(Muud kui seadusandlikud aktid) OTSUSED

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "(Muud kui seadusandlikud aktid) OTSUSED"

Väljavõte

1 Euroopa Liidu Teataja L 170/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) OTSUSED KOMISJONI OTSUS, 25. jaanuar 2012, mis käsitleb meedet SA (C 20/09), mida Belgia on rakendanud äriühingu De Post La Poste (praegu bpost ) suhtes (teatavaks tehtud numbri C(2012) 178 all) (Ainult hollandi- ja prantsuskeelne tekst on autentsed) (EMPs kohaldatav tekst) (2012/321/EL) EUROOPA KOMISJON, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 108 lõike 2 esimest lõiku ( 1 ), võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, eriti selle artikli 62 lõike 1 punkti a, olles kutsunud huvitatud isikuid üles esitama märkusi vastavalt eespool nimetatud artiklitele ( 2 ) ja neid märkusi arvesse võttes ning arvestades järgmist: (1) 3. detsembril 2002 teatasid ( 3 ) Belgia ametiasutused komisjonile Belgia postiettevõtja De Post La Poste, edaspidi DPLP (praegu bpost ) ( 4 ) kapitali suurendamisest. Pärast esialgset uurimist otsustas komisjon 23. juulil 2003 ( 5 ) jätta teatatud meetme kohta vastuväited esitamata. Komisjon leidis oma otsuses, et kõnealune kapitali suurendamine ning muud esialgse uurimise käigus käsitletud DPLP toetamiseks võetud meetmetega ei hüvitatud liigselt netokulusid, mida ettevõtja kandis aastatel avalikku teenust pakkudes. (2) 27. novembril 2003 vaidlustasid Deutsche Post AG ja selle Belgia tütarettevõtja DHL International komisjoni otsuse Üldkohtus ( 6 ). Üldkohus tühistas 10. veebruaril 2009 komisjoni otsuse, leides, et komisjon oli otsustanud jätta vastuväited esitamata, ehkki meetme uurimise käigus oli esile kerkinud tõsiseid probleeme, mille alusel ta oleks pidanud algatama ametliku uurimismenetluse. (3) aasta aprillis esitas Belgia Euroopa Kohtule apellatsioonkaebuse ( 7 ) (C-148/2009) Üldkohtu otsuse kohta tühistada komisjoni 23. juuli aasta otsus jätta vastuväited esitamata. 1. MENLUS 1.1. KOMISJONI AASTA OTSUS, MILLE ÜLDKOHUS TÜHISTAS ( 1 ) Alates 1. detsembrist 2009 muutusid EÜ asutamislepingu artiklid 87 ja 88 vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu ( ELi toimimise leping ) artikliteks 107 ja 108. Mõlemal juhul on artiklid sisuliselt identsed. Käesolevas otsuses tuleks viiteid Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 107 ja 108 käsitada vajaduse korral viidetena EÜ asutamislepingu artiklitele 87 ja 88. ( 2 ) ELT C 176, , lk 17. ( 3 ) Juhtum nr N 763/02. ( 4 ) Alates 1. septembrist 2010 ( bpost/intro/index.html). ( 5 ) K(2003) 2508 (lõplik), ELT C 241, , lk 13. (4) 22. septembril 2011 lükkas Euroopa Kohus Belgia apellatsioonkaebuse tagasi, leides, et Üldkohus oli tühistanud komisjoni aasta otsuse põhjendatult KAEBUS AJAKIRJANDUSVÄLJAANNE KÄTTOIME TAMISE TOAMISE KOHTA (5) aastal esitas rühm ajakirjandusväljaannete kättetoimetamisega tegelevaid eraõiguslikke Belgia äriühinguid nii kartelli- kui ka riigiabieeskirjade alusel kaebuse ( 8 ) Belgia ametiasutuste ja DPLP vahel sõlmitud kokkuleppe kohta, mis käsitleb perioodiliste väljaannete kättetoimetamist. Kokkuleppes pannakse DPLP-le kohustus pakkuda avalikku ajakirjandusväljaannete kättetoimetamise teenust kogu Belgias ning määratakse kindlaks selle teenuse ( 6 ) 10. veebruari aasta otsus kohtuasjas T-388/03: Deutsche Post ja DHL International vs. komisjon (EKL 2009, II-199). ( 7 ) 22. septembri aasta otsus kohtuasjas C-148/09 P: Belgia vs. Deutsche Post AG ja DHL International (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata). ( 8 ) Juhtum nr CP 218/2005.

2 L 170/2 Euroopa Liidu Teataja tariifid ja hüvitis, mida DPLP-le makstakse kõnealuse kohustuse täitmisest tulenevate lisakulude katteks. Kaebus hõlmab peamiselt DPLP teenuste tariife, mis on kaebuse esitajate väitel niivõrd madalad, et välistavad igasuguse konkureerimiskatse. (6) Komisjoni talitused lükkasid riigiabieeskirjadega seotud kaebuse tagasi, sest esialgses uurimises tuvastati, et kõnealuse avaliku teenuse osutamisega kaasnenud täiendavaid netokulusid ei olnud hüvitatud liigselt aasta mais vaidlustasid kaebuse esitajad aga komisjoni talituste esialgse seisukoha, esitasid lisateavet ja taotlesid komisjonilt põhjaliku uurimise algatamist BELGIA AMIASUTUSTE MÄRKUSED MENLUSE ALGATAMISE OTSUSE KOHTA (12) Belgia ametiasutused esitasid oma märkused 13. augustil 2009 ja täiendasid neid 10. septembril 2009, 12. oktoobril 2009, 23. aprillil 2010, 26. aprillil 2010, 19. oktoobril 2010, 19. novembril 2010, 21. detsembril 2010, 18. jaanuaril 2011, 17. veebruaril 2011, 2. märtsil 2011, 29. märtsil 2011, 11. aprillil 2011, 10. mail 2011, 27. mail 2011, 14. juunil 2011, 10. augustil 2011, 26. augustil 2011, 7. oktoobril 2011, 14. detsembril 2011, 19. detsembril 2011, 20. detsembril 2011 ja 26. detsembril Nad teatasid, et esitasid 22. aprillil 2009 Üldkohtu 10. veebruari aasta otsuse kohta apellatsioonkaebuse, ning andsid täpsustavat teavet avalike teenuste hüvitamise ja teiste DPLP toetamiseks võetud sihtotstarbeliste meetmete kohta NELJAS HALDUSLEPING ( ) (7) Ajakirjandusväljaannete kättetoimetamise eest makstud hüvitisega seotud kaebuse läbivaatamise käigus avastas komisjon, et Belgia oli sõlminud DPLPga aastal halduslepingu, millega nähti ette hüvitise maksmine üldist majandushuvi pakkuvate teenuste eest, kuid ei olnud lepingu sõlmimisest teatanud. Seetõttu algatas komisjon aasta aprillis omaalgatusliku uurimise ( 1 ) ja esitas Belgiale järelepärimise KOLMANDATE ISIKUTE MÄRKUSED MENLUSE ALGATAMISE OTSUSE KOHTA JA BELGIA AMIASUTUSTE MÄRKUSED KOLMANDATE ISIKUTE MÄRKUSTE KOHTA (13) Deutsche Post AG ja DHL International N.V./S.A. esitasid märkusi 28. augustil (8) Belgia ametiasutused vastasid aasta detsembris, et nende hinnangul ei ole üldist majandushuvi pakkuvate teenuste hüvitamine riigiabi, sest kõik neli Altmarki kohtuotsuses ( 2 ) esitatud tingimust olid täidetud. Hiljem edastasid nad teavet neljanda halduslepingu kohta, täpsemalt riigi makstava hüvitise väljaarvutamiseks kasutatud kuluarvestussüsteemi kohta. (9) Seejärel hõlmati omaalgatuslikus uurimises ja kaebustes käsitletud meetmed 23. juulil 2009 algatatud ametlikku uurimismenetlusse C20/09. (14) Vlaamse Federatie van Persverspreiders (edaspidi VFP, flaami ajakirjanduslevi ettevõtjate liit) ja Prodipresse ( Union des professionnels de la diffusion de la presse ajakirjanduslevi töötajate liit) esitasid oma märkused 28. augustil (15) Belgische Distributiedienst B.V.B.A (edaspidi BD, DPLP konkurent perioodika kättetoimetamise turul) esitas oma märkused 28. augustil (16) Belgia ajalehekirjastajate liit A.S.B.L esitas oma märkused 28. augustil MENLUSE ALGATAMISE OTSUS (10) Võttes arvesse seda, et Üldkohus tühistas komisjoni 23. juuli aasta otsuse, ning olles läbi vaadanud Belgia ametiasutuste edastatud teabe kõnealuste meetmete kohta, otsustas komisjon 13. juulil 2009 algatada ELi toimimise lepingu artikli 108 lõikega 2 ettenähtud uurimismenetluse ( 3 ). (11) Komisjoni otsus menetluse algatamise kohta avaldati Euroopa Liidu Teatajas. Komisjon kutsus huvitatud isikuid üles märkusi esitama. ( 1 ) Juhtum nr CP 100/2007. ( 2 ) Euroopa Kohtu 24. juuli aasta otsus kohtuasjas C : Altmark Trans GmbH ja Regierungspräsidium Magdeburg vs. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (EKL 2003, lk I-07747). ( 3 ) ELT C 176, , lk ABI ÜKSIKASJALIK KIRJELDUS 2.1. DPLP JURIIDILINE STAATUS JA TEGEVUS (17) Belgia postiteenistus oli riigiasutus ( Régie des postes ), kuni ta sai aastal iseseisva juriidilise isiku staatuse ( iseseisev avalik-õiguslik ettevõtja entreprise publique autonome) aastal muudeti ta riigi osalusega äriühinguks (société anonyme de droit public). (18) aastal oli DPLP tegevustulu miljonit eurot ja tegevuskasum 319 miljonit eurot aasta lõpus andis ta tööd inimesele. Võrdluseks: aastal oli töötajaid Personalikulu moodustab kõikidest tegevuskuludest 65 %.

3 Euroopa Liidu Teataja L 170/3 (19) Vähemusosalus 50 % miinus üks osak kuulub erainvestorile CVC Capital Partners. Belgia riik on enamusosanik KOKKUVÕTE VAATLUSALUSTEST RIIKLIKEST MEME TEST Avaliku teenuse osutamise kohustused ajavahemikus (20) DPLP-le pandi avaliku teenuse osutamise kohustused postiseadusega ( 1 ) ja nelja järjestikuse halduslepinguga, mis hõlmavad tervet menetluses käsitletavat ajavahemikku ehk aastaid Halduslepingutes määratletud avaliku teenuse osutamise kohustused (21) Halduslepingutes on sätestatud avalikust huvist tulenevate DPLP ülesannete täitmise eeskirjad ja kord ning Belgia riigi rahaline sekkumine. (22) Alates DPLP moodustamisest aastal on äriühingu ja Belgia riigi vahel sõlmitud neli halduslepingut järgmisteks ajavahemikeks ( 2 ): 1) esimene leping: ; 2) teine leping: ; 3) kolmas leping: ; 4) neljas leping: ; lepingut on pikendatud uue lepingu sõlmimiseni. (23) Lepingutega on määratud kindlaks osutatavad avalikud teenused. Praegu kehtivas halduslepingus on Belgia riik määranud kindlaks järgmised avalikud teenused ( 3 ): postiteenused: i) universaalne postiteenus, ii) päevalehtede kättetoimetamine, iii) perioodikaväljaannete kättetoimetamine, iv) valimistrükiste kättetoimetamine, v) eritariifid mittetulundusühingutele, viii) rahvusvahelised postipakid; finantsteenused: ix) sularaha hoidmine arvelduskontol, x) rahakaartide väljastamine, xi) vanadus- ja toitjakaotuspensionide ning puudega inimeste toetuste kojukanne, xii) osalemistasude maksmine valimiste ajal, xiii) liiklustrahvide arvestus, xiv) kalapüügilubadega seotud teenused; postmarkide müük: xv) postmarkide müük; muud avalikud teenused: xvi) postiljonide sotsiaalne roll, xvii) avalikkuse teavitamine, xviii) elektronposti väljatrükk ja väljastamine, xix) xx) xxi) sõnumite sertifitseerimise teenused, teenused riigiasutuste raamatupidajatele, maksu- ja trahvimarkide müük, xxii) osalemine hääletussedelipakkide laialiveos Uurimises käsitletavad riiklikud meetmed (24) Riik toetas DPLPd ajavahemikul erinevate meetmete kaudu: 1) pensionide maksmine: aastal elluviidud pensioniskeemi reformi järel vabastas riik DPLP kogunenud pensionikohustustest 3,8 miljardi euro ulatuses; vi) postimaksust vabastatud kirisaadetised (kuninga kirjavahetus ja muu eriotstarbeline kirjavahetus), vii) rahvusvahelised postiteenused, ( 1 ) 21. märtsi aasta seadus, millega korraldatakse ümber mõned riigi majandusettevõtted. ( 2 ) Käesolevas otsuses hõlmab komisjoni hinnang kõiki nelja halduslepingut, kui pole märgitud teisti. ( 3 ) Neljas haldusleping, 2. peatükk ( Tâches de service public ), artiklid 2 8. Kättesaadav aadressil corporate_governance/4e_contratgestion_fr.pdf. Kolme esimese halduslepinguga DPLP-le pandud avaliku teenuse osutamise kohustused on põhiosas samad, kuigi esineb väikesi erinevusi kohustuste nimetustes ja grupeerimises. ( 4 ) Vt põhjendus 33. 2) avaliku teenuse osutamise kulude iga-aastane hüvitamine, ( 4 ) mis oli ajavahemikul kokku 5,2 miljardit eurot; 3) kapitalisüstid: kaks aastal (62 miljonit eurot), üks aastal (297,5 miljonit eurot) ja üks aastal (40 miljonit eurot); 4) maksuvabastused: vabastus ettevõtlusmaksust, kinnisvaramaksust ja muudest kaudsetest ja kohalikest maksudest;

4 L 170/4 Euroopa Liidu Teataja ) hoonete üleandmine: aastal anti DPLP-le üle 63 hoonet väärtuses 112,2 miljonit eurot; oma nõukogu ja juhtkond ning valitsusele jäi üksnes järelevalve seaduse ja halduslepingu täitmise üle ( 1 ); 6) aastal tagas riik 0,25 % suuruse preemia eest laenu summas 100 miljonit eurot Pensionide maksmine (25) aastal muudeti riiklik postiamet seadusega iseseisvaks avalik-õiguslikuks ettevõtjaks (entreprise publique autonome ehk EPA) nimega De Post La Poste. Postiameti õigusjärglasena võttis DPLP üle ameti varad ja töötajad. Ettevõtte tegevusmudel muutus oluliselt: 1) erinevalt postiametist, mille juhtimise eest vastutas vastav minister ja mis oli tema alluvuses, oli DPLP-l 2) DPLP vastutas ise oma finantstasakaalu eest, samas kui postiameti aastaeelarve oli seni kehtestanud vastav minister, kes esitas selle ministeeriumi eelarve lisana parlamendile heakskiitmiseks. (26) DPLP võttis seega aastal üle ametnikku koos nende õigusliku kaitsega töökohakindluse, pensioni ja töötasu osas (21. märtsi aasta seaduse artikkel 33). (27) aastal töötas DPLPs veel ligikaudu ametnikku (kellel oli riigiteenistujatega sarnane staatus), kes moodustasid ligi kaks kolmandikku kõikidest töötajatest, nagu näidatud allpool. Joonis 1 Tööhõivevormid DPLPs Allikas: Belgia ametiasutused. (28) maksti pensione ümberjaotusskeemi alusel. Selle skeemi järgi maksis DPLP riigile tagasi pensionid, mille riik oli maksnud endistele ametnikele ( 2 ) ja mis olid kogunenud alates aastast, mil Belgia postiteenistusest sai iseseisev riigi raamatupidamisüksus (postiamet). (29) Pensionide rahastamise skeem püsis muutumatuna kuni pensioniskeemi reformini aastal. Reformiga viidi DPLP ametnikest töötajate esimese samba pensionide süsteem vastavusse erasektoris kehtiva süsteemiga: alates aastast pidi DPLP maksma riiklikule sotsiaalkindlustusametile (Office national de sécurité sociale ehk ONSS) pensionikindlustusmaksu, mis moodustab 8,86 % palgast. ( 1 ) 6. juuli aasta seadus postiameti loomise kohta, artikli 7 lõige 1: Ametit juhib ja esindab minister, kelle vastutusalasse kuulub posti- ja postitšekkide teenistus. Selle ministri pädevuses on kõik juhtimistoimingud. ( 2 ) Vastavalt juba eelmises joonealuses märkuses osundatud 6. juuli aasta seaduse (millega loodi postiamet) artiklile 21.

5 Euroopa Liidu Teataja L 170/5 (30) Samal ajal nõustus riik võtma enda kanda DPLP kogunenud pensionikohustused, mis ulatusid 3,8 miljardi euroni Avaliku teenuse osutamise kulude iga-aastane hüvitamine (31) Kõikide halduslepingutega oli ette nähtud aastahüvitis, mida riik maksis vastavas lepingus kindlaks määratud avalike teenuste osutamise eest. (32) Kolmes esimeses lepingus oli hüvitise arvestamise aluseks tegelik vahe avalike teenuste osutamise kulude ja tulude vahel. Neljanda halduslepinguga on ette nähtud püsiva suurusega hüvitis, mille arvutamise aluseks on eeldatav vahe DPLP kulude ja avalike teenuste kasutajatelt saadavate tulude vahel; hüvitisele on kehtestatud ülempiir, mis on kindlaks määratud halduslepingutes ( 1 ). (33) Kehtiva halduslepingu kohaselt ( 2 ) saab DPLP riigilt hüvitist järgmiste avalike teenuste osutamise eest: postiteenused: ii) päevalehtede kättetoimetamine, iii) perioodikaväljaannete kättetoimetamine, iv) valimistrükiste kättetoimetamine, v) eritariifid mittetulundusühingutele, vi) postimaksust vabastatud kirisaadetised (kuninga kirjavahetus ja muu eriotstarbeline kirjavahetus); finantsteenused: ix) sularaha hoidmine arvelduskontol, x) rahakaartide väljastamine, xi) vanadus- ja toitjakaotuspensionide ning puudega inimeste toetuste kojukanne, xiii) liiklustrahvide arvestus, xiv) kalapüügilubadega seotud teenused; postmarkide müük: xv) postmarkide müük; ( 1 ) Neljanda halduslepingu artikli 13 lõige 1. ( 2 ) Neljanda halduslepingu 3. peatüki 4. jaotise ( Intervention de l État dans le coût des tâches de service public ) artiklid 12 ja 13. muud avalikud teenused: xvi) postiljonide sotsiaalne roll, xx) teenused riigiasutuste raamatupidajatel, xxi) maksu- ja trahvimarkide müük. A j a k i r j a n d u s v ä l j a a n n e t e k ä t t e t o i m e t a m i n e k u i u n i v e r s a a l s e s t p o s t i t e e n u s e s t e r a l d i s e i s e v k o h u s t u s (34) On oluline märkida, et viimase kolme halduslepinguga ei ole ette nähtud hüvitist universaalse postiteenuse eest ( 3 ). Ehkki ajakirjandusväljaannete kättetoimetamine võiks kuuluda universaalteenuse alla vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri aasta direktiivile 97/67/EÜ (ühenduse postiteenuste siseturu arengut ja teenuse kvaliteedi parandamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta), ( 4 ) on Belgia ametiasutused määranud konkreetsed kohustused (ajalehtede ja perioodikaväljaannete kättetoimetamine), mille eest halduslepingute alusel hüvitist makstakse, kindlaks universaalsest postiteenusest erinevate kriteeriumide alusel. Need kriteeriumid on 1) teenuse eesmärgid, mis jäävad universaalteenuse eesmärkidest väljapoole, 2) kõnealustes lepingutes sätestatud eritingimused ja 3) tariife käsitlevad erisätted, mis erinevad universaalteenuse tariifide suhtes kehtivatest sätetest. (35) Teenuse eesmärgid: Belgia ametiasutused peavad väga oluliseks tagada ajakirjandusväljaannete lai levik kogu riigis, et parandada informeeritust ja arvamuste mitmekesisust ning innustada avalikkust poliitilises arutelus osalema. (36) Lepingus on kehtestatud eritingimused ettevõtte tegevusele: DPLP-le pandud spetsiaalne ajakirjandusväljaannete kättetoimetamise kohustus, mille eest riik hüvitist maksab, on laiem kui universaalteenuse juurde kuuluv tavaline kättetoimetamisteenus. Selle suhtes kehtib rida kvaliteedi ja tulemustega seotud tingimusi seoses edastamise kellaaja (näiteks enne kella 7.30), sageduse, väljaandjatele erinevate kättetoimetamisvõimaluste pakkumise, väljaandjatele antava vabadusega mahtude osas ja teenuse katkematusega (mis hõlmab vääramatu jõu juhtumite väga ranget määratlust). (37) Eritariifid: hüvitatava ajakirjandusväljaannete kättetoimetamise teenuse tariifid kehtestatakse kolmepoolsetel läbirääkimistel (Belgia riigi, DPLP ja ajakirjandussektori vahel) ning ei pea erinevalt universaalteenuse tariifidest saama reguleeriva asutuse heakskiitu. Kui universaalteenuse tariifid on kulupõhised, siis hüvitatava ajakirjandusväljaannete kättetoimetamise teenuse tariifid on oluliselt madalamad, et tagada sellele seatud eesmärkide saavutamine. ( 3 ) Esimene haldusleping sõlmiti enne, kui hakkas kehtima direktiiv 97/67/EÜ ja võeti kasutusele universaalteenuse mõiste. ( 4 ) EÜT L 15, , lk 14. Vt täpsemalt artikkel 2: ajalehti ja perioodikaväljaandeid on nimetatud postisaadetiste loetelus, mida universaalteenuse osutaja peab edastama.

6 L 170/6 Euroopa Liidu Teataja A v a l i k u t e e n u s e o s u t a m i s e e e s t m a k s t u d h ü v i t i s e s u u r u s (38) Hüvitist võidakse maksta põhjenduses 33 nimetatud avalike teenuste eest. Avalike teenuste eest tegelikult makstud hüvitised aastate kaupa on järgmised: Aasta Esimene haldusleping Summa (eurodes) 1992 (*) (*) Ainult viimane kvartal Aasta Teine haldusleping Summa (eurodes) Aasta Kolmas haldusleping Summa (eurodes) Aasta Kapitalisüstid Neljas haldusleping Summa (eurodes) (39) aasta kapitalisüstid: DPLP sai kaks kapitalisüsti kogusummas 62 miljonit eurot, millest ei teatatud. Hiljem täpsustasid Belgia ametiasutused, et need olid avaliku teenuse eest makstavate hüvitiste edasilükatud väljamaksed, mida ei olnud DPLP-le soovitud ajal tehtud. (40) aasta kapitalisüst: Belgia ametiasutused investeerisid DPLPsse 297,5 miljonit eurot. Nende sõnul tehti kõnealune investeering tavapärastes turumajanduse tingimustes tegutsevale erainvestorile vastuvõetavatel tingimustel; turumajanduse tingimustes tegutseva erainvestori põhimõtte kohaselt ei kujutavat seega endast riigiabi. (41) aasta kapitalisüst: Belgia ametiasutused tegid veel ühe kapitalisüsti summas 40 miljonit eurot. Nende sõnul oli see kooskõlas turumajanduse tingimustes tegutseva erainvestori põhimõttega, sest oli tehtud erainvesteeringutega samadel tingimustel (pari passu) Maksuvabastused (42) Kuni 31. detsembrini 2005 oli DPLP vabastatud ettevõtlusmaksust. (43) Uurimise all oleval ajavahemikul oli DPLP vabastatud kinnisvaramaksust avalike teenuste osutamiseks kasutatud hoonete eest, mis andis talle aastas [ ] (*) kuni [ ] euro suuruse soodustuse. Maksu tasumine oleks suurendanud vastavalt nende toodete (avalike teenuste ja kaubanduslike toodete) kulu, mille jaoks kõnealuseid hooneid kasutati. (44) DPLP-l on vabastusi ka muudest kaudsetest ja kohalikest maksudest. Belgia ametiasutused ei oska selle soodustuse täpset suurust hinnata, kuid nende sõnul kuulub see vähese tähtsusega abi eeskirjade alla. (45) Maksuvabastused kehtestati enne EÜ asutamislepingu jõustumist aastal ning neis pole hiljem olulisi muudatusi tehtud. Vabastus ettevõtlusmaksust kaotati 31. detsembril 2005, kuid kaks viimati nimetatud meedet on endiselt jõus Hoonete üleandmine (46) aastal andis Belgia riik DPLP-le tasuta üle 63 hoonet ( 1 ). Hooned olid juba tema kasutuses, ehkki kuulusid juriidiliselt riigile. Kõnealuse kinnisvara koguväärtus oli hinnanguliselt 112,2 miljonit eurot ( 2 ). Need hooned ei olnud osa algsest varast, mis lahutati riigivaradest aastal, kui postiteenistusest sai omaette riigiamet ( la Régie des postes ), vaid need lisati sellele. Postiamet oli juba tema bilanssi kantud varade juriidiline omanik aastal täiendavalt üle antud hooned seevastu pidanuksid katma pensionikulu, mis jäi endiselt DPLP kanda pärast seda, kui ta muudeti riigiametist iseseisvaks avalik-õiguslikuks ettevõtjaks. (*) Konfidentsiaalne informatsioon. ( 1 ) aastal sai Belgia postiteenistusest, mis seni oli olnud riigiamet ( La Régie des Postes ) iseseisev juriidiline isik ( entreprise publique autonome ). ( 2 ) Ehk 27 hoonet summas miljonit Belgia franki (1992. aasta hinnang) + 36 hoonet summas 388,5 miljonit Belgia franki (1997. aasta hinnang).

7 Euroopa Liidu Teataja L 170/7 (47) Belgia ametiasutused rõhutavad, et hoonete üleandmine oli osa riigile kuuluvate varade sisemisest ümberkorraldusest ega kujutanud endast eelist. Nende sõnul olid kõnealused hooned Belgia postiteenistuse kasutuses juba enne, kui sellest sai aastal DPLP (ning neid kasutas seega juba postiamet) Riigitagatis (48) DPLP-le anti võimalus taotleda oma laenudele riigi tagatist 0,25 % suuruse preemia eest. (49) Uurimises käsitletaval ajavahemikul kasutati tagatist ainult ühel korral Euroopa Investeerimispangast (EIP) võetud 100 miljoni euro suuruse laenu puhul. DPLP ja EIP sõlmisid 22. detsembril 2004 lepingu, mille kohaselt DPLP võis kasutada EIP krediidivõimalust 10. juunini DPLP kasutas seda võimalust ja küsis 8. novembril 2007 laenuks 100 miljonit eurot, mille ta sai kätte 5. detsembril DPLP kohustus laenu tagasi maksma 11 aastamaksena, mille suurus on ligikaudu 9,09 miljonit eurot. Esimese makse tähtaeg on 5. detsember 2012 ja viimasel 5. detsember Intresse tasutakse kvartaalselt (5. detsembril, 5. märtsil, 5. juunil, 5. septembril). Intressimäära aluseks on kolme kuu EURIBOR miinus 37 baaspunkti. 3. ÜLEVAADE PÕHJUSTEST, MIS TINGISID UURIMIS MENLUSE ALGATAMISE AASTAL (50) Altmarki kohtuotsusele ( 1 ) toetudes leidis komisjon, et alates aastast avalike teenuste makstud hüvitised ning eespool nimetatud maksuvabastused, kapitalisüstid, riigitagatis ja hoonete üleandmine võisid kujutada endast riigiabi ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 1 tähenduses. (51) Riigiabi, mis seisneb universaalteenuse osutamise kohustustega seotud kulude hüvitamises, võib pidada vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 106 lõikele 2 siseturuga kokkusobivaks, kui see on vajalik kõnealuste teenuste osutamiseks ega mõjuta kaubanduse arengut määral, mis oleks vastuolus Euroopa Liidu huvidega. (53) Seoses liigse hüvitise väljaarvutamisega vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 106 lõikele 2 leidis komisjon, et kõik avaliku teenuse osutamisega seotud tulud ja kulud olid arvesse võetud ning avalike teenuste osutamist ei olnud liigselt hüvitatud. Selle arvutuse puhul tuleb kontrollida, kas üldist majandushuvi pakkuvate teenustega seotud kulude kindlaksmääramiseks kasutatud arvestusmeetod on usaldusväärne, ja võtta arvesse kogu avaliku teenuse netokulu ning kõik täiendavad abimeetmed, mida on erinevates vormides võetud. (54) Ametnike pensionide riigipoolse rahastamise puhul kahtlustas komisjon, et pensionikohustustest vabastamine seab DPLP sotsiaalkindlustusmaksete osas konkurentide suhtes ebavõrdsesse olukorda. (55) Kooskõlas komisjoni otsusega Prantsuse kontsernis La Poste töötavate riigiteenistujate pensionide riigipoolse rahastamise kohta ( 2 ) tuleb uurida, kas kõnealune meede oli ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punkti c seisukohast siseturuga kokkusobiv; selleks tuleb kindlaks teha, kas DPLP sotsiaalkindlustuskulud olid pärast neist kohustustest vabastamist võrreldavad konkurentide kuludega. 4. HUVITATUD ISIKUTE MÄRKUSED 4.1. VFP JA PRODIPRESSE I MÄRKUSED (56) VFP ja Prodipresse esitasid 28. augustil 2009 oma märkused DPLP ajakirjandusväljaannete kättetoimetamise süsteemi kohta. (57) Kooskõlas oma varasema kaebusega rõhutasid VFP ja Prodipresse, et DPLP madalad tariifid ajakirjandusväljaannete kättetoimetamise valdkonnas moonutavad konkurentsi, võttes teistelt turul tegutsevatelt ettevõtjatelt igasuguse võimaluse konkureerida. (58) Nad viitasid sellele, et DPLP hinnad kehtestatakse kolmepoolsetel läbirääkimistel DPLP, väljaandjate ja riigi vahel. Kahju, mida DPLP turuhindadest madalamate hindade tõttu kannab, hüvitab nende sõnul riik üldist majandushuvi pakkuvate teenuste hüvitamise raames. Selle abi otsene saaja on DPLP, kuid kaudselt saavad sellest kasu ka ajalehekirjastajad. (52) aastal tehtud menetluse algatamise otsuses avaldas komisjon kahtlust, kas DPLP-le avaliku teenuse osutamiseks antud abi on vajalik ja proportsionaalne. (59) VFP ja Prodipresse i hinnangul võib DPLP saada ajakirjandusväljaannete kättetoimetamise eest liiga suurt hüvitist, mida ta kasutavat oma muu tegevuse rahastamiseks. ( 1 ) Eespool viidatud kohtuasi C : Altmark Trans GmbH BELGIA AJALEHEKIRJASTAJATE LIIDU MÄRKUSED (60) Belgia ajalehekirjastajate liit esitas oma märkused 28. augustil Ta rõhutas, kuivõrd tähtis demokraatia ja võrdsuse seisukohast on tõhus päevalehtede ( 2 ) Komisjoni otsus 2008/204/EÜ, 10. oktoober 2007, riigiabi kohta, mida Prantsusmaa andis kontserniga La Poste seotud riigiteenistujate pensionide rahastamise reformi jaoks (ELT L 63, , lk 16).

8 L 170/8 Euroopa Liidu Teataja kättetoimetamine kogu Belgia territooriumil ühtlase ja mõistliku hinnaga, tänu millele päevalehed jõuavad tellijateni varahommikul DEUTSCHE POST AG JA DHL INTERNATIONALI MÄRKUSED (61) Deutsche Post AG ja DHL International esitasid oma märkused 28. augustil Nad rõhutasid vajadust uurida DPLP pensionikohustuste võtmist riigi kanda, eelkõige seda, kas see meede on kooskõlas varasema praktikaga, samuti vajadust kontrollida kapitalisüstide vastavust turule ja kulude jaotamise vastavust Chronoposti otsusele ning uurida hoonete üleandmist BELGISCHE DISTRIBUTIEDIENST NV / BELGIQUE DIFFU SION SA MÄRKUSED (62) 28. augustil 2009 esitas oma märkused Belgische Distributiedienst NV / Belgique Diffusion SA (edaspidi BD ), mis kuulub kontserni TNT. BD, täpsemalt selle ajakirjandusväljaannete kättetoimetamisega tegelev tütarettevõtja Deltamedia, on DPLP konkurent päevalehtede ja perioodika kättetoimetamise turul. Kooskõlas oma varem esitatud kaebusega rõhutas BD, et DPLP hinnad päevalehtede kättetoimetamise valdkonnas on madalamad kui kulud. DPLP kahju kaetakse tema väitel riigitoetustest. Madalad hinnad muudavad raskeks DPLPga konkureerimise. (67) Viimaks leiab BD, et riigi kaetavad DPLP kulud võivad hõlmata ka selliseid investeeringukulusid, mis ei ole vajalikud üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osutamiseks, sest DPLP võib olla kasutanud muude teenuste tarbeks rajatud infrastruktuuri. Samuti võib riigitoetusest olla rahastatud kaubanduslike toodete sooduspakkumisi. 5. BELGIA AMIASUTUSTE MÄRKUSED 5.1. BELGIA AMIASUTUSTE MÄRKUSED PENSIONIKO HUSTUSTE RIIGI KANDA VÕTMISE KOHTA (68) Belgia ametiasutused märgivad, et vastavalt Combusi kohtuotsusele ( 2 ) ei kujuta pensionikohustuste riigi kanda võtmine endast riigiabi, sest see vabastab Belgia postiteenistuse erilisest maksekoormusest, mitte tavalisest ettevõtte eelarvel lasuvast koormusest. (69) Eriline kulu olevat tingitud suuremast palgakulust, mis on seotud ametnikest töötajatega, ja vähesest paindlikkusest juhtimistasandil, mille tõttu DPLP ei saa ametnike hulka töötajaskonnas oma soovi kohaselt vähendada. (70) Belgia ametiasutused nimetavad kolm vähese paindlikkuse põhjust: 1) ametnike töökohakindlus; 2) ettevõttesisese liikuvuse puudumine; (63) BD väitel rikub DPLP nõukogu 18. juuni aasta direktiivi 92/50/EMÜ, millega kooskõlastatakse riiklike teenuslepingute sõlmimise kord, ( 1 ) ning direktiivi 97/67/EÜ artiklit 7. BD kahtlustab ka abi olemasolu ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 1 seisukohast ja kahtleb, kas üldist majandushuvi pakkuvate teenuste kulude hüvitamine on ELi toimimise lepingu artikli 106 lõike 2 seisukohast siseturuga kokkusobiv. 3) ajutise koondamise võimaluse puudumine. (71) Ametnike töökohakindlus: DPLP rõhutab, et tema ametnikest töötajad on de facto tööle võetud piiramata ajaks. DPLP ei saa oma ametnikest töötajate lepinguid lõpetada, välja arvatud tõsise eksimuse või korduvate halbade töötulemuste tõttu. Kuid isegi sellisel juhul kehtivad vallandamise suhtes äärmiselt ranged nõuded. (64) Ta avaldab kahtlust, kas päevalehtede kättetoimetamist saab pidada üldist majandushuvi pakkuvaks teenuseks, kuivõrd enamikus liikmesriikidest on see teenus avatud konkurentsile ilma postiettevõtjat kaasamata. (65) BD kahtleb ka, kas üksnes postiettevõtjale suunatud toetus on parim abinõu päevalehtede kättetoimetamise toetamiseks; abi võidaks hoopis eraldada kirjastajatele, kes võiksid seejärel osta kättetoimetamisteenust vabaturult, kus saaksid konkureerida erinevad teenusepakkujad. (66) Isegi juhul, kui päevalehtede kättetoimetamise kohustuse andmine DPLP-le peaks heaks kiidetama, kahtleb BD kulude vajalikkuses. Tema väitel on DPLP kulud tunduvalt suuremad kui teistel ettevõtjatel, mis suurendab vajamineva toetuse määra. Seetõttu ei olevat toetused ei proportsionaalsed ega põhjendatud. ( 1 ) EÜT L 209, , lk 1. (72) Peale selle on riiginõukogu (Conseil d État Belgia halduskohus, mille jurisdiktsiooni alla kuuluvad riigiteenistujad, sellal kui töölepingu alusel töötajad alluvad töökohtute jurisdiktsioonile) kaldunud soosima ametnikke, kehtestades ranged normid n-ö piisava põhjenduse kindlaksmääramiseks. Seetõttu ei saa DPLP oma ametnikest töötajaid majanduslikel või tehnilistel kaalutlustel koondada ei individuaalselt ega kollektiivselt. (73) Seega ei saa töölepingute lõpetamist kasutada juhtimisvahendina töötajaskonna koosseisu ümberkujundamiseks vastavalt tegelikele majandustegevuse vajadustele. Võimaluse puudumine majanduslikel kaalutlustel töötajaid koondada piirab oluliselt ka DPLP võimalusi selliste probleemide lahendamiseks nagu ebapiisav liikuvus ning ametnike turutasemest suuremad palgad ja soodustused. Peale selle ei ole ametnikest töötajatel õigust taotleda automaatset üleminekut riigiasutusse ning ka DPLP ei saa sellist üleminekut nõuda. ( 2 ) 16. märtsi aasta otsus kohtuasjas T-157/01: Danske Busvognmaend vs. komisjon (EKL 2004, lk II-917, punkt 57).

9 Euroopa Liidu Teataja L 170/9 (74) See tähendab, et ametnikest personali vähenemine toimub peamiselt vabatahtliku töölt lahkumise kaudu, mida tuleb ette harva, ja loomuliku vähenemise teel. (75) Ettevõttesisese liikuvuse puudumine: lisaks sellele, et DPLP ei saa vähendada ametnikest personali valdkondades, kus teenuste nõudlus on vähenenud, on rangelt piiratud ka tema võimalused ametnikest töötajaid organisatsiooni sees vastavalt vajadusele ümber paigutada. (76) Sellised tegurid nagu keeleline kuuluvus, kvalifikatsioon, staaž ja ametiaste piiravad oluliselt DPLP võimalust paigutada töötajaid valdkondadest, kus personalivajadus väheneb näiteks traditsioonilise postiteenuse taandumise tõttu, sellistesse valdkondadesse, kus on liiga vähe töötajaid näiteks pensionilemineku või nõudluse kasvu tõttu. (77) Teiste sõnadega, avaliku teenistuse eeskirjade jäikuse tõttu ei saa DPLP ametnikest personali vastavalt vajadusele ümber paigutada ega tasakaalustada liiga suure ja liiga väikese töötajaskonnaga tegevusvaldkondi. Paradoksaalsel kombel peab DPLP palkama liiga väikese töötajaskonnaga valdkondadesse ajutisi või töölepinguga töötajaid, hoides samal ajal liiga suure töötajaskonnaga valdkondades liigset ametnikest personali. (78) Ajutise koondamise võimaluse puudumine: samuti ei saa DPLP ametnikest töötajaid majanduslikel kaalutlustel ajutiselt koondada, nagu saavad teha erasektori ettevõtjad juhul, kui ei ole piisavalt tööd. (79) Suurem palgakulu: kui postiamet aastal iseseisvaks avalik-õiguslikuks ettevõtjaks muudeti ja DPLPks ümber nimetati, olid ametnikest töötajate palgad ja soodustused tunduvalt suuremad kui erasektori töölepinguga töötajatel. Alates aastast on staažiga seotud automaatsed palgatõusud ja ametiühingute tugev läbirääkimispositsioon seda suhteliselt kõrgemat palkade ja soodustuste taset säilitanud. (80) Lisaks töölepinguga töötajatega võrreldes suurematele palkadele ja soodustustele on ametnikest töötajatel ka 4 11 tasulist puhkusepäeva rohkem, ( 1 ) mis suurendab DPLP kulusid. Nende ametnikke hõlmavate tegurite tõttu on DPLP-l olnud raske kontrollida ametnikest töötajate ühikukulu, mistõttu see on oluliselt suurem kui töölepinguga töötajate puhul erasektoris. (81) Pärast postiameti ametnike ülevõtmist aastal mõistsid DPLP juhid, et see töötajaskond oma suurema palgakulu ja juhtimispiirangutega kujutab endast struktuurset halvemust, millega oli postituru liberaliseerudes aina raskem toime tulla. Seetõttu lõpetas DPLP aastal ametnikest töötajate palkamise. Töötajaskonna loomulik vähenemine peamiselt pensionilemineku tõttu tõi kaasa töötajate absoluutarvu vähenemise inimesele aastal. (82) Kuna ametnike vähenemine sõltub peamiselt loomulikust vähenemisest tegeliku vanusepüramiidi kontekstis, on see kulgenud aeglaselt ja kulgeb suure tõenäosusega samamoodi kuni aastani ehk veel pikka aega pärast postituru täielikku liberaliseerimist, nagu on näha järgmisel joonisel. ( 1 ) Töölepinguga töötajatel on 20 päeva puhkust aastas, ametnikest töötajatel aga 24 päeva ning lisaks sellele olenevalt vanusest veel kuni 7 päeva.

10 L 170/10 Euroopa Liidu Teataja Joonis 2 DPLP ametnikest töötajaskonna muutumine Allikas: Belgia ametiasutused. (83) Belgia ametiasutused leiavad seega, et DPLP ametnikest töötajaskond kujutab endast juhtimise ja kulude seisukohast tõsist halvemust võrreldes eraettevõtjatega ning riik vabastas DPLP erilisest maksekoormusest, mida tema konkurentidel ei ole. (87) Nad väidavad kõigepealt, et avaliku teenuse kulude igaaastane hüvitamine ei ole riigiabi, kuivõrd see on kooskõlas Altmarki kohtuotsusega. (84) Meede ei ole nende väitel riigiabi ning lähenemine, mida komisjon rakendas menetluse algatamise otsuses varasemate pensioniskeeme käsitlevate juhtumite eeskujul (EDF, ( 1 ) La Poste (Prantsusmaa), ( 2 ) Royal Mail ( 3 )), ei ole seega DPLP puhul vajalik. (85) Belgia ametiasutused rõhutavad ühtlasi, et juhul kui sellist meetodit DPLP puhul rakendataks, viiks see järeldusele, et DPLP sotsiaalkindlustuskulude protsent palgakuludest on sama suur kui tema konkurentidel BELGIA AMIASUTUSTE MÄRKUSED AVALIKU TEENUSE KULUDE IGA-AASTASE HÜVITAMISE KOHTA (86) Belgia ametiasutused esitasid DPLP raamatupidamisandmed ( 4 ) ja selgitasid DPLP kasutatud kuluarvestuspõhimõtteid. ( 1 ) Komisjoni otsus 2005/145/EÜ, 16. detsember 2003, mis käsitleb Prantsusmaa antud riigiabi EDFile ja elektri- ning gaasitööstuse sektorile (ELT L 49, , lk 9). ( 2 ) Eespool nimetatud otsus 2008/204/EÜ. ( 3 ) Komisjoni otsus 2009/613/EÜ, 8. aprill 2009, meetmete C 7/07 (ex NN 82/06 ja NN 83/06) kohta, mida Ühendkuningriik on rakendanud ettevõtja Royal Mail suhtes (teatavaks tehtud numbri K(2009) 2486 all) (ELT L 210, , lk 16). Vt eriti põhjendused ( 4 ) Vt punkt 6.1. (88) Seejärel rõhutavad nad, et isegi kui avaliku teenuse eest makstav hüvitis on riigiabi, on see siseturuga kokkusobiv, sest sellega ei hüvita liigselt DPLP avaliku teenusega seotud netokulu. Belgia ametiasutuste väitel näitavad nende esitatud arvutused hoopis DPLP kulude alahüvitamist. (89) Viimaks märgivad Belgia ametiasutused, et mõned meetmed kujutavad endast olemasolevat riigiabi. Seda küsimust käsitletakse punktis olemasoleva abi kohta (põhjendused 224 jj) BELGIA AMIASUTUSTE MÄRKUSED KAPITALISÜS TIDE KOHTA aasta kapitalisüstid (90) 12. augusti aasta kirjas komisjonile viitavad Belgia ametiasutused sellele, et aasta kapitalisüste kogusummas 62 miljonit eurot tuleb käsitada avaliku teenuse eest makstava hüvitise edasilükatud väljamaksetena.

11 Euroopa Liidu Teataja L 170/ ja aasta kapitalisüstid (91) Belgia ametiasutuste sõnul põhinesid ja aasta kapitalisuurendamised strateegilisel kaval, ( 1 ) mille lõppeesmärk oli ettevõtte konkurentsivõime ja tulususe parandamine postituru järkjärgulise liberaliseerimise kontekstis. kustutamine ei toimunud samal ajal ning kujutas endast tavapärast raamatupidamistoimingut, sest riik oli sõnaselgelt teatanud, et DPLP-le neid võlgu ei maksta aasta bilansi puhastamise ajal kustutatud summade lõplik suurus ei kattunud aasta kapitalisüsti summaga ega aasta lõpuks kogunenud kahjumiga. (92) Strateegilisel kaval oli kaks peamist eesmärki: 1) parandada tootlikkust, et tagada konkurentsivõime ja tulusus liberaliseerituma turu kontekstis; 2) arendada DPLPd turuloogikale vastavalt, muutes selle kapitali ligipääsetavaks erainvesteeringutele, st saavutada erainvestorite ligitõmbamiseks vajalik tootluse tase ja seda hoida ning luua võimalused ettevõtte kasumipotentsiaali realiseerimiseks. (93) aasta kapitalisüst: Belgia ametiasutuste sõnul oli aasta kapitalisuurendamise eesmärk tugevdada DPLP omakapitali, kuivõrd ettevõtja oli võtnud olulisi finantskohustusi nelja uue sorteerimiskeskuse ehitamiseks, ühe senise keskuse ajakohastamiseks, tegevuse automatiseerimiseks ja kanderingide optimeerimiseks. (94) Belgia ametiasutuste sõnul kaeti investeeritud vahenditest ka personalikulusid, mis olid tingitud töötajate arvu vähenemisest seoses eelpensioni skeemi rakendamisega, tööaja lühendamisest ja uute töötajate palkade tõstmisest. (95) Need meetmed olevat andnud põhjendatud kindlustunde, et ettevõtte tulusus suureneb ajavahemikus erainvestorite ootustele vastavaks. Belgia riik kui DPLP ainuke aktsionär aastal olevat seega juhindunud investeerimisotsust tehes tulususväljavaadetest, tegutsedes täielikus vastavuses turumajanduse tingimustes tegutseva erainvestori põhimõttega. (96) 5. augustil 2009 rõhutasid Belgia ametiasutused lisaks, et tulususe prognooside kohaselt vastasid kapitali suurendamise tingimused turumajanduse tingimustes tegutseva erainvestori põhimõttele, kuivõrd oodatav tootlus oli suurem, kui erainvestor oleks nõudnud. Need prognoosid olid realistlikud, sest tegelik tulusus ajavahemikus oli oodatust märgatavalt suurem. (97) Belgia ametiasutused täpsustasid, et aasta kapitalisuurendamine ei olnud kuidagi seotud riigi võlgade kustutamisega DPLP bilansist aastal. Kõnealune ( 1 ) Strateegiline kava esitati komisjonile 3. detsembri aasta teates. (98) aasta kapitalisüst: Belgia ametiasutused rõhutavad, et see kapitalisüst oli kooskõlas turumajanduse tingimustes tegutseva erainvestori põhimõttega, kuivõrd see toimus samadel tingimustel (pari passu), mida kohaldati erainvestorile Post Invest Europe SA, kes investeeris 300 miljonit eurot. Riik ja erainvestor märkisid uusi aktsiaid, nii et uus investor sai 50 % aktsiatest miinus üks aktsia ja riigile jäi 50 % aktsiatest pluss üks aktsia ( 2 ). (99) Uute aktsiate hinna määramisel hindas investeerimispank, kelle poole Belgia ametiasutused pöördusid, DPLP koguväärtuseks [ ] [ ] eurot. Riik määras lõpuks ettevõtte koguväärtuseks enne kapitalisuurendamisi [ ] eurot. Belgia ametiasutused tunnistavad, et DPLP hilisemad tulemused ületasid hindamise ajal tehtud oletusi. (100) Strateegilise kava elluviimine tegi Belgia ametiasutuste väitel DPLPst ühe efektiivseima ettevõtja Euroopas. DPLP olevat teinud olulisi edusamme tulususe, tõhususe ( 3 ) ja kvaliteedi osas, säilitades samas klientidele mõistliku hinnataseme BELGIA AMIASUTUSTE MÄRKUSED MAKSUVABAS TUSTE KOHTA E t t e v õ t l u s m a k s u v a b a s t u s (101) Belgia ametiasutused tunnistavad oma 12. augusti aasta avalduses, et DPLP-le ei kehtinud kuni 27. detsembrini 2005 ettevõtlusmaksu kohustus, vaid kasumimaksu kohustus (st juriidilise isiku tulumaksu kohustus). Nad rõhutavad siiski, et DPLP ei saanud ajavahemikus sellest maksurežiimist kasu: kui tema suhtes oleks kehtinud ettevõtlusmaks, oleks ta deklareerinud varasema kahjumi ja ei oleks seega pidanud sel perioodil ettevõtlusmaksu tasuma. (102) Nad rõhutavad ka, et DPLP pidi ajavahemikul maksma 2 miljoni euro ulatuses kasumimaksu. ( 2 ) DPLP märgitud kapital enne uute aktsiate emiteerimist oli 443,8 miljonit eurot ja kuulus 100 % ulatuses riigile. Pärast uut aktsiaemissiooni suurenes kapital 340 miljoni euro võrra ehk 783,8 miljoni euroni. Aktsiate hind oli eurot olemasoleva kapitali osas ja eurot uute aktsiate osas. ( 3 ) Belgia ametiasutused märgivad, et ajavahemikus vähendas DPLP kulusid keskmiselt [ ] % aastas, samal ajal kui tulude kasv jätkus.

12 L 170/12 Euroopa Liidu Teataja (103) Alates aastast pidi DPLP tasuma ettevõtlusmaksu, ilma et oleks saanud deklareerida varasemat kahjumit. Belgia ametiasutuste hinnangul moodustas kaotatud maksukrediit 51,87 miljonit eurot. (112) Belgia ametiasutused leiavad, et 0,25 % suurune preemia on kohane, arvestades DPLP finantsolukorda ja temapoolse makseviivituse väikest tõenäolisust. Nende hinnangul oleks sellise laenu intressi turumäär ilma riigitagatiseta olnud kuni 40 baaspunkti võrra suurem. (104) Nad järeldavad seega, et DPLP ei saanud aastani kehtinud ettevõtlusmaksu vabastusest puhaskasu. K i n n i s v a r a m a k s u v a b a s t u s (105) Belgia ametiasutused täpsustavad, et DPLP on vabastatud kinnisvaramaksust avaliku teenuse osutamiseks kasutatavast kinnisvarast saadava tulu puhul. (106) Nad hindasid DPLP netosoodustust, mille summa moodustab nende sõnul üksnes piiratud osa lisakuludest, mida ettevõtja peab kandma seoses rangelt kindlaksmääratud tihedusega postivõrgu töös hoidmise kohustusega, mida ei hüvitata mingil muul viisil. M u u d m a k s u v a b a s t u s e d (107) Belgia ametiasutused selgitavad, et DPLP on vabastatud mõningatest kaudsetest ja kohalikest maksudest. Nad rõhutavad, et nende maksuvabastuste netomõju on vähese tähtsusega BELGIA AMIASUTUSTE MÄRKUSED HOONE ÜLEANDMISE KOHTA (108) Belgia ametiasutused kinnitasid oma 12. augusti aasta avalduses, et DPLP muutmisel iseseisvaks avalikõiguslikuks ettevõtjaks anti talle üle teatud hulk hooneid. Need hooned olid juba DPLP kasutuses alates aastast ning ta vajas neid postiteenuse osutamiseks. (109) Belgia ametiasutused rõhutavad, et hoonete üleandmine ei andnud DPLP-le mingit eelist, sest ta kasutas neid juba avaliku teenuse osutamiseks. Teiste sõnadega oli nende hinnangul tegemist üksnes riigivarade ümberkorraldamisega BELGIA AMIASUTUSTE MÄRKUSED HUVITATUD ISIKUTE MÄRKUSTE KOHTA (113) Belgia ametiasutused leiavad oma 12. oktoobri aasta avalduses, et üksnes BD ja FVP/Prodipresse i märkused sisaldavad olulisi argumente. Need argumendid on seotud päevalehtede ja perioodikaväljaannete varase kättetoimetamisega. M ä r k u s e d a j a k i r j a n d u s v ä l j a a n n e t e k ä t t e t o i m e t a m i s e l e p i n g u t e k o h t a (114) Belgia ametiasutused põhjendavad, et erinevalt BD väitest ei kuulu reserveerimata postiteenuste (nagu ajakirjandusväljaannete kättetoimetamine) osutamise lepingud Euroopa Liidu riigihankealaste õigusnormide (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/18/EÜ) ( 1 ) reguleerimisalasse. (115) Nad rõhutavad ka, et päevalehtede ja perioodikaväljaannete kättetoimetamine kui üldist majandushuvi pakkuv teenus ei riku liidu reegleid postituru liberaliseerimise vallas. (116) Samuti viitavad Belgia ametiasutused sellele, et kõnealuste lepingute sõlmimine ei ole meelevaldne otsus. Nende sõnul on DPLP ainuke ettevõtja, kes suudab täita sellist liiki teenuste osutajale seatud tingimusi ja kohustusi. A j a k i r j a n d u s v ä l j a a n n e t e k ä t t e t o i m e t a m i s e e e s t e i m a k s t a l i i g s e t h ü v i t i s t (117) Belgia ametiasutused rõhutavad, et erinevalt BD väidetest ei saanud DPLP ajavahemikul päevalehtede ja perioodika kättetoimetamise kulude eest liigset hüvitist BELGIA AMIASUTUSTE MÄRKUSED LAENUDE RIIK LIKU TAGAMISE KOHTA (110) Belgia ametiasutused rõhutavad oma 12. augusti aasta avalduses, et DPLP laenudel ei ole automaatset riigi tagatist. Kui DPLP peaks sellist tagatist taotlema, vajab ta Belgia ametiasutuste heakskiitu ja peab maksma riigikassale igal aastal 0,25 % suurust preemiat. (118) Nad ei jaga FVP/Prodipresse i arvamust, et DPLP suurendas oma investeeringuid ja lisakulusid seoses varase kättetoimetamise teenuse laiendamisega 82 %st 100 %ni riigi territooriumist. Kuna kõnealused 18 % hõlmavad peamiselt kaugeid piirkondi, kasvasid DPLP personalikulud ebaproportsionaalselt ja DPLP pidi soetama pikkadeks vahemaadeks sobivad transpordivahendid, millel on suured amortisatsioonikulud. (111) Vaatlusalusel ajavahemikul kasutas DPLP riigitagatist ainult üks kord. (119) Viimaks rõhutavad Belgia ametiasutused, et ajakirjandusväljaannete varase kättetoimetamise teenuse eest makstava hüvitise arvutamisel ei võetud arvesse DPLP reklaamikampaania kulusid. ( 1 ) ELT L 134, , lk 114.

13 Euroopa Liidu Teataja L 170/13 K u l u t õ h u s u s (120) BD väitel ei ole DPLP tegevus ilmselgelt kulutõhus. Belgia ametiasutused vaidlustavad selle väite, rõhutades, et see ei võta täiel määral arvesse ajakirjandusväljaannete varase kättetoimetamisega seotud suuri lisakulusid ega arvesta DPLP olulisi pingutusi kulude kontrollimise ja tootlikkuse suurendamise vallas. uurimismenetluse algatamist) võetud meetmed olemasolev abi, sest Üldkohtu varasem tühistamisotsus olevat tühistanud ka kõik komisjoni varasemad uurimistoimingud. Teiselt poolt väidavad nad, et kuna komisjon tegi oma esimese uurimistoimingu aasta detsembris, ei tohiks uurimine hõlmata enne aasta detsembrit võetud meetmeid. Nende hulka kuuluvad hoonete üleandmine ja aastal makstud esimene aastatoetus. D e l t a m e d i a (121) BD sõnul on Deltamedia kulud DPLPst väiksemad. Belgia ametiasutuste kohaselt tuleneb see järgmistest asjaoludest: a) Deltamedia ei paku kogu riiki katvat teenust; b) Deltamedia teeb koostööd füüsilisest isikust ettevõtjatega; c) Deltamedia teenus on piiratud, sest ta teeb koostööd üksnes teatud hulga väljaandjatega, kes on seotud üheainsa ajakirjanduskontserniga; d) kirjastused toimetavad päevalehed otse jaotuspunktidesse BELGIA AMIASUTUSTE MÄRKUSED OLEMASOLEVA ABI KOHTA (122) Belgia ametiasutused märgivad 21. detsembri aasta avalduses, et mõned uurimises käsitletud meetmetest kujutavad endast olemasolevat abi. 6. HINDAMINE 6.1. SISSEJUHATAVAD MÄRKUSED DPLP KULUARVESTUS SÜSTEEMI KOHTA (126) Direktiivi 97/67/EÜ (mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari aasta direktiiviga 2008/6/EÜ, millega muudetakse direktiivi 97/67/EÜ seoses ühenduse postiteenuste siseturu rajamise lõpuleviimisega; ( 1 ) kolmas postidirektiiv), artiklis 14 on nõutud, et postiettevõtjad peaksid kuluarvestust, milles tehakse selget vahet universaalteenuse alla kuuluvate ja mittekuuluvate teenuste ja toodete vahel. Nad peavad oma raamatupidamisearvestuses omistama otsesed kulud toodetele otse ning üldkulud kas otse või kaudselt, eelkõige jaotades asjakohases proportsioonis sellised üldkulud, mis on vajalikud nii universaalteenuste kui ka muude teenuste osutamiseks. DPLP kasutab tegevuspõhist kuluarvestust (ABC), mis vastavalt kulude täieliku jaotamise meetodile (FDC) omistab kõik tegevuskulud kuni tuluni ilma intresside ja maksudeta (EBIT) erinevatele toodetele. Kuluarvestus hõlmab kõiki DPLP tegevuskulusid ja organisatsiooniüksusi aastal moodustasid kaubanduslikud tooted [ ] % DPLP käibest ja avalike teenustega seotud tooted [ ] %. (127) Kuluarvestusmeetod hõlmab kolme tasandit: ressursid, tegevusvaldkonnad ja tooted. Selle eesmärgiks on kindlaks määrata iga toote osa kuludes. Maksuvabastused (123) Esiteks toovad Belgia ametiasutused välja, et maksuvabastused anti DPLP-le enne Belgia ühinemist Euroopa Liiduga ja need kujutavad endast seega olemasolevat abi. (128) Kulud on jagatud 398 tüübiks ja vastutuskeskuseks. Viimased on raamatupidamisearvestuses koondatud 34 ressursikogumiks ja 108 koodigrupiks. Erinevaid tegevusi on 986. Postituru liberaliseerimine (124) Teiseks väidavad Belgia ametiasutused, et iga-aastast toetust hakati DPLP-le maksma enne aastat ehk enne postituru liberaliseerimist ning see on seega olemasolev abi. Samuti ei peaks olemasolevaks abiks pidama enne aastat tehtud kapitalisuurendamisi, juhul kui need kujutavad endast riigiabi. (129) Ressursikulud omistatakse tegevusele olenevalt selle iseloomust: otsesed ressursid on otseselt seotud konkreetse tegevusega, kaudsed ressursid aga on seotud mitme tegevusega ja tuleb jaotada viisil, mis kajastab asjaomase ressursi kasutamise määra iga tegevuse puhul. Üldine kulu tegevusele hõlmab üldkulusid, mida ei saa omistada konkreetsele tegevusele; sellised kulud jaotatakse kõikide toodete vahel võrdselt kulud pluss meetodil kujundatud hinna alusel. Kümneaastane aegumistähtaeg (125) Kolmandaks väidavad Belgia ametiasutused, et tulenevalt kümneaastasest aegumistähtajast on kõik enne 13. juulit 1999 (ehk kümme aastat enne käesoleva ametliku (130) 986 tegevusvaldkonda on koostisosad, millest moodustuvad kõikide toodete väärtusahelad. Üks osa mingi ( 1 ) ELT L 52, , lk 3.

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

170_84

170_84 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. mai 1986 * [ ] Kohtuasjas 170/84, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Bundesarbeitsgericht i esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril 2006 1 1. Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 34 punkti 2,2 mis näeb ette, millistel tingimustel

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 7. juuli 1992 * Direktiiv 90/366/EMÜ üliõpilaste elukohaõiguse kohta Õiguslik alus Euroopa Parlamendi prerogatiivid [ ] Kohtuasjas C-295/90, Euroopa Parlament, esindajad: Euroopa Parlamendi

Rohkem

EE acte(2)_ET+date et nr.doc

EE acte(2)_ET+date et nr.doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17/08/2007 SG-Greffe (2007) D/205099 Sideamet Ädala 2 10614 Tallinn Eesti Kellele: hr Ando Rehemaa Faks: +372 693 1155 Lugupeetud hr Rehemaa Teema: Juhtum EE/2007/0666: Ringhäälingu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015 TSD lisa 2 täitmise juhend I osa Mitteresidendile tehtud väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine täitmine 1. Vormi TSD lisa 2 I osas deklareeritakse mitteresidendist juriidilistele isikutele kalendrikuul

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem