Euroopa Liidu Teataja

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Euroopa Liidu Teataja"

Väljavõte

1 ET L 259/65 KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/ oktoober 2019, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ (üldise tooteohutuse kohta) toetuseks koostatud Euroopa tootestandardite kohta (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA KOMISJON,D võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. detsembri aasta direktiivi 2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta, ( 1 ) eriti selle artikli 4 lõike 2 esimest lõiku, ning arvestades järgmist: (1) Direktiivi 2001/95/EÜ artikli 3 lõike 2 teise lõigu kohaselt tuleb toode lugeda asjakohaste riiklike standarditega reguleeritavate ohtude ja ohukategooriate osas ohutuks, kui ta vastab vabatahtlikele siseriiklikele standarditele, millega on üle võetud Euroopa standardid, mille viitenumbrid on komisjon avaldanud s vastavalt kõnealuse direktiivi artiklile 4. (2) 27. juulil 2011 võttis komisjon vastu otsuse 2011/479/EL ( 2 ) ohutusnõuete kohta, millele peavad vastama võimlemisvarustust käsitlevad Euroopa standardid. (3) 5. septembri aasta kirjas M/507 esitas komisjon Euroopa Standardikomiteele (edaspidi CEN ) taotluse koostada Euroopa standardid, milles käsitletakse võimlemisvarustusega seotud põhiriske vastavalt ohutusnõuetele. Selle taotluse põhjal võttis CEN vastu standardi: EN 913:2008 Võimlemisvarustus. Üldised ohutusnõuded ja. Nimetatud standardi viide avaldati s ( 3 ) 11. juulil 2014 komisjoni rakendusotsuse 2014/357/EL ( 4 ) alusel. (4) Võttes arvesse uusi teadmisi ja turu arengut, koostas CEN uue Euroopa standardi EN 913:2018. (5) Euroopa standard EN 913:2018 vastab direktiivis 2001/95/EÜ sätestatud üldisele ohutusnõudele. Selle standardi viide tuleks seepärast avaldada s. (6) 29. novembril 2011 võttis komisjon vastu otsuse 2011/786/EL ( 5 ) ohutusnõuete kohta, millele peavad vastama jalgrattaid, väikelaste jalgrattaid ja jalgrataste pakiraame käsitlevad Euroopa standardid. ( 1 ) EÜT L 11, , lk 4. ( 2 ) Komisjoni 27. juuli aasta otsus 2011/479/EL ohutusnõuete kohta, millele peavad vastama võimlemisvarustust käsitlevad Euroopa standardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/95/EÜ (ELT L 197, , lk 13). ( 3 ) Komisjoni teatis 2017/C 267/03, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ (üldise tooteohutuse kohta) ( 4 ) Komisjoni 13. juuni aasta rakendusotsus 2014/357/EL statsionaarset treenimisvarustust käsitleva Euroopa standardite seeria EN 957 (osad 2 ja 4 10) ja EN ISO (osa 1) ning võimlemisvarustust käsitlevate kümne Euroopa standardi vastavuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ üldisele ohutusnõudele ning nende standardite viitenumbrite avaldamise kohta Euroopa Liidu Teatajas (ELT L 175, , lk 40). ( 5 ) Komisjoni 29. novembri aasta otsus 2011/786/EL ohutusnõuete kohta, millele peavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ kohaselt vastama jalgrattaid, väikelaste jalgrattaid ja jalgrataste pakiraame käsitlevad Euroopa standardid (ELT L 319, , lk 106).

2 L 259/66 ET (7) 6. septembri aasta kirjas M/508 esitas komisjon CENile taotluse koostada Euroopa standardid, milles käsitletakse jalgrataste, väikelaste jalgrataste ja jalgrataste pakiraamidega seotud põhiriske vastavalt ohutusnõuetele. Selle taotluse põhjal võttis CEN vastu standardiseeria: EN ISO :2014 Nõuded linna- ja trekiratastele, noorukite-, mägi- ja võidusõiduratastele ja EN ISO :2014 Raami ja kahvli. Nimetatud standardite viited avaldati s ( 6 ) komisjoni rakendusotsuse (EL) 2015/681 ( 7 ) alusel. (8) Võttes arvesse uusi teadmisi ja turu arengut, koostas CEN uued Euroopa standardid EN ISO ja EN ISO (9) Euroopa standardid EN ISO ja EN ISO vastavad direktiivis 2001/95/EÜ sätestatud üldisele ohutusnõudele. Nende standardite viide tuleks seepärast avaldada s. (10) Komisjoni 6. septembri aasta taotluse M/508 põhjal võttis CEN vastu standardi: EN 14872:2006 Jalgrattad. Lisavarustus. Pakiraamid. Nimetatud standardi viide avaldati s ( 8 ) komisjoni otsuse 2006/514/ EÜ ( 9 ) alusel. (11) Võttes arvesse uusi teadmisi ja turu arengut, koostas CEN uue Euroopa standardi EN ISO 11243:2016. (12) Euroopa standard EN ISO 11243:2016 vastab direktiivis 2001/95/EÜ sätestatud üldisele ohutusnõudele. Selle standardi viide tuleks seepärast avaldada s. (13) 25. märtsil 2008 võttis komisjon vastu otsuse 2008/264/EÜ ( 10 ) tuleohutusnõuete kohta, millele peavad vastama sigarette käsitlevad Euroopa standardid. (14) 27. juuni aasta kirjas M/425 esitas komisjon CENile taotluse koostada Euroopa standardid, milles käsitletakse sigarettidega seotud põhiriske vastavalt tuleohutusnõuetele. Selle taotluse põhjal võttis CEN vastu standardi: EN ISO 12863:2010 Standardne katsemeetod sigarettide süütamisvõime hindamiseks. Nimetatud standardi viide avaldati s ( 11 ) komisjoni otsuse 2011/496/EL ( 12 ) alusel. (15) Võttes arvesse uusi teadmisi ja turu arengut, muutis CEN standardit EN ISO 12863:2010, võttes vastu muudatuse EN ISO 12863:2010/A1:2016. (16) Muudatus EN ISO 12863:2010/A1:2016 vastab direktiivis 2001/95/EÜ sätestatud üldisele ohutusnõudele. Selle standardi viide tuleks seepärast avaldada s. (17) 27. juulil 2011 võttis komisjon vastu otsuse 2011/476/EL ( 13 ) ohutusnõuete kohta, millele peavad vastama statsionaarset treenimisvarustust käsitlevad Euroopa standardid. ( 6 ) Komisjoni teatis 2017/C 267/03, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ (üldise tooteohutuse kohta) ( 7 ) Komisjoni 29. aprilli aasta rakendusotsus (EL) 2015/681, mis käsitleb standardi EN ISO 4210 osade 1 9 (linna- ja retkejalgrattad, mägijalgrattad ja võidusõidurattad) ja standardi EN ISO 8098 (väikelaste jalgrattad) viidete avaldamist Euroopa Liidu Teatajas vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/95/EÜ (ELT L 111, , lk 30). ( 8 ) Komisjoni teatis 2017/C 267/03, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ (üldise tooteohutuse kohta) ( 9 ) Komisjoni 20. juuli aasta otsus 2006/514/EÜ, mis käsitleb teatavate standardite vastavust direktiivi 2001/95/EÜ üldistele ohutusnõuetele ja nende standardite viidete avaldamist s (ELT L 200, , lk 35). ( 10 ) Komisjoni 25. märtsi aasta otsus 2008/264/EÜ tuleohutusnõuete kohta, millele peavad vastama sigarette käsitlevad Euroopa standardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/95/EÜ (ELT L 83, , lk 35). ( 11 ) Komisjoni teatis 2017/C 267/03, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ (üldise tooteohutuse kohta) ( 12 ) Komisjoni 9. augusti aasta rakendusotsus 2011/496/EL, milles käsitletakse standardi EN 16156:2010 Sigaretid. Süütamisvõime hindamine. Ohutusnõue ja standardi EN ISO 12863:2010 Standardne katsemeetod sigarettide süütamisvõime hindamiseks vastavust Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2001/95/EÜ sätestatud üldistele ohutusnõuetele ning kõnealuste standardite viidete avaldamist s (ELT L 205, , lk 31). ( 13 ) Komisjoni 27. juuli aasta otsus 2011/476/EL ohutusnõuete kohta, millele peavad vastama statsionaarset treenimisvarustust käsitlevad Euroopa standardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/95/EÜ (ELT L 196, , lk 16).

3 ET L 259/67 (18) 5. septembri aasta kirjas M/506 esitas komisjon CENile taotluse koostada Euroopa standardid, milles käsitletakse statsionaarse treenimisvarustusega seotud põhiriske vastavalt ohutusnõuetele. Selle taotluse põhjal võttis CEN vastu standardiseeria: EN 957 4:2006+A1:2010 Jõutreeninguvarustus, täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja, EN 957 5:2009 Vändatavate pedaalidega jõutreeninguvarustus, täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja, EN 957 8:1998 Kõndimis-, trepi- ja ronimisvahendid. Täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja, EN 957 9:2003 Elliptilised trenažöörid, täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja, EN :2005 Fikseeritud rattaga või ilma vabakäiguta treeningrattad, täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja. Nimetatud standardite viited avaldati Euroopa Liidu Teatajas ( 14 ) rakendusotsuse 2014/357/EL alusel. (19) Võttes arvesse uusi teadmisi ja turu arengut, koostas CEN uued Euroopa standardid EN ISO :2016, EN ISO :2016, EN ISO :2017, EN ISO :2016 ja EN ISO :2017. (20) Euroopa standardid EN ISO :2016, EN ISO :2016, EN ISO :2017, EN ISO :2016 ja EN ISO :2017 vastavad direktiivis 2001/95/EÜ sätestatud üldisele ohutusnõudele. Nende standardite viited tuleks seepärast avaldada s. (21) 21. aprillil 2005 võttis komisjon vastu otsuse 2005/323/EÜ ( 15 ) ohutusnõuete kohta, millele peavad vastama veepinnal või vees kasutatavate ujuvate vabaajatoodete Euroopa standardid. (22) 5. septembri aasta kirjas M/372 esitas komisjon CENile taotluse koostada Euroopa standardid, milles käsitletakse veepinnal või vees kasutatavate ujuvate vabaajatoodetega seotud põhiriske vastavalt ohutusnõuetele. Selle taotluse põhjal võttis CEN vastu standardiseeria: EN :2009+A2:2013, EN :2009+A2:2013, EN :2009+A1:2012, EN :2010+A1:2012, EN :2009, EN :2009+A1:2013, EN :2009 Ujuvvahendid vaba aja veetmiseks vee peal ja vees. Nimetatud standardiseeria viited avaldati s ( 16 ) komisjoni rakendusotsuste 2014/359/EL, ( 17 ) 2014/875/EL ( 18 ) ja 2013/390/EL ( 19 )alusel. (23) Võttes arvesse uusi teadmisi ja turu arengut, koostas CEN uue Euroopa standardiseeria EN ISO 25649:2017 (osad 1 7). (24) Euroopa standardid EN ISO 25649:2017 (osad 1 7) vastavad direktiivis 2001/95/EÜ sätestatud üldisele ohutusnõudele. Nende standardite viited tuleks seepärast avaldada s. (25) Euroopa standardid EN 913:2008, EN 957 4:2006+A1:2010, EN 957 5:2009, EN 957 8:1998, EN 957 9:2003, EN :2005, EN ISO :2014, EN ISO :2014, EN 14872:2006 ja standardiseeria EN asendatakse uute või muudetud Euroopa standardite viidetega, mis avaldatakse käesolevas otsuses. Seepärast on asjakohane kustutada viited nimetatud standarditele st ( 20 ). ( 14 ) Komisjoni teatis 2017/C 267/03, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ (üldise tooteohutuse kohta) ( 15 ) Komisjoni 21. aprilli aasta otsus 2005/323/EÜ ohutusnõuete kohta, millele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ kohaselt peavad vastama veepinnal või vees kasutatavate ujuvate vabaajatoodete Euroopa standardid (ELT L 104, , lk 39). ( 16 ) Komisjoni teatis 2017/C 267/03, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ (üldise tooteohutuse kohta) ( 17 ) Komisjoni 13. juuni aasta rakendusotsus 2014/359/EL veepinnal või vees kasutatavate ujuvate vabaajatoodete Euroopa standardite EN :2009 +A2:2013 ja EN :2009+A1:2013 vastavuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ üldisele ohutusnõudele ning nende standardite viitenumbrite avaldamise kohta s (ELT L 175, , lk 45). ( 18 ) Komisjoni 4. detsembri aasta rakendusotsus 2014/875/EL veepinnal või vees kasutatavate ujuvate vabaajatoodete standardi EN :2009+A2:2013 ning statsionaarse treenimisvarustuse standardi EN 957 6:2010+A1:2014 viidete avaldamise kohta Euroopa Liidu Teatajas vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/95/EÜ (ELT L 349, , lk 65). ( 19 ) Komisjoni 18. juuli aasta rakendusotsus 2013/390/EL veepinnal või vees kasutatavate ujuvate vabaajatoodete Euroopa standardite seeria EN (osad 1 7) vastavuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ üldisele ohutusnõudele ning nende standardite viitenumbrite avaldamise kohta s (ELT L 196, , lk 22). ( 20 ) Komisjoni teatis 2017/C 267/03, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ (üldise tooteohutuse kohta)

4 L 259/68 ET (26) Selguse huvides tuleks avaldada direktiivi 2001/95/EÜ toetuseks koostatud ja asjaomastele nõuetele vastavate Euroopa standardite täielik loetelu ühes õigusaktis. Seepärast tuleks praegu s ( 21 ) avaldatud standardite viited lisada käesolevasse otsusesse. Sellest tulenevalt on vaja tunnistada kehtetuks asjaomased komisjoni otsused nende standardite avaldamise kohta. (27) Vastavus asjaomasele riiklikule standardile, millega võetakse üle Euroopa standard, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, võimaldab lugeda toodet ohutuks riskide ja riskikategooriate osas, mida asjaomane riiklik standard hõlmab, alates Euroopa standardi viite avaldamisest s. Seepärast peaks käesolev otsus jõustuma selle avaldamise päeval. (28) Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2001/95/EÜ alusel loodud komitee arvamusega, ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE: Artikkel 1 Direktiivi 2001/95/EÜ toetuseks koostatud Euroopa tootestandardite viited, mis on esitatud käesoleva otsuse I lisas, avaldatakse s. Artikkel 2 Direktiivi 2001/95/EÜ toetuseks koostatud Euroopa tootestandardite viited, mis on esitatud käesoleva otsuse II lisas, kustutatakse käesolevaga st. Artikkel 3 Komisjoni otsus C(2004) 1493 ( 22 ), komisjoni otsus 2005/718/EÜ ( 23 ), otsus 2006/514/EÜ, komisjoni otsus 2009/18/EÜ ( 24 ), otsus 2011/496/EL, komisjoni rakendusotsus 2012/29/EL ( 25 ), rakendusotsus 2013/390/EL, rakendusotsus 2014/357/EL, komisjoni rakendusotsus 2014/358/EL, ( 26 ) rakendusotsus 2014/359/EL, komisjoni rakendusotsus 2014/531/EL, ( 27 ) rakendusotsus 2014/875/EL, rakendusotsus (EL) 2015/681, komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/1345 ( 28 ) ja komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/1014 ( 29 ) tunnistatakse kehtetuks. ( 21 ) Komisjoni teatis 2017/C 267/03, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ (üldise tooteohutuse kohta) ( 22 ) Komisjoni 23. aprilli aasta otsus C(2004) 1493, mis käsitleb teatavate standardite vastavust direktiivi 2001/95/EÜ üldistele ohutusnõuetele ja nende standardite viidete avaldamist s. ( 23 ) Komisjoni 13. oktoobri aasta otsus 2005/718/EÜ, mis käsitleb teatavate standardite vastavust direktiivi 2001/95/EÜ üldistele ohutusnõuetele ja nende standardite viidete avaldamist s (ELT L 271, , lk 51). ( 24 ) Komisjoni 22. detsembri aasta otsus 2009/18/EÜ imikute käimistooli käsitleva standardi EN 1273:2005 vastavuse kohta direktiivi 2001/95/EÜ üldistele ohutusnõuetele ja standardi viitenumbri avaldamise kohta s (ELT L 8, , lk 29). ( 25 ) Komisjoni 13. jaanuari aasta rakendusotsus 2012/29/EL standardi EN 60065:2002/A12:2011 Audio-, video- jms elektriseadmed. Ohutusnõuded ja standardi EN :2006/A12:2011 Infotehnikaseadmed. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded vastavuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ üldisele ohutusnõudele ning nende standardite avaldamise kohta s (ELT L 13, , lk 7). ( 26 ) Komisjoni 13. juuni aasta rakendusotsus 2014/358/EL tarbija poolt akendele ja rõduustele paigaldatavaid lastekindlaid lukustusseadmeid käsitleva Euroopa standardi EN 16281:2013 vastavuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/95/ EÜ üldisele ohutusnõudele ning selle standardi viitenumbri avaldamise kohta s (ELT L 175, , lk 43). ( 27 ) Komisjoni 14. augusti aasta rakendusotsus 2014/531/EL akende sisekatteid käsitlevate Euroopa standardite EN 16433:2014 ja EN 16434:2014 ning Euroopa standardi EN 13120:2009+A1:2014 teatavate klauslite vastavuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ üldisele ohutusnõudele ning nende standardite viitenumbrite avaldamise kohta s (ELT L 243, , lk 54). ( 28 ) Komisjoni 31. juuli aasta rakendusotsus (EL) 2015/1345 lasteriiete nööre ja paelu, kandehälle ja nende tugialuseid, turvabarjääre ja koduseks kasutamiseks ette nähtud mähkimislaudu käsitlevate standardite viidete avaldamise kohta Euroopa Liidu Teatajas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ kohaselt (ELT L 207, , lk 73). ( 29 ) Komisjoni 15. juuni aasta rakendusotsus (EL) 2017/1014 laste ohutuse tagamiseks välgumihklitele esitatavaid nõudeid käsitleva Euroopa standardi EN 13869:2016 ja imikukandekotte käsitleva Euroopa standardi EN :2015 viidete avaldamise kohta s Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ kohaselt (ELT L 153, , lk 36).

5 ET L 259/69 Artikkel 4 Käesolev otsus jõustub selle s avaldamise päeval. Brüssel, 9. oktoober 2019 Komisjoni nimel president Jean-Claude JUNCKER

6 L 259/70 ET I LISA Nr Viide standardile 1. EN 581 1:2006 Õuemööbel. Kodus, avalikus kohas ja matkal kasutatavad toolid ja lauad. Osa 1: Üldised ohutusnõuded 2. EN 913:2018 Võimlemisvarustus. Üldised ohutusnõuded ja 3. EN 914:2008 Võimlemisriistad. Rööbaspuud ning erikõrgusega ja paralleelsete rööbaspuude kombinatsioon. Nõuded ja, sh ohutusnõuded 4. EN 915:2008 Võimlemisriistad. Erikõrgusega rööbaspuud. Nõuded ja, sh ohutusnõuded 5. EN 916:2003 Võimlemisriistad. Saltovarustus. Nõuded ja, sh ohutusnõuded. 6. EN 957 2:2003 Statsionaarne treenimisvarustus. Osa 2: Jõutreeninguvarustus, täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja 7. EN 957 6:2010+A1:2014 Statsionaarne treenimisvarustus. Osa 6: Jooksurajad, täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja 8. EN 957 7:1998 Statsionaarne treenimisvarustus Osa 7: Sõudmisvalmendid, täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja 9. EN :1995 Mööbel. Klappvoodid. Ohutusnõuded ja katsetamine. Osa 1: Ohutusnõuded 10. EN :1995 Mööbel. Klappvoodid. Ohutusnõuded ja katsetamine. Osa: 2: Katsemeetodid 11. EN :1996 Mööbel. Kodus kasutatavad imikuvoodid ja hällid. Osa 1: Ohutusnõuded 12. EN :1996 Mööbel. Kodus kasutatavad imikuvoodid ja hällid. Osa 2: Katsemeetodid 13. EN 1273:2005 Lastele kasutamiseks ja laste hooldamiseks mõeldud tooted. Käimisraamid beebidele. Ohutusnõuded ja 14. EN 1466:2014 Lastele kasutamiseks ja laste hooldamiseks mõeldud tooted. Kandehällid ja tugialused. Ohutusnõuded ja 15. EN 1651:1999 Paraglidinguvarustus. Rakmed. Ohutusnõuded ja 16. EN 1930:2011 Lastele kasutamiseks ja laste hooldamiseks mõeldud tooted. Turvabarjäärid. Ohutusnõuded ja 17. EN ISO :2014 Rattad. Jalgrataste ohutusnõuded. Osa 1: Terminid ja määratlused (ISO :2014) 18. EN ISO :2015 Rattad. Jalgrataste ohutusnõuded. Osa 2: Nõuded linna- ja trekiratastele, noorukite-, mägi- ja võidusõiduratastele (ISO :2015) 19. EN ISO :2014 Rattad. Jalgrataste ohutusnõuded. Osa 3: Üldised (ISO :2014)

7 ET L 259/71 Nr Viide standardile 20. EN ISO :2014 Rattad. Jalgrataste ohutusnõuded. Osa 4: Katsemeetodid piduritele (ISO :2014) 21. EN ISO :2014 Rattad. Jalgrataste ohutusnõuded. Osa 5: Katsemeetodid juhitavusele (ISO :2014, Corrected version ) 22. EN ISO :2015 Rattad. Jalgrataste ohutusnõuded. Osa 6: Raami ja kahvli (ISO :2015) 23. EN ISO :2014 Rattad. Jalgrataste ohutusnõuded. Osa 7: Rataste ja rattapöidade (ISO :2014) 24. EN ISO :2014 Rattad. Jalgrataste ohutusnõuded. Osa 8: Pedaalide ja ülekandesüsteemi (ISO :2014) 25. EN ISO :2014 Rattad. Jalgrataste ohutusnõuded. Osa 9: Sadulate ja sadulatoe (ISO :2014) 26. EN ISO 8098:2014 Jalgrattad. Lastejalgrataste ohutusnõuded (ISO 8098:2014) 27. EN ISO 9994:2006 Välgumihklid. Ohutusnõuded (ISO 9994:2005) 28. EN ISO 11243:2016 Jalgrattad. Jalgrataste pakiraamid. Nõuded ja (ISO 11243:2016) 29. EN 12196:2003 Võimlemisriistad. Hobused ja kitsed. Funktsionaalsed ja ohutusnõuded, 30. EN 12197:1997 Võimlemisriistad. Kangid. Ohutusnõuded ja 31. EN :2008+A1:2013 Lastele kasutamiseks ja laste hooldamiseks mõeldud tooted. Mähkimislauad koduseks kasutamiseks. Osa 1: Ohutusnõuded 32. EN :2008+A1:2013 Lastele kasutamiseks ja laste hooldamiseks mõeldud tooted. Mähkimislauad koduseks kasutamiseks. Osa 2: Katsemeetodid 33. EN 12346:1998 Võimlemisriistad. Varbseinad, nöörredelid ja ronimissõrestikud. Ohutusnõuded ja 34. EN 12432:1998 Võimlemisriistad. Poomid. Funktsionaalsed ja ohutusnõuded, 35. EN 12491:2001 Paraglidinguvarustus. Päästevarjud. Ohutusnõuded ja 36. EN 12655:1998 Võimlemisriistad. Rõngad. Funktsionaalsed, ohutus- ja katsenõuded, 37. EN ISO 12863:2010 Standardne katsemeetod sigarettide süütamisvõime hindamiseks (ISO 12863:2010) EN ISO 12863:2010/A1: EN 13120:2009+A1:2014 Rulood sisekasutuses. Nõuded jõudlusele ja ohutusele 39. EN :2004 Lastele kasutamiseks ja laste hooldamiseks mõeldud tooted. Imikute kandetraksid/-kotid. Ohutusnõuded ja. Osa 1: Raamtoestusega kandetraksid/-kotid

8 L 259/72 ET Nr Viide standardile 40. EN :2015 Lastele kasutamiseks ja laste hooldamiseks mõeldud tooted. Kandetraksid/- kotid imikute kandmiseks. Ohutusnõuded ja. Osa 2: Raamtoestuseta kandetraksid/-kotid 41. EN 13219:2008 Võimlemisriistad. Trampliinid. Funktsionaalsed ja ohutusnõuded, 42. EN 13319:2000 Sukeldumistarvikud. Sügavusmõõturid ja kombineeritud sügavuse- ja ajamõõteseadmed. Funktsionaalsed ja ohutusnõuded, 43. EN 13869:2016 Välgumihklid. Laste ohutust tagavad nõuded välgumihklitele. Ohutusnõuded ja 44. EN 13899:2003 Rollerspordivarustus. Rulluisud. Ohutusnõuded ja 45. EN 14059:2002 Dekoratiivsed õlilambid. Ohutusnõuded ja 46. EN 14344:2004 Lastele kasutamiseks ja laste hooldamiseks mõeldud tooted. Laste jalgrattatoolid. Ohutusnõuded ja 47. EN :2004 Lastele kasutamiseks ja laste hooldamiseks mõeldud tooted. Laste jooginõud ja -abivahendid. Osa 1: Üldised- ja mehhaanilised nõuded ja katsed 48. EN 14682:2014 Lasterõivaste ohutus. Nöörid ja paelad lasterõivastel. Spetsifikatsioonid 49. EN 16156:2010 Sigaretid. Süütamisvõime hindamine. Ohutusnõue 50. EN 16281:2013 Tooted laste kaitsmiseks. Tarbija paigaldatavad lapselukud akendele ja rõdude ustele. Ohutusnõuded ja. 51. EN 16433:2014 Rulood sisekasutuses. Kaitse pitsumisohu vastu. Katsemeetodid 52. EN 16434:2014 Rulood sisekasutuses. Kaitse pitsumisohu vastu. Ohutusseadmetele esitatavad nõuded ja 53. EN ISO :2013 Statsionaarne treenimisvarustus. Osa 1: Üldised ohutusnõuded ja (ISO :2013) 54. EN ISO :2016 Statsionaarne treenimisvarustus. Osa 4: Jõutreeninguvarustus, täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja (ISO :2016) 55. EN ISO :2016 Statsionaarne treenimisvarustus. Osa 5: Statsionaarsed jalgrattad ja vändatavad ülakeha treenimise vahendid, täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja (ISO :2016) 56. EN ISO :2017 Statsionaarne treenimisvarustus. Osa 8: Kõndimis-, trepi- ja ronimisvahendid. Täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja (ISO :2017) 57. EN ISO :2016 Statsionaarne treenimisvarustus. Osa 9: Elliptilised trenažöörid, täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja (ISO :2016) 58. EN ISO :2017 Statsionaarne treenimisvarustus. Osa 10: Fikseeritud rattaga või ilma vabakäiguta treeningrattad, täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja (ISO :2017)

9 ET L 259/73 Nr Viide standardile 59. EN ISO :2017 Ujuvvahendid vaba aja veetmiseks vee peal ja vees. Osa 1: Klassifikatsioon, materjalid, üldised nõuded ja (ISO :2017) 60. EN ISO :2017 Ujuvvahendid vaba aja veetmiseks vee peal ja vees. Osa 2: Info kasutajatele (ISO :2017) 61. EN ISO :2017 Ujuvvahendid vaba aja veetmiseks vee peal ja vees. Osa 3: Täiendavad eriotstarbelised ohutusnõuded ja A-klassi seadmetele (ISO :2017) 62. EN ISO :2017 Ujuvvahendid vaba aja veetmiseks vee peal ja vees. Osa 4: Täiendavad ohutusnõuded ja B-klassi seadmetele (ISO :2017) 63. EN ISO :2017 Ujuvvahendid vaba aja veetmiseks vee peal ja vees. Osa 5: Täiendavad eriotstarbelised ohutusnõuded ja C-klassi seadmetele (ISO :2017) 64. EN ISO :2017 Ujuvvahendid vaba aja veetmiseks vee peal ja vees. Osa 6: Täiendavad eriotstarbelised ohutusnõuded ja D-klassi seadmetele (ISO :2017) 65. EN ISO :2017 Ujuvvahendid vaba aja veetmiseks vee peal ja vees. Osa 7: Täiendavad eriotstarbelised ohutusnõuded ja E klassi seadmetele (ISO :2017) 66. EN 60065:2002 Audio- ja videoseadmed ja nende sarnased elektriseadmed. Ohutusnõuded IEC 60065:2001 (Muudetud) EN 60065:2002/A12: EN :2006 Infotehnikaseadmed. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded IEC :2005 (Muudetud) EN :2006/A12:2011

10 L 259/74 ET II LISA Nr Viide standardile 1. EN 913:2008 Võimlemisvarustus. Üldised ohutusnõuded ja 2. EN 957 4:2006+A1:2010 Statsionaarne treenimisvarustus. Osa 4: Jõutreeninguvarustus, täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja 3. EN 957 5:2009 Statsionaarne treenimisvarustus. Osa 5: Vändatavate pedaalidega jõutreeninguvarustus, täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja 4. EN 957 8:1998 Statsionaarne treenimisvarustus. Osa 8: Kõndimis-, trepi- ja ronimisvahendid. Täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja 5. EN 957 9:2003 Statsionaarne treenimisvarustus. Osa 9: Elliptilised trenažöörid, täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja 6. EN :2005 Statsionaarne treenimisvarustus. Osa 10: Fikseeritud rattaga või ilma vabakäiguta treeningrattad, täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja 7. EN ISO :2014 Rattad. Jalgrataste ohutusnõuded. Osa 2: Nõuded linna- ja trekiratastele, noorukite-, mägi- ja võidusõiduratastele (ISO :2014) 8. EN ISO :2014 Rattad. Jalgrataste ohutusnõuded. Osa 6: Raami ja kahvli (ISO :2014) 9. EN ISO 12863:2010 Standardne katsemeetod sigarettide süütamisvõime hindamiseks (ISO 12863:2010) 10. EN 14872:2006 Jalgrattad. Lisavarustus. Pakiraamid 11. EN :2009+A2:2013 Ujuvvahendid vaba aja veetmiseks vee peal ja vees. Osa 1: Klassifikatsioon, materjalid, üldised nõuded ja 12. EN :2009+A2:2013 Ujuvvahendid vaba aja veetmiseks vee peal ja vees. Osa 2: Info kasutajatele 13. EN :2009+A1:2012 Ujuvvahendid vaba aja veetmiseks vee peal ja vees. Osa 3: Täiendavad eriotstarbelised ohutusnõuded ja A-klassi seadmetele 14. EN :2010+A1:2012 Ujuvvahendid vaba aja veetmiseks vee peal ja vees. Osa 4: Täiendavad ohutusnõuded ja B-klassi seadmetele 15. EN :2009 Ujuvvahendid vaba aja veetmiseks vee peal ja vees. Osa 5: Täiendavad eriotstarbelised ohutusnõuded ja C-klassi seadmetele 16. EN :2009+A1:2013 Ujuvvahendid vaba aja veetmiseks vee peal ja vees. Osa 6: Täiendavad eriotstarbelised ohutusnõuded ja D-klassi seadmetele 17. EN :2009 Ujuvvahendid vaba aja veetmiseks vee peal ja vees. Osa 7: Täiendavad eriotstarbelised ohutusnõuded ja E-klassi seadmetele

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Vastavusdeklaratsioon. Külli Suurvarik Toidu üldnõuete büroo peaspetsialist 625 6570 Ettekandes tuleb juttu Toiduga kokkupuutuvate materjalide nõuete raamistikust

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha EESTI STANDARD EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt shale for building materials Specification, performance and conformity EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

EVS_812_8_2011_et.pdf

EVS_812_8_2011_et.pdf EESTI STANDARD EHITISTE TULEOHUTUS Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus Fire safety constructions Part 8 Fire safety high-rise buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard: on koostatud esmakordselt,

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.3.2014 COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS isikukaitsevahendite kohta (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Rohkem

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõbehall Tehasetähis (VINkood) Valmistajamaa Rootsi Esmane

Rohkem

CL2009R1072ET bi_cp 1..1

CL2009R1072ET bi_cp 1..1 2009R1072 ET 01.07.2013 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1072/2009, 21. oktoober 2009,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software,  a great PDF writer utility! EESTI STANDARD TOORNAFTA JA VEDELAD NAFTATOOTED HORISONTAALSETE SILINDRILISTE MAHUTITE KALIBREERIMINE Osa 2: Elektro-optiline sisemiste kauguste mõõtemeetod Petroleum and liquid petroleum products Calibration

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD PÕLEVKIVI Niiskuse määramine Oil shale Determination of moisture EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 668:1996 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software,  a great PDF writer utility! EESTI STANDARD TOORNAFTA JA VEDELAD NAFTATOOTED VERTIKAALSETE SILINDRILISTE MAHUTITE KALIBREERIMINE Osa 1: Mõõdulindimeetod Petroleum and liquid petroleum products Calibration of vertical cylindrical tanks

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2016 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2016 EHITUSTOODETE JA -ELEMENTIDE TULEOHUTUSALANE KLASSIFIKATSIOON Osa 5: Katusekatete klassifikatsioon tuletundlikkuse

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.11.2018 C(2018) 7621 final Komisjoni teatis Natura 2000 alade kaitsekorraldus Elupaikade direktiivi 92/43/EMÜ artikli 6 sätted ET ET Euroopa Komisjon Natura 2000 alade kaitsekorraldus

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: jaanuar 2017 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2017 AKNAD JA UKSED Õhuläbilaskvus Klassifikatsioon Windows and doors Air permeability Classification EESTI STANDARDI

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Euroopa Liidu L 215 Teataja Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 61. aastakäik 23. august 2018 Sisukord III Muud aktid EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND EMP ühisko

Euroopa Liidu L 215 Teataja Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 61. aastakäik 23. august 2018 Sisukord III Muud aktid EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND EMP ühisko Euroopa Liidu L 215 Teataja Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 61. aastakäik 23. august 2018 Sisukord III Muud aktid EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND EMP ühiskomitee otsus nr 216/2016, millega muudetakse EMP lepingu

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks 5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ)

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 14.5.2014 COM(2014) 265 final 2014/0138 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega keelatakse triivvõrgupüük, muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 850/98,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

CL2011R1169ET _cp 1..1

CL2011R1169ET _cp 1..1 02011R1169 ET 01.01.2018 003.001 1 Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide

Rohkem

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc)

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc) Terviseamet on kõrvaldanud turult mitmeid ohtlikke tooteid Turult kõrvaldatud tooted: 1. Hiinas toodetud Paiang meeste sõrmikud (EAN kood puudub), mis ei vasta toote nõuetele vastavuse seadusele, kuna

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

Valmis_aknad_78-2

Valmis_aknad_78-2 Alljärgnevalt müügis olevad valmis PVC-, puit-, alumiiniumaknad ja klaaspaketid.sobivusel võtke ühendust Teile lähima Aknakoda OÜ müügiesindusega või aknatehasega Pärnus Pärlimõisa tee 27(tel.44 56 238).

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN _ pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-EN _ pdfMachine from Broadgun Software,  a great PDF writer utility! EESTI STANDARD MÜÜRIKIVIDE KATSEMEETODID Osa 16: Mõõtmete määramine Methods of test for masonry units Part 16: Determination of dimensions EESTI STANDARDIKESKUS EESSÕNA Käesolev Eesti standard on Euroopa

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

EE acte(2)_ET+date et nr.doc

EE acte(2)_ET+date et nr.doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17/08/2007 SG-Greffe (2007) D/205099 Sideamet Ädala 2 10614 Tallinn Eesti Kellele: hr Ando Rehemaa Faks: +372 693 1155 Lugupeetud hr Rehemaa Teema: Juhtum EE/2007/0666: Ringhäälingu

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

untitled

untitled MÄNGUASJADE OHUTUS Laste kõrgetasemelise kaitse tagamine Euroopa Komisjon Ettevõtluse tööstuse peadirektoraat Fotolia Orange Tuesday ELis on ligikaudu 80 miljonit alla 14 aasta vanust last ning otseselt

Rohkem

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT Euroopa Komisjon 2019/C

Rohkem

Microsoft Word - Teataja_NOVEMBER2006.doc

Microsoft Word - Teataja_NOVEMBER2006.doc Avaldatud 06.11. SISUKORD HARMONEERITUKS TUNNISTATUD STANDARDID...2 WTO SEKRETARIAADILT SAABUNUD SPS TEATISED...7 WTO SEKRETARIAADILT SAABUNUD TBT TEATISED...14 UUED STANDARDID JA KAVANDID ARVAMUSKÜSITLUSEKS...17

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid EUROOPA KOMISJON Brüssel, 19.12.2017 COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide järgimise

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_10204;2004_et.doc

Microsoft Word - EVS_EN_10204;2004_et.doc EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2013 Jõustunud Eesti standardina: jaanuar 2005 METALLMATERJALID Järelevalvedokumentide tüübid Metallic materials Types of inspection documents EESTI STANDARDI

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 1

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 1 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 16 CODEC 1494 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Mehaanilised seemnekülvikud Mehaanilised seemnekülvikud EcoLine, ProfiLine i ja MasterLine Moving agriculture ahead

Mehaanilised seemnekülvikud Mehaanilised seemnekülvikud EcoLine, ProfiLine i ja MasterLine Moving agriculture ahead Mehaanilised seemnekülvikud Mehaanilised seemnekülvikud EcoLine, ProfiLine i ja MasterLine Moving agriculture ahead EcoLine Kergekaaluline ja täpne Ideaalne tööriist väikese ja keskmise suurusega farmidele.

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 875-3:2010 VARA HINDAMINE Osa 3: Väärtuse liigid Property valuation Part 3: Valuation Bases

EESTI STANDARD EVS 875-3:2010 VARA HINDAMINE Osa 3: Väärtuse liigid Property valuation Part 3: Valuation Bases EESTI STANDARD VARA HINDAMINE Osa 3: Väärtuse liigid Property valuation Part 3: Valuation Bases EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard: on standardi EVS 875-3:2005 uustöötlus; on kinnitatud Eesti

Rohkem

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et TEHNILINE ARUANNE Avaldatud eesti keeles: märts 2014 KEEVITAMINE Juhised metalsete materjalide rühmitamiseks Welding Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR 15608:2013) EESSÕNA TEHNILISE

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_14971;2012_et

Microsoft Word - EVS_EN_ISO_14971;2012_et EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: detsember 2012 Jõustunud Eesti standardina: detsember 2012 MEDITSIINISEADMED Riskijuhtimise rakendamine meditsiiniseadmetele Medical devices Application of risk management

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN doc

Microsoft Word - EVS-EN doc EESTI STANDARD MÜÜRIKIVIDE KATSEMEETODID Osa 13: Müürikivide (välja arvatud looduslikud kivid) neto- ja brutokuivtiheduse määramine Methods of test for masonry units Part 13: Determination of net and gross

Rohkem

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi. SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded.

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi.  SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded. Sertifitseerimisest ja SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus loomisest Marit Liivik Eesti Jäätmekäitlejate Liit 05.04.2016 Jäätmete Taaskasutusklaster Koostöö - ettevõtete ja teadus-ja

Rohkem