leida, millede jaotamine pea alati nltnisteriumi kriisi ellu kutsus ja mida ainult hästi sihitud rusikas lähen» dada jõudis; siin on koht, kus ma esimest korda Amori noolte magust kihwti maitsta sain ja siin põõsas mille all ma «simese salmi kirjutasin, mille cest ma kolm pühapäema järgimööda Popelishewi armust tühjas klassitoas kinni istusin, kus tahwlile wana p«klu Isaewi pale mitmes wartatsjoonis kinni naelutasin, mill. kunsti wäärtust pedagogiline n3u«logu sellega hindas, et mulle ülespidamise ezst n-li ühe pisikese miinusega lunnisiufele kirjutas Km 5ea on kõike scda jälle meele tuletada! Kui heameelega tahaks seda kõiki weel lord ülcelada kõigi peensustega! Aga nüüd on se kahjuks wõimata, sest ka wäikses Pärnus on...moraali." Ja on ka seltskond" olemas. Ja sel.seltsfonnol" on ^rwamins." Ja f.da.seltskonna ar> wamist" wõetakse wäga arwesse. Ja kui nüüd keegi seda arwesse- wõtta ci taha, siis wihastad, seltskond" enese lõhki. See wõib aga atmosfiiäri ära kihwtitada ja siis ei ole huwitust suwitusel... Õhtu! wiisin oma luud-kondid ^Endla^e". Mängiti operetti Omal jalgel". Juhatus oli tüli olude kohaselt sisse piparda» n«d ja näitlejad püüdsid igas pildis luus korda mõista anda, et need wähesed, kes cndid seniajani haritlaste loiduse kiuste om-l jalgel" teatri lawal

11 3K. 63 Isie 3W a l l). hoidnud, ka edaspidi seda teha mõtlewad. Igata- He3 ilus ja julge shest! Kas aga Pärnu.haritlased" sellega rahule jääwad? N«d on seniajani jäi«jekindlau teatriga ovpositsieonis olnud; nad on oma uuxqüe haridusele" waztawa kunstikoja leid» nud kinos, lus nad endld ja omi noori noist Jau endawad" ja raffineerlwab ja kus on tosin kunst ^Halli waimu" ja Saladuslife, laewa" ftsriates. Ja mis suudab pakkud. neile teater? Pealgi G«st i t* ai cr! Koik need herrad haritlased kahekordsete jutumärkidega on oma noorte umbkeelset- nainega teatrist laugele üle kaswanud. Neil on teised illu» stoonid ja idealid! Pealigi on ju lausa rumalus wiia oma kalltft lõhnaõlidega balsamkeritud \teutti teatri saali, kus ei puudu prolet oma wänge higilõhnaga! See on meeletu eneseohwerdamine ja seda ei suudaks heaks ieh«enam ükski fpelulatlwon. Ja siis ei ole ka, õigust ö ld2. Pärnu hcnc'< tud intckigentsil" atgä t atris käimiseks. Tal on kõrgema riiklise ülcsand ga asju aiado. Ta wõtab wastu ja annab ^bankette" Pärnusse tulewat U wäljamaa esiwjotele. See on Pärn.! hoowiringkond Pärnu kamarill^! Ta hiilgab nagu 13 ne suuruse planeet oma ennesõjaaegsete toaleltide ja Rääma Vrantsusekeelega. Ta puistab oma kultiweeritud in. telligentst kah hobuse tõldadega tän tvail ja tutwustab w-ljamaalastele Eestit. Seda Eestit mida ta oma kahekümne kovikaliste. rahafummode. jala< nartsude, paigatud särkide ja muude ühistööliste kingitustega Ül^s on aidanud ehitada. Kas li ole see tegewus toäört ajaloolisi lehelülgi?! Naturall'- ment! Kreuz lement! Gori. Read Koonga st. Ei taha liiaks ülistada, ei üsna peäle sülitada. Koht tähtis juba selle pooles, wa' Eesti jonni armust, hoolest. Siin seisab tema algus, isa, siit on ka kaduma ta v/isa. Meil õpetajad heitnud rühma ja tõmband selga uhkelt kühma. (Wõiks wõtta selleks nad patendi, mis lõpetaks wast selle jandi). Siin maamees armastab maaliitu, ka taewaliidul laseb kiitu. Sest Mihkli pastor teda nögab, kõik sotsid ära põrgu tögab, Mis weel ah, plikad wäga kenad ja mehelminemiseks wanad. Ah lõpetan nüüd lori juba, seks polegi mull õiget luba. P. poiss, Kewadised kupleed. Kewade on tulnud wara, tali lõppend ruttu ära. Kewade! see tõstab tuju, mure kaob kui tondikuju. Unustame kurbuse, rõõmsalt ellu waatame. Ah-ah-ah-ah-ah-ah- haa, ah-ah-ah-ah-ah-ah-haa... Möödanend on muna pühad, rahast taskud kõigil tühjad. Nuhtluseks on nüüdsel ajal pikad pühad igal majal. Edaspidi soowime wähe pühi kõigile! Ah-ah-ah... jne. Waba Maa" on uudist kuulnud kaksikud on ilma tulnud! Kuid mis seal siis imestada iga päew ju juhtub seda?! Ega polekski ka muud, ainult... mustad kaksikud!.. Ah-ah-ah... jne. Kaswab tõusew Eesti sugu, waat kus on siis kena lugu: näeme suguwend: musti, üks on Jüts ja teine Kusti. Puuduwad weel punased, kollased ja sinised... Ah-ah-ah... jne. Kontsertsaal on aina tühi, wõi kas luuaga seal pühi. Ainult pühapäiwiti weel rahwast on weel wähe liikwel. Kõik on läind no napomkam" metsa käima 3Haio cam"! Ah-ah-ah... jne. Ed. Iroonia.... Tivoli. Fine. Litse sadatuhand kilo, wajot rinda, kui mu tuppa tuli Ilo. Lõhnaelise kinda ois mu uulde tule pääle, jahut' otsa, kõrwun kumiseja ääle_ eidut' äkki miu mant mõtsa. Miu ta kõrwa maha iste; rabis paper; palawik mu põsken kiste. Ritsik, tonditandsu teaper, wait... ja paar meid naaru lõkut Mis sääl oli? Ilo käsk; Sütpuuld siia lo»:... al Fine. Musti lell.

12 12 Mele Mats Nr. 63 Päewalaja. Haganase halli taewa all konutab tänawa nurgal woorimees, ost»at<s sõitjaid fa ajawiiteks mingisugust laulu jorutades. Wastas poolel aia ääres istub kewadises meeleolus Vunamüüja naine ja puhub wilu tõttu käsa. $$, külm tünawune kewade!" ohkab eit [a waatab kurwalt oma kartuli sarnaste õunte kössis kujusid..wara tuli! Märts oli, aga juba nii soe, kas jaluta «lasti. Nüüd, kuriwaim, jälle wilu ja fampas nagu aprill kunagi. Ja taksi järele pead sõitma.".taks? Mis? Kui.mina õunu taksi järele müüksin, siis oleks fee hullem kui keeluseadus." Ei, ei! Xaks, kuriwaim peab itta olema." Keegi isand, palitukrae Ülewal, hüüab woorimeest: 6ottm!... Mis? Nii pchu? kas taksi ei ole?".taksi müüd... ega siin asutaw kogu pole. et keeluseadus... küsi, ehk õunanaine weab sind oma wankril ilma taksita!" OZwi. Pärnu riimid. i. Siin ajawiiteks tahan ma wast pajata mõnd' lugu sest Zige poleks waikida, tui nalja mitmetsugu. Siis alles elu oli hea, kui rahaks hüüti kalda. Sest nüüd, tont wõtku, mine tea, fee kadund lõik tui mulda. Nüüd paber wilgub igalpool, me sattund soosse, rappa ei aita seal kõrts, kirik, kool raha ministri Pap2. Kui meil.wildhof" lõi weel märgelt. wana Brackmann käis weel sirgelt oh, küll maa siis odaw oli. kopkaid ruutsüld maksma tuli. Punapeaga Radiwoonusi, teenis sits ju Saksa kroonut' Nüü" la temal.puupap" otsas, haganas see keerleb walsas. Müütab ta nüüd kadakaile, ja la mõne Wene ^läile". )ma" seltsist saharini, roti raswa, margarini. Nüüdsamu Are mõisnil Waggu, härb ri mõisast omal saab. «Von" pole iial kündnud wagu, kolmsada watamaad tal jääb. Ja seda kõik.maaseadus" kukil., maaül?m Naudi lubaga! No nüüd on alles teiwel pukil, ei oska muub nüüd ütelda. Wemmal. Salmikesed igapäewases! leiwast. Uudist lehest kuulda saime, imestusest kangeks jäime: suhkurt antakse meil jälle naelakene hinge peäle. Mõtle, kulla elanik, kuidas saatus armulik!... Kui sa tsekileiba pured, kõhus hirmust müra kuuled, Nüüd, oh kulla inimene, asi koguni on teine: tsekileiwa suutäis sa mata kinni sukruga... Talumehel hea on elu, ei ta tunne miskist walu. Wiljast samogonni keedab, linna saksad" purju joodab. Naerab pihku salaja, et ei keelust keeldu saa... Wiin ja leib on ainest ühest, kokku klapi wa d ka wahest Seda wiinamüüjad teawad, leiwaga nad wiina weawad; leib seest ära õõnestud, wiinanõu seal peidetud. Linnaisad kawatsewad ära wõtta leiwa tshekld neilt, kel warandust on palju (seadus nende wastu walju!) < Et las ise otsiwad, kust nad leiba leiawad!... Aga nüüd, näe, teine mõte jõudnud esimesest ette: ei saa rikkad linnaleiba õgiwad siis külaleiba... Parem nuhtliuseks las nad tsekileiba õgiwad! Ed. Iroonia. Kawalus. Ametnik wõttis altkäemaksu. Patulangemise silmapilgul astus tema ülem sisse ja jäi kahtlustawa pilguga tema rusika peale waatama, kus antud sajaline puhkas. Ametnik oli aga kawal mees. Wabandage," ütles ta altkäemaksu andjale ja awas peo: Teie unustasite oma sajarublalise minu pihku." Aka-Bei.

13 ckr. 63 Mele Mais 13 Pahemalt poolt paremale poole : Hans Tark, Kaareperest Palarruse kihelkonnast. Langes 12. aprillil «. Petseri all. Johannes Serm, Watkust. Langenud 10. aug a. W. al. ohwitser. Adolf Luna, Lajuselt Teenis Kuperjanowi partisanide pataljoonis. Kooliõpilaste lööksalkas. Suri 17. weebr a. August Kurwits, Karksi wallast Pärnumaalt, surnud 28. augustil a. Narwas. Wilhelm Aleks. Eilsen. Kambja wallast, Tartu maakonnast. Langend Eesti rahwawäes 30. märtsil 1915 a. Petseri all. Hõissassaa-salmicL Kuhu wõtad waewaks waata, igalpool on kümme laata. Hõissa ja hõissassaa, Hõissa ja hõissassaa! Meil on Sots ja meil on Kaja", enam polegi ju waja! Hääletusel keeluseadus, aga ei sest pole headus! Wähendakse sõiduronge, tühjaks jäämas wangi-konge. Wälja saadeti Georg Heyli, sellel tehti pisut leili. Rätsepp TalPnnas streiki tegi, sest et tal ei wedand regi. Päewakorda pole sugu wolikogul waat, kua lugu! Saapaid antaks rikka lastel waese! aitab nahkne pastel... Meresõitjad saawad petta, kui nad tahtwad reisu tetta. Waba Maa" teeb neegri-nalja, saadab mehed kaugel wälja. Oswi, Igapäised kupleed. Üks mats nleb autut maanteel sõitmas ja imestab, suu pärani. Et wanger ilma hobesela" wõib lennata nii kiiresti Mats mõtleb: waata õige raibet!*' kui juba praegu lendab nii. Mis oleks kui seaks täkku ette? küll läheks ikka kiiresti. Nüüd moodis suitsu -.vedamine". Koik päris ülekätte läind. Ja eriti weel naesterahwad on selles edusamme teind. Kui aga küsite nüüd minuit: miks naene õige suitsetab?" Siis ütlen suitsetatult liha ju palju kauem wärskeks jääb! Kord wagunis ma istusin, ja kõrwal seisjat waatasin. Ta oli näost punane, ja nina otsast sinine. Ta wiimaks tõuseb, tahab minna te teate ju ise, sinna... Konduktor ütleb talle aga, te wõite olla üsna wäga, sest rong nii pea ei petta weel. Siis küsis herra hirmsas wihas, just nagu kättemaksu ihas: Kas teab herra konduktor, mis maksab praegu püksi paar?" ^ = ^ Mars,

14 14 Meie Mats 3K. 63 Usuteadus, looduseteadus ja loogika. Usuõpetaja: Ja Jumal lõi inimese oma näo järele." Looduseteaduse õpetaja: «Inimene on ahwist arenenud." Quodlibet i. Kik ni luuduse asja om iki siandse kokku pass ja, et olgu wai wagatsemb lammas tal iki om oma käest ämmas; ek olgu peris lihtne kukk iki sääld otsast laulap, kos nokk, ja kige arilikumb kana paneb kaaguteni, kui tal tet muna. Wai mis inimselgi muud sis om tetä. kui iki oma ligimest peta. Aga ära sa, kullake, notsi pääst sarwi suguki otsi; ära ole oma mõtlemiseg' wisa, et kanal om kõtu all nisa; ja ära oma lollusi pillu, kui wähk küskin konna käest willu. Konn koogaten : Sul om kaits kõrwa. Sis kumbas meist willaisemb arwa!" Ära õigust ka otsi muaid, ku maast, kõwerusa kõtu ait. II. Sul soowi tüki suud ja mõtsa mitu wersta. Uite tubli ahjuluud ja wanaema kirst kah, paar pastlit, uus riiruuds ja kausisawist tassi sul olgu! Ärdi tuuds, paar saabastega kassi. III. Kui oinal os kõtu all sarwe ja kaswates jalatall karwe; kui aabitse kukk aass kik tühi, kui saabas ja sukk saass pikk pühi, kui kuide" kik aiass ka fronti, kui luiege saiass afronti, sis esiki i tiiä, mis oless, wõip mõndagi j äia, et ole es". IV. Kui mul os nelituhand marka ja teiwas, ja kui ma sis maast wiil KyxapKa lewwäs, sis ma lüüss maa sisse püsti teiba

15 »!. 63 Meie Usuteadus, looduseteadus ja loogika» o j g Üks raiskab ohtralt isa warandust Ja ihu kallimaks kui hinge peab, Kuid kerjusel laps tõuseb wägewaks; Seal isa, waene poiss, eng kõrgel' seab. Kes õiglane? Kel jõud sel' õigus 1 Sa ole Napoleon ja sull on Õigus. See rusikõigus annab tugewale jõudu. Kui puudub jõud, siis oled ori pandaks raudu. Löö tiibadega, tõuse kõrgele 1 Ja ära mõtle, mis on õiglus! Ehk pappki laulab seda rahwale; Et lori see, seks on sull mõistus. Ilm ennast ainult jõule toetab. Kui Jumal Õiglane, siis mage-elu See oleks maia mängit talumatsega, Kus üksi teist ei tohi lüüa. Küli oleks igaw siis; kõik jääksid magama. Ja mõni wana pirne naene weel ütleks: Häa nüüd e'ada!"' Mars. Koolijüts:,Kas olen ma uüüd Jumala wõi ahwi nägu... wõi oleme kõik kolm ühte nägu!* ja wõtass kike raha iist kuski leiba, ja süüs sis ma esi, mu KyxapKa, ja magass üte üü, oless ommuku,,0" marka. Mõni küsip wäest, a'ap mug' wiil jonni: Aga teiwas?" Seda ütiess, ku ma wäest üte miljuni lewwäs. Masti lell. Õiglus. Mis õiglus OH? Üks tühi sõna! On loodus õiglane, on Jumal seda? kas juhib õiglus ilmakuningaid? Kui nii, siis nimetage mõningaid! On's õiglane, et minu lapsed nälg'wad, Kui teistel prassiwad nad külluses? Ons õiglane, et hangeldaja raiskab Ja luuletaja nälgib waesuses? Ja oleme siis ise õiglased? Mis täna meile wäärt, see homme tühine Kus on siis õiglusele kaal, Mis jagaks asjad hinna järele? Ob siaa Matt, seda sa ei t»a! Läksin mina, läksin mina läbi Pärnu linna, läbi Rüütli tänawa. üle nahkse silla. Oh sina, Mats, seda sa ei tea, mida minu silmale paistis nii hea! Majaperemehed tõstawad alatasa üüri, et aga saaks wäest üürnikku nööri l Oh *fna, Mats, seda sa ei tea, et peremeeste pungale on see nii hea! Sotsid, need keetsid linna pajas putru, sest saab kauaks ju kõikidel juttu. Oh sina, Mats, seda sa ei tea et pudru paa põhja kõrbes nii pea! Maakonna walitsus ostab ka silku, et saaks anda rahwale pihku. Oh sina, Mats. seda sa ei tea, kuhu need silgud kadusid nii pea I Kui sul tarwis sooja, rahakott wõtta, Jõõpra rabast turwast ostma sa tõtta! Oh sina, Mats, kas sa ka tead: Kolmtuhat kubiku eest andma sa pead! Läksin läbi puiestee, läksin läbi pargi, juudipoisid jooksid müdinal järgi. Oh sina, Mats, seda sa ei tea, kuidas juutel õnn wõib õitseda pea I Jaska. Wõimatu. Wõimatu on: Kaaluda tshekileiba õiguse kaaludel. Muretseda kimbuke seltskonna õisi. Teha omale ahi põlewast kiwist. Kammida juukseid suhkru peal. Pühkida pisaraid Tallinna juustul. Osta turult õnnetu armastute wilja". Aka-Bei.

16 16 ete Mats Nr. 63 U W U W! U W W U U W W U> W U W W U M ffl M M MMMM Wäliswaluutade paraad. Lihtmai ajal jõu b tslcadroon wähsw&luutasi päral* Ja siis peetakse esimene paraid Musumiel ära.! gäv&mitte «Meie Mcrts", nv* 04 Ütmtb latxpättval, -' ' uh'" i ' 11 ""» 8. mall* 1'mub MT«Kdusc" kirjastusal. Wut. toim. H«rm. Jänes (Qswi), Trükitud sskwostrserttud B. Mäns'1 trükikojas, T«lllnn*s,

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t

-*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte t -*» * Pf а І 1 Taskutu«ig-, hommiku ja õhtu, sööma ja tõigi suuttc pühade laulud ja palwed on ülesse paudud. Hind5 lop. Lriitinib raamatul, P. lätte tuluga, 1891. i:.v.i..1 «i ' "''»."" VasKu lus iga hommiku

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga.

o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga. o X üks karjapoiss ^ron tema saatja, reisiwad Etcrimaale. Salia t,elest Eestilecle kirjutatud. Tnittud J, Tohlueimamri kuluga. Aboni üks karjapoiss ja Iron tema saatja, reisiwad Eterimaale. Salsa leelest

Rohkem

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George s Marvellous Medicine Text Copyright Roald Dahl Nominee Ltd,

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

katus_kaantega.pdf

katus_kaantega.pdf Heiki Vilep KATUS SÕIDAB Tartu 2007 Kunstnik: Moritz Küljendaja kujundaja: Margus Nõmm Kirjastaja: Vilep & Vallik (A Disain OÜ) Heiki Vilep ISBN-13: 978-9985-9718-2-6 EESTIMAA PEIPSI ÄÄREST SAAREMAANI

Rohkem

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sissejuhatus pärimusmuusikasse Sissejuhatus Rahvamängud

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

Akoolipaev.indd

Akoolipaev.indd Hilli Rand ESIMENE A KLASS JA TARKUSEPÄEV Toimetaja Helle Tiisväli Pildid joonistanud Epp Marguste Hilli Rand ja kirjastus Argo, 2013 www.argokirjastus.ee ISBN 978-9949-527-07-6 Trükitud trükikojas Print

Rohkem

A 19?9

A 19?9 A 19?9 / f M M ^ Il tj O A Pulma jutt Teine armuke. Alssintt. Kirjutanud J. F. N Ji;o3BOJieHO II,eH3ypo». Äepnn., 22. AßrycTa 1887 r. 341/6 Aombi Rein rüipas wähä õlut. Aega mööda õppis ta ka sõprade seltsis

Rohkem

Hind 40 senti 0/ Luuletaja Anna Haawa. r~ RaaffurHfcg m, n»,, *&tf>j*»* 7&93 ICi.lJAJTÜ -OiA.UUIJüf.AtEM-Gr TA LLINN, 1928.A. VII.AASTAKÄI IC

Hind 40 senti 0/ Luuletaja Anna Haawa. r~ RaaffurHfcg m, n»,, *&tf>j*»* 7&93 ICi.lJAJTÜ -OiA.UUIJüf.AtEM-Gr TA LLINN, 1928.A. VII.AASTAKÄI IC Hind 40 senti 0/ Luuletaja Anna Haawa. r~ RaaffurHfcg m, n»,, *&tf>j*»* 7&93 ICi.lJAJTÜ -OiA.UUIJüf.AtEM-Gr TA LLINN, 1928.A. VII.AASTAKÄI IC 3 indmõisianis (fl eadnud Em. Gutmann. Sõnade tähendus; Pahemalt

Rohkem

Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: "..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' '" /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R G

Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: ..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' ' /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R G Oevre Rlcnler^rfcfi: \tulsiferi shm..:, 3akob.. Mändmets*: "..Kingsepa naine. Hafis: '-''Armastus. :.' '" /,'.,..:. Rudolf Blatimann: Lahkamine. ' R Grünfeldt: 'Sügis. Hanns Heinz Eweirs: Rahwas sõjariistus.

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Kus on Jumal algus.indd

Kus on Jumal algus.indd Kus on Jumal? Kirjutanud ja joonistanud Leia A. Stinne Originaaltiitel: Where Is God? Avaldatud lepingu alusel kirjastusega Light Technology Publishing Eesti keelde tõlkinud Lembe Rohuväli Toimetanud Riina

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Kiekim mees kirjeldus.docx

Kiekim mees kirjeldus.docx KULLAKERA KANDJAD XII noorte tantsupeo ühitants Tantsu on loonud Margus Toomla ja Karmen Ong 2016. aasta detsembris 2017. aasta noorte tantsupeoks MINA JÄÄN, kirjeldanud Margus Toomla. Muusika ja sõnad

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Kas mõistad, kui väärtuslik sa oled? 3/3 08:30 Vabaduseks kutsutud: Kuidas valmistuda lahinguks? 09:00 Vabastav uuestisünd:

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl Sõnaenergia ja ümbritsev keskkond Maria Tilk Tallinna Ülikool Keeleruum Tants Rütm Laul Loodus - Energia - Heli - Inimene - Loits - Sakraalsus Sõna Energia ei hävi ega kao, vaid ainult muudab oma kuju

Rohkem

Oevre Uichier*Ftich: Luisifcri silm. Uu&Qtt Blattmaotfr. Siirma warjus. Sandor Peiõflu Rahwüslaui. p. Grünfeldt: Kodumaale. Michel Corda^; Nociürna p

Oevre Uichier*Ftich: Luisifcri silm. Uu&Qtt Blattmaotfr. Siirma warjus. Sandor Peiõflu Rahwüslaui. p. Grünfeldt: Kodumaale. Michel Corda^; Nociürna p Oevre Uichier*Ftich: Luisifcri silm. Uu&Qtt Blattmaotfr. Siirma warjus. Sandor Peiõflu Rahwüslaui. p. Grünfeldt: Kodumaale. Michel Corda^; Nociürna p QrcknMdt. Häda. Wilhelm Lobslcn: Saar* ÕpclajQ. Lconardo

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr a. Sisu: 1. Teadaanne Skandinaawia riikide esitajate terwituse kohta. 2. Juhatuse ettepaneku seaduste

RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr a. Sisu: 1. Teadaanne Skandinaawia riikide esitajate terwituse kohta. 2. Juhatuse ettepaneku seaduste RIIGIKOGU i. istungjärk. Protokoll nr. 12. 1921. a. Sisu: 1. Teadaanne Skandinaawia riikide esitajate terwituse kohta. 2. Juhatuse ettepaneku seaduste ajutise wäljakuulutamise korra kohta tagasiwõtmine.

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Eesti-Haginski asundusest (1909–1910)

Eesti-Haginski asundusest (1909–1910) Peterburi Teatajas 1909 ja Pealinna Teatajas 1910 avaldatud kirjad Eesti- Haginskist. Kirjasaatjad o., ne. ja J.L. (oletan, et J.L. võis olla Eesti-Haginski kooliõpetaja Jüri Lossmann). Põhja-Kaukaasia:

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Õpetajate eri: sissejuhatus pärimusmuusikasse Iseseisev töö Koostaja: Angelika Käsk Teema: Regilaulu tutvustav tund Koht: Salme Põhikool 1. Sissejuhat

Õpetajate eri: sissejuhatus pärimusmuusikasse Iseseisev töö Koostaja: Angelika Käsk Teema: Regilaulu tutvustav tund Koht: Salme Põhikool 1. Sissejuhat Õpetajate eri: sissejuhatus pärimusmuusikasse Iseseisev töö Koostaja: Angelika Käsk Teema: Regilaulu tutvustav tund Koht: Salme Põhikool 1. Sissejuhatus Koostasin regilaulu tutuvustava tunni lastele kes

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

A diso

A diso A diso JtW* J V F "Ч Raamat 6 tunniga lugema õppimiseks. ( irnc õpetust sõnad: Õpetajale" läbilugeda. -щщр- Tallinnas, 1910. &. Gebert'i trükk. L ^ ^ J ENSV ТА Kirjandusmuuseum«Arhiivraamatukogu / 1 al

Rohkem

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh 2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühholoog - nõustaja, kunstiteraapia ühenduse liige Moskvas

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2017 nr. 11 (199) Tai vi Ve sik, abi val la va nem Mi da põ ne vat tõi lõp pev Kih nu kul tuu ri ka lend ri kohta ar mas tan öel da, et see on kir ju na gu Kih

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Ülistus 1/3 08:30 Kohtumine Messiaga: Marion Wells 08:40 Ärka!: Võrratu Jumala armastus 09:00 Danny Silk - Austuse kultuur:

Rohkem

Kool _________________________

Kool _________________________ 1 Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor 7.-8. klass ÜLESANNE 1. Loe tekstikatkend läbi. Isegi puud pole enam endised või siis ei tunne ma neid lihtsalt ära, nad on jäänud mulle võõraks. Ma ei räägi sellest,

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start.. : Race ( ) started at :: Start Janno LIGUR Škoda Fabia :....97.97 Arvo KASK Ford Ka :....79..9 Arnis ODINŠ TT Motorsport :7.. 7.99 7..9. Martin JUGA CUEKS Racing :..7 7..9.9 9. Romet

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti? Enam ei pea otsima, Espechal on neid valikus mitmeid!

Rohkem

untitled

untitled detsember 2018 / nr. 11 (210) 2 Kih nu pi dut ses ma ja PUAEK KÕR GÕ, VAL GÕ NA GU JUÕES, NÄÜ TÄB KÄ DE, KUS OND KUÕES. LAE VAD, ET KÕIK JÕ VAKS RAN DA PAE LU NÄIN, KÕIK TULN TAL KAN DA! Män ni El me Vee

Rohkem

Maur-Ferrmani kirjad Estonia asundusest Peterburi Teatajas (1911–1913)

Maur-Ferrmani kirjad Estonia asundusest Peterburi Teatajas (1911–1913) Peterburi Teatajas aastatel 1911 1913 ilmunud kirjasaatja Maur-Ferrman i teated Abhaasiast Estonia asundusest. Teadete sageduse põhjal võib seda pidada ka omalaadseks Estonia küla kroonikaks nendel aastatel.

Rohkem

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R 612 3000 Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, 612 4510 Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, 612 5710 Turvatunne algab meist enestest ;.politsei.ee Mart Meriküll

Rohkem

Kõige parem oli seda teha Metslangi väikeses J jas toas saiaahju taga, sest siia ei tulnud neid kee ri S u* sitama. Pakk-kastidele oli siin pandud nii

Kõige parem oli seda teha Metslangi väikeses J jas toas saiaahju taga, sest siia ei tulnud neid kee ri S u* sitama. Pakk-kastidele oli siin pandud nii Kõige parem oli seda teha Metslangi väikeses J jas toas saiaahju taga, sest siia ei tulnud neid kee ri S u* sitama. Pakk-kastidele oli siin pandud niinekoort madrats ja peaaluseks noppimata sulgedest padi

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

^ /fin. wl^i^gmsiti^ea^^^r^^asggg» MD-taamat I I IM 11 li 1 I Täjelitu weerimizte ja peatükive seletustega.^ Ä 'ft Tartus, 18H P. Kangur'! kulu! ^3>Ä!

^ /fin. wl^i^gmsiti^ea^^^r^^asggg» MD-taamat I I IM 11 li 1 I Täjelitu weerimizte ja peatükive seletustega.^ Ä 'ft Tartus, 18H P. Kangur'! kulu! ^3>Ä! ^ /fin. wl^i^gmsiti^ea^^^r^^asggg» MD-taamat I I IM 11 li 1 I Täjelitu weerimizte ja peatükive seletustega.^ Ä 'ft Tartus, 18H P. Kangur'! kulu! ^3>Ä!itu> K. Mi>ttiefm'i jvih NfeöSsfiÄi^žšisKSii?"?» «S»?.

Rohkem

ABO-mamaL WeliKll wttnuiisf ja ptatüülzide selelnslega. :..; fscnsiiri :h:oib\ 1912, f ff Dcljas trükk. H-^ I«rje»i5. trukitud p. Kangru kuluga.

ABO-mamaL WeliKll wttnuiisf ja ptatüülzide selelnslega. :..; fscnsiiri :h:oib\ 1912, f ff Dcljas trükk. H-^ I«rje»i5. trukitud p. Kangru kuluga. ABO-mamaL WeliKll wttnuiisf ja ptatüülzide selelnslega. :..; fscnsiiri :h:oib\ 1912, f ff Dcljas trükk. H-^ I«rje»i5. trukitud p. Kangru kuluga. t9ctähh^ckaa EBaHreinneeKO - JIxwepaHCKaa KoBCHcropia cmch

Rohkem

Suhhumi eestlaste laulupeo ringvaade ajalehes Virmalised (1914)

Suhhumi eestlaste laulupeo ringvaade ajalehes Virmalised (1914) Nr. 18. WIRMALISED 139 Uue-Athos'e klooster (Новый Аѳонъ) Suhumi lähedal Kaukasuses. Eesti asunduste juubeli-laulupidu puhul. Suhum, üleüldine waade. Eesti asunduste laulupidu koht. Kaukasia ja tema

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Microsoft Word - Tiivustame lapsi liikuma.doc

Microsoft Word - Tiivustame lapsi liikuma.doc Linaliugu, pikka kiudu... Hõissa vastlad Traditsioonilist vastlapäeva tähistamist alustasime kõigepealt üritusega saalis, kus läbi lavastuse tutvustasime lastele vastlakombeid. Kuna meie selle aasta nimikangelased

Rohkem

Microsoft Word - 11_f20.doc

Microsoft Word - 11_f20.doc 11. PALUN 200 GRAMMI VORSTI. Пожалуйста, 200 граммов колбасы. Tööleht nr 11.1 Õpime ja saame teada. Учим и узнаём. Mida te soovite? Что желаете? Mida teile, palun? Что вам, пожалуйста. Kõigepealt ma tahan...

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start //9 : Race ( ) started at :: th Last Tm rd Last Tm nd Last Tm Last Tm Joker Start Comment Mihhail SIMONOV RUS Peugeot TT Motorsport :.,..9. Arnis ODINS Lada Samara TT Motorsport :..,9

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

Tfijf"j Jt ia 6$<*;

Tfijfj Jt ia 6$<*; Tfijf"j Jt ia 6$

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem

JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO

JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO JfŠMU- ABD-mamllt t z «e z t\vm.+ taüinnas, IWO Vt. Tõnissoni ABD-manmt. bdeghiklmno prsftuwäoöü ABDEGH IKLMNO PRSTU ~?? A O OU Trükitud M. 3Vnisfon'i luluga. üeiatatt Ä03BOJieHo n,eh3ypoio. Pnra, 16-ro

Rohkem

Pimeda ajal sõitmine

Pimeda ajal sõitmine Sõidueksamitel tehtud vead www.mnt.ee 1 Vasakpöörde sooritamine Sõiduteel paiknemine. Enne vasak- või tagasipööret peab juht aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vasaku ääre lähedale või selle pöörde

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

untitled

untitled Moskvas metsikult Intervjuu Lola Liivatiga Vaba kunsti töötuba Moskvas 1957 Arhiivid tõlkes Näitus Kumu kunstimuuseumis 07.03. 29.06.2008 Kädi Talvoja Moskvas metsikult Intervjuu Lola Liivatiga 26. november

Rohkem

Kommunikatsioonisoovitused

Kommunikatsioonisoovitused Meediaülevaade - AEG Riigikantselei 2018 05:30-05:45 06:00-06:15 06:30-06:45 07:00-07:15 07:30-07:45 08:00-08:15 08:30-08:45 09:00-09:15 09:30-09:45 10:00-10:15 10:30-10:45 11:00-11:15 11:30-11:45 12:00-12:15

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

el~ Eesti Kirjameeste Seltsi toimetused. 9fo. 15. > ~ 3 Nllllli < Kulnü!e raamat. Kuues jaos kirja pannud m seminari koolm, Tartus, W V. jagu. -~3^f%e

el~ Eesti Kirjameeste Seltsi toimetused. 9fo. 15. > ~ 3 Nllllli < Kulnü!e raamat. Kuues jaos kirja pannud m seminari koolm, Tartus, W V. jagu. -~3^f%e el~ Eesti Kirjameeste Seltsi toimetused. 9fo. 15. > ~ 3 Nllllli < Kulnü!e raamat. Kuues jaos kirja pannud m seminari koolm, Tartus, W V. jagu. -~3^f%epJfe& Fr.i. Kreutzwaldi r,ir«. I Eesti NSV Riiklik

Rohkem

Piletisüsteemi Info ja klienditugi: AS Ridango tasuta infotelefon ( 24 tundi) eelkõige bussikaartide sulgemine ja rikked, kuid ka muu nõuanne

Piletisüsteemi Info ja klienditugi: AS Ridango tasuta infotelefon ( 24 tundi) eelkõige bussikaartide sulgemine ja rikked, kuid ka muu nõuanne Piletisüsteemi Info ja klienditugi: AS Ridango tasuta infotelefon 611 8000 ( 24 tundi) eelkõige bussikaartide sulgemine ja rikked, kuid ka muu nõuanne. Kõnejärjekord on pikem. tasuline infotelefon 11 800

Rohkem

untitled

untitled NR 3 2019 (305) Nr 3/4 (116) 2019 Ajakiri Meremees on Eesti Mereakadeemia, merendusettevõtete ja -organisatsioonide toel ilmuv ajakiri. Sisukord Meremees on Eesti merendusajakiri, mida antakse välja 1989.

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

Mare Kiisk Tartu Raatuse kool IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas: Mare Kiisk, Tartu Raatuse kooli klassiõpetaja, 2018 VOSK Võt

Mare Kiisk Tartu Raatuse kool IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas: Mare Kiisk, Tartu Raatuse kooli klassiõpetaja, 2018 VOSK Võt IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas:, i klassiõpetaja, 2018 VOSK Võta Oma Seade Kaasa (nutiseadmete kasutamine), rühmades 2 3 liiget Eesmärgid Võimalus õppesisu abil lõimida inimeseõpetust,

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

untitled

untitled Nr. 2 (175) / veebruar 2011 Tõstamaa valla 2011. aasta vapimärgi kavalerid Eili Oks tub li ja töö kas va nae ma, kes on suu re pa nu se and nud seits me oo tama tult va ne mad kao ta nud lap se lap se

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2011 nr. 5 (127) TÄNA LEHES Üks õige ja hää tradistioon sai loodud Pillilapsed kesk Kaunase festivalimelu Kihnu Jõnn jäi Pärnu jahtklubisse ankrusse Laulupeole ja II

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

MÄND.

MÄND. MÄND. Kuke AVD-raamat Piltidega. Kirju wlt, sa kodulind, Ärata sa wara mind; Meelde mulle tuleta, Et pean wirgast õppima. Iurjewis. Trükiwd J. Mäesepp'a kuluga. 1902. Къ напечатано) этой книги со стороны

Rohkem

A I5~l$ «Ct2> -«CöK <i>. -«СіЗ»-. «> l-4cs>- ^CO>- «С&> -< &>^;<Е>;'чС>> -«a>; <3>i[! G ^7 Hiillse^ ktiiji Ш üiefuie Spträatitat mtffeppai ni Kirjutan

A I5~l$ «Ct2> -«CöK <i>. -«СіЗ»-. «> l-4cs>- ^CO>- «С&> -< &>^;<Е>;'чС>> -«a>; <3>i[! G ^7 Hiillse^ ktiiji Ш üiefuie Spträatitat mtffeppai ni Kirjutan A I5~l$ «Ct2> -«CöK . -«СіЗ»-. «> l-4cs>- ^CO>- «С&> -< &>^;;'чС>> -«a>; i[! G ^7 Hiillse^ ktiiji Ш üiefuie Spträatitat mtffeppai ni Kirjutanud Z. Fcpili. Т kartus 188'). Trülitud K. A. Hermann'!

Rohkem