Kasutusjuhend. Lugege põhjalikult seda kasutusjuhendit ja paigaldusjuhendit (eraldiseisev dokument), et tutvuda ohutu ja efektiivse kasutamisega.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kasutusjuhend. Lugege põhjalikult seda kasutusjuhendit ja paigaldusjuhendit (eraldiseisev dokument), et tutvuda ohutu ja efektiivse kasutamisega."

Väljavõte

1 Kasutusjuhend Värviline LCD-kuvar Oluline Lugege põhjalikult seda kasutusjuhendit ja paigaldusjuhendit (eraldiseisev dokument), et tutvuda ohutu ja efektiivse kasutamisega. Kuvari reguleerimist ja sätteid vaadake paigaldusjuhendist. Värskeima kasutusjuhendi saate laadida alla meie veebilehelt aadressil

2 OHUTUSSÜMBOLID Selles juhendis ja tootel on kasutatud alltoodud ohutussümboleid. Need tähistavad kriitilise tähtsusega teavet. Lugege neid hoolikalt. HOIATUS ETTEVAATUST Kirjaga HOIATUS tähistatud teabe eiramine võib põhjustada raskeid vigastusi ja võib olla eluohtlik. Kirjaga ETTEVAATUST tähistatud teabe eiramine võib põhjustada kergemaid vigastusi ja/või kahjustusi varale või tootele. Tähistab tähelepanu pööramise vajalikkust. Näiteks sümbol elektrilöögioht. tähistab ohtu, nagu Tähistab keelatud tegevust. Näiteks sümbol nagu ärge demonteerige. tähistab konkreetset keelatud tegevust, Tähistab kohustuslikku tegevust, mida tuleb teha. Näiteks sümbol teavitust, nagu seadme maandus. tähistab üldise keelu See toode on reguleeritud spetsiaalselt kasutamiseks piirkonnas, kuhu see algselt tarniti. Kui seda kasutatakse väljaspool seda piirkonda, ei pruugi toode töötada nii, nagu on toodud tehnilistes andmetes. Selle juhendi ühtegi osa ei ole lubatud reprodutseerida, salvestada otsingusüsteemidesse ega edastada üheski vormis või viisil, elektrooniliselt, mehhaaniliselt või muul viisil ilma EIZO Corporationi eelneva kirjaliku nõusolekuta. EIZO Corporationil ei ole ühtegi kohustust hoida edastatud materjale või teavet konfidentsiaalsena, v.a juhul, kui eelnevalt on sõlmitud kokkulepe nimetatud teabe vastuvõtmise kohta EIZO Corporationi poolt. Kuigi rakendatud on kõiki meetmeid, et selle kasutusjuhendi teave oleks ajakohane, pidage meeles, et EIZO kuvari tehnilised andmed võivad muutuda ilma etteteatamata. 2

3 ETTEVAATUSABINÕUD OLULINE See toode on reguleeritud spetsiaalselt kasutamiseks piirkonnas, kuhu see algselt tarniti. Kui toodet kasutatakse väljaspool piirkonda, ei pruugi see töötada vastavalt tehnilistele andmetele. Isikuohutuse ja korrektse hoolduse jaoks lugege põhjalikult seda jaotist ja kuvari hoiatuslauseid. Hoiatuslausete asukoht WARNING AVERTISSEMENT WARNUNG Seadmel olevad sümbolid Sümbol See sümbol tähendab Peatoitelüliti: vajutage kuvari peatoite välja lülitamiseks. Peatoitelüliti: vajutage kuvari peatoite sisse lülitamiseks. Toitenupp: vajutage kuvari toite sisse või välja lülitamiseks. Vahelduvvool Elektriohu hoiatus ETTEVAATUST: Vt OHUTUSSÜMBOLID (lk 2). WEEE-märgis: CE-märgis: Toode tuleb kasutusest kõrvaldada eraldi; materjale saab ümber töödelda. EL-i vastavusmärgis vastavalt nõukogu direktiividele ja/või määrustele (EL). ETTEVAATUSABINÕUD 3

4 HOIATUS Kui seade hakkab eraldama suitsu, levitab põlemislõhna või tekitab ebatavalisi helisid, ühendage kõik toiteühendused viivitamatult lahti ja võtke abi saamiseks ühendust oma kohaliku EIZO esindajaga. Rikkis seadme kasutamine võib põhjustada süttimist, elektrilööki või kahjustusi seadmele. Ärge proovige korpust avada ega seadet ümber ehitada. Korpuse avamine või seadme ümber ehitamine võib põhjustada süttimist, elektrilööki või põletusi. Jätke kõik hooldustööd hoolduspersonali ülesandeks. Ärge proovige seadet ise hooldada, sest katete avamine või eemaldamine võib põhjustada süttimist, elektrilööki või seadmele kahjustusi. Hoidke väikesed esemed ja vedelikud seadmest eemal. Väikesed esemed, mis võivad kogemata kukkuda läbi ventilatsiooniavade korpuse sisse, või pritsmed, mis satuvad korpuse sisse, võivad põhjustada süttimist, elektrilööki või seadme kahjustusi. Kui korpusesse satub mõni ese või vedelik, ühendage seade viivitamatult vooluvõrgust lahti. Laske seadet enne uuesti kasutamist kontrollida kvalifitseeritud teenindusinseneril. Asetage seade tugevale ja stabiilsele kohale. Mitterahuldavale pinnale paigutatud seade võib kukkuda ümber ja põhjustada vigastusi või seadme kahjustusi. Kui seade kukub, ühendage viivitamatult lahti toide ja pöörduge abi saamiseks kohaliku EIZO esindaja poole. Ärge jätkake kahjustunud seadme kasutamist. Kahjustunud seadme kasutamine võib põhjustada süttimist või elektrilööki. Kasutage seadet sobivas kohas. Selle nõude eiramine võib põhjustada süttimist, elektrilööki või seadme kahjustusi. Ärge asetage väliskeskkonda. Ärge paigutage transpordisüsteemi (laev, lennuk, rong, autod jms). Ärge paigutage tolmusesse või niiskesse keskkonda. Ärge paigutage kohta, kus ekraanile võidakse pritsida vett (vannituba, köök vms). Ärge paigutage kohta, kus ekraanile satub otse auru. Ärge paigutage soojust kiirgavate seadmete ega niisutaja lähedale. Ärge paigutage kohta, kus tootele langeb otse päikesevalgus. Ärge paigutage süttimisohtlike gaasidega keskkonda. Ärge asetage söövitavate gaaside (nt vääveldioksiidi, vesiniksulfiidi, lämmastikdioksiidi, kloori, ammoniaagi ja osooni) keskkonda. Ärge asetage keskkonda, kus leidub tolmu, atmosfääris korrosiooni kiirendavaid komponente (nagu naatriumkloriid ja väävel), elektrit juhtivaid metalle, jms. Lämbumisohu vältimiseks hoidke pakendi plastkotid imikutele ja lastele kättesaamatus kohas. Kasutage isoleeritud toitejuhet ja ühendage see teie asukohariigi standardsesse pistikupesasse. Jälgige, et see oleks toitejuhtme nimipinge piirides. Selle eiramine võib põhjustada süttimist või elektrilööki. Toide: V vahelduvvool 50/60 Hz Toitejuhtme lahti ühendamiseks haarake tugevalt pistikust ja tõmmake. Juhtmest sikutamine võib seadet kahjustada ja põhjustada süttimist või elektrilööki. Seade peab olema ühendatud maandusega pistikupessa. Selle eiramine võib põhjustada süttimist või elektrilööki. 4 ETTEVAATUSABINÕUD

5 HOIATUS Kasutage õiget pinget. Seade on loodud töötama ainult ettenähtud pingega. Ühendamine muu pingega, kui toodud Kasutusjuhendis, võib põhjustada süttimist, elektrilööki või seadme kahjustusi. Toide: V vahelduvvool 50/60 Hz Ärge koormake jõuahelat üle, sest see võib põhjustada süttimist või elektrilööki. Käsitsege toitejuhet ettevaatlikult. Ärge asetage toitejuhet seadme ega muude raskete esemete alla. Ärge tõmmake juhtmest ega siduge seda sõlme. Kui toitejuhe kahjustub, lõpetage selle kasutamine. Kahjustunud toitejuhtme kasutamine võib põhjustada süttimist või elektrilööki. Elektriohutuse tagamiseks ärge ühendage toitejuhet vooluvõrguga või sellest lahti patsientide juuresolekul. Ärge puudutage kunagi pistikut ja toitejuhet äikese ajal. Nende puudutamine võib põhjustada elektrilööki. Käetoe paigaldamisel vaadake käetoe kasutusjuhendit ja paigaldage seade turvaliselt. Selle tegemata jätmine võib põhjustada seadme lahti tulemist, mis omakorda võib põhjustada vigastusi või seadme kahjustusi. Veenduge enne paigaldamist, kas lauad, seinad ja muud kohad, kuhu käetugi kinnitatakse, on piisava mehhaanilise tugevusega. Seadme maha kukkumise korral küsige nõu oma kohalikult EIZO esindajalt. Ärge jätkake kahjustunud seadme kasutamist. Kahjustunud seadme kasutamine võib põhjustada süttimist või elektrilööki. Kallutusjala uuesti kinnitamiseks kasutage samu kruve ja kinnitage need tugevalt. Ärge puudutage kahjustunud LCD-paneeli otse paljaste kätega. Vedelkristall, mis võib paneelist lekkida, on silma või suhu sattudes mürgine. Kui nahk või mõni muu kehaosa puutub paneeliga otse kokku, peske neid põhjalikult. Füüsiliste sümptomite korral pöörduge arsti poole. Tagantvalgustuse luminofoorlambid sisaldavad elavhõbedat (LED-tagantvalgustusega tooted ei sisalda elavhõbedat); kõrvaldage need kasutusest vastavalt kohalikele, riiklikele või föderaalseadustele. Kokkupuude elavhõbedaga võib avaldada mõju närvisüsteemile, sh värinad, mälukaotus ja peavalu. ETTEVAATUSABINÕUD 5

6 ETTEVAATUST Olge seadme kandmisel ettevaatlik. Ühendage seadme liigutamise ajaks toitejuhe ja kaablid lahti. Seadme liigutamine ühendatud toitejuhtmega on ohtlik. See võib põhjustada vigastusi. Kandke ja paigutage seade vastavalt õigetele ettenähtud meetoditele. Seadme kandmisel haarake ja hoidke kindlalt, nagu näidatud alloleval joonisel. Ärge pakendage lahti ega kandke seadet üksinda, sest suur seade on väga raske. Seadme maha kukutamine võib põhjustada vigastusi või seadme kahjustusi. Ärge katke korpuse ventilatsiooniavasid. Ärge asetage ventilatsiooniavadesse mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet suletud kohta. Ärge kasutage seadet tagaküljele või tagurpidi paigutatuna. Ventilatsiooniavade katmine takistab vajalikku õhuringlust ja võib põhjustada süttimist, elektrilööki või seadme kahjustusi. Ärge puudutage pistikut märgade kätega. See võib põhjustada elektrilööki. Kasutage hõlpsalt ligipääsetavat pistikupesa. See tagab, et te saate probleemide korral kiiresti vooluühenduse katkestada. Puhastage regulaarselt monitori toitepistiku ja ventilatsiooniava ümbrust. Pistikul olev tolm, vesi või õli võib põhjustada süttimist. Ühendage seade enne puhastamist vooluvõrgust lahti. Seadme puhastamine ajal, kui see on vooluvõrku ühendatud, võib põhjustada elektrilööki. Kui te ei kavatse seadet pikema aja jooksul kasutada, ühendage toitejuhe pärast toite välja lülitamist vooluvõrgust lahti, et tagada ohutus ja säästa elektrit. See toode sobib ainult patsiendikeskkonda, kuid ei ole mõeldud patsiendiga kokku puutumiseks. Kasutajatele EMP piirkonnas ja Šveitsis: Igast seadmega seotud ohujuhtumist tuleks teatada seadme tootjale ning kasutaja ja/või patsiendi asukohajärgse liikmesriigi pädevale asutusele. 6 ETTEVAATUSABINÕUD

7 Märkused selle kuvari kohta Ettenähtud kasutus See toode on mõeldud digitaalpiltide kuvamiseks ja vaatamiseks väljaõppega meditsiinitöötaja poolt läbivaatamise ja analüüsimise eesmärgil. Tähelepanu Selle toote garantii ei pruugi katta muid kasutusviise, kui on kirjeldatud selles kasutusjuhendis. Selles kasutusjuhendis toodud tehnilised andmed kehtivad ainult siis, kui kasutatakse järgmisi vahendeid: --Tootega kaasasolevad toitejuhtmed; --Meie poolt ettenähtud signaalkaablid. Kasutage ainult valikulisi tooteid, mis on meie poolt toodetud või heaks kiidetud selle tootega kasutamiseks. Nõuded paigaldamisele Lugege hoolikalt ETTEVAATUSABINÕUD (lk 3) ja järgige alati juhiseid. Monitori statiivile paigaldamisel veenduge, et monitori külgede, ülaosa ja põhja ümber jääb piisavalt vaba ruumi. Paigutage monitor nii, et valgus ekraanile ei satu. Kui asetate käesoleva toote lakiga kaetud lauale, võib värv kummi koostise tõttu toote alla kinni jääda. Märkused selle kuvari kohta 7

8 Hooldus Elektriosade töö stabiliseerumine võtab aega umbes 30 minutit. Oodake 30 minutit või rohkem pärast kuvari toite sisse lülitamist või kui kuvar väljub energiasäästurežiimist ja alles seejärel reguleerige kuvarit. Kuvarid tuleks seadistada madalale heledusele, et vähendada pikaajalisest kasutamisest tingitud muutusi heleduses ja tagada stabiilne kuva. Tehke regulaarselt püsivuskatseid. Vajadusel kalibreerige. Üksikasju vt RadiCS/RadiCS LE monitori kvaliteedikontrolli tarkvara kasutusjuhenditest. Vastasel juhul võivad komponendid (nt LCD-paneel või ventilaator) aja jooksul degradeeruda. Kontrollige neid perioodiliselt normaalse töötamise suhtes. Kui ekraanipilti muudetakse pärast pikemaajalist ühe ja sama pildi kuvamist, võib tekkida järelpilt. Sama pildi pikaajalise kuvamise vältimiseks kasutage ekraanisäästjat või energiasäästurežiimi. Kui monitor näitab pika aja jooksul pidevalt pilti, võivad tekkida tumedad plekid või sissepõlemine. Monitori eluea pikendamiseks soovitame seda perioodiliselt välja lülitada. LCD-paneeli tagantvalgustusel on kindel kasutusiga. Kui ekraan muutub tumedaks ja hakkab värisema, võtke ühendust kohaliku EIZO esindajaga. Ekraanil võivad olla vigased pikslid või vähesel arvul heledaid punkte. See tuleneb paneeli omadustest ja ei tähenda toote talitlushäiret. Ärge vajutage paneelile ega raami servale tugevalt, sest see võib põhjustada ekraani talitlushäireid, nt häirivad mustrid jms. Kui paneelile avaldatakse pidevalt survet, võib see paneeli halvendada või kahjustada. (Kui ekraanile jäävad survest jäljed, jätke ekraan must-valge kuvaga seisma. Sümptom võib kaduda.) Ärge kraapige ega vajutage paneelile terava esemega, sest see võib paneeli kahjustada. Ärge proovige seda pühkida salvrättidega, sest see võib paneeli kriimustada. Kui kuvar on külm ja tuuakse toatemperatuurile või ruumi temperatuur suureneb äkitselt, võib kuvari sise- ja välispindadele tekkida kondensaat. Sellisel juhul ärge lülitage kuvarit sisse. Selle asemel oodake, kuni kondensaat kaob, sest vastasel juhul võib see kuvarit kahjustada. 8 Märkused selle kuvari kohta

9 Puhastamine Kuvari uuena väljanägemise hoidmiseks ja kasutusaja pikendamiseks on soovitatav regulaarne puhastamine. Tähelepanu Kemikaalid, nagu alkohol ja antiseptilised lahused, võivad põhjustada ebaühtlast läiget, tuhmumist ja korpuse või paneeli luitumist ning samuti halvendada pildikvaliteeti. Ärge kasutage kunagi lahustit, benseeni, vaha ega abrasiivseid puhastusvahendeid, mis võivad korpust või paneeli kahjustada. Ärge laske kemikaalidel kuvariga otse kokku puutuda. Märkus Korpuse ja paneeli pinna puhastamiseks on soovitatav kasutada valikulist toodet ScreenCleaner. Korpuse või paneeli pinnal olevaid plekke saab eemaldada osaliselt veega niisutatud pehme riidetükiga. Kemikaalid, mida võib puhastamisel kasutada Materjali nimetus Toote nimetus Etanool Etanool Isopropüülalkohol Isopropüülalkohol Kloorheksidiin Hibitane Naatriumhüpoklorit Purelox Bensalkooniumkloriid Welpas Alküüldiaminoetüülglütsiin Tego 51 Glutaraal Sterihyde Glutaraal Cidex Plus28 Kuvari mugav kasutamine Liiga tume või hele ekraan võib mõjutada teie silmi. Reguleerige kuvari heledus vastavalt keskkonnatingimustele. Kuvari vaatamine pikema aja jooksul kurnab teie silmi. Puhake iga tunni järel 10 minutit. Vaadake ekraani õigelt kauguselt ja õige nurga alt. Märkused selle kuvari kohta 9

10 SISUKORD ETTEVAATUSABINÕUD... 3 OLULINE... 3 Märkused selle kuvari kohta... 7 SISUKORD Peatükk 1 Tutvustus Omadused Pakendi sisu EIZO LCD Utility Disk...12 Ketta sisu ja tarkvara ülevaade...12 Tarkvara RadiCS LE / ScreenManager Pro for Medical kasutamine Juhtimisnupud ja funktsioonid...13 Peatükk 2 Seadistamine Ühilduvad resolutsioonid Ühenduskaablid Ekraani kõrguse ja nurga reguleerimine...15 Peatükk 3 Rikkeotsing Peatükk 4 Tehnilised andmed Peatükk 5 Sõnastik Lisa Kaubamärk...21 Litsents Meditsiinistandard EMÜ teave SISUKORD

11 Peatükk 1 Tutvustus Täname, et valisite EIZO värvilise LCD-kuvari Omadused 24,0 laiformaadiga LCD Laia värvigammaga paneel Toetab resolutsiooni 2,3 M pikslit (1920 punkti 1200 joont) IPS-paneel horisontaalsete ja vertikaalsete vaatenurkadega 178 Võimaldab DisplayPorti (sobib 8- või 10-bitisele, ei sobi helisignaalidele). Funktsioon CAL Switch võimaldab kasutajal valida kuvarežiimi, mis on kuvatavale pildile optimaalne. Vaadake paigaldusjuhendit (CD-ROM-il). Valitav DICOM-i (lk 19) osale 14 vastav ekraan. Kaasas kvaliteedikontrollitarkvara RadiCS LE, mida kasutatakse kuvari kalibreerimiseks ja ajaloo haldamiseks. Vt 1-3. EIZO LCD Utility Disk (lk 12). Kaasas tarkvara ScreenManager Pro for Medical ekraani reguleerimiseks hiire ja klaviatuuriga. Vt 1-3. EIZO LCD Utility Disk (lk 12). Energiasäästurežiim. Sellel tootel on energiasäästurežiim W energiakulu, kui peatoide on väljas. Varustatud peatoitelülitiga. Kui kuvarit ei ole tarvis kasutada, saab toite lülitada välja peatoitelülitiga. Suure liikumisulatusega jalg Kuvari saab reguleerida asendisse, kus see muudab töökeskkonna teie jaoks mugavaks ja vähem väsitavaks. (Kalle: üles 35 / alla 5, suund: 344, reguleeritav kõrgus: 110 mm (kalle: 35 ), 130 mm (kalle: 0 )) Pika kasutuseaga LED-tagantvalgustusega LCD-paneel Pakendi sisu Kontrollige, kas pakkekarbis on kõik järgmised esemed. Kui mõni esemetest puudub või on kahjustunud, võtke ühendust oma kohaliku EIZO esindajaga. Märkus Hoidke pakkekarp ja -materjalid alles kuvari hilisemaks liigutamiseks või transportimiseks. Kuvar Toitejuhe USB-kaabel: UU300 Jala alus Digitaalsignaali kaabel: DisplayPort DisplayPort (PP300) Kaablihoidik Digitaalsignaali kaabel: DVI-D DVI-D (DD300) EIZO LCD utiliidiketas (CD-ROM) Kasutusjuhend Jala kokkumonteerimine Peatükk 1 Tutvustus 11

12 1-3. EIZO LCD Utility Disk Selle tootega on kaasas EIZO LCD Utility Disk (EIZO LCD utiliidiketas) (CD-ROM). Järgnevas tabelis on toodud ketta sisu ja tarkvaraprogrammide ülevaade. Ketta sisu ja tarkvara ülevaade Ketas sisaldab reguleerimise rakendustarkvara ja paigaldusjuhendit. Tarkvara käivitamise või failide juurdepääsu protseduure vaadake kettal olevast failist Readme.txt. Sisukord Fail Readme.txt RadiCS LE (Windowsile) ScreenManager Pro for Medical (Windowsile) Selle kuvari paigaldusjuhend (PDF-fail) Selle kuvari kasutusjuhend (PDF-fail) Ülevaade Kvaliteedikontrollitarkvara kuvari kalibreerimiseks ja kalibreerimisajaloo haldamiseks. Tarkvara ekraani reguleerimiseks hiire ja klaviatuuriga. Tarkvara RadiCS LE / ScreenManager Pro for Medical kasutamine Tarkvara RadiCS LE / ScreenManager Pro for Medical installimiseks ja kasutamiseks vaadake kettal olevat vastavat kasutusjuhendit. Selle tarkvara kasutamiseks peate ühendama kuvariga arvuti, kasutades kaasasolevat USB-kaablit. Vaadake lisainfot paigaldusjuhendist (CD-ROM-il). 12 Peatükk 1 Tutvustus

13 1-4. Juhtimisnupud ja funktsioonid Menüü Adjustment (Reguleerimine)* Nupp Vahetab monitori sisendsignaale. 2. Nupp Lülitab režiimile CAL Switch. 3. Nupp Tühistab sätte/reguleerimise ja väljub reguleerimismenüüst. 4. Nupp Võimaldab valida menüüd ja reguleerida ning häälestada funktsiooni. 5. Nupp Kuvab reguleerimismenüü, määratleb menüükuva elemendi ja salvestab reguleeritud väärtused. 6. Nupp Lülitab toite sisse või välja. Tähistab kuvari tööolekut. 7. Toiteindikaator Roheline: Töötab Oranž: Energiasäästurežiim VÄLJAS: Peatoide/toide väljas 8. Peatoitelüliti Lülitab peatoite sisse või välja. 9. Toitepistmik Ühendab toitejuhtme. 10. Sisendsignaali pistmikud Vasak: DVI-I pistmik / parem: DisplayPorti pistmik 11. USB-ülesvooluport Ühendab USB-kaabli USB-ühendust vajava tarkvara või USB-jaoturi funktsiooni kasutamiseks. 12. USB-allavooluport Ühendab USB-irdseadme. 13. Jalg Kasutatakse kuvari ekraani kõrguse ja nurga reguleerimiseks. 14. Turbeluku pilu Vastab Kensingtoni MicroSaveri turbesüsteemile. 15. Kaablihoidik Katab kuvari kaableid. *1 Kasutusjuhiseid vaadake paigaldusjuhendist (CD-ROM-il). Peatükk 1 Tutvustus 13

14 Peatükk 2 Seadistamine 2-1. Ühilduvad resolutsioonid Kuvar toetab järgmisi resolutsioone. Resolutsioon vertikaalne skaneerimissagedus Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz *1 60 Hz *1 Soovituslik resolutsioon Ühenduskaablid Tähelepanu Veenduge, kas kuvar ja arvuti on sisse lülitatud. Kui asendate olemasoleva kuvari selle kuvariga, muutke kindlasti arvuti resolutsiooni ja vertikaalse skaneerimissageduse sätted selliseks, mis on saadaval sellele kuvarile. Vaadake enne arvutiga ühendamist ühilduvate resolutsioonide tabelit. Märkus Kui ühendate selle tootega mitu arvutit, vaadake paigaldusjuhendit (CD-ROM-il). 1. Ühendage signaalikaablid sisendsignaali pistmikega ja arvutiga. Kontrollige pistmike kuju ja ühendage kaablid. Pärast signaalikaablite ühendamist kinnitage ühendusklemmide kinnitamiseks pistmike kruvid. Digitaalühendus (DisplayPort) Signaalikaabel: DisplayPort DisplayPort (kaasas) Digitaalühendus (DVI) või Signaalikaabel: DVI-D DVI-D (kaasas) 2. Ühendage toitejuhe pistikupesaga ja monitori toitepistmikuga. 14 Peatükk 2 Seadistamine

15 3. Kui kasutate tarkvara RadiCS LE või ScreenManager Pro for Medical, ühendage USB-kaabel. Kuvarisse Arvutisse 4. Tootega on kaasas kaablihoidik. Kasutage hoidikut monitoriga ühendatud kaablite korrastamiseks. 5. Vajutage monitori sisselülitamiseks. Kuvari toiteindikaator süttib rohelisena. 6. Lülitage arvuti sisse. Ilmub ekraanipilt. Kui pilti ei ilmu, vt lisateavet Peatükk 3 Rikkeotsing (lk 16). Tähelepanu Lülitage kuvar ja arvuti pärast kasutamist välja. Energia maksimaalseks säästmiseks on soovitatav lülitada toitenupp välja. Peatoitelüliti välja lülitamine või toitejuhtme lahti ühendamine lülitab täielikult kuvari toite välja. Märkus Kuvari kasutusea maksimeerimiseks ja heleduse halvenemise ja energiakulu minimeerimiseks toimige järgmiselt. -- Kasutage arvuti energiasäästurežiimi. -- Lülitage kuvar ja arvuti pärast kasutamist välja Ekraani kõrguse ja nurga reguleerimine Hoidke mõlema käega kuvari vasakust ja paremast servast ja reguleerige ekraani kõrgust, kallet ja suunda töötingimustele sobivaks. Tähelepanu Veenduge, et kaablid on korrektselt ühendatud. Peatükk 2 Seadistamine 15

16 Peatükk 3 Rikkeotsing Probleem 1. Pilt puudub Toiteindikaator ei sütti. Toiteindikaator põleb rohelisena. Võimalik põhjus ja lahendus Kontrollige, kas toitejuhe on korrektselt ühendatud. Lülitage peatoitelüliti sisse. Vajutage nuppu. Lülitage peatoide välja ja mõne minuti pärast uuesti sisse. Suurendage menüüs Adjustment (Reguleerimine) väärtusi Brightness (Heledus), Gain (Võimendus). Toiteindikaator põleb oranžina. Vahetage sisendsignaali nupuga. Liigutage hiirt või vajutage klaviatuuri juhuslikule klahvile. Kontrollige, kas arvuti on sisse lülitatud. Toiteindikaator vilgub oranži ja rohelisena. DisplayPorti abil ühendatud seadmel esineb probleem. Lahendage probleem, lülitage kuvar välja ja seejärel uuesti sisse. Vaadake lisainfot väljundseadme kasutusjuhendist. 2. Ilmub allolev teade. See teade ilmub, kui puudub korrektne sisendsignaal, ka siis, kui kuvar töötab probleemideta. See teade ilmub siis, kui sisendsignaal puudub. Näide. Vasakul olev teade võib ilmuda, sest mõned arvutid ei väljasta signaali kohe pärast sisse lülitamist. Kontrollige, kas arvuti on sisse lülitatud. Kontrollige, kas signaalikaabel on korrektselt ühendatud. Vahetage sisendsignaali nupuga. Teade näitab, et sisendsignaal on väljaspool ettenähtud sagedusvahemikku. (Selle signaali sagedus kuvatakse fuksiinpunasena.) Näide. Kontrollige, kas arvuti on konfigureeritud vastavalt kuvari resolutsiooni ja vertikaalse skaneerimissageduse nõuetele (vt 2-1. Ühilduvad resolutsioonid (lk 14)). Tehke arvutile taaskäivitus. Valige sobiv säte, kasutades graafikakaardi utiliiti. Vaadake lisainfot graafikakaardi kasutusjuhendist. fd: Punktkell (kuvatakse ainult digitaalsisendsignaali ajal) fh: Horisontaalne skaneerimissagedus fv: Vertikaalne skaneerimissagedus 16 Peatükk 3 Rikkeotsing

17 Peatükk 4 Tehnilised andmed LCD-paneel Tüüp IPS (Helgitõrjega) Tagantvalgustus Suurus Omaresolutsioon LED 61 cm (24,1 tolli) (61,1 cm diagonaal) 2,3 M pikslit (1920 punkti 1200 joont) Ekraani suurus (H V) 518,4 mm 324,0 mm Pikslisamm Kuvavärvid Vaatenurgad (H / V, tüüpiline) 0,27 mm 10-bitised värvid: 178 / 178 Soovituslik heledus 180 cd/m 2 Kontrastisuhe 1000 : 1 (tüüpiline) Reageerimisaeg 12 ms (must-valge-must) (tüüpiliselt) Videosignaalid Sisendklemmid DVI-I 1, DisplayPort 1 Digitaalne skaneerimissagedus (H / V) Analoogskannimise sagedus (H / V) Sünkroonne signaal punktisagedus 1,07 miljardit (maksimaalselt) värvi 31 khz 76 khz / 59 Hz 61 Hz (VGA TEXT: 69 Hz 71 Hz) Kaadri sünkroniseerimisrežiim: 59 Hz 61 Hz 26 khz 76 khz / 49 Hz 71 Hz (VGA TEXT: 69 Hz 71 Hz) Eraldi, TTL, positiivne/negatiivne 165 MHz (maksimaalselt) USB Port Ülesvooluport 1, allavooluport 2 Standard USB tehniliste andmete red. 2.0 Toide Sisend V vahelduvvool ± 10 %, 50 / 60 Hz 0,70 A 0,40 A Maksimaalne 68 W või vähem energiatarve Energiasäästurežiim 0,5 W või vähem (kui ühendatud on ainult DVI- (analoog-) pistmik, parameetri Input Selection (Sisendi valik) olek on Manual (Käsitsi), USB-seadet ei ole ühendatud ja parameetri DP PowerSave (DP energiasääst) olek on On (Sees)) Ooterežiim 0,5 W või vähem (kui USB-seadet ei ole ühendatud ja parameetri DP PowerSave (DP energiasääst) olek on On (Sees)) Füüsilised andmed Mõõtmed 575 mm 409 mm 553,7 mm 245 mm (L K S) (Kalle: 0 ) Mõõtmed (jalata) 575 mm 398 mm 71 mm (L K S) Netokaal Umbes 8,7 kg Netokaal (jalata) Umbes 6,0 kg Töökeskkonna nõuded Transportimise/ hoiustamise keskkonnanõuded Kõrguse reguleerimisvahemik Kalle Keeramine Pöördetelg Temperatuur Õhuniiskus Õhurõhk Temperatuur Õhuniiskus Õhurõhk 138,6 mm (kalle: 35 ) 144,7 mm (kalle: 0 ) Üles 35, alla (päripäeva) 0 C 35 C 20 % 80 %, suhteline (kondenseerimata) 540 hpa 1060 hpa 20 C 60 C 10 % 90 %, suhteline (kondenseerimata) 200 hpa 1060 hpa Peatükk 4 Tehnilised andmed 17

18 Välismõõtmed Ühik: mm 35 (28.3) (28.3) (28.3) (45.7) 71 (553.7) (651) (409) (427) 371 (237.5) 100 (237.5) (157.7) 100 (140.3) φ 245 Lisatarvikud Kalibreerimiskomplekt Võrgu kvaliteedikontrolli haldustarkvara Puhastuskomplekt Signaalkaabel (DVI-I D-Sub) EIZO RadiCS UX1 ver või värskem EIZO RadiCS Version Up Kit ver või värskem EIZO RadiNET Pro ver või värskem EIZO ScreenCleaner FD-C16 Värskeima teabe lisatarvikute ja uusimate ühilduvate graafikakaartide kohta leiate meie veebilehelt Peatükk 4 Tehnilised andmed

19 Peatükk 5 Sõnastik DDC (Display Data Channel kuvariandmete kanal) VESA standard sätteandmete jms interaktiivseks edastamiseks arvuti ja kuvari vahel. DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine digitaalne kuvamine ja side meditsiinis) DICOMi standardi arendas välja Ameerika radioloogiakolledž ja USA riiklik elektriseadmete tootjate assotsiatsioon. DICOMiga ühilduva seadme ühendamine võimaldab edastada meditsiinilisi pilte ja teavet. DICOMi osa 14 dokument määratleb digitaalse, halliskaalaga meditsiinilise pildi kuvamise. DisplayPort See on pildisignaalide liidese standard, mis on standardiseeritud vastavalt VESAle. See arendati eesmärgiga asendada tavapärased DVI ja analoogliidesed ning see suudab edastada kõrgresolutsiooniga signaale ja helisignaale, mida DVI ei toeta. Samuti toetab see 10-bitist värvi, autorikaitsetehnoloogiat, pikki kaableid jne. Standardsuuruse ja minipistmike suurused on standardiseeritud. DVI (Digital Visual Interface digitaalvideoliides) DVI on digitaalse liidese standard. DVI võimaldab arvuti digitaalsete andmete otsest ülekannet ilma kadudeta. See kasutab TMDS-edastussüsteemi ja DVi-pistmikke. DVI-pistmikke on kahte tüüpi. Üks on DVI- D-pistmik, mis on mõeldud ainult digitaalsisendsignaalile. Teine on DVI-I-pistmik, mis on mõeldud nii digitaal- kui ka analoogsisendsignaalile. DVI DMPM (DVI Digital Monitor Power Management DVI digitaalne kuvari energiahaldus) Faas Gamma DVI DMPM on digitaalse liidese energiasäästufunktsioon. Seadistused Monitor ON (operating mode) ja Active Off (power saving mode) on DVI DMPMi kui kuvari energiarežiimi jaoks hädavajalikud. Faas tähendab analoogsisendsignaali digitaalsignaaliks teisendamiseks vajaliku diskreetimise ajastust. Ajastuse reguleerimiseks reguleeritakse faasi. Faasi on soovitatav reguleerida pärast taktgeneraatori õiget reguleerimist. Üldiselt sõltub kuvari heledus mittelineaarselt sisendsignaali tasemest, mida kutsutakse gammatunnuseks. Väike gammaväärtus tekitab madala kontrastsusega pildi, samas suur gammaväärtus tekitab kõrge kontrastsusega pildi. Peatükk 5 Sõnastik 19

20 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection lairiba-digisisukaitse) Digitaalsignaali kodeerimissüsteem, mis on loodud digitaalse sisu, nt videod, muusika jms, kopeerimise eest kaitsmiseks. See aitab edastada digitaalset sisu ohutult, kodeerides väljundis DVI- või HDMI-pistmiku kaudu edastatava digitaalse sisu ja dekodeerides selle sisendis. Ühtegi digitaalset sisu ei saa reprodutseerida, kui nii väljundi kui ka sisendi seadmed ei ole HDCPsüsteemiga ühilduvad. Resolutsioon LCD-paneel koosneb paljudest konkreetse suurusega pikslitest, mis pildi moodustamiseks helendavad. See kuvar koosneb 1920 horisontaalsest pikslist ja 1200 vertikaalsest pikslist. Seega kui vasaku ja parema ekraani kombineeritud resolutsioon on , helendavad kõik pikslid täisekraanina (1:1). Taktsagedus Kui analoogsignaal kujutise kuvamiseks digitaalsignaaliks teisendatakse, peab analoogsisendsignaaliga monitor taastootma kasutatava graafikasüsteemi punkt-taktgeneraatoriga sama taktsageduse. Seda nimetatakse taktsageduse reguleerimiseks. Kui taktimpulssi õigesti ei seadistata, ilmuvad ekraanile mõned vertikaalsed ribad. Temperatuur Värvitemperatuur on meetod valge värvitooni mõõtmiseks, üldiselt väljendatakse seda Kelvini kraadides. Madalatel temperatuuridel muutub ekraan punakaks ja kõrgetel temperatuuridel sinakaks, justnagu leegi temperatuur K: kerelt punakas valge 6500 K: päevavalguse tasemega valge 9300 K: kergelt sinakas valge Vahemiku reguleerimine Vahemiku reguleerimine juhib väljundsignaali taset kõigi värvigradatsioonide kuvamiseks. Vahemikku on soovitatav reguleerida enne värvide reguleerimist. VESA DPM (Video Electronics Standards Association - Display Power Management, Videoelektroonika Standardite Liit kuva energiahalduse süsteem) VESA spetsifikatsioonide abil saavutatakse arvutimonitoride suurem energiatõhusus. See hõlmab arvutist (graafikakaardist) saadetavate signaalide standardimist. DPM määratleb arvuti ja monitori vahel edastatavate signaalide oleku. Võimendustegur (Gain) Seda kasutatakse punase, rohelise ja sinise värviparameetri reguleerimiseks. LCD-kuvar kuvab värve selliselt, et valgus läbib paneeli värvifiltrit. Punane, roheline ja sinine on kolm põhivärvi. Kõik ekraanil olevad värvid kuvatakse neid kolme värvi kombineerides. Värvitooni saab muuta, kui reguleerida valguse intensiivsust (tugevust), mis läbib iga värvi filtrit. 20 Peatükk 5 Sõnastik

21 Lisa Kaubamärk Mõisted HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ning HDMI-logo on HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides. DisplayPort Compliance i logo ja VESA on Video Electronics Standards Associationi registreeritud kaubamärgid. Acrobat, Adobe, Adobe AIR ja Photoshop on Adobe Systems Incorporatedi Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides registreeritud kaubamärgid. AMD Athlon ja AMD Opteron on Advanced Micro Devices Inc-i kaubamärgid. Apple, ColorSync, emac, ibook, imac, ipad, Mac, MacBook, Macintosh, Mac OS, PowerBook ja QuickTime on Apple Inc-i registreeritud kaubamärgid. ColorMunki, Eye-One ja X-Rite on X-Rite Incorporatedi Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid. ColorVision ja ColorVision Spyder2 on DataColor Holding AG Ameerika Ühendriikides registreeritud kaubamärgid. Spyder3 ja Spyder4 on DataColor Holding AG kaubamärgid. ENERGY STAR on Ameerika Ühendriikide Keskkonnakaitseameti Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides registreeritud kaubamärk. GRACoL ja IDEAlliance on International Digital Enterprise Alliance i registreeritud kaubamärgid. NEC on NEC Corporationi registreeritud kaubamärk. PC-9801 ja PC-9821 NEC Corporationi kaubamärgid. NextWindow on ettevõtte NextWindow Ltd. kaubamärk. Intel, Intel Core, Pentium ja Thunderbolt on ettevõtte Intel Corporation kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides. PowerPC on International Business Machines Corporationi registreeritud kaubamärk. PlayStation on Sony Computer Entertainment Inc-i registreeritud kaubamärk. PSP ja PS3 on Sony Computer Entertainment Inc-i kaubamärgid. RealPlayer on RealNetworks Inc-i registreeritud kaubamärk. TouchWare on 3M Touch Systems Inc-i kaubamärk. Windows, Windows Media, Windows Vista, SQL Server ja Xbox 360 on Microsoft Corporationi Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides registreeritud kaubamärgid. YouTube on Google Inc-i registreeritud kaubamärk. Firefox on Mozilla Foundationi registreeritud kaubamärk. Kensington ja MicroSaver on ettevõtte ACCO Brands Corporation registreeritud kaubamärgid. EIZO, EIZO Logo, ColorEdge, DuraVision, FlexScan, FORIS, RadiCS, RadiForce, RadiNET, Raptor ja ScreenManager on EIZO Corporationi Jaapanis ja teistes riikides registreeritud kaubamärgid. ColorNavigator, EcoView NET, EIZO EasyPIX, EIZO ScreenSlicer, i Sound, Screen Administrator ja UniColor Pro on EIZO Corporationi kaubamärgid. Kõik muud ettevõtete ja toodete nimed on nende vastavate omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Lisa 21

22 Litsents Sellel tootel kasutatakse tähemärkide kuvamisel rasterpildiga fonti Round Gothic Bold, mille on disaininud Ricoh. Meditsiinistandard Kasutaja peab veenduma, et lõplik süsteem vastab standardi IEC nõuetele. Elektritoitega seadmed võivad kiirata elektromagnetlaineid, mis võivad mõjutada, piirata kuvari tööd või põhjustada sellele talitlushäireid. Paigaldage seadmed kontrollitud keskkonda, kus on võimalik selliseid toimeid vältida. Seadme klassifikatsioon -- Elektrilöögivastane kaitseklass: I-klass -- EMÜ-klass EN :2015 rühm 1 klass B -- Meditsiiniseadme klassifikatsioon (EL) : I-klass -- Kasutusrežiim: pidev -- IP-klass: IPX0 22 Lisa

23 EMÜ teave Seeria RadiForce võimekus tagab piltide korrektse kuvamise. Sihipärase kasutuse keskkonnad Seeria RadiForce on mõeldud kasutamiseks professionaalsetes tervishoiuasutustes, nagu kliinikud ja haiglad. Järgmised keskkonnad ei sobi seeria RadiForce kasutamiseks: Kodused tervishoiukeskkonnad Kõrgsageduslike kirurgiaseadmete, nagu elektrokirurgilised noad, lähedus Lühilaineteraapia seadmete lähedus MRT meditsiiniseadmete RF-varjestusega ruumid Erikeskkondade varjestatud kohad Paigaldatuna kiirabisõidukitesse Muud erikeskkonnad HOIATUS Seeria RadiForce nõuab EMÜga seoses eriettevaatusabinõude rakendamist ja paigaldamist. Lugege hoolikalt EMÜ teavet ja selle dokumendi jaotist ETTEVAATUSABINÕUD ning järgige järgmisi juhiseid toote paigaldamisel ja kasutamisel. RadiForce seeriat ei tohiks kasutada muude seadmete kõrval ega virnastatuna. Kui kõrvuti või virnastatud kasutamisviis on vajalik, tuleb jälgida seadmete ja süsteemi tavapärast tööd konfiguratsioonis, milles seda kasutatakse. Kui kasutate teisaldatavat raadiosageduslikke sideseadmeid, hoidke see vähemalt 30 cm (12 tolli) kaugusel mistahes seeria RadiForce osast, sh kaablid. Vastasel juhul võib halveneda selle seadme töövõime. Igaüks, kes ühendab lisaseadmeid signaalisisendi või signaaliväljundiga, konfigureerib meditsiinisüsteemi, vastutab selle eest, et süsteem vastab standardi IEC/EN nõuetele. Kasutage tootega kaasasolevaid või EIZO poolt ettenähtud kaableid. Ettenähtud või EIZO poolt tarnitud kaablitest erinevate kasutamine võib põhjustada suuremat elektromagnetilist emissiooni või selle seadme väiksemat elektromagnetilist häiringukindlust ja ebaõiget töötamist. Kaabel Signaalikaabel (DisplayPort) EIZO poolt ettenähtud kaablid Max kaabli pikkus Varjestus Ferriitsüdamik PP300 / PP200 3 m Varjestatud Ferriitsüdamikega Signaalikaabel (DVI-D) DD300 / FD-C39 3 m Varjestatud Ferriitsüdamikega Signaalikaabel (DVI-I) FD-C16 2 m Varjestatud Ferriitsüdamikega USB-kaabel UU300 / MD-C93 3 m Varjestatud Ferriitsüdamikega Toitejuhe (maandusega) - 3 m Varjestamata Ferriitsüdamiketa Lisa 23

24 Tehniline kirjeldus Elektromagnetiline emissioon RadiForce seeria on mõeldud kasutamiseks allpool kirjeldatud elektromagnetilises keskkonnas. Klient või RadiForce seeria kasutaja peab tagama, et seda kasutatakse sellises keskkonnas. Emissioonikatsetus Vastavus Elektromagnetiline keskkond juhis Raadiosageduslik emissioon CISPR11 / EN55011 Raadiosageduslik emissioon CISPR11 / EN55011 Harmoniseeritud emissioon IEC / EN Pingekõikumised / vilkeemissioon IEC / EN Rühm 1 Klass B Klass D Vastab RadiForce seeria kasutab oma sisefunktsioonides raadiosagedusenergiat. Seetõttu on raadiosageduslik emissioon väga madal ja ei põhjusta tõenäoliselt häireid läheduses olevatele elektroonilistele seadmetele. RadiForce seeria sobib kasutamiseks kõikides rajatistes, sh eluhooned ja need, mis on ühendatud otse üldkasutatava madalpingevõrguga, mis varustab eluhooneid. Elektromagnetiline häiringukindlus Seeriat RadiForce on katsetatud järgmiste vastavustasemetega vastavalt katsetamise nõuetele, mis on kehtestatud tervishoiuasutustele standardis IEC/EN Klient või RadiForce seeria kasutaja peab tagama, et seda kasutatakse sellises keskkonnas. Häirekindluse katsetus Katsetuse tase professionaalses tervishoiukeskkonnas Vastavustase Elektromagnetiline keskkond juhis Elektrostaatiline lahendus (ESD) IEC / EN Elektriline kiirsiire / pakett IEC / EN Pingemuhk IEC / EN Pingelohud, lühiajalised pingekatkestused ja pingekõikumine toiteallika sisendliinides IEC / EN Võrgusageduse magnetväli IEC / EN ±8 kv kontaktlahendus ±15 kv õhu lahendus ±2 kv elektriliinid ±1 kv sisend-/väljundliinid ±1 kv liinist liinini ±2 kv liinist maanduseni 0% U T (100% pingelohk U T ) 0,5 tsüklit ja 1 tsükkel 70% U T (30% pingelohk U T ) 25 tsüklit 0% U T (100% pingelohk U T ) 5 s 30 A/m (50/60 Hz) ±8 kv kontaktlahendus ±15 kv õhu lahendus ±2 kv elektriliinid ±1 kv sisend-/väljundliinid ±1 kv liinist liinini ±2 kv liinist maanduseni 0% U T (100% pingelohk U T ) 0,5 tsüklit ja 1 tsükkel 70% U T (30% pingelohk U T ) 25 tsüklit 0% U T (100% pingelohk U T ) 5 s Põrandad peavad olema puidust, betoonist või keraamilistest plaatidest. Kui põrandad on kaetud sünteetilise materjaliga, peab suhteline niiskus olema vähemalt 30 %. Peatoitevoolu kvaliteet peab vastama kommerts- ja haiglakeskkonna tüüpilisele keskkonnale. Peatoitevoolu kvaliteet peab vastama kommerts- ja haiglakeskkonna tüüpilisele keskkonnale. Peatoitevoolu kvaliteet peab vastama kommertsja haiglakeskkonna tüüpilisele keskkonnale. Kui RadiForce seeria kasutaja vajab pidevat töötamist ka voolukatkestuste ajal, on soovitatav RadiForce seeria toite jaoks kasutada katkematut toiteallikat või akut. 30 A/m Võrgusageduslikud magnetväljad peavad olema tavapärase kommerts- või haiglakeskkonna tavapärase asukoha tasemel. Toode peab olema kasutamise ajal vähemalt 15 cm kaugusel võrgusageduse magnetvälja allikast. 24 Lisa

25 Elektromagnetiline häiringukindlus Seeriat RadiForce on katsetatud järgmiste vastavustasemetega vastavalt katsetamise nõuetele, mis on kehtestatud tervishoiuasutustele standardis IEC/EN Klient või RadiForce seeria kasutaja peab tagama, et seda kasutatakse sellises keskkonnas. Häirekindluse katsetus Raadiosageduslike väljade tekitatud häired IEC / EN Katsetuse tase professionaalses tervishoiukeskkonnas 3 Vrms 150 khz kuni 80 MHz 6 Vrms ISM-ribad vahemikus 150 khz kuni 80 MHz Vastavustase Elektromagnetiline keskkond juhis Teisaldatavaid ja mobiilseid raadiosageduslikke sideseadmeid ei tohiks kasutada ühelegi RadiForce seeria osale, sh kaablid, lähemal kui on soovituslik eralduskaugus, mis on arvutatud saatja sagedust arvestava valemiga. 3 Vrms Soovituslik eralduskaugus d = 1,2 P 6 Vrms Kiiratavad raadiosageduslikud väljad IEC / EN V/m 80 MHz kuni 2,7 GHz 3 V/m d = 1,2 P, 80 MHz kuni 800 MHz d = 2,3 P, 800 MHz kuni 2,7 GHz Kus P on saatja maksimaalne nimivõimsus vattides (W) vastavalt saatja tootja andmetele ja d on soovituslik eralduskaugus meetrites (m). Statsionaarsete raadiosageduslike saatjate väljatugevus, nagu on välja selgitatud asukoha elektromagnetilise uuringuga a), peaks olema väiksem kui iga sagedusvahemiku b) vastavusnivoo. Häired võivad esineda seadmete, mis on tähistatud järgmise sümboliga, läheduses. Märkus 1 U T on vahelduvvoolupinge enne katsetaseme rakendamist. Märkus 2 Sagedusel 80 MHz ja 800 MHz kehtib kõrgem sagedusvahemik. Märkus 3 Juhised seoses raadiosageduslike magnetväljade tekitatud häiringutega ei pruugi kehtida kõikides olukordades. Elektromagnetilist levimist mõjutab neeldumine ja peegeldumine konstruktsioonidelt, objektidelt ja inimestelt. Märkus 4 ISM-ribad vahemikus 150 khz kuni 80 MHz on 6,765 MHz kuni 6,795 MHz, 13,553 MHz kuni 13,567 MHz, 26,957 MHz kuni 27,283 MHz ja 40,66 MHz kuni 40,70 MHz. a) Statsionaarsete saatjate, nt raadiotelefonide (mobiil/juhtmeta) ja maaside tugijaamad, amatöörraadiote saatjad, AM- ja FM-raadiosaatjad ja telesaatjad, väljatugevusi ei ole teoreetiliselt võimalik täpselt ette näha. Statsionaarsete raadiosageduslike saatjate elektromagnetilise keskkonna hindamiseks tuleks läbi viia asukoha elektromagnetiline uuring. Kui mõõdetud väljatugevus kohas, kus kasutatakse RadiForce seeriat, ületab ülaltoodud rakenduvat raadiosagedusliku vastavuse taset, tuleb RadiForce seeriat jälgida tavapärase töötamise suhtes. Ebatavalise töötamise täheldamisel võib olla vajalik rakendada täiendavaid meetmeid, nt RadiForce seeria ümber suunamine või mujale paigutamine. b) Sagedusvahemikust 150 khz kuni 80 MHz suurema sageduse korral peaks väljatugevus olema alla 3 V/m. Lisa 25

26 Soovituslikud eralduskaugused teisaldatavate või mobiilsete raadiosageduslike sideseadmete ja RadiForce seeria vahel RadiForce seeria on mõeldud kasutamiseks elektromagnetilises keskkonnas, kus kiiratavad raadiosageduslikud häired on kontrollitud. Klient või RadiForce seeria kasutaja saab aidata kaasa elektromagnetiliste häirete ennetamisele, hoides teisaldatavate ja mobiilsete raadiosageduslike sideseadmete (saatjad) ja RadiForce seeria vahel minimaalset eralduskaugust. Kontrollitud on järgmiste raadiosageduslike juhtmevabade sideseadmete lähedusvälja häiringukindlust. Katsesagedus (MHz) 26 Lisa Ribalaius a) (MHz) Teenus a) Modulatsioon b) maalne võimsus Maksi- (W) Minimaalne eralduskaugus (m) TETRA 400 Impulssmodulatsioon b) 1,8 0, Hz GMRS 460, FRS 460 FM ±5 khz kõrvalekalle 1 khz siinus 2 0, LTE riba 13, 17 Impulssmodulatsioon b) 0,2 0, Hz GSM 800 / 900, TETRA 800, iden 820 CDMA 850, LTE riba GSM 1800; 1845 CDMA 1900; 1970 GSM 1900; DECT; LTE riba 1, 3, 4, 25; UMTS Bluetooth, WLAN, b/g/n, RFID 2450, LTE riba 7 Impulssmodulatsioon b) 18 Hz Impulssmodulatsioon b) 217 Hz Impulssmodulatsioon b) 217 Hz 2 0, , , WLAN a/n Impulssmodulatsioon b) 0,2 0, Hz a) Mõnede teenuste puhul on kaasatud ainult üleslüli sagedused. b) Kandesignaal on moduleeritud, kasutades 50% töötsükli ruuduga lainesignaali. RadiForce seeria on mõeldud kasutamiseks elektromagnetilises keskkonnas, kus kiiratavad raadiosageduslikud häired on kontrollitud. Muude teisaldatavate ja mobiilsete raadiosageduslike sideseadmete (saatjad) korral tuleb hoida teisaldatava või mobiilse raadiosagedusliku sideseadme (saatjad) ja RadiForce seeria vahel minimaalset eralduskaugust, mille soovitused on toodud allpool, vastavalt sideseadme maksimaalsele väljundvõimsusele. Saatja maksimaalne nimiväljundvõimsus (W) 150 khz kuni 80 MHz d = 1,2 P Eralduskaugus vastavalt saatja sagedusele (m) 80 MHz kuni 800 MHz d = 1,2 P IEC/ EN60601 katsetustase (V/m) Vastavustase (V/m) 800 MHz kuni 2,7 GHz d = 2,3 P 0,01 0,12 0,12 0,23 0,1 0,38 0,38 0,73 1 1,2 1,2 2,3 10 3,8 3,8 7, Saatjate puhul, mille maksimaalne nimiväljundvõimsus ei ole ülalpool toodud, saab soovituslikku eralduskaugust d meetrites (m) välja selgitada, kasutades võrrandit, mis arvestab saatja sagedust, kus P on saatja maksimaalne nimiväljundvõimsus vattides (W) vastavalt saatja tootja andmetele. Märkus 1 Sagedusel 80 MHz ja 800 MHz kehtib kõrgema sagedusvahemiku eralduskaugus. Märkus 2 Need juhised ei pruugi kehtida kõikides olukordades. Elektromagnetilist levimist mõjutab neeldumine ja peegeldumine konstruktsioonidelt, objektidelt ja inimestelt.

27 03V25192D1 IFU-MX242W Copyright EIZO Corporation. All rights reserved. 4th Edition - October 10th, 2019

Kasutusjuhend

Kasutusjuhend Kasutusjuhend Värviline LCD-kuvar Oluline Lugege põhjalikult seda kasutusjuhendit ja paigaldusjuhendit (eraldiseisev dokument), et tutvuda ohutu ja efektiivse kasutamisega. Kuvari reguleerimist ja sätteid

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

K-7_PC Connect_est

K-7_PC Connect_est e001_kb474_qg_pc_7.fm Page 1 Tuesday, May 12, 2009 10:27 AM Digitaalne peegelkaamera PC Connect e001_kb474_qg_pc_7.fm Page 2 Tuesday, May 12, 2009 10:27 AM Täname teid, et ostsite PENTAX Q digitaalkaamera.

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr Lühike paigaldusjuhend TEW-424UB Sisukord Eesti... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 2 3. WiFi seadistamine... 4 Tõrkeotsing... 6 Version 12.05.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TEW-424UB

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

MB168B/MB168B+ USB monitor Kasutusjuhend

MB168B/MB168B+ USB monitor Kasutusjuhend MB168B/MB168B+ USB monitor Kasutusjuhend Sisukord Teatised... iii Ohutusteave... iv Hooldus ja puhastamine... v Tootetagastus... vi 1.1 Tere tulemast!... 1-1 1.2 Pakendi sisu... 1-1 1.3 Süsteeminõuded...

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

STR-DH550

STR-DH550 4-488-937-71(1) (EE) Mitmekanaliline AV-vastuvõtja Viitejuhend STR-DH550 HOIATUS Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks hoidke seadet vihmast või niiskusest eemal. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Slide 1

Slide 1 ERAÜ XVII TALVEPÄEV 2015 Uue põlvkonna LDMOS transistorvõimendid 14.veebruar 2015 Mart Tagasaar, ES2NJ Sissejuhatus Alates 2010.aastast on turule ilmunud uue põlvkonna LDMOS transistorid võimsusega 600-1400W,

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

untitled

untitled et Raketise eksperdid. Kaarraketis Framax Xlife Raamraketis Framax Xlife Informatsioon kasutajale Instruktsioon paigaldamiseks ja kasutamiseks 9727-0-01 Sissejuhatus tus Sissejuha- by Doka Industrie GmbH,

Rohkem

DE_loeng5

DE_loeng5 Digitaalelektroonika V loeng loogikalülitused KMOP transistoridega meeldetuletus loogikalülitused TTL baasil baaslülitus inverteri tunnusjooned ja hilistumine LS lülitus kolme olekuga TTL ja avatud kollektoriga

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

HT-CT370/CT770

HT-CT370/CT770 Sound Bar Kasutusjuhend HT-CT370/CT770 February 25, 2014 5:13 pm HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe,

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Rigid A on nähtava liistusüsteemiga. Plaadid kinnitatakse

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND LEGAL & TRADEMARK NOTICE Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. All Rights Reserved.

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Mudel 7600/7800 KASUTUSJUHEND Kardiaalne sünkroniseerimismonitor Pildil on mudel IVY Biomedical Systems Inc. Kõik õigused kaitstud. Osa nr 3

Mudel 7600/7800 KASUTUSJUHEND Kardiaalne sünkroniseerimismonitor Pildil on mudel IVY Biomedical Systems Inc. Kõik õigused kaitstud. Osa nr 3 Mudel 7600/7800 KASUTUSJUHEND Kardiaalne sünkroniseerimismonitor Pildil on mudel 7800 2019 IVY Biomedical Systems Inc. Kõik õigused kaitstud. Osa nr 3232-12-16, Osa nr 2718-55-16 Rev.07 ET SISUKORD SISUKORD

Rohkem

Lenvo ideapad IKB

Lenvo ideapad IKB Lenovo ideapad 710S-13IKB Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutusning kasutusjuhistega. Märkused Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Kõige värskema

Rohkem

VN247 seeria LCD monitor Kasutusjuhend

VN247 seeria LCD monitor Kasutusjuhend VN247 seeria LCD monitor Kasutusjuhend Sisukord Teatised... iii Ohutusteave... iv Hooldus ja puhastamine... v 1.1 Tere tulemast!... 1-1 1.2 Pakendi sisu... 1-1 1.3 Monitori aluse koostamine... 1-2 1.4

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Microsoft Word - KASUTUSJUHEND_ Dell_Optiplex_9020_AIO

Microsoft Word - KASUTUSJUHEND_ Dell_Optiplex_9020_AIO KASUTUSJUHEND OPTIPLEX 9020 ALL IN ONE Ametlik maaletooja Eestis: DL Distributors OÜ Aadress: Veerenni 58A, 11314 Tallinn Tel: 644 3355 E-mail: DLdist@DLdist.ee www.dldist.ee Ametlikud müügi- ja hoolduskeskused:

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

VG27AH LCD monitor Kasutusjuhend

VG27AH LCD monitor Kasutusjuhend VG27AH LCD monitor Kasutusjuhend Sisukord Teatised... iii Ohutusteave... iv Hooldus ja puhastamine... v 1.1 Tere tulemast!... 1-1 1.2 Pakendi sisu... 1-1 1.3 Monitori tutvustus... 1-2 1.3.1 Eestvaade...

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

1

1 --- ----.......... -............. ------ KASUTUSJUHEND -------------- salute e benessere dei piccoli salute e benessere dei piccoli Elektriline ninaspiraator I Maaletooja SelfDiagnostics OÜ Rävala pst.

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid A bit about bit Bitt, (ingl k bit) on info mõõtmise ühik, tuleb mõistest binary digit nö kahendarv kahe võimaliku väärtusega 0 ja 1. Saab näidata kahte võimalikku olekut

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem