PÄÄSTEAMETI DEMINEERIMISKESKUSE INFOSÜSTEEMI E-DEMISE ARENGUVERSIOON

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "PÄÄSTEAMETI DEMINEERIMISKESKUSE INFOSÜSTEEMI E-DEMISE ARENGUVERSIOON"

Väljavõte

1 Sisekaitseakadeemia Päästekolledž Janek Sõnum PÄÄSTEAMETI DEMINEERIMISKESKUSE INFOSÜSTEEMI E-DEMISE ARENGUVERSIOON Lõputöö Juhendaja: Tarmo Kull Tallinn 2009

2 SISEKAITSEAKADEEMIA Kolledž: Päästekolledž Kuu ja aasta: a. Töö pealkiri: Päästeameti demineerimiskeskuse andmekogusse E-DEMIS arenguversioon Töö autor: Janek Sõnum Lühikokkuvõte: Olen nõus oma lõputöö kättesaadavaks tegemisega elektroonilises keskkonnas. Allkiri: Lõputöö on kirjutatud Eesti keeles teemal Päästeameti demineerimiskeskuse andmekogu E-DEMIS arenguversioon. Töö maht on 45 lehte, neist 5 lehte on lisad. Võõrkeelne kokkuvõte on tehtud Inglise keeles. Lõputöö koostamisel on viidatud 19 allikale, millest Eestikeelsed on 11, Inglisekeelsed 7 ja Venekeelsed 1. Demineerimiskeskuse andmestiku olemasolevad moodulid, rippmenüü funktsioonid ja infoväljad tuleks uuesti vaadata täies mahus üle, need lähtuvalt vajadusest korrigeerida ja muuta ülevaatlikumaks. Juurde tuleb lisada uued funktsionaalsed andmeväljad. Informatiivsemaks tuleks muuta ka avalehekülg. Andmekogu täitmisel jagada ülesanded erinevate struktuuriüksuste ja ametikohtade järgi ning muuta nende täitmine kohustuslikuks vastava korra kehtestamisega. Kõikides demineerimiskeskuse allüksustes viia läbi vastavasisuline põhjalik koolitus, kehtestada andmestiku täitmise kord ning hakata nõudma andmekogu täitmist vastavalt korrale. Uute funktsioonide lisamisel arvestada vajalike muudatustega, mille tõenäoline vajadus tekib andmestiku praktilisel kasutusel. Võtmesõnad: demineerimine, andmekogu, demineerimiskeskus, E-DEMIS, arenguversioon Keywords: Säilitamise koht: Kaitsmisele lubatud Kolledži direktor: Margus Möldri Allkiri: Vastab lõputöö nõuetele Juhendaja: Tarmo Kull Allkiri: 2

3 SISUKORD SISSEJUHATUS INFORMATSIOONI VAJADUS DEMINEERIMISTÖÖDEL E-riik ja andmekogude arenduse vajadus Demineerimistööd Ankeetküsitlus Ankeetküsitluse tulemus Ankeetküsitluse analüüs Hetkeolukord andmestiku kasutamisel Lahendus hetkeolukorrale DEMINEERIMISKESKUSE ANDMEKOGU DEMIS TÄNA Andmekogu haldus ja juurdepääs Moodulid ja rippmenüü Turvalisus DEMINEERIMISKESKUSE ARENGUVERSIOON E-DEMIS Peamenüü Rippmenüü infoväljad Väljakutsed Statistika ja päringud Sõiduraamat Kaardikeskus Koolitus Lõhkematerjali ja lahingumoona andmebaas Õppematerjalid Dokumentatsioon Foorum Kalkulaator Kontakt KOKKUVÕTE SUMMARY VIIDATUD ALLIKATE LOETELU

4 SISSEJUHATUS Infotehnoloogia peadpööritav areng pakub kaasaegses ühiskonnas järjest enam võimalusi muuta kogu tegevus ülevaatlikumaks, informatiivsemaks, funktsionaalsemaks ja lihtsamaks. Tuleb need võimalused vaid üles leida, need teadvustada ning enda kasuks tööle rakendada. Eesti E-riikluse vorm on ennast juba tõestanud. Seda nii pangandussüsteemi arengus kui ka sisejulgeoleku kaitsel. Üheks Eesti sisejulgeolekut tagavaks üksuseks on Päästeameti demineerimiskeskus 1 ja selle pommigrupid, mille ülesanneteks on demineerimistööde tegemine. Lisaks teistele sarnastele funktsioonidele ka demineerimisalase info kogumine, analüüsimine ja vahetamine ning vastava andmebaasi haldamine 2. Pommiohuga seotud tööde efektiivsemaks ja ohutumaks teostamiseks on väga oluline,et informatsioon võimalikest ohtudest oleks kättesaadav vajadusel juba sündmuskohal. Demineerijad peavad olema põhjalikult kursis igasuguse erialase teabega mis puudutab nende töövaldkonda. Sellise teabe korrektne paigutamine ühte käepärasesse andmekogusse, annab võimaluse muuta informatsioon kättesaadavamaks. Oluline on siinkohal, et informatsioonile oleks juurdepääs tagatud kõikjal. Esimene demineerijate tööd lihtsustav andmekogu nimetusega DEMIS võeti kasutusele 2001 aastal. Praktiline demineerimistööde kogemus on aga aja jooksul tinginud vajaduse seda pidevalt arendada, et kogu eluliselt tähtis erialane informatsioon oleks põhjalik ja sihtgrupile kättesaadav. Nagu selgub ka käesoleva lõputöö ankeetküsitlusest siis antud hetkel on see piiratud ning ei ole piisavalt efektiivne. Ühe funktsioonina paljudest, annaks põhjalikum infokeskkond plahvatusjärgse töö ja kahjutuks tehtud lõhkeseadeldiste uurimise tulemusena võimaluse demineerijaid operatiivselt teavitada nii kurjategijate poolt kasutatud lõhkeseadeldiste konstruktsioonidest kui ka taktikatest, mis aitab edaspidi ohusituatsioone paremini hinnata. 1 Päästeameti struktuur demineerimiskeskuse põhimäärus käskkiri nr 16

5 Lahingumoona täpse identifitseerimise vajadust on raske ülehinnata. Kaasaegne infotehnoloogiline tarkvara võimaldab arendada seda andmekogu just niisuguseks, et sellest saaks vajalik, käepärane ja informatiivne tööriist ka demineerijale tööpõllul. Võimalused ning uuenduslikud funktsioonid andmekogus aitaksid demineerimistööde juhil oma tööd paremini korraldada juba alates väljakutse saamisest. Kasutades oma tööaega efektiivsemalt (väljakutsega seotud andmete sisestamine sõidul, kuna üldjuhul on vahemaad piirkonna suuruse tõttu pikad) ning informatiivse töövahendina spetsiifilise info hankimiseks olles juba väljakutsel. Käesoleva lõputöö eesmärgiks seab autor Päästeameti demineerimiskeskuse andmestiku arengusuundade väljaselgitamise ning vastavalt saadud tulemustele ettepanekute tegemise muudatuste ja uute lahenduste rakendamiseks. Lõputöö peaks andma organisatsiooni juhtidele selgema arusaama demineerimiskeskuse andmestiku arenduse vajadusest ning sellega seotud töökorralduse muutmisest. Lõputöö tulemusena tehakse ettepanekud vajalike muudatuste sisseviimiseks, tagamaks efektiivsem ja ohutum töökorraldus demineerimisvaldkonnas. Tingituna Eesti avatumast suhtlusest välismaailmaga, muutub järjest olulisemaks informatsioon rahvusvahelisest terrorismist, kuritegevusest ning lõhkematerjalide liikumisest. Paraku ei ole sageli see teave esitatud arusaadavas keeles ja vormis. Kõike seda annab aga muuta ning käesolevas töös esitab autor endapoolse arenguversiooni demineerimiskeskuse andmestikust DEMIS. 5

6 1. INFORMATSIOONI VAJADUS DEMINEERIMISTÖÖDEL 1.1 E-riik ja andmekogude arenduse vajadus Eestile omane E-riigi areng on eeskujuks paljudele riikidele. President Toomas-Hendrik Ilves on öelnud, et E-riigi arendamine on toonud Eesti tänaseks olukorda, kus juba 66 protsenti elanikest kasutab internetti ja üle poolte leibkondadest omab kodus arvutit, millest üle 90 protsendi on ühendatud internetti. Sealjuures on kogu Eesti territoorium kaetud interneti püsiühenduse võimalusega. 3 Integratsiooni ja e-teenuste rakendamine näiteks Eesti Politsei infosüsteemis on jõudnud juba faasi kus põhiinfosüsteemi liidesed, integreeritud menetlusinfosüsteem, liidetus rahvusvaheliste infosüsteemidega ning sealsed tehnilised lahendused annavad politseile võimaluse kontrollida andmeid mitmest allikast. 4 See aitab politseil paremini ning kiiremini korraldada kogu menetlust ja järelvalvet. Demineerimiskeskuse andmekogu arendamine, ning sinna erinevate täiendavate funktsioonide lisamine ja tööprotsesside automatiseerimine, avardaks oluliselt töökorralduse informatiivsemaks ning ülevaatlikumaks muutmise võimalusi. Erinevate demineerimiskeskuse sihtgruppide (juhatus, tehnika- ja arendustalitus, koolitus, demineerijad, pommigruppide juhatajad) vajadusi arvestades on võimalik lihtsate ent hoolikalt läbimõeldud protsessijooniste abil muuta demineerimistööde korraldus ja ajakasutus oluliselt efektiivsemaks. Päringute rohkuse avardumine lubab soovi korral langetada juhtkonnal vajalikke otsuseid. Muutes olemasoleva andmekogu funktsioonid ülevaatlikumaks, põhjalikumaks ning lisades juurde vajalikke funktsioonimooduleid, muudame demineerimiskeskuse töökorralduse efektiivsemaks, ohutumaks ning ülevaatlikumaks. 3 Rand, E Nõukogude võim tegi Eestist E-riigi. Eesti Päevaleht 13.05, 5. 4 Jääger, K. Koov, K, Pensa, V. Toks, T. Voolaine, A. Öpik, A Politseiamet, IT Arendusosakond. Integratsioon ja e-teenused politsei infosüsteemis

7 1.2 Demineerimistööd Päästeameti Demineerimiskeskuse 5 põhiülesanneteks on tegelemine lõhkekehade, pommikahtluste, pommiähvarduste, lõhkeseadeldiste ja plahvatusjärgse tööga 6. Lisaks nimetatud demineerimistöödele 7, tegeletakse aktiivselt erinevate lõhkematerjalide käsitsemisega seotud valdkonda puudutavate probleemide lahendamisega. Koostöös erinevate Siseministeeriumi struktuuriüksustega ning meditsiiniasutustega osaletakse lõhkematerjali leiu ja ebaoskusliku käsitsemisega seotud ennetusprogrammis Ära puutu pommi 8 mis on suunatud elanikkonna teavitamisele, oskusliku käitumise õpetamisele ning seeläbi plahvatusohu vältimisele. Koostööd tehakse demineerimistöid reguleerivate õigusaktide ja muude dokumentide koostamisel, rahvusvahelistes demineerimist käsitlevates projektides ning välismissioonidel 9. Suur osa demineerimisalastest väljakutsetest on demineerimiskeskuse pommigruppidel seotud erineva lahingumoona leiuga (Lisa 1). Eestimaa on olnud mitme sõja ja pika okupatsiooniaja tunnistajaks. Veel tänapäevalgi leitakse lahingumoona, mis pärineb I maailmasõjast ning Vabadussõjast. Üpris tavapärased on leiud II maailmasõja ajast ning vastupanuliikumise- metsavendluse aegne lahingumoon. Järjest arenev ja laienev majandustegevus toob kaevamistööde, põllutööde või mõne muu tegevuse juures ikka ja jälle päevavalgele selliseid ohtlikke esemeid ( Statistilist kirjapanekut on tehtud alates aastast 1992 kuni tänaseni. Sel ajavahemikul on demineerimiskeskustele olnud kokku üle väljakutse likvideerimaks ohtlike esemeid (Lisa 1) 10. Ellujäämise seisukohalt on demineerijatele oluline eelteave sellest, milliste erinevate lõhkematerjalide ja lõhkeseadeldistega võivad nad väljakutsete käigus kokku puutuda. Nende täpne identifitseerimine juba sündmuskohal, aitab paremini hinnata ohutusega kaasnevaid riske ja arvestada tagajärgedega. Analüüs tehtud töödest aitab paremini 5 Päästeameti põhimäärus. RTL 2006, 33, Päästeseadus. RT I 1994, 28, Demineerimistööde korra kinnitamine. RT I 1998, 81, Klaos, M Õnnetusjuhtumid ja turvalisus. Tartu: AS Prinston tükikoda, Afganistan Gruusia Päästeameti demineerimiskeskuse väljakutsete statistika

8 korraldada tegevusi tulevikus ning anda adekvaatse ülevaate sündmuste käigust ja vajalikest arengusuundadest. 1.3 Ankeetküsitlus Küsitlustulemuste saamiseks valis töö autor kombineeritud uurimisstrateegia ning koostas vastavasisulised küsitluslehed (Lisa 2). Läbi viieteistkümne erineva küsimuse oli eesmärk saada ülevaade demineerimiskeskuse teenistujate poolsest andmekogu DEMIS kasutusest ning kasutusvajadustest. Saadud vastused viitavad soovile ning vajadusele viia sisse andmekogu funktsioonide täiendamiseks muudatused ja rakendada seal eesmärgipõhiseid uusi funktsioone. Autor on veendunud, et kui vastajad mõistaksid, mil määral aitaks arenguversioon muuta nende igapäevast töökorraldust efektiivsemaks ja lihtsamaks, siis toetaksid nad uue versiooni käivitamist. Antud hetkel ei ole küsitluslehe täitjad teadlikud nendest valikutest ja võimalustest mida sellised täiendfunktsioonid pakuksid Ankeetküsitluse tulemus Küsitluslehel soovis autor, läbi suletud küsimuste, kaardistada vastused neljapallise Likerti skaala meetodil. Saadud tulemused on summeeritud ning valik kodeeritud. Küsimustik saadetud e-kirja teel kõigile demineerimiskeskuse teenistujatele (74). Tagasisidena õnnestus vastus saada 43 teenistujalt. Seega oli vastajaid 38% kogu demineerimiskeskuse isikkoosseisust (Tabel 1). Tabel 1. demineerimiskeskuse ankeetküsitlusele vastajate osakaal 8

9 Autor esitas lõputöö küsitluslehel vastamiseks järgmised küsimused (Tabel 2). Tabelis on toodud küsitluslehtedelt saadud andmete ja vastuste suhe. Nr Küsimused kokku 1 Kasutan oma töös sageli andmekogusse DEMIS Andmekogu DEMIS on minu jaoks lisakohustus mida tuleb täita Andmekogusse mis oleks informatiivsem ning sisaldaks rohkem erialaseid andmeid kui antud hetkel, kasutaksin sagedamini Väljakutsetel vajaksin informatsiooni varajasemate sarnaste leidude ja sündmuste kohta Väljakutsetel vajaksin sündmuskohale ülevaatlikku juhendmaterjali Väljakutsetel piisab ohu hindamiseks kogemustest ning isiklikest teadmistest Lahingumoonaga seotud väljakutsetel tean peast leitud eseme ning selle süütemehhanismi ehitust Andmekogusse juurdepääs vaid sisevõrgust piirab selle kasutamist Andmekogu annab väljakutsete kohta põhjaliku ülevaate Andmekogu peaks andma väljakutse kohta põhjaliku ülevaate Andmekogus sisestatakse kõigis pommigruppides andmeid põhjalikult Lisaks andmete sisestamisele kasutan sageli ka teisi infovälju (n: kontaktid, statistika, jne Kasutan andmekogusse igakülgse erialase informatsiooni saamiseks Andmekogu täidab täielikult minu ootused sellelt programmilt Sooviksin leida andmekogust rohkem erialast informatsiooni Tabel 2. Ankeetküsimustiku vastused ja vastav arvestus Antud tabelis on saadud vastused ning sellele vastavad punktid omavahel korrutatud ning saadud tulemused omavahel liidetud. Arvestusega, et minimaalne saadav summa on ühe punktiste (pole üldse nõus) vastuste korral 43 punkti ning nelja punktiste (täiesti nõus) vastuste korral 173 punkti, esitatud andmed tulemuse visualiseerimiseks vastavalt joonisel 1 (lk 9) Ankeetküsitluse analüüs Saadud tulemuste põhjal selgub, et andmekogu ei täida alati demineerijate ootuseid. Rohkem soovitakse saada erialast informatsiooni, mis on seotud nii väljakutsete, kui ka lahingumoonaga. Informatiivsemat andmestikku kasutataks sagedamini. Selgub, et 9

10 üldjuhul ei teata peast täpselt leitud plahvatusohtliku eseme sütiku mehhanismi ehitust ning, et selle leidmiseks oleks sündmuskohale väga vajalik vastavaid andmeid sisaldav informatiivne materjal. Harva piisab sündmuskohal ohu hindamiseks vaid isiklikest kogemustest ning teadmistest. Vähe kasutatakse andmekogus peale andmete sisestamiseks vajalike infoväljade ka teisi mooduleid. Selgituste lahtris esitatud ettepanekutele ja mõtetele tuginedes võib väita, et sageli on demineerijate jaoks andmekogu täitmine üksnes lisakohustus ning süsteemile juurdepääs vaid sisevõrgust piirab selle kasutamist. Samuti tunnistatakse, et ka andmed mida sisestatakse, peaksid olema põhjalikumad täiesti nõus harva sageli mitte nõus 168p sooviksin leida infosüsteemist rohkem erialast informatsiooni 161p kasutaksin sagedamini informatiivsemat infosüsteemi 159p Infosüsteem peaks andma väljakutse kohta põhjaliku ülevaate 156p vajaksin informatsiooni varajasemate sarnaste leidude ja sündmuste kohta 156p infosüsteemile juurdepääs vaid sisevõrgust piirab selle kasutamist 147p väljakutsetel vajaksin sündmuskohale ülevaatlikku juhendmaterjali 131p kasutan oma töös sageli infosüsteemi demis 124p kasutan infosüsteemi igakülgse erialase informatsiooni saamiseks 123p infosüsteem demis on minu jaoks lisakohustus mida tuleb täita 103p infosüsteem annab väljakutsete kohta põhjaliku ülevaate 100p lisaks andmete sisestamisele kasutan sageli ka teisi infovälju 98p infosüsteem täidab täielikult minu ootused sellelt programmilt 84p väljakutsetel piisab ohu hindamiseks kogemustest ning isiklikest teadmistest 82p andmeid sisestatakse põhjalikult 65p väljakutsetel tean peast leitud eseme ning selle süütemehhanismi ehitust Joonis 1. Koostatud Tabel 2 andmete põhjal 10

11 1.4 Hetkeolukord andmestiku kasutamisel Vähesed koolitatud ja kogemustega demineerijad suudavad identifitseerida leitud lahingumoona üksnes oma teadmiste baasil. Ka väljakutsetelt saadud informatsiooni analüüs näitab, et on juhtumeid kus leitud eseme ohuaste määratakse liiga pealiskaudselt ning mitte alati ei vasta oletused hiljem otsitud ja kontrollitud materjalidele. Tekib olukord, kus tänu liigkogemuslikule käitumisele suureneb õnnetuse tõenäosus. Andmestiku baasist saadud informatsioon sarnaste leidude, nende mõõtude, toime, jms kohta võimaldaks hetkega saada kindlustunnet oma esialgsele arvamusele või siis oleks abiks leitud eseme täpseks identifitseerimiseks. Mõningatel juhtudel jääb väljasõidu aruandluse vormistamine ebainformatiivseks. Sündmuse põhjalik jäädvustamine on minevikusündmuste kogemusele tuginedes tinginud kindla vajaduse teha see olulisema põhjalikkusega, kuna kuritegeliku maailma tegevuste sidumine varajasemate väljakutsetega on juba korduvalt loonud selleks vajaliku pretsedendi. Demineerimiskeskuse juhtkonna soov saada pidevalt ülevaadet kogu valdkonna tegevusega seotud funktsioonidest ning erinevate ressursside kasutusest on mõistetav ning vajalik. Paraku selliste aruannete pidev koostamine ja tegevuste dubleerimine nõuab palju aega ja tööjõudu. 1.5 Lahendus hetkeolukorrale Lisades demineerimiskeskuse andmekogule arendusfunktsioonid, ning neid pidevalt täiendades, oleks võimalik läbi soovitud seoste saada päringute reale põhjalikud andmed reaalajas toimuvast. Kaoks vajadus hankida soovitud informatsiooni läbi täiendavate lisapäringute ning inimeste kaasamise. Suureneks operatiivsus andmeanalüüside tegemiseks. Pommigruppide poolt sisestatud põhjalik informatsioon väljakutse kohta annaks võimaluse siduda see teise sarnase väljakutsega. Eelnevalt kvaliteetselt sisestatud informatsioon võimaldaks demineerimistööde juhil saada põhjalik ning informatiivne ülevaade varem 11

12 toimunud sarnasest sündmusest, leitud esemetest ning sellega kaasnevatest võimalikest ohtudest, otsustusvajadustest ja õigest taktikast. 12

13 2. DEMINEERIMISKESKUSE ANDMEKOGU DEMIS TÄNA 2.1 Andmekogu haldus ja juurdepääs Vastavalt Pääste seaduse eelnõukavale on Siseministeerium asutanud andmekogu päästeja süütemenetluslike ülesannetega seotud toimingute ja andmete kogumiseks pääste ülesannete efektiivseks ja kiireks täitmiseks ning tõhusa järelevalve teostamiseks 11. Pääste andmekogusse kantakse selle kava kohaselt ühiste infoobjektide andmestik, hädaabiteate menetlemise andmestik, päästetöö andmestik, demineerimistöö andmestik ning järelevalve- ja ennetustööinfo andmestik. Nimetatud seadusega määratakse, et demineerimistöö käigus kogutud andmed kantakse pääste andmekogusse viivitamata 12. Kohustus koguda, analüüsida ning vahetada demineerimisalast informatsiooni on pandud vastava määrusega demineerimiskeskusele. Samuti ka vastava andmekogu haldus. 13 Arvestusega, et tagasisõiduaeg väljakutselt on sõltuvalt asukohast ja väljasõidu piirkonnast orienteeruvalt kuni kolm tundi, siis ilmneb ka siinkohal võimalus ja vajadus aja kokkuhoiu mõttes saadud andmete sisestamiseks juba väljakutsel. See aga nõuab andmekogule juurdepääsuvõimalust ka välisvõrgust. Tingimused võrku pääsemiseks sündmuskohal on pommigruppides juba loodud. Olemas on traadita interneti (KÕU 14 ) kasutamise võimalus sõidukis ja selle lähiümbruses. Väljasõidumeeskondadel on varustuses ka sülearvutid ning isikut tõendava dokumendi (ID kaart) lugejad ning vajalik tarkvara. 11 Pääste seadus, eelnõu Samas 13 punkt 2 13 demineerimiskeskuse põhimäärus käskkiri nr Eesti Energia traadita internet 13

14 2.2 Moodulid ja rippmenüü Rippmenüü moodulid (Joonis 2) sisaldavad hulgaliselt alammooduleid, mille kasutamine jääb piiratuks seoses vastava kohustuse- ja kasutusvajaduse puudumisega, aegunud informatsiooni esitamisega ning väheste teadmistega. Informatsiooni sisestamise vajadusega kasutatakse peamiselt üksnes moodulit demineerimine. Joonis 2. (Andmestiku DEMIS rippmenüüd hetkel) Puudub otsene kohustus ja kord teiste moodulite andmestiku korrektseks täitmiseks (komandeering, puhkus, töögraafikud, jne), siis seda ka ei tehta. Tulemusena on rippmoodulis esitatud funktsioonid (isikud, pealeht, test, töögraafik), mis ei ole demineerija seisukohalt piisavalt informatiivsed ja andmed usaldusväärsed. Kõik olemasolevad moodulid, rippmenüü funktsioonid ja infoväljad tuleks uuesti vaadata täies mahus üle, need lähtuvalt vajadusest korrigeerida ja muuta ülevaatlikumaks. Juurde tuleb lisada uued funktsionaalsed andmeväljad. Informatiivsemaks tuleks muuta ka avalehekülg. Andmekogu täitmisel jagada ülesanded erinevate struktuuriüksuste ja ametikohtade järgi ning muuta nende täitmine kohustuslikuks vastava korra kehtestamisega. Kõikides demineerimiskeskuse allüksustes viia läbi vastavasisuline põhjalik koolitus, kehtestada andmestiku täitmise kord ning hakata nõudma andmekogu täitmist vastavalt korrale. Uute funktsioonide lisamisel arvestada vajalike muudatustega, mille tõenäoline vajadus tekib andmestiku praktilisel kasutusel. 14

15 2.3 Turvalisus Turvalisuse tagamine on demineerimistöödel kõige olulisem aspekt. Seda nii teenistuja seisukohast kui ka töö sisulisest poolest lähtuvalt. Suur osa demineerimistöödest kujutab endast politseiliste ülesannete täitmist. Plahvatusjärgne uurimine, lõhkeseadeldiste ekspertiis, koostöö Kaitsepolitseiga, pommikahtluste lahendamisel kasutatud informatsioon, varustus ja demineerimistööde läbiviimise taktika on vaid mõned näited, mille lekkimine kujutab demineerijale võimalikku ohtu tema töös tulevikus. Samuti võib suur informatsiooni teadjate ring ohustada uurimisasutuste uurimisalast tegevust, kui ka kahandada organisatsiooni usaldusväärsust. Tunnustatud rahvusvaheliste lõhkeseadeldiste, lahingumoona ja keemiarünnakute analüüsi ja teabevahetusega seotud organisatsioonid ei ole nõus jagama informatsiooni, millele juurdepääs ning infoleke võivad tekitada täiendava ohuallika. Seega vajab demineerimistöödega seotud informatsiooni kajastamine väga hoolikat läbimõtlemist. Milline info on see, mida saab siduda teiste päästeasutustega ning mis aitaks seeläbi koordineerida ning muuta ülevaatlikumaks ja lihtsamaks koostööüksuste tegevust? Käsitletava erialase informatsiooni juurdepääs peab olema rangelt lubatud vaid valitud sihtgrupile. Infotehnoloogilisi lahendusi on siinkohal kindlasti mitmeid, kuid on oluline, et sedalaadi informatsioon saaks kindlasti kategoriseeritud. Hetkel on demineerijatel võimalik kasutada neile mõeldud andmekogu, vaid asutuse sisevõrgust. Andmekogu efektiivseks kasutamiseks on oluline, et sellele oleks tagatud turvaline juurdepääs ka väljaspool asutuse sisevõrku, kuna sisestatud andmeid vajab demineerimistööde juht kogu tööprotsessi käigus. Sageli tuleb ajakirjandusele anda demineerimiskeskuse juhtkonnal informatsiooni teostatud töödest ka siis, kui ei võimalik kasutada Päästeameti sisevõrku. Juurdepääs välisvõrgust aitaks kiiresti saada selge ülevaate kõnealuse väljakutse kohta, andes seeläbi adekvaatse ja ülevaatliku informatsiooni. Samuti oleks demineerimiskeskuse liikmetel võimalus olla soovi korral ka koduses valves pidevalt kursis ametialase informatsiooniga. 15

16 Kogu andmebaasi kasutamisega seotud tegevustest peavad jääma maha registreeritud andmed, mis vastavalt korrale säilitatakse. Andmebaasi registreerimisel peab olema kontrolliks näha jälg kasutaja viimasest viiest sisseregistreerimise aegadest, mis kuvatakse vastavalt kas avalehel või siis sisseregistreerimise hetkel. Andmekogu kasutusõigus on kõigil demineerimiskeskuse demineerijatel. Kogu andmebaasi info redigeerimise õigused jagatakse esialgu kolme peamisse kasutusõiguste ja piirangute kategooriatesse (Tabel 3). 1. süsteemi administraator infotehnoloogia spetsialist SMIT kogu andmekogusse redigeerimine, juurdepääs, infoväljade muudatused. 2. administraator peaspetsialist ekspert informatsiooni muudatused, andmete sisestamine, -kontroll, -redigeerimine 3. juhatus pommigruppide ja talituste juhatajad, juhataja asetäitja, peaspetsialist vastava pommigrupi, -talituse andmete muudatused ja redigeerimine 4. kasutaja demineerijad, demineerimiskeskus 5. piiratud vastavalt demineerimiskeskuse juhataja otsusele Tabel 3. Andmekogu E-DEMIS kasutajate õigused Informatsiooni sisestamine, vastavalt oma pommigrupi väljakutsete muutmise võimalus, juurdepääs demineerimisalasele informatsioonile Informatsiooni lugemine Hiljem lisanduvad vastavad õigused ja piirangud ka välisvõrgust sisenemise korral. Uue versiooni, täiendavate infoväljade ja moodulite loomise ja käivitamise protsessi käigus otsustatakse koostöökorras kasutusõiguste ja piirangute seadmine juurdepääsul vastavalt nii asutuse sise- kui ka välisvõrgust. Samuti kajastuvad need vastavalt andmekogu kasutuskorras. 16

17 3. DEMINEERIMISKESKUSE ANDMEKOGU ARENGUVERSIOON Andmekogu arendusversioon peaks olema funktsionaalselt ehitatud programmina üles nii, et seda saaks kasutada ka interneti võrgu puudumisel (offline liinilt maas). Sisestatud andmed sünkroniseeritakse andmekoguga võrgu taastamisel. 3.1 Peamenüü Informatsiooni moodulid tuleks andmekogu avaleheküljel jagada kolme erinevasse kategooriasse (Joonis 3): tähtis/kõige olulisem vajalik/oluline valikud/oma valikud Niisugune kategoriseerimine annab võimaluse paigutada informatsioon moodulitesse nii, et kõige olulisem oleks esitatud visuaalselt rõhutatult ning kasutajal oleks vastavate seoste kaudu käepärane menüüs valikutega andmekogus navigeerida. Joonis Väljavõte demineerimiskeskuse andmestikust DEMIS 15 DEMIS, Päästeameti demineerimiskeskuse andmestik

18 Kõige olulisem informatsioon kuvatakse avalehe vasakus servas ning see jääb nähtavale ka siis kui liigutakse süsteemis ringi erinevates moodulites ja rippmenüü infoväljadel. Kasutajale jäetakse võimalus infotulp avada ning sulgeda vastavalt soovile. kontakt kiirotsingumootor, mille infoväljale sisestatud esimesed tähed pakuvad välja lahendusi asuva kontakti leidmiseks. Esmalt kuvatakse isikuga seotud peamine informatsioon (nimi, ametikoht, telefoninumber, e - kirja aadress). Soovi korral esitatakse põhjalikum informatsioon (juhul kui kasutaja soovib seda näidata); viimased väljakutsed kuvatakse viis viimast andmekogusse sisestatud väljakutset; valvemeeskonnad kuvatakse operatiivvalves olevad isikute nimed; personaalsed teated iga andmekogu kasutaja saab soovi korral jätta teistele infopäringuid või teateid. Oluline informatsioon kuvatakse avalehe pealehel (Joonis 3). Liikudes süsteemi moodulites ja infoväljadel jääb see informatsioon varjatuks. Selle vaatamiseks peab kasutaja liikuma tagasi pealehele. Olulist informatsiooniväljade mooduleid muuta ei saa, need kuvatakse automaatselt. Infovälja olulise informatsiooni moodulid sisaldaksid järgmisi andmeid: liinil (online) kuvatakse antud hetkel andmekogu kasutajad nimeliselt; puhkused, lähetused, koolitus jms sisestatakse vastavalt töögraafikule demineerimiskeskuse spetsialisti poolt ning muudetakse neid vastavalt töögraafiku muutumisele; sünnipäevad kuvatakse vastavalt kontaktide menüüs sisestatud isikliku informatsiooni alusel; muudatused kasutajate poolt tehtud kümme viimast suuremat muudatust. Muudatuste maht ja selle esitus määratakse süsteemi administraatori poolt; dokumendid - kuvatakse viimased viis dokumenti mis on üles laetud või muudetud ning mis on olulised demineerimiskeskuse tööplaani järgimiseks; 18

19 uudised - vastavalt asutuse ETA monitooring poolt esitatud andmete põhjal esitatakse viimased viis demineerimistöödega seotud uudiste linki. (RSS 16 ). Funktsiooniga oma valikud antakse sarnaselt Päästeameti infosüsteemi (PAI) kasutajale võimalus lisada avalehe töölauale vastavalt oma äranägemise järgi erinevaid informatsiooni mooduleid ning neid ka vastavalt vajadusele redigeerida. See funktsioon annab võimaluse igal kasutajal muuta avaleht vastavalt oma äranägemise- ja informatsiooni vajaduse järgi omanäolisemaks. Vastavalt uute moodulite loomisele ning sellega kaasnevatele võimalustele püütakse jätta kasutajale maksimaalselt igasuguse tööalase informatsiooni kuvamise võimalus oma valikud menüüs. Oluline on, et kogu informatsioon oleks kiiresti leitav ning ülevaatlik. Oma valik mooduli infoväljad võimaldaks kuvada järgmisi andmeid: lingid olulised sisevõrgu- ja demineerimiskeskuse kontaktide ja koostööpartnerite lingid ja kontaktid; väljakutsed esitatakse vastavalt soovile ja kogusele viimased sisestatud kas töös-või lõpetatud väljakutsed. Vastavalt isiklikule soovile saab kasutaja valida kas ta soovib näha kodugrupi- või üle Eesti toimunud väljakutseid; minu väljakutsed kuvatakse viimased väljakutsed millel on kasutaja osalenud, koguse saab kasutaja määrata ise; väljakutsete kommentaarid iga väljakutse kõrvale ilmub infoväli, kuhu saavad kõik kasutajad jätta oma sisukaid kommentaare, märkuseid, tähelepanekuid ja täiendavat infot väljakutse kohta. Vastav info esitatakse väljakutsete kommentaaride moodulis mida saab siduda ka osaletud väljakutsetega; statistika iga kasutaja saab vastavalt oma äranägemisele esitada oma statistika moodulis just need statistilised andmed mida ta vajalikuks peab. Kuna statistika peamoodul saab olema väga informatiivne ning ülevaatlik siis valikuid, millist informatsiooni kuvada, on kasutajal hulgaliselt. 16 RSS (inglisekeelne lühend sõnadest Rich Site Summary või Really Simple Syndication) on xml-il põhinev failiformaadi standard, mida kasutatakse peamiselt interneti lehekülgede sisukorra või uudiste kokkuvõtete tegemiseks. Wikipedia

20 3.2 Rippmenüü infoväljad Rippmenüü moodul koosneks rippmenüü kokkuvõtlikest pealkirjadest ning vastavatest alammoodulitest Väljakutsed Väljakutsete moodulis esitatakse ajalises järjestuses (viimased eespool) demineerimisalased väljakutsed üle Eesti. Rippmenüüs toodud valik võimaldaks kasutajal sisestada uus väljasõidu aruanne. Samuti oleks võimalik muuta kasutajapõhiselt oma regionaalse pommigrupi aruandeid. Valides rippmenüüst väljakutse tegeliku põhjuse, kuvataks kasutajale automaatselt vastavale demineerimistööle iseloomulikud andmeväljad. Üheks peamiseks muudatuseks aruannete sisestamisel oleks lahingumoona leiuga seotud väljakutsete infovälja jagamine kolmeks erinevaks mooduliks. Kui praegu sisestatakse kogu väljakutselt saadud infomatsioon vaid ühele väljale siis jääb mõningatel juhtudel see info liiga pealiskaudseks ja napiks. Juhul kui see jagada infoväljadeks, millest ühele tuleb sisestada esialgne informatsioon, teisele informatsioon mis selgus sündmuskohal ja kolmandale põhjendus otsusest leitud eseme identifitseerimisel, siis annaks selline informatsiooni jaotus võimaluse andmete sisestajal paremini saadud informatsioon süstematiseerida ning esitada see ülevaatlikumalt ning põhjendatult. Näide: Väljavõte demisest: Inimene leidis aiast mürsu. Mürsk hävitatud Paraku selline aruanne ei anna tehtud väljakutse kohta sisulist ülevaadet ning vastuseta jäävad mitmed küsimused nagu: mis mürsuga oli tegemist, kas ese oli transporditav ning miks ja kui ei, siis millistel põhjustel. Samas väljakutsete ja sündmuste menetlemisel on oluline teada kas leiukohalt leitud eset on varem liigutatud ning kuidas see hävitati. Paraku pole praktikas harvad juhtumid, kui eseme transport otsustatakse liiga kergekäeliselt. Eseme kategoriseerimiseks ja andmete täpseks sisestamiseks tuleks edaspidi liikuda andmebaasi menüü jaotises, eseme täpseks identifitseerimiseks mööda vastavat rippmenüü 20

21 infopuud. Näidisena on järgnevalt (Joonis 4) visuaalseks ülevaatlikustamiseks esitatud väljavõte lõhkematerjali võimalikust otsinguversioonist. Joonis 4. Swedec andmebaas Handbook of Ammunition 17 Lõhkematerjali jagunemisel tuleb võtta arvesse ka vastavalt selle päritolumaa õppematerjalide eripära. Nõukogude Venemaa sütikute ja mürskude jagunemine 18 (Lisa 3) on erinev võrreldes kaasaegsema käsitlusega. Juhul kui demineerimistööde juhil tekib kohustus anda ülevaade võetud otsusest, mis kajastuks ka väljasõidu aruandes, siis tõenäoliselt mõeldakse otsused eelnevalt veelgi põhjalikumalt läbi. On äärmiselt oluline, et väljakutsega seotud informatsioon kajastuks aruandes nii, et sellega tutvumisel on võimalik saada ülevaade tehtud töödest ning võetud otsustest kuna sageli tuleb pommigruppide poolt läbiviidud töödest anda pommigruppide juhatajatel ning demineerimiskeskuse juhtidel ülevaadet ja informatsiooni nii ajakirjandusele kui ka korrakaitse organitele. Samuti on juhtumeid, mida seotakse väljakutsetega, mis on toimunud aastaid varem. Juhul kui teenindatud väljakutsest puudub 17 SWEDEC, 2005 Handbook of Ammunition. Swedish ammunition donated to the Baltic States CD 18 Молчанов, Туркин, Курс Артиллери Москва 21

22 korrektne ülevaade ja tuginetakse üksnes mälule, on toimunud sündmuste käiku äärmiselt keeruline taastada Statistika ja päringud Statistiliste andmete täiendamiseks ja erinevate päringute esitamiseks tuleks lisada juurde mõned aegade väljad. Nimelt on lisaks olemasolevas andmekogus esitatud informatsioonile vajalik erinevate aruannete, põhjenduste ja selgituste kirjutamiseks keskmiselt teada saada: esemete hävitamiseks kulutatav aeg; kojusõidu aeg; aeg varustuse puhastamiseks ja uuesti töökorda seadmiseks (laadimiseks); aeg aruannete täitmiseks. Kogu aruandlus, mis arendusversioonis sisestatakse, salvestatakse automaatselt ka pdf 19 formaadis ning see väljatrükk on võimalik nii, et väljakutsega seotud informatsioon kajastub väljasõiduaruande blanketil. See aga tähendaks demineerija jaoks väljakutselt saabudes vähem tööd paberkandjal ning juhul kui väljakutse toimuks piirkonda kuhu valvemeeskonnal tuleks sõitmiseks kulutada pikem aeg annaks see võimaluse täita aruanne teel olles ning tagasi baasi jõudes jääks üle vaid aruanne välja trükkida, allkirjastada ning lisada lõhkematerjali hävitusleht. Aruandluse põhjalikumaks esitamiseks on vajalik lisada leitud eseme kohta ka ülevaatlik õppematerjal. E-demise juurde lisatav andmebaasi informatsioon annaks aruande sisestajale võimaluse siduda väga lihtsalt ning liigset aega kulutamata, õppematerjali informatsioon leitud esemega. Uue funktsioonina kuvatakse lisana aruande juurde ka vabavara (Google map) abil hävituskoha kaardipõhi. Juhul kui lahingumoona hävitusprotsessi käigus soovib demineerimistööde juht kasutada ohuala määramiseks vastavat kalkulaatorit, siis kuvatakse plahvatusega seotud vastavad parameetrid ka kaardipõhjale. Selleks aga tuleb eelnevalt 19 PDF Portable Document Format on PostScript-l põhinev arvuti riist ja tarkvaraplatvormist sõltumatu elektrooniliste dokumentide vorming. 22

23 sisestada hävituskoha GPS 20 koordinaadid. Saadud informatsioon lisatakse aruandele soovi korral automaatselt juurde. Erinevate otsuste langetamiseks ning ressursside juhtimiseks on vajalik omada ülevaadet toimunud sündmustest, olemasolevatest vahenditest, jne. On äärmiselt oluline, et esitatud statistilised parameetrid kannaksid reaalset mõõdet ning välistada andmete esitamisel statistiliste andmete esitamise väärkasutamist, kuna see võib mõjutada oluliselt tehtavaid otsuseid ning mõjutada tegevuste efektiivsust. Olemasolevas andmekogus on vaja selgelt määratleda need andmed, mida soovitakse statistiliselt analüüsida. Vajadus on koostöös Päästeameti ja demineerimiskeskusega kaardistada päringute vajadused ning need katta vastavate infoväljade tekitamisega andmete püsivate klassifikaatorite kategooriasse. Statistilistes andmetes tekitavad ebatäpsust väljakutsed, millele ei ole võimalik reageerida koheselt ega järgnevate päevade, nädala või kuu jooksul. Sellisel juhul võib mõne väljakutse pikkus ulatuda kuudesse. Kui selline väljakutse lisada statistilisse keskmise arvutusse, siis saame ühe väljakutse kestvuse keskmiseks ajaks väga pika perioodi. See aga ei vasta arvestuslikule tegelikkusele. Seega tuleb hoolikalt mõelda läbi need muutujad, mille alusel hakataks statistikat esitama ja soovitud päringuid formuleerima Sõiduraamat Ühe uue funktsioonina asuksid kõigi demineerimiskeskuse sõidukite sõiduraamatud andmekogus eraldi mooduli real. See annaks võimaluse esitada sõiduki läbisõidu, marsruudi, kulutatud kütuse ja selle arvestuse kohta põhjaliku ülevaate soovitud statistilise päringu kaudu. See funktsioon annaks võimaluse arendus- ja tehnikatalitusel saada pidevat informatsiooni sõidukite kasutusest. Samuti puuduks vajadus igakuiselt pommigruppidel ja talitustel esitada vastavaid kütuse ja läbisõidu aruandeid, kuna soovitud materjalid kuvatakse sisestatud andmete põhjal vajalikus formaadis pidevalt. Kogu sõidukitega seonduv informatsioon oleks seega andmekogus esitatud. Lisaks asuks seal ka rida kuhu märgitakse kuupäevad sõiduki ülevaatuse, kindlustuse jms kohta. Juhul 20 GPS (Global Positioning System) ülemaailmne asukohamääramise süsteem 23

24 kui need tähtajad hakkavad aeguma siis teavitab süsteem sellest automaatselt arendus- ja tehnikatalituse spetsialisti ja allüksuste juhatajaid. Sõiduraamatus esitatakse järgmised andmed: allüksuse nimetus sõiduki mark, mudel ja registreerimisnumber kasutaja marsruut kuupäev kasutaja(d) spidomeetri näit sõidu alguses spidomeetri näit sõidu lõpus läbitud km võetud kütus kütuse hind sõidu eesmärk muu info Statistiline keskmine arvutatakse kuu, kvartali ja aasta lõikes: kütuse kulu (aruanded) läbisõit (aruanded) jääk ja ülekulu limiidist Meeldetuletus funktsiooni reale märgitakse sõiduki järgmine kindlustusmakse- ja ülevaatuse tähtajad (kalender). Samuti kuvatakse vastavalt läbisõidule järgmise sõiduki hoolduse meeldetuletus Kaardikeskus Kaardikeskuse alammoodul lisatakse uue funktsioonina peamooduli statistika juurde. Kaardikeskus töötaks vabavara (Google map) funktsiooni põhjal ning võimaldaks saada kasutajal ülevaadet teostatud demineerimistöödest erinevates piirkondades üle Eesti. Sisestades soovitud parameetrid, näitab see kaardil kogu vajamineva informatsiooni 24

25 teostatud demineerimistööde- ja väljakutsete kohta mingis piirkonnas. Selline funktsioon annaks demineerimistööde juhile võimaluse vaadata milliseid erinevaid väljakutseid on toimunud nimetatud piirkonnas ning milliseid esemeid on sellest piirkonnast varem leitud. Juhul kui väljakutse esitaja kirjelduste järgi ei ole võimalik tuvastada, millise esemega võiks antud leiu puhul olla tegemist, saab demineerimistööde juht vaadata väljasõidul sündmuskohale, milliseid esemeid on sellest piirkonnast varem leitud ning millega võib olla kirjelduste järgi tõenäoliselt tegemist. Joonis 5. Autori poolt konstrueeritud kaardikeskuse visuaalne näidis Avades kaardikeskuse mooduli (joonis 5) kuvatakse avalehele vastava tööpiirkonna (kasutaja tööpiirkond) kaart ning andmeväljad kuhu saab sisestada vastavalt soovitud informatsiooni teda huvitava piirkonna ja väljakutse liigi kohta. Otsingu sisestajale kuvatakse vastava piirkonna kaart, millel on punktidena toodud vastavalt varem sisestatud GPS andmetele märgised eelnevalt leitud lõhkematerjali kohta selles piirkonnas. Vajutades märgile, avaneb uues aknas (pop-up) selle märgisega seotud väljakutse aruanne. Selline funktsioon annab demineerimistööde juhile lisaks võimaluse vajadusel täpsustada informatsiooni sarnase esemega varem kokkupuutunud demineerimistööde juhilt. Samuti 25

26 vaadata täpset informatsiooni selle eseme kohta andmebaasist. Vajadusel võimaldab saata väga ohtlike leidude korral juba varem, piirkonda turvalisust tagama politsei. Demineerimistööde juht saab otsustada vastavalt leitud eseme ohuastmele väljakutse prioriteedi ning teeninduse järjekorra üle. Lisada saab selle informatsiooni ka väljasõidu aruandele. Kaardikeskusega osaliselt seotud moodul kalkulaator võimaldaks arvutada välja leitud tõenäolise eseme ohuraadiused (plahvatuse mõjud) leitud eseme võimaliku plahvatuse korral (Joonis 6) ning edastada need soovi korral vastavalt sündmuskohal viibivatele operatiivüksustele Koolitus Demineerimiskeskus ja selle pommigrupid tegelevad lisaks demineerimistööde tegemisele ka demineerimisalase koolitusega. Demineerijate kvalifikatsioonikursused ülenevas järjestuses on demineerija, pommitehnik, demineerimisinstruktor. Lisaks korraldatakse vastavalt vajadusele täiendkursustena plahvatusjärgse uurimise kursuseid, erinevaid õppuseid ning õppepäevi. Aktiivselt tegeletakse demineerimisalase ennetustööga, mille käigus käiakse koolides, lastelaagrites, lasteringides jms kohtades õpetamas ohutut ja õiget käitumist kokkupuutel plahvatusohtlike esemetega. Õpetatakse koostööpartnereid (politsei, pääste, kaitsepolitsei, turvafirmad jne) ja antakse teavitustöö raames lühiülevaateid tehtud demineerimistöödest ja varustusest. Sageli osaletakse rahvusvahelistel kursustel, koolitustel ja töögruppides. Selleks aga, et kogu sellest tegevusest hoida põhjalikku ülevaadet, on vajalik kogu see tegevus paigutada andmekogusse selliselt, et see annaks vajadusel kiiresti ülevaatliku informatsiooni kogu demineerimisvaldkonda puudutavast koolitus- ja väljaõppealasest tegevusest. Vastavate andmete asetamine andmekogusse annaks olulise kokkuhoiu aja kulu osas. Sageli (eelkõige aastalõpu kokkuvõtete korras) on vaja saada kogu demineerimiskeskuse koolitusalasest tegevusest ülevaadet. Selleks aga on antud hetkel tarvis saata demineerimiskeskuse allüksustele eraldi infopäring. Sellele vastamiseks ja vastavate kokkuvõtete tegemiseks kulub sageli mitu päeva ning seoses operatiivtööga võib see liikuda ajaliselt veelgi pikema perioodi peale. 26

27 Nimetatud koolitusalaste andmete järjepidev sisestamine andmebaasi annaks aga võimaluse demineerimiskeskuse juhtkonnal saada suvalisel ajahetkel kiiresti kätte soovitud informatsioon kogu koolitusalasest olukorrast demineerimiskeskuses. Peamine informatsioon, mida andmekogusse tuleks kanda toodud Lisas 3 (demineerimiskeskuse koolituse aruanne) Kogu sisestatud informatsioonist saaks statistilise ülevaate eraldi päringute realt statistika moodulis Lõhkematerjali ja lahingumoona andmebaas Erinevaid lahingumoona ja lõhkematerjali liike ja mudeleid on väga palju. Veelgi rohkem on erinevaid sütikumehhanisme, mis on valmistatud just selleks, et need esemed plahvatama panna. Aeg ning sellega koos tekkinud korrosioon ja pinnase mõjutused muudavad lahingumoona sütikumehhanismi ettearvamatuks. Sageli on leitud esemed kaetud tugeva pinnasega, siis mitte alati ei õnnestu üksnes väliste tundemärkide puhul teha kindlaks leitud eseme ehitust, täiteainet ja sütikumehhanismi. Selleks aga, et vältida plahvatusohtu, on nende faktorite selgitamine lahingumoonaga seotud demineerimistöödel äärmiselt oluline. Vale otsus paneb ohtu nii demineerija enda kui ka eseme läheduses viibivate inimeste elud. Selline võimalus tuleb aga välistada. Andes demineerijale võimaluse sündmuskohal täpsemalt identifitseerida, mis esemega on tegemist, kuidas on ehitatud selle süütemehhanism, kas seda eset on võimalik transportida või tuleb see hävitada kohapeal, on talle vajalik teha võimalikult kättesaadavaks selle eseme identifitseerimiseks vajaminev informatsioon. Aastaid otsiti vajaminevat informatsiooni erinevatest erialastest õpikutest, internetist ja muudest materjalidest. See tähendas, et sündmuskohal suutsid eseme täpselt tuvastada üksnes väga kogenud demineerijad ning harvad ei ole juhtumid kus vähesemate kogemustega demineerimistööde juht võttis vastu otsuse eseme transpordi- ja hävituse osas ning alles hiljem vormistades aruandeid, otsis materjalidest üles, millega täpselt oli väljakutsel tegemist. Selleks, et demineerimistööde juht ei langetaks otsust liiga kergekäeliselt tuleb luua talle võimalus leida väljakutsel avastatud eseme kohta informatiivset ja põhjalikku materjali juba sündmuskohal ning seda lihtsalt ja kiiresti. 27

28 2006 aastal soetas demineerimiskeskus lahingumoona andmebaasi Dresdner Sprengschule Datenbank. See võimaldab laadida uuendusi ning on heaks informatiivseks materjaliks demineerijale lahingumoona identifitseerimisel. Eesti tingimustes on selle kasutamisel aga mõned probleemid: informatsioon on inglise keeles; puudub võimalus informatsiooni lisamiseks ja täiendamiseks; programmi saab kasutada korraga vaid ühes arvutis (üks võti); puuduvad mitmed Eestis leitud lahingumoona mudelid. Senisest enam tuleks hakata tähelepanu pöörama ka väljakutsete vormilisele küljele. Eelpool mainitult moodustab demineerimistöödest suure osa politseiliste ülesannete täitmine ja koostöö erinevate korrakaitse asutustega. Tihti koostöö korras soovib uurimisasutus saada mingi varem toimunud sündmuse kohta (kus osalesid demineerimiskeskuse töötajad) täiendavat informatsiooni, siis on uurimise seisukohalt oluline, et saadud informatsioon oleks põhjalik, korrektne ja täpne. Sündmused kus tegevuste käiku, tehtud toiminguid, leitud esemeid ja jäädvustatud materjali ei õnnestu asitõenditena või ekspertarvamusena käsitleda - on kasutud. Kuna üheks pommigruppide siseseks personaalseteks ülesanneteks on õppevahendite- ja materjalide kogumine ning valmistamine siis oleks otstarbekas luua andmekogusse juurde lisamoodulina ka lahingumoona ja lõhkematerjali andmebaas mida pidevalt täiustatakse ning mis nõuaks andmete sisestamisel esialgu suuremat vaeva. Mida enam andmeid sisestatakse, seda väiksema vaevaga saavad kõik demineerijad hiljem vastavat informatsiooni kasutada väljakutsetel juhendmaterjalidena ning koolitustel õppematerjalidena. Erinevate andmebaaside analüüs võimaldab panna kokku täiesti omanäolise andmekogu, mis koosneks vaid parimatest väärtustest mida kannavad erinevad rahvusvahelised andmebaasid ning andmekogud. 28

29 Käesolevas töös esitatud ideede kogumiseks on autor töötanud läbi erinevaid lõhkematerjali otsimise ja analüüsiga seotud rahvusvahelisi andmestikke ja programme. Sellega seonduvalt on autor seisukohal, et lähtuvalt Eesti demineerimistööde korraldusest on selle veelgi efektiivsemaks muutmisel tarvis kasutada toimivaid lahendusi ning panna neist kokku täiesti omanäoline ja funktsionaalne andmekogu. Mõtete- ja informatsiooni kogumiseks kasutas autor järgmiseid Vallon, EVA CD; Image Base technology, Explosives Search system X-base CD ZyLAB, 2005 Investigate, manage and share information CD SWEDEC, 2005 Handbook of Ammunition. Swedish ammunition donated to the Baltic States EADS Defence and Security, Weapon and Ammunition Training CD Dfuze, Xpect software, Terrorism has a Global Network CD GmbH Dresdner Sprengschule Dresdner Sprengschule Datenbank CD Õppematerjalid Demineerimiskeskusel ning selle pommigruppidel on kogunenud aastate jooksul hulgaliselt erinevaid õppematerjale. Need materjalid on aga kasutud, kuna olemasolev informatsioon on süstematiseerimata ning sellele puudub kiire juurdepääs. Andmekogu õppematerjalide moodulisse tuleks luua olemasolevatele õppematerjalidele vastavad kategooriad ning kogu materjal (mis on elektroonilisel kujul) laadida süstematiseeritult andmekogusse üles. Soovi korral saaks iga kasutaja otsida temale vajalikku informatsiooni ühest kohast E-DEMISEST. Soovitud materjalide üleslaadimisel saadetakse see administraatorile, kes otsustab saadud materjali iseloomu järgi ka selle paigutamise. Puutudes väljakutsel kokku lahingumoona või lõhkematerjaliga mille identifitseerimine andmebaaside põhjal ei õnnestu, oleks demineerimistööde juhil võimalus otsida informatsiooni antud eseme kohta ka õppematerjalide hulgast. Samuti võimaldaks E-DEMISE teadete funktsioon saata vajadusel täiendavalt soovitud grupile teade eseme täpsemaks identifitseerimiseks ja täiendavate juhiste saamiseks. 29

30 3.2.7 Dokumentatsioon Ametnik või teenistuja, kes oma töös ei puutu igapäevaselt kokku seadusloomega ning kel puudub vajadus pidevalt leida lahendusi võimalikele kaasustele, ei suuda sageli enam orienteeruda talle pandud õigustes ja kohustustes. Seaduste mittetundmine ei vabasta ametnikku vastutusest. Erinevate seadusandlike aktide muudatuste ja paranduste tõttu on operatiivvalves oleva demineerija jaoks sageli tema õigused ja kohustused ebamäärased. Vältimaks olukordi, mis võivad tekkida väljakutsetel seoses demineerimistööde korraldamisega, tuleks vastavad materjalid paigutada andmekogusse nii, et ka operatiivvalves olev teenistuja leiaks soovi korral kiiresti üles oma ülesannete täitmiseks vajalikud seadused, määrused, aktid, juhendid, käskkirjad, jms. Andmekogu arenguversioonis tuleks jagada dokumentatsiooni moodul sarnaselt päästeameti dokumendiregistrile postipoiss eraldi 6 alamooduliks: Seadusandlus - demineerimistöödega seotud otsesed seadusandlikud aktid näiteks: seadused, määrused, juhendid, käskkirjad jms; Tööülesanded - korraldused, täitmiseks käskkirjad, aastaplaanipõhised ülesanded, juhtkonna otsused jms; ettepanekute esitamiseks - arvamusküsitluste läbiviimiseks ja kommentaaride saamiseks esitatud materjalid; teadmiseks - teavitamine tehtud otsustest, tuleviku suundadest, toimuvatest sündmustest jms; saabunud dokumendid - kogu dokumentatsioon mis E-demisesse üles laetakse kajastub siin real ning samuti vastavas määratud alammoodulis. Kasutaja saab soovi korral määrata talle vajaliku nähtavate dokumentide hulga ning soovi korral kuvada selle pealehel asuva mooduli oma valikud real; teated - täiendav informatsioon, mida soovitakse dokumentidele lisada. Soovi korral saab saata teateid nii erinevatele kasutajagruppidele kui ka personaalselt. Personaalselt saadetud informatsioon kuvatakse kasutajale ka pealehe kohustuslikul menüüs teated. 30

31 3.2.8 Foorum Hetkel kasutusel oleva andmekogu juurde on juba loodud foorumi näol võimalus erialase informatsiooni vahetamiseks ning täiendavate teadmiste hankimiseks ja kasutamiseks. Sinna suunatakse DEMISE avalehel asuva lingi kaudu (Joonis 6). Joonis 6. (väljavõte andmekogust DEMIS) Väheste kasutajate tõttu on antud funktsiooni võimaluste kasutamine jäänud napiks. Samas küsitakse sageli erinevate leidude ja mõtete osas demineerijate arvamust ja näpunäiteid demineerimiskeskuse e-kirjade kaudu. See aga tähendab, et hulgaliste vastuste korral ummistavad need kirjad postkasti. Seda kõike võimaldab efektiivselt teha funktsioon foorum. Selleks, et aga seda võimalust hakataks enam kasutama tuleks E-DEMISES viia sisse vajalikud muudatused mis peaksid suurendama kasutajate hulka ning süvendama selle funktsiooni kasutusharjumust. Vajalikud muudatused: demineerimiskeskuse pommigruppide õppepäeval tuleb viia läbi koolitus foorumi kasutamise kohta ning selgitada selle funktsiooni ja vajalikkust; tõstatatud alateema ning sealsete muudatuste kohta saadetakse automaatselt kõigile andmekogusse kasutajatele vastavasisuline teade ning otselink teema kommenteerimiseks. 31

32 3.2.9 Kalkulaator Plahvatusega kaasnevate ohtude selgitamiseks demineerimistöödel saab erinevate arvutusmeetodite abil määrata nende mõjude võimalikku ulatust: kildude võimalik lennukaugus; lööklaine ulatus. Kui antud juhul otsustab demineerimistööde juht ohuala raadiuse kogemuslikul baasil, siis selline funktsioon annaks talle võimaluse saada reaalsem ja demineerimistööde juhendiga kooskõlas olev ülevaade leitud eseme võimalikest plahvatuse mõjudest. Võttes arvesse eseme asukoha eripära, selle lähiümbrusest tulenevaid mõjusid ning sekundaarse plahvatusohu võimalust, annab see vajaliku aluse evakuatsiooni korraldamiseks, valvepostide määramiseks polügoonil ning teistes hävituskohtades. Negatiivseks pooleks on antud arvutusmeetodi puhul just see, et ei õnnestu arvestada nimetatud mõjusid piirkonnas kus on tegemist on hoonestatud alaga või mõne muu piirkonnaga mille eripära muudab oluliselt plahvatusmõjude liikumist ja suunda. Sellegipoolest on tegemist tööriistaga mida saab vajaduse ja soovi korral demineerimistööde juht kasutada. Kalkulaator toimiks sarnaselt kaardikeskusele vabavara Google map funktsiooni põhjal. Sisestades andmeväljadele lähteandmed ja leitud eseme asukoha koordinaadid, kuvatakse piirkonna kaart mille keskpunktiks võetakse sisestatud koordinaadid. Lähteandmete abil arvutab kalkulaator välja eseme hävitamisel tekkivate plahvatusmõjude (ülerõhk, killud, lööklaine, temperatuur) ulatuse (Joonis 7) ning see kuvatakse vastaval inforeal ning samuti ringikujuliselt kaardil. Plahvatusmõjude vähendamiseks ja soovitud tulemuse saamiseks on võimalus sisestada andmereale vastavate mõjude soovituslik kaugus (n: kildude lennu maksimaalne kaugus). 32

33 Joonis 7. Plahvatusmõjude kalkulaatori tulemus kaardil Kui lisada siinkohal ka vastava pinnase koefitsient, siis arvutab sel puhul kalkulaator välja ka plahvatusmõjude vähendamiseks soovitusliku kaevesügavuse. Saadud informatsioon ja visuaalne kaart on võimalik lisada soovi korral ka väljasõidu lõpparuandele lisana juurde Kontakt Kontakti moodul on andmekogus täna esitatud (Joonis 8 lk 33). Kasutajal võimalik sisestada vastaval väljal ise väga põhjalikud isikuandmed. Andmete esitamine võiks autori hinnangul olla üles ehitatud ülevaatlikumalt ning süstematiseeritud juba mooduli avalehel. See oleks korrektsem ning aitaks kiiremini leida soovitud andmeid. 33

34 Joonis 8. Kontaktide kiirvalik Avalehe kategoorias tähtis esitatakse sarnaselt olemasolevale funktsioonile kontaktide kiirvalik. Lisaks demineerimiskeskuse kontaktidele peaks olema võimalik leida ka päästemeti- ja päästeteenistuste- ning peamiste koostööpartnerite kontakte. Vajalike kontaktide kiireks leidmiseks tuleks need jagada vastavalt erinevatesse kategooriatesse: demineerimiskeskus; Päästeamet; päästeteenistused; koostööpartnerid. Vaikimisi arvestab programm demineerimiskeskuse vastavaid kontakte. Rippmenüüst saab soovi korral valida täiendava sihtgrupi ning leida soovitud kontaktandmed. Demineerimiskeskuse töötajate puhul jagada andmekogu arenguversioonis isiklikud andmed vajalike- ja soovituslike andmete kategooriasse. Isikuandmete lisamisel vastavasse süsteemi, tuleb arvestada isikuandmete kaitse seadusega 21. Vajalike andmete puhul oleks tegemist otseste kontaktandmetega ning soovituslike isikuandmete puhul saab iga kasutaja soovi korral lisada oma kontaktandmetele ka isikliku eluloo kirjelduse (Curriculum Vitae). 21 Isikuandmete kaitse seadus RT I, , 11, 53 34

35 Kontaktid (esitatakse sarnaselt olemasolevale kiirotsingu korras) nimi ametikoht telefon (id) e-kiri Täiendav info (kui on, siis esitatakse täiendava infona kontakti otsingu aknas või vajutades nimele kiirotsingu aknas): elukoht (aadress, GPS) täiendav kontakt nr (abikaasa, elukaaslane, vms) telefon (2) e-kiri (2) skype aadress CV Rahvusvaheline informatsioon Koostöös partneritega välisriikidest, saadetakse demineerimiskeskusesse sageli asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud demineerimisalast informatsiooni, mis on seotud peamiselt erinevate kuritegelike rühmituste poolt valmistatud improviseeritud lõhkeseadeldiste ja isevalmistatud lõhkematerjalidega. Kuna seoses piiride avanemisega ei tunne riigipiire ka rahvusvaheline terrorism siis on sedalaadi informatsioon ja erinevad suunad selles valdkonnas ka demineerijatele Eestis väga tähtsa ja elulise väärtusega. Käesolevaga saadetakse e-kirjade üldnimekirja alusel see info edasi kõigile demineerimiskeskuse töötajatele. Samas arvestamata, et mitte kõik ei valda seda keelt milles on see ülevaade antud. Üldjuhul on see inglise keeles ja on ka juhtumeid kus see info saadetakse prantsuse- või itaalia keeles. Selline info on aga paraku kasutu kuna saamata aru millest täpselt käib jutt siis kustutatakse see kiri ning oluline informatsioon ei jõua vajaliku sihtgrupini. Lahendusena pakub autor, et infomaterjal laetakse demineerimiskeskuse peaspetsialisteksperdi (andmekogu haldur) poolt nii originaal- kui ka tõlgitud kujul koos vastava kokkuvõttega üles andmekogusse rahvusvaheline informatsioon. Vastav märge sellise informatsiooni ilmumise kohta kajastub ka andmekogu pealehe infoväljal ning annab 35

36 võimaluse demineerijal selle informatsiooniga tutvumiseks Eesti keeles. Vastava materjali kommenteerimiseks lisatakse moodulile ka kommentaaride väli kuhu soovi korral saavad kasutajad jätta täiendavat informatsiooni vastava materjali kohta. 36

37 KOKKUVÕTE Infotehnoloogilised lahendused on maailmas just seepärast äärmiselt arenemisvõimelised, et andmekogud, riist- ja tarkvara, aitavad oma funktsionaalsusega muuta inimeste igapäevatoimetused kiiremaks, süsteemsemaks, funktsionaalsemaks ja lihtsamaks. Päästeameti demineerimiskeskuse demineerijatel tuleb oma tööülesannete efektiivseks ja ohutuks täitmiseks kasutada hulgaliselt spetsiifilisi erialaseid teadmisi ja juhend- ning infomaterjale, mille kasutusvajadus ilmneb juba operatiivväljakutse teenindamisel. Eksimine võib demineerimistöödel tuua kaasa aga surmaga lõppevaid tagajärgi. Just seepärast on vajalik kasutada ära kõik tehnoloogilised vahendid ning need efektiivselt eesmärgi nimel tööle rakendada, saamaks kogu tegevusest põhjalikum ülevaade ning väljakutsete kohta korrektne aruandlus. Demineerimiskeskuses kaheksa aastat tagasi loodud andmekogu kannab endas olulist väärtust, ent selle süsteemi kaasajastamine ning veelgi kasutajasõbralikumaks muutmine aitaks demineerimistöö korraldust muuta veelgi efektiivsemaks. Käesolevas töös esitas autor oma nägemuse andmekogu DEMIS arenguversiooni E-DEMIS loomiseks. Käesoleva tööga seotud uuringus ilmnes ka vajadus korraldada mõnevõrra ümber praeguses andmekogus toimivad funktsioonid ning muuta need arenguversioonis veelgi efektiivsemaks. Samuti tuleks lisada juurde erinevaid mooduleid, mis muudaksid andmekogu demineerijale peamiseks informatiivseks tööriistaks. Kaardikeskus aitaks saada visuaalse ülevaate varem toiminud väljakutsetest valitud piirkonda ning saada ülevaade sealt varem leitud lahingumoonast ja tehtud demineerimistöödest. Koolitusinfo mooduli kaudu saab sisestatud aruannete alusel põhjaliku ülevaate sündmuste kohta. Elektrooniline sõiduraamat annaks võimaluse ühistel alustel saada teavet kogu demineerimiskeskuse sõidukite kasutusest ja kulutatud kütusest. Sõidudokumentide aegumisest, teavitaks süsteem vastavalt arendus- ja tehnikatalitust ning pommigruppide juhte. Väliskolleegidelt saadud erialase rahvusvahelise informatsiooni paigutamine andmekogusse looks samuti demineerijatele võimaluse olla teadlikud erinevates riikides tegutsevate terroristlike rühmituste ja -isikute poolt valmistatud improviseeritud lõhkeseadeldistest ning erinevatest lõhkematerjalidest millesarnaste 37

38 kasutamist kuritegelikul otstarbel ei saa välistada ka Eestis. Õppe- ja juhendmaterjalide koondamine üheks ülevaatlikuks andmekoguks, annaks võimaluse leida lõhkematerjalidega seotud informatsioon ühest kohast ka siis kui veel loodav- ning olemasolev andmebaas soovitud informatsiooni veel ei sisalda. Plahvatusmõjude hindamise kalkulaatori abil saaks demineerimistööde juht hinnata plahvatusohtliku eseme võimalikke mõjusid teda ümbritsevale keskkonnale, rajatistele ja elusorganismidele ning võtta seeläbi vastu põhjendatud otsuseid ohuala määramiseks demineerimistöödega seotud sündmuskohal. Lõhkematerjali andmebaasi loomisest andmekogusse juurde peaks saama üheks peamiseks suuremaks ülesandeks kõigile demineerimiskeskuse töötajatele, millest aga hiljem kujuneks välja peamine abimaterjal lõhkematerjalide identifitseerimiseks. Läbi koostöö demineerimiskesksuse demineerijatega ja andmekogu arendajatega, pakub autor tulevikus omalt poolt igakülgset abi ja mõtteid lõputöös esitatud muudatuste praktiliseks rakendamiseks. See aitaks arendada demineerimisalase andmekogu veelgi funktsionaalsemaks ja informatiivsemaks töövahendiks. Arenguversiooni nimetuseks võiks olla E-DEMIS. 38

39 SUMMARY Today s information technology solutions possess an enormous amount of developmental capabilities. Such functionality makes one s daily activities easier and faster, systematic and functional. In order to be effective and remain safe, Estonian Rescue Board Explosive Ordnance Disposal (EOD) technicians employ a number of specific professional tools such as background knowledge, instructional materials and information, which are already in high demand during operational response calls. It is necessary to take full advantage of all the technological resources available and effectively implement them, in order to obtain a more detailed picture of all the activities and the challenges of accurate reporting. An error during EOD clearance operations may lead to fatal consequences. The Estonian EOD Center s eight-year-old database is of significant value, but the modernization of the system to make it user-friendlier would better facilitate the Center, and make EOD removal and clearance more efficient. The author presents his vision for the EOD Center s current database DEMIS to the creation of E-DEMIS. This graduate work-related study also shows the need to arrange for different operating functions from the current database, and make the new developed version even more efficient. It should also be added to a variety of modules that make the demise of e- database the primary EOD clearance information tool. The Map Center will provide a visual overview of the challenges of a selected area in the past and then get a picture of the ordnance found during clearance. The Training Module can be inserted through the reports on the basis of a comprehensive overview of the events. An electronic vehicle dispatch log would provide information on a common basis across the entire EOD Center s vehicles such as the amount of fuel expended and distances traveled. This system could also be developed to inform Bomb Group Chiefs of technical issues. Professional training received from our foreign colleagues in international database as well as EOD clearance would create an opportunity to be aware of the various countries and terrorist groups operating in the production of improvised explosives devices, and various similarities in the use of explosive substances for criminal purposes can not be ruled out in Estonia. Learning and instructional materials comprehensively databases were 39

40 merged into one, would be an opportunity to find the explosive-related information in one place, even if the more-established as well as the existing database does not yet contain the desired information. Evaluation using a calculator, explosive, could be the object of demining operations director to assess the possible effects on the explosive to the surrounding environment, facilities, and living organisms, and thus make a calculated conclusion determining the danger zone associated with the scene of ordnance clearance. Explosive substances in the creation of the database to the database should become one of the primary objectives to all employees but which, however, later become a major aid for the identification of explosives. Through the cooperation of the EOD Center and database developers, the author offers comprehensive support and ideas and the practical implementation of the amendments. This would help to develop a database of more closely tuned to EOD technicians as a functional and informative tool. This developed version could be called E-DEMIS. 40

41 VIIDATUD ALLIKATE LOETELU Demineerimistööde korra kinnitamine. RT I 1998, 81, DEMIS, Päästeameti demineerimiskeskuse andmestik Dfuze, Xpect software, Terrorism has a Global Network CD EADS Defence and Security, Weapon and Ammunition Training CD GmbH Dresdner Sprengschule Dresdner Sprengschule Datenbank CD Image Base technology, Explosives Search system X-base CD Isikuandmete kaitse seadus RT I, , 11, 53 Jääger, K. Koov, K, Pensa, V. Toks, T. Voolaine, A. Öpik, A Politseiamet, IT Arendusosakond. Integratsioon ja e-teenused politsei infosüsteemis ( Klaos, M Õnnetusjuhtumid ja turvalisus. Tartu: AS Printon tükikoda, 108 Молчанов, Туркин, Курс Артиллери Москва Päästeameti demineerimiskeskuse väljakutsete statistika Päästeameti põhimäärus. RTL 2006, 33, 595. Päästeameti struktuur Päästeseadus. RT I 1994, 28, 424. Rand, E Nõukogude võim tegi Eestist E-riigi. Eesti Päevaleht 13.05, 5. Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse põhimäärus SWEDEC, 2005 Handbook of Ammunition. Swedish ammunition donated to the Baltic States ZyLAB, 2005 Investigate, manage and share information CD Vallon, EVA CD; 41

42 LISA 1. Demineerimiskeskuse väljakutsete statistika 42

43 LISA 2. Küsitlusleht Lugupeetud kolleeg! Õpin Sisekaitseakadeemia päästekolledžis neljandal kursusel ning oma lõputööks olen valinud demineerimistööde valdkonnaga seotud teema, mis kannab nime Päästeameti demineerimiskeskuse andmekogusse E-demise arenguversioon. Olles ise igapäevaselt selle andmekogusse kasutaja, olen leidnud, et see programm vajaks oma funktsionaalsuse suurendamiseks mõningaid täiendusi. Käesoleva küsitluslehega sooviksin saada Teie poolseid vastuseid allpool toodud küsimustele, et saaksin oma ettepanekute juurutamiseks olla objektiivsem ning selgitada välja ka Teiepoolsed seisukohad. Andmeid töödeldakse ning kasutatakse üksnes käesoleva töö raames. Ette tänades, Janek Sõnum Palun vastake kõigile küsimustele, kas nõustute toodud väidetega, tõmmates ringi ümber ühele Teie arvamusele vastavale vastusevariandile. Vastuse skaala on järgmine: 1 - mitte kunagi/ üldse mitte nõus; 2 - harva; 3 - sageli; 4 - alati/täiesti nõus 1. Kasutan oma töös sageli andmekogusse demis üldse mitte nõus täiesti nõus 2. Andmekogu demis on minu jaoks lisakohustus mida tuleb täita üldse mitte nõus täiesti nõus 3. Andmekogusse mis oleks informatiivsem ning sisaldaks rohkem erialaseid andmeid kui antud hetkel, kasutaksin sagedamini üldse mitte nõus täiesti nõus 4. Väljakutsetel vajaksin informatsiooni varajasemate sarnaste leidude ja sündmuste kohta üldse mitte nõus täiesti nõus 5. Väljakutsetel vajaksin sündmuskohale ülevaatlikku juhendmaterjali üldse mitte nõus täiesti nõus 6. Väljakutsetel piisab ohu hindamiseks kogemustest ning isiklikest teadmistest üldse mitte nõus täiesti nõus 7. Lahingumoonaga seotud väljakutsetel tean peast leitud eseme ning selle süütemehhanismi ehitust üldse mitte nõus täiesti nõus 8. Andmekogussele juurdepääs vaid sisevõrgust piirab selle kasutamist üldse mitte nõus täiesti nõus 43

44 9. Andmekogu annab väljakutsete kohta põhjaliku ülevaate üldse mitte nõus täiesti nõus 10. Andmekogu peaks andma väljakutse kohta põhjaliku ülevaate üldse mitte nõus täiesti nõus 11. Andmekogusse sisestatakse kõigis pommigruppides andmeid põhjalikult üldse mitte nõus täiesti nõus 12. Lisaks andmete sisestamisele kasutan sageli ka teisi infovälju (n: kontaktid, statistika, jne) üldse mitte nõus täiesti nõus 13. Kasutan andmekogusse igakülgse erialase informatsiooni saamiseks üldse mitte nõus täiesti nõus 14. Andmekogu täidab täielikult minu ootused sellelt programmilt üldse mitte nõus täiesti nõus 15. Sooviksin leida andmekogussest rohkem erialast informatsiooni üldse mitte nõus täiesti nõus Struktuuriüksuse nimetus:... Ametikoha nimetus:.... Selgitused: (soovi korral) 44

45 LISA 3. Mürskude ja mürsusütikute jagunemine 45

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mahara võimalused Marju Piir Triin Marandi Tartu Ülikool 2016 E-portfoolio Kogumik õppija poolt loodud, valitud, järjestatud, reflekteeritud ja esitletud materjalidest, tõendamaks õpitust arusaamist ja

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

KINNITATUD

KINNITATUD TARBIJAKAITSEAMETI TURUJÄRELEVALVE OSAKONNA KAUBANDUSTALITUSE EKSPERT- VALDKONNAJUHI AMETIJUHEND 1. ÜLDOSA 1.1 STRUKTUURIÜKSUS Turujärelevalve osakond / kaubandustalitus 1.2 AMETIKOHA NIMETUS Ekspert-

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

PEADIREKTOR

PEADIREKTOR KINNITATUD august 2018 I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 1.1 Struktuuriüksus Järelevalveosakond 1.2 Ametinimetus Nõunik (keskkonnatervis) 1.3 Ametipositsioon Ametnik 1.4 Vahetu juht Järelevalveosakonna juhataja 1.5

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

Statistikatarkvara

Statistikatarkvara Sissejuhatus statistika erialasse, sissejuhatus matemaatika erialasse, 20. september 2018 Statistikatarkvara põgus ülevaade Krista Fischer Statistikatarkvara kategooriad Võib jagada mitut moodi: Tarkvara,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Lisa 5 koolituse materjalid

Microsoft PowerPoint - Lisa 5 koolituse materjalid 03. detsember, 2009 Piirangutest vabaks IT-ga või IT-ta? Heiti Mering Heiti.mering@ee.fujitsu.com Eero Elenurm eero@elenurm.net Piirangud või võimalused? Millised on meie oskused? Millised on meie teadmised?

Rohkem

Monitooring

Monitooring IT infrastruktuuri teenused Monitooring Margus Ernits margus.ernits@itcollege.ee 1 Miks? Arvutisüsteemid töötavad tõrgetega Pole olemas 100% veakindlaid ja keerulisi arvutisüsteeme Tõrgetest võib teada

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul

Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul Selgitused Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse taotlemise protsessi kohta e- PRIAs. Taotlusi saab eeltäita ajavahemikul 27.03 02.04.2019 Taotlusi saab esitada taotlusperioodil 03.04 10.04.2019

Rohkem

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine e24.ee folklore.ee delfi.ee www.ut.ee www.delfi.ee ut.ee Teeme ISE: harilikud hoidised virtuaalsetest viljadest veebiarhiivi riiulil Jaanus Kõuts, Eesti Rahvusraamatukogu 17.09.2013 Kogemused http://archive.org

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00

IT infrastruktuuri teenused sissejuhatav loeng 00 IT infrastruktuuri teenused I385 Aine õppejõud: Katrin Loodus, Margus Ernits http://enos./~mernits Tallinn, 2014 Oluline info on aine vikis Kindlasti hoia silma peal aine vikil: https://wiki./ Sealt vali:

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem

BIM360 ja RealityCapture

BIM360 ja RealityCapture DROONID EHITUSES KAASAEGNE PROJEKTIPANK ja selles Reality Capture töövood 10.06.2019 Ettekanne Hendrik Park MINA linkedin.com/in/hendrik park BIM konsultant 2018 - Tootejuht 2018 - Projekteerimise projektijuht

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - seminar_6_n\365uded-ainemudel tagasiside.ppt [Compatibility Mode]) Tarkvara projekt seminar VI Eelmise iteratsiooni tagasivaade, testimine, installatsioonijuhend, järgmise iteratsiooni näited. Karel Kravik Administratiivset:protestid Probleem: protestide hulk ja kvaliteet

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest ADS-iga liidestumine Andre Kaptein Maa-ameti aadressiandmete osakonna vanemspetsialist 22.11.2017 Aadressiandmete süsteemi (ADS) kasutamise kohustus tuleneb seadustest Ruumiandmete seadus 59 lg 1 - ADS-i

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc

Microsoft Word - ref - Romet Piho - Tutorial D.doc Tartu Ülikool Andmetöötluskeel "Tutorial D" realisatsiooni "Rel" põhjal Referaat aines Tarkvaratehnika Romet Piho Informaatika 2 Juhendaja Indrek Sander Tartu 2005 Sissejuhatus Tänapäeval on niinimetatud

Rohkem

Ajaveeb-veebileht.pptx

Ajaveeb-veebileht.pptx Inoftehnoloogia ja koostöö Ajaveeb ehk blog Ka veebipäevik, weblog - sisaldab perioodiliselt lisatavaid postitusi, mis on pööratud kronoloogilises järjekorras Ajaveeb võib olla avalik (nähtav kõigile lugejatele)või

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Microsoft PowerPoint - geodb_090507v1.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - geodb_090507v1.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Eesti topograafiline andmekogu ja geoandmebaasi põhine topograafiliste andmete uuendamine Olev Veskimäe Topoandmete osakond Maa-amet Sisukord Geoandmebaas Uuendamine Kvaliteedi tagamine Vigade haldamine

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx

Microsoft Word - essee_CVE ___KASVANDIK_MARKKO.docx Tartu Ülikool CVE-2013-7040 Referaat aines Andmeturve Autor: Markko Kasvandik Juhendaja : Meelis Roos Tartu 2015 1.CVE 2013 7040 olemus. CVE 2013 7040 sisu seisneb krüptograafilises nõrkuses. Turvaaugu

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid Internet on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvuti

Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid Internet on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvuti Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvutikasutajatest kasutab ka ti;! 40% Eesti kodudest on vähemalt

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem