THE INDIUM CORPORATION OF AMERICA \EUROPE \ASIA- PACIFIC INDIUM CORPORATION (SUZHOU) OHUTUSKAART

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "THE INDIUM CORPORATION OF AMERICA \EUROPE \ASIA- PACIFIC INDIUM CORPORATION (SUZHOU) OHUTUSKAART"

Väljavõte

1 THE INDIUM CORPORATION OF AMERICA \EUROPE \ASIA- PACIFIC INDIUM CORPORATION (SUZHOU) OHUTUSKAART See ohutuskaart on kõigi metallisegude gruppide kohta, mis on segatud sama räbustiga. Esitatakse tabel, milles on loetletud kõik metalligrupid. 1. JAGU. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE TOOTJA/TARNIJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis INDALLOY WITH INDIUM 8.9 (lead-free) FLUX VEHICLE (pliivaba) Ohutuskaardi number: SDS-4550LF Muutmise kuupäev: 21. APRILL Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning ebasoovitatavad kasutusalad Toote kasutamine: Tööstuslik kasutamine (segu). Jootmiseks kasutatav räbustiga kandjat sisaldav jootepasta, mis on segatud kaaluprotsendi eelsulatatud metallipulbriga. Toote täpseks identifitseerimiseks vt sulamite tabelit. Märkus: see ohutuskaart katab erinevaid metallisegusid, kasutades sama räbustit. Pliivaba versioon: Vaadake sulamite tabelit, kus on loetletud selle ohutuskaardiga kaetud tooted. 1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta TOOTJA/TARNIJA/IMPORTIJA: Ameerikas: The Indium Corporation of America 1676 Lincoln Ave., Utica NY Tehniline ja ohutusteave: (315) Ohutus- ja ohutuskaardi teave: Korporatsiooni veebileht: Euroopas: Indium Corporation of Europe 7 Newmarket Ct. Kingston, Milton Keynes, ÜK, MK 10 OAG Teave: (normaalne tööaeg) +44 (0) ELi kontakt: Hiinas: Indium Corporation (Suzhou) Co., Ltd. No. 428 Xinglong Street Suzhou Industrial Park Suchun Industrial Square Unit No. 14-C Jiangsu Province, Hiina Leht 114-st

2 Teave: (86) Aasias: The Indium Corporation of America Asia-Pacific Operations-Singapore 29 Kian Teck Avenue Singapur Teave: Hädaabitelefoni number AINULT KEEMILISE HÄDAOLUKORRA PUHUL HELISTAGE*: CHEMTREC, 24 h USA: 1 (800) Väljaspool USAd: +1 (703) * Kasutatav ainult lekete/tulekahju/kokkupuute/õnnetuse korral KÕIK TEISED PÄRINGUD: TASUTA: Indium Corporation 2. JAGU. OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE ESMASED KOKKUPUUTEVIISID: Kantserogeenina nimekirjas Silm Sissehingamine Nahk Allaneelamine NTP IARC OSHA Pole nimekirjas 2.1 Aine või segu klassifitseerimine Riskilaused: Sümbol Xi R36/37/38, R42/ Märgistuselemendid Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008). Üldine GHS: Tunnussõna: Ettevaatust Ohulause(d) H315 H317 H319 H334 H335 EUH208 Hoiatuslause(d) P233 P261 P270 P273 P280 P362 Põhjustab nahaärritust Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni Põhjustab tugevat silmade ärritust Sissehingamisel võib põhjustada allergiat, astma sümptomeid või hingamisraskusi Võib põhjustada hingamisteede ärritust Sisaldab kampolit. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni Hoida mahuti tihedalt suletuna Vältida tolmu/suitsu/gaas/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua või suitsetada Vältida sattumist keskkonda Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. Võtta saastunud rõivad seljast ja pesta neid enne järgmist kasutamist Leht 214-st

3 P301+P314 P302+P352 P301+P314 ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral pöörduda arsti poole NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga ALLANEELAMISE KORRAL: hingamisraskuste korral toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata P305+P351 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti (15 min) jooksul ettevaatlikult veega Klassifikatsioon: Nahaärritus - 2. kategooria Naha sensibiliseerimine - 1.B kategooria Silmade ärritus - 1. kategooria Hingamisteede sensibiliseerimine - 1.B kategooria Toksilisus sihtorgani suhtes, ühekordne kokkupuude, hingamisteede ärritus - 3. kategooria 2.3 MUUD OHUD POTENTSIAALSED TERVISEMÕJUD: Silma sattumisel: Allaneelamisel: Kokkupuude materjaliga toatemperatuuril või materjali auruga tavalistel sulatustemperatuuridel üle 100 C võib põhjustada rasket silmade ärritust. See toode sisaldab metallisulami pulbreid ja orgaanilisi kemikaale. Allaneelamisel kahjulik. Sissehingamisel: Selle materjali aurud või suits võivad tavalistel sulatustemperatuuridel üle 100 C põhjustada lokaalset hingamissüsteemi ärritust. Sissehingamisel kahjulik. Kampol võib põhjustada kutsehaigusena astmat. Nahale sattumisel: Võib põhjustada nahaärritust või dermatiiti. Kampol võib põhjustada naha sensibiliseerimist. Krooniline kokkupuude: HÕBE Krooniline kokkupuude hõbeda pulbri, soolade või auruga või nende sissehingamine võib põhjustada lõpuks argüüriat, mis väljendub naha ja silmade sinakas pigmentatsioonis. TINA Loomkatsed on näidanud sarkoomi esinemissageduse kasvu. VASK Ülemäärane kokkupuude vase aurudega võib põhjustada metalliaurupalavikku (külmavärinad, lihasvalu, iiveldus, palavik, kuiv kurk, köha, nõrkus, kurnatus), metalli või magusat maitset, naha ja juuste värvikaotust. INDIUM: Kahjulik sissehingamisel, allaneelamisel või nahale sattumisel.indium võib kahjustada hingamissüsteemi. Neeru- ja maksakahjustustest indiumiühendite süstimise tõttu on teatatud mõnede loomkatsete põhjal. Leht 314-st

4 3. JAGU. KOOSTIS / TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA 3.2 Segu: Komponendid massi% CAS reg. nr/ EINECS nr TINA * / HÕBE * / INDIUM * / VASK * / ANTIMON * / KAMPOL 4,0-8, POLÜGLÜKOOLEETER 3,0 6, PATENDITUD 1,0-5,0 - AKTIVAATORID N.E. = Pole tuvastatud * Sulamisegude protsendilist koostist näete tabelist 4. JAGU. ESMAABIMEETMED 4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus Pärast silma sattumist: Hoidke silmalaud lahti ja loputage silmi rohke leige veega vähemalt 15 minutit. Kui ärritus püsib, pöörduge arsti poole. Pärast allaneelamist: Kui patsient on teadvusel, kutsuge oksendamist esile AINULT koolitatud meditsiinitöötaja juhendamisel. Teadvuseta inimesel ei või KUNAGI midagi suu kaudu anda. Pöörduge otsekohe arsti poole. Pärast sissehingamist: Toimetada kannatanu värske õhu kätte. Kui ta ei hinga, teha kunstlikku hingamist või anda hapnikku koolitatud meditsiinitöötaja juhendamisel. Pöörduda otsekohe arsti poole. Pärast nahale sattumist: Võtta saastunud rõivad seljast. Pesta mõjutatud nahapinda seebi ja veega. Pesta rõivaid enne järgmist kasutamist. Kui ärritus püsib, pöörduda arsti poole. 4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju Nahale sattudes võib põhjustada ärritust. Pikaajaline kokkupuude võib põhjustada dermatiiti. Lagunenud kampoli auru sissehingamine võib põhjustada ärritust või kutsehaigusena astmat. Kokkupuude metalliaurudega võib ärritada hingamissüsteemi. Pikaajaline metalliaurude sissehingamine võib põhjustada metalliaurupalavikku. Kokkupuude võib põhjustada silmade ärritust ja tõsist ärritust eriti suitsemise ajal. Leht 414-st

5 4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta Selle segu kohta pole spetsiaalne raviteave kättesaadav. Tutvuge selles dokumendis toodud andmetega, et mõista selle tootega töötamise ohte. Muu teave pole praegu kättesaadav. 5. JAGU. TULEKUSTUTUSMEETMED 5.1 Tulekustutusvahendid: Kasutage antud tulekahju tingimuste jaoks sobivaid tulekustutusvahendeid. Vesi, CO2, vaht. 5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud: Põledes võivad moodustuda süsinikoksiidi mürgised aurud või metallioksiidi aurud. 5.3 Nõuanded tuletõrjujatele: Tuletõrjujad peavad kandma vastavat kinnitatud hingamisaparaati ja täielikku kaitserõivastust. Toode ei ole tuleohtlik. Muu teave pole kättesaadav. 6. JAGU. MEETMED JUHUSLIKUL KESKKONDA SATTUMISEL 6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras Nõuanded tavapersonalile Hoida lekkest eemale. Eemaldada süüteallikad. Hoida väljatõmbeventilatsiooni süsteem töös. Tulekahju korral evakueerida ala. Nõuanded päästetöötajatele Kanda kaitseprille ja -kindaid, kui puhastate maha voolanud ainet. Vajalik võib olla ka muu varustus, mille aluseks on lähiümbrus ja tootega mitte seoses olevad kemikaalid, mida võidakse kasutada. Peab olema tagatud küllaldane ventilatsioon. Puhastamise ajal hoida tavapersonal sellest alast eemal. 6.2 Keskkonnakaitsemeetmed Kõrvaldage saastunud kaltsud või paberkäterätikud kõiki kehtivaid valitsuse määrusi järgides. Materjalil võib olla taastamisväärtus. Materjal ei ole ohtlik. Ometi sisaldab see metalle ja orgaanilisi kemikaale, mida ei sobi lasta mõnda veekogusse, kaasa arvatud kanalisatsioon. 6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid Mahavoolanud aine või lekke protseduurid: spaatlit kasutades koguge pasta kokku ja pange plastik- või klaasnõusse ning sulgege tihedalt kaas. Eemaldage pasta jäägid, kasutades etüül- või isopropüülalkoholiga niisutatud riidest kaltse või paberkäterätikuid. 6.4 Viited muudele jagudele Kokkupuutetasemete kohta vt 8. jagu. 7. JAGU. KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE 7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks Kui ei kasutata, hoida mahuteid tihedalt suletuna. Olge ettevaatlik, et vältida lekkeid. Kasutage ainult koos tootmisseadmetega, mis on spetsiaalselt mõeldud töötamiseks jootepastaga. Vajalikud ettevaatusabinõud Kanda sobivat isikukaitsevarustust, kui töötatakse või käideldakse jootepastat. Pärast selle toote käitlemist peske alati hoolikalt käsi. Enne käte pesemist silmi MITTE puutuda või hõõruda. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua või suitsetada. Toote soojendamisel kasutada väljatõmbeventilatsiooni. Heitmed võivad sisaldada metalliaure, kampolit ja orgaanilisi ühendeid. 7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused Leht 514-st

6 Ladustamise ettevaatusabinõud Ladustada toodet tihedalt suletud originaalpakendites jahedas ja kuivas kohas. Ladustamise temperatuuri eritingimuste kohta lugege toote märistust ja toote ohutuskaarti. Jälgige varusid, et tagada kasutamine enne aegumiskuupäeva. 7.3 Erikasutus Jootmisega seotud kasutusalad 8. JAGU. KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE 8.1 Kontrolliparameetrid TWA STEL CAS nr/einecs nr mg/m3 mg/m3 TINA * / (ÜK) 2 4 (Belgia) 2 - (Saksamaa) 2 - (Madalmaad) 2 - (Hispaania) 2 - (Poola) 2 - HÕBE * / (ÜK) 0,1 0,3 (Belgia) 0,1 - (Prantsusmaa) 0,1 - (Saksamaa) 0,1 - (Madalmaad) 0,1 - (Hispaania) 0,1 - (Poola) 0,05 - INDIUM * / (ÜK) 0,1 0,3 (Belgia) 0,1 - (Hispaania) 0,1 - (Portugal) 0,1 - (Soome) 0,1 - (Taani) 0,1 - (Austria) 0,1 0,2 (Šveits) 0,1 - (Norra) 0,1 - Leht 614-st

7 (Iirimaa) 0,1 0,3 VASK * / (ÜK) 0,2 (aur) 0,6(aur) (Prantsusmaa) 2 0,2(aur) (Belgia) 1-0,2(aur) (Hispaania) 1-0,2(aur) (Portugal) 1 0,2(aur) (Madalmaad) 0,1 - (Soome) 1-0,1 (Taani) 1-0,1 (Austria) 1 4 0,1(aur) 0,4 (Šveits) 0,1 0,2 (Norra) 1 0,1 (Iirimaa) 1 2 0,2 (aur) ANTIMON * / (ÜK) 0,5 - (Prantsusmaa) 0,5 - (Belgia) 0,5 - (Hispaania) 0,5 - (Portugal) 0,5 - (Madalmaad) 0,5 - (Soome) 0,5 - (Taani) 0,5 - (Austria) 0,5 5 (Šveits) 0,5 - (Poola) 0,5 - (Norra) 0,5 - (Iirimaa) 0,5 - Leht 714-st

8 KAMPOL 4,0-8, (EL) 0,05 N.E. 0,15 (sensibilisaator) POLÜGLÜKOOLEETER 3,0 6, N.E. N.E. N.E. PATENDITUD 1,0-5,0 - N.E. N.E. N.E. AKTIVAATORID N.E. = Pole tuvastatud TWA = aja-kaalu keskmine piirnorm PEL = lubatud kokkupuute piirnorm STEL = lühiajalise kokkupuute piirnorm 8.2 Kokkupuute ohjamine Tehniline ohjamine Kasutada ainult koos tootmisseadmetega (trafarettprinterid ja sulatusahjud) küllaldase väljatõmbeventilatsiooni ja teiste ohutusseadmete olemasolul, mis on spetsiaalselt loodud kasutamiseks jootepastaga. Kontrollida kõigi määratud kokkupuute piirnormidega komponentide kontsentratsiooni, et piirnorme ei ületataks. Toote soojendamisel kasutada väljatõmbeventilatsiooni. Võivad osutuda vajalikuks õhuemissiooni ohjamise seadmed, mille aluseks on kohaliku omavalitsuse nõuded heitmete paiskamise kohta atmosfääri. Heitmed võivad sisaldada metalliaure, kampolit ja orgaanilisi ühendeid. Isikukaitsevahendid Silmade kaitsmine Kemikaalikindlad kaitseprillid. Näokaitse pritsmete ohu korral. Hingamisteede kaitsmine Teatud asjaoludel (nt sulatamisel käsitsi plaadil ventileeritava sulatusahju asemel), kui heitmete kontsentratsioonid õhus suurenevad või ületavad kokkupuute piirnorme, soovitatakse kinnitatud või ELi nõuetele vastavat CE märgistusega auru/orgaanilise kemikaali padruniga õhku puhastavat respiraatorit. Naha kaitsmine Sobivad kemikaalikindlad kindad. Soovitatakse ühekordseid nitriilkindaid või muid kemikaalikindlaid kindaid. Muu Tööpiirkonnas laborikittel ja silmapesu kraan. Kõrge aurusisaldusega piirkonnas vältida kontaktläätsede kasutamist. Tööhügieeni võtted Säilitada hea kodukord. Lekked otsekohe ära pühkida. Mitte lubada jootepastaga saastunud kaltsude või paberkäterätikute kuhjumist tööpiirkonnas. Hea isiklik hügieen on hädavajalik. Vältida töökohal söömist, suitsetamist või joomist. Pesta hoolikalt käsi vee ja seebiga otsekohe pärast töökohalt lahkumist. 9. JAGU. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED 9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta Välimus: Halli värvi tahke pasta Keemise algpunkt ja keemisvahemik: Pole määratud Lõhn: Pehme iseloomulik lõhn Sulamispunkt/tahkumispunkt: Pole rakendatav Lõhnalävi: Pole määratud Aurustumiskiirus: Pole rakendatav Tihedus: Pole rakendatav.ph: Pole rakendatav Aururõhk: Pole rakendatav. Lahustuvus vees: Lahustumatu (pasta) Auru tihedus: (aur=1) Pole rakendatav. Jaotustegur: Pole määratud Suhteline tihedus: Pole määratud Süttivus: Pole rakendatav Leekpunkt: Pole rakendatav Meetod: Pole rakendatav Leht 814-st

9 Isesüttimistemperatuur: Pole rakendatav Süttivuspiirid: Piirid pole määratud UEL/LEL piirid: Pole rakendatav Lagunemistemperatuur: Pole rakendatav Viskoossus: Pole määratud Plahvatusohtlikkus: Pole rakendatav Oksüdeerivad omadused: Pole määratud Muu teave: Ülaltoodud andmed kehtivad kogu segule. 10. JAGU. PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME 10.1 Reaktsioonivõime: Stabiilne Keemiline stabiilsus: Stabiilne Ohtlike reaktsioonide võimalikkus: Pole määratud 10.4 Tingimused, mida tuleb vältida: Pole teada 10.5 Kokkusobimatud materjalid: Vältida kokkupuudet hapete, aluste või oksüdeerijatega Ohtlikud lagusaadused: Ohtlikud orgaanilised aurud ja mürgised oksiidi aurud võivad moodustada kõrgendatud temperatuuridel. Metallioksiidide aurud. Ohtlik polümerisatsioon: Ei toimu. 11. JAGU. TEAVE TOKSILISUSE KOHTA 11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta Akuutne toksilisus: Pole määratud Mutageensus: Pole määratud Ärritus: Pole määratud Reproduktiivtoksilisus: Pole määratud Söövitav: Pole rakendatav Eriomaste andmete puudumine: Pole kättesaadav (pole testitud) Ülitundlikkus: Pole kättesaadav Korduvannuse toksilisus: Pole määratud Kantserogeensus: Pole määratud Teave võimalike kokkupuuteviiside kohta: Silmad (ärritus)/nahk (ärritus või ülitundlikkus)/sissehingamine (ärritus/ülitundlikkus)/allaneelamine (võib olla ohtlik) Vastastikune mõju: Pole teada Füüsikaliste, keemiliste ja toksikoloogiliste omadustega seotud sümptomid: Võib põhjustada sissehingamisel ärritust või nahale sattumisel ja sissehingamisel ülitundlikkust. Lühi- ja pikaajalise kokkupuutega seotud kohene, hilisem ja krooniline mõju: On teada, et kokkupuude kampoli aurudega põhjustab kutsehaigusena astmat. Segu kohta esitatud teave vastandatuna aine kohta esitatud teabele: Pole teada Muu teave: Kantserogeensus:NTP: Ei (Riiklik toksilisuse programm) Nimekiri OSHA: Ei (USA Tööohutuse ja töötervishoiu agentuur) IARC: nr Vask - LD50 kõhukelmesisene, hiir, 3,5 mg/kg. Hõbe LD50 oraalne rott > 5000 mg/kg 12. JAGU. ÖKOLOOGILINE TEAVE Leht 914-st

10 Toote segusid pole testitud Toksilisus: Teave pole kättesaadav 12.2 Püsivus ja lagunduvus: Teave pole kättesaadav 12.3 Bioakumulatsioon: Teave pole kättesaadav Liikuvus pinnases: Teave pole kättesaadav 12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste (PBT) ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate (vpvb) omaduste hindamine: Andmed pole kättesaadavad 12.6 Muud kahjulikud mõjud Segu kohta pole teave kättesaadav. Vältida sattumist keskkonda. Vask - toksilisus vesikirbu ja teiste veekeskkonna selgrootute suhtes, surevus NOEC - vesikirp 0,004 mg/l - 24 h. Ebaprofessionaalsel käitlemisel või kõrvaldamisel ei saa välistada keskkonnaohtu. Mõned koostisained on kahjulikud keskkonnale. 13. JAGU. JÄÄTMEKÄITLUS 13.1 Jäätmetöötlusmeetod: Metallisulamite jäätmetel on tavaliselt väärtus. Korduvkasutuse asjus võtke ühendust utiliseerijaga. Vastasel juhul kõrvaldage kooskõlas keskkonnaeeskirjadega. Pange materjal mahutisse ja klassifitseerige vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kohapealset eeltöötlemist ei soovitata. Mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Kasutage sama isikukaitsevarustust kui jäätmete käitlemisel. RoHS 2 (Ohtlike ainete piirangud): osa toote segusid vastab RoHSile, sest nad on pliivabad. Toote segud ei sisalda PBB või PBDT broomitud ühendeid. RoHS - teatame, et mõned toote segud sisaldavad siiski pliid ja järelikult ei ole kooskõlas RoHSiga. Kasutajad peaksid üle vaatama oma kasutusala erandite suhtes, mida saab kasutada. Vaadake toodete puhul sulamite tabelit. RoHS 2 (2011/65/EÜ) 14. JAGU. VEONÕUDED Transport vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja nõuetele. Jootepasta ei ole ohtlik. Reguleerimata/mitteohtlik US DOT (USA Transpordiministeerium) järgi. Reguleerimata/mitteohtlik rahvusvaheliste veonõuete järgi (IATA/Ocean) ÜRO number: Puudub 14.2 ÜRO veose tunnusnimetus: Puudub 14.3 Transpordi ohuklass(id): Puudub 14.4 Pakendirühm: Puudub 14.5 Keskkonnaohud: Puuudub 14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele: Puudub Transportimine mahtlastina: Pole rakendatav Merereostusaine: Ei 15. JAGU. REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID Leht 1014-st

11 See ohutuskaart vastab määruse (EÜ) nr 1907/2006 nõuetele 1907/ Aine või seguga seotud ohutus-, tervisekaitse- ja keskkonnaalased õigusaktid Teave sellel ohutuskaardil vastab USA Tööohutuse ja Töötervishoiu seadusele ja allpool loetletud määrustele (29 CFR ET.SEQ.). Kõik koostisained on USEPA TSCA nimekirjas. Kõik koostisained on EINECSi nimekirjas. Märkus: kampol oli hiljuti No Longer Polymer nimekirjas, Uute keemiliste ainete teatis on vastavuses direktiiviga 67/548/EMÜ. Ohutuskaart koostati, kasutades määrust (EÜ) nr 1907/2006, mida parandati 20. mail 2010 määrusega (EÜ) nr 453/2010 ja informatsiooniga määrusest (EÜ) nr 1272/2008, CLP määrus. GHS = Globaalne harmoniseeritud süsteem CLP = Klassifikatsioon, märgistamine ja pakendamine Toode ei sisalda mingeid osoonikihti kahandavaid aineid ja seega ei ole määruse (EÜ) nr 2037/2000 objekt Kemikaaliohutuse hindamine Pole segu jaoks teostatud. 16. JAGU. MUU TEAVE TEADE: Indium Corporation ei soovita, tooda, turusta või kiida heaks ühegi oma toote tarbimist inimeste poolt. Riskilaused: R42/43 Sissehingamisel ja nahale sattumisel võib põhjustada ülitundlikkust (allergiat) R36/37/38 Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka Ohutuslaused: S20/21 Käitlemisel söömine, joomine või suitsetamine keelatud S23 Vältida auru sissehingamist S24/25 Vältige kemikaali sattumist nahale ja silma S27 Võtta koheselt seljast saastunud riietus S28 Nahale sattumisel pesta otsekohe rohke vee ja seebiga S36/37/39 Kanda sobivat kaitseriietust, -kindaid ja silmade või näokaitset. S7 Hoida pakend tihedalt suletuna Muutmise kuupäev: 21. APRILL 2015 Koostanud: Nancy Swarts, The Indium Corporation of America, Kinnitanud: Nancy Swarts, The Indium Corporation of America Sellel ohutuskaardil tehtud paranduste aluseks olid määruse (EÜ) nr 453/2010 (20. mai 2010) nõuded, mis parandasid määrust (EÜ) nr 1907/2006 (REACH - Euroopa Parlamendi ja Komisjoni määrus kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise kohta). Leht 1114-st

12 Siin esitatud soovitused ja teave on The Indium Corporation of America teadmiste ja usu seisukohast täpne ja usaldusväärne väljaandmise kuupäeval. The Indium Corporation of America ei taga ega anna mingit garantiid oma täpsusele või usaldusväärsusele ning The Indium Corporation of America ei vastuta mingite kaotuste või kahjude eest, mis kasutajal võivad tekkida. See teave ja soovitused antakse kasutajale juurdlemiseks ja uurimiseks ning kasutaja vastutab, kas see sobib ja on täielik kasutamiseks teatud viisil. Kui ostja pakib toote ümber, siis tuleb konsulteerida juristiga, et tagada pakendil sisalduv tervise-, ohutus- ja muu vajalik teave. Leht 1214-st

13 SULAMITE TABEL INDALLOY (METALL) 121 (96,5Sn/3,5Ag) VASK, % Cu TINA, % Sn Räbustiga segatud metalli % HÕBE, % Ag ANTIMON, % Sb VISMUT, % Bi INDIUM, % In ^RoHS 2 vastavus - 80,1-88,8 2,9-3, Jah 129 (99Sn/1Sb) 132 (95Sn/4Ag) 133 (95Sn/5Sb) 209 (65Sn/25Ag/10 Sb) 241 (SAC387) (95,5Sn/3,8Ag/ 0,7Cu) - 87,4-91,1-0,88-0, Jah - 83,8-97,4 4,4-4, Jah - 83,8-97,4-4,4-4,6 - - Jah , Jah 0,58-0,64 79,3-87,9 3,2-3, Jah INDALLOY (METALL) VASK, % Cu TINA, % Sn HÕBE, % Ag ANTIMON, % Sb VISMUT, % Bi INDIUM, % In ^RoHS 2 vastavus 243 (99Sn/1Cu) 244 (99,3Sn/0,70C u) 246 (SAC405) (95,5Sn/4Ag/0, 5Cu) 256 (SAC 305) (96,5Sn/3Ag/ 0,5Cu) 258 (SAC 105) (98,5Sn/1,0Ag 0,5Cu) 259 (90Sn/10Sb) SACM (98,5Sn/0,5A g/1cu + 0,05% Mn) Mittestandar dne segu (86,24Bi/3,73S n/10,03ag) Mittestandar dne segu (91,65Bi/2,82S n/5,53ag) Sn91,25/2,25 Ag/0,5Cu/6Bi 0,83-0,92 82,2-91, Jah 0,58-0,64 82,4-91, Jah 0,44-0,46 84,3-87,9 3,5-3, Jah 0,42-0,46 80,1-88,8 2,5-2, Jah 0,42-0,46 81,8-90,6 0,83-0, Jah - 79,4-82,8-8,8-9,2 - - Jah 0,8825-0,92 86,9-90,6 0,44-0, Jah - 3,3-3,4 8,85-9, Jah - 2,49-2,6 4,9-5,1-80,9-84,3 - Jah 0,44-0,46 80,5-84 1,99-2,07-5,3-5,5 - Jah Leht 1314-st

14 Sn91,3/1Ag/0,7Cu/7Bi 0,62-0,64 80,6-84 0,88-0,92-6,2-6,4 - Jah Sn92,3/0,7Cu /7Bi 0,62-0,63 81,5-84, ,2-6,4 - Jah Sn94,25/2Ag/ 0,75Cu/3Bi 0,66-0, ,7 1,8-1,84-2,65-2,76 - Jah Sn98,5/0,8Ag /0,7Cu 0,62-0,63 86,9-90,6 0,71-0, Jah RoHS 2 = (2011/65/EÜ) Leht 1414-st

MSDS-540

MSDS-540 THE INDIUM CORPORATION OF AMERICA \EUROPE \ASIA- PACIFIC INDIUM CORPORATION (SUZHOU) OHUTUSKAART See ohutuskaart on kõigi metallisegude gruppide kohta, mis on segatud sama räbustiga mida tuntakse NC-SMQ

Rohkem

ESTONIAN INDALLOY WITH NC-SMQ90 SPECIAL EU VERSION.rtf

ESTONIAN INDALLOY WITH NC-SMQ90  SPECIAL EU VERSION.rtf THE INDIUM CORPORATION OF AMERICA \EUROPE \ASIA-PACIFIC INDIUM CORPORATION (SUZHOU) OHUTUSKAART 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Tootetähis: INDALLOY WITH NC-SMQ90 FLUX VEHICLE

Rohkem

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood T7884,T7884.930,T9032.930 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote nimi SOLiD EZBead EnricherBuferKit-ReleaseBufer Äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

Safety Data Sheets

Safety Data Sheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine või valmistise identifitseerimine 1.1.1 TOOTE KAUBANDUSLIK NIMETUS 1.1.2 Toote kood NL-42010 A 1.2 Aine/valmistise

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Leht 1 Lehti 6 OSA 1: Aine / valmistise ning äriühingu / ettevõtja identifitseerimine 1.1. Toote identifitseerimine Spülan KS Klarspüler sauer 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Paranduse kuup

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Paranduse kuup See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Läbivaatamise number 1 1.1. Tootetähis 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA

Rohkem

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE 1/9 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Kasutamine: 1.3. Andmed

Rohkem

Sicherheitsdatenblatt (et-EE)

Sicherheitsdatenblatt (et-EE) Lk: 1 -st 8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei

Rohkem

OHUTUSKAART Vastavalt EÜ 1907/2006, EÜ 453/2010 direktiividele Alpina Die Extra Weisse für Innen Versioon 1.0 Uuendatud Trükkimise kuupäev

OHUTUSKAART Vastavalt EÜ 1907/2006, EÜ 453/2010 direktiividele Alpina Die Extra Weisse für Innen Versioon 1.0 Uuendatud Trükkimise kuupäev LÕIK 1 Aine/segu ja äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kaubamärk: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Soovitatud kasutusala:

Rohkem

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 63110 OPN-Zink-Spray zinkgrey 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning ebasoovitavad kasutusalad METALLPINDADE

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toot

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toot Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus REACH registreerimisnumber 5X LIGASE BUFFER Sellele

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1013

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1013 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 10131027 Toote nimetus GENETICIN Kemikaali nimetus REACH

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1540

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1540 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 15400054 Toote nimetus, 0.5% (10x) with EDTA 4Na, liquid

Rohkem

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/7 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: * 1. JAGU: Ai

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/7 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: * 1. JAGU: Ai Leht 1/7 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1077

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1077 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 10777019 Toote nimetus RNaseOUT RecombinantRibonucleaseInhibitor

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND Variant 1.0 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: 5662

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND Variant 1.0 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: 5662 Esimese väljastamise kuupäev: 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : Toote kood : 000000000001889834 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washi

OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washi OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washing Medium Toote kood 9983 Soovitatud kasutamine Laborikemikaalid.

Rohkem

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Toote nimi : 1.2 Kindlaksmääratud : Lubrikandid ja lisandid kasutusalad Mittesoovitatavad : Ei ole teada. kasutusalad 1.3 Tootja : Dow Corning Europe

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1514

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1514 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 15140122 Toote nimetus PENICILLIN STREPTOMYCIN SOL Kemikaali

Rohkem

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Paranduse kuup

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Paranduse kuup See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Läbivaatamise number 2 1.1. Tootetähis 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA

Rohkem

Microsoft Word _ rtf

Microsoft Word _ rtf 1. Aine/ segu ning äriühingu/ ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptas

Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptas Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 4308228 Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptase Kemikaali nimetus REACH registreerimisnumber Sellele

Rohkem

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES Lehekülg: 1/7 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Toote tähis Toote nimetus Toimeaine: Formulatsiooni tüüp Lentagran 45 WP Püridaat WP (märguv pulber) 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

OHUTUSKAART vastab EÜ määrusele nr 1907/2006 REGLONE SUPER 8. versioon. Käesolev versioon asendab kõik eelmised. Läbivaatamise kuupäev: Väl

OHUTUSKAART vastab EÜ määrusele nr 1907/2006 REGLONE SUPER 8. versioon. Käesolev versioon asendab kõik eelmised. Läbivaatamise kuupäev: Väl 1. AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Toote identifitseerimine Toote nimetus: Disainkood: A12725A 1.2. Aine/segu kindlaksmääratud kasutusalad ja mittesoovitatavad kasutusalad Kasutusala:

Rohkem

flore-sdb-est

flore-sdb-est läbivaatamine 5 Läbivaatamise kuupäev 24.03.2015 Prindi kuupäev 24.03.2015 1/8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis --- Nimi: aine identifitseerimine Florin S Plus

Rohkem

Ohutuskaardi PENOSIL Premium BetMix (Versioon 1)

Ohutuskaardi PENOSIL Premium BetMix (Versioon 1) 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1.3 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused:

Rohkem

ülevaatamise kuupäev: Ülevaatamine : 6 Asendab kuupäeva : OHUTUSKAART WEAR GUARD (HIGH TEMP 450) RESIN 1. JAGU: Aine/segu ning är

ülevaatamise kuupäev: Ülevaatamine : 6 Asendab kuupäeva : OHUTUSKAART WEAR GUARD (HIGH TEMP 450) RESIN 1. JAGU: Aine/segu ning är OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus Toote number 11480 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

Microsoft Word - Plaatide ohutuskaart.doc

Microsoft Word - Plaatide ohutuskaart.doc Leht/Lehti: 1/5 1. KEMIKAALI JA KEMIKAALI TURUSTAMISE EEST VASTUTAVA ISIKU IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Kemikaali kaubanduslik nimetus: GN 13, GNE 13, GRI 13, GEK 13, GEKE 13, GP 13, GKP 13, GTS 9 1.2. Kemikaali

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 7 OSA 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood 522 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A X OHUTUSKAART KEMIKALITEAVITUS Eelmine kuupäev: 07.02.2011 1. AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine/valmistise identifitseerimine Toote kaubanduslik nimetus Euro klaasipesuvedelik

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A X OHUTUSKAART KEMIKALITEAVITUS 1. AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine/valmistise identifitseerimine Toote kaubanduslik nimetus Klaasipesuvedelik 21 Tootekood Reachregistreerimisnumber

Rohkem

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1 Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

OHUTUSKAART Paranduse kuupäev 05-dets-2015 Läbivaatamise number JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote

OHUTUSKAART Paranduse kuupäev 05-dets-2015 Läbivaatamise number JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote Läbivaatamise number 18 1. JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote nimi Cat No. : 14-4129-01 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

Ohutuskaart: Ecosurf TM SA-9

Ohutuskaart: Ecosurf TM  SA-9 Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 21.09.2016 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Artikli number 0982 Registreerimisnumber (REACH) 1.3

Rohkem

OHUTUSKAART SOLEDO GRAFFIPOIS PLEKSIKLAAS JA MUUD TUNDLIKUD PINNAD Kuupäev: Eelmine avaldamiskuupäev: - Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜ

OHUTUSKAART SOLEDO GRAFFIPOIS PLEKSIKLAAS JA MUUD TUNDLIKUD PINNAD Kuupäev: Eelmine avaldamiskuupäev: - Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜ PINNAD Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/TOOTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Kaubanimi PINNAD 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

DARCOS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 453/2010 Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja iden

DARCOS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 453/2010 Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja iden Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: 1.0 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Tootenimi : Tootekood : FF-009 - tebukonasool 250 g/l, emulsioon, õli vees -

Rohkem

Ohutuskaart: Magnesium sulphate heptahydrate

Ohutuskaart: Magnesium sulphate heptahydrate Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 07.08.2015 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Magnesium sulphate heptahydrate Artikli number 8283

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 13.04.2018 Materjali number: 1720 Lehekülg 1 / 7-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Muud kaubanduslikud nimetused 1720 2000 Isofix 2 x 1 l

Rohkem

Ohutuskaardi KiiltoClean Oy - Kiilto Kodin Klorite Natural ,T ,T (Versioon 7)

Ohutuskaardi KiiltoClean Oy - Kiilto Kodin Klorite Natural ,T ,T (Versioon 7) 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Kloori sisaldav

Rohkem

Vastab määrusele (EÜ) nr. 1907/2006 (REACH), Lisa II Rootsi CASCO AQUASEAL MATERJALI OHUTUSKAART CASCO AQUASEAL 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTE

Vastab määrusele (EÜ) nr. 1907/2006 (REACH), Lisa II Rootsi CASCO AQUASEAL MATERJALI OHUTUSKAART CASCO AQUASEAL 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTE MATERJALI OHUTUSKAART 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimetus: Toote kood: 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968 Toote kirjeldus: SMPpolümeere

Rohkem

Ohutuskaart

Ohutuskaart Kuupäev: 25.11.2011 Eelmine kuupäev: 31.8.2010 1/7 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Kemikaali identifitseerimine 1.1.1 Toote nimetus KÕVENDI 008 7590 1.1.2 Toote kood 008 7590

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

1

1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis PEN OIL FPS Aerosool 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Määrdeained

Rohkem

1

1 OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Tootenimi C30B5 Bituumenemulsioon 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

PENETROX_A_ESTONIAN_GHS

PENETROX_A_ESTONIAN_GHS Lehekülg 1 of 7 LÕIK 1 OHUTUSKAART TOOTE JA ETTEVÕTJA TUNNISTUS TOODE : Toote kirjeldus: Oksüd inhibeerib looduslikku (nafta) aluse ühendit ühtlaselt suspendeeritud tsinkosakestega. Mõeldud kasutamiseks:

Rohkem

Microsoft Word _ rtf

Microsoft Word _ rtf 1. Aine/ segu ning äriühingu/ ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

1

1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Mahtkaup 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Puhastusvahendid -

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Variant: 1.0 Viimase parandamise kuupäev: Jõustumise kuupäev: OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31,

Variant: 1.0 Viimase parandamise kuupäev: Jõustumise kuupäev: OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31, OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31, II lisa parandatuna. 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimi: L5300b LITHOSTAR ULTRA

Rohkem

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/15 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimi: Kauba nimetus: BANARG 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 11/1/201

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 11/1/201 Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti Väljaandmis/ 11/1/2017 Eelmise väljaande 7/19/2016 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote

Rohkem

Ohutuskaart: Ksüleentsüanoolsinist

Ohutuskaart: Ksüleentsüanoolsinist Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 10.07.2019 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Toote number Registreerimisnumber (REACH) Ksüleentsüanoolsinist

Rohkem

Casco_HusFix_SDS_1.0_etEE

Casco_HusFix_SDS_1.0_etEE 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Toote kasutus

Rohkem

SEKCJA 1

SEKCJA 1 Koostamise kuupäev: 01.08.2011 Ajakohastamine: 04.05.2017 Versioon: 4.0 Lehekülg 1 10 st JAGU 1. AINE / SEGU NING ÄRIÜHINGU / ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus: Potafoska

Rohkem

OHUTUSKAART JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote

OHUTUSKAART JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote OHUTUSKAART 1. 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote kirjeldus Polümetüülmetakrülaadi ja adipiinhappe segu.

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOL

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOL Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOLV 9502 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: WOODEX BASE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 08 - Puidukonservandid (konservandid) Loa number: EE-203-002 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber: EE-000033-0000

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Leht 1 Lehti OSA 1: Aine / valmistise ning äriühingu / ettevõtja identifitseerimine 1.1. Toote identifitseerimine ulber 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

TEBUPLIUS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: Ver

TEBUPLIUS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: Ver Väljaandmiskuupäev: 2017-03-16 Versioon: 1.0/EE 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus Nimetus Tootekood : : Tebuconazole 25% EW : SHA 2500

Rohkem

Kipskartongplaat-tuup-NIDA-DEFH1IR-SDS-Siniat

Kipskartongplaat-tuup-NIDA-DEFH1IR-SDS-Siniat 1 Versioon: 1.0/EE Lehekülg: 1/20 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kipskartongplaat NIDA kova Vastavalt korralduse (WE) nr 1907/2006 (REACH) paragrahvile 3.3

Rohkem

Ohutuskaart

Ohutuskaart Kuupäev: 14.8.2013 Eelmine kuupäev: 19.7.2010 1/9 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Kemikaali identifitseerimine 1.1.1 Toote nimetus TEMAFLOOR 25 CLEAR 1.1.2 Toote kood 005 5750

Rohkem

COMBIFIX

COMBIFIX Toote ohutuskaart Lehekülg 1(6) 1. Andmed aine/toote ja selle tootja kohta Andmed toote kohta Toote nimi: REDUFIX-RP Kasutusala: Niisutusvee lisaaine Andmed tootja/tarnija kohta: Hostmann-Steiner GmbH

Rohkem

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JA

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JA Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/2015 - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

Ohutuskaart: Roti®-Load RNA

Ohutuskaart: Roti®-Load RNA Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 26.11.2015 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Artikli number Registreerimisnumber (REACH) Roti -Load

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Ohutusandmeleht vastavalt korraldusele (EÜ) nr 1907/2006 Toote nimi GUR, GHR EUEE/ET MSDS number Paranduse 26.juuni.2018 kuupäev Registri num

Ohutusandmeleht vastavalt korraldusele (EÜ) nr 1907/2006 Toote nimi GUR, GHR EUEE/ET MSDS number Paranduse 26.juuni.2018 kuupäev Registri num 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Käesolev ohutuskaart (SDS) kehtib toodetele, mida kirjeldatakse kombinatsioonis järgmise kaubamärgi, toote klassi ja allpool

Rohkem

GC_Gradia_Direct,_Posterior[EE_v2]

GC_Gradia_Direct,_Posterior[EE_v2] Leht 1/8 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

Microsoft Word - Ohutuskaardi BACTICID

Microsoft Word - Ohutuskaardi BACTICID 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1. 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Desinfektsioonivahend.

Rohkem

OHUTUSKAART

OHUTUSKAART BESUR OÜ OHUTUSKAART REMMI 50 1/7 OHUTUSKAART BESUR OÜ Väljaandmise kuupäev: Versiooni number: 4 Eelmine: 03.05.2012 Vastavalt (EÜ) määrusele nr 1907/2006 (REACH) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA PRIMER 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

Microsoft Word - Ohutuskaart_KESK_LIGHT_ doc

Microsoft Word - Ohutuskaart_KESK_LIGHT_ doc Kemikaaliohutuskaart Põlevkivikütteõli mark KESK LIGHT Koostatud: 02.märts 2009 Täiendatud: 01.detsember 2010 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis: Põlevkivikütteõli

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Mikrobac Tissues Variant 1.1 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viima

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Mikrobac Tissues Variant 1.1 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viima Variant 1.1 Paranduse kuupäev: 11.07.2016 Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viimase väljastamise kuupäev: 24.04.2014 Esimese väljastamise kuupäev: 24.04.2014 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

Ohutuskaart CHEMISEPT IPA

Ohutuskaart CHEMISEPT IPA 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1. 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: antiseptik.

Rohkem

SDB_ _Betofix RM_EE_2

SDB_ _Betofix RM_EE_2 Leht 1/7 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 1092, 1098 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/14 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimi: Kauba nimetus: Täiendav identifitseerimine Keemiline nimetus: Nitrous oxide 2.0 Chemical, Nitrous oxide 4.8

Rohkem

14191

14191 Leht 1/6 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 14191 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav

Rohkem

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Lehekülg 1 / 8-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/segu

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 4/16/201

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 4/16/201 Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmis/ 4/16/2019 Eelmise väljaande 3/29/2017 Läbivaatamise KEMIKAALI OHUTUSKAART

Rohkem

Microsoft Word - Ohutuskaart ALKADENT

Microsoft Word - Ohutuskaart ALKADENT 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1.3 1.4 Tootetähis: Andmed ohutuskaardi tarnija kohta: Hädaabitelefoni number : Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/14 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimi: Kauba nimetus: R290, Propane Scientific 3.5 Täiendav identifitseerimine Keemiline nimetus: Keemiline valem:

Rohkem

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOFLOOR 600F 1. JAGU: Ai

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOFLOOR 600F 1. JAGU: Ai Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/2015 Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOFLOOR 600F 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1

Rohkem

Microsoft Word - r rtf

Microsoft Word - r rtf Ohutuse andmeleht Lehekülg: 1/16 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis CORBEL 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1 Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

SDS358P0626_-_weber_vetonit_ESL_C33_40-4-_-EE

SDS358P0626_-_weber_vetonit_ESL_C33_40-4-_-EE Leht 1/8 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 358P0626 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Valtti Plus Base Biotsiidi liik (liigid): Loa number: EE-NABB2017-0078 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber: EE-0015894-0000 Sisukord Haldusteave 1.1.

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA EKO 333003 Kõik variandid 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Archer Turbo 575 EC Variant 13.0 Paranduse kuupäev: Ohutuskaardi number: S Käesol

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Archer Turbo 575 EC Variant 13.0 Paranduse kuupäev: Ohutuskaardi number: S Käesol 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : Archer Turbo 575EC Disainikood : A7504C 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) MSDS Version: E03.00 Väljaandmiskuupäev: 15/10/2014 Blend Version: 3 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote esinemisvorm : Segu Tootenimi : Tootekood : W29793

Rohkem

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc)

(Microsoft Word - Turult k\365rvaldatud ohtlikud tooted_Juuli 2013.doc) Terviseamet on kõrvaldanud turult mitmeid ohtlikke tooteid Turult kõrvaldatud tooted: 1. Hiinas toodetud Paiang meeste sõrmikud (EAN kood puudub), mis ei vasta toote nõuetele vastavuse seadusele, kuna

Rohkem