KEMIKAALI OHUTUSKAART

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KEMIKAALI OHUTUSKAART"

Väljavõte

1 KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus Toote kood 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Materjali kasutamine Värv või värviga seotud materjal. Vaid tööstuslikuks kasutamiseks. 1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta Sherwin-Williams Protective & Marine Tower Works Kestor Street Bolton BL2 2AL United Kingdom +44 (0) The Sherwin-Williams Company Inver France SAS 2 Rue Jean Revaus - BP Thouars CEDEX France Käesoleva kemikaali ohutuskaardi eest vastutava isiku i aadress 1.4 Hädaabitelefoninumber Riiklik konsultatiivorgan/mürgistusteabekeskus Telefoninumber Tarnija Telefoninumber +(44) Tööaeg Hädaolukorras on võimalik ühendust võtta ööpäevaringselt 2. JAGU. Ohtude identifitseerimine 2.1 Aine või segu klassifitseerimine Toote määratlemine Segu Klassifikatsioon vastavalt EÜ määrusele nr 1272/2008 [CLP/GHS] Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 08, Veebr., 2020 Versioon 14 1/18

2 2. JAGU. Ohtude identifitseerimine Aquatic Chronic 2, H411 Vastavalt muudatustega määrusele (EÜ) nr 1272/2008 on see toode klassifitseeritud ohtlikuks. Ülalmainitud H-lausete täisteksti vt 16. jagu. Vaadata jaost 11 tervisemõjude ja sümptomite üksikasjalikuma teabe kohta. 2.2 Märgistuselemendid Ohu piktogrammid Tunnussõna Ohulaused Hoiatuslaused Vältimine Reageerimine Hoidmine Kõrvaldamine Ohtlikud koostisosad Täiendavad märgistuse elemendid Ettevaatust Tuleohtlik vedelik ja aur. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Võib põhjustada hingamisteede ärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Kanda kaitsekindaid. Kanda kaitseprille või -maski. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Vältida sattumist keskkonda. Mitte sisse hingata auru. Mahavoolanud toode kokku koguda. ALLANEELAMISE KORRAL Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Mitterakendatav. Mitterakendatav. Polyamidoamine Lahustibensiin (nafta), kerge aromaatne Ksüleen, isomeeride segu Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction AINULT TÖÖSTUSLIKUKS KASUTAMISEKS XVII lisa - Teatud ohtlike ainete, segude ja toodete tootmise, turuleviimise ja kasutamise piirangud Pakendi erinõuded Mitterakendatav. Mitterakendatav. 2.3 Muud ohud Teised ohud, mis ei kajastu klassifikatsioonis See segu ei sisalda klassidesse PBT (püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised) või vpvb (väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad) kuuluvaid aineid. Pole teada. 08, Veebr., 2020 Versioon 14 2/18

3 3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta 3.2 Segu Toote/koostisosa nimi Identifitseerijad % Määrus (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] Tüüp Polyamidoamine REACH # EÜ CAS Lahustibensiin (nafta), kerge aromaatne Ksüleen, isomeeride segu REACH # CAS Indeks REACH # EÜ CAS Indeks Etüülbenseen REACH # EÜ CAS Indeks ,4,6-tris (Dimetüülaminometüül) fenool Amines, polyethylenepoly-, triethylenetetramine fraction REACH # EÜ CAS Indeks REACH # EÜ CAS Indeks Tolueen REACH # EÜ CAS Indeks Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 EUH Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 <10 Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332 STOT RE 2, H373 (kuulmiselundid) Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 3, H412 <5 Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1C, H314 Eye Dam. 1, H318 <1 Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412 <1 Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 Repr. 2, H361d STOT SE 3, H336 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 3, H412 Ülalmainitud H-lausete täisteksti vt 16. jagu. Puuduvad sellised täiendavad koostisained, mida hetkel tarnijale teadaolevate andmete põhjal ja kasutatavates kontsentratsioonides on klassifitseeritud tervisele või keskkonnale ohtlikuks, on PBT'd või vpvb'd või millele on määratud töökeskkonna piirnorm ja vajaksid seetõttu käesolevas punktis käsitlemist. Tüüp [1] Tervise- või keskkonnaohtlikuks klassifitseeritud aine [2] Töökeskkonnas sisalduse piirnormiga aine [3] Aine vastab PBT kriteeriumile vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, XIII lisa [4] Aine vastab vpvb kriteeriumile vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, XIII lisa [5] Võrdväärse ohuteguriga aine [6] Ettevõtte eeskirjadest tulenev täiendav avalikustamine Saadaolevad töökeskkonna piirnormid on loetletud jaotises 8. [1] [1] [1] [2] [1] [2] [1] [1] [1] [2] 08, Veebr., 2020 Versioon 14 3/18

4 4. JAGU. Esmaabimeetmed 4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus Üldine Kokkupuude silmadega Naha kokkupuude Allaneelamine Esmaabitöötajate kaitse Alati otsida arstiabi, kui on kahtlusi ja sümptomid püsivad. Teadvuseta isikule ei või kunagi midagi anda suu kaudu. Teadvuseta kannatanu asetada toibumisasendisse ja otsida kohe arstiabi. Kontrollida kontaktläätsede olemasolu ja need eemaldada. Koheselt pesta silmi voolava veega vähemalt 15 minutit, hoides silmalaud avatult. Kohe otsida arstiabi. Viia kannatanu värske õhu kätte. Hoida kannatanu soojas ja puhkeasendis. Kui kannatanu ei hinga, kui hingamine on ebaregulaarne või tekib hingamispeetus, tuleb teostada kunstlikku hingamist või hapniku andmist väljaõppinud isikute poolt. Eemaldada saastatud riided ja jalanõud. Pesta nahka põhjalikult seebi ja veega või kasutada naha puhastamiseks mõeldud tunnustatud vahendeid. MITTE kasutada lahusteid või vedeldajaid. Allaneelamisel pöörduda arsti poole ning näidata pakendit või pakendimärgistust. Hoida kannatanu soojas ja puhkeasendis. MITTE kutsuda esile oksendamist. Ei tohi ette võtta tegevusi, millega on seotud isikurisk või ilma sobiva väljaõppeta. Kui arvatakse kohapeal veel aure olevat, peab päästemeeskonna liige kandma vastavat maski või suruõhuhingamisaparaati. Suust-suhu hingamise teostamine võib olla ohtlik abi osutavale isikule. Saastatud riietus uhutakse põhjalikult veega puhtaks enne seljast võtmist, või kasutatakse saastatud riietuse seljastvõtmiseks kaitsekindaid. 4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju Segu enda kohta pole andmed kättesaadavad. Kasutatud protseduur, et tuletada klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP/GHS]. Üksikasju vaata Punktidest 2 ja 3. Kokkupuude lahustikoostisosa aurudega, mille kontsentratsioon ületab töökeskkonna piirnormi, võib esile kutsuda pöördumatu tervisemõju nagu limaskestade ja hingamisteede ärrituse, samuti ka neerude, maksa ja kesknärvisüsteemi pöördumatuid mõjusid. Sümptoomide ja tunnuste hulka kuuluvad peavalu, peapööritus, väsimus, lihaste nõrkus, unisus ja äärmuslikul juhul ka teadvusekaotus. Absorptsioonil läbi naha võivad lahustid põhjustada mõningaid ülalpoolloetletud mõjusid. Korduv või pikaajaline kokkupuude selle seguga võib põhjustada naha rasvaärastust, mille tulemuseks on mitteallergiline kontaktdermatiit ja imendumine läbi naha. Silma pritsimisel võib vedelik põhjustada ärritust ja tagasipöörduvat kahjustust. Allaneelamine võib põhjustada iiveldust, kõhulahtisust ja oksendamist. Kus teada, võtab see arvesse viivitusega ja vahetud mõjud ning samuti komponentide kroonilised mõjud lühiajalisest ja pikaajalisest kokkupuutest suukaudsel, sissehingamisel ja nahakaudsel teel ning silma sattumisel. Sisaldab polüetüleenpolüamiinid. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. 4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta Juhised arstidele Eritoimingud Tulekahju korral võib toote laguproduktide sissehingamise sümptoomid ilmneda hiljem. Kannatanut tuleb pidada arstiku järelvalve all 48 tundi. Ei vaja eriravi. Vaata toksikoloogilist teavet (punkt 11) 5. JAGU. Tulekustutusmeetmed 5.1 Tulekustutusvahendid Sobivad kustutusvahendid Soovitavad alkoholikindel vaht, süsinikdioksiid, pulbrid. Sobimatud kustutusvahendid Mitte kasutada veejuga. 5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud 08, Veebr., 2020 Versioon 14 4/18

5 5. JAGU. Tulekustutusmeetmed Aine või segu ohud Tulekahjus tekib paks must suits. Laguproduktid võivad põhjustada terviseohtu. Ohtlikud põlemisproduktid Lagusaadused võivad sisaldada järgmisi materjale süsinikmonooksiid, süsinikdioksiid, suits, lämmastikoksiidid. 5.3 Nõuanded tuletõrjujatele Tuletõrjujate erikaitsemeetmed Erikaitsevahendeid tuletõrjujatele Jahutada tulega kokkupuutuvaid suletud konteinereid veega. Vältida tulekustutusvee sattumist kanalisatsiooni või veekogudesse. Tuletõrjujad peavad kandma suruõhk-hingamisaparaate (SCBA) ja täielikku kaitsevarustust. 6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda 6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras Tavapersonal Päästetöötajad Kõrvaldada süttimisallikad ja ventileerida piirkond. Vältida auru või udu sissehingamist. Järgida jaotistes 7 ja 8 toodud kaitsemeetmeid. Hoida ära kõrvaliste ja kaitsevahenditeta inimeste sisenemine. Kui lekke puhul on vajalik eririietus, arvestage 8. jao teabega sobivate ja ebasobivate materjalide kohta. Vt ka teavet "Tavapersonal". 6.2 Keskkonnakaitse meetmed Ärge lubage sattumist kanalisatsiooni või veekogudesse. Kui toode saastab järvi, jõgesid või kanalisatsiooni, teavitada sellest võimuorganeid vastavalt kohalikele õigusaktidele. 6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja - vahendid Korjata ja koguda mahavool koos mittepõleva absorbendiga, näit. liiv, muld, vermikuliit, diatomiitmuld ja panna konteinerisse kõrvaldamiseks vastavalt kohalikele eeskirjadele (vaata Punkt 13). Eelistatult puhastada detergendiga. Vältida lahustite kasutamist. 6.4 Viited muudele jagudele Hädaabi kontaktinfo kohta vt 1. jagu. Sobiva individuaalse kaitsevarustuse kohta vt 8. jagu. Täiendava jäätmekäitluse teabe kohta vt 13. jagu. 7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine Teave selles jaos sisaldab üldist nõuannet ja juhendeid.1. jaos kindlaksmääratud kasutusalade nimekirjas tuleb uurida iga kättesaadavat erikasutuse teavet, mida anna(vad)b kokkupuute stsenaarium(id). 7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud Vältida plahvatus- või tuleohtlike kontsentratsioonidega aurude teket õhus ja vältida kontsentratsioone, mis ületavad töökeskkonna piirnorme. Lisaks võib toodet kasutada ainult piirkonnas, kust kõik lahtised tule- ja muud süttimisallikad on eemaldatud. Elektriseadmed peavad olema kaitstud vastavalt standardiga kehtestatud nõuetele. Segu võib omandada staatilise elektrilaengu ühest mahutist teise ülekandmisel tuleb alati kasutada maandusjuhtmeid. Operaatorid peavad kandma antistaatilisi jalatseid ja riietust ning põrandad peavad juhtima elektrit. Hoida eemal kuumuse, sädemete ja leegi eest. Sädemeid tekitavaid töövahendeid ei tohi kasutada. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Vältida selle segu kasutamisel tekkiva tolmu, mikroosakeste, pihustuse või udu sissehingamist. Vältida lihvimistolmu sissehingamist. Piirkonnas, kus seda materjali käideldakse, hoitakse ja töödeldakse, on söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. Kanda asjakohaseid isikukaitsevahendeid (vaata punkt 8). Pakendi tühjendamisel mitte kasutada survet. Pakend ei ole surveanum. Alati hoida pakendites, mis on valmistatud samast materjalist kui originaalpakend. Viia kooskõlla töötervishoiu ja tööohutuse seadustega. Ärge lubage sattumist kanalisatsiooni või veekogudesse. 08, Veebr., 2020 Versioon 14 5/18

6 7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine Teave tule- ja plahvatuskaitse kohta Aurud on raskemad kui õhk ja võivad levida mööda põrandaid. Aurud võivad õhuga moodustada plahvatava segu. Kui operaatorid peavad viibima pihustuskambris, siis vaatamata sellele, kas nad tegelevad pihustamisega või mitte, on ventilatsioon ilmselt ebapiisav selleks, et reguleerida osakeste ja aurude konsentratsiooni vajalikul määral. Sellistel juhtudel peavad operaatorid kandma suruõhuga respiraatorit, kuni osakeste ja aurude kontsentratsioon on langenud alla lubatud piiride. 7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused Hoida kooskõlas kohalike eeskirjadega. Märkused koosladustamise kohta Hoida eemale oksüdeerivad ained, tugevad leelised, tugevad happed. Täiendav teave ladustamistingimuste kohta Jälgida märgistusel olevaid hoiatusi. Ladustada kuivas, jahedas ja hästi ventileeritavas kohas. Hoida eemal soojusallikast ja otsesest päikesevalgusest. Hoida eemale tuleallikatest. Mitte suitsetada. Vältida võõraste ligipääsu. Avatud pakendid tuleb hoolikalt uuesti sulgeda ja lekke vältimiseks hoida püstiasendis. Saastunud absorbent võib olla sama ohtlik kui mahavoolanud toode. Hoida suletud algses konteineris temperatuuril 5 C ja 25 C. 7.3 Erikasutus Soovitused Tööstusesektorile eriomased lahendused Ei ole saadaval. Ei ole saadaval. Iseenesliku süttimise riski ja teisi tuleohte minimeerib heade majandamistavade järgimine, regulaarne ohutu jäätmematerjali hävitamine ning pihustuskabiinide filtrite regulaarne hooldus. Enne selle materjali kasutamist vaadake palun kokkupuutestsenaariume, kui need on lisatud, et tutvuda spetsiifilise lõppkasutamise, kontrollimeetmete ja täiendavate isikukaitsevahendite kasutamise kaalutlustega. 8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse Teave selles jaos sisaldab üldist nõuannet ja juhendeid.1. jaos kindlaksmääratud kasutusalade nimekirjas tuleb uurida iga kättesaadavat erikasutuse teavet, mida anna(vad)b kokkupuute stsenaarium(id). 8.1 Kontrolliparameetrid Töökeskkonna piirnormid Toote/koostisosa nimi Kokkupuute piirväärtused Ksüleen, isomeeride segu Etüülbenseen Tolueen Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid määrus nr 293 (Eesti, 10/2019). Absorbeeruv läbi naha. PIIRNORM 50 ppm 8 tundi. LÜHIAJALISE TOIME PIIRNORM 100 ppm 15 minutid. LÜHIAJALISE TOIME PIIRNORM 450 mg/m³ 15 minutid. PIIRNORM 200 mg/m³ 8 tundi. Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid määrus nr 293 (Eesti, 10/2019). Absorbeeruv läbi naha. Naha sensibilisaator. PIIRNORM 442 mg/m³ 8 tundi. PIIRNORM 100 ppm 8 tundi. LÜHIAJALISE TOIME PIIRNORM 884 mg/m³ 15 minutid. LÜHIAJALISE TOIME PIIRNORM 200 ppm 15 minutid. Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid määrus nr 293 (Eesti, 10/2019). Absorbeeruv läbi naha. PIIRNORM 192 mg/m³ 8 tundi. 08, Veebr., 2020 Versioon 14 6/18

7 8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse Soovitatavad seireprotseduurid id/dmelid PIIRNORM 50 ppm 8 tundi. LÜHIAJALISE TOIME PIIRNORM 384 mg/m³ 15 minutid. LÜHIAJALISE TOIME PIIRNORM 100 ppm 15 minutid. Kui toode sisaldab koostisosi, millele on määratud kokkupuute piirnormid, võib olla vajalik personali, tööruumide õhu või bioloogiline monitooring ventilatsiooni efektiivsuse määramiseks või muud ohjamismeetodid ja/või vajadus hingamisteede kaitsevahendite kasutamiseks. Tuleb viidata järgmistele järelevalve standarditele, nagu näiteks Euroopa Standard EN 689 (Töökeskkonna õhu kvaliteet. Juhised keemiliste toimeainete sissehingamise mõju hindamiseks, piirnormide toimega võrdlemiseks ja mõõtemeetodite kohta) Euroopa Standard EN (Töökeskkonna õhu kvaliteet. Juhend protseduuride kohaldamiseks ja kasutamiseks, et hinnata kokkupuudet keemiliste ja bioloogiliste toimeainetega) Euroopa Standard EN 482 (Töökeskkonna õhu kvaliteet. Üldnõuded keemiliste toimeainete mõõteprotseduuride teostamiseks.) Samuti nõutakse viidet riiklikele juhenddokumentidele ohtlike ainete määramismeetodite kohta. Kõiki tööpiirkondi, sealhulgas vähem ventileeritud piirkondi, tuleb regulaarselt jälgida. Toote/koostisosa nimi Tüüp Kokkupuude Väärtus Elanikkond Toimed Lahustibensiin (nafta), kerge aromaatne Nahakaudne Nahakaudne Suukaudne Ksüleen, isomeeride segu Nahakaudne Nahakaudne Lühiajaline Lühiajaline Lühiajaline Lühiajaline Tolueen Lühiajaline Lühiajaline 25 mg/kg Töötajad Süsteemne bw/päevas 150 mg/m³ Töötajad Süsteemne 11 mg/kg bw/päevas Üldelanikkond [Tarbijad] Süsteemne 32 mg/m³ Üldelanikkond Süsteemne [Tarbijad] 11 mg/kg Üldelanikkond Süsteemne bw/päevas [Tarbijad] 180 mg/kg Töötajad Süsteemne bw/päevas 108 mg/kg Üldelanikkond Süsteemne bw/päevas [Elanikkonna kokkupuude keskkonna kaudu] 77 mg/m³ Töötajad Süsteemne 289 mg/m³ Töötajad Süsteemne 289 mg/m³ Töötajad Kohalik 14.8 mg/m³ Üldelanikkond [Elanikkonna kokkupuude keskkonna kaudu] 174 mg/m³ Üldelanikkond [Tarbijad] 174 mg/m³ Üldelanikkond [Tarbijad] 226 mg/m³ Üldelanikkond [Elanikkonna kokkupuude keskkonna kaudu] 226 mg/m³ Üldelanikkond [Elanikkonna kokkupuude keskkonna Süsteemne Süsteemne Kohalik Süsteemne Kohalik 08, Veebr., 2020 Versioon 14 7/18

8 8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse PNECid Toote/koostisosa nimi Nahakaudne Suukaudne Lühiajaline Lühiajaline Nahakaudne Keskkonna iseloomustus kaudu] 226 mg/m³ Üldelanikkond [Elanikkonna kokkupuude keskkonna kaudu] 226 mg/kg Üldelanikkond bw/päevas [Elanikkonna kokkupuude keskkonna kaudu] 56.5 mg/m³ Üldelanikkond [Elanikkonna kokkupuude keskkonna kaudu] 8.13 mg/ kg bw/ päevas Üldelanikkond [Elanikkonna kokkupuude keskkonna kaudu] Süsteemne Süsteemne Süsteemne Süsteemne 192 mg/m³ Töötajad Süsteemne 192 mg/m³ Töötajad Kohalik 384 mg/m³ Töötajad Süsteemne 384 mg/m³ Töötajad Kohalik 384 mg/kg Töötajad bw/päevas 56.5 mg/m³ Üldelanikkond [Tarbijad] Väärtus Süsteemne Kohalik Määramismeetod Ksüleen, isomeeride segu Magevesi mg/l - Mereakvatoorium mg/l - Värske vee sete mg/l - Reoveepuhastusjaam 6.58 mg/l - Pinnas 2.31 mg/kg - Merevee sete mg/l - Tolueen Värske vee sete 0.68 mg/l Hindamistegurid Merevee sete 0.68 mg/l Hindamistegurid Reoveepuhastusjaam mg/l Hindamistegurid Pinnas 2.89 mg/kg Hindamistegurid Värske vee sete mg/kg dwt - Merevee sete mg/kg dwt Kokkupuute ohjamine Asjakohane tehniline kontroll Isiklikud kaitsemeetmed Kindlustada piisav ventilatsioon. Kui on mõistlikult teostatav, peaks selle saavutama kohtväljatõmbe ja hea üldväljatõmbega. Juhul kui need ei ole küllaldased osakeste ja lahusti aurude kontsentratsiooni hoidmiseks allpool töökeskkonna piirnormi, peab kandma sobivat hingamisteede kaitsevahendit. Kasutajatel soovitatakse arvestada riiklikke töökeskkonna ohutegurite norme või teisi samaväärseid näitajaid. 08, Veebr., 2020 Versioon 14 8/18

9 8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse Hügieenimeetmed Silmade/näo kaitsmine Naha kaitsmine Kokkupuute ohjamine keskkonnas Pesta käed, käsivarred ja nägu põhjalikult puhtaks peale kemikaalide käitlemist ning enne söömist, suitsetamist ja tualeti kasutamist ning tööpäeva lõpul. Potentsiaalselt saastunud riietuse eemaldamiseks tuleb kasutada vastavaid võtteid. Saastunud töörõivaid töökohast mitte välja viia. Saastunud riietus pesta enne taaskasutamist. Kindlustada, et silmapesupudelid ja hädaabidušid on töökoha läheduses. Kasutada silmakaitseid, mis on kavandatud vedelikupritsmete eest kaitsmiseks. Käte kaitsmine Kanda sobivaid EN374 järgi testitud kindaid. Kindad Kindad lühiajaliseks kokkupuuteks / kaitseks pritsmete eest (alla 10 min) nitriil > 0,12 mm Pritsmekaitsega kindad tuleb kemikaalidega kokkupuutumise järel kohe välja vahetada. Kindad korduva või pikemaajalise kokkupuute korral (läbimisaeg > 240 min) Kui 3. lõigu ohtlike koostisainete seas on mõni alljärgnevaist Aromaatsed lahustid (Ksüleen, Tolueen), Alifaatsed lahustid või Mineraalõli, kasutage polüvinüülalkoholist (PVA) kindaid paksusega 0,2 0,3 mm Muudel juhtudel kasutage butüülkindaid > 0,3 mm Pikaajalise kokkupuute või lekete korral (läbimisaeg > 480 min) kasutage aluskinnastena PE laminaadiga kindaid Mitmesuguste asjaolude tõttu (nt temperatuur, abrasioon) võib kemikaalidevastase kaitsekinda tegelik kasutusaeg olla märgatavalt lühem kui katsetamisel kindlaks määratud läbitungimisaeg. Selle toote käitlemiseks soovitusliku kindatüübi või -tüüpide teave pärineb järgmisest allikast lahustivaikude tootjad ja European Solvents Industry Group (ESIG). Pole olemas ühtegi kindamaterjali või materjalide kombinatsiooni, mis annaks piiramatu kaitse mis tahes kemikaali või kemikaalide kombinatsiooni vastu. Läbitungimise aeg peab olema pikem kui toote lõppkasutuse aeg. Tuleb järgida kindatootja poolt antavaid juhendeid ja teavet kasutamise, ladustamise, säilitamise ja asendamise kohta. Kindaid tuleb regulaarselt välja vahetada ja ka siis, kui kindamaterjalil on näha vigastuse märke. Alati tuleb veenduda et kinnastel poleks defekte ja et neid hoitakse ja kasutatakse õigesti. Kinnaste omadusi ja efektiivsust võivad vähendada füüsilised/keemilised kahjustused ja halb hooldus. Kaitsekreemid võivad aidata kaitsta naha kokkupuutepiirkondi, aga neid ei tohi kasutada, kui kokkupuude nahaga on juba toimunud. Kasutaja peab kontrollima, et kinnaste tüüp või tüübid toote käitlemiseks oleks kõige sobivamad ja võtma arvesse kasutamise eritingimused nii, nagu need sisalduvad kasutaja tehtud riski hindamises. Keha kaitse Personal peab kandma antistaatilist riietust, mis on valmistatud looduslikust kiust või kõrgele temperatuurile vastupidavast sünteetilisest kiust. Isikukaitsevahendid tuleb valida vastavuses täidetava tööülesandega ja sellega seotud riskidega ning olema vastava spetsialisti poolt heaks kiidetud enne, kui hakatakse toodet käitlema. Kui on olemas staatilisest elektrist süttimise oht, tuleb kanda antistaatilist kaitseriietust. Suurima staatilise elektri vastase kaitse saamiseks peaks rõivastusse kuuluma antistaatilised tunked, saapad ja kindad. Täiendava teabe saamiseks materjali ja disaini nõuete ning testimeetodite kohta lugege Euroopa Standardit EN Muu nahakaitse Vastavad jalatsid ja täiendavad nahakaitsevahendid tuleks valida selle alusel, millist ülesannet täidetakse ja milliseid ohte see hõlmab ning spetsialist peab need enne selle toote käitlemist heaks kiitma. Hingamisteede kaitsmine Kasutada kinnitatud standardile vastavat sobivat tolmumaski, kui riskianalüüs näitab selle vajadust. Soovitavad A2P2 (EN14387). Kaitsemaski valik peab põhinema teadaolevatele ja oodatavatele kokkupuutetasanditele, toote ohtlikkusele ja väljavalitud kaitsemaski ohutule töötamise vahemikule. Ärge lubage sattumist kanalisatsiooni või veekogudesse. 08, Veebr., 2020 Versioon 14 9/18

10 8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse Enne selle materjali kasutamist vaadake palun kokkupuutestsenaariume, kui need on lisatud, et tutvuda spetsiifilise lõppkasutamise, kontrollimeetmete ja täiendavate isikukaitsevahendite kasutamise kaalutlustega. Käesolevas ohutuskaardis esitatud informatsioon ei asenda käitleja omapoolset riskianalüüsi töökohtadel vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusandluses kehtestatud nõuetele. Käesoleva toote käitlemisel tuleb töökohal järgida töötervishoiu ja tööohutuse seadusandluses kehtestatud nõudeid. 9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused 9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta Välimus Füüsikaline olek Värvus Lõhn Lõhnalävi ph Sulamis-/külmumispunkt Keemise algpunkt ja keemisvahemik Leekpunkt Aururõhk Auru tihedus Suhteline tihedus Lahustuvus(ed) Vedelik. Selge. värv Toote olemuse tõttu ei ole asjakohane/rakendatav. 136 C Aurustumiskiirus 0.8 (butüülatsetaat = 1) Süttivus (tahke, gaasiline) Ülemine/alumine süttivus- või plahvatuspiir Jaotustegur n-oktanool/-vesi Ei ole (ei ole testitud). Toote olemuse tõttu ei ole asjakohane/rakendatav. Suletud tiigli 24 C [Pensky-Martens Closed Cup] Toote olemuse tõttu ei ole asjakohane/rakendatav. LEL 0.7% (Light Aromatic Hydrocarbons) UEL 7% (Xylene, mixed isomers) 0.95 kpa [20 C juures] 3.66 [Õhk = 1] 0.91 Toote olemuse tõttu ei ole asjakohane/rakendatav. Toote olemuse tõttu ei ole asjakohane/rakendatav. Isesüttimistemperatuur Toote olemuse tõttu ei ole asjakohane/rakendatav. Lagunemistemperatuur Toote olemuse tõttu ei ole asjakohane/rakendatav. Viskoossus Kinemaatiline (40 C) <0.205 cm 2 /s Plahvatusohtlikkus Normaalsetes hoiu- ja kasutamistingimustes ohtlikke reaktsioone ei toimu. Oksüdeerivus Normaalsetes hoiu- ja kasutamistingimustes ohtlikke reaktsioone ei toimu. 10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime 10.1 Reaktsioonivõime Toote või selle koostisosade reageerimisvõimet puudutavad spetsiaalsed testiandmed pole kättesaadavad Keemiline stabiilsus Püsiv soovitatud ladustamis- ja käitlemistingimustes (vt jaotist 7) Ohtlike reaktsioonide võimalikkus Normaalsetes hoiu- ja kasutamistingimustes ohtlikke reaktsioone ei toimu Tingimused, mida tuleb vältida Kokkupuude kõrge temperatuuriga võib tekitada kahjulikke laguprodukte Kokkusobimatud materjalid Tugevalt eksotermiliste reaktsioonide vältimiseks hoida eemal järgmistest materjalidest oksüdeerivad ained, tugevad leelised, tugevad happed. 08, Veebr., 2020 Versioon 14 10/18

11 10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime 10.6 Ohtlikud lagusaadused Lagusaadused võivad sisaldada järgmisi materjale süsinikmonooksiid, süsinikdioksiid, suits, lämmastikoksiidid. Vt punkt 7 KÄITLEMINE JA HOIDMINE ja punkt 8 KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE, et saada lisateavet käitlemise ja töötajate kaitse kohta. 11. JAGU. Teave toksilisuse kohta 11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta Segu enda kohta pole andmed kättesaadavad. Kasutatud protseduur, et tuletada klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP/GHS]. Üksikasju vaata Punktidest 2 ja 3. Kokkupuude lahustikoostisosa aurudega, mille kontsentratsioon ületab töökeskkonna piirnormi, võib esile kutsuda pöördumatu tervisemõju nagu limaskestade ja hingamisteede ärrituse, samuti ka neerude, maksa ja kesknärvisüsteemi pöördumatuid mõjusid. Sümptoomide ja tunnuste hulka kuuluvad peavalu, peapööritus, väsimus, lihaste nõrkus, unisus ja äärmuslikul juhul ka teadvusekaotus. Absorptsioonil läbi naha võivad lahustid põhjustada mõningaid ülalpoolloetletud mõjusid. Korduv või pikaajaline kokkupuude selle seguga võib põhjustada naha rasvaärastust, mille tulemuseks on mitteallergiline kontaktdermatiit ja imendumine läbi naha. Silma pritsimisel võib vedelik põhjustada ärritust ja tagasipöörduvat kahjustust. Allaneelamine võib põhjustada iiveldust, kõhulahtisust ja oksendamist. Kus teada, võtab see arvesse viivitusega ja vahetud mõjud ning samuti komponentide kroonilised mõjud lühiajalisest ja pikaajalisest kokkupuutest suukaudsel, sissehingamisel ja nahakaudsel teel ning silma sattumisel. Sisaldab polüetüleenpolüamiinid. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Akuutne toksilisus Toote/koostisosa nimi Tulemus Liik Annus Kokkupuude Lahustibensiin (nafta), kerge LD50 Suukaudne Rott 8400 mg/kg - aromaatne Ksüleen, isomeeride segu LC50 Gaas. Rott 6700 ppm 4 tundi LD50 Suukaudne Rott 4300 mg/kg - Etüülbenseen LD50 Nahakaudne Küülik >5000 mg/kg - LD50 Suukaudne Rott 3500 mg/kg - 2,4,6-tris LD50 Nahakaudne Rott 1280 mg/kg - (Dimetüülaminometüül) fenool LD50 Suukaudne Rott 1200 mg/kg - Tolueen LC50 Aur Rott 49 g/m³ 4 tundi LD50 Suukaudne Rott 636 mg/kg - Ägeda mürgituse hinnangud Suukaudne Nahakaudne Sissehingamine (gaasid) Sissehingamine (aurud) Ärritus/söövitus Teekond mg/kg mg/kg ppm mg/l ATE väärtus Toote/koostisosa nimi Tulemus Liik Tulemus Kokkupuude Vaatlus Lahustibensiin (nafta), kerge Silmad - Nõrk ärritaja Küülik - 24 tundi aromaatne microliters Ksüleen, isomeeride segu Silmad - Nõrk ärritaja Küülik - 87 mg - Silmad - Tugev ärritaja Küülik - 24 tundi 5 mg - Nahk - Nõrk ärritaja Rott - 8 tundi 60 Ul - Nahk - Mõõdukas ärriti Küülik - 24 tundi mg Nahk - Mõõdukas ärriti Küülik % - Etüülbenseen Silmad - Tugev ärritaja Küülik mg - Nahk - Nõrk ärritaja Küülik - 24 tundi 15-08, Veebr., 2020 Versioon 14 11/18

12 11. JAGU. Teave toksilisuse kohta 2,4,6-tris (Dimetüülaminometüül) fenool mg Silmad - Tugev ärritaja Küülik - 24 tundi 50 ug Nahk - Nõrk ärritaja Rott Ml - Nahk - Tugev ärritaja Rott Ml - Nahk - Tugev ärritaja Küülik - 24 tundi 2 mg mg Silmad - Nõrk ärritaja Küülik ug - Silmad - Tugev ärritaja Küülik - 24 tundi 2 mg - Nahk - Nõrk ärritaja Siga - 24 tundi Ul Nahk - Nõrk ärritaja Küülik mg - Nahk - Mõõdukas ärriti Küülik - 24 tundi 20 - mg Nahk - Mõõdukas ärriti Küülik mg - Tolueen Silmad - Nõrk ärritaja Küülik minutid Kokkuvõte/järeldus Ülitundlikkus Andmed puuduvad Ei ole saadaval. - Kokkuvõte/järeldus Mutageensus Andmed puuduvad Ei ole saadaval. Kantserogeensus Andmed puuduvad Reproduktiivtoksilisus Andmed puuduvad Teratogeensus Andmed puuduvad Sihtorgani suhtes toksilised ühekordne kokkupuude Toote/koostisosa nimi Sihtorgani suhtes toksilised korduv kokkupuude Hingamiskahjustus Toote/koostisosa nimi Toote/koostisosa nimi Lahustibensiin (nafta), kerge aromaatne Ksüleen, isomeeride segu Etüülbenseen Tolueen Kategooria Kategooria Kokkupuuteviis Kokkupuuteviis Tulemus Sihtorganid Lahustibensiin (nafta), kerge aromaatne 3. kategooria - Hingamisteede ärritus 3. kategooria Narkootiline toime Ksüleen, isomeeride segu 3. kategooria - Hingamisteede ärritus Tolueen 3. kategooria - Narkootiline toime Sihtorganid Ksüleen, isomeeride segu 2. kategooria - - Etüülbenseen 2. kategooria - kuulmiselundid Tolueen 2. kategooria - - HINGAMISKAHJUSTUSED - 1. kategooria HINGAMISKAHJUSTUSED - 1. kategooria HINGAMISKAHJUSTUSED - 1. kategooria HINGAMISKAHJUSTUSED - 1. kategooria Muu teave Ei ole saadaval. 08, Veebr., 2020 Versioon 14 12/18

13 12. JAGU. Ökoloogiline teave 12.1 Toksilisus Segu enda kohta pole andmed kättesaadavad. Ärge lubage sattumist kanalisatsiooni või veekogudesse. Kasutatud protseduur, et tuletada klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP/GHS]. Üksikasju vaata Punktidest 2 ja 3. Toote/koostisosa nimi Ksüleen, isomeeride segu Etüülbenseen Tolueen Tulemus Liik Kokkupuude Akuutne(äge) LC µg/l Koorikloomad - Palaemonetes 48 tundi Mereakvatoorium pugio Akuutne(äge) LC µg/l Magevesi Kala - Pimephales promelas 96 tundi Akuutne(äge) EC µg/l Vetikad - Pseudokirchneriella 72 tundi Magevesi subcapitata Akuutne(äge) EC µg/l Vetikad - Pseudokirchneriella 96 tundi Magevesi subcapitata Akuutne(äge) EC mg/l Koorikloomad - Artemia sp tundi Mereakvatoorium Nauplius Akuutne(äge) EC mg/l Dafnia - Daphnia magna - 48 tundi Magevesi Vastsündinu Akuutne(äge) LC µg/l Kala - Oncorhynchus mykiss 96 tundi Magevesi Akuutne(äge) EC µg/l Vetikad - Pseudokirchneriella 72 tundi Magevesi subcapitata Akuutne(äge) EC µg/l Koorikloomad - Gammarus 48 tundi Magevesi pseudolimnaeus - Täiskasvanu Akuutne(äge) EC µg/l Dafnia - Daphnia magna - 48 tundi Magevesi Nooruk (lennuvõimeline, hauduv, beebi) Akuutne(äge) LC µg/l Kala - Oncorhynchus kisutch - 96 tundi Magevesi Maim Krooniline NOEC 1000 µg/l Magevesi Dafnia - Daphnia magna 21 päeva 12.2 Püsivus ja lagunduvus Toote/koostisosa nimi Test Tulemus Annus Andmed puuduvad Inokulaat Kokkuvõte/järeldus Ei ole saadaval. Toote/koostisosa nimi Poolestusaeg vees Fotolüüs Biolagunduvus Ksüleen, isomeeride segu - - Kergelt Etüülbenseen - - Kergelt Tolueen - - Kergelt 12.3 Bioakumulatsioon Toote/koostisosa nimi LogPow BCF Võimalik Lahustibensiin (nafta), kerge - 10 kuni 2500 kõrge aromaatne Ksüleen, isomeeride segu kuni 25.9 madal Tolueen - 90 madal 12.4 Liikuvus pinnases Pinnas/Vesi jaotuskoefitsient (KOC) Liikuvus Ei ole saadaval. Ei ole saadaval. 08, Veebr., 2020 Versioon 14 13/18

14 12. JAGU. Ökoloogiline teave 12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine See segu ei sisalda klassidesse PBT (püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised) või vpvb (väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad) kuuluvaid aineid Muud kahjulikud mõjud Puuduvad teadaolevad märkimisväärsed mõjud või kriitilised ohud. 13. JAGU. Jäätmekäitlus Vältida mahavoolanud materjali hajumist ja äravoolu ning sattumist pinnasesse, veekogudesse, kraavidesse ja kanalisatsiooni Jäätmetöötlusmeetodid Toode Kõrvaldusmeetodid Ohtlikud jäätmed Euroopa jäätmenimistu (EWC) Jäätmete tekkimine tuleb ära hoida või minimiseerida kui vähegi võimalik. Toote, selle lahuste ja kõikide kõrvalproduktide kõrvaldamine peab alati vastama keskkonnakaitse nõuetele ja jäätmekäitluse õigusaktidele ning kõigile kohaliku omavalitsuse nõuetele. Ülejäägid ja mitteringlevad tooted kõrvaldada lepingulise litsenseeritud jäätmekäitleja kaudu. Jäätmeid ei tohi kõrvaldada kanalisatsiooni ilma puhastamata, välja arvatud juhu, kui see vastab täielikult kõigi pädevust omavate ametiasutuste nõuetele. Jah. Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed * Jäätmekäitlus Pakend Kõrvaldusmeetodid Jäätmekäitlus Euroopa jäätmenimistu (EWC) Erilised ettevaatusabinõud 14. JAGU. Veonõuded Ärge lubage sattumist kanalisatsiooni või veekogudesse. Kõrvaldada vastavuses kõikide riiklike ja kohalike omavalitsuse eeskirjadega. Kui see toode segatakse teiste jäätmetega, ei pruugi enam esialgne jäätmekood kehtida ja tuleb määrata sobiv kood. Täiendava teabe saamiseks tuleb pöörduda jäätmetega tegeleva kohaliku omavalitsuse poole. Jäätmete tekkimine tuleb ära hoida või minimiseerida kui vähegi võimalik. Pakendijäätmed tuleb korduvkasutada. Põletamist või prügimäge peaks kaaluma ainult juhul, kui korduvkasutamine pole võimalik. Kasutades sellel ohutuskaardil esitatud teavet, tuleb tühjade mahutite klassifitseerimise kohta nõu küsida jäätmetega tegelevalt vastavalt ametiasutuselt. Tühjad mahutid tuleb kas kõrvaldada või taastada. Visake konteinerite saastunud toode vastavalt kohalikele või riiklikele õigusnormidele. Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid * Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult. Ettevaatlikult käidelda tühjendatud konteinereid, mida pole puhastatud ega pestud. Tühjadesse konteineritesse või pakendivoodrisse võivad jääda ainejäägid. Toote jääkide aur võib tekitada mahutis väga tule- või plahvatusohtliku atmosfääri. Mitte lõigata, keevitada või käiata kasutatud mahuteid ilma et nad oleksid seest põhjalikult puhastatud. Vältida mahavoolanud materjali hajumist ja äravoolu ning sattumist pinnasesse, veekogudesse, kraavidesse ja kanalisatsiooni. 08, Veebr., 2020 Versioon 14 14/18

15 14. JAGU. Veonõuded ADR/RID IMDG IATA 14.1 ÜRO number UN3469 UN3469 UN ÜRO veose tunnusnimetus VÄRVI AINED, TULEOHTLIKUD, SÖÖBIVAD PAINT RELATED MATERIAL, FLAMMABLE, CORROSIVE. Marine pollutant (Polyamidoamine, Light Aromatic Hydrocarbons) PAINT RELATED MATERIAL, FLAMMABLE, CORROSIVE 14.3 Transpordi ohuklass(id)/ märgis(ed) 3 (8) 3 (8) 3 (8) 14.4 Pakendirühm III III III 14.5 Keskkonnaohud Lisateave Jah. Yes. Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. Keskkonnaohtliku aine märki ei ole vaja, kui transporditakse kogustes 5 l või 5 kg. Tunneli koodeks D/E The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of 5 L or 5 kg. Emergency schedules F-E, S-C The environmentally hazardous substance mark may appear if required by other transportation regulations Eriettevaatusabinõud kasutajatele Siseveod alati vedada püstiasendis, kinnitatud ja suletud pakendites. Tagada, et vedajad oleksid eelnevalt teavitatud tegutsemisest õnnetusjuhtumi või mahavoolu korral Transportimine mahtlastina kooskõlas IMO õigusaktidega Mitterakendatav. Multimodaalsed saatmiskirjeldused on informatiivsed ega arvesta konteinerite suurusi. Konkreetse transpordiviisi (mere-, õhutransport jne) saatmiskirjelduse olemasolu ei tähenda, et toode on pakendatud sellele transpordiviisile sobivalt. Enne saatmist tuleb kõigi pakendite sobivust kontrollida ja nende vastavus kohaldatavatele eeskirjadele on toodet transpordiks pakkuva isiku ainuvastutusel. Ohtlikke kaupu peale ja maha laadivad inimesed peavad olema saanud väljaõppe kõigi ainetega seotud ohtude ja hädaolukorras vajalike meetmete kohta. 15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid 15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid EL määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu XIV lisa Ükski koostisaine ei kuulu loendisse. XVII lisa - Teatud ohtlike ainete, segude ja toodete tootmise, turuleviimise ja kasutamise piirangud Mitterakendatav. Muud EL õigusaktid LOÜ sisaldus (2010/75/EU) 54.9 kaal/kaal 499 g/l 08, Veebr., 2020 Versioon 14 15/18

16 15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid Seveso Direktiiv Seda toodet võib kalkulatsiooni lisada, et määrata, kas koht vastab peamiste õnnetusohtude küsimuses Seveso direktiivi tingimustele. Riiklikud õigusaktid 15.2 Kemikaaliohutuse hindamine 16. JAGU. Muu teave Kemikaaliohutuse hindamist pole läbi viidud. Esitab teabe, mida on muudetud eelmise versiooniga võrreldes. Lühendid ja akronüümid Tähtsamad viited kirjandusele ja andmete allikad ATE = Ägeda toksilisuse hinnang CLP = Klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus [EÜ määrus nr 1272/2008] DMEL = Tuletatud minimaalne toimetase = Tuletatud mittetoimiv tase EUH-lause = CLP eriohulause PBT = Püsivad, bioakumuleeruvad ja mürgised PNEC = Arvutuslik mittetoimiv sisaldus RRN = REACH registreerimisnumber vpvb = Väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad N/A = Ei ole saadaval Määrus (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] ADR = Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe IATA = Rahvusvaheliste Õhuvedude Assotsiatsioon IMDG = Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo koodeks/eeskiri Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Direktiiv 2012/18/EL ning seotud täiendused ja lisad Directive 2008/98/EC, and relative amendments & additions Direktiiv 2009/161/EL ning seotud täiendused ja lisad CEPE Guidelines Kasutatud protseduur, et tuletada klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP/GHS] Klassifikatsioon Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 Testi andmete alusel Kalkulatsioonimeetod Kalkulatsioonimeetod Kalkulatsioonimeetod Kalkulatsioonimeetod Kalkulatsioonimeetod Kalkulatsioonimeetod Kalkulatsioonimeetod Kalkulatsioonimeetod Põhjendus Lühendatud H-lausete täistekst H225 H226 H302 H304 H312 H314 H315 H317 H318 H319 H332 H335 Väga tuleohtlik vedelik ja aur. Tuleohtlik vedelik ja aur. Allaneelamisel kahjulik. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Nahale sattumisel kahjulik. Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Põhjustab nahaärritust. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Põhjustab tugevat silmade ärritust. kahjulik. Võib põhjustada hingamisteede ärritust. 08, Veebr., 2020 Versioon 14 16/18

17 16. JAGU. Muu teave Klassifikatsioonide [CLP/ GHS] täistekst Trükkimis Eelmise väljaande Versioon Märkus lugejale H336 H361d H373 H411 H412 EUH066 14, Okt., , Okt., , Veebr., Võib põhjustada unisust või peapööritust. Arvatavasti kahjustab loodet. Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Acute Tox. 4 ÄGE MÜRGISUS - 4. kategooria Aquatic Chronic 2 PIKAAJALINE (KROONILINE) OHT VEEKESKKONNALE - 2. kategooria Aquatic Chronic 3 PIKAAJALINE (KROONILINE) OHT VEEKESKKONNALE - 3. kategooria Asp. Tox. 1 HINGAMISKAHJUSTUSED - 1. kategooria Eye Dam. 1 RASKE SILMAKAHJUSTUS/SILMADE ÄRRITUS - 1. kategooria Eye Irrit. 2 RASKE SILMAKAHJUSTUS/SILMADE ÄRRITUS - 2. kategooria Flam. Liq. 2 TULEOHTLIKUD VEDELIKUD - 2. kategooria Flam. Liq. 3 TULEOHTLIKUD VEDELIKUD - 3. kategooria Repr. 2 REPRODUKTIIVTOKSILISUS - 2. kategooria Skin Corr. 1B NAHASÖÖVITUS/-ÄRRITUS - 1.B kategooria Skin Corr. 1C NAHASÖÖVITUS/-ÄRRITUS - 1.C kategooria Skin Irrit. 2 NAHASÖÖVITUS/-ÄRRITUS - 2. kategooria Skin Sens. 1 NAHA SENSIBILISEERIMINE - 1. kategooria STOT RE 2 MÜRGISUS SIHTELUNDI SUHTES - KORDUV KOKKUPUUDE - 2. kategooria STOT SE 3 MÜRGISUS SIHTELUNDI SUHTES - ÜHEKORDNE KOKKUPUUDE - 3. kategooria Kui varasem valideerimis puudub, pöörduge lisateabe saamiseks edasimüüja poole. Igal kliendil või selle ohutuskaardi saajal on soovitatav uurida seda hoolikalt ning tutvuda, kui see on vajalik või asjakohane, ka muude materjalidega, et teadvustada või mõista sellel ohutuskaardil esitatud andmeid ja tootega seotud ohte. See teave on esitatud heas usus ja olles arvamusel, et see on avaldamise al õige. Siiski ei anta selle kohta ei otsest ega kaudset garantiid. Siin esitatud teave kehtib ainult saadetava toote kohta. Mis tahes materjali lisamine võib muuta toote koostist ning sellega seotud ohte ja riske. Tooteid ei ole lubatud ümber pakkida, modifitseerida või toonida, välja arvatud tootja poolt eraldi sätestatud juhiste alusel, sealhulgas, kuid mitte ainult, lisada tootja, poolt määratlemata tooteid või tooteid kasutada või lisada tootja poolt määratlemata proportsioonides. Regulatiivasutuste nõuded võivad muutuda ning asukohast ja jurisdiktsioonist olenevalt erineda. Kõigis riiklikes, föderaalsetes, osariigi, maakondlikes ja kohalikes õigusaktides nõutavate meetmete järgimise tagamise eest vastutab klient/ostja/kasutaja. Tootja ei saa kontrollida toote kasutustingimusi; selle toote kasutamiseks ohutute tingimuste loomise eest vastutab klient/ ostja/kasutaja. Klient/ostja/kasutaja ei tohi kasutada toodet muul eesmärgil peale nende, mis on kirjas selle ohutuskaardi vastavas osas, pöördumata esmalt tarnija poole, et saada kirjalikud käitlusjuhised. Teabeallikate, nt eri tootjate ohutuskaartide, rohkuse tõttu ei saa tootja vastutada muust allikast pärinevate ohutuskaartide eest. 08, Veebr., 2020 Versioon 14 17/18

18 16. JAGU. Muu teave 08, Veebr., 2020 Versioon 14 18/18

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOL

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOL Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOLV 9502 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood T7884,T7884.930,T9032.930 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 4/16/201

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 4/16/201 Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmis/ 4/16/2019 Eelmise väljaande 3/29/2017 Läbivaatamise KEMIKAALI OHUTUSKAART

Rohkem

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1 Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA EKO 333013 Kõik variandid 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA EKO 333003 Kõik variandid 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 11/1/201

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 11/1/201 Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti Väljaandmis/ 11/1/2017 Eelmise väljaande 7/19/2016 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA PRIMER 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JA

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JA Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/2015 - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1 Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Safety Data Sheets

Safety Data Sheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine või valmistise identifitseerimine 1.1.1 TOOTE KAUBANDUSLIK NIMETUS 1.1.2 Toote kood NL-42010 A 1.2 Aine/valmistise

Rohkem

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Eelmise väljaande : Läbivaatamise kuupäev

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Eelmise väljaande : Läbivaatamise kuupäev Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II Eesti Väljaandmis/ 31052017 Eelmise väljaande 30012015 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote nimetus Toote kirjeldus KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU.

Rohkem

Vastab määrusele (EÜ) nr. 1907/2006 (REACH), Lisa II Rootsi CASCO AQUASEAL MATERJALI OHUTUSKAART CASCO AQUASEAL 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTE

Vastab määrusele (EÜ) nr. 1907/2006 (REACH), Lisa II Rootsi CASCO AQUASEAL MATERJALI OHUTUSKAART CASCO AQUASEAL 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTE MATERJALI OHUTUSKAART 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimetus: Toote kood: 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968 Toote kirjeldus: SMPpolümeere

Rohkem

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOFLOOR 600F 1. JAGU: Ai

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOFLOOR 600F 1. JAGU: Ai Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/2015 Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOFLOOR 600F 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1

Rohkem

Sicherheitsdatenblatt (et-EE)

Sicherheitsdatenblatt (et-EE) Lk: 1 -st 8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Leht 1 Lehti 6 OSA 1: Aine / valmistise ning äriühingu / ettevõtja identifitseerimine 1.1. Toote identifitseerimine Spülan KS Klarspüler sauer 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus : Lead Battery, wet Toote nr.

KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus : Lead Battery, wet Toote nr. KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet 30659799 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Lead Battery, wet Toote nr. 30659799 Toote kasutamine Väljaandmis 2012-01-09. 2.

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ :

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti Väljaandmis/ 19072017 Eelmise väljaande 22042016 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE 1/9 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Kasutamine: 1.3. Andmed

Rohkem

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 63110 OPN-Zink-Spray zinkgrey 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning ebasoovitavad kasutusalad METALLPINDADE

Rohkem

ülevaatamise kuupäev: Ülevaatamine : 6 Asendab kuupäeva : OHUTUSKAART WEAR GUARD (HIGH TEMP 450) RESIN 1. JAGU: Aine/segu ning är

ülevaatamise kuupäev: Ülevaatamine : 6 Asendab kuupäeva : OHUTUSKAART WEAR GUARD (HIGH TEMP 450) RESIN 1. JAGU: Aine/segu ning är OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus Toote number 11480 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

1

1 OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Tootenimi C30B5 Bituumenemulsioon 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Paranduse kuup

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Paranduse kuup See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Läbivaatamise number 1 1.1. Tootetähis 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA

Rohkem

Ohutuskaart: Roti®-Load RNA

Ohutuskaart: Roti®-Load RNA Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 26.11.2015 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Artikli number Registreerimisnumber (REACH) Roti -Load

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 7 OSA 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood 522 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

Ohutuskaart

Ohutuskaart Kuupäev: 14.8.2013 Eelmine kuupäev: 19.7.2010 1/9 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Kemikaali identifitseerimine 1.1.1 Toote nimetus TEMAFLOOR 25 CLEAR 1.1.2 Toote kood 005 5750

Rohkem

Ohutuskaart

Ohutuskaart Kuupäev: 25.11.2011 Eelmine kuupäev: 31.8.2010 1/7 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Kemikaali identifitseerimine 1.1.1 Toote nimetus KÕVENDI 008 7590 1.1.2 Toote kood 008 7590

Rohkem

flore-sdb-est

flore-sdb-est läbivaatamine 5 Läbivaatamise kuupäev 24.03.2015 Prindi kuupäev 24.03.2015 1/8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis --- Nimi: aine identifitseerimine Florin S Plus

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toot

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toot Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus REACH registreerimisnumber 5X LIGASE BUFFER Sellele

Rohkem

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/7 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: * 1. JAGU: Ai

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/7 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: * 1. JAGU: Ai Leht 1/7 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

Ohutuskaardi KiiltoClean Oy - Kiilto Kodin Klorite Natural ,T ,T (Versioon 7)

Ohutuskaardi KiiltoClean Oy - Kiilto Kodin Klorite Natural ,T ,T (Versioon 7) 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Kloori sisaldav

Rohkem

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote nimi SOLiD EZBead EnricherBuferKit-ReleaseBufer Äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A X OHUTUSKAART KEMIKALITEAVITUS Eelmine kuupäev: 07.02.2011 1. AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine/valmistise identifitseerimine Toote kaubanduslik nimetus Euro klaasipesuvedelik

Rohkem

Ohutuskaart: Ecosurf TM SA-9

Ohutuskaart: Ecosurf TM  SA-9 Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 21.09.2016 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Artikli number 0982 Registreerimisnumber (REACH) 1.3

Rohkem

Casco_HusFix_SDS_1.0_etEE

Casco_HusFix_SDS_1.0_etEE 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Toote kasutus

Rohkem

DARCOS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 453/2010 Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja iden

DARCOS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 453/2010 Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja iden Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: 1.0 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Tootenimi : Tootekood : FF-009 - tebukonasool 250 g/l, emulsioon, õli vees -

Rohkem

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES Lehekülg: 1/7 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Toote tähis Toote nimetus Toimeaine: Formulatsiooni tüüp Lentagran 45 WP Püridaat WP (märguv pulber) 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

OHUTUSKAART SOLEDO GRAFFIPOIS PLEKSIKLAAS JA MUUD TUNDLIKUD PINNAD Kuupäev: Eelmine avaldamiskuupäev: - Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜ

OHUTUSKAART SOLEDO GRAFFIPOIS PLEKSIKLAAS JA MUUD TUNDLIKUD PINNAD Kuupäev: Eelmine avaldamiskuupäev: - Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜ PINNAD Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/TOOTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Kaubanimi PINNAD 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A X OHUTUSKAART KEMIKALITEAVITUS 1. AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine/valmistise identifitseerimine Toote kaubanduslik nimetus Klaasipesuvedelik 21 Tootekood Reachregistreerimisnumber

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1077

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1077 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 10777019 Toote nimetus RNaseOUT RecombinantRibonucleaseInhibitor

Rohkem

QUICK 5% EC Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: V

QUICK 5% EC Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: V Väljaandmiskuupäev: 2017-03-24 Versioon: 1.0/EE 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus : Nimetus : Kvisalofop-p-etüül 5% EC Tootekood : SHA

Rohkem

Casco_ClearSeal_Glasklar_SDS_1.0_etEE

Casco_ClearSeal_Glasklar_SDS_1.0_etEE 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Toote kasutus

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 23.02.2018 Nr.: 83016 Lehekülg 1 / 9-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

OHUTUSKAART Vastavalt EÜ 1907/2006, EÜ 453/2010 direktiividele Alpina Die Extra Weisse für Innen Versioon 1.0 Uuendatud Trükkimise kuupäev

OHUTUSKAART Vastavalt EÜ 1907/2006, EÜ 453/2010 direktiividele Alpina Die Extra Weisse für Innen Versioon 1.0 Uuendatud Trükkimise kuupäev LÕIK 1 Aine/segu ja äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kaubamärk: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Soovitatud kasutusala:

Rohkem

TEBUPLIUS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: Ver

TEBUPLIUS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: Ver Väljaandmiskuupäev: 2017-03-16 Versioon: 1.0/EE 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus Nimetus Tootekood : : Tebuconazole 25% EW : SHA 2500

Rohkem

OHUTUSKAART Paranduse kuupäev 05-dets-2015 Läbivaatamise number JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote

OHUTUSKAART Paranduse kuupäev 05-dets-2015 Läbivaatamise number JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote Läbivaatamise number 18 1. JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote nimi Cat No. : 14-4129-01 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

Ohutuskaart: Magnesium sulphate heptahydrate

Ohutuskaart: Magnesium sulphate heptahydrate Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 07.08.2015 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Magnesium sulphate heptahydrate Artikli number 8283

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 02.03.2018 Nr.: 83025 Lehekülg 1 / 8-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

Ohutuskaart Kooskõlas direktiiviga 1907/2006/EÜ (REACH) ja 453/2010/EÜ AT - Elektro sprei 2500, JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTI

Ohutuskaart Kooskõlas direktiiviga 1907/2006/EÜ (REACH) ja 453/2010/EÜ AT - Elektro sprei 2500, JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTI 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Puhastusvahend

Rohkem

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1013

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1013 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 10131027 Toote nimetus GENETICIN Kemikaali nimetus REACH

Rohkem

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Toote nimi : 1.2 Kindlaksmääratud : Lubrikandid ja lisandid kasutusalad Mittesoovitatavad : Ei ole teada. kasutusalad 1.3 Tootja : Dow Corning Europe

Rohkem

Microsoft Word - Ohutuskaart ALKADENT

Microsoft Word - Ohutuskaart ALKADENT 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1.3 1.4 Tootetähis: Andmed ohutuskaardi tarnija kohta: Hädaabitelefoni number : Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

Ohutuskaardi PENOSIL Premium BetMix (Versioon 1)

Ohutuskaardi PENOSIL Premium BetMix (Versioon 1) 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1.3 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused:

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 13.04.2018 Materjali number: 1720 Lehekülg 1 / 7-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Muud kaubanduslikud nimetused 1720 2000 Isofix 2 x 1 l

Rohkem

Microsoft Word _ rtf

Microsoft Word _ rtf 1. Aine/ segu ning äriühingu/ ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Archer Turbo 575 EC Variant 13.0 Paranduse kuupäev: Ohutuskaardi number: S Käesol

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Archer Turbo 575 EC Variant 13.0 Paranduse kuupäev: Ohutuskaardi number: S Käesol 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : Archer Turbo 575EC Disainikood : A7504C 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

OHUTUSKAART

OHUTUSKAART BESUR OÜ OHUTUSKAART REMMI 50 1/7 OHUTUSKAART BESUR OÜ Väljaandmise kuupäev: Versiooni number: 4 Eelmine: 03.05.2012 Vastavalt (EÜ) määrusele nr 1907/2006 (REACH) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1540

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1540 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 15400054 Toote nimetus, 0.5% (10x) with EDTA 4Na, liquid

Rohkem

Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptas

Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptas Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 4308228 Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptase Kemikaali nimetus REACH registreerimisnumber Sellele

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Mikrobac Tissues Variant 1.1 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viima

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Mikrobac Tissues Variant 1.1 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viima Variant 1.1 Paranduse kuupäev: 11.07.2016 Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viimase väljastamise kuupäev: 24.04.2014 Esimese väljastamise kuupäev: 24.04.2014 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1514

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1514 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 15140122 Toote nimetus PENICILLIN STREPTOMYCIN SOL Kemikaali

Rohkem

COMBIFIX

COMBIFIX Toote ohutuskaart Lehekülg 1(6) 1. Andmed aine/toote ja selle tootja kohta Andmed toote kohta Toote nimi: REDUFIX-RP Kasutusala: Niisutusvee lisaaine Andmed tootja/tarnija kohta: Hostmann-Steiner GmbH

Rohkem

1

1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Mahtkaup 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Puhastusvahendid -

Rohkem

Ohutuskaart CHEMISEPT IPA

Ohutuskaart CHEMISEPT IPA 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1. 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: antiseptik.

Rohkem

GC_Gradia_Direct,_Posterior[EE_v2]

GC_Gradia_Direct,_Posterior[EE_v2] Leht 1/8 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

Microsoft Word - Plaatide ohutuskaart.doc

Microsoft Word - Plaatide ohutuskaart.doc Leht/Lehti: 1/5 1. KEMIKAALI JA KEMIKAALI TURUSTAMISE EEST VASTUTAVA ISIKU IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Kemikaali kaubanduslik nimetus: GN 13, GNE 13, GRI 13, GEK 13, GEKE 13, GP 13, GKP 13, GTS 9 1.2. Kemikaali

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND Variant 1.0 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: 5662

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND Variant 1.0 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: 5662 Esimese väljastamise kuupäev: 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : Toote kood : 000000000001889834 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

OHUTUSKAART vastab EÜ määrusele nr 1907/2006 REGLONE SUPER 8. versioon. Käesolev versioon asendab kõik eelmised. Läbivaatamise kuupäev: Väl

OHUTUSKAART vastab EÜ määrusele nr 1907/2006 REGLONE SUPER 8. versioon. Käesolev versioon asendab kõik eelmised. Läbivaatamise kuupäev: Väl 1. AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Toote identifitseerimine Toote nimetus: Disainkood: A12725A 1.2. Aine/segu kindlaksmääratud kasutusalad ja mittesoovitatavad kasutusalad Kasutusala:

Rohkem

Microsoft Word _ rtf

Microsoft Word _ rtf 1. Aine/ segu ning äriühingu/ ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

Ohutuskaart: Ksüleentsüanoolsinist

Ohutuskaart: Ksüleentsüanoolsinist Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 10.07.2019 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Toote number Registreerimisnumber (REACH) Ksüleentsüanoolsinist

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Leht 1 Lehti OSA 1: Aine / valmistise ning äriühingu / ettevõtja identifitseerimine 1.1. Toote identifitseerimine ulber 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

magneesiumsulfaadiga Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: Asenda

magneesiumsulfaadiga Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: Asenda Väljaandmiskuupäev: 02.04.2019 Läbivaatamise kuupäev: 02.04.2019 Asendab kaardi: 28.07.2016 Versioon: 4.1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote esinemisvorm

Rohkem

SDB Artikel

SDB Artikel Artikli nr. 0143 Avaldamiskuupäe 01.07.15 Versioon 5 ( 01.07.15 ) Lk 1 / 11 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

1

1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis PEN OIL FPS Aerosool 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Määrdeained

Rohkem

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) MSDS Version: E03.00 Väljaandmiskuupäev: 15/10/2014 Blend Version: 3 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote esinemisvorm : Segu Tootenimi : Tootekood : W29793

Rohkem

14191

14191 Leht 1/6 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 14191 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav

Rohkem

OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washi

OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washi OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washing Medium Toote kood 9983 Soovitatud kasutamine Laborikemikaalid.

Rohkem

Variant: 1.0 Viimase parandamise kuupäev: Jõustumise kuupäev: OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31,

Variant: 1.0 Viimase parandamise kuupäev: Jõustumise kuupäev: OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31, OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31, II lisa parandatuna. 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimi: L5300b LITHOSTAR ULTRA

Rohkem

untitled

untitled International Paint Ltd. Ohutuskaart KNA340 Intergard 343 Bronze Part A Versiooni number 2 Viimase läbivaatamise kuupäev 03/12/11 Vastab määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) II lisa ja määruse (EÜ) nr 1272/2008

Rohkem

SDS358P0626_-_weber_vetonit_ESL_C33_40-4-_-EE

SDS358P0626_-_weber_vetonit_ESL_C33_40-4-_-EE Leht 1/8 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 358P0626 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Paranduse kuup

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Paranduse kuup See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Läbivaatamise number 2 1.1. Tootetähis 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Lehekülg 1 / 8-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/segu

Rohkem

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 453/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART Uni Thinner Standard

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 453/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART Uni Thinner Standard Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 453/2010 - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote andmed Toote

Rohkem

untitled

untitled International Paint Ltd. Ohutuskaart ERA173 Intershield 163 Inerta 160 Blue Part A Versiooni number 2 Viimase läbivaatamise kuupäev 30/11/11 Vastab määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) II lisa ja määruse

Rohkem

untitled

untitled Page 1 of 9 International Paint Ltd. Ohutuskaart BXA751 INTERSLEEK 757 YELLOW PART A Versiooni number 2 Viimase läbivaatamise kuupäev 30/01/12 Vastab määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) II lisa ja määruse

Rohkem

International Paint Ltd. Ohutuskaart HTA005 INTERTHERM 838 ALUMINIUM Versiooni number 1 Viimase läbivaatamise kuupäev 10/01/13 Vastab määruse (EÜ) nr

International Paint Ltd. Ohutuskaart HTA005 INTERTHERM 838 ALUMINIUM Versiooni number 1 Viimase läbivaatamise kuupäev 10/01/13 Vastab määruse (EÜ) nr International Paint Ltd. Ohutuskaart HTA005 INTERTHERM 838 ALUMINIUM Versiooni number 1 Viimase läbivaatamise kuupäev 10/01/13 Vastab määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) II 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

Ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 Toote Kaubanduslik Nimetus: bellavit Aine nr: SUB väljaandmise kuupäev: Variant:

Ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 Toote Kaubanduslik Nimetus: bellavit Aine nr: SUB väljaandmise kuupäev: Variant: 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis bellavit 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/valmistise kasutamine

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU.

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU. KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus Keemiline nimi Dinaatriumtetraboraat pentahüdraat Loetelu number 005011029 EÜ number 2155404

Rohkem

Microsoft Word - Ohutuskaardi BACTICID

Microsoft Word - Ohutuskaardi BACTICID 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1. 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Desinfektsioonivahend.

Rohkem