Kohased teod. Loodusteaduslikku

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kohased teod. Loodusteaduslikku"

Väljavõte

1 Kadri Tüür, Timo Maran 20 "Eesti keele sõnaraamatus" (2000) järgneb sõnale kohanduma lakoo ni line kommentaar: "parem: kohanema". "Eesti kirjakeele seletussõnaraamat" (1992) annab seletuseks 'end kohandama, kohanema' ning tähelepanuväärse näitelause: "Inimene ei kohandu loodusega, vaid kohan dab loodust oma vajaduste järgi." Sellest aga pisut hiljem. Õigupoolest ei ole ka loodusteaduslikes terminites kohane rääkida kohandumisest. Kõige üldisema mõistega on eluteaduste keeles võimalik kõnelda adapteerumisest ja adaptatsioonidest. Adapteerumiseks nimetatakse keskkonnatingimuste nõuetele vastavaks muutumise protsessi, adapteerumise tulemuseks on adaptatsioonid. Nende all peetakse tavaliselt silmas tunnusjooni ja omadusi, mis on mingil liigil tekkinud kohastumisel teatud elutingimustega ning mis aitavad tal oma keskkonnas paremini hakkama saada. 1 Adaptatsioonideks on näiteks pistriku kiired tiivad, ämbliku võrgunäärmed, lepatriinu hoiatusvärvus või ka inimese mõtlemisvõime. Seega tegelikult enamus tunnuseid, mille abil me ümbritsevaid elusolendeid ära tunneme. Ometi ei tule kõik elusorganismide tunnused neile elus kasuks mida loodusteadustes adaptatsioonidest kõneldes tihti eeldatakse. Palju on tunnuseid, mis varasematest aegadest kaasa saadud, ent praeguse eluviisi juures kasutud, nagu näiteks tiivad jaanalinnul. Paljud tunnused on ka lihtsalt juhuslikud või paratamatud tulemata seejuures organismile kasuks või kahjuks. Adaptiivseid tunnuseid võiks nimetada kohandumise märkideks looduses. 1 Adaptatsioon ehituslik või talitluslik iseära, milles väljendub organismi ja keskkonna kooskõla (Kull 2000: 69).

2 Kohastuda või kohaneda? Üldine mõiste adaptatsioon omakorda jaotub kohastumiseks ja koha nemiseks. Tänu eesti keele võimalustele saab niisiis ühesõnaliste mõis tete abil eristada fülo- ja ontogeneetilist keskkonnaga kooskõlastumist. 2 Samas kajastub vastavates eestikeelsetes mõistetes veel ka selline oluline nüanss nagu kogu selle protsessi seotus kohaga. Nii kohastu mine kui kohanemine toimuvad konkreetsetes kohalikes keskkonnatingimustes. Väljaspool keskkonda, milles konkreetne adaptatsioon on tekkinud, on ta üsna kohatu. Nõnda on varjevärvusega loom valel taustal silmatorkav näiteks roheline röövik, kes on kukkunud punasele riidehilbule, samuti on raskustes tihedasse džunglisse sattunud gepard, kuna kõik tema adaptatsioonid on efektiivsed avaratel savannilagendikel. Kui kohastumise puhul on kõik olulisemad eesti keele kohta infot andvad sõnaraamatud (Wiedemann mõjuvail põhjusil välja arvatud) enam-vähem ühel nõul eelpool antud bioloogilise määratlusega, siis kohanemise puhul on pilt huvitavam. "Eesti keele sõnaraamatu" näitelaused viitavad, et kohanemine toimub seoses uue, senitundmatuga, ja käib ühe isendi kohta. Saareste järgi tähendab see 'kohaseks muutu ma, olude kohaselt arenema v. korralduma (näiteks: uute oludega)' (Saa reste 1959: 6); "Eesti kirjakeele seletussõnaraamat" annab: 'kohaseks, sobivaks muutuma; harjuma, end teat. tingimuste, teat. olukorraga kokku sobitama', ning näite: "Väike laps kohaneb kiiresti uue ümbrusega." Neist määratlustest võib kokkuvõtlikult välja lugeda seda, et kohanemise puhul on tegu mingisuguste uute, senitundmata oludega, mil lega isendil tuleb harjuda ning mille kohaselt (edasi) areneda. Kohane mine on igal juhul seotud isikliku arenguga, vastandina kohastumisele, mis hõlmab tervet liiki. Eeltoodud näited tiibadest ja mõtlemisvõimest kujutavad endast just kohastumisprotsessi tagajärgi looduses: need on evolutsiooni käigus välja kujunenud pöördumatud muutused, mis esinevad tervel organis Fülogenees põlvnemiskäik, organismirühmitise (eluvormi, liigi, seltsi, klassi, vms), elundi või elundkonna evolutsioon (Masing 1992: 61). Ontogenees isendi areng: kogu arengujärkude jada viljastatud munarakust või irdunud vegetatiivsest elundist elu lõpuni surmani (Masing 1992: 183).

3 Kadri Tüür, Timo Maran mirühmal ja kanduvad edasi ühest põlvkonnast teise. Evolutsiooniprotsessi käigus sõelutakse sobivad tunnused valiku abil välja nõnda, et neid kandvad elusolendid jäävad ellu, saavad rohkem järglasi või on muul viisil edukamad. Selliste evolutsiooniliste kohastumuste tekkimisel pole elusolendi enda roll kuigi suur, mäng käib n-ö üle tema pea, ajaskaalas, mida mõõdetakse põlvkondadega. Ent lisaks liike iseloomustavale kohastumisele on ka üksikisen deil võimalus teatavates piirides muutuda. Üksikisend võib vastavalt oma elukeskkonnale kasvada suuremaks või väiksemaks, sobitada teatavates piirides oma füsioloogilisi protsesse välistingimustega, valida toitu, elupaiku ja -kaaslasi (liikuvate elusolendite puhul), tehes seda kõigi oma varasemate kohastumuste kohanemiste ehk adaptatsioonide baa sil. Olles ise nende adaptatsioonide väljenduseks, määrab ta oma toi mi miste ja valikutega, mis edasi saab. Säärast üksikisendi aktiivsust evolutsiooniprotsessis nimetatakse bioloogias kohanemiseks. Lisaks sellele, et kohanemine on mittepärilik, on ta mõju ka kergesti pöörduv. Milline on kohanemise ja kohastumise vaheline suhe ning kummagi roll evolutsioonis kui tervikprotsessis, on olnud üheks vaieldumaks probleemiks läbi evolutsiooniteooria ajaloo. Tänini on arvamused selles vallas üsna radikaalselt erinevad neodarvinistlikud autorid, kellest tuntuim on hiljuti eesti keelde tõlgitud Richard Dawkins, ei pea üldiselt kohanemist evolutsiooni kulgu oluliselt määravaks jõuks (Dawkins 2000). Ent on ka teistsuguseid lähenemisi, näiteks James Mark Baldwini evolutsioonikäsitus, mille järgi üksikindiviidide õppimine, kogemused ja valikud (nt toiduobjekti või elupaiga osas) määravad olulisel mää ral evolutsiooni kulu ning geneetiline informatsioon sobitub hiljem indiviidide valikute poolt ette antud piirides (vt Baldwin 1896). 22 Muutev inimene muutlikus maailmas Kõneldes kohandumisest inimese puhul tuleks ometigi arvestada mõningate aspektidega, mis meid ülejäänud loomariigist eristavad ja mistõttu bioloogiliste teooriate kriitikavaba rakendamine inimsootsiumile pole ilmselt kuigi tulemuslik. Enamik loomaliike reageerib keskkonnamuutuste tagajärgedele ja nende adapteerumine on seega reaktsioon

4 toimunule. Isegi juhud, mil isend näib tõesti omavat valikuvabadust, nagu elupaiga või pesakoha leidmisel, on see siiski valik võimaluste va hel, mis on tekkinud isendi tegevusest sõltumatult. Inimest seevastu iseloomustab aktiivsus ennast ümbritseva keskkonna muutmisel. Inimene loob või kujundab ise ümber keskkonna, milles elab, ta on võimeline enesele valikuvõimalusi juurde tekitama looduslikele lisaks. Seega on meil tegemist mitme vastastikuses seoses muutuva suurusega: 1. loodusliku/loomuliku keskkonnaga; 2. loodusliku keskkonnaga, mis on inimese poolt kujundatud; 3. kultuurikeskkonnaga, mis samuti ei pruugi olla homogeenne. 3 Vastassuunalised protsessid kohanemine ja kujundamine iseloo mus tavad inimkultuuri ja looduskeskkonna suhteid ja seega pole tihti võimalik ka üheselt määratleda, kust saab muutus alguse, mis on põhjuseks, mis tagajärjeks. Märksõnadeks on siin vastastikune dünaamika (mõjutamine, kohandumine) ja sobivuse otsimine. Valgustava mõistena sobiks siinkohal ära märkida Charles Darwini poolt kasutatud terminit koadaptatsioon, mis tähistab olukorda, kus erinevad elusolendid kohanduvad üksteisele vastavaks nii, et nende tunnuste ja omaduste vahele ilmub funktsionaalne kooskõla (Kull 2000: 72). Teatavatel juhtudel oleks ilmselt alust kõnelda ka kultuuri ja tema looduskeskkonna vahelistest koadaptatsioonidest, kui on täidetud eelduseks olev tingimus vastavate elussüsteemide pikaajalisest kooseksistentsist. Üks lihtsamaid (loodusteaduslikke) mudeleid elusolendi ja tema poolt hoomatavas maailmas leiduvate objektide vaheliste vastavuste kujunemisest on küllap Jakob von Uexkülli poolt välja pakutud funktsiooniringi skeem (joon 1). Uexkülli skeemi saab tõlgendada ka täiesti semiootiliselt kui ta gasi sidel põhinevat subjekti ja objekti vahelist tsüklilist kommu nikatsioonimudelit. Subjekt suhestub sel juhul objektiga tajumise ja toimimise/kohanemise läbi. Tajuelundite abil keskkonnast saadavad im pulsid mõtestatakse subjekti sisemaailmas ning sellele järgneb vastav tegutsemine (olukorra kohendamine), mis võib olla suunatud nii subjektile endale kui ka tema keskkonnale Vt ka Kalevi Kulli jaotust 0-, 1-, 2-, 3-loodusteks, mille aluseks on inimese seotus looduskeskkonnaga ja mõju sellele (Kull 1998).

5 Kadri Tüür, Timo Maran Joonis 1. Jakob von Uexkülli funktsiooniringis on kaks osalist: subjekt ja objekt, ning kaks seost: tajumine ja toimimine. Vastavalt neile seostele jaguneb funktsiooniring kaheks pooleks: tajuilmaks (milles subjekti tajuretseptor puutub kokku objektipoolse tähenduskandjaga) ja toimeilmaks (milles subjekti efektor avaldab objektile mõju) (Uexküll 1982: 32 järgi). Lähtudes suhteliselt algelistest bioloogilistest protsessidest, nagu närvierutuse ja lihastoonuse muutused lihaskiududes, andis Jakob von Uexküll oma funktsiooniringi skeemile lihtsa, ent universaalse kuju (Uex küll 1982: 32). Inimese kui liigi puhul, kelle võimalused enda ja keskkonna vahelise kohasuse loomiseks on mitmekesisemad, hõlmates nii kohanemist vastavaks keskkonnatingimustele kui ka keskkonna kujundamist vastavalt oma kultuuripärastele arusaamadele, võib Uexkülli skeemi teisendada keerulisemaks (joon 2). 24 Joonis 2. Erinevalt teistest elusolenditest on inimene seotud ka kultuuripäraste seoste ja refleksioonidega, toimides ja muutes oma suhet keskkonnaga tihti just neist lähtudes.

6 Selle lõpmatusemärgi-kujulise skeemi lähtekohaks võiks olla tähele panek, et inimene reageerib keskkonnastiimulitele ja -ärritustele kee rukalt ja aeganõudvamalt kui teiste liikide esindajad. Tajuelundite ja toimeelundite vahele tekiks nagu omaette autonoomne sfäär mis li saks välisilma peegeldustele sisaldab ka (nii individuaalseid kui kollektiivseid) keelelis-kultuurilisi seoseid ja struktuure. Skeemi keskmeks on subjekt, kes tajumise ja toimimisseoste kaudu on seotud nii väliskeskkonnaga kui ka kultuurikeskkonnaga enesekohase "mina"-taju läbi. Lisatud kommunikatsiooniring on autokommunikatiivne, võimaldades subjektil kultuuripärastest seostest lähtudes ennast mõtestada ning ka end muuta. Sellises süsteemis on subjektil neli põhimõttelist võimalust oma kultuuriliste seoste ja väliskeskkonna vaheliste seoste reguleerimiseks: 1. lähtuvalt kultuuripärasest "mina"- tajust muuta ennast; 2. lähtuvalt kultuuripärasest "mina"-tajust muuta keskkonda; 3. lähtuvalt keskkonnatajust muuta ennast ja oma kul tuuri; 4. lähtuvalt keskkonnatajust muuta keskkonda. Eelkõige tasub siin tähele panna teist ja kolmandat võimalust nende suhtest sõltub, kas inimene või kultuur muutub keskkonna nägu ja kohaneb või muudab ümbritsevat lähtuvalt oma siserefleksioonidest. Semiootiline kohasus seotuse mõõt Kohandumise aluseks on seega subjekti ja keskkonna vahelise kommunikatsiooni olemasolu. Säärane kommunikatsioon võib olla erineva intensiivsusega, nagu võib olla erinev ka subjekti ja keskkonna omavahelise vastavuse ja seotuse määr. Sellest lähtuvalt on võimalik rääkida semiootilisest kohasusest, nagu seda teeb taanlasest biosemiootika autoriteet Jesper Hoffmeyer: "...vaadeldes evolutsiooni, muutub geneetilise kohasuse asemel oluliseks semiootiline kohasus. Lõppude lõpuks sõltub kohasus suhtest: miski võib olla kohane ainult kindlas kontekstis... Kui aga genotüübid ja keskkonnad [environtypes]... määratlevad vastastikuse konteksti, milles kohasust mõõta, peaksime me nähtavasti rääkima kohasusest kui sobivusest suh telisse tervikusse, seega juba semiootilisest omadusest." (Hoffmeyer 1998: ) Hoffmeyeri määratlusele tuginedes võib semiootilist kohasust defineerida ka kui subjekti (elusolendi, kultuuri) edukust sobituda kokku 25

7 Kadri Tüür, Timo Maran 26 ümb ritseva keskkonnaga, oskust viia semiootiliste protsesside abil vastavusse enesekohast ja keskkonnast lähtuvat informatsiooni (Maran 2002). Keskkonnaga kohanedes lokaliseerib (soetab) subjekt ennast kesk konda ning nii näitab semiootiline kohasus lokaliseerituse intensiivsust. Ühelt poolt on mõõdupuuks, kui hästi on vastavuses organismi sisemine ja välimine informatsioon (looduspärase näite abil: mil määral vastab liblika kaitsevärvus ümbritseva keskkonna värvustele), teisalt aga see, kuivõrd suur osa subjekti tähenduslikkusest ja isegi funktsioonidest läheks kaotsi tema eraldamisel oma kohast/keskkonnast (Maran 2002). Nõnda saab ka kultuur edukalt ja pikaajaliselt areneda ainult vas tavuses antud keskkonnas parasjagu valitsevate iseärasustega, nende ga kohanedes ja neid leebelt ümber kujundades. Vastasel juhul oleks kul tuuri ja keskkonna vaheline suhe sügavalt konfliktne, s.t kultuur kahjustaks oma toimimise tagajärjel keskkonna struktuure ning teisalt lõhuksid keskkonnaprotsessid kultuuri, mis pole suutnud oma kesk konna iseärasustega vajalikul määral arvestada. Selliseid näiteid on maailma ajaloos kahjuks piisavalt tihti on just keskkonna seadus pärade mittearvestamine ning kultuuripäraste väärtuste kõrgemaks pidamine looduslikest saanud kõrgkultuuride hävingu üheks põhjuseks (vt Ponting 2002). Keskkonnaga kohanemisel on olulisteks protsessideks tundmaõppimine ja äraharjumine. Aja jooksul korjuvad mälestused ja kogemused, tänu millele muutuvad ümbritsevas aset leidvad protsessid järjest etteaimatavamateks. Aja jooksul kogunev informatsioon tagab sündmuste en nus tatavuse, järelikult väheneb ka tõenäosus mingisuguste eksisammude või lihtsalt ignorantsuse tõttu ebameeldivatest ootamatustest tabatud saada ja kohasus muudkui kasvab. Kohanemine ja kohandamine ehk ümberkujundamine on kultuuriregulatsiooni normaalsed protsessid. Kultuuriteadvuses muutuvad need aktuaalseks aga just juhul, kui asjad ei sobi kokku, kui olud on ebamugavad või võõrapärased, s.t kui süsteem on tugevalt tasakaalust väljas. Kohanemine, nagu ka ümberkujundamine, eeldab uue ilmumist kas keskkonda või kultuurisfääri, igal juhul nende vahel välja kujunenud suhte muutumist. Ühe säärase olukorra näiteks, kus (kultuuri)keskkonda on muudetud (s.t see pole muutunud loomuliku arengu käigus), kus kultuurikeskkon-

8 nale on väljastpoolt peale pandud reeglid ja normid, millega vastuollu pole võimalik minna, võib pidada ka stalinistliku perioodi Eestit (vt nt Maie Kalda, Sirje Oleski ja Liis Hioni artikleid siinses kogumikus). Kohanemine kui mäng Kirjandusliku ökoloogia põhimõtete üks peamisi varasemaid sõnastajaid Joseph W. Meeker kirjeldab teoses The Comedy of Survival. Literary Ecology and Play Ethics (Meeker 1997) komöödilist elustrateegiat, mis võimaldab edukat ellujäämist ka vaenulike keskkonnatingimuste korral. See strateegia põhineb eluslooduses hästi tuntud reeglitel, mille kohaselt otsest konfrontatsiooni ja konflikti on mõistlik pigem vältida. Kui selline oht varitseb, on kavalus ja kelmus, vahel ka lihtsalt lahinguväljalt taandumine mitte ainult lubatud, vaid lausa eelistatud tegutsemisviisid (vt ka Tüür 2002). Komöödia on universaalne nähtus, mis esineb igas kultuuris, kirjutab Meeker (1997: 15). Tema universaalsuse põhjuseks on vähene sõltuvus metafüüsilistest süsteemidest; ta kasvab välja peaasjalikult elu bioloogilistest tingimustest. Kultuurisidusad õpetused moraalist on komöödia puhul tähtsusetud. Oluline on ellujäämine kõigi viperuste kiuste; väikesed võidud, mitte suurte taotlemine iga hinnaga (Meeker 1997: 15 16). See erineb põhimõtteliselt tragöödilisest ellusuhtumisest, mille puhul nähakse maailma kui sõjaseisukorda kahe polaarsuse, hea ja kurja vahel. Tegelasel tuleb teha valik ühe pooluse kasuks ning see valik on enamasti lõplik. Tragöödia on fundamentalistlik omas usus, et igale küsimusele on ainult üks õige vastus, et igas käitumissituatsioonis on ainult üks korrektne viis end üleval pidada. Traagilise kangelase lihtsustatud idealistlikud valikud mingitele kõrgematele väärtustele apelleerides lõpevad kompleksses "päris"-maailmas sageli hävinguliste tagajärgedega, märgib Meeker (1997: 35). Komöödiline elustrateegia ei hiilga alati ilmtingimata printsi piaalsusega. Metafüüsilise moraali asemel on esmatähtsateks väärtuseks bio loogilised. Moraalsetel kogemustel ei ole komöödilises stiilis kohta (nad on seal kohatud). "Komöödia näitab, et inimesed on vastupidavad, ehkki nad võivad olla nõrgad, rumalad ja üldsegi mitte õilsad. Ent sa- 27

9 Kadri Tüür, Timo Maran 28 mal ajal kui traagiline kangelane kannatab ja sureb ideaalide eest, jääb koomiline kangelane ilma nendeta ellu." (Meeker 1997: 15.) Komöödiline elustrateegia on Meekeri järgi tragöödilisest tunduvalt ökoloogilisem ja "naturaalsem". Selle põhiline märksõna on head suhted ja keskne tegevus nende alalhoidmine. Komöödilise strateegia eesmärgiks on n-ö normaalse olukorra säilitamine või taastamine juhul, kui see mingil põhjusel on katkenud. Evolutsioonilist mitmekesisust tagavad reeglid sarnanevad nendega, mis juhivad komöödiategelasi: organismid peavad end kohandama antud keskkonnatingimustega igal võimalikul viisil, nad peavad hoolega vältima kõik-või-mitte-midagi valikuid, otsima kõikvõimalikke alternatiive hukkumisele, tunnusta ma ja nautima maksimaalset mitmekesisust, nad peavad sobitama end juhuslike, sünnipäraste või keskkondlike piirangutega ja eelistama koos tööd konkurentsile, ehkki samas olema võimelised edukalt konkureerima, kui see vajalikuks osutub (Meeker 1997: 20 21). Komöödiline elustrateegia seondub subjekti ja keskkonna vaheli se kommunikatsiooni ja sobivuse otsimisega, kuna aga tragöödilise lähenemise puhul seatakse esmatähtsale kohale subjekti siseilmast päri nevad abstraktsed väärtused. Komöödiline on seega ka väga kohalik strateegia: käitumine sõltub subjekti vahetust keskkonnast ja on orienteeritud eelkõige kohanemisele muutustega selles. "Komöödia näitab, et ellujäämine sõltub pigem meie võimetest muuta iseennast kui oma keskkonda, ja meie suutlikkusest kohaneda piirangutega, selle asemel et needa saatust selle eest, et ta meid piirab." (Meeker 1996: ) Komöödilise eluviisi puhul langeb valik kriisiolukorras ellujäämise, tragöödilise puhul aga heroismi kasuks. Bioloogilisest vaatekohast on seega igal juhul kohane panna rõhku ellujäämisele kohandumise läbi, inimkultuuri puhul nii sõja, okupatsiooni kui võõrrežiimi aegu kehtivate vägivaldsete ja ebaõiglaste reeglite teadmiseksvõtule nendega konfliktimineku vältimise huvides. Teisalt, kui rääkida kultuurist normaalolukorras, mille jaoks uuenemine ja teisenemine on olemuslik, ei saa kuidagi piirduda ainult väliskeskkonnaga kohanemise nõudega. Ideaaliks võiks siin ehk olla avatud ja kahepoolne kommunikatsioon subjekti ja tema (kultuuri)keskkonna vahel. Kui lisaks enesekohastele tähendusstruktuuridele arvestab ja

10 väärtustab kultuurisubjekt keskkonnapäraseid, on esimene samm kohanemise ning seega ka ellujäämise teel tehtud. Kirjandus B a l d w i n, James Mark A New Factor in Evolution. American Naturalist, Vol. 30, lk ; D a w k i n s, Richard Jõgi Eedenist. Tlk. Aivo Lõhmus. Tartu: Ilmamaa H o f f m e y e r, Jesper The Unfolding Semiosphere. Evolutionary Systems. Biological and Epistemological Perspectives on Selection and Self-Organization. Eds. Gertrudis Van de Vijver et al. Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic Publishers, lk K u l l, Kalevi Semiotic Ecology: Different Natures in the Semiosphere. Sign System Studies, Vol. 26, lk K u l l, Kalevi Adaptatsioonisõnastik: adaptatsiooni mõistega seotud terminid. Schola biotheorethica XXVI. Adaptatsiooni teooria. Tartu: Sulemees, lk M a r a n, Timo Lokaalsuse ökosemiootilisi aluseid. Koht ja paik/ Place and Location II. Kunstiakadeemia Toimetised 10. Toim. Virve Sarapik, Kadri Tüür, Mari Laanemets. Tallinn, lk M a s i n g, Viktor (koost.) Ökoloogialeksikon. Loodusteaduslik oskussõnastik. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus M e e k e r, Joseph W The Comic Mode. The Ecocriticism Reader. Landmarks in Literary Ecology. Eds. Cheryll Glotfelty, Harold Fromm. Athens, Georgia: University of Georgia Press, lk M e e k e r, Joseph W The Comedy of Survival. Literary Ecology and a Play Ethic. Tucson: The University of Arizona Press P o n t i n g, Clive Maailma roheline ajalugu. Tlk. Ehte Puhang. Tallinn: Varrak S a a r e s t e, Andrus Eesti keele mõisteline sõnaraamat II. Stockholm: Vaba Eesti T ü ü r, Kadri Ellujäämise komöödia. "Rehepapi" näitel. Vikerkaar, nr 5/6, lk U e x k ü l l, Jakob v The Theory of Meaning. Semiotica, Vol. 42 (1), lk

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

BIOLOOGIA GÜMNAASIUM

BIOLOOGIA GÜMNAASIUM Bioloogia ainekava. III. kursus Pärilikkus ja IV. kursus Evolutsioon ja ökoloogia. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Gümnaasiumi bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Microsoft Word - Bioloogia_12kl.doc

Microsoft Word - Bioloogia_12kl.doc Bioloogia ainekava 12 klass Ainemaht: 70 tundi Õppe- ja kasvatuseesmärgid Gümnaasiumi bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Pealkiri on selline

Pealkiri on selline Kuidas keerulisemad alluvad muudaksid oma käitumist, kui juht seda soovib? Jaana S. Liigand-Juhkam Millest tuleb juttu? - Kuidas enesekehtestamist suhtlemises kasutada? - Miks kardetakse ennast kehtestada?

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

BIOLOOGIA

BIOLOOGIA BIOLOOGIA (1) Bioloogial on oluline koht õpilaste loodusteadusliku maailmapildi kujunemises. Bioloogia õppimise kaudu kujunevad õpilastel loodusalased ja mitmed teised elutähtsad pädevused, omandatakse

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni Kas minna üheskoos või v i jääj ääda üksi? Ühistegevuse arendamise tänane t tegelikkus Eesti Maaülikool Majandus- ja sotsiaalinstituut Maamajanduse ökonoomika vastutusvaldkonna juht Professor Rando Värnik

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:  Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

ARE KOOLI bioloogia ainekava Õpetaja Leelo Lusik BIOLOOGIA 7. klass (70 tundi) Õppesisu ja - tegevus 1. BIOLOOGIA UURIMISVALDKOND. (12 tundi) Mis on t

ARE KOOLI bioloogia ainekava Õpetaja Leelo Lusik BIOLOOGIA 7. klass (70 tundi) Õppesisu ja - tegevus 1. BIOLOOGIA UURIMISVALDKOND. (12 tundi) Mis on t BIOLOOGIA 7. klass (70 tundi) Õppesisu ja - tegevus 1. BIOLOOGIA UURIMISVALDKOND. (12 tundi) Mis on teadus? Uurimismeetodid. Mis on elu ja kuidas see avaldu erinevatel organismirühmadel? Miks ja kuidas

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Microsoft Word - VG loodus

Microsoft Word - VG loodus Loodusteaduste õppesuund Loodusteaduste õppesuund annab lisateadmisi loodusprotsesside toimemehhanismide paremaks mõistmiseks ja igapäevaeluliste probleemide lahendamiseks. Uusi teadmisi saadakse loodusteaduslikke

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul üe muutuja funktsioonidelt m muutuja funktsioonidele, kus m, 3,..., kerkib

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood Gümnaasium klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundid

Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood Gümnaasium klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundid Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood 01.09.2014 31.08.2015 1. Gümnaasium 10. 12. klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundides) Energiasäästlik sõiduk 3 Läänemere ökosüsteem 4

Rohkem

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d Matemaatilised meetodid loodusteadustes I Kontrolltöö I järeltöö I variant On antud neli vektorit: a (; ; ), b ( ; ; ), c (; ; ), d (; ; ) Leida vektorite a ja b vaheline nurk α ning vekoritele a, b ja

Rohkem

Microsoft PowerPoint - HHP Sissejuhatus ainesse, psühholoogia organisatsioonis [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - HHP Sissejuhatus ainesse, psühholoogia organisatsioonis [Compatibility Mode] HHP 3170 Organisatsiooni- psühholoogia 1. Sissejuhatus ainesse Psühholoogia organisatsioonis Vahetult peale II Maailma Sõda sõnastati kaks olulist, kuid selget ülesannet, mis ongi aluseks OP kujunemisele:

Rohkem

Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar

Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar TLH EK -- 10 Palju õnne ja jaksu edaspidiseks! TLH EK on teinud olulise panuse Eesti

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

Tallinna loomaaia aktiivõppeprogrammid koolidele 2018/19 õppeaastal I Kooliaste KODULOOMADE PÕNEV ELU UUS! Sihtgrupp: klass Aeg: aastaringselt K

Tallinna loomaaia aktiivõppeprogrammid koolidele 2018/19 õppeaastal I Kooliaste KODULOOMADE PÕNEV ELU UUS! Sihtgrupp: klass Aeg: aastaringselt K Tallinna loomaaia aktiivõppeprogrammid koolidele 2018/19 õppeaastal I Kooliaste KODULOOMADE PÕNEV ELU UUS! Kirjeldus: Koduloomi ja -linde on inimene pidanud juba aastatuhandeid. Kuidas ja miks neid aga

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine?

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? EGGA teabepäev Tallinnas, 21. mail 2019 Reeli Sirotkina Alustuseks Meeste Garaaž https://www.youtube.com/watch?v=ulyghzh 2WlM&list=PLBoPPphClj7l05PQWJQklXpATfd8 D_Vki&index=2&fbclid=IwAR1_QO2DVxE59E1

Rohkem

I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Kons

I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Kons I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Konstruktorile antakse andmed, mis iseloomustavad mingit

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

Lisa 2

Lisa 2 Lisa 4 Kinnitatud MTÜ Tartu International School liikmete üldkoosolekul 14. märtsil 2012 Ainevaldkond Loodusained ÜLDALUSED 1. Loodusteaduslik pädevus Loodusteaduslik pädevus väljendub loodusteaduste-

Rohkem

Kooli väärtuskasvatuse alusprintsiibid

Kooli väärtuskasvatuse alusprintsiibid BIOLOOGIA ÕPPE- JA KASVATUSEESMÄRGID Põhikooli bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu ning saab aru nende tähtsusest ja seostest igapäevaelus

Rohkem

Kostivere Kool Bioloogia ainekava Kostivere

Kostivere Kool Bioloogia ainekava Kostivere Kostivere Kool Bioloogia ainekava Kostivere SISUKORD 1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid...3 2. Õppeaine kirjeldus...3 3. Õppe- ja kasvatuseesmärgid III kooliastmes...4 4. Õppesisu ja õpitulemused klassiti...5

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

BIOLOOGIA 7

BIOLOOGIA 7 BIOLOOGIA 1. Bioloogia õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli bioloogiaõpetusega taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane: 1) tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu ning saab aru nende tähtsusest

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

Ajalugu

Ajalugu Bioloogia 1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Gümnaasiumi bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu ning saab aru nende tähtsusest ja seostest igapäevaelus

Rohkem

“MÄLUKAS”

“MÄLUKAS” Hiiumaa Arenguseminar 2016 Mälu ja mõtlemine Juhi tähelepanu Tauri Tallermaa 27.oktoober 2016 Edu 7 tunnust Allikas: Anthony Robbins. Sisemine jõud 1. Vaimustus 2. Usk e veendumus 3. Strateegia 4. Väärtushinnangute

Rohkem

Värska Gümnaasiumi ainekava PÕHIKOOL III KOOLIASTE Bioloogia Õppeaine: Klass: Tunde nädalas ja õppeaastas: Rakendumine: Koostamise alus: Bioloogia 9.

Värska Gümnaasiumi ainekava PÕHIKOOL III KOOLIASTE Bioloogia Õppeaine: Klass: Tunde nädalas ja õppeaastas: Rakendumine: Koostamise alus: Bioloogia 9. Õppeaine: Klass: Tunde nädalas ja õppeaastas: Rakendumine: Koostamise alus: Bioloogia 9. klass 2tundi nädalas, kokku 70 tundi 1.sept. 2012, täiendatud 1.sept.2015 Põhikooli riiklik õppekava, lisa 4; Värska

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt Bioloogia Loodusteaduslik uurimismeetod Tiina Kapten Bioloogia Teadus, mis uurib elu. bios - elu logos - teadmised Algselt võib rääkida kolmest teadusharust: Botaanika Teadus taimedest Zooloogia Teadus

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

2.2. Bioloogia Õppeaine kirjeldus Bioloogia õppimine tugineb loodusõpetuse tundides omandatud teadmistele, oskustele ja hoiakutele ning seostub

2.2. Bioloogia Õppeaine kirjeldus Bioloogia õppimine tugineb loodusõpetuse tundides omandatud teadmistele, oskustele ja hoiakutele ning seostub 2.2. Bioloogia 2.2.1 Õppeaine kirjeldus Bioloogia õppimine tugineb loodusõpetuse tundides omandatud teadmistele, oskustele ja hoiakutele ning seostub tihedalt geograafias, füüsikas, keemias ja matemaatikas

Rohkem

5.klass Loodusõpetus ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. V

5.klass Loodusõpetus ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. V ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. Vee voolamine jões. Veetaseme kõikumine jões. Eesti järved, nende paiknemine.

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1-6/125 BIOLOOGIA 1..Õppe- ja kasvatuseesmärgid 1) Põhikooli bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 2) tunneb huv

Kinnitatud dir kk nr 1-6/125 BIOLOOGIA 1..Õppe- ja kasvatuseesmärgid 1) Põhikooli bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 2) tunneb huv BIOLOOGIA 1..Õppe- ja kasvatuseesmärgid 1) Põhikooli bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 2) tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu ning saab aru nende tähtsusest ja seostest igapäevaelus

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

AINEVALDKOND LOODUSAINED 1. Loodusteadlik pädevus Loodusainete õpetamise eesmärk põhikoolis on kujundada õpilastes eakohane loodusteaduslik pädevus, s

AINEVALDKOND LOODUSAINED 1. Loodusteadlik pädevus Loodusainete õpetamise eesmärk põhikoolis on kujundada õpilastes eakohane loodusteaduslik pädevus, s AINEVALDKOND LOODUSAINED 1. Loodusteadlik pädevus Loodusainete õpetamise eesmärk põhikoolis on kujundada õpilastes eakohane loodusteaduslik pädevus, st suutlikkus väärtustada looduslikku mitmekesisust

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

1. Ainevaldkond Loodusained" 1.1. Loodusteaduslik pädevus Laulasmaa Kooli õppekava lisa 4 LOODUSAINED Loodusteaduslik pädevus väljendub loodusteaduste

1. Ainevaldkond Loodusained 1.1. Loodusteaduslik pädevus Laulasmaa Kooli õppekava lisa 4 LOODUSAINED Loodusteaduslik pädevus väljendub loodusteaduste 1. Ainevaldkond Loodusained" 1.1. Loodusteaduslik pädevus Loodusteaduslik pädevus väljendub loodusteaduste- ja tehnoloogiaalases kirjaoskuses, mis hõlmab oskust vaadelda, mõista ning selgitada loodus-,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Lisa 4 Põhikooli ainekavad AINEVALDKOND Loodusained 1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 1.1. Loodusteaduslik pädevus Loodusteaduslik pädevus väljendub lo

Lisa 4 Põhikooli ainekavad AINEVALDKOND Loodusained 1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 1.1. Loodusteaduslik pädevus Loodusteaduslik pädevus väljendub lo Lisa 4 Põhikooli ainekavad AINEVALDKOND Loodusained 1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 1.1. Loodusteaduslik pädevus Loodusteaduslik pädevus väljendub loodusteaduste- ja tehnoloogiaalases kirjaoskuses, mis

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Eutanaasia. Arsti pilk Katrin Elmet katrin.elmet@kliinikum.ee 24. november 2010 Eutanaasia surma saabumise Aktiivne eutanaasia Passiivne eutanaasia kiirendamine Soovitud (voluntary) Soovimatu (non-voluntary)

Rohkem

Bioloogia - gümnaasium

Bioloogia - gümnaasium Gümnaasium BIOLOOGIA Õppe- ja kasvatuseesmärgid Gümnaasiumi bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset mõtlemist; 2)

Rohkem

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

Rakvere Eragümnaasium Loodusained gümnaasiumis Ainevaldkond Loodusained gümnaasiumis Alus: Vabariigi Valitsuse a määruse nr 2 Gümnaasiumi

Rakvere Eragümnaasium Loodusained gümnaasiumis Ainevaldkond Loodusained gümnaasiumis Alus: Vabariigi Valitsuse a määruse nr 2 Gümnaasiumi Ainevaldkond Loodusained gümnaasiumis Alus: Vabariigi Valitsuse 06.01.2011. a määruse nr 2 Gümnaasiumi riiklik õppekava lisa 1 1. Ainevaldkond Loodusained 1.1. Loodusteaduslik pädevus Loodusteaduslik pädevus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Evolutsioon.pptx

Microsoft PowerPoint - Evolutsioon.pptx Evolutsioon 12. klassile Triin Marandi 2012 2 tundi Evolutsiooni mõiste Evolutsiooni põhivormid Elu päritolu teooriad Evolutsioonitõendid 2 Evolutsiooni mõiste Evolutsioon süsteemi pöördumatu areng mitmekesisemaks

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4.doc

Microsoft Word - Lisa 4.doc Vabariigi Valitsuse 06.01.2011. a määruse nr 2 Gümnaasiumi riiklik õppekava lisa 4 1. Ainevaldkond Loodusained 1.1. Loodusteaduslik pädevus Loodusteaduslik pädevus väljendub loodusteaduste- ja tehnoloogiaalases

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

LOODUSAINED

LOODUSAINED LOODUSAINED Ainevaldkond Loodusained 1.1. Loodusteaduslik pädevus Loodusteaduslik pädevus väljendub loodusteaduste- ja tehnoloogiaalases kirjaoskuses, mis hõlmab oskust vaadelda, mõista ning selgitada

Rohkem

keelenouanne soovitab 5.indd

keelenouanne soovitab 5.indd Kas algustäht oleneb asutusest? Maire Raadik Ajalugu On küsitud, mis ajast võib Tartu Ülikooli kirjutada ka väikese tähega, s.o Tartu ülikool. Vastus on: vähemalt eelmise sajandi kolmekümnendatest aastatest

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

LISA 4 Ainevaldkond Loodusained Saue Gümnaasiumi põhikooli õppekava Ainevaldkond LOODISAINED Sisukord 1 Ainevaldkond Loodusained Loodusteadus

LISA 4 Ainevaldkond Loodusained Saue Gümnaasiumi põhikooli õppekava Ainevaldkond LOODISAINED Sisukord 1 Ainevaldkond Loodusained Loodusteadus Ainevaldkond LOODISAINED Sisukord 1 Ainevaldkond Loodusained... 3 1.1 Loodusteaduslik pädevus... 3 1.2 Ainevaldkonna õppeained... 3 1.3 Ainevaldkonna kirjeldus... 4 1.4 Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Põhikooli riiklik õppekava

Põhikooli riiklik õppekava 1. Ainevaldkond Loodusained" 1.1. Loodusteaduslik pädevus Loodusteaduslik pädevus väljendub loodusteaduste- ja tehnoloogiaalases kirjaoskuses, mis hõlmab oskust vaadelda, mõista ning selgitada loodus-,

Rohkem

Layout 1

Layout 1 Kull 9/3/08 5:29 PM Page 665 BIOSEMIOOTIKA KALEVI KULL Juri Lotmani raamatu Universe of the Mind (1990) üks põhiteese on, et tekst, kultuur ja vaim 1 on milleski olulises ühesugused. Ning seda, mis neis

Rohkem

1637m lisa4

1637m lisa4 Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määrus nr 1 Põhikooli riiklik õppekava Lisa 4 (muudetud sõnastuses) Ainevaldkond Loodusained 1. Üldalused 1.1. Loodusteaduslik pädevus Loodusainete õpetamise eesmärk

Rohkem

Microsoft Word - bioloogia ainekava.docx

Microsoft Word - bioloogia ainekava.docx Bioloogia 1. Üldosa 1.1.Õppeaine kirjeldus Bioloogia kuulub loodusainete valdkonda ning sellel on oluline koht õpilaste loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse kujunemises. Bioloogia õppimine tugineb

Rohkem