Metsamaterjali müügilepingu tüüptingimused

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Metsamaterjali müügilepingu tüüptingimused"

Väljavõte

1 Metsamaterjali müügilepingu tüüptingimused Käesolevad tüüptingimused kehtivad alates a ARTIKKEL 1 MÕISTED JA ÜLDSÄTTED 1.1. Mõisted Käesolevas punktis 1.1. loetletud mõisteid kasutatakse metsamaterjali müügilepingu tüüptingimustes alljärgnevas tähenduses: Müüja Eesti Vabariik Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) kaudu; Ostja Müüjaga metsamaterjali ostmiseks lepingu sõlminud äriühing või muu isik; Pooled Müüja ja ostja; Päev on kalendripäev; Metsamaterjal Maharaiutud puu ja sellest valmistatud puidusortiment. Sertifitseeritud metsamaterjali tunnus müügidokumentidel: FSC sertifikaadi kood NC-FM/COC ja väide FSC 100%, PEFC sertifikaadi kood PEFC-002/A ja väide 100% PEFC Certified. Metsamaterjali ei müüda sertifitseerituna RMK veebilehel 1/puidumuuk/sertifikaadid-fscpefc märgitud juhtumitel; Leping Metsamaterjali müügileping koos kõigi lisadega, käesolevate tüüptingimustega ja hilisemate muudatustega, milles lepitakse kokku peale metsamaterjali müügilepingu allakirjutamist; Tüüptingimused Käesolevad metsamaterjali müügilepingu tüüptingimused, mis on lepingu lahutamatuks osaks; Kestvusleping Metsamaterjali müügileping, mis on sõlmitud metsamaterjali müügiks kokkuleppehinnaga vastavalt Vabariigi Valitsuse a määrusega nr 1 kinnitatud Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi korra 7 p 1; Juhend RMK juhatuse esimehe käskkirjaga kinnitatud RMK juhend metsamaterjali müügiks kestvuslepingute alusel, mis on avaldatud RMK veebilehel 1/puidumuuk/muugistrateegia; Müüja ladu Metsamaterjali tavalistele metsaveoautodele pealelaadimiseks sobilik ala, kuhu müüja kohustub ostjale lepingu alusel müüdava metsamaterjali üleandmiseks valmis panema; Ostja ladu Lepingus ettenähtud koht, kuhu toimub müüja laost valmispandud metsamaterjali vedu; Kvaliteedinõuded Metsamaterjali müügilepingu lahutamatu lisa, milles on sätestatud lepingu alusel müüdava metsamaterjali kvaliteedinõuded; Kuupmeeter 1 (üks) kuupmeeter tihedat metsamaterjali, mis mõõdetakse ilma kooreta (koore alt). Kuupmeetrit tähistatakse lepingus lühendiga m³; Hinnakokkulepe Metsamaterjali müügilepingu lahutamatu lisa, milles on sätestatud lepingu alusel müüdava metsamaterjali hind. Kestvuslepingu korral sätestatakse hinnakokkuleppes müüdava metsamaterjali hind hinnaperioodide kaupa; Hinnaperiood Poolte poolt kokkulepitud ajavahemik, mille jooksul müüja müüb ja ostja ostab metsamaterjali poolte poolt enne hinnaperioodi algust kokkulepitud hinnaga; Maksetähtaeg Metsamaterjali müügilepingus sätestatud tähtaeg, mille jooksul on ostjal kohustus tasuda müüjale lepingu alusel müüdud metsamaterjali hind. Maksetähtaeg määratakse kindlaks päevades ning hakkab kulgema müüja poolt sätestatud arve väljastamise päevast; Krediidilimiit Müüja poolt ostja suhtes kehtestatud rahaliste kohustuste piirsumma, mille ületamisel on müüjal õigus ühepoolselt rakendada ostja suhtes lepinguga ettenähtud õiguskaitsevahendeid. Krediidilimiidi summa sätestatakse metsamaterjali müügilepingus; Tarneperiood Poolte poolt kokkulepitud tarnegraafikus sätestatud ajavahemik, mille jooksul müüja kohustub tarnima ostjale metsamaterjali vastavalt lepingus ettenähtud tingimustele; Tarnegraafik Lepingu lahutamatu lisa, milles on sätestatud tarneperioodi vältel metsamaterjali üleandmise ja vastuvõtmise koguseline ja tähtajaline jaotus; Tarnekoht Ala müüja või ostja territooriumil, mis on kergesti ja ohutult ligipääsetav ning sobilik metsamaterjali peale- või mahalaadimiseks tavalistelt metsaveoautodelt kandevõimsusega vähemalt 24 m³ (kakskümmend neli kuupmeetrit); Vääramatu jõud Tüüptingimuste artiklis 8.1 vääramatu jõuna defineeritud asjaolud Üldsätted Tüüptingimustega on kindlaks määratud müüja ja ostja vahel sõlmitava metsamaterjali müügilepingu tingimused, mis eraldi läbirääkimisele ei kuulu Tüüptingimuste ja metsamaterjali müügilepingu vastuolu korral lähtutakse metsamaterjali müügilepinguga kokkulepitud tingimustest Lepingu sõlmimise asjaolusid, sealhulgas lepingu sõlmimiseks peetud läbirääkimisi, lepingule poolte poolt varem omistatud tõlgendusi, poolte käitumist enne ja pärast lepingu sõlmimist, tavasid ja pooltevahelist praktikat võib lepingu tõlgendamisel arvestada üksnes ulatuses, milles tüüptingimused vastavale asjaolule viitavad Müüjal on Keskkonnaministeeriumi ja Kaitseministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisel oleva riigimetsa, samuti maareformi seaduse 31 lõikes 2 nimetatud maal kasvava metsa kasutamise ja metsamaterjali ning kasvava metsa raieõiguse müügi õigus. Müüja kinnitab metsamaterjali valdamise seaduslikkust seaduse nõuetele vastava metsateatisega, reformimata maalt saadud metsamaterjali puhul politsei või muu pädeva riigiasutuse dokumendiga. Ostja kinnitab metsamaterjali igakordse vastuvõtmisega, et on kontrollinud metsamaterjali müüja poolse valdamise seaduslikkust. ARTIKKEL 2 METSAMATERJALI HIND 2.1. Kestvuslepingu alusel müüdava metsamaterjali hind Kestvuslepingu alusel müüdava metsamaterjali hind sätestatakse hinnaperioodide kaupa. Kestvuslepingu sõlmimisel sätestatakse hinnakokkuleppes metsamaterjali hind juhendi kohaselt võitjaks tunnistatud pakkumisele lepingu sõlmimisele järgnevaks esimeseks hinnaperioodiks Esimesele hinnaperioodile järgnevatel hinnaperioodidel kehtiva metsamaterjali hind sätestatakse hinnakokkuleppega hiljemalt eelmise kehtiva hinnaperioodi viimasel päeval. Poolte kokkulepped igaks järgnevaks hinnaperioodiks kehtiva

2 - 2 - metsamaterjali hinna kohta sätestatakse juhendi kohaselt võitjaks tunnistatud pakkumisele vastava hinnaperioodi hinnakokkuleppega. Enne sõlmitud kestvuslepingute puhul sätestatakse poolte kokkulepped igaks järgnevaks hinnaperioodiks kehtiva metsamaterjali hinna kohta vastava hinnaperioodi osas kehtiva hinnakokkuleppega Kestvuslepingu esimese ja kõigi järgnevate hinnaperioodide hinnakokkulepetega sätestatakse juhendi kohaselt pakkumise hindamise kriteeriumitest lähtuv pakkuja hinnapunktide summa, mida võetakse arvesse müüdava metsamaterjali koguse arvutamisel Metsamaterjali hind lepingutes, mis ei ole kestvuslepingud Metsamaterjali avalikul enampakkumisel või eelläbirääkimistega pakkumisel müüdud metsamaterjali hind sätestatakse hinnakokkuleppes vastavalt avalikul enampakkumisel või eelläbirääkimistega pakkumise võitja poolt tehtud pakkumisele Kokkuleppehinnaga müüdud metsamaterjali hind sätestatakse hinnakokkuleppes Lepingu valuuta Lepingus sätestatud metsamaterjali hind, samuti muud lepingus sätestatud väärtused on kokku lepitud EURO-des. Juhul, kui lepingu sõlmimise hetkel Eestis ametlikult käibel olev valuuta EURO asendatakse hiljem mõne muu valuutaga, arvutatakse kõik käesolevas lepingus sätestatud metsamaterjali hinnad, lepingust tulenevate rahaliste kohustuste väärtus ning muud käesolevas lepingus EURO-des sätestatud väärtused ümber muusse valuutasse, millega asendatakse EURO, lähtudes EURO muu valuutaga asendamise päevale eelneva päeva Euroopa Keskpanga poolt avaldatud EURO ja EURO-t asendava muu valuuta kursist. ARTIKKEL 3 METSAMATERJALI OSTJALE ÜLEANDMISE TINGIMUSED JA KVALITEEDI KONTROLL 3.1. Müüja annab metsamaterjali ostjale üle ning ostja võtab metsamaterjali vastu müüja laos kui metsamaterjali vedajaks on ostja poolt määratud vedaja või ostja laos, kui metsamaterjali vedajaks on müüja poolt määratud vedaja. Metsamaterjali ostjale üleandmise koht sätestatakse metsamaterjali müügilepingus. Kui üleandmise koht on müüja ladu, sätestatakse selle asukoht tarnegraafikus Kui lepingus määratud metsamaterjali ostjale üleandmise kohaks on müüja ladu, loetakse müüja kohustus anda metsamaterjal ostjale üle täidetuks alates hetkest, kui müüja on metsamaterjali ostja käsutusse andmiseks valmis pannud ja sellest ostjale teatanud Kui metsamaterjali ostjale üleandmise kohaks on ostja ladu, loetakse müüja kohustus anda metsamaterjal ostjale üle täidetuks alates hetkest, kui metsamaterjal on ostja volitatud esindaja valdusesse üle andnud Metsamaterjali mõõtmise ja kvaliteedi hindamise koht ja metoodika ning mõõtmisraporti nõuded ja edastamise viis sätestatakse lepingus. Metsamaterjali mõõtmise ja kvaliteedi hindamise järel vormistavad pooled lepingu alusel ostjale üle antud metsamaterjali kohta keskkonnaministri 21. detsembri a määruse nr 84 nõuete kohase metsamaterjali üleandmisevastuvõtmise akti või üleandmist tõendava muu dokumendi mitte harvem kui üks kord nädalas. Metsamaterjali üleandmisevastuvõtmise akti allakirjutamise või üleandmist tõendava muu dokumendi aluseks on lepingus sätestatud kohas, milleks võib olla müüja ladu või ostja ladu, mõõdetud metsamaterjali kogus ja hinnatud metsamaterjali kvaliteet. Kalendrikuu lõppedes vormistatakse metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akt või üleandmist tõendav muu dokument hiljemalt tarnekuule järgneva kuu viiendal päeval Metsamaterjali kvaliteet peab vastama lepingus sätestatud kvaliteedinõuetele. Pooltel ei ole õigust teha metsamaterjali kvaliteedis täiendavaid kitsendusi või järeleandmisi. Kvaliteeti puudutavate mõistete osas lähtutakse RMK palkide standardis ja/või RMK virnmaterjalide standardis toodud mõistetest. Sedavõrd, kui see on vajalik ja mõistlikult teostatav, viiakse tarnitud metsamaterjali kvaliteedinõuetele vastavuse hindamine läbi samaaegselt metsamaterjali koguse mõõtmisega Metsamaterjali mõõtmise ja kvaliteedi hindamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse võimalusel metsamaterjali täiendava mõõtmise ja kvaliteedi kontrollimisega poolte esindajate osavõtul või erapooletu mõõtja mõõtmise ja hindamise tulemuste alusel. Pooled aktsepteerivad erapooletu mõõtja mõõtmise ja hindamise tulemusi olenemata sellest, kumma poole algatusel seda on tehtud ning kas mõõtmine ja hindamine on teostatud enne või peale metsamaterjali ostjale üle andmist. Ostja kohustub teostama metsamaterjali mõõteseadme kalibreerimist, tehnilist kontrolli ja hooldust ning teavitama viivitamata müüjat igast avastatud mõõtmistulemuste kõrvalekaldest Lepingu alusel müüdud metsamaterjali juhusliku hävimise või kahjustumise, s.h. varguse, tulekahju, üleujutuse, kaotsimineku või kvaliteedi languse korral on müüja ja ostja vastutuse osas leppinud kokku, et: a) juhul, kui ostja korraldab ise lepingu alusel müüdud metsamaterjali veo müüja laost ostja lattu, läheb juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko ostjale metsamaterjali vedajale veoks üleandmise hetkel, kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) päeva möödumisel pärast müüja poolt ostjale metsamaterjali valmispanekust teatamist; b) juhul, kui müüja poolt määratud vedaja transpordib metsamaterjali müüja laost ostja lattu, on müüjal metsamaterjali juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko kuni metsamaterjali mahalaadimiseni ostja laos; 3.8. Lepingu alusel ostjale üleantud metsamaterjali koguse osas läheb metsamaterjali omand ostjale üle pärast seda, kui on täidetud kõik alljärgnevad tingimused: Ostja ja müüja on vormistanud tarnekoguse kohta tüüptingimuste punktis 3.4 sätestatud metsamaterjali üleandmisevastuvõtmise akti või pooled on aktsepteerinud üleandmist tõendava muu dokumendi; Ostja on tasunud müüjale üleantud tarnekoguse metsamaterjali eest. ARTIKKEL 4 ÖKOLOOGILISE PUHTUSE JA PÄRITOLU TINGIMUSED 4.1. Lepinguga müüdava metsamaterjali päritolu tõendab müüja kvartali ja metsaeraldise numbri näitamisega metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise aktis või üleandmist tõendavas muus dokumendis Lepinguga müüdav metsamaterjal on raiutud vastavuses kehtivate looduskaitseliste piirangutega ja õigusaktides ettenähtud juhtudel kooskõlastatult vastavate ametiisikutega. Ostjal on õigus nõuda müüjalt täiendavaid tõendeid metsamaterjali päritolu tõendamiseks või taotleda sõltumatu isiku poolt päritolu auditi läbiviimist Müüja ei müü geneetiliselt muundatud metsamaterjali, inimvõi tavaõiguste rikkumisega aladelt raiutud metsamaterjali või FSC sertifitseerimise skeemi järgi sertifitseerimata ohustatud kaitseväärtusega metsast raiutud metsamaterjali. ARTIKKEL 5 ARVELDUSTE KORD 5.1. Lepingu alusel müüdava metsamaterjali eest esitab müüja ostjale arve(d): pärast tüüptingimuste punktis 3.4 nimetatud metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise aktile allakirjutamist või üleandmist tõendava muu dokumendi aktsepteerimist; ettemaksu korral pärast ettemaksu laekumist, kuid enne metsamaterjali üleandmist Ostjal on kohustus tasuda lepingu alusel müüdud või müüdava metsamaterjali eest maksetähtaja jooksul arvel näidatud

3 - 3 - pangakonto(de)le, ettemaksunõude korral müüja poolt teatatud pangakonto(de)le. Arve loetakse tasutuks, kui ostja on esitanud maksekorralduse teda teenindavale krediidiasutusele Müüdud või müüdava metsamaterjali eest tasumisele kuuluva summa määrab müüja metsamaterjali üleandmisevastuvõtmise aktis või üleandmist tõendavas muus dokumendis sätestatud metsamaterjali koguse ja kvaliteedi alusel või ettemaksu korral eelnevalt kokkulepitud tarnekoguste alusel Kui ostja on tasunud ettemaksu vähem talle müüja poolt üleantud metsamaterjali maksumusest, tasub ostja vähemmakstud summa müüja arve alusel arvel näidatud tähtpäevaks. Kui ettemaksu on tasutud enam, esitab müüja poolte kokkuleppel kreeditarve või arvestab enammaksud summa järgmiste tarnekoguste ettemaksuks. ARTIKKEL 6 POOLTE VASTUTUS LEPINGUTINGIMUSTE RIKKUMISEL 6.1. Juhul, kui müüja viivitab metsamaterjali üleandmisega üle lepingus sätestatud tähtaja (tarnegraafikus sätestatud metsamaterjali ajaline jaotus), on ostjal õigus nõuda leppetrahvi tasumist, mille suuruseks on 0,15% (null koma viisteist protsenti) üleandmata metsamaterjali koguse maksumusest iga üleandmisega viivitatud päeva eest. Leppetrahvi ei rakendata müüja suhtes lepingus lubatud metsamaterjali tarnekoguste kõikumise piires. Müüja viivitamist metsamaterjali üleandmisega mitte kauem kui 7 (seitse) päeva ei loeta oluliseks lepingu rikkumiseks ning sellest ei tulene ostjale õigust rakendada võlaõigusseaduse -s 105 sätestatud muid õiguskaitsevahendeid peale käesolevas punktis sätestatud leppetrahvi Juhul, kui ostja viivitab metsamaterjali väljavedamisega müüja laost üle lepingus sätestatud tähtaja, on müüjal õigus nõuda leppetrahvi, mille suuruseks on 0,15 (null koma viisteist protsenti) väljavedamata jäetud koorma maksumusest iga viivitatud päeva eest, tasumist ja nõuda viivitamisega tekitatud kahju hüvitamist osas, mida leppetrahv ei katnud. Leppetrahvi ja kahju hüvitamise mittenõudmisel on müüja õigustatud sellise metsamaterjali koguse müüma mistahes kolmandale isikule. Viimasena nimetatud juhul ei ole müüjal lepingust tulenevat kohustust anda ostjale üle tüüptingimuste käesolevas punktis nimetatud põhjusel üleandmata jäänud metsamaterjali, samuti hüvitada ostjale nimetatud põhjusel kahju või tasuda leppetrahvi Juhul, kui ostja ei edasta müüjale mõõtmistulemusi lepingus sätestatud tähtajaks, on müüjal õigus nõuda leppetrahvi tasumist, mille suuruseks on 0,15 (null koma viisteist protsenti) üleantud mõõdetava metsamaterjali maksumusest iga viivitatud päeva eest või lugeda üleantud metsamaterjali koguseks veodokumendiga müüja poolt lähetatud kogus Juhul, kui ostja ei ole maksetähtaja jooksul tasunud metsamaterjali eest, on müüjal õigus nõuda viivist, mille suuruseks on 0,15 (null koma viisteist protsenti) tasumata summast iga tasumisega viivitatud päeva eest Juhul, kui ostja ei ole tasunud temale üleantud metsamaterjali eest täies ulatuses maksetähtajale järgnevaks päevaks või kui ostja lepingust tulenevate rahaliste kohustuste kogusumma ületab krediidilimiiti või kui ostja ei ole vastavateks maksetähtpäevadeks tasunud muid võlgnevusi müüjale, on müüjal õigus ühepoolselt a) keelduda oma kohustuste täitmisest kuni võla täieliku tasumiseni; või b) ilma ostjale täiendavat täitmise tähtaega määramata leping üles öelda ja nõuda ostjalt lisaks viivistele ka kahju hüvitamist. Kui ostja tasub võlgnevuse ja viivised ning hüvitab müüjale tekitatud kahju peale seda, kui müüja on lepingu käesolevas punktis sätestatud alusel üles öelnud või oma kohustuste täitmisest keeldunud, loetakse, et müüjal ei ole lepingust tulenevat kohustust anda ostjale üle tüüptingimuste punktis 6.5.a) nimetatud perioodil üleandmata jäänud metsamaterjal, kui pooled ei lepi kirjalikult kokku teisiti Juhul, kui ostja ei ole tasunud müüja poolt nõutud ettemaksu, on müüjal õigus ühepoolselt keelduda tarnegraafiku täitmisest ja nõuda ostjalt leppetrahvi 10% ettemaksu summast ning kahju tekkimisel leppetrahvi ületava kahju hüvitamist. Kui ostja tasub ettemaksu ning kahju tekkimisel hüvitab müüjale kahju pärast tarnegraafiku täitmisest keeldumist, toimitakse poolte kirjalikul kokkuleppel ühel alljärgneval viisil: a) kas arvestatakse tarnegraafiku täitmisest keeldumise ajal tarnimata jäänud metsamaterjali eest tasutud ettemaksu summa järgmise tarneperioodi ettemaksuks; või b) tagastatakse ostjale. Ettemaksu mittetasumisel ei ole müüjal lepingust tulenevat kohustust anda ostjale üle tarnegraafiku täitmisest keeldumise perioodil üleandmata jäänud metsamaterjal, kui pooled ei lepi kirjalikult kokku teisiti Juhul, kui üks pooltest oluliselt rikub oma lepingust tulenevaid kohustusi, on teisel poolel õigus leping 14 (neljateist) päevase etteteatamisega üles ütelda ning nõuda lepingut rikkunud poolelt kahju hüvitamist ja viivise või leppetrahvi tasumist Juhul kui ostja ei tasu ettemaksu lepingu alusel tarnitava metsamaterjali esimese koguse eest, on müüjal õigus lepingust taganeda ja nõuda tüüptingimuste punktis 6.6 nimetatud leppetrahvi tasumist ning kahju hüvitamist Juhul, kui ostja ei tasu vastuvõetud metsamaterjali eest vastavalt lepingus sätestatud tähtaegadele ja tingimustele, on müüjal õigus lepingust taganeda. Sellisel juhul on ostja müüja kirjalikul nõudmisel kohustatud tagastama metsamaterjali tasumata metsamaterjaliga samas mahus ja kvaliteedis Juhul, kui müüja on keeldunud vastavalt tüüptingimuste punktile 6.5 oma kohustuste täitmisest, ei ole ostjal õigust esitada müüjale mingeid nõudeid seoses lepingus sätestatud metsamaterjali koguse tarnimata jätmisega, sealhulgas nõuda kahju hüvitamist ja leppetrahvi tasumist Ostja on kohustatud hüvitama müüjale kõik kulud, mida müüja on kandnud ostjalt lepingust tulenevate võlgnevuste sissenõudmisega ning kohtukulud, mis seonduvad lepingust tulenevate vaidluste lahendamisega Kõik lepingust tulenevad viiviste ja/või leppetrahvi nõuded tuleb esitada mõistliku aja jooksul peale lepingu rikkumisest teada saamist, kuid mitte hiljem kui 60 (kuuekümne) päeva möödumisel lepingu rikkumise avastamisest Müüja ja ostja nõustuvad, et juhul, kui toimub võlgnevuse, viiviste, leppetrahvi või kahju hüvitiste tasumine, siis loeb müüja kõigepealt tasutuks viivised, leppetrahvi ning kahju hüvitised ja alles seejärel võlgnevuse põhiosa. ARTIKKEL 7 LEPINGU KEHTIVUS 7.1. Leping jõustub ja on kehtiv poolte poolt allakirjutamise momendist või metsamaterjali müügilepingus sätestatud kuupäevast ja kehtib kuni metsamaterjali müügilepingus märgitud kehtivuse tähtaja möödumiseni Lepingut võib lõpetada ennetähtaegselt poolte kirjaliku kokkuleppega. Kirjalikus vormis tuleb koostada ja esitada ka lepingust taganemise, lepingu ülesütlemise ja lepingu tühistamise avaldus. Välja arvatud tüüptingimuste punktis 6.5.b) sätestatud juhul lõpeb poolte õigus leping üles öelda, kui lepingut üles ütlema õigustatud pool ei esita teisele poolele ülesütlemisavaldust 60 (kuuekümne) päeva jooksul alates lepingu ülesütlemiseks õigustava asjaolu ilmnemisest teada saamist Juhul, kui pooled ei ole saavutanud hinnakokkulepet käesolevate tüüptingimuste punktis toodud tähtajaks, kuid lepingut ei ole üles öeldud ega lõpetatud, kehtib 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates viimase hinnakokkuleppe kehtivuse lõppemisest viimase hinnakokkuleppe järgne hind. Kui pooled ei ole 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates hinnakokkuleppe kehtivuse lõppemisest leppinud kokku lepingu alusel müüdava metsamaterjali hinnas, on müüjal õigus leping ilma etteteatamiseta üles öelda. Pooled ei või hinnakokkuleppe saavutamisest kõrvale hoiduda mõistlike põhjendusteta. Pooled on kohustatud vastama

4 - 4 - teise poole ettepanekutele metsamaterjali hinna osas järgnevaks hinnaperioodiks Lepingu lõppemisel mis tahes põhjusel, kaasa arvatud lepingu kehtetuse korral, kohaldatakse peale lepingu lõppemist poolte jaoks siduvatena neid lepingu sätteid, mis oma olemusest tulenevalt sätestavad pooltele õigusi ja kohustusi pärast lepingu lõppemist, sealhulgas eriti sätted, mis määravad poolte vaheliste vaidluste lahendamise korra, lepinguga ette nähtud tasude maksmise kohustuse ning nende arvestamise ja maksmise korra, lepingu sätete tõlgendamise viisi, konfidentsiaalsuskohustuse ning poolte vastutuse. ARTIKKEL 8 VÄÄRAMATU JÕUD 8.1. Lepingu pool on vabastatud vastutusest oma kohustuste rikkumisega tekitatud kahju eest ja viiviste ning trahvide tasumisest ning muudest sanktsioonidest, kui kohustuse rikkumine on tingitud mõne vääramatu jõuna käsitletavate asjaolude esinemisest. Lepingu mõistes on vääramatuks jõuks lisaks seaduses sätestatule sellised asjaolud nagu üleujutus, tulekahju, maavärin või muu loodusõnnetus, sõda või sõjalised operatsioonid, Riigikogu poolt seaduste vastuvõtmine ja jõustumine, Vabariigi Valitsuse ja/või ministrite ja/või valitsusasutuste ja/või kohaliku omavalitsuse õigusaktide vastuvõtmine, mis muudavad lepingu täitmise või kohase täitmise võimatuks, samuti muud asjaolud, mida kohtupraktikas käsitletakse vääramatu jõuna ning mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saa poolelt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. Lepingu tähenduses loetaks vääramatuks jõuks ka teede või metsade sulgemist või liigniiskusest tingitud metsapinnase mittekandvust või erakordsest pakasest tingitud metsavarumise ja - veotehnika seiskumist, kui need takistavad müüja lepingust tulenevate kohustuste täitmist ning müüja kohustuste asendamine uutega ei ole ka mõistlike jõupingutuste tegemise korral võimalik Kui vääramatu jõud takistab lepingust tulenevate kohustuste õigeaegset täitmist, siis vastava kohustuse täitmise aeg pikeneb perioodi võrra, millal kohustuse täitmine oli takistatud vääramatu jõu tõttu Pool, kelle tegevus lepingu järgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu tõttu, on kohustatud sellest viivitamatult, ent mitte hiljem kui 7 (seitsme) päeva jooksul kirjalikult teatama teisele poolele Vääramatu jõud ei vabasta poolt kohustusest võtta tarvitusele kõik võimalikud abinõud oma kohustuse rikkumisega tekitatava kahju vältimiseks või vähendamiseks Kui vääramatu jõu asjaolud kestavad üle 90 (üheksakümne) päeva, on poolel, kelle kohustuste täitmine on takistatud, õigus leping ühepoolselt vääramatu jõu tõttu lõpetada. ARTIKKEL 9 POOLTEVAHELISED TEATED 9.1. Pooltevahelised lepinguga seotud teated peavad olema esitatud teisele poolele kirjalikus vormis, välja arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele poolele ei ole õiguslikke tagajärgi Teade loetakse poolele kättesaaduks: päeval, millal teade on allkirja vastu poole esindajale üle antud; või (viiendal) päeval pärast teate poolele välja saatmist tähitud kirjaga; või elektronpostiga digitaalallkirjaga teate väljastamise korral digitaalallkirja andmise ajal, kui digitaalallkirja andmise aeg on asjakohasel viisil tuvastatav Informatsioonilist teadet võib edastada suuliselt, telefoni ja elektronposti teel Tüüptingimuste punktis 3.2 nimetatud teadet võib edastada kas kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Pooltel on kohustus teatada teisele poolele viivitamatult oma lepingus sätestatud kontaktandmete muutumisest. ARTIKKEL 10 LEPINGU MUUTMINE Lepingu täitmisel ega muutmisel ei loeta poole vaikimist ega tegevusetust tahteavalduseks isegi juhul, kui pooled on eelnevalt vaikimisele või tegevusetusele sellise tähenduse omistanud või kui see tuleneb metsamaterjaliga tehtavate tehingute puhul kehtivast tavast Metsamaterjali müügilepingut võib muuta ainult poolte kirjaliku kokkuleppega. Metsamaterjali müügilepingu muutmise kokkulepe jõustub ja on kehtiv poolte esindajate poolt allakirjutamise hetkest või kokkuleppes sätestatud kuupäevast Müüjal on õigus tüüptingimusi ühepoolselt muuta või kehtestada uued tüüptingimused juhul, kui seda tingivad: a) muudatused kehtivates õigusaktides või muudatused metsamaterjali kaubanduse tavades ning valdkonna tehniline või sisuline areng; b) vajadus täpsustada metsamaterjali müügiga seotud asjaolusid. Selleks saadab müüja ostjale muudetud tüüptingimused, mis hakkavad kehtima 30 (kolmekümne) päeva möödumisel nende kättesaamisest. Kui ostja ei nõustu tüüptingimuste muutmisega, on tal õigus tüüptingimuste punktis 7.2 nimetatud tähtaja jooksul leping üles öelda. Kui ostja ei ole nimetatud tähtaja jooksul lepingut üles öelnud, loetakse et ta on muudetud tüüptingimustega nõustunud. ARTIKKEL 11 KONFIDENTSIAALSUS Lepingu sisu on konfidentsiaalne. Konfidentsiaalseks ei loeta sellist lepinguga seotud informatsiooni, mille avaldamine on ette nähtud seadustes, teistes õigusaktides või juhendis Lepinguga seonduva konfidentsiaalse informatsiooni avaldamine kolmandatele isikutele on lubatud vaid teise poole eelneval kirjalikul nõusolekul Konfidentsiaalsuse nõue ei laiene informatsiooni avaldamisele poolte audiitoritele, advokaatidele, pankadele ja võla sissenõudmise teenust osutavatele äriühingutele tingimusel, et sellistele kolmandatele isikutele pannakse nendega sõlmitavates lepingutes käesoleva lepingu konfidentsiaalsena pidamise kohustus. ARTIKKEL 12 VAIDLUSTE LAHENDAMINE Lepingust tulenevad poolte vahelised vaidlused lahendatakse vastastikusel mõistmisel põhinevate läbirääkimiste teel Lepingust tuleneva vaidluse korral on pool kohustatud tegema teisele poolele kirjaliku ettepaneku lepingust tulenev erimeelsus lahendada. Kirjalikus pöördumises tuleb esitada vaidluse aluseks olevad asjaolud ning poole ettepanek läbirääkimiste korraldamise aja ja koha suhtes. Ettepaneku saanud pool on kohustatud teatele vastama kirjalikult 5 (viie) päeva jooksul ettepaneku saamisest Poolte vahel lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks peetavad läbirääkimised protokollitakse. Protokollis fikseeritakse pooltevahelised kokkulepped vaidluse lahendamise kohta. Juhul, kui läbirääkimiste käigus pooled kokkulepet ei saavuta, fikseeritakse läbirääkimiste protokollis poolte erimeelsused ning teise poole ettepanekutega mittenõustumise põhjendused Kui lepingust tulenevat vaidlust ei lahendata poolte kokkuleppega, on poolel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtusse. Lepingust tulenevad vaidlused alluvad Harju Maakohtule Vaidluste lahendamise aja jooksul kohustuvad pooled jätkama lepingu täitmist sellisel viisil, mis kõige vähem kahjustab poolte huve.

5 - 5 - ARTIKKEL 13 MUUD TINGIMUSED Kummalgi poolel on õigus endale lepinguga võetud kohustusi osaliselt või täielikult kolmandatele isikutele üle anda ainult teise poole eelneval kirjalikul nõusolekul, välja arvatud juhul, kui kohustuste üleandmine toimub poole õigusjärglasele Kui pool soovib lepingust tuleneva nõude tasaarvestada teise poole nõude vastu, loetakse tasaarvestuse toimumise korral lepingust tulenev teise poole nõue lõppenuks alates tasaarvestuse avalduse kättesaamisest teise poole poolt. Tasaarvestuse korral on tasaarvestuse avalduse teinud pool kohustatud tasuma teisele poolele kuni teise poole poolt tasaarvestuse avalduse kättesaamise hetkeni tasaarvestatava nõude osas tasumisele kuuluvad viivised Müüja on liitunud elektroonilise veoselehe süsteemiga ELVIS ning ei vormista paberveoselehti. Elektroonilise veoselehe kulu on kehtestatud teenusepakkuja hinnakirjaga. Juhul kui ostja ei ole selle süsteemiga liitunud, kohustub ta müüjale teatama 7 (seitsme) päeva jooksul lepingu sõlmimisest oma nõustumisest või mittenõustumisest hüvitada müüja poolt ostja eest makstud elektroonilise veoselehe maksumus.

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) TASUTA KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad tasuta kasutamise lepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad tasuta kasutamise lepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud

Rohkem

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates 01.01.2013 a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad Livilla

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) ÜÜRILEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad üürilepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad üürilepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks põhilised

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga 25.10.2016 ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates 01.01.2017 1. Üldsätted 1.1. Aktsiaseltsi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu

Rohkem

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k

HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud 05.08.2019 kell 11.00 impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) kuulutab välja veebilehehanke Impregneeritud aktiivsöe

Rohkem

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abonemendi liigi eest; 1.2 Abonement jõusaali korduva tasulise

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Purgimis üldtingimused

Purgimis üldtingimused Sademe-, drenaaži- ja reovee ning fekaalide vastuvõtu tingimused Eritingimused 1. Üldine Käesolevate eritingimuste lahutamatuks osaks on Kliendi ja Vee-ettevõtja vahel sõlmitavad üldtingimused, milles

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 15.08.2013) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud leping, millega Laenuandja kohustub andma Laenusaajale

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/90/10 Otsuse kuupäev ja koht 20.09.2010.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Dokumendiohje protseduur

Dokumendiohje protseduur Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused 1. Üldsätted 1.1. "Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused" (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad Elektrilevi OÜ (edaspidi: võrguettevõtja või pool)

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Financing Agreement

Financing Agreement F24, LAENULEPING, EE--201 Kliendi nr: -201 Tallinn, 2018 Käesolev laenuleping (edaspidi Laenuleping ), mis koosneb alljärgnevatest eritingimustest (Laenulepingu I jaotis, edaspidi Eritingimused ), üldtingimustest

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avilet OÜ (registrikood 12998127, edaspidi ka Müüja) vahel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST Kontolepingu tingimused Kehtivad alates 0.0.09 I Mõisted. Klient Konto Konto number Konto valuuta Kontoleping Makse autoriseerimine Maksejuhis Maksejuhise aktsepteerimine Maksetingimused Pank Üldtingimused

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjaga nr 1-2/50 TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood Laenutaotleja Eesti Va

PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood Laenutaotleja Eesti Va PC Finance OÜ laenulepingu üldtingimused Kehtivad alates 01.11.2017 1. Mõisted Laenuandja PC Finance OÜ, registrikood 12323276. Laenutaotleja Eesti Vabariigis alaliselt elav 18 kuni 65 aastane füüsiline

Rohkem

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 E-poe kasutustingimused 1. Üldsätted 1.1. E-poe tingimused kehtivad ostjatele, kes kasutavad veebilehte www.k-rauta.ee (edaspidi nimetatud e-pood) ning ostavad e-poest kaupu. E-poe omanik ja müügilepingu

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted Kliendiandmete töötlemise kord Kehtiv alates 25.05.2018. a 1. Mõisted Klient on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või plaanib kasutada Panga poolt osutatavaid teenuseid. Kliendiandmed on kõik Pangale

Rohkem

SAMPO ÜLDTINGIMUSED

SAMPO ÜLDTINGIMUSED SCANIA FINANS AB EESTI FILIAALI KASUTUSRENDI-LE- PINGU ÜLDTINGIMUSED Tallinnas, 25.05.2018. Käesolev liisinguleping (Leping) on sõlmitud Lepingu esilehel toodud päeval ja aastal Liisinguvõtja ja Liisinguandja

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 19.06.2017) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood 11898079, aadress F. Tuglase 19, Tartu, 51014. Laenuandja tegevusloa andmetega

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 14.12.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 60, 444 3-2-1-136-09 Riigikohtu tsiviilkolleegium 14. detsembril 2009.

Rohkem

NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus muudetud ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepin

NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus muudetud ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepin NAVIREC ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus 01.01.2012 muudetud 25.05.2018 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (edaspidi nimetatud Üldtingimused)

Rohkem

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood 11877858, mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi..., isikukood...

Rohkem

IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) regulee

IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) regulee IT TEENUSTE EESKIRI Kehtib alates 25.05.2018 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev Telia Eesti AS (edaspidi Telia) IT teenuste eeskiri (edaspidi Eeskiri) reguleerib IT teenuste pakkumist äriklientidele ehk juriidilisest

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Microsoft Word - HD_Aut_Rob_I_ostmine

Microsoft Word - HD_Aut_Rob_I_ostmine TALLINNA TÖÖSTUSHARIDUSKESKUS ROBOTI KOOSTEJAAM HANKEDOKUMENDID ASJAD LIHTMENETLUS TALLINN 2012 2 Sisukord 1. ÜLDOSA... 3 2. RIIGIHANKE OBJEKT JA EESMÄRK... 3 3. RIIGIHANKE TÄHTPÄEVAD... 3 4. PAKKUMUSE

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks  TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

GSMAUTO ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (

GSMAUTO ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega ( GSMAUTO ÜLDTINGIMUSED jõustumise algus 01.01.2012 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määratakse GSMvalve

Rohkem

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS Krediidipoliitika turu-uuring 18.02. Kokkuvõte Krediidipoliitika turu-uuring viidi läbi ajavahemikul 05.02. 08.02. Valimisse valiti juhuvaliku teel 5000 Eestis registreeritud ja tegutsevat ettevõtet Tulemustest

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Koduekstra OÜ Kehtiv alates KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED Koduekstra OÜ, registrikoodiga , aadress Pärnu mnt. 356, Talli

Koduekstra OÜ Kehtiv alates KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED Koduekstra OÜ, registrikoodiga , aadress Pärnu mnt. 356, Talli KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED, registrikoodiga 10328204, aadress Pärnu mnt. 356, 11612 Tallinn (edaspidi Teenuse osutaja või Pool) ja klient, kes vormistab Koduekstra e-poes tellimuse ja identifitseerib

Rohkem

Rendilepingu vorm

Rendilepingu vorm Rendilepingu vorm LISA 3 RENDILEPING Käesolev rendileping (edaspidi nimetatud Leping) on sõlmitud DD.MM.2014 Rendileandja Registrikood: 75020380 Asukoht: Ulvi küla, Rägavere vald, 46701 Lääne-Viru maakond

Rohkem

Elering_bilansilepingu tüüptingimused

Elering_bilansilepingu tüüptingimused Elering AS ELEKTRIENERGIA BILANSILEPINGU TÜÜPTINGIMUSED 1. Üldsätted...2 2. Mõisted...2 3. Lepingu ese...3 4. Lepingu kehtivus...3 5. Bilansipiirkonna määramine...3 6. Bilansihaldur...4 7. Bilansi planeerimine...4

Rohkem

Elisa Teleteenused AS-i teenuste kasutamise üldtingimused 1. Üldsätted 1.1. Mõisted Hinnakiri Elisa poolt kehtestatud Teenuste, seadmete ja sanktsioon

Elisa Teleteenused AS-i teenuste kasutamise üldtingimused 1. Üldsätted 1.1. Mõisted Hinnakiri Elisa poolt kehtestatud Teenuste, seadmete ja sanktsioon Elisa Teleteenused AS-i teenuste kasutamise üldtingimused 1. Üldsätted 1.1. Mõisted Hinnakiri Elisa poolt kehtestatud Teenuste, seadmete ja sanktsioonide üldise maksumuse nimekiri, mis on Kliendile avalikult

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Microsoft Word - otsus ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc

Microsoft Word - otsus ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/66/09 Otsuse kuupäev ja koht 26.10.2009.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Kaja Tassa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Head tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas Eestis Heade tavade üldpõhimõtted: 1. TARBIJATE HUVIDEGA ARVESTAMINE Lepinguosalised arvestavad ettevõ

Head tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas Eestis Heade tavade üldpõhimõtted: 1. TARBIJATE HUVIDEGA ARVESTAMINE Lepinguosalised arvestavad ettevõ Head tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas Eestis Heade tavade üldpõhimõtted: 1. TARBIJATE HUVIDEGA ARVESTAMINE Lepinguosalised arvestavad ettevõtjate vaheliste suhete puhul alati tarbijate huvide

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/4/11 Otsuse kuupäev ja koht 21.03.2011. a., Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale kättesaadavaks enne SRK lepingu sõlmimist. Üldtingimused

Rohkem

KASUTUSTINGIMUSED Kasutustingimused on uuendatud ÜLDINE 1.1. Käesolevad kasutustingimused reguleerivad AS Baltika, registrikood

KASUTUSTINGIMUSED Kasutustingimused on uuendatud ÜLDINE 1.1. Käesolevad kasutustingimused reguleerivad AS Baltika, registrikood KASUTUSTINGIMUSED Kasutustingimused on uuendatud 21.02.2018 1. ÜLDINE 1.1. Käesolevad kasutustingimused reguleerivad AS Baltika, registrikood 10144415, Veerenni tn 24, Tallinn (Ettevõtja) ja ostu sooritanud

Rohkem

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS Üürivaidlusasi nr. 11-1/11/17 Otsuse kuupäev ja koht 13.04.2017, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Anne Oad, Mai Sõber, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi Tallinna

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

TELLIMISTINGIMUSED 1. Tellimistingimuste kehtivus 1.1. Käesolevad tellimistingimused (edaspidi Tingimused ) kehtivad müügilepingutele (edaspidi Leping

TELLIMISTINGIMUSED 1. Tellimistingimuste kehtivus 1.1. Käesolevad tellimistingimused (edaspidi Tingimused ) kehtivad müügilepingutele (edaspidi Leping TELLIMISTINGIMUSED 1. Tellimistingimuste kehtivus 1.1. Käesolevad tellimistingimused (edaspidi Tingimused ) kehtivad müügilepingutele (edaspidi Leping ), mis sõlmitakse tellimuse alusel internetis aadressil

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx

Microsoft Word - BB_uldtingimused.docx BIGBANK ASi ÜLDTINGIMUSED (kehtiv alates 01.08.2016) 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Panga üldtingimuste kohaldatavus 1.1.1. Bigbank AS-i (edaspidi pank) üldtingimustega (edaspidi panga üldtingimused) kehtestatakse

Rohkem

Eesti head tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas Heade tavade üldpõhimõtted 1. TARBIJATE HUVIDEGA ARVESTAMINE Lepinguosalised arvestavad ettevõtj

Eesti head tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas Heade tavade üldpõhimõtted 1. TARBIJATE HUVIDEGA ARVESTAMINE Lepinguosalised arvestavad ettevõtj Eesti head tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas Heade tavade üldpõhimõtted 1. TARBIJATE HUVIDEGA ARVESTAMINE Lepinguosalised arvestavad ettevõtjatevaheliste suhete puhul alati tarbijate huvide ja

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Mootorikütuse ost

Mootorikütuse ost 1 Tellija: TS Laevad OÜ Parvlaevade mootori- ja määrdeõlide ostmine Konkurss KONKURSIDOKUMENDID 2019 2 SISUKORD 1. ÜLDOSA 2. PAKKUJATE KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED 3. PAKKUJA POOLT ESITATAVAD DOKUMENDID

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 20.05.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 29, 213 3-2-1-48-09 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 20. mai 2009. a

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE

KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KINNITATUD MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku otsusega nr 7 22.03.2018.a. MTÜ VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMETE TAOTLEMISE JA HINDAMISE KORD 1. Toetusmeetmete taotlemise ja hindamise korra

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

Microsoft Word - PT l.plik _2_.doc

Microsoft Word - PT l.plik _2_.doc Projekteerimise töövõtulepingu üldtingimused (PTÜ 2007) SISUKORD PROJEKTEERIMISE TÖÖVÕTULEPINGU ÜLDTINGIMUSED 2007...3 1. Üldmõisted...3 1.1. Lepingu eesmärk 1.2. Leping ja Lepingu Dokumendid 1.3. Lepingu

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i ü

Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i ü Imatra Elekter AS-i võrgupiirkonna üldteenuse arvutamise metoodika 2019 Mai Üldteenuse hinna arvutamise metoodika on kirjeldatud Imatra Elekter AS-i üldteenuse tüüptingimustes järgnevalt: 4.2. Müüja arvutab

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem