Kohtulahendite kogumik

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kohtulahendite kogumik"

Väljavõte

1 Kohtulahendite kogumik KOHTUJURISTI ETTEPANEK JULIANE KOKOTT esitatud 23. aprillil Kohtuasi C-312/19 XT Menetluses osalesid: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (eelotsusetaotlus, mille on esitanud Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Leedu kõrgeim halduskohus)) Eelotsusetaotlus Maksuõigusnormid Käibemaks Direktiiv 2006/112/EÜ Artikli 9 lõige 1 Mõiste maksukohustuslane Võime olla maksukohustuslane Õigusvõime Tehingu omistamine maksukohustuslasele Mitme isiku ühine tegutsemine Sisemise seltsingu (Innengesellschaft) tegevus I. Sissejuhatus 1. Käesoleval juhul kavandasid ja realiseerisid kaks isikut mitme hoonega ehitusprojekti, kusjuures väliselt oli aktiivne ainult üks neist põhikohtuasja kaebaja. Seevastu tema äripartneri panus oli vaid rahaline, moodustades 70% soetamiskuludest, äripartner osales siiski projektiotsuste tegemises ning sai oma panusele vastava osa pärast seda, kui ühisprojekt oli lõppenud ja kaebaja oli hooned müünud. 2. Kes on teenust osutav maksukohustuslane, kes peab tasuma tasuda tuleva käibemaksu, kui ühiselt tegutsevad kaks isikut, kuid väliselt tegutseb enda nimel ainult üks isik? Vastus ei ole oluline mitte üksnes teenuseosutaja tasumisele kuuluva maksusumma, vaid ka teenuse saaja mahaarvamisõiguse seisukohast. Nimelt on viimasel selleks vaja arvet, millele on märgitud müüjaks oleva maksukohustuslase nimi ja aadress. 3. Euroopa Kohtu senised otsused ei ole puudutanud juhtumit, mil isik osaleb tahaplaanile jäädes (st vaikides) tegevuses, mida sooritab üksinda enda nimel teine isik. Euroopa Kohus on juba käsitlenud üksnes kaasomanike ühenduse ühe kaasomaniku (proportsionaalset) mahaarvamisõigust mõlemale kaasomanikule väljastatud arve alusel. 2 Sellega seoses annab käesolev kohtuasi võimaluse arendada väga põhimõttelist maksukohustuslase kindlaksmääramise teemat edasi juhuks, kui maksukohustuslase tegevuses osalevad veel kolmandad isikud. ET 1 Algkeel: saksa aprilli aasta kohtuotsus HE (C-25/03, EU:C:2005:241). ECLI:EU:C:2020:310 1

2 II. Õiguslik raamistik A. Liidu õigus 4. Liidu õigusest tuleneva raamistiku moodustavad nõukogu 28. novembri aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, 3 (edaspidi käibemaksudirektiiv ) artikli 9 lõige 1, artikkel 193 ja artikkel Käibemaksudirektiivi artikli 9 lõike 1 esimene lause sätestab: 1. Maksukohustuslane on iga isik, kes mis tahes paigas teostab iseseisvalt mis tahes majandustegevust, olenemata nimetatud tegevuse eesmärgist või tulemustest. [ ] 6. Käibemaksudirektiivi artikkel 193 käsitleb isikut, kes on kohustatud käibemaksu tasuma, ja sätestab asjakohastel aastatel kehtinud redaktsioonis: Käibemaksu tasub maksukohustuslane, kelle kaubatarned või teenuste osutamine on maksustatav [ ]. 7. Käibemaksudirektiivi artikli 287 punkt 11 sisaldab nn väikeettevõtja maksuvabastust, sätestades: Liikmesriigid, kes ühinesid pärast 1. jaanuari 1978, võivad kohaldada maksuvabastust maksukohustuslaste suhtes, kelle aastakäive riigi valuutas nende ühinemiskuupäeval kehtinud vahetuskursi kohaselt ei ületa järgmisi summasid: [ ] 11. Leedu: eurot; [ ]. B. Leedu õigus 8. Leedu Vabariigi käibemaksuseaduse (Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas; edaspidi käibemaksuseadus ) artikli 2 lõige 15 sätestab: Leedu Vabariigi maksukohustuslane on Leedu Vabariigi juriidiline või füüsiline isik, kes viib läbi mis tahes liiki majandustegevust, või juriidilise isiku staatuseta ühisinvesteerimisettevõtja, kelle asukoht on Leedu Vabariigis ja kes tegutseb investeerimisfondina. 9. Käibemaksuseaduse artikli 71 lõige 1 näeb ette: Maksukohustuslased, kes tarnivad kaupa või osutavad teenuseid Leedu territooriumil, on kohustatud registreeruma käibemaksukohustuslaseks, arvestama käibemaksu ja maksma seda riigieelarvesse [ ]. Käibemaksukohustuslasena registreeruma kohustatud isik peab esitama käibemaksukohustuslaseks registreerimise taotluse. 3 ELT 2006, L 347, lk 1. 2 ECLI:EU:C:2020:310

3 10. Käibemaksuseaduse artikli 71 lõige 2 sätestab erandina sellest: Olenemata [käibemaksuseaduse artikli 71] lõikest 1 ei ole Leedu Vabariigi maksukohustuslane kohustatud esitama käibemaksukohustuslasena registreerimise taotlust ega arvestama käibemaksu ega maksma seda riigieelarvesse, nagu on ette nähtud [ ], kui kogu summa, mille ta on saanud eelnenud 12 kuu jooksul oma majandustegevuse käigus tasuks Leedu territooriumil tarnitud kaupade ja/või osutatud teenuste eest, ei ületa Leedu litti. Käibemaksu hakatakse arvestama sellest kuust, mil nimetatud piirmäär on ületatud. Käibemaksu ei arvestata niisuguste kaupade tarnimiselt ja teenuste osutamiselt, mille eest saadud tasu ei ületanud nimetatud Leedu liti suurust summat. [ ]. III. Põhikohtuasi 11. Põhikohtuasja kaebaja (edaspidi kaebaja ) ja veel üks füüsiline isik (edaspidi äripartner ) sõlmisid 19. veebruaril 2010 seltsingulepingu eesmärgiga teha koostööd eluasemekinnisvara ehitamisel Vilniuses või selle ümbruses. 12. Kaebaja ja tema äripartner otsustasid 25. aprillil 2010 osta Vilniuse rajoonis 0,5 ha suuruse põllumajandusmaatüki. Kaebaja ja selle maatüki omanikud kirjutasid 27. aprillil 2010 alla selle maatüki müügilepingule. Äripartner panustas 70% ja kaebaja 30% ostuhinnast. Nad otsustasid kanda omanikuna kinnistusraamatusse kaebaja. 13. Kaebaja ja tema äripartner otsustasid 5. mail 2010 ehitada viiest hoonest koosneva kompleksi, kohustada kaebajat tegelema kõikide ehituseks nõutavate dokumentidega ning määrata ehitust juhtima osaühingu Konsela ( Konsela UAB ), mille juhatuse liige kaebaja oli. 14. Kaebaja sai 2. novembril 2010 ehitusloa, mille oli tema nimele välja andnud Vilniuse rajooni valitsus ja milles lubati ehitada sellele maatükile viis hoonet. Kaebaja kui tellija ja Konsela UAB esindaja sõlmisid 22. aprillil 2010 ehituslepingu. Töövõtja esitas 15. veebruaril 2011 hoonete nr 1 4 ehitamise eest ja 11. veebruaril 2013 hoone nr 5 ehitamise eest käibemaksuarve. 15. Kaebaja ja tema äripartner otsustasid 2. detsembril 2010 müüa hoone nr 1 koos osaga kinnistust ning kasutada saadud summat ehituseks. See kinnisasi müüdi 14. detsembril aastal kaebaja ja ostjate (füüsilised isikud) vahel sõlmitud müügilepinguga. 16. Kaebaja ja tema äripartner sõlmisid 10. jaanuaril 2011 lepingu, mis käsitles 19. veebruari aasta seltsingulepingu lõpetamist ning vara ja kohustuste jaotamist. Selle lepinguga otsustati seltsinguleping lõpetada ning anda õigus toodetud varadele (hooned nr 4 ja 5) äripartnerile, kaebaja aga kohustus hüvitama äripartnerile aastaks tema panuste ja saadud ühise vara osa vahe summas Leedu litti ( eurot). 17. Hooned nr 2 ja 3 jäid selle lepingu kohaselt kaebajale ja müüdi koos vastavate kinnistu osadega 30. mail 2011 ja 13. novembril Kaebaja ja tema äripartner sõlmisid 1. veebruaril 2013 omandi ülemineku (omandi üleandmine) akti, kus oli märgitud, et 10. jaanuari aasta kokkuleppe kohaselt annab kaebaja äripartnerile üle hooned nr 4 ja 5 koos vastavate kinnistu osadega veebruari aasta seltsingulepingule tuginedes otsustasid kaebaja ja tema äripartner 6. veebruaril 2013, et kaebaja müüb hoone nr 5 ja vastava kinnistu osa, mille omanikuna ta on kinnistusraamatusse kantud, ja kannab saadud summa kohe üle äripartnerile. 13. veebruaril 2013 sõlmitud müügilepinguga müüdi see kinnisasi Leedus asuvale juriidilisele isikule. ECLI:EU:C:2020:310 3

4 20. Kaebaja ja tema äripartner ei lugenud 14. detsembril 2010, 30. mail 2011, 13. novembril 2012 ja 13. veebruaril 2013 sõlmitud kinnisvara müügitehinguid käibemaksuga maksustatavaks (majandus)tegevuseks ning seetõttu ei arvutanud ega märkinud nad ostjatele esitatud arvetele käibemaksu, ei deklareerinud ega tasunud käibemaksu ega arvanud maha sisendkäibemaksu. 21. Pärast kaebaja suhtes maksukontrolli läbiviimist seoses füüsilise isiku tulumaksuga ning käibemaksuga aastatel liigitas kohalik maksuhaldur vaidlusalused tehingud üheks käibemaksuga maksustatavaks tegevuseks ning luges kaebaja maksukohustuslaseks, kes peab tasuma kõikide nende tehingutega seoses käibemaksu. 22. Tasuda tuleva käibemaksu arvutamisel tunnistas kohalik maksuhaldur omal algatusel kaebaja õigust arvata Konsela UAB esitatud käibemaksuarvete alusel maha sisendkäibemaks ning arvutas välja vaidlusalused käibemaksu summad, mis kuuluvad tasumisele pärast seda, kui on maha arvatud sisendkäibemaks hoonete soetamiselt (ehitamiselt). 23. Kaebajat kohustati maksma arvestatud käibemaksu summas ,71 eurot ja viivist summas eurot. Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (Vilniuse riiklik maksuinspektsioon) jättis maksuotsuse 3. novembri aasta otsusega muutmata. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Leedu Vabariigi rahandusministeeriumi juures tegutsev riiklik maksuinspektsioon) jättis selle otsuse peale esitatud vaide 3. märtsi aasta otsusega rahuldamata. 24. Kaebaja vaie ja kaebus jäeti rahuldamata ka Mokestinių ginčų komisija (maksuvaidluste komisjon) 18. juuli aasta otsusega ning Vilniaus apygardos administracinis teismase (Vilniuse halduskohus) otsusega. Kaebaja esitas viimati nimetatud kohtuotsuse peale apellatsioonkaebuse Lietuvos vyriausiasis administracinis teismasele (Leedu kõrgeim halduskohus). IV. Eelotsusetaotlus ja menetlus Euroopa Kohtus aprilli aasta määrusega esitas Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (kõrgeim halduskohus) Euroopa Kohtule ELTL artikli 267 alusel järgmised eelotsuse küsimused: 1. Kas nõukogu 28. novembri aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artikli 9 lõiget 1 ja artiklit 193 tuleb tõlgendada nii, et sellistel asjaoludel nagu käesoleval juhul ei saa asuda seisukohale, et kaebaja sugune füüsiline isik on iseseisvalt sooritanud kõnealuse (majandus)tegevuse ja peab ise maksma vaidlustatud tehingutelt käibemaksu, st kas direktiivi 2006/112 artikli 9 lõike 1 ja artikli 193 kohaldamisel tuleb vaidlusaluste kohustuste täitmise eest vastutavaks maksukohustuslaseks pidada seltsingut (seltsingus osalejaid kollektiivselt; käesoleval juhul kaebajat ja tema äripartnerit kollektiivselt) mida liikmesriigi õigusnormide kohaselt ei loeta maksukohustuslaseks ega juriidiliseks isikuks ja mitte üksnes füüsilist isikut nagu kaebaja? 2. Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, siis kas direktiivi 2006/112 artiklit 193 tuleb tõlgendada nii, et sellistel asjaoludel nagu käesoleval juhul maksab iga seltsingus mida liikmesriigi õigusnormide kohaselt ei loeta maksukohustuslaseks ega juriidiliseks isikuks osaleja (käesoleval juhul kaebaja ja tema äripartner) maksustatavatelt kinnisvara müügitehingutelt individuaalselt käibemaksu iga makse osas tasult, mille tema on saanud (või mis tal on saada või mis talle võlgnetakse)? Kas direktiivi 2006/112 artiklit 287 tuleb tõlgendada nii, et sellistel asjaoludel nagu käesoleval juhul võetakse nimetatud sättes viidatud aastakäibe kindlakstegemisel arvesse seltsingu kogu tulu (mille on saanud seltsingus osalejad kollektiivselt)? 26. Euroopa Kohtu menetluses esitasid kirjalikud seisukohad üksnes Leedu Vabariik ja komisjon. 4 ECLI:EU:C:2020:310

5 V. Õiguslik analüüs A. Esimene küsimus ja teise küsimuse esimene allküsimus: kes on konkreetsel juhul õige maksukohustuslane? 27. Esimese küsimusega ja teise küsimuse esimese allküsimusega mida saab analüüsida koos soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus kokkuvõttes teada, kes on konkreetsel juhul käibemaksudirektiivi artikli 9 lõike 1 kohane maksukohustuslane, kes peab tasuma kinnistute müügilt käibemaksu. 28. Kõne alla tulevad üksnes kaebaja (nii leiab Leedu maksuhaldur), kaebaja ja äripartneri seltsing (nii leiab osaliselt komisjon), kaebaja ja tema äripartner koos (seda seisukohta eelistab eelotsusetaotluse esitanud kohus) või vähemalt osaliselt äripartner üksi (ka seda seisukohta toetab osaliselt komisjon). 29. Sellele küsimusele vastamise eelduseks on, et vähemalt üks esitatud neljast võimalusest (kaebaja, äripartner, kaebaja ja äripartneri seltsing, kaebaja ja äripartner koos) saab üldse olla maksukohustuslane käibemaksudirektiivi tähenduses (selle kohta allpool 1. jagu). Seega hõlmab küsimus seda, milliste kriteeriumide alusel tuleb konkreetsel juhul otsustada, kes kõne alla tulevatest maksukohustuslastest peab tasuma käibemaksu kinnistute müügilt. Kokkuvõttes puudutab see küsimus konkreetsete tehingute omistamist ühele kõne alla tulevatest maksukohustuslastest (selle kohta allpool 2. jagu). 1. Võime olla maksukohustuslane 30. Käibemaksudirektiivi artikli 9 lõike 1 esimese lause kohaselt on maksukohustuslane iga isik, kes mis tahes paigas teostab iseseisvalt mis tahes majandustegevust, olenemata nimetatud tegevuse eesmärgist või tulemustest Euroopa Kohtu praktika kohaselt annab käibemaksudirektiivi artikli 9 lõikes 1 kasutatud sõnastus, eelkõige sõnad iga isik mõistele maksukohustuslane laia tõlgenduse. 5 Tõlgendus on seejuures keskendunud majandustegevusega tegelemisel sõltumatusele selles tähenduses, et käibemaksukohustuslasena käsitatakse iga isikut: füüsilisi ning nii avalik- kui ka eraõiguslikke juriidilisi isikuid, samuti üksusi, mis ei ole juriidilised isikud, kuid kes objektiivselt vastavad selles sättes toodud kriteeriumidele Seega leiab Euroopa Kohus, et selleks, et tuvastada majandustegevuse sõltumatus, tuleb kontrollida, kas asjaomane isik teostab tegevust oma nimel, enda arvel ja oma vastutusel ning kas ta kannab oma tegevuse teostamisega seotud majanduslikku riski. 7 4 Vt nt 12. oktoobri aasta kohtuotsus Nigl (C-340/15, EU:C:2016:764, punkt 26); 29. septembri aasta kohtuotsus Gmina Wrocław (C-276/14, EU:C:2015:635, punkt 27) ja 29. oktoobri aasta kohtuotsus komisjon vs. Soome (C-246/08, EU:C:2009:671, punkt 35) oktoobri aasta kohtuotsus Nigl (C-340/15, EU:C:2016:764, punkt 27) ja 29. septembri aasta kohtuotsus Gmina Wrocław (C-276/14, EU:C:2015:635, punkt 28) oktoobri aasta kohtuotsus Nigl (C-340/15, EU:C:2016:764, punkt 27) ja 29. septembri aasta kohtuotsus Gmina Wrocław (C-276/14, EU:C:2015:635, punkt 34) oktoobri aasta kohtuotsus Nigl (C-340/15, EU:C:2016:764, punkt 28) ja 29. septembri aasta kohtuotsus Gmina Wrocław (C-276/14, EU:C:2015:635, punkt 34). Selle kohta ka 18. oktoobri aasta kohtuotsus van der Steen (C-355/06, EU:C:2007:615, punkt 23). ECLI:EU:C:2020:310 5

6 33. Viimane on küll rohkem seotud tehingute konkreetsele isikule omistamise küsimuse kui maksukohustuslase staatusega, kuid on Euroopa Kohtu praktika kohaselt siiski käibemaksudirektiivi artiklis 9 osutatud majandustegevuse põhitingimus. Seevastu ei ole määrav, millises õiguslikus vormis (füüsiline isik, juriidiline isik või seltsing) see tegevus toimub ja kas see õiguslik vorm on riigisisese õiguse järgi eraldi õigussubjekt Majandustegevuse eelduseks on siiski, et asjaomane riigisisene õiguskord annab võime teha (majanduslikke) tehinguid. 9 Tehinguid saavad aga teha ainult üksused, kes saavad olla õiguste ja kohustuste kandjaks ning kellel on seega õigusvõime. 35. Füüsilistel ja juriidilistel isikutel on määratluse kohaselt õigusvõime. Muudel üksustel (st muud tegevusvormid) võib see asjaomase riigisisese korra kohaselt samuti olla, ilma et nagu Euroopa Kohus õigesti rõhutab nad peaksid olema eraldi õigussubjektid. Ilma eraldi õigusvõimeta ei saa siiski olla maksukohustuslane käibemaksudirektiivi tähenduses. 36. Seda kinnitab esiteks Euroopa Kohtu praktika, mis käsitleb maksustatava soorituse olemasolu. Euroopa Kohus rõhutab selles, et maksustatava tehingu olemasoluks on vaja asjaosaliste õigussuhet, mille raames tehakse tasu eest sooritusi. 10 Õigussuhte saab aga luua üksnes isik, kes on ka õigusvõimeline. 37. Teiseks kinnitab seda Euroopa Kohtu praktika, mis käsitleb maksukohustuslase funktsiooni käibemaksusüsteemis. 11 Selle kohta on Euroopa Kohus otsustanud, et maksukohustuslase funktsioon on olla riigi maksukoguja. 12 Ent makse saab arvestada, hinna kaudu koguda või ka sisse nõuda ainult õigusvõimeline üksus. 38. Seevastu komisjoni väitele, et Euroopa Kohus on juba maksukohustuslasena tunnustanud (õigusvõimetut) registreeritud kooselu/abielust tulenevat kaasomanike ühendust, 13 tuleb vastu vaielda. 8 Nii sõnaselgelt 12. oktoobri aasta kohtuotsus Nigl (C-340/15, EU:C:2016:764, punkt 27); 29. septembri aasta kohtuotsus Gmina Wrocław (C-276/14, EU:C:2015:635, punkt 28) ja 21. aprilli aasta kohtuotsus HE (C-25/03, EU:C:2005:241, punkt 54). 9 Euroopa Kohus räägib üksusest, millel hoolimata õigusvõime puudumisest on võime tegutseda iseseisvalt vt 21. aprilli aasta kohtuotsus HE (C-25/03, EU:C:2005:241, punkt 54) märtsi aasta kohtuotsus Le Rayon d Or (C-151/13, EU:C:2014:185, punkt 29); 3. mai aasta kohtuotsus Lebara (C-520/10, EU:C:2012:264, punkt 27) ja 3. märtsi aasta kohtuotsus Tolsma (C-16/93, EU:C:1994:80, punkt 14). 29. oktoobri aasta kohtuotsuses komisjon vs. Soome (C-246/08, EU:C:2009:671, punkt 43) on nimetatud isegi poolte kokkulepet hinna kohta. Sellise kokkuleppe saab aga sõlmida üksnes õigusvõimeline isik. 11 Vt nt 8. mai aasta kohtuotsus A-PACK CZ (C-127/18, EU:C:2019:377, punkt 22); 23. novembri aasta kohtuotsus Di Maura (C-246/16, EU:C:2017:887, punkt 23); 21. veebruari aasta kohtuotsus Netto Supermarkt (C-271/06, EU:C:2008:105, punkt 21) ja 20. oktoobri aasta kohtuotsus Balocchi (C-10/92, EU:C:1993:846, punkt 25) ning minu ettepanek kohtuasjas Dong Yang Electronics (C-547/18, EU:C:2019:976, punkt 41). 12 Vt nt 8. mai aasta kohtuotsus A-PACK CZ (C-127/18, EU:C:2019:377, punkt 22); 23. novembri aasta kohtuotsus Di Maura (C-246/16, EU:C:2017:887, punkt 23); 21. veebruari aasta kohtuotsus Netto Supermarkt (C-271/06, EU:C:2008:105, punkt 21) ja 20. oktoobri aasta kohtuotsus Balocchi (C-10/92, EU:C:1993:846, punkt 25). Vt selle kohta ka minu ettepanek kohtuasjas Di Maura (C-246/16, EU:C:2017:440, punkt 21). 13 Komisjon osundab selle väite tõendamiseks 21. aprilli aasta kohtuotsust HE (C-25/03, EU:C:2005:241, punkt 58). Seal on sõnaselgelt märgitud: Seega tuleb teisele küsimusele vastata, et juhul kui abielust tulenev kaasomanike ühendus, millel puudub õigusvõime ja mis ei teosta ise majandustegevust kuuenda direktiivi tähenduses, esitab tellimuse kapitalikaubale, tuleb nimetatud ühendust moodustavaid kaasomanikke mainitud direktiivi kohaldamiseks mõista tehingust kasu saavate isikutena. Ma ei mõista, kuidas saab selle põhjal järeldada, et sellega tunnustas Euroopa Kohus abielust tulenevat kaasomanike ühendust maksukohustuslasena. 6 ECLI:EU:C:2020:310

7 39. Seda seetõttu, et komisjoni viidatud Euroopa Kohtu otsus 14 ei puudutanud küsimust, kes on konkreetsel juhul maksukohustuslane, kes peab tasuma käibemaksu. Pigem puudutas see Saksa kaasomanike ühendust, mille korral kuulus mitmele isikule asja mõtteline osa. See ühisus kujutas endast üksnes asjaõiguslikku osalust asjas, mistõttu see ei saanud sellisena teha tehinguid. 15 Üks kaasomanikest oli siiski juba maksukohustuslane ja tahtis omandi ettevõtluses kasutatava osa ehitamise kulusid sisendkäibemaksuna maha arvata. 40. Kohtuasjas HE otsustas Euroopa Kohus küsimuse kohta, kes oli tehingutest kasu saav isik, et kahest abikaasast koosnev kaasomanike ühendus ei olnud õigusvõimet omav äriühing ega üksus, millel hoolimata õigusvõime puudumisest on võime tegutseda iseseisvalt, ja seega ei teostanud see ühendus majandustegevust. 16 Pigem tuli kaasomanikke mõista tehingust kasu saavate isikutena. 17 Seega on Euroopa Kohus vastupidi ja õigustatult eitanud õigusvõimeta koostöövormi (st tegutsemisõiguseta ühenduse) võimet olla maksukohustuslane. 41. Järelikult on teatav õigusvõime tingimus, mis peab olema täidetud, et olla maksukohustuslane käibemaksudirektiivi tähenduses. Käesoleval juhul on selline võime kahtlemata kaebajal üksi, äripartneril üksi ning kaebajal ja tema äripartneril koos kui füüsilistel ja seega õigusvõimelistel isikutel. 42. Ebaselge on see võime käesoleval juhul aga kaebaja ja äripartneri koostöövormi puhul. Seda, kas see koostöövorm saab tegelikult tehinguid teha või on pigem üksnes sisemine seltsing, mis ei saa väliselt tegutseda, peab otsustama eelotsusetaotluse esitanud kohus riigisisese õiguskorra alusel. Tegemist võib olla nn vaikiva seltsinguga, mille raames osales äripartner kaebaja tegevuses ainult rahaliselt ja seltsingu sisesuhetes, samal ajal kui väliselt tegutses kaebaja (ja mitte seltsing). 43. Kui riigisisene õiguskord annab käesolevas asjas kõne all olevale kaebaja ja tema äripartneri koostöövormile võime luua õigussuhteid, saab see olla ka maksukohustuslane. Kui aga riigisisene õiguskord ei ole sellisele koostöövormile seda võimalust andnud (näiteks Saksamaal äriseadustiku (Handelsgesetzbuch, HGB) 230 kohane vaikiv seltsing), ei saa see olla ka maksukohustuslane. 2. Konkreetsete tehingute omistamine ühele maksukohustuslastest 44. Sellest tuleb eristada küsimust, kellele kolmest või neljast kõne alla tulevast maksukohustuslasest tuleb konkreetsel juhul omistada maksustatavad tehingud, millest tulenevalt peab see isik tasuma käibemaksu. 45. Lähtepunktiks võib võtta juba viidatud kohtupraktika (selle kohta eespool punktid 31 ja 32). Selle kohaselt tuleb majandustegevuse sõltumatu teostamise tuvastamiseks kontrollida, kas asjaomane isik teostab tegevust oma nimel, enda arvel ja oma vastutusel ning kas ta kannab oma tegevuse teostamisega seotud majanduslikku riski. 18 Seda seetõttu, et mitme kõne alla tuleva maksukohustuslase korral saab lõpuks neid kriteeriume täita alati vaid üks maksukohustuslane. Minu teada ei ole võimalik tegutseda samal ajal täielikult nii enda kui ka teise isiku nimel aprilli aasta kohtuotsus HE (C-25/03, EU:C:2005:241). 15 Vt selle kohta ka Euroopa Kohtu asjakohased järeldused 21. aprilli aasta kohtuotsuses HE (C-25/03, EU:C:2005:241, punkt 32). Asi oleks teisiti, kui mõttelise osa omanik asutaks seltsingu, mis saab teha väliseid tehinguid ja ise käivet omada. Sel juhul on seltsing oma õigusvõime tõttu tegutsev maksukohustuslane aprilli aasta kohtuotsus (C-25/03, EU:C:2005:241, punkt 54) aprilli aasta kohtuotsus HE (C-25/03, EU:C:2005:241, punkt 58) oktoobri aasta kohtuotsus Nigl (C-340/15, EU:C:2016:764, punkt 28) ja 29. septembri aasta kohtuotsus Gmina Wrocław (C-276/14, EU:C:2015:635, punkt 34). Vt ka 18. oktoobri aasta kohtuotsus van der Steen (C-355/06, EU:C:2007:615, punkt 23). ECLI:EU:C:2020:310 7

8 46. Need Euroopa Kohtu välja töötatud kriteeriumid tagavad lisaks selle, et soetaja saab õiguskindlalt kasutada oma võimalikku mahaarvamisõigust. Käibemaksudirektiivi artikli 226 punkti 5 kohaselt on tal selleks nimelt vaja maksukohustuslase täielikku nime ja aadressi. Neid arvel esitatavaid andmeid saab ta aga kontrollida ainult juhul, kui ta teab, kes on tema tehingupartner (st väliselt tegutsev isik). 47. Sellega seoses tuleb käesolevas asjas kontrollida, kes püstitatud hooned nende kriteeriumide kohaselt asjaomastele ostjatele müüs. 48. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu andmetel ostis kaebaja maatükid ainult enda nimel, kaebaja kanti ainuomanikuna kinnistusraamatusse, kaebaja taotles ja sai üksinda ehitusloa, müüs püstitatud hooned samuti üksinda enda nimel ja väljastas vastavad arved. Isegi kui kaebaja ja äripartneri seltsing oli riigisisese õiguse kohaselt õigusvõimeline, ei teinud see enda nimel tehinguid. Kuna kaebaja ja äripartneri seltsing lõpetati juba 10. jaanuaril 2011, ei ole ka mõeldav, et aasta mai, aasta novembri ja aasta veebruari käive tekkis ikka selle kaudu. Samuti ei tegutsenud kaebaja ja tema äripartner ühiselt ei enne ega pärast seltsingu lõpetamist. Seega järeldub juba neist asjaoludest, et konkreetsel juhul tegutses maksukohustuslasena üksnes kaebaja. 49. Äripartneri sisemine kasumi ja kahjumi jaotus seda järeldust ei muuda. Erinevalt sellest, mida arvavad eelotsusetaotluse esitanud kohus ja komisjon, ei tähenda kolmanda isiku seltsingusisene rahaline osalemine, et väline tegutseja (käesoleval juhul kaebaja) ei tegutsenud enam iseseisvalt. Pigem tegutses ta vähemasti alguses üksinda enda arvel ja oma riisikol ning on seetõttu maksukohustuslane, kes peab tasuma sellest tuleneva käibemaksu. 50. Kaebajal on alles tagantjärele võimalus kanda osa riskist üle teisele isikule või kohustus jagada kasumit teise isikuga. Kui eelotsusetaotluse esitanud kohtul on kõhklusi kogu käibemaksukohustuse kaebajale panemise suhtes, jätab ta tähelepanuta, et olenevalt seltsingusisese kokkuleppe ülesehitusest osaleb äripartner ka nende täiendavate projektikulude kandmises. Kui sisekokkuleppes unustati nende kulude jagamine reguleerida, siis on see üksnes selle kokkuleppe tõlgendamise küsimus. See ei mõjuta aga konkreetse maksukohustuslase kindlaksmääramist käibemaksustamise seisukohast. 51. Sellega seoses ei oma tähtsust ka see eelotsusetaotluse esitanud kohtu osutatud asjaolu, et maksuhaldur omistas tulumaksuga maksustamisel teatava tulu äripartnerile. Riigisisestel tulumaksunormidel ja liidu käibemaksunormidel on eri eesmärgid. Nii maksustatakse tulumaksuõigusnormide kohaselt üldjuhul ka nende isikute tulu, kes ei tegutse iseseisvalt, näitena võib siin nimetada töötajaid, kes on käibemaksudirektiivi (artikli 10) kohaselt käibemaksust sõnaselgelt vabastatud. 52. Lisaks ei muuda üksnes hilisem (sisemine) võimalus risk kolmandale isikule üle kanda esialgu enda nimel toimunud tegevust. Selgituseks võib tuua kindlustuse näite. Isegi kui kindlustus katab kõik ettevõtja tehingutega seotud majanduslikud riskid, ei muuda see seda, et ettevõtja on maksukohustuslane. Tõsiasi, et ettevõtja saab tekkiva kahjumi riski kindlustusjuhtumi korral edasi kanda, ei muuda kindlustusseltsi nende tehingutega seoses käibemaksukohustuslaseks. Sama kehtib kasumi kindlustusseltsisisese jaotamise suhtes. 53. Samuti nähtub käibemaksudirektiivi artikli 132 lõike 1 punktist f, et sisemised koostöövormid peavad ise tegema tehinguid, et neid saaks käsitada maksukohustuslasena. Käesoleval juhul ei ole see aga sugugi nii. Teatavaks tehtud asjaolude kohaselt tegi müügitehinguid, st müüs püstitatud hooneid üksnes kaebaja, mitte kaebaja ja äripartneri seltsing. 54. Seda ei muuda ka äripartneri osalemine seltsingusiseste äriotsuste tegemises, mida on rõhutanud liikmesriigi kohus. Sellel ei olnud väliseid tagajärgi ja seega ei saa see mõjutada väliselt tegutsenud isiku staatust maksukohustuslasena. Esiteks ei ole võimalik õiguskindlalt kindlaks määrata selleks vajalikku kolmanda isiku otsustavat mõju. Teiseks ei suuda soorituse saaja seda sisemist mõju mingilgi määral tuvastada, mistõttu tema mahaarvamisõigus oleks nõuetekohase arve puudumise korral alati 8 ECLI:EU:C:2020:310

9 ohus. See oleks vastuolus lihtsa ja tõhusa käibemaksusüsteemi põhimõttega Nagu Euroopa Kohus on pealegi juba otsustanud, ei ole teatav koostöö piisav selleks, et kahelda tegutsevate isikute iseseisvuses. 20 Ka isiku kandev roll tootmisel ei näi mõjutavat tõsiasja, et isikud tegutsevad iseseisvalt, kuivõrd igaüks neist tegutseb enda nimel, enda eest ja omal vastutusel. 21 Euroopa Kohus pidas sellega seoses sellisteks iseseisvateks käibemaksukohustuslastest ettevõtjateks ka isikuid, kes tegutsesid iseseisvalt suhetes tarnijate ja ametiasutustega ning teataval määral oma klientidega, olgugi et nende tegevus toimus enamjaolt ühise kaubamärgi all neile kuulunud kapitaliühingu kaudu. 22 See peab seda enam paika käesoleval juhul, mil kaebaja tegutses iseseisvalt suhetes maatüki müüja, hiljem ehitusameti ja lõpuks oma ostjatega. 56. Välise tegutsemise asjakohasus ilmneb ka käibemaksudirektiivi sätetest, mis käsitlevad komisjonitasu ostu või müügi korral (artikli 14 lõike 2 punkt c ja artikkel 28). Eelkõige käibemaksudirektiivi artiklist nähtub selgelt, et määrav on enda nimel tegutsemine, mitte niivõrd enda arvel tegutsemine. Seda seetõttu, et isegi kui tegutsetakse enda nimel, aga teise isiku arvel, tarnib tegutsev isik kaupu või osutab teenuseid ja jääb seejuures iseseisvaks maksukohustuslaseks. 57. See võib olla oluline eelkõige seoses 10. jaanuari aasta kokkuleppega seltsingulepingu lõpetamise kohta ja 1. veebruari aasta omandiõiguse ülemineku aktiga hoonete nr 4 ja 5 kohta. Hoone nr 5 hilisemal müügil kaebajalt kolmandale isikule võis kõne alla tulla ka käibemaksudirektiivi artikli 14 lõike 2 punkti c kohane komisjonitasu. 58. Isegi kui käesoleval juhul oleks tegemist sellise komisjonimüügiga, ei muudaks see kaebaja staatust iseseisvalt tegutseva maksukohustuslasena. Kaebaja tegutses hoonet müües enda nimel ja enda arvel (enda tehing) või enda nimel ja teise isiku arvel (komisjonimüük). 3. Vahekokkuvõte 59. Seega tuleb käesoleval juhul pidada kaebajat maksukohustuslaseks, kes on konkreetselt kohustatud tasuma käibemaksu. Ainult tema tegutses enda nimel ja enda arvel (võib-olla ka teise isiku arvel) ja seega oma riisikol suhetes klientidega (st väliselt). B. Teise küsimuse teine allküsimus: aastakäibe arvutamine väikeettevõtja maksuvabastuse kohaldamiseks 60. Kuna käesolevas ettepanekus esitatud seisukoha järgi saab maksukohustuslaseks pidada ainult kaebajat, ei ole teise küsimuse teisele allküsimusele vaja vastata. 61. Ainult juhuks, kui Euroopa Kohus leiab, et kaebaja ja äripartneri (vaikivat) seltsingut või mõlemat isikut eraldi saab pidada maksukohustuslaseks, tuleb sellele küsimusele teise võimalusena vastata. Selle eesmärk on täpsustada aastakäibe arvutamist väikeettevõtja maksuvabastuse jaoks, kui käibe tekkimises osaleb mitu isikut. 19 Vt selle kohta nt käibemaksudirektiivi põhjendus oktoobri aasta kohtuotsus Nigl (C-340/15, EU:C:2016:764, punkt 31); selles suunas juba kohtujurist Szpunari ettepanek kohtuasjas Nigl (C-340/15, EU:C:2016:505, punkt 21), mille kohaselt koostöö või lähedane koostöö ei näita, et enam ei ole tegemist iseseisva maksukohustuslasega oktoobri aasta kohtuotsus Nigl (C-340/15, EU:C:2016:764, punkt 33) oktoobri aasta kohtuotsus Nigl (C-340/15, EU:C:2016:764, punkt 34). 23 Käibemaksudirektiivi artikkel 28 näeb ette: Kui enda nimel, kuid teise maksukohustuslase eest tegutsev maksukohustuslane osaleb teenuste osutamises, loetakse, et nimetatud teenused on saanud ja osutanud tema ise. ECLI:EU:C:2020:310 9

10 62. Nagu komisjon sellega seoses õigesti märgib, puudutab nn väikeettevõtja maksuvabastus ühte maksukohustuslast ja tema käivet. See tuleneb käibemaksudirektiivi artiklis 287 sätestatud maksuvabastuse sõnastusest ning mõttest ja eesmärgist. 63. Kuna maksuvabastus ei ole objektiivselt seotud tegevuse liigiga, vaid üksnes asjaoluga, et maksukohustuslane isiklikult ei ületa käibe piirmäära, näeb käibemaksudirektiivi artikkel 287 ette subjektiivse maksuvabastuse. Nagu Euroopa Kohus on juba sedastanud 24 ja mina ühes teises kohas märkinud olen, 25 seisneb kõnealuse subjektiivse maksuvabastuse mõte eelkõige haldusmenetluse lihtsustamises. 64. Ilma sellise maksuvaba käibe piirmäärata peaks maksuhaldur iga isikut olenemata sellest, kui tahes tühises mahus tegeleb isik majandustegevusega käibemaksudirektiivi artikli 9 tähenduses, kohtlema maksukohustuslasena alates esimesest eurost. See tekitaks halduskulusid mitte üksnes maksukohustuslasele, vaid ka maksuhaldurile, mis ei oleks tasakaalus saadava maksutuluga. 26 Just seda peab vältima käibemaksudirektiivi artiklis 287 sätestatud alampiir See kehtib ka juhul, kui kaks maksukohustuslast tegutsevad koos aga kumbki enda arvel, ilma et neid käsitataks koos iseseisva maksukohustuslasena. Samamoodi on asi siis, kui seltsinguga tekkis uus maksukohustuslane, keda tuleb tema enda õigusvõime tõttu eristada tema asutajatest ja kes ei ületa alampiiri. 66. Seega, kui tegutsevaks maksukohustuslaseks oleks kaebaja ja äripartneri seltsing, oleks käibemaksudirektiivi artikli 287 tähenduses aastakäibe kindlakstegemisel otsustav seltsingu käive. Juhul kui selleks on kaebaja ja äripartner proportsionaalselt oma osalusega ühistes tehingutes, tuleb ka kummagi aastakäivet eraldi arvesse võtta. Kui valitud skeemi ei saa pidada kuritarvituseks 28 ja käesoleval juhul ei ole selleks alust, siis jääb see järeldus kehtima. 67. Teise võimalusena tuleb teise küsimuse teisele allküsimusele seega vastata, et käibemaksudirektiivi artikkel 287 näeb ette subjektiivse maksuvabastuse. Seetõttu on aastakäive seotud tegutseva maksukohustuslasega. VI. Ettepanek 68. Kokkuvõttes teen Euroopa Kohtule ettepaneku vastata Lietuvos vyriausiasis administracinis teismase (Leedu kõrgeim halduskohus) küsimustele järgmiselt: 1. Direktiivi 2006/112/EÜ artikli 9 lõiget 1 ja artiklit 193 tuleb tõlgendada nii, et seal nimetatud maksukohustuslane peab olema võimeline looma õigussuhteid, märkima arvele käibemaksu ja seda kokkulepitud hinna alusel koguma. Selle eelduseks on, et riigisisese õiguskorra kohaselt saab ta sellisena teha tehinguid, seega peab tal olema õigusvõime. 2. Direktiivi 2006/112/EÜ artikli 9 lõiget 1 ja artiklit 193 tuleb tõlgendada nii, et isik, kellel on võime olla maksukohustuslane, sooritab kõnealust majandustegevust iseseisvalt, kui ta nagu käesoleval juhul kaebaja tegutseb enda nimel ja enda arvel (või komisjonimüügi raames ka teise isiku arvel) mai aasta kohtuotsus Jarmuškienė (C-265/18, EU:C:2019:348, punkti 37 lõpp) ja 26. oktoobri aasta kohtuotsus Schmelz (C-97/09, EU:C:2010:632, punkt 63). 25 Kohtujuristi ettepanek kohtuasjas Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraş-Severin Serviciul Inspecție Persoane Fizice ja Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timişoara Serviciul Soluționare Contestații 1 (C-716/18, EU:C:2020:82, punkt 22 jj) ja kohtuasjas Schmelz (C-97/09, EU:C:2010:354, punkti 33 lõpp). 26 Nii sõnaselgelt ka 2. mai aasta kohtuotsus Jarmuškienė (C-265/18, EU:C:2019:348, punkt 38). 27 Vt artikli 25 põhjendus (väikeettevõtjad) komisjoni 20. juuni aasta ettepanekus KOM(73) 950 (lõplik), lk Vt selle kohta eelkõige 22. novembri aasta kohtuotsus Cussens jt (C-251/16, EU:C:2017:881, punkt 31 jj). 10 ECLI:EU:C:2020:310

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesi

Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesi Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number 3-3-1-72-12 Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesistuja Tõnu Anton, liikmed Indrek Koolmeister ja Jüri

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

KOHTUOTSUS KOHTUASI C-376/02 EUROOPA KOHTU OTSUS (suurkoda) 26. aprill 2005* Kohtuasjas C-376/02, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Hog

KOHTUOTSUS KOHTUASI C-376/02 EUROOPA KOHTU OTSUS (suurkoda) 26. aprill 2005* Kohtuasjas C-376/02, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Hog KOHTUOTSUS 26.4.2005 KOHTUASI C-376/02 EUROOPA KOHTU OTSUS (suurkoda) 26. aprill 2005* Kohtuasjas C-376/02, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Hoge Raad der Nederlanden'i (Madalmaad) 18. oktoobri 2002.

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - KMS muudatused ja kinnisvaratehingud [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - KMS muudatused ja kinnisvaratehingud [Read-Only] 2019 jõustunud KMS muudatused ja kinnisvaratehingute maksustamine Ain Ulmre Maksude osakonna peaspetsialist Mis muutus käibemaksuseaduses 01.01.2019 Vautšeritega seotud tehingute käibemaksukäsitlus Digiteenuste

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

Untitled

Untitled RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number 3-3-1-81-12 Otsuse kuupäev 9. mai 2013 Kohtukoosseis Eesistuja Tõnu Anton, liikmed Indrek Koolmeister ja Ivo Pilving Kohtuasi

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

59-85

59-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. aprill 1986 * [ ] Selle töötaja vabaabielupartneri, kes on teise liikmesriigi kodanik, õigus elada vastava riigi territooriumil [ ] Kohtuasjas 59/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule

Rohkem

Kohtulahendite kogumik KOHTUJURISTI ETTEPANEK NIILO JÄÄSKINEN 1 esitatud 24. novembril 2011 Kohtuasi C-39/10 Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik Li

Kohtulahendite kogumik KOHTUJURISTI ETTEPANEK NIILO JÄÄSKINEN 1 esitatud 24. novembril 2011 Kohtuasi C-39/10 Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik Li Kohtulahendite kogumik KOHTUJURISTI ETTEPANEK NIILO JÄÄSKINEN 1 esitatud 24. novembril 2011 Kohtuasi C-39/10 Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik Liikmesriigi kohustuste rikkumine Vastuvõetamatuse väide

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Koh

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Koh Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (teine koda) 14. veebruar 2019 * Eelotsusetaotlus Isikuandmete töötlemine Direktiiv 95/46/EÜ Artikkel 3 Kohaldamisala Politseiametnikest politseijaoskonnas menetlustoimingute

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril 2006 1 1. Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 34 punkti 2,2 mis näeb ette, millistel tingimustel

Rohkem

EUROOPA LIIDU PÕHIÕIGUSTE HARTA KOHALDAMISALA Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamisala on harta artiklis 51 järgmiselt kindlaks määratud: "1. Har

EUROOPA LIIDU PÕHIÕIGUSTE HARTA KOHALDAMISALA Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamisala on harta artiklis 51 järgmiselt kindlaks määratud: 1. Har Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamisala on harta artiklis 51 järgmiselt kindlaks määratud: "1. Harta sätted on subsidiaarsuse põhimõtet arvesse võttes ette nähtud liidu institutsioonidele, organitele

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

299_86

299_86 Kohtuasi 299/86 [ ] Kumuleeruv käibemaks eraisikute poolt imporditavatelt kaupadelt [ ] EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 25. veebruar 1988 * Kohtuasjas 299/86, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Euroopa Liidu C 220 Teataja Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 62. aastakäik 1. juuli 2019 Sisukord Si- IV Teave EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE,

Euroopa Liidu C 220 Teataja Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 62. aastakäik 1. juuli 2019 Sisukord Si- IV Teave EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, Euroopa Liidu C 220 Teataja Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 62. aastakäik 1. juuli 2019 Sisukord Si- IV Teave EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED Euroopa Liidu Kohus 2019/C

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

C-118_96

C-118_96 EUROOPA KOHTU OTSUS 28. aprill 1998 [ ] Teenuste osutamise vabadus Kapitali vaba liikumine Elukindlustusena kogutud säästude maksustamine Liikmesriigi õigusaktid, millega kehtestatakse teenuseid osutavate

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trolli

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trolli Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trollibussi varuosade tarnimine Tehniline kirjeldus Samaväärsed

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Kohtulahendid_en-et_12115_Affaire_267-83_ET_korr

Kohtulahendid_en-et_12115_Affaire_267-83_ET_korr Kohtuasi 267/83 [...] Bundesverwaltungsgericht i eelotsusetaotlus Võõrtöötajad Töötajate perekonnaliikmete õigus elada teatud riigi territooriumil [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 13. veebruar 1985 Kohtuasjas

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 17. aprill 2018 * Eelotsusetaotlus Transport Ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmi

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 17. aprill 2018 * Eelotsusetaotlus Transport Ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmi Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 17. aprill 2018 * Eelotsusetaotlus Transport Ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 4. september 2014 * Eelotsusetaotlus Direktiiv 91/477/EMÜ Euroopa tulirelvapassi väljastamin

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 4. september 2014 * Eelotsusetaotlus Direktiiv 91/477/EMÜ Euroopa tulirelvapassi väljastamin Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 4. september 2014 * Eelotsusetaotlus Direktiiv 91/477/EMÜ Euroopa tulirelvapassi väljastamine Siseriiklikud õigusnormid, mis jätavad õiguse sellise

Rohkem

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht Haldusasja number Haldusasi Vaidlustatud kohtulahend Menetluse alus ringkonnakohtus Tallinna Ringkonnakohus Eesistuja

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Sisekaitseakadeemia Finantskolledž Siim Linamäe SÕIDUAUTO SOETAMISEL JA SÕIDUAUTO TARBEKS TEHTUD KULUTUSTE SISENDKÄIBEMAKSU MAHAARVAMISE PIIRANG Lõput

Sisekaitseakadeemia Finantskolledž Siim Linamäe SÕIDUAUTO SOETAMISEL JA SÕIDUAUTO TARBEKS TEHTUD KULUTUSTE SISENDKÄIBEMAKSU MAHAARVAMISE PIIRANG Lõput Sisekaitseakadeemia Finantskolledž Siim Linamäe SÕIDUAUTO SOETAMISEL JA SÕIDUAUTO TARBEKS TEHTUD KULUTUSTE SISENDKÄIBEMAKSU MAHAARVAMISE PIIRANG Lõputöö Juhendaja: Tõnis Elling, mag.iur Tallinn 2015 SISEKAITSEAKADEEMIA

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Tulumaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Sisukokkuvõte Eelnõuga võetakse üle nõuk

Tulumaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Sisukokkuvõte Eelnõuga võetakse üle nõuk Tulumaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1 Sisukokkuvõte Eelnõuga võetakse üle nõukogu direktiiv (EL) 2017/952, millega muudetakse direktiivi

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 15. märts 2012 * Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused infoühiskonnas Rooma konventsiooni,

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 15. märts 2012 * Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused infoühiskonnas Rooma konventsiooni, Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 15. märts 2012 * Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused infoühiskonnas Rooma konventsiooni, TRIPS lepingu ja WPPT vahetu kohaldatavus liidu õiguskorras

Rohkem

170_84

170_84 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. mai 1986 * [ ] Kohtuasjas 170/84, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Bundesarbeitsgericht i esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

Väljaandja: Rahandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: H

Väljaandja: Rahandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: H Väljaandja: Rahandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2007 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RTL 2006, 81, 1506 Seotud

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2008, 29,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2008, 29, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 11.06.2008 Avaldamismärge: RT III 2008, 29, 197 3-2-1-44-08 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 11. juuni 2008.

Rohkem

CONTSE JT EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 27. oktoober 2005 * Kohtuasjas C-234/03, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Audiencia Nacionali (Hispa

CONTSE JT EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 27. oktoober 2005 * Kohtuasjas C-234/03, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Audiencia Nacionali (Hispa CONTSE JT EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 27. oktoober 2005 * Kohtuasjas C-234/03, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Audiencia Nacionali (Hispaania) 16. aprilli 2003. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus,

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 39,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 39, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 23.10.2006 Avaldamismärge: RT III 2006, 39, 335 3-3-1-57-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 23. oktoobri 2006.

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 20.05.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 29, 213 3-2-1-48-09 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 20. mai 2009. a

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

4-73

4-73 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. MAI 1974 * Kohtuasjas 4/73, J. NOLD, KOHLEN- UND BAUSTOFFGROSSHANDLUNG, Saksa õiguse alusel asutatud usaldusühing, asukoht Darmstadt, esindaja: Manfred Lütkehaus, Esseni advokatuur,

Rohkem

1. Sissejuhatus Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri Eelnõuga võetakse üle Nõukogu direktiiv (EL) 2016/1164, millega nähakse ette sise

1. Sissejuhatus Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri Eelnõuga võetakse üle Nõukogu direktiiv (EL) 2016/1164, millega nähakse ette sise 1. Sissejuhatus Tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri Eelnõuga võetakse üle Nõukogu direktiiv (EL) 2016/1164, millega nähakse ette siseturu toimimist otseselt mõjutavate maksustamise vältimise

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

(Microsoft Word p\365hiosa)

(Microsoft Word p\365hiosa) TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Avaliku õiguse instituut Riigi- ja haldusõiguse õppetool Karli Kütt EUROOPA LIIDU KÄIBEMAKSUDIREKTIIVIS SÄTESTATUD DIGITAALSELT OSUTATAVATE TEENUSTE KÄIBEMAKSUGA MAKSUSTAMISE

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem