NR. 11 TORI VALLA AJALEHT NOVEMBER 2016

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "NR. 11 TORI VALLA AJALEHT NOVEMBER 2016"

Väljavõte

1 Tere, tere tulemast! Tere, tere, Tori rahvas. Siin on tubli tantsurahvas, töökas rahvas, laulurahvas. Toris tuntud suksutall, hobul ikka rauad all. Kui pole iial Toris käin d, siis pole Tori Põrgut näin d. Tule tutvu Toriga, siin on hea elada. selliste laulusõnadega alustas lasteaed esimesel advendil toimunud advendikontserti Tori kirikus, mis oli pühendatud Tori valla 25ndale aastapäevale. Üles astusid Tori Lasteaia ja Tori Põhikooli laululapsed ligikaudu 200 laululast. Suured tänud muusikaõpetajatele: Marika Pähkel (Tori Lasteaed) ja Anne Rätsep (Tori Põhikool). Kontserti juhatasid: Anette Siinvert ja Aaron Saar. Vahetekstid kirjutas kokku Lea Puust. Fotograaf: Ülo Soomets argo juske tori rahvamaja juhataja NR. 11 TORI VALLA AJALEHT NOVEMBER 2016 Tori vald 25 advendikontsert

2 2 Tule ja räägi kaasa! Hea Tori valla rahvas, kätte on jõudnud meie jaoks väga oluline aeg. Oleme heaks kiitnud Sauga Vallavolikogu ettepaneku alustada ühinemisläbirääkimisi Are, Sauga ja Tori valla ning Sindi linnaga. Oktoobrikuu lõpus algasid läbirääkimised ja nüüdseks on valminud ühinemislepingu projekt. Meie volikogud on suunanud ühinemislepingu projekti alates avalikule arutelule. Iga Tori valla elaniku postkasti peaks olema jõudnud leht Tule ja räägi kaasa, mis sisaldab ühinemislepingu projekti ja seletuskirja. Nüüd ongi meie kõigi jaoks kätte jõudnud ülimalt oluline aeg - kutsun teid üles tutvuma lepingu projekti tekstiga, vaagima lepingu põhimõtteid ja sõnastuse täpsust, korraldama omavahelisi arutelusid, olema põhjalik ja tegema ettepanekuid. Kaasamõtlemine on nüüd väga oluline, rahvaesindajatel volikogudes on vaja detsembrikuu lõpus langetada otsus kas ühineda või mitte ühineda lepingus kokkulepitud tingimustel. Kindlasti on neil lihtsam oma häält anda, kui nad saavad tugineda teie ettepanekutele ja soovidele. Siinkohal toon välja mõned üksikud mõtted, mis võivad abiks olla lepingu projekti mõistmisel ja sellele ettepanekute tegemisel. Kõige tähtsam, millest lähtuda: ühinemise tulemusel tekkival suuremal omavalitsusel (ligikaudu elanikku) on paremad võimalused saada riigi poolt pakutavaid toetusi ja sihtfinantseerimisvahendeid, millega parendada avalike teenuste kvaliteeti. Edaspidi eelistab meie riik vahendite eraldamisel ühinemise käigus moodustunud suuri omavalitsusi ehk üle elanikuga omavalitsusi; teenuste kättesaamisel ei muutu elaniku jaoks midagi. Praegustes vallakeskustes Ares, Saugas, Toris ja Sindi linnas jäävad toimima teenuskeskused, kus kohalik elanik saab kõik oma teenused kätte juba tuttavatelt ametnikelt nagu siiani on olnud. Need on ainult mõned näited lepingu projektist. Kõige täpsema ülevaate saate ikka siis, kui ise projektiga tutvute. Ühinemislepingu projektile saab ettepanekuid teha kuni Ettepanekuid NOVEMBER 2016 ootame e-posti aadressile torivald.ee, kirja saab panna vallamaja postkasti (asub vallamaja otsaseinal parkla pool) või saata aadressile Selja mnt 2, Tori alevik, Pärnumaa Minu ootused on suured ja loodan, et Tori rahvas seisab oma huvide eest, et erinevate piirkondade hääl jõuab volikokku ja ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni. Samas loodan ka ühinemisläbirääkimiste lõppotsuse tegemisel eelkõige kainele mõistusele ja headele läbirääkimisoskustele, et sünniks meie elanike jaoks parim ühinemislepe. Kindlasti on väga oluline, et iga hääleõiguslik vallakodanik osaleks elanike arvamuse väljaselgitamisel. Selleks on vaja hääletada elektrooniliselt detsembril valla kodulehel või sedeliga 9. ja Tori vallamajas (Selja mnt 2, Tori alevik). Tänan juba ette kõiki, kes rahvakoosolekutel, kes kirja teel või vestlustes avaldavad oma arvamust ühinemise teemadel. Hea Tori vallakodanik, nüüd sõltub väga palju teist! Palun anna teada, mida mõtled, millele loodad ja sinu osalemine rahvakoosolekul on väga oluline! Kohtumiseni Kaie Toobal ühinemise juhtkomisjoni koordinaator ja tori vallavanem

3 NOVEMBER Tori Valla volikogu istungid 9. novembri istungil päevakorras olnud küsimused 1. Tori Vallavolikogu määruse nr 8 Tori valla ehitusmääruse kinnitamine kehtetuks tunnistamine 2. Pädevuse delegeerimine 3. Tori Vallavolikogu määruse nr 17 Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kinnitamine muutmine 4. Tori Vallavolikogu määruse nr 2 Tori Vallavalitsuse teenistujate palgajuhendi kinnitamine muutmine 5. Volikogu esimehele ja volikogu komisjonide esimeestele hüvitise maksmine ning vallavanema töötasu määramine 6. Tori valla teehoiukava heakskiitmine 7. Tori valla arengukava kinnitamine 8. Tori valla eelarvestrateegia aastateks Tori valla aasta eelarve (I lugemine) 10. Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemislepingu I lugemine ja avalikustamisele suunamine 11. Tori valla vapimärgiga autasustamine Tori Vallavalitsuse istungid 25. oktoobri istung 1. tori vallavalitsuse koosseisu ja struktuuri kehtestamine 2. komisjoni moodustamine 3. raha eraldamine reservfondist 4. ehitusloa väljastamine 5. vähese tähtsusega abi andmine tori haldus oü-le 6. sundvalduse seadmine 7. tori vallavalitsuse korralduse nr. 97 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine muutmine 1. novembri istung 1. raha eraldamine reservfondist 2. katastriüksuse jagamine 3. valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse eraldamine 4. hanke korraldamine ja hankedokumentide kinnitamine 5. sotsiaaltoetuste määramine 8. novembri istung 1. hajaasustuse programmi lõpparuannete kinnitamine ja lõppmaksete määramine 2. kinnisasjadega liitmiseks sobivate maade erastamine 15. novembri istung 1. komisjoni moodustamine ja liikmetele tasu määramine 2. tori valla teehoiukava heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine 3. katastriüksuste jagamine 4. tori valla soojusmajanduse arengukava aastateks kinnitamine Tori vald 25 (algus eelmises lehes) uued volikogu valimised, vallavanemaks saab Enda Link, volikogu esimeheks Ahti Kukk Enda Link oli Tori vallavanem Jaanuaris 2003 toimus külaliidrite koolituspäev rahvamajas. Hakkas elavnema külaliikumine. Hakati koostama valla arengukava. 1. aprillil loodi ansambel SeljaN- KA. Kultuuriselts Salme tähistas 120. aastapäeva. Asutati Tori kooli sihtasutus. Suvel töötas vallas Pärnumaa õpilasmaleva Tori rühm. 20. augustil avati Eesti I ratsamonument Püha Jüri võitlus lohega (autor Mati Karmin). 28. oktoobril avati renoveeritud vallamaja. Alguse sai eakate päeva tähistamise traditsioon. 3. detsembril tähistas Tori raamatukogu 125. aastapäeva. Ilmus valla I kalender. Tori vald astus uuesti Pärnumaa Omavalitsuste Liidu liikmeks. Tori valla 12. aastapäeval, 19. detsembril, sai alguse uus traditsioon, anti välja valla vapimärk. Esimeseks Tori valla vapimärgi kavaleriks sai hr Hans Kavak aasta algul arutlesid külavanemad internetiteemadel. Sellega sai alguse külaliidrite ümarlaud vallamajas ja vallavalitsuse väljasõiduistungid küladesse. Sai alguse Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Tori kirikus ja ürituse jätkumine rahvamajas. Tori segarahvatantsurühm tähistas 20. juubelit. 23. aprillil toimus jüripäeva jumalateenistus kirikus ja jüriöö jooks, mis on muutunud traditsiooniliseks ürituseks. 12. juunil toimus saate Laulge kaasa lindistus Tori lauluväljakul. 1. septembril avati Viira õpilaskodu I järk 15 õpilasele. 5. detsembril algas uus traditsioon, ühise advendiküünla süütamine vallamaja juures. Rahvamajas toimusid jõulupeod eakatele ja erivajadustega inimestele ning nende hooldajatele. Läbi aasta viidi läbi erinevaid üritusi kirikus ja rahvamajas. Tähistati eakate päeva ja viidi läbi koduloopäevi. Toimus valla õpetajate tänupäev. Ansambel SeljaNKA andis välja esimese plaadi a suvel külastas Tori valda president Arnold Rüütel. Jätkusid traditsioonilised üritused: valla meistrivõistlused lauamängudes, jüriöö jooks, tänavakorvpallilahingud, külavanemate kokkusaamised, huviringide tegevus Tori rahvamajas ja Jõesuus, Kauni kodu konkurss, hõbelusikapäevad Tori vallamajas, vastuvõtt tublidele õppuritele ja sportlastele, kodukandipäeva ja külade kokkutulekute pidamine, koduloopäevad rahvamajas, isetegevuslaste esinemised ja tänuõhtu aasta lõpul rahvamajas. 3. juunil avati Tori kihelkonnakooli mälestuskivi. 23. augustil avati sotsiaalmaja. Avati veel Oore külamaja ja Piistaoja Katsetalu uus laut. 14. oktoobril toimus renoveeritud Tori põrgu avamine ja Aadu Musta raamatu Põrgu värk esitlus. Valla kroonikast 2006 võime lugeda, et 17. jaanuaril toimus MTÜ-de esindajate, külavanemate ja liidrite ümarlaud Tori rahvamajas. 8. veebruaril korraldati ettevõtjatele infoseminar. 24. veebruaril tähistati Eesti Vabariigi aastapäeva Tori kirikus ja mälestusminutid kalmistul ning folklooripäeva Tori rahvamajas. 15. märtsil alustas tegevust Tori valla beebiring. 16. märtsil asutati Suure-Jaanis Rohelise Jõemaa Koostöökogu. Ühingu asutamisel osalesid ka Tori Vallavalitsuse, Tori ettevõtjate ja MTÜ-de esindajad. 10. aprillil oli Tori kirikus esivanemate vabadusvõitluseks pühendatud pidulik jüripäeva jumalateenistus. Eesti Vabariigi president Arnold Rüütel külastas Tori kirikut kolmandat korda. 7. mail oli rahvamajas Tori valla laste laulukonkurss. 23. mail külastasid valda sotsiaaldemokraatliku erakonna esindajad. Jätkuvad tänavakorvpallilahingud, kodude kaunimaks kujundamine, õpilasmalevate Tori rühma tööd, vallajuhtide vastuvõtt edukatele õppuritele, sportlastele, nende juhendajatele ja vanematele, aktiivset elu elavad eakad, kes korraldasid endile matku ja ekskursioone, ka erivajadusega inimestele ja hooldajatele korraldati üritusi. Sel suvel tähistati Tori Hobusekasvanduse 150. aastapäeva näituse ja mitmete üritustega. Toimus jaanipäeva tähistamine igas keskuses, Tori valla lauluja tantsupeo üritused viidi läbi nii rahvamajas kui lauluväljakul. Kodukandipäeval Randiväljal, 29. juulil, avati Taali metskonna pargis mälestuskivi karskusseltsile Täht. Augustis lindistati meie vallas saade Kas me sellist Eestit tahtsimegi?. Tori lasteaed sai uue katuse ja Tori koolimaja vana osa oli täielikult renoveeritud. Toris valmis kõnnitee pikkusega 1190 m oktoobril oli Tori valla üldplaneeringu esmaste visioonide ja eskiislahenduste avalikud kaardilekandmised Seljal, Piistaojal, Tori vallamajas, Tori rahvamajas, Klaara-Manni puhkemajas, Oore külamajas ja Jõesuu raamatukogus. 13. detsembril korraldati Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu koosolek Tori rahvamajas. Tutvuti Viira õpilaskodu ja Tori kirikuga. Samal päeval toimus valla üldplaneeringu koostamise koosolek. Aasta lõpetasid erinevad jõulupeod rahvamajas, hõbelusikapäev ja valla 15.

4 4 NOVEMBER 2016 Tori vallamaja töötajad 2003 aastapäeva tähistamise üritused. 17. märts 2007 toimus Tori segarahvatantsurühma kevadkontsert ja simman 20 kevadist hetke. 10. aprillil korraldas Tori muuseum koduloopäeva Tori alevik aprillil tähistati Tori lasteaia 40. sünnipäeva. 23. aprillil toimus pidulik jüripäeva jumalateenistus vabadusvõitluse mälestuseks. President Toomas Hendrik Ilves külastas kirikut. Õhtul toimus traditsiooniline jüriöö jooks vallamaja aasal. 28. aprillil oli võimalus osaleda kalmistu hoogtööpäeval. 1. mail võis nautida kevadkontserti rahvamajas. 6. mail toimus Tori valla laste laulukonkurss rahvamajas. 19. mail võis osaleda Tori segakoori 140. juubeli pidustustel. 2. juunil tähistati Selja Algkooli 150. aastapäeva. Traditsiooniliselt toimus 10. juunil hõbelusikapäev vallamajas, 11. juunil alustasid tööd Pärnumaa Õpilasmaleva Tori rühmad ja 21. juuni õhtul toimus Tori valla jaanipäev vallamaja aasal. 28. juulil osalesid valla külade võistkonnad Tori valla kodukandipäeval Oore külas. 1. oktoobril oli rahvusvahelise eakate päeva tähistamine rahvamajas. 22. oktoobril toimus inimeste elu paremaks muutmiseks mõeldud renoveeritud Jõesuu silla vastuvõtmine. 22. oktoobril alustas Eesti Posti Tori side tööd vallamajas. 13. detsembril korraldati vähekindlustatud perede laste väljasõit Pihlaka tallu. Aasta lõpetas hõbelusikapäev vallamajas ja valla 16. aastapäevale pühendatud kontsert aastal tähistas Tori raamatukogu 130. sünnipäeva. 24. veebruaril oli Eesti vabariigi 90. aastapäeva pidulik jumalateenistus ja mälestusminutid kalmistul. Sel aastal toimusid traditsioonilised üritused nagu Tori valla meistrivõistlused lauamängudes, beebiring alustas taas, jüriöö jooks vallamaja aasal, laste- ja noorte laulukonkurss, töötasid õpilasmaleva rühmad, tähistati jaanipäeva. Hõbelusikapäeval õnnitleti värskeid lapsevanemaid. 3. mail oli võimalus osaleda Teeme ära 2008 koristusaktsioonil Tori vallas. 14. juunil oli Tori Põhikooli korvpalliväljaku avamine. 26. juulil Tori valla kodukandipäev Muraka külas. 23. augustil tähistas Viira kool 150. aastapäeva septembril olid Tori valla arengukava arutamise koosolekud vallamajas. 14. oktoobril toimus Tori Põhikooli võimlale nurgakivi panemine. Tähistati rahvusvahelist eakate päeva ja aasta lõpetati valla aastapäeva tähistamisega aastal olid mitmed juubeliüritused, mis puudutasid paljusid valla peresid: Tori kooli 135. sünnipäev, Tori raamatukogu 130. sünnipäev, Tori segarahvatantsurühma 25. sünnipäev, Tori muuseumi 75. aastapäev, Tori naisseltsing Lained tähistas 5. sünnipäeva, Tori kirikuelu 465. aastapäev. Tori kiriku õnnistamise 155. aastapäev; 23. veebruaril avati Tori põhikooli võimla. Suures avaras võimlas on hea palli mängida, lisaks on väga hea varustusega jõusaal ning head pesemistingimused; toimusid traditsioonilised üritused: hõbelusikapäev, jüriöö jooks vallamaja aasal, Teeme ära mõttetalgud Minu Eesti Tori mõttekoda rahvamajas, kevadkontsert rahvamajas, talgupäev Tori kalmistul, Tori valla laste- ja noorte laulukonkurss, tööd alustasid Pärnumaa Õpilasmaleva Tori rühmad, jaanipidu vallamaja aasal. Valla kodukandipäev toimus seekord Rätsepa külas. Tori sotsiaalmajal täitus 4. tegevusaasta, viidi läbi Tori valla meistrivõistlused lauamängudes, tähistati Eakate päeva. Sügisel valiti kohaliku omavalitsuse uus volikogu. Valla 18. aastapäeva tähistati aasta lõpul kontserdiga rahvamajas. Enda Link meenutab: aastal sai minust vallavanem. 33 aastat olin kogunud tarkusi koolitöös, siis nüüd puudusid kogemused ja vastavad teadmised. Olin kursis volikogu tööga, alates aastast olen osalenud vallavolikogu töös. Enne seda olin maavolikogu liige. Koolijuhina sain selgeks, et olla juht, peab olema uuendustele avatud, töökas, hea analüüsivõimega, hea suhtleja, vastutustundlik, aus, positiivne, meeskonnatööoskus, usaldada alluvaid, oskus delegeerida, motiveerida ja palju muud. Esimene tööreegel oli see, et revolutsioone pole vaja, tähtsamaks pidasin, et kujuneks uus kvaliteet. Tähtsaimaks pidasin head meeskonnatööd ühise eesmärgi nimel. Seda nii kitsamas kui laiemas mõttes. Eesmärk oli, et valla juhtkonna ja valla elanike vahel oleks usaldus, heatahtlikud suhted, et volikogu ja vallavalitsus on vallaelaniku teenistuses ja tema huvide kaitsja, et tehakse õigesti ja õigeaegselt, et vallavalitsuse töö ja tegemised oleksid läbipaistvad. Eesmärk oli enne vallale oluliste otsuste tegemist arutada eri küsimusi erinevate huvirühmadega. Kujunes tihe side küladega läbi külakoosolekute, külavanematega, ettevõtjatega, hallatavate asutustega. Vallalehe kokkupanemist alustasime vallamajas, et valla lood kirja panna, et vallaleht räägiks meie tegudest, meist endist ja tegijateks meie kogukonna inimesed. Vallas on objekte, mille sünnile olen saanud kaasa aidata ja mille üle rõõmu ja ka natuke uhkust tunda saan. Oleme sageli kriitilised valla teede seisukorra suhtes, on siingi käegakatsutavaid ja silmale nähtavaid tulemusi. Suurenesid investeeringud tänavavalgustusse, mis on tulemuslik samm turvalise elukeskkonna tagamisel. Suurt rõõmu tunnen tunnustust leidnud inimestest, kultuurisündmustest ja palju muust. Meie valla rahvale on olnud olulised ja oodatud traditsioonilised üritused-valla aastapäev, hõbelusikapäev, valla laulu-ja tantsupäev... Arvan, et olen julgenud teha otsuseid ja olen ka eksinud. Arvan, et ainult need inimesed ei eksi, kes ise midagi ei tee. Olen tänulik vallavanema seitsmele aastale ja mõtlen headele asjadele, mis on sündinud. Tori vald on kui vikerkaar, milles on palju värve ja mul on heameel, et olen saanud värve sinna lisada. Mida teen praegu? Loen, teen käsitööd, naudin õues olemist, meeldib aias tööd teha, käia teatris ja kontsertidel, võtta ette tegemisi koos perega, täidan rõõmsasti vanaema rolli. Tore vaheldus on Tori segakooris laulmine. Järgneb

5 NOVEMBER Pärnu maakonnaplaneeringu Rail baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine ja selle KSH aruande avalikustamine Maakonnaplaneering Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramiseks võeti vastu Pärnu maavanema korraldusega nr 1-1/16/1037 ja suunati avalikustamisele koos keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruandega. Rail Balticu trassikoridor kulgeb läbi Pärnu linna ning Vändra, Tootsi, Tori, Are, Sauga, Tahkuranna, Paikuse, Surju, Saarde ja Häädemeeste valdade (pikkus 109 km). Trassikoridori parima võimaliku asukoha väljaselgitamisel osutusid otsustavateks teguriteks kohaliku eluolu ja majanduse hoidmine, tasakaalustatud arengu jätkamine, Natura 2000 võrgustiku alade paiknemine ja regionaalset arengut soodustava Pärnu linna ühendamine. Paralleelselt maakonnaplaneeringu koostamisega on läbi viidud KSH, mille eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlustega planeeringu koostamisel ja kehtestamisel, tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse. Rail Balticu maakonnaplaneeringu ja 7 moodust, kuidas säästa küttearvelt Pere eelarve planeerimisest Ilmad lähevad aina külmemaks, lumigi juba maas. Talv on muidu ilus aeg, aga olgem ausad: ees ootab kaheksa kuud kütmist, mis nõuab rahakotist oma lõivu. Eesti kliima vastu ei saa, küll aga saab küttekulu kontrolli all hoida. Kuigi hooned on oma ehituse, seisukorra ja küttesüsteemi poolest erinevad, leiab igaüks siit häid nõuandeid, mida oma kodus rakendada. 1. Kontrolli aknaid ja uksi Vanematel akendel sulge kõik praod, kuid parem oleks aknad välja vahetada. See on küll suur väljaminek, kuid pikemas perspektiivis tasub see end ära. Uuematel akendel kontrolli tihendeid, vajadusel uuenda neid. Vaata üle ka välisukse tihendid ning välisseinas asuvad süvendid. 2. Kontrolli küttekehi Ahjuküttega elamuid kontrollib korstnapühkija. Gaasi- ja keskküttega eluruumides aga peaksid kontrollima, kas see on tasakaalustatud ja korralikult õhutatud. Küttesüsteemi tasakaalustamisega on võimalik vähendada küttekulu kuni 30%. Selleks kutsu kütteekspert. Küttekeha õhutamise aga saad enamasti teha ise, õhutamise vajadusest annab küttesüsteem märku mulksumise teel. Kui sul on ruume, mida sa ei kasuta, siis tasub nendes jaotustorud ja ventiilid isoleerida. 3. Automatiseeri küttesüsteem Niimoodi väldid ala- ja ülekütmist säästes küttearvelt 5 25%. Automatiseerimise vahendeid on lihtsamast keerulisemani igas hinnaklassis. Sõltuvalt oma küttesüsteemist küsi vastava eksperdi käest nõu. Kui automatiseerimine pole võimalik, võta ühistus teemaks eraldi lugejate paigaldamine. 4. Küta ruume vastavalt vajadusele Kütteperioodil loetakse normaalseks õhutemperatuuriks eluruumides C. Samas ei pea kõik ruumid ühesoojad olema. Esikut kasutad arva, seega võiks seal piirduda 15 kraadiga. Kui laste- ja elutoas tunned end mugavalt kraadi juures, siis köögis toimetamiseks ja magamistoas puhkamiseks on 18 kraadi ideaalne. Ruumid, mida sa kasutad harva või ei kasuta üldse võiks jätta kütmata või hoida optimaalse kraadi juures. 5. Tuuluta, aga ära jahuta Külmal ajal ruume tuulutades tee aken kuni viieks minutiks pärani lahti, võimalusel lülita selleks ajaks välja ka küte. Akent tuulutusasendisse jätta pole soovitatav: värske õhu maht on väike, kuid soojakadu suur. Ühtlasi, ära lase toal täiesti maha jahtuda, sest iga kraad temperatuuri tõstmist tõstab ka küttekulu ligi 5%. 6. Lase küttekehal oma tööd teha Vaata tubades ringi ja veendu, et küttekehad poleks blokeeritud mööbli, kardinate või muude esemete poolt. Vastasel juhul ei pääse KSH aruande avalik väljapanek toimub alates kuni Tori vallamaja volikogu saalis. Paberkandjal planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda tööpäeviti alates planeeringu avalikust väljapanekust Pärnu maavalitsuses, kõikides maakonna linna- ja vallavalitsustes. Digitaalselt on materjalid kättesaadavad Pärnu Maavalitsuse veebilehel maavalitsus.ee/rail-balticu-raudtee-trassikoridori-asukoha-maaramine ja Rail Baltic projekti portaalis materjalid. Avaliku väljapaneku kestel (kuni ) on igal isikul õigus esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi planeeringulahenduse ning KSH aruande kohta aadressile: Pärnu Maavalitsus, Akadeemia tn 2, Pärnu või e-postiga aadressile Rail Balticu planeeringu avaliku väljapaneku tulemuste ja KSH aruande avalikud arutelud toimuvad jaanuarini kell Sauga noortekeskuses (Sauga alevik, Põõsalinnu 2); kell Suigu seltsimajas (Are vald, Suigu küla); kell Tori rahvamajas (Tori alevik, Võlli tee 4); kell Kaisma rahvamajas (Vända vald, Kergu küla) kell Surju rahvamajas (Surju küla, Surju vald); kell Paikuse vallamajas (Paikuse alev, Pärnade pst 11); kell Häädemeeste seltsimajas (Häädemeeste alevik, Suurküla 4); kell Pärnu maavalitsuses (Pärnu linn, Akadeemia 2). Täiendav info Pärnu Maavalitsus, planeeringute talituse juhataja Tiiu Pärn, tel , e-post: soojus ringlema ja toa soojenemiseks on vaja rohkem kütta. Vajadusel tõsta asju ringi ja vaheta kardinaid. 7. Kasuta kardinaid ja vaipu maksimaalselt ära Kui väljas paistab päike, vabasta aknad paksudest kardinatest ja ruloodest, et soojus pääseks tuppa. Päikese loojudes sulge katted: nii vähendad soojakadu ja takistad külma liikumist tuppa. Vaip aga on jala all mõnus ja soe toimides hea tõkkena mööda põrandaid liikuvale külmale. Kui kõik muu on proovitud, siis paksemad riided ei vea kunagi alt. Kuigi igaühele meist meeldiks kodus lühemates riietes ringi liikuda, on kampsunitel, pikkadel pükstel ja paksudel sokkidel oma võlu. Allikas: laenukool.ee

6 6 DigiTom soovitab ülikiiret internetti! Pärnumaal tehti algust ettevõtmisega, mille käigus saavad maakonna majad ühendatud ülikiire lairibaühendusega. Ettevõtmise nimeks on DigiTee. DigiTeel on hea nõuandja ja tark-mees-tahvlis DigiTom. Järgnevalt räägib ta, miks on vaja ühendada Sinu maja lairibaga ning jagab väärt soovitusi, mida uut ja kasulikku see Sulle võimaldab. digitom mees, kes teab digisõnu Milleks Sulle DigiTee lairibaühendus? Sest DigiTee ühendus toob Sinu majja teenused, mis teevad terve pere elu huvitavamaks ja mugavamaks ning tööd-tegemised tõhusamaks. Lairibaühenduse võimaluste hulk on lihtsalt niivõrd palju avaram kui seni tuntud mobiilse või telefoniliini-internetiga. Seetõttu usun, et üsna pea ei kujuta me enam ette, kuidas saime hakkama ilma lairibaühenduseta. Raske uskuda? Toon võrdluseks elektri. Kes oleks 150 aastat tagasi uskunud, et elektrienergia jõuab igasse Eestimaa eluruumi ja töökohta?! Aga jõudis. Ja nüüd on elekter kõikjal nii iseenesestmõistetav, et tundub inimõigusena. Olen kindel, et täpselt nii läheb ka ülikiire internetiga. Miks? Kohe selgitan. Mida ülikiire lairiba internetiga teha saab? Oi, palju asju! L airibaühendus võimaldab näiteks: luua kõikide pereliikmete jaoks kodune Wifi internetivõrk vaadata sadu telekanaleid ja saatekavasid ning kasutada videolaenutust telesaateid salvestada ja järelvaadata omale sobival ajal teha koolitöid, õppida ja teisi õpetada suhelda pereliikmete, sõprade ja tuttavatega Skype, lauatelefoni või kasvõi teleri kaudu teha kaugtööd lõpuks ometi saab teha korralikult arvutitööd oma kodus, samal ajal võivad teised pereliikmed enda arvutites või nutiseadmetes muretult internetti kasutada või telerit vaadata luua oma majast nutimaja, kus toimuvat saad jälgida nii kaamerate kui ka erinevate anduritega ning juhtida majas valgustust, kütte- ja ventilatsioonisüsteeme jm samuti teha kõiki harjumuspäraseid interneti-toiminguid, nagu uudiste lugemine, infootsingud, pangatehingute tegemine, e-poodides ostlemine, suhtlemine sotsiaalmeedias jne Ja see on alles lairiba-ajastu algus! Igal aastal lisandub teenusepakkujaid, kelle teenuseid saab kasutada kõige mugavamalt just lairibaühenduse kaudu. Miks on lairibaühendus teistest parem? Kuna ligi 90% Eesti peredest on internetiühendus, siis paljudel on kogemus kas mobiilivõrku või lauatelefonikaablit pidi koju jõudva internetiga. Milleks siis veel lairibaühendus? Kui seni tuntud ühenduste kaudu jõudis Sinuni aeglane ja ebastabiilne internet, siis valguskaablis koju jõudev lairibaühendus on kümneid kordi kiirem ning alati olemas ja kvaliteetne. 1. Valguskaablil on erinevate teenuste läbilaskevõimsus praktiliselt piiramatu. 2. Lairibaühendusel pole mahupiiranguid ega lisatasusid. 3. Lairibaühendus on alati olemas, sõltumata ilmast või ümbritseva keskkonna iseärasustest. 4. Lairiba-interneti kiirus on kindel ja tagatud, olenemata sellest, kui palju on piirkonnas teisi internetikasutajaid. 5. Lairibavõrk ühendab terve maja seadmed (sh arvutid, nutitelefonid, tahvelarvutid, telerid, mängukonsoolid, valveseadmed jt) maailmaga. 6. Lairibavõrguga võid ühendada nii palju telereid, kui soovid, kõigile jätkub signaali. 7. Suuri pilte, videod jm faile saab laadida üles sama kiiresti kui allagi. 8. Ja loomulikult pole lairibainternetil mobiilinterneti või telefoniliini-interneti puudusi. Üks asi mida ma saan Sulle kindlasti lubada on, et internetiühenduste kiirused tõusevad igal juhul edasi. Vajadus kiiremate ühenduste järgi on pidevalt kasvanud ning kasvab edasi. Viie aasta pärast vajavad teenused kümme korda suuremaid kiirusi kui täna. Telefoniliini-internet ei suuda tulevikus vajaminevate kiirustega enam toime tulla. Kuna vastu on tulemas loodusseadused, siis ei ole vaskkaabli tehnoloogiat enam võimalik edasi arendada ega kiiruseid suurendada. Mobiilitehnoloogiat arendatakse küll pidevalt edasi, aga selle kasutust piirab piisavate raadiosageduste puudumine. Samuti on mobiilinternet ette nähtud ühe seadme, mitte terve maja NOVEMBER 2016 ühendamiseks. Seega ei ole mobiilne tehnoloogia ka tulevikus sobilik majade ühendamiseks. DigiTee lairibaühendus on aga tulevikukindel! Lairibaühendus pakub alati piisavat läbilaskevõimet ja kvaliteeti. Saan Sulle lubada, et selle ühenduse kaudu jõuavad Sinuni soovitud teenused nii täna kui ka veel paljude aastate pärast. Valguskaabli kaudu on võimalik edastada praktiliselt piiramatul hulgal infot ja teenuseid. Lairibaühendus koju annab kindluse aastakümneteks ning tõstab sellega ka kinnisvara väärtust! Kuidas saada lairibaühendus oma majja? Lairibavõrgu ehitamine on päris kallis. Seepärast ei ehitata seda võrku niisama kõikide külade või majadeni, vaid ainult sinna, kuhu seda soovitakse ning kus see kohe kasutusele võetakse. Kui Sa soovid, et lairibaühendus jõuaks ka Sinu majja, siis osale julgesti küsitluses DigiTee veebilehel Küsitlusega soovime välja selgitada elanike ja ettevõtete huvi valguskaabliga lairibaühenduse vastu. Küsitluses osalemine Sulle veel mingeid kohustusi kaasa ei too. Kuid see annab DigiTee meeskonnale vajalikku infot selle kohta, kuhu ja kui palju valguskaableid ehitada. Mida rohkem on ühest külast või asulast lairibaühenduse soovijaid, seda suurem on kindlus, et valguskaablivõrk sinna rajatakse. Loe lisaks DigiTee kohta ja osale küsitluses: DigiTee on Pärnu Maavalitsuse, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ning SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse algatatud projekt, mille eesmärk on ühendada Pärnumaa kodud, ettevõtted ja asutused ülikiire internetiühendusega. Rohkem infot leiad kodulehelt ja Facebookist: ALGAS KÜSITLUS ÜLIKIIRE INTERNETIÜHENDUSE SOOVIJATE VÄLJASELGITAMISEKS PÄRNUMAAL 1. novembril 2016 algas küsitlus, viidud uuring näitas, et ligi 80% kus DigiTee projektis osalevate Pärnumaa majades ei ole praegu valdade elanikud saavad märkida, võimalik kasutada kaasaegset lairibaühendust ning tarbijad peavad millisele aadressile nad soovivad lairibaühendust saada. leppima ebastabiilse ja aeglase mobiilinternetiga. Seetõttu puudub Küsitlus viiakse läbi DigiTee kodulehel: digitee/kysitlus/ paljudel juurdepääs tänapäevastele digitee.ee/kysitlus/ infoühiskonna teenustele. DigiTee poolt eelnevalt läbi- Aasta lõpuni kestev küsitlus viiakse läbi selleks, et täpsemalt välja selgitada, millistes majades soovitakse kasutada lairibateenuseid ülikiire internet, digitelevisioon koos paljude lisateenustega, suhtlus- ja meelelahustusteenused, jne ning kuhu tuleb lairibaühendus ehitada. Küsitluse käigus saadud andmete põhjal alustatakse võrkude planeerimist. See tähendab, et lairibavõrku ei ehitata kõikide küladeni või majadeni, vaid ainult sinna, kuhu seda soovitakse ning kus see kohe kasutusele võetakse. Seepärast on oluline, et kõik soovijad oma info edastaksid, vastasel juhul jääb lairibaühendus sinna ehitamata. Lisainfot DigiTee projekti ja lairibaühenduse kohta saab veebilehelt digitee.ee

7 NOVEMBER POLITSEI / PÄÄSTEAMET PÄÄSTEKESKUSE INFOKIRI PÄÄSTEKESKUSE INFOKIRI 22. november 2016 Tori, Pärnumaa aastal on Eestis tulekahjude tagajärjel hukkunud juba 33 inimest. Pärnumaal on sellel aastal hukkunuid kaks, nende hulgas novembrikuus kahjuks ka üks Tori valla elanik. Et selliseid traagilisi õnnetusi ära hoida ning inimeste elu ja vara kaitsta, viivad päästjad, vabatahtlikud ja ametnikud igal aastal läbi tuhandeid kodukülastusi, kus analüüsitakse inimestega koos võimalikke ohukoldeid nende kodus - pööratakse tähelepanu ohtlikele harjumustele ning mõeldakse, mida ja kuidas saaks teha, et tuleohtu vähendada. Seda kõike selleks, et olla kohal enne tulekahju puhkemist. Kuid ka meie ennetuskäed jäävad lühikeseks ja igale poole me ei jõua. Päästjate töö ei ole käia inimesi äratamas, kui nad on alkoholijoobes toitu valmistades magama jäänud, põleva suitsukoniga tugitoolis uinunud või muul moel oma lohakusega tulekahju põhjustanud. Iga inimene peab ise enda ümber vaatama ja käituma nii, et õnnetusi üldse ei juhtuks. Päästeamet on sel aastal Tori vallas läbi viinud 75 kodukülastust, inimesi on nõustanud Vändra päästekomando kutselised ja Taali vabatahtlikud päästjad, ennetajad, menetlejad ja järelevalveametnikud. Mida märgati Tori valla kodukülastustel ja võiks vallarahvale veelkord südamele panna? Külastatud kodudest neljandikul puudus töökorras suitsuandur, kolmandikul oli korsten korralikult pühkimata ning peaaegu pooltes kodudes olid ahjud-pliidid või elektrisüsteem tuleohtlikud ja vajasid remonti. Samuti jäädi mitmel pool hätta, kuna taludel ei ole silte ning korteritel numbreid. Kõik need on asjad, mille eest iga inimene peab oma kodus ise hoolitsema. Kui suitsuanduri patarei annab märku tühjenemisest või andur ei tööta enam korralikult, muretsege uus. Kui eakamad naabrid või tuttavad sellega hakkama ei saa, siis aidake neid! Korstnapühkijat on kindlasti hea tellida naabrite või oma küla rahvaga üheskoos, vajalikke kontakte jagab näiteks Päästeala infotelefon Kuigi kütte- ja elektrisüsteemide remontimine võtab rahakotist tuntava jao, tuleb ka need tööd tahest tahtmata kindlasti ette võtta. Kõike seda ikka selleks, et vältida kodusid või elusid hävitavaid tulekahjusid. Väga tahame kiita neid tublisid inimesi, kelle kodudes on kõik juba eeskujulikult korras ning neid, kes ka oma eakate vanemate või tuttavate turvalisuse ja heaolu eest seisavad. Tori vallas elavad toredad ja töökad inimesed ning üheskoos ja üksteist aidates suudame kindlasti veel suuremat turvalisust luua. Meie, Taali vabatahtlikud päästjad oleme alati hea meelega nõus teile ohutusalast nõu andma, võtke meiega julgesti ühendust ja kutsuge meid külla. Hoolime üksteisest ja muudame nii kõikide elud paremaks ja turvalisemaks! Taali vabatahtlikud päästjad

8 8 NOVEMBER kell 1.47 sai häirekeskus teate, et Muti külas Tori vallas põles lahtise leegiga kõrvalhoone. Päästjad leidsid suitsusukelduse käigus hoonest hukkunud 59-aastase meesterahva. Põleng likvideeriti kell Veerand hoonest hävis. Hoone eluruumide ulatuslikud kahjustused ei võimaldanud määratleda konkreetset tulekahju tekkekohta, kuid menetluse hinnangul võis tulekahju alguse saada hooletust suitsetamisest siseruumis. Tuletame meelde, et eluruumis suitsetamine on ohtlik ning pisike hooletus võib viia kurbade tagajärgedeni. Kustutustööde ajal kukkus sisse ja hävis elutoa lagi ning tulekahju järgselt ei ole enam võimalik selgeks teha, kas suitsuandur oli hoones olemas. Peab meeles pidama, et puuduv või valesse kohta paigaldatud suitsuandur ei täida oma funktsiooni ning ei päästa vajalikul hetkel Sinu elu! Kõige parem on, kui suitsuandur on paigaldatud kõikidesse elu- ja magamistubadesse. Suitsuanduri peaks paigaldama kindlasti ka magamistoa ees asuvasse ruumi, olgu selleks siis koridor, esik või elutuba. Just sinna paigaldatud suitsuandur annab varakult teada muudest ruumidest alguse saanud tulekahjust ning hoiatab magajaid enne, kui suits nendeni jõuab. Kodune tuleohutus algab pisiasjadest- õigesti paigaldatud ja töökorras suitsuandur, korstnapühkija poolt hooldatud küttekolded, kontrollitud elektrijuhtmestik ning inimese õige ja ohutu käitumine siseruumides. Kui Sinu enda kodus on kõik korras, siis vaata üle, vajadusel abista ja anna nõu ka oma lähedastele, sõpradele ja tuttavatele. Kutsuge päästjad endale või oma lähedastele kodunõustamisele, nii saate veenduda koduses tuleohutuses. Märkamine on hoolimine! Pärnumaa statistika* 2016 Tulekahjudes hukkunud 2 (Eestis 33) Uppunud 5 (Eestis 44) 2015 Tulekahjudes hukkunud 4 (Eestis 48) Uppunud 5 (Eestis 39) Tulekahjud Pärnumaal 2015: Tulekahjud tekkepõhjuste järgi: Tulekahjud kokku 303 Hooletus lahtise tule kasutamisel 24 Neist eluhoonetes 43 Hooletus küttesüsteemi kasutamisel 8 Muudes hoonetes 51 Tahma süttimine suitsulõõris 2 Kulupõlengud 54 Rike elektriseadmes või paigaldises 14 Prügi, lõkked jmt 108 Rike küttesüsteemis 0 * seisuga: 30. detsember 2015 Päästeameti Päästeameti Lääne Lääne päästekeskus, Pärnu, Pikk 20.a. 20a. Kontakt , Päästeala infotelefon 1524 Päästeala infotelefon 1524 See on sinu elu, mille suitsuandur päästa võib! Vaatamata sellele, et tulekahjude arv Eestis tasapisi langeb ja eluhoonete põlenguid ning nendes hukkuvaid inimesi jääb järjest vähemaks, on aastal Eestis tulekahjude tagajärjel hukkunud üle kolmekümne inimese. Viimati hukkus Lääne päästekeskuse piirkonnas tulekahjus oktoobri lõpus mees Raplamaal. Kõnekas on siinjuures fakt, et see tulekahju oli Raplamaal esimene tõsise inimkannatanuga 22 kuu jooksul! Ärevaks teeb asjaolu, et talv alles algab ja kütteperiood võtab järjest enam tuure üles. Tulekahju juhtumises ei ole midagi müstilist! Üks vale liigutus, tähelepanu hajumine, hoolimatus, teadmatus ja õnnetus juba juhtubki. Eksimine on inimlik ja seda ei saa tõenäoliselt kunagi päris miinimumini viia, kuid selle tarbeks ongi loodud meile abiline, mis võimalikust ohust varakult teada annab ning suudab ka magaja äratada. Suitsuanduri olemasolu ja korrasolek on majapidamises hädavajalik! Oluline on teada, kas laes vilkuv elupäästja on töökorras ning ega patarei ei ole tühjaks saanud. Selleks tuleb kord kuus

9 NOVEMBER oma sõpra nupule vajutusega testida. Meeles tuleb pidada ka seda, et valesse kohta paigaldatud suitsuandur ei täida oma funktsiooni ning ei päästa vajalikul hetkel kellegi elu! Suitsuandur võiks olla paigaldatud kõikidesse elu- ja magamistubadesse. Jah, seadus nõuab küll vaid ühte, kuid soovitame kindlasti paigaldada neid rohkem. Andur reageerib tulekahjust tingitud suitsule juba siis, kui põleng on alles algusjärgus ning sellele on veel võimalik ise piir panna või hoonest väljuda. Kööki ja vannituppa ei ole mõtet suitsuandurit paigaldada. Nendes ruumides reageerib see toidu- või veeaurudele ning annab valehäiret, tekitades asjatut paanikat. Suitsuandur on sinu sõber ning see on sinu elu, mille ta päästa võib! Toas suitsetajad teavad samuti, et andur muutub üsna tüütavaks, kui sigaretti tõmmata suitsuanduri läheduses. Samas on üheks sagedasemaks tulekahju põhjuseks just hooletu suitsetamine. Ja see juhtub justnimelt seetõttu, et suitsetajad eemaldavad suitsuanduri üldjuhul laest. Neil on tegelikult mitu valikut jätta suitsetamine maha või suitsetada välitingimustes, kuid nad enamasti valivad siiski selle, et muudavad suitsuanduri kasutuks. Tõsiasi on aga see, et nii kaob lootus, et õnnetuse korral võiksid nad sellest eluga pääseda. Lisaks suitsetamisele on üheks sagedasemaks tulekahjude põhjustajaks ülekoormatud elektrijuhtmestikust tekkinud põlengud. Olge head ja veenduge, et teie kodus on elektrisüsteemid korras, vana juhtmestik uue vastu vahetatud ning oht viidud miinimumini. Riskida pole mõtet, sest tagajärjed ilmnevad ootamatult ning võivad olla suured. Kui probleemidele aegsasti jälile jõuda ei ole ka kulutused nende lahendamiseks hirmkallid. Kui veel kokkuhoiust rääkida, siis seda on võimalik saavutada näiteks sellega, et te ei hoia oma elektriseadmeid asjatult elektrikontaktis. Nii ei kulu elektrit ja on ka turvaline. Veelkord, kodune tuleohutus algab pisiasjades õigesti paigaldatud ja töökorras suitsuandur, korstnapühkija poolt hooldatud küttekolded, kontrollitud elektrijuhtmestik ning inimese õige ja eva-maria Rand lääne päästekeskuse ennetaja ohutu käitumine oma kodus. Kui teie enda kodus on kõik korras, siis vaata üle, vajadusel abista ja anna nõu ka oma lähedastele, sõpradele ja tuttavatele. Märkamine on hoolimine! LEIUNURK 19. novembri Eesti Päevalehe laupäevalehest LP: Kui juured kaovad, oled hinges hukkunud inimene. Meil pole vaja minna mujale välja surema... ütleb IVO LINNA. Üleilmastumine on paratamatu protsess, maailm on muutunud väga väikeseks. Maailm on muutunud kümneid kordi väiksemaks, kui ta meie nooruspõlves oli. Selles ei ole võib-olla ka midagi halba, sest tänu sellele, et oleme vabaks saanud, saame me liikuda ja näha, mis pall on maakera ja kes on need putukadmutukad, kes selle palli peal elavad. Aga kuivõrd meile on antud nii pikk ajalugu sellel maatükil, siis isamaalisus-patriotism on on esimene asi... Me peame hoidma seda maad kõlagu see kui tahes pidulikult hoidma seda keelt ja oma rahvast. Selles mõttes olen ma väga suur patrioot. Ei pea minema Pariisi, et tunda kohvikute hõngu. Võib-olla piisab ka sellest, kui sa loed, harid ennast, mõtled ja süvened asjadesse. Informatsioonitulv, mis meid praegu ründab, on ju lausa kohutav. Väga osavad on inimesed, kes sealt hunnikust terad välja nokivad. Niimoodi see kultuuriline harimine minu arvates käibki. Ma olen kogu elu mõelnud asjadele positiivselt. Igasuguseid tagasilööke on minulgi palju olnud. Kas ma olen neist vigadest õppinud? See on iseküsimus, seda ma ei tea. Võib-olla midagi siiski! Aga ma arvan, et positiivne mõtlemine on kolmveerand asja. Mõnikord kohtume (abikaasa Imbiga) nädalas ainult paariks päevaks Muhus. Suures joones me tegeleme kodukaunistamisega. Me ei malda seal toas istuda. Kuna tema töötab arvutiga ja mina ei suhtle arvutiga eriti, siis ei istu me oma nutiseadmetega, vaid oleme väljas ja mõtleme ühiseid asju välja. Kuna me iga päev hommikust õhtuni koos ei istu, siis on uskumatu, kui palju me räägime. Me võime tundide kaupa rääkida millestki, mida pärast võib-olla ei mäletagi, siis tundub see kõik tähtis olevat. Need vestlused ja harvad ühised nädalalõpu hommikusöögid see on midagi nii rituaalset, et see on kohe kaunis! Ma ootan neid väga. Aastakümneid on see nii käinud ja see ongi see ühine asi. Olen olnud paljude kadunukestega lähedane sõber, aga kui ma hakkaksin nüüd raamatut kirjutama Mina ja see või teine, siis oleks see alatu. Nagu Andrus Vaarik ütleks, see oleks lausa võigas. Ma ei taha seda teha. Ma austan neid inimesi nii väga, et ei taha hakata kirjutama stiilis Mina ja päike. Usun vaimsesse väkke, mis on kätketud pühakodade ja pühakohtade, mitte ainult kirikute, vaid ka muistsete hiite ja ohvripaikade lähedusse, sest palvete ja loitsude vägi on minu arvates täiesti olemas. Need asjad ei teki niisamuti tühja koha peale. (Killukesi ajakirjanik Maris Melessaare intervjuust armastatud laulja Ivo Linnaga) OOTAME SIND TREENINGUTELE TORI PÕHIKOOLI VÕIMLASSE AVATUD teisipäevast reedeni kell laupäeval kell Pühapäeval, esmaspäeval ja riilikel pühadel SULETUD PÄEV PALLIMÄNGU SAAL JÕUSAAL E Sulgpall (edasijõudnud) Suletud Võrkpall T Sulgpall (algajad) * Jalgpall vaba kasutus N ringtreening M ringtreening vaba kasutus K Sulgpall (edasijõudnud) Võrkpall vaba kasutus N R L Sulgpall (algajad) Aeroobika Jalgpall Sulgpall õpilastele Sulgpall (edasijõudnud) Korvpall Saal lastele ja peredele vabalt kasutada ringtreening vaba kasutus vaba kasutus vaba kasutus Andra Sõmer / tel ,

10 10 Jõuluaeg 2016 Aeg lendab, õige pea saabuvad Jõulupühad. Taas oleme oma elusid päev-päevalt edasi elades jõudnud läbi ilusast suvest ning läbinud sügise, niiske ja kõledavõitu aja. Sellel aastal on meile sügisel saabunud varajane valge talv. Pea kolm nädalat lumist aega ja jälle on saabunud pime ja porine aeg. Loodan et Jõuludeks on siiski maa jälle valge. Me ei tea kas talv tuleb leebe või karm. Me kõik elame samaaegselt mitmes erinevas ajaringis. Meil on majandusaasta, kalendriaasta ja kirikuaasta ning peale selle saame isiklikus plaanis eakamaks ka meie ise ja teisedki meie ümber. Need aastaringid pole kunagi omavahel päriselt vastavuses, nõnda me läbime mitmeid lõppe ja algusi, mida ühendab vaid nende suund ja vääramatus. Kõigis neis lõppemistes ja algustes sisaldub lugematul hulgal emotsioone ja mõtteid, lubadusi, kokkuvõtteid, plaane ja eesmärgipüstitusi, muresid ja rõõme ning nii on meie elu palju vaheldusrikkam ja mitmetahulisem, kui me seda esmapilgul märgata oskamegi. Kalendriaasta alaliigi - või sõsara?- majandusaasta kohta oskan mõelda vaid nõnda, et kui ammusel ajal olnud meelevald aastale vajaduse korral kuu juurde lisada kuningal, siis nüüdsel ajal on see õigus vist antud igasugustele erinevate aruannete nõudjatele. Kirikuaasta lõpeb sellel aastal 27. novembril ja samast päevast algab uus kirikuaasta. Kirikuaasta algab esimese advendiaja pühapäevaga, advendi ehk ootuseaja pühapäevi on neli. Sellel aastal on Jõuluõhtu ehk jõululaupäev 24. detsember tõepoolest laupäevasel päeval. Kasutagem meile antud advendiaega hästi, püüdkem olla rõõmsad, rahulikud ja tänulikud kõige selle ees, mis meile on antud, vaatamata keerulisele ajale meie ümber ja maailmas. Jumala tahe on, et meie kõik võiksime elada tema õnnelike, võitud ja lunastatud lastena. Soovin teile kõigile õnnistatud ja rõõmsat advendi ja jõuluaega! NOORTELE ÕPeTaja ants KiVilo Noorte Tugila saab aidata Tere. Mina olen Üks Tavaline Noor. Lõpetasin põhikooli päris heade tulemustega, edasi läksin õppima kutsekooli. Valisime koos sõbraga laheda eriala, mille kohta olime kuulnud, et teenib hästi ja tööd leiab ka. Ega ma päris täpselt küll teadnud, kas toimin õigesti. Vanemad küll arvasid, et peaksin minema gümnaasiumisse, kuid ise tundsin, et õppimisest on kuidagi siiber saanud ja ehk saab kutsekas lihtsamalt. Ei olnud lihtne. Eriala, mille valisin, hakkas õige pea vastu. Mitte miski ei sobinud. Kursusekaaslased olid lahedad, aga ei olnud head tunnet seal koolis. Jätsin teise aasta alguses kooli pooleli... Vanemad olid algul vihased, kuid hiljem leppisid olukorraga. Nad on ise korralikud ja haritud inimesed, teenivad hästi. Kõige hullem on nende jaoks see, et mida teised mõtlevad... Aga ma lubasin neile, et see nii kestma ei jää. Lähen õige pea gümnaasiumisse või... vaatan, mis saab. Püüan endas kiirelt selgusele jõuda. Nüüdseks olen olnud kodus üle aasta. Ema ja isa õiendavad vahel, sest magan lõunani ja midagi ei tee. Aga ma ei tahagi midagi teha. Ma ei teagi, mida teha. Mul on NOVEMBER 2016 tegelikult täitsa ükskõik... Eks ma kunagi ikka lähen tööle või kooli või... ma ei teagi oktoobrist liitus Are Avatud Noortekeskus programmiga Noorte Tugila. Üle vabariigi noortekeskustes tegutsev programm on aasta jooksul tõestanud, et palju noori vajab abi ja nõustamist just sellisel kujul, mida pakub Tugila. Noorte Tugila programm on mõeldud eelkõige mittetöötavatele või mitteõppivatele noortele vanuses elusaastat. Eesmärgiks on noorte tagasitoomine kogukonna- ja ühiskonnaellu. Programmi tegevus on paindlik ning annab toetuse ka neile noortele, kes on kusagil koolis nimekirjas, kuid õppetöös praktiliselt ei osale; noortele, kes juba kas õpivad või on muudmoodi hõivatud (töötamisega, ajateenistusega), kuid mõtlevad tulevikule ja soovivad midagi muuta praeguses elukorralduses. Sihtrühma kuuluvad ka noored emad, kes viibivad lapsehoolduspuhkusel või on jäänud koduseks pärast lapsehoolduspuhkuse lõppu. Samuti on paindlik sihtgrupi vanus, mis on küll määratletud, kuid kindlasti kuulab ja aitab Noorte Tugila töötaja nii 13 -kui ka 28-aastast. Mis siis Noorte Tugilas toimub? Iga lugu on erinev. Noorsootöötaja, kes on omandanud vastavad koolitused, soovib ja proovib noorega leida ühise keele. Märksõna on positiivsus. Proovime koos noorega rääkida, mõelda, uurida, leida võimalusi ja luua kontakte edasiliikumiseks. Niipalju kui vaja, saame kokku, kuid väga palju saame suhelda FB-s või telefoni teel just nii, nagu tänapäeva noorele kohane. Põhimõte on, et teelahkmel oleva noore inimese kõrvale tekib neutraalsel seisukohal olev sõber, kes püüab aidata leida õige teeots. Oluline on, et kogu vahetatav info jääb noorsootööta ning noore teada, seda ei kajastata andmebaasides ega analüüsita kolmandate isikute poolt. Kõik plaanid, kuidas edasi liikuda, teeme koos noorega ja tema nõusolekul. Noorte Tugila koostööpartneriteks on Eesti Töötukassa ja Rajaleidja keskused. Koostöö toimub ka kutseõppeasutustega, koolidega ja ettevõtetega. Võimalikud on töövarjupäevad, tutvumised erinevate õppimisvõimalustega ja karjäärinõustajate infotunnid. Noortel emadel on võimalik koos kokku saada, ühiselt beebide ja lastega aega veeta ja kogemusi vahetada. Kuidas Noorte Tugilasse tulla? Võta julgelt ühendust Are Noorte Tugila noorsootöötajaga. Kõige lihtsam on seda teha FB teel (FB Pille Kuusik), saata või helistada Seejärel saame juba edasise osas kokku leppida. Alati ei julge või ei taha noor ise abi paluda. Kui märkad, siis teata ja proovimwe koos aidata. Ootame infot abivajajate kohta õpetajatelt, lapsevanematelt, sõpradelt, vanavanematelt, ametnikelt. Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine raames. Programmi viib ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.

11 NOVEMBER Tibude loendus 2016, ehk siis Naksitrallide laager Tori Põhikoolis november Eesti Gaidide Liidu traditsiooniline tibude loendus toimus sel aastal Tori Põhikoolis. Selle laagri korraldamine oli usaldatud meile, Tori Lillekeste rühmale. Meie laagrikorradamise ajal olid meie ridades Tori Põhikooli õpilased Dorit Nõmm, Triinu Tomingas, Karina Prants, Aveli Kohtla, Galina Kuusik, Eva-Maria Reppo, Karmen Toomet, Annemai Lilletai, Marie Tominga, Liisa Leesmäe, Aria Kohtla, Keity-Liisa Luttvärk, Emma Rätsep, Enely Tamman, Mariie-Eliise Lumijõe, Kristella Laura Kirsipuu, Aida Nõmm, Mirelli Loite ja Diana Prants. Ning Pärnu Vanalinna kooli õpilane Laura Kangur ning teine juht Anna-Maria Wysocka. Meie rühm oli tänu valla toetusele ühtsetes helesinistes t-särkides ja külalistele hästi eristatavad. Reedel hakkasid esimesed rühmad saabuma alates Üle Eesti saabus meile külla 6 erinevat gruppi. Pärnust Plastiliinid ja Kuldsed Karud, Noarootsist Polaarrebased ja Põhjatäht ning Tallinnast Pandad ja Lilleküla rühm. Esimese asjana sõime õhtusööki ja peale laagri avamist viisid YFU vabatahtlikud läbi Coloured glasses aktiivne õpituba teemal: kultuuridevaheline erinevus. Seal jagati noored vanuste järgi gruppidesse ja läbi mängu üritati mõista anda kuidas suhelda siis, kui keelt ei oska ja kuidas märgata teisi. Peale õpituba algas ringmängude õhtu kooli saalis. Mängiti juba tuttavaid mänge ja õpiti juurde tants Punane ratsu, mis eriti hästi sobis just Toris tantsimiseks. Kell oli esimese päeva öörahu. Laupäev algas äratusega kell Edasi suundusime võimlema kooli saali ja hommikusöögile sööklasse. Kui päeva info oli jagatud, jagas meiega infot ka kohalik konstaabel Janek Saharenko. Tema varustas noori helkuritega ja vastas uudishimulike küsimustele. Siis hakkasime valmistuma matkapäevaks ehk siis Sammalhabeme päevaks. Jagasime rühmad nii, et 3 rühma läks Riisa rabasse ja 3 kõndis mööda Tori. Toris külastasid lapsed muuseumi ja mängisid seal Torist alguse saanud mängu Leidsin arvu. Tori hobusekasvanduses näitasid ja tutvustasid seal ratsutamas käivad tüdrukud hobuseid, talli ja kõike muud, mida hobusekasvanduses näha võib. Tori kirikus rääkisid lapsed rühmadele kiriku ajaloost ja ka Püha Jüri kujust. Tori Põrgus räägiti legende põrgu kohta ja mängiti üks jooksumäng. Kõik rühmad käisid ära ka Randivälja kiriku juures, kus neil tuli lahendada salakiri ja sellele vastata. Peale lõunasööki tegid grupid vahetust. Ka Riisa raba väravas tuli enne teele asumist teha üks katse kogu rühmaga ja väikese matkaraja keskel lahendada üks ristsõna. Kui rühmad kooli jõudsid, said need, kellel jaksu, mängida 50.ne mängu, mille eesmärk oli läbi erinevate teadmiste koguda kokku 50 punkti. Kui ka õhtusöök oli söödud ja soengud-kostüümid seljas, liikusime kõik koos rahvamajja kus pidasime meeleoluka kasside ja hiirte disko. Saalis tundsid noored end nagu ööklubis kõik oli nii ilusasti sätitud ja meil oli seal väga tore. Tagasi koolimajja läksime kell Selleks ajaks olid koolimaja taha süüdatud küünlad ja küünalde taga head mõtted, mida kahekaupa lugedes sai mõtiskleda. See oli selline heade mõtete rada. Edasi jõudsime staadioni juurde, kus oli õueküünaldega kaunistatud ala ja gaidide juhatuse liikmed gaidi vormis hoidsid Eesti lippu ning Gaidide Liidu lippu. Seal toimus Pandade ridadesse uute Hellakeste lubaduste andmine. Peale seda pidulikku üritust ja ka ühist sõprusringi läksime koolimajja ja noorematel saabus öörahu. Vanemad gaidid said veel omavahel vestelda aga kell oli ka neil aeg pikali minna. Pühapäeva hommikul oli samuti kell 8.00 äratus, hommikuvõimlemine, hommikusöök ja päevainfo jagamine. Kell esines suurepärase kavaga meile teadusteater KVARK. See oli esitlus sellest, kuidas ained ei ole alati sellised nagu me neid näeme, kuidas õhupalle mahub külma kasti palju, kuidas metallid toimivad erinevalt, mis moodi liiguvad lained nii raadiolained kui valguslained. Kõige lõpuks näidati, kuidas erinevad gaasid mõjutavad häält, mis moodi saab vaht kätel põleda ja ehitati suur aurukahur. Teadmisi sai noored sealt palju. Kell tuli meile külla Martti Hallik, kes rääkis meile Youtube ajalugu, huvitavad ja naljakad fakte, tema enda lugu YouTuberina. Kuidas ta videoid välja mõtleb, filmib ja monteerib. Millist tehnikat ja tarkvara ta kasutab, miks just need? Tema soovitused alustavale YouTuberile, millele pöörata tähelepanu? Ja muidugi hulk aega kulus küsimustele vastamisele, autogrammidele ja pildistamisele. Peale seda oli meil laagri lõpetamine. Hindasime noortega parimat salka matkal, parimaid osalejaid ja parimat juhti. Suured tänud andsime edasi ka vallavanemale Kaie Toobalile ja kooli direktorile Pille Usinale. Ilma nendeta ei oleks meil võimalik olnud seda laagrit korraldada. Tänud muidugi ka rahvamaja juhatajale Argo Juskele, bussijuht Raigo Raudsepale, muuseumi juhatajale Lea Puustile ja Tori hobusekasvanduse perele ja kiriku rahvale. Paljudele meie lastele oli see esimene gaidilaager. Loodan, et varsti saan kirjutada juba nende tõotuse andmisest. Laager Toris meeldis kõigile meie külalistele. Kindlasti teavad nad sellest Eestimaa paigast palju rohkem! Tiina liiv gdj ToRi lillekesed PSgM

12 12 NOVEMBER 2016 SOTSIAAL TORI SOTSIAALMAJAS 5.12 KELL 9 KOKARING JUHENDAB MAIGI LOITE J Õ U L U K U U L 7.12 KELL PIIRKONNAPOLITSEINIKU VASTUVÕTT 8.12 KELL KELL KÄSITÖÖRING JUHENDAB HELIN MUGAMÄE VALMISTAME JÕULULATERNAID JUHENDAB STELLA MARTSOO 9.12 KELL KUUHALDJA KRISTALLIDE MÜÜK KELL 9 16 JUUKSUR PAMELA POOLVÄÄRISKIVIDEST EHTED VALMISTATUD ARMASTUSE JA HOOLEGA KINGITUSEKS ENDALE, JÕULUDEKS EMALE, ÕELE, LAPSELE VÕI SÕBRANNALE KELL JÕULUJUUKSUR 9.12 KELL 9 15 MANIKÜÜR MAIMU TASUTA KELL TRÜHVLITORDI ÕPITUBA JUHENDAB KERLI KIRSIPUU KELL KUNSTIRING NG JUHENDAB VAIKE VIILEBERG PEDIKÜÜR KELL 9-13 TERVISEKONTROLL

13 NOVEMBER Kiri sõbrale Kui mõned nädalad tagasi kattis maad oma paarikümne sentimeetri paksune lumekiht ja ilm tundus muutuvat varakult üsna talviseks, siis täna on jälle täiesti tavaline novembrikuu päev oma uduse ja maadligi olekuga. Suuri vihmasadusid pole olnud, aga ära sulanud lumest on vett kraavidesse ja tiikidesse ohtralt lisandunud. Loodus üllatab ikka ja jälle ning temale juba ettekirjutusi teha ei õnnestu! Inimestele on omane, et hoiatame üksteist sügistalvel saabuvate viiruste ja gripilainete eest ja ometi ei suuda me igasugustele abinõudele vaatamata neist üle olla. Kui sind ikka mõni neist tabab, siis ei aita muu, kui usalda arsti ettekirjutusi, kuula tarku nõuandeid ning varu kannatust. Ju siis on looduse käsi ka siin mängus, kui sulle antakse aega puhkuseks, et suisa pikali voodis olla ja mõelda, mõelda... Ja mõtlemisainest puudust ei tule kuidas tänavu oma kodu jõulukaunistustega ehtida, kas 1. advendiks on seda juba sobilik teha, kui palju ja milliseid piparkooke küpsetada? jne.jne. Usutavasti on ammu hoolega läbi mõeldud jõulukuu ürituste kavagi, sest paraku ju igale poole, kuhu süda igatseb, võimalik minna ei ole ja eks siis tulebki üles leida need pärlid, mis tunduvad teistest enam hinge paitavat. Jah, päev-päevalt tuleb see aasta ilusaim aeg lähemale ja nii TORI SOTSIAALMAJAS 14. DETSEMBRIL TERVISEKONTROLL PÄRNU HAIGLA MEDITSIINIÕED MÕÕDAVAD SINU VERSUHKRUT, KOLESTEROOLI, VERERÕHKU; TEEVAD EKG NING NÕUSTAVAD VAJALIK EELREGISTREERIMINE: JA (AVE) HIND 3 EUR ÕIGETE ANALüüSIDE VASTUSTE SAAMISEKS OLEKS HEA KUI INIMENE EI OLE VÄHEMALT 4 TUNDI ENNE VEREPROOVI SööNUD EGA JOONUD Talve esimene märguanne tahaks loota, et jõulurõõm ei lähe kellestki mööda! Küllap tuleb ka lumi jälle selleks ajaks tagasi ja annab säravatele jõulutuledele lisaks oma panuse, et end hästi tunda. Aga eeloleva ootus ei ole meid ju lahti lasknud olevikust ja siin on paljugi, millest mõelda ja aru pidada. Alles sai ametisse uus president, juba kinnitati ka uus valitsus ja iga päev toob mingeid uudiseid, millest küll enamus õnnestub kõrvust mööda lasta (sest kõik see n.ö suur sumin, pole tervisele hea), aga mõned neist jäävad siiski pikemalt kriipima ja kummitama. Maarahvas ei ole rumalam ega targem kui kõik ülejäänud, aga raske on mõista, kuidas saab elu-olu maal hakata juhtima keegi, kellel pole selles valdkonnas kogemust, ei tuleviku nägemustki. Võib-olla on tänapäeval tõesti nii, et meeskond teeb ära vajaliku töö? No ei tea! Öeldakse ju, et mees peab ikka ise enne kõike mees olema! Keegi on kusagil kirjutanud, et tark võtab kuulda targa nõu ja juhmid loodavad ainult iseenda peale. Kriitikagi tuleb kasuks, isegi siis, kui kritiseerijad ja virisejad ise kaotajate poolel peavad olema. Elame - näeme... Aina uue ja uue «maailma parandamisega» ei pruugi alati häid asju sündida nagu elu on näidanud, aga teisalt kui ei proovigi, siis ei saa ka tulemust näha! Nii on igaühega meist ka isiklikul tasandil! Kõik me püüame iseenda ja oma ligimese heaks midagi ära teha, teinekord aru andmata, kas see kõik ikka vajalik on kes kirjutab sõbrakirju, kes paneb oma hingevalu luulesse, kes püüab mingite «hookus/pookus» võtetega kellelegi nahavahele pugeda... Kõik oleme omal moel maailmaparandajad ja Jumal üksi teab, kuidas Ta oma loodu peale vaatab! Õpetussõnadest olen ennegi kinnitust leidnud ja seegi kord leidsin midagi head: «Kes oma põldu harib, sel on leiba küllalt, aga kes tühja taga ajab, on meeletu!» (Õp 12; 11) Armas sõber, eks kõla see tarkus ju nii meie füüsilise kui ka vaimse põllu kohta. Meie oma rahvalgi on selline vanasõna nagu varnast võtta, et kuidas põldu hõikad, nii hõikab põld vastu! Märkasin isadepäeva eel, et võrreldes möödunud aastatega, ei pööratud ajakirjanduses sellele päevale enam nii palju tähelepanu. Kahju, kui ilusad traditsioonid unarusse vajuma hakkavad. Rõõmu valmistas muidugi, et meie väikene Tori kogukond leidis mooduse selle päeva tähistamiseks. Ja oma pere keskel tegi südame soojaks pisikese poisu põsepatsutus vanaisale ja sinna juurde lisatud (küll veidi ameerikalikult) sa oled maailma parim! Kui aga minu esimene pojapoeg, juba sama suur ja tugev nagu ta isagi, oma isa kaisutas, siis ei jäänud heldimuspisarad tulemata. Öeldagu, mida tahes ja väänatagu seadusi nii- ja naapidi, aga perekond on kõige alus! Usun, et inimese õnnelikuks olemise kõige tähtsam alus. Kallis sõber, kui ma tegin sulle selle jutuga liiga sest kõigile ei ole antud perekonda, mõni meist on pidanud kogu elu üksinda triivima või on just kaaslasest ilma jäänud siis palun südamest andeks! Aga tahan öelda, et me ei ole kunagi unustatud ega üksi jäetud päriseks! Ikka on kusagil keegi, kes võib seltsi pakkuda ja sinule mõelda. Ma ei kirjuta seekord sulle nagu mõned korrad varem, et selleks kaaslaseks võib sulle olla Jumal ja tema Sõna. Kes usub, see teab seda nagunii, kust tuleb üksindushetkede abimees! Ma olen kogenud aga viimastel kuudel sotsiaalmaja rahva juures käies just seda õlatunnet, mida inimene vajab. Seda lihtsat ja head tunnet, et igaüks võib olla tema ise ja samas kuhugi kuuluda. Teise inimese mõistmiseks ei ole vahel vaja muud kui siirast silmavaadet, kuulamishetke ja päev ongi hea! Kuid oleme ju luust ja lihast inimesed, kel paljudel meist on omadus silmad maha lüüa ja rutuga mööduda... et mitte näha, mitte tunda, mitte haista ega maitsta midagi, mis tundub häirivat, mis ei käi enda «seisusega» kokku. Aga varem või hiljem saabub ikkagi igale inimesele äratundmine ja teadmine, mis siin elus siis tegelikult tähtis ja annaks Jumal, et see kõik tuleks siis, kui seda on veel võimalik rakendada ligimese kasuks! Selline sai minu seekordne kiri sulle, armas sõber. Soovin sulle ja endalegi, et advendiaeg tooks valgust ja rõõmu südamesse, et keegi meist ei jääks kõrvalseisja suhtes külmaks ja ükskõikseks! Sest nagu ütleb Pühakiri: «Ära keela head neile, kes seda vajavad, kui su käel on jõudu seda teha! Ära ütle oma ligimisele: Mine praegu ära ja tule teinekord tagasi... (Õp.3; ) Ole hoitud! liivi TÕniSSaaR

14 14 Hõbelusikapidu NOVEMBER 2016 Neis väikestes kätes ja jalgades peitub jõud, soov elada, naerda, nutta ja õnnelik olla. Sinu emme ja issi ühisel jõul, said sa lõpuks maailma tulla. Tori Vallavalitsusel on kena traditsioon uutele vallakodanikele, kes siia valda on sündinud kinkida hõbelusikas, kuhu on graveeritud uue vallakodaniku nimi. Kokku oli sel aastal 16 hõbelusika saajat. Ilusate lauludega astus üles Selja Lauluseltsing, juhendaja Merike Teppan-Kolk. argo juske tori rahvamaja juhataja

15 NOVEMBER Tori valla raamatukogude uudiskiri Üks põnev kohtumine! Pühapäeval, 4. detsembril kell kohtume Tori rahvamajas Tori kihelkonna piirilt pärit luuletaja, maalikunstniku, iluaedniku ja taluperenaise Tiiu Lehistega. Vaatame maale, kuulame luulet ning räägime elust ja inimestest. Jutulõnga kerib Aita Tule ja kutsu sõbrad kaasa! Jõesuu raamatukogu on avatud esmaspäeval ja neljapäeval kell Igal neljapäeval kell meisterdame nii täiskasvanud kui lapsed. Detsembrikuus ikka jõuludeks kaarte ja kaunistusi. Informatsioon Jõesuu raamatukogu facebooki lehel. Uued r aamatud Toris: * Rio 2016 * Eesti käsitöö käsiraamat * Nastja maagiline 2017 * Harvie, M. 2-päevane dieet * Efert, K. Tujutõstvad toidud * Sokk-Mikk, M. Parimad pühadetoidud * Ormusson, V. Abiks lugejale Tsitaadiraamat * Lauristin, M., jt. Marjustini sajand * Tammsalu, J. Igaviku hääl * Luik, K. Julgus, mõelda, julgus öelda (I - III osa) * Raud, M. Kus ma olen ja kuidas sina võid palju kaugemale jõuda * Võrno, H. Missioon * Pääskylä-Malmström, T. Minu Tallinn * Lotus, D. Minu New York * Gill, P. Hollywoodi armastuslood * Siil, I. Rändamisi * Veidemann, R. Sada hetke Eesti luules * Uibo, U. Sõnalood * Runnel, H. Tuul tantsib toomeokstes (luuletused) * Traat, M. Roheline laev (luuletused) * Raun, O. Vaimu vend (mälestused, elulugu) * Friedenthal, M. Inglite keel * Stedman, M. Valgus ookeanide vahel * Wiggs, S. Ookean meie vahel * Christie, A. Uurivad Tommy ja Tuppence (krimi) * Carr, R. Kunagi ei ole liiga hilja (krimi) * Coelho, P. Spioon (Mata Hari) Jõesuu raamatukogusse saabusid novembris uued raamatud: Lastele * Walliams, David Jube tädi * Maša ja Karu - Kiiremini, kõrgemale, kaugemale! Tervisest * Raud, Mihkel Kus ma olen ja kuidas sina võid palju kaugemale jõuda. Mihkel Raud kirjutab see on elulooline eneseabiraamat, mis algab seal, kus lõppes minu romaan Musta pori näkku. 21-aastaselt seisin ma lihtsa valiku ees: kas joon veel mõne kuu ja suren ära või keeran pudelile lõplikult korgi peale ja jään ellu. Ma otsustasin elada. Järgneva 25 aastaga sai minust tuntud muusik, edukas kirjanik, nõutud saatejuht ja kardetud talendikohtunik. Selles raamatus tutvustan ma nippe, mida ma kõige selle saavutamiseks kasutasin. Tarvita neid targalt ja sa jõuad palju kaugemale kui mina. * Nastja terviseraamat * Maran, Pamela Hullult head valge suhkruta magustoidud * Ardoja, Jane, Ismael, Krista Soodsad kodused toidud Reisihuvilistele * Lotus, Diana Minu New York. Läbi taeva ja põrgu Ajaloohuvilistele * Ojala, Hanno Lõikusaeg. Kuidas haitus Eesti diviis * Võrno, Hannes Missioon Eesti kirjandus * Ellermaa, Einar Eesti armukesed. Kõik need lood on tõesti juhtunud. Et nende lugudega ei saaks seostada konkreetseid inimesi, on kõik nimed muudetud. Kui osutus vajalikuks, on muudetud ka tegelaste elukohti ja elualasid. Veel võib lisada, et kõik siinsed jutud on naiste räägitud. * Biin, Aarne Lossi peremehed. Aarne Biin on oma romaanis jätkuvalt truu kodukandi, Virumaa temaatikale. Ta jutustab lugejale ühe põlistalu loo, sekka pilte endisaegade eluolust ning ajahämarusse kadunud inimestest, keda iseloomustavad visadus, töötahe ja kohatruudus. * Soonik, Mati Elamisjulgus. Sõja läbi teinud Voldemar saabub tagasi kodukülla, kuhu on sõja tõttu vähe mehi alles jäänud. Peatselt määratakse ta valla komsorgiks ning hiljem vallavanemaks aastal algab Eestis massiline kollektiviseerimine, mis on rahvale traagiline aeg. * Tangsoo, Jaan Pikse tütar. Ühed inimesed lähevad ühiskonnas toimuvate muudatustega kaasa, aga teised mitte. Ühtede jaoks tähendavad muutused progressi, ent teiste jaoks regressi ning kogu nende senise maailma kokkuvarisemist. Viimaste hulka kuulub ka käesoleva romaani peategelane Alma, kelle senine elu on möödunud maal loomade ja talutööde seltsis, ent nüüd on selle kõigega lõpp. * Müllerson, Margot Põrgu või paradiis. Traagiline. Ilus. Naljakas. Aus. Valus. Räpane. Kurb. Lugu pöörastest noortest, salaelust, ohjeldamatust pidutsemisest ja ööklubidest. See on kas maapealne põrgu või paradiis, igatahes see, millest tavaliselt ei räägita. Seekord räägime.. * Viiding, Elo Lühikesed ja lihtsad lood Loomingu raamatukogu * Kangro, Maarja Klaaslaps * Bergmann, Kaie Ära veni vanaema. Videvikulood Välismaine kirjandus * Michaels, Fern Mereseikleja. Ebatõenäoline armastus, unustamatu romanss Cathy Bissette arvas, et on kõik seljataha jätnud toimetajatöö, glamuurse New Yorgi elu ja murtud südame, et veeta kolmekuuline puhkus kodus, Põhja- Carolina kallastel. Kuid hetkel, mil Jared Parsons Sea Gypsy nimelise jahiga Pamlico väina vetesse sõitis, teadis ta, et rahu on rikutud * O`Neill, Lousie Sai mis tahtis. Väikeses Iiri linnakeses on alanud suvi. Emma O Donovan on saanud äsja 18-aastaseks, ta on piltilus ja enesekindel. Ühel õhtul peavad linnakese noored pidu. Kõik on kohal. Kõigi pilgud on Emmal. Järgmisel hommikul ärkab tüdruk kodumaja verandal. Ta ei mäleta midagi eelnenud ööst ega tea, miks kogu ta keha niimoodi valutab. Küll aga teab seda kogu ülejäänud linn... * Stedman M.L. Valgus ookeanide vahel. Erakordselt liigutav lugu inimestest, kes otsivad oma kohta maailmas, kus ühe inimese õigus on teise jaoks traagiline kaotus. * Roberts, Nora Saatusetähed Kohtumiseni raamatukogus. aita ja Riina

16 16 Küsib Hillar Kohv, vastab Pärnu linnapea Romek Kosenkranius Pärnu linnapea Romek Kosenkranius, millised on hetkel suurimad mured ja rõõmud Pärnus? Suurimad mured on: et linn oleks hästi juhitud ja linnarahvas tunneks end Pärnus elades turvaliselt ning hästi. Et siin oleks tööd, lastele lasteaia ja koolikohti ning peale kooli saaks lapsed huvialaringides käia ning täiskasvanutel oleks piisavalt vaba-aja veetmise võimalusi. Seda siis kas sportides spordihallis, uuel staadionil, arvukatel terviseradadel või kultuuriliselt teatris, kontserdimajas, kinos, meelelahutusasutustes. Et inimesed tuleks oma eluga toime ja linn kosuks ning areneks. Et ettevõtjad sooviks siia investeerida ning uusi töökohti luua, linn oleks korras ja toimiks nii, et elanikud ei lahkuks välismaale või pealinna. Et Pärnu saaks Rail Balticu ja lennuvälja korda. Tahan Pärnusse ehitada uue ujula, laiendada supelranda ja remontida Pärnu linna koolimaju, ehitada juurde kaks lasteaeda ja rajada juurde Pärnusse kergliiklusteid. Ja rõõmud? Pärnakatel on hakanud paremini minema see teeb rõõmu. Rohkem käib Pärnus väliskülalisi, kes jätavad siia oma raha. Pärnu on muutunud ilusamaks, saanud juurde mitmed huvitavad objektid ja neid tuleb lähiajal juurde. Lapsed teevad rõõmu õpivad hästi ja võidavad erinevatel konkurssidel auhindu, on üldse tublid. Keskmine palk tõuseb, töökohti on palju juurde tekkinud ja tekkib lähiajal veelgi. Eelarve kosub ja saame palju asju elanike heaks ära teha. Need asjad teevad rõõmu. Kas kunagine ETV saate Vaata kööki saatejuht Lilian Kosenkranius oli teie sugulane, või lihtsalt nimekaim? Jah, tegemist on minu onu naisega. Kui võrrelda kunagist pressiesindaja ametit Politseis ja praegust linnapea ametit, siis kumb raskem või keerulisem on ning miks? Mõlemad on rasked tööd, palju on vastutust. Linnapea amet on ikka kordades vastusrikkam ja keerulisem. Milline oleks teie unistuste töökoht? Unistuste töökohta täna enam minu jaoks ei ole. Lapsena oli see kas - sõjaväelane või arhitekt. Miks te Eesti Vabariigi presidendiks ei soovinud kandideerida? Pole kunagi olnud ambitsiooni pidada Presidendi ametit. Inimesed on erinevad, mõned soovivad väga tähelepanu, mis ametiga kaasneb, mina seda ei vaja. Milline on olnud selle suve põnevaim üritus Pärnus ning kontsertelamus? Kindlasti olid need Järvi muusikafestival ja Pärnu Ooperipäevad, kus osales Peterburgi ooperiteater. Väga sümpaatne üritus on mulle Grillfest, Augustiunetus ja ka spordiüritused Jaansoni 2 silla jooks, Üliõpilaste maailmameistrivõistlused rannavõrkpallis, rannajalgpall. Ise osalesin tänavu 2 Silla jooksul. Kas on lootust, et kunagi saab ka Pärnus linnaliini bussis tasuta sõita, nagu näiteks Tallinnas? Kas Keskerakonnaga te selles osas ühineda ei sooviks? Lootust ikka on ka praegu saavad näiteks alla 7-aastased ja üle 65-aastased Pärnu bussides tasuta sõita, õpilased saavad sõita soodushinnaga jne. Samas pole olemas tausta ühistransporti, ka tasuta sõitjate osa maksab kinni maksumaksja ja seda läbi linnakassa. Kui Pärnu saab tugevamaks ja suuremaks, on lootust linnal tulevikus sõidusoodustusi laiendada, aga praeguse eelarve juures pole see eriti palju võimalik. On kuulda, et Tori vald pidi liituma Pärnuga. Mida see liitumine endaga kaasa toob, mis muutub? Kas Pärnu ei sooviks hea seista siis selle eest, et Tori saaks omalegi sularahaautomaadi? Tori vallavalitsus ja volikogu otsustasid lõpetada läbirääkimised Pärnuga ja liituda Sindi linnaga. Seega peaks neid asju küsima Sindi linnapealt. Huvialad? NOVEMBER 2016 Jalgrattasõit, mootorrattaga matkamine, kaitseliit ja riigikaitse. Põnevaimad seigad senisest elust? Kogu elu on põnev, erinevad arengud ja pöörded on juba tavaline. Vahel pole lihtsalt põnevusteks aega. Perekond ja lapsed? Abielus, aga lapsed on täiskasvanud ja iseseisvad, lahkusid kodust u. 5 aastat tagasi. Nüüd kasvavad laste asemel peres lemmikloomad, kaks kuldset retriiverit. Millised on plaanid lähemal ajal ja kaugemas tulevikus? Tööd teha palju. Veidi ka puhata. Kas sooviksite midagi ka südamelt ära öelda? Ei, avalikult ma südant ei puista. FoTo: HillaR KoHV TORI PÕHIKOOL Tori Kooli Sihtasutuse a/a SEB Novembris käib talv juba sügist kiusamas ja nii tuntaksegi seda kuud ka talvekuuna. Aga olgu ilm missugune, Tori koolis on õppetööks ikka sobiva soojuse ja niiskusega kliima. Ja kellel oktoobri lõpu kella keeramisest hing veel sees, siis sobib hingekuu ka vaikseks mõtiskluseks. Novembril on veel nimesid sügisekuu, lumekuu, marukuu, mardikuu, kadrikuu. Nagu juba iga-aastaseks traditsiooniks on saanud, toimus ka sel sügisel nädalane üritus Briti päevad Pärnus. Tori Põhikool sai üritusest osa külalise kaudu, kelleks sel korral oli Briti saatkonnas Koolilapsed käisid mardisandiks lasteaia lastele kaitseatašee ametit pidav kaptenleitnant Gary Brooks. Kaitseatašee kohtus 3. novembril klasside õpilastega ning vestles nendega ühe koolitunni vältel oma tööst ja elust. Tüüpilistele eestlastele omaselt olid õpilased küsimuste esitamisel ja oma arvamuse avaldamisel äärmiselt tagasihoidlikud, kuid leidus siiski ka neid, kes oma võõrkeeleoskust demonstreerida julgesid. Kel seekord küsimus küll keelel kripeldas, aga esitamata jäi, saab järgmisel aastal uue külalisega uue võimaluse. (õp. Ülle Urba) 9. novembril jooksid Toris ringi mardisandid. Ei, mitte kamp Mardi-nimelisi sante, vaid ikka tõeline mardipere. 1. A klass maskeeris ennast sellel päeval mardisantideks, valmistas

17 NOVEMBER novembril toimusid Vändra gümnaasiumis e. nurga mälestusvõistlus matemaatikas Kohtumine Briti saatkonnas kaitseatažee ametit pidava kaptenleitnant gary brooksiga Põhjamaade raamatukogunädala tähistamine Tori Põhikoolis Peremälumäng Virula Cup i koht, võistkond nr 8 ette toreda mardikava ning käis sellega perest peresse. Esimesena külastati oma endist rühma ja õpetajaid Tori Lasteaias. Seal saime tantsida lasteaia kõige pisemate lastega ja õpetaja Melde arvas, et kooli tulles saavad kõik lapsed nii suureks, et vuntsidki kasvavad ette. Edasi külastas meie mardipere oma koolikaaslaste tunde. Mardid laulsid, tantsisid, lugesid luuletust, esitasid mõistatusi arvamiseks ja tutvustasid mardipäeva kombeid. Oli tore päev ja kommidest peaks nüüd lahedasti jätkuma, kuni päkapikkude saabumiseni! (õp. Jane Lumijõe) Peremälumäng Virula Cup toimus esmaspäeval, 14. novembril. Sel õppeaastal otsustas hoolekogu, et I ja IV veerandil tegeletakse uue väljaku propageerimiseks võistkondliku discgolfiga ning II ja III veerandi kokkusaamised on täidetud traditsioonilise mälumänguga. Peremälumängul osales 8 võistkonda, kokku 52 inimest. Igas võistkonnas saab kaasa mängida 6 liiget, kellest vähemalt 2 peavad olema täiskasvanud, vanemad, vanavanemad või õpetajad. Küsimused on koostanud raamatukoguhoidjad kooliõpikute ja valla ajaloo kohta, lisaks küsib direktor viimastes maakonna ajalehtedes kirjutatu kohta. Klassidest oli kõige arvukamalt õpilasi 2. A klassist. Nemad saavad preemiaks bussisõidu Pärnusse, et koos klassiga midagi põnevat ette võtta. Seekordsed tulemused: I koht võistkond 8 (Algis Martsoo, Jakob Martsoo, Oskar Martsoo, Stella Martsoo, Mathias Jesper Virkus, Jane Lumijõe, Merete Vinkler) saavutas 19 punkti. II koht võistkond 1 (Kaspar Hunt, Katrin Kont, Hannes Hunt ja õp Heli Lilleste) kogus 17 punkti. III koht võistkond 7 (Marleen Haas, Liisa Mann, Eva Jansen- Mann, õp Kaja Maripuu, Johanna Mihkelstein, Katrin Mihkelstein, Laura Liis Ansi) saavutas 15 punkti. Tublid olid ka kõik ülejäänud võistkonnad. Kohtume uuel mälumängul jaanuaris. (hoolekogu nimel kooli direktor) Põhjamaade raamatukogunädala tähistamine Tori Põhikoolis on kujunenud traditsiooniks. Kooliperel oli taas võimalus tutvuda Põhjamaade eripära, looduse ja ka lasteraamatutega. Hommikuhämaruses küünlavalgel algasid raamatukogutunnid klassi õpilastele. Uurisime gloobuselt, kus Põhjamaad asuvad, arutasime, missugune on Põhjamaade inimene, kuulasime Põhjamaade muusikat ja lugesime Põhjamaade lastekirjanike raamatuid. Lisaks nooremate õpilaste lemmikautoriteks saanud Martin Widmarki ja Helena Willsi LasseMaia detektiivibüroo raamatutele võeti lugemiseks kaasa nii mõnigi kauemaks riiulile puhkama jäänud teos. 16. novembril toimus maakondlik VARIA viktoriin. Meie kooli esindasid seekord Keidi Kask, Marii-Eliise Lumijõe, Carl Aadam Vihrov, Triinu Tomingas ja Marwin Joseph Virkus. (Daivi Jõerand) 17. novembril toimus Vändra Gümnaasiumis E. Nurga mälestusvõistlus matemaatikas, seekord juba 16. korda. Osalesid õpilased klassini, kokku 108 nuputajat seitsmest erinevast piirkonna koolist. Kuna õpetaja Enn Nurk pidas õppimisel oluliseks peast arvutamist, rühmatööd ja nuputamist, siis koosneb võistlus traditsiooniliselt kolmest nimetatud osast. Peastarvutamine on individuaalne, ülejäänud võistlus toimus vanuseastmeti

18 18 loositud segavõistkondade vahel. Hästi tublid olid meie kooli peastarvutajad Meril Adeela Alev, Rasmus Ulp, Nathan Pilt, Henry Veeväli, Carl Aadam Vihrov ja Kairi Sosi, kes kõik olid oma vanuserühma parimad. Toreda elamuse said kõik osalejad. (õp. Vilja Jansen) Lahe Koolipäev 2016 toimus neljapäeval, 17. novembril Tallinnas Nordea Kontserdimajas, kus esinesid tuntud inimesed Igor Mang, Genka, Märt Avandi ja paljud teised ning külalisesinejad Curly Strings ja Daniel Levi. Läksin sinna koos klassikaaslase Marwin Josephiga. Hommikul ärgates tundsin väikest ärevust, kuid tundsin ka hirmu, et äkki satume Marwiniga vale bussi peale ja lõpetame Eesti kõige kaugemas nurgas. Kui Nordeasse jõudsime ja sisse astusime, ei näinud ma ringi vaadates palju inimesi. Astusin paar sammu edasi ja vaatasin paremale, kus seisis sadu noorukeid. Noorukeid oli kontserdimajas ligikaudu Kuid teisel vaheajal juhtus selline asi, mida ma iial ei unusta mind ja Josephit intervjueeriti Reporteri poolt. Küsiti paar küsimust ja tunne oli super. Peale intervjuud võtsin telefoni välja ning saatsin emale sõnumi, kus ma ütlesin, et mind ja Josephit intervjueeriti. Kui üritus lõppes ja valmistusime bussi peale minema, siis hakkas kahju. Mul oli olnud nii lõbus seal kontserdimajas ja ma ei tahtnud sealt ära minna. Arvan, et järgmised üheksandad klassid tahavad minna Lahedale Koolipäevale, sest see on nagu koolis klassiöö, kuid veel suurem ja ägedam. (Aaron Saar, 9. klass) Sellel aastal oli teemaks Kuidas võtta vastutust. Üritus oli korraldatud suurepäraselt ja ilma suuremate äpardusteta. Konverents andis meile palju uusi kogemusi ja teadmisi erinevates olukordades hakkama saamiseks. Tutvustas meile paljusid Eesti tuntumaid inimesi, kes innustavad noori ning andis meile väga häid emotsioone. Järgmistel aastatel soovitan kindlasti uurida Laheda koolipäeva kohta ja ka ise sinna kohale minna. (Marwin Joseph Virkus, 9. klass) 9. klassi õpilased käisid ka Pärnu Koidula Gümnaasiumis lahtiste uste päeval ja osalesid sealsetes lahtistes tundides. Kõik oli väga huvi pakkuv! Tehnoloogiakonkurss Kilingi-Nõmmes toimus Osales 12 õpilast. Sander Siim 6. klassist saavutas tubli 6. koha, Carl Robyn Valdaru jäi veidi tahapoole. Poiste juhendaja on õp Mairo Sepp. SPorT 3. novembril toimusid Pärnu maakoolide klassi tüdrukute RAHVASTEPALLI meistrivõistlused Paikusel. Osalema oli tulnud 7 võistkonda. Tori kooli tüdrukutel eelmise aasta Poiste kl rahvastepall Paikusel Tüdrukute kl rahvastepall 5. koht esikohta kaitsta ei õnnestunud ja seekord tuli leppida 5. kohaga. Kooli esindasid Jacklyn Jaanimäe, Keidi Kask, Mary Elisee Reinsalu, Elery Tammann, Angelika Lõo, Aida Nõmm, Liisa Mann, Angelika Savolainen ja Maribel Lauri. 9. novembril võistlesid klassi RAHVASTEPALLI meistritiitlile poiste võistkonnad. Võistlusel osales 15 võistkonda. Pall on ümmargune ja seltskonnad vahelduvad ning need koolid, kes eelmisel aastal olid esikolmikus sellel aastal kahjuks NOVEMBER 2016 alagruppidest edasi ei pääsenud. Vaatamata Tori poiste pingutustele jäädi napilt finaalist välja. Lõpptulemuseks jäime jagama kohta. Võistkonnas mängisid Rasmus Ulp, Jan-Markus Tohv, Tristan Hulkko, Ivo Järviste, Innar Raap, Keiro Tarn, Johannes Ergezinger ja Jakob Ergezinger. (õp. Rita Petersell) artiklid KoguS KoKKu HaRRi KiVi Pildid Kooli arhiivist Laupäeval, 19. novembril leidis fotograaf Ülo Torist hobusekoplite juurest Hetmani kivi lähedalt kahe õhupalliga kohale lennanud kirja. Kiri oli teele pandud Berliini Lenau Gümnaasiumi 3. b klassi õpilase Lena poolt lugemisfestivali raames päev varem, reedel, Huvitav, et kiri lendas kohale umbes 22 tunniga! Postitasime Berliini kirja teatega sellest põnevast leiust. Nüüd ootame meie koolis vastust. Pille usin Tori Põhikoolis toimuvad jõulupeod: teisipäeval, 20. detsembril kell 18 pidu klassi õpilastele kolmapäeval, 21. detsembril kell 18 pidu klassi õpilastele

19 NOVEMBER TORI LASTEAED Novembrikuu tegemised Tori Lasteaias Selle aasta novembrikuu oli väga vahva. Erinevalt tavapärasest novembrist oli lumel sel aastal nagu tulekuga kiire olnud. Lumi sadas maha juba esimesel novembrikuu päeval. Küll see oli lastele tore aeg! Otsiti välja kelgud, lumelabidad ning lumes möllamine võis alata! Mida siis lasteaias tehti? Enne veel kui jõudis kätte november otsustasid 3. rühma lapsed ja õpetajad minna matkale. Matkati Tori põrgusse, kus uudistati muutusi looduses ning peeti piknikut. 2. novembril käisime Tori Rahvamajas vaatamas etendust Pilli-Tiidu. Etendust oli rikastatud rahvalaulude ja erinevate rahvapillidega. 4. novembril võttis 2. rühm ette matka Kõrvi tamme juurde. Matk oli küll planeeritud sügismatkana, aga ilmataat mängis korraliku vingerpussi ning sügismatkast sai talvematk. Sellest ei olnud midagi! Hoolimata sellest oli lõbus ning uuriti, milline näeb välja sügistalvine Kõrvi tamm. 9. novembril jooksid lasteaias ringi mardisandid. Mardisantideks olid 2. ja 4. rühma lapsed koos õpetajatega ning veel Tori Põhikooli 1. A klass. Mardid lõid tantsu, laulsid, mängisid käe-, näpu ja jalamänge ning uurisid, kas meie majas on ikka töökad, tublid ja targad lapsed ning töötajad. Selgus, et on. Novembrikuus tähistasid kõik rühmad isemoodi isadepäeva. 1. rühmas peeti maha üks tore perepäev, kuhu olid oodatud nii emad, isad kui ka vanaisad. Isadele kinkisid lapsed tuulekella ning koos söödi küpsisetorti, mille aitas lastel valmistada Steni ema. Suur aitäh talle selle eest! 11. novembril ootas kapten kõiki 2. rühma mereröövleid saalis, kus peeti maha korralik mereröövlitrall. Lõpetuseks sai iga suur mereröövel endale 4. rühma lapsed sportisid koos isadega www. torivald. ee kingiks isikliku purjeka, millega seilata avamerele. 14. novembril kutsusid meie maja kõige nooremad lapsed enda issid pudruhommikule. Puder maitses issiga koos paremini kui muidu. Isadele kinkisid Mereröövlite tants Pudruhommik koos isaga 1. rühma isad 3. rühm meisterdas koos isaga öökulli

20 20 NOVEMBER 2016 Mardid Pärnu Haigla Taastusravi- ja heaolukeskuses 1. a klassi Mardid lasteaias 4. klassi Kadrid lasteaias lapsed enda käejäljendiga kaardi. 14. novembri õhtupoolikul ootasid 3. rühma lapsed isasid taskulampidega orienteeruma. Küll oli põnev pimedas lasteaia hoovis seigelda! Kui orienteerumine tehtud, pakkusid lapsed isadele ise valmistatud kaerahelbeküpsiseid ja sooja teed. Lapsed kinkisid neile unenäopüüdjad, et issid ikka hästi magada saaksid. 15. novembri õhtul võtsid Tori kooli võimlas mõõtu 4. rühma lapsed ja isad. Toimusid sportlikud mängud ja võistlused. Iga laps valmistas oma isale medali, mille ta peale sportimist uhkusega isale kaela riputas. 4. rühm tänab direktor Pillet ja võimla administraator Andrat, kes võimaldasid sportida suures võimlas. 14. novembril avanes 2. rühma lastel võimalus tutvuda Pärnu Haigla Taastusravi- ja heaolukeskusega. Lapsed said teada, kuidas võetakse verd ning mida tehakse vereproovidega edasi. Võimalus oli mikroskoopide all uurida nii häid kui pahasid baktereid. Koos tegevusjuhendajaga lustiti mängusaalis. Edasi viis ringkäik jõusaali, ujulasse, massaažitubadesse ning piiluti sisse külma- ja soolakambrisse. Oli väga tore ja hariv külastus. 24. novembril olid kõik lapsed ja täiskasvanud palutud saali, sest külla oodati Kadrikesi kaunikesi. Tori Põhikooli 4. klassi õpilased olid õpetaja Astridi abiga selgeks õppinud toreda kava. Nad tutvustasid meile kadripäeva kombeid, esitasid mõistatusi ning mängisid meiega mänge. Aitäh õpetaja Astridile ja 4. klassi lastele! 27. novembril toimus Tori Lasteaia ja Tori Põhikooli ühiskontsert Tori Eesti sõjameeste mälestuskirikus. Kontserdiga tähistasime Tori valla 25. aastapäeva. Meie majas on alates 14. novembrist uus liikumisõpetaja Kätlin Erkmann. Soovime talle sära silmadesse ja tegutsemislusti! Käes on jõuluootuse aeg. Loodan, et lumi, mis hetkel on sulanud, tuleb tagasi ja teeb kõik valgemaks ja rõõmsamaks! Rahulikku advendiaega kõigile! MaRge ansi 1. rühma õpetaja PÄRNU INKOTUBA pakub tasuta uriini pidamatuse nõustamist Pärnu bussijaama lähedal, aadressil Rüütli 47 (sisehoovis, sisenemine Ringi tn poolt). Avatud: E, T, K 9-17; N 9-18; R Eelregistreerimine tel , Lisainfo:

21 NOVEMBER PARIMAD PAKKUMISED INBANKI RÄNDKONTORIS. Hea Pärnumaa elanik! Oled soojalt oodatud laupäeval, 17. detsembril kell külastama Inbanki rändkontorit Pärnus Port Artur 2 peasissepääsu juures. See on hea võimalus tutvuda meie teenustega ning uurida uue Eesti panga tekkimisloo kohta. Sel päeval on meil varuks ka eriti head väikelaenu ja hoiuse pakkumised. Tule kohale, sest loosimisele läheb Ammende Villa gurmeepakett kahele koos ööbimisega. KOHTUME INBANKI RÄNDKONTORIS 17. detsembril kell Port Artur 2 Eelnevalt saab meiega tutvuda aadressil Peatse kohtumiseni! Inbank Veoautojuhi ja bussijuhi ametikoolitused Pärnus Lp. kutseline autojuht! Kui teil hakkab kutsetunnistuse kehtivusaeg lõppema, siis olete oodatud osalema tõeliselt praktilisel ja uuel tasemel autojuhi 35-tunnisel täiendkoolitusel Pärnus. Meie koolitused on kõik autojuhi töö- ja puhkeaja ning sõidumeerikute süvaõppega. Ametikoolituste ajakava: detsember jaanuar BERIT KONTSERT kutsub: Inga ja Toomas Lunge jõulukontsertidel Meie pere jõulud Südantsoojendavad laulud otse kuulajani. Ausalt ja vahetult. Koolituse hind ühele kategooriale 129,60 eur. Veoauto ja buss koos 165,60 eur. Asume Pärnus Kontserdimaja kõrval Swedbanki majas II korrusel passilaua vastas (aadress Aida tn 5-205). Helista meile julgelt telefonil või külasta meie kodulehte: Kaasas pere hea sõber Tõnu Raadik T TORI KIRIK kell 19 Piletid Piletilevist hinnaga 12/14 eurot, kohapeal tund enne algust 13/15 eurot pakume täiskohaga tööd PEAKOKALE info: või OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja Põllumaad Tel , Metsakeskus.ee Ostame kasvavat metsa, põllumaad ja metsakinnistuid hinnaga kuni eurot/ha. Kinnistud võivad olla tehtud raietega või asetseda piiranguvööndis. Tel:

22 22 NOVEMBER 2016 TEATED! DETSEMBER 2016 E kell 09:00- KOKARING / Juhendab Maigi Loite K kell 13:00-14:00 Tori sotsiaalmajas Tori sotsiaalmajas TORI VALLA PIIRKONNAPOLITSEINIK JANEK SAHARENKO VASTUVÕTT N kell 09:00 EAKATE KLUBI KANARBIK N kell 10:00-11:00 KÄSITÖÖRING / Juhendab Helin Mugamäe N kell 10:00-16:00 JUUKSUR / Juuksur Pamela ( ) N kell 11:00-13:00 Tori rahvamajas Tori sotsiaalmajas Tori sotsiaalmajas Tori sotsiaalmajas VALMISTAME JÕULULATERNAID / Juhendab Stella Martsoo N kell 13:00-15:00 Tori rahvamajas UUTE RIIETE MÜÜK. Riided pärit Hispaaniast ja mujalt. Kaasas ka ehted, mänguasjad ja palju muud. Ootame kõiki!!! R kell 09:00-15:00 MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR R kell 10:00-12:00 Tori sotsiaalmajas Tori sotsiaalmajas KUUHALDJA KRISTALLIDE MÜÜK. Poolvääriskividest ehted. Valmistatud armastuse ja hoolega kingituseks endale, jõuludeks emale, õele, lapsele või sõbrannale. R kell 20:00 Tori rahvamajas SALME PIDU Tsaar Saltaan. Lavastaja: Kristiina Lõhmus, Üles astuvad: Tori Segakoor, Tori Segarahvatantsurühm, Teater TRET, folklooriansambel Salme Naesed, Selja Lauluseltsing. Nimiosas: Kristiina Lõhmus. Piletid saadaval vaid eelmüügist Tori Rahvamajast! Info: või Avatud August Pulsti kohvik. L kell 15:00 Tori kirikus JÕULUKONTSERT Hooli ja hoia. Esinevad: Naiskoor Linda ja Vändra Valla Naiskoor. Tasuta! L kell 16:00 Tori rahvamajas MAAGIA TSIRKUSE VABAS ÕHUS. Pilet 4 eurot (Lapsed alla 3. aasta tasuta.) P kell 12:00 TORI jõuluehe 2016 JÕULUTURG oma & hää P kell 14:00 Tori rahvamajas Tori kirikus JUMALATEENISTUS Teenib Tori Püha Jüri koguduse õpetaja Ants Kivilo E kell 10:00-14:00 JÕULUJUUKSUR / Maimu, Tasuta! T kell 10:00-11:00 KUNSTIRING / Juhendab Vaike Viileberg Tori sotsiaalmajas Tori sotsiaalmajas T kell 11:00-13:00 TRÜHVLITORDI TÖÖTUBA / Juhendab Kerli Kirsipuu T kell 18:00 Tori sotsiaalmajas Tori rahvamajas EELKOOLIEALISTE LASTE JÕULUPIDU. Kohapeal teeb fotograaf ka peredest fotosid, mis saadetakse e-postkasti. Last, kes ei saa jõulupeole tulla, ootab kommipakk vallamajas kuni 30. detsembrini Jõuluvana nimekiri on koostatud rahvastikuregistri andmetel Tori valda sissekirjutuse põhjal. Palume peredel kontrollida, kas koolieelik, kes ei käi lasteaias, on nimekirja lülitatud. Info telefonilt või Krista Kämer K kell 09:00-13:00 TERVISEKONTROLL N kell 12:00 Tori sotsiaalmajas Tori rahvamajas TORI VALLA EAKATE, ERIVAJADUSTEGA INIMESTE JA NENDE HOOLDAJATE JÕULUPIDU. Kava: tervitused Tori vallavanema poolt, üles astuvad Tori Lasteaia ja Tori Põhikooli lapsed, Teater TRET esituses J. Tuuliku lühinäidendid, muusikalise osa täidab ansambel Ma&W. Tule ja saa osa rikkaliku programmiga jõulupeost! Osavõtutasu 5 eurot. Piletid (osavõtutasu) viimane lunastamise päev on Piletid müügil: Tori ja Jõesuu Raamatukogus, Tori Rahvamajas, Tori Sotsiaalmajas ja Tori Vallamajas. Transpordi vajadusest palume teatada (Silvi) P kell 18:00 Tori kirikus JÕULUKONTSERT Jõuluooper. Esinevad: Oliver Kuusik, Jassi Zahharov, Margus Kappel (klaveril) E kell 18:00 Tori alevik Oled oodatud TORI VALLA 25. AASTAPÄEVA TÄHISTAMISELE 18:00 TORI VALLAMAJA Volikogu esimehe kõne vallamaja rõdult, vallavanemate ja volikogu esimeeste fotode avamine, esinevad Tõnis Sarap ja Karret Sepp. 19:00 TORI KIRIK kontser-aktus PALJU ÕNNE Tori valla Vapimärgi üleandmine, Tubli Tori valla noore tunnustamine, esineb ansambel JÄÄÄÄR. Ilutulestik! Tasuta! T kell 19:00 Tori kirikus JÕULUKONTSERT Meie pere jõulud. Esinevad: Inga ja Toomas Lunge, Tõnu Raadik N kell 19:00 Tori kirikus JÕULUKONTSERT Isa ja tütar. Esinevad: Dave Benton ja Sissi, Madis Arvisto (kitarr), Kaspar Tambur (klahvpill) L kell 14:00 Tori kirikus JÕULUÕHTU JUMALATEENISTUS Teenib Tori Püha Jüri koguduse õpetaja Ants Kivilo P kell 14:00 Tori kirikus ESIMESE JÕULUPÜHA JUMALATEENISTUS Teenib Tori Püha Jüri koguduse õpetaja Ants Kivilo L kell 14:00 Tori kirikus VANA AASTA LÕPU JUMALATEENISTUS Teenib Tori Püha Jüri koguduse õpetaja Ants Kivilo

23 NOVEMBER

24 24 NOVEMBER 2016

25 NOVEMBER

26 26 NOVEMBER 2016

27 NOVEMBER JÕULUJUUKSUR Tori kauaaegne juuksur Maimu Hoff teeb jõulukingituse, pakkudes jõulukuul tasuta juukselõikust eakatele, lastele ja teistele väiksema sissetulekuga inimestele. Juuksuri vastuvõtt Tori Sotsiaalmajas 12. detsembril kell (eelneval kokkuleppel ka hiljem), liikumispuudega inimesed võivad tellida juuksurit ka koju tel (Silvi Pool). Pakutakse sooja jooki ja piparkooke. Eakate klubi KANArBIK saab kokku 8. detsembril kell 9.00 Tori rahvamajas.

28 28 NOVEMBER 2016 Rahu ja rõõmu käimata teel, õnne ja õnnistust rohkesti veel! Õnnitleme detsembrikuu eakaid sünnipäevalapsi! (70 ja vanemad) esta SaaRe nikolai Raud elsa HaaS ingeborg järve Helju HuiK norma MilleR HelduR TÜli leili SuuRKaeV linda KÜnnaPaS eeva TagaM MilVi KePPi eha RÖÖP ValenTina RoSenTal arvu SCHenK eha MÄTaS Sinaida Vija jaak ehrlich TaiMi-FRanCiSKa TaSane ants KonT jüri novek ebbe nymann andersen eve PuuST ViiVe TiideRMann arno link ViRVe TaMM asta KoRdZiejoneK Hilda jürna Mall TilK kes ei soovi oma sünniaja avaldamist, palun andke sellest teada hiljemalt iga kuu 20ndaks kuupäevaks telefonil või e-postil VALLALEHE KALDAD TELLIMINE AASTAKS Tellimus aastaks maksab 6 eurot. tellimusi võetakse vastu tori vallamajas, tori ja Jõesuu raamatukogus kuni 20. jaanuarini a. lehe tellimisel tasuda sularahas! Ülekandega maksmiseks on võimalus tellida arve e-postiga ja tasuda ülekandega! Meilile tuleb lisada: ees-ja perekonnanimi, kellele leht käima hakkab täpne postiaadress Indeks saada aadressile Peale arve tasumist olete tellijate nimekirjas! Vallalehte saab tellida ka Tori valla kodulehe kaudu! Seal on avatud tellimiskeskkond, kus tuleb täita kohustuslikud väljad. tellimise kohta saadame ile arve ja peale arve tasumist olete lehe tellijate nimekirjas! Liiga vara kustus päike, liiga vara saabus öö, liiga vara jätsid maha, sõbrad, omaksed ja töö... VELLO TAMME KALDAD tori vallavalitsus tori vald, pärnumaa tel , Faks internet: Toimetaja lea puust, tel ootan lehe materjale hiljemalt iga kuu 20. kuupäevaks Küljendus ja trükk oü hansaprint hansaprint. ee ajaleht KALDAD ilmub iga kuu viimasel päeval. Hind 0.50 eurot. ajalehte saab tellida vallamajast, ilmub postiga. ajaleht on müügil jõesuu külapoes, tori ja selja a&o kauplustes. lugemisvõimalus: * toris - raamatukogus, põhikoolis, rahvamajas, sotsiaalmajas, vallamajas * jõesuus - raamatukogus, kodukõrtsis * seljal - kohvikus kuuvarjutus lisainfo vallamajast tel

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019

Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019 Haanja Kool 8. klass Janete Talo TÄNAPÄEVA KÄSITÖÖ LAAGER Loovtöö Juhendaja: Kadri Parts Haanja 2019 Sisukord Sissejuhatus 3 1. Õpitoad 4 2. Laagri korraldus 5 2.1 Laagri kava 5 2.2 Korraldajad 5 2.3 Laagri

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus

„Me teame niigi kõike“- koolitus ja kogemus Me teame niigi kõike - koolitus ja kogemus TERJE TEDER, SIRLE LIIDRES SIHTASUTUS KOERU HOOLDEKESKUS Tutvustus Sihtasutus Koeru Hooldekeskus asub Järvamaal, Koeru alevikus 01.10.1950. aastal avati endises

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

Tuleohutus_2012_plaan

Tuleohutus_2012_plaan Kinnitatud direktori 30.11.2012. a käskkirjaga nr 222 TARTU TAMME GÜMNAASIUM TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAAN 1. Üldsätted 1.1. Tartu Tamme Gümnaasium asub aadressil Tamme puiestee 24a, Tamme puiestee,

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused MTÜ Iseseisev Elu päevakeskuste tegevused 1. TARTU HEA PÄEVA KESKUS Jr k Päev Kellaaeg Tegevus Tegevuse lühikirjeldus Juhendaja 1. E-R 9:15-9:45 Tere hommikust! 2. E-N 10:00-12:00 Toidugrupp 3. E-R 13:00-14:00

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elukohajärgse koolikoha määramisest 2017 Viivi Lokk Tallinna Haridusamet Olulised tähtajad 2017. aastal 1.-15. märtsil toimub taotluse esitamine ekoolis või Tallinna Haridusametis; hiljemalt 20. mail teavitab

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

EBÜ Üldkoosolek

EBÜ Üldkoosolek EBÜ 20. aastapäeva koosviibimine Estonia Resort Hotel & Spa A.H. Tammsaare puiestee 4a/6, Pärnu, 04.05.2018. Ülo Kask 20 aastat Eesti Biokütuste Ühingut Asutamine Eesti Biokütuste Ühing - EBÜ (www.eby.ee)

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustev

Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustev Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustevahelise teabevahetuse ning ulatusliku evakuatsiooni

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas õpetaja: Siiri Sülla l trimester Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõ

Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas õpetaja: Siiri Sülla l trimester Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõ Kehaline Kasvatus Ainekava 6. kl. 2 h nädalas Kergejõustik Lähted, kiirendusjooks, süstikjooks, põlve- jala-, sääretõste ja ristsammujooks. Jooks kurvis, tõkkejooks, ringteatejooks, täpsusjooks. Kaugushüpe-

Rohkem

Valguskaabli tarbijatele majja toomise projekti Internet Koju tutvustus Internet Koju projekti tekkelugu 2017 aasta alguses tuli Majandus-

Valguskaabli tarbijatele majja toomise projekti Internet Koju tutvustus Internet Koju projekti tekkelugu 2017 aasta alguses tuli Majandus- Valguskaabli tarbijatele majja toomise projekti Internet Koju tutvustus 21.01.2019 Internet Koju projekti tekkelugu 2017 aasta alguses tuli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) välja plaaniga,

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Huvitegevus

Huvitegevus PÕLTSAMAA KULTUURIKESKUS J. Kuperjanovi 1 Põltsamaa INFO: tel.: 7762270 www.kultuurikeskus.eu ja FB -s 1. TAIMESEADERING ÕPILASTELE Aeg: teisipäev 15.00 17.00, kolmapäev kell 14.00 17.00 Juhendaja: Eha

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem